KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I GIE D THE POLISH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I GIE D THE POLISH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION"

Transkrypt

1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I GIE D THE POLISH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Raport roczny/annual Report 2001 Warszawa/Warsaw

2 SPIS TREÂCI/LIST OF CONTENTS List od Przewodniczàcego Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d Letter of the Chairman Podstawowe informacje o Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d General Information on the Polish Securities and Exchange Commission...10 Sk ad Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d The Composition of the Commission...14 Schemat organizacyjny urz du Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d Organization structure of the Office of Polish Securities and Exchange Commission Zadania jednostek organizacyjnych urz du Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d Responsibilities of Departments of the Polish Securities and Exchange Commission Sekretariat Komisji Secretarial Department Departament Spó ek Publicznych i Finansów Corporate Finance Department Departament Prawny Legal Department Departament Nadzoru Rynku Enforcement Department Departament Domów Maklerskich Brokerage Houses Department Departament Funduszy Inwestycyjnych Investment Funds Department Biuro Dyrektora Generalnego General Director Department Biuro Administracyjno-Gospodarcze Administration Department Pe nomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Plenipotentiary for Protection of Non-Public Information Stanowisko ds. Kontroli Wewn trznej Internal Control Position R A P O R T R O C Z N Y / A N N U A L R E P O R T

3 3 SPIS TREÂCI/LIST OF CONTENTS 3. Funkcje regulacyjne Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d Regulatory Functions of the Commission Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartoêciowymi Act on Public Trading in Securities Ustawa o funduszach inwestycyjnych Act on Investment Funds Ustawa o gie dach towarowych Act on Commodity Exchanges Prace legislacyjne nad innymi aktami prawnymi Legislative activity concerning other regulations Dopuszczenia papierów wartoêciowych do obrotu publicznego Admission of Securities to Public Trading Licencjonowanie uczestników rynku kapita owego Licensing of Market Participants Podmioty prowadzàce dzia alnoêç maklerskà lub rachunki papierów wartoêciowych Entities Conducting Brokerage Activity or Keeping Securities Accounts Towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz fundusze inwestycyjne Investment Fund Corporations and Investment Funds Maklerzy papierów wartoêciowych Securities Brokers Maklerzy gie d towarowych Commodity Brokers Doradcy inwestycyjni Investment Advisers Nadzór nad uczestnikami publicznego obrotu Surveillance over Participants of Public Trading Spó ki publiczne Public Companies Podmioty prowadzàce dzia alnoêç maklerskà i banki prowadzàce rachunki papierów wartoêciowych Entities Conducting Brokerage Activity and Banks Keeping Securities Accounts...57

4 SPIS TREÂCI/LIST OF CONTENTS 3. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Investment Fund Corporations Maklerzy papierów wartoêciowych i doradcy inwestycyjni Securities Brokers and Investment Advisers Zawiadomienia o podejrzeniu pope nienia przest pstwa Notifications to the Public Prosecutor Powszechny dost p do informacji Equal Access to Information Informatyczny system przekazywania informacji Emitent The Emitent Computer System for Information Transfer Centrum Informacyjne Komisji The Information Centre of the Commission Dzia alnoêç edukacyjna Educational Activity Biblioteka Library of the Commission Inne formy dzia alnoêci edukacyjnej Other Forms of Educational Activity Kszta cenie zawodowe pracowników urz du Komisji Professional Education of the Employees of the Office of the Commission Najwa niejsze wydarzenia w 2001 roku The Most Important Events in Jubileuszowe dwieêcie pi çdziesiàte posiedzenie Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d Jubilee 250th meeting of the Commission Powo anie Grupy Konsultacyjnej Establishment of Consultative Group Szkolenia dla uczestników rynku kapita owego w zakresie nadzoru wewn trznego Training regarding compliance for capital market participants Program Pomocy Unii Europejskiej PHARE The European Union Aid Program PHARE Program dla Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw The Small and Medium Enterprises Programme R A P O R T R O C Z N Y / A N N U A L R E P O R T

5 5 SPIS TREÂCI/LIST OF CONTENTS 10. Wspó praca mi dzynarodowa International Co-operation IOSCO IOSCO Podpisanie porozumieƒ o wspó pracy i wymianie informacji (MoU) Memoranda of Understanding (MoUs) Szkolenia dla przedstawicieli zagranicznych instytucji nadzorujàcych rynki kapita owe Training Programmes for Employees of Foreign Institutions Supervising Capital Markets Udzia przedstawicieli urz du Komisji w szkoleniach i seminariach organizowanych przez instytucje zagraniczne Participation of Office s Representatives in Training Programmes and Seminars Organised by Foreign Institutions Integracja z Unià Europejskà Integration with European Union Udzia urz du Komisji w dzia aniach majàcych na celu przygotowanie Polski do cz onkostwa w UE Participation of the Office of the Commission in Activities Aimed at Preparing Poland for Membership in the EU Udzia pracowników urz du Komisji w szkoleniach dotyczàcych regulacji UE oraz przygotowania do negocjacji akcesyjnych Participation of the Office Employees in Training Relating to EU Regulations and to Accession Negotiations Bud et Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d w 2001 roku The Budget of PSEC in Ârodki finansowe Komisji Financial Means of the Commission Wydatki urz du Komisji Expenditures of the Office of the Commission Za àczniki Enclosures...83

6 List od Przewodniczàcego Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d Warszawa, styczeƒ 2002 r. Szanowni Paƒstwo, W 2001 roku min o 10 lat od rozpocz cia budowy w Polsce nowoczesnego rynku kapita owego. W ciàgu tego okresu stworzyliêmy rynek kapita owy majàcy solidnà infrastruktur prawnà, instytucjonalnà i technicznà, b dàcy jednym z najistotniejszych mechanizmów transformacji w asnoêciowej i gospodarczej, podstawà funkcjonowania kapita owych filarów systemu zabezpieczeƒ spo ecznych, a tak e najwi kszym rynkiem kapita owym w Êrodkowowschodniej Europie. Obecnie najwa niejsze zadanie, które stoi przed nami to zakoƒczenie przygotowaƒ do integracji z Unià Europejskà i w àczenie polskiego rynku kapita owego w struktury Wspólnego Rynku. Letter of the Chairman Warsaw, January 2002 Ladies and Gentlemen, In 2001 ten years passed since starting creation of modern capital market in Poland. Within this period there was created capital market based on solid legal, institutional and technical infrastructure. Nowadays, the Polish capital market is one of the most important mechanisms of ownership and economic transformation, a basis for operation of capitalised pension funds as well as the biggest capital market in Central and Eastern Europe. Currently, the most important task that we face is completing the activities related to integration with the European Union and including the Polish capital market in the structures of the Common Market. 6 R A P O R T R O C Z N Y / A N N U A L R E P O R T

7 7 W minionym roku zakoƒczony zosta proces harmonizacji polskich regulacji dotyczàcych rynku kapita owego z dyrektywami Unii Europejskiej, choç cz Êç zmian bezpoêrednio zwiàzanych z uczestnictwem we Wspólnym Rynku (np. wzajemne uznawanie licencji) zacznie obowiàzywaç w momencie przystàpienia Polski do Unii. W ramach wspó pracy na podstawie tzw. umowy bliêniaczej proponowane rozwiàzania legislacyjne konsultowane by y z ekspertami instytucji nadzorujàcych rynki kapita owe we Francji (Commission des opérations de bourse COB) i we W oszech (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa CONSOB). Konsultacje te dotyczy y zarówno zgodnoêci z dyrektywami, jak i z praktykà administracyjnà w krajach cz onkowskich. Uczestnictwo we Wspólnym Rynku i zwiàzane z tym rozszerzenie zadaƒ nadzorczych wymagaç b dzie usprawnienia sprawowania nadzoru nad rynkiem kapita owym i jego uczestnikami. S u yç temu b dzie opracowywany obecnie Elektroniczny System Nadzoru Rynku, wspó finansowany ze Êrodków PHARE. Przysz e cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga utrzymywania sta ych kontaktów z instytucjami unijnymi. Z tego wzgl du w pierwszej po owie 2001 roku z inicjatywy Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d powo ano Grup Konsultacyjnà skupiajàcà instytucje nadzorujàce rynki kapita owe z paƒstw ubiegajàcych si o cz onkostwo w Unii Europejskiej. Utworzenie Grupy Konsultacyjnej umo liwi pog bienie wspó pracy pomi dzy instytucjami nadzorujàcymi rynki kapita owe z krajów aspirujàcych do cz onkostwa a ich odpowiednikami w krajach cz onkowskich, a tak e zapewni dost p do bie àcych prac regulacyjnych w ramach UE. W roku 2001 znaczàcà rol na rynku odgrywali inwestorzy instytucjonalni otwarte fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne. Na koniec minionego roku wartoêç aktywów tych grup podmiotów stanowi a blisko Last year we completed the process of harmonisation of the Polish regulations concerning capital market with European Union Directives, although some of the changes directly related to participation in the Common Market (e. g. single passport principle) will become effective on the moment of Poland s accession to the EU. Within the co-operation based on twinning covenant the proposed regulations were consulted with experts from institutions supervising capital markets in France (Commission des opérations de bourse COB) and Italy (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa CONSOB). These consultations related both to compliance with the Directives, and to the administrative practice in the Member States. Participation in Common Market and as a consequence extending of supervisory activities will require making supervision over capital market and its participants more efficient. Electronic System of Market Supervision co-financed with PHARE funds, which is currently being developed will serve this purpose. Future membership of Poland in the European Union requires maintaining co-operation with EU institutions. Having that in mind, in the first half on 2001 on the initiative of the Polish Securities and Exchange Commission there was created Capital Market Regulatory and Supervisory Consultative Group composed of institutions supervising capital markets in the countries aspiring to join the European Union. Activities of Consultative Group will facilitate closer co-operation between institutions supervising capital markets in the countries aspiring to join EU and their counterparts from Member States as well as will ensure access to current regulatory work within the EU. In 2001 institutional investors open pension funds and investment funds played important role on the Polish capital market. As of the end of the previous year these entities managed assets amounting to almost PLN 32 billion

8 32 mld z, z czego oko o 22% inwestowane by o w akcje spó ek publicznych. Aktywa funduszy emerytalnych b dà w najbli szych latach systematycznie wzrastaç. Wzrost znaczenia instytucjonalnych inwestorów stanowi zmian jakoêciowà na polskim rynku kapita owym. WÊród najwa niejszych czynników kszta tujàcych sytuacj na polskim rynku kapita owym w 2001 roku nale y przede wszystkim wymieniç trudnà sytuacj makroekonomicznà w kraju i na Êwiecie. Z uwagi na s abà koniunktur gospodarczà ubieg y rok by trudnym okresem dla uczestników rynku kapita- owego. W wyniku mniejszych obrotów zmniejsza a si rentownoêç domów maklerskich, a w zwiàzku ze wzrostem niepewnoêci i spadkami kursów potencjalni emitenci cz sto rezygnowali z emisji lub podejmowali decyzj o przesuni ciu terminu emisji. W 2000 roku warszawska gie da wprowadzi a nowy system obrotu gie dowego Warset. Jego w aêciwe funkcjonowanie w ubieg ym roku, a tak e pozytywne opinie uczestników rynku dowodzà, i nowoczesne rozwiàzania technologiczne stanowià istotny element wspó czesnych rynków. System Warset jest kompatybilny z systemami stosowanymi na gie dach w Pary u, Chicago, Toronto, Sao Paulo, Lizbonie oraz Brukseli. Zawiera rozwiàzania z powodzeniem funkcjonujàce na innych rynkach, co powinno u atwiç dzia anie inwestorów zagranicznych na rynku krajowym oraz umo liwiç zawarcie przez gie d aliansu lub jej integracj z jednym z rynków zagranicznych. Realizujàc zadania edukacyjno-informacyjne Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d bra a m. in. udzia w kampanii informacyjnej skierowanej do ma ych i Êrednich przedsi biorstw, dotyczàcej pozyskiwania Êrodków finansowych poprzez publiczny rynek kapita owy. Zakoƒczone zosta y prace nad podstawa- (equivalent to EUR 9 billion), out of which almost 22% was invested in shares of public companies. The assets of open pension funds will steadily grow in the coming years due to compulsory participation of employees it the system. Increased importance of institutional investors is of crucial importance for the further development of the Polish capital market. Among the most important factors influencing the situation on the Polish capital market in 2001 difficult macroeconomic situation in Poland and abroad should also be mentioned. Due to unfavourable economic environment last year was a difficult period for capital market participants. As a result of smaller turnover, the profitability of brokerage houses was lower and due to increase of volatility and falling of securities prices, issuers were often making decisions not to conduct, or to postpone the issue. In 2000 the Warsaw Stock Exchange implemented new trading system Warset. Appropriate functioning of the system last year, as well as positive opinions of market participants have proved, that modern technology solutions constitute an important element of capital markets. Warset system is compatible with trading systems in Paris, Chicago, Toronto, Sao Paulo, Lisbon and Brussels. It contains solutions present on other markets, which should make operating of foreign investors easier and make possible entering into alliance or integrating the market with one of foreign markets. Fulfilling the education and information role the Polish Securities and Exchange Commission participated in information campaign directed to small and medium enterprises, concerning raising capital on the public capital market. Works on the programme base for new subject in secondary schools Entrepre- 8 R A P O R T R O C Z N Y / A N N U A L R E P O R T

9 9 mi programowymi do nowego przedmiotu dla liceów Podstawy przedsi biorczoêci, w których zawarte zosta y zagadnienia rynku kapita owego. Jak ka dego roku, przedstawiciele Komisji brali udzia w wielu konferencjach, seminariach i targach poêwi conych problematyce rynku papierów wartoêciowych. Podsumowujàc, nale y stwierdziç, e rok 2001 by dla Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d okresem sprawowania nadzoru w trudnym otoczeniu gospodarczym oraz kontynuacji przygotowaƒ do integracji z Unià Europejskà. Za najwa niejsze zadania na rok bie àcy uwa am utrzymanie pe nej harmonizacji polskich regulacji z acquis, okreêlenie usytuowania polskiej gie dy i izby depozytowo-rozliczeniowej w strukturach europejskich, a tak e dzia ania majàce na celu rozwój i popraw konkurencyjnoêci krajowego rynku kapita owego, takie jak przyciàganie na rynek publiczny nowych krajowych i zagranicznych emitentów i inwestorów. yczàc Paƒstwu przyjemnej lektury, pozostaj z powa aniem, neurship including issues relating to capital market were also completed. As every year, the representatives of the Commission participated in many conferences, seminars and fairs devoted to securities market. Summing up the above, it can be said that 2001 was for the Polish Securities and Exchange Commission the period of supervising the market in difficult economic environment, as well as of continuation of preparations to integration with the European Union. The most important tasks for the current year are: maintaining full harmonisation of Polish regulations with acquis as well as defining role and place of Warsaw Stock Exchange and National Depository for Securities in the structure of European market. Moreover, there should be undertaken activities aimed at development and increasing competitiveness of the Polish capital market, like attracting new domestic and foreign issuers and investors to public market. I hope you will enjoy reading our report Yours faithfully Jacek Socha Przewodniczàcy Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d Jacek Socha Chairman of the Polish Securities and Exchange Commission

10 1 Podstawowe informacje o Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d General Information on the Polish Securities and Exchange Commission Adres: Plac Powstaƒców Warszawy Warszawa tel. (48 22) fax (48 22) , , , Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie d (KPWiG) dzia a od 1991 r. jako centralny organ administracji rzàdowej w sprawach publicznego obrotu papierami wartoêciowymi. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartoêciowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754, Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 122, poz. 1315, Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz i Nr 154, poz i 1800) rozszerzy- a kompetencje KPWiG o nadzór nad gie dami towarowymi. W sk ad Komisji wchodzà: Przewodniczàcy Komisji Jacek Socha, Zast pca Przewodniczàcego Komisji ds. Prawnych Aleksander Ch opecki, Zast pca Przewodniczàcego Komisji ds. Nadzoru Jaros aw H. Koz owski oraz 6 cz onków. Cz onkami Komisji sà przedstawiciele: Ministra Finansów Przemys aw Morysiak, Ministra Gospodarki Jerzy Molak, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czes aw Siekierski, Ministra Skarbu Address: Plac Powstaƒców Warszawy Warsaw phone: (48 22) fax (48 22) , , , The Polish Securities and Exchange Commission (PSEC) operates since 1991 as a central authority of government administration with respect to the public trading in securities. The new Act on Public Trading of Securities of 2lst August 1997 (Journal of Laws of 1997, No. 118, item 754 as amended later in Journal of Laws No. 141, item 945 and Journal of Laws of 1998, No. 107, item 669 and No. 113, item 715, Journal of Laws of 2000 No 22, item 270, No 60, item 702 and 703, No 94, item 1037, No 103, item 1099, No 114, item 1191, No 116, item 1216, No 122, item 1315, Journal of Laws of 2001 No110, item 1189, No123 of 1351 and No 154, items 1799 and 1800) extended the competencies of the Polish Securities and Exchange Commission by supervision over the commodity exchanges. The Commission consists of a Chairman Jacek Socha, Deputy Chairman on Legal Affairs Aleksander Ch opecki, Deputy Chairman on Surveillance Affairs Jaros aw H. Koz owski and six Members. The statutory members include representatives of the Minister of Finance Przemys aw 10 R A P O R T R O C Z N Y / A N N U A L R E P O R T

11 11 Paƒstwa Barbara Misterska, Prezesa Narodowego Banku Polskiego Wojciech KwaÊniak oraz Prezesa Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Wojtkiewicz. W sprawach dotyczàcych regulacji rynku papierów wartoêciowych, w posiedzeniach Komisji majà prawo uczestniczyç, z g osem doradczym, przedstawiciele: Gie dy Papierów WartoÊciowych w Warszawie SA Wies aw Roz ucki, Centralnej Tabeli Ofert SA Piotr WiÊniewski, Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych SA El bieta Pusto a, Zwiàzku Maklerów i Doradców Krzysztof Grabowski, Izby Domów Maklerskich Maria Dobrowolska oraz Stowarzyszenia Emitentów Gie dowych Anna Rapacka. Do zadaƒ Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d, zwanej dalej Komisjà lub KPWiG, nale y: 1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regu uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartoêciowymi i towarami gie dowymi oraz nad zapewnieniem powszechnego dost pu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartoêciowych i rynku towarów gie dowych, 2) inspirowanie, organizowanie i podejmowanie dzia aƒ zapewniajàcych sprawne funkcjonowanie rynku papierów warto- Êciowych i rynku towarów gie dowych oraz ochron inwestorów, 3) wspó dzia anie z organami administracji rzàdowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz instytucjami i uczestnikami publicznego obrotu papierami wartoêciowymi i obrotu towarami gie dowymi w zakresie kszta towania polityki gospodarczej paƒstwa, zapewniajàcej rozwój rynku papierów warto- Êciowych i rynku towarów gie dowych, Morysiak, of the Minister of Economy Jerzy Molak, of the Minister of Agriculture and Country Development Czes aw Siekierski, of the State Treasury Minister Barbara Misterska, of the President of the National Bank of Poland Wojciech Kwa- Êniak and of the President of the Competition and Consumer Protection Office Marek Wojtkiewicz. Representatives of: Warsaw Stock Exchange Wies aw Roz ucki, Central Table of Offers Piotr WiÊniewski, National Depository of Securities El bieta Pusto a, Association of Brokers and Investment Advisers Krzysztof Grabowski, Chamber of Brokerage Houses Maria Dobrowolska, Association of Stock Exchange Issuers Anna Rapacka, may participate in the meetings of the Commission as advisers. The following are the responsibilities of the Polish Securities and Exchange Commission ('PSEC' or 'Commission'): 1) supervising compliance with the rules of fair trading and competition in the field of public trading in securities and commodities as well as providing general access to reliable information regarding the securities and commodities markets, 2) inspiring, organising and undertaking activities ensuring effective operation of the securities and commodities markets and protection of investors, 3) co-operating with government administration authorities, the National Bank of Poland and institutions and the participants of public trading in securities and commodities in the area of shaping economic policy to ensure the development of the securities and commodities markets,

12 1 4) upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku papierów warto- Êciowych i rynku towarów gie dowych, 5) przygotowywanie aktów prawnych zwiàzanych z funkcjonowaniem rynku papierów wartoêciowych i rynku towarów gie dowych, 6) podejmowanie innych dzia aƒ przewidzianych przepisami ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartoêciowymi oraz ustawy o gie dach towarowych. W roku 2001 odby o si 26 posiedzeƒ Komisji, podczas których KPWiG podj a 889 uchwa. Uchwa y publikowane sà w Dzienniku Urz dowym Komisji. W 2001 roku wydano 8 numerów Dziennika Urz dowego Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d. Przewodniczàcy KPWiG wyda w 2001 roku 18 zarzàdzeƒ regulujàcych dzia alnoêç urz du Komisji. Ponadto 21 zarzàdzeƒ zosta o wydanych przez dyrektora generalnego. Komisja i Przewodniczàcy Komisji wykonujà swoje zadania przy pomocy urz du Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d, zwanego dalej urz dem Komisji. Ca oêcià prac Komisji i urz du Komisji kieruje Przewodniczàcy KPWiG Jacek Socha, któremu podlegajà zast pcy przewodniczàcego oraz dyrektor generalny. Zast pca Przewodniczàcego Komisji ds. Prawnych Aleksander Ch opecki nadzoruje zadania wykonywane w ramach dwóch departamentów: Departamentu Prawnego oraz Departamentu Spó ek Publicznych i Finansów. Pe ni funkcj Przewodniczàcego Podkomisji ds. wst pnego rozpatrywania wniosków o dopuszczenie papierów warto- Êciowych do publicznego obrotu, a tak e Przewodniczàcego Podkomisji ds. wst pnego rozpatrywania wniosków o wyra enie zgody na wprowadzenie certyfikatów inwestycyjnych do publicznego obrotu. Pe ni 4) disseminating knowledge about the principles of operating of the securities and commodities markets, 5) preparing legal acts relating to operating the securities and commodities markets, 6) undertaking other activities provided by the Act on Public Trading in Securities and Act on Commodity Exchanges. In 2001, 26 meetings of the Commission were held, during which the PSEC passed 889 resolutions. The resolutions are issued in Dziennik Urz dowy of the Commission. In 2001, 8 volumes of Official Journal (Dziennik Urz dowy) of the Polish Securities and Exchange Commission, were issued. In 2001, the Chairman of the PSEC issued 18 directives regulating the activity of the Commission s Office. Moreover, 21 directives were issued by the General Director. The Commission and the Chairman of the Commission fulfil their duties with the support of the Commission s Office ('Office'). The Office of the Commission is governed by the Chairman of the PSEC Jacek Socha, who supervises Deputy Chairmen and General Director. Deputy Chairman for Legal Affairs Aleksander Ch opecki supervises the tasks performed in two departments: Legal Department and Corporate Finance Department. He is also the Chairman of the Sub- -Commission for initial reviewing of applications concerning admitting securities for public trading and of the Sub-Commission for initial reviewing of applications concerning admitting investment certificates for public trading. Mr. A. Ch opecki is also the Chairman of the Examination Commission for securities brokers and of the 12 R A P O R T R O C Z N Y / A N N U A L R E P O R T

13 13 równie funkcj Przewodniczàcego Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów WartoÊciowych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Gie d Towarowych. Zast pca Przewodniczàcego ds. Nadzoru Jaros aw H. Koz owski nadzoruje zadania wykonywane w ramach: Departamentu Domów Maklerskich, Departamentu Funduszy Inwestycyjnych oraz Departamentu Nadzoru Rynku. Pe ni jednoczeênie funkcj Przewodniczàcego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Dyrektor Generalny urz du Komisji Jerzy Walczak, zgodnie z ustawà o s u bie cywilnej, zapewnia funkcjonowanie i ciàg oêç pracy urz du, warunki jego dzia ania, a tak- e organizacj pracy. Dokonuje czynnoêci z zakresu prawa pracy wobec pracowników urz du oraz realizuje polityk personalnà w s u bie cywilnej. Examination Commission for commodities brokers. Deputy Chairman for Surveillance Affairs Jaros aw H. Koz owski supervises the tasks performed by: Brokerage Houses Department, Investment Funds Department and Enforcement Department. He is also the Chairman of the Examination Commission for investment advisors. The General Director of the Office, Jerzy Walczak, according to the Act on Civil Service, ensures the proper functioning of the Office, conditions of its activities and organisation of work. He implements the personnel policy in the Commission Office, performs activities in the area of civil service and of the labour law with respect to the employees.

14 SK AD KOMISJI PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I GIE D THE COMPOSITION OF THE COMMISSION PRZEWODNICZÑCY KOMISJI CHAIRMAN OF THE COMMISSION JACEK SOCHA ZAST PCA PRZEWODNICZÑCEGO DS. PRAWNYCH DEPUTY CHAIRMAN FOR LEGAL AFFAIRS ALEKSANDER CH OPECKI 1 ZAST PCA PRZEWODNICZÑCEGO DS. NADZORU DEPUTY CHAIRMAN FOR SURVEILLANCE AFFAIRS JAROS AW H. KOZ OWSKI GIE DA PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH W WARSZAWIE SA WARSAW STOCK EXCHANGE WIES AW ROZ UCKI CENTRALNA TABELA OFERT SA CENTRAL TABLE OF OFFERS PIOTR WIÂNIEWSKI 5 ZWIÑZEK MAKLERÓW I DORADCÓW ASSOCIATION OF BROKERS AND ADVISORS KRZYSZTOF GRABOWSKI PRZEDSTAWICIEL MINISTRA FINANSÓW REPRESENTATIVE OF THE MINISTER OF FINANCE PRZEMYS AW MORYSIAK PRZEDSTAWICIEL MINISTRA GOSPODARKI REPRESENTATIVE OF THE MINISTER OF ECONOMY JERZY MOLAK 2 PRZEDSTAWICIEL MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI REPRESENTATIVE OF THE MINISTER OF AGRICULTURE AND COUNTRY DEVELOPMENT CZES AW SIEKIERSKI 3 PRZEDSTAWICIEL MINISTRA SKARBU PA STWA REPRESENTATIVE OF THE MINISTER OF STATE TREASURY BARBARA MISTERSKA 4 PRZEDSTAWICIEL PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE NATIONAL BANK OF POLAND WOJCIECH KWAÂNIAK PRZEDSTAWICIEL PREZESA URZ DU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW REPRESENTATIVE OF THE PRESIDENT OF THE COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION OFFICE MAREK WOJTKIEWICZ CZ ONKOWIE KOMISJI Z G OSEM DORADCZYM W SPRAWACH REGULACYJNYCH MEMBERS OF THE COMMISSION WITH ADVISORY VOTE 1 do dnia 31 maja 2001 r./till May 31, 2001 Zofia Bielecka 2 do dnia 30 czerwca 2001 r./till June 30, 2001 Wojciech Arkuszewski 3 do dnia 4 czerwca 2001 r./till June 4, 2001 Marek Zagórski, do dnia 27 grudnia 2001 r./till December 27, 2001 Ryszard Brzezik KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOÂCIOWCH SA NATIONAL DEPOSITORY FOR SECURITIES EL BIETA PUSTO A IZBA DOMÓW MAKLERSKICH CHAMBER OF BROKERAGE HOUSES MARIA DOBROWOLSKA 6 STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIE DOWYCH ASSOCIATION OF STOCK EXCHANGE ISSUERS ANNA RAPACKA 4 do dnia 6 marca 2001 r./till March 6, 2001 Aldona Kamela-Sowiƒska, od dnia 7 marca do dnia 29 paêdziernika 2001 r./since March 7, 2001 to October 29, 2001 Krzysztof H. aszkiewicz 5 do dnia 4 czerwca 2001 r./till June 4, 2001 Marek Fija kowski 6 do dnia 23 maja 2001 r./till May 23, 2001 Krzysztof Wanto a 14 R A P O R T R O C Z N Y / A N N U A L R E P O R T

15 15 SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZ DU KOMISJI PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH I GIE D ORGANIZATION STRUCTURE OF THE OFFICE OF POLISH SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION PRZEWODNICZÑCY KOMISJI CHAIRMAN OF THE COMMISSION JACEK SOCHA ZAST PCA PRZEWODNICZÑCEGO DS. PRAWNYCH DEPUTY CHAIRMAN FOR LEGAL AFFAIRS DYREKTOR GENERALNY GENERAL DIRECTOR ZAST PCA PRZEWODNICZÑCEGO DS. NADZORU DEPUTY CHAIRMAN FOR SURVEILLANCE AFFAIRS ALEKSANDER CH OPECKI JERZY WALCZAK JAROS AW H. KOZ OWSKI PE NOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PLENIPOTENTIARY FOR PROTECTION OF NON-PUBLIC INFORMATION STANOWISKO DS. KONTROLI WEWN TRZNEJ INTERNAL CONTROL POSITION DEPARTAMENT PRAWNY LEGAL DEPARTMENT DEPARTAMENT SPÓ EK PUBLICZNYCH I FINANSÓW CORPORATE FINANCE DEPARTMENT SEKRETARIAT KOMISJI SECRETARIAL DEPARTMENT BIURO ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZE ADMINISTRATION DEPARTMENT BIURO DYREKTORA GENERALNEGO GENERAL DIRECTOR DEPARTMENT DEPARTAMENT DOMÓW MAKLERSKICH BROKERAGE HOUSES DEPARTMENT DEPARTAMENT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INVESTMENT FUNDS DEPARTMENT DEPARTAMENT NADZORU RYNKU ENFORCEMENT DEPARTMENT DYREKTOR/DIRECTOR MARCIN DYL DYREKTOR/DIRECTOR DARIUSZ WITKOWSKI DYREKTOR/DIRECTOR MIROS AW KACHNIEWSKI DYREKTOR/DIRECTOR ADAM D BSKI DYREKTOR/DIRECTOR MARZENA KOWALSKA DYREKTOR/DIRECTOR MAREK SZUSZKIEWICZ DYREKTOR/DIRECTOR WITOLD POCHMARA DYREKTOR/DIRECTOR BEATA JAROSZ

16 2 Zadania jednostek organizacyjnych urz du Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie d Responsibilities of Departments of the Polish Securities and Exchange Commission 1. Sekretariat Komisji Dyrektor Sekretariatu Komisji w 2001 roku pe ni jednoczeênie funkcj rzecznika prasowego Komisji. W strukturze organizacyjnej Sekretariatu Komisji funkcjonujà cztery wydzia y: a) Wydzia Prezydialny * zapewnia obs ug pracy Komisji, Przewodniczàcego, zast pców Przewodniczàcego oraz Kolegium i Prezydium Kolegium, * koordynuje prac departamentów urz du w zakresie spraw zwiàzanych z przygotowaniem materia ów na posiedzenia Komisji, Kolegium Urz du i Prezydium Kolegium, * gromadzi i przechowuje dokumentacj posiedzeƒ Komisji. b) Wydzia Informacji i Edukacji * koordynuje dzia alnoêç edukacyjno-informacyjnà urz du, * prowadzi bibliotek zawierajàcà zbiory o tematyce finansowej i ekonomicznej*, * prowadzi Centrum Informacyjne Komisji (CIK)*. c) Wydzia Wspó pracy z Zagranicà * koordynuje wspó prac z instytucjami nadzorujàcymi rynki kapita owe w innych krajach oraz z Mi dzynarodowà Organizacjà Komisji Papierów WartoÊciowych (International Organisation of Securities Commissions IOSCO), a tak e Komitetem Europejskich Instytucji Regulujàcych Rynki Papierów WartoÊciowych (Committee of European Securities Regulators CESR), * Centrum Informacyjne Komisji i Biblioteka, ul. Mazowiecka 13, Warszawa CIK - tel , , fax , Biblioteka - tel , fax * Information Centre (phone , , fax ) and Library (phone , phone/fax ) of the Commission are located at Mazowiecka 13, Warsaw. 1. Secretarial Department The Secretary of the PSEC, Miros aw Kachniewski, in 2001 acted also as the spokesman for the Commission. The Secretarial Department is divided into four divisions. These perform the following functions: a) Secretarial Division * provides services to the Commission, to the Chairman and Deputies as well as to the Board of the Commission, * co-ordinates the work of the Office s departments related to the preparation of materials for meetings of the Commission and of the Board of the Commission, * gathers and stores documentation from the Commission s meetings. b) Information and Education Division * co-ordinates the educational and information activities of the Office, * runs a library consisting of books on finance and economy*, * runs the Information Centre of the Commission*. c) Foreign Co-operation Division * co-ordinates the co-operation with institutions supervising capital markets in other countries and with International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) the organisation comprising securities commissions from various countries, as well as with, Committee of European Securities Regulators (CESR), 16 R A P O R T R O C Z N Y / A N N U A L R E P O R T

17 17 * koordynuje prace Grupy Konsultacyjnej zrzeszajàcej instytucje regulujàce i nadzorujàce rynki kapita owe krajów kandydujàcych do Unii Europejskiej, * opracowuje materia y na potrzeby negocjacji cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej, * administruje Êrodkami pomocowymi przeznaczonymi na usprawnienie procesu przyst powania Polski do Unii Europejskiej, * organizuje mi dzynarodowe konferencje i seminaria, * przygotowuje odpowiedzi na zapytania ze strony podmiotów zagranicznych i krajowych na temat dzia alnoêci krajowego rynku kapita owego i towarowego, * gromadzi i udost pnia materia y informacyjne o funkcjonowaniu rynku papierów wartoêciowych, * administruje merytorycznà zawartoêcià strony internetowej. d) Wydzia Strategii i Analiz * prowadzi organizacyjno-merytorycznà obs ug udzia u Komisji w pracach Komitetu Rady Ministrów, * zbiera dane i informacje dotyczàce krajowego i Êwiatowego rynku finansowego, * wykonuje analizy dotyczàce krajowego i Êwiatowego rynku finansowego, w tym w szczególnoêci rynku kapita owego i towarowego, * przygotowuje materia y i/lub prezentuje polski rynek kapita owy na forum konferencji, seminariów itp. Pracownicy Sekretariatu Komisji: dyrektor Miros aw Kachniewski, Bo ena Balcerek (naczelnik), Ma gorzata Feluch (naczelnik), Jolanta Jastrz bska (naczelnik), Janusz Siatkowski (naczelnik), Piotr Biernacki, Monika Bogatko, Joanna Czarnecka, Joanna Dro d, Agnieszka Jaêwiƒska, Judyta Koperska-Bedla, Anna Kuryjaƒska, Renata Machaj, Anna Malesa, Leokadia Morawska, Witold Nowakowski, Jaros aw Parczewski, Piotr Pi at, Beata Pràdzyƒska, Marek Skrzypek, Bogumi a Staƒczewska, Joanna St pniewska, Dorota Szlompek, Beata Topa. * co-ordinates co-operation within Regulatory and Supervisory Consultative Group comprising of institutions regulating and supervising capital markets in the countries aspiring to join the European Union, * elaborates documents useful for negotiating the membership of Poland in the EU, * manages the aid programmes earmarked for streamlining the process of Poland joining the EU, * organises international conferences and seminars, * prepares answers to the questions of foreign and Polish persons concerning functioning of Polish capital and commodities markets, * gathers and renders access to information material about the functioning of the capital market, * manages the contents of the Commission s website. d) Strategy and Analyses Division * supports participation of the Commission in the work of Committee of the Council of Ministers, * gathers data and information concerning Polish and foreign capital markets, * conducts analyses concerning Polish and foreign financial markets including, in particular, capital and commodity markets, * prepares materials and/or presents the Polish capital market during conferences seminars, etc. Employees of the Department: Miros aw Kachniewski (Director), Bo ena Balcerek (Head of Division), Ma gorzata Feluch (Head of Division), Jolanta Jastrz bska (Head of Division), Janusz Siatkowski (Head of Division), Piotr Biernacki, Monika Bogatko, Joanna Czarnecka, Joanna Dro d, Agnieszka Jaêwiƒska, Judyta Koperska-Bedla, Anna Kuryjaƒska, Renata Machaj, Anna Malesa, Leokadia Morawska, Witold Nowakowski, Jaros aw Parczewski, Piotr Pi at, Beata Pràdzyƒska, Marek Skrzypek, Bogumi a Staƒczewska, Dorota Szlompek, Beata Topa.

18 2 2. Departament Spó ek Publicznych i Finansów Zadaniem Departamentu Spó ek Publicznych i Finansów jest analiza wniosków sk adanych przez podmioty ubiegajàce si o wprowadzenie papierów wartoêciowych do publicznego obrotu oraz nadzór nad wype nianiem obowiàzków informacyjnych przez podmioty, których papiery wartoêciowe znajdujà si w publicznym obrocie oraz przez posiadaczy znacznych pakietów akcji. Zadania Departamentu Spó ek Publicznych i Finansów realizowane by y w 2001 roku w ramach trzech wydzia ów: a) Wydzia Emisji * prowadzi post powania administracyjne na wniosek podmiotów ubiegajàcych si o wyra enie zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu papierów wartoêciowych, * prowadzi post powania administracyjne zwiàzane z wnioskami o wprowadzenie do obrotu publicznego praw majàtkowych nie b dàcych papierami wartoêciowymi w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartoêciowymi, * analizuje wprowadzenia papierów warto- Êciowych do publicznego obrotu dokonywane przez spó ki publiczne w trybie zawiadomienia o emisji, * analizuje wprowadzenia papierów warto- Êciowych do publicznego obrotu na regulowany rynek nieurz dowy dokonywane przez spó ki niepubliczne w trybie zawiadomienia o emisji, * przygotowuje analizy ekonomiczne dotyczàce emisji papierów wartoêciowych, * przygotowuje projekty aktów prawnych zwiàzanych z zakresem zadaƒ wydzia u, * w porozumieniu z Departamentem Prawnym urz du, udziela opinii prawnych w zakresie dzia alnoêci wydzia u. 2. Corporate Finance Department The responsibility of the Corporate Finance Department is the analysis of documents submitted by the entities applying for a permit to admit their securities to public trading and surveillance of the fulfilment of the disclosure obligations by the issuers of securities admitted to public trading and by holders of substantial blocks of shares. The tasks of the Corporate Finance Department were performed in 2001 within three divisions: a) Issue Division * conducts administration proceedings concerning applications for admission of securities to public trading, * conducts administration proceedings concerning applications for admission to public trading of property rights, which are not securities in the meaning of the Act on Public Trading in Securities, * analyses introduction of securities to public trading exercised by the issuers using the procedure of notification on the issue, * analyses introduction of securities to public trading for regulated OTC market exercised by the issuers not admitted to public trading using the procedure of notification on the issue, * prepares economic analysis concerning issuance of securities, * prepares drafts of regulations concerning the competencies of Division, * in co-operation with Legal Department gives legal opinions concerning the competencies of Division. 18 R A P O R T R O C Z N Y / A N N U A L R E P O R T

19 19 b) Wydzia Nadzoru Spó ek Publicznych * nadzoruje podmioty dopuszczone do publicznego obrotu w zakresie wykonywania przez nie obowiàzków informacyjnych i publikacyjnych przewidzianych prawem, * prowadzi post powania w sprawach wype niania obowiàzków informacyjnych przez emitentów papierów wartoêciowych, * ewidencjonuje, rejestruje i analizuje informacje dostarczane w formie raportów bie- àcych i okresowych przez emitentów papierów wartoêciowych, * przygotowuje stanowisko urz du Komisji na temat wniosków o wycofanie papierów wartoêciowych z publicznego obrotu, * przygotowuje stanowisko urz du Komisji w sprawie zezwoleƒ na przenoszenie poza rynkiem regulowanym papierów warto- Êciowych dopuszczonych do publicznego obrotu, a tak e w sprawie zezwoleƒ na nabycie znacznych pakietów akcji spó ek publicznych, * prowadzi ewidencj papierów wartoêciowych znajdujàcych si w publicznym obrocie, * prowadzi ewidencj posiadaczy znacznych pakietów akcji i sporzàdza okresowe raporty o posiadaczach znacznych akcjonariuszy spó ek publicznych, * analizuje, nadzoruje oraz kontroluje poprawnoêç wykonywania przez spó ki publiczne oraz inwestorów obowiàzków przekazywania informacji o znacznych pakietach akcji, * przygotowuje zawiadomienia do w aêciwych organów o podejrzeniu pope nienia przest pstwa, wyst puje o wszcz cie post powaƒ przygotowawczych oraz opracowuje za alenia na postanowienia o umorzeniu lub odmowie wszcz cia post powania przygotowawczego wydanych przez prokuratora, w zakresie kompetencji wydzia u, * przygotowuje projekty aktów prawnych zwiàzanych z ujawnianiem informacji o podmiotach, których papiery wartoêciowe sà lub b dà w publicznym obrocie, b) Public Companies Surveillance Division * supervises the entities admitted to public trading, in relation to the meeting of disclosure and publishing requirements provided by law, * conducts proceedings in cases of issuer s failure to fulfil disclosure requirements, * registers and examines the information provided by the issuers of the securities in the form of current and periodical reports, * prepares opinions of the Office concerning applications to withdraw securities from public trading, * prepares opinions of the Office concerning trading in securities admitted to public trading off the regulated market as well as concerning authorisations for acquisition of substantial blocks of shares, * registers securities admitted to public trading, * registers owners of substantial blocks of shares and prepares periodical reports on the owners of substantial blocks of shares, * analyses and supervises the fulfilment of reporting requirements concerning substantial blocks of shares by the issuers and investors, * prepares notifications to law enforcement authorities on suspicion of committing a crime, * prepares draft regulations concerning the disclosure of information by issuers of securities admitted to public trading,

20 2 * wspó pracuje z agencjà informacyjnà wskazanà przez Komisj dla upowszechniania informacji podanych do publicznej wiadomoêci przez spó ki publiczne. c) Wydzia RachunkowoÊci * przygotowuje merytorycznie projekty aktów prawnych dotyczàcych obowiàzków informacyjnych i publikacyjnych emitentów w zakresie dotyczàcym sprawozdawczoêci finansowej emitentów papierów wartoêciowych dopuszczonych do publicznego obrotu i emitentów papierów wartoêciowych ubiegajàcych si o ich dopuszczenie do publicznego obrotu oraz us ug Êwiadczonych przez podmioty uprawnione do badania, * opiniuje projekty aktów prawnych z zakresu rachunkowoêci, w tym sprawozdawczoêci finansowej, oraz dziedzin z nià zwiàzanych, w ramach wspó pracy z innymi departamentami urz du KPWiG i uzgodnieƒ mi dzyresortowych, * przygotowuje opinie, wytyczne i interpretacje oraz udziela wyjaênieƒ w zakresie rachunkowoêci spó ek publicznych, w tym sporzàdzania raportów okresowych, * przeprowadza okresowe i problemowe analizy raportów okresowych, * wspó pracuje z instytucjami i organizacjami tworzàcymi przepisy i standardy rachunkowoêci i audytu oraz z organami nadzoru i innymi podmiotami w celu kreowania i harmonizacji regulacji dotyczàcych rachunkowoêci, audytu i obowiàzków informacyjnych spó ek publicznych. Pracownicy departamentu: dyrektor Dariusz Witkowski, Ewa Dudkowska (zast pca dyrektora), Agnieszka Burak (naczelnik), Jaros aw Ostrowski (naczelnik), Piotr Andrzejewski, Krisztina Bende, Ewa Bielaczyk, Piotr Bie- uƒski, Joanna Borakowska, Magdalena Bukowska, Ma gorzata Garstka, Andrzej Gdula, Anna Jakubowska, Karolina Leszczewicz, Jolanta apiƒska, Katarzyna Mazurek, Anna Nowicka, Maciej Owczarewicz, Marcin Stronk, Maja Teresiak, Aleksander Werner (do dnia r.), Pawe Wieliczko, Tomasz Zwoliƒski, Katarzyna urawska. * co-operates with the news agency, appointed by the PSEC for dissemination of information presented by public companies. c) Accountancy Division * prepares drafts of regulations concerning disclosure requirements of issuers relating to reporting by issuers of securities admitted to public trading and issuers applying for admission of their securities to public trading as well as to services rendered by auditing firms, * prepares opinions on drafts of legal acts concerning accounting issues, including financial reporting and problems related to accounting within the work of the Office and in inter-ministry consultations, * prepares opinions, guidelines and interpretations as well as clarifies problems relating to accountancy of public companies, including problems relating to preparing periodical reports, * analyses periodical reports, * co-operates with institutions and organisations creating regulations and standards of accounting and auditing as well as with supervisory agencies and other institutions in order to create and unify regulations concerning accounting, auditing and disclosure of public companies. Employees of the Corporate Finance Department: Dariusz Witkowski (Director), Ewa Dudkowska (Deputy Director), Agnieszka Burak (Head of Division), Jaros aw Ostrowski (Head of Division), Piotr Andrzejewski, Krisztina Bende, Ewa Bielaczyk, Piotr Bie uƒski, Joanna Borakowska, Magdalena Bukowska, Ma gorzata Garstka, Andrzej Gdula, Anna Jakubowska, Karolina Leszczewicz, Jolanta apiƒska, Katarzyna Mazurek, Anna Nowicka, Maciej Owczarewicz, Marcin Stronk, Maja Teresiak, Aleksander Werner (till December 31, 2001), Pawe Wieliczko, Tomasz Zwoliƒski, Katarzyna urawska. 20 R A P O R T R O C Z N Y / A N N U A L R E P O R T

21 21 3. Departament Prawny Do zadaƒ Departamentu Prawnego nale y wykonywanie sta ej obs ugi prawnej Komisji i jej urz du, w tym w szczególnoêci departament ten: * organizuje prace legislacyjne i sporzàdza ostateczne teksty projektów aktów prawnych, * opiniuje, we wspó dzia aniu z pozosta ymi departamentami, projekty aktów prawnych nades ane przez inne resorty, * udziela opinii prawnych i wyjaênieƒ w sprawie obowiàzujàcego stanu prawnego, * reprezentuje Komisj w sprawach toczàcych si przed sàdami powszechnymi i innymi organami orzekajàcymi, * reprezentuje KPWiG w pracach Komisji Prawniczej dzia ajàcej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Komisjach Sejmowych i Senackich oraz w uzgodnieniach mi dzyresortowych, * opiniuje wnioski oraz za àczonà do nich dokumentacj w sprawie wyra enia przez KPWiG zgody na wprowadzenie papierów wartoêciowych do publicznego obrotu, * analizuje prospekty emisyjne. Struktura organizacyjna Departamentu Prawnego jest bezwydzia owa. 3. Legal Department The main responsibility of this Department is to provide legal services to the Commission and to the Office of the Commission. The Legal Department in particular: * organises legislative work and prepares final drafts of legal acts, * gives opinions, in co-operation with other departments, on drafts of legal acts proposed by other institutions, * issues legal opinions and explanations concerning the law in force, * represents the Commission in public courts and other adjudicating authorities, * represents the Commission in the Legal Commission at the Office of the Prime Minister, Parliamentary Commissions and in inter-ministry consultations, * prepares opinions concerning the applications (as well as enclosed documents) for the PSEC s approval for admitting securities to public trading, * examines prospectuses. There are no divisions in the organisational structure of the Legal Department. Pracownicy departamentu: dyrektor Marcin Dyl, Tomasz Dràgowski (zast pca dyrektora), Beata Binek, Urszula Borowska, Marek Dul, Dorota Mackiewicz, Anna Pop awska, Edyta Proskura, Magdalena RoÊniak, Tomasz Sadowski, S awomir Stoliƒski, Micha St pniewski, Dominika Waltz, Gra yna Wàsik, Anna Zwoliƒska-Doboszyƒska. Employees of the Legal Department: Marcin Dyl (Director), Tomasz Dràgowski (Deputy Director), Beata Binek, Urszula Borowska, Marek Dul, Dorota Mackiewicz, Anna Pop awska, Edyta Proskura, Magdalena RoÊniak, Tomasz Sadowski, S awomir Stoliƒski, Micha St pniewski, Dominika Waltz, Gra yna Wàsik, Anna Zwoliƒska-Doboszyƒska.

22 2 4. Departament Nadzoru Rynku Departament Nadzoru Rynku czuwa nad bezpieczeƒstwem obrotu papierami warto- Êciowymi poprzez sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów karnych ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartoêciowymi przez podmioty dzia ajàce na polskim rynku kapita owym. Ponadto sprawuje nadzór nad instytucjami rynku kapita owego. Zadania departamentu realizowane sà w ramach trzech wydzia ów: a) Wydzia Nadzoru nad Obrotem * prowadzi bie àcà analiz transakcji zawieranych na Gie dzie Papierów Warto- Êciowych w Warszawie SA i na rynku Centralnej Tabeli Ofert SA, w celu wy onienia przypadków naruszenia przepisów karnych ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartoêciowymi, zw aszcza w zakresie manipulacji kursami papierów wartoêciowych, ujawnienia i wykorzystania informacji poufnej, jak równie naruszenia tajemnicy zawodowej, * sporzàdza analizy na potrzeby prowadzonych przez urzàd Komisji post powaƒ administracyjnych oraz post powaƒ prowadzonych przez organy Êcigania, * sporzàdza analizy na potrzeby post powaƒ administracyjnych prowadzonych przez inne urz dy paƒstwowe. b) Wydzia Analiz i Post powaƒ * wykrywa przypadki proponowania, przy wykorzystaniu prasy ogólnopolskiej i lokalnej oraz Internetu, nabycia papierów warto- Êciowych bez wymaganej zgody Komisji, * w sytuacji powzi cia podejrzenia o pope nieniu przest pstwa gromadzi i analizuje materia dowodowy i na jego podstawie przygotowuje zawiadomienia do prokuratury, * wspó pracuje z organami Êcigania i wymiaru sprawiedliwoêci w sprawach doty- 4. Enforcement Department The responsibility of the Enforcement Department is taking care of safe trading in securities by means of supervision of observance of the Act on Public Trading in Securities by entities acting in the Polish capital market. It also supervises the capital market institutions. The Department conducts its tasks within three divisions. a) Surveillance Division * conducts the current analysis of the transactions concluded on the Warsaw Stock Exchange and on the Central Table of Offers (regulated OTC market) with respect to detecting cases of fraud, in particular of manipulating the price of securities, disclosing and using confidential information, and information constituting professional secrecy in securities trading, * completes the analyses required for administration proceedings and the proceedings led by law enforcement institutions, * completes the analyses required for administration proceedings conducted by other government institutions. b) Proceedings and Analysis Division * detects the cases of unauthorised offering through the analyses of press and Internet, * in cases of suspected offence gathers the evidence and notifies the Public Prosecutor about justified suspicions of offence, * co-operates with the law enforcement authorities in matters relating to public 22 R A P O R T R O C Z N Y / A N N U A L R E P O R T

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych

Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych Realizacja s usznych interesów czy szanta korporacyjny? Spory mi dzy mniejszoêciowymi a wi kszoêciowymi akcjonariuszami spó ek publicznych W spó kach publicznych wyst pujà cz sto sprzeczne interesy inwestorów

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1. INFORMACJE DOTYCZÑCE EMITENTA 1.1. NAZWA I SIEDZIBA EMITENTA Bank Zachodni Spó ka Akcyjna Wroc aw Rynek 9/11, 50-950 Wroc aw telefon:

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES

ZBIORCZE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI KDPW / COLLECTED INFORMATION ON KDPW ACTIVITIES I A. EMISJE / ISSUES Stan na 1 października 2004 / As at 1 October 2004 Emisje zarejestrowane w KDPW / Security issues registered in KDPW 1. Papiery wartościowe w obrocie publicznym / Securities in the

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM. POLAND Warsaw, April 2011

BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM. POLAND Warsaw, April 2011 BUREAU OF RESEARCH OF THE CHANCELLERY OF THE SEJM POLAND Warsaw, April 2011 Chief of the Chancellery of the Sejm Deputy Chief of the Chancellery of the Sejm Sejm Sittings Secretariat Legislative Bureau

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN RADY BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH 1 Rada Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, zwanego dalej Związkiem, działa na podstawie Statutu Związku oraz uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p Rozdzia III

Spis treêci. Wst p Rozdzia III Spis treêci Wst p................................................... 7 Rozdzia I Samorzàd terytorialny poj cie, istota i podstawy prawne....... 9 1. Poj cie i istota samorzàdu terytorialnego..................

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Oddziały i Sekcje Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Oddziały i Sekcje Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Oddziały / Sekcje Oddziały i Sekcje Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 Oddział Administracyjny - pok. 2.8 (budynek ul. Nowe Ogrody 7) tel. (58) 32 38 507 fax: (58)

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie zasobami ludzkimi

Zarz dzanie zasobami ludzkimi Zarz dzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Zdzis aw Czajka Warszawa 2012 SPIS TRE CI WST P...9 Rozdzia I ROLA KAPITA U LUDZKIEGO WE WSPÓ CZESNEJ GOSPODARCE POLSKIEJ (Zdzis aw Czajka)...12

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006

RESOLUTION no. 1/2006 of the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna dated 18 April 2006 RESOLUTION no. 1/2006 concerning the election of the Chairman In acting pursuant to art. 409 of the Companies Code, the Ordinary General Meeting elects Gabriel Wujek the Chairman of the Meeting. RESOLUTION

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

1 z 10 09-12-04 11:47

1 z 10 09-12-04 11:47 RB: Korekta raportu półrocznego Kredyt Inkaso S.A. za pierwsze półrocze 2009/2010 r. Data: 2009-12-01 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 3.

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law Module code Module name Module name in English Valid from academic year 01/013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008

Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008 Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008 ARTYKU Y Herbert Schambeck Parlamentarny system rzàdów jako wyraz demokratycznej odpowiedzialnoêci. 9 Tomasz Czech Kilka uwag na temat planowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100. TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r. Nr 100 TREÂå: Poz.: UMOWA MI DZYNARODOWA 838 Traktat singapurski o prawie znaków towarowych i regulamin do Traktatu singapurskiego

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW

OPERACJE ZAEWIDENCJONOWANE W KDPW OPERATIONS REGISTERED IN KDPW AKCJE EMITENTÓW KRAJOWYCH / SHARES OF DOMESTIC ISSUERS Notowania jednolie / Single price system 1 030-26,74% 36 238 342-46,56% 1 060 186-24,86% Notowania ciągłe / Continuous trading system 818 374 16,17%

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 242710 Temat: Środki na rozwój firmy, jak je pozyskać? - alternatywne źródła, praktyczne warsztaty 22-23 Czerwiec Warszawa, Centrum Konferencyjne Rondo 1,

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA WYDZIAŁOWE KOMISJE REKRUTACYJNE Prosimy o wypełnienie poniższych tabel, a następnie przesłanie ich zarówno w wersji elektronicznej na adres: zespol.rekrutacji@uj.edu.pl, jak i w formie wydruku podpisanego przez Dziekana lub Prodziekana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR

Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR Dzień Informacyjno-szkoleniowy NMP w 7 PR, Warszawa, 25.06.2012 Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR Małgorzata Kapica Jarosław Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie

ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie ROZDZIAŁ II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 2.1. Emitent 2.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Adres: Warszawa ul. Grochowska 21a 04-186 Warszawa Numer telefonu: (22) 51 56 100

Bardziej szczegółowo

DRAFT RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GETIN NOBLE BANK S.A.

DRAFT RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GETIN NOBLE BANK S.A. DRAFT RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GETIN NOBLE BANK S.A. Resolution No. I/09/10/2014 on election of the Chairperson of the General Meeting 1. On the basis of Article 409 1 of the

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71

Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 Dziennik Ustaw Nr 6 362 Poz. 70 i 71 4. Do wniosków o wyp at wynagrodzeƒ za àcza si dokumentacj zawierajàcà dane dotyczàce rodzaju i zakresu pomocy udzielonej funkcjonariuszom. 5. Je eli wycena, o której

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wizyty studyjnej pracowników Senatu Republiki Kenii

Sprawozdanie z wizyty studyjnej pracowników Senatu Republiki Kenii Sprawozdanie z wizyty studyjnej pracowników Senatu Republiki Kenii W dniach 6 13 grudnia 2015 r przebywała z wizytą studyjną w Kancelarii Senatu RP grupa pracowników Senatu Republiki Kenii. Wizyta była

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 24 września 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 października 2013 r. Poz. 783 UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 września 2013 r. w sprawie regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012

DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010- October 2012 LEONARDO DA VINCI PROJECT TRAIN TO CAP Strengthening of European Union funds absorption capacity for infrastructure construction projects. 2010-1-PL1-LEO05-11469 DISSEMINATION ACTIVITIES November 2010-

Bardziej szczegółowo

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł

Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A. została ustalona na poziomie 53 zł Cena maksymalna akcji Prime Car Management S.A., jednostki dominującej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie Raport Roczny Warsaw Stock Exchange

Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie Raport Roczny Warsaw Stock Exchange Gie da Papierów WartoÊciowych w Warszawie Raport Roczny 2001 Warsaw Stock Exchange Annual Report 2001 Spis treści Table of Contents List Prezesa Zarzàdu 4 5 Letter from the President of the Exchange Management

Bardziej szczegółowo

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK Pn, 08:00-09:30 Aspects of Economic Growth and Economic Development Brodzicki (Dr Tomasz) 1 IB SS2, 2 IB SS2,, 3 IB SS1, 3 Pn, 11:30-13:00 Grupa: Business Case Study B410 Mańkowski (Prof. dr h Cezary),

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu

Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu r. pr. dr Filip M. Elżanowski Biuro wwarszawie: ul. Kruczkowskiego 8 Budynek Nordic Park, 7 piętro 00 380 Warszawa Biuro w Dakarze: 20 Rue, Amadou Assane Ndoye

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Home > Kontakty bezpośrednie Direct contacts Management Board Secretary Dorota Studzińska tel.: +48 (32) 37 34 230 fax.: +48 (32) 271

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo