BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH BIBLIOTHECA NOSTRA. Biuletyn Informacyjny. No 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH BIBLIOTHECA NOSTRA. Biuletyn Informacyjny. No 4"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH BIBLIOTHECA NOSTRA Biuletyn Informacyjny No 4 KATOWICE 2005

2 Redakcja: mgr Mariusz Pacha (redaktor naczelny) mgr Katarzyna Baran mgr Joanna Chwałek Rada programowa: dr hab. Janusz Iskra prof. AWF dr hab. Mirosław Ponczek prof. AWF dr Krzysztof Sas-Nowosielski mgr Maciej Droń mgr Katarzyna Szaniewska Redakcja techniczna: Sławomir Baran Adres redakcji: Akademia Wychowania Fizycznego Biblioteka Główna ul. Mikołowska 72 A Katowice Adres internetowy: ISSN Druk: Poligrafia AWF, Katowice, ul. Mikołowska 72 C Nakład: 220 egz. 2

3 Spis treści Misja Biblioteki... 5 Kilka zobowiązujących słów kierownika Biblioteki... 7 Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Rady Bibliotecznej AWF Katowicach w kadencji Kilka uwag na temat etyki zawodu bibliotekarza w epoce kryzysu wartości moralnych Bibliotekarz XXI wieku Zestawienie prac doktorskich obronionych w roku 2005 w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Aktualny wykaz czasopism Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece w IV kwartale 2005 roku Nowości wydawnicze Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach Adresy kontaktowe Schemat organizacyjny Biblioteki Głównej AWF w Katowicach 77 Godziny otwarcia agend Biblioteki

4 Pięknie pisać znaczy prawie to samo, co pięknie myśleć, a stąd już tylko krok do pięknych czynów. Wszelka kultura duchowa i moralne doskonalenie się ma swój początek w duchu literatury, tym duchu godności ludzkiej, który jest zarazem duchem humanizmu i polityki. Tak, wszystko to stanowi jedność, jest tą samą potęgą i tą samą ideą, i wszystko można objąć jedną nazwą. Jak brzmi ta nazwa? (...) Cywilizacja! Tomasz Mann Czarodziejska góra 4

5 Misja Biblioteki Misją Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach jest rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych studentów i pracowników Uczelni oraz innych użytkowników. Misją Biblioteki jest również zapewnienie profesjonalnego poziomu swych usług i ich popularyzacja oraz budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w swoim środowisku i na zewnątrz. Biblioteka stawia sobie też za cel propagowanie pozytywnych wartości, jakie niesie ze sobą kultura fizyczna. Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych w formie tradycyjnej i elektronicznej. Bibliotekarze w swojej pracy kierują się takimi wartościami jak: fachowość, rzetelność, kompetencja i odpowiedzialność. 5

6 6

7 Kilka zobowiązujących słów kierownika Biblioteki Często przełom roku zmusza do refleksji. Czasami są one pozytywne, czasami nie. Chciałbym w tym miejscu napisać coś niezwykle pozytywnego. Ale po kolei. Biblioteka to jej kadra kierownicza, pracownicy poszczególnych działów, no i oczywiście jej użytkownicy. Kierownik pobudza, zachęca do działania, podejmowania nowych wyzwań. To jego rola. Często jednak i bibliotekarze inspirują, mobilizują kierownika. To ich dobra wola i chwała im za to. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Pracownicy Biblioteki Głównej AWF w Katowicach inspirują, mobilizują, dopingują, aktywizują itd. kierownika. Z czego niżej podpisany niezmiernie się cieszy (żeby tylko jeszcze doba była dłuższa). Mieć pracowników świetnie przygotowanych merytorycznie i mimo młodego wieku już doświadczonych, to skarb. Ale mieć bibliotekarzy tak zaangażowanych w sprawy Biblioteki, w pełni utożsamiających się z nią, to skarb podwójny. My taki skarb mamy. Kiedy idzie w parze oddanie sprawie kierownika i pracowników, pracowitość jednego i drugich, wreszcie radość z osiąganych celów całego zespołu, to nic piękniejszego w miejscu pracy, czyli naszym drugim domu, spotkać nas nie może. I tego życzę wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracownikom bibliotek. Mariusz Pacha 7

8 Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia Rady Bibliotecznej AWF Katowicach w kadencji grudnia 2005 r. w sali Senatu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Bibliotecznej AWF w Katowicach. Obradom przewodniczył Prorektor ds. Nauki i Sportu prof. AWF dr hab. Adam Zając. Decyzją Rektora AWF Prorektor ds. Nauki i Sportu jest jednocześnie przewodniczącym Rady Bibliotecznej. Porządek obrad Rady wyglądał następująco: 1. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej AWF w Katowicach w roku akademickim 2004/ Kierunki rozwoju Biblioteki Głównej AWF w Katowicach. 3. Stan realizacji budowy nowego gmachu biblioteki. 4. Sprawy różne. Na wstępie kierownik Biblioteki stwierdził, że ranga Rady Bibliotecznej AWF w Katowicach powinna być wysoka, a jej działalność może przynieść wiele dobrego. Na jakości i sposobie funkcjonowania systemu biblioteczno informacyjnego Uczelni powinno zależeć wszystkim bibliotekarzom, pracownikom nauki i studentom. Dobra biblioteka to biblioteka nowoczesna, reagująca na zmieniające się potrzeby użytkowników, ale zachowująca z tradycji to, co najlepsze. W ostatnich latach pracownikom Biblioteki przyszło się borykać z wieloma trudnościami, wynikającymi głównie z opóźniającego się terminu oddania do użytku nowego gmachu. Brak miejsca w magazynie, przestarzały sprzęt, braki kadrowe to tylko niektóre problemy. Ale jeszcze w starych pomieszczeniach Biblioteki dokonano istotnych zmian, wpływających na poprawę jej funkcjonowania. Te istotne zmiany to: 1. Zmodyfikowana struktura organizacyjna. 2. Utworzenie stanowiska Bibliotekarza Systemowego. 3. Uruchomienie dostępu do elektronicznego katalogu zbiorów w sieci uczelnianej i poprzez Internet. 8

9 4. Utworzenie kilku stanowisk przeglądowych katalogu komputerowego, w różnych miejscach Biblioteki, w celu ułatwienia procedury składania zamówień do Wypożyczalni. 5. Polityka gromadzenia książek i czasopism prowadzona jest w ścisłej współpracy z kierownikami katedr i zakładów. 6. Dostosowano godziny funkcjonowania agend Biblioteki do potrzeb użytkowników. 7. Uruchomiono profesjonalnie prowadzoną stronę internetową Biblioteki. 8. Zaczęto wydawać czasopismo biblioteczne Bibliotheca Nostra. 9. Zorganizowano dwie wystawy jedną poświęconą osobie Jana Pawła II, a drugą prezentującą prace fotograficzne studentów AWF-u warszawskiego. 10. Zawarto we współpracy z urzędami pracy cztery umowy stażowe, które w obliczu trudności kadrowych, pozwoliły realizować wszystkie podstawowe zadania nałożone na bibliotekę. Następnie głos zabrała pani mgr Katarzyna Baran, Kierownik Sekcji Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Przekazała, że na koniec roku sprawozdawczego liczba wol. czasopism wyniosła 5729, a książek i map wol. Pozyskiwanie zbiorów odbywa się poprzez kupno, dary i wymianę (coraz szerszą). Książki kupowane są bezpośrednio u wydawców, a wynegocjowane rabaty - bardzo wysokie. W związku z czym można dokonać dodatkowych zakupów. Główne nakłady budżetowe idą na prenumeratę czasopism polskich i zagranicznych (ok. 42% całości budżetu Biblioteki), stąd wielka troska o właściwe wydatkowanie tych środków. Stworzono model współpracy z katedrami i zakładami w kwestii polityki zakupów książek i prenumeraty czasopism. Niestety nie wszyscy kierownicy katedr i zakładów taką współpracę podjęli. Kierownik Sekcji Informacji Naukowej, pani mgr Katarzyna Szaniewska poruszyła sześć istotnych spraw związanych z pracą działu: 1. Zgłaszanie dorobku naukowego pracowników. Nie wszyscy pracownicy na bieżąco zgłaszają swój dorobek, chociaż mają taki obowiązek. Powoduje to, że baza bibliograficzna dorobku naukowego pracowników naszej Uczelni jest niekompletna. Braki te wypływają najczęściej przy ocenie okresowej pracowników. 9

10 2. Pozycje o statusie przyjęte do druku. W bazie są tworzone opisy publikacji jeszcze nie wydanych drukiem, ale gdy to nastąpi, należy niezwłocznie uzupełnić brakujące dane. 3. Nowi pracownicy naukowi. Każdy nowy pracownik danej katedry powinien zgłosić się w Informacji Naukowej celem zarejestrowania się w bazie. Jednocześnie zostanie poinformowany, z jakich baz danych może korzystać i na tę okoliczność zostanie przeszkolony. 4. Ankieta dla OPI i ocena parametryczna jednostki. Sekcja Informacji Naukowej przygotowuje zbiorczą ankietę dla Ośrodka Przetwarzania Informacji, podsumowującą działalność naukową uczelni w danym roku, a raz na cztery lata AWF zostaje poddany ocenie parametrycznej, stąd tak ważne jest zgłaszanie na bieżąco dorobku naukowego przez pracowników. Jeśli uczelnia uzyska mniej punktów za swój dorobek, będzie to miało bezpośrednie przełożenie na mniejszą kwotę dofinansowania działalności naukowej. Pojawia się tu też problem właściwej, merytorycznej oceny danej publikacji. Musi zostać ustalony jasny system oceny, szczególnie monografii, podręczników, skryptów. 5. Bazy on-line. Bazy, które posiada Biblioteka (SPORT DISCUS, bazy konsorcjum EBSCO, SPORTS MEDICINE, MEDLINE), są obszerne i wartościowe. Należałoby się jednak zastanowić, czy nie dałoby się wygospodarować środków na nowe bazy danych. 6. Współpraca z innymi AWF-ami. Wszystkie AWF-y w kraju podjęły współpracę w celu stworzenia wspólnej bazy informacyjnej i elektronicznego systemu dostarczania dokumentów. Prorektor odniósł się do sprawy punktacji wydawnictw zwartych, stwierdzając że powinna się tym zająć Komisja Nauki i ustalić odpowiednią hierarchię ważności. Należy tu wziąć pod uwagę, czy dana publikacja ukazała się w wydawnictwie o zakresie ogólnokrajowym, czy jest to skrypt uczelniany, czy np. pozycja popularnonaukowa. Następnie głos zabrał Kierownik Sekcji Udostępniania Zbiorów, mgr Maciej Droń. Przekazał, że w roku sprawozdawczym 2004/2005 zarejestrowanych było 4508 czytelników, którym udostępniono łącznie wol. książek i czasopism. Wydłu- 10

11 żono godziny otwarcia agend, zarówno czytelń jak i Wypożyczalni (również w soboty), kierując się przy tym przeprowadzoną ankietą biblioteczną. Wykorzystując stary, wycofany gdzie indziej sprzęt komputerowy utworzono kilka nowych stanowisk do przeszukiwania komputerowego katalogu zbiorów. Pracownicy naukowi naszej Uczelni często nie zdają sobie sprawy, co tak naprawdę Biblioteka oferuje, nie znają możliwości systemu bibliotecznego, stąd pomysł zorga-nizowania odpowiedniej prezentacji. Prorektor poparł pomysł zorganizowania prezentacji i jednocześnie zwrócił uwagę na problem kopiowania w całości książek, prac naukowych i innych publikacji kosztem ich autorów i Uczelni. Jest to jednocześnie niezgodne z obowiązującym prawem autorskim i należy tę kwestię rozwiązać. Jeśli chodzi o stan realizacji nowego gmachu biblioteki, Prorektor przekazał, że aktualnie trwa procedura przetargowa na dokończenie budowy. Oddanie nowej biblioteki do użytku powinno nastąpić w terminie miesięcy. Pan dr Zygmunt Gowarzewski z Katedry Analiz Systemowych w Sporcie poprosił o bliższe określenie, czego pracownicy Biblioteki oczekują od członków Rady Bibliotecznej, pomocy jakiego typu. W podobnym duchu wypowiedział się prof. AWF dr hab. Cezary Kucio z Katedry Fizjoterapii w Chorobach Narządów Wewnętrznych, dodając jednocześnie, że powinien być jasno określony status Rady Bibliotecznej, jej regulamin i częstotliwość spotkań. Prorektor stwierdził, że Rada Biblioteczna będzie ciałem doradczym Rektora i wypracowane na jej posiedzeniach uchwały będą przedstawiane na Senacie. Pan dr Krzysztof Sas-Nowosielski z Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej zaproponował, by zastanowić się nad rezygnacją z niektórych czasopism naukowych w wersji drukowanej, jeśli mają odpowiednik elektroniczny. Zaoszczędzone w ten sposób środki można by przeznaczyć na inny cel. Wszyscy byli zgodni, że taką weryfikację czasopism w wersji drukowanej i elektronicznej należy przeprowadzić. Na koniec ustalono, że następne posiedzenie Rady Bibliotecznej powinno odbyć się możliwie szybko, najpóźniej do końca pierwszego kwartału 2006 r. 11 Mariusz Pacha

12 Kilka uwag na temat etyki zawodu bibliotekarza w epoce kryzysu wartości moralnych Z każdym człowiekiem na świat przychodzi coś nowego, co nie istniało wcześniej, coś początkowego i jedynego ( ) To przede wszystkim ta jedyna, wyjątkowa jakość, która każdemu jest powierzona, aby ją rozwijał i urzeczywistniał. Martin Buber Ogromny problem współczesnego świata wynika z faktu, że priorytetową wartością jest wzrost gospodarczy, a nie rozwój człowieka. To postęp techniki wyznacza kierunek działania, a nie kultura ludzka. Stąd tak ważne jest zachowanie i rozwój wartości ludzkich, aby nie dopuścić do sytuacji, w której człowiek stanie się tylko przedmiotem, konsumentem, a nie podmiotem wszelkich procesów i działań na naszym globie. Obserwuje się proces powstawania wyzwań na wezwania czasu. Jakże aktualne stają się wezwania zawarte w Krytyce praktycznego rozumu Immanuela Kanta: 1) postępuj tak, abyś mógł chcieć, aby zasada twego postępowania była prawem powszechnym; 2) postępuj tak, aby ludzkość nigdy tobie ani innym jednostkom nie służyła za środek lecz zawsze była celem; 3) postępuj tak, abyś swoją wolę mógł uważać za źródło prawa powszechnego. 1 Jego koncepcja na życie człowieka kładzie nacisk na obowiązek czy powinność. 2 Kryzys moralny wymusza powrót do etyki nauki o moralności, która wyznacza ogół zasad i norm postępowania w danej 1 J. Legowicz: Zarys historii filozofii. Warszawa, 1991, s P. Vardy, P. Grosch: Etyka: poglądy i problemy. Poznań, 1995, s

13 epoce i środowisku. 3 Na jej płaszczyźnie w obszarach różnych grup zawodowych powstawała i powstaje etyka zawodowa. Jej tradycja wobec różnych zawodów sięga czasów starożytnych, ale obecnie jej problematyka uzyskała ogromne znaczenie w społeczeństwie. Często jest ona pojmowana jako: 1) normy spisane, odpowiadające na pytanie, jak przedstawiciele zawodu powinni postępować, 2) przekonania moralne przedstawicieli zawodu, 3) postępowanie przedstawicieli zawodu, oceniane wg kryteriów moralnych. Przy takim rozumieniu etyki można wyróżnić jej trzy aspekty: aspekt normatywny (postulaty, ślubowania, kodeksy), aspekt świadomościowy (przekonania psychomoralne) i aspekt sprawczy (rzeczywiste zachowania moralne pracownika). Refleksja etyczna w środowisku bibliotekarskim na przestrzeni dziejów była zawsze obecna. Ciągle żywe są prawa bibliotekarskie S. R. Ranganathana zawarte w dziele pt. Five laws of library science : 1. Książki są po to aby z nich korzystać; 2. Daj każdemu czytelnikowi odpowiednią dla niego książkę; 3. Każda książka ma swojego czytelnika; 4. Oszczędzaj czas czytelnika; 5. Biblioteka jest żywym, rozwijającym się organizmem. Według wyobrażeń autora, książka powinna ciągle znajdować się w obiegu, należy przełamywać wszelkie bariery dostępu do książek w procesie kształcenia, katalogi mają być źródłem, które pozwoli czytelnikowi znaleźć właściwą książkę, biblioteka powinna oferować jak najlepiej rozbudowany aparat informacyjny (katalogi) w celu efektywnego wyszukiwania książek, należy postrzegać bibliotekę jako instytucję niezbędną do funkcjonowania większej społeczności. Obecnie te same zasady są zupełnie inaczej interpretowane. Tak wiele się zmieniło w obrazie funkcjonowania biblioteki. Jej niezbędnymi elementami prawidłowego istnienia i rozwoju są: komputeryzacja, digitalizacja, telekomunikacja, połączenia bezprzewodowe, Internet i jego narzędzia. Pojawiły się usługi typu on-line: e-reserve (elektroniczna rezerwacja), e- renewal (elektroniczna prolongata dokumentów), virtual reference (wirtualna informacja), self-initiated transaction (transakcja inicjowana przez biblioteki, np. tworzenie konsorcjum i wspólny zakup elektronicznych źródeł bazy danych), end- 3 W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa, 2000, s

14 users searches. Powszechne w użyciu stały się nowe produkty elektroniczne: e-books, e-journals, digital audio books, printon-demand (PoD) cyfrowa technologia druku na żądanie, audiovisual media 4, e-prints (Definicja wg US Departement of Energy, Office of Scientific and Technical Information mówi: dokumenty przed publikacją; zwłaszcza artykuły wysłane do czasopism w celu opublikowania. American Physical Society rozszerza ją o e-printy i dodaje: każda praca w formie elektronicznej, będąca w obiegu poza tradycyjnym środowi-skiem wydawniczym )5, zasoby naukowe dostępne w formatach openaccess. Mówi się o hybrydyzacji usług biblioteki w wirtualnej przestrzeni edukacyjnej, która obejmuje: repozytoria cyfrowe (dostęp do pełnych tekstów podręczników i skryptów), świadczenie usług informacyjnych on-line (poprzez , video konferencje). Prowadzone są prace nad poszukiwaniem uniwersalnego interfejsu wyszukiwawczego o nazwie GSI (generic search interface). Pięć praw Ranganathana możemy rozważać dzisiaj w odniesieniu do źródeł on-line. Są one tworzone po to, by były wykorzystywane przez użytkowników. Problemem jest eliminowanie wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają ich efektywne przeszukiwanie. Na szeroką skalę prowadzi się proces integracji elektronicznych źródeł informacji w wirtualne środowiska nauki i wiedzy oraz dąży się do zapewnienia użytkownikowi dostępu do kompleksowej informacji w każdym czasie 24h, siedem dni w tygodniu i w każdym miejscu. Na przestrzeni XX i w pierwszych latach XXI wieku obserwuje się nie tylko szeroką dyskusję na temat zawodu bibliotekarza w świecie wartości, ale zaczynają się pojawiać konkretne dokumenty (deklaracje, kodeksy etyki zawodowej), które są wyrazem ogromnej świadomości bibliotekarskiego środowiska wobec ciągłych zmian gospodarczych, ekono-micznych, technicznych oraz wynikających z nich korzyści i zagrożeń. Powstają nowe formy dokumentów, zmieniają się potrzeby czytelników, zmienia się rola i charakter pracy bibliotekarza. Pierwszy 4 A.N. Jankowska : Najnowsze trendy w amerykańskich bibliotekach akademickich. W: EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [on-line] 2005, nr 7. Dostępny w World Wide Web : 5 A. Kamiński: E-printowa rewolucja. W : EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [on-line] 2002, nr 4. Dostępny w World Wide Web: 14

15 profesjonalny kodeks etyki biblio-tekarskiej powstał w Stanach Zjednoczonych i został formalnie uchwalony przez ALA (American Library Association) w 1938 roku. Prawie trzydzieści pięć krajów świata, w tym czternaście z Europy posiada kodeksy etyki zawodowej bibliotekarzy. Dokumenty te co pewien czas, w zależności od potrzeb i zaistniałych zmian kulturowych oraz cywilizacyjnych są aktualizowane. 6 Podkreśla się, że czytelnik stanowi serce biblioteki i on jest najważniejszy, mimo iż tyle się mówi o tym, że żyjemy w erze publikacji cyfrowych i elektronicznych oraz bardzo nowoczesnych rozwiązań technologicznych (end-user era). W Polsce po burzliwej dyskusji zatwierdzono Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji naukowej 7. Dokument ten został oficjalnie przyjęty w 2005 roku przez zespół autorski i przedstawicieli Zarządu SBP oraz po uwzględnieniu opinii wyrażonych w debacie krajowej. Obejmuje on trzy części. Pierwsza dotyczy zasad ogólnych. Druga zawiera normy etyczne dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej wobec społeczeństwa, użytkowników, zasobów bibliotecznych i informacyjnych, kolegów i zawodu oraz wobec pracodawcy. Trzecia część obliguje środowisko bibliotekarskie do przestrzegania zasad etyki zawodowej zawartej w kodeksie. Kodeks nie ma charakteru prawnego, jest deklaracją praw i obowiązków, która służy tworzeniu i rozpowszechnianiu jego misji zarówno wewnątrz tej grupy zawodowej jak i w oczach szerokiej publiczności. Barbara Banaś 6 Z. Gębołyś: Kodeksy etyki zawodowej bibliotekarzy w Europie. W: Bibliotekarz w świecie wartości. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003, s.113 ; Aktualny Code of Ethics of the American Library Association dostępny w World Wide Web : Aktualna strona IFLA (International Federation Library Association) obejmująca kolekcję przewodników, kodeksów etyki zawodowej bibliotekarzy różnych krajów świata dostępna w Word Wide Web: 7 Kodeks etyki zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej dostępny w World Wide Web: 15

16 Bibliotekarz XXI wieku 4 grudnia 2005 roku we Wrocławiu w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Sztabowej 98 odbyła się konferencja o bibliotekach XXI wieku: Wizja a rzeczywistość. Była to jedna z imprez towarzyszących XIV Wrocławskim Promocjom Dobrych Książek. Wzięli w niej udział nauczyciele akademiccy - Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego i Wrocławskiego, a także studenci z wymienionych uczelni. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wzięło Studenckie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wraz z opiekunem dr. Stefanem Kubowem. Ideą konferencji było przełamanie stereotypów, jakie towarzyszą bibliotekom i bibliotekarzom. A jest ich sporo. Przez lata obowiązywał mit bibliotekarki jako szarej myszki w okularach, kobiety z kompleksami. Mówiąc biblioteka, studenci myśleli o małym pomieszczeniu ze sfrustrowaną bibliotekarką, wiecznie niezadowoloną i krzyczącą na studentów za to, że nie wiedzą, co to rewers bądź sygnatura. Naturalną koleją rzeczy powinno być tak, iż studenci i absolwenci bibliotekoznawstwa będą przeciwstawiać się tym mitom. Tyle, że sami studenci bibliotekoznawstwa na pytanie co studiujesz? odpowiadają informację naukową, ukrywając tym samym pierwszy człon nazwy studiów. Dlaczego nie odpowiadają bibliotekoznawstwo? Dlaczego studenci nie identyfikują się ze swoim kierunkiem? Odpowiedź jest prosta. Ludzie, którzy trafili na ten kierunek, są w większości przypadkowi. Dostali się na studia, bo to był ich Obecnie kierunek nazywa się Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Nazwa kierunku została zmieniona ze względu na siatkę programową studiów, w której odchodzi się od zagadnień bibliotekoznawstwa na rzecz informacji naukowej. Reguluje to ustawa Ministerstwa Oświaty z dnia 20 czerwca 2001 roku, Dziennik Ustaw, nr

17 kierunek awaryjny bądź w przypadku panów - ucieczka przed wojskiem. Jak w takich warunkach utożsamiać się z zawodem? Jak zmieniać stereotypy, skoro od początku czujesz się kolego, koleżanko źle w środowisku bibliotekarzy? Należy zmienić studia, a nie męczyć się. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy dziennikarz źle się czuje we własnym środowisku, a mimo tego stara się pracować jak gdyby nigdy nic. To się mija z celem. Jeśli nie potrafisz się poświęcić danej dziedzinie życia, to zrezygnuj. Lepiej wcześniej przyznać się do błędu niż jak już wspomniałem, męczyć się. Tacy studenci na pewno nie będą pracować dobrze. Na szczęście są ludzie, którzy trafili do nas z powołania. Poświęcają swój drogocenny czas na zgłębianie tajników Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej czy tworzeniu języków wyszukiwawczych bądź tezaurusów. Oni wierzą, że będą pracować w bibliotekach i będą zmieniać negatywne stereotypy o bibliotekarzach. Stereotypy bibliotekarskie wynikają z niewiedzy społeczeństwa. Niewątpliwe zawód bibliotekarza wymaga wysokich kwalifikacji, o których zwykły śmiertelnik nie wie. Dużo osób myśli, że w bibliotece może pracować każdy. Nic bardziej mylnego. Bibliotekarz powinien posiadać wszechstronne wykształcenie. Z biblioteki korzystają ludzie o różnych zainteresowaniach i różnym poziomie wykształcenia. Wiadomo, że łatwiej jest pomóc, jeśli znamy się na temacie. A zadowolony czytelnik to dla bibliotekarza prawdziwa radość. Bibliotekoznawstwo łączy w sobie wiele kierunków, stąd wszechstronne wykształcenie. Ile się nasłuchałem złośliwości pod moim adresem, co Wy tam studiujecie przez 5 lat? Układanie i oklejanie książek w szary papier. Najbardziej denerwuje mnie fakt, iż ludzie korzystający z bibliotek nie potrafią połączyć następujących faktów: bibliotekarz potrafi znaleźć odpowiedź na prawie każde zapytanie czytelnika, często przekręcone, pracownik informacji naukowej potrafi odszukać i sprowadzić prawie każdy artykuł opublikowany na świecie. Gdyby się tak szanowny czytelnik zastanowił nad tym, zauważyłby wtedy, że zawód bibliotekarza wymaga bardzo dużej erudycji i szerokich horyzontów. Ludzie rzekomo wykształceni, a nie potrafią skojarzyć prostych faktów. Bawią mnie opinie studentów kierunków prestiżowych, np. zarządzania, którzy mówią o bibliotekoznawstwie jako o nudnym i niepotrzebnym kierunku. Zastanawiam się, gdzie udaje się taki czy inny student, gdy potrzebuje pomocy przy pisaniu pracy magisterskiej? 17

18 Prestiż zawodu bibliotekarza nie zmieni się od razu. Potrzeba na to wiele czasu. Na szczęście nadchodzi nowa generacja bibliotekarzy, którzy chcą i będą zmieniać ten stan rzeczy. Już widać nową jakość w bibliotekach, powiew świeżości. To już nie są zakompleksieni bibliotekarze, którzy chowają się w bibliotekach przed światem. To są świadomi swej wartości ludzie, potrafiący odnaleźć się w kontaktach z czytelnikami. Na dzień dzisiejszy bibliotekarz to nie tylko osoba, która przyniesie książkę, ale przede wszystkim udzieli informacji na konkretny temat. Tak tak, nie ma co się dziwić, bibliotekarz XXI wieku to swoiste kompendium wiedzy. Infobroker (broker informacji) to jest bibliotekarz XXI wieku. W dzisiejszych czasach informacja jest na wagę złota. Z nadmiaru informacji broker ma za zadanie udzielić szybkiej i dobrej informacji. W tym upatruję szansę dla bibliotek i bibliotekarzy. Wiele firm poszukuje konkretnej, rzeczowej informacji i tutaj mają pole do popisu infobrokerzy. W Polsce jak na razie jest tym małe zainteresowanie, ale w Stanach Zjednoczonych już w latach 60 XX wieku powstawały rożne firmy infobrokerskie zajmujące się wyszukiwaniem informacji dla kancelarii prawniczych. Wydaje mi się, że także w Polsce infobroking znajdzie zwolenników. Na koniec muszę wspomnieć o zmianach, jakie zachodzą w bibliotekach. Odchodzi się już od katalogów kartkowych na rzecz komputerowych. Coraz więcej bibliotek komputeryzuje swoje zbiory. Ułatwia to korzystanie z nich czytelnikom. Przeglądanie, zamawianie, a nawet przedłużanie wypożyczeń książek z domu już powoli staje się standardem. Biblioteki pełnią coraz częściej funkcję mediatek, gdzie można nie tylko wypożyczyć książkę. Mediateki służą dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Można tam zarówno wypożyczyć książkę, jak i obejrzeć film. W Polsce mamy dwie mediateki we Wrocławiu i w Olsztynie. Na pewno jest to trafiony pomysł. Biblioteka jako centrum szeroko pojętej rozrywki, gdzie można spędzić przyjemnie i pożytecznie czas. W przypadku mediatek na pewno tak jest. Reasumując bibliotekarz XXI wieku to osoba przede wszystkim kompetentna, życzliwa i otwarta. Te cechy, jak również nowe rozwiązania techniczne powinny powolutku, ale systematycznie zmienić obraz bibliotekarza w społeczeństwie. Damian Ziółkowski 18

19 Zestawienie prac doktorskich obronionych w roku 2005 w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach BARANOWSKI J.: Wielowymiarowa analiza sprawności i aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, Promotor: prof. dr hab. I. Ryguła. Sygn.: D - 92 GNAT R.: Próba identyfikacji przyczyn funkcjonalnej asymetrii miednicy oraz analiza ich wpływu na czynność kompleksu biodrowo-miedniczno-lędźwiowego : [rozprawa do-ktorska]. Katowice : AWF, Promotor: dr hab. E. Saulicz. Sygn.: D - 95 JABCZYK M.: Zmiany adaptacyjne wybranych wskaźników fizjologiczno-biochemicznych w procesie treningowym młodocianych pływaków : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, Promotor: prof. dr hab. B. Kłapcińska. Sygn.: D - 94 JURAS B.: Kulturowe uwarunkowania sprawności motorycznej dzieci i młodzieży w wieku lat z wybranych regionów Polski i Niemiec : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, Promotor: prof. dr hab. J.Raczek. Sygn.: D - 91 KANTYKA J.: Aktywność sportowo-rekreacyjna młodzieży w wybranych powiatach województwa śląskiego : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, Promotor: dr hab. J. Feczko. Sygn.: D - 96 KUSZEWSKI M.: Ocena skuteczności niektórych technik rozciągających w obrębie kończyn dolnych w świetle wybranych testów : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, Promotor: dr hab. H. Kapnik. Sygn.: D

20 NOCOŃ M.: Analiza systemowa czynników warunkujących powodzenie w szkoleniu młodych tenisistów ziemnych : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, Promotor: prof. dr hab. I. Ryguła. Sygn.: D - 90 OLSZA B.: Weryfikacja oraz identyfikacja zależności między zmiennymi modeli selekcji sportowej młodych tenisistów : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, Promotor: prof. dr hab. I. Ryguła. Sygn.: D - 87 STĘPIŃSKI M.: Wpływ szkolenia wstępnego na rozwój zdolności motorycznych oraz efektywność nauczania techniki piłkarskiej u chłopców między 11 a 13 rokiem życia : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, Promotor: prof. dr hab. J. Szopa. Sygn.: D - 93 TATARUCH R.: Kondycyjne i koordynacyjne uwarunkowania umiejętności ruchowych studentów wydziału wychowania fizycznego : [rozprawa doktorska]. Katowice : AWF, Promotor: prof. dr hab. J. Raczek. Sygn.: D 89 20

21 Aktualny wykaz czasopism Czasopisma zagraniczne 1. Acta Physiologica Scandinavica 2. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica 3. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Culturae Physicae. Gymnica 4. Apunts : educations fisica y deportes 5. Apunts : medicina de l Esport 6. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation + on-line 7. Coach and Athletic Director 8. Deutsche Zeitschrift fur Sportmedizin 9. European Journal of Applied Physiology 10. Exercise and Sport Sciences Reviews 11. Fisio Active 12. Fiziceskaja Kultura v Skole 13. Fussballtraining 14. Harvard Business Review 15. International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism 16. International Journal of Sports Medicine 17. JOPERD - Journal of Physical Education, Recreation and Dance 18. Journal of Applied Biomechanics 19. Journal of Marketing 20. Journal of Motor Behavior 21. Journal of Sport And Exercise Psychology 22. Journal of Sport Management 23. Journal of Sport Rehabilitation 24. Journal of Sports Sciences 25. The Journal of Strenght and Conditioning Research 26. Journal of Teaching in Physical Education 27. Krankengymnastik 28. Kulturjournal 29. Legkaja Atletika 30. Leichtathletik News 21

22 31. Leistungssport 32. The Magazine : education and culture in Europe 33. Manuelle Medizin 34. Marketing Science + on-line 35. Medicine & Science in Sports and Exercise + on-line 36. Motor Control Journal 37. Olympisches Feuer 38. Physical Therapy + on-line 39. Research Quarterly for Exercise and Sport 40. Schweizerische Zeitschrift fur Sportmedizin 41. Science 42. Sportunterricht 43. Sportwissenschaft 44. Strategic Management Journal 45. Swimming World Magazine 46. Teaching Elementary Physical Education 47. Teorija i Praktika Fiziceskoj Kultury 48. Track Coach 49. Universitatsrede 50. University Sports Magazine : bulletin de la Federation Internationale du Sport Universitaire Czasopisma polskie I. INFORMATYKA 1. Bezpieczeństwo Informacji A-Z (pozycja wymiennokartkowa) 2. CHIP Linux II. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA. BIBLIOGRAFIA 1. Bibliografia Bibliografii Polskich 2. Bibliotekarz 3. Biuletyn Informacyjny / BG AWF Kraków 4. Przegląd Biblioteczny 5. Polska Bibliografia Bibliologiczna 6. Przewodnik Bibliograficzny 7. Rocznik Biblioteki Narodowej 8. Vademecum Bibliotekarza (pozycja wymiennokartkowa) 9. Zagadnienia Informacji Naukowej III. PRAWO 22

23 1. Dziennik Urzędowy MENiS 2. Dziennik Urzędowy Ministra Kultury 3. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Informatyzacji 4. Dziennik Ustaw 5. Monitor Polski 6. Zbiór Praw. T. 14: Prawo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozycja wymiennokratkowa) IV. NAUKI EKONOMICZNE. ZARZĄDZANIE. SOCJOLOGIA. PRACA. STATYSTYKA 1. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 2. Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3. Ekonomiczne Problemy Turystyki (seria Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński) 4. Ekonomista 5. Logistyka 6. Marketing i Rynek 7. Marketing w Praktyce 8. Monitor Europejski 9. Monitor Unii Europejskiej 10. Organizacja i Kierowanie 11. Personel i Zarządzanie 12. Posada 13. Praca i Nauka Za Granicą 14. Przegląd Organizacji 15. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 16. Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 17. Studia Socjologiczne 18. Szkolnictwo Wyższe : informator statystyczny 19. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne) 20. Zarządzanie na Świecie V. NAUKA. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO 1. Academia : magazyn Polskiej Akademii Nauk 2. APS Akademicki Przegląd Sportowy 3. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej 4. Education World 5. Edukacja dla Bezpieczeństwa 6. Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole 7. E-mentor 8. Forum Akademickie 23

24 9. Języki Obce w Szkole 10. Kwartalnik Pedagogiczny 11. Nauka 12. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 13. Nowa Szkoła 14. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 15. Rocznik Pedagogiczny 16. Sprawy Nauki 17. Studia Humanistyczne / AWF Kraków 18. Szkolnictwo Wyższe : informator statystyczny 19. Szkoła Specjalna 20. Świat Nauki 21. Wiedza i Życie 22. Zbiór Praw. T. 14: Prawo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozycja wymiennokartkowa) VI. WOJSKO. OBRONNOŚĆ 1. Biuletyn Akademii Obrony Narodowej 2. Edukacja dla Bezpieczeństwa 3. Komandos 4. Przegląd Obrony Cywilnej 5. Wiedza Obronna VII. NAUKI BIOLOGICZNE. EKOLOGIA. ANTROPOLOGIA. BIOCHEMIA 1. Acta Biochimica Polonica 2. Antropomotoryka 3. Aura 4. Biology of Sport 5. Chowanna 6. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 7. Human Movement (Człowiek i Ruch) 8. Nature Conservation (Ochrona Przyrody) 9. Przegląd Antropologiczny 10. Wiadomości Ekologiczne VIII. MEDYCYNA. HIGIENA. REHABILITACJA 1. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 2. Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa 3. Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole 4. Fizjoterapia 24

25 5. Fizjoterapia Polska 6. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 7. Journal of Physiology And Pharmacology 8. Medicina Sportiva 9. Medicina Sportiva Practica 10. Medycyna Manualna 11. Medycyna Sportowa 12. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 13. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja 14. Pediatria Polska 15. Polski Merkuriusz Lekarski 16. Postępy Rehabilitacji 17. Rehabilitacja Medyczna 18. Roczniki PZH 19. Sport Niepełnosprawnych 20. Terapia : uzależnienia i współuzależnienia 21. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia (seria Zesz. Nauk. / PO) IX. WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT, KULTURA FIZYCZNA, KULTURYSTYKA 1. Antropomotoryka 2. APS Akademicki Przegląd Sportowy 3. Biblioteczka Piłki Nożnej 4. Biology of Sport 5. Biuletyn Sekcji Historii PTNKF 6. Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa 7. Forum Trenera 8. Human Movement (Człowiek i Ruch) 9. JEŻYK : biuletyn informacyjny Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych 10. Jogging 11. Journal of Human Kinetics 12. Kronika / AWF Poznań 13. Królowa Sportu 14. Kultura Fizyczna 15. Kulturystyka i Fitness 16. Lekkoatleta 17. Lider 18. Magazyn Olimpijski 19. Medicina Sportiva 25

26 20. Medicina Sportiva Practica 21. Medycyna Sportowa 22. Piłka Nożna : tygodnik 23. Piłka Nożna Plus : magazyn sportowy 24. Podlaska Kultura Fizyczna 25. Prace Instytutu Kultury Fizycznej (seria Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński) 26. Prawo Sportowe (pozycja wymiennokartkowa) 27. Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej /Uniwersytet Rzeszowski 28. Przegląd Sportowy (poprzedni tytuł: Tempo) 29. Przegląd Sokoli 30. Research Yearbook / AWF Gdańsk 31. Rocznik Naukowy / AWF Gdańsk 32. Rocznik Naukowy / Instytut WFiS Biała Podlaska 33. Rocznik Naukowy IDO Ruch Dla Kultury 34. Roczniki Naukowe / AWF Poznań 35. Roczniki Naukowe / AWF Warszawa 36. Siatkówka 37. Sport 38. Sport dla Wszystkich 39. Sport Niepełnosprawnych 40. Sport Wyczynowy 41. Studia Humanistyczne / AWF Kraków 42. Studies in Physical Culture & Tourism 43. Tenis : magazyn 44. Tenis po Polsku: rocznik 45. Trener 46. Wioślarz 47. Wuefiak 48. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia (seria Zesz. Nauk. / PO) 49. Wychowanie Fizyczne i Sport 50. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 51. Zeszyty Metodyczno-Naukowe / AWF Katowice 52. Żagle X. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA 1. Ekonomiczne Problemy Turystyki (seria Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński) 2. Folia Turistica 3. Góry i Alpinizm 26

27 4. Hotelarz 5. Krajoznawca Górnośląski 6. National Geographic Polska 7. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 8. Płaj 9. Prawo Turystyczne (pozycja wymiennokartkowa) 10. Problemy Turystyki i Hotelarstwa 11. Rynek Podróży 12. Rynek Turystyczny 13. Studies in Physical Culture & Tourism 14. TTG Polska 15. Turystyka (seria: Informacje i Opracowania Statystyczne) 16. Turystyka i Hotelarstwo 17. Turystyka i Rekreacja / AWF Warszawa 18. Turyzm 19. Wiadomości Turystyczne 20. Wierchy XI. DZIENNIKI, TYGODNIKI, MIESIĘCZNIKI - OGÓLNE 1. Dziennik Zachodni 2. Forum 3. Gazeta Wyborcza 4. Newsweek Polska 5. Polityka 6. Przekrój 7. Rzeczpospolita 8. Śląsk 9. Wprost 27

28 Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej Bazy własne biblioteki: PROLIB Obejmuje całość zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Głównej Akademii Wychowania Fizycznego. PROMAX Rejestruje dorobek naukowy pracowników AWF (prace zwarte, artykuły, udział w konferencjach naukowych) oraz prace magisterskie i doktorskie. Bazy on-line dostępne w Czytelni Informacji Naukowej oraz w Internecie (w ramach serwisu EBSCO): SPORT DISCUS Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji wraz ze streszczeniami (pełne opisy bibliograficzne monografii od 1949 r., czasopism od 1975 r.). Zakres tematyczny bazy to: sport, wychowanie fizyczne, fizjologia, biomechanika i rekreacja. ACADEMIC SEARCH PREMIER Największa na świecie akademicka wielodziedzinowa baza danych, zawiera blisko 4000 pełnych tekstów artykułów z czasopism naukowych. Reprezentowane są w niej takie dziedziny jak: pedagogika, edukacja, nauki medyczne, biologiczne i społeczne. MEDLINE Baza Narodowej Biblioteki Medycznej USA zawiera abstrakty publikacji z zakresu nauk medycznych, w tym z rehabilitacji i fizjoterapii. Obejmuje publikacje od roku 1966 do chwili obecnej z około 3800 czasopism. Medline zawiera odnośniki do wszystkich publikacji zawartych w Index Medicus, Index to Dental Literature oraz International Nursing. W bazie znajduje się ponad 11 mln rekordów bibliotecznych, z tego ok. 75% 28

29 z abstraktami. MEDLINE jest udostępniany w ICM w systemie OvidNET, zajmuje obecnie ok. 9 GB i jest aktualizowany miesięcznie. HEALTH SOURCE: NURSING/ACADEMIC EDITION Baza obejmuje 550 czasopism z pełnymi tekstami oraz 850 czasopism ze streszczeniami zawartości z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. HEALTH SOURCE - CONSUMER EDITION Baza obejmuje blisko 300 czasopism z pełnymi tekstami z zakresu nauk medycznych, nauk o żywieniu i suplementacji, opieki nad dziećmi, medycyny sportowej i zdrowego stylu życia. MASTERFILE PREMIER Baza adresowana do bibliotek publicznych, multidyscyplinarnych. Obejmuje ponad 2000 opisów bibliograficznych, w tym również pełne teksty wybranych artykułów od 1975 roku. Dodatkowo: 350 tekstów książek, ponad biografii, ponad dokumentów źródłowych oraz kolekcję zdjęć, map i oznaczeń. CLINICAL PHARMACOLOGY Baza dotyczy rejestrowanych w USA leków, ziół i suplementów żywieniowych, również tych, które znajdują się w fazie badań klinicznych. ERIC ERIC zawiera streszczenia z ponad 980 czasopism z dziedziny edukacji i wychowania. NEWSPAPER SOURCE Newspaper Source zawiera wybrane pełne teksty z ok. 180 regionalnych gazet amerykańskich i wybranych międzynarodowych pozycji prasowych. Z dziedziny biznesu zawiera ponad pozycji. BUSINESS SEARCH PREMIER Największa na świecie pełnotekstowa baza danych z dziedziny biznesu. Zawiera teksty artykułów z czasopism. REGIONAL BUSINESS NEWS Baza zawiera pełne teksty artykułów z regionalnych czasopism i gazet biznesowych z USA. AGRICOLA Baza zawiera opisy bibliograficzne z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska od 1970 (również patenty, oprogramowanie, raporty techniczne). 29

30 COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE Baza umożliwia wyszukiwanie artykułów z dziedziny komunikacji i mediów komunikacyjnych. AMERICAN HUMANITIES INDEX Zawiera kolekcje opisów bibliograficznych z czasopism popularnonaukowych, wydawanych w USA i Kanadzie przez Whiston Publishing. SPORTS MEDICINE Elektroniczna wersja czasopisma Sports Medicine na platformie OVID. Pracownicy Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Głównej uprzejmie zwracają się do wszystkich pracowników naukowych naszej Uczelni z prośbą o systematyczne zgłaszanie publikacji naukowych. Przypominamy, że zgłoszeń należy dokonywać na specjalnych kartach, dostępnych w Sekcji (pokój 101, budynek A) oraz należy dołączyć kserokopie pierwszych stron publikacji. Prosimy również o uzupełnianie na bieżąco danych dotyczących publikacji zgłoszonych jako prace w druku. 30

31 Wykaz książek zarejestrowanych w Bibliotece w IV kwartale 2005 roku 1. Encyklopedie ogólne, informatyka, bibliotekoznawstwo, bibliografie, ogólne podstawy wiedzy i kultury Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych : materiały z ogólnopolskich warsztatów konserwatorskich, Warszawa, czerwca 2002 r. / [red. t. B. Drewniewska-Idziak]. Warszawa : Wydaw. SBP, (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 53). Sygn.: Cz.O Bibliografia prac Ryszarda Wroczyńskiego / oprac. W. Theiss, U. Pawłowicz. Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", Sygn.: Cz.O Data Mining : poznaj siebie i swoich klientów. Warszawa ; Kraków : StatSoft, cop (Zastosowania Statystyki i Data Mining). Sygn.: Cz.O DROŻDŻ A., STACHYRA M.: Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu dźwiękowego / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Centrum NUKat Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Warszawa : Wydaw. SBP, (Formaty, Kartoteki ; 11). Sygn.: Cz.O Kultura pogranicza - pogranicze kultur / red. nauk. A. Bobryk. Siedlce : Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Brama" ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Sygn.: Cz.O Linux w sieci Windows : rozwiązywanie problemów / [oprac. P. Szczepanik. Warszawa : "Wiedza i Praktyka", Sygn.: W CD Nowa encyklopedia powszechna PWN / [red. nacz. B. Kaczorowski ; zespół red. W. Baturo]. Wyd. 2 poszerz. i zm. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, T. 4, Ion-Leb Sygn.: Cz.O /T /T.4 31

32 Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa października 1998 r. : [IV Forum SBP '98] / [red. merytor. B. Drewniewska-Idziak, E.Stachowska-Musiał] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Narodowa. Warszawa : Wydaw. SBP, (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 32). Sygn.: Cz.O Przegląd programów z rodziny STATISTICA. Warszawa ; Kraków : StatSoft, cop (Zastosowania Statystyki i Data Mining). Sygn.: Cz.O STATISTICA : przewodnik. Wyd. 2. Kraków : StatSoft, cop Sygn.: Cz.O Statystyka i data mining w badaniach naukowych. Warszawa ; Kraków : StatSoft, (Zastosowania Statystyki i Data Mining). Sygn.: Cz.O UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa / pod red. B. Sosińskiej-Kalaty ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Warszawa : Wydaw. SBP, (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 72). Sygn.: Cz.O Wypożyczenia międzybiblioteczne : stan i perspektywy : materiały z konferencji, Wrocław r. / [red. t. J. Nowicki]. Warszawa : Wydaw. SBP, (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 52). Sygn.: Cz.O Filozofia, psychologia, religia FRANCZYK A., KRAJEWSKA K.: Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Wyd. 3. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, Sygn.: Cz.O FRANKEN R.: Psychologia motywacji. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Sygn.: Cz.O HAMER H.: Nowoczesne uczenie się : albo ściąga z metodyki pracy umysłowej. Warszawa : Wydaw. Veda, Sygn.: W 33181; Cz.O

33 MACIARZ A., BIADASIEWICZ M.: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Sygn.: Cz.O MACIARZ A., BIADASIEWICZ M.: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Sygn.: W Mózg a zachowanie / red. nauk. T. Górska, A. Grabowska, J. Zagrodzka. Wyd. 3 zm. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Sygn.: W ; Cz.O Promoting Exercise and Behavior Change in Older Adults : Interventions with the Transtheoretical Model / ed. P.M. Burbank, D. Riebe. New York : Springer Publishing Company, cop Sygn.: W PRZECŁAWSKI K.: Życie - to podróż : wprowadzenie do filozofii turystyki. Warszawa : Wydaw. Akad. "Żak", Sygn.: W 32919; Cz.O Psychologia emocji / red. M. Lewis, J.M. Haviland-Jones. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Sygn.: Cz.O Psychologia kliniczna / red. nauk. H. Sęk. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, (Biblioteka Psychologii Współczesnej). T. 1. Sygn.: Cz.O /T.1 T. 2. Sygn.: Cz.O /T.2 Psychologia różnic indywidualnych / pod red. S.E. Hampson, A.M. Colmana. Poznań : Zysk i S-Ka, cop Sygn.: Cz.O SCHUIJERS P.M., HUBERTUS H.: Effects of Mental Training Consultancy in Elite Sports : Theoretical Considerations and Field Studies on Mental Skills, Mental Concepts and Sport Performance of International Level Elite Athletes and National Level Juvenile Ten-pin Bowlers : von der Deutschen Sporthochschule Koln zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Sportwissenschaften genehmigte Dissertation / Psychologischen Institut der Deutschen Sporthochschule Koln. Koln : PIdDS, Sygn.: Cz.O Sport jako kulturowa rzeczywistość : praca zbiorowa / pod red. Z. Dziubińskiego ; Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa : SOSRP, (Monografie SALOS RP). Sygn.: Cz.O

34 STOCKI R.: Patologie organizacyjne : diagnoza i interwencja. Kraków : Oficyna Ekonomiczna, Sygn.: Cz.O Terapia pedagogiczna / pod red. nauk. E.M. Skorek. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Sygn.: Cz.O T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Sygn.: Cz.O CD Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. J.J. Błeszyńskiego. Wyd. 2 zm. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Sygn.: Cz.O ZIMBARDO P., LEIPPE M.: Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań : Zysk i S-Ka, cop Sygn.: Cz.O Socjologia, statystyka, demografia Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia / pod red. J. Rodziewicz-Gruhn ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Antropologiczne. Częstochowa : Wydaw. WSP, Sygn.: Cz.O Biostatystyka : [podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy] / pod red. Andrzeja Stanisza. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop Sygn.: W 32766, 32767; Cz.O Budżet czasu ludności 1 VI V 2004 / [zespół red. M. Barlik i in.]. Warszawa : Departament Statystyki Społecznej GUS, (Studia i Analizy Statystyczne). Sygn.: Cz.O GIDDENS A.: Socjologia. Wyd. 2 uzup. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Sygn.: Cz.O GÓRALSKI Z.: Urzędy i godności w dawnej Polsce. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Sygn.: Cz.O NOWAK P.: Kultura fizyczna w wiejskim stylu życia. Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, Sygn.: Cz.O Statystyka i data mining w badaniach naukowych. Warszawa ; Kraków : StatSoft, (Zastosowania Statystyki i Data Mining). Sygn.: Cz.O ZIMBARDO P., LEIPPE M.: Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań : Zysk i S-Ka, cop Sygn.: Cz.O

35 4. Polityka, nauki ekonomiczne, gospodarka, prawo, wojskowość ADAMIAK B., BORKOWSKI J.: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Wyd. 3. Stan prawny na 1 września 2005 r. Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2005.Sygn.: Cz.O ANTONOWICZ L.: Podręcznik prawa międzynarodowego. Wyd. 9 zaktual. Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, Sygn.: Cz.O BEGG D., FISCHER S., DORNBUSCH R.: Ekonomia. Wyd. 3 zm. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, [T. 1], Mikroekonomia. Sygn.: W 33199/T.1; Cz.O /T.1 [T. 2], Makroekonomia. Sygn.: W 33199/T.2; Cz.O /T.2 Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe / red. i oprac. A. Ciupiński, Kazimierz Malak ; Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : AON, Sygn.: W 33132, 33133; Cz.O Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / pod red. nauk. T. Jemioły, K. Malaka ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. Warszawa : AON, Sygn.: W 33140; Cz.O BORUCKI M.: Temida staropolska. Wyd. 2. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, cop Sygn.: Cz.O BORZYSZKOWSKI J.: Polityka turystyczna państwa. Koszalin : Wydaw. Uczelniane PK, (Monografia Wydziału Ekonomii i Zarządzania / Politechnika Koszalińska; nr 108). Sygn.: Cz.O BRIGHAM E., GAPENSKI L.: Zarządzanie finansami. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, [T.] 1. Sygn.: Cz.O /T.1 [T.] 2. Sygn.: Cz.O /T.2 CESARZ Z., STADTMULLER E.: Problemy polityczne współczesnego świata. Wyd. 4 uzup. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, (Acta Universitatis Wratislaviensis; 2464). Sygn.: Cz.O CIEŚLAK Z., LIPOWICZ I., SZPOR G.: Prawo administracyjne. Stan prawny na 1 września 2005 r. Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, Sygn.: Cz.O

36 Data Mining : poznaj siebie i swoich klientów. Warszawa ; Kraków : StatSoft, cop (Zastosowania Statystyki i Data Mining). Sygn.: Cz.O Historia polityczna świata XX wieku / pod red. M. Bankowicza. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, [T. 1], Sygn.: Cz.O /T.1 [T. 2], Sygn.: Cz.O /T.2 Elementarne zagadnienia ekonomii / red. R. Milewski. Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Sygn.: W GĄSKA M.: Kompetencje organów władzy wykonawczej : w dziedzinie obronności państwa i sił zbrojnych / Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego. Warszawa : AON, Sygn.: W 33135, 33136; Cz.O Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa / pod red. I. Fierli. Wyd. 6 zm. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Sygn.: Cz.O Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa / pod red. I. Fierli. Wyd. 3 zm. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, Sygn.: Cz.O GÓRALCZYK W., SAWICKI S.: Prawo międzynarodowe publiczne : w zarysie. Wyd. 10, dodr. Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, Sygn.: Cz.O IGNATOWICZ J., NAZAR M.: Prawo rodzinne. Stan prawny na 15 lutego 2005 r. Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, Sygn.: Cz.O JABŁOŃSKA-BONCA J.: Wprowadzenie do prawa. Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, Sygn.: W 33220; Cz.O JAJUGA K., JAJUGA T.: Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wyd. 2 uaktual., dodr. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, Sygn.: W 32858, 32859; Cz.O JEMIOŁO T.: Globalizacja szanse i zagrożenia / Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : AON, Sygn.: W 33144; Cz.O KACZMAREK J.: Stosunki transatlantyckie a bezpieczeństwo Europy / Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : AON, Sygn.: W 33142; Cz.O

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2007 Redagują: Beata Foszczyńska, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2006 Redagują: Elżbieta Budkiewicz, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 2/3 KRAKÓW 2006 Redagują: Elżbieta Budkiewicz, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 3 4 6 10 14 20 25 26 34 36 40 41 42 48

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB. Do użytku wewnętrznego

Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB. Do użytku wewnętrznego EBIB 1999 2009 Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB Do użytku wewnętrznego 1999 2000 2001 Szanowni Państwo, Drodzy Internauci, Kochane Ebibki, W wirtualnej rzeczywistości ze zwielokrotnioną siłą

Bardziej szczegółowo

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej

nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej Mariusz Widz nauczyciel Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Rola Internetu w bibliotece szkolnej SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 NOWOCZESNE BIBLIOTEKARSTWO SZKOLNE... 5 1. Zmiany w środowisku

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2006

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 5 grudzień 2006 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki arszawskiej Nr 5 grudzień 2006 Rada Biblioteczna 8 listopada 2006 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, w którym uczestniczył Prorektor ds. nauki prof.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Problem wartości ciała i aktywności fizycznej w badaniach nad kulturą fizyczną studentów Waldemar Makuła Nowy Sącz 2010 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!!

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku!!!! Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 14 (218): poniedziałek, 8 kwietnia 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 26 (229): 15 lipca 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta

Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Źródła informacji w INTERNECIE podręcznik studenta Bożena Bednarek-Michalska UMK, Toruń 2007 1 Spis treści Wykłady

Bardziej szczegółowo

ISSN 2353-9569. Edu-wsparcie. czasopismo elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie

ISSN 2353-9569. Edu-wsparcie. czasopismo elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie ISSN 2353-9569 Edu-wsparcie czasopismo elektroniczne Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie Nr 2/2014 Ciechanów 2014 Redakcja: Grażyna Brzezińska Bożena Lewandowska Monika Biedrzycka-Gładka e-mail: biuletyn.bpciechanow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012

Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK nr 2(40)/2012 Wydawca: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27 Komitet redakcyjny: Aureliusz Potempa Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Aktualności od 7 do 21 sierpnia 2011 roku

Aktualności od 7 do 21 sierpnia 2011 roku Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 7, z. 27 (159): poniedziałek, 22 sierpnia 2011 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

3 Od redakcji 4 Aktualności

3 Od redakcji 4 Aktualności 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Wstęp do analizy SWOT dla polskiego systemu szkolnictwa wyższego Marek Rocki 7 Milton Friedman guru monetaryzmu i orędownik wolności Maria

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr

W NUMERZE. SPRAWY UCZELNI Opracowany przez Senacką Komisję Oceniającą regulamin ocen nauczycieli akademickich przyjęty przez Senat PWr lato 2007 1 2 nr 213 W NUMERZE WYDARZENIA Wyprawa po Złoty Indeks. Po raz trzeci zdobyliśmy tytuł najlepszej uczelni technicznej w Polsce Wystawa książek zagranicznych w bibliotece Wydziału Elektrycznego

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski @ forum Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski ISSN: 1640-2200 Zespół redakcyjny: Sylwia Białecka, Andrzej Marcinkiewicz przewodniczący, Renata Pietrulewicz, Anita Romulewicz, Ewa Rudnicka, Adrianna Walendziak,

Bardziej szczegółowo

zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami na olimpiadach przedmiotowych. Niemal w tym samym czasie, gdy Liceum Akademickie ogłoszone zostało

zestawieniu szkół z najlepszymi wynikami na olimpiadach przedmiotowych. Niemal w tym samym czasie, gdy Liceum Akademickie ogłoszone zostało www. glos.umk.pl W numerze Znów na czele! Liceum Akademickie UMK po raz kolejny zostało uznane za najlepsze liceum w Polsce. Perspektywy opublikowały doroczny Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Wyniki tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015 Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015 Opracowanie: Katarzyna Materska, Małgorzata Zonik, Agnieszka Strojek, Anna Janowska,

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników OPOLE 2002 Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo