Załącznik nr 3 do Sprawozdania - uwagi do Projektu RPO WSL na lata (wersja 5.1) w zakresie EFS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Sprawozdania - uwagi do Projektu RPO WSL na lata 2014-2020 (wersja 5.1) w zakresie EFS"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Sprawozdania - uwagi do Projektu RPO WSL na lata (wersja 5.1) w zakresie EFS lp. Część dokumentu, do 1 1. OŚ PRIORYTETOWA Dotyczy Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.dodanie nowego typu operacji tj. usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością (uczestników Uczestnicy z orzeczoną niepełnosprawnością potrzebują specyficznych do swoich potrzeb instrumentów wsparcia. Jedną z najefektywniejszych form wsparcia są usługi asystenckie w obszarach aktywizacji zawodowej, VII. REGIONALNY projektów). społecznej i edukacyjnej, które w kompleksowy sposób odpowiadają na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnością. Nasze rekomendacje wypracowane zostały na bazie praktycznych doświadczeń w RYNEK PRACY profesjonalnej organizacji usług asystenckich od 2008r. oraz poparte szeroko zakrojonymi badaniami przeprowadzonymi w ramach realizowanego projektu innowacyjnego Centrum Asystentury Społecznej (www.asystent-on.pl). Odwołują się również do zapisów ratyfikowanej przez Polskę w 2012r. "Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych", która wskazuje w postanowieniach podstawowych m.in. na konieczność zapewnienia ON możliwości prowadzenia życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo (np. przez dostęp do usług świadczonych w domu i innych usług wsparcia w społeczności lokalnej, celem zapobiegania izolacji społecznej). W wielu strategicznych dokumentach na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym podkreśla się potrzebę udostępnienia ON usług wspomagających ich na drodze do pełnego i autonomicznego życia (np. rozwój i wspieranie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w Strategii polityki społecznej na lata ). Warto umożliwić kontynuację efektywnych form wsparcia, jakimi są usługi asystenckie również w latach Barbara Górka/ Bielskie Artystyczne "Teatr Grodzki" 2 1. OŚ PRIORYTETOWA Rekomenduje się przywrócić możliwość aplikowania publicznym służbom zatrudnienia w ramach konkursowego Poddziałania VII. REGIONALNY RYNEK PRACY Wyłączenie publicznych służb zatrudnienia z możliwości aplikowania w ramach konkursowego Poddziałania oznacza w praktyce całkowite wyłączenie PSZ z systemu absorpcji środków unijnych w formule Powiatowy Urząd konkursowej na poziomie RPO. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powiatowe urzędy pracy będą mogły realizować wyłącznie projekty, które przewidują działania Pracy w Dąbrowie zgodne z przepisami ustawy. Warunki te, ze względu na proponowane typy projektów i form wsparcia, spełnia wyłącznie Poddziałanie Tym samym powiatowe urzędy pracy, o ile nie będą mogły aplikować o środki Górniczej dodatkowe w ramach Poddziałania 7.1.1, nie będą mogły aplikować o nie w formule konkursowej (zgodnej z zasadą dodatkowości) wcale. Rodzi się zatem zasadnicze pytanie jak mają się zapisy projektowanego szczegółowego opisu priorytetów do zapisów znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? Ustawodawca przewidział i dopuścił bowiem możliwość pozyskiwania przez powiatowe urzędy pracy dodatkowych środków na aktywizację zawodową, w tym pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, po spełnieniu określonych warunków. Warunki te co należy raz jeszcze podkreślić mogłyby zostać spełnione wyłącznie w ramach Poddziałania Tym samym projektowane wyłączenie powiatowych urzędów pracy z możliwości aplikowania w ramach Poddziałania wydaje się być sprzeczne z intencjami znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powoduje bowiem, iż ważny przepis ustawy nigdy nie będzie mógł zostać wypełniony a tym samym będzie przepisem martwym. Zredukowanie w województwie śląskim w perspektywie roli powiatowych urzędów pracy w systemie absorpcji środków unijnych wyłącznie do możliwości realizacji projektów systemowych generuje ponadto liczne ryzyka i zagrożenia: 1)pozbawi urzędy pracy możliwości aplikowania o dodatkowe środki unijne, które przy kontynuacji polityki zamrożenia środków Funduszu Pracy są i będą niezbędne do uzupełniania pogłębiającego się deficytu środków na aktywne programy rynku pracy. Należy tutaj podkreślić, iż jeśli wartość alokacji przeznaczonej na projekty systemowe pup w nowej perspektywie będzie porównywalna do obecnej w ramach Poddziałania 6.1.3, to środki te będą zdecydowanie niewystarczające z punktu widzenia możliwości prowadzenia odpowiedzialnej i skutecznej polityki rynku pracy przez publiczne służby zatrudnienia w regionie. Trzeba również pamiętać, iż ze względu na mechanizm prefinansowania wartość alokacji w ramach projektów systemowych pup uzależniona jest od możliwości finansowych Funduszu Pracy, co oznacza, że ograniczone możliwości finansowe Funduszu Pracy są dysfunkcjonalną barierą i mogą negatywnie zaważyć na poziomie absorpcji środków unijnych przez powiatowe urzędy pracy województwa śląskiego w latach , 2) jest niespójne ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego sformułowanym w piśmie z dnia r. sygnatura DZF-I MZ/13 NK 30175/13 w brzmieniu: Zasadnym wydaje się stworzenie takich regulacji, które z jednej strony pozwolą urzędom pracy angażować się w realizację przedsięwzięć wykraczających poza aktywizację osób bezrobotnych (tj. zakres wsparcia realizowany dotychczas w ramach Poddziałania PO KL) bez uszczerbku dla realizacji zadań ustawowych oraz z wcielonymi w życie dnia 27 maja 2014 roku zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które w zakresie roli i statusu powiatowych urzędów pracy w systemie absorpcji środków unijnych w nowej perspektywie finansowej są owocem wzajemnych konsultacji i porozumienia dwóch resortów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Znajduje to odzwierciedlenie w następujących zapisach ustawy: Projekty finansowane lub współfinansowane ze źródeł innych niż Fundusz Pracy, z wyłączeniem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a (czyli projektów systemowych), mogą być realizowane przez samorządy powiatów tylko wówczas, jeśli ich realizacja będzie powodowała uzyskanie dodatkowej puli środków z przeznaczeniem na aktywizację bezrobotnych lub wspieranie utrzymania zatrudnienia oraz jeśli w ramach tych projektów realizowane są wyłącznie działania zgodne z przepisami ustawy i wydanych na jej podstawie przepisów.należy raz jeszcze podkreślić, iż zapis ten wskazuje, że powiatowe urzędy pracy począwszy od 27 maja 2014 roku mają bezpośrednie ustawowe umocowanie do realizacji projektów innych niż systemowe, które to umocowanie daje im możliwość pozyskiwania dodatkowych środków z przeznaczeniem na aktywizację bezrobotnych lub wspieranie utrzymania zatrudnienia, jeśli w ramach tych projektów realizowane będą wyłącznie działania zgodne z przepisami ustawy. Wszystkie te warunki byłyby spełnione w przypadku trybu konkursowego Poddziałania a przywrócenie powiatowym urzędom pracy możliwości aplikowania w ramach trybu konkursowego Poddziałania otworzyłoby im drogę do realnego wykorzystania prawnej możliwości jaką na tym polu daje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,3)istotnie ograniczy w urzędach pracy ducha rywalizacji z innymi podmiotami działającymi na rynku pracy (najczęściej komercyjnymi ośrodkami szkoleniowymi, które piszą projekty pod konkretne szkolenia, które mają w ofercie, a nie na podstawie obiektywnych badań i całościowej diagnozy sytuacji na regionalnym/lokalnym rynku pracy) o dodatkowe środki, doprowadzi do sytuacji w której wysokość dodatkowych środków dostępnych dla powiatowych urzędów pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych nie będzie zależała od jakości i efektywności realizowanych przez urzędy projektów, aktywności i sprawności na polu aplikowania oraz implementacji projektów, stworzy niemotywacyjny i nieproefektywnościowy system absorpcji nie pozwalający docenić dodatkowych wysiłków i zwiększonej aktywności urzędów pracy wykraczającej poza bieżącą i standardową realizację projektów systemowych, co jest niezgodne z naczelną ideą projektowanej reformy powiatowych urzędów pracy oraz z naczelną zasadą obowiązującą w UE, tj. zasadą dodatkowości, 4)spowoduje zmarnowanie niebagatelnego potencjału doświadczeń urzędów pracy na polu absorpcji środków unijnych w ramach trybów konkursowych gromadzonego przez nie począwszy od 2004 roku. Na istotną rolę jaką odgrywają powiatowe urzędy pracy w systemie absorpcji środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej wskazuje również Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w przywołanym piśmie z dnia r. sygnatura DZF-I MZ/13 NK 30175/13, 5)negatywnie wpłynie na efektywność ekonomiczną projektów (koszt wsparcia na jednego uczestnika, koszt zatrudnienia jednego uczestnika) przy skumulowaniu całej alokacji trybu konkursowego Poddziałania w sektorze komercyjnym i pozarządowym, którego projekty są zauważalnie droższe w obsłudze i realizacji. Tym samym w ramach dostępnej w Poddziałaniu alokacji możliwa będzie realizacja mniejszej ilości droższych projektów, co nie leży w interesie regionalnego rynku pracy. Tytułem zakończenia należy również przypomnieć, iż tryb konkursowy w swej istocie winien być trybem maksymalnie konkurencyjnym i otwartym dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, tak aby w wyniku konkursu wyłonić do realizacji projekty obiektywnie najlepsze, najbardziej efektywne ekonomicznie, dające najwyższą gwarancję prawidłowej i należytej realizacji założonych wskaźników. Analizowane wyłączenie powiatowych urzędów pracy jest dysfunkcjonalne w stosunku do tak rozumianej idei trybów konkursowych OŚ PRIORYTETOWA VII. Niezrozumiały zapis modele biznesowe Proponuje się wprowadzenie do dokumentu słowniczka pojęć lub objaśnień pojęć przy poszczególnych priorytetach. Urząd Miejski 4 1. OŚ PRIORYTETOWA VII. 1. Rekomendacje dotyczące poddziałania rozszerzenie typów operacji o usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych. 2. Wprowadzenie do typów operacji kontraktowania usług doprowadzenia do zatrudnienia we wszystkich poddziałaniach działania Uczestnicy z orzeczoną niepełnosprawnością potrzebują specyficznych do swoich potrzeb instrumentów wsparcia. Jedną z najefektywniejszych form wsparcia są usługi asystenckie w obszarach aktywizacji Piotr Kuźniak zawodowej, społecznej i edukacyjnej, które w kompleksowy sposób odpowiadają na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnością. Nasze rekomendacje wypracowane zostały na bazie praktycznych doświadczeń Fundacja Imago w profesjonalnej organizacji usług asystenckich od 2012r. oraz poparte szeroko zakrojonymi badaniami przeprowadzonymi w ramach realizowanego projektu innowacyjnego Centrum Asystentury Społecznej (www.asystent-on.pl). Aktualnie prowadzimy audyty społeczno-ekonomiczne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych, zainteresowanych uruchamianiem CAS z własnych środków lub w ramach montażu finansowego. Z całego kraju płyną do nas dodatkowe pytania o możliwości finansowania opisywanych usług aktywizacji osób z niepełnosprawnością w formie organizacyjnej CAS. Jednym z ważnych źródeł usystematyzowania ww. usług i impulsem do prowadzenia kompleksowego wsparcia w ramach CAS są środki unijne na lata Odwołujemy się również do zapisów ratyfikowanej przez Polskę w 2012r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która wskazuje w postanowieniach podstawowych m.in. na konieczność zapewnienia ON możliwości prowadzenia życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo (np. przez dostęp do usług świadczonych w domu i innych usług wsparcia w społeczności lokalnej, celem zapobiegania izolacji społecznej). W wielu strategicznych dokumentach na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym podkreśla się potrzebę udostępnienia ON usług wspomagających ich na drodze do pełnego i autonomicznego życia (np. rozwój i wspieranie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w Strategii polityki społecznej na lata ). Warto umożliwić kontynuację efektywnych form wsparcia, jakimi są usługi asystenckie również w latach Umożliwienie realizatorom projektów ESF kontraktowania (zlecania doprowadzenia do zatrudnienia zewnętrznym realizatorom) przyczyni się do bardziej efektywnego wydatkowania środków, powiązanego bezpośredni z efektem zatrudnieniowym (płacenie za efekt, nie za usługi). Kontraktowanie (doprowadzenia do zatrudnienia), rozumiane jako wypłacanie środków za osiągnięcie efektu, jest elementem nowej ustawy o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wprowadzonym zarówno dla szczebla powiatu jak i całego województwa (art. 61b, art. 66d). Narzędzie wiąże bezpośrednio wydatkowanie środków publicznych z osiągnięciem efektu jakim jest zatrudnienie osób bezrobotnych. Nie są istotne przyjęte metody pracy, czy realizowane usługi aktywizacyjne, a kluczowe jest ulokowanie w zatrudnieniu danej grupy osób. Wynagrodzenie jest wypłacane realizatorowi kontraktu w transzach wyłącznie pod warunkiem pozyskania zatrudnienia dla aktywizowanych osób. W przeciwnym wypadku środki wracają do puli instytucji zlecającej kontrakt. Kontraktobiorca - zewnętrzny realizator kontraktu, ubiega się o zlecenie wraz z innymi oferentami w drodze konkursu, co dodatkowo umożliwia wybór lepszej i bardziej efektywnej ekonomicznie oferty. Podsumowując, rozwiązanie generuje oszczędności zarówno na etapie wyboru kontraktobiorcy, jak i na etapie realizacji zlecenia (nie ma możliwości konsumpcji środków przez organizację bez efektu doprowadzenia do zatrudnienia), a co najważniejsze koncentruje działanie podmiotów na ulokowaniu w zatrudnieniu bezrobotnych. Umożliwienie publicznym i niepublicznym instytucjom rynku pracy (projektodawcom) kontraktowania doprowadzenia do zatrudnienia pozwoli na bardziej efektywne ekonomicznie wydatkowanie środków publicznych w obrębie EFS. Strona 1

2 5 1. OŚ PRIORYTETOWA VII. Uwzględnienie w typach operacji dla działania 7.1 nowych form aktywizacji, przewidzianych w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i inst. rynku pracy. Znowelizowana ustawa wprowadza szereg nowych rozwiązań (bon stażowy, grant na telepracę, bon na zatrudnienie, bon szkoleniowy, itd.), które stanowią od dnia wejścia w życie ustawy metody pracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Rozszerzenie palety typów operacji o nowe formy aktywizacji umożliwi urzędom pracy oraz innym projektodawcom pełne zastosowanie narzędzi przewidzianych w ustawie, a tym samym środki EFS będą wspierać w pełniejszym stopniu zadania przewidziane w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych. Piotr Kuźniak Fundacja Imago 6 1. OŚ PRIORYTETOWA VII. Brak definicji publicznych służb zatrudnienia. Należy uzupełnić z uwagi na jasność kryteriów aplikowania OŚ PRIORYTETOWA VII. W pkt. 5b należałoby zmienić frazę osoby młode w wieku od 25 do 30 roku życia na osoby młode do 30 roku życia. Wsparcie powinno także dotyczyć osób poniżej 25 roku życia (nie każda osoba kończy studia przed rozpoczęciem aktywności zawodowej) OŚ PRIORYTETOWA VII. Brak definicji przedsiębiorczości akademickiej. Należy uzupełnić z uwagi na jasność kryteriów aplikowania, kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych i określenia wysokości wsparcia OŚ PRIORYTETOWA VII. W trzecim typie operacji w poprzedniej wersji uszczegółowienia znajdowała się dotacja na spłatę pożyczki (obecne działanie 7.2.4). Należałoby wpisać opcjonalnie niższą dotację na działalność, niż dla firm ją rozpoczynających w wysokości do ok tys. PLN. Pierwsze 2 lata działalności to okres newralgiczny. Udzielenie dotacji w niższej formie niż dla firm rozpoczynających działalność, przeznaczone na doposażenie lub wymianę posiadanego zaplecza środków trwałych jest jak najbardziej wskazane i może przyczynić się do wzrostu wskaźnika przetrwania, a tym samym do sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa OŚ PRIORYTETOWA VII. Niedokładna definicja Przedsiębiorstw w początkowym okresie działalności czy są to także spółki z o.o. czy tylko osoby fizyczne rejestrujące działalność gospodarczą. Należy uzupełnić z uwagi na jasność kryteriów aplikowania i kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych OŚ PRIORYTETOWA VII. Działanie 7.1 Poddziałanie Typy operacji Dlaczego działania promujące mobilność geograficzną i zawodową są ograniczone do funkcjonowania sieci eures? Zwiększenie mobilności zawodowej i geograficznej obejmuje nie tylko mobilność międzynarodową w ramach EOG, bardzo ważnymi działaniami jest promowanie mobilności w ogóle zaczynając od najniższego poziomu Wspierania tj, gminy/powiatu/województwa. Niestety w dalszym ciągu wiele osób nie jest zainteresowanych podejmowaniem zatrudnienia poza swoim miejscem zamieszkania, dotyczy to zwłaszcza osób defaworyzowanych w Organizacji tym np. długotrwale bezrobotnych, matek z dziećmi itd. Postulujemy aby dodać typ działań dotyczący promocji mobilności geograficznej i zawodowej, który będzie otwarty dla wszystkich mieszkańców województwa, a Pozarządowych MOST nie tylko tych którzy są zainteresowani praca za granicą. Działanie 7.2 minimalny wkład własny powinien być ustawiony na jak najniższym poziomie. W budżetach projektów zgłoszonych w ramach konkursów dużą częścią będą wydatki związane z dotacjami bez/zwrotnymi na założenie działalności. Podmiot realizujący projekt nie powinien liczyć wkładu własnego z uwzględnieniem wkładu dotacji OŚ PRIORYTETOWA VII. 1. Uzasadnienie działania usunięcie powtórzenia treści uzasadnienia "Wsparcie to ma się przełożyć na faktyczne efekty na rynku pracy, w postaci wzrostu 1. Wskazana treść jest powtórzeniem części zdania poprzedzającego. Ciągłe powtarzanie tożsamych treści jest niecelowe. zatrudnienia", a także "Poprzez wdrażanie skutecznych i efektywnych narzędzi oraz instrumentów aktywnej polityki rynku pracy zwiększamy wskaźnik zatrudnienia, 2. Z obecnego zapisu wynika, że dzięki realizacji działania poprawi się sytuacja instytucji na rynku pracy, podczas gdy intencją było prawdopodobnie zawarcie zapisu, że wsparcie instytucji rynku pracy wpłynie na wspierając osoby pozostające bez zatrudnienia i poszukujące pracy". 2. Usunięcie zapisu dotyczącego wsparcia instytucji w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy poprawę sytuacji osób na rynku pracy. lub przeformułowanie zdania. 3. Uwaga ogólna dotycząca sposobu przygotowania dokumentu. W punkcie 15 dotyczącym listy wydatków kwalifikowalnych (jeżeli 3. W treści uzasadnienia. dotyczy) nie zawarto listy, tylko podano jeden z warunków kwalifikowania wydatków tj. zgodność z prawodawstwem krajowym. W punkcie 22 (oraz 11) tabeli 4. IPD ma znacznie szerszy zakres niż tylko identyfikację potrzeb - te mogą zawierać się w IPD jednak obie "usługi" nie są równoważne. W związku z tym zaproponowano usunięcie przykładu oraz dodanie nowego typu sugeruje się wskazanie konkretnej daty kwalifikowania wydatków, jeżeli jest ona znana, a nie zamieszczanie ogólnego zapisu dotyczącego zasady ustalania daty operacji związanego z opracowaniem IPD; kwalifikowalności wydatku. 4. Poddziałanie zmiana treści typu operacji "identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (np. IPD)" na następujący: Zaproponowane zmiany wynikają z podejścia do realizacji mentoringu, który nie ma charakteru psychologiczno-doradczego, a jedynie może spełniać funkcje charakterystyczne dla doradztwa. "identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia"; dodanie nowego typu operacji: "opracowanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji Indywidualnego Doprecyzowanie pojęcia związane jest z funkcjonowaniem odrębnej kategorii działań podejmowanych w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określonych w rozdziale 11 tej ustawy Planu Działania"; uściślenie typu operacji: "wsparcie psychologiczn-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia określonych "instrumentami rynku pracy"; zbieżność definicji powodować może problemy z właściwym określeniem koszyka usług rynku pracy możliwych do dofinansowania w ramach RPO; wyjaśnienia wymaga także (w tym mentoring)" na następujący "wsparcie psychologiczn-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na początkowym etapie zatrudnienia"; określenie "aktywne", gdyż instrumenty rynku pracy mają przede wszystkim postać wsparcia finansowego. należy doprecyzować pojęcie "aktywne instrumenty rynku pracy"; należy uwzględnić wśród beneficjentów poddziałania publiczne służby zatrudnienia realizujące Nieuwzglednienie publicznych służb zatrudnienia wśród beneficjentów poddziałania nie ma uzasadnienia merytorycznego - a dla aktywnych samorządów umożliwi uzupełnienie spectrum możliwych do realizacji form zadania z obszaru aktywnej polityki rynku pracy.w przypadku osób bezrobotnych wsparcie zostało ograniczone do wybranych kategorii osób, natomiast w przypadku wsparcia i lepsze dopasowanie działań do potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących pracy; dodatkowo pozwoli na uzyskanie efektu ciągłości działań i oderwanie się od rocznego cyklu wynikającego z ograniczeń i osób rejestrujących się jako poszukujące pracy nie określono żadnych ograniczeń. Należy zweryfikować i doprecyzować założenia poddziałania w tym zakresie. obostrzeń stosowania rocznego planowania i rozliczania budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Wskazane powyżej uwagi za wyjątkiem uwzględnienia PUP w katalogu beneficijentów poddziałania mają zastosowanie również dla poddziałania i Zarówno ograniczenie form wsparcia do wskazanych konkretnych grup docelowych, jak i (szczególnie w odniesieniu do tego) brak jakichkolwiek ograniczeń korzystania ze wsparcia przez osoby poszukujące pracy nie zmiana w obszarze punktu 5a - z "publiczne służby zatrudnienia" na "powiatowe urzędy pracy". 6. Działanie 7.2. W punkcie 12 powtórzono dwukrotnie treść znajduje merytorycznego uzasadnienia. celu działania 7. Poddziałanie Należy zweryfikować wymagania dotyczące nowoutworzonych podmiotów gospodarczych - zarówno w typie operacji 1, jak i 2 5. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy publiczne służby zatrudnienia tworzą organy zatrudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, urzędem podano warunek przyznania wsparcia pomostowego, które ma być uzależnione od liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy. Takie podejście nie jest spójne z obsługującym ministra właściwego ds pracy oraz urzędami wojewódzkimi - nie wszystkie te podmioty realizują wsparcie bezpośrednio skierowane do osób wskazanych jako grupy docelowe. celem działania i tytułem poddziałania, które ukierunkowane jest na samozatrudnienie, jak również z ideą wsparcia pomostowego. Jeżeli wsparcie ma być powiązane 7. Uzasadnienie w treści uwagi. ściśle z liczbą utworzonych miejsc pracy bądź też ukierunkowane na ich utworzenie sugeruje się zamianę nazwy instrumentu lub uzupełnienie katalogu instrumentów na "środki na utworzenie i utrzymanie nowego stanowiska pracy". Należy jasno zaznaczyć, że formy wsparcia w ramach 1 i 2 typu operacji nie muszą być stosowane łącznie, gdyż nie w każdym przypadku grupy docelowe potrzebować będą tak skomponowanego pakietu wsparcia. Sugeruje się, by zróżnicować formę udzielania wsparcia (dotacja / instrumenty zwrotne) w zależności od sytuacji na rynku pracy osoby korzystającej ze wsparcia. Logicznym wydaje się realizacja bezzwrotnych dotacji dla osób bezrobotnych i będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z uzasadnieniem działania ta grupa docelowa powinna być szczególnie traktowana), natomiast instrumenty zwrotne dla pozostałych osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (np. osób pracujących). Udzielanie bezzwrotnych dotacji w jednakowym stopniu osobom pracującym i bezrobotnym jest nieuzasadnione. W typie operacji nr 3 podano formę wsparcia: "szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej dla osób rozpoczynających działalność" - jest to niespójne z grupą docelową, którą stanowią podmioty gospodarcze w początkowym okresie działalności tj. do 2 lat od zarejestrowania działalności. Uwagi dotyczące poddziałania są aktualne również dla poddziałania oraz Firma B-Consulting Bartłomiej Gębarowski OŚ PRIORYTETOWA VII. 1. We wszystkich działaniach w polu dotyczącym formy płatności funkcjonuje jedynie zaliczka. Czy to oznacza, że nie będzie innych form płatności np. refundacji. 2. Brak uporządkowania numerów i posługiwanie się zarówno nr priorytetów inwestycyjnych, jak i numerami Działań/ Poddziałań powoduje znaczne utrudnienie w czytaniu dokumentu. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby posługiwanie się wyłącznie numerami priorytetów inwestycyjnych. 1. Refundacja poniesionych już kosztów przedstawiana we wnioskach o dofinansowanie ułatwia rozliczenie projektu. Taka forma powinna być potrzymana. 2. Uporządkowanie numeracji działań w połączeniu z numerami PI ułatwi posługiwanie się / czytanie SZOP RPO. Obecna numeracja wprowadza w błąd. Miasto Gliwice Strona 2

3 14 1. OŚ PRIORYTETOWA VII. Działanie 7.1 "Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu": a) wskaźnik rezultatu Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w programie zamienić na Liczba osób poszukujących pracy objętych wsparciem w programie. Działanie wnioskuje się by: a) nie ograniczać działania wyłącznie na obszary rewitalizowane; b) do typów operacji dodać: wsparcie szkoleniowe i doradcze dla osób pozostających bez pracy. Działanie wnioskuje się o: a) dodanie wskaźnika rezultatu: Liczba osób, które podniosły kwalifikacje lub nabyły nowe umiejętności w ramach projektu. Działanie wnioskuje się by nie ograniczać działania wyłącznie na obszary rewitalizowane. Działanie 7.1: Zmiana nazwy wskaźnika wynika z faktu, iż obecny zapis może wskazywać na to, iż wsparciem może być objęta wyłącznie osoba zarejestrowana jako osoba bezrobotna. jet wiele osób poszukujących p[racy, nie zarejestrowanych w PUP, które mogłyby również być objęte wsparciem w ramach tego działania. Działanie 7.1.3: Uwagi mają na celu rozszerzenie obszaru działania i grupy beneficjentów. działanie 7.2: a) uwaga ta dot. grupy osób, które brały udział w projekcie (np. otrzymały wsparcie szkoleniowe i doradcze - uzyskując nowe kwalifikacje lub umiejętności), a nie podjęły zatrudnienia. Działanie 7.2.2: Uwagi mają na celu rozszerzenie obszaru działania i grupy beneficjentów, co w przypadku tego typu działań jest jak najbardziej zasadne. Starostwo Powiatowe w Pszczynie OŚ PRIORYTETOWA VIII. Poddziałanie Typy operacji. Proszę o uwzględnienie typu operacji: 1. stymulowanie współpracy i innowacyjności członków klastra poprzez szkolenia i doradztwo Wsparcie sieci współpracy powinno uwzględniać możliwość odbycia szkoleń w krajach UE o wysokiej innowacyjności, zgodnie z potrzebami klastra lub innej sieci współpracy. W Polsce nie ma zbyt dużego wyboru wśród Rudzki Inkubator oraz budowanie relacji gospodarczych z klastrami oraz środowiskami biznesu i nauki w Europie. ekspertów ds. klastrów bo nie mamy takich doświadczeń. Sieciowanie współpracy nie może się ograniczać do regionu czy kraju bo nie przyniesie efektów. Proszę o uwzględnienie potrzeby internacjonalizacji w tym Przedsiębiorczości sp. zakresie. Utworzyliśmy nasz klaster dzięki szkoleniom i doradztwie krajów skandynawskich, które są liderem wyników innowacyjności (Szwecja, Dania, Finlandia) wśród krajów UE i dzięki temu nam się udało. Mogliśmy z o.o. skorzystać z wiedzy i doświadczenia najlepszych ekspertów w Europie i to daje efekty bo nasz klaster się rozwija. Bardzo proszę o stworzenie takiej możliwości ponieważ to jest realna potrzeba od której zależy rozwój klastra OŚ PRIORYTETOWA VIII. Dotyczy poddziałania i Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej oraz dodanie nowego typu operacji tj. usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością (uczestników projektów). Uczestnicy, biorący udział w programach rehabilitacji leczniczej potrzebują specyficznych do swoich potrzeb instrumentów wsparcia. Jedną z najefektywniejszych form wsparcia w obszarze aktywizacji zawodowej są usługi asystenckie, które w kompleksowy sposób odpowiadają na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnością (prawną lub odczuwalna podczas rekonwalenscencji - w trakcie powrotu do zdrowia). Nasze rekomendacje wypracowane zostały na bazie praktycznych doświadczeń w profesjonalnej organizacji usług asystenckich od 2008r. oraz poparte szeroko zakrojonymi badaniami przeprowadzonymi w ramach realizowanego projektu innowacyjnego Centrum Asystentury Społecznej (www.asystent-on.pl). Barbara Górka/ Bielskie Artystyczne "Teatr Grodzki" OŚ PRIORYTETOWA VIII. 1. Określenia grup docelowych w Poddziałaniu osoby będące poza rynkiem pracy, osoby podejmujące pracę wymagają doprecyzowania. 2. W Poddziałaniu jako beneficjenta wskazano wszystkie podmioty, natomiast jako grupę docelową wskazano Samorząd Województwa. Czy podmioty objęte OSI będą mogły korzystać z Podziałania 8.4.2? 1. Nie jest jasne, czy chodzi o osoby zarejestrowane jako bezrobotne, osoby niezatrudnione, będące na urlopach wychowawczych, należy doprecyzować formę zatrudnienia osób podejmujących pracę. 2. Z uwagi na pozakonkursowy tryb wyboru projektów zapis wydaje się błędny. Urząd Miejski OŚ PRIORYTETOWA VIII. 1. Rekomendacje dotyczące poddziałania rozszerzenie typów operacji o usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych. 2. Wprowadzenie do typów operacji kontraktowania usług doprowadzenia do zatrudnienia w poddziałaniach od do Uczestnicy z orzeczoną niepełnosprawnością potrzebują specyficznych do swoich potrzeb instrumentów wsparcia. Jedną z najefektywniejszych form wsparcia są usługi asystenckie w obszarach aktywizacji Piotr Kuźniak zawodowej, społecznej i edukacyjnej, które w kompleksowy sposób odpowiadają na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnością. Nasze rekomendacje wypracowane zostały na bazie praktycznych doświadczeń Fundacja Imago w profesjonalnej organizacji usług asystenckich od 2012r. oraz poparte szeroko zakrojonymi badaniami przeprowadzonymi w ramach realizowanego projektu innowacyjnego Centrum Asystentury Społecznej (www.asystent-on.pl). Aktualnie prowadzimy audyty społeczno-ekonomiczne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych, zainteresowanych uruchamianiem CAS z własnych środków lub w ramach montażu finansowego. Z całego kraju płyną do nas dodatkowe pytania o możliwości finansowania opisywanych usług aktywizacji osób z niepełnosprawnością w formie organizacyjnej CAS. Jednym z ważnych źródeł usystematyzowania ww. usług i impulsem do prowadzenie kompleksowego wsparcia w ramach CAS są środki unijne na lata Odwołujemy się również do zapisów ratyfikowanej przez Polskę w 2012r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która wskazuje w postanowieniach podstawowych m.in. na konieczność zapewnienia ON możliwości prowadzenia życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo (np. przez dostęp do usług świadczonych w domu i innych usług wsparcia w społeczności lokalnej, celem zapobiegania izolacji społecznej). W wielu strategicznych dokumentach na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym podkreśla się potrzebę udostępnienia ON usług wspomagających ich na drodze do pełnego i autonomicznego życia (np. rozwój i wspieranie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w Strategii polityki społecznej na lata ). Warto umożliwić kontynuację efektywnych form wsparcia, jakimi są usługi asystenckie również w latach Umożliwienie realizatorom projektów ESF kontraktowania (zlecania doprowadzenia do zatrudnienia zewnętrznym realizatorom) przyczyni się do bardziej efektywnego wydatkowania środków, powiązanego bezpośredni z efektem zatrudnieniowym (płacenie za efekt, nie za usługi). Kontraktowanie (doprowadzenia do zatrudnienia), rozumiane jako wypłacanie środków za osiągnięcie efektu, jest elementem nowej ustawy o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wprowadzonym zarówno dla szczebla powiatu jak i całego województwa (art. 61b, art. 66d). Narzędzie wiąże bezpośrednio wydatkowanie środków publicznych z osiągnięciem efektu jakim jest zatrudnienie osób bezrobotnych. Nie są istotne przyjęte metody pracy, czy realizowane usługi aktywizacyjne, a kluczowe jest ulokowanie w zatrudnieniu danej grupy osób. Wynagrodzenie jest wypłacane realizatorowi kontraktu w transzach wyłącznie pod warunkiem pozyskania zatrudnienia dla aktywizowanych osób. W przeciwnym wypadku środki wracają do puli instytucji zlecającej kontrakt. Kontraktobiorca - zewnętrzny realizator kontraktu, ubiega się o zlecenie wraz z innymi oferentami w drodze konkursu, co dodatkowo umożliwia wybór lepszej i bardziej efektywnej ekonomicznie oferty. Podsumowując, rozwiązanie generuje oszczędności zarówno na etapie wyboru kontraktobiorcy, jak i na etapie realizacji zlecenia (nie ma możliwości konsumpcji środków przez organizację bez efektu doprowadzenia do zatrudnienia), a co najważniejsze koncentruje działanie podmiotów na ulokowaniu w zatrudnieniu bezrobotnych. Umożliwienie publicznym i niepublicznym instytucjom rynku pracy (projektodawcom) kontraktowania doprowadzenia do zatrudnienia pozwoli na bardziej efektywne ekonomicznie wydatkowanie środków publicznych w obrębie EFS OŚ PRIORYTETOWA VIII. Działanie 8.3, 1. Proponuje się dopisanie następującego wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Liczba osób, które utrzymały pracę dzięki zapewnieniu opieki nad 1. W uzasadnieniu do działania w SZOP wskazano, iż jego celem jest umożliwienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 przez osoby pełniące opiekę, które będą miały przez to większe szanse na Miasto Katowice dzieckiem do lat 3 przez co umożliwiono im godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Poddziałanie 8.3.1, 2. Rozszerzenie poniższego typu operacji o dodatkowy zapis, zatrudnienie, powrót do zatrudnieni lub utrzymanie zatrudnienia. Zaproponowany w SZOP wskaźnik nie mówi o utrzymaniu zatrudnienia, natomiast z całej treści działania wynika, iż dotyczy to również tej sytuacji- stad tj.: a) wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia, w tym również tworzenie nowych miejsc w żłobkach. Poddziałanie 8.3.2: 3. W opisie poddziałania np. w warto by było to ujęte we wskaźniku. grupach docelowych, bądź innym właściwym ku temu miejscu, należy uszczegółowić co oznacza w nazwie poddziałania sformułowanie "w kontekście Lokalnych 2. Możliwość tworzenia nowych miejsc w żłobkach bez względu na stopień zapóźnienia społeczno-gospodarczego danej gminy /powiatu - pozwoli na realna realizację polityki prorodzinnej. Planów Rewitalizacji". 3. Należy uzupełnić opis poddziałania o następujące kwestie: Czy miejsce, gdzie powstaje nowy oddział żłobka powinien być wpisany do LPR-u, czy społeczność, która będzie korzystać z miejsc w nowo otwartych oddziałach będzie opisana w LPR i powinna być tylko z obszarów przeznaczonych do rewitalizacji? Należy pamiętać, że ustawa o żłobkach zobowiązuje do przyjmowania do żłobków dzieci rodziców, którzy spełniają określone warunki, nakazuje przyjmować każdego, kto się zgłosi. Przykładowo nowy oddział żłobka powstaje na terenie objętym rewitalizacją, niemniej jednak do żłobka będą przyjmowane dzieci osób pochodzących z terenów rewitalizowanych bądź pracujących na takim terenie. Wątpliwość budzi, czy takimi zapisami nie przekracza się ustawy o żłobkach. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, nie jest możliwe różnicowanie dostępu do opieki żłobkowej (oraz dofinansowania opieki) w zależności od miejsca zamieszkania. Potwierdzają to coraz częstsze wyroki Regionalnych Izb Obrachunkowych czy Sądów uchylające uchwały rad miejskich w poszczególnych miastach OŚ PRIORYTETOWA VIII. Brak odnośnika do krajowego systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych i kryteriów jakie należy spełnić, aby zostać tam wpisanym oraz brak definicji Podmiotowych Systemów Finansowania. Należy uzupełnić z uwagi na jasność kryteriów aplikowania i kwalifikowalności wnioskodawców OŚ PRIORYTETOWA VIII. Brak definicji wsparcia outplacementowego. Brak definicji prosumentów. Należy uzupełnić z uwagi na jasność kryteriów aplikowania, kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych i określenia wysokości wsparcia OŚ PRIORYTETOWA VIII. W całym działaniu 8.1 (we wszystkich poddziałaniach) nie ma jasno sprecyzowanej informacji, czy wsparcie dotyczy wszystkich przedsiębiorców i ich pracowników czy Należy uzupełnić z uwagi na jasność kryteriów aplikowania i kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych. tylko sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) i ich pracowników. Strona 3

4 23 2. OŚ PRIORYTETOWA VIII. Do działań typu II (działań uświadamiających) należałoby dopisać działania promocyjne kierowane do młodych matek z obszarów słabiej rozwiniętych. Często młode matki z regionów słabiej rozwiniętych nie mają świadomości aktualnych rozwiązań w zakresie łączenia obowiązków rodzinnych z praca zawodową OŚ PRIORYTETOWA VIII. Prawdopodobnie pomylono w pkt. 5 typy beneficjentów i grupy docelowe (jako grupa docelowa określony jest Samorząd Województwa a jako typ beneficjentów wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych). Należy usunąć pomyłkę OŚ PRIORYTETOWA VIII. 1. Animowanie współpracy gospodarczej. 2. Poddziałanie , grupy docelowe 1. Działanie 8.1. Dlaczego animowanie współpracy gospodarczej jest ograniczone jedynie do ZIT/RIT ( działanie 8.1.2) oraz obszarach strategicznej interwencji (działanie 8.1.3) a nie ma możliwości realizacji jego w trybie konkursowym. Postulujemy aby typ działania dotyczące animacji współpracy (doradztwo oraz animowanie współpracy gospodarczej przyczyniającej się do wzmacniania MMŚP, prowadzące do ich internacjonalizacji) Wspierania znalazł się również w działaniu konkursowym Brakuje zapisów dotyczących partnerów społeczno-gospodarczych. Obecnie coraz istotniejszy w sferze innowacji jest model poczwórnej hellisy która w działaniach Organizacji ujmuje również udział partnerów społeczno-gospodarczych w tym organizacji pozarządowych. Jest to szczególnie istotne w projektach zakładających również wpieranie innowacji społecznych. Pozarządowych MOST OŚ PRIORYTETOWA VIII. 1. Cel działania jest sformułowany w sposób nieodpowiadający zapisom RPO. Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw zostało sformułowane w celu 1. Niezgodność celu działania z celem szczegółowym dotyczącym Priorytetu Inwestycyjnego zawartym w RPO. 2. Uzasadnienie w treści uwagi. Dodatkowo należy zwrócić uwage na sformułowania użyte w uzasadnieniu, Firma B-Consulting szczegółowym PI niezależnie, a nie jako środek do osiągnięcia celu dotyczącego konkurencyjności przedsiębiorstw. 2.Należy zweryfikować treść uzasadnienia działania które mogą budzić wątpliwości np."...kwalifikacje pracowników i ich pracodawców do sytuacji gospodarczej na rynku pracy". 3. Uzasadnienie w treści uwagi. W przypadku outsorcingu zakres wyprowadzanych z Bartłomiej 8.1 gdyż obecnie kładzie się nacisk na opis systemu wsparcia i prezentację koncepcji realizacji działania niż uzasadnienie związane z jego zakresem i celem oraz przedsiębiorstwa usług jest szeroki, a ich finansowanie w ramach RPO przyczyni się do ograniczenia kosztów bieżących funkcjonowania przedsiębiorstwa. W tym kontekście realizacja typu operacji nie znajduje Gębarowski pewnymi rozwiązaniami organizacyjnymi (RUR). 3. Poddziałanie w kontekście założeń RUR nie jest jasne w jaki sposób realizowane będą projekty w trybie uzasadnienia, gdyż nie przekłada się bezpośrednio na rozwój przedsiębiorstwa. Zakres punktu c i e nakłada się - w rzeczywistości chodzi o te same działania, przy czym zakres punktu c jest nieco szerszy a w punkcie e konkursowym, który został oznaczony w opisie oraz w punkcie 6a tabeli poddziałania. Proponuje się by z typu operacji a) wydzielić wdrażanie nowoczesnych metod dodano warunek realizacji usług pod zdiagnozowane potrzeby pracowników (w punkcie e jest mowa o przedsiębiorstwach). 4. Uzasadnienie odnosi się do zakresu wsparcia, a nie jest prezentacją podstaw zarządzania przedsiębiorstwem, jako odrębny typ operacji możliwy do realizacji w ramach poddziałania. Usunięcie typu operacji dotyczącego zlecania usług merytorycznych realizacji działania. 6. Job sharing jest jednym z rozwiązań adaptowanych na terenie województwa śląskiego w ramach projektu innowacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Tym bardziej w regionie outsorcingu. Należy uspójnić realizowane typy operacji, gdyż zakres punkt e mieści się w zakresie punktu c. Uwagi dot. poddziałania odnoszą się również do powinien być wykorzystywany jako narzędzie uelastyczniania czasu pracy, zakresu pracy i kontraktów. Job sharing stanowi alternatywę dla osób, które ze względu na realizację zadań opiekuńczych i wychowawczych nie poddziałania oraz w zakresie, w jakim oferowane wsparcie jest tożsame. 4. Działanie należy zweryfikować uzasadnienie podejmowania działania. mogą w pełnym wymiarze czasu pracy angażować się w zadania zawodowe na stanowisku pracy, jest wykorzystywany szczególnie przy aktywizacji kobiet oraz zatrudnianiu osób młodych. Proponowany typ operacji Dodatkowo zawarto zapis, że wsparcie będzie udzielane poprzez realizację celu. 5. Działanie j.w. cel wskazany w działaniu został sformułowany w sposób bardziej umożliwi weryfikowanie wysokości wynagrodzeń na tożsamych stanowiskach pracy; tego typu narzędzia są powszechnie stosowane w krajach UE, w których gender pay gap jest skutecznie ograniczany właśnie poprzez ogólny niż cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego, w ramach którego realizowane jest działanie. 6. Poddziałanie uwzględnienie w liście elastycznych form administracyjne rozwiązania. Umożliwia uświadomienie różnić w płacach pomiędzy kobietami i mężczyznami. 7. Aktywizacja zawodowa oznacza szereg różnego rodzaju działań zorientowanych na wejście i utrzymanie zatrudnienia promowanych do wdrożenia job sharingu, który jest specyficzną formą dzielenia pracy pomiędzy dwóch pracowników na tym samym stanowisku pracy; się osoby na rynku pracy. Dlatego tytuł poddziałania budzi wątpliwości merytoryczne. W związku z powyższym sugeruje się przeformułowanie treści tytułu. Typ operacji wskazany pod punktem a) nie wpisuje się w cel wnosi się o wprowadzenie do zakresu poddziałania typu operacji "programy monitorowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwach". 7. Poddziałanie 8.4.1, 8.4.2, działania. Dodatkowo obejmuje wsparcie skierowane do osób starszych, a nie zdefiniowano, jak należy rozumieć ten termin. należy zweryfikować tytuł poddziałania. Usunięcie typu operacji wskazanego pod punktem a) OŚ PRIORYTETOWA VIII. 1.Brak wyjaśnienia co oznacza tryb wyboru projektów konkursowy negocjacyjny (Podziałanie 8.3.2) 1. Proponuje doprecyzować zapisy. Miasto Gliwice OŚ PRIORYTETOWA VIII. Działanie wnioskuje się by: a)działania tego nie odnosić wyłącznie w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji; b) typ operacji c) kompleksowe szkolenia i doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw nie odnosiły się wyłącznie do obszarów określonych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego) Działanie wnioskuje się by działania tego nie odnosić wyłącznie w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji; Działanie 8.1.2: a)uwagi mają na celu rozszerzenie obszaru działania i grupy beneficjentów, co w przypadku tego typu działań jest jak najbardziej zasadne. W przypadku szkoleń i doradztwa jest to zależne od konkretnej Starostwo Powiatowe sytuacji i branży danego przedsiębiorstwa. Działanie 8.1.5: Uwaga ma na celu rozszerzenie obszaru działania i grupy beneficjentów, co w przypadku tego typu działań jest jak najbardziej zasadne. w Pszczynie OŚ PRIORYTETOWA VIII. Poddziałanie Rozwój sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz usług na rzecz podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej - projekty Ad.1.A. bez dogłębnej edukacji wewnątrz podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wsparcia, nie będzie mowy o tworzeniu długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji Ziemi konkursowe. 1. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy): A. Podmioty ekonomii społecznej, w tym wspierających ekonomię społeczną Ad.1.B. osoby zagrożone wykluczeniem wg nas mogą również być odbiorcami działań animacyjnych, poprzez włączanie ich w działania społeczne czy wolontariat, Ad.2. Lipowskiej podmioty integracji społecznej, instytucje wsparcia ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich pracownicy (w zakresie typu operacji nr 1, nr 2, nr 4, nr 5)- Rekomendację argumentujemy tym, że OWESy, mają zbyt duży obszar do objęcia swoim zakresem i trudniej im dotrzeć do małych społeczności, działania animacyjne i partnerskie niech będą objęte odrębnym proponujemy dopisać operację nr 3 B. Osoby zatrudnione i niezatrudnione będące w wieku aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem społecznym (w zakresie konkursem, w ramach którego lokalni liderzy pośród organizacji, będą mogli działać na rzecz animacji społecznej, tym samym do-uzupełniając oferty OWESów, działania te będą mocniej wchodzić w środowisko lokalne i typu operacji nr 1, nr 2)- proponujemy dopisać operację nr rekomendujemy, aby typy operacji: nr 4. Rozwój usług animacji lokalnej na rzecz rozwoju organizacji mogą przyczynić się do uaktywnienia "uśpionych", mało aktywnych organizacji, a także pozwoli wyszukać liderów lokalnych. Ponadto partnerstwa utworzone w ramach takich działań, będą wynikały z autentycznych obywatelskich oraz partycypacji społecznej. nr 5. Tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym pobudzanie działań sieciujących potrzeb regionu, a nie z założonego wskaźnika. Ad.3. Większa liczba OWESów, pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców, pozwoli być bliżej klienta. Ad.4. regranting prowadzony przez lokalne organizacje, które pomiędzy samymi podmiotami ekonomii społecznej były objęte odrębnymi konkursami, a nie były w wyłącznej kompetencji OWESów tym samym do tych dwóch znają społeczność lokalną i jej potrzeby, pozwoli na małe projekty szyte na miarę przez mieszkańców i dla mieszkańców. Mikrogranty pozwolą na najbardziej oddolną formę działań i pobudzenie aktywności grup, które typów operacji, sugerowalibyśmy poszerzenie typów beneficjentów pkt. 5a, o podmioty ekonomii społecznej, bez akredytacji Krajowego Programu Rozwoju do których poprzez działania odgórne nie będzie możliwe dotarcie. Ważne jest jednak aby procedury w ramach regrantingu zostały maksymalnie uproszczone w stosunku do zasad EFS, tak aby jego odbiorcy mogli się Ekonomii Społecznej 3. Rekomendujemy również, aby w ramach działań, odnosząc się do poprzedniego okresu programowania w miarę możliwości utworzyć więcej edukować w zakresie pisania, prowadzenia i rozliczania projektów.ad 5 Działania tego typu mogą z powodzeniem być prowadzone przez organizacje pozarządowe, które posiadają odpowiednie kompetencje i OWESów niż 5, które realizują działania w poszczególnych obszarach. 4. Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych projekty konkursowe: programy, a także doświadczenie w tego typu działaniach. Zajęcia i działania mogą mieć bardziej zróżnicowany zakres i charakter, są bardziej elastyczne, co wynika z lepszego wglądu w środowisko lokalne. Ad.6. Do proponowanych typów operacji proponujemy dopisać: regranting dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, którym osobowości prawnej użyczy regranting prowadzony przez lokalne organizacje, które znają społeczność lokalną i jej potrzeby, pozwoli na małe projekty szyte na miarę przez mieszkańców i dla mieszkańców. Mikrogranty pozwolą na najbardziej organizacja bądź instytucja. 5. Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty pozakonkursowe- oddolną formę działań i pobudzenie aktywności grup, które do których poprzez działania odgórne nie będzie możliwe dotarcie. Ważne jest jednak aby procedury w ramach regrantingu zostały maksymalnie uproszczone sugerujemy również tryb konkursowy 6. Działanie: 9.4 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność projekty konkursowe: sugerujemy, aby w typie operacji dopisać: w stosunku do zasad EFS, tak aby jego odbiorcy mogli się edukować w zakresie pisania, prowadzenia i rozliczania projektów.ad.7 szczegóły po lewej stronie. Ad 8. Działania tego typu mogą być prowadzone z regranting na rzecz organizacji i grup nieformalnych 7. Rekomendacja: RLKS, jest działaniem w które powinno być zgodne z Lokalnymi Strategiami Rozwoju, które są powodzeniem przez organizacje pozarządowe i instytucje, które posiadają, bądź są w stanie wypracować odpowiednie programy profilaktyczne, patrząc szerzej i bardziej obiektywnie niż instytucje, na terenie których podstawą działania LGD, umowa partnerstwa podpisana 21 maja 2014 r., zakłada 3 ścieżki realizacji tego typu operacji: pośrednią, bezpośrednią i mieszaną. Ścieżka będą prowadzone działania. Zajęcia i działania mogą mieć bardziej zróżnicowany zakres i charakter, są bardziej elastyczne, co wynika z lepszego wglądu w środowisko lokalne. pośrednia wyklucza udział innych organizacji niż LGD w konkursie, sugerujemy, aby otworzyć te działania i dać możliwość innym organizacjom na działania w tym obszarze. Są organizacje pozarządowe poza LGD w województwie, posiadające doświadczenie w realizacji działań związanych z konkursami dotacyjnymi i od etapu promocji, animacji społecznej, poprzez konsultacje społeczne, ocenę wniosków, wypłatę dotacji, monitoring realizacji działań, po etap rozliczania ich przez beneficjentów. Ich rola w procesie jest większa niż LGD, gdyż towarzyszą one organizacjom/grupom od początku do końca w całym procesie i z powodzeniem mogą prowadzić tego typu działania, bazując na swoim doświadczeniu i mając mniej skomplikowane procedury niż wdrażany w tym okresie programowania Lider Efektywny rozwój dzieci i młodzieży. Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie proponujemy dołożyć tryb konkursowy, OŚ PRIORYTETOWA IX. W grupie docelowej w poddziałaniu pojawia się młodzież powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół; wnioskujemy o rozszerzenie grupy docelowej również o młodzież uczącą się w szkołach zawodowych. Zawężenie tej grupy docelowej tylko do młodzieży, która mając powyżej 15 lat nadal uczy się w szkole podstawowej lub gimnazjum oznacza, że ze wsparcia wykluczona zostanie młodzież, która np. pochodząc ze środowisk marginalizowanych uczy się w szkole zawodowej. Mając na uwadze proponowane w poddziałaniu typy operacji, takie zawężenie oznacza, że nie będzie możliwe objęcie wsparciem takiej młodzieży przez Pomocy Dzieciom i pozaszkolne, środowiskowe formy integracji społecznej. To bardzo niekorzystne rozwiązanie, będące uwstecznieniem względem dotychczasowych zapisów np. w priorytecie VII EFS. Znaczna część młodzieży zagrożonej Młodzieży DOM wypadnięciem z systemu szkolnego, ale ciągle realizującej obowiązek szkolny nie będzie mogła uzyskać wsparcia niezbędnego do dobrego wejścia w dorosłość i na rynek pracy. ANIOŁÓW STRÓŻÓW Strona 4

5 31 3. OŚ PRIORYTETOWA IX. Dotyczy Działania: 9.1 Aktywna integracja, dodanie nowego typu operacji tj. usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością (uczestników projektów) w poddziałaniach, w których nie opisano ww. usług, a kierowane są również do osób z niepełnosprawnością. Dodanie w pkt. 2 Poddziałania oraz pkt. 2 Podziałania i dot. Programów na rzecz reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności w Centrum Integracji Społecznej, Klubie Integracji społecznej, Zakładzie Aktywności Zawodowej, Warsztacie Terapii Zajęciowej...w ramach wsparcia dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej również Centrów Asystentury Społecznej. Uczestnicy z orzeczoną niepełnosprawnością potrzebują specyficznych do swoich potrzeb instrumentów wsparcia. Jedną z najefektywniejszych form wsparcia są usługi asystenckie w obszarach aktywizacji zawodowej, Barbara Górka/ społecznej i edukacyjnej, które w kompleksowy sposób odpowiadają na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnością. Nasze rekomendacje wypracowane zostały na bazie praktycznych doświadczeń w Bielskie profesjonalnej organizacji usług asystenckich od 2008r. oraz poparte szeroko zakrojonymi badaniami przeprowadzonymi w ramach realizowanego projektu innowacyjnego Centrum Asystentury Społecznej (www.asystent-on.pl). Aktualnie prowadzimy audyty społeczno-ekonomiczne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych, zainteresowanych uruchamianiem CAS z własnych środków lub w Artystyczne "Teatr ramach montażu finansowego. Z całego kraju płyną do nas dodatkowe pytania o możliwości finansowania opisywanych usług aktywizacji osób z niepełnosprawnością w formie organizacyjnej CAS. Jednym z ważnych Grodzki" źródeł usystematyzowania ww. usług i impulsem do prowadzenie kompleksowego wsparcia w ramach CAS są środki unijne na lata Odwołujemy się również do zapisów ratyfikowanej przez Polskę w 2012r. "Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych", która wskazuje w postanowieniach podstawowych m.in. na konieczność zapewnienia ON możliwości prowadzenia życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo (np. przez dostęp do usług świadczonych w domu i innych usług wsparcia w społeczności lokalnej, celem zapobiegania izolacji społecznej). W wielu strategicznych dokumentach na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym podkreśla się potrzebę udostępnienia ON usług wspomagających ich na drodze do pełnego i autonomicznego życia (np. rozwój i wspieranie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w Strategii polityki społecznej na lata ). Warto umożliwić kontynuację efektywnych form wsparcia, jakimi są usługi asystenckie również w latach OŚ PRIORYTETOWA IX. Str. 102 pkt 1: W typach operacji brak możliwości realizacji programów aktywności lokalnej, w tym: organizacji lokalnych przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, kulturalnym czy sportowym, wsparcia dla animatorów, warsztatów/treningów umożliwiających nabycie lub podniesienie kompetencji społecznych i rozwijanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Str. 103 pkt 5b: Brak informacji o możliwości objęcia wsparciem w projekcie młodzieży wraz ze wskazaniem kryterium wieku uprawniającego do udziału w projekcie w roli uczestnika. Str. 96 pkt 11b: Pojawiła się rozbieżność pomiędzy nazwą działania 9.2 na stronie 95 (Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne), a nazwą działania na str. 96 (Dostęp do usług społecznych, zdrowotnych świadczonych w interesie ogólnym). Str. 79: Do poddziałań 9.1 i 9.2 nie ma przypisanych wskaźników produktu i rezultatu. Str. 102 pkt 1, PAL-e realizowane były z powodzeniem w poprzednim okresie programowania. To efektywne narzędzie pracy, które skupia społeczność lokalną, skutecznie zapobiegając jej wykluczeniu społecznemu. Doświadczenie nabyte w tym zakresie przez realizatorów PAL stanowi odpowiednią bazę do dalszej długofalowej pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Str. 103 pkt 5b, Doprecyzowanie grup docelowych umożliwi realne określenie wskaźników do projektu. Krystian Morys/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozszerzenie o wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań (niedosłuch wady wzroku ) Jest w pełni zgodna z Konkluzją Rady UE z dnia 2 grudnia 2011, a wykonywane wcześniej przesiewowe badania pilotażowe ( słuch ) pokazują żę odsetek dzieci z niedosłuchem z województwa śląskiego jest znacząco wyższy od średniej krajowej. Należy zatem przeprowadzić badania przesiewowe i zapewnić opiekę specjalistyczną dzieciom u których wynik badań będzie pozytywny ( podejrzenie wady ) Paweł Klimek OŚ PRIORYTETOWA IX. 1. Określenie grupy docelowej w Poddziałaniu społeczność lokalna wymaga doprecyzowania. Czy w ramach przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, lub 1. Należy wskazać, jakie warunki spełniać muszą osoby objęte wsparciem. Dotychczas było to precyzyjnie określone: np. osoby będące klientami pomocy społecznej, korzystające z zasiłków, niepełnosprawne, działań społeczno-edukacyjnych wsparciem objąć można osoby nie będące zagrożone wykluczeniem społecznym? 2. Określenie grupy docelowej w Poddziałaniu zagrożone ubóstwem. 2. Z sugestii UM wynika, że grupę docelową dla usług opiekuńczych stanowią jedynie osoby w wieku aktywności zawodowej. 3. W wersji z lipca 2013 r. przewidziano wsparcie dla dzieci i społeczność lokalna wymaga doprecyzowania. 3. W ramach Poddziałania nie przewiduje się usług opiekuńczo-wychowawczych na rzecz młodzieży i młodzieży opuszczających placówki wychowawcze oraz szeroko rozumiane usługi zdrowotne. Postuluje się wprowadzenie ww. zapisów w Poddziałaniu w ramach OSI. 4. Postuluje się rozszerzenie katalogu typów dzieci, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz usług zdrowotnych np. profilaktyki, opieki, rehabilitacji, opieki hospicyjnej, świadczonych w formie operacji w Poddziałaniu środowiskowej i stacjonarnej. 4. Katalog typów operacji dostępnych dla OSI w ramach Poddziałania został zawężony w stosunku do Poddziałania (projekty konkursowe) oraz poprzedniej wersji SzOP. Czy w ramach OSI możliwa jest realizacja typów projektów przewidzianych w Podddziałaniu 9.2.1? Urząd Miejski OŚ PRIORYTETOWA IX. 1. Rekomendacje dotyczące poddziałania oraz 9.2.1, rozszerzenie typów operacji o tworzenie i prowadzenie Centrów Usług Asystenckich dla osób niepełnosprawnych. 2. Wprowadzenie do typów operacji kontraktowania usług doprowadzenia do zatrudnienia w poddziałaniach od Uczestnicy z orzeczoną niepełnosprawnością potrzebują specyficznych do swoich potrzeb instrumentów wsparcia. Jedną z najefektywniejszych form wsparcia są usługi asystenckie w obszarach aktywizacji Piotr Kuźniak zawodowej, społecznej i edukacyjnej, które w kompleksowy sposób odpowiadają na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnością. Nasze rekomendacje wypracowane zostały na bazie praktycznych doświadczeń Fundacja Imago w profesjonalnej organizacji usług asystenckich od 2012r. oraz poparte szeroko zakrojonymi badaniami przeprowadzonymi w ramach realizowanego projektu innowacyjnego Centrum Asystentury Społecznej (www.asystent-on.pl). Aktualnie prowadzimy audyty społeczno-ekonomiczne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych, zainteresowanych uruchamianiem CAS z własnych środków lub w ramach montażu finansowego. Z całego kraju płyną do nas dodatkowe pytania o możliwości finansowania opisywanych usług aktywizacji osób z niepełnosprawnością w formie organizacyjnej CAS. Jednym z ważnych źródeł usystematyzowania ww. usług i impulsem do prowadzenie kompleksowego wsparcia w ramach CAS są środki unijne na lata Odwołujemy się również do zapisów ratyfikowanej przez Polskę w 2012r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która wskazuje w postanowieniach podstawowych m.in. na konieczność zapewnienia ON możliwości prowadzenia życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo (np. przez dostęp do usług świadczonych w domu i innych usług wsparcia w społeczności lokalnej, celem zapobiegania izolacji społecznej). W wielu strategicznych dokumentach na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym podkreśla się potrzebę udostępnienia ON usług wspomagających ich na drodze do pełnego i autonomicznego życia (np. rozwój i wspieranie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w Strategii polityki społecznej na lata ). Warto umożliwić kontynuację efektywnych form wsparcia, jakimi są usługi asystenckie również w latach Umożliwienie realizatorom projektów ESF kontraktowania (zlecania doprowadzenia do zatrudnienia zewnętrznym realizatorom) przyczyni się do bardziej efektywnego wydatkowania środków, powiązanego bezpośredni z efektem zatrudnieniowym (płacenie za efekt, nie za usługi). Kontraktowanie (doprowadzenia do zatrudnienia), rozumiane jako wypłacanie środków za osiągnięcie efektu, jest elementem nowej ustawy o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wprowadzonym zarówno dla szczebla powiatu jak i całego województwa (art. 61b, art. 66d). Narzędzie wiąże bezpośrednio wydatkowanie środków publicznych z osiągnięciem efektu jakim jest zatrudnienie osób bezrobotnych. Nie są istotne przyjęte metody pracy, czy realizowane usługi aktywizacyjne, a kluczowe jest ulokowanie w zatrudnieniu danej grupy osób. Wynagrodzenie jest wypłacane realizatorowi kontraktu w transzach wyłącznie pod warunkiem pozyskania zatrudnienia dla aktywizowanych osób. W przeciwnym wypadku środki wracają do puli instytucji zlecającej kontrakt. Kontraktobiorca - zewnętrzny realizator kontraktu, ubiega się o zlecenie wraz z innymi oferentami w drodze konkursu, co dodatkowo umożliwia wybór lepszej i bardziej efektywnej ekonomicznie oferty. Podsumowując, rozwiązanie generuje oszczędności zarówno na etapie wyboru kontraktobiorcy, jak i na etapie realizacji zlecenia (nie ma możliwości konsumpcji środków przez organizację bez efektu doprowadzenia do zatrudnienia), a co najważniejsze koncentruje działanie podmiotów na ulokowaniu w zatrudnieniu bezrobotnych. Umożliwienie publicznym i niepublicznym instytucjom rynku pracy (projektodawcom) kontraktowania doprowadzenia do zatrudnienia pozwoli na bardziej efektywne ekonomicznie wydatkowanie środków publicznych w obrębie EFS OŚ PRIORYTETOWA IX. Uwzględnienie w typach operacji dla działania 9.1 nowych form aktywizacji, przewidzianych w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i inst. rynku pracy. Znowelizowana ustawa wprowadza szereg nowych rozwiązań (bon stażowy, grant na telepracę, bon na zatrudnienie, bon szkoleniowy, itd.), która stanowią od dnia wejścia w życie ustawy metody pracy publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Rozszerzenie palety typów operacji o nowe formy aktywizacji umożliwi urzędom pracy oraz innym projektodawcom pełne zastosowanie narzędzi przewidzianych w ustawie, a tym samym środki EFS będą wspierać w pełniejszym stopniu zadania przewidziane w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych. Piotr Kuźniak Fundacja Imago OŚ PRIORYTETOWA IX. Działanie Wskaźnik rezultatu bezpośredniego nie jest adekwatny do niektórych grup docelowych, które planuje się objąć wsparciem w ramach projektu. 1. Proponowany wskaźnik rezultatu bezpośredniego nie określa prawdziwej sytuacji niektórych grup docelowych m.in. młodzieży, która kontynuuje realizacje obowiązku szkolnego po opuszczeniu programu, który to Miasto Katowice Poddziałanie 9.1.2, 2. Proponuje się dopisanie dodatkowych typów operacji jako pkt 4, tj.: Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych fakt nie może służyć do określenia poziomu realizacji wskaźnika. Istotny jest też fakt, że wskazywanym celem działania jest, obok aktywizacji zawodowej wzrost aktywności społecznej grup docelowych a wskaźnik wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, skupia się jedynie na pomiarze wzrostu aktywności zawodowej. Warto przy tym zauważyć, że na grupę docelową, szczególnie w projektach ukierunkowanych na pracę ze społecznością lokalną, składają się nie tylko zawodowej zawierające m.in.: a) działania zapobiegające umieszczeniu dziecka w opiece zastępczej, poprzez wsparcie i rozwijanie asystentury rodzinnej, rodziny osoby bezrobotne i poszukujące pracy a pojęcie wykluczenia społecznego jest szersze. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego powinien bardziej adekwatnie odpowiadać możliwym do realizacji działaniom i grupom wspierającej, rodziny pomocowej (umożliwienie elastycznego doboru narzędzi przez asystenta rodziny, stosownie do potrzeb), b) wsparcie rozwoju rodzinnych form docelowym. 2. Do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny niezbędna jest realizacja usług związanych z ustawą o pieczy w tym m.in. usług asystenta rodziny, która dzięki pozyskanym środkom unijnym będą miały pieczy zastępczej21, c) rozwój i wsparcie rodzicielstwa zastępczego (w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych; poradnictwa i możliwość pełnego rozwoju i ograniczenia w ten sposób obszarów wykluczenia społecznego. 3. Niepełnosprawność jest związana ze szczególnym rodzajem wykluczenia, które należałoby potraktować horyzontalnie. terapii, w tym terapii rodzinnej; pomocy pedagogicznej i psychologicznej; pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego; programy pozyskiwania rodzin do pełnienia Jest to zasadne również w kontekście działania 10.2 finansowanego z EFRR, które jest wyłączone spod reżimu wynikania z LPR. 4. Niepełnosprawność jest związana ze szczególnym rodzajem wykluczenia, które funkcji rodziny wspierającej, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze i do prowadzenia placówek rodzinnych, podwyższanie umiejętności i kompetencji osób należałoby potraktować horyzontalnie. Jest to zasadne również w kontekście działania 10.2 finansowanego z EFRR,które jest wyłączone spod reżimu wynikania z LPR.5. Usługi zdrowotne w przypadku działań prowadzących rodzinne formy opieki zastępczej), d) szkolenia dla pracowników kadr instytucji pomocy społecznej, w zakresie realizacji zadań wspierania rodziny i skierowanych do osób niepełnosprawnych są nieodłącznym elementem udzielanego wsparcia. Szczególnie, że w 2 typie działań jest mowa o zakładach opiekuńczo-leczniczych czy też zakładach pielęgnacyjnoopiekuńczych. W ramach grupy projektów przewidzianych do realizacji w ramach ZIT mamy trzy projekty skierowane do osób niepełnosprawnych. Podejmując się wsparcia dla tych osób należy uwzględnić usługi koordynacji pieczy zastępczej, w tym wsparcia i współpracy z rodzinnymi formami opieki zastępczej, e) budowanie partnerstw lokalnych na rzecz wspierania rozwoju i funkcjonowania systemu wsparcia dzieci i rodziny, f) promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Poddziałanie 9.1.3; 3. zdrowotne, lecznicze i pielęgnacyjne; takie wsparcie w naturalny sposób wynika z projektu na mieszkania terapeutyczne dla niepełnosprawnych. Dodatkowo należy zauważyć, że pozostałe typy operacji w tym działaniu Proponuje się uwzględnić w grupie docelowej niepełnosprawnych w ujęciu horyzontalnym bez ograniczania do terenów rewitalizowanych. Poddziałanie mają przewidziane usługi zdrowotne. Proponuje się uwzględnić w grupie docelowej niepełnosprawnych w ujęciu horyzontalnym bez ograniczania do terenów rewitalizowanych. Poddziałanie 9.2.2; 5.Proponuje się uzupełnić nazwę poddziałania oraz jego typy projektów o usługi zdrowotne OŚ PRIORYTETOWA IX. 1. Grupy docelowe nie powinno być zawężenia do społeczności lokalnych zamieszkujących obszary wskazane w LPR. 2. PI 9.7, połączony z działaniami 1. Z uwagi na realizacje projektów w formule ZIT/RIT zostały stworzone projekty duże, kompleksowe, komplementarne w projektami infrastrukturalnymi, ale często obejmujące swoim zasięgiem całe miasto. Trudno infrastrukturalnymi dot. mieszkalnictwa i CUS również powinien zawierać szerszy katalog możliwości wsparcia. Działania związane z zapewnieniem dobrych warunków rekrutować do projektu np. osoby które zamieszkują obszar objęty LPR jest o również nieuzasadnione z punktu widzenia włączenia społecznego. Centra Integracji Społecznej, które powstaną w ramach projektów życia (także w kontekście alternatywnym sposobów spędzania czasu, profilaktyki zdrowia) oraz działania kulturalne, połączone z działaniami społecznymi powinny być infrastrukturalnych nie muszą być w obszarze wyznaczonym przez LPR. 2. Konieczność zwiększenia katalogu działań. 3. Zasadne jest umożliwienie realizacji PI 9.8 w ramach RIT/ZIT. możliwe do realizacji w ramach tego priorytetu. 3. Nie jest uzasadniona realizacja działań wspierających podmioty ekonomii społecznej w ramach Priorytetu inwestycyjny wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia jedynie w trybie konkursowym. Dofinansowanie prowadzonych działań na rzecz podmiotów ekonomii społecznej będą mogły uzyskać jedynie istniejące ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, które uzyskają akredytację krajową. Liczba funkcjonujących obecnie ośrodków jest zanana i nie jest uzasadnione przeprowadzanie kolejnego konkursu na realizację prowadzonych przez te ośrodki działań. Lepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie realizacji tego priorytetu w ramach RIT/ZIT. Miasto Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej Strona 5

6 39 3. OŚ PRIORYTETOWA IX. Fraza wsparcie w utworzeniu warunków mieszkaniowych nie pasuje do projektów finansowanych z EFS. Nie da się utworzyć warunków mieszkaniowych za 10 % wartości projektu (to poziom cross financingu) OŚ PRIORYTETOWA IX. Brak informacji, czy dotacja na utworzenie przedsiębiorstwa należącego do sektora ekonomii społecznej wiąże się z koniecznością utworzenia miejsca pracy oraz w jakiej wysokości dotacja jest przewidziana. Należy uzupełnić z uwagi na spełnienie kryteriów formalnych podczas aplikowania o środki OŚ PRIORYTETOWA IX. Nie jest wyjaśnione, czy grupa docelowa obejmuje zwykłe stowarzyszenia rejestrowe (nie prowadzące działalności gospodarczej i nie będące organizacją pożytku publicznego) i fundacje oraz ich pracowników i członków w uszczegółowieniu nie jest ta kwestia jasno opisana, a tego typu jednostek jest w naszym regionie najwięcej (to najliczniejsze grupy przedstawicieli podmiotów regionalnej ekonomii społecznej). Opis grupy docelowej jest bardzo niejasny (z jednej strony są to podmioty ekonomii społecznej, definicja ze strony 122 ogranicza tę grupę, natomiast fraza w tym całkowicie czyni nieczytelnym potencjalnych odbiorców pomocy). Należy uzupełnić z uwagi na jasność kryteriów aplikowania i kwalifikowalności grup docelowych OŚ PRIORYTETOWA IX. Brak informacji o sposobie i kryteriach uzyskania akredytacji w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Należy uzupełnić z uwagi na jasność kryteriów aplikowania i kwalifikowalności beneficjentów (nie wiadomo jak i kiedy uzyskać akredytację celem udziału w konkursie uszczegółowienie nie precyzuje nawet, czy te kryteria już istnieją) OŚ PRIORYTETOWA IX. W uszczegółowieniu EFS i EFRR brak wyjaśnienia Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych i Obszarów Strategicznej Interwencji oraz brak wyjaśnienia trybów naborów: konkursowy, pozakonkursowy, konkursowy negocjacyjny. Należy uzupełnić OŚ PRIORYTETOWA IX. 1. Działanie grupy docelowe 2. Działanie 9.4 Cel działania i uzasadnienie 1. Dlaczego pomoc jest ograniczona do osób niepełnosprawnych i korzystających z pomocy społecznej z tytułu deprywacji materialnej i pobierania świadczeń z pomocy społecznej lista osób zagrożonych wykluczeniem społecznych jest dużo dłuższa w ustawie o pomocy społecznej i obejmuje m.in. uzależnionych, migrantów itd. Proponujemy aby katalog grup docelowych rozszerzyć o inne grupy zagrożone wykluczeniem Wspierania społecznym wymienione w ustawie o pomocy społecznej 2. W dokumentach dotyczących tego narzędzia nigdzie nie wspomina się, że powinno się je stosować jedynie do obszarów wiejskich a niestety taki zapis Organizacji znajduje się zarówno w uzasadnieniu jak i również we wskaźnikach dotyczących ilości osób z obszarów wiejskich. Postulujemy aby zgodnie z wytycznymi dotyczącymi RLKS umożliwić jego realizację na obszarach Pozarządowych MOST miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zdegradowanych). Są to obszary gdzie bardzo ważnym elementem rewitalizacji jest włączanie w ich rozwój społeczności lokalnej OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie: Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych.pkt 17. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Postuluje się wpisanie: Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. e) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ocena umowę.pkt 24. Minimalna / maksymalna kwota wsparcia. Ustalana przez LGD., Pkt 27. Wskaźniki realizacji Działania, Pkt 1. Typy operacji operacji (projektów) Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia Wskaźniki wymagają skonsultowania z LGD funkcjonującymi na terenie 1)Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, województwa śląskiego pod kątem planów realizacji lokalnych strategii rozwoju w okresie programowania Ze względu na potencjalnie zróżnicowany charakter i zakres lokalnych strategii rozwoju w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. 2)Wsparcie osób fizycznych (w tym bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym mieszkańców poszczególnych LGD na terenie województwa śląskiego postuluje się wpisanie szerokiego wachlarzu przykładowych rodzajów projektów. LGD wykorzystując lokalne kryteria wyboru będą mogły preferować te rodzaje, obszarów wiejskich i odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności osoby młode i 50+) poprzez Indywidualne plany szkoleniowe, kompleksowe i które w największym stopniu będą realizowały założone cele i wskaźniki. Postuluje się wprowadzenie terminologii beneficjenta końcowego, którym powinny być LGD oraz beneficjentów ostatecznych, którymi zindywidualizowane programy aktywizujące: psychologiczno-doradcze; podniesienie klasyfikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, także w miejscu powinny być wszystkie podmioty wymienione w aktualnym kształcie projektu SzOP. Organizacja konkursów tematycznych umożliwia sterowanie osiąganiem celów/wskaźników LSR, szczególnie na dalszych etapach pracy (staże i zatrudnienie), w tym współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR. wdrażania, gdy zachodzi potrzeba zablokowania przyjmowania określonych typów Zgodnie z art. 34 3)Działania na rzecz zwiększenia zatrudnialności. 4)Opieka dzienna nad osobami zależnymi. 5)Wsparcie środowiskowych form pomocy i samopomocy. 6)Rozwój ust. 3 pkt. e) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ocena operacji (projektów) Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot usług społecznych, w tym m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych, wsparcie środowiska na rzecz działań rodziny, wsparcie osób opuszczających wsparcia. ośrodki socjoterapii, wychowawcze, programy senioralne, wsparcie NGO jako świadczeniodawców w/w usług. 7)Usługi animacji lokalnej na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej.. 8)Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR. 9)Sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 10)Działania w zakresie budowania kapitału społecznego, więzi społecznych, postaw społeczno-obywatelskich, inicjatywności i kreatywności. 11)Wzmacnianie społecznych i obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu. 12)Wspieranie dialogu społecznego. 13)Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej. 14)Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi i podmiotami prywatnymi oraz dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego. 15)Wspieranie tworzenia partnerstw i realizacja projektów partnerskich. 16)Poprawa jakości działania instytucji publicznych, szczególnie w sferze komunikacji z obywatelem. Pkt 5 a Typ beneficjentów a.projekty indywidualne - w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, a następnie przedkładanych do weryfikacji do urzędu marszałkowskiego. b.projekty parasolowe - w ramach, których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na realizację mikroprojektów zapewniając ich rozliczanie, monitoring i odpowiadając przed zarządem województwa za prawidłowość wydatków i realizację wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie projektu parasolowego. c.projekty własne wynikające z LSR, w których beneficjentem jest LGD. Pkt 6. a Tryb przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych Pkt 6. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. Pkt 12. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia Ustalana przez LGD. Lokalna Grupa Działania Zielony Wierzchołek Śląska OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie - konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie. Postuluje się wpisanie: Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 24. Minimalna / maksymalna kwota wsparcia. Ustalana przez LGD. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia Strona 6

7 49 3. OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 27. Wskaźniki realizacji Działania Wskaźniki wymagają skonsultowania z LGD funkcjonującymi na terenie województwa śląskiego pod kątem planów realizacji lokalnych strategii rozwoju w okresie programowania OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 1. Typy operacji Ze względu na potencjalnie zróżnicowany charakter i zakres lokalnych strategii rozwoju poszczególnych LGD na terenie województwa śląskiego postuluje się wpisanie szerokiego wachlarzu przykładowych rodzajów 1)Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, projektów. LGD wykorzystując lokalne kryteria wyboru będą mogły preferować te rodzaje, które w największym stopniu będą realizowały założone cele i wskaźniki. w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy.2)wsparcie osób fizycznych (w tym bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym mieszkańców obszarów wiejskich i odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności osoby młode i 50+) poprzez Indywidualne plany szkoleniowe, kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizujące: psychologiczno-doradcze; podniesienie klasyfikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, także w miejscu pracy (staże i zatrudnienie), w tym współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR. 3)Działania na rzecz zwiększenia zatrudnialności. 4)Opieka dzienna nad osobami zależnymi. 5)Wsparcie środowiskowych form pomocy i samopomocy. 6)Rozwój usług społecznych, w tym m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych, wsparcie środowiska na rzecz działań rodziny, wsparcie osób opuszczających ośrodki socjoterapii, wychowawcze, programy senioralne, wsparcie NGO jako świadczeniodawców w/w usług. 7)Usługi animacji lokalnej na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej..8)wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR. 9)Sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 10)Działania w zakresie budowania kapitału społecznego, więzi społecznych, postaw społeczno-obywatelskich, inicjatywności i kreatywności. 11)Wzmacnianie społecznych i obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu. 12)Wspieranie dialogu społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 1. Typy operacji Ze względu na potencjalnie zróżnicowany charakter i zakres lokalnych strategii rozwoju poszczególnych LGD na terenie województwa śląskiego postuluje się wpisanie szerokiego wachlarzu przykładowych rodzajów 1) Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, projektów. LGD wykorzystując lokalne kryteria wyboru będą mogły preferować te rodzaje, które w największym stopniu będą realizowały założone cele i wskaźniki. w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. 2) Wsparcie osób fizycznych (w tym bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym mieszkańców obszarów wiejskich i odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności osoby młode i 50+) poprzez Indywidualne plany szkoleniowe, kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizujące: psychologiczno-doradcze; podniesienie klasyfikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, także w miejscu pracy (staże i zatrudnienie), w tym współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR. 3) Działania na rzecz zwiększenia zatrudnialności. 4) Opieka dzienna nad osobami zależnymi 5) Wsparcie środowiskowych form pomocy i samopomocy. 6) Rozwój usług społecznych, w tym m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych, wsparcie środowiska na rzecz działań rodziny, wsparcie osób opuszczających ośrodki socjoterapii, wychowawcze, programy senioralne, wsparcie NGO jako świadczeniodawców w/w usług. 7) Usługi animacji lokalnej na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej.. 8) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR. 9) Sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 10) Działania w zakresie budowania kapitału społecznego, więzi społecznych, postaw społeczno-obywatelskich, inicjatywności i kreatywności. 11) Wzmacnianie społecznych i obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu. 12) Wspieranie dialogu społecznego. 13) Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej. 14) Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi i podmiotami prywatnymi oraz dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego. 15) WSpieranie tworzenia partnerstw i realizacja projektów partnerskich. 16) Poprawa jakości działania instytucji publicznych, szczególnie w sferze komunikacji z obywatelem OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 5 a Typ beneficjentów: a.projekty indywidualne - w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, a Postuluje się wprowadzenie terminologii beneficjenta końcowego, którym powinny być LGD oraz beneficjentów ostatecznych, którymi powinny być wszystkie podmioty wymienione w aktualnym kształcie projektu następnie przedkładanych do weryfikacji do urzędu marszałkowskiego. b.projekty parasolowe - w ramach, których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na SzOP realizację mikroprojektów zapewniając ich rozliczanie, monitoring i odpowiadając przed zarządem województwa za prawidłowość wydatków i realizację wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie projektu parasolowego. c.projekty własne wynikające z LSR, w których beneficjentem jest LGD OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 6. a Tryb przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie. Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 6. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie. Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę OŚ PRIORYTETOWA IX. 1. Str. 79 Celem działania jest: Wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych (..) zamieszkujących obszary zdegradowane. 2. Str.84 Wysokość cross-financingu Ad 1 Sformułowanie obszar zdegradowany jest mocno nieprecyzyjne i może ograniczać inne obszary na których występują różnego rodzaju negatywne zjawiska społeczne. Proponujemy zapis: Obszary zdegradowane, do 10%. 3. Str. 85 Nieprecyzyjny zapis: Kierowanie do Klubu integracji społecznej (brak informacji dotyczącej finansowania). Wskazane typy operacji kładą akcent na obszary objęte LPR oraz obszary do nich przylegające oraz inne obszary, na których występują negatywne zjawiska społeczne. aktywizację zawodową. Proponujemy rozszerzenie dotychczasowego zapisu: wprowadzenie, rozwijanie funkcji trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy, Ad 2 Utrzymanie wartości cross-fianncingu na poziomie 15%. Zmniejszenie wartości cross-fianncingu może spowodować problem z finansowaniem pewnych typów przedsięwzięć. brokera edukacyjnego, asystenta osoby niepełnosprawnej. Bardzo zawężona grupa docelowa. Ad 3 Proponujemy zapis: Kierowanie i finansowanie zajęć KIS-u. Ośrodki Pomocy Społecznej w pierwszej kolejności dążą do aktywizacji społecznej klientów i to powinno być ich główne zadanie, dlatego w proponowanych typach operacji powinien znaleźć się również zapis: Aktywizację społeczną wszystkich uczestników projektu (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) bez względu na wiek i okres pozostawania bez zatrudnienia (nie tylko osób niepełnosprawnych) wykorzystującą instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej. Ważne, aby stworzyć możliwości sfinansowania pracy również pracowników socjalnych, asystentów rodziny, czyli osób które w pierwszej kolejności aktywizują społecznie klientów. Uwaga ogólna: Przy alokacji środków proponujemy zwiększyć wartość projektów realizowanych przez OPS-y, PCPR-y w porównaniu do obecnego okresu programowania. Ma to duże znaczenie aby móc kontynuować prowadzone działania i rozpocząć nowe. OPS-y i PCPR-y nabyły w obecnym okresie programowania znaczną wiedzę i umiejętności w zakresie racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków pochodzących z UE. Wydatkowanie środków w ramach projektów systemowych realizowanych przez Gminy powoduje równy dostęp dla osób korzystających z pomocy społecznej, zamieszkujących w rożnych obszarach województwa. Środki wydatkowane w ramach działań konkursowych nie zapewniają takiej możliwości. MOPR Zabrze OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 12. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia Ustalana przez LGD. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia Strona 7

8 57 3. OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych. Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Postuluje się wpisanie: Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych. Pkt 17. b Tryb oceny wniosków o dofinansowaniepostuluje się wpisanie:ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. e) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ocena stosowną umowę. Pkt 24. Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Ustalana przez LGD. Pkt 27. Wskaźniki realizacji Działania Pkt 1. Typy operacji 1) operacji (projektów). Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia. Wskaźniki wymagają skonsultowania z LGD funkcjonującymi na terenie Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w województwa śląskiego pod kątem planów realizacji lokalnych strategii rozwoju w okresie programowania Ze względu na potencjalnie zróżnicowany charakter i zakres lokalnych strategii rozwoju szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy 2) Wsparcie osób fizycznych (w tym bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym mieszkańców poszczególnych LGD na terenie województwa śląskiego postuluje się wpisanie szerokiego wachlarzu przykładowych rodzajów projektów. LGD wykorzystując lokalne kryteria wyboru będą mogły preferować te rodzaje, obszarów wiejskich i odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności osoby młode i 50+) poprzez Indywidualne plany szkoleniowe, kompleksowe i które w największym stopniu będą realizowały założone cele i wskaźniki. Postuluje się wprowadzenie terminologii beneficjenta końcowego, którym powinny być LGD oraz beneficjentów ostatecznych, którymi zindywidualizowane programy aktywizujące: psychologiczno-doradcze; podniesienie klasyfikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, także w miejscu powinny być wszystkie podmioty wymienione w aktualnym kształcie projektu SzOP. Organizacja konkursów tematycznych umożliwia sterowanie osiąganiem celów/wskaźników LSR, szczególnie na dalszych etapach pracy (staże i zatrudnienie), w tym współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR. 3) wdrażania, gdy zachodzi potrzeba zablokowania przyjmowania określonych typów Zgodnie z art. 34 Działania na rzecz zwiększenia zatrudnialności. 4) Opieka dzienna nad osobami zależnymi. 5) Wsparcie środowiskowych form pomocy i samopomocy.6) Rozwój usług ust. 3 pkt. e) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ocena operacji (projektów). Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot społecznych, w tym m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych, wsparcie środowiska na rzecz działań rodziny, wsparcie osób opuszczających ośrodki wsparcia. socjoterapii, wychowawcze, programy senioralne, wsparcie NGO jako świadczeniodawców w/w usług. 7) Usługi animacji lokalnej na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej. 8) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR. 9) Sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 10) Działania w zakresie budowania kapitału społecznego, więzi społecznych, postaw społeczno-obywatelskich, inicjatywności i kreatywności. 11) Wzmacnianie społecznych i obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu. 12) Wspieranie dialogu społecznego. 13) Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej. 14) Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi i podmiotami prywatnymi oraz dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego. 15) Wpieranie tworzenia partnerstw i realizacja projektów partnerskich. 16) Poprawa jakości działania instytucji publicznych, szczególnie w sferze komunikacji z obywatelem.pkt 5 a Typ beneficjentów a. Projekty indywidualne - w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, a następnie przedkładanych do weryfikacji do urzędu marszałkowskiego. b. Projekty parasolowe - w ramach, których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na realizację mikroprojektów zapewniając ich rozliczanie, monitoring i odpowiadając przed zarządem województwa za prawidłowość wydatków i realizację wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie projektu parasolowego. c. Projekty własne wynikające z LSR, w których beneficjentem jest LGD. Pkt 6. a Tryb przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych Pkt 6. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. Pkt 12. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia Ustalana przez LGD. Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 24. Minimalna / maksymalna kwota wsparcia. Ustalana przez LGD. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie. Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych. "Partnerstwo Północnej Jury" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 27. Wskaźniki realizacji Działania Wskaźniki wymagają skonsultowania z LGD funkcjonującymi na terenie województwa śląskiego pod kątem planów realizacji lokalnych strategii rozwoju w okresie programowania Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Postuluje się wpisanie: Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. "Partnerstwo Północnej Jury" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 1. Typy operacji Ze względu na potencjalnie zróżnicowany charakter i zakres lokalnych strategii rozwoju poszczególnych LGD na terenie województwa śląskiego postuluje się wpisanie szerokiego wachlarzu przykładowych rodzajów 1)Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem projektów. LGD wykorzystując lokalne kryteria wyboru będą mogły preferować te rodzaje, które w największym stopniu będą realizowały założone cele i wskaźniki. zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. 2)Wsparcie osób fizycznych (w tym bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym mieszkańców obszarów wiejskich i odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności osoby młode i 50+) poprzez Indywidualne plany szkoleniowe, kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizujące: psychologiczno-doradcze; podniesienie klasyfikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, także w miejscu pracy (staże i zatrudnienie), w tym współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR. 3)Działania na rzecz zwiększenia zatrudnialności. 4)Opieka dzienna nad osobami zależnymi. 5)Wsparcie środowiskowych form pomocy i samopomocy. 6)Rozwój usług społecznych, w tym m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych, wsparcie środowiska na rzecz działań rodziny, wsparcie osób opuszczających ośrodki socjoterapii, wychowawcze, programy senioralne, wsparcie NGO jako świadczeniodawców w/w usług. 7)Usługi animacji lokalnej na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej. 8)Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR.9)Sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 10)Działania w zakresie budowania kapitału społecznego, więzi społecznych, postaw społeczno-obywatelskich, inicjatywności i kreatywności. 11)Wzmacnianie społecznych i obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu. 12)Wspieranie dialogu społecznego. 13)Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej. 14)Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi i podmiotami prywatnymi oraz dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego. 15)Wspieranie tworzenia partnerstw i realizacja projektów partnerskich. 16)Poprawa jakości działania instytucji publicznych, szczególnie w sferze komunikacji z obywatelem. Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" Strona 8

9 65 3. OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 24. Minimalna / maksymalna kwota wsparcia. Ustalana przez LGD. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia "Partnerstwo Północnej Jury" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 27. Wskaźniki realizacji Działania Wskaźniki wymagają skonsultowania z LGD funkcjonującymi na terenie województwa śląskiego pod kątem planów realizacji lokalnych strategii rozwoju w okresie programowania "Partnerstwo Północnej Jury" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie. Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych. Pkt 17. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie. Postuluje się wpisanie: Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. e) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ocena umowę. Pkt 24. Minimalna / maksymalna kwota wsparcia. Ustalana przez LGD. Pkt 27. Wskaźniki realizacji Działania Pkt 1. Typy operacji. 1) operacji (projektów) Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia Wskaźniki wymagają skonsultowania z LGD funkcjonującymi na terenie Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w województwa śląskiego pod kątem planów realizacji lokalnych strategii rozwoju w okresie programowania Ze względu na potencjalnie zróżnicowany charakter i zakres lokalnych strategii rozwoju szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. 2) Wsparcie osób fizycznych (w tym bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym mieszkańców poszczególnych LGD na terenie województwa śląskiego postuluje się wpisanie szerokiego wachlarzu przykładowych rodzajów projektów. LGD wykorzystując lokalne kryteria wyboru będą mogły preferować te rodzaje, obszarów wiejskich i odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności osoby młode i 50+) poprzez Indywidualne plany szkoleniowe, kompleksowe i które w największym stopniu będą realizowały założone cele i wskaźniki. Postuluje się wprowadzenie terminologii beneficjenta końcowego, którym powinny być LGD oraz beneficjentów ostatecznych, którymi zindywidualizowane programy aktywizujące: psychologiczno-doradcze; podniesienie klasyfikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, także w miejscu powinny być wszystkie podmioty wymienione w aktualnym kształcie projektu SzOP Organizacja konkursów tematycznych umożliwia sterowanie osiąganiem celów/wskaźników LSR, szczególnie na dalszych etapach pracy (staże i zatrudnienie), w tym współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR. 3) wdrażania, gdy zachodzi potrzeba zablokowania przyjmowania określonych typów Zgodnie z art. 34 Działania na rzecz zwiększenia zatrudnialności. 4) Opieka dzienna nad osobami zależnymi. 5) Wsparcie środowiskowych form pomocy i samopomocy.6) Rozwój usług ust. 3 pkt. e) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ocena operacji (projektów). Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot społecznych, w tym m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych, wsparcie środowiska na rzecz działań rodziny, wsparcie osób opuszczających ośrodki wsparcia. socjoterapii, wychowawcze, programy senioralne, wsparcie NGO jako świadczeniodawców w/w usług. 7) Usługi animacji lokalnej na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej. 8) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR. 9) Sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 10) Działania w zakresie budowania kapitału społecznego, więzi społecznych, postaw społeczno-obywatelskich, inicjatywności i kreatywności. 11) Wzmacnianie społecznych i obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu. 12) Wspieranie dialogu społecznego. 13) Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej. 14) Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi i podmiotami prywatnymi oraz dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego. 15) Wspieranie tworzenia partnerstw i realizacja projektów partnerskich. 16) Poprawa jakości działania instytucji publicznych, szczególnie w sferze komunikacji z obywatelem.pkt 5 a Typ beneficjentów. Wpisać A. Projekty indywidualne - w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, a następnie przedkładanych do weryfikacji do urzędu marszałkowskiego. B.Projekty parasolowe - w ramach, których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na realizację mikroprojektów zapewniając ich rozliczanie, monitoring i odpowiadając przed zarządem województwa za prawidłowość wydatków i realizację wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie projektu parasolowego.c. Projekty własne wynikające z LSR, w których beneficjentem jest LGD. Pkt 6. Tryb przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie. Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych. Pkt 6. B.Tryb oceny wniosków o dofinansowanie. Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. Pkt 12. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia. Ustalana przez LGD. LGD "Cieszyńska Kraina" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie. Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych. Pkt 17. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie. Postuluje się wpisanie: Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 24. Minimalna / maksymalna kwota wsparcia. Ustalana przez LGD. Pkt 27. Wskaźniki realizacji Działania. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia. Wskaźniki wymagają skonsultowania z LGD funkcjonującymi na terenie województwa śląskiego pod kątem planów realizacji lokalnych strategii rozwoju w okresie programowania Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 1. Typy operacji Ze względu na potencjalnie zróżnicowany charakter i zakres lokalnych strategii rozwoju poszczególnych LGD na terenie województwa śląskiego postuluje się wpisanie szerokiego wachlarzu przykładowych rodzajów 1) Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem projektów. LGD wykorzystując lokalne kryteria wyboru będą mogły preferować te rodzaje, które w największym stopniu będą realizowały założone cele i wskaźniki. Lokalna Grupa zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. 2) Wsparcie osób fizycznych (w tym bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym Postuluje się wprowadzenie terminologii beneficjenta końcowego, którym powinny być LGD oraz beneficjentów ostatecznych, którymi powinny być wszystkie podmioty wymienione w aktualnym kształcie projektu Działania Ziemia mieszkańców obszarów wiejskich i odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności osoby młode i 50+) poprzez Indywidualne plany szkoleniowe, kompleksowe i SzOP Bielska zindywidualizowane programy aktywizujące: psychologiczno-doradcze; podniesienie klasyfikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, także w miejscu pracy (staże i zatrudnienie), w tym współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR. 3) Działania na rzecz zwiększenia zatrudnialności. 4) Opieka dzienna nad osobami zależnymi. 5) Wsparcie środowiskowych form pomocy i samopomocy. 6) Rozwój usług społecznych, w tym m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych, wsparcie środowiska na rzecz działań rodziny, wsparcie osób opuszczających ośrodki socjoterapii, wychowawcze, programy senioralne, wsparcie NGO jako świadczeniodawców w/w usług. 7) Usługi animacji lokalnej na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej.. 8) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR. 9) Sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 10) Działania w zakresie budowania kapitału społecznego, więzi społecznych, postaw społeczno-obywatelskich, inicjatywności i kreatywności. 11) Wzmacnianie społecznych i obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu. 12) Wspieranie dialogu społecznego. 13) Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej. 14) Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi i podmiotami prywatnymi oraz dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego. 15) Wspieranie tworzenia partnerstw i realizacja projektów partnerskich. 16) Poprawa jakości działania instytucji publicznych, szczególnie w sferze komunikacji z obywatelem. Pkt 5 a Typ beneficjentów A. Projekty indywidualne - w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, a następnie przedkładanych do weryfikacji do urzędu marszałkowskiego.b. Projekty parasolowe - w ramach, których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na realizację mikroprojektów zapewniając ich rozliczanie, monitoring i odpowiadając przed zarządem województwa za prawidłowość wydatków i realizację wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie projektu parasolowego C. Projekty własne wynikające z LSR, w których beneficjentem jest LGD OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 5 a Typ beneficjentów. a.projekty indywidualne - w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, a następnie przedkładanych do weryfikacji do urzędu marszałkowskiego. b.projekty parasolowe - w ramach, których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na realizację mikroprojektów zapewniając ich rozliczanie, monitoring i odpowiadając przed zarządem województwa za prawidłowość wydatków i realizację wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie projektu parasolowego. c.projekty własne wynikające z LSR, w których beneficjentem jest LGD. Postuluje się wprowadzenie terminologii beneficjenta końcowego, którym powinny być LGD oraz beneficjentów ostatecznych, którymi powinny być wszystkie podmioty wymienione w aktualnym kształcie projektu Fundacja SzOP "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" Strona 9

10 72 3. OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 6. a Tryb przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych Pkt 6. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. Pkt 12. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia Ustalana przez LGD. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie. Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych. LGD "Ziemia Pszczyńska" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie. Postuluje się wpisanie: Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. LGD "Ziemia Pszczyńska" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 24. Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Ustalana przez LGD. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia LGD "Ziemia Pszczyńska" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 1. Typy operacji 1) Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. 2) Wsparcie osób fizycznych (w tym bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym mieszkańców obszarów wiejskich i odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności osoby młode i 50+) poprzez Indywidualne plany szkoleniowe, kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizujące: psychologiczno-doradcze; podniesienie klasyfikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, także w miejscu pracy (staże i zatrudnienie), w tym współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR. 3) Działania na rzecz zwiększenia zatrudnialności. 4) Opieka dzienna nad osobami zależnymi. 5) Wparcie środowiskowych form pomocy i samopomocy. 6) Rozwój usług społecznych, w tym m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych, wsparcie środowiska na rzecz działań rodziny, wsparcie osób opuszczających ośrodki socjoterapii, wychowawcze, programy senioralne, wsparcie NGO jako świadczeniodawców w/w usług. 7) Usługi animacji lokalnej na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej.. 8) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR. 9) Sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 10) Działania w zakresie budowania kapitału społecznego, więzi społecznych, postaw społeczno-obywatelskich, inicjatywności i kreatywności. 11) Wzmacnianie społecznych i obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu. 12) Wspieranie dialogu społecznego. 13) Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej. 14) Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi i podmiotami prywatnymi oraz dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego. 15) Wspieranie tworzenia partnerstw i realizacja projektów partnerskich. 16) Poprawa jakości działania instytucji publicznych, szczególnie w sferze komunikacji z obywatelem. Ze względu na potencjalnie zróżnicowany charakter i zakres lokalnych strategii rozwoju poszczególnych LGD na terenie województwa śląskiego postuluje się wpisanie szerokiego wachlarzu przykładowych rodzajów projektów. LGD wykorzystując lokalne kryteria wyboru będą mogły preferować te rodzaje, które w największym stopniu będą realizowały założone cele i wskaźniki. "Partnerstwo Północnej Jury" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 27. Wskaźniki realizacji Działania Wskaźniki wymagają skonsultowania z LGD funkcjonującymi na terenie województwa śląskiego pod kątem planów realizacji lokalnych strategii rozwoju w okresie programowania LGD "Ziemia Pszczyńska" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 1. Typy operacji. Ze względu na potencjalnie zróżnicowany charakter i zakres lokalnych strategii rozwoju poszczególnych LGD na terenie województwa śląskiego postuluje się wpisanie szerokiego wachlarzu przykładowych rodzajów 1) Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, projektów. LGD wykorzystując lokalne kryteria wyboru będą mogły preferować te rodzaje, które w największym stopniu będą realizowały założone cele i wskaźniki. w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. 2) Wsparcie osób fizycznych (w tym bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym mieszkańców obszarów wiejskich i odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności osoby młode i 50+) poprzez Indywidualne plany szkoleniowe, kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizujące: psychologiczno-doradcze; podniesienie klasyfikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, także w miejscu pracy (staże i zatrudnienie), w tym współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR. 3) Działania na rzecz zwiększenia zatrudnialności. 4) Opieka dzienna nad osobami zależnymi. 5) Wsparcie środowiskowych form pomocy i samopomocy. 6) Rozwój usług społecznych, w tym m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych, wsparcie środowiska na rzecz działań rodziny, wsparcie osób opuszczających ośrodki socjoterapii, wychowawcze, programy senioralne, wsparcie NGO jako świadczeniodawców w/w usług. 7) Usługi animacji lokalnej na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej.. 8) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR. 9) Sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 10) Działania w zakresie budowania kapitału społecznego, więzi społecznych, postaw społeczno-obywatelskich, inicjatywności i kreatywności. 11) Wzmacnianie społecznych i obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu. 12) Wspieranie dialogu społecznego. 13) Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej. 14) Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi i podmiotami prywatnymi oraz dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego. 15) Wspieranie tworzenia partnerstw i realizacja projektów partnerskich. 16) Poprawa jakości działania instytucji publicznych, szczególnie w sferze komunikacji z obywatelem. LGD "Ziemia Pszczyńska" Strona 10

11 79 3. OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 5 a Typ beneficjentów. Postuluje się wprowadzenie terminologii beneficjenta końcowego, którym powinny być LGD oraz beneficjentów ostatecznych, którymi powinny być wszystkie podmioty wymienione w aktualnym kształcie projektu LGD A. Projekty indywidualne - w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, a następnie przedkładanych SzOP "Ziemia Pszczyńska" do weryfikacji do urzędu marszałkowskiego. B. Projekty parasolowe - w ramach, których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na realizację mikroprojektów zapewniając ich rozliczanie, monitoring i odpowiadając przed zarządem województwa za prawidłowość wydatków i realizację wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie projektu parasolowego. C. Projekty własne wynikające z LSR, w których beneficjentem jest LGD OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 6. a Tryb przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie. Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych LGD "Ziemia Pszczyńska" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 6. a Tryb przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie. Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych Fundacja "Partnerstwo Dozrecza Kocierzanki i Koszarawy" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 6. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie. Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. LGD "Ziemia Pszczyńska" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 6. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie. Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 12. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia. Ustalana przez LGD. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia LGD "Ziemia Pszczyńska" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 12. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia. Ustalana przez LGD. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia Fundacja "Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy" OŚ PRIORYTETOWA IX. Działanie 9.2: Pojawiła się rozbieżność pomiędzy nazwą działania 9.2 na stronie 95 (Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne), a nazwą działania na str. 96 (Dostęp do usług społecznych, zdrowotnych świadczonych w interesie ogólnym). Poddziałanie 9.2.2: W typach operacji (pkt 1) brak możliwości realizacji programów aktywności lokalnej, w tym: organizacji lokalnych przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, kulturalnym czy sportowym, wsparcia dla animatorów, warsztatów/treningów umożliwiających nabycie lub podniesienie kompetencji społecznych i rozwijanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Poddziałanie (beneficjenci): Brak informacji o możliwości objęcia wsparciem w projekcie młodzieży wraz ze wskazaniem kryterium wieku uprawniającego do udziału w projekcie w roli uczestnika. Działanie 9.2: Pojawiła się rozbieżność pomiędzy nazwą działania 9.2 na stronie 95 (Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne), a nazwą działania na str. 96 (Dostęp do usług społecznych, zdrowotnych świadczonych w interesie ogólnym). Poddziałanie (typy operacji): PAL-e realizowane były z powodzeniem w poprzednim okresie programowania. To efektywne narzędzie pracy, które skupia społeczność lokalną, skutecznie zapobiegając jej wykluczeniu społecznemu. Doświadczenie nabyte w tym zakresie przez realizatorów PAL stanowi odpowiednią bazę do dalszej długofalowej pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Poddziałanie (beneficjenci): Doprecyzowanie grup docelowych umożliwi realne określenie wskaźników do projektu. Urząd Miasta Ruda Śląska OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych. "Razem na wyżyny" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Postuluje się wpisanie: Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. "Razem na wyżyny" OŚ PRIORYTETOWA IX. 1. W 1 wersji SzOP dla EFS (z lipca 2013r) w działaniu planowany był do realizacji typ operacji Realizacja usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 1. Wychowankowie zamieszkujący placówki opiekuńczo-wychowawcze i domy dziecka bardzo często mają problem z integracją ze środowiskiem, radzeniem sobie w dorosłym życiu znalezieniem pracy i mieszkania. Starostwo Powiatowe do lat 18, przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, wsparcie programów umożliwiających integrację ze środowiskiem, w tym osób opuszczających placówki Start w dorosłe życie ze względu na brak wsparcia osób bliskich, a nieraz jawne odrzucenie jest bardzo trudny. Rezygnacja ze specjalistycznych form wsparcia dla wychowanków placówek (kosztownych i niemożliwych w Częstochowie opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne placówki, z zastosowaniem co najmniej kilku poniższych form wsparcia: w szerokim zakresie do realizacji z posiadanych środków), spowoduje dalsze pogłębianie się dysproporcji społecznych i zwiększy prawdopodobieństwo, że zasilą oni szeregi osób społecznie wykluczonych. Możliwość - aktywizacja społeczna i zawodowa oraz podnoszenie kwalifikacji wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, w tym kierowanie na eliminowania różnego rodzaju deficytów wychowanków (edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych, zaniedbań środowiskowych) już we wczesnym okresie życia, daje lepsze efekty i zwiększa szansę na prawidłowe staż, praktykę lub do pracy, w tym w szczególności do podmiotów o charakterze integracyjnym np.: KIS, CIS, ZAZ, wypełnianie ról społecznych i funkcjonowanie w środowisku. - poradnictwo specjalistyczne, w tym zawodowe dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych, 2. Jednostki organizacyjne powiatu (placówki opiekuńczo wychowawcze, domy pomocy społecznej czy domy dziecka) znajdujące się na terenie innej jednostki samorządowej (gminy) nie mają własnego LPR-u i często - wsparcie i pomoc w tworzeniu warunków mieszkaniowych dla pełnoletnich wychowanków z uwzględnieniem specyficznych potrzeb, nie są ujmowane w Lokalnym Programie Rewitalizacyjnym. - promocja wolontariatu, świadczonego w zakresie wspomagania osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze do odpowiedzialnego Uwzględnienie tego typu placówek w grupach docelowych nie zamknie im drogi do wnioskowania o dofinansowanie projektów w ramach ZIT. funkcjonowania w samodzielnym życiu, - programy profilaktyki zdrowotnej, w szczególności wspierające diagnostykę, działania leczniczo-rehabilitacyjne oraz edukacyjno- terapeutyczne W 2 wersji SzOP ten typ operacji został usunięty. Wnioskuję o przywrócenie możliwości dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez placówki opiekuńczo wychowawcze i domy dziecka w ramach w/w typu operacji. 2. Wnioskuję o rozszerzenie katalogu Grup docelowych o osoby zamieszkujące pojedyncze placówki opiekuńcze (DPS-y, placówki opiekuńczo-wychowawcze, itp.) nie objęte Lokalnymi Programami Rewitalizacyjnymi Strona 11

12 90 3. OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 24. Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Ustalana przez LGD. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia "Razem na wyżyny" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 27. Wskaźniki realizacji Działania Wskaźniki wymagają skonsultowania z LGD funkcjonującymi na terenie województwa śląskiego pod kątem planów realizacji lokalnych strategii rozwoju w okresie programowania "razem na wyżyny" OŚ PRIORYTETOWA IX OŚ PRIORYTETOWA IX OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 1. Typy operacji Ze względu na potencjalnie zróżnicowany charakter i zakres lokalnych strategii rozwoju poszczególnych LGD na terenie województwa śląskiego postuluje się wpisanie szerokiego wachlarzu przykładowych rodzajów projektów. LGD wykorzystując lokalne kryteria wyboru będą mogły preferować te rodzaje, które w największym stopniu będą realizowały założone cele i wskaźniki. "Razem na wyżyny" 1) Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. 2) Wsparcie osób fizycznych (w tym bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym mieszkańców obszarów wiejskich i odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności osoby młode i 50+) poprzez Indywidualne plany szkoleniowe, kompleksowe i zindywidualizowane programy aktywizujące: psychologiczno-doradcze; podniesienie klasyfikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, także w miejscu pracy (staże i zatrudnienie), w tym współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR. 3) Działania na rzecz zwiększenia zatrudnialności. 4) Opieka dzienna nad osobami zależnymi. 5) Wsparcie środowiskowych form pomocy i samopomocy. 6) Rozwój usług społecznych, w tym m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych, wsparcie środowiska na rzecz działań rodziny, wsparcie osób opuszczających ośrodki socjoterapii, wychowawcze, programy senioralne, wsparcie NGO jako świadczeniodawców w/w usług. 7) Usługi animacji lokalnej na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej.. 8) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR. 9) Sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 10) Działania w zakresie budowania kapitału społecznego, więzi społecznych, postaw społeczno-obywatelskich, inicjatywności i kreatywności. 11) Wzmacnianie społecznych i obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu. 12) Wspieranie dialogu społecznego. 13) Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej. 14) Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi i podmiotami prywatnymi oraz dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego. 15) Wspieranie tworzenia partnerstw i realizacja projektów partnerskich. 16) Poprawa jakości działania instytucji publicznych, szczególnie w sferze komunikacji z obywatelem. Pkt 5 a Typ beneficjentów Postuluje się wprowadzenie terminologii beneficjenta końcowego, którym powinny być LGD oraz beneficjentów ostatecznych, którymi powinny być wszystkie podmioty wymienione w aktualnym kształcie projektu SzOP "Razem na wyżyny" a. Projekty indywidualne - w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, a następnie przedkładanych do weryfikacji do urzędu marszałkowskiego. b. Projekty parasolowe - w ramach, których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na realizację mikroprojektów zapewniając ich rozliczanie, monitoring i odpowiadając przed zarządem województwa za prawidłowość wydatków i realizację wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie projektu parasolowego. c. Projekty własne wynikające z LSR, w których beneficjentem jest LGD. Pkt 6. a Tryb przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie "Razem na wyżyny" Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 6. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. "Razem na wyżyny" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 5 a Typ beneficjentów Postuluje się wprowadzenie terminologii beneficjenta końcowego, którym powinny być LGD oraz beneficjentów ostatecznych, którymi powinny być wszystkie podmioty wymienione w aktualnym kształcie projektu SzOP "Partnerstwo A. Projekty indywidualne - w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, a następnie przedkładanych Północnej Jury" do weryfikacji do urzędu marszałkowskiego. B. Projekty parasolowe - w ramach, których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na realizację mikroprojektów zapewniając ich rozliczanie, monitoring i odpowiadając przed zarządem województwa za prawidłowość wydatków i realizację wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie projektu parasolowego. C. Projekty własne wynikające z LSR, w których beneficjentem jest LGD OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 12. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia Ustalana przez LGD. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia "Razem na wyżyny" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 6. a Tryb przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych "Partnerstwo Północnej Jury" OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 6. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. "Partnerstwo Północnej Jury" Strona 12

13 OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 12. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia Ustalana przez LGD. Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia "Partnerstwo Północnej Jury" OŚ PRIORYTETOWA IX. Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych projekty konkursowe: Do proponowanych typów operacji proponujemy dopisać: regranting dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, którym osobowości prawnej użyczy organizacja bądź instytucja. regranting prowadzony przez lokalne organizacje, które znają społeczność lokalną i jej potrzeby, pozwoli na małe projekty szyte na miarę przez mieszkańców i dla mieszkańców. Mikrogranty pozwolą na najbardziej Żywiecka Fundacja oddolną formę działań i pobudzenie aktywności grup, które do których poprzez działania odgórne nie będzie możliwe dotarcie. Ważne jest jednak aby procedury w ramach regrantingu zostały maksymalnie uproszczone Rozwoju w stosunku do zasad EFS, tak aby jego odbiorcy mogli się edukować w zakresie pisania, prowadzenia i rozliczania projektów OŚ PRIORYTETOWA IX. 1) Centra Usług Społecznych - rozbieżność z uszczegółowieniem EFS 2) Grupy docelowe - rozbieżność z uszczegółowieniem EFS 3) Działanie 10.2 (EFRR) wyłączono spod reżimu LPR 4) Rozbieżności celów i działań w uszczegółowieniach EFS i EFRR Ad 1) SZOP EFRR przywołuje CUS z nazwy i nawet go definiuje (2. typ projektu, SZOP EFRR, s. 145 i s. 149). W 2. wersji SZOP EFS usunięto zapis o centrach usług społecznościach (mimo że było w 1. wersji). Ad 2)2. W SZOP EFRR w przypadku działań związanych z rewitalizacją mówi się o grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. s. 155), a w przypadku SZOP EFS zawęża się grupę docelową wyłącznie do obszaru rewitalizowanego. W dodatku obszar bardzo mocno ograniczają również wytyczne do Lokalnych Programów Rewitalizacji i ostatecznie może się okazać, że rewitalizacją zostanie objętych tylko kilkanaście/kilkadziesiąt osób w skali całego miasta. Ad 3) Działanie 10.2 zostało wyłączone spod reżimu LPR (SZOP EFRR, s. 148), a z drugiej strony zapisy dokumentów programowych wprowadzają konieczność łączenia tego działania z aktywizacją zawodową. Brak spójności w tym zakresie z SZOP EFS. Ad 4)5. EFRR dzieli działania na cele i do tych celów przyporządkowuje typy projektów, EFS nie robi takiego rozróżnienia (przyporządkowuje działania miękkie do całego działania EFRR) jest to istotne zwłaszcza w tych priorytetach, gdzie EFS jest funduszem wiodącym. Urząd Miasta Żory OŚ PRIORYTETOWA IX. 1. Poddziałanie typ operacji 2. Przeformułowanie typu operacji w odniesieniu do finansowania CIS, KIS, ZAZ, na następujący: "realizacja programów wsparcia w 1. W obecnym zapisie akcent jest położony funkcjonowanie instytucji jako takiej (jej tworzenie i funkcjonowanie), a nie na realizację przez nią programów wsparcia, które są niezbędne z punktu widzenia osób Firma B-Consulting ramach Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz innych podmiotów działających na rzecz aktywizacji zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie. Zaproponowana zmiana treści kładzie akcent właśnie na programy wsparcia skierowane do konkretnych osób, a w ten sposób wzmacniać się powinny Bartłomiej społecznej i zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) za wyjątkiem Warsztatów Aktywności Terapii Zajęciowej". Zestaw typów także instytucje, które realizować będą te programy. Dodatkowo w punkcie 5 b nie podano grup docelowych, do których ten typ operacji mógłby zostać skierowany. Gębarowski operacji przewidzianych do realizacji nie zawiera instrumentów aktywnej integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej i kulturalnej, które są niezbędne Uzupełnienie typów operacji o instrumenty charakterystyczne dla działań z zakresu włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu jest niezbędne ze względu na charakter i rodzaj problemów doświadczanych przez w realizacji polityki włączenia społecznego. Sugeruje się uzupełnienie możliwych do realizacji form wsparcia o wyselekcjonowane skuteczne metody aktywizacyjne, osoby zagrożone wykluczeniem i wykluczone społecznie. Jest to również ważne ze względu na konieczność kontynuacji działań podejmowanych w ramach obecnie kończącej się perspektywy finansowej UE. Inkluzja przede wszystkim ukierunkowane na aktywizację społeczną i w dalszej konsekwencji zawodową. Proponuje się uwzględnienie typu operacji: "opracowanie i realizacja społeczne jest procesem. Nie może być traktowana jako działania doraźne. Obecnie tak została potraktowana skutkiem tego jest wiele mało efektywnych projektów - zakładających, że proces społecznej zmiany ścieżki reintegracji społecznej i zawodowej". Przeformułowanie formy wsparcia "rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji odbędzie się np. poprzez 2 miesieczny cykl doradztwa i kursów zawodowych. W przypadku osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w % przypadków mamy do czynienia ze środowiskami, społeczno-zawodowej w tym powrocie na rynek pracy" na następujący: "realizacja usług społecznych ukierunkowanych na przezwyciężanie indywidualnych barier w w których dysfunkcje są sprzężone, a uzależnienie jest dziedziczone w 2 lub 3 pokoleniu tworząc swoisty model funkcjonowania społecznego oparty o bezpieczeństwo socjalne uzyskane kosztem minimalizacji potrzeb. integracji społecznej i zawodowej, w tym zorientowanych na wzrost kompetencji społecznych, życiowych, rodzicielskich, osobistych związanych ze stanem zdrowia W takim przypadku konieczne jest odwrócenie tego negatywnego procesu - ma to jednak charakter długotrwałego procesu. Wymaga to kompleksowego i zindywidualizowanego podejścia opartego o ścieżki integracji oraz innych wynikających z diagnozy indywidualnych potrzeb grup docelowych". 2. Poddziałanie Postuluje się akcentowanie integracji społecznej na pierwszym (opisane poniżej). Przy czym należy umożliwić realizację wieloletnich projektów skierowanych do tej samej grupy osób (i ich środowiska). Proponuje się zatem przyjęcie założenia 6 letnich umów ramowych, w ramach miejscu, gdyż od jej efektów uzależniona jest integracja zawodowa, stąd należy położyć szczególny nacisk na skuteczne działania zorientowane na społeczny wymiar których elastycznie ustalane będą cele, produkty i rezultaty udzielanego wsparcia. Proponujemy w szerszym zakresie wykorzystanie ścieżki reintegracji jako modelu pracy socjalnej. Przy czym bazując na działań finansowanych w ramach RPO. Proponuje się uwzględnienie w typach operacji form wsparcia specyficznych, dopasowanych i skierowanych do rodzin (zgodnie doświadczeniach instytucji rynku pracy realizujących podobne instrumenty (Indywidualne Plany Działania) konieczne realizowanie ścieżki reintegracji w oparciu o wypracowany standard, np. w oparciu o powszechnie z ogólnym typem operacji). Proponujemy w tym zakresie "systemową aktywizację rodzin" Proponujemy rozdzielenie typu operacji "subsydiowane zatrudnienie i stosowane, wspólne narzędzie diagnozowania (w oparciu o pracę socjalną oraz specjalistyczne usługi np. psychologiczne, zdrowotne) i realizacji ścieżki wsparcia ukierunkowanej na włączenie społeczne. Przy czym zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, kierowanie do klubu integracji społecznej, zakładu aktywności zawodowej, warsztatu terapii zajęciowej, w tym na staż i ścieżka ta nie powinna być narzędziem jednorazowym (w jednym projekcie), ale powinna należeć do uczestnika projektu (całej rodziny) i niejako za nim podążać, jeżeli uczestniczy w kilku projektach bądź w działaniach praktykę" - typy operacji związane z poszczególnymi formami aktywizacji. Pozwoli to na bardziej przejrzystą prezentację zakresu wsparcia, a także umożliwi uniknięcie rozciągniętych w dłuższym okresie trwania. Ścieżka ma na celu ustalenie takiej kombinacji form wsparcia (instrumentów aktywnej integracji oraz wsparcia towarzyszącego), które powinny być ułożone w logiczny ciąg sugestii, że formy wsparcia mają być realizowane w pakiecie (wspólnie). W ramach typu operacji "dostęp do usług poradnictwa prawnego..." proponuje się usunięcie prowadzący do uzyskania samodzielności na otwartym rynku pracy. Nie wystarczy tu indywidualna diagnoza potrzeb - bowiem często w obecnych projektach zamieniała się ona w listę życzeń, ponadto potrzeby BO grupy docelowej, gdyż wynika ona z opisu wskazanego w punkcie 5b. Proponuje się w typie operacji 1 uwzględnić formę wsparcia w postaci trenera pracy, nie tylko wymagają weryfikacji z wiedzą o jego środowisku i rynku pracy. Typ operacji "rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społeczno-zawodowej w tym powrocie na rynek pracy" dla osób niepełnosprawnych. W ramach typu operacji 2 proponujemy uwzględnienie na szerszą skalę zagadnień funkcjonowania rodzin zastępczych i ich relacji z kładzie nacisk na rozwój instrumentarium, ma charakter systemowy, a nie wsparcia skierowanego do osób, na ich konkretne problemy. Działania skierowane na struktury i systemy realizowane powinny być w POWER, a rodzinami biologicznymi, które, co wynika z doświadczeń, wymagają wsparcia, szczególnie skierowanego do dzieci korzystających z pieczy zastępczej, które dodatkowo nie wskazano grup docelowych, które w ramach tej formy objęte zostaną wsparciem. 2. Propozycja uwzględnienia wsparcia dla rodzin opiera się o istniejący instrument, który powstał z dążenia do wsparcia niejednokrotnie w naturalny sposób dążą do kontaktu z rodzinami biologicznymi, a co ze z różnych względów, natury prawnej, psychologicznej jest niesamowicie rodziny w jej naturalnym środowisku i oparty jest na systemowej koncepcji rodziny jako całości, realizującej szereg kompleksowych i komplementarnych wobec siebie funkcji związanych z niemal wszystkim aspektami trudne i problemowe. W związku z powyższym w ramach drugiego typu operacji sugeruje się wprowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie do katalogu życia oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Odwołuje się do koncepcji argentyńskiego psychologa, twórcy szkoły terapii strukturalnej - Salvatora Minuchina rodzinny system ma integralną strukturę, która nie jest beneficjentów. W punkcie 5b wnioskuje się o wprowadzenie odrębnej grupy docelowej dla typu operacji 1 - rodzin osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prostą sumą elementów składowych, jest to całość, która może być porównywana z żywym organizmem. Ten cytat obrazuje podejście SAR, które zakłada, że każdy element tego organizmu może mieć wpływ na jego wykluczonych społecznie i zagrożonych deprywacją materialną oraz osób niepełnosprawnych. Takie podejście wynika z faktu, że w rodzinie kumulują się problemy ogólne i szczególne funkcjonowanie (w tym także innych elementów). Stąd osoba zagrożona i wykluczona społecznie nie działa w oderwaniu od najbliższego otoczenia, a całe to otoczenie wymaga wsparcia, gdyż osób wykluczonych społecznie, bądź też są one źródłem tych problemów (rodziny dysfunkcyjne). Stąd wsparcie powinno być ukierunkowane nie tylko na osoby niejednokrotnie kumuluje w sobie, inicjuje bądź przyjmuje skutki związane z oderwaniem od społeczeństwa jej członka. Odbiorcami SAR są całe rodziny rodzice i opiekunowie oraz ich dzieci, a w rodzinach bezpośrednio zagrożone lub wykluczone społecznie, a na ich całe środowisko, w tym przede wszystkim rodziny, od których tak wiele zależy. Wsparcie dla rodzin wielopokoleniowych również pozostali członkowie. Dodatkowo SAR jest skierowany do osób wspierających rodzinę. SAR zakłada współwystępowanie różnego rodzaju instrumentów, które oddziałują na integrację powinno mieć charakter kompleksowy, gdyż problemy związane z poszczególnymi członkami rodziny (rodzice, dzieci) wpływają na wszystkich członków rodziny. Nie emocjonalną, relacje międzyludzkie, kompetencje rodzicielskie, rozwój psychospołeczny i rozwiązywanie bieżących problemów. Tak sporządzone narzędzie może być wykorzystywane w stosunku do rodzin z wystarczy tutaj zapis wskazujący na otoczenie w zakresie niezbędnym dla realizacji projektu, gdyż zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa rodzina ma być podmiotem dysfunkcjami, z niezaradnością w kwestiach opiekuńczo wychowawczych, ale także i rodzin, których członkowie doświadczeni zostali niepełnosprawnością. W obliczu założeń celów integracji społecznej na następny działań, a nie tylko i wyłącznie obejmowana wsparciem o charakterze uzupełniającym. Uwagi dot. poddziałania odnoszą się także do poddziałania 9.1.2, i okres programowania instrument Systemowej Aktywizacji Rodzin będący efektem wieloletniej pracy z osobami i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie może stać się jednym z Poddziałanie Proponuje się by, typ operacji wskazany pod punktem 1) został również uwzględniony w projektach pozakonkursowych powiatowych najistotniejszych i najskuteczniejszych narzędzi realizacji polityki społecznej. Działania ukierunkowane na rodziny, zgodnie z rekomendacjami z ewaluacji służą też zapobieganiu pojawiających się licznych problemów centrów pomocy rodzinie oraz wykorzystanie w odniesieniu do wsparcia rodzin w ramach pieczy zastępczej instrumentu systemowej aktywizacji rodzin opisanego związanych z przerywaniem uczestnictwa w projekcie (metaewaluacja przeprowadzona przez MRR w ramach wsparcia w obszarze włączenia społecznego). Uzasadnienie dla punktu 3 i 4 zostało zawarte w treści tych powyżej. 4. W odniesieniu do inicjatyw badawczych dostępnych w ramach poszczególnych poddziałań - proponuje się by w ramach RPO realizować badania związane punktów. z tematyką włączenia społecznego w ramach jednego typu operacji. Pozwoli to na lepsze zarządzanie zakresem badań i wiedzą oraz spójne formy przekazu i dystrybucji wiedzy wynikających z przeprowadzonych badań. Postulat taki został wysunięty również na podstawie doświadczeń PO KL, w którym założono szereg operacji ukierunkowanych na projekty badawcze, przez co utracono zdolność zarządzania badaniami oraz rozproszono odpowiedzialność za ich realizację i upowszechnianie, w wyniku czego podejmowano również inicjatywy, które nie znajdowały uzasadnienia i nie miały przełożenia na uzyskiwanie pozytywnych efektów. na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX. 1. Brak jasnego wskazania, które działania EFS mogą być powiązane z działaniami EFRR 2. Jasne powiązanie między działaniami EFS + EFRR ułatwi odnalezienie się w powiązaniach poszczególnych działań SZOP RPO. 2. Na s. 83. widnieje niejasny zapis pod tabelą: Podmioty objęte wsparciem w ramach Poddziałania mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3. Proponuje wyjaśnić, co dokładnie kryje się za tym zapisem pod warunkiem zakontraktowania co najmniej %środków przyznanych na realizację projektów w Poddziałaniu Miasto Gliwice Strona 13

14 OŚ PRIORYTETOWA IX. I. Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, pkt 12 - s.79 Obecny zapis mocno akcentuje wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomijając aspekt wzrostu ich kompetencji społecznych. II.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, pkt 27 oraz Działanie 9.2, pkt 27. Niejednoznaczny zapis wskaźnika rezultatu bezpośredniego: Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczaniu programu (K/M) - s.81,98. III.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, pkt 27 oraz Działanie 9.2, pkt 27. Prawdopodobnie pomyłkowy zapis wskaźnika produktu, w którym określono liczbę osób z niepełnosprawnościami, a nie osób niepełnosprawnych : Liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie (K/M) - s.81,98. IV.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Poddzialanie pkt 1. Proponujemy zmianę zapisów typu operacji nr 1 - s.85. V.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Poddzialanie pkt 1. Proponujemy zmianę zapisów typu operacji nr 2 - s.85. VI.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Poddzialanie pkt 5b. Proponujemy zmianę zapisów grup docelowych - s.88. VII.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Poddzialanie pkt 1. a)proponujemy zapis punktu pierwszego w ramach operacji 1. na wsparcie zatrudnienia i działalności liderów i animatorów lokalnych, b) w drugim punkcie proponujemy dopisać po przecinku słowo w tym lub np. aby nie zawężać działań społeczno-edukacyjnych tylko do promowania organizowania społeczności, c) proponujemy zrezygnować ze słowa lokalne w odniesieniu do przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, kulturalnym. d) w ostatnim podpunkcie proponujemy dodanie jako jednego z przykładów treningu kompetencji społecznych, który miałby służyć wzmacnianiu kompetencji społecznych - s.93. VIII.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Poddziałanie pkt 5b Proponujemy rozszerzenie grupy docelowej o podmioty działające na rzecz społeczności lokalnej i ich pracownicy bezpośrednio w zakresie zadań objętych realizacją projektu, w tym animatorzy lokalni - s.94 IX.Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2, Poddziałanie pkt 5b Proponujemy rozszerzenie grupy docelowej o podmioty działające na rzecz rozwoju usług społecznych i ich pracownicy bezpośrednio w zakresie zadań objętych realizacją projektu, w tym asystenci rodziny - s.106. X.Brak słowniczka. Np. co konkretnie rozumieć przez inicjatywę społeczną, resocjalizację, poszukujący pracy, narzędzia pracy asystenta rodziny, działania ilościowe i jakościowe, itd. I. Proponujemy przywrócenie zapisów celu działania z poprzedniej wersji dokumentu (wersja 1.0,lipiec 2013 r., str. 59 pkt 12),która akcentowała spójność społeczną oraz działania aktywizacji społecznej. Ponadto Miejski Ośrodek poprzednia wersja zapisów w mniejszym stopniu podkreślała zjawisko wykluczenia. II.Obecny zapis wskaźnika budzi szereg wątpliwości. Można go różnorodnie interpretować, np. że mierzy on liczbę osób (K i M), Pomocy Rodzinie w które pracują po opuszczeniu programu, a przed jego przystąpieniem mają być nie tylko osobami w niekorzystnej sytuacji społecznej, ale również spełniającymi łącznie lub oddzielnie inne warunki takie, jak np. Bytomiu poszukiwanie zatrudnienia. Dodatkowo wskaźnik nie obejmuje osób korzystających z form aktywizacji społecznej. III.Obecny zapis jest prawdopodobnie pomyłkowy i niejednoznaczny.iv.obecny tytuł operacji typu 1 bardzo mocno akcentuje analizę potrzeb i predyspozycji zawodowych pomijając aspekt społeczny. Ponadto zawiera niejednoznaczne określenia takie, jak: efektywne i skuteczne. Proponujemy zmianę zapisu na: Programy na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oparte na analizie potrzeb i predyspozycji społecznych i/lub zawodowych, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty o charakterze aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej oraz uzupełniająco w stosunku do powyższych kulturalnej, w tym m.in.: W podpunkcie drugim proponujemy rozszerzenie zakresu poradnictwa poprzez zmianę zapisu na: dostęp do usług poradnictwa, w tym prawnego i obywatelskiego dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rozszerzenie zapisu pozwoliłoby na adekwatniejsze i bardziej kompleksowe świadczenie pomocy. Ponadto, w obecnie wskazanych działaniach w typie operacji nr 1, brak zapisów odnoszących się bezpośrednio do aktywizacji społecznej np. dostęp do usług podnoszących kompetencje i umiejętności społeczne lub dostęp do usług społecznych wspierających osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem. W obecnym zapisie operacji nr 1 nie uwzględniono wsparcia w postaci pracy socjalnej. Istnieje obawa braku możliwości zatrudniania niezbędnej kadry pracowników socjalnych, co zdecydowanie ograniczy możliwość realizacji projektów w aspekcie społecznym. W obecnym zapisie wyszczególniono tylko wsparcie dla otoczenia osób niepełnosprawnych, co może sugerować, że działaniami w ramach projektów można objąć jedynie otoczenie tej grupy osób. V.Proponujemy zmianę zapisu tytułu typu operacji nr 2, która w obecnym brzmieniu znacznie zawęża adresatów działań do dzieci i młodzieży wymagającej resocjalizacji, a tym samym nie obejmuje dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą i nie wymagających resocjalizacji. Przykładowy, sugerowany zapis to: Programy na rzecz kompleksowej integracji dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia, w szczególności opuszczającej pieczę zastępczą oraz placówki resocjalizacyjne, z uwzględnieniem działań prozatrudnieniowych VI.Obecny zapis zakresu typu operacji nr 2 jest znacznie zawężony i nie obejmuje np. wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy kontynuują naukę, stąd proponujemy zapis: dzieci i młodzież wymagająca wsparcia, w tym resocjalizacji i/lub w wieku powyżej 15 lat, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuują nauki po ukończeniu tych szkół. VII.a)Obecne brzmienie nie pozwala finansować zatrudnienia animatorów lokalnych, a jedynie wsparcie ich działań. Ograniczy to znacznie możliwości skutecznej aktywizacji społeczności, b) Obecne brzmienie zawęża działania społeczno-edukacyjne tylko do promujących organizowanie społeczności, c) istotą wskazanych działań powinno być kierunkowanie ich do społeczności lokalnej bez zawężania ich lokalizacji (wskazania miejsca realizacji), np. umożliwienie skorzystania z zamiejscowych ośrodków i nawiązanie relacji poza obszarem konkretnej społeczności, d) obecne przykłady odnoszą się wyłącznie do aspektu zawodowego. VIII.Istnieje obawa braku możliwości zatrudniania i wsparcia niezbędnej kadry pracowników realizującej merytoryczne działania projektu.ix.istnieje obawa braku możliwości zatrudniania i wsparcia (np. w formie superwizji) niezbędnej kadry pracowników, co zdecydowanie ograniczy możliwość realizacji projektów. X.Brak jednoznaczności pojęć może spowodować dezorientację przy tworzeniu wniosków oraz trudności na etapie realizacji OŚ PRIORYTETOWA IX OŚ PRIORYTETOWA IX uważam, że to działania powinno być otwarte na zubożałe dzielnice miast! Wsparcie dla terenów wiejskich jest w PROW, PAFW, preferuje ją FIO itd. Tereny typu pogórnicze dzielnice miast jak chociażby Wilchwy w Wodzisławiu, osiedle familoków w Czerwionce - Leszczynach itd. mają mniejsze Piotr Masłowski szanse na otrzymanie wsparcia, a większą koncentrację problemów. Działanie wnioskuje się, by: Działanie 9.1.3: Starostwo Powiatowe odnosi Uwaga się nie dotyczy Projektu Uzupełnienia Szczegółowego Prognozy Opisu Oddziaływania Priorytetów na Środowisko RPO WSL a) w typach operacji dodać działania dot. szkoleń i podnoszenia kwalifikacji doradców zawodowych; a)zaproponowanedziałania przekładają się bezposrednio na zwiększenie aktywizacji społeczeństwa, a tym samym wzrostu przedsiębiorczosci i zmniejszenie bezrobocia na rynku pracy; w Pszczynie b)działania tego nie odnosić wyłącznie w kontekście Lokalnych Planów Rewitalizacji; b,c) uwaga ma na celu rozszerzenie obszaru działania i grupy beneficjentów. c) grupy docelowej nie ograniczać do społeczności zamieszkującej obszary rewitalizowane. Działanie 9.2.2: Działanie wnioskuje się by: a) uwaga ma na celu rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz społeczeństwa; a) w typach operacji dodać działania dot. dostosowania organizacji pracy w jednostkach realizujących usługi na rzecz społeczeństwa; b)uwaga ma na celu rozszerzenie obszaru działania i grupy beneficjentów. b)nie ograniczać działania wyłącznie na obszary rewitalizowane OŚ PRIORYTETOWA IX. Poddziałanie Rozwój sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz usług na rzecz podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej - projekty Ad.1.A. bez dogłębnej edukacji wewnątrz podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wsparcia, nie będzie mowy o tworzeniu długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji Żywiecka Fundacja konkursowe. 1. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy): wspierających ekonomię społeczną Rozwoju A. Podmioty ekonomii społecznej, w tym podmioty integracji społecznej, instytucje wsparcia ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich pracownicy (w Ad.1.B. osoby zagrożone wykluczeniem wg nas mogą również być odbiorcami działań animacyjnych, poprzez włączanie ich w działania społeczne czy wolontariat, zakresie typu operacji nr 1, nr 2, nr 4, nr 5)- proponujemy dopisać operację nr 3 Ad.2. Rekomendację argumentujemy tym, że OWESy, mają zbyt duży obszar do objęcia swoim zakresem i trudniej im dotrzeć do małych społeczności, działania animacyjne i partnerskie niech będą objęte odrębnym B. Osoby zatrudnione i niezatrudnione będące w wieku aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem społecznym (w zakresie typu operacji nr 1, nr 2)- konkursem, w ramach którego lokalni liderzy pośród organizacji, będą mogli działać na rzecz animacji społecznej, tym samym do-uzupełniając oferty OWESów, działania te będą mocniej wchodzić w środowisko lokalne i proponujemy dopisać operację nr 4 2. rekomendujemy, aby typy operacji: nr 4. Rozwój usług animacji lokalnej na rzecz rozwoju organizacji obywatelskich oraz mogą przyczynić się do uaktywnienia "uśpionych", mało aktywnych organizacji, a także pozwoli wyszukać liderów lokalnych. Ponadto partnerstwa utworzone w ramach takich działań, będą wynikały z autentycznych partycypacji społecznej. nr 5. Tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym pobudzanie działań sieciujących pomiędzy samymi potrzeb regionu, a nie z założonego wskaźnika. podmiotami ekonomii społecznej były objęte odrębnymi konkursami, a nie były w wyłącznej kompetencji OWESów Ad.3. Większa liczba OWESów, pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców, pozwoli być bliżej klienta. tym samym do tych dwóch typów operacji, sugerowalibyśmy poszerzenie typów beneficjentów pkt. 5a, o podmioty ekonomii społecznej, bez akredytacji Krajowego Ad.4. Działania tego typu mogą z powodzeniem być prowadzone przez organizacje pozarządowe, które posiadają odpowiednie kompetencje i programy, a także doświadczenie w tego typu działaniach. Zajęcia i działania Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 3. Rekomendujemy również, aby w ramach działań, odnosząc się do poprzedniego okresu programowania w miarę mogą mieć bardziej zróżnicowany zakres i charakter, są bardziej elastyczne, co wynika z lepszego wglądu w środowisko lokalne. możliwości utworzyć więcej OWESów niż 5, które realizują działania w poszczególnych obszarach. 4. Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup Ad.5. regranting prowadzony przez lokalne organizacje, które znają społeczność lokalną i jej potrzeby, pozwoli na małe projekty szyte na miarę przez mieszkańców i dla mieszkańców. Mikrogranty pozwolą na najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty pozakonkursowe- sugerujemy również tryb konkursowy. 5. Działanie: 9.4 Rozwój lokalny kierowany przez oddolną formę działań i pobudzenie aktywności grup, które do których poprzez działania odgórne nie będzie możliwe dotarcie. Ważne jest jednak aby procedury w ramach regrantingu zostały maksymalnie uproszczone społeczność projekty konkursowe: sugerujemy, aby w typie operacji dopisać: regranting na rezcz organizacji i grup nieformalnych. 6. Rekomendacja: RLKS, jest w stosunku do zasad EFS, tak aby jego odbiorcy mogli się edukować w zakresie pisania, prowadzenia i rozliczania projektów. działaniem w które powinno być zgodne z Lokalnymi Strategiami Rozwoju, które są podstawą działania LGD, umowa partnerstwa podpisana 21 maja 2014 r., zakłada 3 Ad.6 szczegóły po lewej stronie ścieżki realizacji tego typu operacji: pośrednią, bezpośrednią i mieszaną. Ścieżka pośrednia wyklucza udział innych organizacji niż LGD w konkursie, sugerujemy, aby otworzyć te działania i dać możliwość innym organizacjom na działania w tym obszarze. Są organizacje pozarządowe poza LGD w województwie, posiadające doświadczenie w realizacji działań związanych z konkursami dotacyjnymi i od etapu promocji, animacji społecznej, poprzez konsultacje społeczne, ocenę wniosków, wypłatę dotacji, monitoring realizacji działań, po etap rozliczania ich przez beneficjentów. Ich rola w procesie jest większa niż LGD, gdyż towarzyszą one organizacjom/grupom od początku do końca w całym procesie i z powodzeniem mogą prowadzić tego typu działania, bazując na swoim doświadczeniu i mając mniej skomplikowane procedury niż wdrażany w tym okresie programowania Lider OŚ PRIORYTETOWA IX. Pkt 17. a Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych. Pkt 17. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Postuluje się wpisanie: Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną Lokalna Grupa umowę. Pkt 24. Minimalna / maksymalna kwota wsparcia Ustalana przez LGD. Pkt 27. Wskaźniki realizacji Działania Pkt 1. Typy operacji 1) Działania Morawskie Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia Wrota szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy. 2) Wsparcie osób fizycznych (w tym bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym mieszkańców Wskaźniki wymagają skonsultowania z LGD funkcjonującymi na terenie województwa śląskiego pod kątem planów realizacji lokalnych strategii rozwoju w okresie programowania obszarów wiejskich i odchodzących z rolnictwa, w tym w szczególności osoby młode i 50+) poprzez Indywidualne plany szkoleniowe, kompleksowe i Ze względu na potencjalnie zróżnicowany charakter i zakres lokalnych strategii rozwoju poszczególnych LGD na terenie województwa śląskiego postuluje się wpisanie szerokiego wachlarzu przykładowych rodzajów zindywidualizowane programy aktywizujące: psychologiczno-doradcze; podniesienie klasyfikacji zawodowych, nabycie doświadczenia zawodowego, także w miejscu projektów. LGD wykorzystując lokalne kryteria wyboru będą mogły preferować te rodzaje, które w największym stopniu będą realizowały założone cele i wskaźniki. pracy (staże i zatrudnienie), w tym współpraca LGD z przedsiębiorcami w celu identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR. 3) Postuluje się wprowadzenie terminologii beneficjenta końcowego, którym powinny być LGD oraz beneficjentów ostatecznych, którymi powinny być wszystkie podmioty wymienione w aktualnym kształcie projektu Działania na rzecz zwiększenia zatrudnialności. 4) Opieka dzienna nad osobami zależnymi. 5) Wsparcie środowiskowych form pomocy i samopomocy. 6) Rozwój usług SzOP społecznych, w tym m.in. programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych, wsparcie środowiska na rzecz działań rodziny, wsparcie osób opuszczających ośrodki socjoterapii, wychowawcze, programy senioralne, wsparcie NGO jako świadczeniodawców w/w usług. 7) Usługi animacji lokalnej na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych na rzecz ekonomii społecznej.. 8) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR. 9) Sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. f) rozporządzenia ws. WRS 1303/2013 do kompetencji LGD należy ustalanie kwot wsparcia defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki opieki społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. 10) Działania w zakresie budowania kapitału społecznego, więzi społecznych, postaw społeczno-obywatelskich, inicjatywności i kreatywności. 11) Wzmacnianie społecznych i obywatelskich kompetencji mieszkańców regionu. 12) Wspieranie dialogu społecznego. 13) Tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości lokalnej i regionalnej. 14) Rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, oświaty, organizacjami społecznymi i podmiotami prywatnymi oraz dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego. 15) Wspieranie tworzenia partnerstw i realizacja projektów partnerskich. 16) Poprawa jakości działania instytucji publicznych, szczególnie w sferze komunikacji z obywatelem. Pkt 5 a Typ beneficjentów Wpisać A. Projekty indywidualne - w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD i wybieranych przez organ decyzyjny LGD, a następnie przedkładanych do weryfikacji do urzędu marszałkowskiego.b. Projekty parasolowe - w ramach, których LGD jako beneficjent organizuje konkursy na realizację mikroprojektów zapewniając ich rozliczanie, monitoring i odpowiadając przed zarządem województwa za prawidłowość wydatków i realizację wskaźników wynikających z umowy o dofinansowanie projektu parasolowego C.Projekty własne wynikające z LSR, w których beneficjentem jest LGD. Pkt 6. a Tryb przeprowadzenia naboru wniosków o dofinansowanie Konkursowy z uwzględnieniem możliwości konkursów tematycznych Pkt 6. b Tryb oceny wniosków o dofinansowanie Ocenę operacji/projektów przeprowadzają LGD, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowną umowę. Pkt 12. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia Ustalana przez LGD. na lata w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 14

15 OŚ PRIORYTETOWA IX. Poddziałanie Ad.1.A. Gabriela Gibas Rozwój sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz usług na rzecz podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej - projekty konkursowe bez dogłębnej edukacji wewnątrz podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wsparcia, nie będzie mowy o tworzeniu długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji wspierających Psuturi 1. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy): A. Podmioty ekonomii społecznej, w tym podmioty ekonomię społeczną integracji społecznej, instytucje wsparcia ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich pracownicy (w zakresie typu operacji nr 1, nr 2, nr 4, nr 5)- Ad.1.B. osoby zagrożone wykluczeniem wg nas mogą również być odbiorcami działań animacyjnych, poprzez włączanie ich w działania społeczne czy wolontariat, proponujemy dopisać operację nr 3 B. Osoby zatrudnione i niezatrudnione będące w wieku aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem społecznym (w zakresie Ad.2. Rekomendację argumentujemy tym, że OWESy, mają zbyt duży obszar do objęcia swoim zakresem i trudniej im dotrzeć do małych społeczności, działania animacyjne i partnerskie niech będą objęte odrębnym typu operacji nr 1, nr 2)- proponujemy dopisać operację nr 4 konkursem, w ramach którego lokalni liderzy pośród organizacji, będą mogli działać na rzecz animacji społecznej, tym samym do-uzupełniając oferty OWESów, działania te będą mocniej wchodzić w środowisko lokalne i 2. Rekomendujemy, aby typy operacji: nr 4. Rozwój usług animacji lokalnej na rzecz rozwoju organizacji obywatelskich oraz partycypacji społecznej. nr 5. Tworzenie mogą przyczynić się do uaktywnienia "uśpionych", mało aktywnych organizacji, a także pozwoli wyszukać liderów lokalnych. Ponadto partnerstwa utworzone w ramach takich działań, będą wynikały z autentycznych partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym pobudzanie działań sieciujących pomiędzy samymi podmiotami ekonomii społecznej były objęte potrzeb regionu, a nie z założonego wskaźnika. odrębnymi konkursami, a nie były w wyłącznej kompetencji OWESów tym samym do tych dwóch typów operacji, sugerowalibyśmy poszerzenie typów beneficjentów Ad.3. Większa liczba OWESów, pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców, pozwoli być bliżej klienta. pkt. 5a, o podmioty ekonomii społecznej, bez akredytacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej; 3. Rekomendujemy również, aby w ramach działań, Ad.4. Działania tego typu mogą z powodzeniem być prowadzone przez organizacje pozarządowe, które posiadają odpowiednie kompetencje i odnosząc się do poprzedniego okresu programowania w miarę możliwości utworzyć więcej OWESów niż 5, które realizują działania w poszczególnych obszarach programy, a także doświadczenie w tego typu działaniach. Zajęcia i działania mogą mieć bardziej zróżnicowany zakres i charakter, są bardziej elastyczne, co wynika z lepszego wglądu w środowisko lokalne. 4. Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty pozakonkursowe- sugerujemy również tryb Ad.5. regranting prowadzony przez lokalne organizacje, które znają społeczność lokalną i jej potrzeby, pozwoli na małe projekty szyte na miarę przez mieszkańców i dla mieszkańców. Mikrogranty pozwolą na konkursowy najbardziej oddolną formę działań i pobudzenie aktywności grup, które do których poprzez działania odgórne nie będzie możliwe dotarcie. Ważne 5. Działanie: 9.4 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność projekty konkursowe: sugerujemy, aby w typie operacji dopisać: regranting na rezcz organizacji i grup jest jednak aby procedury w ramach regrantingu zostały maksymalnie uproszczone w stosunku do zasad EFS, tak aby jego odbiorcy mogli się edukować w zakresie pisania, prowadzenia i rozliczania projektów. nieformalnych; 6. Rekomendacja: RLKS, jest działaniem w które powinno być zgodne z Lokalnymi Strategiami Rozwoju, które są podstawą działania LGD, umowa Ad.6 szczegóły po lewej stronie partnerstwa podpisana 21 maja 2014 r., zakłada 3 ścieżki realizacji tego typu operacji: pośrednią, bezpośrednią i mieszaną. Ścieżka pośrednia wyklucza udział innych organizacji niż LGD w konkursie, sugerujemy, aby otworzyć te działania i dać możliwość innym organizacjom na działania w tym obszarze. Są organizacje pozarządowe poza LGD w województwie, posiadającedoświadczenie w realizacji działań związanych z konkursami dotacyjnymi i od etapu promocji, animacji społecznej, poprzez konsultacje społeczne, ocenę wniosków, wypłatę dotacji, monitoring realizacji działań, po etap rozliczania ich przez beneficjentów. Ich rola w procesie jest większa niż LGD, gdyż towarzyszą one organizacjom/grupom od początku do końca w całym procesie i z powodzeniem mogą prowadzić tego typu działania, bazując na swoim doświadczeniu i mając mniej skomplikowane procedury niż wdrażany w tym okresie programowania Leader OŚ PRIORYTETOWA IX. Poddziałanie Rozwój sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz usług na rzecz podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej - projekty Ad.1.A. konkursowe. 1. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy): A. Podmioty ekonomii społecznej, w tym bez dogłębnej edukacji wewnątrz podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wsparcia, nie będzie mowy o tworzeniu długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji wspierających podmioty integracji społecznej, instytucje wsparcia ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich pracownicy (w zakresie typu operacji nr 1, nr 2, nr 4, nr 5)- ekonomię społeczną proponujemy dopisać operację nr 3; B. Osoby zatrudnione i niezatrudnione będące w wieku aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem społecznym (w zakresie Ad.1.B. osoby zagrożone wykluczeniem wg nas mogą również być odbiorcami działań animacyjnych, poprzez włączanie ich w działania społeczne czy wolontariat, typu operacji nr 1, nr 2)- proponujemy dopisać operację nr Rekomendujemy, aby typy operacji:nr 4. Rozwój usług animacji lokalnej na rzecz rozwoju organizacji Ad.2. Rekomendację argumentujemy tym, że OWESy, mają zbyt duży obszar doobjęcia swoim zakresem i trudniej im dotrzeć do małych społeczności, działania animacyjne i partnerskie niech będą objęte odrębnym obywatelskich oraz partycypacji społecznej. nr 5. Tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym pobudzanie działań sieciujących konkursem, pomiędzy samymi podmiotami ekonomii społecznej były objęte odrębnymi konkursami, a nie były w wyłącznej kompetencji OWESów tym samym do tych dwóch w ramach którego lokalni liderzy pośród organizacji, będą mogli działaćna rzecz animacji społecznej, tym samym do-uzupełniając oferty OWESów, działania te będą mocniej wchodzić w środowisko lokalne i mogą typów operacji, sugerowalibyśmy poszerzenie typów beneficjentów pkt. 5a, o podmioty ekonomii społecznej, bez akredytacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii przyczynić się do uaktywnienia "uśpionych", mało aktywnych organizacji, atakże pozwoli wyszukać liderów lokalnych. Ponadto partnerstwa utworzone w ramach takich działań, będą wynikały z autentycznych potrzeb Społecznej. 3. Rekomendujemy również, aby w ramach działań, odnosząc się do poprzedniego okresu programowania w miarę możliwości utworzyć więcej OWESów regionu, a nie z założonego wskaźnika. niż 5, które realizują działania w poszczególnych obszarach 4. Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Ad.3. Większa liczba OWESów, pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców, pozwoli być bliżej klienta. projekty pozakonkursowe- sugerujemy również tryb konkursowy. 5. Działanie: 9.4 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność projekty konkursowe: sugerujemy, Ad.4. Działania tego typu mogą z powodzeniem być prowadzone przez organizacje pozarządowe, które posiadają odpowiednie kompetencje i programy, a także doświadczenie w tego typu działaniach. Zajęcia i aby w typie operacji dopisać: regranting na rezcz organizacji i grup nieformalnych; 6. Rekomendacja: RLKS, jest działaniem w które powinno być zgodne z Lokalnymi działania mogą mieć bardziej zróżnicowany zakres i charakter, są bardziej elastyczne, co wynika z lepszego wglądu w środowisko lokalne. Strategiami Rozwoju, które są podstawą działania LGD, umowa partnerstwa podpisana 21 maja 2014 r., zakłada 3 ścieżki realizacji tego typu operacji: pośrednią, Ad.5. regranting prowadzony przez lokalne organizacje, które znają społeczność lokalną i jej potrzeby, pozwoli na małe projekty szyte namiarę przez mieszkańców i dla mieszkańców. Mikrogranty pozwolą na bezpośrednią i mieszaną. Ścieżka pośrednia wyklucza udział innych organizacji niż LGD w konkursie, sugerujemy, aby otworzyć te działania i dać możliwość innym najbardziej oddolną formę działań i pobudzenie aktywności grup, które do których poprzez działania odgórne nie będzie możliwe dotarcie. Ważne jest jednak aby procedury w ramach regrantingu zostały maksymalnie organizacjom na działania w tym obszarze. Są organizacje pozarządowe poza LGD w województwie, posiadające doświadczenie w realizacji działań związanych z uproszczone w stosunku do zasad EFS, tak aby jego odbiorcy mogli się edukować w zakresie pisania, prowadzenia i rozliczania projektów. konkursami dotacyjnymi i od etapu promocji, animacji społecznej, poprzez konsultacje społeczne, ocenę wniosków, wypłatę dotacji, monitoring realizacji działań, po Ad.6 szczegóły po lewej stronie etap rozliczania ich przez beneficjentów. Ich rola w procesie jest większa niż LGD, gdyż towarzyszą one organizacjom/grupom od początku do końca w całym procesie i z powodzeniem mogą prowadzić tego typu działania, bazując na swoim doświadczeniu i mając mniej skomplikowane procedury niż wdrażany w tym okresie programowania Lider. Fundacja "Dobry Dom" OŚ PRIORYTETOWA IX. Poddziałanie Ad.1.A. Bielskie Rozwój sieci ośrodków wsparcia ekonomii społecznej oraz usług na rzecz podmiotów należących do sektora ekonomii społecznej - projekty bez dogłębnej edukacji wewnątrz podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wsparcia, nie będzie mowy o tworzeniu długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej i instytucji wspierających konkursowe. 1. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy) (jeśli dotyczy): ekonomię społeczną Artystyczne Teatr A. Podmioty ekonomii społecznej, w tym podmioty integracji społecznej, instytucje wsparcia ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich pracownicy (w Ad.1.B. osoby zagrożone wykluczeniem wg nas mogą również być odbiorcami działań animacyjnych, poprzez włączanie ich w działania społeczne czy wolontariat, Grodzki zakresie typu operacji nr 1, nr 2, nr 4, nr 5)- proponujemy dopisać operację nr 3 Ad.2. Rekomendację argumentujemy tym, że OWESy, mają zbyt duży obszar do objęcia swoim zakresem i trudniej im dotrzeć do małych społeczności, działania animacyjne i partnerskie niech będą objęte odrębnym B. Osoby zatrudnione i niezatrudnione będące w wieku aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem społecznym (w zakresie typu operacji nr konkursem, 1, nr 2)- proponujemy dopisać operację nr rekomendujemy, aby typy operacji: w ramach którego lokalni liderzy pośród organizacji, będą mogli działać na rzecz animacji społecznej, tym samym do-uzupełniając oferty OWESów, działania te będą mocniej wchodzić w środowisko lokalne i mogą nr 4. Rozwój usług animacji lokalnej na rzecz rozwoju organizacji obywatelskich oraz partycypacji społecznej. przyczynić się do uaktywnienia "uśpionych", mało aktywnych organizacji, a także pozwoli wyszukać liderów lokalnych. Ponadto partnerstwa utworzone w ramach takich działań, będą wynikały z autentycznych potrzeb nr 5. Tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym pobudzanie działań sieciujących pomiędzy samymi podmiotami ekonomii regionu, społecznej.były objęte odrębnymi konkursami, a nie były wyłącznej kompetencji OWESów tym samym do tych dwóch typów operacji, sugerowalibyśmy poszerzenie a nie z założonego wskaźnika. typów beneficjentów pkt. 5a, o podmioty ekonomii społecznej, bez akredytacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 3. Rekomendujemy również, aby Ad.3. Większa liczba OWESów, pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców, pozwoli być bliżej klienta. w ramach działań, odnosząc się do poprzedniego okresu programowania w miarę możliwości utworzyć więcej OWESów niż 5, które realizują działania w Ad.4. Działania tego typu mogą z powodzeniem być prowadzone przez organizacje pozarządowe, które posiadają odpowiednie kompetencje i programy, a także doświadczenie w tego typu działaniach. Zajęcia i działania poszczególnych obszarach mogą mieć bardziej zróżnicowany zakres i charakter, są bardziej elastyczne, co wynika z lepszego wglądu w środowisko lokalne. 4. Poddziałanie Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym projekty pozakonkursowe- sugerujemy również tryb Ad.5. regranting prowadzony przez lokalne organizacje, które znają społeczność lokalną i jej potrzeby, pozwoli na małe projekty szyte namiarę przez mieszkańców i dla mieszkańców. Mikrogranty pozwolą na konkursowy. 5. Działanie: 9.4 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność projekty konkursowe: sugerujemy, aby w typie operacji dopisać: regranting na rezcz najbardziej oddolną formę działań i pobudzenie aktywności grup, które do których poprzez działania odgórne nie będzie możliwe dotarcie. Ważne jest jednak aby procedury w ramach regrantingu zostały maksymalnie organizacji i grup nieformalnych. 6. Rekomendacja: RLKS, jest działaniem w które powinno być zgodne z Lokalnymi Strategiami Rozwoju, które są podstawą działania uproszczone w stosunku do zasad EFS, tak aby jego odbiorcy mogli się edukować w zakresie pisania, prowadzenia i rozliczania projektów. LGD, umowa partnerstwa podpisana 21 maja 2014 r., zakłada 3 ścieżki realizacji tego typu operacji: pośrednią, bezpośrednią i mieszaną. Ścieżka pośrednia wyklucza Ad.6 szczegóły po lewej stronie udział innych organizacji niż LGD w konkursie, sugerujemy, aby otworzyć te działania i dać możliwość innym organizacjom na działania w tym obszarze. Są organizacje pozarządowe poza LGD w województwie, posiadające doświadczenie w realizacji działań związanych z konkursami dotacyjnymi i od etapu promocji, animacji społecznej, poprzez konsultacje społeczne, ocenę wniosków, wypłatę dotacji, monitoring realizacji działań, po etap rozliczania ich przez beneficjentów. Ich rola w procesie jest większa niż LGD, gdyż towarzyszą one organizacjom/grupom od początku do końca w całym procesie i z powodzeniem mogą prowadzić tego typu działania, bazując na swoim doświadczeniu i mając mniej skomplikowane procedury niż wdrażany w tym okresie programowania Lider OŚ PRIORYTETOWA IX. 1. Brak spójności zapisów pomiędzy 10.2 a Usunięcie z poddziałania ograniczenia realizacji projektów do obszarów rewitalizowanych 3. Uwzględnienie likwidacji istotnych problemów gospodarczych na obszarze rewitalizacyjnym w działaniach z zakresu EFS 1. Problem z uchwyceniem spójności zapisów dotyczących Rewitalizacji (EFRR) i Włączenia społecznego (EFS). W odniesieniu do II wer. Uszczegółowienia istnieją rozbieżności pomiędzy Działaniem 10.2 EFRR a 9.2 EFS m.in. w zakresie: Działania EFRR wyłączone są spod reżimu LPR, działania EFS obligatoryjnie wymagają realizacji na obszarach rewitalizowanych, natomiast priorytet inwestycyjny 9.7, do działanie 9.2 wskazuje, że działania podejmowane są w interesie ogólnym CUS szeroko zdefiniowane w 10.2 EFRR, brak wprost takiego typu projektu w 9.2 EFS 2. Bezzasadne ograniczenie obszaru wsparcia do rewitalizowanego, brak możliwości zapewnienia realizacji wskaźników w odniesieniu tylko do obszarów rewitalizowanych, brak równości szans dla osób, które np. wymagają wsparcia w zakresie zapewnienia mieszkania chronionego. EFRR w działaniu 10.2 szeroko definiuje CUS, zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnych i beneficjentów. EFS zawęża możliwości realizacji zarówno działań jak i projektów o charakterze społecznym 3. Brak jednoznacznych zapisów (przykładów) realizacji projektów przyczyniających się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych na obszarze rewitalizowanym (zgodnie z zapisami działania 10.3 EFRR) wobec zapisów SzOP w zakresie EFS. Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego Strona 15

16 OŚ PRIORYTETOWA XI. Dotyczy wszystkich poddziałań i Działań, w których uczestnikami mogą być dzieci, młodzież i dorosłe osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. dodanie nowego typu operacji tj. usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością (uczestników projektów). Uczestnicy z orzeczoną niepełnosprawnością potrzebują specyficznych do swoich potrzeb instrumentów wsparcia. Jedną z najefektywniejszych form wsparcia są usługi asystenckie w obszarach aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej, które w kompleksowy sposób odpowiadają na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnością. W szczególności dotyczy to dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością, dla których aktywny udział w procesie edukacyjnym związany jest często z dużym obciążeniem, natomiast przy zapewnieniu odpowiednich form wsparcia (m.in. uslug asystenckich) ww. uczniowie mogą brać udział w zajęciach szkolnych, przede wszystkim w ramach szkolnictwa ogólnodostępnego (zgodnie z wytycznymi Edukacji włączającej MEN). Nasze rekomendacje wypracowane zostały na bazie praktycznych doświadczeń w profesjonalnej organizacji usług asystenckich od 2008r. oraz poparte szeroko zakrojonymi badaniami przeprowadzonymi w ramach realizowanego projektu innowacyjnego Centrum Asystentury Społecznej (www.asystent-on.pl). Odwołują się również do zapisów ratyfikowanej przez Polskę w 2012r. "Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych", która wskazuje w postanowieniach podstawowych m.in. na konieczność zapewnienia ON możliwości prowadzenia życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo (np. przez dostęp do usług świadczonych w domu i innych usług wsparcia w społeczności lokalnej, celem zapobiegania izolacji społecznej). W wielu strategicznych dokumentach na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym podkreśla się potrzebę udostępnienia ON usług wspomagających ich na drodze do pełnego i autonomicznego życia (np. rozwój i wspieranie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w Strategii polityki społecznej na lata ). Warto umożliwić kontynuację efektywnych form wsparcia, jakimi są usługi asystenckie również w latach Barbara Górka/ Bielskie Artystyczne "Teatr Grodzki" OŚ PRIORYTETOWA XI. W Poddziałaniu z katalogu beneficjentów wyłączono podmioty objęte wsparciem w ramach OSI oraz ZIT. Zapis wymaga wyjaśnienia. Podobna sytuacja w Poddziałaniu W perspektywie 7-letniej nie jest możliwe zdiagnozowanie przyszłych potrzeb w sektorze edukacji oraz zaplanowanie wszystkich działań edukacyjnych, dlatego uzasadniona jest możliwość udziału M. Bytomia, jako podmiotu objętego OSI, w konkursach w ramach OP XI. Należy doprecyzować, czy w ramach procedury konkursowej dopuszcza się, by beneficjentami mogły być szkoły/placówki z terenu M. Bytomia, które nie będą objęte wsparciem w ramach OSI. Urząd Miejski OŚ PRIORYTETOWA XI. 1. Rekomendacje dotyczące poddziałania i rozszerzenie typów operacji o usługi asystenckie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością Uczestnicy z orzeczoną niepełnosprawnością potrzebują specyficznych do swoich potrzeb instrumentów wsparcia. Jedną z najefektywniejszych form wsparcia są usługi asystenckie w obszarach aktywizacji Piotr Kuźniak społecznej i edukacyjnej, które w kompleksowy sposób odpowiadają na indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Nasze rekomendacje wypracowane zostały na bazie praktycznych doświadczeń Fundacja Imago w profesjonalnej organizacji usług asystenckich od 2012r. oraz poparte szeroko zakrojonymi badaniami przeprowadzonymi w ramach realizowanego projektu innowacyjnego Centrum Asystentury Społecznej (www.asystent-on.pl). Aktualnie prowadzimy audyty społeczno-ekonomiczne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych, zainteresowanych uruchamianiem CAS z własnych środków lub w ramach montażu finansowego. Z całego kraju płyną do nas dodatkowe pytania o możliwości finansowania opisywanych usług aktywizacji osób z niepełnosprawnością w formie organizacyjnej CAS. Jednym z ważnych źródeł usystematyzowania ww. usług i impulsem do prowadzenie kompleksowego wsparcia w ramach CAS są środki unijne na lata Odwołujemy się również do zapisów ratyfikowanej przez Polskę w 2012r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która wskazuje w postanowieniach podstawowych m.in. na konieczność zapewnienia ON możliwości prowadzenia życia samodzielnie i przy włączeniu w społeczeństwo (np. przez dostęp do usług świadczonych w domu i innych usług wsparcia w społeczności lokalnej, celem zapobiegania izolacji społecznej). W wielu strategicznych dokumentach na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym podkreśla się potrzebę udostępnienia ON usług wspomagających ich na drodze do pełnego i autonomicznego życia (np. rozwój i wspieranie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w Strategii polityki społecznej na lata ). Warto umożliwić kontynuację efektywnych form wsparcia, jakimi są usługi asystenckie również w latach OŚ PRIORYTETOWA XI. Poddziałanie Proponuje się w podanym typie operacji (utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, w tym ewentualnie adaptacja pomieszczeń lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne) zastąpienie spójnika lub na i, w celu możliwości realizacji dwóch jednocześnie w/w działań. 1. Taki zapis powoduje, że należy to traktować rozłącznie. Natomiast projekty obejmują najczęściej zarówno jeden jak i drugi typ działań. Miasto Katowice OŚ PRIORYTETOWA XI. Brak uzasadnienia działania dla działań 11.1, 11.2, 11.3 i Należy uzupełnić. Strona 16

17 OŚ PRIORYTETOWA XI. W typie beneficjentów napisano: Wsparcie przewidziane dla podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych/Obszarów Strategicznej Interwencji w przywołanym działaniu nie ma poddziałania celem wsparcia kierowanego tylko w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji. Należy usunąć celem uspójnienia dokumentu OŚ PRIORYTETOWA XI. W całym uszczegółowieniu EFS brak jest informacji, czy wszystkie typy operacji w zakresie działań/poddziałań z EFS musza być realizowane łącznie (w ramach jednego projektu). Należy uzupełnić OŚ PRIORYTETOWA XI. 1. Zakres form wsparcia 2. Działanie 11.4 Uwagi ogólne dotyczące wszystkich priorytetów 1. Pomimo tego że priorytet 11 dotyczy rozwoju edukacji we wszystkich formach (formalnych=szkolnych, nieformlanych i pozaformalnych) jedynymi odbiorcami w działaniu 11.2 mogą być uczniowie i nauczyciele w szkołach i przedszkolach. Ogranicza to bardzo możliwości rozwoju sektora edukacji nieformalnej i pozaformalnej do korzystania z którego dzieci i młodzież powinna być zachęcana już od początku. Następstwem takiej Wspierania sytuacji jest postrzeganie szkoły jako jedynego miejsca w którym młoda osoba może się kształcić i zdobywać umiejętności skutkiem czego może być zaniechanie dalszej edukacji po skończeniu szkoły. Na istotną rolę Organizacji edukacji nieformalnej zwraca m.in. Strategia Europa 2020, dokumenty programu Erasmus i inne dokumenty np. Biała Księga Młodzieży Polskiej oraz badania ewaluacyjne PO KL. Postulujemy aby typów projektów w Pozarządowych MOST działaniach , , , nie ograniczać tylko do szkół i/lib placówek edukacyjnych ale umożliwić realizacji projektów na rzecz instytucji prowadzących działalność edukacyjną w formach nie i poza formalnych. Dodatkowo postulujemy aby w grupach docelowych obok szkół uwzględnić instytucję prowadzące edukację w formach nie i pozaformalnych. Obecnie wymienione instytucje (szkoły, placówki, ośrodki) prezentują jedynie sektor edukacji formalnej. 2.Działanie 11.4 Zarówno nazwa priorytetu inwestycyjnego jak również temat priorytetowy przewidują Wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalny. Jednocześnie praktycznie wszystkie typy działań dotyczą kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów czy programów formalnej oceny i potwierdzenia umiejętności/wiedzy. A oprócz szkoleń nie przewidziano działań dotyczących edukacji nieformalnej i praktycznie brak działań w obszarze edukacji pozaformalnej. Na istotną rolę edukacji nieformalnej zwraca m.in. Strategia Europa 2020, dokumenty programu Erasmus i inne dokumenty np. Biała Księga Młodzieży Polskiej oraz badania ewaluacyjne PO KL. Postulujemy aby w typach działań w ramach całego Priorytetu 11 a w szczególności działania 11.4 (11.4.1, ) umożliwić realizację typów operacji projektów dotyczących szeroko rozumiany rozwój kompetencji kluczowych również w nieformalnych i pozaformalnych formach kształcenia.dodatkowo postulujemy aby w grupach docelowych obok szkół uwzględnić instytucję prowadzące edukację w formach nie i pozaformalnych. Obecnie wymienione instytucje (szkoły, placówki, ośrodki) prezentują jedynie sektor edukacji formalnej. Uwagi ogólne dotyczące wszystkich priorytetów 1. Wkład własny i jego wysokość Określenie wkładu własnego na poziomie 15% dla wszystkich podmiotów w tym dla organizacji pozarządowych jest zapisem, który w znaczący sposób ograniczy dostępności do funduszy europejskich tej grupie wnioskujących. Jak wynika z statystyk z poprzedniego okresu finansowania organizacje pozarządowe bardzo rzadko w stosunku do innych grup korzystających z możliwości realizowania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (dane KLON/Jawor, OFOP). Dodatkowo w odróżnieniu od krajów starej Unii organizacje pozarządowe w Polsce bardzo często nie posiadają własnego kapitału/środków trwałych. Ich największym atutem jest zaangażowanie członków/wolontariuszy oraz znajomość specyfiki środowiska na rzecz którego działają. Są to zasoby, które ciężko przeliczyć na pieniądze a które niejednokrotnie przyczyniają się do realizacji bardzo dobrych projektów co jest szczególnie istotne w realizacji projektów miękkich skierowanych do grup trudnych, które nie są ukierunkowane na generowanie dochodu ale na rozwiązanie problemu. Wymóg posiadania przez nich wkładu własnego na poziomie 15% jest wymogiem który zablokuje możliwość wnioskowania właściwie wszystkim organizacjom pozarządowym możliwość korzystania ze środków europejskich. Postulujemy aby ograniczyć wysokość wkładu własnego w przypadku wnioskowania przez organizacje pozarządowe oraz o umożliwienie rozliczania w ramach wkładu własnego wkładu niefinansowego zarówno rzeczowego jak i osobowego (wolontariat) 2. Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie w ramach ZIT Proponujemy aby ujednolicić zapisy w jaki sposób będą prowadzone konkursy w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycjach Terytorialnych obecnie są ujęte dwa tryby:, konkursowy negocjacyjny ( np , 8.3.2) i pozakonkursowy negocjacyjny (7.1.3, 8.1.2,8.1.5) a w niektórych Poddziałaniach trybu nie ujęto (8.4.3). Proponujemy aby wszystkie wydatki w ramach Z/RIT były prowadzone w trybie konkursowym lub konkursowym negocjacyjnym co zapewni większa konkurencyjność zwłaszcza w przypadku zgłaszania projektów przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (uprawnionymi do udziału w konkursach zgodnie z SZOP RPO są wszystkie podmioty OŚ PRIORYTETOWA XI. Poddziałanie : W przypadku projektów realizowanych wyłącznie w ramach EFS, bez powiązania z projektami współfinansowanymi w ramach EFRR, nie jest zasadnym wymóg wzrostu liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych. W Poddziałaniu Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej wskazano zapis W ramach narzędzia ZIT/RIT obligatoryjny jest wzrost liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną poprzez Urząd Miasta Ruda utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych. W przypadku projektów realizowanych wyłącznie w ramach EFS, bez powiązania z projektami współfinansowanymi w ramach EFRR, których celem jest wyrównywanie Śląska szans edukacyjnych dzieci poprzez organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających/ specjalnych w placówkach wychowania przedszkolnego, nie jest zasadnym wymóg wzrostu liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych OŚ PRIORYTETOWA XI Efektywny rozwój dzieci i młodzieży Tryb przeprowadzania naboru wniosków o dofinansowanie proponujemy dołożyć tryb konkursowy Działania tego typu mogą być prowadzone z powodzeniem przez organizacje pozarządowe i instytucje, które posiadają, bądź są w stanie wypracować odpowiednie programy profilaktyczne, patrząc szerzej i bardziej obiektywnie niż instytucje, na terenie których będą prowadzone działania. Zajęcia i działania mogą mieć bardziej zróżnicowany zakres i charakter, są bardziej elastyczne, co wynika z lepszego wglądu w środowisko lokalne. Żywiecka Fundacja Rozwoju OŚ PRIORYTETOWA XI. Zajęcia dodatkowe nie powinny mieć charakteru wyłącznie uzupełniającego W SZOP EFS podniesienie jakości edukacji przedszkolnej rozumiane jest przede wszystkim jako tworzenie dodatkowych miejsc (co zdecydowanie wiąże się głównie z budową/rozbudową, czyli działaniami w ramach priorytetu EFRR - brak miejsc wiąże warunkowany jest z brakiem odpowiedniej infrastruktury) oraz wydłużenie godzin pracy placówek (co niekoniecznie musi wynikać z diagnoz przeprowadzonych przez gminę). Adaptacja pomieszczeń będzie się zamykać w 10% cross-financingu, więc i tak raczej nie pozwoli na stworzenie nowych miejsc. Urząd Miasta Żory OŚ PRIORYTETOWA XI. Brak uwag. Brak uwag. Firma B-Consulting Bartłomiej Gębarowski OŚ PRIORYTETOWA XI. 1. W ramach działania istnieje zapis dotyczący wsparcia dla podmiotów, które nie zostały objęte ZIT. Czy to oznacza, że realizacja projektów w ramach ZIT wyklucza beneficjentów z konkursu. 2.Podziałanie Programy wsparcia szkolnictwa zawodowego- brak jasnego wyjaśnienia, jakiego rodzaju szkolenia i kursy (w tym certyfikowane) będą mogły być realizowane (czy będzie można dofinansować SEP i prawo jazdy kat. B). 3. Na stronie s. 148 widnieje zapis: Oferta szkół zawodowych musi być zgodna z potrzebami lokalnego rynku pracy lub zgodna z dokumentami: Regionalną Strategią Innowacji lub Programem Rozwoju Technologii. Jaki dokument będzie wymagany do wykazania zgodności z potrzebami rynku pracy szczególnie jeśli będą to zawody nieujęte w RIS? 4. Na stronie 148 w typach projektów widnieje zapis "Projektodawca powinien dążyć do wykorzystywania w działaniach projektowych technologii informacyjnokomunikacyjnych". co oznacza ten zapis? Na jakim etapie projektu technologie te powinny być wykorzystywane? Co w przypadku prostych zawodów typu murarz, fryzjer, mechanik, na które zapotrzebowanie też jest. 1. Proponuje doprecyzować i wyjaśnić zapis, o którym wcześniej nie było mowy. 2. Proponuje doprecyzować typ przedsięwzięć jakie mają być przedmiotem wsparcia (dodatkowe wyjaśnienia dla typów projektu, podobnie jak w części EFRR SZOP RPO) 3. Proponuję doprecyzować, jaki dokument ma wskazywać na potrzeby lokalnego rynku pracy. 4. Nie było mowy wcześniej, że RIS ma determinować wszystkie projekty szkolnictwa zawodowego. Co zawodami nie związanymi z nowymi technologami, na które zapotrzebowanie istnieje na lokalnym rynku pracy. Miasto Gliwice OŚ PRIORYTETOWA XI. Działanie wnioskuje się by nie ograniczać działania wyłącznie na obszary rewitalizowane. Uwaga ma na celu rozszerzenie obszaru działania i grupy beneficjentów, co w przypadku tego typu działań jest zasadne. Starostwo Powiatowe w Pszczynie Strona 17

18 OŚ PRIORYTETOWA XI. 1/ Typy operacji przewidziane do realizacji w ramach poddziałania Poprawa efektywności kształcenia ogólnego projekty konkursowe nie zapewniają realizacji założeń UP w zakresie CT10 Umowy Partnerstwa Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie a zwłaszcza: -polepszenia kompetencji kadr gospodarki przez poprawę jakości kształcenia, zwłaszcza ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych -poprawy jakości kształcenia ( w tym poprawy dostępności, efektywności i innowacyjności edukacji. 2/ Poddziałanie Poprawa efektywności kształcenia na obszarach rewitalizowanych projekty w ramach OSI Typy operacji w poddziałaniu są identyczne jak w poddziałaniu , dlatego również uwaga jest jak w poprzednim poddziałaniu 3/ Cele przewidziane do realizacji w ramach tego działania, przeznaczone na ten cel środki oraz przewidziane wskaźniki produktu nie umożliwiają osiągnięcia zakładanych efektów 1/ Wymienione w dokumencie 12 typów operacji, są prawie dokładnym powtórzeniem operacji stosowanych w projektach dotychczasowego programu POKL. Ich efektywność została negatywnie oceniona przez MIR. W materiałach EDUKA-FRSK Sp. z o.o. dalszego edukowania w obszarze kompetencji kluczowych (mat -przyrodniczych) - standaryzację jakości kształcenia. Badania Polska PISA, dowodzą poważnych zaniedbań w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, uwarunkowanych zewnętrznie (za mało godzin, brak, lub słabe wyposażenie pracowni), i sposobem nauczania (postrzeganie przez nauczycieli celów kształcenia, rozumienie roli i stosowanie aktywizujących metod nauczania). Część nauczycieli nie rozumie znaczenia eksperymentu i wręcz nie odróżnia go od pokazu, stosowanego do ilustracji określonego zdarzenia. Zasadnicze operacje przewidziane programami rozwojowym- szkół - prowadzone w ramach dotychczasowego priorytetu IX POKL, sprowadzały się z reguły do prawie nieograniczonej ilości zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, które realizowane w ciągu 1-2 lat nie gwarantowały trwałych następstw dla szkół a zwłaszcza unowocześnienia bazy dydaktycznej. Choćby z powyższych względów ilość typów operacji przewidzianych w projektach winna być rozsądnie ograniczona i zhierarchizowana stosownie do zaleceń MIR. Umożliwi to wprowadzenie innowacji dydaktycznej znanej np. z Projektu Innowacyjnego UM Elbląga Eksperyment edukacją przyszłości, wskazującego efektywny sposób zmiany dotychczasowych metod, innowacyjnym nauczaniem metodą eksperymentu i docieranie ucznia do wiedzy poprzez samodzielne doświadczenia, realizowane w pracowniach wyposażonych w nowoczesne wspierane TIK - zestawy eksperymentalne, w trakcie planowych zajęć odbywanych w godzinach dopołudniowych, w stałych zespołach klasowych. Podobnego przewartościowania wymaga wykorzystywanie w działaniach projektowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Większość działań w tym zakresie podobnie jak - w sprawozdaniu z realizacji pilotażu Cyfrowej Szkoły, S sprowadza się do w innych warunkach nieosiągalnej - poprawy wyposażenia szkół w podstawowy sprzęt TIK, W efekcie badania w pilotażu wskazują, że 85% badanych nauczycieli wykorzystuje sprzęt TIK tylko do prezentacji multimedialnych, a 83 % robi to nie częściej niż raz w tygodniu. Sprzęt zakupiony w pilotażu, nadaje się głównie do pasywnych - jak ww. zastosowań, w dydaktyce prz. humanistycznych. Do zastosowań w eksperymentalnym nauczaniu prz. przyrodniczych niezbędne są także pomoce dydaktyczne, współpracujące z urządzeniami TIK.Aby zapewnić rzeczywistą zmianę w nauczaniu kompetencji kluczowych, także w tym poddziałaniu zasadniczym trybem winny być projekty pozakonkursowe i zapewniać wykorzystanie środków TIK. Natomiast trudno znaleźć powody uwzględnienia wśród operacji wpływu edukacji zdrowotnej na poprawę efektywności kształcenia ogólnego 2/ jak w poddziałaniu / Jakkolwiek planowane wykorzystanie potencjału technicznego i kadrowego może przynieść pewne efekty w rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży, nie będą to efekty wprowadzające istotne, systemowe zmiany w systemie oświaty. Wszystkie uczelnie prowadzą takie działania od co najmniej 40 lat i jak dotychczas przełomowych osiągnięć one nie przyniosły. Kwota przewidziana na realizację projektu jest absolutnie za mała w stosunku do potrzeb, wynikających z ilości szkół w regionie i wynikających z tego kosztów. Umieszczenie wśród wskaźników produktu liczby szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone jest bezcelowe, gdyż środki przypadające na jedną szkołę są porażająco małe tak, że nie można mówić o znaczącym doposażeniu. A to pracownie winy być doposażone aby zainteresować uczniów kształceniem w obszarach nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych Zamierzenia te mogą mieć sens przy ograniczeniu planów do projektów pozakonkursowych dotyczących wsparcia młodzieży zdolnej w kluczowych obszarach edukacyjnych OŚ PRIORYTETOWA XI. 1. Wyszczególnienie możliwości realizacji zająć w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego w formule wyjazdowej np. Centrum Kopernik, uczelnie wyższe, Centra Nauki/ 2. W poddziałaniu oraz wprowadzić możliwość realizacji projektów bez koniczności obligatoryjnego wzrostu liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną. 1. W celu realizacji zajęć pozalekcyjnych z zakresu tematów technicznych i kompetencji kluczowych proponuje się dopisać możliwość realizacji przedsięwzięć o charakterze wyjazdowym w celu pokazania uczniom i zainteresowania tematami z dziedzin j.w. Możliwość realizacji zajęć dotyczących wyjazdów do Centrów Nauki, również tych po drugiej stronie granicy z Czechamii (ze wzgl. Na bliskość dojazdu). 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych w przedszkolach w postaci dodatkowych zajęć wraz z modernizacją infrastruktury w celu przystosowania przedszkola do działania specjalnych grup odbiorców, np. dzieci sutyctyczne, speclalistyczne zajęcia, bez konieczności wykazywania wzrostu liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną. Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego Brak. Brak. Brak. Brak. W sześciu przypadkach IZ RPO WSL nie stwierdziła zgłoszenia 135 konkretnetnych uwag (puste pola w formularzu). Strona 18

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Projekty grantowe

OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Projekty grantowe OŚ PRIORYTETOWA 11 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Projekty grantowe 06.11.2015 TYPY PROJEKTÓW 1. Działania na rzecz osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 922 /337/ IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2014 roku PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO

Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Krajowy Program na rzecz Ekonomii Społecznej w kontekście planów finansowych RPO 2014-2020 Joanna Sutuła, ROPS

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Spotkanie grupy roboczej ds. realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL Kraków, 11 grudnia 2014 r. Harmonogram działań MRPO 2014-2020 04.04.2013

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorstwa Częstochowa, 6 października 2016 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW W DNIACH 05.07-08.07.2010 Czego dotyczyła uwaga? Treść uwagi Kto zgłosił? Komentarz 7.2.2, nowe kryterium jako nr 4 7.2.2, nowe kryterium

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Działanie Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej 3. Charakter osi Pro rata 4. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) Oś I Osoby młode na rynku

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 Pyt. nr 1: Jak powinna przebiegać realizacja aktywizacji zawodowej we współpracy z PUP/NGO - czy ten podmiot ma zajmować się: pośrednictwem pracy i/lub organizacją

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

I. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 28/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 04.12.2014 2012 Gwarancje dla Młodzieży (GdM) to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Youth Employment Package). GdM to: zapewnienie wszystkim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 Spis treści 1. Wstęp...3 2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 3. OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH...4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 47/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Załącznik do uchwały Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 z dnia 9 września 2015 r. SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW WYBIERANYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór:

Wartość alokacji przeznaczonej na nabór: Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przeprowadza Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie od dnia 09.11.2015 r. do dnia 20.11.2015

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Lp. Roczny Plan Działania na 2015 r. Było Jest

Lp. Roczny Plan Działania na 2015 r. Było Jest Załącznik do uchwały nr 26 KM PO WER z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznych Planach Działania na 2015 rok dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU Załącznik nr 4 do ogłoszenia naboru nr 5/2017 Lokalne kryteria wyboru Podejmowanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. Czy jedna instytucja może złożyć dwa lub więcej Projektów?

1. Czy jedna instytucja może złożyć dwa lub więcej Projektów? FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 15 czerwca 2015 1. Czy jedna instytucja może złożyć

Bardziej szczegółowo

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

pozakonkursowy III KWARTAŁ 2016 I OCENA FORMALNA A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA, KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE KARTA DZIAŁANIA 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020 Szczecin, 07 maja 2014 roku Podział Interwencji EFS kraj/region POZIOM KRAJOWY: 1 krajowy POWER Wsparcie przygotowania i wdrożenia reform Wsparcie szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013 ze wsparcia EFS skorzystało

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA W ZAKRESIE

PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA W ZAKRESIE PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WERSJA 1.0 Katowice, lipiec 2013 r. Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.2.2 RPO WP 2014-2020

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.2.2 RPO WP 2014-2020 SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.2.2 RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 12.10.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo