UCHWAŁA NR 803/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 803/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 803/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zwiększenia zwrotów dotacji w działach 750, 853, 900, zmian dotacji z budżetu państwa w dziale 758, przeniesienia wydatków w działach 010, 150, 600, 700, 720, 750, 754, 801, 853, 854,900 przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej do działu 750 i 801 oraz z rezerwy celowej do działu 851). Data utworzenia Numer aktu 803 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z j.t.), art. 222, art , art. 257 ust. 1, 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), 14 pkt. 1 uchwały nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - dochody bieżące o kwotę zł - dochody majątkowe o kwotę zł 2 Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł 3 W uchwale Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami: Nr 61/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr XXXII/523/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr 140/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 176/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2013 r., Nr XXXIII/559/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 234/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2013 r., Nr 292/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2013 r., Nr XXXIV/576/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r., Nr 348/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2013 r., Nr 419/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., Nr 477/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/594/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 500/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 589/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2013 r., Nr 619/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2013 r., Nr XXXVIII/609/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 641/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2013 r., Nr 677/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 708/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

2 - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 4 Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. zwrotów dotacji celowej przez beneficjentów: a. MRPO pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie zł w ramach: - Działania 7.1 MRPO Gospodarka wodno ściekowa, tj. przez Gminę Mucharz zł (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich) - Działania 8.2 MRPO Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy, tj. przez Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 176 zł, w tym odsetki 13 zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. b. PO KL pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami o kwotę zł w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwroty dotacji w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Finansów i do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł oraz dotacji celowej zaplanowanej na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz wydatki w kwocie zł w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w ramach zadania pn. Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki ( zł) i w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w ramach zadania budżetowego pn.: Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ( zł) na realizację projektów konkursowych PO KL. II. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne oraz wydatków w kwocie zł w dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w ramach zadania budżetowego pn: Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce - Działanie 1.2 MRPO realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dostawę, montaż i instalację infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji Projektu. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia wydatków w w/w Projekcie w ramach wkładu własnego budżetu

3 województwa w kwocie zł z wydatków kwalifikowalnych na wydatki niekwalifikowalne. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie kierownika Projektu w okresie czerwiec- sierpień 2013 roku. Z uwagi na przekroczenie 1,5% wydatków kwalifikowanych na ten cel (zgodnie z zapisami Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO , wydatki na wynagrodzenie pracownika zarządzającego projektem nie mogą łącznie przekroczyć 1,5% wydatków kwalifikowanych). Całkowita wartość Projektu w 2013 roku po zmianie będzie wynosić zł. Planowany termin zakończenia realizacji Projektu 30 września 2013 rok. 2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł oraz dotacji celowej zaplanowanej na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz wydatki w łącznej kwocie zł (w tym budżet państwa zł, UE zł) w tym: a. w dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie zł w: - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w kwocie zł na realizację projektów konkursowych PO KL z zadania budżetowego pn.: Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich ( zł) oraz z zadania pn. Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki ( zł) i w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność z zadania budżetowego pn.: Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ( zł). - Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł z zadania budżetowego pn. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją części badań w 2013 r. siłami własnymi zespołu, zmniejszeniem ilości seminariów i konferencji oraz ograniczeniem wydruku raportów z badań tematycznych na rzecz wersji elektronicznej. b. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł z zadania budżetowego pn. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wdrażających projekt, a także z rezygnacją z zakupu części wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego. c. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w: - Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w kwocie zł z zadania budżetowych pn. LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami na usługach szkoleniowych - Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie z zadań budżetowych pn. Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej" ( zł), Działanie 7.1 PO KL - Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" ( zł) w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach, podróżach krajowych, szkoleniach pracowników oraz w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (na usługi materiałów informacyjnych raportów z badań, publikację promujące produkty projektów oraz na materiały biurowe i tonery). Środki w kwocie zł zostaną przeznaczone na realizację projektów konkursowych PO KL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, dla których środki będą przekazywane poza budżetem Województwa przez płatnika zewnętrznego (BGK). III. przeniesieniu wydatków w: 1. dz Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie między zadaniami budżetowymi (PROW ) celem dostosowania do zarządzeń Wojewody Małopolskiego nr 45/13 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz 107/13 z dnia 2 kwietnia 2013 r. tj. z zadania pn. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi przenosi się kwotę zł na zadania: - Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km , msc. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski, woj. małopolskie zł - Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km wraz z cofkowymi Harmężówki, msc. Harmęże, gm. Oświęcim, pow. ooświęcimski zł

4 - Budowa Kanału Radwan Smęgorzów msc. Radwan, gm. Szczucin, msc. Smęgorzów, gm. Dąbrowa Tarnowska. pow. Dąbrowski zł - Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km w miejscowościach: Gromiec i Żarki, gm. Libiąż, pow. chrzanowski zł - Rozbudowa koryta potoku Zagórnickiego w km , ,4 w msc. Zagórnik, gm. Andrychów, pow. wadowicki zł - Budowa przepompowni melioracyjnej Hubenice w msc. Hubenice gm. Gręboszów zł - Przebudowa koryta potoku Żymanka w km m. Dąbrówka Gorzycka, gm. Olesno, pow. Dąbrowski, m. Gorzyce, gm. Żabno, pow. tarnowski, woj. małopolskie 1 zł Jednocześnie w związku z oszczędnościami poprzetargowymi przeniesiono wydatki w kwocie zł z zadania pn. Przebudowa koryta potoku Żymanka w km m. Dąbrówka Gorzycka, gm. Olesno, pow. Dąbrowski, m. Gorzyce, gm. Żabno, pow. tarnowski, woj. małopolskie na zadanie pn. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi 2. dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w ogólnej kwocie zł w: a. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie z zadania budżetowego pn. Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki na zadanie budżetowe pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich w kwocie zł na realizację projektów konkursowych. b. Departamencie Polityki Regionalnej z zadania budżetowego pn. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł na zadanie budżetowe pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL (9 527 zł) na uzupełnienie środków budżetu województwa i środków budżetu państwa do współfinansowania projektu. Ponadto przenosi się wydatki w kwocie zł do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na zadanie budżetowe pn. "Doctus" Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów w ramach Poddziałania PO KL na wypłatę dodatkowych stypendiów dla doktorantów 3. dz. 600 Transport i łączność: - w Departamencie Transportu i Komunikacji w: a. rozdz Lokalny transport zbiorowy w kwocie zł w ramach zadania pn. Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z przewidywanym niższym niż planowano kosztem sporządzenia opracowań, analiz i ekspertyz dotyczących organizacji komunikacji drogowej i kolejowej. Środki przenosi się na zakup usług tłumaczeniowych (tłumaczenia ustne) podczas spotkań dotyczących realizacji projektu POIiŚ z przedstawicielami Inicjatywy Jaspers. b. rozdz Pozostała działalność w kwocie zł z zadania pn. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób z oszczędności na wykonanie usługi badawczej dotyczącej wykonania analizy sytuacji rynkowej w krajowym drogowym przewozie osób w zakresie rozpoznania wielkości potoków pasażerskich i napełnień autobusów na wybranych ciągach komunikacyjnych i punktach pomiarowych Województwa Małopolskiego, oraz poziomu zaspokojenia potrzeb przewozowych pasażerów w komunikacji autobusowej. Zaoszczędzone środki przenosi się na zadanie pn. Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników na pokrycie kosztów komorniczych wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych wobec przedsiębiorców, którzy naruszyli warunki udzielonych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł z zadania Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW nr 967 w m. Borzęta". Z uwagi na brak możliwości zrealizowania robót budowlanych w związku z obowiązkiem nałożonym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego monitorowania odcinka drogi i pobocza w rejonie osuwiska do końca 2013 r., przenosi się środki: a. na zadanie budżetowe Zwroty dotacji w kwocie zł celem zwrotu wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie tj. Instytucja Zarządzająca MRPO w trakcie kontroli projektów realizowanych w ramach MRPO stwierdziła naruszenie procedur w zakresie zamówień publicznych poprzez określenie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

5 w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewniał równego traktowania wykonawców. Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. b. do Departamentu Transportu i Komunikacji (rozdz ) celem udzielenia pomocy finansowej gminom Wojnicz ( zł) i Kocmyrzów Luborzyca ( zł) na wykonanie odwodnienia odcinków dróg wojewódzkich poprzez pogłębienie i umocnienie rowów dróg gminnych dostosowując je do przyjmowania zwiększonej ilości wody w ramach nowych zadań budżetowych pn.: - Przebudowa odbiornika wód opadowych z pasa drogowego obwodnicy Wojnicza w postaci rowu odwadniającego zł - Przebudowa odbiorników wód opadowych z pasa drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków Proszowice Ostrów na terenie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca zł 4. dz Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie zł w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Gospodarowanie mieniem Województwa. W związku z niższym, od planowanego, kosztem dokonania: czynności notarialnych ( zł) polegających na zamianie nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej i ul. Rajskiej (będących w posiadaniu Województwa Małopolskiego) na nieruchomość znajdującą się przy ul. Łobzowskiej (będącej w posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków), która w połączeniu z nieruchomością przy ul. Garbarskiej miała tworzyć całość własności Województwa. Jednakże z uwagi na toczące się postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości przez Skarb Państwa przy ul. Garbarskiej na rzecz dawnych właścicieli zamiana w/w nieruchomości została zaniechana. W związku z powyższym nieruchomość przy ul. Spacerowej została oddana w użyczenie Spółce Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. podziałów geodezyjnych ( zł), które częściowo zostały wykonane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w ramach realizowanych przez siebie zadań. Środki przeznacza się na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku przy ul. Św. Anny 5 w Krakowie wraz z graficznym wyszczególnieniem wprowadzonych zmian bez zezwoleń konserwatorskich, przedstawienia opinii konstrukcyjnej dotyczącej statyki budynku oraz opinii uprawnionego badacza architektury na okoliczność zachowania zabytkowych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz, do którego to wykonania Zarząd Województwa Małopolskiego został zobligowany zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. 5. dz. 750 Administracja publiczna, a) rozdz Samorządowe sejmiki województw w kwocie zł w Kancelarii Sejmiku w ramach zadania pn.: Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą sposobu realizacji opracowania ekspertyzy. Planowano zawarcie umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Opracowanie dla Radnych WM w zakresie problematyki rolnej na terenach górskich, które zostanie zaprezentowane na Sesji SWM w dniu 1 lipca 2013 r. wykona osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. b) rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł w: - Kancelarii Zarządu w kwocie zł (wkład UE) z zadania pn. Pomoc Techniczna MRPO - Delegacje zagraniczne 9.1 w związku z niższymi kosztami delegacji zagranicznych związanych z w/w projektem, na zadanie pn. Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na opłaty kwartalne za czynsz z tytułu najmu lokalu, w którym mieści się siedziba Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli. - Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie 953 zł z zadania budżetowego pn. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie budżetowe pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu 6. dz. 801 Oświata i wychowanie: a) w rozdz Szkoły podstawowe specjalne w Zespole Placówek Oświatowych im. Ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność w Radziszowie w kwocie zł z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na wydatki na ubezpieczenia społeczne b) z rozdz Szkoły zawodowe z Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w

6 Krakowie w kwocie 800 zł z wydatków pozostałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rozdz Pozostała działalność do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego na zadanie budżetowe pn. Prowadzenie szkół i placówek oświatowych z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego c) z rozdz Pozostała działalność z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w kwocie zł z zadania budżetowego pn. Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły w związku ze zmianą formy uhonorowania najlepszych zespołów szkolnych wyłonionych w konkursie realizowanym w ramach projektu MM - Młoda Małopolska" (laureaci wezmą udział w warsztatach organizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, a nie, jak wstępnie planowano w innym regionie partnerskim) do rozdz Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na organizację kursu szkoleniowego European Mobile School Training and Exchange", który odbędzie się w Nowej Hucie w lipcu 2013r. W szkoleniu weźmie udział 28 edukatorów ulicy i osób zaangażowanych w projekty streetworkingowe z 7 organizacji i instytucji z Belgii, Grecji, Rumunii i Polski, które od kilku lat współpracują z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, wykorzystując narzędzie edukacyjne Mobilnej Szkoły. Podczas szkolenia będzie miała miejsce wymiana doświadczeń i porównanie różnych aspektów pracy na ulicy w krajach partnerskich. W ramach projektu odbędzie się 9 dniowe szkolenie, wykorzystujące aktywne metody warsztatowe. Efektem projektu ma być wypracowanie nowych pomysłów dotyczących pracy edukatorów z trudną młodzieżą. 7. dz. 801 Oświata i wychowanie ( zł) oraz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( zł) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Myślenicach w łącznej kwocie zł z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe za godziny ponadwymiarowe w szkole i w internacie oraz na zakup energii z przeznaczeniem na wydatki na ubezpieczenia społeczne. 8. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a. z rozdz Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w kwocie zł z zadania budżetowego pn. Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy do rozdz Wojewódzkie urzędy pracy na zadania budżetowe pn. Usługi dla osób i instytucji (500 zł) oraz Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań (1 947 zł). W związku z niższymi niż planowano wydatkami m.in. na wynagrodzenia pracowników projektu oraz na wynajem sal na spotkania z Partnerami Transgranicznego Rynku Pracy powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na badania lekarskie oraz na delegacje krajowe i zagraniczne. b. w rozdz Pozostała działalność: - w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie z zadań budżetowych pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich ( zł), Priorytet VII PO KL - Promocja Integracji Społecznej (9 850 zł) na zadanie budżetowe pn. Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych. - w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL w kwocie zł, oszczędności powstałe w związku z realizacją m.in. kursów z dziedziny stomatologicznej, barmańskich, informatycznych, języka migowego, języka angielskiego oraz warsztatów planowania kariery i zakładania działalności gospodarczej dla uczestników projektu zostaną przeznaczone na stypendia dla 10 osób, które wezmą udział w stażach zawodowych z dziedziny stomatologicznej oraz na zakup sprzętu i doposażenia pracowni projektu. - w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie z zadania budżetowego pn. Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej" ( zł) oraz z zadania budżetowego pn. Działanie 7.1 PO KL - Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" ( zł) na zadanie budżetowe pn. "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)" w kwocie zł m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, opłaty kurierskie i pocztowe, czynsz za najem oraz podróże służbowe krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto przenosi się wydatki w ramach zadania budżetowego pn. Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej" w kwocie zł celem pełnego wydatkowania dotacji celowej na realizację projektu systemowego w ramach PO KL. - z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z zadania budżetowego pn. Działanie 7.1 PO KL -

7 Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" w kwocie zł do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie na zadania budżetowe pn. DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię, Talenty (9 611 zł) i LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego ( zł) na dotacje dla partnerów projektu oraz na zakup pozostałych usług. 9. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Środowiska w ramach zadania pn. Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej: - na zwiększenie wydatków na umowy zlecenia ( zł) na weryfikację danych o ilościach odpadów i instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z rocznych sprawozdań przedsiębiorców oraz wprowadzanie tych sprawozdań i decyzji starostw dotyczących gospodarowania odpadami do bazy - Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) oraz na składki na ubezpieczenia społeczne. W tym celu środki przenosi się z oszczędności w ramach wydatków na rozpowszechnienie informacji o zaktualizowanym Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego (na zadanie pozyskano środki z WFOŚiGW) zł oraz z niższych wydatków na składki na Fundusz Pracy w ramach umów zleceń na prowadzenie bazy WSO (1 103 zł), - w ramach wydatków finansowanych z WFOŚiGW na realizację zadania związanego z rozpowszechnieniem informacji o Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz z realizacją kampanii społecznej dotyczącej nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł z oszczędności na publikację artykułów w prasie, z przeznaczeniem na koszty umowy o dzieło na opracowanie rysunków satyrycznych na potrzeby w/w kampanii społecznej. IV. przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na koszty przekształceń SP ZOZ w kwocie zł na zadanie pn.: Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej na pokrycie zobowiązań po: likwidowanym Zakładzie Długoterminowej Opieki Medycznej im. św. K. Sieneńskiej zł (wypłata odpraw pracowników zł, koszty umowy z likwidatorem ok zł, koszty komisji wyceniającej majątek ruchomy ok zł, koszty archiwizacji zł, czynsz za wynajem budynku zł, podatek od nieruchomości za 2013 r zł); zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie zł w związku z koniecznością pokrycia nieprzewidzianych zobowiązań wobec ZUS w związku z kontrolą, w trakcie której wykazano, że Szpital nie uwzględniał przy naliczaniu i odprowadzaniu składek przychodu pracowników, osiągniętego w ramach umowy cywilno-prawnej na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z innym podmiotem, a wykonywanej na terenie Szpitala V. przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej do: 1. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie do Departamentu Rozwoju Gospodarczego na zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji w kwocie zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS na podstawie przeciętnego zatrudnienia w 2012 r. w ramach projektów systemowych pn. Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski - Poddziałanie POKL, Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Finansów i do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne w kwocie zł do Departamentu Środowiska na zadanie pn.: Wsparcie finansowe prac budowlanoremontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego Małopolskie Remizy Zwiększenie wydatków umożliwi dofinansowanie wszystkich projektów, które przeszły pozytywną ocenę w ramach konkursu "Małopolskie Remizy 2013". 3. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne w kwocie zł do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych na sporządzenie analizy koncepcyjno-planistycznej kierunków restrukturyzacji wszystkich wojewódzkich podmiotów leczniczych (18 szpitali). Intencją jest, by materiał otrzymany w wyniku badań charakteryzował się wysokim stopniem szczegółowości i praktyczności w zastosowaniu (łączna kwota planowana na ten cel wyniesie zł). Ponadto trwają prace w zakresie analizy pod kątem połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im św. Ludwika w Krakowie z Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie.

8 VI. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia konkursów PO KL w załączniku Nr 5 - Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013 rok przenosi się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w ramach zadania pn. Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki w kwocie zł oraz w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w ramach zadania pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich w kwocie zł oraz w ramach zadania pn. Priorytet VII PO KL Promocja Integracji Społecznej w kwocie zł dotację z jednostek sektora finansów publicznych do jednostek spoza sektora finansów publicznych. Pobierz plik Załączniki 803zal.pdf Data: :30:51 Rozmiar: 1.11M Liczba odwiedzin: 13 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :31:17 Czas publikacji: :31:17 Data przeniesienia do archiwum: Brak

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1558/3/10

UCHWAŁA Nr 1558/3/10 UCHWAŁA Nr 1558/3/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXXII/176/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 370/37/15

UCHWAŁA Nr 370/37/15 UCHWAŁA Nr 370/37/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 22/203/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 162 15411 Poz. 2778 2778 UCHWAŁA Nr XXXVI/507/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 372/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r.

UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. UCHWAŁA Nr XVI/184/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2008 rok Na podstawie art.18 pkt. 6 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK

PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. PLAN DOTACJI NA ZADANIA WOJEWÓDZTWA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

UCHWAŁA Nr 1237/98/15 UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65

WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI BIEŻĄCE 379,13 20379,13 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20001,65 Zakup usług pozostałych 4300 20 000,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/1090/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/1090/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/1090/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 203/2910/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 203/2910/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 203/2910/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2013 Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

U z a s a d n i e n i e

U z a s a d n i e n i e U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2005 r. dotyczą: - w 6 ust. 2 zmniejszenia wielkości rezerwy celowej o kwotę 10.123 zł, tj. do kwoty 2.222.922 zł, - w 6 ust. 2 pkt 2 zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

uchwala co następuje:

uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ. z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. UCHWAŁA NR XXI/144/2016 RADY GMINY KWILCZ z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1431/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1431/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1431/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. UCHWAŁA NR XXVIII/287/14 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/412/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA Nr 759/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 lipca 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 163 15541 Poz. 2787 2787 UCHWAŁA Nr XXXVII/521/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku

Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2003 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 art. 51 ust. 1 i 2, art. 56 ust 1 pkt 4, ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 15 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. Na podstawie art.12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek Uchwała Nr 468/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł

Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2006 rok Nowy artykuł Uchwała Nr 461/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 maja 2006 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/52/4/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR IV/52/4/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR IV/52/4/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2009

w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2009 w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wielka Wieś na rok 2009 Data utworzenia 2009-09-30 Numer aktu 110 Kadencja Kadencja 2002-2006 Zarządzenie Nr 110A/2009 Wójta Gminy Wielka Wieś

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK

W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK UCHWAŁA NR ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 14 STYCZNIA 2015 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2015 ROK Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 131/6/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2010 r.

Załącznik do uchwały Nr 131/6/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2010 r. Załącznik do uchwały Nr 131/6/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2010 r. Autopoprawka Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian budŝetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH. z dnia... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH z dnia...... r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo