Wykład 10. Taktyki akwizycji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 10. Taktyki akwizycji"

Transkrypt

1 Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 10 Taktyki akwizycji

2 Plan wykładu Wprowadzenie Akwizycja pozioma Akwizycja pionowa Akwizycja dywersyfikacyjna Akwizycja konglomeratowa Czynniki akwizycji Przykłady

3 Wprowadzenie Akwizycja Akwizycja w sensie strategicznym to rozwój zewnętrzny organizacji bazujący na przejmowaniu majątku innych organizacji.

4 Wprowadzenie Akwizycja Do typowych akwizycji zalicza się: fuzję podział aport części aktywów

5 Wprowadzenie Pojęcie fuzji Fuzja to operacja polegająca na połączeniu majątków kilku przedsiębiorstw w jedną organizację. Rezultatem fuzji zawsze jest jednak wynikowa organizacja. Celem fuzji jest zwiększenie konkurencyjności tak powstałej organizacji korzystając z efektu synergii.

6 Wprowadzenie Rodzaje fuzji Wyróżnia się następujące rodzaje fuzji: fuzja egalitarna wchłonięcie

7 Wprowadzenie Pojęcie podziału Podział to tego typu działanie akwizycyjne, które polega na podziale majątku danej organizacji na sektory działalności i ich przejęcie przez różne organizacje. Każda z organizacji nabywców przejmuje sektor związany ze swoją główną działalnością. Tym samy wszyscy dokonujący podziały zyskują efekt synergiczny.

8 Wprowadzenie Pojęcie aportu części aktywów Aport części aktywów to operacja polegająca na wniesienie przez jedną organizację jednego sektora swojej działalności jako aport do innej organizacji. W zamian firma wnosząca dostaje akcje powiększonej firmy otrzymującej aport.

9 Wprowadzenie cykl życia sektora Macierz akwizycji wzrost akwizycja dywersyfikacyjna akwizycja konglomeratowa spadek akwizycja pozioma akwizycja pionowa kierunek rozwoju poziomy pionowy

10 Akwizycja pozioma Pojęcie akwizycji poziomej Akwizycja pozioma to połączenie ze sobą dwóch lub więcej organizacji będących dotychczas konkurentami na rynku. Zatem nowopowstała organizacja cechuje się znacznie większym potencjałem produkcyjnym i udziałami w rynku.

11 Akwizycja pozioma Korzyść skali w akwizycji poziomej Poprzez zwiększenie swojego rozmiaru organizacja uzyskuje nie tylko ekonomiczne efekty skali, ale też rynkowe. Po pierwsze ma większą siłę negocjacyjną. Po drugie może zreorganizować procesy badawcze i administracyjne. Po trzecie łatwiejsza staje się strategia promocyjna.

12 Akwizycja pozioma Siła rynkowa w akwizycji poziomej Akwizycja pozioma prowadzi w kierunku monopolizacji rynku, co dla organizacji ma kilka zalet: większą siłę przetargową, kontrolę podaży i popytu, regulację cen oraz stabilizację rynku.

13 Akwizycja pozioma Korzyści akwizycji poziomej Efektywność ekonomiczna i techniczna Korzyści skali (ekonomika produkcji, amortyzacja nakład adów w na B+R oraz promocję) Siła a rynkowa Wzrost siły y negocjacyjnej Renta monopolowa (ograniczanie zdolności wytwórczych) Synergia finansowa Czynniki rozwoju zewnętrznego Dostęp p do niewykorzystanych zasileń kapitałowych Dojrzałość sektora Polityka rozwoju stosowana przez agresywnych konkurentów Zakup marek prestiżowych lub powszechnie znanych

14 Akwizycja pionowa Pojęcie akwizycji pionowej Akwizycja pionowa to proces łączenia się organizacji należących do tego samego łańcucha logistycznego. Przykładem może być łączenie się producenta z jego dostawcom lub dystrybutorem.

15 Akwizycja pionowa Korzyść technicna w akwizycji pionowej Zaletą akwizycji pionowej jest zwiększenie kontroli na głównym procesem logistycznym organizacji. Dzięki temu jednostka wynikowa może zyskać na oszczędności całego procesu logistycznego.

16 Akwizycja pionowa Siła rynkowa w akwizycji pionowej Akwizycja pionowa pozwala zwiększyć wartość dodaną organizacji. Firma zyskuje na sile przetargowej wobec: dostawców, odbiorców i partnerów gospodarczych (banki, organizacje publiczne, instytucje rządowe). Pozwala to na kontrolę danego rynku.

17 Akwizycja pionowa Korzyści akwizycji pionowej Efektywność ekonomiczna i techniczna Siła a rynkowa Synergia finansowa Czynniki rozwoju zewnętrznego Oszczędno dność na kosztach transakcyjnych (na zawieraniu kontraktów, na procesach technicznych) Wzrost kontroli nad wartości cią dodaną Dyskryminacyjna polityka cenowa Odcięcie cie konkurentów w od sieci dystrybucji lub zaopatrzenia Dostęp p do niewykorzystanych zasobów finansowych Równoważenie przepływ ywów w pienięż ężnych Poszerzenie portfela kompetencji Trudności w rozwoju nowych kompetencji Renta z tytułu u odbiorcy lub dostawcy Bariery wejścia (technologiczne, prawne) Dojrzałość sektora sąsiedniego s siedniego w łańcuchu logistycznym

18 Akwizycja dywersyfikacyjna Pojęcie akwizycji dywersyfikacyjnej Akwizycja dywersyfikacyjna to powiązanie organizacji działających na różnych rynkach lecz powiązanych w sensie technicznym bądź handlowym. Przykładem może być przejecie prze firmę produkującą soki producenta wody mineralnej.

19 Korzyści obszaru Akwizycja dywersyfikacyjna w akwizycji dywersyfikacyjnej Efektem akwizycji dywersyfikacyjnej jest korzyść obszaru, czyli możliwość wykorzystania danej jednostki w różnych obszarach działalności (na przykład wspólne magazyny). Pozwala to dzielić koszty działalności. Dodatkowo organizacje prowadzące akwizycję zyskują wiedzę przejmowanej jednostki.

20 Akwizycja dywersyfikacyjna Siła rynku w akwizycji dywersyfikacyjnej Siła rynkowa w akwizycji dywersyfikacyjnej pochodzi z szerokości oferty firmy głównej. Poprzez zakupy dokonuje ona rozszerzenia oferty w swojej branży.

21 Akwizycja dywersyfikacyjna Korzyści akwizycji dywersyfikacyjnej Efektywność ekonomiczna i techniczna Podział kosztów w i doświadczenia między dziedziny niekonkurencyjne (korzyści skali, dostęp p do komplementarnych zasobów) Siła a rynkowa Synergia finansowa Czynniki rozwoju zewnętrznego Możliwo liwość stosowania dumpingu Sprzedaż wiązana Dostęp p do niewykorzystanych zasobów finansowych Równoważenie przepływ ywów w pienięż ężnych Poszerzenie portfela kompetencji Dojrzałość sektora Słaba skłonno onność do dywersyfikacji wewnętrznej Bariery wejścia (technologiczne, prawne) Tradycje rozwojowe Ograniczenia czasowe

22 Akwizycja konglomeratowa Pojęcie akwizycji konglomeratowej Akwizycja konglomeratowa to łączenie ze sobą organizacji, działających w różnych sektorach i niepowiązanych ani technicznie ani handlowo. Celem tej akwizycji jest dywersyfikacja środków finansowych.

23 Akwizycja konglomeratowa Korzyści finansowe w akwizycji konglomeratowej Akwizycja konglomeratowa prowadzi do komplementarności finansowej czyli uzyskania równowagi pomiędzy sektorami wymagającymi dużych inwestycji a sektorami dojrzałymi, przynoszącymi zyski.

24 Akwizycja konglomeratowa Siła rynkowa w akwizycji konglomeratowej Akwizycja konglomeratowa pozwala organizacji wzmocnić swoja pozycję na rynku, na którym jest ona zagrożona ze względu na jego dużą kapitałochłonność.

25 Akwizycja konglomeratowa Korzyści akwizycji konglomeratowej Efektywność ekonomiczna i techniczna Siła a rynkowa Synergia finansowa Czynniki rozwoju zewnętrznego Możliwo liwość stosowania dumpingu Przenoszenie siły y rynkowej z jednego sektora do drugiego Dostęp p do niewykorzystanych zasobów finansowych Stworzenie minirynku finansowego Słaba aba skłonno onność do dywersyfikacji wewnętrznej Bariery wejścia (technologiczne, prawne) Ograniczenia czasowe

26 Czynniki akwizycji Cechy sektorowe Wybór pomiędzy akwizycją w danym sektorze a poza nim zależy od dwóch czynników charakterystycznych dla sektorów: stopnia dojrzałości sektora siły barier wejściowych do innych sektorów

27 Czynniki akwizycji Rozrost wewnętrzny Im większa luka zasobowa pomiędzy istniejącym potencjałem organizacji a jej potencjałem wymaganym przez nowy profil działalności tym większa skłonność do jej likwidacji techniką akwizycji.

28 Czynniki akwizycji Taktyka Akwizycja stanowi operację finansową, która cechuje się bardzo szybkim zwrotem nakładów (inaczej niż rozwój własnej suborganizacji). Akwizycja pozwala uprzedzać konkurencję i blokować jej rozwój.

29 Czynniki akwizycji Dostępność zasobów Akwizycja pozwala przejąć zasoby rzadkie lub zasoby trudnodostępne. Przykładami takich zasobów są na przykład kopaliny, do których można uzyskać dostęp poprzez nabycie przedsiębiorstw górniczego lub dobra luksusowe, do których dostęp uzyskuje się poprzez wykup marki obecnej na rynku.

30 Mobil Oil + Exxon Przykłady

31 British Petroleum + Amoco Przykłady

32 Daimler Benz + Chrysler Przykłady

33 Moulinex Przykłady

34 Sony Przykłady

35 Podsumowanie

36 Dziękuję z uwagę