Podstawy obsługi bazy danych przestrzennych oraz redakcji prezentacji kartograficznych w programie MapInfo Professional

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy obsługi bazy danych przestrzennych oraz redakcji prezentacji kartograficznych w programie MapInfo Professional"

Transkrypt

1 Podstawy obsługi bazy danych przestrzennych oraz redakcji prezentacji kartograficznych w programie MapInfo Professional Paweł J. Kowalski Instrukcja do ćwiczeń tylko do użytku wewnętrznego! Prezentowane funkcje i okna dialogowe są dostępne od wersji 5.5 MapInfo. W wyższych wersjach programu mogą wystąpić pewne różnice nie wpływające znacząco na realizację opisywanych zadań. W instrukcji przyjęto oznaczenia: wybór polecenia z menu głównego ścieżka wyboru poleceń okno dialogowe wybór polecenia z paska narzędzi skrót klawiaturowy operacja interaktywna Copyright Paweł J. Kowalski 2005

2 1. Wprowadzenie Systemy informacji geograficznej System informacji przestrzennej (geograficznej) jest bazą danych geometrycznych i opisowych wraz z oprogramowaniem służącym do zarządzania strukturą bazy i danymi. Główne jego funkcje to: pozyskiwanie, weryfikacja, gromadzenie, integrowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych (informacji o przestrzeni geograficznej). Z użytkowego punktu widzenia systemy informacji przestrzennej definiowane są jako narzędzia wspomagania działań administracyjnych, podejmowania decyzji prawnych i gospodarczych, analiz i planowania. Wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie najistotniejszą cechą informacji jest jej odniesienie przestrzenne, a więc w urzędach administracji państwowej, wojsku, ośrodkach geodezyjnokartograficznych, służbach ratowniczych i ochrony środowiska, agencjach nieruchomości, ubezpieczeniowych, turystycznych i innych. Systemy informacji przestrzennej (Spatial Information Systems) dzieli się ze względu na zasięg terytorialny, szczegółowość i dokładność gromadzonych danych na: systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems) zasięg globalny i regionalny, opracowania małoskalowe; systemy informacji terenowej (Land Information Systems) zasięg krajowy i lokalny opracowania wielkoskalowe Modelowanie danych przestrzennych Modelowanie bazy danych o charakterze przestrzennym wymaga uwzględnienia własności geograficznych i relacji przestrzennych pomiędzy obiektami. Z tego względu modelowanie geograficzne jest o wiele trudniejszym zadaniem niż w przypadku konwencjonalnych (nieprzestrzennych) systemów informatycznych. Podstawową cechą wyróżniającą bazy danych przestrzennych jest istnienie klas obiektów odniesionych przestrzennie i ich reprezentacji w postaci obiektów przestrzennych. Obiekty odniesione przestrzennie, będące reprezentacjami rzeczywistych obiektów i zjawisk geograficznych, mogą być określone własnościami geometrycznymi (metrycznymi, jak współrzędne, wielkość) i topologicznymi oraz opisowymi (niegeometrycznymi). Obiektami przestrzennymi są figury i kształty geometryczne. Podstawowe typy obiektów przestrzennych to: punkt (point), linia (line) i poligon (polygon, region, shape). Ten podstawowy zestaw typów może być rozszerzony o szereg innych elementów, które w zależności od przyjętego oprogramowania mają różne nazwy i funkcje: prostokąt (rect, rectangle), elipsa (ellipse, circle), linia łamana (pline, line string), łuk (arc, circular string), komórka (cell). Opisany sposób reprezentacji przestrzeni określany są mianem wektorowego modelu danych przestrzennych. Matematyczna interpretacja jest następująca: punkty zapisywane są jako pary współrzędnych, a kształty jedno- i dwuwymiarowe jako ciągi współrzędnych tworzących linie skierowane (wektory). Jest to tzw. prosty model wektorowy. Jego bardziej zaawansowana odmiana topologiczny model wektorowy uwzględnia także własności wzajemnego położenia i sąsiedztwa obiektów. Inną możliwość daje model rastrowy, w którym dane zapisywane są w postaci macierzy. Służy on najczęściej do przechowywania danych obrazowych (raster, image). Zbiory obiektów przestrzennych mogą tworzyć złożone struktury o określonych powiązaniach wewnętrznych: sieci układ obiektów liniowych (zwykle opisywany pojęciami z teorii grafów), partycje układ obiektów powierzchniowych tworzących spójną całość i jednocześnie wzajemnie rozłącznych. numeryczne modele powierzchni układ punktów (opisanych trzema współrzędnymi) tworzących regularne bądź nieregularne struktury o kształcie trójkątów lub prostokątów.

3 Oprogramowanie MapInfo Professional MapInfo Professional produkt firmy MapInfo Corporation (www.mapinfo.com) jest jednym z popularniejszych programów obsługi systemów informacji geograficznej obok takich pakietów jak: ArcGIS firmy ESRI (www.esri.com) czy GeoMedia firmy Intergraph (www.intergraph.com). Zaliczany do grupy programów określanych mianem desktop GIS, charakteryzuje się małymi wymaganiami sprzętowymi i stosunkowo łatwą obsługą a jednocześnie dużą funkcjonalnością. Podstawowe zadania realizowane za pomocą MapInfo to: tworzenie baz danych przestrzennych, zarządzanie warstwami mapy numerycznej i tabelami danych opisowych, wykorzystanie zewnętrznych zbiorów danych (o różnych formatach i lokalizacji) poprzez import lub połączenie ODBC, wyszukiwanie i przekształcanie danych przy pomocy języka SQL, wektoryzacja i edycja geometrii obiektów, wprowadzanie danych obrazowych, obliczenia statystyczne, pomiary, obliczenia położenia, długości i powierzchni obiektów, analizy przestrzenne, określanie relacji między obiektami oraz syntezy (np. regionalizacja), geokodowanie wykorzystanie informacji adresowej do lokalizacji obiektów i analiz sieciowych, redagowanie prezentacji kartograficznych, map ogólnogeograficznych i tematycznych (kartogramów, kartodiagramów, mapy kropkowej itd.), tworzenie raportów, publikacja i wydruk Rozszerzenia programu Zakres funkcjonalności MapInfo można w dowolny sposób rozszerzać korzystając z języka programowania MapBasic. Jest to prosty język służący do tworzenia aplikacji, począwszy od prostych, automatyzujących powtarzalne czynności (na zasadzie makropoleceń), aż po generowanie samodzielnych programów klienckich działających na bazie MapInfo (np. przeglądarki geodanych dla poszczególnych zespołów czy stanowisk w obrębie przedsiębiorstwa). Uzupełnieniem programu MapInfo jest bogaty zestaw aplikacji (sprzedawanych osobno) dedykowanych specjalnym zadaniom np. kontroli, edycji i konwersji danych, automatyzacji geokodowania itp. Pomocnym dodatkiem do programu MapInfo jest Vertical Mapper aplikacja służąca do analizy i prezentacji powierzchni statystycznych w 2D i 3D (np. wizualizacji numerycznego modelu terenu, generowania warstwic, cieniowania modeli, przekrojów itp.). Osobną grupę narzędzi stanowią komponenty programistyczne umożliwiające wykorzystanie funkcjonalności MapInfo z poziomu innych języków programowania (MapX) oraz przy budowie serwerów internetowych do publikacji (w intranecie lub internecie) map bezpośrednio z bazy danych (MapXtreme, MapInfo Discovery). Więcej aktualnych informacji na stronie firmy Imagis dystrybutora MapInfo (www.mapinfo.pl).

4 2. Tworzenie bazy danych przestrzennych w MapInfo Podstawy obsługi programu Podstawowy dokument programu zbiór ( Plik Otwórz zbiór) zawiera zwykle obiekty przestrzenne jednorodne typologicznie i geometrycznie oraz powiązane z nimi dane tekstowocyfrowe. Każdemu obiektowi przestrzennemu (punkt, linia, region) przyporządkowany jest odpowiedni rekord (wiersz) w tabeli. Zawartość każdego zbioru może być wyświetlona jako pojedyńcza warstwa tematyczna w oknie mapy ( Okno Nowe okno mapy) lub w oknie tabeli ( Okno Nowe okno tabeli). Warstwy tematyczne (wektorowe i rastrowe) można zestawiać w dowolny sposób nadając im określoną szatę graficzną ( Mapa Przegląd warstw). Zbiór zapisywany jest w pamięci dyskowej w postaci pakietu plików: plik.tab nagłówek zbioru (w wersji oryginalnej Table), plik.dat dane opisowe, plik.map dane geometryczne, plik.id identyfikatory obiektów, plik.ind indeksy bazy danych. Przestrzeń robocza w programie tj. układ otwartych okien wraz z graficzną kompozycją każdego okna, wszystkie kwerendy i nakładki tematyczne są zapisywane w polu pracy plik.wor (Workspace) Struktura zbioru bazy danych Podczas tworzenia nowego zbioru w MapInfo ( Plik Nowy zbiór) należy zdefiniować strukturę tabeli. Wymagany jest przynajmniej jeden atrybut opisowy określający konkretną własność lub cechę obiektu (numer, nazwa, rodzaj, wielkość itp.). W oknie tabeli reprezentacją obiektów są wiersze (rekordy), a atrybutom obiektów odpowiadają kolumny. Wartości atrybutów zapisywane są w polach tabeli zgodnie z typem (formatem) zdefiniowanym oddzielnie dla każdego atrybutu. W programie MapInfo dostępnych jest kilka typów danych:

5 5 Tekstowe: typ tekstowy ciąg do 250 alfanumerycznych znaków Dziesiętne: typ liczbowy w formacie dziesiętnym (stałoprzecinkowym) Liczby całkowite: liczby całkowite od -2 miliardów do 2 miliardów (4 bajty) Małe liczby: liczby całkowite pomiędzy (2 bajty) Zmiennopozycyjne: typ liczbowy zmiennoprzecinkowy Daty: data w formacie MM/DD/YYYY Logiczne: typ logiczny wartość "T" (prawda) lub "F" (fałsz). Dla typów danych tekstowych i dziesiętnych należy określić szerokość pola, czyli maksymalną liczbę znaków możliwych do wpisania. Szerokość pola ustala się poprzez analizę danych źródłowych. Każdy atrybut powinien być nazwany w sposób umożliwiający interpretację informacji (np. dla wielkości wymiernych w nazwie powinna być zawarta jednostka wartości). Strukturę każdego otwartego zbioru można modyfikować w dowolnym zakresie ( Dane Zbiory Struktura zbioru), pamiętając, że usuwanie atrybutów lub zmiana typu danych są nieodwracalne. Większość zbiorów w systemie informacji przestrzennej zawiera obiekty przestrzenne, dla których zachodzi konieczność definiowania układu odniesień przestrzennych (odwzorowania kartograficznego, elipsoidy referencyjnej i układu współrzędnych). Wybierając w MapInfo układ odniesień przestrzennych dla nowego zbioru ( Struktura nowego zbioru Odwzorowanie) lub zmieniając podczas zapisywania kopii ( Zapisz kopię zbioru jako Odwzorowanie) mamy do wyboru kilkaset odwzorowań powierzchni Ziemi i lokalnych układów współrzędnych. W kategorii odwzorowania dla Polski mamy np.: PUW 42/GK Strefa 3 lub 4 (Pułkowo 1942) PUW 1992/19 (WGS84) GUGiK 80 Układ 1965/1 i pozostałe strefy 2.3. Wprowadzanie danych przestrzennych Wprowadzanie danych do bazy w zależności od potrzeb i rodzaju materiałów źródłowych odbywa się poprzez: wpisywanie danych opisowych (w oknie informacji, tabeli lub poprzez zapytania aktualizujące), kreślenie rysunku wektorowego wektoryzacja (w oknie mapy), generowanie obiektów punktowych na podstawie współrzędnych zapisanych w zbiorze, import danych opisowych ze zbiorów w formatach dbase, Lotus, ASCII, MS Excel lub MS Access oraz geometrii z plików DXF. W przypadku, gdy nie jest konieczna lub możliwa konwersja danych do zbiorów MapInfo istnieje możliwość połączenia z zewnętrznymi źródłami danych poprzez sterowniki ODBC (Open Database Connectivity). Można określić wiele źródeł danych korzystających z różnych sterowników (MS Accesss, Oracle Spatial itd.). W zbiorach MapInfo nie można przechowywać danych binarnych, istnieje jednak mechanizm wywoływania obiektów multimedialnych (zdjęć, dźwięków itp.) dzięki określeniu w jednym z pól ścieżki dostępu do dowolnego dokumentu w zasobach lokalnych lub sieciowych. Kliknięcie na obiekt na mapie może na przykład spowodować wyświetlenie fotografii obiektu lub strony internetowej.

6 2.4. Wektoryzacja i edycja obiektów 6 Jedną z ważniejszych metod wprowadzania danych przestrzennych jest wektoryzacja (digitalizacja ekranowa). Wprowadzenie do bazy wybranych obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych odbywa się zwykle na podkładzie rastrowym w określonej skali. Obrazy rastrowe (zdjęcia lotnicze, sceny satelitarne, rastrowe obrazy map) pozyskiwane są poprzez skanowanie arkuszy map lub zdjęć, ich transformację geometryczną i rejestrację w określonym układzie współrzędnych. O prawidłowości przeprowadzonej wektoryzacji decyduje po pierwsze właściwa interpretacja obrazu źródłowego (identyfikacja obiektów), a po wtóre ścisłe przestrzeganie zasad wektoryzacji. Niezależnie od stosowanej techniki wektoryzacji: obiekty punktowe ( Symbol) należy lokalizować w punkcie głównym znaku na mapie (wg zasad jej redakcji) lub w centrum geometrycznym obiektu na obrazie, odcinki linii ( Łamana) należy prowadzić wzdłuż osi obiektów, w sposób ciągły od węzła do węzła (skrzyżowania, ujścia cieku, zbiegu linii itp.), interpolując krzywizny, linie wychodzące z węzła należy dowiązać (snap) do końca istniejącej linii ( klawisz S), kontury obiektów powierzchniowych ( Wielobok) należy prowadzić tak jak linie otwarte, kończąc jednak dowiązaniem do pierwszego wprowadzonego punktu, kontury obiektów powierzchniowych graniczących ze sobą należy dowiązywać wzdłuż całego odcinka wspólnego ( Shift), informacje opisowe należy wpisać w odpowiednich polach edytowanego zbioru podczas wektoryzacji w oknie informacji ( Informacja) lub po zakończeniu wektoryzacji w oknie tabeli. Niedokładności i błędy wektoryzacji można poprawić na etapie edycji graficznej. Aby zmienić obiekt na mapie należy na wstępie wybrać obiekt do edycji ( Selektor). Wybrany obiekt (grupę obiektów) można usunąć ( Delete), przesunąć ( ) lub zmienić rozmiar ( ). Najczęściej modyfikacja elementów mapy polega na zmianie kształtu obiektów, tj. przesuwaniu węzłów lub punktów tworzących ( Zmień kształt). W tej fazie edycji można również dodać punkt tworzący linię lub kontur ( Dodaj węzeł). Zaawansowane operacje na obiektach np. łączenie, wzajemne dzielenie i inne przekształcenia umożliwiają polecenia z menu Obiekty. Patrz także: Wektorowy zapis danych w systemach informacji geograficznej Pozyskiwanie danych rastrowych i ich przetwarzanie Rejestracja obrazu rastrowego

7 3. Prezentacje kartograficzne Wizualizacja danych Zawartość zbioru zawierającego obiekty przestrzenne jest wyświetlana jako warstwa tematyczna w oknie mapy. Mapa jest najczęściej zestawem wielu warstw, ułożonych w odpowiedniej kolejności; przy tym w danym momencie warstwa może być widoczna, edytowalna, wybieralna i może zawierać auto-etykiety ( Mapa Przegląd warstw). Włączanie widoczności warstwy może odbywać się ręcznie lub automatycznie przy zadanym zakresie skalowym. Odzwierciedlenie zbiorów w postaci warstw mapy umożliwia dowolne zestawienie treści prezentacji i nadanie jej formy graficznej odpowiadającej przeznaczeniu mapy. Dane przestrzenne zawarte w każdym zbiorze można prezentować graficznie na wielu poziomach wizualizacji: 1. przypisując styl graficzny obiektom w zbiorze ( Styl symbolu, Styl linii, Styl regionu), 2. nadając globalny styl wyświetlania warstwie ( Przegląd warstw Wyświetlanie Zastąp styl), 3. redagując dowolną liczbę nakładek tematycznych ( Mapa Stwórz mapę tematyczną). nakł adki warstwa ZBIÓR prezentacje tematyczne na warstwie warstwa tematyczna w oknie mapy zbiór otwarty w polu pracy Ustawienia stylu znaku obejmują takie zmienne graficzne jak: kształt i wielkość symbolu punktowego, styl i grubość linii, deseń powierzchniowy oraz kolory i przezroczystość konturów i wypełnień znaków. W programie dostępnych jest kilkanaście zestawów symboli punktowych, liniowych i deseni powierzchniowych. Ponadto można dołączać własne biblioteki znaków. Style graficzne elementów zbioru zapisywane są w definicji zbioru, natomiast style warstw oraz zredagowane nakładki tematyczne w polu pracy. Takie rozwiązanie ułatwia wersjonowanie prezentacji tematycznych opartych na jednym zestawie danych.

8 Mapy tematyczne Najskuteczniejszym sposobem ukazania zmienności przestrzennej wartości, gęstości czy natężenia zjawisk geograficznych oraz relacji pomiędzy nimi są mapy tematyczne, na których stosuje się różne metody prezentacji kartograficznej. W programie MapInfo prezentacja tematyczna jest swoistą nakładką na danej warstwie mapy ( Mapa Stwórz mapę tematyczną). Jest ona redagowana w oparciu o obiekty przestrzenne jednego ze zbiorów, jakkolwiek poprzez zapytania SQL można wykorzystywać dane opisowe z wielu tabel. Redagowanie nowej prezentacji tematycznej odbywa się w trzech etapach: 1. wybór metody prezentacji z gotowego szablonu mapy, 2. wybór źródła danych, 3. dostosowanie klasyfikacji, stylów graficznych i opisów legendy. Dla każdej nakładki tematycznej generowana jest automatyczna legenda. Przygotowaną prezentację tematyczną można w miarę potrzeb modyfikować a także zapisać jako szablon dla kolejnych wizualizacji. W programie zdefiniowano kilka typów map odpowiadających metodom prezentacyjnym: przedziały metoda kartogramu, służąca do prezentacji skokowej (w przedziałach) wielkości względnych, normalizowanych najczęściej względem pola powierzchni tzw. jednostek odniesienia np. regionów geograficznych lub jednostek administracyjnych; słupkowe metoda kartodiagramu słupkowego, dla wartości bezwzględnych prezentowanych w skali ciągłej; kołowe metoda kartodiagramu kołowego strukturalnego dla wartości procentowych lub sumarycznego pokazującego wielkość sumaryczną w skali ciągłej; stopniowane metoda kartodiagramu wg skokowej skali pomiarowej; kropkowa metoda kropkowa służąca do prezentacji gęstości zjawisk w obrębie jednostek powierzchniowych (np. gęstości zaludnienia); indywidualne klasyfikacja obiektów (uogólnienie metody chorochromatycznej) wg unikalnych wartości nominalnych (rodzajów, gatunków itp.); raster prezentacja wykorzystująca tzw. siatkę rastrową dla zjawisk o charakterze ciągłym w przestrzeni (rzeźba terenu, temperatura itp.) Dla danej warstwy można przygotować wiele alternatywnych prezentacji tego samego zagadnienia, aczkolwiek w oknie mapy widoczna będzie zawsze wizualizacja najwyższego poziomu, także spośród nakładek ta położona na wierzchu (zredagowana jako ostatnia). Ważną własnością nakładek tematycznych jest ich dynamiczne odświeżanie podczas edycji wartości atrybutów. Należy pamiętać, że automatyczne odświeżanie nakładki tematycznej nie obejmuje rozszerzenia liczebności lub zakresu klas uwzględnionych pierwotnie. Finalny etap redakcji kartograficznej to kompozycja arkusza mapy (raportu) w oknie rozkładu ( Okno Nowe okno rozkładu). Poszczególne elementy pola pracy: okna map, tabel, legendy, zestawień statystycznych i wykresów mogą być umieszczone na rozkładzie w tzw. ramkach ( Ramka). Ponadto na rozkładzie podaje się tytuł prezentacji, skalę mapy, komentarze itp. Rozkład pełni rolę podglądu wydruku, ale może też posłużyć jako ostateczna forma obrazowa.

9 Nazwy i opisy na mapie Istotnym lecz często zaniedbywanym elementem mapy są nazwy i opisy, które w przypadku mapy numerycznej w systemie informacyjnym są generowane w sposób automatyczny wprost z części opisowej bazy danych i są zwane etykietami obiektów. W MapInfo istnieją dwie metody wstawiania etykiet: ręczna dla pojedyńczych obiektów ( Etykieta) i automatyczna dla całej warstwy ( Przegląd warstw Auto-etykiety). Opcjonalnie można także wyświetlać ( Opcje Preferencje Okno mapy Pokaż etykietki) interaktywne opisy pojawiające się po najechaniu kursorem na obiekt. Parametry etykiet ustawiane są dla każdej warstwy osobno ( Przegląd warstw Etykiety). W oknie ustawień etykiet podaje się m. in.: źródło danych do etykietowania, zakres skalowy wyświetlania, krój i wielkość pisma, położenie względem obiektu, dozwolenie powtarzania wartości i nakładania etykiet, opcje dynamicznego dopasowania oraz obracania etykiety wraz z kierunkiem linii. Wstawione na mapę etykiety można przesuwać i modyfikować indywidualnie. Wszystkie ustawienia etykiet zapisywane są w polu pracy. Ale jest także możliwość zapisania grupy etykiet w postaci zbioru. Należy w tym celu użyć aplikacji dodatkowej ( Narzędzia Menedżer narzędzi Autoetykiety). Wśród dodatków znajdują się i inne pomocne w edycji etykiet np. Tarcze, Labeler itd. W szczególnych przypadkach, jeśli chcemy wyświetlać na mapie wartości kilku atrybutów tego samego obiektu, musimy dodać duplikaty warstwy, dla każdej podając inny punkt zakotwiczenia etykiet. Pewna wadą MapInfo jest to, że o prawidłowości rozmieszczenia etykiet można mówić dopiero w podglądzie wydruku (raporcie). Dopiero w oknie raportu widać, jaką powierzchnię zajmują napisy i czy nie przysłaniają ważnych obiektów. Patrz także: Metody wizualizacji danych przestrzennych (prezentacja PowerPoint) Metody prezentacji kartograficznej (prezentacja PowerPoint) Zmienne graficzne

10 4. Zaawansowane przetwarzanie danych Selekcja danych Podstawową operacją na zbiorach danych jest wybór informacji według zadanych kryteriów. Może się to odbywać w najprostszy sposób poprzez zaznaczenie rekordów w tabeli ( ) lub selekcję graficzną (interaktywną) na mapie ( Selektor + ). Bardziej złożone zapytania realizowane są poprzez wyrażenia języka SQL (structured query language). Wyrażenia SQL ( Zapytania Wybierz) bazują na zbiorach, atrybutach, operatorach oraz funkcjach predefiniowanych w systemie, które można wybierać z rozwijalnych list w oknie Asysty ( Wybierz Asysta). Podczas definiowania zapytań dostępne są wszystkie atrybuty otwartych zbiorów. Spośród operatorów mamy: matematyczne (+ /), porównawcze (< > = ), logiczne (And, Or, Not) oraz właściwe danym geograficznym operatory przestrzenne (Contains, Within, Intersects). Zakres dostępnych funkcji w MapInfo obejmuje szeroką gamę funkcji matematycznych, znakowych, funkcji daty oraz funkcji przestrzennych (obliczanie położenia, odległości i wymiarów obiektów na podstawie ich modelu geometrycznego. Można także uszeregować zbiór według wartości pól w zadanej kolumnie. Wybrana część danych (kwerenda) jest traktowana jako zbiór tymczasowy (w polu pracy zwany Query1, Query2, itp.) i może zostać poddana wszelkim dostępnym w programie operacjom, np. może być dodana do mapy jako warstwa. Kwerendy zapisywane są w polu pracy, albo jako kopie zbiorów na dysku. nakł adka warstwa prezentacja tematyczna na warstwie warstwa tematyczna w oknie mapy kwerenda zdefiniowana na zbiorach zbiory otwarte w polu pracy Trzeba pamiętać, że zamykanie poszczególnych elementów pola pracy odbywa się kaskadowo w górę. Jeśli np. zamkniemy zbiór, to znikną wszystkie kwerendy na nim oparte, warstwy w oknach map itd Aktualizacja i usuwanie danych Istnieje możliwość edycji danych zarówno wyżej wymienionymi metodami jak i poprzez specjalne polecenie ( Dane Aktualizuj dane) będące rodzajem zapytania aktualizującego wartości we wszystkich polach określonego atrybutu. Źródłem danych może być ciąg znaków wpisany bezpośrednio w oknie dialogowym (teksty podawane sa w cudzysłowie), wynik działania jednej z dostępnych funkcji albo atrybut innej tabeli. Jeśli źródłem danych jest inna tabela należy każdorazowo określić sposób łączenia tabel ( Aktualizuj dane Przyłącz). Może to być odpowiedniość wartości w wybranych kolumnach tabeli źródłowej i docelowej. Może być użyty także warunek wzajemnych relacji między obiektami w przestrzeni (operatory przestrzenne).

11 11 Wartości pobrane z tabeli źródłowej mogą być przeliczone za pomocą prostych funkcji agregujących: Count - liczebność, Sum - suma, Avg średnia, itp. W geograficznych systemach informacji ważnym źródłem danych jest geometria obiektów przestrzennych. Automatyczne wyprowadzenie tych ukrytych najczęściej informacji w postaci kolejnego atrybutu obiektu zapewniają funkcje i operatory przestrzenne. Typowymi przykładami są funkcje obliczające długości linii (ObjectLen, Perimeter) i pola powierzchni (Area). Podstawowym argumentem tych funkcji jest obiekt (obj), a dodatkowym jednostka wyrażenia (metry, kilometry, kilometry kwadratowe, itp.). Usuwanie poszczególnych rekordów odbywa się zawsze poprzez selekcję a następnie skasowanie oznaczonych elementów ( Delete). Z kolei usuwanie wartości pól powinno być realizowane poprzez aktualizację pól zerową wartością liczbową lub pustym ciągiem znaków. Operacja usunięcia rekordów z tabeli nie zwalnia przestrzeni dotychczas zajętej przez dane. Przy obsłudze obszernych baz danych konieczne jest w takim wypadku pakowanie zbiorów ( Dane Zbiory Spakuj zbiór). Parametry statystyczne charakteryzujące zbiorowość danych są dostępne dzięki opcji ( Dane Oblicz statystyki), która wylicza m. in. liczebność, rozpiętość wartości, średnie wartości w danej kolumnie. Jednakże, aby umieścić te parametry w nowym rekordzie bazy trzeba użyć polecenia ( Zapytanie Połącz obiekty używając kolumny) i połączyć wszystkie obiekty ze zbioru w jedną geometrycznie całość, której można przypisać sumaryczne statystyki. Powyższe polecenie posiada opcję grupowania obiektów. Dzięki temu można uzyskać statystyki dla poszczególnych kategorii obiektów Grupowanie i rozdzielanie zbiorów danych Operowanie wieloma tabelami jednocześnie niesie za sobą konieczność wymiany danych pomiędzy nimi, łączenie i rozdzielanie struktur. Istotnym elementem przy tego typu operacjach jest ta część danych, która łączy i określa wzajemne relacje między tabelami. Należy pamiętać ponadto o spełnieniu wszelkich warunków logicznego ich łączenia. Pierwszą metodą agregowania danych jest dołączanie poszczególnych rekordów tabeli źródłowej do tabeli docelowej ( Dane Podłącz wiersze w tabeli). Warunkiem koniecznym bezpiecznego dołączenia jest równorzędność struktur obu tabel: ta sama ilość atrybutów, jednakowa ich kolejność, typ danych i szerokość pól. Operacja odwrotna (odłączanie rekordów) jest możliwa dwuetapowo poprzez opisaną wyżej selekcję, zapisanie kopii wybranych rekordów pod nową nazwą i ich usunięcie z tabeli wyjściowej. Drugą metodą komponowania zbiorów jest łączenie wielu atrybutów z oddzielnych tabel, ale opisujących te same obiekty. Warunkiem udanej konsolidacji jest istnienie pól łączących, takich samych w obu tabelach i zawierających wartości unikalne w obrębie zbiorów. Inną możliwością wiązania tabel jest użycie operatorów przestrzennych wykorzystujących zależności topologiczne między obiektami (zawieranie się, przecinanie itp.). Operacja odwrotna (usunięcie kolumn) polega na modyfikacji struktury tabeli ( Dane Zbiory Struktura zbioru). Należy pamiętać, że takie działanie jest nieodwracalne i warto mieć zapisaną na dysku kopię bezpieczeństwa modyfikowanego zbioru.

12 4.4. Zaawansowane wyrażenia SQL 12 Okno dialogowe ( Zapytania Wybór SQL) daje pełne możliwości konstruowania wyrażeń SQL służących wyborom, agregacji i obliczeniom działającym na wielu tabelach. Najprostsze wyrażenie SQL ma konstrukcję: tabela.pole operator wartość. Dla bardziej zaawansowanych wyrażeń podaje się kilka źródłowych zbiorów (ze zbiorów), wybór atrybutów (Wybierz kolumny), warunki łączenia tabel (Gdzie), kryteria grupowania (Grupuj według kolumn) oraz sortowania rekordów w zbiorze. Na załączonym przykładzie zapytanie spowoduje wybór Miast z przyłączeniem odpowiadających im rekordów z tabeli Gminy zgodnie z warunkiem zawierania się miasta w obszarze gminy. Kolejność na liście tabel w polu ze zbiorów nie jest przypadkowa: kwerenda wynikowa zawiera obiekty przestrzenne z pierwszego zbioru (do nich dołączane są atrybuty z pozostałych tabel). Warunki można rozbudować o operatory logiczne i, lub, nie oraz funkcje agregujące Pomoc Wszelkie wskazówki dotyczące obsługi MapInfo zawiera przejrzysty system pomocy. Zawiera opis funkcji programu, składnię poleceń, przykłady stosowania itd.

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

GIS / Projekt obiektu elektroenergetycznego. Ćwiczenia 2 Mapa wektorowa PG/ Warstwy

GIS / Projekt obiektu elektroenergetycznego. Ćwiczenia 2 Mapa wektorowa PG/ Warstwy GIS / Projekt obiektu elektroenergetycznego Ćwiczenia 2 Mapa wektorowa PG/ Warstwy Co to jest warstwa? W MapInfo rozpoczyna się pracę od otwarcia zbioru i wyświetlenia go w oknie mapy. Każdy zbiór stanowi

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Topologia działek w MK 2013

Topologia działek w MK 2013 Topologia działek w MK 2013 Podział działki nr 371 w środowisku Microstation 1. Uruchomić program Microstation. 2. Wybrać przestrzeń roboczą MK2013-Rozp.MAiCprzez Użytkownik. 3. Założyć nowy plik roboczy.

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 08.12.2009 r. p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych

Bardziej szczegółowo

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN

Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Transformacja współrzędnych geodezyjnych mapy w programie GEOPLAN Program GEOPLAN umożliwia zmianę układu współrzędnych geodezyjnych mapy. Można tego dokonać przy udziale oprogramowania przeliczającego

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

Topologia działek w MK2005 (Mariusz Zygmunt) Podział działki nr 371 w środowisku MicroStation (PowerDraft)

Topologia działek w MK2005 (Mariusz Zygmunt) Podział działki nr 371 w środowisku MicroStation (PowerDraft) Topologia działek w MK2005 (Mariusz Zygmunt) Podział działki nr 371 w środowisku MicroStation (PowerDraft) Uruchomić program MicroStation (PowerDraft). Wybrać przestrzeń roboczą GeoDeZy przez Uzytkownik

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT / Mapa zasadnicza 4 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Scenariusze obsługi danych MPZP

Scenariusze obsługi danych MPZP Scenariusze obsługi danych MPZP S t r o n a 2 I. URUCHOMIENIE MODUŁU PLANOWANIE PRZESTRZENNE... 3 II. NARZĘDZIA OBSŁUGI MPZP... 4 III. WYSZUKIWANIE PLANU... 5 Scenariusz wyszukiwania planu... 5 IV. WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie danymi przestrzennymi

Zarządzanie danymi przestrzennymi Zarządzanie danymi przestrzennymi ERGO wykorzystuje technologię GIS typu Open Source zapewniającą otwartość, skalowalność oraz niskie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. System zapewnia scentralizowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia

Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia Opis ćwiczeń zrealizowanych podczas szkolenia Szkolenie dedykowane dla pracowników JST I. Weryfikacja zapisów dokumentów planistycznych Wykorzystana funkcjonalność oprogramowania QGIS: Wizualizacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku mapy,

Bardziej szczegółowo

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski Technologie numeryczne w kartografii Paweł J. Kowalski Tematyka mapy numeryczne bazy danych przestrzennych systemy informacji geograficznej Mapa = obraz powierzchni Ziemi płaski matematycznie określony

Bardziej szczegółowo

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1)

ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) ACCESS ćwiczenia (zestaw 1) KWERENDY Ćw. 1. Na podstawie tabeli PRACOWNICY przygotować kwerendę, która wybiera z obiektu źródłowego pola Nazwisko, Imię, KODdziału i Stawka. (- w oknie bazy danych wybrać

Bardziej szczegółowo

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje

Portal Geostatystyczny podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY KRAKOWIE Portal Geostatystyczny podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające szybki dostęp do danych statystycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych. Definicja i cechy przestrzennych baz danych

Przestrzenne bazy danych. Definicja i cechy przestrzennych baz danych Przestrzenne bazy danych Definicja i cechy przestrzennych baz danych Zakres wykładów Wstęp do przestrzennych baz danych Typy geometryczne Funkcje geometryczne Modelowanie danych Metody rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz kalkulacyjny program służący do obliczeń, kalkulacji i ich interpretacji graficznej w postaci wykresów. Przykłady programów typu Arkusz Kalkulacyjny: - Ms Excel (*.xls; *.xlsx)

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji połoŝenia przestrzennego, kształtu oraz relacji przestrzennych obiektów SIP

Bardziej szczegółowo

EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH

EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH STUDIA PODYPLOMOWE - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ EDYCJA DANYCH PRZESTRZENNYCH Justyna Górniak-Zimroz, justyna.gorniak-zimroz@pwr.wroc.pl DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska

Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS Marcin Paź Esri Polska Wybrane zagadnienia w pracy z danymi rastrowymi w ArcGIS 10.1 Marcin Paź Esri Polska Zagadnienia Koncepcja rastra Typy danych rastrowych Właściwości rastrów Modele danych rastrowych w ArcGIS Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi

Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi Ćwiczenie 2: Praca z obiektami geograficznymi To ćwiczenie będzie polegać na wykonaniu mapy typów użytkowania terenu w obszarze hałasu. Należy najpierw dodać dane i sklasyfikować je według atrybutu typ

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Joanna Bartnicka Joanna.Bartnicka@polsl.pl Treści kształcenia 1. Prace inżynierskie w cyklu życia produktu: stadia cyklu życia produktu, typy życia produktu.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW

plansoft.org www.plansoft.org Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych PLANOWANIE ZAJĘĆ, REZERWOWANIE SAL I ZASOBÓW Zmiany w Plansoft.org Błyskawiczny eksport danych... 1 Jak wyeksportować dane... 1 Eksportowanie planu studiów, zajęć, statystyk i danych słownikowych... 2 Dostosowywanie wyników eksportu... 4 Filtrowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Access KWERENDY

Bazy danych Access KWERENDY Bazy danych Access KWERENDY Obiekty baz danych Access tabele kwerendy (zapytania) formularze raporty makra moduły System baz danych MS Access Tabela Kwerenda Formularz Raport Makro Moduł Wyszukiwanie danych

Bardziej szczegółowo

Geofabrik.

Geofabrik. OpenStreetMap (OSM) OpenStreetMap jest globalnym projektem społeczności internetowej, mający na celu stworzenie darmowej oraz swobodnie dostępnej mapy świata. Mapa może być edytowalna poprzez zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

System mapy numerycznej GEO-MAP

System mapy numerycznej GEO-MAP mgr inż. Waldemar Izdebski GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Szaserów 120B m 14 04-349 Warszawa, tel. 610-36-54 System mapy numerycznej GEO-MAP System GEO-MAP jest wygodnym i prostym w obsłudze narzędziem możliwym

Bardziej szczegółowo

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne.

Wyświetl imie i nazwisko ucznia, nazwę przedmiotu z którego otrzymał ocenę niedostateczną. Nazwij tę kwerendę oceny niedostateczne. Kwerendy wybierające Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy. Służy do otrzymywania danych z tabeli lub tabel i wyświetla wyniki w arkuszu danych, w którym można je następnie aktualizować

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje w

Podstawowe operacje w Podstawowe operacje w GIS GRASS i praca z wektorami Plan prezentacji import/eksport danych do GIS GRASS zarządzanie warstwami: kopiowanie, zmiana nazwy, kasowanie podstawowe informacje o warstwie wektorowej

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Slajd 2 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą wykresu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

CAL Access 3 zajęcia 6. Raporty

CAL Access 3 zajęcia 6. Raporty CAL Access 3 zajęcia 6 Raporty Raporty pozwalają nam wydrukować stan danych w określonym momencie czasu. Nadają się dzięki temu do wszelkiego rodzaju zestawień i sprawozdań. Nie można ich natomiast wykorzystać

Bardziej szczegółowo

T A B E L E i K W E R E N D Y

T A B E L E i K W E R E N D Y BAZY DANYCH LABORATORIUM T A B E L E i K W E R E N D Y W bazie danych programu Microsoft Access informacje rozmieszczone tabelami w tabelach.! " # o czekoladkach ich nazwy, rysunki i koszty produkcji.

Bardziej szczegółowo

Metodyka wykonania kartogramu z podziałem na klasy wg punktów charakterystycznych wraz z opracowaniem kartogramicznej legendy.

Metodyka wykonania kartogramu z podziałem na klasy wg punktów charakterystycznych wraz z opracowaniem kartogramicznej legendy. Metodyka wykonania kartogramu z podziałem na klasy wg punktów charakterystycznych wraz z opracowaniem kartogramicznej legendy. 1. Otwieramy warstwę powiaty.shp w programie Quantum GIS. Ikona służy do dodawania

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

MapInfo Professional - 3

MapInfo Professional - 3 Analiza danych na mapach tematycznych Mapy tematyczne to narzędzie do analizy i wizualizacji danych. Rozkłady i trendy, które trudno zauważyć na wykazach danych można łatwo wyśledzić na mapach tematycznych.

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych - C-Geo Zbiory danych

Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych - C-Geo Zbiory danych Obsługa bazy współrzędnych geodezyjnych - C-Geo Zbiory danych Nieograniczona baza współrzędnych geodezyjnych (z bazą szkiców geodezyjnych), która może być dowolnie kształtowana przez użytkownika (np. dodawanie

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy:

1.1 Zakładka Mapa. Kliknięcie zakładki Mapa spowoduje wyświetlenie panelu mapy: 1.1 Zakładka Mapa Kliknięcie zakładki "Mapa" spowoduje wyświetlenie panelu mapy: Rys. 1 Zakładka Mapa Zakładka "Mapa" podzielona została na sześć części: 1. Legenda, 2. Pasek narzędzi, 3. Panel widoku

Bardziej szczegółowo

37. Podstawy techniki bloków

37. Podstawy techniki bloków 37 37. Podstawy techniki bloków Bloki stosujemy w przypadku projektów zawierających powtarzające się identyczne złożone obiekty. Przykłady bloków pokazano na rysunku. Zacieniowane kwadraty to tzw. punkty

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów)

Pojęciowy model danych etap 1 (identyfikacja obiektów) Pojęciowy model danych etap 2A (powiązania obiektów) PROJEKTOWANIE PRZYKŁADOWEJ RELACYJNEJ BAZY DANYCH Proces tworzenia bazy danych obejmuje następujące zasadnicze etapy: 1. utworzenie pojęciowego modelu danych, 2. przekształcenie pojęciowego modelu danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski

Kartografia multimedialna krótki opis projektu. Paweł J. Kowalski Kartografia multimedialna krótki opis projektu Paweł J. Kowalski Copyright Paweł J. Kowalski 2008 1. Schemat realizacji projektu 2 Celem projektu wykonywanego w ramach ćwiczeń z kartografii multimedialnej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE

MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM4: ARKUSZE KALKULACYJNE Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zapytania do baz danych

Zapytania do baz danych Zapytania do baz danych 1. Korzystając z bazy kwerenda pobranej ze strony www.informatykamg.cba.pl. 2. Zobacz w tej bazie jak wyglądają relacje pomiędzy tabelami. Rys. 1 Relacje pomiędzy tabelami. 3. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne

MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne Opracowanie: mgr Grażyna Gębal, dr hab. Marzena Nowakowska, dr Maria Szczepańska MsAccess 2013 - ćwiczenie nr 3 Kwerendy wybierające cd oraz kwerendy funkcjonalne 1. Zdefiniować kwerendę o nazwie Statystyka,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS

MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS MIERNICTWO GÓRNICZE SYLLABUS Dr inż. Jan Blachowski Politechnika Wrocławska Instytut Górnictwa Zakład Geodezji i GIS Pl. Teatralny 2 tel (71) 320 68 73 SYLLABUS Podstawy pozycjonowania satelitarnego GPS

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007.

Rozwiązanie. Uruchom program Access 2007. Rozwiązanie I. Tworzenie nowej bazy danych Uruchom program Access 2007. Na stronie Wprowadzenie do programu Microsoft Office Access kliknij przycisk Pusta baza danych. Po prawej stronie ekranu pojawi się

Bardziej szczegółowo

na podstawie modelu 3D

na podstawie modelu 3D Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D SST-2013/2014 Przygotowanie dokumentacji technicznej 2D 1 Wydruk rysunku z AutoCAD 2D można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce Model

Bardziej szczegółowo

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy

Pytania SO Oprogramowanie Biurowe. Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe Pytania: Egzamin Zawodowy Pytania SO Oprogramowanie Biurowe (1) Gdzie w edytorze tekstu wprowadza się informację lub ciąg znaków, który ma pojawić się na wszystkich stronach

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. Przegląd możliwości programu 1 1.1. Okno główne 1 1.2. Podstawowe funkcje 1 1.2.1. Wprowadzanie danych 1

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo