UMOWA NR. 1 Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR. 1 Definicje"

Transkrypt

1

2

3 W dniu r. w Bydgoszczy pomiędzy: UMOWA NR Miastem Bydgoszcz z siedzibą przy ulicy Jezuickiej 1, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym", reprezentowanym przez. a.reprezentowanym przez.., zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1 Definicje Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie z dużej litery, Strony Umowy nadają im znaczenie wskazane w definicjach: 1. Umowa - oznacza niniejszą umowę zawartą pomiędzy Stronami. 2. Strony - Zamawiający i Wykonawca rozumiani łącznie. 2 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest usługa udostępnienia z wdrożeniem oprogramowania zwanego Systemem Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych, w skrócie SKOOK, które będzie umożliwiało w czasie rzeczywistym monitoring GPS pojazdów odbierających odpady komunalne oraz identyfikację pojemników na odpady komunalne na terenie gminy Bydgoszcz wraz z testowym wyposażeniem do identyfikacji odbioru odpadów komunalnych oraz zakup 10 (dziesięciu) urządzeń mobilnych, typu tablet, wyposażonych w aplikację zapewniającą komunikację z SKOOK. 2. Zakres przedmiotu umowy jest szczegółowo ujęty w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy i jest jej integralną częścią. 3. Oprócz zapisów w Opisie przedmiotu zamówienia, wymienionym w 2 ust. 2, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji SKOOK opisującej funkcje i sposób korzystania z SOKOK przez użytkowników oraz administratorów. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony System Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych stanowi jego własność, nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub pokrewnych lub praw z tytułu własności przemysłowej, oraz że nie jest obciążony prawami i roszczeniami osób trzecich, a zawarcie niniejszej umowy nie wymaga zgody osoby trzeciej. W przypadku zgłoszenia przez podmioty trzecie względem Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych lub praw z tytułu własności przemysłowej w związku z korzystaniem z Systemu Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności. 5. W ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z SKOOK na czas określony w 3, przez minimum 30 użytkowników korzystających ze SKOOK. Licencja ma charakter niewyłączny i nieprzenoszalny. 6. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na następujących polach eksploatacji: a) używanie i korzystanie ze wszelkich funkcjonalności SKOOK, utrwalanie, katalogowanie i monitorowanie danych za pomocą SKOOK, wprowadzanie danych do pamięci serwera SKOOK, b) używanie SKOOK za pomocą sieci Internet oraz Intranet, BOK-II Strona 1 z 7

4 c) używanie wyłącznie na użytek Zamawiającego dokumentacji opisującej funkcje i sposób korzystania z SKOOK, d) powielanie wyłącznie na użytek Zamawiającego dokumentacji opisującej funkcje i sposób korzystania z SKOOK. 7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przyjętym Harmonogramem określonym w Załączniku Nr 2 do Umowy. 3 Termin trwania Umowy Umowa zostaje zawarta na czas określony od daty podpisania Umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. 4 Ogólne zasady współpracy między Stronami 1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy ze sobą w trakcie wykonywania Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania Wykonawcy na każdym etapie wykonywania Umowy wszelkich posiadanych informacji mających znaczenie dla prawidłowej i kompletnej realizacji Umowy. 3. Strony wyznaczą swoich przedstawicieli, odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg realizacji zobowiązań wynikających z Umowy wraz ze wskazaniem Kanału komunikacji dla poszczególnych przedstawicieli. Wykaz przedstawicieli Stron znajduje się w Załączniku Nr 3 do Umowy. 4. Każda ze Stron ma prawo do zmiany przedstawicieli za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony. Zmiana obowiązuje od następnego dnia roboczego od dnia doręczenia powiadomienia i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 5 Poufność i ochrona danych osobowych i praw autorskich 1. Strony zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności polegającej na tym, iż nie ujawnią żadnej nieuprawnionej osobie trzeciej informacji poufnych. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku zawarciem, wykonywaniem i rozwiązaniem Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są informacjami poufnymi lub że jako takie są traktowane przez drugą Stronę w szczególności stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zmianami). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie, czy informację tę ma traktować, jako poufną. 2. Strony nie mogą też wykorzystać informacji poufnych inaczej niż do celów określonych w Umowie. 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych: a) których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, b) których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji, c) które Strona uzyskała lub uzyska od osoby trzeciej, jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub zobowiązanie umowne wiążące tę osobę nie zakazują ujawnienia przez nią tych informacji i o ile Strona nie zobowiązała się do zachowania poufności, BOK-II Strona 2 z 7

5 d) w których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie Umowy, e) dotyczących faktu zawarcia Umowy, z wyłączeniem jej postanowień szczególnych, w zakresie wykorzystania tej okoliczności w materiałach marketingowych Strony, f) dotyczących faktu zawarcia Umowy oraz jej postanowień szczególnych, których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu prowadzącego audyt lub świadczącego pomoc prawną pod warunkiem, że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji. 4. W przypadku, gdy jedna Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia informacji poufnych drugiej Strony albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę oraz poinformować odbiorcę Informacji Poufnych o ich poufnym charakterze. 5. Każda ze Stron ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej Stronie wskutek ujawnienia informacji, w posiadanie, których weszła w związku z realizacją Umowy. 6. Wykonawca oświadcza, że zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności majątkowej na jego pierwsze żądanie, za naruszenie praw osób trzecich, w tym także autorskich praw majątkowych, a także bierze wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób i podmiotów trzecich związane z realizacją przez niego przedmiotu umowy. 7. Zobowiązanie do zachowania poufności nie obowiązuje Strony w przypadku, gdy informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa jest lub stanie się publicznie znana bez naruszenia zobowiązania do zachowania poufności na podstawie niniejszej Umowy; zostanie ujawniona zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zmianami), zostanie otrzymana od strony trzeciej bez naruszenia zobowiązania do poufności ciążącego na stronie trzeciej; zostanie ujawniona na żądanie właściwych organów władzy państwowej, samorządowej lub sądu zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa; zostanie ujawniona w celu wszczęcia lub prowadzenia postępowania sądowego, administracyjnego lub karnego; zostanie ujawniona za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony. 8. Strony ustalają, że w celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków przez Wykonawcę, Zamawiający powierza Wykonawcy możliwość przetwarzania danych osobowych zgromadzonych i przetwarzanych w SKOOK. Strony w odrębnej umowie uregulują w sposób kompleksowy kwestie związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w niniejszym ustępie z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 9. Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych osobowych przekraczających zakres i cel opisany powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego. 10. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych zawartych w SKOOK. 11. Zamawiający wyraża zgodę na upoważnianie przez Wykonawcę swoich pracowników, którzy będą przetwarzać dane osobowe zawarte w SKOOK. 12. Wykonawca oświadcza, że dane osobowe zawarte w zbiorach, o których mowa w ust. 14 będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy w sposób zapewniający pełną poufność powierzonych danych, dokumentów i informacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych (DZ. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024). BOK-II Strona 3 z 7

6 13. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania danych do zastosowania po swojej stronie środków zabezpieczających, o których mowa w art wyżej wymienionej ustawy. 14. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby posiadające odpowiednie upoważnienie wydane przez Wykonawcę. 15. Wykonawca prowadzić będzie ewidencję osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na podstawie Umowy, którą udostępni do wglądu na każdorazowy wniosek Zamawiającego. 16. Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy i przez okres jej obowiązywania dane osobowe, powierzone do przetwarzania, są i będą zabezpieczone po stronie Zamawiającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a zabezpieczenia te spełniają wymogi ustawy o ochronie danych osobowych i odpowiednich przepisów. 17. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowane po stronie Zamawiającego środki i procedury ochrony danych, dokumentację w zakresie ochrony danych osobowych, do której prowadzenia zobowiązany jest Zamawiający oraz realizację ewentualnych obowiązków dotyczących zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. 18. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego w związku z niezgodnym z Umową przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych. W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych, jest ograniczona do 40% wartości całkowitej Umowy netto. 6 Zobowiązania Wykonawcy w zakresie infrastruktury i świadczenia sługi w modelu SaaS 1. Wykonawca zobowiązuje się - w przypadku zmiany fizycznej lokalizacji serwerów dedykowanych do realizacji usługi objętej przedmiotem umowy - zawiadomić Zamawiającego co najmniej na 30 dni przed planowaną zmianą, co umożliwi weryfikację wymagań dotyczących ochrony danych, w tym danych osobowych, tajemnic prawnie chronionych, a także wskazać ewentualne wymagania krytyczne Zamawiającego związane z ochroną posiadanych zasobów. 2. Wykonawca oświadcza, że w każdym czasie umożliwi Zamawiającemu pełny dostęp do dokumentacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa oraz posiadanych przez Wykonawcę środków technicznych zabezpieczających centra przetwarzania danych. 3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do bieżącego raportowania wszystkich incydentów bezpieczeństwa danych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczyć będą danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, a także zobowiązuje się do zwalczania skutków takich naruszeń bezpieczeństwa. 4. Wykonawca oświadcza, że zapewnia bezpieczeństwo techniczne poprzez system ochrony i zabezpieczeń, stosowanie barier fizycznych, kontroli dostępu, monitoringu, ochrony przeciwpożarowej, odrębnych i niezależnych od dostawcy źródeł zasilania oraz zaawansowane systemy UPS. BOK-II Strona 4 z 7

7 5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu, zobowiązuje się dokonać eksportu danych do plików zewnętrznych w formacie CSV i XML wraz z aktualnym opisem struktury danych, i przekazać pliki w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego w sposób ustalony przez Strony. 6. W przypadku zakończenia okresu, na który jest zawarta umowa lub jej rozwiązania, wypowiedzenia, lub wygaśnięcia z jakiejkolwiek innej przyczyny, Wykonawca zobowiązuje się dokonać eksportu danych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5, które będą zaktualizowane na ostatni dzień obowiązywania umowy. 7. Wykonawca usunie wszystkie dane i kopie zapasowe dotyczące przedmiotu Umowy w ciągu 30 dni od zakończenia okresu, na który jest zawarta Umowa lub jej rozwiązania, wypowiedzenia, lub wygaśnięcia z jakiejkolwiek innej przyczyny. 7 Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy 1. Strony zgodnie ustalają, że Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta w przypadku, gdy Zamawiający dopuści się opóźnienia wynagrodzenia określonego w Umowie trwającego, co najmniej 6 (sześć) tygodni od dnia wymagalności wynagrodzenia i pomimo pisemnego wezwania do zapłaty nie dokona zapłaty należności, przy czym dodatkowy termin do zapłaty nie może być krótszy aniżeli 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego wezwania do zapłaty. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania Umowy. 8 Odpowiedzialność Stron i kary umowne 1. W przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków Wykonawcy w stosunku do terminów zakreślonych w punkcie IV.6 Opisu przedmiotu Zamówienia, tj. Załącznika Nr 1 do Umowy w odniesieniu do SKOOK, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości: Zgłoszenie błędu Błąd krytyczny Kara umowna za zwłokę w stosunku do terminów określonych w punkcie IV.6 Opisu przedmiotu zamówienia, tj. Załącznika Nr 1 do Umowy 300 zł netto za każdy Dzień roboczy zwłoki przez okres pierwszych 3 Dni roboczych zwłoki i 700 zł netto począwszy za czwarty i każdy kolejny Dzień roboczy zwłoki Błąd niekrytyczny 100 zł netto za każdy Dzień roboczy zwłoki przez okres pierwszych 3 Dni roboczych zwłoki i 300 zł netto począwszy za czwarty i każdy kolejny Dzień roboczy zwłoki BOK-II Strona 5 z 7

8 2. Strony ustalają, że obciążanie Wykonawcy karami umownymi następować będzie na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Zamawiającego, płatnych w terminie 7 dni od daty otrzymania. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do pełnej wysokości szkody, na zasadach ogólnych. 9 Zmiana Umowy 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, w szczególności zmiany Umowy mogą dotyczyć : a) terminu realizacji Umowy, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, c) zmiany wysokości podatków i opłat, w szczególności podwyższenia wysokości podatku VAT, d) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących sytuacjach: a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 Dni roboczych od dnia ww. zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o liczbę dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło; b) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian. 4. W przypadku podwyższania stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynikającej z przepisów powszechnie obowiązujących, Strony dokonają zmiany Umowy w zakresie zmiany stawki podatku VAT i wysokości ceny (wynagrodzenia) brutto Wykonawcy (wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostanie bez zmian). 5. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian adresów lub numerów telefonów czy faksów, przedstawicieli określonych w Załączniku Nr 3 do Umowy. 10 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Łączne wynagrodzenie z tytułu należytej realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wynosi zł netto (słownie: ),.zł (słownie: ) brutto. 2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała następująco: a) miesięcznie w okresie od dnia podpisania Umowy do 31 grudnia 2015 r. w kwocie zł (słownie:..) brutto zawierająca podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, BOK-II Strona 6 z 7

9 b) miesięcznie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie zł (słownie:..) brutto zawierająca podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, c) zakup 10 (dziesięciu) urządzeń mobilnych, typu tablet, wyposażonych w aplikację umożliwiającą komunikację z SKOOK jednorazowo w kwocie.z (słownie: ) brutto zawierająca podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt a, b będzie płatne z dołu na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę nie później niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca (tj. po upływie miesięcznego okresu rozliczeniowego), w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 pkt c będzie płatne z dołu na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę nie później niż w terminie 7 dni od ostatniego dnia miesiąca po dostarczeniu urządzeń mobilnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 5. Za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Faktury VAT powinny być wystawione na płatnika Miasto Bydgoszcz. 7. W przypadku, gdy Zamawiający dopuści się zwłoki w zapłacie wynagrodzenia zgodnie z terminami wynikającymi z niniejszej umowy Wykonawca jest uprawniony do naliczania ustawowych odsetek za okres zwłoki. 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty poniesione, jakie mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu Umowy. 11 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem umowy Strony będą starały się rozstrzygać w trybie negocjacji. 2. Jeżeli działania podjęte w myśl ust. 1, nie przyniosą rezultatu zadowalającego obie Strony w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednie zapisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 4. Umowę wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający Wykonawca Wykaz załączników: Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 2 Harmonogram Załacznik Nr 3 Wykaz przedstawicieli Stron BOK-II Strona 7 z 7

10 Załącznik Nr 1 do Umowy I. Przedmiot oraz zakres zamówienia Opis przedmiotu zamówienia ( ; ; ) 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia z wdrożeniem oprogramowania zwanego Systemem Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych, w skrócie SKOOK, które będzie umożliwiało w czasie rzeczywistym monitoring GPS pojazdów odbierających odpady komunalne oraz identyfikację pojemników na odpady komunalne na terenie gminy Bydgoszcz wraz z testowym wyposażeniem do identyfikacji odbioru odpadów komunalnych oraz zakup urządzeń mobilnych, typu tablet, wyposażonych w aplikację zapewniającą komunikację z SKOOK. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) udostępnienie SKOOK zgodnego z wymaganiami zawartymi w punkcie III, b) zaimportowanie przekazanych przez Zamawiającego danych nieruchomości, z których są odbierane odpady komunalne c) zapewnienie asysty technicznej przez cały okres obowiązywania umowy, d) zapewnienie szkolenia dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi SKOOK, e) udostępnianie bezpłatnych aktualizacji SKOOK zawierających nowe funkcjonalności, uwzględniających zmiany zachodzące w powszechnie obowiązującym prawie krajowym i lokalnym oraz wynikające z wewnętrznych uregulowań Zamawiającego, f) udostępnienie i zainstalowanie niezbędnego, testowego wyposażenia do identyfikacji odbioru pojemników na odpady komunalne na: - wskazanym przez Zamawiającego, jednym z pojazdów firmy wywozowej, - wybranych przez Zamawiającego pojemnikach na odpady komunalne, g) zakup 10 (dziesięciu) urządzeń mobilnych, typu tablet, wraz z aplikacją mobilną zapewniającą komunikację z SKOOK II. Pojęcia podstawowe Użyte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia słowa lub skróty należy rozumieć następująco: 1. SKOOK przedmiot zamówienia, skrót nazwy System Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych, 2. Firma wywozowa podmiot, z którym Zamawiający ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych, 3. SaaS Software as a Service, oprogramowanie jako usługa jeden z modeli chmury obliczeniowej, polegający na dystrybucji oprogramowania, w którym aplikacja jest przechowywana i udostępniana przez Wykonawcę Zamawiającemu przez Internet, 4. PW punkt wywozowy lokalizacja umiejscowienia pojemników na odpady, z której dokonywane są odbiory odpadów komunalnych, 5. Godziny robocze oznaczają godziny 07:30 16:30: poniedziałek, środa, czwartek, 07:30 18:30: wtorek, 07:30 14:30: piątek, 6. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy /Dz. U. 1951, Nr 4, poz. 28 z późn. zm./przypadających w którymkolwiek z tych dni, 7. Roboczogodzina oznacza umowną jednostkę rozliczeniową pracochłonności w wymiarze 60 minut. III. Wymagania funkcjonalne i techniczne dla Systemu Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych (SKOOK) 1. SKOOK musi umożliwiać automatyczne przesyłanie danych z dowolnych systemów lokalizowania pojazdów GPS oraz z dowolnych systemów identyfikacji RFID poprzez zdefiniowany interfejs opisany wymaganiami w punkcie IX. BOK-II Strona 1 z 13

11 2. Zamawiający wymaga, aby dostęp do oprogramowania świadczony był w tzw. modelu SaaS, za pomocą przeglądarki internetowej, przy użyciu szyfrowanego połączenia SSL. 3. Wymagane jest, aby było możliwe przeniesienie oprogramowania do infrastruktury Zamawiającego. W sytuacji przenosin oprogramowania do infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca poda wymagania dotyczące wymaganego środowiska, w którym ma działać oprogramowanie oraz zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie do poprawnego funkcjonowania. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kopii bezpieczeństwa w trakcie obowiązywania umowy: a) co najmniej jeden raz na 24 godziny w trybie przyrostowym, b) co najmniej raz w tygodniu całej bazy danych. 5. Kopie bezpieczeństwa muszą być przechowywane na oddzielnym serwerze fizycznym, innym niż ten, na którym będzie zainstalowany SKOOK. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania co najmniej następującej ilości kopii bezpieczeństwa: a) 30 kopii wykonywanych w trybie przyrostowym co najmniej raz na 24 godziny, b) 4 kopii całej bazy danych wykonywanych co najmniej raz w tygodniu. 7. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy, maksymalnie dwa razy w miesiącu, przekazania kopii bezpieczeństwa na elektronicznych nośnikach danych, takich jak: DVD, CD. 8. Praca z oprogramowaniem musi być możliwa dla minimum 30 użytkowników, na wielu stanowiskach jednocześnie. 9. Oprogramowanie musi zapewniać wymianę danych z systemami zewnętrznymi poprzez Web Services. 10. Wszystkie funkcje muszą być dostępne z poziomu jednej aplikacji. 11. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności dopuszcza się instalowanie dodatkowego oprogramowania na komputerach Zamawiającego. 12. SKOOK musi zapewniać, aby gromadzone dane były dostępne w czasie rzeczywistym on-line, a także umożliwiać dostęp do danych historycznych, co najmniej z całego okresu trwania umowy. 13. Oprogramowanie powinno wykorzystywać maksymalnie dużą ilość słowników referencyjnych. Koniecznym słownikiem referencyjnym jest słownik prefiksów i nazw ulic Bydgoszczy, który zostanie dostarczony przez Zmawiającego, a także słowniki: typów odpadów, typów pojemników, definicji notatek, częstotliwości, instalacji, typów nieruchomości. 14. Modyfikacja słowników musi być dostępna poprzez interfejs dla uprawnionych użytkowników, z możliwością masowego importu oraz eksportu danych słownikowych, co najmniej do formatu plików CSV. 15. Oprogramowanie musi umożliwiać prezentację na mapie danych pochodzących z systemów lokalizowania pojazdów GPS w zakresie: a) określenia aktualnej lokalizacji wszystkich pojazdów firm wywozowych, jak i każdego pojazdu z osobna, b) określenia kierunku przemieszczania się pojazdów, ich prędkości, stanu czujników zainstalowanych na pojazdach. 16. Oprogramowanie musi gromadzić dane z systemów identyfikacji RFID firm wywozowych, co najmniej w zakresie typów zdarzeń oraz informacji szczegółowych dotyczących każdego z nich, wymienionych w poniższej tabeli: Rejestrowane dane Typ zdarzenia (bez względu na typ zdarzenia, oprócz danych wymienionych poniżej, wymagane jest, aby każde zdarzenie posiadało: identyfikator pojazdu, datę, czas, współrzędne geograficzne) Moment rejestracji Punkt jazdy Maksymalna prędkość od poprzedniego punktu jazdy, kierunek, dystans od poprzedniego punktu Gdy pojazd jest w ruchu, nie rzadziej, niż co 100m BOK-II Strona 2 z 13

12 jazdy lub co 30 sekund Punkt postoju Załadunek pojemnika Wyładunek pojazdu Notatka z miejsca załadunku Załadunek odpadów problemowych Wyładunek odpadów problemowych Załadunek worka Kod RFID pojemnika *, typ pojemnika *, typ odpadu *, kod PW Kod RFID pojemnika *, typ pojemnika *, typ odpadu *, kod PW, identyfikator notatki, treść notatki Typ odpadu *, kod PW, identyfikator notatki, treść notatki Typ odpadu *, kod PW, identyfikator notatki, treść notatki Kod kreskowy worka *, typ worka *, kod PW Gdy pojazd stoi, nie rzadziej, niż co 5 minut Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia * - dotyczy jeśli pojazd firmy wywozowej wyposażony jest w system identyfikacji pojemników RFID 17. Wymagane jest, aby było możliwe wyszukiwanie informacji pochodzących z systemów GPS oraz systemów identyfikacji RFID, co najmniej w zakresie: a) lokalizacji na mapie pojazdu firmy wywozowej lub trasy danego pojazdu po podaniu np. numeru rejestracyjnego, nazwy pojazdu, w zdefiniowanym historycznym przedziale czasowym lub czasie rzeczywistym, b) typów zdarzeń (wymienionych w punkcie III.16) zarejestrowanych przez systemy identyfikacji RFID na poszczególnych pojazdach firm wywozowych oraz szczegółowych informacji dotyczących danego typu zdarzenia. 18. Gromadzone dane muszą być możliwe do prezentowania w oprogramowaniu w formie tabelarycznej oraz na mapie. Wszelkie dane dotyczące zarejestrowanych zdarzeń, mające odzwierciedlenie na mapie muszą być powiązane z danymi prezentowanymi w formie tabeli. W efekcie, po zaznaczeniu zdarzenia na mapie musi być one równolegle zaznaczane w tabeli. Taki sam efekt musi być widoczny, gdy zaznaczy się zdarzenie w tabeli równolegle zdarzenie ma być prezentowane na mapie. 19. Prezentowane dane w formie tabelarycznej muszą być możliwe do filtrowania na podstawie wartości z każdej kolumny. Wynik filtrowania w tabeli powinien być widoczny także na mapie w postaci tylko tych zdarzeń, które mają odpowiednik w przefiltrowanej tabeli. 20. Musi być dostępna funkcjonalność definiowania filtrów i ich zapisywania, aby mogli z nich korzystać wszyscy użytkownicy SKOOK. 21. SKOOK musi umożliwiać tworzenie raportów dotyczących czasów pracy poszczególnych pojazdów firm wywozowych, ilości przejechanych kilometrów, czasów pracy i ilości uruchomień kontrolowanych urządzeń na pojazdach. 22. Jako mapy muszą być dostępne co najmniej trzy różne podkłady, z możliwością przełączania się pomiędzy nimi. W przypadku zastosowania komercyjnych map podkładowych, Wykonawca zadba BOK-II Strona 3 z 13

13 o ich aktualizację, co najmniej trzy razy w roku. W przypadku mniejszej niż trzy ilości aktualizacji wydanych przez komercyjnego dostawcę map podkładowych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania aktualizacji map podkładowych w ilości dostępnej u komercyjnego dostawcy map podkładowych. 23. Nawigacja po mapie musi być intuicyjna, tzn. przesuwanie widoków mapy musi być możliwe przez przeciąganie myszką komputerową, a zbliżanie i oddalanie widoków musi być możliwe przez używanie rolki w myszce komputerowej. 24. Mapa musi mieć możliwość prezentowania dodatkowych warstw udostępnianych przez usługę WMS, pliki SHP. 25. Z poziomu mapy, po wskazaniu punktu, musi być możliwość przejścia do widoku Google Street View we wskazanym punkcie. 26. Mapa musi mieć możliwość prezentacji danych w tej samej karcie przeglądarki internetowej co pozostałe funkcjonalności SKOOK. 27. Musi istnieć możliwość wrysowania na mapę dodatkowych obiektów typu punkt, linia, poligon, bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. 28. Oprogramowanie musi umożliwiać masowy import punktów określonych współrzędnymi geograficznymi w układzie 2000 (strefa VI) o kodzie EPSG Oprogramowanie musi pozwalać na kontrolę wjazdu i wyjazdu pojazdów ze zdefiniowanego obszaru. 30. Obiekty na mapie symbolizujące pojemniki, muszą być rozróżnialne kolorem w zależności od statusu wykonania zlecenia: odebrany, nieodebrany, a wskazanie konkretnego pojemnika musi dostarczać informacje co najmniej o typie pojemnika, typie odpadów, częstotliwości odbioru. 31. SKOOK musi umożliwiać tworzenie raportów na podstawie wszystkich gromadzonych danych. 32. Możliwość tworzenia raportów nie może być uzależniona od wsparcia ze strony Wykonawcy. Musi być możliwość wykonania każdego raportu narzędziami, funkcjami dostępnymi dla Zamawiającego. 33. Generowane raporty muszą mieć możliwość eksportu, co najmniej do formatów XLS, PDF. 34. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie generowało co najmniej następujące raporty: a) raport zalogowań pojemników, zawierający: - nr pojazdu, - nr trasówki, - identyfikator taga RFID pojemnika, - kod odpadu, - typ pojemnika, - identyfikator nieruchomości, - adres lokalizacji, - notatki, - sektor, - identyfikator PW, - data planowanego odbioru, - data rzeczywistego odbioru, - informację czy odbiór odpadów z PW został zrealizowany zgodnie z harmonogramem, Dodatkowo przy uruchamianiu raportu musi być dostępny parametr umożliwiający określenie, czy raport ma zwrócić punkty, które powinny zostać obsłużone danego dnia, a nie zostały. b) raport zarejestrowanych zdarzeń informujących o przesypie pojemników w PW za dowolny wybrany okres z podziałem na sektory, c) raport z informacjami o pojemnikach, których odbiór nastąpił w późniejszym terminie niż było przewidziane w harmonogramie, za dowolnie wybrany okres z podziałem na sektory, 35. Wymagana jest funkcjonalność pozwalająca planowanie cyklicznego (co najmniej w interwałach czasowych: dziennym, tygodniowym, miesięcznym) generowania dowolnych raportów oraz automatycznego wysyłania ich na zdefiniowane adresy mailowe. 36. Oprogramowanie musi zawierać konfigurator umożliwiający definiowanie alarmów informujących o wystąpieniu określonego zdarzenia. BOK-II Strona 4 z 13

14 37. Wymagane jest, aby istniały zdefiniowane alarmy (z możliwością włączania/wyłączania) informujące co najmniej o: a) wyjeździe pojazdu poza określony obszar, b) uruchomieniu mechanizmu załadunkowego poza wyznaczonym obszarem, c) otwarciu odwłoka poza wyznaczonym obszarem, d) wysłaniu notatki z pojazdu firmy wywozowej, e) załadunku niezidentyfikowanego przez system pojemnika, f) odbiorze niepoprawnego kodu odpadu, g) zatrzymaniu pojazdu firmy wywozowej poza zdefiniowanymi obszarami, h) rozbieżnościach harmonogramu z rzeczywiście zrealizowanymi odbiorami odpadów komunalnych, i) odbiorze danego pojemnika więcej razy niż było to zaplanowane w ciągu jednego dnia, j) nieodebranych pojemnikach w danym dniu, k) odbiorze pojemnika nieobjętego system, l) zaniku sygnału GPS, m) awariach sygnału GPS. 38. Musi być dostępna historia wszystkich alarmów dla danego pojazdu firmy wywozowej i powiązanego z nim pojemnika z danej trasówki. Historia alarmów musi być pokazywana w poszczególnych rekordach. 39. Oprogramowanie musi umożliwiać wprowadzanie danych dotyczących wymienionych poniżej obiektów, co najmniej w wyszczególnionych zakresach: a) Nieruchomość: - ulica, - numer budynku, - numer lokalu, - kod pocztowy, - miejscowość, - poczta, - sektor, - uwagi, - funkcja użytkowa nieruchomości (wartości pochodzące ze słownika). b) Podmiot: - nazwisko pierwsze, - nazwisko drugie, - imię pierwsze, - imię drugie, - ulica, - numer domu, - numer lokalu, - kod pocztowy, - miejscowość, - poczta, - numer telefonu, Musi być możliwość rejestrowania informacji o odbiorach jednorazowych odpadów komunalnych z przypisaniem do konkretnej nieruchomości oraz podmiotu. 41. Musi być możliwość zarejestrowania w oprogramowaniu formularza Zgłoszenia ZG-1, który stanowi załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia. 42. Administratorzy SKOOK muszą mieć możliwość: a) wpływu na wygląd etykiet, ikon prezentowanych na mapie, które przedstawiają m.in. pojemniki, pojazdy firm wywozowych, stany, w których znajdują się pojazdy firm wywozowych, nieruchomości, BOK-II Strona 5 z 13

15 b) definiowania treści notatek stałych, które mogą być wykorzystywane przez pracowników firm wywozowych w trakcie wykonywania odbiorów odpadów komunalnych, c) zarządzania użytkownikami (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie), d) ustalania reguł bezpieczeństwa logowania, tj.: - ustalanie długości, konfiguracji znaków haseł użytkowników, - wymuszanie zmiany hasła po określonej ilości dni, - definiowanie puli adresów IP, z których możliwe jest logowanie, e) dostępu do środowiska, w którym zainstalowany będzie SKOOK, w szczególności do: - bazy danych, - geoserwera, z uprawnieniami administracyjnymi. IV. Asysta techniczna 1. Wykonawca zapewni asystę techniczną dla przedmiotu zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy w zakres, której wchodzi: a) przygotowanie systemu oraz utrzymanie transmisji danych od wskazanych przez Zamawiającego Firm wywozowych w zakresie systemów lokalizowania pojazdów GPS oraz systemów identyfikacji RFID, b) udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego oraz pomoc i doradztwo w sprawie używania SKOOK w formie konsultacji telefonicznych, mailowych, c) udostępnianie bezpłatnych aktualizacji SKOOK zawierających nowe funkcjonalności, uwzględniających zmiany zachodzące w powszechnie obowiązującym prawie ustawowym, prawie lokalnym, wynikające z wewnętrznych uregulowań Zamawiającego oraz wdrożonych u innych klientów Wykonawcy, d) usuwanie wszelkich błędów SKOOK, klasyfikowanych wg następujących kategorii: - błąd krytyczny - nieprawidłowe działanie SKOOK, niezgodne z jego dokumentacją, uniemożliwiające Zamawiającemu korzystanie z funkcji niezbędnej do jego bieżącej pracy oraz powodujące przekroczenie terminów ustawowych i ustalonych wewnętrznymi procedurami, - błąd niekrytyczny - nieprawidłowe działanie SKOOK, niezgodne z jego dokumentacją, powodujące niedogodności i ograniczenia w użytkowaniu oprogramowania lecz umożliwiające Zamawiającemu korzystanie z funkcji niezbędnych do bieżącej pracy, e) wykonywanie modyfikacji SKOOK na wniosek Zamawiającego. 2. Asysta techniczna świadczona będzie w godzinach roboczych Zamawiającego. 3. Wykonawca zadba, aby wszelkie prace konserwacyjne, aktualizacyjne były przeprowadzane bez zakłócania normalnej pracy Zamawiającego. 4. Wykonawca udostępni aplikację on-line, typu CRM, w celu umożliwienia przesyłania przez Zamawiającego wszelkich zgłoszeń oraz bieżącego monitorowania stanu realizowanych zgłoszeń. 5. Zamawiający wymaga zarezerwowania przez Wykonawcę 70 (siedemdziesiąt) roboczogodzin na realizację wnioskowanych modyfikacji SKOOK. 6. Dla poszczególnych kategorii zgłoszeń Wykonawca zobowiązuje się zachować następujące, maksymalne terminy w zależności od kategorii zgłoszenia: Zgłoszenie Błędu: Czas Reakcji Czas Usunięcia Błędu tj. czas na usunięcie Błędu przez Wykonawcę Błąd krytyczny 1 Godzina robocza 1 Dzień roboczy Błąd niekrytyczny 1 Dzień roboczy 5 Dni roboczych BOK-II Strona 6 z 13

16 Zgłoszenie Zapytania Czas Reakcji Czas odpowiedzi Wykonawcy na Zapytanie 1 Dzień roboczy do 14 Dni roboczych Zgłoszenie potrzeby wykonania Modyfikacji Czas Reakcji Czas odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie potrzeby wykonania Modyfikacji wraz z sporządzeniem i przesłaniem wstępnego harmonogramu wykonania 3 Dni robocze do 10 Dni roboczych 7. Czas reakcji na zgłoszenie obliczany jest od chwili dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego do chwili otrzymania potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę. 8. Czas na usunięcie błędu lub na udzielenie odpowiedzi na zapytanie, zgłoszenie potrzeby wykonania modyfikacji liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpiło doręczenie danego zgłoszenia Wykonawcy. 9. Czas Reakcji jest wliczany do czasu na usunięcie błędu lub na udzielenie odpowiedzi na zapytanie, zgłoszenie potrzeby wykonania Modyfikacji. 10. Na wniosek Wykonawcy możliwe jest wydłużenie czasów dla poszczególnych kategorii zgłoszeń określonych w tabeli w punkcie IV.6. Wydłużenie przedmiotowych czasów wymaga uzyskania zgody przedstawiciela Zamawiającego wyrażonej w formie elektronicznej ( ). 11. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na wniosek Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu, zestawienia zgłoszeń, które zostały wysłane do Wykonawcy oraz przedstawienia formy ich rozwiązania. 12. Wykonawca zobowiąże się utrzymać poziom dostępności SKOOK na poziomie nie niższym niż 97%, przy czym przez dostępność rozumie się brak wystąpienia w SKOOK błędów krytycznych oraz błędów niekrytycznych. Poziom dostępności będzie liczony wg następującego wzoru: (A / B) x 100%, gdzie poszczególne symbole oznaczają: - A suma minut dostępności SKOOK w okresie rozliczeniowym - B ilość wszystkich minut w okresie rozliczeniowym. Poprzez poziom dostępności SKOOK Zamawiający rozumie dostęp do SKOOK w godzinach roboczych dni roboczych. Poniżej określono poziomy dostępności z wysokościami kar umownych. Wysokość kar umownych naliczana będzie od wartości ryczałtowego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy. Dostępność Systemu Wysokość kary umownej* 96% do 96.9% 0,5% 95% do 95.9% 1% 94.9% i niżej 1,5% * - wartość % odnosi się do ryczałtu miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy BOK-II Strona 7 z 13

17 V. Szkolenia 1. Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia z zakresu obsługi SKOOK dla 15 osób, w ilości co najmniej 18 godzin, podzielonych na maksymalnie 6 godzinne sesje. 2. Miejscem, w którym odbywać się będą szkolenia będzie siedziba Zamawiającego. 3. Szkolenia będą się odbywać na sprzęcie Zamawiającego. VI. Udostępnianie aktualizacji SKOOK 1. Wykonawca będzie dokonywać bezpłatnych aktualizacji SKOOK zawierających nowe/poprawione funkcjonalności, uwzględniające zachodzące zmiany w: a) powszechnie obowiązującym prawie ustawowym, b) prawie lokalnym, c) wewnętrznych uregulowaniach, których Zamawiający zobowiązany jest przestrzegać. 2. Jeżeli aktualizacja wynika ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, ogłoszonych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej lub Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, aktualizacja ta musi być udostępniona Zamawiającemu w terminie przed dniem wejścia w życie w/w przepisów, pod warunkiem, iż zostaną opublikowane w wyżej wymienionych publikatorach co najmniej 14 dni roboczych przed ich wejściem w życie, a jeżeli warunek ten nie jest spełniony w terminie 14 dni roboczych od dnia ich wejścia w życie. 3. Wykonawca każdorazowo przed wykonaniem aktualizacji będzie informował Zamawiającego o takim zamiarze. 4. Każdorazowo po wykonaniu aktualizacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument zawierający listę wprowadzonych zmian, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin. VII. Testowe wyposażenie do identyfikacji odbioru pojemników na odpady komunalne 1. Wykonawca w ramach wdrożenia i testowania SKOOK, na okres 3 miesięcy dostarczy i zainstaluje wyposażenie do identyfikacji pojemników na odpady komunalne na jednym z pojazdów firmy wywozowej, wskazanym przez Zamawiającego. 2. Wykonawca w ramach wdrożenia i testowania SKOOK, dostarczy i zainstaluje 300 transponderów RFID na pojemnikach na odpady komunalne, wskazanych przez Zamawiającego. 3. Wykonawca dostarczy i zainstaluje wyposażenie wymienione w punkcie VII.1 w czasie 30 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru SKOOK przez Zamawiającego. VIII. Urządzenia mobilne wraz z aplikacją mobilną 1. Wykonawca dostarczy 10 urządzeń mobilnych z zainstalowanymi aplikacjami mobilnymi umożliwiającymi komunikację z SKOOK. 2. Urządzenia mobilne muszą spełniać co najmniej poniższe wymagania techniczne: a) wielkość urządzenia 7, b) ekran pojemnościowy, c) rozdzielczość ekranu 1024x600, d) moduł telefonu pracujący w trybach GSM 850/900/1800/1900MHz, WCDMA 850/2100Mhz, e) moduł telefonu bez blokady Sim-Lock, f) interfejsy sieciowe: WLAN b/g/n, Bluetooth 4.0, g) moduł GPS, h) moduł czytnika RFID, i) pamięć RAM 1 GB, j) procesor czterordzeniowy 1,5 GHz, k) aparat fotograficzny 5 Megapiksela z funkcją geotagowania, l) bateria o pojemności mah, m) stopień ochrony urządzenia przed penetracją czynników zewnętrznych IP67, n) temperatura pracy -20 C do +50 C. 3. Minimalne Wymagania funkcjonalne dotyczące aplikacji mobilnej: a) wysyłanie do SKOOK bieżącej lokalizacji, BOK-II Strona 8 z 13

18 b) przesyłanie rejestrowanych danych do SKOOK w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci GSM, c) autoryzacja użytkownika, d) możliwość wyszukania PW w SKOOK, e) możliwość przypisania do wybranego PW pojemników na odpady komunalne z określeniem ich typu, przeznaczenia, f) możliwość przypisania do wybranego PW zdefiniowanej lub własnej notatki, g) możliwość zrobienia i przypisania zdjęcia do wybranej notatki, h) automatyczne przypisanie do wybranych notatek współrzędnych geograficznych (z modułu GPS) oraz czasu, i) możliwość przypisania do wybranego PW współrzędnych geograficznych, j) możliwość edycji pojemników w wybranych PW. IX. Wymagania interfejsu przesyłania danych 1. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa wymiany danych musi istnieć mechanizm autoryzacji, któremu będzie podlegać wywołanie każdej funkcji inicjującej przesył danych. 2. Interfejs przesyłania danych musi mieć wbudowany mechanizm ustalający zakres i ilość danych do pobrania z systemów lokalizowania pojazdów GPS oraz systemów identyfikacji RFID firm wywozowych. Mechanizm musi rozpoznawać, które dane zostały już wcześniej przesłane i inicjować pobieranie nowych danych. 3. Interfejs przesyłania danych musi uwzględniać co najmniej poniżej wymienione funkcje pobierające dane z zachowaniem przedstawionej struktury dla każdej z funkcji: a) GetVehicleList funkcja zwraca listę pojazdów używanych przez firmę wywozową Wartości zwracane przez funkcję: Wartość: vehicle id name plate-number mark model production-date kerb-weight side-number last-modification Opis wartości: Identyfikator pojazdu Nazwa Numer rejestracyjny Marka Model Data produkcji Masa własna Numer boczny Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu b) GetVehicleById funkcja zwraca wartości pojazdu o wskazanym identyfikatorze Wartości zwracane przez funkcję: Wartość: vehicle id name registration-number mark Opis wartości: Identyfikator pojazdu Nazwa Numer rejestracyjny Marka BOK-II Strona 9 z 13

19 model production-date kerb-weight side-number last-modification Model Data produkcji Masa własna Numer boczny Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu c) GetVehicleListLastState funkcja zwraca informacje o bieżących pozycjach i stanach pojazdów Wartości zwracane przez funkcję: Wartość: name datetime country Nazwa Data Kraj Opis wartości: latitude longitude state direction velocity last-modification Szerokość geograficzna Długość geograficzna Stan- (jazda, postój)- ostatnie zarejestrowane zdarzenie Kierunek Prędkość Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu Wskazuje datę i czas modyfikacji rekordu wskazanego przez pole Last-Continous-Data-Event-Time last-continous-dataevent-modtime last-continous-dataevent-time Wskazuje zarejestrowaną datę i czas wystąpienia ostatniego zdarzenia z ciągu zdarzeń które nie zostaną już zmodyfikowane. Oznacza to, że wszystkie zdarzenia zarejestrowane do tego czasu zostały już przesłane, nie występują już uzupełnienia i modyfikacje danych. Wszystkie dodane i zmodyfikowane w przyszłości rekordy będą miały datę i czas większy lub równy wskazanemu w tym polu d) GetVehicleEvents funkcja zwraca dane dotyczące pojazdu za zadany okres czasu Wartości zwracane przez funkcję: Wartość: vehicle-id event-type-id Opis wartości: Identyfikator pojazdu Identyfikator zdarzenia BOK-II Strona 10 z 13

20 DateTime gpscoordinates Data i czas ostatniego zdarzenia (Latitude, Longitude) Szerokość i długość geograficzna maxspeed Prędkość maksymalna od poprzedniego zarejestrowanego punktu w km/h distance direction RFID-code BARCODE container-id container-type-id waste-type-id location-id weight Notice notice-id last-modification Dystans przebyty od ostatniego zdarzenia w metrach Kierunek jazdy (azymut) w stopniach. Kod RFID pojemnika ( w przypadku gdy realizowany jest odbiór pojemnika wyposażonego w transponder RFID) Kod Kreskowy worka (w przypadku gdy realizowany jest odbiór worka wyposażonego w kod kreskowy) Identyfikator pojemnika/worka Identyfikator typu pojemnika/worka Identyfikator typu odpadu Identyfikator lokalizacji Masa zważona Notatka Identyfikator notatki Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu e) GetContainersList funkcja zwraca listę pojemników w danej lokalizacji Wartości zwracane przez funkcję: RFID Wartość: Opis wartości: Kod RFID pojemnika (dla pojemników) BARCODE container id Lon Lat location-id Kod Kreskowy worka (dla worków) Identyfikator pojemnika/worka Długość geograficzna Szerokość geograficzna Identyfikator lokalizacji BOK-II Strona 11 z 13

21 customer-id Last-modification Frequency Identyfikator klienta Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu Deklarowana częstotliwość odbioru (zgodnie ze słownikiem) f) GetRouteList funkcja zwraca zaplanowane trasy wywozowe w zadanym przedziale czasu Wartości zwracane przez funkcję: Wartość: location-id customer-id last-modification container-type-id route-waste-type-id Identyfikator lokalizacji Identyfikator klienta Opis wartości: Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu Identyfikator typu pojemnika/worka (zgodnie ze słownikiem) Identyfikator frakcji trasy (zgodnie ze słownikiem typu odpadu) g) GetScheduleList funkcja zwraca zaplanowane do odbioru pojemniki w zadanym przedziale czasu Wartości zwracane przez funkcję: RFID Wartość: BARCODE container id lon lat location-id customer-id last-modification route-waste-type-id container-type-id landfill Opis wartości: Kod RFID pojemnika (w przypadku zaplanowanych pojemników) Kod kreskowy (w przypadku zaplanowanych worków) Identyfikator pojemnika/worka Długość geograficzna Szerokość geograficzna Identyfikator lokalizacji Identyfikator klienta Data i czas ostatniej modyfikacji rekordu Identyfikator frakcji trasy (zgodnie ze słownikiem typu odpadu) Identyfikator typu pojemnika/worka (zgodnie ze słownikiem) Identyfikator instalacji (zgodnie ze słownikiem instalacji) BOK-II Strona 12 z 13

22 h) GetFuncModificationStatus funkcja zwraca nazwy funkcji z czasami opisującymi ostatnią aktualizację danych przez interfejs Wartości zwracane przez funkcję: name Wartość: Opis wartości: Identyfikator funkcji wykorzystywanej do integracji last modification Czas ostatniej modyfikacji dla danej funkcji BOK-II Strona 13 z 13

23 Załącznik Nr 2 do Umowy Harmonogram realizacji przedmiotu umowy L.p. Nazwa Termin 1 Udostępnienie działającego SKOOK 30 dni od podpisania umowy 2 Dostarczenie licencji oraz dokumentacji obsługi SKOOK 3 Zaimportowanie danych nieruchomości 4 Dostarczenie 10 (dziesięciu) urządzeń mobilnych z aplikacją mobilną 5 udostępnienie i zainstalowanie testowego wyposażenia na wskazanym przez Zamawiającego pojeździe Firmy wywozowej oraz 300 transponderów RFID na wskazanych przez Zamawiającego pojemnikach na odpady komunalne 6 Rozpoczęcie transmisji danych od wskazanych przez Zamawiającego Firm wywozowych w zakresie systemów lokalizowania pojazdów GPS 30 dni od podpisania umowy 45 dni od podpisania umowy 60 dni od podpisania umowy 60 dni od podpisania umowy 45 dni od podpisania umowy 7 Przeprowadzenie szkoleń 8 Rozpoczęcie transmisji danych od wszystkich Firm Wywozowych w zakresie systemów lokalizowania pojazdów GPS oraz systemów identyfikacji RFID 70 dni od podpisania umowy 15 stycznia 2016 r. BOK-II

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. Umowa Nr. /2015. Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie reprezentowanym przez: Załącznik numer 5 do zapytania ofertowego nr 2AG-251-225-48/15 PROJEKT UMOWY Umowa Nr. /2015 zawarta w dniu. 2015 r. w Krakowie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r.

Zintegrowany System Zarządzania. Wzór Umowy. z dnia... r. Zintegrowany System Zarządzania Wzór Umowy z dnia... r. P/ZSZ-7.4-01 Znak: ME/P-26/a/2015 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie (kod: 00-184) przy ulicy Stanisława Dubois 5A, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r

Załącznik nr3 do zapytania ofertowego nr IR.042.3.5.2015. z dn.15.01.2015r UMOWA - projekt zawarta w dniu 2015r w Pleszewie pomiędzy: Powiatem Pleszewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, z siedzibą: 63 300 Pleszew, ul. Poznańska 79 reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : 175/ZP/2013

Numer sprawy : 175/ZP/2013 PROJEKT Umowy Usługi na Zamówienie Publiczne nr.../u/zp/2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy : Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(suma pozycji 1 do 8 w kolumnie 6)...zł. ( słownie...zł)

(suma pozycji 1 do 8 w kolumnie 6)...zł. ( słownie...zł) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego....... nazwa firmy, pieczęć miejscowość, data O F E R T A Wykonania obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA zlecenia stałej obsługi prawnej

UMOWA zlecenia stałej obsługi prawnej Zadanie jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 UMOWA zlecenia stałej obsługi

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa nr BONn II / 374 / 03 / 01 / 12 Znak ZZP: PO - II- 379 / ZZP-2 / 3 / 012

Umowa nr BONn II / 374 / 03 / 01 / 12 Znak ZZP: PO - II- 379 / ZZP-2 / 3 / 012 Załącznik nr 1 Umowa nr BONn II / 374 / 03 / 01 / 12 Znak ZZP: PO - II- 379 / ZZP-2 / 3 / 012 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO..

Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. Wzór Umowy Umowa Zlecenia nr NR GI-TOPO.. zawarta w dniu. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2)

Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2) Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2) załącznik nr 7 zawarta w Tychach w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Zespołem Szkół nr 7 w Tychach, mającą swoją siedzibę w /43-100/ Tychach, przy ul. Browarowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Wykonanie usługi pomiaru czasu podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Istotne postanowienia umowy zał. 2 Umowa zawarta w dniu... roku pomiędzy : Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez mgr inż. Krzysztofa Kowala Dyrektora Zarządu, ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków, posiadającego

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy:. zwanym dalej: Zamawiającym a.., zwaną/ym dalej: Wykonawcą łącznie zwanymi dalej: Stronami

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo