Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania"

Transkrypt

1 AUTOMATYKA 2007 Tom 11 Zeszyt 1 2 Jacek Dajda*, Grzegorz Dobrowolski* Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania 1. Wprowadzenie W latach 70. i 80. XX w. rosn¹ce zapotrzebowanie rynku na coraz wiêksze i bardziej z³o one systemy informatyczne zaowocowa³o opracowaniem formalnych, tzw. tradycyjnych, modeli wytwarzania oprogramowania opartych na normach ISO (np. 9000) i modelu CMM [1]. Pozwoli³o to na uporz¹dkowanie skomplikowanego procesu wytwarzania oprogramowania, kosztem jego biurokratyzacji, pogorszenia odpornoœci na zmiany zewnêtrznych wymagañ oraz szybkoœci, z jak¹ dostarczany jest klientowi dzia³aj¹cy produkt [8]. Problemy te, znane jako syndrom LOOP [2], by³y motywacj¹ zmian podstawowego modelu wytwarzania oprogramowania z koñcem lat 90. Motorem zmian w tym zakresie sta³y siê przeobra enia zachodz¹ce w przemyœle, zwi¹zane z recepcj¹ japoñskiej szko³y zarz¹dzania [3] oraz recesja w gospodarce, zmuszaj¹ce podmioty do obni ania kosztów produkcji [4]. Nurt ten w zakresie in ynierii oprogramowania zaowocowa³ m.in. powstaniem metodologii zwinnych (agile) takich, jak: Programowanie ekstremalne (XP) [7, 10, 11], Scrum[13] czy rodzina metodologii Crystal [12]. Jedn¹ z najistotniejszych cech tych e metodologii jest intensywna komunikacja w obrêbie zespo³u programistycznego, co równoznaczne jest z wymaganiem wspó³lokalizacji uczestników projektu. Nale y zaznaczyæ tu, e wymaganie to odnosi siê równie do klienta, którego uznano za jednego z cz³onków zwinnego zespo³u programistycznego. Metodologie zwinne, rozwi¹zuj¹c kilka podstawowych problemów zwi¹zanych z zarz¹dzaniem projektem, przynios³y w zamian ca³kiem nowe wyzwania dotycz¹ce wytwarzania kodu [4, 14]. Przyk³adem mo e byæ wysoka zmiennoœæ interfejsów [14] podyktowana ci¹g³¹ modyfikacj¹ i ulepszaniem kodu np. implementowanych bibliotek [15]. Wymusza ona intensywn¹ komunikacjê pomiêdzy kooperuj¹cymi instytucjami, dziêki której mo liwa jest integracja nowych funkcjonalnoœci wykorzystywanych bibliotek. Komunikacja ta realizowana jest zazwyczaj poprzez delegowanie pracowników [14], co fizycznie redukuje mo liwoœæ wspó³pracy do granic np. miasta. Znaczne rozproszenie zespo³u projektowego staje siê wtedy powodem wzrostu kosztów oraz opóÿnieñ ca³ego przedsiêwziêcia. * Katedra Informatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 71

2 72 Jacek Dajda, Grzegorz Dobrowolski Problem komunikacji w rozproszonym zespole jest powszechnym wyzwaniem firm wytwarzaj¹cych oprogramowanie, niekoniecznie wykorzystuj¹cych metodologie zwinne. Jest to wynik zewnêtrznych uwarunkowañ ekonomicznych, skutkuj¹cych lokalizacj¹ oœrodków badawczych tam, gdzie koszt wytwarzania oprogramowania jest ni szy. W efekcie znacz¹cy procent przedsiêwziêæ informatycznych realizowany jest równolegle w kilku (zazwyczaj znacznie oddalonych) oœrodkach programistycznych. Dlatego te zaobserwowaæ mo na wzrost zapotrzebowania na programistyczne i organizacyjne wsparcie dla tego typu projektów. Wsparcie to jest szczególnie istotne w przypadku zespo³ów pracuj¹cych za pomoc¹ metodologii zwinnych, ze wzglêdu na wymagan¹ œcis³¹ wspó³pracê uczestników projektu. Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie wspó³czesnych trendów w procesie wytwarzania oprogramowania, opartych na dwóch, po czêœci przeciwstawnych, kierunkach: 1) metodologiach zwinnych, 2) projektach rozproszonych. W ramach prezentacji pierwszego z nich, autorzy odwo³uj¹ siê do podejœcia systemowego i wskazuj¹ istniej¹ce analogie, podparte identyfikacj¹ kluczowych pojêæ metodologii zwinnych. Omówienie drugiego z kierunków obejmuje problem przeniesienia praktyk metodologii zwinnych na grunt zespo³ów rozproszonych. Zawiera ono krótki przegl¹d obecnego stanu prac nad wspieraj¹cymi rozwi¹zaniami. W ramach przedstawienia dalszych kierunków badawczych autorzy zarysowuj¹ tak e swój wk³ad do omawianej dziedziny, z uwzglêdnieniem zakresu oraz obecnego stanu zaplanowanych prac. Artyku³ zbudowany jest nastêpuj¹co. W sekcji drugiej przedstawiono genezê i podstawowe za³o enia zwinnych metodologii. W kolejnej sekcji wskazano i wyjaœniono istotne elementy (w szczególnoœci praktyki) metodologii zwinnych, które s¹ przejawem podejœcia systemowego. W dalszej kolejnoœci omówiono koncepcjê rozproszonego programowania zwinnego i podejmowane próby jego realizacji. Ostatnia sekcja zawiera propozycjê dalszych kierunków badawczych, w tym streszczenie zakresu i obecnego stanu prac podejmowanych przez autorów niniejszego artyku³u. 2. Manifest zwinnych metodologii Krytyka klasycznych metodyk wytwarzania oprogramowania zaowocowa³a powstawaniem nowych koncepcji, z których najbardziej popularn¹ sta³o siê Programowanie ekstremalne [7]. Po raz pierwszy wykorzystana zosta³a ona przez jej twórcê, Kenta Becka, w projekcie firmy Daimler Chrysler w 1996 roku. Burzliwa reakcja œrodowiska, rosn¹ce zainteresowanie nowym ruchem oraz kolejne powstaj¹ce zwinne metodologie by³y motywacj¹ do sformu³owania i usystematyzowania jego podstawowych za³o eñ. W efekcie, w lutym 2001, jego g³ówni twórcy zaproponowali tzw. Manifest zwinnych metodologii [25], w którym uznali, i cenniejsze s¹: Osoby i komunikacja od procedur i narzêdzi. Dzia³aj¹ce oprogramowanie od kompleksowej dokumentacji. Wspó³praca klienta od negocjacji kontraktów. Reagowanie na zmianê od pod¹ ania za planem.

3 Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania 73 Osoby i komunikacja. Postulat ten odnosi siê do sformalizowanych procedur, regu³ i œrodowisk tradycyjnych metod, które by³y wa niejsze od potrzeb ludzi wchodz¹cych w sk³ad zespo³u programistycznego. Procedury i regu³y narzucane odgórnie przez ludzi nieuczestnicz¹cych w pracach zespo³u, nierzadko okazywa³y siê jedn¹ z przeszkód, czêsto powoduj¹c izolacjê poszczególnych cz³onków zespo³u. Jednym z efektów takiej sytuacji by³y nieporozumienia i konflikty, m.in. w czasie integracji zmian. Dzia³aj¹ce oprogramowanie. Ten punkt manifestu podkreœla prawdziw¹ wartoœæ projektu informatycznego, któr¹ jest dzia³aj¹ce oprogramowanie, spe³niaj¹ce wymagania klienta. W przypadku tradycyjnych metod wytwarzania oprogramowania faza implementacji poprzedzana by³a wielomiesiêcznymi studiami projektowymi, które z punktu widzenia klienta nie mia³y adnej wartoœci. Tak e koszt uzyskania i nastêpnie utrzymywania kompleksowej dokumentacji nierzadko przerasta³ wartoœæ koñcowego produktu. Wspó³praca klienta. Postulat proponuje zmianê roli klienta w projekcie. Beck i inni zauwa yli, i znacznie lepsze efekty uzyskuj¹ zespo³y, w których klient ma realny wp³yw na pracê zespo³u oraz koñcowy kszta³t produktu. Wprowadzenie klienta do zespo³u nie tylko pozytywnie wp³ywa na œrodowisko pracy, lecz tak e uwalnia zespó³ od dodatkowych prac zwi¹zanych z prezentacj¹ wyników. Reagowanie na zmianê. Punkt ten zwi¹zany jest z ryzykiem projektu informatycznego, wynikaj¹cym ze zmian wymagañ klienta b¹dÿ innych zewnêtrznych warunków. Natychmiastowe reagowanie na wszelkie zmiany mo liwe jest dziêki realizacji trzech pierwszych punktów manifestu, w szczególnoœci œcis³ej wspó³pracy z klientem. Odpowiednie podejœcie do planowania i oceny osi¹gniêtych wyników pozwala na unikniêcie problemów zwi¹zanych z syndromem LOOP [2], co poci¹ga za sob¹ zmniejszenie ryzyka ca³ego przedsiêwziêcia. Mimo wskazanych atutów, metodologie zwinne posiadaj¹ tak e s³abe punkty. Ich istotnym ograniczeniem, szczególnie bior¹c pod uwagê obecne trendy rozproszonych projektów, jest potrzeba aktywnego udzia³u klienta oraz wspó³lokalizacji wszystkich uczestników projektu. Z ostr¹ krytyk¹ spotyka siê równie brak dokumentacji projektowej, co mo e mieæ negatywny wp³yw w przypadku d³ugich projektów, a tak e w¹ski zakres zastosowañ, obejmuj¹cy tylko niewielkie zespo³y programistyczne. Do metodologii zwinnych zalicza siê, m.in. programowanie ekstremalne (XP), Scrum, rodzina metodyk Crystal, Lean Software Development, Agile Unified Process, Feature-Driven Development, Adaptive Software Development oraz Dynamic Systems Development Method. 3. Metodologie zwinne jako systemowe podejœcie do wytwarzania oprogramowania Wytwarzanie oprogramowania jest procesem z³o onym z elementów o ró norodnej specyfice. Aby proces ten zakoñczy³ siê sukcesem, musz¹ zostaæ spe³nione okreœlone warunki dotycz¹ce zarówno samych elementów, jak i ich wzajemnych interakcji. Trudnoœæ

4 74 Jacek Dajda, Grzegorz Dobrowolski polega tutaj nie tylko na spe³nieniu tych warunków, ale tak e na samym wskazaniu elementów i interakcji, gdy proces ten nie jest do koñca okreœlony. Co wiêcej, pewne projekty wymagaj¹ nieco innego podejœcia lub innych narzêdzi, co dodatkowo komplikuje wypracowanie uniwersalnej specyfikacji tego procesu Klasyczne podejœcie a metodologie zwinne Klasyczne podejœcie do wytwarzania oprogramowania bazuje m.in. na technikach modelowania ca³ego procesu. Przyk³adem mo e byæ model kaskadowy [21], który proponuje rozbicie procesu na autonomiczne etapy ze œciœle okreœlonym sposobem ich realizacji. Jego istotn¹ wad¹ jest jednak uproszczony obraz rzeczywistoœci oraz nieuwzglêdnianie wzajemnych zwi¹zków pomiêdzy poszczególnymi etapami i wystêpuj¹cymi w ich ramach aktywnoœciami. Rozwi¹zanie tego problemu by³o punktem wyjœcia dla koncepcji myœlenia systemowego [20]. Wraz z narastaniem trudnoœci i kosztów organizacji w du ych korporacjach w latach 90. XX w., nurt ten zyska³ uznanie w dziedzinie ekonomii i wp³yn¹³ na proces zmian w metodach zarz¹dzania i kierowania organizacjami. Metodologie zwinne s¹ przejawem tego podejœcia na gruncie in ynierii oprogramowania. Istotn¹ ró nic¹ w stosunku do tradycyjnych metod wytwarzania oprogramowania by³o równie wskazanie ludzi i ich wzajemnych interakcji jako istotnych elementów ca³ego procesu. Doprowadzi³o to do podkreœlenia znaczenia komunikacji i wspó³pracy uczestników projektu informatycznego, co jawnie sformu³owano w samym manifeœcie. Pojêcie metodologii, które oznacza naukê o metodykach, w przypadku metodologii zwinnych stosowane jest celowo, ze wzglêdu na czêsto wysokopoziomowy charakter proponowanych rozwi¹zañ. S¹ one podstaw¹ do precyzowania konkretnych procesów o okreœlonych regu³ach postêpowania. Równie wa ne tutaj pojêcia to: wartoœæ, praktyka, technika, synergia. Wartoœæ oznacza tutaj element lub cechê procesu, która wyznacza podstawowe za³o- enia danej metodologii. Zaprezentowany manifest mo na traktowaæ jako syntetyzuj¹ce ujêcie wartoœci wszystkich metodologii zwinnych. Aby zapewniæ obecnoœæ wyró nionych wartoœci w ramach procesu, niezbêdny jest okreœlony zbiór praktyk. Pod tym pojêciem kryj¹ siê zarówno ogólne regu³y, jak i specyficzne aktywnoœci pojawiaj¹ce siê w pracy zespo³u programistycznego, np. programowanie w parach. W ich ramach mog¹ byæ wykorzystywane konkretne techniki, czyli okreœlone przepisy dzia³ania, które, w niektórych przypadkach, zwi¹zane s¹ z pewnym typem narzêdzi programistycznych. Choæ poszczególne praktyki i techniki stanowi¹ wartoœæ sam¹ w sobie, istotne znaczenie ma równie ich wzajemna interakcja, czyli synergia, która ma istotny wp³yw na skutecznoœæ ca³ej metodologii. Powy sze pojêcia odnosz¹ siê do ka dej metodologii zwinnej. Okreœlaj¹ jej strukturê (przejœcie od wartoœci do technik), mechanizm (synergia) i dostêpny zestaw narzêdzi (praktyki), co pozwala na realizacjê podstawowych za³o eñ manifestu. S¹ one wynikiem podejœcia systemowego do procesu wytwarzania oprogramowania, w którym istotne znaczenie

5 Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania 75 odgrywa z³o ona sieæ wewnêtrznych zale noœci. Zadaniem proponowanych wartoœci, praktyk i technik jest podtrzymywanie tych e zale noœci, a tak e wzajemna stymulacja, a wiêc osi¹gniêcie po ¹danej synergii. Opisane powy ej elementy podejœcia systemowego umo liwi³y metodologiom zwinnym na praktyczne rozstrzygniêcie problemu czterech zmiennych projektu informatycznego [5]. S¹ to: 1) czas, 2) koszt, 3) zasoby, 4) zakres. Zmienne te charakteryzuj¹ siê zale noœci¹, przypominaj¹c¹ zasadê naczyñ po³¹czonych, tzn. zmiana którejkolwiek z nich wp³ywa na pozosta³e i na odwrót. Innymi s³owy, niemo liwe jest bezpoœrednie kontrolowanie wszystkich czterech na raz, jedynie maksymalnie trzech z nich. Nieznajomoœæ tej regu³y jest czêst¹ przyczyn¹ niepowodzeñ projektów i w prosty sposób prowadziæ mo e do syndromu LOOP, np. przez wyznaczenie zbyt szerokiego zakresu implementowanych funkcjonalnoœci bez uwzglêdniania wartoœci pozosta³ych zmiennych Praktyki metodologii zwinnych Poniewa metodologie zwinne bazuj¹ na wspólnych za³o eniach i wartoœciach zawartych, w przedstawionym manifeœcie znaczny procent proponowanych praktyk jest realizacj¹ tych samych koncepcji, z tym e przedstawionych lub nazwanych w odmienny sposób. W szczególnoœci dotyczy to podstawowych praktyk, takich jak iteracyjne podejœcie do procesu wytwarzania oprogramowania, praca z klientem, planowanie oraz ci¹g³a automatyczna integracja powstaj¹cego produktu. Niektóre z nich, szczególnie dotyczy to praktyk bezpoœrednio zwi¹zanych z produkowanym oprogramowaniem, zyska³y uznanie jako praktyki niezale ne i sta³y siê podstaw¹ nowych metodologii. Ze wzglêdu na ograniczenia niniejszego artyku³u przedstawione zostan¹ tutaj jedynie wybrane, znacz¹ce i specyficzne praktyki poszczególnych metodologii. Praca z klientem i przebieg projektu. Jedn¹ z podstawowych praktyk metodologii zwinnych jest iteracyjny przebieg projektu z niewielkimi, czêstymi iteracjami (do 3 tygodni) i wydaniami. Ka dorazowo organizuje siê spotkania planistyczne i podsumowuj¹ce, podczas których klient ma wgl¹d w postêp zespo³u i okazjê do zaplanowania kolejnej iteracji. Celem ka dej iteracji jest dostarczenie klientowi dzia³aj¹cego produktu, dlatego wszystkie tradycyjne etapy projektu takie jak analiza, projekt, implementacja, realizowane s¹ w obrêbie jednej iteracji na niewielkim fragmencie funkcjonalnoœci. Istotnym elementem planowania jest estymacja prêdkoœci zespo³u i ci¹g³a jej poprawa na podstawie zebranych danych. Dziêki temu w czasie kolejnych iteracji klient i zespó³ mog¹ precyzyjniej okreœliæ jej zakres i czas zakoñczenia. Praca z klientem to nie tylko czêste spotkania planistyczne, lecz tak e wizyty klienta i podejmowanie przez niego decyzji na bie ¹co. Przyk³adem mo e byæ praktyka XP klient na miejscu (On-site customer) zak³adaj¹ca, i klient jest czêœci¹ zespo³u i aktywnie uczestniczy w jego pracach.

6 76 Jacek Dajda, Grzegorz Dobrowolski Jakoœæ wytwarzanego oprogramowania. Jedn¹ z bardziej rozpoznawanych praktyk metodologii zwinnych jest programowanie w parach przy jednym komputerze (XP). Ci¹g³a inspekcja i analiza tworzonego kodu przez wspó³partnera, dwutorowa praca nad trudnym zagadnieniem oraz wzajemna wymiana doœwiadczeñ w obrêbie ca³ego zespo³u pozwalaj¹ na uzyskanie wysokiej jakoœci wytworzonego oprogramowania oraz poprawê efektywnoœci ca³ego zespo³u. XP wprowadzi³o tak e pojêcie refaktoryzacji [15], czyli udoskonalania struktury istniej¹cego kodu bez zmiany jego zewnêtrznego zachowania (interfejsu). Praktyka ta, obok testów jednostkowych, jest jednym z najbardziej cenionych wk³adów XP do in ynierii oprogramowania. Znaczenie roli cz³owieka w projekcie. Jak podkreœlano wczeœniej, metodologie zwinne zauwa y³y i podkreœli³y istotn¹ rolê cz³owieka w procesie wytwarzania oprogramowania. Aby zapewniæ wysok¹ wydajnoœæ zespo³u programistycznego, postanowiono stworzyæ komfortowe œrodowisko pracy. Przejawem tego podejœcia s¹ m.in. praktyka brak nadgodzin oraz mo liwoœæ wyboru zadañ do realizacji w czasie gry planistycznej. Innym przyk³adem jest rola Mistrza Scruma w metodologii Scrum. Jest on odpowiedzialny za zapewnienie idealnych warunków dla zespo³u programistycznego i usuwanie wszelkich przeszkód mog¹cych zak³óciæ przebieg prac nad projektem. Wymiana informacji w zespole. W ramach poprawy komunikacji w obrêbie zespo³u zaproponowano szereg praktyk i technik, m.in.: osmotyczn¹ komunikacjê, wspólny pokój, radiatory informacyjne. Dwie pierwsze s¹ wynikiem obserwacji, i istotne znaczenie na wydajnoœæ zespo³u programistycznego ma sposób rozprzestrzeniania siê wiedzy o projekcie. Wed³ug autora metodologii Crystal, zastosowanie koncepcji otwartych przestrzeni biurowych ( wspólny pokój ) umo liwia swobodn¹ dyfuzjê (przenikanie, osmozê) informacji. Przyk³adowo, programista mo e odpowiedzieæ na zas³yszane pytanie skierowane do kogoœ innego. Z drugiej strony, metodyki Crystal zauwa aj¹ potrzebê izolacji programistów od zewnêtrznych rozpraszaj¹cych bodÿców, proponuj¹c wydzielanie odpowiednich godzin konsultacji. By zachowaæ osmotyczn¹ komunikacjê i jednoczeœnie zachowaæ niezbêdn¹ izolacjê, zaproponowano technikê radiatorów informacyjnych. Polega ona na zastosowaniu prostych œrodków, m.in. tablic og³oszeñ z odrêcznymi wykresami i notatkami w dobrze widocznych miejscach biura, które umo liwiaj¹ szybk¹ i wygodn¹ wymianê informacji. Interesuj¹cym spostrze eniem dokonanym przez autorów niniejszego artyku³u s¹ istniej¹ce analogie pomiêdzy wybranymi praktykami metodologii zwinnych, w szczególnoœci programowania ekstremalnego, a jedn¹ z najbardziej sformalizowanych metod wytwarzania oprogramowania, jakim jest Cleanroom [9] (dos³ownie: czysty pokój). Jednym z g³ównych zamierzeñ tej metodyki, wykorzystywanej m.in. przez NASA, jest wytwarzanie wysokiej jakoœci oprogramowania, pozbawionego jakichkolwiek b³êdów ju w pierwszej iteracji. Osi¹ga siê to przez wprowadzenie rygorystycznego procesu kontroli, sk³adaj¹cego siê m.in. z formalnego dowodzenia implementowanych algorytmów, inspekcji kodu oraz statystycznych metod weryfikuj¹cych jakoœæ, m.in. testów regresyjnych. Inspekcja kodu oraz testowanie znalaz³y swoje miejsce równie w metodologiach zwinnych, co potwierdza jedno z ich g³ównych za³o eñ, jakim jest dostarczanie dzia³aj¹cego oprogramowania wysokiej jakoœci.

7 Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania Rozproszone metodologie zwinne Jednym ze wspó³czesnych trendów, a jednoczeœnie wyzwañ, jest realizacja projektów przez rozproszone zespo³y programistyczne. Powa nym problemem jest tutaj zapewnienie odpowiednich kana³ów komunikacji. Dla zespo³ów wykorzystuj¹cych metodologie zwinne ma to szczególnie istotne znaczenie ze wzglêdu na nacisk, jaki k³ad¹ one na komunikacjê i œcis³¹ wspó³pracê uczestników projektu. Ilustracj¹ dla omawianego typu sytuacji mo e byæ rozproszony zespó³ XP, którego cz³onkowie praktykuj¹ programowanie w parach (rys. 1). Rys. 1. Zdalni programiœci w parach w ramach rozproszonego zespo³u XP W literaturze œwiatowej, podejmuj¹cej omawian¹ dziedzinê, zaobserwowaæ mo na dwa trendy badawcze, dotycz¹ce: 1) systemów wspieraj¹cych zdaln¹ pracê w parach [16, 17], 2) systemów zorientowanych na zarz¹dzanie projektem rozproszonym [18, 19]. Badania nad systemami wspieraj¹cymi zdaln¹ pracê maj¹ na celu okreœlenie optymalnego kszta³tu narzêdzi i praktyczn¹ weryfikacjê ich przydatnoœci. Przyk³adem mo e byæ projekt Sangam [17], w ramach którego tworzony jest zestaw komponentów œrodowiska Eclipse. Pozwala on na jednoczesn¹ edycjê wspólnego kodu oraz synchronizacjê zasobów danej sesji programistycznej. Do tego nurtu zaliczyæ te mo na eksperymenty z zdalnym programowaniem w parach realizowane za pomoc¹ oprogramowania Microsoft Net- Meeting [18]. Podejœcie to mo na znacznie rozszerzyæ za pomoc¹ rozwi¹zañ teleimersyjnych. Przyk³adem mog¹ byæ prace nad projektem Office of Real Soon Now [19] i pokrewne eksperymenty [16].

8 78 Jacek Dajda, Grzegorz Dobrowolski Reprezentantem trendu badañ nad zarz¹dzaniem projektami rozproszonymi jest system MILOS ASE [15]. W rozwi¹zaniu tym wprowadzono system zarz¹dzania historiami (Story Management System), którego zadaniem jest koordynacja dzia³añ w geograficznie rozproszonym projekcie. Kolejnym przyk³adem s¹ systemy XPlanner [22] oraz XPWeb [23], dedykowane œledzeniu postêpów zespo³u XP. Do grupy tej nale y zaliczyæ te narzêdzia ogólnego przeznaczenia, m.in. listy dyskusyjne i strony wiki. Pomimo podejmowanych prób, istniej¹ce rozwi¹zania nie gwarantuj¹ wystarczaj¹cego wsparcia dla prezentowanych praktyk. Do istniej¹cych ograniczeñ nale y zaliczyæ, m.in. zbyt du e opóÿnienia, zak³ócenia i ma³¹ liczbê kana³ów komunikacyjnych. Co wiêcej, rozwi¹zania te dotycz¹ g³ównie praktyk metodologii XP. Praktyki innych metodologii, m.in. wspólny pokój, zarz¹dzanie dziennikiem produktu, osmotyczna komunikacja i radiatory informacyjne wymagaj¹ dalszych prac i eksperymentów. Zarówno teoria [12], jak i praktyka sugeruj¹ jednak potrzebê testowania takich rozwi¹zañ nie tylko w kontekœcie krótkich eksperymentów, ale i d³ugotrwa³ej symulacji œrodowiska produkcyjnego, które wskazaæ mog¹ wady i zalety poszczególnych rozwi¹zañ. Jest to szczególnie istotne w kontekœcie optymalizacji kosztów œrodowiska pracy. Poniewa pe³ne oprzyrz¹dowanie i oprogramowanie teleimersyjne [19] wymaga znacznych nak³adów finansowych, minimalizacja tych e kosztów przy maksymalizacji jakoœci pracy wydaje siê obiecuj¹cym zadaniem badawczym. 4. Podsumowanie Celem wspó³czesnych metod systemowego wytwarzania oprogramowania jest jednoczeœnie obni enie ryzyka prowadzonych projektów oraz kosztów wytwarzania oprogramowania. Coraz czêœciej wiêc wykorzystuje siê praktyki metodologii zwinnych, które stanowi¹ kontynuacjê podejœcia systemowego w in ynierii oprogramowania. Synergia sprawdzonych (m.in. w formalnych metodologiach takich jak Cleanroom) praktyk i technik pozwala na znaczne obni enie ryzyka projektu oraz podniesienie jakoœci dostarczonego produktu. Kolejnym powszechnym trendem jest lokalizacja oœrodków badawczych w tañszych strefach ekonomicznych, co niestety skutkuje rozproszeniem zespo³ów projektowych i dodatkowymi kosztami zwi¹zanymi z potrzeb¹ komunikacji. Rosn¹ca potrzeba na programistyczne wsparcie rozproszonych zespo³ów jest przes³ank¹ do podejmowania badañ, których celem jest wytworzenie odpowiednich narzêdzi oraz ich eksperymentalna weryfikacja. Jest to szczególnie istotne w kontekœcie optymalizacji kosztów œrodowiska pracy. Obecnie dostêpne rozwi¹zania nie gwarantuj¹ wysokiej wydajnoœci pracy w œrodowisku rozproszonym. Co wiêcej, dotycz¹ one w g³ównej mierze praktyk programowania ekstremalnego. Zamierzeniem autorów niniejszego artyku³u jest tworzenie i rozwój narzêdzi wype³niaj¹cych tê lukê. Prowadzone prace [24] odnosz¹ siê do metodologii XP, Crystal i Scrum. Badania obejmuj¹ rozszerzenia œrodowiska Eclipse o funkcjonalnoœci wspieraj¹ce zdaln¹ pracê w parach, rozwój platformy komunikacyjnej opartej na osmotycznej komunikacji i radiatorach informacyjnych oraz realizacjê œrodowiska do przeprowadzania wirtualnych gier planistycznych w czasie rzeczywistym. Obecnie zrealizowano prototyp pierwszego z wymienionych narzêdzi oraz poddano dwukrotnej eksperymentalnej weryfikacji, ka do-

9 Wspó³czesne metody systemowego wytwarzania oprogramowania 79 razowo dokonuj¹c wskazanych ulepszeñ. Przyjêty sposób rozwoju narzêdzia opiera siê na iteracyjnym podejœciu metodologii zwinnych, a forma eksperymentów symuluj¹cych rzeczywiste œrodowisko pracy pozwala na uwzglêdnienie trudnej do mierzenia synergii charakterystycznej dla pracy w parach [6]. Literatura [1] Humphrey W.: Managing the Software Process. Addison-Wesley Professional, 1989 [2] Nawrocki J., Jasiñski M.: Programowanie Ekstremalne i PRINCE 2. Problemy i metody in ynierii oprogramowania, WNT, Warszawa-Wroc³aw 2003, [3] Takeuchi N.: The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create The Dynamics of Innovation. Oxford University Press, 1995 [4] Karlson E., Anderson L.: XP and Large Distributed Software Projects. Addison-Wesley, 2001 [5] Jeffries R.: The King s Dinner. XP Magazine, Styczeñ 1999 [6] Williams L., Kessler R.: Pair Programming Illuminated. Addison-Wesly, Boston, MA., 2003 [7] Beck K.: extreme Programming explained: embrace change. Addison-Wesley, Boston, Ma., 1999 [8] Yourdon E.: Death March: The Complete Software Developer s Guide to Surviving Mission Impossible Projects. Prentice Hall, New Jersey, 1997 [9] Mills H., Dyer M., Linger R.: Cleanroom Software Engineering. IEEE Software 4 (5): wrzeœnia 1987 [10] Asteles D., Miller G., Nowak M.: A Practical Guide to extreme Programming. Prentice-Hall 2002 [11] Succi G., MarchesI M.: extreme Programming Examined. Addison-Wesley, Boston, MA., 2001 [12] Cockburn A.: Crystal Clear: A human-powered methodology for small teams. Addison-Wesley, 2004 [13] Schwaber K., Beedle M.: Agile Software Development with SCRUM. Prentice Hall, 2002 [14] Lippert M., Roock S., Wolf H., Züllibhoven H.: JVAM and XP: Using XP for Framework Development. Addison-Wesley, 2001 [15] Fowler M.: Refactoring: Improving the Design of Existing Code. Addison-Wesley 2000 [16] Baheti P., Williams L., Gehringer E., Stotts D.: Exploring Pair Programming in Distributed Object-Oriented Team Project. OOPSLA 2002 Educator s Symposium, Washington, 2002 [17] Ho C., Raha S., Gehringer E., Williams L.: Sangam: A Distributed Pair Programming Plug-in for Eclipse, Eclipse Technology Exchange (Workshop). OOPSLA, Vancouver, 2004 [18] Maurer F., Martel S.: Process Support for Distributed Extreme Programming Teams. ICSE 2002 Workshop on Global Software Development, Orlando, 2002 [19] Bishop G., Welch G.: Working in the Office of Real Soon Now. IEEE Computer Graphics and Applications, pages 76 78, 2000 [20] Weinberg G.M: Myslenie systemowe. PWN, 1979 [21] Royce W.: Managing the Development of Large Software Systems. IEEE WESCON, 1970 [22] Elliot D., Smith J.: Manage the agile team with XPlanner. JavaWorld.com, [23] Chirouze O., Cleary D., Mitchell G.: A software methodology for applied research: extreme Researching: Research Articles. Softw. Pract. Exper. 35, 15 (Grudzieñ 2005), [24] Dajda J., Ciszewski S.: Supporting extreme programming in distributed setting. AGH Computer Science, vol. 7 (2005), [25] Manifesto for Agile Software Development,

10 80 Jacek Dajda, Grzegorz Dobrowolski

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel

Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander Drzewiecki* System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel Aleksander System rozwoju Drzewiecki Koncepcja pracowników ukierunkowanych procesów na cel rozwojowych, któr¹ przestawia niniejszy

Bardziej szczegółowo

Adaptacja kluczowych miar efektywnoœci strategii TPM w warunkach kopalni wêgla kamiennego

Adaptacja kluczowych miar efektywnoœci strategii TPM w warunkach kopalni wêgla kamiennego Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 87, rok 2014 Rafa³ POLAK* Adaptacja kluczowych miar efektywnoœci strategii TPM w warunkach kopalni wêgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 3 PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA POD REDAKCJ LESZKA KOZIO A TARNÓW 2000 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Józefa Famielec,

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Roman Szewczyk (redaktor naczelny), Jan Piwiński, Rafał Kłoda, Tadeusz Missala Janusz Kacprzyk, Jan Tomasik, Adam Woźniak, Jacek Salach Olga Iwasińska-Kowalska, Wojciech Winiarski, Eulalia Szmidt Magdalena

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy

Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Marcin Waldemar Staniewski Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy Zjawisko globalnej konkurencji bêd¹ce jednym z przejawów globalizacji, a wiêc procesów nieuniknionych, jest si³¹ sprawcz¹

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH

ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH Jacek Szo³tysek Akademia Ekonomiczna w Katowicach jacek2855@gmx.net Artyku³ recenzowany ZARZ DZANIE PRZEP YWAMI ADUNKÓW W MIASTACH W TMiR nr 2 z 2006 roku Autor przedstawi³ analizê przep³ywów zarówno ³adunków

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

Marian Dobrzyñski, Krzysztof Klincewicz* Zarz¹dzanie ludÿmi a TI automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji

Marian Dobrzyñski, Krzysztof Klincewicz* Zarz¹dzanie ludÿmi a TI automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji Marian Dobrzyñski, Krzysztof Klincewicz* Zarz¹dzanie ludÿmi a TI automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji Marian Zarz¹dzanie Dobrzyñski, ludÿmi Artyku³ a Krzysztof TI przedstawia automatyzacja Klincewicz

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo