Podstawy obsługi bazy danych przestrzennych oraz redakcji prezentacji kartograficznych w programie MapInfo Professional

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy obsługi bazy danych przestrzennych oraz redakcji prezentacji kartograficznych w programie MapInfo Professional"

Transkrypt

1 Podstawy obsługi bazy danych przestrzennych oraz redakcji prezentacji kartograficznych w programie MapInfo Professional Paweł J. Kowalski Instrukcja do ćwiczeń tylko do użytku wewnętrznego! Prezentowane funkcje i okna dialogowe są dostępne od wersji 5.5 MapInfo. W wyższych wersjach programu mogą wystąpić pewne różnice nie wpływające znacząco na realizację opisywanych zadań. W instrukcji przyjęto oznaczenia: wybór polecenia z menu głównego ścieżka wyboru poleceń okno dialogowe wybór polecenia z paska narzędzi skrót klawiaturowy operacja interaktywna Copyright Paweł J. Kowalski 2005

2 1. Wprowadzenie Systemy informacji geograficznej System informacji przestrzennej (geograficznej) jest bazą danych geometrycznych i opisowych wraz z oprogramowaniem służącym do zarządzania strukturą bazy i danymi. Główne jego funkcje to: pozyskiwanie, weryfikacja, gromadzenie, integrowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych (informacji o przestrzeni geograficznej). Z użytkowego punktu widzenia systemy informacji przestrzennej definiowane są jako narzędzia wspomagania działań administracyjnych, podejmowania decyzji prawnych i gospodarczych, analiz i planowania. Wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie najistotniejszą cechą informacji jest jej odniesienie przestrzenne, a więc w urzędach administracji państwowej, wojsku, ośrodkach geodezyjnokartograficznych, służbach ratowniczych i ochrony środowiska, agencjach nieruchomości, ubezpieczeniowych, turystycznych i innych. Systemy informacji przestrzennej (Spatial Information Systems) dzieli się ze względu na zasięg terytorialny, szczegółowość i dokładność gromadzonych danych na: systemy informacji geograficznej (Geographic Information Systems) zasięg globalny i regionalny, opracowania małoskalowe; systemy informacji terenowej (Land Information Systems) zasięg krajowy i lokalny opracowania wielkoskalowe Modelowanie danych przestrzennych Modelowanie bazy danych o charakterze przestrzennym wymaga uwzględnienia własności geograficznych i relacji przestrzennych pomiędzy obiektami. Z tego względu modelowanie geograficzne jest o wiele trudniejszym zadaniem niż w przypadku konwencjonalnych (nieprzestrzennych) systemów informatycznych. Podstawową cechą wyróżniającą bazy danych przestrzennych jest istnienie klas obiektów odniesionych przestrzennie i ich reprezentacji w postaci obiektów przestrzennych. Obiekty odniesione przestrzennie, będące reprezentacjami rzeczywistych obiektów i zjawisk geograficznych, mogą być określone własnościami geometrycznymi (metrycznymi, jak współrzędne, wielkość) i topologicznymi oraz opisowymi (niegeometrycznymi). Obiektami przestrzennymi są figury i kształty geometryczne. Podstawowe typy obiektów przestrzennych to: punkt (point), linia (line) i poligon (polygon, region, shape). Ten podstawowy zestaw typów może być rozszerzony o szereg innych elementów, które w zależności od przyjętego oprogramowania mają różne nazwy i funkcje: prostokąt (rect, rectangle), elipsa (ellipse, circle), linia łamana (pline, line string), łuk (arc, circular string), komórka (cell). Opisany sposób reprezentacji przestrzeni określany są mianem wektorowego modelu danych przestrzennych. Matematyczna interpretacja jest następująca: punkty zapisywane są jako pary współrzędnych, a kształty jedno- i dwuwymiarowe jako ciągi współrzędnych tworzących linie skierowane (wektory). Jest to tzw. prosty model wektorowy. Jego bardziej zaawansowana odmiana topologiczny model wektorowy uwzględnia także własności wzajemnego położenia i sąsiedztwa obiektów. Inną możliwość daje model rastrowy, w którym dane zapisywane są w postaci macierzy. Służy on najczęściej do przechowywania danych obrazowych (raster, image). Zbiory obiektów przestrzennych mogą tworzyć złożone struktury o określonych powiązaniach wewnętrznych: sieci układ obiektów liniowych (zwykle opisywany pojęciami z teorii grafów), partycje układ obiektów powierzchniowych tworzących spójną całość i jednocześnie wzajemnie rozłącznych. numeryczne modele powierzchni układ punktów (opisanych trzema współrzędnymi) tworzących regularne bądź nieregularne struktury o kształcie trójkątów lub prostokątów.

3 Oprogramowanie MapInfo Professional MapInfo Professional produkt firmy MapInfo Corporation (www.mapinfo.com) jest jednym z popularniejszych programów obsługi systemów informacji geograficznej obok takich pakietów jak: ArcGIS firmy ESRI (www.esri.com) czy GeoMedia firmy Intergraph (www.intergraph.com). Zaliczany do grupy programów określanych mianem desktop GIS, charakteryzuje się małymi wymaganiami sprzętowymi i stosunkowo łatwą obsługą a jednocześnie dużą funkcjonalnością. Podstawowe zadania realizowane za pomocą MapInfo to: tworzenie baz danych przestrzennych, zarządzanie warstwami mapy numerycznej i tabelami danych opisowych, wykorzystanie zewnętrznych zbiorów danych (o różnych formatach i lokalizacji) poprzez import lub połączenie ODBC, wyszukiwanie i przekształcanie danych przy pomocy języka SQL, wektoryzacja i edycja geometrii obiektów, wprowadzanie danych obrazowych, obliczenia statystyczne, pomiary, obliczenia położenia, długości i powierzchni obiektów, analizy przestrzenne, określanie relacji między obiektami oraz syntezy (np. regionalizacja), geokodowanie wykorzystanie informacji adresowej do lokalizacji obiektów i analiz sieciowych, redagowanie prezentacji kartograficznych, map ogólnogeograficznych i tematycznych (kartogramów, kartodiagramów, mapy kropkowej itd.), tworzenie raportów, publikacja i wydruk Rozszerzenia programu Zakres funkcjonalności MapInfo można w dowolny sposób rozszerzać korzystając z języka programowania MapBasic. Jest to prosty język służący do tworzenia aplikacji, począwszy od prostych, automatyzujących powtarzalne czynności (na zasadzie makropoleceń), aż po generowanie samodzielnych programów klienckich działających na bazie MapInfo (np. przeglądarki geodanych dla poszczególnych zespołów czy stanowisk w obrębie przedsiębiorstwa). Uzupełnieniem programu MapInfo jest bogaty zestaw aplikacji (sprzedawanych osobno) dedykowanych specjalnym zadaniom np. kontroli, edycji i konwersji danych, automatyzacji geokodowania itp. Pomocnym dodatkiem do programu MapInfo jest Vertical Mapper aplikacja służąca do analizy i prezentacji powierzchni statystycznych w 2D i 3D (np. wizualizacji numerycznego modelu terenu, generowania warstwic, cieniowania modeli, przekrojów itp.). Osobną grupę narzędzi stanowią komponenty programistyczne umożliwiające wykorzystanie funkcjonalności MapInfo z poziomu innych języków programowania (MapX) oraz przy budowie serwerów internetowych do publikacji (w intranecie lub internecie) map bezpośrednio z bazy danych (MapXtreme, MapInfo Discovery). Więcej aktualnych informacji na stronie firmy Imagis dystrybutora MapInfo (www.mapinfo.pl).

4 2. Tworzenie bazy danych przestrzennych w MapInfo Podstawy obsługi programu Podstawowy dokument programu zbiór ( Plik Otwórz zbiór) zawiera zwykle obiekty przestrzenne jednorodne typologicznie i geometrycznie oraz powiązane z nimi dane tekstowocyfrowe. Każdemu obiektowi przestrzennemu (punkt, linia, region) przyporządkowany jest odpowiedni rekord (wiersz) w tabeli. Zawartość każdego zbioru może być wyświetlona jako pojedyńcza warstwa tematyczna w oknie mapy ( Okno Nowe okno mapy) lub w oknie tabeli ( Okno Nowe okno tabeli). Warstwy tematyczne (wektorowe i rastrowe) można zestawiać w dowolny sposób nadając im określoną szatę graficzną ( Mapa Przegląd warstw). Zbiór zapisywany jest w pamięci dyskowej w postaci pakietu plików: plik.tab nagłówek zbioru (w wersji oryginalnej Table), plik.dat dane opisowe, plik.map dane geometryczne, plik.id identyfikatory obiektów, plik.ind indeksy bazy danych. Przestrzeń robocza w programie tj. układ otwartych okien wraz z graficzną kompozycją każdego okna, wszystkie kwerendy i nakładki tematyczne są zapisywane w polu pracy plik.wor (Workspace) Struktura zbioru bazy danych Podczas tworzenia nowego zbioru w MapInfo ( Plik Nowy zbiór) należy zdefiniować strukturę tabeli. Wymagany jest przynajmniej jeden atrybut opisowy określający konkretną własność lub cechę obiektu (numer, nazwa, rodzaj, wielkość itp.). W oknie tabeli reprezentacją obiektów są wiersze (rekordy), a atrybutom obiektów odpowiadają kolumny. Wartości atrybutów zapisywane są w polach tabeli zgodnie z typem (formatem) zdefiniowanym oddzielnie dla każdego atrybutu. W programie MapInfo dostępnych jest kilka typów danych:

5 5 Tekstowe: typ tekstowy ciąg do 250 alfanumerycznych znaków Dziesiętne: typ liczbowy w formacie dziesiętnym (stałoprzecinkowym) Liczby całkowite: liczby całkowite od -2 miliardów do 2 miliardów (4 bajty) Małe liczby: liczby całkowite pomiędzy (2 bajty) Zmiennopozycyjne: typ liczbowy zmiennoprzecinkowy Daty: data w formacie MM/DD/YYYY Logiczne: typ logiczny wartość "T" (prawda) lub "F" (fałsz). Dla typów danych tekstowych i dziesiętnych należy określić szerokość pola, czyli maksymalną liczbę znaków możliwych do wpisania. Szerokość pola ustala się poprzez analizę danych źródłowych. Każdy atrybut powinien być nazwany w sposób umożliwiający interpretację informacji (np. dla wielkości wymiernych w nazwie powinna być zawarta jednostka wartości). Strukturę każdego otwartego zbioru można modyfikować w dowolnym zakresie ( Dane Zbiory Struktura zbioru), pamiętając, że usuwanie atrybutów lub zmiana typu danych są nieodwracalne. Większość zbiorów w systemie informacji przestrzennej zawiera obiekty przestrzenne, dla których zachodzi konieczność definiowania układu odniesień przestrzennych (odwzorowania kartograficznego, elipsoidy referencyjnej i układu współrzędnych). Wybierając w MapInfo układ odniesień przestrzennych dla nowego zbioru ( Struktura nowego zbioru Odwzorowanie) lub zmieniając podczas zapisywania kopii ( Zapisz kopię zbioru jako Odwzorowanie) mamy do wyboru kilkaset odwzorowań powierzchni Ziemi i lokalnych układów współrzędnych. W kategorii odwzorowania dla Polski mamy np.: PUW 42/GK Strefa 3 lub 4 (Pułkowo 1942) PUW 1992/19 (WGS84) GUGiK 80 Układ 1965/1 i pozostałe strefy 2.3. Wprowadzanie danych przestrzennych Wprowadzanie danych do bazy w zależności od potrzeb i rodzaju materiałów źródłowych odbywa się poprzez: wpisywanie danych opisowych (w oknie informacji, tabeli lub poprzez zapytania aktualizujące), kreślenie rysunku wektorowego wektoryzacja (w oknie mapy), generowanie obiektów punktowych na podstawie współrzędnych zapisanych w zbiorze, import danych opisowych ze zbiorów w formatach dbase, Lotus, ASCII, MS Excel lub MS Access oraz geometrii z plików DXF. W przypadku, gdy nie jest konieczna lub możliwa konwersja danych do zbiorów MapInfo istnieje możliwość połączenia z zewnętrznymi źródłami danych poprzez sterowniki ODBC (Open Database Connectivity). Można określić wiele źródeł danych korzystających z różnych sterowników (MS Accesss, Oracle Spatial itd.). W zbiorach MapInfo nie można przechowywać danych binarnych, istnieje jednak mechanizm wywoływania obiektów multimedialnych (zdjęć, dźwięków itp.) dzięki określeniu w jednym z pól ścieżki dostępu do dowolnego dokumentu w zasobach lokalnych lub sieciowych. Kliknięcie na obiekt na mapie może na przykład spowodować wyświetlenie fotografii obiektu lub strony internetowej.

6 2.4. Wektoryzacja i edycja obiektów 6 Jedną z ważniejszych metod wprowadzania danych przestrzennych jest wektoryzacja (digitalizacja ekranowa). Wprowadzenie do bazy wybranych obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych odbywa się zwykle na podkładzie rastrowym w określonej skali. Obrazy rastrowe (zdjęcia lotnicze, sceny satelitarne, rastrowe obrazy map) pozyskiwane są poprzez skanowanie arkuszy map lub zdjęć, ich transformację geometryczną i rejestrację w określonym układzie współrzędnych. O prawidłowości przeprowadzonej wektoryzacji decyduje po pierwsze właściwa interpretacja obrazu źródłowego (identyfikacja obiektów), a po wtóre ścisłe przestrzeganie zasad wektoryzacji. Niezależnie od stosowanej techniki wektoryzacji: obiekty punktowe ( Symbol) należy lokalizować w punkcie głównym znaku na mapie (wg zasad jej redakcji) lub w centrum geometrycznym obiektu na obrazie, odcinki linii ( Łamana) należy prowadzić wzdłuż osi obiektów, w sposób ciągły od węzła do węzła (skrzyżowania, ujścia cieku, zbiegu linii itp.), interpolując krzywizny, linie wychodzące z węzła należy dowiązać (snap) do końca istniejącej linii ( klawisz S), kontury obiektów powierzchniowych ( Wielobok) należy prowadzić tak jak linie otwarte, kończąc jednak dowiązaniem do pierwszego wprowadzonego punktu, kontury obiektów powierzchniowych graniczących ze sobą należy dowiązywać wzdłuż całego odcinka wspólnego ( Shift), informacje opisowe należy wpisać w odpowiednich polach edytowanego zbioru podczas wektoryzacji w oknie informacji ( Informacja) lub po zakończeniu wektoryzacji w oknie tabeli. Niedokładności i błędy wektoryzacji można poprawić na etapie edycji graficznej. Aby zmienić obiekt na mapie należy na wstępie wybrać obiekt do edycji ( Selektor). Wybrany obiekt (grupę obiektów) można usunąć ( Delete), przesunąć ( ) lub zmienić rozmiar ( ). Najczęściej modyfikacja elementów mapy polega na zmianie kształtu obiektów, tj. przesuwaniu węzłów lub punktów tworzących ( Zmień kształt). W tej fazie edycji można również dodać punkt tworzący linię lub kontur ( Dodaj węzeł). Zaawansowane operacje na obiektach np. łączenie, wzajemne dzielenie i inne przekształcenia umożliwiają polecenia z menu Obiekty. Patrz także: Wektorowy zapis danych w systemach informacji geograficznej Pozyskiwanie danych rastrowych i ich przetwarzanie Rejestracja obrazu rastrowego

7 3. Prezentacje kartograficzne Wizualizacja danych Zawartość zbioru zawierającego obiekty przestrzenne jest wyświetlana jako warstwa tematyczna w oknie mapy. Mapa jest najczęściej zestawem wielu warstw, ułożonych w odpowiedniej kolejności; przy tym w danym momencie warstwa może być widoczna, edytowalna, wybieralna i może zawierać auto-etykiety ( Mapa Przegląd warstw). Włączanie widoczności warstwy może odbywać się ręcznie lub automatycznie przy zadanym zakresie skalowym. Odzwierciedlenie zbiorów w postaci warstw mapy umożliwia dowolne zestawienie treści prezentacji i nadanie jej formy graficznej odpowiadającej przeznaczeniu mapy. Dane przestrzenne zawarte w każdym zbiorze można prezentować graficznie na wielu poziomach wizualizacji: 1. przypisując styl graficzny obiektom w zbiorze ( Styl symbolu, Styl linii, Styl regionu), 2. nadając globalny styl wyświetlania warstwie ( Przegląd warstw Wyświetlanie Zastąp styl), 3. redagując dowolną liczbę nakładek tematycznych ( Mapa Stwórz mapę tematyczną). nakł adki warstwa ZBIÓR prezentacje tematyczne na warstwie warstwa tematyczna w oknie mapy zbiór otwarty w polu pracy Ustawienia stylu znaku obejmują takie zmienne graficzne jak: kształt i wielkość symbolu punktowego, styl i grubość linii, deseń powierzchniowy oraz kolory i przezroczystość konturów i wypełnień znaków. W programie dostępnych jest kilkanaście zestawów symboli punktowych, liniowych i deseni powierzchniowych. Ponadto można dołączać własne biblioteki znaków. Style graficzne elementów zbioru zapisywane są w definicji zbioru, natomiast style warstw oraz zredagowane nakładki tematyczne w polu pracy. Takie rozwiązanie ułatwia wersjonowanie prezentacji tematycznych opartych na jednym zestawie danych.

8 Mapy tematyczne Najskuteczniejszym sposobem ukazania zmienności przestrzennej wartości, gęstości czy natężenia zjawisk geograficznych oraz relacji pomiędzy nimi są mapy tematyczne, na których stosuje się różne metody prezentacji kartograficznej. W programie MapInfo prezentacja tematyczna jest swoistą nakładką na danej warstwie mapy ( Mapa Stwórz mapę tematyczną). Jest ona redagowana w oparciu o obiekty przestrzenne jednego ze zbiorów, jakkolwiek poprzez zapytania SQL można wykorzystywać dane opisowe z wielu tabel. Redagowanie nowej prezentacji tematycznej odbywa się w trzech etapach: 1. wybór metody prezentacji z gotowego szablonu mapy, 2. wybór źródła danych, 3. dostosowanie klasyfikacji, stylów graficznych i opisów legendy. Dla każdej nakładki tematycznej generowana jest automatyczna legenda. Przygotowaną prezentację tematyczną można w miarę potrzeb modyfikować a także zapisać jako szablon dla kolejnych wizualizacji. W programie zdefiniowano kilka typów map odpowiadających metodom prezentacyjnym: przedziały metoda kartogramu, służąca do prezentacji skokowej (w przedziałach) wielkości względnych, normalizowanych najczęściej względem pola powierzchni tzw. jednostek odniesienia np. regionów geograficznych lub jednostek administracyjnych; słupkowe metoda kartodiagramu słupkowego, dla wartości bezwzględnych prezentowanych w skali ciągłej; kołowe metoda kartodiagramu kołowego strukturalnego dla wartości procentowych lub sumarycznego pokazującego wielkość sumaryczną w skali ciągłej; stopniowane metoda kartodiagramu wg skokowej skali pomiarowej; kropkowa metoda kropkowa służąca do prezentacji gęstości zjawisk w obrębie jednostek powierzchniowych (np. gęstości zaludnienia); indywidualne klasyfikacja obiektów (uogólnienie metody chorochromatycznej) wg unikalnych wartości nominalnych (rodzajów, gatunków itp.); raster prezentacja wykorzystująca tzw. siatkę rastrową dla zjawisk o charakterze ciągłym w przestrzeni (rzeźba terenu, temperatura itp.) Dla danej warstwy można przygotować wiele alternatywnych prezentacji tego samego zagadnienia, aczkolwiek w oknie mapy widoczna będzie zawsze wizualizacja najwyższego poziomu, także spośród nakładek ta położona na wierzchu (zredagowana jako ostatnia). Ważną własnością nakładek tematycznych jest ich dynamiczne odświeżanie podczas edycji wartości atrybutów. Należy pamiętać, że automatyczne odświeżanie nakładki tematycznej nie obejmuje rozszerzenia liczebności lub zakresu klas uwzględnionych pierwotnie. Finalny etap redakcji kartograficznej to kompozycja arkusza mapy (raportu) w oknie rozkładu ( Okno Nowe okno rozkładu). Poszczególne elementy pola pracy: okna map, tabel, legendy, zestawień statystycznych i wykresów mogą być umieszczone na rozkładzie w tzw. ramkach ( Ramka). Ponadto na rozkładzie podaje się tytuł prezentacji, skalę mapy, komentarze itp. Rozkład pełni rolę podglądu wydruku, ale może też posłużyć jako ostateczna forma obrazowa.

9 Nazwy i opisy na mapie Istotnym lecz często zaniedbywanym elementem mapy są nazwy i opisy, które w przypadku mapy numerycznej w systemie informacyjnym są generowane w sposób automatyczny wprost z części opisowej bazy danych i są zwane etykietami obiektów. W MapInfo istnieją dwie metody wstawiania etykiet: ręczna dla pojedyńczych obiektów ( Etykieta) i automatyczna dla całej warstwy ( Przegląd warstw Auto-etykiety). Opcjonalnie można także wyświetlać ( Opcje Preferencje Okno mapy Pokaż etykietki) interaktywne opisy pojawiające się po najechaniu kursorem na obiekt. Parametry etykiet ustawiane są dla każdej warstwy osobno ( Przegląd warstw Etykiety). W oknie ustawień etykiet podaje się m. in.: źródło danych do etykietowania, zakres skalowy wyświetlania, krój i wielkość pisma, położenie względem obiektu, dozwolenie powtarzania wartości i nakładania etykiet, opcje dynamicznego dopasowania oraz obracania etykiety wraz z kierunkiem linii. Wstawione na mapę etykiety można przesuwać i modyfikować indywidualnie. Wszystkie ustawienia etykiet zapisywane są w polu pracy. Ale jest także możliwość zapisania grupy etykiet w postaci zbioru. Należy w tym celu użyć aplikacji dodatkowej ( Narzędzia Menedżer narzędzi Autoetykiety). Wśród dodatków znajdują się i inne pomocne w edycji etykiet np. Tarcze, Labeler itd. W szczególnych przypadkach, jeśli chcemy wyświetlać na mapie wartości kilku atrybutów tego samego obiektu, musimy dodać duplikaty warstwy, dla każdej podając inny punkt zakotwiczenia etykiet. Pewna wadą MapInfo jest to, że o prawidłowości rozmieszczenia etykiet można mówić dopiero w podglądzie wydruku (raporcie). Dopiero w oknie raportu widać, jaką powierzchnię zajmują napisy i czy nie przysłaniają ważnych obiektów. Patrz także: Metody wizualizacji danych przestrzennych (prezentacja PowerPoint) Metody prezentacji kartograficznej (prezentacja PowerPoint) Zmienne graficzne

10 4. Zaawansowane przetwarzanie danych Selekcja danych Podstawową operacją na zbiorach danych jest wybór informacji według zadanych kryteriów. Może się to odbywać w najprostszy sposób poprzez zaznaczenie rekordów w tabeli ( ) lub selekcję graficzną (interaktywną) na mapie ( Selektor + ). Bardziej złożone zapytania realizowane są poprzez wyrażenia języka SQL (structured query language). Wyrażenia SQL ( Zapytania Wybierz) bazują na zbiorach, atrybutach, operatorach oraz funkcjach predefiniowanych w systemie, które można wybierać z rozwijalnych list w oknie Asysty ( Wybierz Asysta). Podczas definiowania zapytań dostępne są wszystkie atrybuty otwartych zbiorów. Spośród operatorów mamy: matematyczne (+ /), porównawcze (< > = ), logiczne (And, Or, Not) oraz właściwe danym geograficznym operatory przestrzenne (Contains, Within, Intersects). Zakres dostępnych funkcji w MapInfo obejmuje szeroką gamę funkcji matematycznych, znakowych, funkcji daty oraz funkcji przestrzennych (obliczanie położenia, odległości i wymiarów obiektów na podstawie ich modelu geometrycznego. Można także uszeregować zbiór według wartości pól w zadanej kolumnie. Wybrana część danych (kwerenda) jest traktowana jako zbiór tymczasowy (w polu pracy zwany Query1, Query2, itp.) i może zostać poddana wszelkim dostępnym w programie operacjom, np. może być dodana do mapy jako warstwa. Kwerendy zapisywane są w polu pracy, albo jako kopie zbiorów na dysku. nakł adka warstwa prezentacja tematyczna na warstwie warstwa tematyczna w oknie mapy kwerenda zdefiniowana na zbiorach zbiory otwarte w polu pracy Trzeba pamiętać, że zamykanie poszczególnych elementów pola pracy odbywa się kaskadowo w górę. Jeśli np. zamkniemy zbiór, to znikną wszystkie kwerendy na nim oparte, warstwy w oknach map itd Aktualizacja i usuwanie danych Istnieje możliwość edycji danych zarówno wyżej wymienionymi metodami jak i poprzez specjalne polecenie ( Dane Aktualizuj dane) będące rodzajem zapytania aktualizującego wartości we wszystkich polach określonego atrybutu. Źródłem danych może być ciąg znaków wpisany bezpośrednio w oknie dialogowym (teksty podawane sa w cudzysłowie), wynik działania jednej z dostępnych funkcji albo atrybut innej tabeli. Jeśli źródłem danych jest inna tabela należy każdorazowo określić sposób łączenia tabel ( Aktualizuj dane Przyłącz). Może to być odpowiedniość wartości w wybranych kolumnach tabeli źródłowej i docelowej. Może być użyty także warunek wzajemnych relacji między obiektami w przestrzeni (operatory przestrzenne).

11 11 Wartości pobrane z tabeli źródłowej mogą być przeliczone za pomocą prostych funkcji agregujących: Count - liczebność, Sum - suma, Avg średnia, itp. W geograficznych systemach informacji ważnym źródłem danych jest geometria obiektów przestrzennych. Automatyczne wyprowadzenie tych ukrytych najczęściej informacji w postaci kolejnego atrybutu obiektu zapewniają funkcje i operatory przestrzenne. Typowymi przykładami są funkcje obliczające długości linii (ObjectLen, Perimeter) i pola powierzchni (Area). Podstawowym argumentem tych funkcji jest obiekt (obj), a dodatkowym jednostka wyrażenia (metry, kilometry, kilometry kwadratowe, itp.). Usuwanie poszczególnych rekordów odbywa się zawsze poprzez selekcję a następnie skasowanie oznaczonych elementów ( Delete). Z kolei usuwanie wartości pól powinno być realizowane poprzez aktualizację pól zerową wartością liczbową lub pustym ciągiem znaków. Operacja usunięcia rekordów z tabeli nie zwalnia przestrzeni dotychczas zajętej przez dane. Przy obsłudze obszernych baz danych konieczne jest w takim wypadku pakowanie zbiorów ( Dane Zbiory Spakuj zbiór). Parametry statystyczne charakteryzujące zbiorowość danych są dostępne dzięki opcji ( Dane Oblicz statystyki), która wylicza m. in. liczebność, rozpiętość wartości, średnie wartości w danej kolumnie. Jednakże, aby umieścić te parametry w nowym rekordzie bazy trzeba użyć polecenia ( Zapytanie Połącz obiekty używając kolumny) i połączyć wszystkie obiekty ze zbioru w jedną geometrycznie całość, której można przypisać sumaryczne statystyki. Powyższe polecenie posiada opcję grupowania obiektów. Dzięki temu można uzyskać statystyki dla poszczególnych kategorii obiektów Grupowanie i rozdzielanie zbiorów danych Operowanie wieloma tabelami jednocześnie niesie za sobą konieczność wymiany danych pomiędzy nimi, łączenie i rozdzielanie struktur. Istotnym elementem przy tego typu operacjach jest ta część danych, która łączy i określa wzajemne relacje między tabelami. Należy pamiętać ponadto o spełnieniu wszelkich warunków logicznego ich łączenia. Pierwszą metodą agregowania danych jest dołączanie poszczególnych rekordów tabeli źródłowej do tabeli docelowej ( Dane Podłącz wiersze w tabeli). Warunkiem koniecznym bezpiecznego dołączenia jest równorzędność struktur obu tabel: ta sama ilość atrybutów, jednakowa ich kolejność, typ danych i szerokość pól. Operacja odwrotna (odłączanie rekordów) jest możliwa dwuetapowo poprzez opisaną wyżej selekcję, zapisanie kopii wybranych rekordów pod nową nazwą i ich usunięcie z tabeli wyjściowej. Drugą metodą komponowania zbiorów jest łączenie wielu atrybutów z oddzielnych tabel, ale opisujących te same obiekty. Warunkiem udanej konsolidacji jest istnienie pól łączących, takich samych w obu tabelach i zawierających wartości unikalne w obrębie zbiorów. Inną możliwością wiązania tabel jest użycie operatorów przestrzennych wykorzystujących zależności topologiczne między obiektami (zawieranie się, przecinanie itp.). Operacja odwrotna (usunięcie kolumn) polega na modyfikacji struktury tabeli ( Dane Zbiory Struktura zbioru). Należy pamiętać, że takie działanie jest nieodwracalne i warto mieć zapisaną na dysku kopię bezpieczeństwa modyfikowanego zbioru.

12 4.4. Zaawansowane wyrażenia SQL 12 Okno dialogowe ( Zapytania Wybór SQL) daje pełne możliwości konstruowania wyrażeń SQL służących wyborom, agregacji i obliczeniom działającym na wielu tabelach. Najprostsze wyrażenie SQL ma konstrukcję: tabela.pole operator wartość. Dla bardziej zaawansowanych wyrażeń podaje się kilka źródłowych zbiorów (ze zbiorów), wybór atrybutów (Wybierz kolumny), warunki łączenia tabel (Gdzie), kryteria grupowania (Grupuj według kolumn) oraz sortowania rekordów w zbiorze. Na załączonym przykładzie zapytanie spowoduje wybór Miast z przyłączeniem odpowiadających im rekordów z tabeli Gminy zgodnie z warunkiem zawierania się miasta w obszarze gminy. Kolejność na liście tabel w polu ze zbiorów nie jest przypadkowa: kwerenda wynikowa zawiera obiekty przestrzenne z pierwszego zbioru (do nich dołączane są atrybuty z pozostałych tabel). Warunki można rozbudować o operatory logiczne i, lub, nie oraz funkcje agregujące Pomoc Wszelkie wskazówki dotyczące obsługi MapInfo zawiera przejrzysty system pomocy. Zawiera opis funkcji programu, składnię poleceń, przykłady stosowania itd.

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia 2 Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia Zagadnienie Wprowadzenie do programu GeoMedia Charakterystyka systemu Tworzenie geoprzestrzeni Podłączanie istniejących

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. PRZEDMIOT PRACY...4 2. CEL PRACY...4 3. KONSTRUKCJA PRACY...4 ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ...6 1.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

GEOXA. EDITOR MPZP 2.0 (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) (C) 2002-2009 CGIS Creative GIS Solutions. Creative GIS Solutions

GEOXA. EDITOR MPZP 2.0 (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) (C) 2002-2009 CGIS Creative GIS Solutions. Creative GIS Solutions GEOXA EDITOR MPZP 2.0 (Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) (C) 2002-2009 CGIS Creative GIS Solutions www.cgis.pl Creative GIS Solutions Wszelkie nazwy oraz znaki handlowe użyte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Witryna internetowa... 2 3. Aplikacja mapowa Geoportalu... 7 3.1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień

Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Podręcznik użytkownika. w praktyce. Joanna Zając Michał Fijałkowski Jacek Szczęsny Marcin Grudzień Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Witryna internetowa... 2 3. Aplikacja mapowa Geoportalu... 7 3.1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 9 1.1 Przewodnik po podręczniku... 9 1.1.1 Struktura podręcznika... 10 1.1.1.1 I część podręcznika WSPÓLNA... 10 1.1.1.2

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2)

Sprawozdanie z prac dotyczących tworzenia Geobazy CHEMSEA (etap 2) (etap 2) Sprawozdanie 01/13 Data: 2013-03-30 Wersja: 1.00 Opracował zespół w składzie: Dariusz Grabiec kierownictwo Andrzej Bielski Emil Osika Wykonawca: Dariusz GRABIEC Hydrograf morski kat. A Nr upr.

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC. Metryka

Bardziej szczegółowo

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1):

Podstawowe konwencje. 2.1. Okna. W programie SPSS for Windows funkcjonuje dziewięć typów okien(rys. 2.1): Podstawowe konwencje SPSS jest typowym programem pracującym pod kontrolą środowiska Windows, zatem po menu i oknach dialogowych możemy poruszać się korzystając z myszy lub klawiatury. Najczęściej, a w

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika

Relacyjne bazy danych. Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Relacyjne bazy danych Formularze Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika Cechy dobrego interfejsu użytkownika 1. Przyjazny i funkcjonalny dla użytkownika pomaga użytkownikowi w realizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych)

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część I praca z ArcCatalog i ArcMap Skrypt Wrocław, 2012 r. Dr inż. Jan Blachowski Wrocław

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika

TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika TSL TM SuperView Wersja 1.5 Podręcznik użytkownika Program do prezentacji rysunków rastrowych, wektorowych oraz dokumentów złożonych dla Microsoft Windows TM Tessel Systems Tessel Software Line TM is a

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Michał Wiącek

Projekt okładki: Michał Wiącek powstało z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej i z załoŝenia nie pokrywa pełnej funkcjonalności programu. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz ROZDZIAŁ 11 RAKSSQL Generator Raportów - Finanse Generator Raportów i Analiz I Generator Raportów 11-1 Parametry raportu 11-3 Arkusz kalkulacyjny 11-9 Tworzenie raportu w formie arkusza 11-9 Projektant

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek

Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009. Samouczek Aplikacja AutoCAD Map 3D 2009 Samouczek Kwiecień 2008 2008 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Za wyjątkiem sytuacji, w których firma Autodesk, Inc. wyraziła na to zgodę, nie wolno reprodukować

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo