Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych****

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych****"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Tomasz M. Kowalski*, Kamil Kuliberda*, Cezary Draus**, Rados³aw Adamus*, ***, Jacek Wiœlicki*, *** Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych**** 1. Wprowadzenie Ogólna idea indeksowania w zorientowanych obiektowo bazach danych nie ró ni siê od indeksowania w bazach relacyjnych [5]. Indeksy s¹ strukturami danych, które zwiêkszaj¹ szybkoœæ wyszukiwania obiektów spe³niaj¹cych podane kryteria. Indeksy powinny charakteryzowaæ dwie istotne w³aœciwoœci: przezroczystoœæ optymalizacji i automatyczn¹ aktualizacjê. Pierwsza oznacza, e u ytkownik bazy danych nie potrzebuje byæ œwiadomym istnienia indeksów, poniewa s¹ one u ywane automatycznie podczas wykonywania zapytañ. W niniejszym opracowaniu autorzy koncentruj¹ siê na drugiej w³aœciwoœci, czyli konserwacji indeksów. Indeksy, jak wszystkie nadmiarowe struktury, mog¹ staæ siê niespójne, kiedy przechowywane dane zostan¹ zmienione. Z tego powodu, aby zapewniæ poprawnoœæ indeksów, aktualizacja danych powinna byæ po³¹czona z przebudow¹ odpowiednich indeksów. Proces przebudowy powinien byæ przezroczysty tak, aby zwolniæ programistê z tego niewygodnego zadania i zmniejszyæ przez to ryzyko pope³nienia b³êdów. Dodatkowy czas konieczny do aktualizacji indeksów powinien zostaæ zminimalizowany. Jest to krytyczne z punktu widzenia efektywnoœci du ych baz danych. adna zmiana danych nie mo e powodowaæ d³ugo trwaj¹cych weryfikacji istniej¹cych indeksów lub przebudowy ca³ego indeksu od zera. Aby to osi¹gn¹æ, systemy bazodanowe powinny efektywnie wyszukiwaæ indeksy, które siê dezaktualizuj¹ w skutek modyfikacji danych. Nastêpnie, odpowiednia pozycja w indeksie po- * Katedra Informatyki Stosowanej, Politechnika ódzka ** Wydzia³ Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Politechnika ódzka *** Stypendysta projektu Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeñ zintegrowany rozwój Politechniki ódzkiej zarz¹dzanie uczelni¹, nowoczesna oferta edukacyjna i wzmacnianie zdolnoœci do zatrudniania, tak e osób niepe³nosprawnych wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego **** Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach 2008/2009 jako projekt badawczy nr N

2 1546 Tomasz M. Kowalski, Kamil Kuliberda, Cezary Draus, Rados³aw Adamus, Jacek Wiœlicki winna zostaæ poprawiona, aby wszystkie wywo³ania indeksu zapewnia³y poprawn¹ odpowiedÿ. Takie dzia³ania nie powinny wp³ywaæ negatywnie na czas pobierania informacji z bazy danych, a ogólny dodatkowy koszt zapisu danych powinien byæ jak najmniejszy. Jednak e znalezienie ogólnego i zarazem optymalnego rozwi¹zania nie jest mo liwe z powodu z³o onoœci SZBD (System Zarz¹dzania Baz¹ Danych). Takie zadanie wymaga analizy wielu rzeczywistych sytuacji po to, aby zminimalizowaæ pogorszenie siê wydajnoœci. Prototyp ODRA jest oparty na architekturze stosowej (Stack Based Architecture SBA) [1, 19]. SBA jest formaln¹ metodologi¹ dotycz¹ca zorientowanych obiektowo jêzyków zapytañ i programowania. G³ównym celem projektu ODRA jest wytyczanie nowych paradygmatów rozwoju aplikacji bazodanowych. ODRA wprowadza w³asny jêzyk zapytañ SBQL (Stack Based Query Language). Zaproponowana implementacja indeksowania umo liwia tworzenie, przezroczyst¹ optymalizacjê oraz automatyczn¹ konserwacjê indeksów. Wszystkie cechy potrzebne do zapewnienia po ¹danego zachowania indeksów s¹ zaimplementowane i funkcjonalne [10]. Reszta dokumentu zorganizowana jest jak wymieniono poni ej. Nastêpny rozdzia³ obejmuje ogólny przegl¹d mechanizmów indeksowania oraz ich ograniczenia z naciskiem na mo liwoœci wynikaj¹ce z podejœcia do automatycznej aktualizacji indeksów, rozdzia³ 3 prezentuje SBA i SBQL, rozdzia³ 4 opisuje podejœcie do automatycznej aktualizacji indeksów w prototypie ODRA wraz z wyjaœniaj¹cymi przyk³adami, rozdzia³ 5 zawiera podsumowanie oraz wnioski. 2. Zarys indeksowania w relacyjnych oraz obiektowych bazach danych Prawie 40 lat badañ nad systemami relacyjnymi zaowocowa³o wieloma rozwi¹zaniami w dziedzinie indeksowania [5]: primary index, clustered index, secondary access paths, multi-key index, temporary index [13], development of diverse index structures, itp. W systemach SZRBD (System Zarz¹dzania Relacyjn¹ Baz¹ Danych) klucze definiuj¹ce indeks na tabeli s¹ zwykle prostymi wartoœciami przechowywanymi w kolumnach. Takie indeksy wymagaj¹ prostych mechanizmów zapewniaj¹cych przezroczystoœæ u ytkownika. Optymalizatory mog¹ w ³atwy sposób zidentyfikowaæ wyra enia where adresuj¹c odwo³uj¹ce siê do poindeksowanych warunków selekcji. atwe do wykrycia przez silnik BD s¹ równie modyfikacje w indeksowanej tabeli, dlatego szczegó³y automatycznej aktualizacji indeksów dla systemów SZRBD s¹ pomijane w specyfikacjach technicznych i traktowane raczej jako kwestie implementacyjne. Derived key index (isystem DB2/400 by IBM) [9], function-based index (Oracle by Oracle Corporation)[18], functional indexes (Informix by IBM) [9] oraz inne podobne rozwi¹zania umo liwiaj¹ce definiowanie kluczy u ywaj¹c wyra eñ odnosz¹cych siê do wiêcej ni jednej kolumny tabeli oraz funkcji wewnêtrznych lub u ytkownika zwykle nie wprowadzaj¹ trudnoœci koncepcyjnych. Funkcje wspieraj¹ce mog¹ byæ napisane w jêzy-

3 Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych 1547 kach natywnych (np. PL/SQL) lub zewnêtrznym jêzyku programowania (np. C++, Java, itp.). Musz¹ byæ one deterministyczne (tj. zale ne tylko od stanu sk³adu bazy danych) i nie mog¹ produkowaæ efektów ubocznych (tj. nie wprowadzaæ adnych zmian danych). Dla indeksów funkcyjnych (function-based) automatyczna aktualizacja indeksów wymaga po prostu reakcji na zmiany jakiejkolwiek wartoœci w którejkolwiek kolumnie u ywanej w definicji klucza. Niemniej jednak, ten aspekt indeksowania staje siê z³o ony, kiedy rozwa amy model zorientowany obiektowo i rozszerzenia jêzykowe. W drastycznych przypadkach mo e to nawet prowadziæ do powa nych b³êdów (zobacz rozdz. 2.1). Rozwi¹zanie podobne do zaprezentowanego powy ej computed-column indices zosta³o zaimplementowane w MSSQL Server [13]. Opiera siê ono na dodatkowej kolumnie w tabeli (computed-column), która mo e definiowaæ indeksowane wyra enia u ywaj¹c atrybutów pochodnych oraz funkcji u ytkownika. W rezultacie auto-aktualizacja indeksu zale y od aktualizacji dodatkowej kolumny. Tematy organizacji indeksów i ich optymalizacji w zorientowanych obiektowo systemach zarz¹dzania bazami danych zosta³y g³êboko zbadane [2, 7, 22]. Systemy SZOBD (System Zarz¹dzania Obiektow¹ Baz¹ Danych) bazuj¹ na hierarchicznym, obiektowo zorientowanych modelu danych. Jednym z istotnych pojêæ modelu obiektowego jest referencja, tj. wskaÿnikowe po³¹czenie z obiektem. Referencje wyra aj¹ zwi¹zki (asocjacje) miêdzy obiektami. W rezultacie prób standaryzacji systemów zarz¹dzania zorientowanymi obiektowo bazami danych ODMG zaproponowa³o OQL, który do pewnego stopnia wp³yn¹³ na rozwój zorientowanych obiektowo jêzyków zapytañ [3] OQL wprowadza wyra enia œcie kowe budowane za pomoc¹ nazw obiektów oddzielonych kropkami w celu uzyskania ³atwej nawigacji przy u yciu wskaÿników do obiektów. Nawigacja do wskazywanego obiektu w SZOBD mo e byæ szybka, gdy jest zwykle rozwi¹zana na niskim poziomie korzystaj¹c z bezpoœredniego po³¹czenia. W relacyjnym modelu takie zwi¹zki (tj. zale noœci podstawowego klucza obcego) wymagaj¹ tworzenia z³¹czeñ, a dla efektywnego wykonania zapytañ niezbêdne s¹ indeksy. Niemniej, niektóre zorientowane obiektowo systemy mog¹ bezpoœrednio opieraæ siê na p³askim, relacyjno-podobnym modelu danych. W takim wypadku, nawigacja wzd³u wskaÿników ci¹gle wymaga tworzenia bezpoœrednich po³¹czeñ wœród obiektów. Za³o enie, które ogranicza wyra enia adresuj¹ce OQL to fakt, e operand przed operatorem kropki nie powinien dostarczaæ kolekcji. W SZOBD przeprowadzono wiele badañ w celu zwiêkszenia efektywnoœci przetwarzania zagnie d onych predykatów w zapytaniach (tj. dostêpnych u ywaj¹c wyra eñ œcie kowych) w systemach SZOBD. Badania te dodatkowo s¹ rozszerzone o rozwa anie problemów zwi¹zanych z dziedziczeniem. Rozwi¹zania o najwiêkszym znaczeniu to Multi- Index, Inherited Multi-Index, Nested-Inherited Index, Path Index, Access Support Relations [2]. Jednak e, aspekt przezroczystoœci zwi¹zany z automatyczn¹ aktualizacj¹ indeksów nie jest w tych pracach zawsze precyzyjnie wyjaœniony. Ogólnie rzecz bior¹c, zak³ada siê, e ka da modyfikacja atrybutu instancji klasy oraz tworzenie i kasowanie egzemplarza powinny skutkowaæ odpowiedni¹ akcj¹ aktualizuj¹c¹ indeks. Jednak e, instancje jednej z klas dostêpne poprzez œcie kowe wyra enie indeksuj¹ce mog¹ siê znajdowaæ w ró nych

4 1548 Tomasz M. Kowalski, Kamil Kuliberda, Cezary Draus, Rados³aw Adamus, Jacek Wiœlicki kolekcjach. Co wiêcej, te kolekcje mog¹ przechowywaæ dowoln¹ liczbê obiektów nie powi¹zanych z obiektami indeksowanymi obci¹ aj¹c tym samym proces autoaktualizacji indeksów. Ten brak konsekwencji jest jednak e usprawiedliwiony. W podejœciu do automatycznej aktualizacji indeksów zaprezentowanym w [2] wszystkie egzemplarze klasy powi¹zane z indeksem opartym o wyra enie œcie kowe powinny zostaæ rozwa one dla zapewnienia poprawnoœci indeksu po modyfikacjach danych. Rozproszony obiektowy system zarz¹dzania H-PCTE stworzony na Uniwersytecie Siegen zaproponowa³ inne rozwi¹zanie problemu automatycznej aktualizacji indeksów. Jest ono niezale ne od rodzaju struktury indeksu i jego zawartoœci [7]. Podejœcie bazuje na tak zwanych definicjach aktualizuj¹cych indeks, które sk³adaj¹ siê z opisu zdarzenia dla zdarzenia wymuszaj¹cego potrzebê aktualizacji indeksu, referencjê do struktury indeksu, zapytanie okreœlaj¹ce elementy, dla których odpowiednie wpisy indeksu maj¹ byæ zaktualizowane oraz odpowiadaj¹c¹ operacje aktualizacji. Takie definicje aktualizuj¹ce indeks mog¹ byæ utworzone podczas tworzenia indeksu. Rozwi¹zanie radzi sobie ze z³o onymi atrybutami, np. regularnymi wyra eniami œcie kowymi oraz funkcjami agreguj¹cymi. Z drugiej strony, jego autorzy wspominaj¹ o pewnych jego ograniczeniach dotycz¹cych efektywnoœci i uwzglêdnienia metod u ytkownika daj¹c jedynie ogólne sugestie jak zaradziæ tym problemom. Inne podejœcie do autoaktualizacji indeksów zosta³o rozwa one dla function-based indexing rozwijanego w kontekœcie rozproszonego, zorientowanego obiektowo systemu bazodanowego Thor przez Massachusetts Institute of Technology u ywaj¹c tak zwanych schematów rejestruj¹cych obiekty [8]. Rejestracja dotyczy jedynie obiektów, których modyfikacja mo e wp³yn¹æ na indeks. Aktualizacja indeksu jest wyzwalana przez mechanizm, który sprawdza dane rejestracji podczas modyfikacji obiektów. Mimo teoretycznej ogólnoœci tego rozwi¹zania nie zosta³ on w pe³ni zaimplementowany. Wed³ug wiedzy autorów niewielka liczba technik indeksuj¹cych zaproponowanych w literaturze naukowej zosta³a wdro ona do komercyjnych produktów i wa niejszych prototypów SZOBD. Dok³adny przegl¹d zastosowanych mechanizmów indeksuj¹cych jest mo liwy poprzez analizê bardziej znacz¹cych obiektowych baz danych. Przezroczyste indeksowanie w db4o SZOBD firmy db4objects jest zapewnione jedynie dla atrybutów klas definiuj¹cych indeksowane kolekcje [4]. Objectivity/DB przez Objectivity dodatkowo wspiera po³¹czone indeksy na wiêkszej liczbie atrybutów [14]. Zaawansowane, przezroczyste indeksowanie w Versant zosta³o osi¹gniête poprzez wirtualne atrybuty, co stanowi technikê podobn¹ do indeksowania opartego na obliczonej kolumnie (computed column) w Microsoft SQL Server. Takie podejœcie umo liwia indeksowanie pochodnych, wirtualnych atrybutów u ywaj¹c jednego lub wiêcej atrybutów klasy [20]. Jedyn¹ przetestowan¹ baz¹ danych, która wspiera przezroczyste indeksowanie przy u yciu krótkich wyra eñ œcie kowych (atrybuty obiektów powi¹zanych z obiektami indeksowanymi) jest GemFire [6]. ObjectStore wspiera dodawanie indeksów na kolekcjach u ywaj¹c z³o onych wyra eñ œcie kowych jako klucza (tzw. indeksy multistep indices mog¹ równie wykorzystywaæ metody klas) jednak e umo liwia jedynie czêœciow¹ przezroczystoœæ automatycznej aktualizacji indeksów. ObjectStore automatycznie aktualizuje indeks w momen-

5 Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych 1549 cie usuniêcia lub dodania elementów kolekcji. Jednak e, aktualizacja wpisu indeksu po modyfikacji danych musi byæ jawnie wyzwolona przez programistê [16]. Wymienione powy ej prototypy i produkty komercyjne reprezentuj¹ jedynie fragment istniej¹cego obrazu systemów zarz¹dzania zorientowanymi obiektowo bazami danych. Niemniej jednak, umo liwiaj¹ wystarczaj¹cy przegl¹d stanu techniki indeksowania w SZOBD Ograniczenia Function-Based Index w SZORBD Proste relacyjne systemy wyznaczaj¹ ograniczenia definicji klucza indeksowania: klucz indeksu mo e byæ jedynie obliczony u ywaj¹c danych w bie ¹cym rekordzie, poniewa SQL nie pozwala na definiowanie indeksu u ywaj¹cego danych z innych tabel powi¹zanych za pomoc¹ relacji klucz podstawowy klucz obcy, funkcje agreguj¹ce w SQL s¹ zabronione w definicjach indeksów, poniewa u yte jako warunek selekcji zwracaj¹ pojedyncz¹ wartoœæ dla ca³ej tabeli. Bez zaawansowanych rozszerzeñ zorientowanych obiektowo nie ma wsparcia dla metod powi¹zanych z rekordami, polimorfizmem oraz wyra eniami œcie kowymi. Takie ograniczenia dotycz¹ równie wiêkszoœci przezroczystych technik indeksowania w SZORBD (System Zarz¹dzania Obiektowo-Relacyjn¹ Baz¹ Danych). Autorzy nie znaleÿli adnych obiektoworelacyjnych baz danych wspieraj¹cych indeksowanie u ywaj¹ce funkcji agreguj¹cych lub wyra eñ œcie kowych. Relatywnie z³o one indeksy wi¹ ¹ce siê z wywo³aniem metod oraz polimorfizmem w œrodowisku obiektowo-relacyjnym mog¹ byæ utworzone przy u yciu rozwi¹zania Oracle function-based indices [18]. Dokumentacja Oracle nie daje jednak wystarczaj¹cej informacji o rozwa anym problemie automatycznej aktualizacji takich indeksów. W celu poznania w³aœciwoœci podejœcia Oracle autorzy przeprowadzili testy wprowadzaj¹c schemat widoczny na rysunku 1. Rys. 1. Przyk³ad schematu obiektowo-relacyjnego Metoda gettotalincomes klasy EmpType zwraca wartoœæ atrybutu salary. Jest ona prze³adowana w klasie empstudenttype w celu uwzglêdnienia pola scholarship. Tabela emp sk³ada siê z rekordów obu typów. Tworzenie indeksu na metodzie gettotalincomes powi¹zanej z tabel¹ wygl¹da nastêpuj¹co: CREATE INDEX emp_gettotalincomes_idx ON emp e (e.gettotalincomes());

6 1550 Tomasz M. Kowalski, Kamil Kuliberda, Cezary Draus, Rados³aw Adamus, Jacek Wiœlicki Taki indeks jest automatycznie u ywany przez optymalizator zapytañ. Efektywnoœæ procesu selekcji jest zwiêkszona nie tylko poprzez redukcjê liczby przejrzanych rekordów, ale równie poprzez unikniêcie wywo³ywania metod, poniewa obliczony rezultat mo e byæ zwrócony poprzez indeks. Indeks zosta³ przetestowany na serii prostych zapytañ. Modyfikacje atrybutu pensji lub stypendium, np.: UPDATE emp e SET e.salary = 1500 WHERE e.name = «KUC»; wyzwalaj¹ odpowiednie zmiany w indeksie. Zgodnie z przewidywaniami czas takiej modyfikacji po dodaniu indeksu emp_gettotalincomes_idx pogorszy³ siê. Przetwarzanie aktualizacji jest ponad trzy razy d³u sze, poniewa automatyczna aktualizacja indeksu wymaga zmiany odpowiadaj¹cych wpisów w indeksie. Na tyle ile by³o to mo liwe, testy pokaza³y, e stworzony indeks dzia³a prawid³owo. Niestety definiowanie indeksu na metodzie w Oracle pokazuje pewne niespodziewane wady. Operacje aktualizacji indeksu s¹ równie wyzwalane podczas modyfikacji atrybutu name kolekcji emp. Podobnie, zmiana innych atrybutów obiektów emp jest wolniejsza (równie bardziej ni 3 razy). Zosta³o to spowodowane niepotrzebnymi czynnoœciami aktualizacyjnymi indeksu. Podejœcie Oracle do aktualizacji indeksów w wypadku indeksów opartych o metody polega na wyzwalaniu mechanizmów aktualizacji indeksu podczas ka - dej modyfikacji dowolnego atrybutu krotki powi¹zanej z wpisami indeksu. Wada wymieniona powy ej roœnie do powa nego problemu w wypadku, kiedy metoda wykorzystana do zdefiniowania klucza dostaje siê do danych poza indeksowanym obiektem. Dla przyk³adu metoda getdeptsalary DeptType ma poni sz¹ definicjê: CREATE TYPE BODY dept_type IS MEMBER FUNCTION getdeptsalary RETURN NUMBER DETERMINISTIC IS BEGIN DECLARE aux NUMBER; BEGIN SELECT sum(salary) INTO aux FROM emp e WHERE e.dept.name = self.name; RETURN aux; END; END; END; Dostaje siê ona nie tylko do danych krotki typu DeptType ale równie dosiêga kolekcji emp. Metoda oblicza sumê zarobków pracowników departamentu i mo e byæ u yta jako warunek selekcji. Oracle umo liwia równie indeksowanie kolekcji dept za pomoc¹ metody getdeptsalary: CREATE INDEX dept_getdeptsalary_idx ON dept d (d.getdeptsalary());

7 Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych 1551 Podobnie jak w przypadku emp_gettotalincomes_idx, polecenie aktualizuj¹ce wpisy dept wyzwala aktualizacjê indeksu. Jednak e jakiekolwiek modyfikacje w obiektach emp, np.: INSERT INTO EMP SELECT emp_type («Smith»,350,REF(d)) FROM DEPT d WHERE d.name = «HR»; nie s¹ brane pod uwagê i indeks dept_getdeptsalary_idx traci spójnoœæ z danymi. Niestety zapytania, które u ywaj¹ tego indeksu, np.: SELECT d.name, d.getdeptsalary() FROM DEPT d WHERE d.getdeptsalary() < 24500; mog¹ zwracaæ nieprawid³owe odpowiedzi, poniewa proces selekcji oraz ostateczne rezultaty zale ¹ od zawartoœci indeksu. St¹d wykorzystane rozwi¹zanie aktualizacji indeksu nie jest poprawne dla obs³ugiwania indeksów z kluczami opartymi o zbyt skomplikowane metody. W praktyce indeksy function-based w Oracle mog¹ prowadziæ do b³êdnego dzia³ania zapytañ i aplikacji w bazie danych. 3. SBA i SBQL Architektura stosowa (SBA) [17, 19] to teoretyczna i metodologiczna podstawa dla zaprojektowanego rozwi¹zania zaprezentowanego w tym artykule. SBA rekonstruuje koncepcje jêzyków zapytañ z punktu widzenia jêzyków programowania (PL). Zak³ada on zasadê relatywizmu obiektów, czyli braku koncepcyjnej ró nicy pomiêdzy obiektami ró nych typów lub przechowywanymi w sk³adzie na ró nych poziomach hierarchii. Wszystko (np. obiekt osoby, atrybut pensji, procedura zwracaj¹ca wiek osoby, widok zwracaj¹cy dobrze op³acanych pracowników) jest obiektem. W SBA jêzyk zapytañ (nazwany SBQL Stack Based Query Language) jest specjalnym rodzajem jêzyka programowania. Dlatego te semantyka zapytañ bazuje na mechanizmach dobrze znanych z jêzyków programowania, takich jak stos œrodowiskowy. SBA rozszerza t¹ ideê dla przypadków operatorów zapytañ takich jak selekcja, projekcja/nawigacja, ³¹czenie, kwantyfikatory oraz inne. U ywaj¹c SBA mo na precyzyjnie okreœliæ semantykê operacyjn¹ (abstrakcyjna implementacja) jêzyków zapytañ, w³¹czaj¹c relacje z koncepcjami obiektowo relacyjnymi, wbudowanymi zapytaniami do konstrukcji imperatywnych oraz zagnie d anie zapytañ w abstrakcjach programistycznych: procedurach, perspektywach, metodach, modu³ach itp Wi¹zanie nazw Naturaln¹ w³aœciwoœci¹ jêzyków opartych na SBA jest zasada zakresu wi¹zania nazw. Ka da nazwa pojawiaj¹ca siê w zapytaniu jest ograniczona do odpowiedniej nietrwa³ej

8 1552 Tomasz M. Kowalski, Kamil Kuliberda, Cezary Draus, Rados³aw Adamus, Jacek Wiœlicki jednostki (obiekt, atrybut, metoda, parametr, itp.) zale nie od jej zakresu. Zasada jest obs³ugiwana za poœrednictwem stosu œrodowiskowego (ENVS) zawieraj¹cego bindery. Mechanizm ten jest dobrze znany z popularnych implementacji jêzyków programowania. Idea ENVS jest rozszerzona w SBA na kolekcje bazy danych oraz na wszystkie typowe operatory zapytañ znane z SQL oraz OQL (np. projekcja, nawigacja, ³¹czenie, kwantyfikatory). Dziêki semantyce opartej o stos (stack-based) osi¹gniêto pe³n¹ ortogonalnoœæ oraz z³o onoœæ operatorów zapytañ. ENVS wspiera równie rekursjê oraz parametry: wszystkie funkcje, procedury, metody oraz perspektywy zdefiniowane przez SBA mog¹ byæ rekurencyjne z definicji. Co wiêcej u ycie ENVS mo e byæ równie rozszerzone ponad wykonywanie zapytañ do innych zadañ jak wsparcie czasu wykonania dla aktualizacji indeksów. Rozszerzenie to zostanie zaprezentowane w nastêpnym rozdziale, jako czêœæ zaproponowanego mechanizmu aktualizacji indeksów. 4. Rozwi¹zanie aktualizacji indeksu 4.1. Przyk³adowa baza danych Schemat na rysunku 2 jest wprowadzony w celu zilustrowania opisu indeksowania w SZOBD ODRA. Rys. 2. Przyk³adowy schemat zorientowany obiektowo Przyk³adowy schemat ilustruje rekordy personelu pewnej firmy. Wprowadzono kilka klas PersonClass, StudentClass, EmpClass, EmpStudentClass oraz dwa typy strukturalne DeptType i AddressType. Trwa³e instancje klas wymienionych powy ej mog¹ byæ dostêpne

9 Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych 1553 za poœrednictwem nazw klas ich instancji Person, Student, Emp i w koñcu EmpStudent. Obiekty reprezentuj¹ce departamenty firmy, nazwane Dept maj¹ strukturê DeptType z atrybutem g³ównym name. Instancje klasy EmpClass reprezentuj¹ obecnych pracowników firmy oraz rozszerzaj¹ obiekty Person o atrybut salary. Obiekty Emp oraz Dept s¹ powi¹zane obiektami wskazuj¹cymi nazwanymi odpowiednio worksin oraz employs. Kolejna klasa, która rozszerza klasê PersonClass to StudentClass. Wprowadza ona atrybut scholarship. Ostatnia klasa pokazana na schemacie, nazwana EmpStudentClass, dziedziczy po EmpClass oraz StudentClass. Zosta³a wprowadzona, aby reprezentowaæ studentów, którzy s¹ jednoczeœnie pracownikami firmy. U ycie nazwy Person w zapytaniu SBQL daje w rezultacie wszystkie instancje klasy PersonClass i jej podklas. Podobnie poprzez nazwê Emp programista odnosi siê do instancji obu klas EmpClass i EmpStudentClass. Klasy mog¹ zawieraæ metody korzystaj¹ce z polimorfizmu (nadpisywanych w podklasach). Na przyk³ad metoda gettotalincomes() klasy EmpClass zwraca wartoœæ atrybutu salary, ale dla instancji klasy EmpStudentClass zwraca sumê atrybutów salary i scholarship. Odnosz¹c siê do danych schematu z rysunku 2, mo emy wprowadziæ przyk³ad sk³adu na rysunku 3 prezentuj¹cy klasy i obiekty, ich wartoœci, identyfikatory oraz najistotniejsze relacje miêdzy nimi. Rys. 3. Przyk³adowy sk³ad zawieraj¹cy klasy i obiekty 4.2. Indeksowanie w ODRA SZOBD Podstawy teorii optymalizacji zapytañ u ywaj¹c indeksów w SBA zosta³y zaprezentowane w [22].

10 1554 Tomasz M. Kowalski, Kamil Kuliberda, Cezary Draus, Rados³aw Adamus, Jacek Wiœlicki Implementacja indeksowania wspiera indeksy oparte o struktury liniowego hashingu. [11], które mog¹ byæ ³atwo rozszerzone do rozproszonej wersji SDDS [12], aby optymalnie wykorzystaæ zasoby obliczeniowe gridu. Ponadto, implementacja zapewnia szerokie wsparcie dla optymalizacji zapytañ poprzez: wsparcie dla optymalizacji gêstych i zakresowych zapytañ na kluczach typów integer, real, string, date, gêste indeksowanie dla wartoœci kluczy typu reference, indeksowanie przy u yciu wielu kluczy, Schemat na rysunku 2 daje mo liwoœæ zaprezentowania szerokiej ró norodnoœci indeksów obs³ugiwanych przez silnik indeksów ODRA. Podejœcie autorów do aktualizacji indeksów zostanie wyjaœnione przy u yciu nastêpuj¹cych przyk³adowych indeksów: idxperage który zwraca obiekty Person wg wartoœci atrybutu age. idxempworkcity indeks, który wykorzystuje pochodny atrybut worksin.dept.address.city do zwracania obiektów Emp. idxaddrstreet to indeks, który zwraca podobiekty address obiektów Person wg atrybutu street. Inaczej ni w wypadku innych indeksów obiekty niekluczowe s¹ zdefiniowane za pomoc¹ wyra enia œcie kowego, tj. Person.address. idxemptotalincomes indeks, który u ywa metody gettotalincomes() z klasy Emp jako klucza do selekcji obiektów Emp. Ta metoda jest nadpisana dla instancji klasy EmpStudent. Ponadto, nawet bardziej z³o one indeksy mog¹ u³atwiaæ przetwarzanie zapytañ, np. indeks idxdeptyearcost dla obiektów Dept, którego klucz jest oparty na wyra eniu sum(employs.emp.salary)*12, które zwraca przybli ony koszt ca³kowity rocznych p³ac dla wybranego departamentu Wyzwalacze aktualizacji indeksów Ka da modyfikacja wykonana na obiektach (dodanie, aktualizacja i skasowanie) jest realizowana przez interfejs CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete) obiektowego sk³adu ODRA. Zaproponowane podejœcie do aktualizacji indeksów koncentruje siê na tym elemencie systemu jako naj³atwiejszym i pewnym sposobie œledzenia modyfikacji. Mo liwe modyfikacje, które mog¹ byæ wykonane na obiektach to: aktualizacja wartoœci obiektów typu integer, double, string, Boolean, date lub referencji, kasowanie, dodawanie obiektu potomnego (w wypadku obiektów z³o onych), inne zale ne od implementacji modyfikacje bazy danych. Zaproponowana implementacja indeksowania wprowadza grupê struktur pomocniczych nazwanych wyzwalaczami aktualizacji indeksów (Index Update Triggers w skrócie IUT), ³¹cznie z definicjami wyzwalaczy (Trigger Definition w skrócie TD). Te elementy s¹ niezbêdne do wykonania aktualizacji indeksów. Ka dy IUT wi¹ e jeden obiekt bazy da-

11 Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych 1555 nych z odpowiednim indeksem poprzez TD. Istniej¹ce IUT-y automatycznie inicjalizuj¹ mechanizm aktualizuj¹cy, kiedy ma dojœæ do modyfikacji obiektu. Wiêcej ni jeden IUT mo e byæ po³¹czony z pojedynczym obiektem. Definicje TD zapewniaj¹ metodê znalezienia obiektów, które powinny byæ wyposa one w IUT-y. Dodatkowo TD okreœla typ IUT-u. Obiekt jest powi¹zany z IUT-ami kiedy uczestniczy w dostêpie do obiektów niekluczowych lub w obliczaniu wartoœci kluczowych indeksów. Dlatego modyfikacje obiektów niezwi¹zanych z adnym indeksem nie wyzwalaj¹ niepotrzebnie aktualizacji indeksu. Zmiana obiektów wyposa onych w IUT-y mo e wp³ywaæ na aktualnoœæ indeksów oraz na same IUT-y. Nasza implementacja wprowadza cztery podstawowe typy IUT-ów (ka dy IUT odnosi siê do innego typu TD): Root Index Update Trigger (R-IUT) jest domyœlnie powi¹zany z korzeniem bazy danych, który jest bezpoœrednim lub poœrednim obiektem nadrzêdnym dla wszystkich indeksowanych obiektów bazy. Kiedy nowy obiekt jest tworzony w korzeniu bazy danych wyzwalacz mo e powodowaæ tworzenie NonkeyPath- lub Nonkey- Update Trigger (opisane poni ej) dla nowego obiektu potomnego. Wyzwalacz mo e byæ równie u yty w celu inicjalizacji oraz zamkniêcia wszystkich wyzwalaczy powi¹zanych z okreœlonym indeksem. Key Index Update Trigger (K-IUT) powi¹zany z obiektami u ywanymi do obliczania wartoœci klucza dla okreœlonego obiektu niekluczowego (identyfikator przekazany razem z TD jako dodatkowy parametr). Ka da modyfikacja takiego obiektu mo e potencjalnie zmieniæ proces obliczania klucza i jego wartoœæ. Z tego powodu K-IUT jest odpowiedzialny za aktualizacjê odpowiednich wpisów indeksu oraz utrzymania odpowiednich K-IUT-ów powi¹zanych z danym obiektem niekluczowym. NonkeyPath Index Update Trigger (NP-IUT) typ wyzwalacza powi¹zanego z obiektami, które s¹ potencjalnie obiektami nadrzêdnymi dla nowych obiektów indeksowanych. Ten typ wyzwalacza jest generowany, gdy niekluczowy obiekt indeksu jest zdefiniowany za pomoc¹ wyra enia œcie kowego (np. indeks idxaddrstreet), tj. kiedy obiekt niekluczowy nie jest bezpoœrednim potomkiem korzenia bazy danych. Podobnie do R-IUT, ten wyzwalacz mo e powodowaæ generacjê Index NonkeyPath lub Nonkey Update Trigger dla nowych obiektów potomnych. NonKey Index Update Trigger (NK-IUT) wyzwalacz, który jest przypisany do obiektów indeksowanych (niekluczowych). Jest generowany przez wyzwalacze aktualizacji obiektu macierzystego (R-IUT albo NP-IUT). Proces tworzenia NK-IUT sk³ada siê z nastêpuj¹cych kroków: 1. Wstêpnie NK-IUT jest przypisywany do danego obiektu niekluczowego. 2. Obliczana jest wartoœæ klucza. 3. Odpowiadaj¹cy wpis indeksu jest tworzony (jeœli prawid³owa wartoœæ klucza zosta³a znaleziona). 4. K-IUT-y s¹ generowane i parametryzowane identyfikatorami obiektów niekluczowych. Tworzenie obiektów potomnych dla obiektów niekluczowych inicjalizuje procedury identyczne do opisanych w K-IUT.

12 1556 Tomasz M. Kowalski, Kamil Kuliberda, Cezary Draus, Rados³aw Adamus, Jacek Wiœlicki Bazuj¹c na przyk³adowym sk³adzie przedstawionym na rysunku 3, dla indeksów idx PerAge, idxempworkcity oraz idxattrstreet wprowadzonych w poprzedniej sekcji IUT-y pokazane na rysunku 4 zosta³yby wygenerowane. Za³ó my, e i 0 to identyfikator korzenia bazy. Identyfikatory obiektów niekluczowych powi¹zanych z K-IUT-ami znajduj¹ siê w nawiasach. Rys. 4. Przyk³adowe wyzwalacze aktualizacji indeksów 4.4. Proces aktualizacji indeksów Architektura zaproponowanego rozwi¹zania procesu aktualizacji indeksów zosta³a zaprezentowana na rysunku 5. Kiedy administrator dodaje indeks, przed wyzwalaczami IUT tworzone s¹ definicje TD (zielone strza³ki): menad er indeksów inicjalizuje nowy indeks oraz wysy³a do menad era wyzwalaczy ¹danie zbudowania definicji TD, nastêpnie, TD aktywuje mechanizm aktualizacji indeksu, który bazuj¹c na wiedzy o indeksach oraz definicjach TD przystêpuje do dodawania wyzwalaczy IUT. Usuniêcie indeksu skutkuje skasowaniem wyzwalaczy IUT (razem z NK-IUT skasowane zostaj¹ odpowiadaj¹ce wpisy indeksu) oraz definicji TD. Mediator zarz¹dzaj¹cy dodawaniem i usuwaniem wyzwalaczy IUT jest specjalnym rozszerzeniem interfejsu CRUD.

13 Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych 1557 Rys. 5. Architektura silnika aktualizacji indeksów Drugim przypadkiem, w którym uruchomiony zostaje mechanizm aktualizacji indeksu, jest moment otrzymania przez interfejs CRUD sygna³u modyfikacji obiektu po³¹czonego z co najmniej jednym wyzwalaczem IUT (niebieska strza³ka). CRUD powiadamia mechanizm aktualizacji indeksu o nadchodz¹cych modyfikacjach i przeprowadzone zostaj¹ wszystkie konieczne przygotowania przed aktualizacj¹ bazy danych. Ten krok jest szczególnie istotny w wypadku zmian, które mog¹ wp³yn¹æ na wartoœæ klucza danego obiektu niekluczowego. Sk³ada siê on z: 1. lokalizowania wpisu indeksu, który odpowiada obiektowi niekluczowemu (potrzebna jest wartoœæ klucza), 2. identyfikacji obiektów, które zosta³y u yte w procesie obliczania klucza (s¹ one wyposa one w ten sam K-IUT). Po zebraniu wymaganych informacji, CRUD wykonuje ¹dane modyfikacje, a mechanizm aktualizacji indeksu wykonuje nastêpuj¹ce operacje: 1. aktualizuje wpisy indeksu dla danego obiektu niekluczowego, 2. aktualizuje istniej¹ce IUT-y poprzez dodanie nowych lub usuniêcie nieaktualnych Interpreter SBQL oraz rozszerzenie wi¹zania Znacz¹cym modu³em, z którego korzysta mechanizm aktualizacji indeksów jest interpreter jêzyka SBQL (pokazany równie na rysunku 5) rozszerzony o mo liwoœci: Rejestrowania obiektów bazy danych w czasie wykonywania wyra enia wyznaczaj¹cego wartoœæ kluczow¹. Rejestrowanie jest mo liwe podczas wi¹zania nazw obiektów na ENVS (inne jednostki bazy danych jak procedury, widoki itp. oraz litera³y s¹ pomijane) ta funkcjonalnoœæ jest u ywana w celu lokalizacji wszystkich obiektów, które s¹ albo powinny byæ wyposa one w K-IUT-y.

14 1558 Tomasz M. Kowalski, Kamil Kuliberda, Cezary Draus, Rados³aw Adamus, Jacek Wiœlicki Ograniczenia pierwszego przeprowadzonego wi¹zania jedynie do jednego wymienionego obiektu ta w³aœciwoœæ znacz¹co przyspiesza i u³atwia weryfikacjê czy nowy potomek podobiektu dodany do obiektu z R-IUT lub NP-IUT powinien byæ wyposa ony w NP-IUT czy NK-IUT, tj. czy nowy potomek jest obiektem niekluczowym czy potencjalnym poœrednim lub bezpoœrednim rodzicem obiektu niekluczowego. Podstawowe funkcje interpretera u ywanego przez mechanizm aktualizacji indeksów to: przemieszczanie siê z korzenia bazy danych lub obiektów wyposa onych w NP-IUT-y do obiektów niekluczowych, generowanie wartoœci klucza dla obiektów niekluczowych. Nastêpny podrozdzia³ prezentuje generycznoœæ zaproponowanego podejœcia na przyk³adzie dotycz¹cym wyzwalaczy K-IUT Przyk³ad koncepcyjny Poni sze przyk³ady dotycz¹ indeksu idxemptotalincomes z kluczem opartym na metodzie gettotalincomes(), która jest polimorficzna w zale noœci od klasy obiektu niekluczowego. Dla instancji klasy EmpClass gettotalincomes() zwraca wartoœæ atrybutu salary: return deref(salary); natomiast dla EmpStudentClass uwzglêdnia równie atrybut scholarship: return deref(salary) + deref(scholarship); PrzeœledŸmy jak modu³ aktualizacji indeksów radzi sobie z instancj¹ klasy EmpStudentClass. Poni sze wyra enie aktualizuje atrybut scholarship obiektów EmpStudent, których wiek jest równy 30: (EmpStudent where age = 30).setScholarship(1500); Wed³ug przyk³adowego schematu na rysunku 3 w zwi¹zku z wywo³aniem metody set- Scholarship() zostanie zaktualizowany atrybut i 39 scholarship obiektu i 31 EmpStudent. Przed wykonaniem modyfikacji mechanizm aktualizacji indeksu znajduje K-IUT-a < index: idxemptotalincomes, obiekt niekluczowy: i 31 > powi¹zanego z atrybutem i 39 scholarship. Obliczana jest wartoœæ klucza dla indeksu idxemptotalincomes. Z czynnoœci przeprowadzonych przez interpreter i pokazanych na rysunku 6 wynika, e obiekty i 24 gettotal- Incomes (procedura obiektu EmpStudentClass), atrybut salary i 41 i atrybut scholarship i 39 mia³y wp³yw na wartoœæ klucza Identyfikator procedury mo e byæ odrzucony podczas rewizji wyzwalaczy aktualizacyjnych.

15 Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych 1559 Rys. 6. Obliczanie wartoœci klucza indeksu idxemptotalincomes dla obiektu i 31 przed aktualizacj¹ Po aktualizacji atrybutu scholarship ponowne obliczenia wartoœci klucza s¹ podobne do zaprezentowanych na rysunku 6 (jedynie wartoœci atrybutów s¹ ró ne). W celu zakoñczenia operacji CRUD mechanizm aktualizacji indeksu: aktualizuje indeks idxemptotalincome: wpis dla niekluczowego obiektu i 31 jest zaktualizowany do nowej wartoœci 2500, aktualizuje IUT-y dla indeksu idxemptotalincomes i niekluczowego obiektu i 31 : przed jak i po modyfikacj¹ w bazie mechanizm aktualizacji indeksów wykry³ te same wyzwalacze IUT, dlatego adne zmiany nie zosta³y wykonane. 5. Wnioski Mechanizm aktualizacji indeksów zaimplementowany w prototypie SZOBD ODRA stanowi dowód opracowanej koncepcji. Jego ocena mo e zostaæ przeprowadzona na podstawie zasadniczych w³aœciwoœci i jego wp³ywu na mo liwoœci indeksowania bazy danych. Niew¹tpliw¹ zalet¹ idei aktualizacji indeksów w relacyjnych i relacyjno-obiektowych bazach danych jest ekonomiczne u ycie sk³adu danych. Informacja niezbêdna dla mechanizmów zapewniaj¹cych spójnoœæ miêdzy danymi i indeksami jest powi¹zana z kolumnami

16 1560 Tomasz M. Kowalski, Kamil Kuliberda, Cezary Draus, Rados³aw Adamus, Jacek Wiœlicki tabeli, poniewa jest identyczna dla ka dego wiersza. Przeciwnie w zaimplementowanym SZOBD ODRA wyzwalacze aktualizuj¹ce indeksy s¹ w wielu przypadkach zapisane ³¹cznie ze z³o onymi obiektami oraz obiektami zawieraj¹cymi pojedyncze wartoœci. Taka sytuacja jest dopuszczalna bior¹c pod uwagê ogromn¹ iloœæ danych w pamiêci operacyjnej (lub na dysku twardym) jak¹ w dzisiejszych czasach zarz¹dzaj¹ bazy danych. Zwiêkszanie wydajnoœci równie zale y od ró norodnoœci wykorzystanych struktur indeksów oraz elastycznoœci podczas definiowania samych indeksów. W³aœciwoœci jêzyka SBQL umo liwiaj¹ ³atwe formowanie z³o onych warunków selekcji (w³¹czaj¹c u ycie skomplikowanych wyra eñ z polimorficznymi metodami i operatorami agreguj¹cymi). Zaproponowana organizacja indeksowania w SZOBD ODRA zapewnia wszystkie potrzebne mechanizmy do tworzenia indeksów z kluczami opartymi na takich predykatach. Jak pokazano, najbardziej popularne SZBD nie pozwalaj¹ korzystaæ z podobnych mo liwoœci i elastycznoœci. Co wiêcej, próby rozszerzenia mechanizmów indeksowania (Oracle functionbased indices) prowadz¹ do niepotrzebnych strat efektywnoœci modyfikacji danych, a nawet do b³êdów w otrzymywanych wynikach zapytañ i b³êdnego dzia³ania aplikacji bazodanowych. W przeciwieñstwie do wszystkich zaimplementowanych rozwi¹zañ problemu automatycznej aktualizacji indeksów zaprezentowanych w literaturze naukowej lub produktach komercyjnych, podejœcie autorów zaimplementowane w SZOBD ODRA, oparte o wyzwalacze aktualizacji indeksów (Index Update Triggers), zapewnia przezroczyste, kompletne oraz uogólnione wsparcie ró nych definicji indeksów. Co wiêcej, dodatkowe koszty modyfikacji danych powi¹zane z konserwacj¹ indeksów dotycz¹ wy³¹cznie obiektów wykorzystanych przy dostêpie do poindeksowanych obiektów lub u ytych przy obliczaniu wartoœci klucza. Mo na spieraæ siê o zwiêkszony koszt przechowywania spowodowany przez wyzwalacze IUT; niemniej jednak, jak pokazano w [2] konserwacja indeksów zdefiniowanych jako z³o one wyra enia wymaga wprowadzenia du ej iloœci dodatkowych danych do struktury indeksu. Inn¹ zalet¹ stosowania autorskich wyzwalaczy IUT ustawionych na obiektach u ytych do okreœlenia wartoœci klucza jest to, e zawieraj¹ bezpoœrednie referencje do indeksowanych obiektów, natomiast inne rozwi¹zania s¹ czêsto zmuszone identyfikowaæ je poœrednio (np. przez metody wstecznej nawigacji) [2, 7]. Zaprezentowane rozwi¹zanie aktualizacji indeksów w SZOBD jest generyczne i uniwersalne, jednak e wymaga optymalizacji w celu unikniêcia niepotrzebnych strat efektywnoœci szczególnie w przypadkach prostych aktualizacji. Takie optymalizacje zosta³y opracowane i czêœciowo zaimplementowane, np.: unikanie ponownego obliczania ca³ego wyra enia kluczowego dla wyra eñ œcie kowych, opóÿnianie dzia³añ konserwacyjnych (leniwa aktualizacja indeksu). Literatura [1] Adamus R., Kowalski T.M., Subieta K. et al., Overview of the Project ODRA. Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin, ISBN , 2008,

17 Uogólnione podejœcie do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych 1561 [2] Bertino E. et al., Indexing Techniques for Advanced Database Systems. Kluwer Academic Publishers, Boston Dordrecht London, [3] Cattell R.G.G., Barry D.K. (Eds.), The Object Data Standard: ODMG 3.0. Morgan Kaufmann, [4] db4objects Inc., db4o Tutorial for Java. Production Release V6.3, [5] Elmasri R., Navathe S.B., Fundamentals of Database Systems 4th ed. Pearson Education, Inc., ISBN: , [6] GemStone, GemFire Enterprise Developer s Guide, Version 5.7, [7] Henrich A., The Update of Index Structures in Object-Oriented DBMS. Proceedings of the Sixth International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 97), Las Vegas, ACM 1997, ISBN X, 1997, [8] Hwang D.J., Function-based indexing for object-oriented databases. Massachusetts Institute of Technology, 1994 (Ph.D. thesis). [9] IBM, Information Center. version 6, 1st edition: [10] Kowalski T.M., Wislicki J., Kuliberda K., Adamus R., Subieta K., Optimization by Indices in ODRA. Proceedings of the First International Conference on Object Databases, ICOODB 2008, Berlin, ISBN , 2008, [11] Litwin W., Linear Hashing : a new tool for file and tables addressing. Reprinted from VLDB-80 in READINGS IN DATABASES. 2-nd ed., Morgan Kaufmann Publishers, Inc., Stonebraker M. (Ed.), [12] Litwin W., Nejmat M.A., Schneider D.A., LH*: Scalable, Distributed Database System. ACM Trans. Database Syst., 21(4), 1996, [13] Microsoft, SQL Server 2008 Books Online.: aspx, [14] Objectivity, Objectivity/SQL++. Part Number: 93-SQLPP-0, Release 9.3, [15] P³odzieñ J., Optimization Methods In Object Query Languages. IPIPAN, Warszawa, 2000 (Ph.D. Thesis). [16] Progress Software Corporation, ObjectStore Java API User Guide. ObjectStore, Release 7.1 for all platforms, [17] SBA & SBQL Web pages: [18] Strohm R. et al., Oracle Database Concepts. 11g Release 1 (11.1), Part Number B [19] Subieta K, Adamus R., Habela P., Kaczmarski K., Lentner M., Stencel K., Stack-Based Architecture and Stack-Based Query Language. ICOODB 2008, Berlin, available online at odbms.org portal: [20] Versant, VERSANT Database Fundamentals Manual. (Release ) [21] Objectivity, Objectivity/SQL++. Part Number: 93-SQLPP-0, Release 9.3, [22] P³odzieñ J., Optimization Methods In Object Query Languages. IPIPAN, Warszawa, 2000 (Ph.D. Thesis). [23] Progress Software Corporation, ObjectStore Java API User Guide. ObjectStore, Release 7.1 for all platforms, 2008.

Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego jêzyka zapytañ***

Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego jêzyka zapytañ*** AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Tomasz M. Kowalski*, Pawe³ Cebula*, Kamil Kuliberda*, Jacek Wiœlicki*, **, Rados³aw Adamus*, ** Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego jêzyka zapytañ***

Bardziej szczegółowo

Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000

Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000 Wykład nr 1 z dnia 16.02.2000 Baza danych- kolekcja danych odnosz¹ca siê do pewnego obszaru zainteresowañ. Baza danych dla informatyka-kolekcja zarz¹dzana przez specjalistyczne oprogramowanie, system zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

WOLNE OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH * FREE SOFTWARE FOR DESIGNING SPATIAL DATABASES. Wstêp

WOLNE OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH * FREE SOFTWARE FOR DESIGNING SPATIAL DATABASES. Wstêp WOLNE POLSKIE OPROGRAMOWANIE TOWARZYSTWO DO PROJEKTOWANIA INFORMACJI BAZ DANYCH PRZESTRZENNEJ PRZESTRZENNYCH ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 m TOM IX m ZESZYT 4(48) 43 WOLNE OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA BAZ

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2012 GEOMATYKI. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych. Tom X Zeszyt 1(51) Warszawa

ROCZNIKI 2012 GEOMATYKI. Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych. Tom X Zeszyt 1(51) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2012 GEOMATYKI Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych ` Tom X Zeszyt 1(51) Warszawa 10. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 7

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 7 Ontologie w SDI POLSKIE oraz koncepcja TOWARZYSTWO ich wykorzystania INFORMACJI do budowy PRZESTRZENNEJ inteligentnego geoportalu ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 7 23 ONTOLOGIE W SDI ORAZ KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Modelowanie danych przestrzennych. Tom VIII Zeszyt 4(40) Warszawa

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Modelowanie danych przestrzennych. Tom VIII Zeszyt 4(40) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Modelowanie danych przestrzennych Tom VIII Zeszyt 4(40) Warszawa 2. TRANSFORMACJA POLSKIE TOWARZYSTWO POLSKICH DANYCH PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wiele lat temu, kiedy by³em nieœmia³ym m³odszym programist¹, mia³em pewne marzenie. Marzy³ mi siê (idealny?) œwiat, w którym nie musia³bym nigdy kombinowaæ, jakie

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

120 Edytor Aplikacji PRO-2000

120 Edytor Aplikacji PRO-2000 120 Edytor Aplikacji PRO-2000 Do czego s³u y Edtor Aplikacji? 121 17. Do czego s³u y Edytor Aplikacji? Edytor Aplikacji jest kompletnym narzêdziem, s³u ¹cym do przygotowania aplikacji PRO-2000, pracuj¹cych

Bardziej szczegółowo

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp POLSKIE TOWARZYSTWO Obiektowa analiza INFORMACJI obrazów PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 11 OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS Joanna Adamczyk Katedra Urz¹dzania

Bardziej szczegółowo

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer

MESsenger. W tym numerze miêdzy innymi: Optymalizacja konstrukcji DesignSpace i DesignXplorer. Analizy dynamiczne w programach CAD Dynamic Designer MESsenger numer 2 I oto mamy drugi numer MESsenger-a. Reakcje czytelników po pierwszym numerze by³y jednoznacznie pozytywne. Dostaliœmy sporo poczty zachêcaj¹cej nas do kontynuacji. To dodaje otuchy. Tym

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie POLSKIE FunkcjonalnoϾ TOWARZYSTWO geoinformacyjknych INFORMACJI witryn internetowych PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 2 77 FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Oracle Database 11g. Kompendium administratora

Oracle Database 11g. Kompendium administratora Oracle Database 11g. Kompendium administratora Autor: Kevin Loney T³umaczenie: Pawe³ Gonera ISBN: 978-83-246-2549-9 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g The Complete Reference Format: 168 237, stron: 1504

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Metody i narzêdzia automatycznego przetwarzania informacji tekstowej i ich wykorzystanie w procesie zarz¹dzania wiedz¹

Metody i narzêdzia automatycznego przetwarzania informacji tekstowej i ich wykorzystanie w procesie zarz¹dzania wiedz¹ AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Potiopa* Metody i narzêdzia automatycznego przetwarzania informacji tekstowej i ich wykorzystanie w procesie zarz¹dzania wiedz¹ 1. Wprowadzenie Przewa aj¹ca wiêkszoœæ

Bardziej szczegółowo

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii EWALUACJA METODYKI POLSKIE PROWADZENIA TOWARZYSTWO ANALIZ PRZESTRZENNYCH INFORMACJI W PRZESTRZENNEJ WIELOREPREZENTACYJNEJ... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 5(62) 87 EWALUACJA METODYKI PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo