Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4 Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2009

5

6 BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY Adam J.H., Longman Dictionary of Business English, Harlow A Dictionary of Finance, Oxford Reference, Oxford A Dictionary of Law, Oxford Reference, Oxford Bannock G., Manser W., The Penguin International Dictionary of Finance, Bonham H. B., The Complete Investment and Finance Dictionary, Bryan A. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage, Oxford Collin P.H., Joliffe A., Ko mi ska B., Słownik Rachunkowo ci, Warszawa Dietl C., Lorens E., Dictionary of Legal, Commercial and Political Terms, Part I English- -German, München Hollin P.H., Bartnicki K., Słownik Prawa, Warszawa Hollin S.M.H., Słowi ski C., Słownik Komputerów Komputerów Internetu, Warszawa Hoszowska B., Angielsko-polski słownik potocznego j zyka biznesu, Friedman J.P., Dictionary of Business Terms, Funk and Wagnalls, New International Dictionary of the English language, Newark Garner B. A., Black s Law Dictionary, West Publishing Co Greener M., The Penguin Business Dictionary, Harmondsworth Ivanovic A., Collin P.H., Słupski J., Słownik Marketingu, Warszawa Ja lan J., Ja lan H., Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej Angielsko-Polski, Warszawa Kodeks Handlowy, Redakcja Naukowa, Warszawa Pozna Kodeks Post powania Cywilnego, Warszawa Mi dzynarodowy Słownik Podatkowy, Warszawa Niedo piał M., Wzory testamentów z komentarzem, Bielsko-Biała Oran D., Oran s Dictionary of the law, Pass C., Lowes B., Davies L., Dictionary of Economics, Ratajczak P., Business English Dictionary, Legnica Robertson D., The Penguin Dictionary of Politics, Harmondsworth Siegel J. G., Dictionary of Accounting Terms, Barron s Educational Series, Inc Słownik Prawniczy polsko-angielski, Wrocław V

7 Bibliografi a/bibliography Woytowicz-Neyman M., Kozierkiewicz R., Puławski M., Słownik handlowy angielsko-polski, Warszawa Wróblewska J., English-Polish, Polish-English dictionary of fi nance and banking, Warszawa Zbiór przepisów i informacji Ministerstwa Sprawiedliwo ci z zakresu obrotu prawnego z zagranic, Warszawa VI

8 A a vista a vista; on presentation; sight; at sight; akredytywa ~ sight letter of credit; depozyt zwrotny ~ call deposit; kurs de wiz ~ sight rate; płatno ć ~ sight payment; płatny ~ payable at sight; trata ~ sight draft; weksel ~ sight bill; bill at sight; wystawić weksel ~ draw at sight abandon abandon; abandonment; ~ celny customs abandonment; akt ~u act of abandonment; przyj cie ~u acceptance of abandonment; zgłoszenie ~u notice of abandonment abandonatariusz abandonee abandonować abandon abdykacja abdication of the throne; demission abdykować abdicate (the throne) abolicj a 1. abolition; 2. annulment; 3. general amnesty for certain offences; ~ podatkowa tax abolition; ~ ustawowa statutory abolition; akt (dokument) ~i instrument of abdication abonament 1. subscription; 2. (prawo do u ytkowania) licence; ~ miesi czny monthly season ticket; (na rozgrywki sportowe) season ticket; subscription ticket; (za radio i telewizj ) licence fee abonent subscriber; ~ linii telefonicznej subscriber to a telephone line; ~ telefoniczny telephone subscriber; ~ teleksu telex subscriber abonować subscribe (to) aborcja abortion; ~ nieusprawiedliwiona (podlegaj ca karze) unjustifi ed abortion; ~ usprawiedliwiona (ze wzgl dów medycznych lub innych) justifi able (justifi ed) abortion; ~ uzasadniona (wzgl dami zdrowotnymi matki) justifi able (justifi ed) abortion Aborygen Aborigine abrogacja abrogation; ~ nieusprawiedliwiona abrogation without justifi cation; ~ usprawiedliwiona justifi ed abrogation abrogować abrogate absencja absence; absenteeism; truancy; ~ choro bowa sick absenteeism; ~ czasowa temporary absenteeism; ~ w pracy absence from work; absenteeism absolutn y 1. absolute; 2. implicit; ~a dyskrecja absolute discretion; ~a gwarancja absolute guaranty; ~a renta gruntowa absolute land rent; ~a sankcja absolute sanction; ~a wi kszo ć absolute majority; ~a własno ć absolute interest; ~e pierwsze stwo (w pełnym zaspokojeniu wierzycieli przed akcjonariuszami) absolute priority; top-up priority; odpowiedzialno ć ~a absolute liability absolutorium 1. exoneration; 2. polit. vote of acceptation; 3. graduation; udzielić ~ grant a vote of approval absolwent graduate; ~ uniwersytetu university graduate absorbować absorb absorpcja absorption; ~ kar concurrence of penalties; ~ niepewno ci absorption of uncertainty; ~ rodków wspólnotowych absorption of community appropriations absorpcyjny (o własno ci) absorptive absurdaln y absurd; ~e przypuszczenie absurd assumption actus reus (działanie lub zdarzenie, które składa si na przest pstwo) łac. actus reus ad hoc ad hoc ad valorem ad valorem; cło ~ ad valorem duty; podatek ~ ad valorem tax adaptacja adaptation; ~ administracyjna administrative adaptation; ~ do pracy adaptation to work; ~ fi lmowa fi lm adaptation; ~ kulturowa cultural adaptation; ~ or ganizacji adaptation of an organization; ~ siły roboczej labour adjustment; labour force adjustment; ~ społeczna social adaptation; ~ telewizyjna television adaptation; ~ umów (kontraktów) adaptation of contracts; ~ zasad adaptation of principles (rules); ~ zawodowa professional (vocational) adaptation adaptować adapt; arrange; ~ pomieszczenie convert (into sth) adekwatno ć adequacy; accuracy; ~ kapitałowa capital adequacy adekwatny adequate; accurate adhokracja adhocracy 1

9 administracja administracja 1. administration; 2. management; ~ celna customs administration; ~ centralna central administration; ~ dochodów income administration; ~ fi nansowa fi nancial administration; ~ Handlu Mi dzynarodowego International Trade Administration; ~ kolei railway administration; ~ komunalna municipal administration; ~ lasów forest administration; ~ lokalna local administration; lotnicza aviation administration; ~ o charakterze ograniczonym (co do czasu, miejsca, etc.) limited administration; ~ pa stwa state administration; ~ pa stwowa state administration; polity; ~ podatkowa tax administration; ~ pomocnicza ancillary administration; ~ portowa port administration; ~ pracy labour administration; ~ publiczna public administration; ~ publiczna sprzyjaj ca rodowisku green public administration; ~ Regulacji Gospodarczej am. Economic Regulatory Administration; ~ rz dowa government administration; ~ s dowa court s of law administration; ~ statku (utrzymanie statku w dobrym stanie technicznym) management of a ship; ~ wi zienna prison administration; ~ wojskowa army administration administracyjn y administrative; ~a i operacyjna zdolno ć do wdra ania acquis administrative and operational capacity to implement the acquis; ~e post powanie apelacyjne administrative appeal proceedings; ~e wynagrodzenie straty administrative remedy; decyzja ~a administrative decision; administrative ruling; dochodzenie w post powaniu ~ym offi cial inquiry; dodatek na koszty ~e administrative cost allowance; dokument ~y administrative document; kara ~a administrative penalty; ~y przebieg dochodzenia ( ledztwa) administrative process of the inquiry (investigation); ~y zarz dca masy upadło ciowej administrative receiver; koszty ~e administrative costs (expenses); opinie władz ~ych administrative rulings; post powanie ~e administrative proceedings; procedura ~a administrative procedure; władza ~a executive administrator administrator; am. provost; manager; ~ przymusowy sequestrator; compulsory administrator; ~ strefowy zoning administrator; ~ systemu (rent, emerytur) system administrator administratorka administratrix administrować 1. administer; 2. govern; 3. manage (sth); ~ kredytami manage credits; ~ maj tkiem manage an estate adres administrowanie management; administration; ~ kadrami personnel administration; ~ długiem debt management; ~ handlem management of trade; trade management; ~ nieruchomo ci za zgod (wydzier awiaj cego) estate at will administrowany managed; administered; ~ handel managed trade admiralicja admiralty adnotacja (na odwrocie dokumentu) endorsement; annotation; comment; notation; note; reference; ~ na odwrocie dokumentu endorsement on reverse; ~ na upowa nieniu s dowym (ustanawiaj cym administratora maj tku zmarłego) notation; ~ o prote cie sporz dzona (przez notariusza) na wekslu notation on a bill of exchange (by a notary public); ~ o przyj ciu acceptance note; ~ o zawarciu zwi zku mał e skiego marriage annotation; ~ osobista personal note adopcj a adoption; ~a testamentowa adoption by testament; ~a zagraniczna foreign adoption; ~a ze wzgl dów humanitarnych adoption on humanitarian consideration; aktualna data podj cia zamiaru ~i ADP (actual date of placement); decyzja (postanowienie) o ~i adoption order; oddać dziecko do ~i put a child up for adoption adoptować adopt adoptowan y adopted; adoptive; ~y brat brother by adoption; ~y syn adoptive son; adopted son; ~a córka adopted daughter adres address; (przesyłki) destination; ~ aktualny present address; ~ bezpo redni direct address; ~ biurowy offi ce (business) address; ~ dla dor cze address for service; ~ do korespondencji accommodation address; correspondence address; ~ domowy home address; ~ fi rmowy business (company) address; ~ grzecz no ciowy (czasowego pobytu) accommodation address; ~ internetowy website address; Internet address; ~ lokalny local address; ~ miejsca zamieszkania home address; Internet address; ~ na wypadek potrzeby address in case of need; ~ nieznany address unknown; ~ pocztowy mailing address; br. postal address; ~ poczty post offi ce address; ~ poczty elektronicznej address; ; electronic mail adress; ~ pomocniczy auxiliary address; ~ poprzedni former address; ~ prawny legal address; ~ prywatny private address; ~ schronienia shelter address; ~ stałego miejsca zamieszkania permanent address; ~ telegrafi czny cable address; tele- 2

10 adresat gram address; telegraphic address; ~ umowny fi ctitious address; ~ w potrzebie (na wekslu) reference address in case of need; ~ wysyłkowy forwarding address; ~ zamieszkania residential address; ~ zwrotny return address; podać ~ give an address; zmiana ~u change of address adresat (przekazu) remittee; receiver; recipient; addressee; ~ oferty offeree; ~ w potrzebie (napis na wekslu) addressee (referee) in case of need; ~ wekslowy drawee; trustee adresować address; direct adresow y address; chor giewka ~a address tag; ksi ka ~a address book adwokack i ~a porada legal advice; aplikant ~i trainee solicitor; członek rady ~iej br. Bencher; kancelaria ~a law offi ce; praktyka ~a legal practice adwokat attorney (-at-law); br. barrister (-atlaw); counsel; counselior; legal counsel; lawyer; pleader; szkoc. advocate; (w s dzie) barrister; ~ bronił sprawy the counsel argued the case; ~ generalny (główny) am. general counsel; ~ koronny br. Crown solicitor; ~ Korony br. counsel for the Crown; ~ nieposiadaj cy tytułu adwokata królewskiego junior barrister (council); ~ obrony counsel for the defence; defending counsel; ~ oskar enia counsel for the prosecution; ~ powoda counsel for the plaintiff; plaintiff s counsel; ~ pozwanego defence counsel; ~ prowadz cy kancelari practising barrister; ~ prowadził spraw the counsel argued the case; ~ s dowy trial attorney; ~ sprawuj cy tymczasowo funkcj s dziego br. recorder; ~ udzielaj cy porad (ale niewyst puj cy w s dzie) br. chamber counsel; ~ wyst puj cy jedynie w s dach ni szych br. solicitor; ~ wyst puj cy w imieniu pozwanego counsel appearing for the defendant; am. attorney for the defendant (defense); ~ wyst puj cy w sprawie attorney of record; ~ wyst puj cy w s dach ni szej instancji solicitor; ~ z upowa nienia by attorney, by power of attorney; ~ z urz du (wyst puj cy w S dzie Najwy szym) br. Offi cial Solicitor (to the Supreme Court); br. public defender; court-appointed lawyer; być reprezentowanym przez ~a be represented by counsel; coroczna lista ~ów br. Law List; honorarium (wynagrodzenie) ~a counsel s fee; barrister s fee; legal fee; wzi ć ~a hire a lawyer adwokatura advocacy; przen. law; solicitation; (zawód adwokata) the bar; ~ Szkocji the bar of Scotland agencja aeronawigacja air navigation afek t affection; emotion; ~t patologiczny pathological affect; zabójstwo w ~cie crime of passion afer a bubble; swindle; scandal; ~a dopingowa doping scandal; ~a korupcyjna corruption scandal; ~a narkotykowa drug scandal; ~a polityczna political scandal; zatuszować ~ cover up a scandal affi davit affi davit afi liacja affi liated organization; affi liation afi liować affi liate afi liowan y affi liated; ~e (stowarzyszone) towarzystwo (przed si biorstwo) affi liated company (enterprise); członek ~y affi liated member afi rmacja affi rmation afi sz placard; poster afryka ski African; ~ Bank Rozwoju African Development Bank (ADB); ~ Kongres Narodowy (partia w RPA) African National Congress (ANC) agencj a 1. (fi rma) agency; 2. (przedstawicielstwo) agency offi ce; representative; 3. (biuro) bureau; ~a bankowa bank agency; ~a Bezpiecze stwa Narodowego National Security Agency (NSA); ~a bukmacherska betting shop; ~a celna customs agency; ~a detektywistyczna detective agency; ~a dokonuj ca ratingu rating agency Poor s; ~a doradztwa personalnego human-resources consulting agency; ~a Dostaw Euratomu Euratom Supply Agency; ~a ds. Bezpiecze stwa i Higieny Pracy Agency for Health and Safety at Work; ~a ekspedycyjna dispatch agency; ~a eksportowa export agency; ~a federalna federal agency; ~a fi nansowa fi nancial agency; ~a frachtowa freight agency; ~a generalna general agency; ~a handlowa commercial (trade) agency; mercantile agency; ~a informacyjna (prasowa) news agency, press agency; inquiry agency; ~a inkasowa collecting agency; ~a interwencyjna intervention agency; ~a konsularna consular agency; ~a kontrolna testing agency; ~a Kosmiczna Space Agency; ~a kredytowa eksportu export credit agency; ~a kupna (sprzeda y) nieruchomo ci real estate agency; ~a lotnicza fl ight agency; ~a marketingowa marketing agency; ~a mi dzyrz dowa intergovernmental agency; ~a morska naval agency; maritime agency; ~a obrotu nieruchomo- ciami estate agency; ~a pocztowa postal agency; ~a po rednictwa pra cy placement 3

11 agencyjny agency; ~a pracy tymczasowej temporary employment agency; temporary help job; ~a prasowa (informacyjna) press agency; ~a ratingowa rating agency; ~a regionalna regional agency; ~ reklamowa publicity agency; advertising (advertisement) agency; ~a Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture; ~a Rozwoju Mi dzynarodowego Agency for International Development (AID); ~a Rynku Rolnego Agricultural Market Agency; ~a rz dowa government agency; governmental agency; ~a składuj ca storage agency; ~a sprze da y selling agency; ~a Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Mi dzynarodowego United States Agency for International Development; ~a stanowa state agency; ~a transportowa (spedytorska) transport agency; ~a turystyczna tourist agency (bureau); ~a ubezpieczeniowa insurance agency; ~a Własno ci Rol nej Agriculture Property Agency; ~a Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa Agriculture Property Stock of the State Treasury Agency; ~a wynajmuj ca personel placement agency; temporary employment undertaking; ~a wy szego szczebla higher level agency; ~a zagraniczna foreign agency; ~a zakupu purchasing agency; ~a zatrudnienia wiadcz ca usługi odp łatne feecharging agency; centrala ~i headquarters of an agency; Centralna ~a Wywiadowcza am. Central Intelligence Agency (CIA) agencyjn y agency; akta ~e agency records agenda agenda; am. docket agent agent; broker; buying agent; middleman; representative; ~ armatora owner s agent; ~ awaryjny (zajmuj cy si likwidacj roszcze odszkodowawczych) settling agent; ~ banku bank broker; bank agent; ~ celny am. custom(-) house broker; customs agent; br. customs broker; clearing agent; ~ czarterowy armatora agent to owner; ~ del credere del credere agent; ~ do przeprowadzenia wyborów election agent; ~ do spraw sprzeda y sales agent; ~ do spraw zakupu buying agent; ~ dokonuj cy potr ce withholding agent; ~ dyplomatyczny diplomatic agent; ~ eksportowy export agent; ~ federalny federal agent; ~ fi nansowy fi nancial agent; ~ fi rmy solicitor; company s agent; ~ fi rmy ubezpieczaj cej przeciw bezrobociu unemployment insurance offi cer; ~ fi skalny fi scal agent; ~ generalny (główny) general agent; ~ handlowy am. business agent; commercial traveler; dealer; mercantile agent; aglomeracja trade intermediary; commercial agent; trade agent; ~ importowy import agent; importing agent; ~ inwestycyjny investment agent; ~ komisowy (na prowizji, prowizyjny) commission agent; ~ konsularny consular agent; ~ kupna (sprzeda y) nieruchomo ci real estate agent; realtor; ~ nieruchomo ci br. estate agent; ~ nieznanego zleceniodawcy undisclosed agent; ~ odbiorczy receiving agent; ~ okr towy ship broker; ship s agent; shipping agent; ~ okr towy armatora chartering broker; ~ pa stwowy state agent; ~ płatniczy fi s- cal agent; ~ podatkowy tax agent; ~ podró y travel agent; ~ po rednicz cy w przekazywaniu informacji wywiadowczych courier; ~ prasowy press agent; ~ producenta am. manufacturer s agent; ~ promocyjny promotion dealer; ~ prowadz cy cudz spraw bez zlecenia agent of necessity; ~ reklamowy publicity (advertising) agent; ~ rozrachunkowy clearing agent; ~ rz dowy government agent; ~ słu b ubezpieczeniowych insurance services agent; ~ spedycyjny shipping agent; ~ spółki am. corporate agent; ~ sprzeda y selling agent; ~ sprzeda y statków ship broker; ~ ubezpieczeniowy agent to underwriters; insurance agent; insurance broker; insurance offi cer; underwriter; underwriting agent; ~ ubez pieczeniowy Lloyda Lloyd s agent; ~ upełnomocniony accredited agent; ~ w handlu nieruchomo ciami am. real estate broker; ~ wył czny exclusive agent; sole agent; ~ wyst puj cy w imieniu wła cicieli statków ship s husband; ~ zagraniczny foreign agent; ~ zakupu purchasing agent; ~ zarz dzaj cy managing agent agio agio; ~ bankowe bank agio; ~ emisyjne issue premium; premium on issue; share premium; ~ emisyjne (kursu akcji) premium on shares; ~ emisyjne akcji share premium; ~ fi - nansowe fi nancial agio; ~ konwer syjne conversion premium; ~ kursu dewiz premium on exchange; ~ po yczki loan premium; ~ przy spłacie (wykupie) reimbursement premium; ~ złota (złotych monet) gold premium; premium on gold agiota agiotage agitacja agitation; canvassing agitator agitator; canvasser; fi eldman; ~ polityczny political agitator agitować agitate aglomeracja agglomeration; complex; ~ miejska conurbation; urban agglomeration (complex) 4

12 agregacja akceptowalny agregacja aggregation agregat aggregate; ~ kredytowy credit aggregate; ~ monetarny monetary aggregate; ~ pieni dza money supply; money stock agresj a aggression; ~a wojskowa military aggression; akt ~i act of aggression; zapobiegać ~i prevent aggression agresor aggressor agresywno ć hostility; aggressiveness agresywn y 1. belligerent; offensive; 2. (osoba) truculent; aggresive; ~a reklama aggressive ad (advertisement); ~a wycena aggressive pricing; ~e metody sprzeda y hard sell; hard selling; aggressive sales methods; ~e zachowania spółki (w stosunku do konkurencji) abusive company behaviour; ~y marketing offensive marketing; aggressive marketing agrobiznes agrobusiness agromelioracja land improvement agroturystyka farm accommodation for tourists; agrotourism ajent franchise holder; franchised dealer akademia academy; ~ ekonomiczna Academy of Economical Sciences; ~ Marynarki Wojennej Naval Academy; ~ medyczna medical school; ~ nauk academy of science; ~ rolnicza agricultural university; ~ wojskowa military academy; Polska A~ Nauk Polish Academy of Sciences akademicki university; academic; człowiek z wykształceniem ~m university man; nauczyciel ~ university teacher; fellow; rok ~ academic year akademik pot. hostel; student hostel; br. hall (of residence); am. dorm akaparacja ring akaparować corner akapit 1. paragraph; 2. recital; sub(-)paragraph akceleracja acceleration akcent stress; element; kła ć na co ~ put the stress on sth akcept acceptance; accepted bill; ~ bankowy bank acceptance; ~ bankierski banker s acceptance; ~ bezwarunkowy (weksla) clean acceptance (of a bill of exchange); unconditional acceptance; ~ cz ciowy partial acceptance; ~ do zapłaty w dniu... acceptance due on...; ~ dolarowy dollar acceptance; ~ domicylowany domiciled acceptance; ~ grzeczno- ciowy (weksla) accommodation acceptance; ~ grzeczno ciowy zaprotestowanego weksla przez trzecia osob acceptance for honour; ~ handlowy trade acceptance; ~ in blanco acceptance in blank; blank acceptance; ~ krajowy domestic acceptance; ~ nadaj cy si do dyskonta eligible acceptance; ~ niepodlegaj cy dyskontu uneligible acceptance; ~ ogólny general acceptance; ~ płatny w dniu... acceptance due on...; ~ przez podpis (umowy) acceptance by signature (of an agreement); ~ przez wyr czenie collateral acceptance; ~ towarowy trade acceptance; ~ traty acceptance of a draft; ~ w zamian za dokumenty acceptance against documents; ~ warunkowy conditional acceptance; qualifi ed acceptance; ~ weksla acceptance of a bill of exchange; ~ weksla niehonorowanego acceptance of honour; acceptance supra protest; ~ z dodatkowym zabezpieczeniem collateral acceptance; ~ zabezpiecza j cy collateral acceptance; milcz cy ~ implied acceptance akceptacj a acceptance; (zgoda) assent; ~a bezwarunkowa unconditional acceptance; ~a cz - ciowa partial acceptance; ~a da nych kontroli acceptance of test data; ~a innowacji adoption of innovation; ~a nieod wołalna irrevocable acceptance; ~a oferty prze targowej acceptance of a tender; ~a spo łeczna social acceptance; ~a weksla acceptance of a bill; acceptance of a draft; ~a weksla niehonorowanego acceptance for honour (by intervention); acceptance supra protest; ~a z zastrze eniem acceptance with provision; ~a za por czeniem (z awalem) collateral acceptance; ~a zobowi zania acceptance of liability; brak ~i want of acceptance; data ~i date of acceptance; odmowa ~i dishonouring; okres ~i period of acceptance; przedstawić do ~i present for acceptance akceptacyjn y acceptance; akredytywa ~a acceptance credit akceptant (weksla) accepter; acceptor; taker; drawee; ~ przez wyr czenie (zaprotestowanego weksla) accepter for honour (by intervention, supra protest); ~ weksla taker of a bill akceptować 1. approve; assent; endorse; 2. (przyjmować do wiadomo ci) accept; ~ in blanco accept in blank; ~ łapówk accept (take) a bribe; ~ porozumienie (układ) accept an arrangement (agreement); ~ propozycj accept a proposal; ~ ugod accept a composition; ~ warunki accept the terms; ~ według warto ci nominalnej accept at face value; ~ weksel accept a bill; give protection to a bill; ~ wpłat approve a payment akceptowalno ć acceptability akceptowaln y acceptable; ~y w przedstawionej formie acceptable as presented; ~e całko- 5

13 akceptowanie wite ryzyko zlecenia acceptable audit risk; ~e ryzyko wykrycia acceptable detection risk; ~e ryzyko zlecenia acceptable ultimate risk akceptowanie accepting; acceptance; ~ (branie) łapówek accepting (taking) of bribes akceptowany received; accepted; ~ społecznie socially accepted akcesj a accession; deklaracja ~i declaration of accession; warunki ~i accession criteria akcesoria accessories; appliances; ~ i sprz t fi xtures and equipment akcesoryjn y accessory; wina ~a accessory guilt akcesyjn y accession; ~e kwoty wyrównawcze accession compensatory amounts; traktat ~y accession treaty akcj a 1. (czynno ć) action; operation; 2. (powództwo) civil action; claim; complaint; 3. (papier warto ciowy) am. stock; am. stock certifi cate; share; 4. (działanie) campaign; ~a anty dumpingowa antidumping action; ~a apor towa initial share; share issued for consideration other than cash; vendor s share; ~a bankowa bank share; ~a bez dodatkowej płatno ci (w przypadku bankructwa) non-assessable stock; ~a bez prawa głosu non-voting share; ~a bez warto ci nominalnej no par share (stock); share of no par value; share without par value; ~a bez warto ci parytetowej no par value share; ~a bez zabezpieczenia debenture share; ~a bezpo rednia direct action; ~a całkowicie opłacona fully paid share; ~a cz ciowo opłacona partly paid share; ~a daj ca prawo do głosowania voting stock (share); ~a daj ca prawo do otrzymania dywidendy participating share; ~a defensywna defensive operation (action); ~a funduszu inwestycyjnego investment fund share; ~a globalna global action; ~a handlowa trade action; ~a happeningowa happening action; ~a ja ko lokata kapitałowa investment shares (stock); ~a jednostronna unilateral action; ~a ju wyemitowana already issued share; ~a kwotowana na giełdzie quotable share; ~a młoda young share; ~a na okaziciela bearer share; ~a niebieski eton (pierwszorz dny papier warto ciowy) blue-chip; ~a niecałkowicie (cz ciowo) opłacona partly paid share; not fully paid share; ~a nowej emisji new share (stock); ~a nowo wyemitowana am. baby stock; ~a o ograniczonej zbywalno ci tied share; ~a odroczona deferred stock; deferred share; ~a preferencyjna preferred share (stock) akcja (prefs); debenture stock; prior stock; ~a pracownicza employee stock; employee s share; ~a promocyjna promotion action; ~a protestacyjna industrial action; ~a protestacyjna polegaj ca na zwol nieniu tempa pracy ca canny strike; ~a przed si biorstw przemysłu papierniczego pulp and paper industry stock; ~a przedsi biorstwa przemy słu górniczego mining equity; ~a przedsi biorstwa sektora górniczego o drugorz dnym znaczeniu junior mining security; ~a ratownicza salvage action; life-saving action; rescue action; ~a reglamentacyjna (regulacyjna) regulatory action; ~a solidarno ciowa solidarity action; ~a społeczna civic inititive; social campaign; ~a subskry bowana subscribed share; ~a tymczasowa temporary action; ~a uprawniaj ca do głosowania voting stock; ~a uprzywilejowana am. preference stock; preference share; preferred share (stock) (prefs); debenture stock; prior stock; ~a uprzywilejowana kumulacyjna cumulative preference share; ~a uprzywilejowana zwykła common preferred share; ~a w posiadaniu własnym capital stock in treasury; ~a wojenna act of war; ~a wyemitowana przez korporacj br. corporation stock; ~a wywrotowa sedition; subversive action; ~a wzrastaj ca growth share; ~a zabezpieczaj ca safeguard action; ~a zabezpieczaj ca dla celów rozwoju safeguard action for development purposes; ~a zagraniczna foreign stock; ~a zało ycielska initial share; share issued for consideration other than cash; vendor s share; founder s share; founders stock; management share; open ing stock; ~a zapobiegawcza preventive action; ~a zmierzaj ca do otrzymania odszkodowania assumpsit; ~a zwi zkowa industrial action; ~a zwykła common stock; (nieuprzywilejowana) ordinary share; A-share; common share; equity; original share (stock); ~a zwy kuj ca winner; ~e wysokiego lotu (których stosunek ceny do dochodu przekracza redni ) high fl yers; ~e 100-dolarowe full shares; ~e aktywne active stocks; ~e alfa br. Alpha stocks; ~e ameryka skie American stocks; ~e bankowe bank shares; ~e bior ce udział w zyskach participating shares; ~e daj ce prawo do wi kszej liczby głosów multiple voting shares; ~e domów towarowych stores; ~e drugiej kategorii second-rate shares (stocks); ~e emitowane przez korporacje (korporacyjne) corporation stocks; ~e 6

14 akcja fi rm motoryzacyjnych motor stocks; ~e gotowe do dostarczenia good delivery stocks; ~e górnicze mining shares; ~e gratisowe br. bonus shares; am. bonus stocks; ~e groszowe br. penny shares; am. penny stocks; ~e gwarantowane guaranteed shares (stocks); ~e imienne inscribed shares; inscribed stocks; registered shares; ~e kolejowe (towarzystw kolejowych) railroads; ~e kopalniane mining shares (stocks); ~e kopal w Południowej Afryce pot. Kaffi rs; ~e kopal złota gold stocks; ~e kumulacyjne accumulative stocks; ~e kwalifi kowane członków ra dy nadzorczej spółki qualifying shares; ~e lokalnych organów władzy local authorities stocks; ~e maj ce nominał par-value stocks; ~e na okaziciela am. bearer stocks; bearer shares; shares warrant (to bearer); ~e na o ywienie recovery stocks; ~e nabywane za gotówk cash shares; ~e najaktywniejsze most active shares; ~e najbardziej wiarygodnych i przynosz cych zyski fi rm giełdowych am. blue chips; ~e nale ce do niewielu akcjonariuszy tightly held shares; ~e niedaj ce posiadaczowi prawa głosu non-voting stocks; non-voting shares; ~e niedopuszczone urz dowo do obrotu am. letter stocks; ~e nienotowane na giełdzie unquoted shares; ~e nieopodatkowane bail-out stocks; ~e nieposiadaj ce warto ci nominalnej no par value shares; ~e nierozdzielone unalloted shares; ~e nieustalone blank stocks; ~e niewyemitowane unissued shares; ~e niezrealizowane excess shares; ~e niecie sz ce si popytem dead stocks; ~e niekumulacyjne am. non-cumulative stocks; ~e nieopodatkowane bail-out stocks; ~e nieprze noszalne unassignable shares; ~e niesubskrybowane unsubscribed stocks; ~e nieupraw niaj ce udziałowcy do głosowania podczas zebra akcjonariuszy non(-)voting shares; ~e niewycenione unvalued stock; ~e nisko oceniane low-rated shares; ~e notowane na giełdzie listed stocks; ~e nowej emisji junior stocks; ~e o spadaj cym kursie soft stocks; ~e o warto ci nominalnej 25 dolarów quarter stocks; ~e o warto ci nominalnej 50 dolarów half stocks; ~e obligacyjne debenture stocks; ~e obowi zkowe subskrybowane prze z członków zarz du spółki qualifi cation shares; ~e odroczone deferred shares; ~e ogra niczone non-assessable stocks; ~e opłacone całkowicie fullypaid stocks; ~e opłacone cz ciowo partlypaid stocks; ~e ostateczne defi nite shares; ~e akcja ostatnio wyemitowane newly issued shares; ~e ostemplowane marked shares; ~e pierwszej emisji original stocks; ~e pierwsze stwa preference shares; ~e płatne w złocie gold shares; ~e podlegaj ce opodatkowaniu (po ich sprzeda y na giełdzie) assessable stocks; ~e po yczki narodowej the funds; ~e pracowników employee stocks; staff shares; ~e preferencyjne kumulacyjne cumulative preference shares; ~e preferowane preferred stocks; ~e przedsi biorstw u yteczno ci publicznej public utility shares (stocks); ~e przemysłowe industrial shares (stocks); industrials; ~e przemysłu ci kiego heavy industrials; ~e przemysłu miedzianego copper shares; coppers; ~e rozdrobnione split-up stocks; ~e sankcjonuj ce assented shares; ~e spadły o jeden punkt the shares relapsed a point; ~e spekulacyjne speculative shares (stocks); ~e spłacone w ca ło ci fully paid stocks; ~e spółki am. corporate bonds; corporate stocks; ~e spółki posiadane przez jej kierownictwo management shares; ~e stalowni steels; ~e standardowe leaders; leading shares; ~e stanowi ce własno ć spółki treasury stocks; ~e starej emisji old shares; old stocks; ~e subskrybowane subscribed shares; subscription shares; ~e subskrybowane przez członków zarz du spółki qualifi cation shares; ~e szybko rozwija j cego si przedsi biorstwa growth stocks; ~e towarzystw kolejowych am. rail stocks; ~e towarzystw naftowych oil shares; oils; ~e towarzystw ubezpieczeniowych insurance company stocks; ~e towarzystw eglugowych shipping shares; ~e ubezpieczeniowe insurance shares; ~e uprawniaj ce do głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy voting shares; ~e uprawniaj ce do poboru dywidendy participating shares; ~e uprzy wilejowane br. preference shares; preferences; am. preferred shares; preferred stocks; preference stocks, privileged shares; ~e uprzywilejowane daj ce prawo do dodatkowej dywidendy br. participating preference shares; am. participating preferred stocks; ~e uprzywilejowane kumulacyjne cumulative preferred stocks; priority shares; ~e uprzywilejowane niekumulacyjne noncumulative preferred stocks; ~e uprzywilejowane zamienne convertible preferred stocks; ~e uprzywilejowane zwykłe common preference stocks; ~e uprzywilejowane zwrotne redeemable preference shares; ~e utracone 7

15 akcjonariat forfeited shares; ~e w obiegu (wyemitowane) outstanding shares (stock); ~e, w przypadku których wypłata dywidend jest gwarantowana przez inne przed si biorstwa guaranteed stocks; ~e w tpliwe br. fancy shares; ~e wielkich spółek blue-chip shares; ~e wiod ce leading shares; ~e wydawane pracownikom stocks issued to employees; ~e wyemitowane issued shares; issued stocks; ~e wymagaj ce dopłaty am. assessable stocks; ~e wysoko notowane high-fl ying stocks; ~e z gwarantowan dywidend guaranteed shares (stocks); ~e z prawem udziału w zyskach profi t-sharing stocks; ~e z odroczonym terminem wypłaty dywidendy deferred shares; ~e zagraniczne foreign stocks; ~e zamienne convertible stocks; ~e zamienne preferencyjne convertible preference shares; ~e zapewniaj ce wi kszo ć podczas głosowania golden shares; ~e zastrze one (warunkowe) qualifi cation shares; ~e zdeponowane u powiernika shares held in escrow; ~e zdeponowane stanowi ce zabezpieczenie guaranty stocks; ~e zespolone stapled stocks; ~e złote golden shares; ~e zni kuj the shares are down; ~e zwykłe ordinary shares, common shares; ~e zwykłe bez ustalonej dywidendy equities; ~e zwykłe przed si biorstw przemysłowych industrial equities; handel (obrót) ~ami stocks trading; stocks jobbery; dochód netto przypadaj cy na ~ net income per share; dochód w przeliczeniu na jedn ~ earnings per share; certyfi kat ~i share certifi cate; stock certifi cate; ci g łe dokupowanie ~i okre lonego przedsi biorstwa pyramiding; cz ć ~i fraction of a share; denominowanie ~i share denomination; dochód z ~i stock yield; yield on shares; indeks cen (kursów) ~i share price index akcjonariat stockholders; ~ bierny passive ownership of equity; ~ pracowniczy employee stock ownership plan; ~ własno ciowy shareholders structure akcjonariusz 1. equity holder; holder of shares; participator; shareholder; stockholder; 2. investor; ~ banku bank shareholder, bank stockholder; ~ b d cy osob fi zyczn non-corporate shareholder; ~ drobny small shareholder; ~ główny principal shareholder; ~ krajowy residential shareholder; ~ mniejszo ciowy minority shareholder (stockholder); ~ nieuprzy wilejowany (posiadaj cy akcje zwykłe) ordinary shareholder; ~ obejmuj cy akcje w czyim imieniu nominee akredytywa shareholder; ~ posiadaj cy akcje imienne registered shareholder; ~ posiadaj cy akcje uprzywilejowane preference shareholder; ~ posiadaj cy akcje z odroczon dywidend deferred shareholder; ~ posiadaj cy akcje zwykłe ordinary shareholder; ~ posiadaj cy kontrolny pakiet akcji controlling shareholder; ~ uprzywilejowany preferred stockholder; ~ wi kszo ciowy controlling shareholder (stockholder); majority shareholder; cudzoziemski ~ non-resident shareholder; główny ~ main shareholder akcydencje customs charge akcyjn y (towarzystwo) am. incorporate; jointstock; (jednorazowy) one-off; ~e towarzystwa ubezpieczeniowe stock insurance companies; ~y bank komercyjny br. joint stock bank; certyfi kat ~y bez doł czonych kuponów bare shell; fundusz ~y share fund; kapitał ~y share capital; przedsi wzi cie ~e one-off enterprise akcyza excise; excise duty; excise tax; ~ na benzyn tax on petrol; ~ na napoje alkoholowe liquor excise; excise on spirits; ~ zaporowa barrage excise aklamacj a (przyj cie wniosku bez głosowania) acclamation; przyj ć przez ~ adopt by acclamation; uchwalić przez ~ carry by acclamation; wybrać przez ~ elect by acclamation akord (system pracy) piecework, payment by the work; ~ progresywny accelerating piece rate; ~ z premi incentive wage system; praca na ~ piecework; job-work; pracować na ~ be on piecework akredytacja accreditation; ~ agencji SAPARD accreditation of the SAPARD agency; ~ dostawców accreditation of suppliers; ~ Europejska European Accreditation akredytować accredit akredytowanie accreditation akredytowany accredited; benefi ciary; credited party; ~ przedstawiciel accredited representative; ~ w Berlinie accredited to Berlin; korespondent ~ przy correspondent accredited to akredytyw a credit; letter of credit; ~a akceptacyjna acceptance letter of credit; ~a awizowana advised letter of credit; ~a bankowa banker s letter of credit; ~a bankowa na pokrycie kosztów zwi zanych z przygotowaniem towarów do wysyłki packing letter of credit; ~a bez podania kwoty blank letter of credit; ~a bezdokumentowa clean letter of credit; ~a bezpo rednia direct letter 8

16 aksjomat akt of credit; ~a bud etowa budgetary letter of credit; ~a czysta (bezdokumentowa) clean (open) letter of credit; ~a długoterminowa long-term letter of credit; ~a dokumentowa documentary letter of credit; ~a dokumentowa adresowana do eksportera commercial letter of credit; ~a eksportowa export letter of credit; ~a gotówkowa sight credit; ~a gwarantowana guaranteed letter of credit; ~a han dlowa commercial letter of credit; ~a importowa import letter of credit; ~a jednorazowa single letter of credit; ~a jeszcze niewykorzystana a not yet utilized letter of credit; ~a krajowa internal letter of credit; am. domestic letter of credit; ~a negocjacyjna negotiable letter of credit; ~a niepokryta uncovered letter of credit; ~a nieodnawialna non-renewable letter of credit; non-revolving letter of credit; ~a nieodwołalna irrevocable letter of credit; ~a niepodzielna indivisible letter of credit; ~a niepotwierdzona unconfi rmed letter of credit; ~a o negocjacji negotiation letter of credit; ~a odnawialna extended letter of credit; non(-)cumulative letter of credit; ~a odwołalna revocable letter of credit; ~a ograniczona limited letter of credit; ~a okr na (cyrkularna) circular letter of credit (c.l.c.); circular note; general letter of credit; ~a oryginalna (pierwotna) original letter of credit; ~a otwarta przez nabywc na rzecz sprzedawcy back-to-back letter of credit; ~a otwarta telegrafi cznie telegraphic letter of credit; ~a pieni na monetary letter of credit; ~a podró na world-wide circular letter of credit; ~a podró nicza (turystyczna) traveller`s letter of credit; ~a podzielna divisible credit; divisible letter of credit; ~a pokryta covered letter of credit; ~a pomocnicza (zabezpieczaj ca) standby letter of credit; ~a potwierdzona confi rmed letter of credit; ~a potwierdzona nieodwołalna straight credit; confi rmed irrevocable letter of credit; ~a przenoszalna transferable letter of credit; ~a rembursowa reimbursement letter of credit; ~a rewolwingowa revolving letter of credit; ~a rozszerzona extended letter of credit; ~a towarowa certifi cate of manufacture letter of credit; commercial credit; commodity letter of credit; ~a wi zana back-to-back letter of credit; ~a wygasa (traci wa no ć) the letter of credit expires (becomes invalid); ~a wyprzedzaj ca anticipatory letter of credit; ~a z czerwon klauzul red clause letter of credit; ~a z odroczonym terminem płatno ci deferred payment letter of credit; ~a z trat płatn a vista sight letter of credit; ~a zbywalna (przenoszalna) transferable letter of credit; ~a zwykła simple letter of credit; czysta ~a open credit; data otwarcia (wystawienia) ~y date of issue of a letter of credit; aksjomat axiom akt 1. (działanie) act; 2. (document) certifi cate; deed; statute; document; ~ abandonu act of abandonment; ~ abdykacji instrument of abdication; ~ administracyjny administrative act; ~ agresji act of aggression; ~ antydumpingowy antidumping act; ~ anuluj cy (polecenie wła ciciela hipoteki dokonania zmian w akcie hipotecznym) deed of annulment; ~ autentyczny authentic deed (document); ~ bankructwa act of bankruptcy; ~ bezprawny illegal act; ~ cesji (przelewu) deed of conveyance; deed of assignment; deed of transfer; instrument of transfer; ~ cesji (prze lewu) maj tku deed of assignment; ~ darowizny deed of donation; ~ derogacyjny derogation deed; ~ dobrej woli act of good will; ~ hipoteczny mortgage certifi - cate; mortgage deed; ~ Ko cowy Final Act; ~ Ko cowy z Helsinek Helsinki Final Act; ~ kupna purchase deed; ~ kupna-sprzeda y deed (bill) of sale; sale contract; ~ łaski act of pardon; act of grace; act of indemnity; ~ nabycia deed of acquisition; ~ nadania charter; ~ naturalizacji (nadania obywatelstwa) act of naturalization; ~ niewi cy non-binding act; ~ nominacyjny certifi cate of appointment; ~ notarialny notarial act; notarial deed; authenticated act; ~ obowi zuj cy binding act; effective act; act in force; ~ obrony act of defence; ~ ofi cjalny offi cial act; ~ oskar- enia accusation; bill of indictment; indictment; ~ piractwa act of piracy; ~ prawny deed; enactment; legal act; law act; (l. mn.) legislation; ~ prawny dotycz cy papierów warto ciowych securities act; ~ prawny przelewu praw deed of assignment of rights; ~ prawomocny act in force; ~ protestu act of protest; ~ protestu weksla act of protest; ~ prywatny private deed; ~ przebaczenia act of forgiveness; ~ przekazania praw deed of assignment; ~ przelewu (cesji) transfer deed; deed of transfer; transfer instrument; ~ przemocy act of violence; ~ przeniesienia własno ci deed of settlement of property; deed of transfer; ~ przeniesienia własno- ci nieruchomo ci (tytułu prawnego) deed of conveyance; A~ Przyst pienia (do Unii 9

17 akta Europejskiej) Accession Act; ~ sabota u act of sabotage; ~ s dowy judicial act; ~ terrorystyczny terroristic act; ~ terroryzmu acts of terrorism; ~ ugody deed of arrangement; ~ układu z wierzycielami deed of arrangement; ~ ułaskawienia act of indemnity; ~ umowy agreement; contract; ~ upa dło ci act of bankruptcy; ~ urodzenia certifi cate of birth; birth certifi cate; ~ urz dowy public act; public record; offi cial act; ~ ustawodawczy legislative act; ~ utworzenia spółki memorandum of association; deed of association; ~ uzupełniaj cy supplementing act; ~ władzy (niepodlegaj cy kontroli s dowej) act of State; ~ władzy pa stwowej act of state; ~ własno ci deed of ownership; freehold; title deed; ~ wojny act of war; ~ woli act of will; act of volition; ~ wrogi (w stosunkach mi dzynarodowych) hostile act; ~ wykonawczy administrative act; ~ zakupu act of purchase; ~ zało ycielski (utworzenia) foundation act; am. corporation charter; deed of incorporation; foundation law; ~ zawarcia mał e stwa certifi cate of marriage; marriage certifi cate; ~ zgonu certifi cate of death; death certifi cate; ~a praw ne doty cz ce dzier awy leasehold legislation; dodatek do ~u prawnego label akt a 1. (dokumenty) fi les; records; papers; 2. (sprawy, osoby notowanej) dossier; ~a agencji agency records; ~a archiwalne archival records; ~a banku records of a bank; bank records; ~a odnosz ce si do tej sprawy the records concerning this case; ~a odwołania appeal docket; ~a osobowe personal dossier; dossier; personal fi les; personnel records; service records; ~a osoby notowanej na policji person dossier; ~a pa stwowe state records; ~a personalne personnel fi les; records; ~a podr czne reference fi les; ~a pomocnicze supplementary fi les; ancillary papers; ~a publiczne public records; ~a s dowe (sprawy) brief; court records (rolls); records of the court; ~a spółki (korporacji) records of a corporation; ~a sprawy brief; case records; trial bundle; ~a stanu cywilnego marital status records; ~a statystyczne statistical records; ~a tymczasowe temporary docket; ~a wyczeku j ce pending fi les; ~a wykonawcze executive orders; ~a zatrudnienia work fi les; ~a za alenia (reklamacji) obejmuj cych nadpłat overpayment claim fi les; ~a zrzeszonych pracodawców associated fi les; chować do ~ shelve; do waszych ~ for your fi les aktywa aktualizacja update; ~ danych fi nansowych fi nancial data update; ~ danych kadrowych HR data update aktualizować bring up to date aktualnie at the present time; currently; am. presently; ~ obowi zuj ce cło presently existing duty; ~ podł czony do internetu online; ~ wa ny of current importance; valid aktualno ci current events (affairs); news items; ~ dnia news of today; zasada ~ orzeczenia principle of validity of the verdict aktualn y present; current; defi nite; going; present; topical; ~a data podj cia zamiaru adopcji actual date of placement (ADP); ~a oferta standing offer; ~a populacja present population; ~a stawka going rate; ~a stawka wynagrodzenia current rate of pay; ~a warto ć waluty current value of a currency; ~a wiedza present knowledge; ~e dokumenty live fi les; ~e poło enie (ocena sytuacji) actual position; ~y dług present debt; ~y problem current (present) problem; ~y rz d present cabinet; ~y temat topical item aktuarialny actuarial; analityk ~ actuarial analyst aktuariat actuarial theory; actuary aktuariusz actuary aktywa active property; assets; holding; ~ bankowe bank assets; ~ bie ce current assets; ~ bie ce płynne fl oating assets; circulating assets; ~ bilansowe balance assets; ~ brutto gross assets; ~ czyste admitted assets; ~ dewizowe currency assets; foreign exchange holding; exchange assets; ~ długoterminowe long-term assets; ~ docelowe earmarked assets; ~ dochodowe earning assets; ~ dodatkowe surplus assets; ~ fi kcyjne fi ctitious assets; ~ fi nansowe fi nancial assets; ~ fi rmy company s assets; ~ fundacji foundation s assets; ~ funduszu rentowego pension fund s assets; ~ funkcjonuj cego przedsi biorstwa going concern assets; ~ gospodarstwa domowego household assets; ~ i pasywa assets and liabilities; ~ krótkoterminowe shortlife assets; current assets; short-term assets; ~ ksi gowe accounting assets; ~ łatwe do upłynnienia quick assets; circulating assets; easily marketable assets; ~ łatwo zbywalne easily liquidable (marketable) assets; ~ maj tkowe przedsi biorstwa assets of a company; company (am. corporate) assets; ~ martwe dead assets; ~ materialne physical assets; ~ netto net assets; ~ netto na akcj net assets per share; ~ niematerialne intangible assets; 10

18 aktywacja akumulowany intangibles; non-tangible assets; ~ nieoperacyjne capital assets; ~ niepłynne non-liquid assets; ~ niepracuj ce non-interest bearing assets; ~ nieprodukcyjne non-productive assets; ~ nieprzewidziane contingent assets; ~ niepubliczne non-public assets; ~ nierentowne non-yelding assets; ~ niezbywalne unmarketable assets; illiquid assets; ~ o warto ci nominalnej nominal assets; ~ obrotowe circulating assets; current assets; ~ odtwarzalne reproductible assets; ~ ogółem total assets; ~ operacyjne operating assets; ~ pieni ne cash assets; monetary assets; ~ płynne (łatwe do realizacji) ready assets; ~ płynne I kategorii primary liquid assets; ~ podlegaj ce umorzeniu depreciable assets; ~ powiernicze trustee assets; ~ pozabilansowe off-balance-sheet assets; ~ pracuj ce interest bearing assets; ~ produkcyjne productive assets; production related assets; ~ przedsi biorstw handlowych business assets; ~ przenoszalne carry-over assets; ~ przynosz ce dochód income-earning assets; ~ przyszłych okresów deferred assets; ~ razem total assets; ~ rentowe (emerytalne) pension assets; ~ rezerwowe composite assets; reserve assets; ~ rozporz dzalne available assets; ~ rzeczowe assets in kind; permanent assets; ~ rzeczywiste actual assets; ~ spółki partnership s assets; corporate assets; ~ sztuczne synthetic assets; ~ szybko zbywalne quick assets; ~ trudno zbywalne slow assets; ~ trwałe fi xed assets; ~ ukryte concealed assets; hidden assets; ~ umarzalne depreciable assets; ~ uzupełniaj ce complementary assets; ~ w gotówce cash assets; ~ w naturze assets in kind; ~ w walucie krajowej domestic assets; ~ w walucie zagranicznej assets in for eign currency; foreign assets; ~ walutowe currency assets; ~ wyczerpywalne depletable assets; ~ z tyłu odroczonego podatku dochodowego deferred income tax assets; ~ zaanga owane assets employed; working assets; ~ zagraniczne external assets; foreign assets; assets held abroad; ~ zagraniczne przedsi biorstw krajowych external assets of domestic enterprises; ~ zamro one frozen assets; ~ zbywalne divested assets; ~ zdeponowane w MFW assets lodged with the IMF; ~ zewn trzne (np. rodki w bankach zagranicznych) external assets; ~ zu ywalne wasting assets; ~ zwykłe common assets; ordinary assets; rzeczowe ~ trwałe tangible assets aktywacja set(-)up; activation aktywista activist; campaigner aktywno ć activity; initiative; ~ć eksportowa export activity; activity of export; ~ć gospodarcza economic (business) activity; ~ć intelektualna mened era intellectual activity of a manager; ~ć marketingowa marketing activity; ~ć polityczna political activity; ~ć regresyjna regressive activity; ~ć zawodowa professional activity; ~ć zwi zkowa union activity; obni enie ~ci decline in activity; spadek ~ci fall in activity aktywn y active; operative; (postawa) positive; ~a konkurencja active competition; ~a polityka rynku pracy active labour market policy; ~a polityka zatrudnienia active employment policy; ~a przedsi biorczo ć active business (entrepreneurship); ~e inwestowanie active investment; ~e obywatelstwo active citizenship; ~e papiery warto ciowe active securities; ~e poszukiwanie pracy active job search; ~e szko lenie zawodowe active vocational training; ~e zatrudnienie active employment; ~y rynek active market; lively market; ~y wspólnik active partner; ~y zawodowo employed worker; podmiot ~y entity operating in the market; active entity aktywuj c y activating; ~a cena progowa activating threshold price akumulacj a formation; accumulation; ~a brutto gross accumulation; ~a faktyczna actual accumulation; ~a fi nansowa przedsi biorstw fi nancial accumulation of enterprises; ~a funduszów accumulation of funds; ~a kapitału accumulation of capital; capital accumulation; capital formation; ~a kosztów cost accumulation; ~a kredytu credit accumulation; ~a kwot zaległych accumulation of arrears; ~a maj tku wealth accumulation; ~a odsetek accumulation of interest; ~a oszcz dno ci accumulation of savings; ~a pieni na money accumulation; pecuniary accumulation; ~a przy pieszona accelerated accumulation; ~a rezerw accumulation of reserves; ~a rodków własnych accumulation of equity; jednostka ~i accumulation unit akumulować accumulate; ~ (zbijać) kapitał accumulate capital akumulowan y accumulated; ~a deprecjacja accumulated depreciation; ~a dywidenda accumulated dividend; ~a nadwy ka accumulated surplus; ~a strata am. accumulated loss; ~e zapasy accumulated stocks; ~y popyt accumulated demand; ~y zysk accumulated profi t 11

19 akwirować akwirować canvass; solicit; ~ (ubiegać si o) zamówienia solicit orders akwizycja canvassing; ~ po rednia indirect canvassing akwizytor canvasser; solicitor; ~ reklamowy advertising canvasser; ~ ubezpieczeniowy insurance canvasser; insurance salesman al pari at par alarm signal of distress; alarm; alert; ~ antywłamaniowy burglar alarm; ~ bojowy combat alert; ~ ostrzegawczy pre-alarm; ~ powodziowy fl ood alarm; ~ po arowy fi re alarm; ~ przeciwwłamaniowy burglar alarm; ~ uzbrojony armed alarm; czerwony ~ (dla szpitali i innych instytucji u yteczno ci publicznej) red alert; fałszywy ~ false alarm alarmować 1. (ostrzegać) warn; 2. (wezwać na pomoc) call; alarm album przest pców rogues gallery; album of criminals alians alliance aliant ally alibi alibi; dowie ć swego ~ establish one s alibi; murowane ~ cast-iron alibi; posiadać ~ have an alibi alienacja alienation; ~ organizacyjna organisational alienation; ~ pa stwa alienation of a state alienować alienate alimentacja alimony obligation; obligation to pay maintenance alimentacyjn y of alimony; of maintenance; fundusz ~y alimony fund; maintenance fund; nale no ć ~a maintenance allowance; roszczenie ~e claim of alimony; claim of maintenance; wiadczenie ~e maintenance payment; alimony payment; uprawnienia ~e alimony rights; maintenance rights alimenty am. alimony; maintenance; ~ na czas trwania sprawy rozwodowej maintenance pending suit; ~ płacone onie przez m a po uzyskaniu rozwodu separate maintenance (payments); sprawa z powództwa X o ~ suit for alimony brought by X alkohol alcohol; spirit; być pod wpływem ~u be under the infl uence of alcohol; handlować nielegalnie ~em am. pot. bootleg alkoholik addicted to alcohol; alcohol addict; alcoholic alkoholizm abuse of alcohol; alcohol abuse; alcoholism alkoholow y (napój) alcoholic; akcyza na napoje ~e liquor excise; choroba ~a alcohol ameryka ski dependency; handel napojami ~ymi liquor traffi c; upojenie ~e intoxication alkomat breathalyzer alokacja allocation; earmarking; ~ akcji shares allocation; ~ bud etowa budgetary allocation; ~ kapitału mi dzynarodowego international capital allocation; ~ kosztów cost allocation; ~ spółek partnerships allocation; ~ rodków resource allocation; ~ zasobów allocation of resources; resource allocation alon allonge alternatywa choice; option; alternative; ~ najni szego kosztu least cost alternative alternatywn y alternative; disjunctive; ~a oferta alternative offer; ~a słu ba cywilna alternative civil service; ~e działanie alternative action; ~e formy inwestycji alternative forms of investment; ~e procedury alternative procedures; ~e rozwi zanie sporu alternative alternative dispute resolution (ADR); ~e ródła dochodów rolniczych source of alternative income for farmers; ~y podatek minimalny Alternative Minimum Tax (AMT); ~y projekt alternative draft aluzj a insinuation; (do czego ) allusion; innuendo; czynić ~ make an allusion amalgamacja amalgamation ambasada embassy ambasador ambassador; envoy; ~ nadzwyczajny i pełnomocny ambassador extraordinary and plenipotentiary; ~ pełnomocny ambassador plenipotentiary; ~ w Polsce ambassador to Poland ambitny ambitious; ~ pracownik pot. high achiever ambulatoryjn y clinic; chory ~y outpatient; leczenie ~e treatment at an outpatients clinic Ameryka America; ~ Łaci ska Latin America; ~ Północna North America; ~ Południowa South America; ~ rodkowa Middle America ameryka sk i American; ~a cena sprze da y American selling price; ~a Federacja Pracy Kongres Zwi zków Przemysłowych American Federation of Labour and Congress of Industrial Organizations (AFL/CIO); ~a Giełda Papierów Warto ciowych American Stock Exchange (A.S.C., AMEX); ~a Rada Adwokacka American Bar Association (A.B.A.); ~e Stowarzyszenie Arbitra owe American Arbitration Association; ~e Stowarzyszenie Bankowców American Bankers Association (A.B.A.); ~e Stowarzyszenie Kompozyto- 12

20 amnestia rów, Autorów i Wydawców American Society of Composers, Authors and Publishers (A.S.C.A.P., ASCAP); ~e Stowarzyszenie Wydawców Gazet American Newspaper Publishers Association (ANPA); ~e Towarzystwo Medyczne American Medical Association (AMA); ~e Towarzystwo Popierania Nauki American Association for the Advancement of Science (A.A.A.S.); ~e zasady reklamy American principles of advertising; ~e zrewidowane defi nicje handlu zagranicznego Revised American Foreign Trade Defi nitions; ~i hymn narodowy Yankee Doodle; ~i Instytut Aeronautyki American Institute of Aeronautics (A.I.A.); ~i Instytut Biegłych Rewidentów American Institute of Certifi ed Public Accountants (AICPA); ~i Instytut Prawa American Law Institute (ALI); ~i Krajowy Instytut Normalizacji American National Standards Institute (ANSI); ~i kwit depozytowy American depositary receipt (ADR); ~i Zwi zek Swobód Oby watelskich American Civil Liberties Union (ACLU) amnesti a act of grace; amnesty; ~a cz ciowa partial pardon; partial amnesty; ~a ogólna (z za tarciem skazania) general pardon; ~a podatkowa tax amnesty; ~a powszechna general amnesty; general pardon; być (zostać) obj tym ~ be included in amnesty amnestionować grant amnesty amortyzacja amortization; depreciation; redemption; sinking; ~ aktywów rzeczowych depreciation of permanent assets; ~ bezpo- rednia direct depreciation; ~ degresywna degressive depreciation; ~ długu debt redemption; debt depreciation; ~ ewidencyjna accounting depreciation; ~ funkcjonalna functional depreciation; ~ kalkulowana imputed depreciation; calculated amortisation; ~ kapitału depreciation of capital; ~ liniowa straight-line depreciation; ~ na podstawie kosztów replacement-cost depreciation; ~ natychmiastowa immediate depreciation; ~ obligacji redemption of bonds; ~ odtworzeniowa replacement cost depreciation; ~ planowa normal (planned) depreciation; ~ po yczki loan redemption; repayment of a loan; redemption of a loan; ~ progresywna progressive amortization; progressive depreciation; ~ przyspieszona accelerated depreciation; ~ roczna annual depreciation; ~ ustalana dla celów podatkowych accounting provision for depreciation; ~ według kosztów odtworzenia ma j tku replacement-cost depreciation; analiza ~ według nabycia historical cost depreciation; ~ wsteczna reverse amortisation; ~ z tytułu wielozmianowej pracy multishift usage depreciation; ~ za zu ycie depreciation for wear and tear; ~ zwykła ordinary depreciation amortyzować amortize; depreciate; redeem; sink analfabeta illiterate (person) analfabetyzm illiteracy; ~ wtórny functional illiteracy analityczny analytic; ~ podatek docho dowy analytic income tax; ~ system podatkowy analytic tax system; analytical tax system; schedular tax system analityk analyst; ~ fi nansowy fi nancial analyst analityka dwójki debtors and creditors ledgers analiza analysis; breakdown; examination; research; study; ~ audytywna auditive analysis; ~ bankowa bank analysis; ~ bilansu balancesheet analysis; ~ celowo ci przeprowadzenia projektu feasibility study; ~ cyklu koniunkturalnego business analysis; ~ czasu i ruchu time and motion study; ~ czynnikowa factor analysis; ~ danych data analysis; ~ dokumentacji analysis of documentation; ~ drzewiasta dendritic analysis; ~ dyskryminacji discriminant analysis; ~ dzia łalno ci gospodarczej analysis of economic activity; ~ działalno ci przedsi biorstwa activity analysis; ~ ekonomiczna economic analysis; ~ ekonomiczna produktu business analysis; ~ fi nansowa fi - nancial analysis; ~ fundamentalna (sytuacji przedsi biorstwa) fundamental analysis; basic analysis; ~ funkcjonalna functional analysis; ~ gleby soil analysis; ~ grupowa cluster analysis; ~ grzebieniowa comb analysis; ~ inwestycyjna investment analysis; ~ jako ciowa qualitative analysis; ~ konkurencji analysis of competition; competitive analysis; ~ konsumpcji consumption analysis; ~ konta analysis of an account; ~ kontraktu contract analysis; ~ korelacji correlation analysis; ~ korespondencji correspondence analysis; ~ kosztów analysis of the costs; cost analysis; ~ kosztów i zysków cost and benefi t analysis; ~ kosztów marketingowych marketing cost analysis; ~ kosztów ogól nych overhead value analysis; ~ kosztów-korzy ci cost-benefi t analysis; ~ lojalno ci analysis of loyalty; ~ luki rozwojowej development gap analysis; ~ marginalna marginal analysis; ~ marketingowa marketing analysis; ~ marketingowa nowego produktu marketing analysis of a new product; ~ metod method 13

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration;

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration; abolicja podatkowa tax abolition abonament subscription; licence fee abonament roczny yearly subscription abonamentowa polisa ubezpieczeniowa floating cover abonent subscriber abritraż walutowy pośredni

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

DICTIONARY OF BUSINESS TERMS. POLISH-ENGLISH Vol. II. 2 edition

DICTIONARY OF BUSINESS TERMS. POLISH-ENGLISH Vol. II. 2 edition DICTIONARY OF BUSINESS TERMS POLISH-ENGLISH Vol. II nd 2 edition ROMAN KOZIERKIEWICZ DICTIONARY OF BUSINESS TERMS POLISH-ENGLISH Vol. II nd 2 edition WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2010 Dictionary of

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do

FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period from to obejmuj cy okres od do FINANCIAL REPORT 1H 2012 covering the period 01.01.2012 to 30.06.2012 obejmuj cy okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 Date of submission/ Data przekazania 31.08.2012 1. Full name of the Issuer /Pe na nazwa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporz dzone na dzie 31-12-2008 Nazwa zakładu ubezpiecze Ś SKANDIA YCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZE S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowegoś

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE

HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE HANDEL MIĘDZYNARODOWY. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. ROZLICZENIA FINANSOWE Autorzy: Tadeusz T. Kaczmarek, Joanna Królak-Werwińska Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera 2.. Źródła ryzyka w transakcjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacyjny dla Deponentów

Arkusz informacyjny dla Deponentów Arkusz informacyjny dla Deponentów ARKUSZ INFORMACYJNY DLA DEPONENTÓW o uczestnictwie Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim w obowi zkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Typy Kredytów Bankowych

Typy Kredytów Bankowych Typy Kredytów Bankowych Kredyt Rodzaje kredytów Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt dyskontowy Kredyt lombardowy Kredyt kart kredytowych Kredyt hipoteczny Rodzaje kredytów Procedura kredytowa Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał zwołanego na dzie 7 marca 2011 roku Raport bie cy nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku Zarz d w zał czeniu przekazuje do publicznej wiadomo ci tre projektów uchwał NWZ zwołanego na

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

fallen angel floatation forward integration FSA -Financial Services Authority (UK) Financial Supervision Commission/Authority (Poland) golden share

fallen angel floatation forward integration FSA -Financial Services Authority (UK) Financial Supervision Commission/Authority (Poland) golden share Stock Exchange (stock) market capitalization acquirer (in M&A) allotment allotment certificate asset-stripping backward integration bear investor bear market bearer share bid price black knight blue chips

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 Traci moc z dniem 1 maja 2010 r. (art. 26) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1262. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (adresat) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imi Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni ucze ) 2. Dane o uczniu. Nazwisko i imi ucznia Nazwisko

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Marta Bonder-Majewska Specjalista, MenedŜer Produktu Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao S.A. ElŜbieta Sajewicz Starszy Ekspert, Certified Documentary Credit Specialist

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie . pieczątka pracodawcy miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADKEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł Bank Spółdzielczy w Olecku Rodzaj usług (czynno 2 1 niekomercyjnych działaj 1 1 6 zł niekomercyjnych działaj 1 Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w BS Olecko od wpłacaj Wypłaty gotówkowe od wypłat

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

A. Dane o wniosku 1. Wniosek¹ 2. Numer akt 3. Data wpływu. 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

A. Dane o wniosku 1. Wniosek¹ 2. Numer akt 3. Data wpływu. 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TAX GUIDE NIEMCY KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

TAX GUIDE NIEMCY KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. TAX GUIDE NIEMCY KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Październik 2011 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Tax Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K

... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) W N I O S E K ... dnia... (Imię i nazwisko bezrobotnego) (Adres zameldowania) Dyrektor POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Przemyślu W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na założenie spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej Finansowanie działalności gospodarczej Kapitał własny o wkład założycielski właścicieli (pieniężny lub rzeczowy) o dopłaty właścicieli o sprzedaż nowych udziałów lub akcji na rynku niepublicznym o emisja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic ...... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data... miejscowość, ulica... poczta... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic Proszę o przyznanie na okres... pomocy socjalnej w formie: 1. stypendium

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo