BULLETIN NO. 3 BIULETYN NR 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BULLETIN NO. 3 BIULETYN NR 3"

Transkrypt

1 INTRODUCTION WPROWADZENIE This is the third issue of the PRESAFE Centre Bulletin. As mentioned in the previous issues, the aim of this publication is to inform a possibly broad panel of readers on the activities of our Centre as well as on various important national and European events in the area of the safety of operation of pressure equipment. Next Bulletin will be issued at the end of In this issue we give you some information on the following subjects: News and current activities of the Centre Workshops and seminars concerning pressure equipment and European Pressure Equipment Directives Conferences related to the activities of the PRESAFE Centre Questionnaire Przekazujemy Państwu trzeci numer Biuletynu Centrum PRESAFE. Celem tej publikacji jest informowanie możliwie szerokiego grona odbiorców o działaniach prowadzonych w naszym Centrum, jak również o istotnych wydarzeniach w kraju i Europie, związanych z tematyką bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych. Następny Biuletyn ukaże się pod koniec 2004 roku. W tym numerze chcielibyśmy przekazać informacje dotyczące: Aktualności i działania Centrum Szkoleń i seminariów z zakresu urządzeń ciśnieniowych i Europejskich Dyrektyw Ciśnieniowych Konferencji związanych z działaniami Centrum PRESAFE Kwestionariusza NEWS AKTUALNOŚCI Office of : Technical Inspection Pages OTI list the revisions of the harmonised standards. They are accessible from the website: The Certification section, the OTI website also contains a new application form concerning the certification/recertification of the personnel according to PN-EN 473. Office of Technical Inspection has issued new regulations concerning the OTI conditions obligatory for pressure equipment. They are mainly addressed to pressure equipment manufacturers, designers, maintenance and installation technicians and to other people involved in pressure equipment industry, including scientists. Products successively certificated by the UDT-CERT are presented, and a newly proposed NDT training centre, certified by UDT-CERT, is described. About TAIEX T.A.I.E.X. is the Technical Assistance and Information Exchange unit of Directorate-General Enlargement of the European Commission. In operation since 1996, TAIEX provides centrally managed short-term technical assistance in the field of approximation, application and enforcement of legislation. Its services are complementary to the several alternative assistance programmes the European Commission offers to new Member States, candidates for accession to the European Union, and the countries of the Western Balkans. The role of TAIEX is that of a catalyst, channelling requests for assistance as well as that of a facilitator acting as a broker between the concerned institutions and European Union Member States for the delivery of appropriate tailor-made expertise to address problems at short notice Urząd Dozoru Techniczny: Na stronach UDT ukazały się znowelizowane wykazy norm zharmonizowanych, dostępne są pod adresem : Również na stronie UDT w dziale Certyfikacja -> Formularze umieszczony jest nowy formularz wniosku o certyfikację /recertyfikację personelu wg PN-EN 473 Urząd Dozoru Technicznego opublikował nowe Warunki UDT dla urządzeń ciśnieniowych są one kierowane głównie do : wytwórców urządzeń ciśnieniowych, projektantów urządzeń ciśnieniowych, konserwatorów i instalatorów, osób działających w branży ciśnieniowej, kadry naukowo - technicznej Przedstawiane są kolejne wyroby certyfikowane przez UDT- CERT i nowy ośrodek szkoleniowy w zakresie NDT uznany przez UDT-CERT Czym zajmuje się TAIEX Biuro Wymiany Informacji nt. Pomocy Technicznej (Technical Assistance Information Exchange Office -TAIEX) jest instytucją doradczą i informacyjną. TAIEX utworzony został w czerwcu 1996 r. jako wspólna inicjatywa dwóch Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej: Dyrekcji IA (Stosunki Zewnętrzne) oraz Dyrekcji XV (Rynek Wewnętrzny i Usługi Finansowe), praktyczną działalność biuro rozpoczęło od połowy 1996: od czerwca 1999 r. funkcjonujące w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia. Celem funkcjonowania TAIEX jest pomoc państwom kandydującym do Unii Europejskiej w przystosowaniu przepisów prawnych do prawa Wspólnot. Chodzi m. in. o dostarczanie pomocy technicznej krajom stowarzyszonym ze Wspólnotami Europejskimi, aplikującym do członkostwa w UE, w celu ułatwienia im dostosowania do wymogów UE, w szczególności wspierania harmonizacji prawa w obszarze rynku wewnętrznego PRESAFE 1/6

2 Military Technical Inspection: Information concerning the role, organizational structure and responsibilities of the Military Technical Inspection can be found on the website: Wojskowy Dozór Techniczny: Informacje dotyczące struktury, roli i uprawnień Wojskowego Dozoru Technicznego można znaleźć na stronie: EPERC Professor K.J. Kurzydlowski, Director of the Centre, is the Polish National Representative in the European Pressure Equipment Research Council. This organization unites manufacturers, designers, users and servicemen active in the field of pressure equipment. At the present, EPERC is reorganized into a unit independent of the European Commission. Experts from the PRESAFE Centre actively participate in this reorganization.. More information can be found on the website: EPERC Profesor K.J. Kurzydłowski, dyrektor Centrum, jest przedstawicielem Polski w Europejskiej Radzie Badawczej ds. Urządzeń Ciśnieniowych (EPERC) organizacji, która zrzesza producentów, projektantów, użytkowników, serwisantów i naukowców działającymi w obszarze urządzeń ciśnieniowych. Obecnie EPERC przechodzi fazę przekształcenia z jednostki zależnej od Komisji Europejskiej w instytucję w pełni niezależną. Pracownicy Centrum biorą czynny udział w procesie nadania nowego kształtu Radzie. Więcej informacji o zmianach na stronie: CURRENT ACTIVITIES OF THE CENTRE Annual Meeting of the International Advisory Board of the PRESAFE Centre, January 2004, Kraków The Meeting was hosted by the representatives of the local agent of the ABB. The current and future activities of the Centre, together with its reorganization into an independent unit were discussed during the meeting. In the nearest future the business plan for the Centre will be prepared, including the Centre activities after the EU funds expire. DZIAŁANIA CENTRUM Coroczne spotkanie Międzynarodowego Panelu Doradczego Centrum PRESAFE, stycznia 2004, Kraków Spotkanie odbyło się gościnnie w krakowskiej siedzibie koncernu ABB. Zostały omówione sprawy związane z dalszym rozwojem Centrum oraz perspektywą przekształcenia go w niezależną jednostkę. W najbliższym czasie zostanie opracowany plan działalności Centrum po zakończeniu jego finansowania ze źródeł Unii Europejskiej. Comparison of OTI and EU standards A comparative study is being prepared concerning the pressure vessels standards operative in Poland and UE (EN 13445). The main purpose of the analysis is to find similarities between the Polish and European standards and to define the differences. This will permit estimating the expenditure of work necessary to adapt the Polish regulations to European requirements. This study is based on a thorough analysis of the Polish documents entitled Pressure vessels, accepted by OTI, and the EU documents Unfired pressure vessels. The analysis takes into account 4 sections: materials, production, design and safety systems. A rough estimation revealed the following differences: European standards demand that materials should have specified properties, confirmed by appropriate certificates, whereas materials accepted by OTI should be characterized by technical data specified by the producer and be approved by the OTI technical inspection. Other differences were found in the manner of material marking. When the production process is in question, the two documents contain similar issues and no significant differences were found. In the design category, many items are similar. However the main difference lies in that the UE documents do not specify the requirements concerning hatch covers, kettles and pipelines. OTI s documentation does not specify the basic design criteria for mechanical properties of austenitic steel intended for the fabrication of pressure vessels. It should also be noted that no criteria are established necessary for estimating the exploitation wear. Both documents include similar contents concerning safety Porównanie norm UDT i EU W trakcie przygotowania jest studium porównawcze dotyczące przepisów polskich o urządzeniach ciśnieniowych oraz normy EN Celem analizy porównawczej jest stwierdzenie stopnia podobieństwa przepisów polskich i europejskich oraz wyszczególnienia ewentualnych różnic. Ponadto umożliwi to pokazanie wymaganego nakładu pracy, który należy włożyć w dostosowanie dokumentów obowiązujących w Polsce do wymagań Unijnych. Studium porównawcze jest wykonywane na podstawie wnikliwej analizy dokumentów obowiązujących w Polsce, zgodnie z zaleceniami UDT, mianowicie Warunki techniczne dozoru technicznego urządzenia ciśnieniowe oraz dokumentów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej, czyli Unfired pressure vessels. Analiza porównawcza prowadzona jest pod kątem 4 działów materiały, wytwarzanie, projektowanie i systemy bezpieczeństwa. Wstępnie można stwierdzić następujące różnice: Warunki zadane w przepisach UE mówią, iż materiały powinny posiadać określone własności, poświadczone odpowiednimi certyfikatami materiałowymi, natomiast materiały dopuszczone przez UDT powinny zawierać dane techniczne podane przez producenta i zaakceptowane przez dozór techniczny. Inne różnice dotyczą sposobu znakowania wytworzonego materiału. Biorąc pod uwagę proces wytwarzania, oba analizowane dokumenty zawierają zbliżone treści i nie zauważono znaczących różnic. W kategorii projektowanie występuje szereg podobieństw. Jednakże znaczącą różnicą jest brak specyfikacji norm odnośnie PRESAFE 2/6

3 systems, but the OTI documents have no specification of danger protection systems. A detailed analysis of the documents in terms of their comparison is now being continued. Workshop on Risk Analysis Workshops organized with the participation of experts from the EU (members of the EPERC) will be held in September. The aim of the workshops is to discuss the procedures obligatory in a risk analysis in the EU. The number of participants, from Poland and from abroad, is estimated at 100. pokryw włazowych oraz kotłów i rurociągów w dokumentach UE. Jeśli chodzi o dokumenty dozorowe, zauważono brak podstawowych kryteriów projektowania odnośnie własności mechanicznych stali austenitycznej przeznaczonej na urządzenia ciśnieniowe. Należy także podkreślić, iż nie zawarto danych dotyczących szacowania zużycia eksploatacyjnego. Oba dokumenty zawierają podobne treści w dziedzinie systemów bezpieczeństwa, jednak w materiałach UDT nie zostały zawarte treści dotyczące ochrony przed niebezpieczeństwami. W dalszym ciągu trwają prace nad szczegółowym porównaniem obu tych dokumentów. Warsztaty PRESAFE dotyczące procedur analizy ryzyka Warsztaty organizowane przy współudziale ekspertów Unii Europejskiej (członków EPERC), odbędą się we wrześniu. Poświęcone one będą omówieniu stanu procedur analizy ryzyka w Europie. Przewidywana liczba uczestników polskich i zagranicznych 100 osób. COURSES/SEMINARS Workshops in the OTI The Technical Inspection Office organises workshops for managerial staff, technicians, quality experts and other people interested in the implementation of the European standards concerning the safety regulations for technical equipment. Titles of the workshops to be held in the nearest future: The rules of designing stable pressure tanks according to the new approach directives (dates to be settled) European legal requirements concerning the equipment for combustions gas fuels and hot water boilers, verification of the compliance with the European Directives 90/396/EWG and 92/42/EWG, CE marking and the energy efficiency mark, (dates to be settled) More information can be found on the website: Institution of Mechanical Engineers, London - Courses Pressure Vessel Design - Concepts and Principles 9-11 June 2004, University of Strathclyde, European Pressure Equipment, the PED and EN September 2004, University of Strathclyde, Design of Piping Systems September 2004, University of Strathclyde, Pressure Vessel Design-by-Analysis September 2004, University of Strathclyde, Institution of Mechanical Engineers, London - Seminars Risk-based Inspection Tuesday 12 October 2004, IMechE HQ, London SZKOLENIA/SEMINARIA Szkolenia w UDT Urząd Dozoru Technicznego organizuje szkolenia przeznaczone dla kadry zarządzającej, specjalistów technicznych, specjalistów do spraw jakości i wszystkich innych osób, zainteresowanych wdrożeniem europejskich zasad zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Najnowsze tematy szkoleń: Zasady projektowania stałych zbiorników ciśnieniowych wg wymagań dyrektyw nowego podejścia,(termin do ustalenia) Europejskie wymagania prawne dotyczące urządzeń spalających paliwa gazowe i kotłów grzewczych wodnych, potwierdzanie zgodności z wymaganiami dyrektyw 90/396/EWG i 92/42/EWG, oznakowanie CE i znak efektywności energetycznej, (termin do ustalenia) Szkolenia w Institution of Mechanical Engineers w Londynie Pressure Vessel Design - Concepts and Principles 9-11 June 2004, University of Strathclyde, European Pressure Equipment, the PED and EN September 2004, University of Strathclyde, Design of Piping Systems September 2004, University of Strathclyde, Pressure Vessel Design-by-Analysis September 2004, University of Strathclyde, Więcej informacji na stronie : Seminaria w Institution of Mechanical Engineers w Londynie Risk-based Inspection Tuesday 12 October 2004, IMechE HQ, London PRESAFE 3/6

4 CONFERENCES/SYMPOSIUMS MEETING OF THE NATIONAL CONSULTATIVE FORUM For pressure equipment 20 April 2004, Warsaw, WIM PW The meeting were concerning the European Union regulations in the field of pressure equipment. ASME 2004 PRESSURE VESSELS AND PIPING CONFERENCE July 2004 San Diego, California General topics: (1) Codes and Standards (2) Computer Technology, (3) Design & Analysis (4) Fluid-Structure Interaction (5) High Pressure Technology (6) Materials & Fabrication (7) Operations, Applications, & Components (8) Seismic Engineering (9)Nondestructive Examination (10) Pipeline Systems More information on website : ESOPE (European Symposium on Pressure Equipments) September 2004, Paris Organised every 3 years, this symposium is devoted to the technology of Pressure Equipment, Piping, and Pressure Vessels, and also to the respective standards and European Directives. Presentations will be subdivided into 3 technical sessions: Design and Materials Fabrication, Welding and Inspection Fitness for Service More information on website : Developments in Pressure Equipment Where to Next? November 2004, London The conference will profile certain significant recent developments and will seek new development possibilities in designing pressure equipment.. More information on website : KONFERENCJE/SYMPOZJA SPOTKANIE KRAJOWEGO FORUM KONSULTACYJNEGO Dotyczące prawa Unii Europejskiej z zakresu Urządzeń Ciśnieniowych 20 Kwietnia 2004, Warszawa, WIM PW Tematyką były prawa Unii Europejskiej z zakresu urządzeń ciśnieniowych. ASME 2004 PRESSURE VESSELS AND PIPING CONFERENCE Lipca 2004 San Diego, California Główne tematy konferencji: (1) Codes and Standards, (2) Computer Technology, (3) Design & Analysis, (4) Fluid-Structure Interaction, (5) High Pressure Technology, (6) Materials & Fabrication, (7) Operations, Applications, & Components, (8) Seismic Engineering, (9)Nondestructive Examination, (10) Pipeline Systems ESOPE (European Symposium on Pressure Equipments) Września 2004, Paryż Organizowane co 3 lata sympozjum, poświęcone Europejskim Dyrektywom dla urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i zbiorników. Tegoroczne prezentacje odbywać się będą w trzech sesjach: Design and Materials Fabrication, Welding and Inspection Fitness for Service Więcej informacji na stronie : Developments in Pressure Equipment Where to Next? Listopada 2004, Londyn Konferencja poświęcona poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju, projektowania urządzeń ciśnieniowych. PRESAFE 4/6

5 QUESTIONNAIRE The Center objective is to review the current problems faced by Polish industry in connection with the implementation of PED. We appreciate very much any information concerning these topics that you will send us. the Readers are kindly asked for filling in the questionnaire below and returning it to: Ms. I.Kijenska Warsaw University of Technology Faculty of Materials Science and Engineering Wołoska 141, Warsaw, POLAND by by fax: : ANKIETA Celem Centrum jest rozwijanie wiedzy na temat problemów pojawiających się w związku z wdrożeniem Dyrektywy Ciśnieniowej. Dlatego też bardzo istotna jest dla nas informacja pochodząca od Państwa. Prosimy więc o wypełnienie poniższej ankiety i odesłanie na adres: Mgr I. Kijeńska, Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej ul. Wołoska 141, Warszawa lub na nr fax: : Imię... Nazwisko... Tytuł... Firma Adres nr tel./fax... Krótki opis działalności firmy Jestem zainteresowany pracami Centrum PRESAFE, proszę mnie informować... W naszym przedsiębiorstwie spotkałem się z następującymi problemami związanymi z wdrożeniem PED (prosimy krótko opisać): PRESAFE 5/6

6 First Name... Family Name... Title... Company Address phone/fax no... Company short profile I am interested in the PRESAFE Centre activities, please inform me... I encounter the following problems in my company with regards to implementation of PED (please specify):... PRESAFE 6/6

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland. Raport roczny Annual report

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland. Raport roczny Annual report Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland 2009 Raport roczny Annual report Raport roczny 2009 Spis treści Contents Słowo wstępne Foreword 5 Podstawy prawne działania

Bardziej szczegółowo

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND 2011 ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REP0R RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT 2004 URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT 2004 URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND 2004 URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2004 PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND SPIS TREŚCI CONTENS SŁOWO WSTĘPNE Dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP 5 INFORMACJA O URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2005 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE PREFACE INFORMACJAO URZĘDZIE PATENTOWYM RP PARTICULARS

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLISH CENTRE FOR ACCREDITATION POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI RAPORT ROCZNY ZA ROK 2002 RAPORT 2002 ANNUAL RAPORT FOR 2002 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE 1. SYSTEM ZARZ DZANIA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI 2.

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015 RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015 125 122 129 148 145 127 193 150 170 103 82 68 66 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Dyrektywy w sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPBD)

Wdrożenie Dyrektywy w sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPBD) Raport końcowy projekt EU RIEEB Wdrożenie Dyrektywy w sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków (EPBD) w Niemczech, Szwecji, Polsce i Francji Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) Implementation

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ANNUAL REPORT OF THE PRESIDENT OF THE OFFICE FOR REGISTRATION OF MEDICINAL PRODUCTS, MEDICAL DEVICES

Bardziej szczegółowo

Czysta energia bliska każdemu... Raport Roczny. Clean energy close to everyone... E L E K T R O C I E P Ł O W N I A Z I E L O N A G Ó R A S. A.

Czysta energia bliska każdemu... Raport Roczny. Clean energy close to everyone... E L E K T R O C I E P Ł O W N I A Z I E L O N A G Ó R A S. A. Raport Roczny Annual Annual Report Report Czysta energia bliska każdemu... Clean energy close to everyone... E L E K T R O C I E P Ł O W N I A Z I E L O N A G Ó R A S. A. Czysta energia jest znakiem naszych

Bardziej szczegółowo

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Wydział Maszyn Roboczych i Transportu POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ INFORMATOR A GUIDE TO THE Faculty of Machines and Transport POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Poznań 2009 Okładka i opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie / Introduction 3. Badania / Research 10. Innowacje/Nowości / Innovations/Novelties 40

Wprowadzenie / Introduction 3. Badania / Research 10. Innowacje/Nowości / Innovations/Novelties 40 Działalność 2014 Activity 2014 Wprowadzenie / Introduction 3 Badania / Research 10 Innowacje/Nowości / Innovations/Novelties 40 Ocena wyrobów i usług / Assessment of Products and Service 51 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego podczas polskiej prezydencji w radzie unii europejskiej Chief Sanitary Inspectorate activities during

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ ANNUAL REPORT OF POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

RAPORT ROCZNY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ ANNUAL REPORT OF POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY RAPORT ROCZNY POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ ANNUAL REPORT OF POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY 2013 Spis treści Kluczowe wyniki operacyjne i finansowe polskiej agencji żeglugi powietrzej Key

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2006 roku

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2006 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2006 roku Supreme Chamber of Control Annual Report 2006 - Poland - 1 Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

FORUM. Pod skrzydłami aniołów Under the wings of angels >>24. Styczeń / January 2015. Nr/No.

FORUM. Pod skrzydłami aniołów Under the wings of angels >>24. Styczeń / January 2015. Nr/No. Nr/No. 40 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Pod skrzydłami aniołów Under the wings of angels >>24 Styczeń / January 2015 blisko

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do. Krakowa na / We heartily invite you to

Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do. Krakowa na / We heartily invite you to Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do 2008 Krakowa na / We heartily invite you to 24-25 listopada November 24 th -25 th 3 rd International Symposium Evidence-Based Health Care s Kraków, Poland

Bardziej szczegółowo