Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4 Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2009

5

6 BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY Adam J.H., Longman Dictionary of Business English, Harlow A Dictionary of Finance, Oxford Reference, Oxford A Dictionary of Law, Oxford Reference, Oxford Bannock G., Manser W., The Penguin International Dictionary of Finance, Bonham H. B., The Complete Investment and Finance Dictionary, Bryan A. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage, Oxford Collin P.H., Joliffe A., Ko mi ska B., Słownik Rachunkowo ci, Warszawa Dietl C., Lorens E., Dictionary of Legal, Commercial and Political Terms, Part I English- -German, München Hollin P.H., Bartnicki K., Słownik Prawa, Warszawa Hollin S.M.H., Słowi ski C., Słownik Komputerów Komputerów Internetu, Warszawa Hoszowska B., Angielsko-polski słownik potocznego j zyka biznesu, Friedman J.P., Dictionary of Business Terms, Funk and Wagnalls, New International Dictionary of the English language, Newark Garner B. A., Black s Law Dictionary, West Publishing Co Greener M., The Penguin Business Dictionary, Harmondsworth Ivanovic A., Collin P.H., Słupski J., Słownik Marketingu, Warszawa Ja lan J., Ja lan H., Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej Angielsko-Polski, Warszawa Kodeks Handlowy, Redakcja Naukowa, Warszawa Pozna Kodeks Post powania Cywilnego, Warszawa Mi dzynarodowy Słownik Podatkowy, Warszawa Niedo piał M., Wzory testamentów z komentarzem, Bielsko-Biała Oran D., Oran s Dictionary of the law, Pass C., Lowes B., Davies L., Dictionary of Economics, Ratajczak P., Business English Dictionary, Legnica Robertson D., The Penguin Dictionary of Politics, Harmondsworth Siegel J. G., Dictionary of Accounting Terms, Barron s Educational Series, Inc Słownik Prawniczy polsko-angielski, Wrocław V

7 Bibliografi a/bibliography Woytowicz-Neyman M., Kozierkiewicz R., Puławski M., Słownik handlowy angielsko-polski, Warszawa Wróblewska J., English-Polish, Polish-English dictionary of fi nance and banking, Warszawa Zbiór przepisów i informacji Ministerstwa Sprawiedliwo ci z zakresu obrotu prawnego z zagranic, Warszawa VI

8 A a vista a vista; on presentation; sight; at sight; akredytywa ~ sight letter of credit; depozyt zwrotny ~ call deposit; kurs de wiz ~ sight rate; płatno ć ~ sight payment; płatny ~ payable at sight; trata ~ sight draft; weksel ~ sight bill; bill at sight; wystawić weksel ~ draw at sight abandon abandon; abandonment; ~ celny customs abandonment; akt ~u act of abandonment; przyj cie ~u acceptance of abandonment; zgłoszenie ~u notice of abandonment abandonatariusz abandonee abandonować abandon abdykacja abdication of the throne; demission abdykować abdicate (the throne) abolicj a 1. abolition; 2. annulment; 3. general amnesty for certain offences; ~ podatkowa tax abolition; ~ ustawowa statutory abolition; akt (dokument) ~i instrument of abdication abonament 1. subscription; 2. (prawo do u ytkowania) licence; ~ miesi czny monthly season ticket; (na rozgrywki sportowe) season ticket; subscription ticket; (za radio i telewizj ) licence fee abonent subscriber; ~ linii telefonicznej subscriber to a telephone line; ~ telefoniczny telephone subscriber; ~ teleksu telex subscriber abonować subscribe (to) aborcja abortion; ~ nieusprawiedliwiona (podlegaj ca karze) unjustifi ed abortion; ~ usprawiedliwiona (ze wzgl dów medycznych lub innych) justifi able (justifi ed) abortion; ~ uzasadniona (wzgl dami zdrowotnymi matki) justifi able (justifi ed) abortion Aborygen Aborigine abrogacja abrogation; ~ nieusprawiedliwiona abrogation without justifi cation; ~ usprawiedliwiona justifi ed abrogation abrogować abrogate absencja absence; absenteeism; truancy; ~ choro bowa sick absenteeism; ~ czasowa temporary absenteeism; ~ w pracy absence from work; absenteeism absolutn y 1. absolute; 2. implicit; ~a dyskrecja absolute discretion; ~a gwarancja absolute guaranty; ~a renta gruntowa absolute land rent; ~a sankcja absolute sanction; ~a wi kszo ć absolute majority; ~a własno ć absolute interest; ~e pierwsze stwo (w pełnym zaspokojeniu wierzycieli przed akcjonariuszami) absolute priority; top-up priority; odpowiedzialno ć ~a absolute liability absolutorium 1. exoneration; 2. polit. vote of acceptation; 3. graduation; udzielić ~ grant a vote of approval absolwent graduate; ~ uniwersytetu university graduate absorbować absorb absorpcja absorption; ~ kar concurrence of penalties; ~ niepewno ci absorption of uncertainty; ~ rodków wspólnotowych absorption of community appropriations absorpcyjny (o własno ci) absorptive absurdaln y absurd; ~e przypuszczenie absurd assumption actus reus (działanie lub zdarzenie, które składa si na przest pstwo) łac. actus reus ad hoc ad hoc ad valorem ad valorem; cło ~ ad valorem duty; podatek ~ ad valorem tax adaptacja adaptation; ~ administracyjna administrative adaptation; ~ do pracy adaptation to work; ~ fi lmowa fi lm adaptation; ~ kulturowa cultural adaptation; ~ or ganizacji adaptation of an organization; ~ siły roboczej labour adjustment; labour force adjustment; ~ społeczna social adaptation; ~ telewizyjna television adaptation; ~ umów (kontraktów) adaptation of contracts; ~ zasad adaptation of principles (rules); ~ zawodowa professional (vocational) adaptation adaptować adapt; arrange; ~ pomieszczenie convert (into sth) adekwatno ć adequacy; accuracy; ~ kapitałowa capital adequacy adekwatny adequate; accurate adhokracja adhocracy 1

9 administracja administracja 1. administration; 2. management; ~ celna customs administration; ~ centralna central administration; ~ dochodów income administration; ~ fi nansowa fi nancial administration; ~ Handlu Mi dzynarodowego International Trade Administration; ~ kolei railway administration; ~ komunalna municipal administration; ~ lasów forest administration; ~ lokalna local administration; lotnicza aviation administration; ~ o charakterze ograniczonym (co do czasu, miejsca, etc.) limited administration; ~ pa stwa state administration; ~ pa stwowa state administration; polity; ~ podatkowa tax administration; ~ pomocnicza ancillary administration; ~ portowa port administration; ~ pracy labour administration; ~ publiczna public administration; ~ publiczna sprzyjaj ca rodowisku green public administration; ~ Regulacji Gospodarczej am. Economic Regulatory Administration; ~ rz dowa government administration; ~ s dowa court s of law administration; ~ statku (utrzymanie statku w dobrym stanie technicznym) management of a ship; ~ wi zienna prison administration; ~ wojskowa army administration administracyjn y administrative; ~a i operacyjna zdolno ć do wdra ania acquis administrative and operational capacity to implement the acquis; ~e post powanie apelacyjne administrative appeal proceedings; ~e wynagrodzenie straty administrative remedy; decyzja ~a administrative decision; administrative ruling; dochodzenie w post powaniu ~ym offi cial inquiry; dodatek na koszty ~e administrative cost allowance; dokument ~y administrative document; kara ~a administrative penalty; ~y przebieg dochodzenia ( ledztwa) administrative process of the inquiry (investigation); ~y zarz dca masy upadło ciowej administrative receiver; koszty ~e administrative costs (expenses); opinie władz ~ych administrative rulings; post powanie ~e administrative proceedings; procedura ~a administrative procedure; władza ~a executive administrator administrator; am. provost; manager; ~ przymusowy sequestrator; compulsory administrator; ~ strefowy zoning administrator; ~ systemu (rent, emerytur) system administrator administratorka administratrix administrować 1. administer; 2. govern; 3. manage (sth); ~ kredytami manage credits; ~ maj tkiem manage an estate adres administrowanie management; administration; ~ kadrami personnel administration; ~ długiem debt management; ~ handlem management of trade; trade management; ~ nieruchomo ci za zgod (wydzier awiaj cego) estate at will administrowany managed; administered; ~ handel managed trade admiralicja admiralty adnotacja (na odwrocie dokumentu) endorsement; annotation; comment; notation; note; reference; ~ na odwrocie dokumentu endorsement on reverse; ~ na upowa nieniu s dowym (ustanawiaj cym administratora maj tku zmarłego) notation; ~ o prote cie sporz dzona (przez notariusza) na wekslu notation on a bill of exchange (by a notary public); ~ o przyj ciu acceptance note; ~ o zawarciu zwi zku mał e skiego marriage annotation; ~ osobista personal note adopcj a adoption; ~a testamentowa adoption by testament; ~a zagraniczna foreign adoption; ~a ze wzgl dów humanitarnych adoption on humanitarian consideration; aktualna data podj cia zamiaru ~i ADP (actual date of placement); decyzja (postanowienie) o ~i adoption order; oddać dziecko do ~i put a child up for adoption adoptować adopt adoptowan y adopted; adoptive; ~y brat brother by adoption; ~y syn adoptive son; adopted son; ~a córka adopted daughter adres address; (przesyłki) destination; ~ aktualny present address; ~ bezpo redni direct address; ~ biurowy offi ce (business) address; ~ dla dor cze address for service; ~ do korespondencji accommodation address; correspondence address; ~ domowy home address; ~ fi rmowy business (company) address; ~ grzecz no ciowy (czasowego pobytu) accommodation address; ~ internetowy website address; Internet address; ~ lokalny local address; ~ miejsca zamieszkania home address; Internet address; ~ na wypadek potrzeby address in case of need; ~ nieznany address unknown; ~ pocztowy mailing address; br. postal address; ~ poczty post offi ce address; ~ poczty elektronicznej address; ; electronic mail adress; ~ pomocniczy auxiliary address; ~ poprzedni former address; ~ prawny legal address; ~ prywatny private address; ~ schronienia shelter address; ~ stałego miejsca zamieszkania permanent address; ~ telegrafi czny cable address; tele- 2

10 adresat gram address; telegraphic address; ~ umowny fi ctitious address; ~ w potrzebie (na wekslu) reference address in case of need; ~ wysyłkowy forwarding address; ~ zamieszkania residential address; ~ zwrotny return address; podać ~ give an address; zmiana ~u change of address adresat (przekazu) remittee; receiver; recipient; addressee; ~ oferty offeree; ~ w potrzebie (napis na wekslu) addressee (referee) in case of need; ~ wekslowy drawee; trustee adresować address; direct adresow y address; chor giewka ~a address tag; ksi ka ~a address book adwokack i ~a porada legal advice; aplikant ~i trainee solicitor; członek rady ~iej br. Bencher; kancelaria ~a law offi ce; praktyka ~a legal practice adwokat attorney (-at-law); br. barrister (-atlaw); counsel; counselior; legal counsel; lawyer; pleader; szkoc. advocate; (w s dzie) barrister; ~ bronił sprawy the counsel argued the case; ~ generalny (główny) am. general counsel; ~ koronny br. Crown solicitor; ~ Korony br. counsel for the Crown; ~ nieposiadaj cy tytułu adwokata królewskiego junior barrister (council); ~ obrony counsel for the defence; defending counsel; ~ oskar enia counsel for the prosecution; ~ powoda counsel for the plaintiff; plaintiff s counsel; ~ pozwanego defence counsel; ~ prowadz cy kancelari practising barrister; ~ prowadził spraw the counsel argued the case; ~ s dowy trial attorney; ~ sprawuj cy tymczasowo funkcj s dziego br. recorder; ~ udzielaj cy porad (ale niewyst puj cy w s dzie) br. chamber counsel; ~ wyst puj cy jedynie w s dach ni szych br. solicitor; ~ wyst puj cy w imieniu pozwanego counsel appearing for the defendant; am. attorney for the defendant (defense); ~ wyst puj cy w sprawie attorney of record; ~ wyst puj cy w s dach ni szej instancji solicitor; ~ z upowa nienia by attorney, by power of attorney; ~ z urz du (wyst puj cy w S dzie Najwy szym) br. Offi cial Solicitor (to the Supreme Court); br. public defender; court-appointed lawyer; być reprezentowanym przez ~a be represented by counsel; coroczna lista ~ów br. Law List; honorarium (wynagrodzenie) ~a counsel s fee; barrister s fee; legal fee; wzi ć ~a hire a lawyer adwokatura advocacy; przen. law; solicitation; (zawód adwokata) the bar; ~ Szkocji the bar of Scotland agencja aeronawigacja air navigation afek t affection; emotion; ~t patologiczny pathological affect; zabójstwo w ~cie crime of passion afer a bubble; swindle; scandal; ~a dopingowa doping scandal; ~a korupcyjna corruption scandal; ~a narkotykowa drug scandal; ~a polityczna political scandal; zatuszować ~ cover up a scandal affi davit affi davit afi liacja affi liated organization; affi liation afi liować affi liate afi liowan y affi liated; ~e (stowarzyszone) towarzystwo (przed si biorstwo) affi liated company (enterprise); członek ~y affi liated member afi rmacja affi rmation afi sz placard; poster afryka ski African; ~ Bank Rozwoju African Development Bank (ADB); ~ Kongres Narodowy (partia w RPA) African National Congress (ANC) agencj a 1. (fi rma) agency; 2. (przedstawicielstwo) agency offi ce; representative; 3. (biuro) bureau; ~a bankowa bank agency; ~a Bezpiecze stwa Narodowego National Security Agency (NSA); ~a bukmacherska betting shop; ~a celna customs agency; ~a detektywistyczna detective agency; ~a dokonuj ca ratingu rating agency Poor s; ~a doradztwa personalnego human-resources consulting agency; ~a Dostaw Euratomu Euratom Supply Agency; ~a ds. Bezpiecze stwa i Higieny Pracy Agency for Health and Safety at Work; ~a ekspedycyjna dispatch agency; ~a eksportowa export agency; ~a federalna federal agency; ~a fi nansowa fi nancial agency; ~a frachtowa freight agency; ~a generalna general agency; ~a handlowa commercial (trade) agency; mercantile agency; ~a informacyjna (prasowa) news agency, press agency; inquiry agency; ~a inkasowa collecting agency; ~a interwencyjna intervention agency; ~a konsularna consular agency; ~a kontrolna testing agency; ~a Kosmiczna Space Agency; ~a kredytowa eksportu export credit agency; ~a kupna (sprzeda y) nieruchomo ci real estate agency; ~a lotnicza fl ight agency; ~a marketingowa marketing agency; ~a mi dzyrz dowa intergovernmental agency; ~a morska naval agency; maritime agency; ~a obrotu nieruchomo- ciami estate agency; ~a pocztowa postal agency; ~a po rednictwa pra cy placement 3

11 agencyjny agency; ~a pracy tymczasowej temporary employment agency; temporary help job; ~a prasowa (informacyjna) press agency; ~a ratingowa rating agency; ~a regionalna regional agency; ~ reklamowa publicity agency; advertising (advertisement) agency; ~a Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture; ~a Rozwoju Mi dzynarodowego Agency for International Development (AID); ~a Rynku Rolnego Agricultural Market Agency; ~a rz dowa government agency; governmental agency; ~a składuj ca storage agency; ~a sprze da y selling agency; ~a Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Mi dzynarodowego United States Agency for International Development; ~a stanowa state agency; ~a transportowa (spedytorska) transport agency; ~a turystyczna tourist agency (bureau); ~a ubezpieczeniowa insurance agency; ~a Własno ci Rol nej Agriculture Property Agency; ~a Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa Agriculture Property Stock of the State Treasury Agency; ~a wynajmuj ca personel placement agency; temporary employment undertaking; ~a wy szego szczebla higher level agency; ~a zagraniczna foreign agency; ~a zakupu purchasing agency; ~a zatrudnienia wiadcz ca usługi odp łatne feecharging agency; centrala ~i headquarters of an agency; Centralna ~a Wywiadowcza am. Central Intelligence Agency (CIA) agencyjn y agency; akta ~e agency records agenda agenda; am. docket agent agent; broker; buying agent; middleman; representative; ~ armatora owner s agent; ~ awaryjny (zajmuj cy si likwidacj roszcze odszkodowawczych) settling agent; ~ banku bank broker; bank agent; ~ celny am. custom(-) house broker; customs agent; br. customs broker; clearing agent; ~ czarterowy armatora agent to owner; ~ del credere del credere agent; ~ do przeprowadzenia wyborów election agent; ~ do spraw sprzeda y sales agent; ~ do spraw zakupu buying agent; ~ dokonuj cy potr ce withholding agent; ~ dyplomatyczny diplomatic agent; ~ eksportowy export agent; ~ federalny federal agent; ~ fi nansowy fi nancial agent; ~ fi rmy solicitor; company s agent; ~ fi rmy ubezpieczaj cej przeciw bezrobociu unemployment insurance offi cer; ~ fi skalny fi scal agent; ~ generalny (główny) general agent; ~ handlowy am. business agent; commercial traveler; dealer; mercantile agent; aglomeracja trade intermediary; commercial agent; trade agent; ~ importowy import agent; importing agent; ~ inwestycyjny investment agent; ~ komisowy (na prowizji, prowizyjny) commission agent; ~ konsularny consular agent; ~ kupna (sprzeda y) nieruchomo ci real estate agent; realtor; ~ nieruchomo ci br. estate agent; ~ nieznanego zleceniodawcy undisclosed agent; ~ odbiorczy receiving agent; ~ okr towy ship broker; ship s agent; shipping agent; ~ okr towy armatora chartering broker; ~ pa stwowy state agent; ~ płatniczy fi s- cal agent; ~ podatkowy tax agent; ~ podró y travel agent; ~ po rednicz cy w przekazywaniu informacji wywiadowczych courier; ~ prasowy press agent; ~ producenta am. manufacturer s agent; ~ promocyjny promotion dealer; ~ prowadz cy cudz spraw bez zlecenia agent of necessity; ~ reklamowy publicity (advertising) agent; ~ rozrachunkowy clearing agent; ~ rz dowy government agent; ~ słu b ubezpieczeniowych insurance services agent; ~ spedycyjny shipping agent; ~ spółki am. corporate agent; ~ sprzeda y selling agent; ~ sprzeda y statków ship broker; ~ ubezpieczeniowy agent to underwriters; insurance agent; insurance broker; insurance offi cer; underwriter; underwriting agent; ~ ubez pieczeniowy Lloyda Lloyd s agent; ~ upełnomocniony accredited agent; ~ w handlu nieruchomo ciami am. real estate broker; ~ wył czny exclusive agent; sole agent; ~ wyst puj cy w imieniu wła cicieli statków ship s husband; ~ zagraniczny foreign agent; ~ zakupu purchasing agent; ~ zarz dzaj cy managing agent agio agio; ~ bankowe bank agio; ~ emisyjne issue premium; premium on issue; share premium; ~ emisyjne (kursu akcji) premium on shares; ~ emisyjne akcji share premium; ~ fi - nansowe fi nancial agio; ~ konwer syjne conversion premium; ~ kursu dewiz premium on exchange; ~ po yczki loan premium; ~ przy spłacie (wykupie) reimbursement premium; ~ złota (złotych monet) gold premium; premium on gold agiota agiotage agitacja agitation; canvassing agitator agitator; canvasser; fi eldman; ~ polityczny political agitator agitować agitate aglomeracja agglomeration; complex; ~ miejska conurbation; urban agglomeration (complex) 4

12 agregacja akceptowalny agregacja aggregation agregat aggregate; ~ kredytowy credit aggregate; ~ monetarny monetary aggregate; ~ pieni dza money supply; money stock agresj a aggression; ~a wojskowa military aggression; akt ~i act of aggression; zapobiegać ~i prevent aggression agresor aggressor agresywno ć hostility; aggressiveness agresywn y 1. belligerent; offensive; 2. (osoba) truculent; aggresive; ~a reklama aggressive ad (advertisement); ~a wycena aggressive pricing; ~e metody sprzeda y hard sell; hard selling; aggressive sales methods; ~e zachowania spółki (w stosunku do konkurencji) abusive company behaviour; ~y marketing offensive marketing; aggressive marketing agrobiznes agrobusiness agromelioracja land improvement agroturystyka farm accommodation for tourists; agrotourism ajent franchise holder; franchised dealer akademia academy; ~ ekonomiczna Academy of Economical Sciences; ~ Marynarki Wojennej Naval Academy; ~ medyczna medical school; ~ nauk academy of science; ~ rolnicza agricultural university; ~ wojskowa military academy; Polska A~ Nauk Polish Academy of Sciences akademicki university; academic; człowiek z wykształceniem ~m university man; nauczyciel ~ university teacher; fellow; rok ~ academic year akademik pot. hostel; student hostel; br. hall (of residence); am. dorm akaparacja ring akaparować corner akapit 1. paragraph; 2. recital; sub(-)paragraph akceleracja acceleration akcent stress; element; kła ć na co ~ put the stress on sth akcept acceptance; accepted bill; ~ bankowy bank acceptance; ~ bankierski banker s acceptance; ~ bezwarunkowy (weksla) clean acceptance (of a bill of exchange); unconditional acceptance; ~ cz ciowy partial acceptance; ~ do zapłaty w dniu... acceptance due on...; ~ dolarowy dollar acceptance; ~ domicylowany domiciled acceptance; ~ grzeczno- ciowy (weksla) accommodation acceptance; ~ grzeczno ciowy zaprotestowanego weksla przez trzecia osob acceptance for honour; ~ handlowy trade acceptance; ~ in blanco acceptance in blank; blank acceptance; ~ krajowy domestic acceptance; ~ nadaj cy si do dyskonta eligible acceptance; ~ niepodlegaj cy dyskontu uneligible acceptance; ~ ogólny general acceptance; ~ płatny w dniu... acceptance due on...; ~ przez podpis (umowy) acceptance by signature (of an agreement); ~ przez wyr czenie collateral acceptance; ~ towarowy trade acceptance; ~ traty acceptance of a draft; ~ w zamian za dokumenty acceptance against documents; ~ warunkowy conditional acceptance; qualifi ed acceptance; ~ weksla acceptance of a bill of exchange; ~ weksla niehonorowanego acceptance of honour; acceptance supra protest; ~ z dodatkowym zabezpieczeniem collateral acceptance; ~ zabezpiecza j cy collateral acceptance; milcz cy ~ implied acceptance akceptacj a acceptance; (zgoda) assent; ~a bezwarunkowa unconditional acceptance; ~a cz - ciowa partial acceptance; ~a da nych kontroli acceptance of test data; ~a innowacji adoption of innovation; ~a nieod wołalna irrevocable acceptance; ~a oferty prze targowej acceptance of a tender; ~a spo łeczna social acceptance; ~a weksla acceptance of a bill; acceptance of a draft; ~a weksla niehonorowanego acceptance for honour (by intervention); acceptance supra protest; ~a z zastrze eniem acceptance with provision; ~a za por czeniem (z awalem) collateral acceptance; ~a zobowi zania acceptance of liability; brak ~i want of acceptance; data ~i date of acceptance; odmowa ~i dishonouring; okres ~i period of acceptance; przedstawić do ~i present for acceptance akceptacyjn y acceptance; akredytywa ~a acceptance credit akceptant (weksla) accepter; acceptor; taker; drawee; ~ przez wyr czenie (zaprotestowanego weksla) accepter for honour (by intervention, supra protest); ~ weksla taker of a bill akceptować 1. approve; assent; endorse; 2. (przyjmować do wiadomo ci) accept; ~ in blanco accept in blank; ~ łapówk accept (take) a bribe; ~ porozumienie (układ) accept an arrangement (agreement); ~ propozycj accept a proposal; ~ ugod accept a composition; ~ warunki accept the terms; ~ według warto ci nominalnej accept at face value; ~ weksel accept a bill; give protection to a bill; ~ wpłat approve a payment akceptowalno ć acceptability akceptowaln y acceptable; ~y w przedstawionej formie acceptable as presented; ~e całko- 5

13 akceptowanie wite ryzyko zlecenia acceptable audit risk; ~e ryzyko wykrycia acceptable detection risk; ~e ryzyko zlecenia acceptable ultimate risk akceptowanie accepting; acceptance; ~ (branie) łapówek accepting (taking) of bribes akceptowany received; accepted; ~ społecznie socially accepted akcesj a accession; deklaracja ~i declaration of accession; warunki ~i accession criteria akcesoria accessories; appliances; ~ i sprz t fi xtures and equipment akcesoryjn y accessory; wina ~a accessory guilt akcesyjn y accession; ~e kwoty wyrównawcze accession compensatory amounts; traktat ~y accession treaty akcj a 1. (czynno ć) action; operation; 2. (powództwo) civil action; claim; complaint; 3. (papier warto ciowy) am. stock; am. stock certifi cate; share; 4. (działanie) campaign; ~a anty dumpingowa antidumping action; ~a apor towa initial share; share issued for consideration other than cash; vendor s share; ~a bankowa bank share; ~a bez dodatkowej płatno ci (w przypadku bankructwa) non-assessable stock; ~a bez prawa głosu non-voting share; ~a bez warto ci nominalnej no par share (stock); share of no par value; share without par value; ~a bez warto ci parytetowej no par value share; ~a bez zabezpieczenia debenture share; ~a bezpo rednia direct action; ~a całkowicie opłacona fully paid share; ~a cz ciowo opłacona partly paid share; ~a daj ca prawo do głosowania voting stock (share); ~a daj ca prawo do otrzymania dywidendy participating share; ~a defensywna defensive operation (action); ~a funduszu inwestycyjnego investment fund share; ~a globalna global action; ~a handlowa trade action; ~a happeningowa happening action; ~a ja ko lokata kapitałowa investment shares (stock); ~a jednostronna unilateral action; ~a ju wyemitowana already issued share; ~a kwotowana na giełdzie quotable share; ~a młoda young share; ~a na okaziciela bearer share; ~a niebieski eton (pierwszorz dny papier warto ciowy) blue-chip; ~a niecałkowicie (cz ciowo) opłacona partly paid share; not fully paid share; ~a nowej emisji new share (stock); ~a nowo wyemitowana am. baby stock; ~a o ograniczonej zbywalno ci tied share; ~a odroczona deferred stock; deferred share; ~a preferencyjna preferred share (stock) akcja (prefs); debenture stock; prior stock; ~a pracownicza employee stock; employee s share; ~a promocyjna promotion action; ~a protestacyjna industrial action; ~a protestacyjna polegaj ca na zwol nieniu tempa pracy ca canny strike; ~a przed si biorstw przemysłu papierniczego pulp and paper industry stock; ~a przedsi biorstwa przemy słu górniczego mining equity; ~a przedsi biorstwa sektora górniczego o drugorz dnym znaczeniu junior mining security; ~a ratownicza salvage action; life-saving action; rescue action; ~a reglamentacyjna (regulacyjna) regulatory action; ~a solidarno ciowa solidarity action; ~a społeczna civic inititive; social campaign; ~a subskry bowana subscribed share; ~a tymczasowa temporary action; ~a uprawniaj ca do głosowania voting stock; ~a uprzywilejowana am. preference stock; preference share; preferred share (stock) (prefs); debenture stock; prior stock; ~a uprzywilejowana kumulacyjna cumulative preference share; ~a uprzywilejowana zwykła common preferred share; ~a w posiadaniu własnym capital stock in treasury; ~a wojenna act of war; ~a wyemitowana przez korporacj br. corporation stock; ~a wywrotowa sedition; subversive action; ~a wzrastaj ca growth share; ~a zabezpieczaj ca safeguard action; ~a zabezpieczaj ca dla celów rozwoju safeguard action for development purposes; ~a zagraniczna foreign stock; ~a zało ycielska initial share; share issued for consideration other than cash; vendor s share; founder s share; founders stock; management share; open ing stock; ~a zapobiegawcza preventive action; ~a zmierzaj ca do otrzymania odszkodowania assumpsit; ~a zwi zkowa industrial action; ~a zwykła common stock; (nieuprzywilejowana) ordinary share; A-share; common share; equity; original share (stock); ~a zwy kuj ca winner; ~e wysokiego lotu (których stosunek ceny do dochodu przekracza redni ) high fl yers; ~e 100-dolarowe full shares; ~e aktywne active stocks; ~e alfa br. Alpha stocks; ~e ameryka skie American stocks; ~e bankowe bank shares; ~e bior ce udział w zyskach participating shares; ~e daj ce prawo do wi kszej liczby głosów multiple voting shares; ~e domów towarowych stores; ~e drugiej kategorii second-rate shares (stocks); ~e emitowane przez korporacje (korporacyjne) corporation stocks; ~e 6

14 akcja fi rm motoryzacyjnych motor stocks; ~e gotowe do dostarczenia good delivery stocks; ~e górnicze mining shares; ~e gratisowe br. bonus shares; am. bonus stocks; ~e groszowe br. penny shares; am. penny stocks; ~e gwarantowane guaranteed shares (stocks); ~e imienne inscribed shares; inscribed stocks; registered shares; ~e kolejowe (towarzystw kolejowych) railroads; ~e kopalniane mining shares (stocks); ~e kopal w Południowej Afryce pot. Kaffi rs; ~e kopal złota gold stocks; ~e kumulacyjne accumulative stocks; ~e kwalifi kowane członków ra dy nadzorczej spółki qualifying shares; ~e lokalnych organów władzy local authorities stocks; ~e maj ce nominał par-value stocks; ~e na okaziciela am. bearer stocks; bearer shares; shares warrant (to bearer); ~e na o ywienie recovery stocks; ~e nabywane za gotówk cash shares; ~e najaktywniejsze most active shares; ~e najbardziej wiarygodnych i przynosz cych zyski fi rm giełdowych am. blue chips; ~e nale ce do niewielu akcjonariuszy tightly held shares; ~e niedaj ce posiadaczowi prawa głosu non-voting stocks; non-voting shares; ~e niedopuszczone urz dowo do obrotu am. letter stocks; ~e nienotowane na giełdzie unquoted shares; ~e nieopodatkowane bail-out stocks; ~e nieposiadaj ce warto ci nominalnej no par value shares; ~e nierozdzielone unalloted shares; ~e nieustalone blank stocks; ~e niewyemitowane unissued shares; ~e niezrealizowane excess shares; ~e niecie sz ce si popytem dead stocks; ~e niekumulacyjne am. non-cumulative stocks; ~e nieopodatkowane bail-out stocks; ~e nieprze noszalne unassignable shares; ~e niesubskrybowane unsubscribed stocks; ~e nieupraw niaj ce udziałowcy do głosowania podczas zebra akcjonariuszy non(-)voting shares; ~e niewycenione unvalued stock; ~e nisko oceniane low-rated shares; ~e notowane na giełdzie listed stocks; ~e nowej emisji junior stocks; ~e o spadaj cym kursie soft stocks; ~e o warto ci nominalnej 25 dolarów quarter stocks; ~e o warto ci nominalnej 50 dolarów half stocks; ~e obligacyjne debenture stocks; ~e obowi zkowe subskrybowane prze z członków zarz du spółki qualifi cation shares; ~e odroczone deferred shares; ~e ogra niczone non-assessable stocks; ~e opłacone całkowicie fullypaid stocks; ~e opłacone cz ciowo partlypaid stocks; ~e ostateczne defi nite shares; ~e akcja ostatnio wyemitowane newly issued shares; ~e ostemplowane marked shares; ~e pierwszej emisji original stocks; ~e pierwsze stwa preference shares; ~e płatne w złocie gold shares; ~e podlegaj ce opodatkowaniu (po ich sprzeda y na giełdzie) assessable stocks; ~e po yczki narodowej the funds; ~e pracowników employee stocks; staff shares; ~e preferencyjne kumulacyjne cumulative preference shares; ~e preferowane preferred stocks; ~e przedsi biorstw u yteczno ci publicznej public utility shares (stocks); ~e przemysłowe industrial shares (stocks); industrials; ~e przemysłu ci kiego heavy industrials; ~e przemysłu miedzianego copper shares; coppers; ~e rozdrobnione split-up stocks; ~e sankcjonuj ce assented shares; ~e spadły o jeden punkt the shares relapsed a point; ~e spekulacyjne speculative shares (stocks); ~e spłacone w ca ło ci fully paid stocks; ~e spółki am. corporate bonds; corporate stocks; ~e spółki posiadane przez jej kierownictwo management shares; ~e stalowni steels; ~e standardowe leaders; leading shares; ~e stanowi ce własno ć spółki treasury stocks; ~e starej emisji old shares; old stocks; ~e subskrybowane subscribed shares; subscription shares; ~e subskrybowane przez członków zarz du spółki qualifi cation shares; ~e szybko rozwija j cego si przedsi biorstwa growth stocks; ~e towarzystw kolejowych am. rail stocks; ~e towarzystw naftowych oil shares; oils; ~e towarzystw ubezpieczeniowych insurance company stocks; ~e towarzystw eglugowych shipping shares; ~e ubezpieczeniowe insurance shares; ~e uprawniaj ce do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy voting shares; ~e uprawniaj ce do poboru dywidendy participating shares; ~e uprzy wilejowane br. preference shares; preferences; am. preferred shares; preferred stocks; preference stocks, privileged shares; ~e uprzywilejowane daj ce prawo do dodatkowej dywidendy br. participating preference shares; am. participating preferred stocks; ~e uprzywilejowane kumulacyjne cumulative preferred stocks; priority shares; ~e uprzywilejowane niekumulacyjne noncumulative preferred stocks; ~e uprzywilejowane zamienne convertible preferred stocks; ~e uprzywilejowane zwykłe common preference stocks; ~e uprzywilejowane zwrotne redeemable preference shares; ~e utracone 7

15 akcjonariat forfeited shares; ~e w obiegu (wyemitowane) outstanding shares (stock); ~e, w przypadku których wypłata dywidend jest gwarantowana przez inne przed si biorstwa guaranteed stocks; ~e w tpliwe br. fancy shares; ~e wielkich spółek blue-chip shares; ~e wiod ce leading shares; ~e wydawane pracownikom stocks issued to employees; ~e wyemitowane issued shares; issued stocks; ~e wymagaj ce dopłaty am. assessable stocks; ~e wysoko notowane high-fl ying stocks; ~e z gwarantowan dywidend guaranteed shares (stocks); ~e z prawem udziału w zyskach profi t-sharing stocks; ~e z odroczonym terminem wypłaty dywidendy deferred shares; ~e zagraniczne foreign stocks; ~e zamienne convertible stocks; ~e zamienne preferencyjne convertible preference shares; ~e zapewniaj ce wi kszo ć podczas głosowania golden shares; ~e zastrze one (warunkowe) qualifi cation shares; ~e zdeponowane u powiernika shares held in escrow; ~e zdeponowane stanowi ce zabezpieczenie guaranty stocks; ~e zespolone stapled stocks; ~e złote golden shares; ~e zni kuj the shares are down; ~e zwykłe ordinary shares, common shares; ~e zwykłe bez ustalonej dywidendy equities; ~e zwykłe przed si biorstw przemysłowych industrial equities; handel (obrót) ~ami stocks trading; stocks jobbery; dochód netto przypadaj cy na ~ net income per share; dochód w przeliczeniu na jedn ~ earnings per share; certyfi kat ~i share certifi cate; stock certifi cate; ci g łe dokupowanie ~i okre lonego przedsi biorstwa pyramiding; cz ć ~i fraction of a share; denominowanie ~i share denomination; dochód z ~i stock yield; yield on shares; indeks cen (kursów) ~i share price index akcjonariat stockholders; ~ bierny passive ownership of equity; ~ pracowniczy employee stock ownership plan; ~ własno ciowy shareholders structure akcjonariusz 1. equity holder; holder of shares; participator; shareholder; stockholder; 2. investor; ~ banku bank shareholder, bank stockholder; ~ b d cy osob fi zyczn non-corporate shareholder; ~ drobny small shareholder; ~ główny principal shareholder; ~ krajowy residential shareholder; ~ mniejszo ciowy minority shareholder (stockholder); ~ nieuprzy wilejowany (posiadaj cy akcje zwykłe) ordinary shareholder; ~ obejmuj cy akcje w czyim imieniu nominee akredytywa shareholder; ~ posiadaj cy akcje imienne registered shareholder; ~ posiadaj cy akcje uprzywilejowane preference shareholder; ~ posiadaj cy akcje z odroczon dywidend deferred shareholder; ~ posiadaj cy akcje zwykłe ordinary shareholder; ~ posiadaj cy kontrolny pakiet akcji controlling shareholder; ~ uprzywilejowany preferred stockholder; ~ wi kszo ciowy controlling shareholder (stockholder); majority shareholder; cudzoziemski ~ non-resident shareholder; główny ~ main shareholder akcydencje customs charge akcyjn y (towarzystwo) am. incorporate; jointstock; (jednorazowy) one-off; ~e towarzystwa ubezpieczeniowe stock insurance companies; ~y bank komercyjny br. joint stock bank; certyfi kat ~y bez doł czonych kuponów bare shell; fundusz ~y share fund; kapitał ~y share capital; przedsi wzi cie ~e one-off enterprise akcyza excise; excise duty; excise tax; ~ na benzyn tax on petrol; ~ na napoje alkoholowe liquor excise; excise on spirits; ~ zaporowa barrage excise aklamacj a (przyj cie wniosku bez głosowania) acclamation; przyj ć przez ~ adopt by acclamation; uchwalić przez ~ carry by acclamation; wybrać przez ~ elect by acclamation akord (system pracy) piecework, payment by the work; ~ progresywny accelerating piece rate; ~ z premi incentive wage system; praca na ~ piecework; job-work; pracować na ~ be on piecework akredytacja accreditation; ~ agencji SAPARD accreditation of the SAPARD agency; ~ dostawców accreditation of suppliers; ~ Europejska European Accreditation akredytować accredit akredytowanie accreditation akredytowany accredited; benefi ciary; credited party; ~ przedstawiciel accredited representative; ~ w Berlinie accredited to Berlin; korespondent ~ przy correspondent accredited to akredytyw a credit; letter of credit; ~a akceptacyjna acceptance letter of credit; ~a awizowana advised letter of credit; ~a bankowa banker s letter of credit; ~a bankowa na pokrycie kosztów zwi zanych z przygotowaniem towarów do wysyłki packing letter of credit; ~a bez podania kwoty blank letter of credit; ~a bezdokumentowa clean letter of credit; ~a bezpo rednia direct letter 8

16 aksjomat akt of credit; ~a bud etowa budgetary letter of credit; ~a czysta (bezdokumentowa) clean (open) letter of credit; ~a długoterminowa long-term letter of credit; ~a dokumentowa documentary letter of credit; ~a dokumentowa adresowana do eksportera commercial letter of credit; ~a eksportowa export letter of credit; ~a gotówkowa sight credit; ~a gwarantowana guaranteed letter of credit; ~a han dlowa commercial letter of credit; ~a importowa import letter of credit; ~a jednorazowa single letter of credit; ~a jeszcze niewykorzystana a not yet utilized letter of credit; ~a krajowa internal letter of credit; am. domestic letter of credit; ~a negocjacyjna negotiable letter of credit; ~a niepokryta uncovered letter of credit; ~a nieodnawialna non-renewable letter of credit; non-revolving letter of credit; ~a nieodwołalna irrevocable letter of credit; ~a niepodzielna indivisible letter of credit; ~a niepotwierdzona unconfi rmed letter of credit; ~a o negocjacji negotiation letter of credit; ~a odnawialna extended letter of credit; non(-)cumulative letter of credit; ~a odwołalna revocable letter of credit; ~a ograniczona limited letter of credit; ~a okr na (cyrkularna) circular letter of credit (c.l.c.); circular note; general letter of credit; ~a oryginalna (pierwotna) original letter of credit; ~a otwarta przez nabywc na rzecz sprzedawcy back-to-back letter of credit; ~a otwarta telegrafi cznie telegraphic letter of credit; ~a pieni na monetary letter of credit; ~a podró na world-wide circular letter of credit; ~a podró nicza (turystyczna) traveller`s letter of credit; ~a podzielna divisible credit; divisible letter of credit; ~a pokryta covered letter of credit; ~a pomocnicza (zabezpieczaj ca) standby letter of credit; ~a potwierdzona confi rmed letter of credit; ~a potwierdzona nieodwołalna straight credit; confi rmed irrevocable letter of credit; ~a przenoszalna transferable letter of credit; ~a rembursowa reimbursement letter of credit; ~a rewolwingowa revolving letter of credit; ~a rozszerzona extended letter of credit; ~a towarowa certifi cate of manufacture letter of credit; commercial credit; commodity letter of credit; ~a wi zana back-to-back letter of credit; ~a wygasa (traci wa no ć) the letter of credit expires (becomes invalid); ~a wyprzedzaj ca anticipatory letter of credit; ~a z czerwon klauzul red clause letter of credit; ~a z odroczonym terminem płatno ci deferred payment letter of credit; ~a z trat płatn a vista sight letter of credit; ~a zbywalna (przenoszalna) transferable letter of credit; ~a zwykła simple letter of credit; czysta ~a open credit; data otwarcia (wystawienia) ~y date of issue of a letter of credit; aksjomat axiom akt 1. (działanie) act; 2. (document) certifi cate; deed; statute; document; ~ abandonu act of abandonment; ~ abdykacji instrument of abdication; ~ administracyjny administrative act; ~ agresji act of aggression; ~ antydumpingowy antidumping act; ~ anuluj cy (polecenie wła ciciela hipoteki dokonania zmian w akcie hipotecznym) deed of annulment; ~ autentyczny authentic deed (document); ~ bankructwa act of bankruptcy; ~ bezprawny illegal act; ~ cesji (przelewu) deed of conveyance; deed of assignment; deed of transfer; instrument of transfer; ~ cesji (prze lewu) maj tku deed of assignment; ~ darowizny deed of donation; ~ derogacyjny derogation deed; ~ dobrej woli act of good will; ~ hipoteczny mortgage certifi - cate; mortgage deed; ~ Ko cowy Final Act; ~ Ko cowy z Helsinek Helsinki Final Act; ~ kupna purchase deed; ~ kupna-sprzeda y deed (bill) of sale; sale contract; ~ łaski act of pardon; act of grace; act of indemnity; ~ nabycia deed of acquisition; ~ nadania charter; ~ naturalizacji (nadania obywatelstwa) act of naturalization; ~ niewi cy non-binding act; ~ nominacyjny certifi cate of appointment; ~ notarialny notarial act; notarial deed; authenticated act; ~ obowi zuj cy binding act; effective act; act in force; ~ obrony act of defence; ~ ofi cjalny offi cial act; ~ oskar- enia accusation; bill of indictment; indictment; ~ piractwa act of piracy; ~ prawny deed; enactment; legal act; law act; (l. mn.) legislation; ~ prawny dotycz cy papierów warto ciowych securities act; ~ prawny przelewu praw deed of assignment of rights; ~ prawomocny act in force; ~ protestu act of protest; ~ protestu weksla act of protest; ~ prywatny private deed; ~ przebaczenia act of forgiveness; ~ przekazania praw deed of assignment; ~ przelewu (cesji) transfer deed; deed of transfer; transfer instrument; ~ przemocy act of violence; ~ przeniesienia własno ci deed of settlement of property; deed of transfer; ~ przeniesienia własno- ci nieruchomo ci (tytułu prawnego) deed of conveyance; A~ Przyst pienia (do Unii 9

17 akta Europejskiej) Accession Act; ~ sabota u act of sabotage; ~ s dowy judicial act; ~ terrorystyczny terroristic act; ~ terroryzmu acts of terrorism; ~ ugody deed of arrangement; ~ układu z wierzycielami deed of arrangement; ~ ułaskawienia act of indemnity; ~ umowy agreement; contract; ~ upa dło ci act of bankruptcy; ~ urodzenia certifi cate of birth; birth certifi cate; ~ urz dowy public act; public record; offi cial act; ~ ustawodawczy legislative act; ~ utworzenia spółki memorandum of association; deed of association; ~ uzupełniaj cy supplementing act; ~ władzy (niepodlegaj cy kontroli s dowej) act of State; ~ władzy pa stwowej act of state; ~ własno ci deed of ownership; freehold; title deed; ~ wojny act of war; ~ woli act of will; act of volition; ~ wrogi (w stosunkach mi dzynarodowych) hostile act; ~ wykonawczy administrative act; ~ zakupu act of purchase; ~ zało ycielski (utworzenia) foundation act; am. corporation charter; deed of incorporation; foundation law; ~ zawarcia mał e stwa certifi cate of marriage; marriage certifi cate; ~ zgonu certifi cate of death; death certifi cate; ~a praw ne doty cz ce dzier awy leasehold legislation; dodatek do ~u prawnego label akt a 1. (dokumenty) fi les; records; papers; 2. (sprawy, osoby notowanej) dossier; ~a agencji agency records; ~a archiwalne archival records; ~a banku records of a bank; bank records; ~a odnosz ce si do tej sprawy the records concerning this case; ~a odwołania appeal docket; ~a osobowe personal dossier; dossier; personal fi les; personnel records; service records; ~a osoby notowanej na policji person dossier; ~a pa stwowe state records; ~a personalne personnel fi les; records; ~a podr czne reference fi les; ~a pomocnicze supplementary fi les; ancillary papers; ~a publiczne public records; ~a s dowe (sprawy) brief; court records (rolls); records of the court; ~a spółki (korporacji) records of a corporation; ~a sprawy brief; case records; trial bundle; ~a stanu cywilnego marital status records; ~a statystyczne statistical records; ~a tymczasowe temporary docket; ~a wyczeku j ce pending fi les; ~a wykonawcze executive orders; ~a zatrudnienia work fi les; ~a za alenia (reklamacji) obejmuj cych nadpłat overpayment claim fi les; ~a zrzeszonych pracodawców associated fi les; chować do ~ shelve; do waszych ~ for your fi les aktywa aktualizacja update; ~ danych fi nansowych fi nancial data update; ~ danych kadrowych HR data update aktualizować bring up to date aktualnie at the present time; currently; am. presently; ~ obowi zuj ce cło presently existing duty; ~ podł czony do internetu online; ~ wa ny of current importance; valid aktualno ci current events (affairs); news items; ~ dnia news of today; zasada ~ orzeczenia principle of validity of the verdict aktualn y present; current; defi nite; going; present; topical; ~a data podj cia zamiaru adopcji actual date of placement (ADP); ~a oferta standing offer; ~a populacja present population; ~a stawka going rate; ~a stawka wynagrodzenia current rate of pay; ~a warto ć waluty current value of a currency; ~a wiedza present knowledge; ~e dokumenty live fi les; ~e poło enie (ocena sytuacji) actual position; ~y dług present debt; ~y problem current (present) problem; ~y rz d present cabinet; ~y temat topical item aktuarialny actuarial; analityk ~ actuarial analyst aktuariat actuarial theory; actuary aktuariusz actuary aktywa active property; assets; holding; ~ bankowe bank assets; ~ bie ce current assets; ~ bie ce płynne fl oating assets; circulating assets; ~ bilansowe balance assets; ~ brutto gross assets; ~ czyste admitted assets; ~ dewizowe currency assets; foreign exchange holding; exchange assets; ~ długoterminowe long-term assets; ~ docelowe earmarked assets; ~ dochodowe earning assets; ~ dodatkowe surplus assets; ~ fi kcyjne fi ctitious assets; ~ fi nansowe fi nancial assets; ~ fi rmy company s assets; ~ fundacji foundation s assets; ~ funduszu rentowego pension fund s assets; ~ funkcjonuj cego przedsi biorstwa going concern assets; ~ gospodarstwa domowego household assets; ~ i pasywa assets and liabilities; ~ krótkoterminowe shortlife assets; current assets; short-term assets; ~ ksi gowe accounting assets; ~ łatwe do upłynnienia quick assets; circulating assets; easily marketable assets; ~ łatwo zbywalne easily liquidable (marketable) assets; ~ maj tkowe przedsi biorstwa assets of a company; company (am. corporate) assets; ~ martwe dead assets; ~ materialne physical assets; ~ netto net assets; ~ netto na akcj net assets per share; ~ niematerialne intangible assets; 10

18 aktywacja akumulowany intangibles; non-tangible assets; ~ nieoperacyjne capital assets; ~ niepłynne non-liquid assets; ~ niepracuj ce non-interest bearing assets; ~ nieprodukcyjne non-productive assets; ~ nieprzewidziane contingent assets; ~ niepubliczne non-public assets; ~ nierentowne non-yelding assets; ~ niezbywalne unmarketable assets; illiquid assets; ~ o warto ci nominalnej nominal assets; ~ obrotowe circulating assets; current assets; ~ odtwarzalne reproductible assets; ~ ogółem total assets; ~ operacyjne operating assets; ~ pieni ne cash assets; monetary assets; ~ płynne (łatwe do realizacji) ready assets; ~ płynne I kategorii primary liquid assets; ~ podlegaj ce umorzeniu depreciable assets; ~ powiernicze trustee assets; ~ pozabilansowe off-balance-sheet assets; ~ pracuj ce interest bearing assets; ~ produkcyjne productive assets; production related assets; ~ przedsi biorstw handlowych business assets; ~ przenoszalne carry-over assets; ~ przynosz ce dochód income-earning assets; ~ przyszłych okresów deferred assets; ~ razem total assets; ~ rentowe (emerytalne) pension assets; ~ rezerwowe composite assets; reserve assets; ~ rozporz dzalne available assets; ~ rzeczowe assets in kind; permanent assets; ~ rzeczywiste actual assets; ~ spółki partnership s assets; corporate assets; ~ sztuczne synthetic assets; ~ szybko zbywalne quick assets; ~ trudno zbywalne slow assets; ~ trwałe fi xed assets; ~ ukryte concealed assets; hidden assets; ~ umarzalne depreciable assets; ~ uzupełniaj ce complementary assets; ~ w gotówce cash assets; ~ w naturze assets in kind; ~ w walucie krajowej domestic assets; ~ w walucie zagranicznej assets in for eign currency; foreign assets; ~ walutowe currency assets; ~ wyczerpywalne depletable assets; ~ z tyłu odroczonego podatku dochodowego deferred income tax assets; ~ zaanga owane assets employed; working assets; ~ zagraniczne external assets; foreign assets; assets held abroad; ~ zagraniczne przedsi biorstw krajowych external assets of domestic enterprises; ~ zamro one frozen assets; ~ zbywalne divested assets; ~ zdeponowane w MFW assets lodged with the IMF; ~ zewn trzne (np. rodki w bankach zagranicznych) external assets; ~ zu ywalne wasting assets; ~ zwykłe common assets; ordinary assets; rzeczowe ~ trwałe tangible assets aktywacja set(-)up; activation aktywista activist; campaigner aktywno ć activity; initiative; ~ć eksportowa export activity; activity of export; ~ć gospodarcza economic (business) activity; ~ć intelektualna mened era intellectual activity of a manager; ~ć marketingowa marketing activity; ~ć polityczna political activity; ~ć regresyjna regressive activity; ~ć zawodowa professional activity; ~ć zwi zkowa union activity; obni enie ~ci decline in activity; spadek ~ci fall in activity aktywn y active; operative; (postawa) positive; ~a konkurencja active competition; ~a polityka rynku pracy active labour market policy; ~a polityka zatrudnienia active employment policy; ~a przedsi biorczo ć active business (entrepreneurship); ~e inwestowanie active investment; ~e obywatelstwo active citizenship; ~e papiery warto ciowe active securities; ~e poszukiwanie pracy active job search; ~e szko lenie zawodowe active vocational training; ~e zatrudnienie active employment; ~y rynek active market; lively market; ~y wspólnik active partner; ~y zawodowo employed worker; podmiot ~y entity operating in the market; active entity aktywuj c y activating; ~a cena progowa activating threshold price akumulacj a formation; accumulation; ~a brutto gross accumulation; ~a faktyczna actual accumulation; ~a fi nansowa przedsi biorstw fi nancial accumulation of enterprises; ~a funduszów accumulation of funds; ~a kapitału accumulation of capital; capital accumulation; capital formation; ~a kosztów cost accumulation; ~a kredytu credit accumulation; ~a kwot zaległych accumulation of arrears; ~a maj tku wealth accumulation; ~a odsetek accumulation of interest; ~a oszcz dno ci accumulation of savings; ~a pieni na money accumulation; pecuniary accumulation; ~a przy pieszona accelerated accumulation; ~a rezerw accumulation of reserves; ~a rodków własnych accumulation of equity; jednostka ~i accumulation unit akumulować accumulate; ~ (zbijać) kapitał accumulate capital akumulowan y accumulated; ~a deprecjacja accumulated depreciation; ~a dywidenda accumulated dividend; ~a nadwy ka accumulated surplus; ~a strata am. accumulated loss; ~e zapasy accumulated stocks; ~y popyt accumulated demand; ~y zysk accumulated profi t 11

19 akwirować akwirować canvass; solicit; ~ (ubiegać si o) zamówienia solicit orders akwizycja canvassing; ~ po rednia indirect canvassing akwizytor canvasser; solicitor; ~ reklamowy advertising canvasser; ~ ubezpieczeniowy insurance canvasser; insurance salesman al pari at par alarm signal of distress; alarm; alert; ~ antywłamaniowy burglar alarm; ~ bojowy combat alert; ~ ostrzegawczy pre-alarm; ~ powodziowy fl ood alarm; ~ po arowy fi re alarm; ~ przeciwwłamaniowy burglar alarm; ~ uzbrojony armed alarm; czerwony ~ (dla szpitali i innych instytucji u yteczno ci publicznej) red alert; fałszywy ~ false alarm alarmować 1. (ostrzegać) warn; 2. (wezwać na pomoc) call; alarm album przest pców rogues gallery; album of criminals alians alliance aliant ally alibi alibi; dowie ć swego ~ establish one s alibi; murowane ~ cast-iron alibi; posiadać ~ have an alibi alienacja alienation; ~ organizacyjna organisational alienation; ~ pa stwa alienation of a state alienować alienate alimentacja alimony obligation; obligation to pay maintenance alimentacyjn y of alimony; of maintenance; fundusz ~y alimony fund; maintenance fund; nale no ć ~a maintenance allowance; roszczenie ~e claim of alimony; claim of maintenance; wiadczenie ~e maintenance payment; alimony payment; uprawnienia ~e alimony rights; maintenance rights alimenty am. alimony; maintenance; ~ na czas trwania sprawy rozwodowej maintenance pending suit; ~ płacone onie przez m a po uzyskaniu rozwodu separate maintenance (payments); sprawa z powództwa X o ~ suit for alimony brought by X alkohol alcohol; spirit; być pod wpływem ~u be under the infl uence of alcohol; handlować nielegalnie ~em am. pot. bootleg alkoholik addicted to alcohol; alcohol addict; alcoholic alkoholizm abuse of alcohol; alcohol abuse; alcoholism alkoholow y (napój) alcoholic; akcyza na napoje ~e liquor excise; choroba ~a alcohol ameryka ski dependency; handel napojami ~ymi liquor traffi c; upojenie ~e intoxication alkomat breathalyzer alokacja allocation; earmarking; ~ akcji shares allocation; ~ bud etowa budgetary allocation; ~ kapitału mi dzynarodowego international capital allocation; ~ kosztów cost allocation; ~ spółek partnerships allocation; ~ rodków resource allocation; ~ zasobów allocation of resources; resource allocation alon allonge alternatywa choice; option; alternative; ~ najni szego kosztu least cost alternative alternatywn y alternative; disjunctive; ~a oferta alternative offer; ~a słu ba cywilna alternative civil service; ~e działanie alternative action; ~e formy inwestycji alternative forms of investment; ~e procedury alternative procedures; ~e rozwi zanie sporu alternative alternative dispute resolution (ADR); ~e ródła dochodów rolniczych source of alternative income for farmers; ~y podatek minimalny Alternative Minimum Tax (AMT); ~y projekt alternative draft aluzj a insinuation; (do czego ) allusion; innuendo; czynić ~ make an allusion amalgamacja amalgamation ambasada embassy ambasador ambassador; envoy; ~ nadzwyczajny i pełnomocny ambassador extraordinary and plenipotentiary; ~ pełnomocny ambassador plenipotentiary; ~ w Polsce ambassador to Poland ambitny ambitious; ~ pracownik pot. high achiever ambulatoryjn y clinic; chory ~y outpatient; leczenie ~e treatment at an outpatients clinic Ameryka America; ~ Łaci ska Latin America; ~ Północna North America; ~ Południowa South America; ~ rodkowa Middle America ameryka sk i American; ~a cena sprze da y American selling price; ~a Federacja Pracy Kongres Zwi zków Przemysłowych American Federation of Labour and Congress of Industrial Organizations (AFL/CIO); ~a Giełda Papierów Warto ciowych American Stock Exchange (A.S.C., AMEX); ~a Rada Adwokacka American Bar Association (A.B.A.); ~e Stowarzyszenie Arbitra owe American Arbitration Association; ~e Stowarzyszenie Bankowców American Bankers Association (A.B.A.); ~e Stowarzyszenie Kompozyto- 12

20 amnestia rów, Autorów i Wydawców American Society of Composers, Authors and Publishers (A.S.C.A.P., ASCAP); ~e Stowarzyszenie Wydawców Gazet American Newspaper Publishers Association (ANPA); ~e Towarzystwo Medyczne American Medical Association (AMA); ~e Towarzystwo Popierania Nauki American Association for the Advancement of Science (A.A.A.S.); ~e zasady reklamy American principles of advertising; ~e zrewidowane defi nicje handlu zagranicznego Revised American Foreign Trade Defi nitions; ~i hymn narodowy Yankee Doodle; ~i Instytut Aeronautyki American Institute of Aeronautics (A.I.A.); ~i Instytut Biegłych Rewidentów American Institute of Certifi ed Public Accountants (AICPA); ~i Instytut Prawa American Law Institute (ALI); ~i Krajowy Instytut Normalizacji American National Standards Institute (ANSI); ~i kwit depozytowy American depositary receipt (ADR); ~i Zwi zek Swobód Oby watelskich American Civil Liberties Union (ACLU) amnesti a act of grace; amnesty; ~a cz ciowa partial pardon; partial amnesty; ~a ogólna (z za tarciem skazania) general pardon; ~a podatkowa tax amnesty; ~a powszechna general amnesty; general pardon; być (zostać) obj tym ~ be included in amnesty amnestionować grant amnesty amortyzacja amortization; depreciation; redemption; sinking; ~ aktywów rzeczowych depreciation of permanent assets; ~ bezpo- rednia direct depreciation; ~ degresywna degressive depreciation; ~ długu debt redemption; debt depreciation; ~ ewidencyjna accounting depreciation; ~ funkcjonalna functional depreciation; ~ kalkulowana imputed depreciation; calculated amortisation; ~ kapitału depreciation of capital; ~ liniowa straight-line depreciation; ~ na podstawie kosztów replacement-cost depreciation; ~ natychmiastowa immediate depreciation; ~ obligacji redemption of bonds; ~ odtworzeniowa replacement cost depreciation; ~ planowa normal (planned) depreciation; ~ po yczki loan redemption; repayment of a loan; redemption of a loan; ~ progresywna progressive amortization; progressive depreciation; ~ przyspieszona accelerated depreciation; ~ roczna annual depreciation; ~ ustalana dla celów podatkowych accounting provision for depreciation; ~ według kosztów odtworzenia ma j tku replacement-cost depreciation; analiza ~ według nabycia historical cost depreciation; ~ wsteczna reverse amortisation; ~ z tytułu wielozmianowej pracy multishift usage depreciation; ~ za zu ycie depreciation for wear and tear; ~ zwykła ordinary depreciation amortyzować amortize; depreciate; redeem; sink analfabeta illiterate (person) analfabetyzm illiteracy; ~ wtórny functional illiteracy analityczny analytic; ~ podatek docho dowy analytic income tax; ~ system podatkowy analytic tax system; analytical tax system; schedular tax system analityk analyst; ~ fi nansowy fi nancial analyst analityka dwójki debtors and creditors ledgers analiza analysis; breakdown; examination; research; study; ~ audytywna auditive analysis; ~ bankowa bank analysis; ~ bilansu balancesheet analysis; ~ celowo ci przeprowadzenia projektu feasibility study; ~ cyklu koniunkturalnego business analysis; ~ czasu i ruchu time and motion study; ~ czynnikowa factor analysis; ~ danych data analysis; ~ dokumentacji analysis of documentation; ~ drzewiasta dendritic analysis; ~ dyskryminacji discriminant analysis; ~ dzia łalno ci gospodarczej analysis of economic activity; ~ działalno ci przedsi biorstwa activity analysis; ~ ekonomiczna economic analysis; ~ ekonomiczna produktu business analysis; ~ fi nansowa fi - nancial analysis; ~ fundamentalna (sytuacji przedsi biorstwa) fundamental analysis; basic analysis; ~ funkcjonalna functional analysis; ~ gleby soil analysis; ~ grupowa cluster analysis; ~ grzebieniowa comb analysis; ~ inwestycyjna investment analysis; ~ jako ciowa qualitative analysis; ~ konkurencji analysis of competition; competitive analysis; ~ konsumpcji consumption analysis; ~ konta analysis of an account; ~ kontraktu contract analysis; ~ korelacji correlation analysis; ~ korespondencji correspondence analysis; ~ kosztów analysis of the costs; cost analysis; ~ kosztów i zysków cost and benefi t analysis; ~ kosztów marketingowych marketing cost analysis; ~ kosztów ogól nych overhead value analysis; ~ kosztów-korzy ci cost-benefi t analysis; ~ lojalno ci analysis of loyalty; ~ luki rozwojowej development gap analysis; ~ marginalna marginal analysis; ~ marketingowa marketing analysis; ~ marketingowa nowego produktu marketing analysis of a new product; ~ metod method 13

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration;

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration; abolicja podatkowa tax abolition abonament subscription; licence fee abonament roczny yearly subscription abonamentowa polisa ubezpieczeniowa floating cover abonent subscriber abritraż walutowy pośredni

Bardziej szczegółowo

abandonment 1. zrzeczenie siê (prawa, w³asnoœci); 2. porzucenie (dziecka, ony); 3. zaniechanie; or uncontrolled disposal of waste wysypywanie

abandonment 1. zrzeczenie siê (prawa, w³asnoœci); 2. porzucenie (dziecka, ony); 3. zaniechanie; or uncontrolled disposal of waste wysypywanie A 183-day rule zasada 183 dni (kiedy pobyt czasowy osoby zagranicznej przekracza okres 183 dni w danym roku kalendarzowym) A 1 (first class) 1. pierwszorzêdny; 2. najlepszy; ~ at Lloyd s br. statek z najwy

Bardziej szczegółowo

DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS

DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS DICTIONARY OF ECONOMIC TERMS BANKING FINANCE LAW IWONA KIENZLER English-Polish Polish-English Wydawnictwo C.H. Beck Dictionary of Economic Terms Banking Finance Law Słownik terminologii gospodarczej Bankowość

Bardziej szczegółowo

ROMAN KOZIERKIEWICZ DICTIONARY OF BUSINESS TERMS ENGLISH-POLISH. Vol. I. 2 edition NOWYCH HASE C.H. BECK

ROMAN KOZIERKIEWICZ DICTIONARY OF BUSINESS TERMS ENGLISH-POLISH. Vol. I. 2 edition NOWYCH HASE C.H. BECK ROMAN KOZIERKIEWICZ DICTIONARY OF BUSINESS TERMS ENGLISH-POLISH Vol. I nd 2 edition 5000 NOWYCH HASE C.H. BECK DICTIONARY OF BUSINESS TERMS ENGLISH-POLISH Vol. I nd 2 edition ROMAN KOZIERKIEWICZ DICTIONARY

Bardziej szczegółowo

Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INVEST ENGLISH Polish English English - Polish Dictionary By Dariusz

Bardziej szczegółowo

A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru

A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru A A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru Lloyds a abandon a claim odstępować od roszczenia; zrzekać się roszczenia abandon

Bardziej szczegółowo

Preface to the Second Edition

Preface to the Second Edition Preface to the Second Edition The first edition of the Dictionary of Finance Terms for Professionals has been widely recognized by the Readers as useful publication in its field. The second edition has

Bardziej szczegółowo

Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers.

Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers. Index The numbers in the index are Unit numbers, not page numbers. abrupt /@'bröpt/ 38 raptowny abruptly /@'bröptli/ 38 raptownie absolute advantage /"{bs@lu:t @d'va:ntidz/ 43 korzyêç absolutna absorption

Bardziej szczegółowo

S³ownik. rachunkowoœci, audytu i podatków. angielsko-polski polsko-angielski. 2. wydanie rozszerzone. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz

S³ownik. rachunkowoœci, audytu i podatków. angielsko-polski polsko-angielski. 2. wydanie rozszerzone. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz S³ownik rachunkowoœci, audytu i podatków Roman Kozierkiewicz 2. wydanie rozszerzone angielsko-polski polsko-angielski Wydawnictwo C.H. Beck S³ownik rachunkowoœci, audytu i podatków angielsko-polski polsko-angielski

Bardziej szczegółowo

abbreviated tax return skrócona deklaracja opodatkowania

abbreviated tax return skrócona deklaracja opodatkowania A abandonment costs koszty likwidacji (np. firmy) abandonment to State Treasury zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa abate a tax obniżyć podatek abatement obniżka podatku abbreviated form forma skrócona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMO CI KOMERCYJNYCH REAL ESTATE WORDING

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMO CI KOMERCYJNYCH REAL ESTATE WORDING OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMO CI KOMERCYJNYCH REAL ESTATE WORDING SPIS TRE CI / CONTENTS SEKCJA 1 OCHRONA UBEZPIECZENIOWA / SECTION 1 INSURANCE COVER... 1 SEKCJA 2 DEFINICJE OGÓLNE / SECTION

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK SKRÓTÓW EKONOMICZNYCH ANGIELSKO-POLSKIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ

SŁOWNIK SKRÓTÓW EKONOMICZNYCH ANGIELSKO-POLSKIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ MARIA NIEWIADOMA SŁOWNIK SKRÓTÓW EKONOMICZNYCH ANGIELSKO-POLSKIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN S.A. WARSZAWA 2006 1 It was a Shakespearean tragedy. What creates

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES

WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES WYJAŚNIENIA METODYCZNE METHODOLOGICAL NOTES 1 WYJAŚNIENIA METODYCZNE 1. Dane o produkcie krajowym brutto i wartości dodanej brutto oraz elementach jego rozdysponowania opracowano według zasad systemu rachunków

Bardziej szczegółowo

Business English Vocabulary

Business English Vocabulary Management amend being authoritative being competent being decisive being efficient being persuasive board of directors chairman commitment communication competitive crises management downfall effort executives

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych pojęć Index of Terms

Wykaz stosowanych pojęć Index of Terms KOMSJA NADZORU UBEZPECZEŃ FUNDUSZY EMERYTALNYCH / NSURANCE AND PENSON FUNDS SUPERVSORY COMMSSON Wykaz stosowanych pojęć ndex of Terms Agent ubezpieczeniowy przedsiêbiorca w rozumieniu ustawy Prawo dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

brzuch, dolna część tułowia (med.) umiejętność, zaradność, sprawność nieobecność na terenie Stanów Zjednoczonych

brzuch, dolna część tułowia (med.) umiejętność, zaradność, sprawność nieobecność na terenie Stanów Zjednoczonych English Polish Glossary Slownik terminow specjalistycznych A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z List of Professions - Lista Zawodów A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-L-M-N-O-P-R-S-T-W A abbreviation abdomen

Bardziej szczegółowo

to accept a bill - akceptować weksel to accept a delivery - przyjąć dostawę to accept conditions - akceptować warunki

to accept a bill - akceptować weksel to accept a delivery - przyjąć dostawę to accept conditions - akceptować warunki 7 acceptance abuse - nadużycie abuse of law - nadużycie prawa A to accept - akceptować, przyjąć to accept a bid - akceptować ofertę a vista - a vista, za okazaniem to accept a bill - akceptować weksel

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Shareholders struktura akcjonariatu Stan na: As at: 31.12.2012 Liczba akcji równa iczbie głosów Numbers of shares = number of votes 15.19 AVIVA OFE AVIVA BZ WBK SA 721 094 9.95

Bardziej szczegółowo

List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board...

List prezesa... 2 President s Letter... Inwestycje informatyczne... 26 IT Investments... Zarz d... 4 Management Board... R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T 2 0 0 3 S P I S T R E C I C O N T E N T S List prezesa............................ 2 President s Letter......................... Zarz d...............................

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report Grupa EDF Raport Roczny 2007 Annual Report Dla naszego miasta, dla środowiska Spis treści Table of contents List Prezesa. 3 The Letter of the President Informacje ogólne o Spółce. 4 General information

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4

ELEKTROBUDOWA SA. R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4. A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 ELEKTROBUDOWA SA R a p o r t R o c z n y 2 0 0 4 A n n u a l R e p o r t 2 0 0 4 3 4 Spis treêci Contents List Prezesa President`s

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH SŁOWNIK DO MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XI. Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym

ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE. tom XI. Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym ZESZYTY NAUKOWE PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU NAUKI EKONOMICZNE tom XI Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego Płock 2010 REDAKCJA NACZELNA

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 60,000 Short Share Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 60,000 Short Share Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 24 August 2015 ING Bank N.V. Issue of 60,000 Short Share Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

accepted value wartoœæ przyjêta do ubezpieczenia

accepted value wartoœæ przyjêta do ubezpieczenia A absolute suretyship agreement umowa porêczenia solidarnego absolute total loss rzeczywista strata ca³kowita absorption of insurance absorpcja ubezpieczenia abuse of law nadu ycie prawa abusive clause

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007

ELEKTROBUDOWA SA ELEKTROBUDOWA SA 2007 2007 ELEKTROBUDOWA SA Raport Roczny Annual Report 2007 Cele ELEKTROBUDOWY SA wzmocniç pozycj lidera polskiej elektroenergetyki rozwijaç potencjał w sposób zrównowa ony i stabilny ustawicznie poszerzaç

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 18 May 2015 ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo