60% Polaków ocenia swoj¹ wiedzê finansow¹ jako s³ab¹ albo bardzo s³ab¹. (A. Bia³y, Czas na edukacjê ekonomiczn¹, Rzeczpospolita, 9 wrzeœnia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "60% Polaków ocenia swoj¹ wiedzê finansow¹ jako s³ab¹ albo bardzo s³ab¹. (A. Bia³y, Czas na edukacjê ekonomiczn¹, Rzeczpospolita, 9 wrzeœnia 2009 r."

Transkrypt

1 Instytut Badañ i Analiz Finansowych (IBAF) zaprasza na pierwsz¹ konferencjê z cyklu FORUM IDEI FINANSOWYCH pod tytu³em Edukacja finansowa wczoraj, dziœ i jutro. Czy Polacy s¹ przygotowani do inwestowania? po³¹czon¹ z prezentacj¹ specjalistycznego LABORATORIUM FINANSOWEGO I PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH IBAF 13 GRUDNIA 2011 r. Patronat honorowy: Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie SA Warszawa (Sala Notowañ GPW) Rzeszów (Centrum Edukacji Miêdzynarodowej) 2/3 Wiele wskazuje na to, e Polacy nie potrafi¹ m¹drze oszczêdzaæ. Polaków nie zaoszczêdzi³o ani z³otówki w 2010 r. (A. Reda, Dwie trzecie Polaków nie od³o y³o pieniêdzy w 2010 roku, Rzeczpospolita", 27 lutego 2011 r.) Tylko co Inwestowanie to dla wiêkszoœci obywateli czarna magia. 4. Polak ma jakiekolwiek oszczêdnoœci. W dodatku najczêœciej trzyma je w skarpecie. (J. Kowalczyk, Skarpeta - najlepsza lokata, ludzie.pb.pl, 28 lutego 2011 r.) Dziœ ponad 1/3 Polaków nie ma nawet zwyk³ego rachunku w banku. Dla tych ludzi inwestowanie na gie³dzie czy w fundusze to tak zwana bajka o elaznym wilku. (Z. ukowski, Dlaczego Polacy boj¹ siê gie³dy, forsal.pl, 14 lipca 2009 r.) Wiedza Polaków na temat finansów jest nik³a. 60% Polaków ocenia swoj¹ wiedzê finansow¹ jako s³ab¹ albo bardzo s³ab¹. (A. Bia³y, Czas na edukacjê ekonomiczn¹, Rzeczpospolita, 9 wrzeœnia 2009 r.)

2 Badania stanu wiedzy Polaków w dziedzinie finansów sk³aniaj¹ do zadania wielu wa nych pytañ. Jakie s¹ aktualne trendy w kszta³ceniu finansowym? Kto i jak powinien uczyæ siê oraz uczyæ finansów? Jak wyedukowanych pracowników potrzebuj¹ dzisiaj instytucje finansowe? Jak kryzys subprime zmieni³ postrzeganie wiedzy i edukacji finansowej? Kto mo e skorzystaæ, a kto straciæ na finansowym wyedukowaniu Polaków? Czy demokracja finansowa to ziemia obiecana czy utopia? Na te wa kie pytania odpowiedz¹ wybitne osobowoœci œwiata finansów zaproszone do udzia³u w konferencji, m.in.: prof. dr hab. Krzysztof Opolski (Uniwersytet Warszawski) prof. Javed Ghulam Hussain (Birmingham City University) dr Lidia Adamska (Cz³onek Zarz¹du Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie) dr Ryszard Petru (Przewodnicz¹cy Towarzystwa Ekonomistów Polskich) Piotr Kuczyñski (G³ówny Analityk Xelion Doradcy Finansowi) Marcin Mróz (G³ówny Ekonomista BNP Paribas Bank Polska) ukasz Tarnawa (G³ówny Ekonomista BOŒ Bank) Œwiat nauki i szkolnictwa wy szego bêdzie reprezentowany m.in. przez prof. dr. hab. Witolda Koziñskiego oraz przez Radê Programow¹ Finansowego Kwartalnika Internetowego e-finanse (www.e-finanse.com), któr¹ tworz¹ znani profesorowie reprezentuj¹cy zarówno polskie, jak i zagraniczne oœrodki akademickie.

3 wa a z s r a W Rzeszów W programie miêdzy innymi: interaktywne po³¹czenie (videomost) pomiêdzy Warszaw¹ a Rzeszowem dwoma miejscami, w których odbywaæ siê bêdzie konferencja, w celu zaprezentowania laboratorium finansowego (www.laboratorium-finansowe.pl) nowatorskiej inicjatywy Instytutu Badañ i Analiz Finansowych, prezentacja finansowych programów szkoleniowych Instytutu Badañ i Analiz Finansowych opartych w du ej mierze na symulacjach, grach i interakcjach biznesowych. Adresaci konferencji: instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe, doradcy finansowi, domy maklerskie, firmy tradingowe itp.), dla których wiedza finansowa jest kluczowa w codziennym funkcjonowaniu, przedsiêbiorstwa, zw³aszcza te o du ych potrzebach pomna ania kapita³u wiedzy finansowej, wszyscy inni zainteresowani inwestowaniem i podnoszeniem w³asnej wiedzy finansowej (wealthy individuals, w³aœciciele przedsiêbiorstw, inwestorzy indywidualni), szko³y wy sze kszta³c¹ce w dziedzinie ekonomii i zarz¹dzania oraz firmy szkoleniowe oferuj¹cej kursy finansowe Instytut Badañ i Analiz Finansowych (www.ibaf.edu.pl) jest jednostk¹ wewnêtrzn¹ Wy szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania z siedzib¹ w Rzeszowie. Prowadzi dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹ oraz doradczo-szkoleniow¹. Realizacje Instytutu obejmuj¹ m.in. wycenê wydawcy Rzeczpospolitej, spó³ki Presspublica, oraz ekspertyzy finansowe dla urzêdów miejskich, w tym Rzeszowa. Instytut publikuje dwujêzyczny kwartalnik internetowy e-finanse (www.e-finanse.com), uwzglêdniony na liœcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego (9 punktów) i indeksowany w renomowanych repozytoriach (m.in. EBSCO i ProQuest). Jest te jednym z kilku w Polsce akredytowanych oœrodków szkoleniowych presti owego brytyjskiego Instytutu Rachunkowoœci Zarz¹dczej (CIMA). Przy Instytucie powsta³o specjalistyczne laboratorium finansowe (www.laboratorium-finansowe.pl) jedyna tak wyposa ona uniwersytecka sala tradingowa w Europie Œrodkowo-Wschodniej, do której sprzêt dostarczy³a firma wyposa aj¹ca m.in. Gie³dê Papierów Wartoœciowych w Warszawie. Laboratorium finansowe IBAF ma charakter dealing roomu i jest wzorowane na koncepcjach wdra anych przez najbardziej presti owe uczelnie biznesowe na œwiecie. Daje ono wiele mo liwoœci niekonwencjonalnej realizacji zajêæ dydaktycznych i kursów finansowych, zw³aszcza w dziedzinie inwestowania na rynkach finansowych. Pozwalaj¹ na to nieszablonowe rozwi¹zania zarówno w zakresie sprzêtu, jak i oprogramowania zastosowanego w sali laboratoryjnej.

4 PROGRAM KONFERENCJI WARSZAWA Sala Notowañ, GPW w Warszawie SA, ul. Ksi¹ êca Otwarcie konferencji i przywitanie goœci prof. Jerzy Ch³opecki Prorektor ds. Nauki Wy szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania z siedzib¹ w Rzeszowie, prof. Krzysztof Opolski Uniwersytet Warszawski, dr Andrzej Cwynar Dyrektor Instytutu Badañ i Analiz Finansowych WSIiZ Learning by doing polski rynek gie³dowy jako szko³a inwestowania dr Lidia Adamska, Cz³onek Zarz¹du Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie SA Edukacja finansowa Polaków w œwietle badañ dr Andrzej Cwynar, Dyrektor Instytutu Badañ i Analiz Finansowych WSIiZ Inwestowanie w czasach niepewnoœci dr Ryszard Petru, Przewodnicz¹cy Towarzystwa Ekonomistów Polskich Wiedza na czas kryzysu czy Polacy j¹ maj¹? Marcin Mróz, G³ówny Ekonomista BNP Paribas Bank Polska SA Global trends in the role of finance and what this means for training requirements Fiona Harvey, Market Director Performance & Emerging Markets, CIMA Gospodarka w mediach edukacja, uproszczenia, nadu ycia, b³êdy Bartosz Kurek, Dziennikarz Polsat News Edukacja finansowa Polaków doœwiadczenia praktyka Wiktor Legowicz, Dziennikarz Programu III Polskiego Radia Edukacja ekonomiczna przemyœlenia inspirowane kryzysem finansowym ukasz Tarnawa, G³ówny Ekonomista BOŒ Bank SA Embedding learning and teaching strategies in finance in higher education in the UK prof. Javed Ghulam Hussain, Birmingham City University Wiedza finansowa Polaków w kontekœcie oszczêdzania na emeryturê Krzysztof Wo³owicz, Dyrektor Departamentu Analiz, Dom Maklerski TMS Brokers SA Podrêcznik do inwestowania nie zapewni rynkowych sukcesów Piotr Kuczyñski, G³ówny Analityk Xelion Doradcy Finansowi Panel dyskusyjny moderacja prof. Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski Prezentacja laboratorium finansowego Instytutu Badañ i Analiz Finansowych dr Andrzej Cwynar, Dyrektor Instytutu Badañ i Analiz Finansowych WSIiZ Lunch Spotkanie Rady Programowej kwartalnika e-finanse prowadzenie dr Andrzej Cwynar, Dyrektor Instytutu Badañ i Analiz Finansowych WSIiZ

5 PROGRAM KONFERENCJI RZESZÓW Aula Centrum Edukacji Miêdzynarodowej, Kampus WSIiZ, Kielnarowa 396A Otwarcie konferencji i przywitanie goœci oraz film prezentuj¹cy laboratorium finansowe Instytutu Badañ i Analiz Finansowych dr Wergiliusz Go³¹bek Prorektor ds. Nauczania Wy szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania z siedzib¹ w Rzeszowie TRANSMISJA Z WARSZAWY Otwarcie konferencji i przywitanie goœci: prof. Jerzy Ch³opecki Prorektor ds. Nauki, Wy sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania z siedzib¹ w Rzeszowie, prof. Krzysztof Opolski Uniwersytet Warszawski, dr Andrzej Cwynar Dyrektor Instytutu Badañ i Analiz Finansowych WSIiZ Learning by doing polski rynek gie³dowy jako szko³a inwestowania dr Lidia Adamska, Cz³onek Zarz¹du Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie SA Edukacja finansowa Polaków w œwietle badañ dr Andrzej Cwynar, Dyrektor Instytutu Badañ i Analiz Finansowych WSIiZ Inwestowanie w czasach niepewnoœci dr Ryszard Petru, Przewodnicz¹cy Towarzystwa Ekonomistów Polskich Wiedza na czas kryzysu czy Polacy j¹ maj¹? Marcin Mróz, G³ówny Ekonomista BNP Paribas Bank Polska SA Global trends in the role of finance and what this means for training requirements Fiona Harvey, Market Director Performance & Emerging Markets, CIMA Gospodarka w mediach edukacja, uproszczenia, nadu ycia, b³êdy Bartosz Kurek, Dziennikarz Polsat News Edukacja finansowa Polaków doœwiadczenia praktyka Wiktor Legowicz, Dziennikarz Programu III Polskiego Radia Edukacja ekonomiczna przemyœlenia inspirowane kryzysem finansowym ukasz Tarnawa, G³ówny Ekonomista BOŒ Bank SA Embedding learning and teaching strategies in finance in higher education in the UK prof. Javed Ghulam Hussain, Birmingham City University Wiedza finansowa Polaków w kontekœcie oszczêdzania na emeryturê Krzysztof Wo³owicz, Dyrektor Departamentu Analiz, Dom Maklerski TMS Brokers SA Podrêcznik do inwestowania nie zapewni rynkowych sukcesów Piotr Kuczyñski, G³ówny Analityk Xelion Doradcy Finansowi Panel dyskusyjny: moderacja dr Wergiliusz Go³¹bek, Prorektor ds. Nauczania WSIiZ; prelegenci Magdalena Bartoœ, Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor Finansowy Zelmer SA, Robert Duszkiewicz, Cz³onek Zarz¹du, Dyrektor Finansowy Zak³adów Magnezytowych Ropczyce SA, Ireneusz Twardziak, Prezes Zarz¹du ProTrader Sp. z o.o., Aleksander Waœko, Dyrektor Centrum Korporacyjnego w Rzeszowie, Citi Handlowy SA, Roman Wysocki, Dyrektor Oddzia³u, BNP Paribas Bank Polska SA, prof. nadzw. dr Tomasz Wo³owiec, WSIiZ Lunch Prezentacja laboratorium finansowego Instytutu Badañ i Analiz Finansowych oraz kulig

6 Koszt uczestnictwa: Warszawa 199 z³, Rzeszów 99 z³ Rejestracja do 30 listopada 2011 r.: Kontakt: tel Instytut Badañ i Analiz Finansowych WSIiZ ul. Sucharskiego 2, Rzeszów Patronat honorowy Organizatorzy Partnerzy Podmioty dofinansowuj¹ce Patroni medialni

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI 18-19 marca 2010 roku ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Metoda szacowania ryzyka w zarz¹dzaniu procesami Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA

BIULETYNSTOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA STOWARZYSZENIA PROJECT MANAGEMENT POLSKA Nr 05/2008 Wielu z Was prawdopodobnie czyta ten tekst bêd¹c gdzieœ na pla y, w górach czy innych podró ach. W koñcu sezon wakacyjny ju wystartowa³. Mamy nadzieje,

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011

FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 KONFERENCJA MIÊDZYNARODOWA FORUM GAZU I ENERGII J DROWEJ 2011 30-31 maja 2011 roku, Hotel Warszawianka ****, Jachranka k. Warszawy www.mostwanted.pl/konferencje dr in. Krzysztof Biernat, Tomasz Karaœ,

Bardziej szczegółowo

Europa Polska Politechnika

Europa Polska Politechnika 35 LAT UCZELNI Europa Polska Politechnika Tak, jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, jak ka da jej instytucja, organizacja, czy firma, równie Politechnika Koszaliñska bêdzie uczestnikiem wspólnoty,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne 1 2 Jaros³aw Poteraj Tytu³ EPISTEME 24(2002) Jaros³aw Poteraj Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta (121-122) Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Pierwszy zagraniczny doktor honoris causa - s. 3 Nowy symulator lotu w OKL - s. 9 1-2 styczeñ-luty

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Drodzy Czytelnicy, Tyle by³o przedtem spotkañ, dyskusji o przygotowaniu siê do 6 Programu Ramowego, a

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa

KONFERENCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014. MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa KONFERENCJA Wykorzystaj swoj¹ kreatywnoœæ: " generowanie i wdra anie rozwi¹zañ innowacyjnych" II EDYCJA DATA: 9-10 wrzeœnia 2014 MIEJSCE: STADION NARODOWY Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa Projekt

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

InnowacyjnoϾ polskiej gospodarki

Innowacyjnoœæ polskiej gospodarki Z e s z y t y I n n o w a c y j n e 2 Innowacyjnoœæ polskiej gospodarki sektor badawczo-rozwojowy regionalne systemy wsparcia dzia³alnoœci innowacyjnej krajowy sektor telekomunikacyjny oraz otoczenie instytucjonalno-prawne

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA wiedza stwarza mo liwoœci MASTER INSTITUTE wiedza stwarza mo liwoœci Profesjonalizm Kreatywnoœæ Rzetelnoœæ Partner II edycja Konferencji BIOMASA TECHNOLOGIE, INWESTYCJE, FINANSOWANIE, ŒWIADECTWA POCHODZENIA

Bardziej szczegółowo

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 od Redakcji Drodzy Czytelnicy, Kiedy w czerwcu, w czasie 3. Kongresu Informatyki Polskiej, w sesji poœwiêconej

Bardziej szczegółowo

ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE

ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE Organizacja Narodów Zjednoczonych osi¹gnie swoje cele wtedy, gdy ludzie na ca³ym œwiecie zostan¹ w pe³ni poinformowani o jej dzia³aniach i celach Rezolucja

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE (ROCZNIK LIII JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓ CZESNEJ I DAWNEJ Z LAT 1958 1959) Nr 3 4 (203 204) Kraków 2010 Nr indeksu 38364 PL

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo