UCHWAŁA NR 803/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 803/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 803/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zwiększenia zwrotów dotacji w działach 750, 853, 900, zmian dotacji z budżetu państwa w dziale 758, przeniesienia wydatków w działach 010, 150, 600, 700, 720, 750, 754, 801, 853, 854,900 przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej do działu 750 i 801 oraz z rezerwy celowej do działu 851). Data utworzenia Numer aktu 803 Kadencja Kadencja Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z j.t.), art. 222, art , art. 257 ust. 1, 3, 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), 14 pkt. 1 uchwały nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - dochody bieżące o kwotę zł - dochody majątkowe o kwotę zł 2 Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł 3 W uchwale Nr XXX/499/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami: Nr 61/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr XXXII/523/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2013 r., Nr 140/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 176/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2013 r., Nr XXXIII/559/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 234/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2013 r., Nr 292/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2013 r., Nr XXXIV/576/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 marca 2013 r., Nr 348/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2013 r., Nr 419/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r., Nr 477/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/594/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 500/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 589/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2013 r., Nr 619/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2013 r., Nr XXXVIII/609/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 641/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2013 r., Nr 677/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013 r., Nr 708/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

2 - w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 4 Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. zwrotów dotacji celowej przez beneficjentów: a. MRPO pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie zł w ramach: - Działania 7.1 MRPO Gospodarka wodno ściekowa, tj. przez Gminę Mucharz zł (dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich) - Działania 8.2 MRPO Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy, tj. przez Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. 176 zł, w tym odsetki 13 zł (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwrot dotacji w Departamencie Funduszy Europejskich). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. b. PO KL pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami o kwotę zł w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn.: Zwroty dotacji w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego). Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Finansów i do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł oraz dotacji celowej zaplanowanej na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz wydatki w kwocie zł w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w ramach zadania pn. Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki ( zł) i w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w ramach zadania budżetowego pn.: Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ( zł) na realizację projektów konkursowych PO KL. II. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Regionalne Programy Operacyjne oraz wydatków w kwocie zł w dz. 720 Informatyka, rozdz Pozostała działalność w ramach zadania budżetowego pn: Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce - Działanie 1.2 MRPO realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dostawę, montaż i instalację infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji Projektu. Dodatkowo dokonuje się przeniesienia wydatków w w/w Projekcie w ramach wkładu własnego budżetu

3 województwa w kwocie zł z wydatków kwalifikowalnych na wydatki niekwalifikowalne. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie kierownika Projektu w okresie czerwiec- sierpień 2013 roku. Z uwagi na przekroczenie 1,5% wydatków kwalifikowanych na ten cel (zgodnie z zapisami Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach MRPO , wydatki na wynagrodzenie pracownika zarządzającego projektem nie mogą łącznie przekroczyć 1,5% wydatków kwalifikowanych). Całkowita wartość Projektu w 2013 roku po zmianie będzie wynosić zł. Planowany termin zakończenia realizacji Projektu 30 września 2013 rok. 2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie zł oraz dotacji celowej zaplanowanej na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zł w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz wydatki w łącznej kwocie zł (w tym budżet państwa zł, UE zł) w tym: a. w dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie zł w: - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w kwocie zł na realizację projektów konkursowych PO KL z zadania budżetowego pn.: Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich ( zł) oraz z zadania pn. Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki ( zł) i w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność z zadania budżetowego pn.: Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach ( zł). - Departamencie Polityki Regionalnej w kwocie zł z zadania budżetowego pn. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją części badań w 2013 r. siłami własnymi zespołu, zmniejszeniem ilości seminariów i konferencji oraz ograniczeniem wydruku raportów z badań tematycznych na rzecz wersji elektronicznej. b. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł z zadania budżetowego pn. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób wdrażających projekt, a także z rezygnacją z zakupu części wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego. c. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w kwocie zł w: - Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w kwocie zł z zadania budżetowych pn. LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego w związku z oszczędnościami na usługach szkoleniowych - Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie z zadań budżetowych pn. Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej" ( zł), Działanie 7.1 PO KL - Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" ( zł) w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach, podróżach krajowych, szkoleniach pracowników oraz w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (na usługi materiałów informacyjnych raportów z badań, publikację promujące produkty projektów oraz na materiały biurowe i tonery). Środki w kwocie zł zostaną przeznaczone na realizację projektów konkursowych PO KL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, dla których środki będą przekazywane poza budżetem Województwa przez płatnika zewnętrznego (BGK). III. przeniesieniu wydatków w: 1. dz Rolnictwo i łowiectwo, rozdz Melioracje wodne w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie między zadaniami budżetowymi (PROW ) celem dostosowania do zarządzeń Wojewody Małopolskiego nr 45/13 z dnia 22 lutego 2013 r. oraz 107/13 z dnia 2 kwietnia 2013 r. tj. z zadania pn. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi przenosi się kwotę zł na zadania: - Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km , msc. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski, woj. małopolskie zł - Rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km wraz z cofkowymi Harmężówki, msc. Harmęże, gm. Oświęcim, pow. ooświęcimski zł

4 - Budowa Kanału Radwan Smęgorzów msc. Radwan, gm. Szczucin, msc. Smęgorzów, gm. Dąbrowa Tarnowska. pow. Dąbrowski zł - Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km w miejscowościach: Gromiec i Żarki, gm. Libiąż, pow. chrzanowski zł - Rozbudowa koryta potoku Zagórnickiego w km , ,4 w msc. Zagórnik, gm. Andrychów, pow. wadowicki zł - Budowa przepompowni melioracyjnej Hubenice w msc. Hubenice gm. Gręboszów zł - Przebudowa koryta potoku Żymanka w km m. Dąbrówka Gorzycka, gm. Olesno, pow. Dąbrowski, m. Gorzyce, gm. Żabno, pow. tarnowski, woj. małopolskie 1 zł Jednocześnie w związku z oszczędnościami poprzetargowymi przeniesiono wydatki w kwocie zł z zadania pn. Przebudowa koryta potoku Żymanka w km m. Dąbrówka Gorzycka, gm. Olesno, pow. Dąbrowski, m. Gorzyce, gm. Żabno, pow. tarnowski, woj. małopolskie na zadanie pn. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi 2. dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w ogólnej kwocie zł w: a. Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie z zadania budżetowego pn. Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki na zadanie budżetowe pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich w kwocie zł na realizację projektów konkursowych. b. Departamencie Polityki Regionalnej z zadania budżetowego pn. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie zł na zadanie budżetowe pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL (9 527 zł) na uzupełnienie środków budżetu województwa i środków budżetu państwa do współfinansowania projektu. Ponadto przenosi się wydatki w kwocie zł do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie na zadanie budżetowe pn. "Doctus" Małopolski Fundusz Stypendialny dla doktorantów w ramach Poddziałania PO KL na wypłatę dodatkowych stypendiów dla doktorantów 3. dz. 600 Transport i łączność: - w Departamencie Transportu i Komunikacji w: a. rozdz Lokalny transport zbiorowy w kwocie zł w ramach zadania pn. Koordynacja działań związanych z rozwojem transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z przewidywanym niższym niż planowano kosztem sporządzenia opracowań, analiz i ekspertyz dotyczących organizacji komunikacji drogowej i kolejowej. Środki przenosi się na zakup usług tłumaczeniowych (tłumaczenia ustne) podczas spotkań dotyczących realizacji projektu POIiŚ z przedstawicielami Inicjatywy Jaspers. b. rozdz Pozostała działalność w kwocie zł z zadania pn. Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób z oszczędności na wykonanie usługi badawczej dotyczącej wykonania analizy sytuacji rynkowej w krajowym drogowym przewozie osób w zakresie rozpoznania wielkości potoków pasażerskich i napełnień autobusów na wybranych ciągach komunikacyjnych i punktach pomiarowych Województwa Małopolskiego, oraz poziomu zaspokojenia potrzeb przewozowych pasażerów w komunikacji autobusowej. Zaoszczędzone środki przenosi się na zadanie pn. Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników na pokrycie kosztów komorniczych wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych wobec przedsiębiorców, którzy naruszyli warunki udzielonych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z rozdz Drogi publiczne wojewódzkie w kwocie zł z zadania Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW nr 967 w m. Borzęta". Z uwagi na brak możliwości zrealizowania robót budowlanych w związku z obowiązkiem nałożonym przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego monitorowania odcinka drogi i pobocza w rejonie osuwiska do końca 2013 r., przenosi się środki: a. na zadanie budżetowe Zwroty dotacji w kwocie zł celem zwrotu wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie tj. Instytucja Zarządzająca MRPO w trakcie kontroli projektów realizowanych w ramach MRPO stwierdziła naruszenie procedur w zakresie zamówień publicznych poprzez określenie warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

5 w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję oraz nie zapewniał równego traktowania wykonawców. Powyższe środki zostaną zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. b. do Departamentu Transportu i Komunikacji (rozdz ) celem udzielenia pomocy finansowej gminom Wojnicz ( zł) i Kocmyrzów Luborzyca ( zł) na wykonanie odwodnienia odcinków dróg wojewódzkich poprzez pogłębienie i umocnienie rowów dróg gminnych dostosowując je do przyjmowania zwiększonej ilości wody w ramach nowych zadań budżetowych pn.: - Przebudowa odbiornika wód opadowych z pasa drogowego obwodnicy Wojnicza w postaci rowu odwadniającego zł - Przebudowa odbiorników wód opadowych z pasa drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków Proszowice Ostrów na terenie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca zł 4. dz Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie zł w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w ramach zadania budżetowego pn.: Gospodarowanie mieniem Województwa. W związku z niższym, od planowanego, kosztem dokonania: czynności notarialnych ( zł) polegających na zamianie nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej i ul. Rajskiej (będących w posiadaniu Województwa Małopolskiego) na nieruchomość znajdującą się przy ul. Łobzowskiej (będącej w posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków), która w połączeniu z nieruchomością przy ul. Garbarskiej miała tworzyć całość własności Województwa. Jednakże z uwagi na toczące się postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości przez Skarb Państwa przy ul. Garbarskiej na rzecz dawnych właścicieli zamiana w/w nieruchomości została zaniechana. W związku z powyższym nieruchomość przy ul. Spacerowej została oddana w użyczenie Spółce Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. podziałów geodezyjnych ( zł), które częściowo zostały wykonane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w ramach realizowanych przez siebie zadań. Środki przeznacza się na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku przy ul. Św. Anny 5 w Krakowie wraz z graficznym wyszczególnieniem wprowadzonych zmian bez zezwoleń konserwatorskich, przedstawienia opinii konstrukcyjnej dotyczącej statyki budynku oraz opinii uprawnionego badacza architektury na okoliczność zachowania zabytkowych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz, do którego to wykonania Zarząd Województwa Małopolskiego został zobligowany zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. 5. dz. 750 Administracja publiczna, a) rozdz Samorządowe sejmiki województw w kwocie zł w Kancelarii Sejmiku w ramach zadania pn.: Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą sposobu realizacji opracowania ekspertyzy. Planowano zawarcie umowy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Opracowanie dla Radnych WM w zakresie problematyki rolnej na terenach górskich, które zostanie zaprezentowane na Sesji SWM w dniu 1 lipca 2013 r. wykona osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. b) rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł w: - Kancelarii Zarządu w kwocie zł (wkład UE) z zadania pn. Pomoc Techniczna MRPO - Delegacje zagraniczne 9.1 w związku z niższymi kosztami delegacji zagranicznych związanych z w/w projektem, na zadanie pn. Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na opłaty kwartalne za czynsz z tytułu najmu lokalu, w którym mieści się siedziba Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli. - Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie 953 zł z zadania budżetowego pn. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Rozwój Pracowników i Przedsiębiorstw w Regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie budżetowe pn. Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju w ramach Poddziałania PO KL na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu 6. dz. 801 Oświata i wychowanie: a) w rozdz Szkoły podstawowe specjalne w Zespole Placówek Oświatowych im. Ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarność w Radziszowie w kwocie zł z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe na wydatki na ubezpieczenia społeczne b) z rozdz Szkoły zawodowe z Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w

6 Krakowie w kwocie 800 zł z wydatków pozostałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego do rozdz Pozostała działalność do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego na zadanie budżetowe pn. Prowadzenie szkół i placówek oświatowych z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego c) z rozdz Pozostała działalność z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w kwocie zł z zadania budżetowego pn. Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły w związku ze zmianą formy uhonorowania najlepszych zespołów szkolnych wyłonionych w konkursie realizowanym w ramach projektu MM - Młoda Małopolska" (laureaci wezmą udział w warsztatach organizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, a nie, jak wstępnie planowano w innym regionie partnerskim) do rozdz Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na organizację kursu szkoleniowego European Mobile School Training and Exchange", który odbędzie się w Nowej Hucie w lipcu 2013r. W szkoleniu weźmie udział 28 edukatorów ulicy i osób zaangażowanych w projekty streetworkingowe z 7 organizacji i instytucji z Belgii, Grecji, Rumunii i Polski, które od kilku lat współpracują z dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, wykorzystując narzędzie edukacyjne Mobilnej Szkoły. Podczas szkolenia będzie miała miejsce wymiana doświadczeń i porównanie różnych aspektów pracy na ulicy w krajach partnerskich. W ramach projektu odbędzie się 9 dniowe szkolenie, wykorzystujące aktywne metody warsztatowe. Efektem projektu ma być wypracowanie nowych pomysłów dotyczących pracy edukatorów z trudną młodzieżą. 7. dz. 801 Oświata i wychowanie ( zł) oraz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ( zł) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Myślenicach w łącznej kwocie zł z wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe za godziny ponadwymiarowe w szkole i w internacie oraz na zakup energii z przeznaczeniem na wydatki na ubezpieczenia społeczne. 8. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, a. z rozdz Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w kwocie zł z zadania budżetowego pn. Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy do rozdz Wojewódzkie urzędy pracy na zadania budżetowe pn. Usługi dla osób i instytucji (500 zł) oraz Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań (1 947 zł). W związku z niższymi niż planowano wydatkami m.in. na wynagrodzenia pracowników projektu oraz na wynajem sal na spotkania z Partnerami Transgranicznego Rynku Pracy powstałe oszczędności zostaną przeznaczone na badania lekarskie oraz na delegacje krajowe i zagraniczne. b. w rozdz Pozostała działalność: - w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie z zadań budżetowych pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich ( zł), Priorytet VII PO KL - Promocja Integracji Społecznej (9 850 zł) na zadanie budżetowe pn. Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację projektów konkursowych. - w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach zadania budżetowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce w ramach Działania 9.2 PO KL w kwocie zł, oszczędności powstałe w związku z realizacją m.in. kursów z dziedziny stomatologicznej, barmańskich, informatycznych, języka migowego, języka angielskiego oraz warsztatów planowania kariery i zakładania działalności gospodarczej dla uczestników projektu zostaną przeznaczone na stypendia dla 10 osób, które wezmą udział w stażach zawodowych z dziedziny stomatologicznej oraz na zakup sprzętu i doposażenia pracowni projektu. - w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie z zadania budżetowego pn. Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej" ( zł) oraz z zadania budżetowego pn. Działanie 7.1 PO KL - Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" ( zł) na zadanie budżetowe pn. "Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej (ARES)" w kwocie zł m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, opłaty kurierskie i pocztowe, czynsz za najem oraz podróże służbowe krajowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto przenosi się wydatki w ramach zadania budżetowego pn. Działanie 7.2 PO KL - Projekt "Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej" w kwocie zł celem pełnego wydatkowania dotacji celowej na realizację projektu systemowego w ramach PO KL. - z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z zadania budżetowego pn. Działanie 7.1 PO KL -

7 Projekt "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej" w kwocie zł do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie na zadania budżetowe pn. DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwość, Energię, Talenty (9 611 zł) i LDC - Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego ( zł) na dotacje dla partnerów projektu oraz na zakup pozostałych usług. 9. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Środowiska w ramach zadania pn. Polityka ekologiczna Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej: - na zwiększenie wydatków na umowy zlecenia ( zł) na weryfikację danych o ilościach odpadów i instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów z rocznych sprawozdań przedsiębiorców oraz wprowadzanie tych sprawozdań i decyzji starostw dotyczących gospodarowania odpadami do bazy - Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) oraz na składki na ubezpieczenia społeczne. W tym celu środki przenosi się z oszczędności w ramach wydatków na rozpowszechnienie informacji o zaktualizowanym Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego (na zadanie pozyskano środki z WFOŚiGW) zł oraz z niższych wydatków na składki na Fundusz Pracy w ramach umów zleceń na prowadzenie bazy WSO (1 103 zł), - w ramach wydatków finansowanych z WFOŚiGW na realizację zadania związanego z rozpowszechnieniem informacji o Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego wraz z realizacją kampanii społecznej dotyczącej nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie zł z oszczędności na publikację artykułów w prasie, z przeznaczeniem na koszty umowy o dzieło na opracowanie rysunków satyrycznych na potrzeby w/w kampanii społecznej. IV. przeniesieniu wydatków z rezerwy celowej na koszty przekształceń SP ZOZ w kwocie zł na zadanie pn.: Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej na pokrycie zobowiązań po: likwidowanym Zakładzie Długoterminowej Opieki Medycznej im. św. K. Sieneńskiej zł (wypłata odpraw pracowników zł, koszty umowy z likwidatorem ok zł, koszty komisji wyceniającej majątek ruchomy ok zł, koszty archiwizacji zł, czynsz za wynajem budynku zł, podatek od nieruchomości za 2013 r zł); zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie zł w związku z koniecznością pokrycia nieprzewidzianych zobowiązań wobec ZUS w związku z kontrolą, w trakcie której wykazano, że Szpital nie uwzględniał przy naliczaniu i odprowadzaniu składek przychodu pracowników, osiągniętego w ramach umowy cywilno-prawnej na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z innym podmiotem, a wykonywanej na terenie Szpitala V. przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej do: 1. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie do Departamentu Rozwoju Gospodarczego na zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji w kwocie zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS na podstawie przeciętnego zatrudnienia w 2012 r. w ramach projektów systemowych pn. Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski - Poddziałanie POKL, Regionalny System Innowacji Województwa Małopolskiego - Projekt Pilotażowy Transfer wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe środki zostaną odprowadzone do Ministerstwa Finansów i do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2. dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Ochotnicze straże pożarne w kwocie zł do Departamentu Środowiska na zadanie pn.: Wsparcie finansowe prac budowlanoremontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego Małopolskie Remizy Zwiększenie wydatków umożliwi dofinansowanie wszystkich projektów, które przeszły pozytywną ocenę w ramach konkursu "Małopolskie Remizy 2013". 3. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz Szpitale ogólne w kwocie zł do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej na zadanie pn.: Przekształcenia własnościowe wojewódzkich jednostek organizacyjnych na sporządzenie analizy koncepcyjno-planistycznej kierunków restrukturyzacji wszystkich wojewódzkich podmiotów leczniczych (18 szpitali). Intencją jest, by materiał otrzymany w wyniku badań charakteryzował się wysokim stopniem szczegółowości i praktyczności w zastosowaniu (łączna kwota planowana na ten cel wyniesie zł). Ponadto trwają prace w zakresie analizy pod kątem połączenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im św. Ludwika w Krakowie z Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie.

8 VI. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia konkursów PO KL w załączniku Nr 5 - Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013 rok przenosi się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w ramach zadania pn. Priorytet VIII PO KL - Regionalne Kadry Gospodarki w kwocie zł oraz w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w ramach zadania pn. Priorytet VI PO KL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich w kwocie zł oraz w ramach zadania pn. Priorytet VII PO KL Promocja Integracji Społecznej w kwocie zł dotację z jednostek sektora finansów publicznych do jednostek spoza sektora finansów publicznych. Pobierz plik Załączniki 803zal.pdf Data: :30:51 Rozmiar: 1.11M Liczba odwiedzin: 13 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podmiotu Administrator Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :31:17 Czas publikacji: :31:17 Data przeniesienia do archiwum: Brak

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1476/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 189/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2012 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010, 758,

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR III/21/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2014 rok w działach 010, 050, 150, 600, 710, 720, 730, 750, 754,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Uchwała Nr XLII/574/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 2268/74/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia 2006-3-3 Numer

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO: 85 Nr LXIII/789/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Załącznik 1 do uchwały nr / / /2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia. marca 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Katowice,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 marca 2004 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK KATOWICE, MARZEC 2004 ROK 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 1. DOCHODY BUDŻETOWE... 9 A. Dochody własne... 12 B. Subwencja ogólna... 14 C. Dotacje celowe... 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4118 SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 marca 2014 r. z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami. Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Projekt budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2014 z autopoprawkami Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Budżet 2014 założenia konstrukcyjne Założenia makroekonomiczne: przewidywana inflacja

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2. WYDATKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Na realizację zadań zaplanowanych w budżecie Województwa Wielkopolskiego w 2004 roku w kwocie 472.364.192 zł wydatkowano kwotę 444.919.877 zł, co stanowi 94,19% planu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 Planowane dochody oszacowano w oparciu o posiadaną bazę odnośnie podatków i opłat, zamierzenia w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informację

Bardziej szczegółowo