Nowe zawody w edukacji ustawicznej i doradztwie zawodowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe zawody w edukacji ustawicznej i doradztwie zawodowym"

Transkrypt

1 Dorota KOPROWSKA Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom Nowe zawody w edukacji ustawicznej i doradztwie zawodowym New professions in continuing education and career counselling Słowa kluczowe: pedagogika pracy, zawód, zasoby ludzkie, doskonalenie zawodowe, doradztwo zawodowe, nowe zawody w edukacji, nowe zawody w doradztwie. Key words: work pedagogy, profession, human resources, vocational training, career counselling, new professions in education and counselling. Abstract The article presents the feedback from the available literature and research analysis discussing the trends in the modern labour and education markets and their consequences i.e. new emerging professions. Educational needs of employees and the observed changes in vocational education, computerization of processes, impose the need for the emergence of new professions in continuing education and counselling. The article presents also the research results from the international projects that have been carried out in Work Pedagogy of Innovative Economy Centre of ITeE PIB in Radom on defining a new role of new professions in the future: Innovations` Manager, Mentor, Tutor, Environmental Evaluator and selected standards of professional competences. Wprowadzenie Rynek pracy i rynek edukacji to dziedziny szybko zmieniające się, podatne na przemiany, jakie przynoszą zmiany demograficzne, kulturowe, globalizacja, rozwój nowych dziedzin gospodarki. Obserwujemy szybki postęp techniczny, informacyjny, skierowanie na jakość i innowacyjność działania, co skutkuje tym, że większą uwagę zwracamy na pracę, karierę, doradztwo, jakość kształcenia. Można zatem zadać sobie pytania: 1. Jakie zawody mają przyszłość? 2. Jakie będą priorytety w kształceniu i doskonaleniu zawodowym? 3. Jak wykorzystać w swojej codziennej działalności standardy kompetencji zawodowych? Każde z postawionych pytań pozwala zaplanować badania nad nowymi problemami badawczymi i ich wzajemną zależnością, np. tendencje rozwoju techniki i technologii oraz wynikające z nich konsekwencje dla organizacji edukacji, doradztwa, rozwoju nowych zawodów, metod pracy doradców. Odpowiadając na tak postawione pytanie, prowadzono rozważania w oparciu o analizę dokumentów krajowych, międzynarodowych, raportów z badań, dostępnych danych statystycznych oraz obserwację uczestniczącą. Podstawą jest też analiza indywidualnych przypadków, wyniki badań i rezultaty projektów realizowanych w Ośrodku Pedagogiki Pracy ITeE w Radomiu w latach w obszarze: 1. Nowe kompetencje zawodowe, standaryzacja i doradztwo zawodowe. 2. Innowacyjne treści, technologie, jakość kształcenia zawodowego. 1. Rozwój zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie i wynikające z tego nowe zawody W wielu dostępnych opracowaniach, raportach z badań zauważa się, że o konkurencyjności firmy stanowią wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy wszystkich szczebli oraz efektywne systemy

2 wspierające rozwój kompetencji pracowniczych. To pracownicy używają informacji, technologii i wiedzy dla budowania długotrwałych i zyskownych relacji z klientami 1. Analizując dokumenty UE i strategie wdrażane w Polsce, należy zauważyć, że zwraca się coraz większą uwagę na potrzebę kształtowania tzw. umiejętności kluczowych, szczególnie związanych z umiejętnością komunikowania się ludzi i wynikających z rozwoju technologii informacyjnokomunikacyjnych, a także potrzebą wyszukiwania i przetwarzania informacji (społeczeństwo wiedzy, uczące się organizacje). W dobie społeczeństwa opartego na wiedzy kluczowe staje się kształtowanie wśród pracowników nawyku stałego i aktywnego uczenia się oraz odpowiedzialności za proces nabywania wiedzy i umiejętności. Istotne jest, aby pracownik wiedział, że to w jego interesie jest podnoszenie kwalifikacji i dbałość o stałą atrakcyjność zawodową dla pracodawcy. Do zadań pracodawców należy natomiast zapewnienie pomocy pracownikom w realizacji celów związanych z uczeniem. Przeprowadzone badania wśród wybranych grup pracodawców i pracowników wskazują na to, że obie strony uświadamiają sobie te problemy. W literaturze przedmiotu znajdujemy opinię, że człowiek świadomy sensu kształcenia ustawicznego inaczej patrzy na własne życie i edukację 2. Zmiany organizacji pracy wywołane rozwojem technologicznym stanowią przyczyny i jednocześnie konsekwencje powstawania nowych zawodów, zanikania starych lub zmiany ich charakteru, a przede wszystkim zmiany wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do pracowników. Badania przeprowadzone w ramach projektu Foresight kadr nowoczesnej gospodarki wskazują, iż wśród kompetencji, które stanowić będą w przyszłości o jakości kadr zarówno na poziomie zarządczym, jak i wykonawczym będą dominować: kreatywność i przedsiębiorczość, przekwalifikowalność i mobilność, komunikacja interpersonalna, praca w zespole, zarządzanie zespołami, umiejętność funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, ugruntowane podstawy matematyki, zarządzanie wiedzą i infobrokerstwo, znajomość technologii informatycznych, wykorzystanie technologii mobilnych, ochrona własności intelektualnej, znajomość języków obcych 3. Największa liczba nowych zawodów może pojawić się w sektorach, które rozwijają się obecnie bardzo dynamicznie, czyli informatycznym i telekomunikacyjnym. Branże te będą generować nowe miejsca pracy wymagające ściśle określonych kompetencji o niszowym charakterze 4. W związku ze wzrostem roli outsourcingu, powiązanej z rynkiem technologii oraz MSP, wielu badaczy wskazuje w swoich opracowaniach, że potrzebni będą specjaliści z zakresu wykorzystania wiedzy z zewnątrz: uczenie się od kooperantów, klientów i konkurentów; specjaliści z zakresu sprzedaży licencji, patentów, idei biznesowych, zakupu firm z komplementarnymi technologiami, umiejący tworzyć nowe firmy technologiczne. Rolę taką mogą pełnić tzw. menedżerowie innowacji. W Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy zawód taki nie występuje. Możemy się jednak spodziewać, iż zadania zawodowe wprowadzonego w ostatniej aktualizacji klasyfikacji zawodu menedżer produktu [243103], będą w znacznej części odpowiadały zadaniom zdefiniowanym w ramach Programu Strategicznego dla menedżera innowacji. Menedżer innowacji to osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu budowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa, zarządzania wdrażanymi innowacjami oraz budowania strategii komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań Praca, zawód, doradztwo i ich znaczenie dzisiaj 1 J. Jakymiw (2002), Koncepcja systemu zarządzania jednostką edukacyjną w środowisku rynkowym, [w:] Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II, 11 czerwca 2002 r., Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica. 2 S. Iwanowski, Człowiek najlepsza inwestycja, Broszura Kształć się. Przez całe życie przygotowana w ramach projektu Kształcenie ustawiczne aktualne kwalifikacje i kompetencje, współfinansowanego ze środków UE w ramach PO KL, Łódź, październik 2010, www. ksztalcsie.pl. 3 K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa. 4 K.B. Matusiak, Ł. Arendt, E. Bendyk, Kadry przyszłości, [w]: Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. dostęp online: 5 J. Religa, I. Kacak, Menadżer innowacji w przedsiębiorstwie, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Polish Journal of Continuing Education, nr 4/2011.

3 Jedną z podstawowych kategorii pojawiających się w rozważaniach o pracy zawodowej jest zawód. Analizując tylko dostępną literaturę już w ewolucji definicji, zauważamy, jak zmienia się znaczenie i ranga zawodu. A. Giddens w Socjologii zawód określa jako: każda płatna forma zatrudnienia polegająca na regularnej pracy 6. Podobnie krótką definicję znajdujemy w Słowniku psychologii : aktywność lub zespół aktywności podejmowanych w celu zarabiania na życie 7. Z kolei w Leksykonie pedagogiki pracy zawód określony został, jako wykonywanie zespołu czynności społecznie użytecznych, wyodrębnionych na skutek podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiedniej wiedzy i umiejętności, a także cech psychofizycznych warunkujących wykonanie zadań zawodowych powtarzanych systematycznie i będących źródłem utrzymania dla pracownika i jego rodziny 8. Ostatnią definicję znajdujemy w słowniku dołączonym do Standardów kompetencji zawodowych: zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów 9. Wszechobecność nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) powoduje, że współczesna edukacja, w tym edukacja dorosłych odchodzi od encyklopedyzmu podawanego w tradycyjny sposób (wykłady) na rzecz łączenia tradycyjnych metod wykładowych z zastosowaniem ICT, z aktywnymi metodami pracy: warsztaty interaktywne, treningi czy metody moderacji. Wiadomo, że dokonujący się postęp techniczny, zjawisko globalizacji, demografia i wiele innych czynników wpływają na to, jak i gdzie pracujemy. Wzrasta też zapotrzebowanie na usługi świadczone przez doradców zawodowych. Często oczekuje się już zupełnie innego rodzaju doradztwa. Dotychczasowy model doradztwa zawodowego zakładał głównie pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy. Ogólnoświatowe zmiany, doświadczenia innych krajów wskazują, że model ulega zmianie, zmieniają się nie tylko podejście do doradztwa, ale i metody, formy pracy doradców. Nowy model oznacza zacieśnianie związków między nauką a pracą oraz pojmowanie kariery jako drogi osobistego rozwoju nie zawsze związanego z jednym zawodem 10. Pojawiają się nie tylko nowe zadania dla doradców, ale pojawiają się też w doradztwie zupełnie nowe zawody, specjalności jak np. Coach, Mentor, Broker edukacyjny. Wiele z tych zawodów nie występuje w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, a ich obecność na rynku wynika głównie z mody i braku podobnych zawodów, realizujących takie same czy podobne zadania. Specjaliści ci pracują w obszarach związanych głównie z karierą. Nowa forma doradztwa polega np. na obserwacji osoby pozostającej pod opieką w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania. Coach powinien zaproponować zwrócenie się do innego specjalisty. W zależności od celu może to być trener, aby nabyć konkretne umiejętności, doradca czy konsultant, aby uzyskać konkretną poradę w jakiejś dziedzinie, mentor, który poprowadzi i będzie wsparciem albo też inny specjalista. Innym popularnym pojęciem w edukacji staje się mentoring, który zdaniem specjalistów doradztwa przynosi korzyści wszystkim jego uczestnikom, sprzyja rozwojowi kariery zawodowej, przepływowi wiedzy, zwiększa zaangażowanie pracowników. Współpraca polega na tym, że doświadczony zawodowo i życiowo pracownik wprowadza swojego podopiecznego (młodego pracownika) w tajniki pracy zawodowej i życie firmy. W Ośrodku Pedagogiki Pracy w ramach realizowanych programów międzynarodowych podjęto próbę określenia standardu świadczenia nowych usług, w tym doradztwa i mentoringu, określania zasad funkcjonowania instytucji szkoleniowych, kadry dydaktycznej, zapewnienia jakości w działaniu w nowym zmieniającym się rynku edukacji. 6 A. Giddens (2007), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s A.S. Reber (2000), Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s T.W. Nowacki (2004), Leksykon pedagogiki pracy, ITE, WSP TWP, WSP ZNP, Warszawa, s Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych (2013), Projekt Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Priorytet I, PO KL Działanie 1.1, CRZL, Warszawa, s H. Bednarczyk (red.) (2005), Pedagogika Pracy, Doradztwo zawodowe, ITeE, Radom, s Wg definicji stosowanej przez International Coaching Community A. Ratajczyk i P. Pilipczuk: Coaching a inne dyscypliny [dostęp ].

4 Leonardo da Vinci Europejskie Ramy Outplacementu. Wsparcie dla osób poszukujących lub zmieniających zatrudnienie ( )/ European Outplacement Framework. Vocational Support for People with Difficulties on Employment Access Projekt zrealizowano w latach , w partnerstwie siedmiu krajów europejskich. Celem projektu było doskonalenie procesu poszukiwania zatrudnienia oraz optymalizacja procesów dostosowywania kwalifikacji osób poszukujących pracy do potrzeb przedsiębiorców. Opracowano i pilotażowo przetestowano w sześciu krajach model szkoleń podnoszących kompetencje tutorów (pracowników instytucji edukacyjnych) i mentorów (pracowników przedsiębiorstw) uczestniczących w procesach szkoleń zawodowych na stanowisku pracy, świadcząc tzw. usługi outplacementu. Opracowano przewodnik metodologiczny dla mentorów i tutorów 12, katalog dobrych praktyk narzędzia outplacementu zawierający ich charakterystykę. Certification of mentors ad tutors (Certyfikacja mentorów i tutorów) Projekt realizowany w latach Istotą międzynarodowego projektu Leonardo da Vinci (transfer innowacji) jest opracowanie i wdrożenie w krajach partnerskich systemu certyfikacji dla dwóch grup celowych, uczestniczących w procesach kształcenia na stanowisku pracy, tj.: mentorów i tutorów, zgodnie z normą ISO Peer Review for CQAF-VET (Ocena środwiskowa dla zapewnienia jakości pracy instytucji ustawicznej edukacji zawodowej) Projekt realizowany w latach Ocena środowiskowa (peer review) postrzegana jest jako instrument zapewnienia jakości pracy instytucji szkoleniowych. Jest to forma oceny zewnętrznej, wykonywanej przez specjalnie do tego celu przygotowanych ewaluatorów (ang. peers). Innovation Laboratories for the Quality Assurance of Vocational Eeducation and Training (i- Lab2) Projekt realizowany w latach Głównym celem jest rozwój kompetencji nauczycieli, trenerów i szkoleniowców kształcenia zawodowego poprzez zastosowanie Laboratoriów Innowacji w procesach dydaktycznych w wybranych krajach UE. W 2013 roku realizowany jest też projekt systemowy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO KL (Priorytet I, Działanie 1.1), Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu w konsorcjum z Doradcą Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni, WYG International Sp. z o.o. z Warszawy, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy oraz Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego opracował 300 standardów kompetencji zawodowych dla zawodów z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 13. Są to nowe zasoby informacji zawodoznawczych, które wpłyną na poprawę jakości i skuteczności usług rynku pracy oraz pozwolą lepiej dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Standardy kompetencji zawodowych są źródłem wiedzy o zawodach dla pracodawców, instytucji szkoleniowych oraz instytucji państwowych. Wszystkie opisy standardów kompetencji/kwalifikacji zawodowych są dostępne (bezpłatnie) w bazie danych MPiPS Tabela 1. Wybrane standardy kompetencji zawodowych dla zawodów przyszłościowych Lp. Kod Numer ISBN Nazwa zawodu zawodu dla standardu Specjalista do spraw animacji multimedialnej (17) Metodyk edukacji na odległość (22) Dydaktyk aplikacji multimedialnych (24) Egzaminator on-line (25) Animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego (43) Broker edukacyjny (52) Specjalista do spraw szkoleń (53) Menedżer produktu (55) 12 J. Religa (2011), (red.), Przewodnik Metodologiczny dla Tutorów i Mentorów, ITeE PIB, Radom. 13 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82 z 17 maja 2010 r., poz. 537 z późn. zm.).

5 Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych (68) Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu (69) Specjalista zarządzania informacją (80) Promotor marki (trendsetter) (108) Źródło: Materiały dla uczestników konferencji Standardy Kompetencji Zawodowych Instrumentem Aktywizacji Rynku Pracy podsumowującej wyniki projektu PO KL Rozwijanie zbioru kompetencji zawodowych, CRZL, Warszawa 2013, Do zawodów z przyszłością należą również zawody związane z ekspertami ds. technologii dydaktycznych, menedżerów programów multimedialnych, teleedukatorów zajmujących się kształceniem na odległość, projektowaniem, umieszczaniem materiałów edukacyjnych na platformach internetowych wraz z określonymi zadaniami do wykonania, projektowanie programów nauczaniaa nawet całych multimedialnych pakietów edukacyjnych. Podsumowanie Rynek pracy stale się zmienia. Kompetencje, które kiedyś były cenione przez pracodawców, dzisiaj ustępują nowym pożądanym kwalifikacjom, które stają się niezbędne w wykonywaniu zawodowych obowiązków. O wzroście zapotrzebowania na konkretne zawody decydować będzie demografia (starzejące się społeczeństwo) oraz szybkość zmian technologicznych. Pojawią się nowe zawody, a zanikać będę zawody głównie takie, gdzie człowieka mogą zastąpić maszyny, automaty. Z rozważań nad charakterem pracy dziś i w przyszłości, roli pracy, jej pojmowania i znaczenia w życiu człowieka wyłania się obraz pracy zawodowej dużo mniej stabilnej, opartej w znacznym stopniu na wiedzy pracowników. Ważne staną się umiejętności współpracy i kreatywnego myślenia, a także otwartość na kontakty międzykulturowe. Wysoko wyspecjalizowani pracownicy będą mieli dużo większe szanse na znalezienie pracy. Zmiany zachodzące w sferze społecznej i gospodarczej powodują konieczność głębokich przemyśleń, w jaki sposób wiedza, umiejętności i kompetencje pracowników mogą być identyfikowane z wyprzedzeniem oraz jak kształtować system edukacji i szkoleń, aby sprostać przyszłym wymaganiom generowanym przez innowacyjne technologie. Bibliografia 1. Bednarczyk H. (2007), Pedagogika pracy kształtowanie przedsiębiorczości pracowników, [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, IBE, Warszawa. 2. EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela Innowacyjne Systemy wspomagania technicznego Rozwoju Gospodarki 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82 z 17 maja 2010 r., poz. 537 z późn. zm.). 5. Matusiak K.B., Arendt Ł., Bendyk E. (2009), Kadry przyszłości, [w:] Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), Warszawa. 6. Matusiak K., Kuciński J., Gryzik A. (2009), Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP Warszawa. 7. Religa J., Kacak I. Menadżer innowacji w przedsiębiorstwie, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Polish Journal of Continuing Education, nr 4/ Projekt Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców; 9. Schultz T.W., Investment in human capital, Presidential address before the American Economics Assotiation, American Economic Review, Vol. 51 (2). 10. Skill needs in Europe, Focus on 2020: Cedefop Panorama series; European Communities, Luxembour 2008; dostęp online:

6 11. Jakymiw J. (2002), Koncepcja systemu zarządzania jednostką edukacyjną w środowisku rynkowym, [w:] Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu II, 11 czerwca 2002 r., Wydawnictwo: Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica. 12. Kunasz M. Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej; artykuł dostępny online: dostęp z dnia Projekt Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy prowadzony jest przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek dr Dorota KOPROWSKA Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki

2012-1-ES1-LEO05-48196. WP2- Zdefiniowanie i identyfikacja kompetencji odnoszących się do nowych wyzwań rynku pracy

2012-1-ES1-LEO05-48196. WP2- Zdefiniowanie i identyfikacja kompetencji odnoszących się do nowych wyzwań rynku pracy VTeCOACH Ocena kompetencji i narzędzie ich rozwoju dla korzystających ze szkoleń zawodowych i ich nauczycieli w obszarach nowych potrzeb rynku pracy (Competences assessment and improvement tool for VET

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy

Kompetencje pracowników a a współczesne potrzeby potrzeb. KwalifikacjetoPodstawa.eu. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy Zacznij Zacznij zmiany zmiany od od siebie! siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy Podstawy kształcenia kształcen ustawicznego ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym w świetle badań jakościowych branży IT 1

Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym w świetle badań jakościowych branży IT 1 Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym w świetle badań jakościowych branży IT 1 Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Celem artykułu jest prezentacja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich

Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich Uwarunkowania integracji funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego w warunkach polskich I część raportu z badań fokusowych Projekt jest realizowany przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Redakcja naukowa Andrzej Szuwarzyński. Gdańsk 2007 ISBN 978-83-886179-8-0

ZARZĄDZANIE. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Redakcja naukowa Andrzej Szuwarzyński. Gdańsk 2007 ISBN 978-83-886179-8-0 ISBN 978-83-886179-8-0 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Redakcja naukowa Andrzej Szuwarzyński 50+ ZARZĄDZANIE Gdańsk 2007 Recenzent: prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki Autorzy: dr

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers,

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Dear e-mentor Readers, SPIS TREŚCI Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z przyjemnością oddaję Państwu czerwcowe, ostatnie przed letnią przerwą wydanie naszego pisma. Duży nacisk został w nim położony na zagadnienia

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY W POLSCE

EDUKACYJNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY W POLSCE STUDIA I ROZPRAWY EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 1 (26), 2012 Szczecin 2012 Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie EDUKACYJNE UWARUNKOWANIA RYNKU PRACY W POLSCE Wprowadzenie W czasach budowy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 28.11.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Projekt pn. Monitoring losów absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Spis treści O PROJEKCIE (Joanna Żyra, Paweł Jarosz)... 4 WSTĘP 6 1. PRACA I ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE W SPOŁECZEŃSTWIE I GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY (Marzena Mamak-Zdanecka)... 9 1.1 W kierunku społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(76)/2012. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: Komentarz Commentary

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(76)/2012. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: Komentarz Commentary EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 1(76)/2012 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DIAGNOZA POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DIAGNOZA POTRZEB EDUKACJI ZAWODOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYBORY ZAWODOWO-EDUKACYJNE UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Redakcja naukowa: Katarzyna Cheba Arleta Terpiłowska-Dworczak Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki

Odpowiedzialność przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki Odpowiedzialność przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki 1 RECENZENT: dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK REDAKCJA NAUKOWA: Robert Geisler REDAKCJA E-BOOK: Michał Wanke SKŁAD

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

System zarządzania karierą pracowników jako istotny element strategii przedsiębiorstwa

System zarządzania karierą pracowników jako istotny element strategii przedsiębiorstwa 26 AGATA PIERŚCIENIAK, PRZEDSIĘBIORSTWO LILIANA GAŁKA, I REGION AGNIESZKA NR 5/2013 LEŚNIAK System zarządzania karierą pracowników jako istotny element strategii przedsiębiorstwa Agata Pierścieniak 1,

Bardziej szczegółowo