SMARTCON. rzetelna i wiarygodna informacja finansowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMARTCON. rzetelna i wiarygodna informacja finansowa"

Transkrypt

1 SMARTCON rzetelna i wiarygodna informacja finansowa

2 O firmie SmartCon SmartCon jest niezależną firmą konsultingową dostarczającą usługi doradcze, wdrożeniowe oraz rozwoju dla aplikacji Zarządzania Efektywnością i Analiz Biznesowych Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań dla biznesu opartych na aplikacjach największych światowych producentów oprogramowania Business Intelligence, firm Oracle i SAP Oferujemy również naszą własną aplikację do konsolidacji sprawozdań finansowych SMARTCON FINANCIAL CONSOLIDATION, której budowa była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Posiadamy unikalne na rynku polskim kompetencje polegające na łączeniu ekspertyzy technicznej oraz wiedzy biznesowej w obszarze finansów i kontrolingu SmartCon posiada status certyfikowanego partnera Oracle, SAP oraz Microsoft

3 O firmie SmartCon Do naszych wiodących usług można zaliczyć: Raportowanie statutowe Planowanie i budżetowanie Raportowanie zarządcze Usługi doradcze i audyty Integrację danych Bazujemy na własnej metodyce wdrożenia pozwalającą na szybkie i efektywne realizowanie projektów u Klienta, poprzez ocenę ryzyk projektu, ustrukturyzowanie prac oraz wykorzystanie doświadczeń ze zrealizowanych projektów. Nasz zespół liczy obecnie 20 konsultantów Nasi konsultanci legitymują się doświadczeniem w działach audytu i konsultingu firm Wielkiej Czwórki oraz działach finansów i kontrolingu największych firm w Polsce

4 Klienci SmartCon Zaufało nam dotychczas wielu Klientów, w tym największe grupy kapitałowe w Polsce. Nasze rozwiązania skutecznie wspierają Klientów w zakresie raportowania statutowego oraz zarządczego, kontrolingu, planowania oraz zarządzania finansami. PKN Orlen Grupa Raben PGE PGNiG PZU Agora Energa Orange Giełda Papierów Wartościowych Pelion Cyfrowy Polsat Bank Zachodni WBK A1 Austria Unipetrol a.s. ASA Austria Silgan MP Austria Istrokapital Słowacja AB Mazeikiu Nafta Immofinanz Austria Cosmote Grecja

5 Oferowane korzyści Planowanie finansowe i operacyjne Krótszy cykl planowania Wiarygodność danych wszyscy pracują na tym samy zestawie danych Ułatwia przełożenie strategii na liczby Konsolidacja finansowa Krótszy czas konsolidacji Automatyzacja korekt = niższe ryzyko pomyłek Więcej czasu na analizę wyników Business Intelligence Kokpity menedżerskie = wizualizacja danych Analiza danych pochodzących z różnych źródeł Automatyczne alerty

6 Planowanie finansowe i operacyjne Cechy dobrego systemu wspierającego planowanie / raportowanie możliwość tworzenia planów operacyjnych i długoterminowych wprowadzanie danych na dowolnie zdefiniowanym poziomie: sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych) wprowadzane odrębnie albo agregowane z not szczegółowych dane wprowadzane wartościowo i/lub ilościowo kontrolki spójności danych wprowadzanych w pakietach sprawozdawczych SAP FC umożliwia zdefiniowanie wielu kategorii (np. wykonanie, plan roczny, plan wieloletni, prognoza krocząca) z indywidualnie zdefiniowanym sposobem wprowadzania i przetwarzania danych zarządzanie i monitorowanie prac planistycznych i raportowych SAP FC umożliwia zdefiniowanie terminu na opublikowanie pakietu sprawozdawczego oraz listę osób, które kolejno zatwierdzają dany pakiet przed publikacją

7 Planowanie finansowe i operacyjne Cechy dobrego systemu wspierającego planowanie / raportowanie wprowadzanie danych przez formularze dostępne w przeglądarce internetowej lub przez arkusze MS Excel SAP FC umożliwia pracę w systemie za pomocą: klienta ciężkiego (aplikacja instalowana na maszynie roboczej dedykowana dla administratorów merytorycznych i technicznych); przeglądarki (brak konieczności instalowania oprogramowania na maszynie roboczej posiada funkcjonalność wprowadzania danych i otwierania raportów); oraz dodatku do MS Excel (służy do wprowadzania i raportowania danych).

8 Planowanie finansowe i operacyjne Kontrolki spójności danych wprowadzanych w pakietach sprawozdawczych SAP FC Dopuszczalna tolerancja Łącza do formularzy, na których wprowadzane są dane użyte w kontrolce Algorytm kontrolki Wartości użyte w danej kontrolce

9 Planowanie finansowe i operacyjne Zarządzanie i monitorowanie prac planistycznych i raportowych SAP FC SAP FC umożliwia zdefiniowanie terminu na opublikowanie pakietu sprawozdawczego oraz listę osób, które kolejno zatwierdzają dany pakiet przed publikacją Definiowanie kolejności akceptowania pakietu przez kolejnych użytkowników

10 Planowanie finansowe i operacyjne Wprowadzanie danych przez formularze w przeglądarce internetowej SAP FC Brak konieczności instalowania oprogramowania na komputerach użytkowników, którzy jedynie wprowadzają dane Łącze do innego formularza (np. nota szczegółowa) Znak możliwości wprowadzania danych w komórce

11 Planowanie finansowe i operacyjne Wprowadzanie danych przez arkusz MS Excel dodatek Excel Link SAP FC AC=RNW PA=X01 - AC=RNW PA=X01 - AC=RNW PA=X01 - AC=RNW PA=X01 - AC=RNW PA=X01 - AC=RNW PA=X01 - AC=RNW PA=X01 - AC=RNW PA=X01 - AC=RNW PA=X01 - AC=RNW PA=X01 - AC=RNW PA=X01 - AC=RNW PA=X01 - AC=RNW PA=X01-1 Przychody i koszty FL=F Pozostałe przychody operacyjne Okres Okres zakończony dnia PE= grudnia 2011 Zysk ze zbycia rzeczow ych aktyw ów trw ałych/ w artości Dotacje Rozw iązanie odpisów aktualizujących należności Rozw iązanie odpisów aktualizujących w artość pozostałych Rozw iązanie rezerw bilansow ych Otrzymane odszkodow ania Zw rot podatków Zw rot kosztów postępow ania sądow ego Umorzone zobow iązania Rzeczow e aktyw a trw ałe otrzymane nieodpłatnie Przychody niefakturow ane Nadw yżki / Ujaw nienia aktyw ów Pozostałe AC=RNW PA=X01 - Pozostałe przychody operacyjne ogółem - - Uzgodnienie do RZiS - Z tej tabeli dane przenoszone są do aplikacji tabela ta jest ukryta dla użytkowników Dane są wprowadzane przez użytkowników do tej tabeli tylko ta tabela jest widoczna dla użytkowników

12 Konsolidacja finansowa Cechy dobrego systemu wspierającego konsolidację finansową automatyczna translacja walutowa automatyczne przepisywanie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia automatyczne algorytmy dla najczęściej spotykanych korekt, np. transakcji wewnątrzgrupowych możliwość definiowania korekt bez znajomości języka programowania możliwość wprowadzania korekt manualnych dla korekt, dla których automatyzacja nie jest optymalnym rozwiązaniem możliwość śledzenia wartości po konsolidacji (od wartości wprowadzanych w pakietach poprzez poszczególne korekty do wartości po konsolidacji)

13 Konsolidacja finansowa Automatyczna translacja walutowa SAP FC Kurs do translacji walutowej jest definiowany dla połączenia konta i przepływu (ruchu) Przykłady: konto: Środki trwałe / przepływ: bilans otwarcia kurs otwarcia konto: Środki trwałe / przepływ: zakup kurs średni konto: Środki trwałe / przepływ: bilans zamknięcia kurs zamknięcia Konto: Przychody / przepływ: dane YTD kurs średni

14 Konsolidacja finansowa Automatyczne przepisywanie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia SAP FC Bilans otwarcia jest przepisywany automatycznie z innej konsolidacji. Nie ma konieczności ponownego wpisywania bilansu otwarcia, zapewniona jest spójność bilansu otwarcia z bilansem zamknięcia poprzedniego roku.

15 Konsolidacja finansowa Automatyczne algorytmy dla najczęściej spotykanych korekt, np. transakcji wewnątrzgrupowych SAP FC Możliwość definiowania korekt bez znajomości języka programowania SAP FC Wybór elementów źródłowego Wybór elementów docelowego SAP FC umożliwia definiowanie reguł przetwarzania danych za pomocą intuicyjnego wyboru elementów źródłowych (z których pobieramy dane do przetwarzania) i docelowych (na które zapisujemy wartość po przetworzeniu)

16 Konsolidacja finansowa Możliwość wprowadzania korekt manualnych dla korekt, dla których automatyzacja nie jest optymalnym rozwiązaniem SAP FC Wiersze wyliczane, np. różnica między BZ a BO, przeniesienie wartości na inne konto Wiersze, na które wprowadza się dane Możliwe jest zdefiniowanie kontroli wprowadzenia tej samej wartości na stronę Dt i Ct w ramach jednej korekty.

17 Konsolidacja finansowa Możliwość śledzenia wartości po konsolidacji (od wartości wprowadzanych w pakietach poprzez poszczególne korekty do wartości po konsolidacji) SAP FC Dane wprowadzane przez jednostki sprawozdawcze Poszczególne korekty Wartość w sprawozdaniu skonsolidowanym

18 Raportowanie Cechy dobrej funkcjonalności raportowych w systemie wpierającym planowanie / raportowanie dostępność pełnych danych w jednym miejscu SAP FC udostępnia wszystkie dane (dane aktualne, budżety, różne scenariusze) w jednym miejscu (jednej bazie), z którego mogą być swobodnie raportowane. dostęp do raportów w przeglądarce internetowej / MS Excel intuicyjny sposób budowy raportów - umożliwiający budowę raportów samodzielnie przez użytkowników biznesowych wykorzystanie wielowymiarowości i atrybutów wymiarów w procesie raportowania możliwość definiowania raportów na podstawie atrybutów, wykorzystanie filtrów (podzbiorów elementów wymiarów) możliwość eksportu danych do formy dostępnej dla narzędzi BI

19 Raportowanie Dostęp do raportów w przeglądarce internetowej SAP FC Przykład raportu SAP BOFC dostępnego przez przeglądarkę

20 Raportowanie Dostęp do raportów w MS Excel SAP FC PE= DP= CA=WYKONANIE SC=PGE-SCOPE VA=IFRS CC=PLN RU sum (COMPANY=D01) AU sum FL-AU Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku Działalność kontynuowana Nota FL=F999 Okres zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku AC=RZW Przychody ze sprzedaży towarów i produktów bez wyłączenia akcyzy ,30 AC=RZW Podatek akcyzowy - AC=RZW Przychody ze sprzedaży towarów i produktów ,30 AC=RZW Przychody ze sprzedaży usług - AC=RZW Przychody z wynajmu - AC=RZW Przychody z tytułu rekompensat KDT - AC=RZW Przychody ze sprzedaży ,30 Parametry służące do importowania danych z SAP FC do arkusza MS Excel mogą zostać ukryte lub zablokowane do edycji Raport właściwy jako obszar wydruk

21 Raportowanie Intuicyjny sposób budowy raportów - umożliwiający budowę raportów samodzielnie przez użytkowników biznesowych SAP FC SAP FC umożliwia budowę raportów poprzez intuicyjne przeciąganie wymiarów na wiersze, kolumny i pole wymiarów wspólnych (wspólnych dla całego raportu) podobnie jak w tabeli przestawnej Definicja wymiarów wspólnych Definicja kolumny Definicja wiersza Lista dostępnych wymiarów

22 Raportowanie Wykorzystanie wielowymiarowości i atrybutów wymiarów w procesie raportowania możliwość definiowania raportów na podstawie atrybutów, wykorzystanie filtrów (podzbiorów elementów wymiarów) SAP FC Dostępne są różne sposoby wyboru elementów na raport: Jeden wskazany element Wszystkie elementy z filtra (zdefiniowanego podzbioru elementów) oraz wszystkie elementy spoza filtra Elementy z danym atrybutem (charakterystyką) Elementy raportu mogą być wybierane także przy generowaniu raportu (np. wybór jednostki, dla której raport jest generowany)

23