Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne"

Transkrypt

1 PL Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne CECHK04 Przed rozpocz ciem korzystania z tego produktu nale y uwa nie przeczytaç dostarczonà z nim dokumentacj i zachowaç jà w celu u ycia w przysz oêci

2 OSTRZE ENIA Aby uniknàç pora enia pràdem, nie nale y otwieraç obudowy. Serwisowanie nale y pozostawiç wykwalifikowanemu personelowi. Uwaga U ywanie elementów sterujàcych, nastaw lub procedur innych ni okreêlone w niniejszym dokumencie mo e spowodowaç nara enie na niebezpieczne promieniowanie. U ywanie urzàdzeƒ optycznych w po àczeniu z tym produktem zwi ksza zagro enie dla oczu Ataki wywo ane bodêcami Êwietlnymi (padaczka Êwiat owra liwa) W przypadku wczeêniejszego wyst powania ataków padaczki przed rozpocz ciem grania nale y skonsultowaç si z lekarzem. Niektóre osoby mogà odczuwaç bóle oczu, zmiany widzenia, migren, drgania mi Êni, konwulsje. Mo e wystàpiç tak e utrata przytomnoêci lub dezorientacja w przypadku pozostawania pod wp ywem migajàcego lub b yskajàcego Êwiat a lub innego rodzaju stymulacji Êwiat em widocznym na ekranie telewizyjnym lub podczas grania w gry wideo. JeÊli podczas grania wystàpi którykolwiek z powy szych objawów, natychmiast nale y przerwaç korzystanie z urzàdzenia i skonsultowaç si z lekarzem. W przypadku zauwa enia poni szych objawów nale y natychmiast przerwaç granie Oprócz powy szych objawów, nale y natychmiast przerwaç korzystanie z produktu w przypadku odczuwania bólu i zawrotów g owy, md oêci, zm czenia, objawów podobnych do choroby lokomocyjnej, dyskomfortu lub bólu w jakiejkolwiek cz Êci cia a, np. oczach, uszach, ramionach czy stopach. Je eli uczucie nie ust puje, nale y skonsultowaç si w lekarzem. To urzàdzenie zosta o zakwalifikowane jako produkt LASEROWY KLASY 1 zgodnie z normà IEC A2:2001. To urzàdzenie zosta o przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami zawartymi w dyrektywie R&TTE przy za o eniu, e u ywany jest kabel o d ugoêci 3 metrów lub mniejszej. Nie nale y u ywaç kabli d u szych ni 3 metry. Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeƒstwa produktu jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Dystrybucja w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Fale radiowe Fale radiowe mogà zak ócaç dzia anie innych urzàdzeƒ elektrycznych oraz urzàdzeƒ medycznych (na przyk ad rozruszników serca), co mo e spowodowaç awari sprz tu lub obra enia cia a. W przypadku u ywania rozrusznika serca lub innego urzàdzenia medycznego przed u yciem funkcji sieci bezprzewodowej nale y skonsultowaç si z lekarzem lub producentem urzàdzenia medycznego. (Dotyczy po àczenia Bluetooth i bezprzewodowej sieci LAN). Nie wolno u ywaç funkcji sieci bezprzewodowej w nast pujàcych miejscach: W obszarach, gdzie korzystanie z sieci bezprzewodowych jest zabronione, na przyk ad w szpitalach. Podczas u ywania systemu na terenie placówek medycznych nale y przestrzegaç obowiàzujàcych tam przepisów. W pobli u alarmów przeciwpo arowych, drzwi automatycznych i innego sprz tu dzia ajàcego automatycznie. 2 OSTRZE ENIA

3 Informacje o systemie DNAS Firma Sony Computer Entertainment Inc. korzysta z opatentowanego systemu uwierzytelniania DNAS (Dynamic Network Authentication System) umo liwiajàcego zapewnienie ochrony praw autorskich i bezpieczeƒstwa po po àczeniu systemu PS3 z siecià. System DNAS mo e pobieraç informacje dotyczàce oprogramowania i sprz tu u ytkownika w celu autoryzacji, ochrony przed kopiowaniem, blokowania konta, systemu, regu, zarzàdzania grami i w innych celach. Zebrane informacje nie umo liwiajà identyfikacji u ytkownika. Nieautoryzowane przekazywanie, prezentowanie, eksportowanie, importowanie i przesy anie programów lub urzàdzeƒ umo liwiajàcych pomijanie tego mechanizmu autoryzacji mo e byç zabronione przez prawo. PL Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie systemowe zawarte w niniejszym produkcie podlega postanowieniom ograniczonej licencji firmy Sony Computer Entertainment Inc. Szczegó owe informacje znajdujà si w witrynie OSTRZE ENIA 3

4 Spis treêci OSTRZE ENIA... 2 Informacje o dokumentacji systemu PS x Przed rozpocz ciem korzystania Ârodki ostro noêci x Rozwiàzywanie problemów Przed skorzystaniem z us ug pomocy technicznej... 9 GWARANCJA x Informacje dodatkowe Wyjmowanie i wymiana dysku twardego Ponowna instalacja oprogramowania systemu Informacje dotyczàce utylizacji systemu PS Akumulator kontrolera bezprzewodowego Parametry techniczne Informacje o dokumentacji systemu PS3 Dokumentacja systemu PS3 obejmuje nast pujàce elementy: Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne (ten dokument) Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa korzystania z systemu PS3 i rozwiàzywania problemów, parametry techniczne oraz inne informacje. Wprowadzenie Ten dokument zawiera informacje dotyczàce konfigurowania systemu PS3, przygotowania go do u ycia oraz podstawowych czynnoêci. Podr cznik u ytkownika (dost pny pod adresem: eu.playstation.com/manuals) Dost p do tego dokumentu mo na uzyskaç w trybie online za poêrednictwem po àczenia internetowego. Zawiera on informacje szczegó owe dotyczàce korzystania z oprogramowania systemu PS3. Informacje dotyczące funkcjonalności systemu znajdujące się w niniejszym dokumencie mogą różnić się od informacji dotyczących systemu PS3 użytkownika w zależności od wersji używanego oprogramowania systemowego. 4 Spis treêci

5 Przed rozpocz ciem korzystania Ârodki ostro noêci Bezpieczeƒstwo Podczas projektowania tego urzàdzenia szczególnà uwag przywiàzano do bezpieczeƒstwa jego u ytkowania. Jednak ka de urzàdzenie elektryczne, gdy b dzie u ywane nieprawid owo, mo e spowodowaç po ar, pora enie pràdem elektrycznym lub obra enia cia a. Aby uniknàç wypadków podczas korzystania z urzàdzenia, nale y przestrzegaç poni szych wskazówek: Nale y przywiàzywaç uwag do ostrze eƒ, zaleceƒ dotyczàcych ostro noêci i instrukcji. Nale y regularnie sprawdzaç, czy nie wystàpi o uszkodzenie kabla zasilania sieciowego i czy wokó wtyczki zasilania lub gniazda elektrycznego nie zebra si kurz. JeÊli urzàdzenie dzia a w nieprawid owy sposób, emituje nietypowe dêwi ki, wydziela zapach lub jest zbyt goràce, aby mo na go by o dotknàç, nale y natychmiast zaprzestaç u ywania urzàdzenia, od àczyç kabel zasilania sieciowego z gniazda elektrycznego i od àczyç wszystkie inne kable. Nale y skontaktowaç si z odpowiednià infolinià obs ugi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation. Numery infolinii znajdujà si w ka dym podr czniku oprogramowania dla systemów PlayStation, PlayStation 2 i PLAYSTATION 3. U ywanie i obs uga Urzàdzenia nale y u ywaç przy dobrym Êwietle, zachowujàc bezpiecznà odleg oêç od ekranu telewizora. Należy unikać długotrwałego korzystania z systemu PS3. W czasie grania należy co godzinę robić 15-minutowe przerwy. Należy unikać grania, jeśli użytkownik jest zmęczony lub niewyspany. Nale y natychmiast przestaç u ywaç systemu w przypadku odczuwania dyskomfortu lub bólu w okolicy d oni lub ramion podczas korzystania z kontrolera bezprzewodowego. JeÊli objawy si utrzymujà, nale y skonsultowaç si z lekarzem. JeÊli u ytkownik odczuwa jakiekolwiek z poni szych problemów zdrowotnych, nale y natychmiast przerwaç korzystanie z systemu. JeÊli objawy utrzymujà si, nale y skonsultowaç si lekarzem. Zawroty g owy, md oêci, przem czenie lub objawy choroby lokomocyjnej Dyskomfort lub ból w ró nych cz Êciach cia a, takich jak oczy, uszy, d onie lub ramiona System i akcesoria nale y przechowywaç w miejscu niedost pnym dla ma ych dzieci. Jeżeli system jest włączony (wskaźnik zasilania świeci na zielono), nie należy podłączać do systemu żadnych kabli z wyjątkiem kabla USB. Nie nale y dotykaç systemu i pod àczonych do niego kabli lub akcesoriów podczas burzy. Nie nale y u ywaç systemu i akcesoriów w pobli u wody. Nie wolno dopuêciç, aby do wn trza systemu i akcesoriów dosta a si ciecz, drobne czàstki lub inne obce przedmioty. Nie nale y dotykaç z àczy systemu i z àczy akcesoriów. Nie nale y wystawiaç systemu i akcesoriów na dzia anie kurzu, dymu lub pary. Nie nale y tak e umieszczaç systemu w obszarach szczególnie nara onych na dzia anie kurzu i dymu papierosowego. Kurz i osad dymu papierosowego zbierajàcy si na elementach wewn trznych (na przyk ad soczewce) mo e spowodowaç nieprawid owe dzia anie systemu. Nie nale y wystawiaç systemu i akcesoriów na dzia anie wysokich temperatur, du ej wilgotnoêci lub bezpoêredniego Êwiat a s onecznego. Nie nale y umieszczaç systemu i akcesoriów na powierzchniach niestabilnych, pochy ych lub nara onych na wibracje. Nie nale y ustawiaç systemu w pozycji innej ni ca kowicie pionowa lub pozioma. Nie nale y tak e zmieniaç pozycji systemu, je eli jest on w àczony. Podczas przenoszenia systemu nale y zachowaç ostro noêç. W przypadku niew aêciwego chwytu system mo e upaêç, ulegajàc uszkodzeniu lub powodujàc obra enia cia a. Nie nale y przemieszczaç systemu ani zmieniaç jego pozycji, je eli w systemie znajduje si dysk. Zwiàzane z przenoszeniem wibracje mogà spowodowaç porysowanie dysku lub cz Êci systemu. Nie wy àczaç systemu w momencie zapisywania lub adowania danych z dysku twardego. Nie nale y umieszczaç systemu na innych przedmiotach, ustawiaç innych przedmiotów na systemie ani ustawiaç go w stosie z innymi urzàdzeniami. Nie nale y umieszczaç systemu i pod àczonych do niego akcesoriów na pod odze lub w miejscu, gdzie mo na si o niego przewróciç lub potknàç. Nie nale y dopuszczaç do kontaktu cia a z w àczonym systemem lub powietrzem wydobywajàcym si z otworów wentylacyjnych w systemie przez d u szy czas. W takich warunkach d ugi kontakt mo e spowodowaç oparzenia niskotemperaturowe. Ârodki ostro noêci PL Przed rozpocz ciem korzystania 5

6 W przypadku pod àczenia systemu do telewizora plazmowego lub projekcyjnego nie nale y pozostawiaç na ekranie nieruchomego obrazu przez d u szy czas, poniewa mo e to spowodowaç utrwalenie danego obrazu na ekranie. * Nie dotyczy telewizorów o ekranach ciek okrystalicznych (LCD) Rodzice powinni kontrolowaç czynnoêci podejmowane przez dzieci podczas korzystania z systemu w trybie online, co pozwoli na zapewnienie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania przez nie z Internetu. Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa korzystania z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3* Nie należy używać funkcji wibracji w przypadku schorzeń kości, stawów lub mięśni dłoni albo ramion. W przypadku występowania takich schorzeń można grać przy użyciu kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3 tylko z opcją Vibration function (Funkcja wibracji) ustawioną na Off (Wył.). Podczas korzystania z funkcji czujnika ruchu kontrolera bezprzewodowego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Uderzenie osoby lub przedmiotu przez kontroler może spowodować przypadkowe obrażenia ciała lub uszkodzenia. Przed skorzystaniem z funkcji czujnika ruchu należy upewnić się, że dostępna jest wystarczająca przestrzeń w pomieszczeniu. Kontroler bezprzewodowy należy mocno uchwycić, tak aby nie wysunął on się z dłoni, powodując obrażenia ciała lub ulegając uszkodzeniu. W przypadku korzystania z kontrolera bezprzewodowego w połączeniu z kablem USB należy upewnić się, że kabel nie uderzy żadnej osoby ani przedmiotu. Nie należy również wyjmować wtyczki kabla ze złącza w systemie PS3 podczas grania. * Uwagi te dotyczà tak e innych kontrolerów. Otwory wentylacyjne Nie nale y blokowaç adnych otworów wentylacyjnych. Aby zapewniç dobrà wentylacj, nale y post powaç wed ug poni szych wskazówek: UmieÊciç system w odleg oêci co najmniej 10 cm od Êciany. Nie umieszczaç systemu na dywanie lub wyk adzinie pod ogowej o d ugich w óknach. Nie umieszczaç systemu w wàskich lub zape nionych przestrzeniach. Nie przykrywaç systemu tkaninami. Nie dopuszczaç, aby w okolicach otworów wentylacyjnych gromadzi si kurz. U ywanie kabla zasilania sieciowego Aby zapewniç bezpieczne korzystanie z systemu, nale y regularnie kontrolowaç kabel zasilania sieciowego. Je eli b dzie on uszkodzony, nale y natychmiast zaprzestaç u ywania urzàdzenia i skontaktowaç si z odpowiednià infolinià obs ugi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation. Numery infolinii znajdujà si w ka dym podr czniku oprogramowania dla systemów PlayStation, PlayStation 2 i PLAYSTATION 3. Nie nale y u ywaç innego kabla zasilania sieciowego ni dostarczony z systemem. Nie nale y tak e modyfikowaç kabla. Nie nale y dotykaç wtyczki kabla zasilania sieciowego mokrymi r koma. Kabel zasilania sieciowego nale y chroniç przed nadepni ciem lub zgnieceniem, zw aszcza w okolicy wtyczek, gniazd oraz w punkcie, w którym wychodzi on z systemu. Nie nale y umieszczaç na kablu ci kich przedmiotów. Nie nale y umieszczaç kabla zasilania sieciowego w pobli u grzejników ani wystawiaç go na dzia anie ciep a. Nie wolno dopuêciç, aby wokó z àcza AC IN zebra si kurz lub inne zabrudzenia. Przed pod àczeniem kabla zasilania sieciowego lub w o eniem jego wtyczki do gniazda nale y sprawdziç, czy na wtyczce zasilania, drugim koƒcu kabla, gnieêdzie elektrycznym lub z àczu AC IN w tylnej cz Êci systemu nie zebra si kurz lub inne zabrudzenia. Je eli wtyczka lub z àcze ulegnà zabrudzeniu, przed wykonaniem po àczenia nale y wytrzeç je suchà Êciereczkà. Przed czyszczeniem lub przeniesieniem systemu, albo gdy b dzie on przez d u szy czas nieu ywany, nale y wyjàç kabel zasilania sieciowego z gniazda elektrycznego. Podczas od àczania nale y chwyciç kabel zasilajàcy za wtyczk i wyciàgnàç jà ruchem na wprost z gniazda elektrycznego. Nigdy nie nale y ciàgnàç za sam kabel lub ciàgnàç pod kàtem. Nie nale y pod àczaç kabla zasilania sieciowego do transformatora lub przemiennika napi cia. Pod àczenie kabla zasilania sieciowego do transformatora napi cia podczas podró y zagranicznych lub przemiennika napi cia w celu u ywania w samochodzie mo e spowodowaç nagrzanie systemu i byç przyczynà poparzenia lub awarii. 6 Ârodki ostro noêci

7 Nigdy nie nale y demontowaç ani modyfikowaç systemu lub akcesoriów Systemu PS3 i akcesoriów nale y u ywaç zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji produktu. Nie jest udzielane zezwolenie na analizowanie i modyfikowanie systemu ani analizowanie i wykorzystanie konfiguracji obwodów systemu. Wprowadzenie nieautoryzowanych modyfikacji systemu spowoduje utrat gwarancji. We wn trzu systemu PS3 nie ma elementów mo liwych do naprawy przez u ytkownika. Dodatkowo istnieje ryzyko doznania obra eƒ w wyniku oddzia ywania promieniowania laserowego lub pora enia pràdem elektrycznym. Sieç W celu pod àczenia systemu do sieci wymagane jest zastosowanie szerokopasmowego àcza internetowego. U ytkownik jest odpowiedzialny za uiszczanie wszelkich op at zwiàzanych z dost pem do Internetu. Aby uzyskaç szczegó owe informacje, nale y zapoznaç si z umowà dotyczàcà korzystania z àcza internetowego lub skontaktowaç si z operatorem internetowym. Nale y u ywaç wy àcznie kabli Ethernet zgodnych ze standardami sieciowymi 10BASE-T, 100BASE-TX lub 1000BASE-T. Nie nale y u ywaç przewodów telefonicznych ani innych niewymienionych tutaj kabli. U ycie niew aêciwego przewodu lub kabla mo e spowodowaç dostarczenie zbyt du ego napi cia pràdu elektrycznego przez z àcze sieci LAN, czego wynikiem mo e byç nagrzanie, po ar lub awaria systemu. Funkcja sieci bezprzewodowej Zakres cz stotliwoêci fal radiowych 2,4 GHz, w którym dzia a sieç bezprzewodowa, jest u ywany tak e przez inne urzàdzenia. Niniejszy produkt zaprojektowano pod kàtem zminimalizowania efektu dzia ania fal na inny sprz t korzystajàcy z tej samej cz stotliwoêci. Jednak w niektórych przypadkach zak ócenia pochodzàce od innych urzàdzeƒ mogà spowodowaç obni enie szybkoêci po àczenia, zmniejszenie zasi gu sygna u lub niespodziewane przerwanie àcznoêci. Podczas korzystania z funkcji skanowania systemu PS3 w celu wybrania punktu dost pu bezprzewodowej sieci LAN mogà zostaç wyêwietlone punkty dost pu, które nie sà przeznaczone do u ytku publicznego. Nale y àczyç si tylko z punktami dost pu, do u ywania których u ytkownik jest uprawniony, punktami dost pu w publicznej bezprzewodowej sieci LAN albo punktami typu hotspot (tylko modele wyposa one w funkcj WLAN). Kondensacja wilgoci Je eli system lub dysk zostanie przeniesiony bezpoêrednio z ch odnego Êrodowiska do ciep ego, na soczewce wewnàtrz systemu lub na dysku mo e skondensowaç si wilgoç; w takim przypadku system mo e nie dzia aç prawid owo. Nale y wtedy wyjàç dysk i wy àczyç system oraz od àczyç go od gniazda elektrycznego. Dysk mo na w o yç ponownie dopiero po ca kowitym wyparowaniu wilgoci (mo e to potrwaç kilka godzin). JeÊli system nadal nie b dzie dzia a prawid owo, nale y skontaktowaç si z odpowiednià infolinià obs ugi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation. Numery infolinii znajdujà si w ka dym podr czniku oprogramowania dla systemów PlayStation, PlayStation 2 i PLAYSTATION 3. Czyszczenie Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa przed czyszczeniem systemu lub pod àczonych do niego akcesoriów nale y od àczyç kabel zasilania sieciowego od gniazda elektrycznego. Powierzchnie zewn trzne (plastikowa obudowa systemu i kontroler bezprzewodowy) Aby zapobiec nadmiernemu zu ywaniu si lub zmianie koloru powierzchni zewn trznych produktu, nale y przestrzegaç poni szych instrukcji. CzyÊciç te elementy za pomocà mi kkiej, suchej Êciereczki. Nie stosowaç pestycydów ani innych substancji lotnych. Nie pozostawiaç przez d u szy czas gumowych lub winylowych przedmiotów na elementach zewn trznych produktu. Nie u ywaç rozpuszczalników ani innych Êrodków chemicznych. Nie czyêciç Êciereczkà nasàczonà detergentem. Otwory wentylacyjne Je eli w otworach wentylacyjnych systemu zgromadzi si kurz, nale y usunàç go, korzystajàc z odkurzacza o ma ej mocy. Ârodki ostro noêci PL Przed rozpocz ciem korzystania 7

8 Z àcza Nie nale y u ywaç systemu, jeêli jego z àcza lub kabel zasilania sieciowego nie sà czyste. JeÊli elementy te sà zabrudzone, podczas u ywania systemu mogà wystàpiç zak ócenia w przep ywie elektrycznoêci. Nale y usunàç zanieczyszczenia za pomocà suchej Êciereczki. Tworzenie kopii zapasowych danych Należy możliwie często tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych na dysku twardym, aby zapobiec ich utracie lub uszkodzeniu. Jeśli z dowolnej przyczyny wystąpi utrata lub uszkodzenie oprogramowania lub danych, albo wystąpi konieczność sformatowania dysku twardego w autoryzowanym punkcie serwisowym, ich przywrócenie lub naprawa mogą być niemożliwe. Należy pamiętać o wyłączeniu odpowiedzialności firmy SCEE w zakresie utraty lub uszkodzenia danych, plików lub oprogramowania. Korzystanie z programu do tworzenia kopii zapasowych Można wykonać kopię zapasową danych zapisanych na dysku twardym, kopiując je na urządzenie magazynujące USB w celu ich późniejszego przywrócenia. Aby to zrobić, należy wybrać polecenie Backup Utility (Program do tworzenia kopii zapasowych) w obszarze (Settings) (Ustawienia) (System Settings) (Ustawienia systemowe) i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie. W niektórych przypadkach skorzystanie z tej funkcji w celu wykonania kopii zapasowej lub przywrócenia systemu może okazać się niemożliwe. Zalecane jest utworzenie dodatkowej kopii zapasowej danych przez skopiowanie lub przeniesienie danych na urządzenie magazynujące USB. Informacje szczegó owe na temat programu do tworzenia kopii zapasowych znajdujà si w podr czniku u ytkownika w trybie online. Kopiowanie/przenoszenie plików Na urzàdzenie USB mo na kopiowaç i przenosiç poni sze typy plików zapisane na dysku twardym systemu. Wybierz plik, naciênij przycisk Ç, a nast pnie wybierz polecenie Copy (Kopiuj) lub Move (PrzenieÊ) z menu opcji. Skopiowanie lub przeniesienie plików zawierajàcych dane obj te prawami autorskimi mo e byç niemo liwe. Typ pliku Zapisane dane z gier Pliki wideo, pliki dêwi kowe i obrazy Miejsce docelowe kopii zapasowej urzàdzenie USB (np. dysk USB flash) Wskazówka Za pomocą dostępnego w sprzedaży czytnika/ nagrywarki kart pamięci (ze złączem USB) można tworzyć kopie zapasowe plików zapisanych na dysku twardym na nośnikach, takich jak karta pamięci Memory Stick czy karta pamięci SD Memory Card. Dyski Uwaga dotyczàca zgodnoêci Niektóre noêniki obj te ograniczeniami regionalnymi lub terytorialnymi mogà nie dzia aç z tym systemem. Informacje szczegó owe znajdujà si na opakowaniu noênika. Obs uga Nie nale y dotykaç powierzchni dysku; nale y chwytaç go za kraw dzie. Nie nale y przyklejaç papieru lub taêmy do dysków, ani pisaç bezpoêrednio na ich powierzchni. Je eli na dysku znajdujà si Êlady palców, kurz, zabrudzenia lub zarysowania, mo e to spowodowaç zak ócenia obrazu lub obni enie jakoêci dêwi ku. Z dyskami nale y obchodziç si ostro nie, przed ich u yciem zawsze upewniajàc si, e sà czyste. Przechowywanie Nie nale y wystawiaç dysków na dzia anie wysokich temperatur, du ej wilgotnoêci lub bezpoêredniego Êwiat a s onecznego. Je eli dyski nie b dà u ywane przez d u szy czas, nale y przechowywaç je w opakowaniach. Uk adanie dysków wyj tych z opakowaƒ w stos lub przechowywanie dysków pod kàtem mo e spowodowaç ich zniekszta cenie. Sposób czyszczenia Dyski nale y czyêciç za pomocà mi kkiej Êciereczki, delikatnie wycierajàc ich powierzchni ruchami od Êrodka na zewnàtrz. Nie nale y u ywaç rozcieƒczalników, Êrodków czyszczàcych do p yt ani Êrodków antystatycznych w sprayu, poniewa mo e to spowodowaç uszkodzenie dysków. 8 Ârodki ostro noêci

9 Rozwiàzywanie problemów Przed skorzystaniem z us ug pomocy technicznej W przypadku napotkania trudnoêci z obs ugà systemu PS3 nale y zapoznaç si z niniejszà sekcjà. JeÊli nie b dzie mo liwe rozwiàzanie danego problemu, nale y skontaktowaç si z odpowiednià infolinià obs ugi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation. Numery infolinii znajdujà si w ka dym podr czniku oprogramowania dla systemów PlayStation, PlayStation 2 i PLAYSTATION 3. Zasilanie Nie mo na w àczyç systemu., Sprawdê, czy prze àcznik MAIN POWER jest w àczony., Sprawdê, czy kabel zasilania sieciowego jest prawid owo pod àczony do systemu i gniazda elektrycznego. Obraz Brak obrazu na ekranie telewizora., Dostosuj wejście wideo w telewizorze tak, aby było ono zgodne ze złączem używanym do podłączenia systemu PS3., Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony. Spróbuj odłączyć kabel od systemu PS3 lub od telewizora, a następnie podłączyć go ponownie., Mo liwe, e wystàpi problem dotyczàcy u ywanego kabla. Spróbuj u yç innego kabla zgodnego z systemem PS3., Je eli ustawienia wyjêcia systemu nie odpowiadajà u ywanemu kablowi lub odbiornikowi, obraz mo e nie byç wyêwietlany. Je eli obraz znika, wy àcz system. Zachowujàc tylko po àczenie systemu z telewizorem, przytrzymaj przycisk zasilania systemu d u ej ni 5 sekund, aby w àczyç ponownie urzàdzenie. Ustawienia wyjêcia wideo zostanà automatycznie przywrócone do standardowej rozdzielczoêci, a obraz zostanie wyêwietlony., JeÊli rozdzielczoêç zawartoêci wideo nie jest obs ugiwana przez telewizor, podczas odtwarzania nagrania wideo ekran mo e byç pusty. W takim przypadku nale y przejêç do ekranu umo liwiajàcego wybranie ustawieƒ rozdzielczoêci sygna u wideo urzàdzenia, wybraç opcj Custom (Niestandardowa), a nast pnie zaznaczyç wszystkie rozdzielczoêci obs ugiwane przez telewizor. Nie mo na odtworzyç dysku Blu-ray (BD) lub DVD, albo obraz jest zniekszta cony., Odtwarzanie zawartoêci dysku DVD lub oprogramowania w formacie PLAYSTATION 3 w rozdzielczoêci SD jest mo liwe tylko w przypadku dysków zapisanych w standardzie PAL., Je eli system jest pod àczony do magnetowidu lub urzàdzenia b dàcego kombinacjà telewizora i magnetowidu, niektóre mechanizmy zabezpieczajàce dyski DVD i BD przed kopiowaniem mogà powodowaç wyst powanie zak óceƒ obrazu lub jego rozjaênienie albo Êciemnienie. W takim przypadku nale y pod àczyç system bezpoêrednio do telewizora., Je eli kod regionu dysku DVD lub BD nie jest zgodny z kodem regionu ustawionym w systemie, odtworzenie dysku jest niemo liwe., Niektóre dyski DVD zawierają mechanizm kontroli rodzicielskiej. Aby tymczasowo zwiększyć dozwolony wiek odbiorcy, należy wprowadzić hasło ustawione w obszarze (Security Settings) (Ustawienia zabezpieczeń)., Niektóre dyski BD zawierają mechanizm kontroli rodzicielskiej. Aby zmienić poziom kontroli rodzicielskiej, należy wprowadzić hasło ustawione w obszarze (Security Settings) (Ustawienia zabezpieczeń)., Niektóre dyski BD mogà byç zablokowane. W takim przypadku nale y wprowadziç has o ustawione podczas tworzenia dysku., Zapoznaj si tak e z informacjami w cz Êci Dyski mo liwe do odtwarzania ( strona 21). Nie mo na odtwarzaç niektórych dysków BD., W niektórych przypadkach w celu odtworzenia dost pnego na rynku oprogramowania wideo na dyskach BD mo e byç konieczne odnowienie klucza szyfrowania AACS (Advanced Access Control System). Klucz szyfrowania mo na odnowiç podczas aktualizacji oprogramowania systemu. Rozmiar obrazu wideo nie jest dopasowany do ekranu telewizora., Sprawdź, czy ustawienia systemowe w obszarze (Settings) (Ustawienia) (Display Settings) (Ustawienia wyświetlania) Video Output Settings (Ustawienia wyjścia wideo) są prawidłowe., Sprawdê, czy ustawienia pod àczonego telewizora sà prawid owe. Aby uzyskaç szczegó owe informacje, zapoznaj si z instrukcjami dostarczonymi z telewizorem. Przed skorzystaniem z us ug pomocy technicznej PL Rozwiàzywanie problemów 9

10 , W przypadku niektórych typów zawartoêci wideo nie mo na zmieniç rozmiaru ekranu. Kolor ekranu wydaje si byç nieprawid owy., Jeśli zastosowano ustawienie domyślne, kolor tła wyświetlacza zmienia się automatycznie wraz z upływem czasu. Dêwi k Brak dêwi ku., Sprawdê, czy w telewizorze nie w àczono funkcji wyciszenia lub czy g oêniki nie sà wy àczone. Sprawdê tak e, czy ustawiono odpowiedni poziom g oênoêci., Je eli pod àczone jest urzàdzenie przetwarzajàce dêwi k, sprawdê jego ustawienia. Aby uzyskaç szczegó owe informacje, zapoznaj si z instrukcjami dostarczonymi z tym urzàdzeniem., Mo liwe, e wystàpi problem dotyczàcy kabla. Spróbuj u yç innego kabla zgodnego z systemem PS3., Oprogramowanie mo e nie obs ugiwaç cyfrowego wyjêcia audio., Jeżeli ustawienia wyjścia audio systemu nie odpowiadają używanemu kablowi lub urządzeniu, dźwięk może nie być odtwarzany. Sprawdź, czy ustawienia systemowe w obszarze (Settings) (Ustawienia) (Sound Settings) (Ustawienia dźwięku) Audio Output Settings (Ustawienia wyjścia audio) są prawidłowe., Niektóre typy zawartoêci w formacie Dolby Digital i DTS lub innym mogà nie obs ugiwaç funkcji odtwarzania dêwi ku ze wszystkich kana ów. Pliki muzyczne nie sà odtwarzane., Utwory obj te ograniczeniami dotyczàcymi czasu odtwarzania lub liczby odtworzeƒ nie b dà odtwarzane., W przypadku niektórych plików muzycznych rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu możliwości odtwarzania mogą być ograniczone. W takich wypadkach odtworzenie danych za pomocą systemu PS3 może być niemożliwe. Wideo Nie mo na wykonaç okreêlonej czynnoêci nawet po wybraniu odpowiedniego elementu w obszarze Control Panel (Panel sterowania)., Mo liwe, e warunki odtwarzania zosta y wst pnie ustawione przez producenta oprogramowania. W takim przypadku niektóre opcje mogà byç niedost pne, nawet je eli u ytkownik post puje wed ug instrukcji zamieszczonych w dokumentacji produktu. Sieç Nie mo na ustanowiç po àczenia z siecià., Sprawdê, czy kabel Ethernet jest prawid owo pod àczony., Sprawdê, czy ustawienia sieciowe sà prawid owe. Aby dokonaç prawid owych ustawieƒ sieciowych, zapoznaj si z instrukcjami dostarczonymi przez operatora internetowego lub zamieszczonymi w podr czniku oprogramowania. Strona sieci Web nie jest wyêwietlana prawid owo., Niektóre strony sieci Web mogà byç wyêwietlane nieprawid owo z powodu zastosowanej przeglàdarki. Dyski i urzàdzenia USB System nie rozpoznaje dysku., Wyjmij dysk i w ó go ponownie., Je eli dysk ma etykiet, w ó go do systemu, kierujàc jà do góry., Sprawdê, czy dysk nie jest zarysowany lub zabrudzony. JeÊli widoczne sà zabrudzenia, zetrzyj je mi kkà Êciereczkà., Zapoznaj si tak e z informacjami w cz Êci Dyski mo liwe do odtwarzania ( strona 21). Nie mo na wyjàç dysku., Aby wysunàç dysk, przytrzymaj przycisk wysuwania z przodu systemu przez czas d u szy ni 10 sekund. Po wyj ciu dysku i przed jego ponownym w o eniem do systemu nale y wy àczyç system, a nast pnie ponownie w àczyç go w celu wznowienia pracy. 10 Przed skorzystaniem z us ug pomocy technicznej

11 System nie rozpoznaje urzàdzenia USB lub urzàdzenie USB nie dzia a prawid owo., Sprawdź, czy urządzenie zostało włożone prawidłowo., Sprawdź, czy złącze urządzenia nie jest zabrudzone. Jeśli złącze jest zabrudzone, przetrzyj je bawełnianym wacikiem., Spróbuj podłączyć urządzenie do innego złącza USB. Możliwości wykrycia urządzenia USB mogą różnić się w zależności od używanych złączy., W niektórych przypadkach system może nie rozpoznać urządzenia, jeśli używany jest zewnętrzny koncentrator USB lub do systemu podłączono zbyt wiele urządzeń. Spróbuj odłączyć nieużywane urządzenia. Podczas pod àczania urzàdzenia USB wyêwietlany jest komunikat An unknown USB device has been connected (Pod àczono nieznane urzàdzenie USB)., Podłączone urządzenie może być niezgodne z systemem lub oprogramowaniem., Urządzenie może być zgodne wyłącznie z określonym oprogramowaniem. Należy korzystać z oprogramowania zgodnego z urządzeniem., Mo liwe, e pod àczono zbyt wiele koncentratorów USB. Spróbuj od àczyç koncentrator USB. Kontroler bezprzewodowy Kontroler bezprzewodowy nie dzia a., Je eli u ywany kontroler i system sà zbyt oddalone od siebie, efektywne korzystanie z systemu nie b dzie mo liwe., Kontroler bezprzewodowy nale y po àczyç w par z systemem oraz przypisaç numer do danego kontrolera. W àcz system (wskaênik zasilania b dzie Êwieciç stale na zielono), po àcz system i kontroler za poêrednictwem kabla USB, a nast pnie naciênij przycisk PS na kontrolerze., Ustawienie numeru kontrolera mogło zostać wyczyszczone. Naciśnij przycisk PS na kontrolerze, aby ponownie przypisać numer., Sprawdê poziom na adowania akumulatora kontrolera bezprzewodowego. Je eli kontroler jest u ywany w trybie bezprzewodowym, nie b dzie on dzia aç, je eli akumulator jest roz adowany. Na aduj akumulator, pod àczajàc kontroler do systemu za pomocà kabla USB., Kontroler bezprzewodowy mo na zresetowaç, naciskajàc znajdujàcy si w jego tylnej cz Êci przycisk resetowania za pomocà ostrego przycisk. przedmiotu, na przyk ad d ugopisu. resetowania Kontroler bezprzewodowy nie wibruje., Funkcję Vibration function (Funkcja wibracji) można włączyć lub wyłączyć (ustawienie On / Off ) podczas grania. Spróbuj nacisnąć przycisk PS na kontrolerze bezprzewodowym, wybierając kolejno opcje Controller Settings (Ustawienia kontrolera) Vibration Function (Funkcja wibracji), a następnie wybierając ustawienie On (Wł.)., Oprogramowanie może nie obsługiwać funkcji Vibration function (Funkcja wibracji). Odpowiednie informacje można znaleźć w podręczniku oprogramowania. Informacje na temat zgodności oprogramowania pobranego ze sklepu (PLAYSTATION Store) znajdują się w opisie oprogramowania dostępnym w trybie online. Czas reakcji na naciêni cie przycisku jest wyd u ony., Czas reakcji może być wydłużony na monitorze LCD lub innym monitorze komputerowym. Nie oznacza to awarii. Nie mo na na adowaç akumulatora lub nie aduje si on do pe na., Akumulator można naładować wyłącznie wtedy, gdy system jest włączony (wskaźnik zasilania z przodu systemu świeci na zielono)., Sprawdê, czy z àcze kabla USB nie jest zabrudzone. JeÊli widoczne sà zabrudzenia, zetrzyj je mi kkà Êciereczkà., Patrz Okres eksploatacji akumulatora kontrolera bezprzewodowego ( strona 19). Na adowany akumulator dzia a zbyt krótko., Akumulator mo e byç zu yty. Czas dzia ania b dzie coraz krótszy w miar u ywania i starzenia si akumulatora. Patrz Okres eksploatacji akumulatora kontrolera bezprzewodowego ( strona 19). Akumulator kontrolera bezprzewodowego roz adowuje si, nawet jeêli nie jest on u ywany., Akumulator kontrolera rozładowuje się, nawet jeśli kontroler bezprzewodowy nie jest używany. Zalecane jest częste ładowanie akumulatora. Przed skorzystaniem z us ug pomocy technicznej PL Rozwiàzywanie problemów 11

12 Inne problemy System wydaje dêwi ki., Dêwi ki odczytywania dysków mogà byç g oêniejsze ni zazwyczaj ze wzgl du na ró ne szybkoêci odczytywania noênika przez system., W przypadku korzystania z systemu w lokalizacji sprzyjającej nagrzewaniu się urządzenia, np. zamkniętej szafce na sprzęt audio-wideo, obroty wentylatora wewnętrznego zostaną znacząco zwiększone w celu zredukowania temperatury systemu, co może objawić się głośniejszym dźwiękiem dobiegającym z jego wnętrza. Przenieś system do miejsca o lepszej wentylacji. Zapomniane has o ustawieƒ zabezpieczeƒ, Jeżeli zainicjowano system, używając opcji (Settings) (Ustawienia) (System Settings) (Ustawienia systemowe) Restore Default Settings (Przywracanie ustawień domyślnych), zostanie ustawione hasło Należy jednak pamiętać, że wraz z hasłem zostaną zresetowane wszystkie inne ustawienia. Po zresetowaniu nie będzie można ich przywrócić. Wskaênik zasilania systemu miga na czerwono, a system nie dzia a., Temperatura wewnątrz systemu może być zbyt wysoka. Sprawdź, czy system nie jest używany w miejscu o zbyt wysokiej temperaturze oraz czy otwory wentylacyjne systemu nie są zablokowane. Naciśnij przycisk zasilania z przodu systemu, aby wskaźnik przestał migać, a następnie pozostaw system nieużywany, aż temperatura obniży się. Kiedy temperatura systemu obniży się, włącz go ponownie. System nie rozpoznaje zawartoêci., ZawartoÊç mog a zostaç zapisana w formacie nieobs ugiwanym przez system. W takim przypadku nie zostanie ona rozpoznana. Aby uzyskaç informacje na temat obs ugiwanych formatów, zapoznaj si z podr cznikiem u ytkownika w trybie online. System jest ciep y., Je eli system jest u ywany lub w àczony, mo e on staç si ciep y. Nie oznacza to awarii. Obraz jest nieruchomy. System nie dzia a., Uruchom ponownie system. Przytrzymanie przycisku zasilania z przodu systemu przez czas d u szy ni 10 sekund spowoduje wy àczenie systemu. Po wy àczeniu systemu w àcz go ponownie. Wskaênik zasilania systemu miga na czerwono i zielono., Temperatura we wn trzu systemu jest zbyt wysoka. Sprawdê, czy system nie jest u ywany w Êrodowisku o zbyt wysokiej temperaturze oraz czy otwory wentylacyjne systemu nie sà zablokowane. Przerwij korzystanie z systemu i pozostaw go, a temperatura obni y si. Dalsze korzystanie z systemu spowoduje samoczynne przerwanie jego dzia ania. 12 Przed skorzystaniem z us ug pomocy technicznej

13 GWARANCJA GWARANCJA Dzi kujemy za zakup tego produktu. Mamy nadziej, e jego u ytkowanie b dzie przyjemne. Termin produkt oznacza komputerowy system rozrywki PLAYSTATION 3 (system PS3 ) oraz oficjalne urzàdzenia peryferyjne przeznaczone dla systemu PLAYSTATION 3 dostarczone w opakowaniu z systemem PS3. Oprogramowanie systemowe wst pnie zainstalowane na systemie PS3 lub dostarczone w póêniejszym terminie w ramach aktualizacji lub wydaƒ aktualizacyjnych jest licencjonowane u ytkownikowi, nie sprzedawane; mo e ono byç u ywane wy àcznie z systemem PS3. Warunki tej licencji na oprogramowanie systemowe znajdujà si pod adresem http//www.scei.co.jp/ps3-eula Niniejsza gwarancja nie obejmuje danych u ytkownika, oddzielnego oprogramowania ani gier w formacie PlayStation, bez wzgl du na to, czy zosta y one zapakowane lub dostarczone z produktem; nie obejmuje ona tak e jakichkolwiek akcesoriów lub urzàdzeƒ peryferyjnych przeznaczonych dla systemu PlayStation, które nie zosta y wyprodukowane dla lub przez firm SCEE. Gwarancja jest udzielana pierwszemu u ytkownikowi produktu. Jest ona przypisana do danej osoby i prawa z niej wynikajàce nie przys ugujà nikomu innemu. Firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd ( SCEE ) gwarantuje, e niniejszy produkt jest wolny od wad materia owych i produkcyjnych, które mog yby skutkowaç awarià produktu podczas normalnego u ywania, zgodnie z poni szymi postanowieniami i zobowiàzuje si, przez okres 1 (jednego) roku od daty pierwotnego zakupu bezp atnie naprawiaç lub wymieniaç (wed ug uznania firmy SCEE) wszelkie elementy produktu, które sà niesprawne z powodu wady materia owej lub produkcyjnej. Element lub urzàdzenie zostanie wymienione na egzemplarz nowy lub zregenerowany, wed ug uznania firmy SCEE, i obj ty gwarancjà na pozosta à cz Êç okresu gwarancyjnego. Niniejsza gwarancja stanowi uzupe nienie ustawowych praw konsumenta (okreêlonych w aêciwym prawem) i nie wp ywa na te prawa w adnym stopniu. Niniejszej gwarancji udziela pierwszemu u ytkownikowi firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd z siedzibà pod adresem 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania. WA NE 1. JeÊli zajdzie potrzeba zg oszenia roszczenia na podstawie postanowieƒ niniejszej gwarancji, nale y skontaktowaç si z lokalnà infolinià obs ugi klienta (numery infolinii znajdujà si w ka dym podr czniku oprogramowania dla systemu PLAYSTATION 3) w celu uzyskania instrukcji dotyczàcych zwrotów. 2. Niniejsza gwarancja obowiàzuje wy àcznie: i. na terenie Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, W och, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwajcarii; oraz ii. jeêli przedstawiony zostanie oryginalny paragon, faktura lub inny dowód zakupu (wskazujàcy dat zakupu i nazw sprzedawcy) wraz z wadliwym produktem (który nie zosta w aden sposób zmodyfikowany ani otwarty od daty pierwotnego zakupu); oraz iii. je eli plomba gwarancyjna oraz numer seryjny na produkcie nie zosta y uszkodzone, zmodyfikowane ani usuni te. 3. Firma SCEE mo e wed ug w asnego uznania naprawiç lub wymieniç produkt na nowy lub zregenerowany podzespó lub urzàdzenie. 4. Naprawa lub wymiana b dzie wiàzaç si z instalacjà najnowszej wersji oprogramowania systemowego produktu. 5. Przygotowujàc us ug gwarancyjnà w ramach tej Gwarancji, pracownik naszej infolinii obs ugi klienta omówi z u ytkownikiem kwesti, czy powinien on pozostawiç w systemie PS3 dysk twardy znajdujàcy si w systemie PS3 w momencie zakupu, czy wyjàç i przechowaç dysk twardy przed zwróceniem systemu w celu wykonania us ugi gwarancyjnej. 6. JeÊli system PS3 zostanie zwrócony z nap dem dysku twardego w celu wykonania us ugi gwarancyjnej, naprawa lub wymiana produktu b dzie si wiàza a z ponownym sformatowaniem dysku twardego. Jest to najszybsza forma us ugi gwarancyjnej, jakà mo emy zaoferowaç. 7. JeÊli system PS3 zostanie zwrócony bez dysku twardego w celu wykonania us ugi gwarancyjnej, w miar mo liwoêci zapewnimy, e naprawione lub wymienione urzàdzenie ma ten sam unikatowy wewn trzny identyfikator co zwrócony system PS3. Ta forma us ugi gwarancyjnej trwa d u ej ni us uga opisana w poprzednim akapicie. JeÊli z jakiegokolwiek powodu nie mo emy ponownie zapisaç oryginalnego identyfikatora systemu, a u ytkownik chce skorzystaç z us ugi gwarancyjnej, b dzie musia ponownie sformatowaç dysk twardy, zanim b dzie móg skorzystaç z naprawionego lub wymienionego systemu PS3. 8. U ytkownik rozumie i zgadza si, e ponowne formatowanie dysku twardego powoduje utrat przechowywanych danych, plików i oprogramowania. W celu unikni cia utraty lub usuni cia oprogramowania, danych czy plików zapisanych na dysku twardym, które u ytkownik uznaje za prywatne lub poufne, lub które chce zachowaç, przed dostarczeniem Produktu w celu wykonania us ugi gwarancyjnej nale y w miar mo liwoêci utworzyç kopi zapasowà tych informacji i je usunàç. Wyczyszczenie has a sieciowego PLAYSTATION 3 pomaga chroniç informacje u ytkownika. 9. U ytkownik przyjmuje do wiadomoêci, e niniejsza gwarancja nie obejmuje zapisanych danych oraz wyra a zgod na wy àczenie odpowiedzialnoêci firmy SCEE GWARANCJA PL Rozwiàzywanie problemów 13

14 w zakresie utraty lub uszkodzenia danych, plików lub oprogramowania w wyniku naprawy lub wymiany produktu na mocy postanowieƒ niniejszej gwarancji. 10. Nale y regularnie wykonywaç kopi zapasowà danych z dysku twardego w celu zapobie enia utracie lub zmianie danych, mimo e niektóre treêci nie mogà byç zapisane w formie kopii zapasowej i muszà zostaç ponownie zainstalowane przez u ytkownika. 11. W celu zapobie enia uszkodzeniu, utracie lub wymazaniu wyjmowanych zewn trznych noêników danych lub urzàdzeƒ peryferyjnych, lub podzespo ów nieprzeznaczonych do systemu PS3 nale y wyjàç te elementy przed dostarczeniem produktu w celu wykonania us ugi gwarancyjnej. 12. Zg oszenie roszczenia na podstawie postanowieƒ niniejszej gwarancji nie przys uguje, je eli produkt zosta uszkodzony w wyniku: i. wykorzystania w celu komercyjnym, wypadku, normalnego zu ycia si, zaniedbania, nadu ycia lub niew aêciwego u ycia (w àcznie z, lecz bez ograniczenia do u ycia produktu w celu, do którego nie zosta przeznaczony i/lub niezgodnie z instrukcjami prawid owego u ycia, konserwacji, instalacji lub u ycia niezgodnie z lokalnymi wymaganiami technicznymi lub dotyczàcymi bezpieczeƒstwa); ii. wykorzystania w po àczeniu z nieautoryzowanym urzàdzeniem peryferyjnym (w àcznie z, lecz bez ograniczenia do akcesoriów do gier, dysków twardych, adapterów i zasilaczy); iii. adaptacji, regulacji lub modyfikacji produktu z jakiegokolwiek powodu, bez wzgl du na to, czy dana operacja zosta a przeprowadzona prawid owo; iv. konserwacji, napraw lub prób napraw podejmowanych przez wykonawc innego, ni autoryzowany punkt serwisowy firmy SCEE; lub v. wykorzystania z u yciem nieautoryzowanego oprogramowania, zara enia wirusem lub w skutek po aru, powodzi lub innych kl sk ywio owych; lub vi. dokonania w odniesieniu do produktu czynnoêci spoza zakresu jego u ytkowania osobistego lub domowego albo u ycia produktu niezgodnie z jego specyfikacjami. 13. Nie mo na zg aszaç roszczeƒ na podstawie tej gwarancji w przypadku istotnego naruszenia licencji na oprogramowanie systemowe (zobacz http//www.scei.co.jp/ps3-eula). 14. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez w aêciwe prawo niniejsza gwarancja stanowi jedynà i wy àcznà podstaw wysuwania roszczeƒ w zakresie wad produktu oraz innych gwarancji, postanowieƒ i warunków, wyraênych i dorozumianych, dzia ajàcych w nawiàzaniu do tego produktu. Firma SCEE ani jakiekolwiek firmy od niej zale ne lub ich dostawcy nie b dà ponosiç odpowiedzialnoêci za jakiekolwiek straty i szkody, specjalne, przypadkowe, poêrednie lub wynikajàce z u ycia produktu. 15..Firma SCEE nie udziela gwarancji dotyczàcych produktów ani us ug innych firm, które mogà byç oferowane w odniesieniu do niniejszego produktu. Je eli produkt wymaga naprawy, której nie obejmuje niniejsza gwarancja, nale y skontaktowaç si z lokalnà infolinià obs ugi klienta w celu uzyskania odpowiednich informacji. Je eli kraj u ytkownika nie zosta wymieniony powy ej, nale y skontaktowaç si ze sprzedawcà. 14 GWARANCJA

15 Informacje dodatkowe Wyjmowanie i wymiana dysku twardego Poni sze sekcje wyjaêniajà, jak wyjàç i wymieniç dysk twardy. Uwaga..Wyjmij dysk twardy w miejscu niedost pnym dla ma ych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu po kni ciu ma ych cz Êci, takich jak Êruby...Wn trze systemu bezpoêrednio po zakoƒczeniu u ywania jest goràce. Pozwól, aby system ostyg przed rozpocz ciem wyjmowania dysku twardego...uwa aj, aby si nie zraniç podczas wyjmowania lub przenoszenia dysku twardego...pami taj o przymocowaniu pokrywy wn ki dysku twardego przed w àczeniem systemu PS3. Gdy pokrywa nie jest przymocowana, we wn trzu systemu mo e dochodziç do nadmiernego wzrostu temperatury. Uwagi W zależności od rodzaju wykonywanych czynności serwisowych, dysk twardy używany przed ich wykonaniem może wymagać ponownego sformatowania. Należy wcześniej wykonać kopię zapasową ważnych danych. W celu ochrony informacji osobistych i zapobiegni cia ich niew aêciwemu wykorzystaniu przez inne osoby przed przekazaniem systemu PS3 do serwisu nale y wyczyêciç wszystkie has a powiàzane z kontami w sieci PLAYSTATION Network i wyjàç dysk twardy. Do wkr cania i odkr cania Êrub nale y u ywaç odpowiedniego Êrubokr ta krzy akowego. W przypadku niedostosowania wielkoêci narz dzia do wkr tów ich g ówki mogà ulec uszkodzeniu. 1 Dotknij przycisku zasilania z przodu systemu na co najmniej dwie sekundy. Wskaênik zasilania zacznie Êwieciç na czerwono i system przejdzie do trybu oczekiwania. 2 Wy àcz system za pomocà g ównego prze àcznika zasilania znajdujàcego si z ty u systemu. 3 Od àcz wtyczk kabla zasilania sieciowego i od àcz inne kable od systemu. Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa nale y od àczyç wtyczk kabla zasilajàcego od gniazdka elektrycznego, a nast pnie od àczyç inne kable. 4 Zdejmij pokryw wn ki dysku twardego znajdujàcà si po lewej stronie systemu Skorzystaj z otworu na lewej krawędzi pokrywy wnęki dysku twardego, aby zdjąć pokrywę z systemu. JeÊli zdj cie pokrywy nastr cza trudnoêci, ostro nie umieêç ma y Êrubokr t w otworze i podwa pokryw. Uwa aj, aby nie uszkodziç Êrubokr tem systemu lub pokrywy. PL Informacje dodatkowe Wyjmowanie dysku twardego pokrywa wnęki dysku twardego Przestroga Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa, przed przystàpieniem do wyjmowania dysku nale y wy àczyç system i od àczyç zasilanie. Wyjmowanie i wymiana dysku twardego 15

16 5 Odblokuj dysk twardy 1 Wykr ç niebieskà Êrub za pomocà Êrubokr ta krzy owego. 2 Pociàgnij uchwyt do przodu. 1 2 Pociągnij i przesuń uchwyt w lewo. Uważaj, aby podczas tej operacji nie skaleczyć się. 6 Wyjmij dysk twardy z systemu Za pomocà metalowego uchwytu wyciàgnij dysk twardy z systemu. Uwagi Dysk twardy jest urzàdzeniem wra liwym i zawsze nale y z nim post powaç ostro nie. W celu zapobie enia utracie oraz uszkodzeniu oprogramowania i danych oraz uszkodzeniu dysku twardego nale y szczegó owo przestrzegaç podanych poni ej Êrodków ostro noêci: Nie upuêç systemu lub dysku twardego, ani nie poddawaj go fizycznym wstrzàsom czy wibracjom. Nie dopuêç, aby do wn trza systemu lub dysku twardego dosta si p yn lub ma e elementy. Nie dotykaj z àczy ani nie wsuwaj obcych przedmiotów do z àczy. Nie umieszczaj systemu ani dysku twardego w pobli u pól magnetycznych, takich jak wytwarzane przez magnesy czy g oêniki. Nie umieszczaj tak e w pobli u dysku twardego urzàdzeƒ wra liwych na si y magnetyczne (takich jak zegarek nar czny czy karta magnetyczna). Nie umieszczaj na dysku twardym ci kich przedmiotów. Podczas przenoszenia dysku twardego trzymaj go za kraw dzie lub metalowà ramk. Dysk twardy jest wra liwy na elektrycznoêç statycznà. Stosuj prawid owe metody post powania podczas instalacji dysku twardego. Przechowuj w ch odnym i suchym miejscu. Wymiana dysku twardego Przestroga Ze względów bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do wymiany dysku należy wyłączyć system i odłączyć zasilanie. Podczas wymiany dysku twardego nale y post powaç zgodnie z poni szà procedurà, aby zdjàç metalowà ramk. 1 Za pomocà Êrubokr ta krzy owego wykr ç Êruby (w 4 miejscach). 16 Wyjmowanie i wymiana dysku twardego

17 2 Wyjmij dysk twardy z metalowej ramki. PodnieÊ z jednej strony i wysuƒ dysk twardy. Ponowna instalacja oprogramowania systemu Jeśli oprogramowanie systemu nie uruchamia się po włączeniu systemu (na przykład po wymianie dysku twardego), system wyświetla przedstawiony poniżej ekran. W takim przypadku należy ponownie zainstalować oprogramowanie systemu za pomocą pobranych danych aktualizacji. 3 UmieÊç zamienny dysk twardy w metalowej ramce dysku twardego systemu PS3, a nast pnie przymocuj go za pomocà Êrub (4 miejsca). Nie dokr caj nadmiernie Êrub. 4 Zainstaluj dysk twardy w systemie. Włóż całkowicie dysk twardy do wnęki dysku twardego. Wkręć niebieską śrubę, aby zablokować dysk na miejscu. W celu zainstalowania wykonaj w odwrotnej kolejności instrukcje znajdujące się w części Wyjmowanie dysku twardego ( strona 15). 5 Za ó pokryw wn ki dysku twardego. 6 Zainstaluj ponownie oprogramowanie systemu. Po wymianie dysku twardego należy ponownie zainstalować oprogramowanie systemu ( strona 17). Zamienne dyski twarde W po àczeniu z systemem PS3 mo na u ywaç nast pujàce typy dysków twardych: Rozmiar 2,5-calowe (typ wewn trzny) *1 Format interfejsu Serial ATA *2 *1 Nie jest gwarantowana prawid owe dzia anie wszystkich modeli. *2 Interfejs Parallel ATA nie jest obs ugiwany. Wskazówka W przypadku zagubienia pokrywy wn ki dysku twardego, Êrub lub metalowych uchwytów, w celu uzyskania informacji o dost pnoêci cz Êci zamiennych nale y si skontaktowaç z lokalnà infolinià obs ugi klienta (zgodnie z listà w podr czniku oprogramowania PLAYSTATION 3). Etap 1: Pobieranie danych aktualizacji oprogramowania systemu Za pomocą komputera z dostępem do Internetu pobierz dane aktualizacji oprogramowania systemu z następującej witryny sieci Web. Wskazówki Użyj najnowszej wersji danych aktualizacji. Nie można zainstalować ponownie oprogramowania systemu za pomocą wersji oprogramowania systemu starszej niż poprzednio używana. Jeśli na stronie sieci Web nie są dostępne odpowiednie dane aktualizacji, skontaktuj się z lokalną infolinią obsługi klienta (podaną w podręcznikach oprogramowania systemu PLAYSTATION 3). Jeśli masz dysk z grami lub inny dysk zawierający dane, można użyć tego dysku do przeprowadzenia ponownej instalacji oprogramowania systemu. Po włożeniu tego dysku do systemu PS3 i wykonaniu instrukcji wyświetlonych na ekranie można sprawdzić, czy można użyć danych aktualizacji. Jeśli nie masz komputera z dostępem do Internetu, skontaktuj się z lokalną infolinią obsługi klienta (podaną w podręcznikach oprogramowania systemu PLAYSTATION 3). Ponowna instalacja oprogramowania systemu PL Informacje dodatkowe 17

18 Etap 2: Zapisywanie danych aktualizacji na noêniku Zapisz pobrane dane aktualizacji na jednym z następujących nośników. Dysk (na przyk ad CD-R) Obsługiwane są dyski CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW i BD-RE. Urzàdzenie magazynujàce USB Obsługiwane są nośniki takie jak dysk USB flash. Karta pami ci Memory Stick Duo i inne karty pami ci W przypadku korzystania z nośnika tego typu należy użyć dostępnego w sprzedaży czytnika/nagrywarki kart pamięci ze złączem USB. Etap 3: Instalacja oprogramowania systemu Uwagi Podczas przeprowadzania instalacji nie należy wyłączać systemu ani wyjmować nośnika. Przerwanie instalacji przed jej ukończeniem może spowodować uszkodzenie oprogramowania systemu i konieczność oddania go do serwisu lub wymiany. Podczas instalacji przycisk zasilania z przodu systemu i przycisk PS na kontrolerze bezprzewodowym są nieaktywne. Włącz system PS3, a następnie włóż nośnik. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować ponownie oprogramowanie systemu. Ilość wymaganego wolnego miejsca różni się w zależności od wersji danych aktualizacji. Nośnik powinien zawierać co najmniej 120 MB wolnego miejsca. Zapisz dane aktualizacji, postępując według instrukcji podanej poniżej. Za pomocą komputera utwórz na nośniku folder o nazwie PS3. W folderze PS3 utwórz folder o nazwie UPDATE (AKTUALIZACJA). Zapisz dane aktualizacji w folderze UPDATE (AKTUALIZACJA). Storage media PS3 UPDATE Uwaga Dane aktualizacji należy zapisać w sposób podany poniżej. Jeśli dane nie zostaną zapisane we właściwy sposób, system PS3 nie rozpozna danych aktualizacji. Nazwa folderu musi zawierać wyłącznie wielkie litery. Lokalizacja: Zapisz w folderze PS3 > UPDATE. Nazwa pliku: Zapisz plik pod nazwą PS3UPDAT.PUP. 18 Ponowna instalacja oprogramowania systemu

19 Informacje dotyczàce utylizacji systemu PS3 Przed dokonaniem utylizacji systemu należy usunąć z niego informacje użytkownika oraz inne dane podobnego rodzaju. Aby usunąć dane, przejdź do obszaru (Settings) (Ustawienia) (System Settings) (Ustawienia systemowe) Restore PS3 System (Przywracanie systemu PS3 ). Na ekranie wyboru metody formatowania dysku twardego wyświetlanym podczas przywracania systemu zalecane jest użycie opcji Full Format (Pełne formatowanie). Mimo, że użycie opcji Quick Format (Szybkie formatowanie) może skrócić czas formatowania dysku twardego, po jej użyciu może być możliwe odzyskanie wymazanych danych za pomocą specjalistycznego narzędzia. Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym/ elektronicznym, jego akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać wyrobu ani akumulatora wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu i akumulatora, prosimy pozbyć się ich według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz akumulatorów. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego/ elektronicznego. Ten produkt zawiera akumulator wbudowany na stałe ze względów bezpieczeństwa, wydajności oraz spójności danych. Akumulatora nie można wymieniać samodzielnie przez cały okres użytkowania produktu, a jego wymianę mogą przeprowadzać wykwalifikowani pracownicy serwisu. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego akumulatora prosimy pozbyć się tego wyrobu zgodnie z przepisami dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego. Akumulator kontrolera bezprzewodowego Przestroga JeÊli nastàpi kontakt u ytkownika z substancjà z przeciekajàcego akumulatora, nale y podjàç nast pujàce dzia ania:..jeêli substancja dosta a si do oczu, nie nale y ich przecieraç. Nale y natychmiast op ukaç oczy czystà wodà i skonsultowaç si z lekarzem...jeêli nastàpi kontakt substancji ze skórà lub ubraniem, nale y natychmiast op ukaç obszar kontaktu czystà wodà. JeÊli wystàpi podra nienie lub bolesnoêç, nale y skonsultowaç si z lekarzem. Nie nale y dopuêciç do kontaktu akumulatora z ogniem lub wystawiaç go na dzia anie wysokich temperatur, na przyk ad bezpoêrednie dzia anie Êwiat a s onecznego, a tak e nie pozostawiaç akumulatora w pojeêdzie pozostawionym na s oƒcu lub w pobli u êróde ciep a. Okres eksploatacji akumulatora kontrolera bezprzewodowego Okres eksploatacji akumulatora jest ograniczony. Czas dzia ania b dzie coraz krótszy w miar u ywania i starzenia si urzàdzenia. Okres eksploatacji akumulatora zale y tak e od sposobu jego przechowywania, u ytkowania, Êrodowiska i innych czynników. Przechowywanie Je eli kontroler bezprzewodowy nie jest u ywany przez d u szy czas, zalecane jest na adowanie jego akumulatora przynajmniej raz w roku w celu zachowania funkcjonalnoêci akumulatora. PL Informacje dodatkowe Informacje dotyczàce utylizacji systemu PS3 19

20 Parametry techniczne Projekt i parametry techniczne mogà ulec zmianie bez powiadomienia. System PLAYSTATION 3 Procesor Procesor graficzny WyjÊcie audio Pami ç Cell Broadband Engine RSX Dolby Digital 5.1 CH, DTS 5.1 CH, LPCM 7.1 CH, AAC i inne *1 G ówna pami ç RAM XDR: 256 MB Pami ç VRAM GDDR3: 256 MB Dysk twardy 2,5 cala, Serial ATA 80 GB *2 WejÊcia/ wyjêcia *3 Funkcje sieciowe Kontroler USB o du ej szybkoêci (zgodne ze specyfikacjà USB 2.0) 2 Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) x 1 IEEE b/g Bluetooth 2.0 (EDR) Kontroler bezprzewodowy (Bluetooth) RozdzielczoÊç 1080p, 720p, 1080i, 576p, 576 Zasilanie Zu ycie energii Wymiary zewn trzne (bez uwzgl dnienia elementów wysuwanych) Waga Temperatura pracy AC V, 50 / 60 Hz Oko o 280 W Oko o 325 x 98 x 274 mm (12,8 x 3,86 x 10,79 cala) (szerokoêç x wysokoêç x d ugoêç) Oko o 4.4 kg 5 35 C (41 95 F) *1 W celu uzyskania sygna u audio 7.1 CH wymagane jest urzàdzenie zgodne ze standardem Linear PCM 7.1 CH obs ugujàce technologi Dolby TrueHD lub podobny format za poêrednictwem z àcza HDMI OUT. *2 Pojemność dysku twardego w systemie dziesiątkowym (1 GB = bajtów). W oprogramowaniu systemowym w wersji 1.10 i nowszej pojemność obliczana jest za pomocą systemu dwójkowego (1 GB = bajty), co powoduje wyświetlanie pozornie niższej pojemności i informacji o mniejszej ilości wolnego miejsca. Część pojemności dysku twardego jest zarezerwowana na pliki administrowania systememsystemem jej wielkość różni się w zależności od wersji oprogramowania i nie jest ona dostępna dla użytkownika. *3 Nie jest udzielana gwarancja w zakresie mo liwoêci korzystania z wszystkich typów noêników danych. *4 Obsługiwane są standardy Deep Colour i x.v.colour (xvycc) zdefiniowane w specyfikacji HDMI 1.3a. Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 3 Typ akumulatora Napi cie PojemnoÊç akumulatora Waga Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V, pràd sta y 610 mah Oko o 193 g WyjÊcia AV Z àcze HDMI OUT *4 1 Z àcze AV MULTI OUT 1 Nap d BD/ DVD/CD (tylko funkcja odczytu) Z àcze DIGITAL OUT (OPTICAL) Maksymalna szybkoêç odczytu 1 Dyski BD: x 2 (BD-ROM) Dyski DVD: x 8 (DVD-ROM) Dyski CD: x 24 (CD-ROM) 20 Parametry techniczne

Instrukcja obsługi CECH-2104A CECH-2104B

Instrukcja obsługi CECH-2104A CECH-2104B PL Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać całą dostarczoną z nim dokumentację i zachować ją w celu użycia w przyszłości. CECH-2104A CECH-2104B 7015888

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PSP-N1004 7015570

Instrukcja obsługi PSP-N1004 7015570 Instrukcja obsługi PSP-N1004 7015570 OSTRZEŻENIE Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać obudowy. Serwisowanie należy zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji

Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN. Podr cznik instalacji Seria ML-2550 DRUKARKA LASEROWA SAMSUN Podr cznik instalacji Podr cznik ten mo e byç wykorzystywany wy àcznie w celach informacyjnych. Wszystkie podane w nim informacje mogà ulec zmianie bez wczeêniejszego

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

B4-M500 B4-M501 B4-M502

B4-M500 B4-M501 B4-M502 Stylowy odtwarzacz Blu-ray Disc B4-M500 B4-M501 B4-M502 Instrukcja obs ugi Do u ytku klienta: Nale y dok adnie odczyta numer modelu i numer seryjny, które znajduj si z ty u urz dzenia, a nast pnie wpisa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Numer katalogowy dokumentu: 370697-241 Czerwiec 2004 W tym podręczniku przedstawiono sposób konfigurowania, obsługi i konserwowania komputera, a także

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

Avensis. Instrukcja obs ugi

Avensis. Instrukcja obs ugi Avensis Instrukcja obs ugi S owo wst pne Witamy w stale powi kszajàcym si gronie u ytkowników samochodów Toyota, którzy z pe nà ÊwiadomoÊcià korzyêci wybrali t mark. JesteÊmy dumni z nowoczesnej konstrukcji

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Informacje o aparacie cyfrowym

Informacje o aparacie cyfrowym Instrukcje Podstawowe czynno ci podczas korzystania z aparatu: Instalacja oprogramowania Pod cz przewód USB Pod cz przewód USB Sprawd zasilanie aparatu Wybierz [Dysk wymienny] Przed pod czeniem aparatu

Bardziej szczegółowo

http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi

http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi http://www.ca.com.pl Mio 528 Instrukcja obsługi Instrukcja obs ugi Numer katalogowy: 5615 1417 0114 R01 (sierpieƒ 2002) Znaki towarowe Wszystkie marki i nazwy produktów sà znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID

NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID NAGRYWARKA DVD / MAGNETOWID WD6D-M101 INSTRUKCJA OBS UGI PAL SECAM Dla u ytkowników: Sprawd uwa nie numer modelu i numer seryjny znajduj cy si zty u urz dzenia i wprowad te informacje poni ej. Zachowaj

Bardziej szczegółowo

Seria 3000 Instrukcja instalacji

Seria 3000 Instrukcja instalacji Seria 000 Instrukcja instalacji Modele 00 oraz 500 Egzemplarz dla u ytkownika Jednostki sterujàce GRAFIK Eye serii 000 zasilajà oraz sterujà jasno- Êcià dwóch, trzech, czterech lub szeêciu stref oêwietlenia.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad T450s

Podręcznik użytkownika. ThinkPad T450s Podręcznik użytkownika ThinkPad T450s Informacja: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać ze zrozumieniem: Podręcznik

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PORTÉGÉ R600 PORTÉGÉ A600 computers.toshiba-europe.com PORTÉGÉ R600/PORTÉGÉ A600 Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Wprowadzenie Lista kontrolna wyposażenia................................

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet SpeedTouch 516 bridge-router Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp

Bardziej szczegółowo

KX-PRX110PD. Instrukcja obsługi. Elegancki telefon z ekranem dotykowym. Model. Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic.

KX-PRX110PD. Instrukcja obsługi. Elegancki telefon z ekranem dotykowym. Model. Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic. Instrukcja obsługi Elegancki telefon z ekranem dotykowym Model KX-PRX110PD Dziękujemy za zakupienie produktu marki Panasonic. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem oraz o zachowanie go na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika babybox tp

przewodnik użytkownika babybox tp przewodnik użytkownika babybox tp Twój świat. Cały świat. Twój świat. Cały świat. Instrukcje bezpieczeƒstwa i u ytkowania Modem babybox tp jest w asnoêcià Telekomunikacji Polskiej. Zakres zobowiàzaƒ Abonenta,

Bardziej szczegółowo

Notacje użyte w tym przewodniku

Notacje użyte w tym przewodniku Notacje użyte w tym przewodniku Wskazuje zawartość, która może spowodować niepoprawne działanie lub uszkodzenie urządzenia. Wskazuje przydatne informacje dodatkowe i porady dotyczące danego tematu. s Wskazuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo