UMOWA NR. 1 Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR. 1 Definicje"

Transkrypt

1

2

3 W dniu r. w Bydgoszczy pomiędzy: UMOWA NR Miastem Bydgoszcz z siedzibą przy ulicy Jezuickiej 1, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym", reprezentowanym przez. a.reprezentowanym przez.., zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Definicje Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie z dużej litery, Strony Umowy nadają im znaczenie wskazane w definicjach: 1. Umowa - oznacza niniejszą umowę zawartą pomiędzy Stronami. 2. Strony - Zamawiający i Wykonawca rozumiani łącznie. 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa udostępnienia z wdrożeniem oprogramowania zwanego Systemem Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych, w skrócie SKOOK, które będzie umożliwiało w czasie rzeczywistym monitoring GPS pojazdów odbierających odpady komunalne oraz identyfikację pojemników na odpady komunalne na terenie gminy Bydgoszcz wraz z testowym wyposażeniem do identyfikacji odbioru odpadów komunalnych oraz zakup 10 (dziesięciu) urządzeń mobilnych, typu tablet, wyposażonych w aplikację zapewniającą komunikację z SKOOK. 2. Zakres przedmiotu umowy jest szczegółowo ujęty w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy i jest jej integralną częścią. 3. Oprócz zapisów w Opisie przedmiotu zamówienia, wymienionym w 2 ust. 2, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji SKOOK opisującej funkcje i sposób korzystania z SOKOK przez użytkowników oraz administratorów. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony System Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych stanowi jego własność, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub pokrewnych lub praw z tytułu własności przemysłowej, oraz że nie jest obciążony prawami i roszczeniami osób trzecich, a zawarcie niniejszej umowy nie wymaga zgody osoby trzeciej. W przypadku zgłoszenia przez podmioty trzecie względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych lub praw z tytułu własności przemysłowej w związku z korzystaniem z Systemu Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności. 5. W ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z SKOOK na czas określony w 3, przez minimum 30 użytkowników korzystających ze SKOOK. Licencja ma charakter niewyłączny i nieprzenoszalny. 6. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na następujących polach eksploatacji: a) używanie i korzystanie ze wszelkich funkcjonalności SKOOK, utrwalanie, katalogowanie i monitorowanie danych za pomocą SKOOK, wprowadzanie danych do pamięci serwera SKOOK, b) używanie SKOOK za pomocą sieci Internet oraz Intranet, BOK-II Strona 1 z 7

4 c) używanie wyłącznie na użytek Zamawiającego dokumentacji opisującej funkcje i sposób korzystania z SKOOK, d) powielanie wyłącznie na użytek Zamawiającego dokumentacji opisującej funkcje i sposób korzystania z SKOOK. 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym Harmonogramem określonym w Załączniku Nr 2 do Umowy. 3 Termin trwania Umowy Umowa zostaje zawarta na czas określony od daty podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. 4 Ogólne zasady współpracy między Stronami 1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy ze sobą w trakcie wykonywania Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy na każdym etapie wykonywania Umowy wszelkich posiadanych informacji mających znaczenie dla prawidłowej i kompletnej realizacji Umowy. 3. Strony wyznaczą swoich przedstawicieli, odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg realizacji zobowiązań wynikających z Umowy wraz ze wskazaniem Kanału komunikacji dla poszczególnych przedstawicieli. Wykaz przedstawicieli Stron znajduje się w Załączniku Nr 3 do Umowy. 4. Każda ze Stron ma prawo do zmiany przedstawicieli za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony. Zmiana obowiązuje od następnego dnia roboczego od dnia doręczenia powiadomienia i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 5 Poufność i ochrona danych osobowych i praw autorskich 1. Strony zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności polegającej na tym, iż nie ujawnią żadnej nieuprawnionej osobie trzeciej informacji poufnych. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku zawarciem, wykonywaniem i rozwiązaniem Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są informacjami poufnymi lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zmianami). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować, jako poufną. 2. Strony nie mogą też wykorzystać informacji poufnych inaczej niż do celów określonych w Umowie. 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych: a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji, c) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawnienia przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności, BOK-II Strona 2 z 7

5 d) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie Umowy, e) dotyczących faktu zawarcia Umowy, z wyłączeniem jej postanowień szczególnych, w zakresie wykorzystania tej okoliczności w materiałach marketingowych Strony, f) dotyczących faktu zawarcia Umowy oraz jej postanowień szczególnych, których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu prowadzącego audyt lub świadczącego pomoc prawną pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji. 4. W przypadku, gdy jedna Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia informacji poufnych drugiej Strony albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę oraz poinformować odbiorcę Informacji Poufnych o ich poufnym charakterze. 5. Każda ze Stron ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej Stronie wskutek ujawnienia informacji, w posiadanie, których weszła w związku z realizacją Umowy. 6. Wykonawca oświadcza, że zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności majątkowej na jego pierwsze żądanie, za naruszenie praw osób trzecich, w tym także autorskich praw majątkowych, a także bierze wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób i podmiotów trzecich związane z realizacją przez niego przedmiotu umowy. 7. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje Strony w przypadku, gdy informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa jest lub stanie się publicznie znana bez naruszenia zobowiązania do zachowania poufności na podstawie niniejszej Umowy; zostanie ujawniona zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zmianami), zostanie otrzymana od strony trzeciej bez naruszenia zobowiązania do poufności ciążącego na stronie trzeciej; zostanie ujawniona na żądanie właściwych organów władzy państwowej, samorządowej lub sądu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; zostanie ujawniona w celu wszczęcia lub prowadzenia postępowania sądowego, administracyjnego lub karnego; zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony. 8. Strony ustalają, że w celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający powierza Wykonawcy możliwość przetwarzania danych osobowych zgromadzonych i przetwarzanych w SKOOK. Strony w odrębnej umowie uregulują w sposób kompleksowy kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszym ustępie z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 9. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych osobowych przekraczających zakres i cel opisany powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 10. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zawartych w SKOOK. 11. Zamawiający wyraża zgodę na upoważnianie przez Wykonawcę swoich pracowników, którzy będą przetwarzać dane osobowe zawarte w SKOOK. 12. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe zawarte w zbiorach, o których mowa w ust. 14 będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy w sposób zapewniający pełną poufność powierzonych danych, dokumentów i informacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych (DZ. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024). BOK-II Strona 3 z 7

6 13. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych do zastosowania po swojej stronie środków zabezpieczających, o których mowa w art wyżej wymienionej ustawy. 14. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające odpowiednie upoważnienie wydane przez Wykonawcę. 15. Wykonawca prowadzić będzie ewidencję osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na podstawie Umowy, którą udostępni do wglądu na każdorazowy wniosek Zamawiającego. 16. Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy i przez okres jej obowiązywania dane osobowe, powierzone do przetwarzania, są i będą zabezpieczone po stronie Zamawiającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a zabezpieczenia te spełniają wymogi ustawy o ochronie danych osobowych i odpowiednich przepisów. 17. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowane po stronie Zamawiającego środki i procedury ochrony danych, dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych, do której prowadzenia zobowiązany jest Zamawiający oraz realizację ewentualnych obowiązków dotyczących zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 18. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego w związku z niezgodnym z Umową przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych, jest ograniczona do 40% wartości całkowitej Umowy netto. 6 Zobowiązania Wykonawcy w zakresie infrastruktury i świadczenia sługi w modelu SaaS 1. Wykonawca zobowiązuje się - w przypadku zmiany fizycznej lokalizacji serwerów dedykowanych do realizacji usługi objętej przedmiotem umowy - zawiadomić Zamawiającego co najmniej na 30 dni przed planowaną zmianą, co umożliwi weryfikację wymagań dotyczących ochrony danych, w tym danych osobowych, tajemnic prawnie chronionych, a także wskazać ewentualne wymagania krytyczne Zamawiającego związane z ochroną posiadanych zasobów. 2. Wykonawca oświadcza, że w każdym czasie umożliwi Zamawiającemu pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa oraz posiadanych przez Wykonawcę środków technicznych zabezpieczających centra przetwarzania danych. 3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do bieżącego raportowania wszystkich incydentów bezpieczeństwa danych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczyć będą danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, a także zobowiązuje się do zwalczania skutków takich naruszeń bezpieczeństwa. 4. Wykonawca oświadcza, że zapewnia bezpieczeństwo techniczne poprzez system ochrony i zabezpieczeń, stosowanie barier fizycznych, kontroli dostępu, monitoringu, ochrony przeciwpożarowej, odrębnych i niezależnych od dostawcy źródeł zasilania oraz zaawansowane systemy UPS. BOK-II Strona 4 z 7

7 5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu, zobowiązuje się dokonać eksportu danych do plików zewnętrznych w formacie CSV i XML wraz z aktualnym opisem struktury danych, i przekazać pliki w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego w sposób ustalony przez Strony. 6. W przypadku zakończenia okresu, na który jest zawarta umowa lub jej rozwiązania, wypowiedzenia, lub wygaśnięcia z jakiejkolwiek innej przyczyny, Wykonawca zobowiązuje się dokonać eksportu danych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5, które będą zaktualizowane na ostatni dzień obowiązywania umowy. 7. Wykonawca usunie wszystkie dane i kopie zapasowe dotyczące przedmiotu Umowy w ciągu 30 dni od zakończenia okresu, na który jest zawarta Umowa lub jej rozwiązania, wypowiedzenia, lub wygaśnięcia z jakiejkolwiek innej przyczyny. 7 Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy 1. Strony zgodnie ustalają, że Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta w przypadku, gdy Zamawiający dopuści się opóźnienia wynagrodzenia określonego w Umowie trwającego, co najmniej 6 (sześć) tygodni od dnia wymagalności wynagrodzenia i pomimo pisemnego wezwania do zapłaty nie dokona zapłaty należności, przy czym dodatkowy termin do zapłaty nie może być krótszy aniżeli 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wezwania do zapłaty. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania Umowy. 8 Odpowiedzialność Stron i kary umowne 1. W przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków Wykonawcy w stosunku do terminów zakreślonych w punkcie IV.6 Opisu przedmiotu Zamówienia, tj. Załącznika Nr 1 do Umowy w odniesieniu do SKOOK, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości: Zgłoszenie błędu Błąd krytyczny Kara umowna za zwłokę w stosunku do terminów określonych w punkcie IV.6 Opisu przedmiotu zamówienia, tj. Załącznika Nr 1 do Umowy 300 zł netto za każdy Dzień roboczy zwłoki przez okres pierwszych 3 Dni roboczych zwłoki i 700 zł netto począwszy za czwarty i każdy kolejny Dzień roboczy zwłoki Błąd niekrytyczny 100 zł netto za każdy Dzień roboczy zwłoki przez okres pierwszych 3 Dni roboczych zwłoki i 300 zł netto począwszy za czwarty i każdy kolejny Dzień roboczy zwłoki BOK-II Strona 5 z 7

8 2. Strony ustalają, że obciążanie Wykonawcy karami umownymi następować będzie na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Zamawiającego, płatnych w terminie 7 dni od daty otrzymania. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości szkody, na zasadach ogólnych. 9 Zmiana Umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, w szczególności zmiany Umowy mogą dotyczyć : a) terminu realizacji Umowy, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, c) zmiany wysokości podatków i opłat, w szczególności podwyższenia wysokości podatku VAT, d) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących sytuacjach: a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 Dni roboczych od dnia ww. zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o liczbę dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło; b) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian. 4. W przypadku podwyższania stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących, Strony dokonają zmiany Umowy w zakresie zmiany stawki podatku VAT i wysokości ceny (wynagrodzenia) brutto Wykonawcy (wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostanie bez zmian). 5. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian adresów lub numerów telefonów czy faksów, przedstawicieli określonych w Załączniku Nr 3 do Umowy. 10 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Łączne wynagrodzenie z tytułu należytej realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wynosi zł netto (słownie: ),.zł (słownie: ) brutto. 2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała następująco: a) miesięcznie w okresie od dnia podpisania Umowy do 31 grudnia 2015 r. w kwocie zł (słownie:..) brutto zawierająca podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, BOK-II Strona 6 z 7

9 b) miesięcznie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie zł (słownie:..) brutto zawierająca podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) zakup 10 (dziesięciu) urządzeń mobilnych, typu tablet, wyposażonych w aplikację umożliwiającą komunikację z SKOOK jednorazowo w kwocie.z (słownie: ) brutto zawierająca podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt a, b będzie płatne z dołu na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę nie później niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca (tj. po upływie miesięcznego okresu rozliczeniowego), w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt c będzie płatne z dołu na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę nie później niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca po dostarczeniu urządzeń mobilnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 5. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Faktury VAT powinny być wystawione na płatnika Miasto Bydgoszcz. 7. W przypadku, gdy Zamawiający dopuści się zwłoki w zapłacie wynagrodzenia zgodnie z terminami wynikającymi z niniejszej umowy Wykonawca jest uprawniony do naliczania ustawowych odsetek za okres zwłoki. 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty poniesione, jakie mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 11 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem umowy Strony będą starały się rozstrzygać w trybie negocjacji. 2. Jeżeli działania podjęte w myśl ust. 1, nie przyniosą rezultatu zadowalającego obie Strony w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednie zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 4. Umowę wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca Wykaz załączników: Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 2 Harmonogram Załacznik Nr 3 Wykaz przedstawicieli Stron BOK-II Strona 7 z 7

10 Załącznik Nr 1 do Umowy I. Przedmiot oraz zakres zamówienia Opis przedmiotu zamówienia ( ; ; ) 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia z wdrożeniem oprogramowania zwanego Systemem Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych, w skrócie SKOOK, które będzie umożliwiało w czasie rzeczywistym monitoring GPS pojazdów odbierających odpady komunalne oraz identyfikację pojemników na odpady komunalne na terenie gminy Bydgoszcz wraz z testowym wyposażeniem do identyfikacji odbioru odpadów komunalnych oraz zakup urządzeń mobilnych, typu tablet, wyposażonych w aplikację zapewniającą komunikację z SKOOK. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) udostępnienie SKOOK zgodnego z wymaganiami zawartymi w punkcie III, b) zaimportowanie przekazanych przez Zamawiającego danych nieruchomości, z których są odbierane odpady komunalne c) zapewnienie asysty technicznej przez cały okres obowiązywania umowy, d) zapewnienie szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi SKOOK, e) udostępnianie bezpłatnych aktualizacji SKOOK zawierających nowe funkcjonalności, uwzględniających zmiany zachodzące w powszechnie obowiązującym prawie krajowym i lokalnym oraz wynikające z wewnętrznych uregulowań Zamawiającego, f) udostępnienie i zainstalowanie niezbędnego, testowego wyposażenia do identyfikacji odbioru pojemników na odpady komunalne na: - wskazanym przez Zamawiającego, jednym z pojazdów firmy wywozowej, - wybranych przez Zamawiającego pojemnikach na odpady komunalne, g) zakup 10 (dziesięciu) urządzeń mobilnych, typu tablet, wraz z aplikacją mobilną zapewniającą komunikację z SKOOK II. Pojęcia podstawowe Użyte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia słowa lub skróty należy rozumieć następująco: 1. SKOOK przedmiot zamówienia, skrót nazwy System Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych, 2. Firma wywozowa podmiot, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych, 3. SaaS Software as a Service, oprogramowanie jako usługa jeden z modeli chmury obliczeniowej, polegający na dystrybucji oprogramowania, w którym aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez Wykonawcę Zamawiającemu przez Internet, 4. PW punkt wywozowy lokalizacja umiejscowienia pojemników na odpady, z której dokonywane są odbiory odpadów komunalnych, 5. Godziny robocze oznaczają godziny 07:30 16:30: poniedziałek, środa, czwartek, 07:30 18:30: wtorek, 07:30 14:30: piątek, 6. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy /Dz. U. 1951, Nr 4, poz. 28 z późn. zm./przypadających w którymkolwiek z tych dni, 7. Roboczogodzina oznacza umowną jednostkę rozliczeniową pracochłonności w wymiarze 60 minut. III. Wymagania funkcjonalne i techniczne dla Systemu Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych (SKOOK) 1. SKOOK musi umożliwiać automatyczne przesyłanie danych z dowolnych systemów lokalizowania pojazdów GPS oraz z dowolnych systemów identyfikacji RFID poprzez zdefiniowany interfejs opisany wymaganiami w punkcie IX. BOK-II Strona 1 z 13

11 2. Zamawiający wymaga, aby dostęp do oprogramowania świadczony był w tzw. modelu SaaS, za pomocą przeglądarki internetowej, przy użyciu szyfrowanego połączenia SSL. 3. Wymagane jest, aby było możliwe przeniesienie oprogramowania do infrastruktury Zamawiającego. W sytuacji przenosin oprogramowania do infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca poda wymagania dotyczące wymaganego środowiska, w którym ma działać oprogramowanie oraz zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie do poprawnego funkcjonowania. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kopii bezpieczeństwa w trakcie obowiązywania umowy: a) co najmniej jeden raz na 24 godziny w trybie przyrostowym, b) co najmniej raz w tygodniu całej bazy danych. 5. Kopie bezpieczeństwa muszą być przechowywane na oddzielnym serwerze fizycznym, innym niż ten, na którym będzie zainstalowany SKOOK. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania co najmniej następującej ilości kopii bezpieczeństwa: a) 30 kopii wykonywanych w trybie przyrostowym co najmniej raz na 24 godziny, b) 4 kopii całej bazy danych wykonywanych co najmniej raz w tygodniu. 7. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, maksymalnie dwa razy w miesiącu, przekazania kopii bezpieczeństwa na elektronicznych nośnikach danych, takich jak: DVD, CD. 8. Praca z oprogramowaniem musi być możliwa dla minimum 30 użytkowników, na wielu stanowiskach jednocześnie. 9. Oprogramowanie musi zapewniać wymianę danych z systemami zewnętrznymi poprzez Web Services. 10. Wszystkie funkcje muszą być dostępne z poziomu jednej aplikacji. 11. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności dopuszcza się instalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerach Zamawiającego. 12. SKOOK musi zapewniać, aby gromadzone dane były dostępne w czasie rzeczywistym on-line, a także umożliwiać dostęp do danych historycznych, co najmniej z całego okresu trwania umowy. 13. Oprogramowanie powinno wykorzystywać maksymalnie dużą ilość słowników referencyjnych. Koniecznym słownikiem referencyjnym jest słownik prefiksów i nazw ulic Bydgoszczy, który zostanie dostarczony przez Zmawiającego, a także słowniki: typów odpadów, typów pojemników, definicji notatek, częstotliwości, instalacji, typów nieruchomości. 14. Modyfikacja słowników musi być dostępna poprzez interfejs dla uprawnionych użytkowników, z możliwością masowego importu oraz eksportu danych słownikowych, co najmniej do formatu plików CSV. 15. Oprogramowanie musi umożliwiać prezentację na mapie danych pochodzących z systemów lokalizowania pojazdów GPS w zakresie: a) określenia aktualnej lokalizacji wszystkich pojazdów firm wywozowych, jak i każdego pojazdu z osobna, b) określenia kierunku przemieszczania się pojazdów, ich prędkości, stanu czujników zainstalowanych na pojazdach. 16. Oprogramowanie musi gromadzić dane z systemów identyfikacji RFID firm wywozowych, co najmniej w zakresie typów zdarzeń oraz informacji szczegółowych dotyczących każdego z nich, wymienionych w poniższej tabeli: Rejestrowane dane Typ zdarzenia (bez względu na typ zdarzenia, oprócz danych wymienionych poniżej, wymagane jest, aby każde zdarzenie posiadało: identyfikator pojazdu, datę, czas, współrzędne geograficzne) Moment rejestracji Punkt jazdy Maksymalna prędkość od poprzedniego punktu jazdy, kierunek, dystans od poprzedniego punktu Gdy pojazd jest w ruchu, nie rzadziej, niż co 100m BOK-II Strona 2 z 13

12 jazdy lub co 30 sekund Punkt postoju Załadunek pojemnika Wyładunek pojazdu Notatka z miejsca załadunku Załadunek odpadów problemowych Wyładunek odpadów problemowych Załadunek worka Kod RFID pojemnika *, typ pojemnika *, typ odpadu *, kod PW Kod RFID pojemnika *, typ pojemnika *, typ odpadu *, kod PW, identyfikator notatki, treść notatki Typ odpadu *, kod PW, identyfikator notatki, treść notatki Typ odpadu *, kod PW, identyfikator notatki, treść notatki Kod kreskowy worka *, typ worka *, kod PW Gdy pojazd stoi, nie rzadziej, niż co 5 minut Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia * - dotyczy jeśli pojazd firmy wywozowej wyposażony jest w system identyfikacji pojemników RFID 17. Wymagane jest, aby było możliwe wyszukiwanie informacji pochodzących z systemów GPS oraz systemów identyfikacji RFID, co najmniej w zakresie: a) lokalizacji na mapie pojazdu firmy wywozowej lub trasy danego pojazdu po podaniu np. numeru rejestracyjnego, nazwy pojazdu, w zdefiniowanym historycznym przedziale czasowym lub czasie rzeczywistym, b) typów zdarzeń (wymienionych w punkcie III.16) zarejestrowanych przez systemy identyfikacji RFID na poszczególnych pojazdach firm wywozowych oraz szczegółowych informacji dotyczących danego typu zdarzenia. 18. Gromadzone dane muszą być możliwe do prezentowania w oprogramowaniu w formie tabelarycznej oraz na mapie. Wszelkie dane dotyczące zarejestrowanych zdarzeń, mające odzwierciedlenie na mapie muszą być powiązane z danymi prezentowanymi w formie tabeli. W efekcie, po zaznaczeniu zdarzenia na mapie musi być one równolegle zaznaczane w tabeli. Taki sam efekt musi być widoczny, gdy zaznaczy się zdarzenie w tabeli równolegle zdarzenie ma być prezentowane na mapie. 19. Prezentowane dane w formie tabelarycznej muszą być możliwe do filtrowania na podstawie wartości z każdej kolumny. Wynik filtrowania w tabeli powinien być widoczny także na mapie w postaci tylko tych zdarzeń, które mają odpowiednik w przefiltrowanej tabeli. 20. Musi być dostępna funkcjonalność definiowania filtrów i ich zapisywania, aby mogli z nich korzystać wszyscy użytkownicy SKOOK. 21. SKOOK musi umożliwiać tworzenie raportów dotyczących czasów pracy poszczególnych pojazdów firm wywozowych, ilości przejechanych kilometrów, czasów pracy i ilości uruchomień kontrolowanych urządzeń na pojazdach. 22. Jako mapy muszą być dostępne co najmniej trzy różne podkłady, z możliwością przełączania się pomiędzy nimi. W przypadku zastosowania komercyjnych map podkładowych, Wykonawca zadba BOK-II Strona 3 z 13

13 o ich aktualizację, co najmniej trzy razy w roku. W przypadku mniejszej niż trzy ilości aktualizacji wydanych przez komercyjnego dostawcę map podkładowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualizacji map podkładowych w ilości dostępnej u komercyjnego dostawcy map podkładowych. 23. Nawigacja po mapie musi być intuicyjna, tzn. przesuwanie widoków mapy musi być możliwe przez przeciąganie myszką komputerową, a zbliżanie i oddalanie widoków musi być możliwe przez używanie rolki w myszce komputerowej. 24. Mapa musi mieć możliwość prezentowania dodatkowych warstw udostępnianych przez usługę WMS, pliki SHP. 25. Z poziomu mapy, po wskazaniu punktu, musi być możliwość przejścia do widoku Google Street View we wskazanym punkcie. 26. Mapa musi mieć możliwość prezentacji danych w tej samej karcie przeglądarki internetowej co pozostałe funkcjonalności SKOOK. 27. Musi istnieć możliwość wrysowania na mapę dodatkowych obiektów typu punkt, linia, poligon, bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. 28. Oprogramowanie musi umożliwiać masowy import punktów określonych współrzędnymi geograficznymi w układzie 2000 (strefa VI) o kodzie EPSG Oprogramowanie musi pozwalać na kontrolę wjazdu i wyjazdu pojazdów ze zdefiniowanego obszaru. 30. Obiekty na mapie symbolizujące pojemniki, muszą być rozróżnialne kolorem w zależności od statusu wykonania zlecenia: odebrany, nieodebrany, a wskazanie konkretnego pojemnika musi dostarczać informacje co najmniej o typie pojemnika, typie odpadów, częstotliwości odbioru. 31. SKOOK musi umożliwiać tworzenie raportów na podstawie wszystkich gromadzonych danych. 32. Możliwość tworzenia raportów nie może być uzależniona od wsparcia ze strony Wykonawcy. Musi być możliwość wykonania każdego raportu narzędziami, funkcjami dostępnymi dla Zamawiającego. 33. Generowane raporty muszą mieć możliwość eksportu, co najmniej do formatów XLS, PDF. 34. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie generowało co najmniej następujące raporty: a) raport zalogowań pojemników, zawierający: - nr pojazdu, - nr trasówki, - identyfikator taga RFID pojemnika, - kod odpadu, - typ pojemnika, - identyfikator nieruchomości, - adres lokalizacji, - notatki, - sektor, - identyfikator PW, - data planowanego odbioru, - data rzeczywistego odbioru, - informację czy odbiór odpadów z PW został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, Dodatkowo przy uruchamianiu raportu musi być dostępny parametr umożliwiający określenie, czy raport ma zwrócić punkty, które powinny zostać obsłużone danego dnia, a nie zostały. b) raport zarejestrowanych zdarzeń informujących o przesypie pojemników w PW za dowolny wybrany okres z podziałem na sektory, c) raport z informacjami o pojemnikach, których odbiór nastąpił w późniejszym terminie niż było przewidziane w harmonogramie, za dowolnie wybrany okres z podziałem na sektory, 35. Wymagana jest funkcjonalność pozwalająca planowanie cyklicznego (co najmniej w interwałach czasowych: dziennym, tygodniowym, miesięcznym) generowania dowolnych raportów oraz automatycznego wysyłania ich na zdefiniowane adresy mailowe. 36. Oprogramowanie musi zawierać konfigurator umożliwiający definiowanie alarmów informujących o wystąpieniu określonego zdarzenia. BOK-II Strona 4 z 13

14 37. Wymagane jest, aby istniały zdefiniowane alarmy (z możliwością włączania/wyłączania) informujące co najmniej o: a) wyjeździe pojazdu poza określony obszar, b) uruchomieniu mechanizmu załadunkowego poza wyznaczonym obszarem, c) otwarciu odwłoka poza wyznaczonym obszarem, d) wysłaniu notatki z pojazdu firmy wywozowej, e) załadunku niezidentyfikowanego przez system pojemnika, f) odbiorze niepoprawnego kodu odpadu, g) zatrzymaniu pojazdu firmy wywozowej poza zdefiniowanymi obszarami, h) rozbieżnościach harmonogramu z rzeczywiście zrealizowanymi odbiorami odpadów komunalnych, i) odbiorze danego pojemnika więcej razy niż było to zaplanowane w ciągu jednego dnia, j) nieodebranych pojemnikach w danym dniu, k) odbiorze pojemnika nieobjętego system, l) zaniku sygnału GPS, m) awariach sygnału GPS. 38. Musi być dostępna historia wszystkich alarmów dla danego pojazdu firmy wywozowej i powiązanego z nim pojemnika z danej trasówki. Historia alarmów musi być pokazywana w poszczególnych rekordach. 39. Oprogramowanie musi umożliwiać wprowadzanie danych dotyczących wymienionych poniżej obiektów, co najmniej w wyszczególnionych zakresach: a) Nieruchomość: - ulica, - numer budynku, - numer lokalu, - kod pocztowy, - miejscowość, - poczta, - sektor, - uwagi, - funkcja użytkowa nieruchomości (wartości pochodzące ze słownika). b) Podmiot: - nazwisko pierwsze, - nazwisko drugie, - imię pierwsze, - imię drugie, - ulica, - numer domu, - numer lokalu, - kod pocztowy, - miejscowość, - poczta, - numer telefonu, Musi być możliwość rejestrowania informacji o odbiorach jednorazowych odpadów komunalnych z przypisaniem do konkretnej nieruchomości oraz podmiotu. 41. Musi być możliwość zarejestrowania w oprogramowaniu formularza Zgłoszenia ZG-1, który stanowi załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia. 42. Administratorzy SKOOK muszą mieć możliwość: a) wpływu na wygląd etykiet, ikon prezentowanych na mapie, które przedstawiają m.in. pojemniki, pojazdy firm wywozowych, stany, w których znajdują się pojazdy firm wywozowych, nieruchomości, BOK-II Strona 5 z 13

15 b) definiowania treści notatek stałych, które mogą być wykorzystywane przez pracowników firm wywozowych w trakcie wykonywania odbiorów odpadów komunalnych, c) zarządzania użytkownikami (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie), d) ustalania reguł bezpieczeństwa logowania, tj.: - ustalanie długości, konfiguracji znaków haseł użytkowników, - wymuszanie zmiany hasła po określonej ilości dni, - definiowanie puli adresów IP, z których możliwe jest logowanie, e) dostępu do środowiska, w którym zainstalowany będzie SKOOK, w szczególności do: - bazy danych, - geoserwera, z uprawnieniami administracyjnymi. IV. Asysta techniczna 1. Wykonawca zapewni asystę techniczną dla przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy w zakres, której wchodzi: a) przygotowanie systemu oraz utrzymanie transmisji danych od wskazanych przez Zamawiającego Firm wywozowych w zakresie systemów lokalizowania pojazdów GPS oraz systemów identyfikacji RFID, b) udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego oraz pomoc i doradztwo w sprawie używania SKOOK w formie konsultacji telefonicznych, mailowych, c) udostępnianie bezpłatnych aktualizacji SKOOK zawierających nowe funkcjonalności, uwzględniających zmiany zachodzące w powszechnie obowiązującym prawie ustawowym, prawie lokalnym, wynikające z wewnętrznych uregulowań Zamawiającego oraz wdrożonych u innych klientów Wykonawcy, d) usuwanie wszelkich błędów SKOOK, klasyfikowanych wg następujących kategorii: - błąd krytyczny - nieprawidłowe działanie SKOOK, niezgodne z jego dokumentacją, uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z funkcji niezbędnej do jego bieżącej pracy oraz powodujące przekroczenie terminów ustawowych i ustalonych wewnętrznymi procedurami, - błąd niekrytyczny - nieprawidłowe działanie SKOOK, niezgodne z jego dokumentacją, powodujące niedogodności i ograniczenia w użytkowaniu oprogramowania lecz umożliwiające Zamawiającemu korzystanie z funkcji niezbędnych do bieżącej pracy, e) wykonywanie modyfikacji SKOOK na wniosek Zamawiającego. 2. Asysta techniczna świadczona będzie w godzinach roboczych Zamawiającego. 3. Wykonawca zadba, aby wszelkie prace konserwacyjne, aktualizacyjne były przeprowadzane bez zakłócania normalnej pracy Zamawiającego. 4. Wykonawca udostępni aplikację on-line, typu CRM, w celu umożliwienia przesyłania przez Zamawiającego wszelkich zgłoszeń oraz bieżącego monitorowania stanu realizowanych zgłoszeń. 5. Zamawiający wymaga zarezerwowania przez Wykonawcę 70 (siedemdziesiąt) roboczogodzin na realizację wnioskowanych modyfikacji SKOOK. 6. Dla poszczególnych kategorii zgłoszeń Wykonawca zobowiązuje się zachować następujące, maksymalne terminy w zależności od kategorii zgłoszenia: Zgłoszenie Błędu: Czas Reakcji Czas Usunięcia Błędu tj. czas na usunięcie Błędu przez Wykonawcę Błąd krytyczny 1 Godzina robocza 1 Dzień roboczy Błąd niekrytyczny 1 Dzień roboczy 5 Dni roboczych BOK-II Strona 6 z 13

16 Zgłoszenie Zapytania Czas Reakcji Czas odpowiedzi Wykonawcy na Zapytanie 1 Dzień roboczy do 14 Dni roboczych Zgłoszenie potrzeby wykonania Modyfikacji Czas Reakcji Czas odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie potrzeby wykonania Modyfikacji wraz z sporządzeniem i przesłaniem wstępnego harmonogramu wykonania 3 Dni robocze do 10 Dni roboczych 7. Czas reakcji na zgłoszenie obliczany jest od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego do chwili otrzymania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę. 8. Czas na usunięcie błędu lub na udzielenie odpowiedzi na zapytanie, zgłoszenie potrzeby wykonania modyfikacji liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpiło doręczenie danego zgłoszenia Wykonawcy. 9. Czas Reakcji jest wliczany do czasu na usunięcie błędu lub na udzielenie odpowiedzi na zapytanie, zgłoszenie potrzeby wykonania Modyfikacji. 10. Na wniosek Wykonawcy możliwe jest wydłużenie czasów dla poszczególnych kategorii zgłoszeń określonych w tabeli w punkcie IV.6. Wydłużenie przedmiotowych czasów wymaga uzyskania zgody przedstawiciela Zamawiającego wyrażonej w formie elektronicznej ( ). 11. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na wniosek Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu, zestawienia zgłoszeń, które zostały wysłane do Wykonawcy oraz przedstawienia formy ich rozwiązania. 12. Wykonawca zobowiąże się utrzymać poziom dostępności SKOOK na poziomie nie niższym niż 97%, przy czym przez dostępność rozumie się brak wystąpienia w SKOOK błędów krytycznych oraz błędów niekrytycznych. Poziom dostępności będzie liczony wg następującego wzoru: (A / B) x 100%, gdzie poszczególne symbole oznaczają: - A suma minut dostępności SKOOK w okresie rozliczeniowym - B ilość wszystkich minut w okresie rozliczeniowym. Poprzez poziom dostępności SKOOK Zamawiający rozumie dostęp do SKOOK w godzinach roboczych dni roboczych. Poniżej określono poziomy dostępności z wysokościami kar umownych. Wysokość kar umownych naliczana będzie od wartości ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy. Dostępność Systemu Wysokość kary umownej* 96% do 96.9% 0,5% 95% do 95.9% 1% 94.9% i niżej 1,5% * - wartość % odnosi się do ryczałtu miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy BOK-II Strona 7 z 13

17 V. Szkolenia 1. Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia z zakresu obsługi SKOOK dla 15 osób, w ilości co najmniej 18 godzin, podzielonych na maksymalnie 6 godzinne sesje. 2. Miejscem, w którym odbywać się będą szkolenia będzie siedziba Zamawiającego. 3. Szkolenia będą się odbywać na sprzęcie Zamawiającego. VI. Udostępnianie aktualizacji SKOOK 1. Wykonawca będzie dokonywać bezpłatnych aktualizacji SKOOK zawierających nowe/poprawione funkcjonalności, uwzględniające zachodzące zmiany w: a) powszechnie obowiązującym prawie ustawowym, b) prawie lokalnym, c) wewnętrznych uregulowaniach, których Zamawiający zobowiązany jest przestrzegać. 2. Jeżeli aktualizacja wynika ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej lub Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, aktualizacja ta musi być udostępniona Zamawiającemu w terminie przed dniem wejścia w życie w/w przepisów, pod warunkiem, iż zostaną opublikowane w wyżej wymienionych publikatorach co najmniej 14 dni roboczych przed ich wejściem w życie, a jeżeli warunek ten nie jest spełniony w terminie 14 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie. 3. Wykonawca każdorazowo przed wykonaniem aktualizacji będzie informował Zamawiającego o takim zamiarze. 4. Każdorazowo po wykonaniu aktualizacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument zawierający listę wprowadzonych zmian, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. VII. Testowe wyposażenie do identyfikacji odbioru pojemników na odpady komunalne 1. Wykonawca w ramach wdrożenia i testowania SKOOK, na okres 3 miesięcy dostarczy i zainstaluje wyposażenie do identyfikacji pojemników na odpady komunalne na jednym z pojazdów firmy wywozowej, wskazanym przez Zamawiającego. 2. Wykonawca w ramach wdrożenia i testowania SKOOK, dostarczy i zainstaluje 300 transponderów RFID na pojemnikach na odpady komunalne, wskazanych przez Zamawiającego. 3. Wykonawca dostarczy i zainstaluje wyposażenie wymienione w punkcie VII.1 w czasie 30 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru SKOOK przez Zamawiającego. VIII. Urządzenia mobilne wraz z aplikacją mobilną 1. Wykonawca dostarczy 10 urządzeń mobilnych z zainstalowanymi aplikacjami mobilnymi umożliwiającymi komunikację z SKOOK. 2. Urządzenia mobilne muszą spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne: a) wielkość urządzenia 7, b) ekran pojemnościowy, c) rozdzielczość ekranu 1024x600, d) moduł telefonu pracujący w trybach GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 850/2100Mhz, e) moduł telefonu bez blokady Sim-Lock, f) interfejsy sieciowe: WLAN b/g/n, Bluetooth 4.0, g) moduł GPS, h) moduł czytnika RFID, i) pamięć RAM 1 GB, j) procesor czterordzeniowy 1,5 GHz, k) aparat fotograficzny 5 Megapiksela z funkcją geotagowania, l) bateria o pojemności mah, m) stopień ochrony urządzenia przed penetracją czynników zewnętrznych IP67, n) temperatura pracy -20 C do +50 C. 3. Minimalne Wymagania funkcjonalne dotyczące aplikacji mobilnej: a) wysyłanie do SKOOK bieżącej lokalizacji, BOK-II Strona 8 z 13

18 b) przesyłanie rejestrowanych danych do SKOOK w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci GSM, c) autoryzacja użytkownika, d) możliwość wyszukania PW w SKOOK, e) możliwość przypisania do wybranego PW pojemników na odpady komunalne z określeniem ich typu, przeznaczenia, f) możliwość przypisania do wybranego PW zdefiniowanej lub własnej notatki, g) możliwość zrobienia i przypisania zdjęcia do wybranej notatki, h) automatyczne przypisanie do wybranych notatek współrzędnych geograficznych (z modułu GPS) oraz czasu, i) możliwość przypisania do wybranego PW współrzędnych geograficznych, j) możliwość edycji pojemników w wybranych PW. IX. Wymagania interfejsu przesyłania danych 1. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa wymiany danych musi istnieć mechanizm autoryzacji, któremu będzie podlegać wywołanie każdej funkcji inicjującej przesył danych. 2. Interfejs przesyłania danych musi mieć wbudowany mechanizm ustalający zakres i ilość danych do pobrania z systemów lokalizowania pojazdów GPS oraz systemów identyfikacji RFID firm wywozowych. Mechanizm musi rozpoznawać, które dane zostały już wcześniej przesłane i inicjować pobieranie nowych danych. 3. Interfejs przesyłania danych musi uwzględniać co najmniej poniżej wymienione funkcje pobierające dane z zachowaniem przedstawionej struktury dla każdej z funkcji: a) GetVehicleList funkcja zwraca listę pojazdów używanych przez firmę wywozową Wartości zwracane przez funkcję: Wartość: vehicle id name plate-number mark model production-date kerb-weight side-number last-modification Opis wartości: Identyfikator pojazdu Nazwa Numer rejestracyjny Marka Model Data produkcji Masa własna Numer boczny Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu b) GetVehicleById funkcja zwraca wartości pojazdu o wskazanym identyfikatorze Wartości zwracane przez funkcję: Wartość: vehicle id name registration-number mark Opis wartości: Identyfikator pojazdu Nazwa Numer rejestracyjny Marka BOK-II Strona 9 z 13

19 model production-date kerb-weight side-number last-modification Model Data produkcji Masa własna Numer boczny Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu c) GetVehicleListLastState funkcja zwraca informacje o bieżących pozycjach i stanach pojazdów Wartości zwracane przez funkcję: Wartość: name datetime country Nazwa Data Kraj Opis wartości: latitude longitude state direction velocity last-modification Szerokość geograficzna Długość geograficzna Stan- (jazda, postój)- ostatnie zarejestrowane zdarzenie Kierunek Prędkość Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu Wskazuje datę i czas modyfikacji rekordu wskazanego przez pole Last-Continous-Data-Event-Time last-continous-dataevent-modtime last-continous-dataevent-time Wskazuje zarejestrowaną datę i czas wystąpienia ostatniego zdarzenia z ciągu zdarzeń które nie zostaną już zmodyfikowane. Oznacza to, że wszystkie zdarzenia zarejestrowane do tego czasu zostały już przesłane, nie występują już uzupełnienia i modyfikacje danych. Wszystkie dodane i zmodyfikowane w przyszłości rekordy będą miały datę i czas większy lub równy wskazanemu w tym polu d) GetVehicleEvents funkcja zwraca dane dotyczące pojazdu za zadany okres czasu Wartości zwracane przez funkcję: Wartość: vehicle-id event-type-id Opis wartości: Identyfikator pojazdu Identyfikator zdarzenia BOK-II Strona 10 z 13

20 DateTime gpscoordinates Data i czas ostatniego zdarzenia (Latitude, Longitude) Szerokość i długość geograficzna maxspeed Prędkość maksymalna od poprzedniego zarejestrowanego punktu w km/h distance direction RFID-code BARCODE container-id container-type-id waste-type-id location-id weight Notice notice-id last-modification Dystans przebyty od ostatniego zdarzenia w metrach Kierunek jazdy (azymut) w stopniach. Kod RFID pojemnika ( w przypadku gdy realizowany jest odbiór pojemnika wyposażonego w transponder RFID) Kod Kreskowy worka (w przypadku gdy realizowany jest odbiór worka wyposażonego w kod kreskowy) Identyfikator pojemnika/worka Identyfikator typu pojemnika/worka Identyfikator typu odpadu Identyfikator lokalizacji Masa zważona Notatka Identyfikator notatki Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu e) GetContainersList funkcja zwraca listę pojemników w danej lokalizacji Wartości zwracane przez funkcję: RFID Wartość: Opis wartości: Kod RFID pojemnika (dla pojemników) BARCODE container id Lon Lat location-id Kod Kreskowy worka (dla worków) Identyfikator pojemnika/worka Długość geograficzna Szerokość geograficzna Identyfikator lokalizacji BOK-II Strona 11 z 13

21 customer-id Last-modification Frequency Identyfikator klienta Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu Deklarowana częstotliwość odbioru (zgodnie ze słownikiem) f) GetRouteList funkcja zwraca zaplanowane trasy wywozowe w zadanym przedziale czasu Wartości zwracane przez funkcję: Wartość: location-id customer-id last-modification container-type-id route-waste-type-id Identyfikator lokalizacji Identyfikator klienta Opis wartości: Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu Identyfikator typu pojemnika/worka (zgodnie ze słownikiem) Identyfikator frakcji trasy (zgodnie ze słownikiem typu odpadu) g) GetScheduleList funkcja zwraca zaplanowane do odbioru pojemniki w zadanym przedziale czasu Wartości zwracane przez funkcję: RFID Wartość: BARCODE container id lon lat location-id customer-id last-modification route-waste-type-id container-type-id landfill Opis wartości: Kod RFID pojemnika (w przypadku zaplanowanych pojemników) Kod kreskowy (w przypadku zaplanowanych worków) Identyfikator pojemnika/worka Długość geograficzna Szerokość geograficzna Identyfikator lokalizacji Identyfikator klienta Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu Identyfikator frakcji trasy (zgodnie ze słownikiem typu odpadu) Identyfikator typu pojemnika/worka (zgodnie ze słownikiem) Identyfikator instalacji (zgodnie ze słownikiem instalacji) BOK-II Strona 12 z 13

22 h) GetFuncModificationStatus funkcja zwraca nazwy funkcji z czasami opisującymi ostatnią aktualizację danych przez interfejs Wartości zwracane przez funkcję: name Wartość: Opis wartości: Identyfikator funkcji wykorzystywanej do integracji last modification Czas ostatniej modyfikacji dla danej funkcji BOK-II Strona 13 z 13

23 Załącznik Nr 2 do Umowy Harmonogram realizacji przedmiotu umowy L.p. Nazwa Termin 1 Udostępnienie działającego SKOOK 30 dni od podpisania umowy 2 Dostarczenie licencji oraz dokumentacji obsługi SKOOK 3 Zaimportowanie danych nieruchomości 4 Dostarczenie 10 (dziesięciu) urządzeń mobilnych z aplikacją mobilną 5 udostępnienie i zainstalowanie testowego wyposażenia na wskazanym przez Zamawiającego pojeździe Firmy wywozowej oraz 300 transponderów RFID na wskazanych przez Zamawiającego pojemnikach na odpady komunalne 6 Rozpoczęcie transmisji danych od wskazanych przez Zamawiającego Firm wywozowych w zakresie systemów lokalizowania pojazdów GPS 30 dni od podpisania umowy 45 dni od podpisania umowy 60 dni od podpisania umowy 60 dni od podpisania umowy 45 dni od podpisania umowy 7 Przeprowadzenie szkoleń 8 Rozpoczęcie transmisji danych od wszystkich Firm Wywozowych w zakresie systemów lokalizowania pojazdów GPS oraz systemów identyfikacji RFID 70 dni od podpisania umowy 15 stycznia 2016 r. BOK-II

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ Wymagane przez Zamawiającego istotne postanowienia do Umowy Istotne postanowienia UMOWY NR na wdrożenie oprogramowania Umowa zostaje zawarta w dniu...r w Poznaniu pomiędzy: Specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 28 fax: 48 367 36 73.... Nazwa Zamawiającego CPD-ZP-263-64/2015 Oznaczenie sprawy Radom, dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWA. zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: UMOWA PROJEKT Z a ł ą c z n i k n r 7 S I W Z S p r a w a n r ZDW-DN-4-271- 15 /15 zawarta w dniu... 2015 r. w Krakowie pomiędzy: 1. reprezentowanym przez, zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym, a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Część II SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Umowie oznacza to niniejszą umowę na świadczenie Usług do posiadanego przez Zamawiającego Systemu e-oplatygeolog.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ROZPOZNANIA CENOWEGO na dostawę sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta w Iławie

FORMULARZ ROZPOZNANIA CENOWEGO na dostawę sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta w Iławie Załącznik nr 1 do rozpoznania cenowego znak: ZP.271.1.11.2015 FORMULARZ ROZPOZNANIA CENOWEGO na dostawę sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta w Iławie I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo