Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne"

Transkrypt

1 PL Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne CECHK04 Przed rozpocz ciem korzystania z tego produktu nale y uwa nie przeczytaç dostarczonà z nim dokumentacj i zachowaç jà w celu u ycia w przysz oêci

2 OSTRZE ENIA Aby uniknàç pora enia pràdem, nie nale y otwieraç obudowy. Serwisowanie nale y pozostawiç wykwalifikowanemu personelowi. Uwaga U ywanie elementów sterujàcych, nastaw lub procedur innych ni okreêlone w niniejszym dokumencie mo e spowodowaç nara enie na niebezpieczne promieniowanie. U ywanie urzàdzeƒ optycznych w po àczeniu z tym produktem zwi ksza zagro enie dla oczu Ataki wywo ane bodêcami Êwietlnymi (padaczka Êwiat owra liwa) W przypadku wczeêniejszego wyst powania ataków padaczki przed rozpocz ciem grania nale y skonsultowaç si z lekarzem. Niektóre osoby mogà odczuwaç bóle oczu, zmiany widzenia, migren, drgania mi Êni, konwulsje. Mo e wystàpiç tak e utrata przytomnoêci lub dezorientacja w przypadku pozostawania pod wp ywem migajàcego lub b yskajàcego Êwiat a lub innego rodzaju stymulacji Êwiat em widocznym na ekranie telewizyjnym lub podczas grania w gry wideo. JeÊli podczas grania wystàpi którykolwiek z powy szych objawów, natychmiast nale y przerwaç korzystanie z urzàdzenia i skonsultowaç si z lekarzem. W przypadku zauwa enia poni szych objawów nale y natychmiast przerwaç granie Oprócz powy szych objawów, nale y natychmiast przerwaç korzystanie z produktu w przypadku odczuwania bólu i zawrotów g owy, md oêci, zm czenia, objawów podobnych do choroby lokomocyjnej, dyskomfortu lub bólu w jakiejkolwiek cz Êci cia a, np. oczach, uszach, ramionach czy stopach. Je eli uczucie nie ust puje, nale y skonsultowaç si w lekarzem. To urzàdzenie zosta o zakwalifikowane jako produkt LASEROWY KLASY 1 zgodnie z normà IEC A2:2001. To urzàdzenie zosta o przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami zawartymi w dyrektywie R&TTE przy za o eniu, e u ywany jest kabel o d ugoêci 3 metrów lub mniejszej. Nie nale y u ywaç kabli d u szych ni 3 metry. Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeƒstwa produktu jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Niemcy. Dystrybucja w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Fale radiowe Fale radiowe mogà zak ócaç dzia anie innych urzàdzeƒ elektrycznych oraz urzàdzeƒ medycznych (na przyk ad rozruszników serca), co mo e spowodowaç awari sprz tu lub obra enia cia a. W przypadku u ywania rozrusznika serca lub innego urzàdzenia medycznego przed u yciem funkcji sieci bezprzewodowej nale y skonsultowaç si z lekarzem lub producentem urzàdzenia medycznego. (Dotyczy po àczenia Bluetooth i bezprzewodowej sieci LAN). Nie wolno u ywaç funkcji sieci bezprzewodowej w nast pujàcych miejscach: W obszarach, gdzie korzystanie z sieci bezprzewodowych jest zabronione, na przyk ad w szpitalach. Podczas u ywania systemu na terenie placówek medycznych nale y przestrzegaç obowiàzujàcych tam przepisów. W pobli u alarmów przeciwpo arowych, drzwi automatycznych i innego sprz tu dzia ajàcego automatycznie. 2 OSTRZE ENIA

3 Informacje o systemie DNAS Firma Sony Computer Entertainment Inc. korzysta z opatentowanego systemu uwierzytelniania DNAS (Dynamic Network Authentication System) umo liwiajàcego zapewnienie ochrony praw autorskich i bezpieczeƒstwa po po àczeniu systemu PS3 z siecià. System DNAS mo e pobieraç informacje dotyczàce oprogramowania i sprz tu u ytkownika w celu autoryzacji, ochrony przed kopiowaniem, blokowania konta, systemu, regu, zarzàdzania grami i w innych celach. Zebrane informacje nie umo liwiajà identyfikacji u ytkownika. Nieautoryzowane przekazywanie, prezentowanie, eksportowanie, importowanie i przesy anie programów lub urzàdzeƒ umo liwiajàcych pomijanie tego mechanizmu autoryzacji mo e byç zabronione przez prawo. PL Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie systemowe zawarte w niniejszym produkcie podlega postanowieniom ograniczonej licencji firmy Sony Computer Entertainment Inc. Szczegó owe informacje znajdujà si w witrynie OSTRZE ENIA 3

4 Spis treêci OSTRZE ENIA... 2 Informacje o dokumentacji systemu PS x Przed rozpocz ciem korzystania Ârodki ostro noêci x Rozwiàzywanie problemów Przed skorzystaniem z us ug pomocy technicznej... 9 GWARANCJA x Informacje dodatkowe Wyjmowanie i wymiana dysku twardego Ponowna instalacja oprogramowania systemu Informacje dotyczàce utylizacji systemu PS Akumulator kontrolera bezprzewodowego Parametry techniczne Informacje o dokumentacji systemu PS3 Dokumentacja systemu PS3 obejmuje nast pujàce elementy: Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne (ten dokument) Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczàce bezpieczeƒstwa korzystania z systemu PS3 i rozwiàzywania problemów, parametry techniczne oraz inne informacje. Wprowadzenie Ten dokument zawiera informacje dotyczàce konfigurowania systemu PS3, przygotowania go do u ycia oraz podstawowych czynnoêci. Podr cznik u ytkownika (dost pny pod adresem: eu.playstation.com/manuals) Dost p do tego dokumentu mo na uzyskaç w trybie online za poêrednictwem po àczenia internetowego. Zawiera on informacje szczegó owe dotyczàce korzystania z oprogramowania systemu PS3. Informacje dotyczące funkcjonalności systemu znajdujące się w niniejszym dokumencie mogą różnić się od informacji dotyczących systemu PS3 użytkownika w zależności od wersji używanego oprogramowania systemowego. 4 Spis treêci

5 Przed rozpocz ciem korzystania Ârodki ostro noêci Bezpieczeƒstwo Podczas projektowania tego urzàdzenia szczególnà uwag przywiàzano do bezpieczeƒstwa jego u ytkowania. Jednak ka de urzàdzenie elektryczne, gdy b dzie u ywane nieprawid owo, mo e spowodowaç po ar, pora enie pràdem elektrycznym lub obra enia cia a. Aby uniknàç wypadków podczas korzystania z urzàdzenia, nale y przestrzegaç poni szych wskazówek: Nale y przywiàzywaç uwag do ostrze eƒ, zaleceƒ dotyczàcych ostro noêci i instrukcji. Nale y regularnie sprawdzaç, czy nie wystàpi o uszkodzenie kabla zasilania sieciowego i czy wokó wtyczki zasilania lub gniazda elektrycznego nie zebra si kurz. JeÊli urzàdzenie dzia a w nieprawid owy sposób, emituje nietypowe dêwi ki, wydziela zapach lub jest zbyt goràce, aby mo na go by o dotknàç, nale y natychmiast zaprzestaç u ywania urzàdzenia, od àczyç kabel zasilania sieciowego z gniazda elektrycznego i od àczyç wszystkie inne kable. Nale y skontaktowaç si z odpowiednià infolinià obs ugi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation. Numery infolinii znajdujà si w ka dym podr czniku oprogramowania dla systemów PlayStation, PlayStation 2 i PLAYSTATION 3. U ywanie i obs uga Urzàdzenia nale y u ywaç przy dobrym Êwietle, zachowujàc bezpiecznà odleg oêç od ekranu telewizora. Należy unikać długotrwałego korzystania z systemu PS3. W czasie grania należy co godzinę robić 15-minutowe przerwy. Należy unikać grania, jeśli użytkownik jest zmęczony lub niewyspany. Nale y natychmiast przestaç u ywaç systemu w przypadku odczuwania dyskomfortu lub bólu w okolicy d oni lub ramion podczas korzystania z kontrolera bezprzewodowego. JeÊli objawy si utrzymujà, nale y skonsultowaç si z lekarzem. JeÊli u ytkownik odczuwa jakiekolwiek z poni szych problemów zdrowotnych, nale y natychmiast przerwaç korzystanie z systemu. JeÊli objawy utrzymujà si, nale y skonsultowaç si lekarzem. Zawroty g owy, md oêci, przem czenie lub objawy choroby lokomocyjnej Dyskomfort lub ból w ró nych cz Êciach cia a, takich jak oczy, uszy, d onie lub ramiona System i akcesoria nale y przechowywaç w miejscu niedost pnym dla ma ych dzieci. Jeżeli system jest włączony (wskaźnik zasilania świeci na zielono), nie należy podłączać do systemu żadnych kabli z wyjątkiem kabla USB. Nie nale y dotykaç systemu i pod àczonych do niego kabli lub akcesoriów podczas burzy. Nie nale y u ywaç systemu i akcesoriów w pobli u wody. Nie wolno dopuêciç, aby do wn trza systemu i akcesoriów dosta a si ciecz, drobne czàstki lub inne obce przedmioty. Nie nale y dotykaç z àczy systemu i z àczy akcesoriów. Nie nale y wystawiaç systemu i akcesoriów na dzia anie kurzu, dymu lub pary. Nie nale y tak e umieszczaç systemu w obszarach szczególnie nara onych na dzia anie kurzu i dymu papierosowego. Kurz i osad dymu papierosowego zbierajàcy si na elementach wewn trznych (na przyk ad soczewce) mo e spowodowaç nieprawid owe dzia anie systemu. Nie nale y wystawiaç systemu i akcesoriów na dzia anie wysokich temperatur, du ej wilgotnoêci lub bezpoêredniego Êwiat a s onecznego. Nie nale y umieszczaç systemu i akcesoriów na powierzchniach niestabilnych, pochy ych lub nara onych na wibracje. Nie nale y ustawiaç systemu w pozycji innej ni ca kowicie pionowa lub pozioma. Nie nale y tak e zmieniaç pozycji systemu, je eli jest on w àczony. Podczas przenoszenia systemu nale y zachowaç ostro noêç. W przypadku niew aêciwego chwytu system mo e upaêç, ulegajàc uszkodzeniu lub powodujàc obra enia cia a. Nie nale y przemieszczaç systemu ani zmieniaç jego pozycji, je eli w systemie znajduje si dysk. Zwiàzane z przenoszeniem wibracje mogà spowodowaç porysowanie dysku lub cz Êci systemu. Nie wy àczaç systemu w momencie zapisywania lub adowania danych z dysku twardego. Nie nale y umieszczaç systemu na innych przedmiotach, ustawiaç innych przedmiotów na systemie ani ustawiaç go w stosie z innymi urzàdzeniami. Nie nale y umieszczaç systemu i pod àczonych do niego akcesoriów na pod odze lub w miejscu, gdzie mo na si o niego przewróciç lub potknàç. Nie nale y dopuszczaç do kontaktu cia a z w àczonym systemem lub powietrzem wydobywajàcym si z otworów wentylacyjnych w systemie przez d u szy czas. W takich warunkach d ugi kontakt mo e spowodowaç oparzenia niskotemperaturowe. Ârodki ostro noêci PL Przed rozpocz ciem korzystania 5

6 W przypadku pod àczenia systemu do telewizora plazmowego lub projekcyjnego nie nale y pozostawiaç na ekranie nieruchomego obrazu przez d u szy czas, poniewa mo e to spowodowaç utrwalenie danego obrazu na ekranie. * Nie dotyczy telewizorów o ekranach ciek okrystalicznych (LCD) Rodzice powinni kontrolowaç czynnoêci podejmowane przez dzieci podczas korzystania z systemu w trybie online, co pozwoli na zapewnienie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania przez nie z Internetu. Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa korzystania z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3* Nie należy używać funkcji wibracji w przypadku schorzeń kości, stawów lub mięśni dłoni albo ramion. W przypadku występowania takich schorzeń można grać przy użyciu kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3 tylko z opcją Vibration function (Funkcja wibracji) ustawioną na Off (Wył.). Podczas korzystania z funkcji czujnika ruchu kontrolera bezprzewodowego należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Uderzenie osoby lub przedmiotu przez kontroler może spowodować przypadkowe obrażenia ciała lub uszkodzenia. Przed skorzystaniem z funkcji czujnika ruchu należy upewnić się, że dostępna jest wystarczająca przestrzeń w pomieszczeniu. Kontroler bezprzewodowy należy mocno uchwycić, tak aby nie wysunął on się z dłoni, powodując obrażenia ciała lub ulegając uszkodzeniu. W przypadku korzystania z kontrolera bezprzewodowego w połączeniu z kablem USB należy upewnić się, że kabel nie uderzy żadnej osoby ani przedmiotu. Nie należy również wyjmować wtyczki kabla ze złącza w systemie PS3 podczas grania. * Uwagi te dotyczà tak e innych kontrolerów. Otwory wentylacyjne Nie nale y blokowaç adnych otworów wentylacyjnych. Aby zapewniç dobrà wentylacj, nale y post powaç wed ug poni szych wskazówek: UmieÊciç system w odleg oêci co najmniej 10 cm od Êciany. Nie umieszczaç systemu na dywanie lub wyk adzinie pod ogowej o d ugich w óknach. Nie umieszczaç systemu w wàskich lub zape nionych przestrzeniach. Nie przykrywaç systemu tkaninami. Nie dopuszczaç, aby w okolicach otworów wentylacyjnych gromadzi si kurz. U ywanie kabla zasilania sieciowego Aby zapewniç bezpieczne korzystanie z systemu, nale y regularnie kontrolowaç kabel zasilania sieciowego. Je eli b dzie on uszkodzony, nale y natychmiast zaprzestaç u ywania urzàdzenia i skontaktowaç si z odpowiednià infolinià obs ugi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation. Numery infolinii znajdujà si w ka dym podr czniku oprogramowania dla systemów PlayStation, PlayStation 2 i PLAYSTATION 3. Nie nale y u ywaç innego kabla zasilania sieciowego ni dostarczony z systemem. Nie nale y tak e modyfikowaç kabla. Nie nale y dotykaç wtyczki kabla zasilania sieciowego mokrymi r koma. Kabel zasilania sieciowego nale y chroniç przed nadepni ciem lub zgnieceniem, zw aszcza w okolicy wtyczek, gniazd oraz w punkcie, w którym wychodzi on z systemu. Nie nale y umieszczaç na kablu ci kich przedmiotów. Nie nale y umieszczaç kabla zasilania sieciowego w pobli u grzejników ani wystawiaç go na dzia anie ciep a. Nie wolno dopuêciç, aby wokó z àcza AC IN zebra si kurz lub inne zabrudzenia. Przed pod àczeniem kabla zasilania sieciowego lub w o eniem jego wtyczki do gniazda nale y sprawdziç, czy na wtyczce zasilania, drugim koƒcu kabla, gnieêdzie elektrycznym lub z àczu AC IN w tylnej cz Êci systemu nie zebra si kurz lub inne zabrudzenia. Je eli wtyczka lub z àcze ulegnà zabrudzeniu, przed wykonaniem po àczenia nale y wytrzeç je suchà Êciereczkà. Przed czyszczeniem lub przeniesieniem systemu, albo gdy b dzie on przez d u szy czas nieu ywany, nale y wyjàç kabel zasilania sieciowego z gniazda elektrycznego. Podczas od àczania nale y chwyciç kabel zasilajàcy za wtyczk i wyciàgnàç jà ruchem na wprost z gniazda elektrycznego. Nigdy nie nale y ciàgnàç za sam kabel lub ciàgnàç pod kàtem. Nie nale y pod àczaç kabla zasilania sieciowego do transformatora lub przemiennika napi cia. Pod àczenie kabla zasilania sieciowego do transformatora napi cia podczas podró y zagranicznych lub przemiennika napi cia w celu u ywania w samochodzie mo e spowodowaç nagrzanie systemu i byç przyczynà poparzenia lub awarii. 6 Ârodki ostro noêci

7 Nigdy nie nale y demontowaç ani modyfikowaç systemu lub akcesoriów Systemu PS3 i akcesoriów nale y u ywaç zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji produktu. Nie jest udzielane zezwolenie na analizowanie i modyfikowanie systemu ani analizowanie i wykorzystanie konfiguracji obwodów systemu. Wprowadzenie nieautoryzowanych modyfikacji systemu spowoduje utrat gwarancji. We wn trzu systemu PS3 nie ma elementów mo liwych do naprawy przez u ytkownika. Dodatkowo istnieje ryzyko doznania obra eƒ w wyniku oddzia ywania promieniowania laserowego lub pora enia pràdem elektrycznym. Sieç W celu pod àczenia systemu do sieci wymagane jest zastosowanie szerokopasmowego àcza internetowego. U ytkownik jest odpowiedzialny za uiszczanie wszelkich op at zwiàzanych z dost pem do Internetu. Aby uzyskaç szczegó owe informacje, nale y zapoznaç si z umowà dotyczàcà korzystania z àcza internetowego lub skontaktowaç si z operatorem internetowym. Nale y u ywaç wy àcznie kabli Ethernet zgodnych ze standardami sieciowymi 10BASE-T, 100BASE-TX lub 1000BASE-T. Nie nale y u ywaç przewodów telefonicznych ani innych niewymienionych tutaj kabli. U ycie niew aêciwego przewodu lub kabla mo e spowodowaç dostarczenie zbyt du ego napi cia pràdu elektrycznego przez z àcze sieci LAN, czego wynikiem mo e byç nagrzanie, po ar lub awaria systemu. Funkcja sieci bezprzewodowej Zakres cz stotliwoêci fal radiowych 2,4 GHz, w którym dzia a sieç bezprzewodowa, jest u ywany tak e przez inne urzàdzenia. Niniejszy produkt zaprojektowano pod kàtem zminimalizowania efektu dzia ania fal na inny sprz t korzystajàcy z tej samej cz stotliwoêci. Jednak w niektórych przypadkach zak ócenia pochodzàce od innych urzàdzeƒ mogà spowodowaç obni enie szybkoêci po àczenia, zmniejszenie zasi gu sygna u lub niespodziewane przerwanie àcznoêci. Podczas korzystania z funkcji skanowania systemu PS3 w celu wybrania punktu dost pu bezprzewodowej sieci LAN mogà zostaç wyêwietlone punkty dost pu, które nie sà przeznaczone do u ytku publicznego. Nale y àczyç si tylko z punktami dost pu, do u ywania których u ytkownik jest uprawniony, punktami dost pu w publicznej bezprzewodowej sieci LAN albo punktami typu hotspot (tylko modele wyposa one w funkcj WLAN). Kondensacja wilgoci Je eli system lub dysk zostanie przeniesiony bezpoêrednio z ch odnego Êrodowiska do ciep ego, na soczewce wewnàtrz systemu lub na dysku mo e skondensowaç si wilgoç; w takim przypadku system mo e nie dzia aç prawid owo. Nale y wtedy wyjàç dysk i wy àczyç system oraz od àczyç go od gniazda elektrycznego. Dysk mo na w o yç ponownie dopiero po ca kowitym wyparowaniu wilgoci (mo e to potrwaç kilka godzin). JeÊli system nadal nie b dzie dzia a prawid owo, nale y skontaktowaç si z odpowiednià infolinià obs ugi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation. Numery infolinii znajdujà si w ka dym podr czniku oprogramowania dla systemów PlayStation, PlayStation 2 i PLAYSTATION 3. Czyszczenie Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa przed czyszczeniem systemu lub pod àczonych do niego akcesoriów nale y od àczyç kabel zasilania sieciowego od gniazda elektrycznego. Powierzchnie zewn trzne (plastikowa obudowa systemu i kontroler bezprzewodowy) Aby zapobiec nadmiernemu zu ywaniu si lub zmianie koloru powierzchni zewn trznych produktu, nale y przestrzegaç poni szych instrukcji. CzyÊciç te elementy za pomocà mi kkiej, suchej Êciereczki. Nie stosowaç pestycydów ani innych substancji lotnych. Nie pozostawiaç przez d u szy czas gumowych lub winylowych przedmiotów na elementach zewn trznych produktu. Nie u ywaç rozpuszczalników ani innych Êrodków chemicznych. Nie czyêciç Êciereczkà nasàczonà detergentem. Otwory wentylacyjne Je eli w otworach wentylacyjnych systemu zgromadzi si kurz, nale y usunàç go, korzystajàc z odkurzacza o ma ej mocy. Ârodki ostro noêci PL Przed rozpocz ciem korzystania 7

8 Z àcza Nie nale y u ywaç systemu, jeêli jego z àcza lub kabel zasilania sieciowego nie sà czyste. JeÊli elementy te sà zabrudzone, podczas u ywania systemu mogà wystàpiç zak ócenia w przep ywie elektrycznoêci. Nale y usunàç zanieczyszczenia za pomocà suchej Êciereczki. Tworzenie kopii zapasowych danych Należy możliwie często tworzyć kopie zapasowe danych zapisanych na dysku twardym, aby zapobiec ich utracie lub uszkodzeniu. Jeśli z dowolnej przyczyny wystąpi utrata lub uszkodzenie oprogramowania lub danych, albo wystąpi konieczność sformatowania dysku twardego w autoryzowanym punkcie serwisowym, ich przywrócenie lub naprawa mogą być niemożliwe. Należy pamiętać o wyłączeniu odpowiedzialności firmy SCEE w zakresie utraty lub uszkodzenia danych, plików lub oprogramowania. Korzystanie z programu do tworzenia kopii zapasowych Można wykonać kopię zapasową danych zapisanych na dysku twardym, kopiując je na urządzenie magazynujące USB w celu ich późniejszego przywrócenia. Aby to zrobić, należy wybrać polecenie Backup Utility (Program do tworzenia kopii zapasowych) w obszarze (Settings) (Ustawienia) (System Settings) (Ustawienia systemowe) i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie. W niektórych przypadkach skorzystanie z tej funkcji w celu wykonania kopii zapasowej lub przywrócenia systemu może okazać się niemożliwe. Zalecane jest utworzenie dodatkowej kopii zapasowej danych przez skopiowanie lub przeniesienie danych na urządzenie magazynujące USB. Informacje szczegó owe na temat programu do tworzenia kopii zapasowych znajdujà si w podr czniku u ytkownika w trybie online. Kopiowanie/przenoszenie plików Na urzàdzenie USB mo na kopiowaç i przenosiç poni sze typy plików zapisane na dysku twardym systemu. Wybierz plik, naciênij przycisk Ç, a nast pnie wybierz polecenie Copy (Kopiuj) lub Move (PrzenieÊ) z menu opcji. Skopiowanie lub przeniesienie plików zawierajàcych dane obj te prawami autorskimi mo e byç niemo liwe. Typ pliku Zapisane dane z gier Pliki wideo, pliki dêwi kowe i obrazy Miejsce docelowe kopii zapasowej urzàdzenie USB (np. dysk USB flash) Wskazówka Za pomocą dostępnego w sprzedaży czytnika/ nagrywarki kart pamięci (ze złączem USB) można tworzyć kopie zapasowe plików zapisanych na dysku twardym na nośnikach, takich jak karta pamięci Memory Stick czy karta pamięci SD Memory Card. Dyski Uwaga dotyczàca zgodnoêci Niektóre noêniki obj te ograniczeniami regionalnymi lub terytorialnymi mogà nie dzia aç z tym systemem. Informacje szczegó owe znajdujà si na opakowaniu noênika. Obs uga Nie nale y dotykaç powierzchni dysku; nale y chwytaç go za kraw dzie. Nie nale y przyklejaç papieru lub taêmy do dysków, ani pisaç bezpoêrednio na ich powierzchni. Je eli na dysku znajdujà si Êlady palców, kurz, zabrudzenia lub zarysowania, mo e to spowodowaç zak ócenia obrazu lub obni enie jakoêci dêwi ku. Z dyskami nale y obchodziç si ostro nie, przed ich u yciem zawsze upewniajàc si, e sà czyste. Przechowywanie Nie nale y wystawiaç dysków na dzia anie wysokich temperatur, du ej wilgotnoêci lub bezpoêredniego Êwiat a s onecznego. Je eli dyski nie b dà u ywane przez d u szy czas, nale y przechowywaç je w opakowaniach. Uk adanie dysków wyj tych z opakowaƒ w stos lub przechowywanie dysków pod kàtem mo e spowodowaç ich zniekszta cenie. Sposób czyszczenia Dyski nale y czyêciç za pomocà mi kkiej Êciereczki, delikatnie wycierajàc ich powierzchni ruchami od Êrodka na zewnàtrz. Nie nale y u ywaç rozcieƒczalników, Êrodków czyszczàcych do p yt ani Êrodków antystatycznych w sprayu, poniewa mo e to spowodowaç uszkodzenie dysków. 8 Ârodki ostro noêci

9 Rozwiàzywanie problemów Przed skorzystaniem z us ug pomocy technicznej W przypadku napotkania trudnoêci z obs ugà systemu PS3 nale y zapoznaç si z niniejszà sekcjà. JeÊli nie b dzie mo liwe rozwiàzanie danego problemu, nale y skontaktowaç si z odpowiednià infolinià obs ugi klienta dla posiadaczy systemów PlayStation. Numery infolinii znajdujà si w ka dym podr czniku oprogramowania dla systemów PlayStation, PlayStation 2 i PLAYSTATION 3. Zasilanie Nie mo na w àczyç systemu., Sprawdê, czy prze àcznik MAIN POWER jest w àczony., Sprawdê, czy kabel zasilania sieciowego jest prawid owo pod àczony do systemu i gniazda elektrycznego. Obraz Brak obrazu na ekranie telewizora., Dostosuj wejście wideo w telewizorze tak, aby było ono zgodne ze złączem używanym do podłączenia systemu PS3., Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony. Spróbuj odłączyć kabel od systemu PS3 lub od telewizora, a następnie podłączyć go ponownie., Mo liwe, e wystàpi problem dotyczàcy u ywanego kabla. Spróbuj u yç innego kabla zgodnego z systemem PS3., Je eli ustawienia wyjêcia systemu nie odpowiadajà u ywanemu kablowi lub odbiornikowi, obraz mo e nie byç wyêwietlany. Je eli obraz znika, wy àcz system. Zachowujàc tylko po àczenie systemu z telewizorem, przytrzymaj przycisk zasilania systemu d u ej ni 5 sekund, aby w àczyç ponownie urzàdzenie. Ustawienia wyjêcia wideo zostanà automatycznie przywrócone do standardowej rozdzielczoêci, a obraz zostanie wyêwietlony., JeÊli rozdzielczoêç zawartoêci wideo nie jest obs ugiwana przez telewizor, podczas odtwarzania nagrania wideo ekran mo e byç pusty. W takim przypadku nale y przejêç do ekranu umo liwiajàcego wybranie ustawieƒ rozdzielczoêci sygna u wideo urzàdzenia, wybraç opcj Custom (Niestandardowa), a nast pnie zaznaczyç wszystkie rozdzielczoêci obs ugiwane przez telewizor. Nie mo na odtworzyç dysku Blu-ray (BD) lub DVD, albo obraz jest zniekszta cony., Odtwarzanie zawartoêci dysku DVD lub oprogramowania w formacie PLAYSTATION 3 w rozdzielczoêci SD jest mo liwe tylko w przypadku dysków zapisanych w standardzie PAL., Je eli system jest pod àczony do magnetowidu lub urzàdzenia b dàcego kombinacjà telewizora i magnetowidu, niektóre mechanizmy zabezpieczajàce dyski DVD i BD przed kopiowaniem mogà powodowaç wyst powanie zak óceƒ obrazu lub jego rozjaênienie albo Êciemnienie. W takim przypadku nale y pod àczyç system bezpoêrednio do telewizora., Je eli kod regionu dysku DVD lub BD nie jest zgodny z kodem regionu ustawionym w systemie, odtworzenie dysku jest niemo liwe., Niektóre dyski DVD zawierają mechanizm kontroli rodzicielskiej. Aby tymczasowo zwiększyć dozwolony wiek odbiorcy, należy wprowadzić hasło ustawione w obszarze (Security Settings) (Ustawienia zabezpieczeń)., Niektóre dyski BD zawierają mechanizm kontroli rodzicielskiej. Aby zmienić poziom kontroli rodzicielskiej, należy wprowadzić hasło ustawione w obszarze (Security Settings) (Ustawienia zabezpieczeń)., Niektóre dyski BD mogà byç zablokowane. W takim przypadku nale y wprowadziç has o ustawione podczas tworzenia dysku., Zapoznaj si tak e z informacjami w cz Êci Dyski mo liwe do odtwarzania ( strona 21). Nie mo na odtwarzaç niektórych dysków BD., W niektórych przypadkach w celu odtworzenia dost pnego na rynku oprogramowania wideo na dyskach BD mo e byç konieczne odnowienie klucza szyfrowania AACS (Advanced Access Control System). Klucz szyfrowania mo na odnowiç podczas aktualizacji oprogramowania systemu. Rozmiar obrazu wideo nie jest dopasowany do ekranu telewizora., Sprawdź, czy ustawienia systemowe w obszarze (Settings) (Ustawienia) (Display Settings) (Ustawienia wyświetlania) Video Output Settings (Ustawienia wyjścia wideo) są prawidłowe., Sprawdê, czy ustawienia pod àczonego telewizora sà prawid owe. Aby uzyskaç szczegó owe informacje, zapoznaj si z instrukcjami dostarczonymi z telewizorem. Przed skorzystaniem z us ug pomocy technicznej PL Rozwiàzywanie problemów 9

10 , W przypadku niektórych typów zawartoêci wideo nie mo na zmieniç rozmiaru ekranu. Kolor ekranu wydaje si byç nieprawid owy., Jeśli zastosowano ustawienie domyślne, kolor tła wyświetlacza zmienia się automatycznie wraz z upływem czasu. Dêwi k Brak dêwi ku., Sprawdê, czy w telewizorze nie w àczono funkcji wyciszenia lub czy g oêniki nie sà wy àczone. Sprawdê tak e, czy ustawiono odpowiedni poziom g oênoêci., Je eli pod àczone jest urzàdzenie przetwarzajàce dêwi k, sprawdê jego ustawienia. Aby uzyskaç szczegó owe informacje, zapoznaj si z instrukcjami dostarczonymi z tym urzàdzeniem., Mo liwe, e wystàpi problem dotyczàcy kabla. Spróbuj u yç innego kabla zgodnego z systemem PS3., Oprogramowanie mo e nie obs ugiwaç cyfrowego wyjêcia audio., Jeżeli ustawienia wyjścia audio systemu nie odpowiadają używanemu kablowi lub urządzeniu, dźwięk może nie być odtwarzany. Sprawdź, czy ustawienia systemowe w obszarze (Settings) (Ustawienia) (Sound Settings) (Ustawienia dźwięku) Audio Output Settings (Ustawienia wyjścia audio) są prawidłowe., Niektóre typy zawartoêci w formacie Dolby Digital i DTS lub innym mogà nie obs ugiwaç funkcji odtwarzania dêwi ku ze wszystkich kana ów. Pliki muzyczne nie sà odtwarzane., Utwory obj te ograniczeniami dotyczàcymi czasu odtwarzania lub liczby odtworzeƒ nie b dà odtwarzane., W przypadku niektórych plików muzycznych rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu możliwości odtwarzania mogą być ograniczone. W takich wypadkach odtworzenie danych za pomocą systemu PS3 może być niemożliwe. Wideo Nie mo na wykonaç okreêlonej czynnoêci nawet po wybraniu odpowiedniego elementu w obszarze Control Panel (Panel sterowania)., Mo liwe, e warunki odtwarzania zosta y wst pnie ustawione przez producenta oprogramowania. W takim przypadku niektóre opcje mogà byç niedost pne, nawet je eli u ytkownik post puje wed ug instrukcji zamieszczonych w dokumentacji produktu. Sieç Nie mo na ustanowiç po àczenia z siecià., Sprawdê, czy kabel Ethernet jest prawid owo pod àczony., Sprawdê, czy ustawienia sieciowe sà prawid owe. Aby dokonaç prawid owych ustawieƒ sieciowych, zapoznaj si z instrukcjami dostarczonymi przez operatora internetowego lub zamieszczonymi w podr czniku oprogramowania. Strona sieci Web nie jest wyêwietlana prawid owo., Niektóre strony sieci Web mogà byç wyêwietlane nieprawid owo z powodu zastosowanej przeglàdarki. Dyski i urzàdzenia USB System nie rozpoznaje dysku., Wyjmij dysk i w ó go ponownie., Je eli dysk ma etykiet, w ó go do systemu, kierujàc jà do góry., Sprawdê, czy dysk nie jest zarysowany lub zabrudzony. JeÊli widoczne sà zabrudzenia, zetrzyj je mi kkà Êciereczkà., Zapoznaj si tak e z informacjami w cz Êci Dyski mo liwe do odtwarzania ( strona 21). Nie mo na wyjàç dysku., Aby wysunàç dysk, przytrzymaj przycisk wysuwania z przodu systemu przez czas d u szy ni 10 sekund. Po wyj ciu dysku i przed jego ponownym w o eniem do systemu nale y wy àczyç system, a nast pnie ponownie w àczyç go w celu wznowienia pracy. 10 Przed skorzystaniem z us ug pomocy technicznej

11 System nie rozpoznaje urzàdzenia USB lub urzàdzenie USB nie dzia a prawid owo., Sprawdź, czy urządzenie zostało włożone prawidłowo., Sprawdź, czy złącze urządzenia nie jest zabrudzone. Jeśli złącze jest zabrudzone, przetrzyj je bawełnianym wacikiem., Spróbuj podłączyć urządzenie do innego złącza USB. Możliwości wykrycia urządzenia USB mogą różnić się w zależności od używanych złączy., W niektórych przypadkach system może nie rozpoznać urządzenia, jeśli używany jest zewnętrzny koncentrator USB lub do systemu podłączono zbyt wiele urządzeń. Spróbuj odłączyć nieużywane urządzenia. Podczas pod àczania urzàdzenia USB wyêwietlany jest komunikat An unknown USB device has been connected (Pod àczono nieznane urzàdzenie USB)., Podłączone urządzenie może być niezgodne z systemem lub oprogramowaniem., Urządzenie może być zgodne wyłącznie z określonym oprogramowaniem. Należy korzystać z oprogramowania zgodnego z urządzeniem., Mo liwe, e pod àczono zbyt wiele koncentratorów USB. Spróbuj od àczyç koncentrator USB. Kontroler bezprzewodowy Kontroler bezprzewodowy nie dzia a., Je eli u ywany kontroler i system sà zbyt oddalone od siebie, efektywne korzystanie z systemu nie b dzie mo liwe., Kontroler bezprzewodowy nale y po àczyç w par z systemem oraz przypisaç numer do danego kontrolera. W àcz system (wskaênik zasilania b dzie Êwieciç stale na zielono), po àcz system i kontroler za poêrednictwem kabla USB, a nast pnie naciênij przycisk PS na kontrolerze., Ustawienie numeru kontrolera mogło zostać wyczyszczone. Naciśnij przycisk PS na kontrolerze, aby ponownie przypisać numer., Sprawdê poziom na adowania akumulatora kontrolera bezprzewodowego. Je eli kontroler jest u ywany w trybie bezprzewodowym, nie b dzie on dzia aç, je eli akumulator jest roz adowany. Na aduj akumulator, pod àczajàc kontroler do systemu za pomocà kabla USB., Kontroler bezprzewodowy mo na zresetowaç, naciskajàc znajdujàcy si w jego tylnej cz Êci przycisk resetowania za pomocà ostrego przycisk. przedmiotu, na przyk ad d ugopisu. resetowania Kontroler bezprzewodowy nie wibruje., Funkcję Vibration function (Funkcja wibracji) można włączyć lub wyłączyć (ustawienie On / Off ) podczas grania. Spróbuj nacisnąć przycisk PS na kontrolerze bezprzewodowym, wybierając kolejno opcje Controller Settings (Ustawienia kontrolera) Vibration Function (Funkcja wibracji), a następnie wybierając ustawienie On (Wł.)., Oprogramowanie może nie obsługiwać funkcji Vibration function (Funkcja wibracji). Odpowiednie informacje można znaleźć w podręczniku oprogramowania. Informacje na temat zgodności oprogramowania pobranego ze sklepu (PLAYSTATION Store) znajdują się w opisie oprogramowania dostępnym w trybie online. Czas reakcji na naciêni cie przycisku jest wyd u ony., Czas reakcji może być wydłużony na monitorze LCD lub innym monitorze komputerowym. Nie oznacza to awarii. Nie mo na na adowaç akumulatora lub nie aduje si on do pe na., Akumulator można naładować wyłącznie wtedy, gdy system jest włączony (wskaźnik zasilania z przodu systemu świeci na zielono)., Sprawdê, czy z àcze kabla USB nie jest zabrudzone. JeÊli widoczne sà zabrudzenia, zetrzyj je mi kkà Êciereczkà., Patrz Okres eksploatacji akumulatora kontrolera bezprzewodowego ( strona 19). Na adowany akumulator dzia a zbyt krótko., Akumulator mo e byç zu yty. Czas dzia ania b dzie coraz krótszy w miar u ywania i starzenia si akumulatora. Patrz Okres eksploatacji akumulatora kontrolera bezprzewodowego ( strona 19). Akumulator kontrolera bezprzewodowego roz adowuje si, nawet jeêli nie jest on u ywany., Akumulator kontrolera rozładowuje się, nawet jeśli kontroler bezprzewodowy nie jest używany. Zalecane jest częste ładowanie akumulatora. Przed skorzystaniem z us ug pomocy technicznej PL Rozwiàzywanie problemów 11

12 Inne problemy System wydaje dêwi ki., Dêwi ki odczytywania dysków mogà byç g oêniejsze ni zazwyczaj ze wzgl du na ró ne szybkoêci odczytywania noênika przez system., W przypadku korzystania z systemu w lokalizacji sprzyjającej nagrzewaniu się urządzenia, np. zamkniętej szafce na sprzęt audio-wideo, obroty wentylatora wewnętrznego zostaną znacząco zwiększone w celu zredukowania temperatury systemu, co może objawić się głośniejszym dźwiękiem dobiegającym z jego wnętrza. Przenieś system do miejsca o lepszej wentylacji. Zapomniane has o ustawieƒ zabezpieczeƒ, Jeżeli zainicjowano system, używając opcji (Settings) (Ustawienia) (System Settings) (Ustawienia systemowe) Restore Default Settings (Przywracanie ustawień domyślnych), zostanie ustawione hasło Należy jednak pamiętać, że wraz z hasłem zostaną zresetowane wszystkie inne ustawienia. Po zresetowaniu nie będzie można ich przywrócić. Wskaênik zasilania systemu miga na czerwono, a system nie dzia a., Temperatura wewnątrz systemu może być zbyt wysoka. Sprawdź, czy system nie jest używany w miejscu o zbyt wysokiej temperaturze oraz czy otwory wentylacyjne systemu nie są zablokowane. Naciśnij przycisk zasilania z przodu systemu, aby wskaźnik przestał migać, a następnie pozostaw system nieużywany, aż temperatura obniży się. Kiedy temperatura systemu obniży się, włącz go ponownie. System nie rozpoznaje zawartoêci., ZawartoÊç mog a zostaç zapisana w formacie nieobs ugiwanym przez system. W takim przypadku nie zostanie ona rozpoznana. Aby uzyskaç informacje na temat obs ugiwanych formatów, zapoznaj si z podr cznikiem u ytkownika w trybie online. System jest ciep y., Je eli system jest u ywany lub w àczony, mo e on staç si ciep y. Nie oznacza to awarii. Obraz jest nieruchomy. System nie dzia a., Uruchom ponownie system. Przytrzymanie przycisku zasilania z przodu systemu przez czas d u szy ni 10 sekund spowoduje wy àczenie systemu. Po wy àczeniu systemu w àcz go ponownie. Wskaênik zasilania systemu miga na czerwono i zielono., Temperatura we wn trzu systemu jest zbyt wysoka. Sprawdê, czy system nie jest u ywany w Êrodowisku o zbyt wysokiej temperaturze oraz czy otwory wentylacyjne systemu nie sà zablokowane. Przerwij korzystanie z systemu i pozostaw go, a temperatura obni y si. Dalsze korzystanie z systemu spowoduje samoczynne przerwanie jego dzia ania. 12 Przed skorzystaniem z us ug pomocy technicznej

13 GWARANCJA GWARANCJA Dzi kujemy za zakup tego produktu. Mamy nadziej, e jego u ytkowanie b dzie przyjemne. Termin produkt oznacza komputerowy system rozrywki PLAYSTATION 3 (system PS3 ) oraz oficjalne urzàdzenia peryferyjne przeznaczone dla systemu PLAYSTATION 3 dostarczone w opakowaniu z systemem PS3. Oprogramowanie systemowe wst pnie zainstalowane na systemie PS3 lub dostarczone w póêniejszym terminie w ramach aktualizacji lub wydaƒ aktualizacyjnych jest licencjonowane u ytkownikowi, nie sprzedawane; mo e ono byç u ywane wy àcznie z systemem PS3. Warunki tej licencji na oprogramowanie systemowe znajdujà si pod adresem http//www.scei.co.jp/ps3-eula Niniejsza gwarancja nie obejmuje danych u ytkownika, oddzielnego oprogramowania ani gier w formacie PlayStation, bez wzgl du na to, czy zosta y one zapakowane lub dostarczone z produktem; nie obejmuje ona tak e jakichkolwiek akcesoriów lub urzàdzeƒ peryferyjnych przeznaczonych dla systemu PlayStation, które nie zosta y wyprodukowane dla lub przez firm SCEE. Gwarancja jest udzielana pierwszemu u ytkownikowi produktu. Jest ona przypisana do danej osoby i prawa z niej wynikajàce nie przys ugujà nikomu innemu. Firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd ( SCEE ) gwarantuje, e niniejszy produkt jest wolny od wad materia owych i produkcyjnych, które mog yby skutkowaç awarià produktu podczas normalnego u ywania, zgodnie z poni szymi postanowieniami i zobowiàzuje si, przez okres 1 (jednego) roku od daty pierwotnego zakupu bezp atnie naprawiaç lub wymieniaç (wed ug uznania firmy SCEE) wszelkie elementy produktu, które sà niesprawne z powodu wady materia owej lub produkcyjnej. Element lub urzàdzenie zostanie wymienione na egzemplarz nowy lub zregenerowany, wed ug uznania firmy SCEE, i obj ty gwarancjà na pozosta à cz Êç okresu gwarancyjnego. Niniejsza gwarancja stanowi uzupe nienie ustawowych praw konsumenta (okreêlonych w aêciwym prawem) i nie wp ywa na te prawa w adnym stopniu. Niniejszej gwarancji udziela pierwszemu u ytkownikowi firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd z siedzibà pod adresem 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania. WA NE 1. JeÊli zajdzie potrzeba zg oszenia roszczenia na podstawie postanowieƒ niniejszej gwarancji, nale y skontaktowaç si z lokalnà infolinià obs ugi klienta (numery infolinii znajdujà si w ka dym podr czniku oprogramowania dla systemu PLAYSTATION 3) w celu uzyskania instrukcji dotyczàcych zwrotów. 2. Niniejsza gwarancja obowiàzuje wy àcznie: i. na terenie Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, W och, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwajcarii; oraz ii. jeêli przedstawiony zostanie oryginalny paragon, faktura lub inny dowód zakupu (wskazujàcy dat zakupu i nazw sprzedawcy) wraz z wadliwym produktem (który nie zosta w aden sposób zmodyfikowany ani otwarty od daty pierwotnego zakupu); oraz iii. je eli plomba gwarancyjna oraz numer seryjny na produkcie nie zosta y uszkodzone, zmodyfikowane ani usuni te. 3. Firma SCEE mo e wed ug w asnego uznania naprawiç lub wymieniç produkt na nowy lub zregenerowany podzespó lub urzàdzenie. 4. Naprawa lub wymiana b dzie wiàzaç si z instalacjà najnowszej wersji oprogramowania systemowego produktu. 5. Przygotowujàc us ug gwarancyjnà w ramach tej Gwarancji, pracownik naszej infolinii obs ugi klienta omówi z u ytkownikiem kwesti, czy powinien on pozostawiç w systemie PS3 dysk twardy znajdujàcy si w systemie PS3 w momencie zakupu, czy wyjàç i przechowaç dysk twardy przed zwróceniem systemu w celu wykonania us ugi gwarancyjnej. 6. JeÊli system PS3 zostanie zwrócony z nap dem dysku twardego w celu wykonania us ugi gwarancyjnej, naprawa lub wymiana produktu b dzie si wiàza a z ponownym sformatowaniem dysku twardego. Jest to najszybsza forma us ugi gwarancyjnej, jakà mo emy zaoferowaç. 7. JeÊli system PS3 zostanie zwrócony bez dysku twardego w celu wykonania us ugi gwarancyjnej, w miar mo liwoêci zapewnimy, e naprawione lub wymienione urzàdzenie ma ten sam unikatowy wewn trzny identyfikator co zwrócony system PS3. Ta forma us ugi gwarancyjnej trwa d u ej ni us uga opisana w poprzednim akapicie. JeÊli z jakiegokolwiek powodu nie mo emy ponownie zapisaç oryginalnego identyfikatora systemu, a u ytkownik chce skorzystaç z us ugi gwarancyjnej, b dzie musia ponownie sformatowaç dysk twardy, zanim b dzie móg skorzystaç z naprawionego lub wymienionego systemu PS3. 8. U ytkownik rozumie i zgadza si, e ponowne formatowanie dysku twardego powoduje utrat przechowywanych danych, plików i oprogramowania. W celu unikni cia utraty lub usuni cia oprogramowania, danych czy plików zapisanych na dysku twardym, które u ytkownik uznaje za prywatne lub poufne, lub które chce zachowaç, przed dostarczeniem Produktu w celu wykonania us ugi gwarancyjnej nale y w miar mo liwoêci utworzyç kopi zapasowà tych informacji i je usunàç. Wyczyszczenie has a sieciowego PLAYSTATION 3 pomaga chroniç informacje u ytkownika. 9. U ytkownik przyjmuje do wiadomoêci, e niniejsza gwarancja nie obejmuje zapisanych danych oraz wyra a zgod na wy àczenie odpowiedzialnoêci firmy SCEE GWARANCJA PL Rozwiàzywanie problemów 13

14 w zakresie utraty lub uszkodzenia danych, plików lub oprogramowania w wyniku naprawy lub wymiany produktu na mocy postanowieƒ niniejszej gwarancji. 10. Nale y regularnie wykonywaç kopi zapasowà danych z dysku twardego w celu zapobie enia utracie lub zmianie danych, mimo e niektóre treêci nie mogà byç zapisane w formie kopii zapasowej i muszà zostaç ponownie zainstalowane przez u ytkownika. 11. W celu zapobie enia uszkodzeniu, utracie lub wymazaniu wyjmowanych zewn trznych noêników danych lub urzàdzeƒ peryferyjnych, lub podzespo ów nieprzeznaczonych do systemu PS3 nale y wyjàç te elementy przed dostarczeniem produktu w celu wykonania us ugi gwarancyjnej. 12. Zg oszenie roszczenia na podstawie postanowieƒ niniejszej gwarancji nie przys uguje, je eli produkt zosta uszkodzony w wyniku: i. wykorzystania w celu komercyjnym, wypadku, normalnego zu ycia si, zaniedbania, nadu ycia lub niew aêciwego u ycia (w àcznie z, lecz bez ograniczenia do u ycia produktu w celu, do którego nie zosta przeznaczony i/lub niezgodnie z instrukcjami prawid owego u ycia, konserwacji, instalacji lub u ycia niezgodnie z lokalnymi wymaganiami technicznymi lub dotyczàcymi bezpieczeƒstwa); ii. wykorzystania w po àczeniu z nieautoryzowanym urzàdzeniem peryferyjnym (w àcznie z, lecz bez ograniczenia do akcesoriów do gier, dysków twardych, adapterów i zasilaczy); iii. adaptacji, regulacji lub modyfikacji produktu z jakiegokolwiek powodu, bez wzgl du na to, czy dana operacja zosta a przeprowadzona prawid owo; iv. konserwacji, napraw lub prób napraw podejmowanych przez wykonawc innego, ni autoryzowany punkt serwisowy firmy SCEE; lub v. wykorzystania z u yciem nieautoryzowanego oprogramowania, zara enia wirusem lub w skutek po aru, powodzi lub innych kl sk ywio owych; lub vi. dokonania w odniesieniu do produktu czynnoêci spoza zakresu jego u ytkowania osobistego lub domowego albo u ycia produktu niezgodnie z jego specyfikacjami. 13. Nie mo na zg aszaç roszczeƒ na podstawie tej gwarancji w przypadku istotnego naruszenia licencji na oprogramowanie systemowe (zobacz http//www.scei.co.jp/ps3-eula). 14. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez w aêciwe prawo niniejsza gwarancja stanowi jedynà i wy àcznà podstaw wysuwania roszczeƒ w zakresie wad produktu oraz innych gwarancji, postanowieƒ i warunków, wyraênych i dorozumianych, dzia ajàcych w nawiàzaniu do tego produktu. Firma SCEE ani jakiekolwiek firmy od niej zale ne lub ich dostawcy nie b dà ponosiç odpowiedzialnoêci za jakiekolwiek straty i szkody, specjalne, przypadkowe, poêrednie lub wynikajàce z u ycia produktu. 15..Firma SCEE nie udziela gwarancji dotyczàcych produktów ani us ug innych firm, które mogà byç oferowane w odniesieniu do niniejszego produktu. Je eli produkt wymaga naprawy, której nie obejmuje niniejsza gwarancja, nale y skontaktowaç si z lokalnà infolinià obs ugi klienta w celu uzyskania odpowiednich informacji. Je eli kraj u ytkownika nie zosta wymieniony powy ej, nale y skontaktowaç si ze sprzedawcà. 14 GWARANCJA

15 Informacje dodatkowe Wyjmowanie i wymiana dysku twardego Poni sze sekcje wyjaêniajà, jak wyjàç i wymieniç dysk twardy. Uwaga..Wyjmij dysk twardy w miejscu niedost pnym dla ma ych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu po kni ciu ma ych cz Êci, takich jak Êruby...Wn trze systemu bezpoêrednio po zakoƒczeniu u ywania jest goràce. Pozwól, aby system ostyg przed rozpocz ciem wyjmowania dysku twardego...uwa aj, aby si nie zraniç podczas wyjmowania lub przenoszenia dysku twardego...pami taj o przymocowaniu pokrywy wn ki dysku twardego przed w àczeniem systemu PS3. Gdy pokrywa nie jest przymocowana, we wn trzu systemu mo e dochodziç do nadmiernego wzrostu temperatury. Uwagi W zależności od rodzaju wykonywanych czynności serwisowych, dysk twardy używany przed ich wykonaniem może wymagać ponownego sformatowania. Należy wcześniej wykonać kopię zapasową ważnych danych. W celu ochrony informacji osobistych i zapobiegni cia ich niew aêciwemu wykorzystaniu przez inne osoby przed przekazaniem systemu PS3 do serwisu nale y wyczyêciç wszystkie has a powiàzane z kontami w sieci PLAYSTATION Network i wyjàç dysk twardy. Do wkr cania i odkr cania Êrub nale y u ywaç odpowiedniego Êrubokr ta krzy akowego. W przypadku niedostosowania wielkoêci narz dzia do wkr tów ich g ówki mogà ulec uszkodzeniu. 1 Dotknij przycisku zasilania z przodu systemu na co najmniej dwie sekundy. Wskaênik zasilania zacznie Êwieciç na czerwono i system przejdzie do trybu oczekiwania. 2 Wy àcz system za pomocà g ównego prze àcznika zasilania znajdujàcego si z ty u systemu. 3 Od àcz wtyczk kabla zasilania sieciowego i od àcz inne kable od systemu. Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa nale y od àczyç wtyczk kabla zasilajàcego od gniazdka elektrycznego, a nast pnie od àczyç inne kable. 4 Zdejmij pokryw wn ki dysku twardego znajdujàcà si po lewej stronie systemu Skorzystaj z otworu na lewej krawędzi pokrywy wnęki dysku twardego, aby zdjąć pokrywę z systemu. JeÊli zdj cie pokrywy nastr cza trudnoêci, ostro nie umieêç ma y Êrubokr t w otworze i podwa pokryw. Uwa aj, aby nie uszkodziç Êrubokr tem systemu lub pokrywy. PL Informacje dodatkowe Wyjmowanie dysku twardego pokrywa wnęki dysku twardego Przestroga Ze wzgl dów bezpieczeƒstwa, przed przystàpieniem do wyjmowania dysku nale y wy àczyç system i od àczyç zasilanie. Wyjmowanie i wymiana dysku twardego 15

16 5 Odblokuj dysk twardy 1 Wykr ç niebieskà Êrub za pomocà Êrubokr ta krzy owego. 2 Pociàgnij uchwyt do przodu. 1 2 Pociągnij i przesuń uchwyt w lewo. Uważaj, aby podczas tej operacji nie skaleczyć się. 6 Wyjmij dysk twardy z systemu Za pomocà metalowego uchwytu wyciàgnij dysk twardy z systemu. Uwagi Dysk twardy jest urzàdzeniem wra liwym i zawsze nale y z nim post powaç ostro nie. W celu zapobie enia utracie oraz uszkodzeniu oprogramowania i danych oraz uszkodzeniu dysku twardego nale y szczegó owo przestrzegaç podanych poni ej Êrodków ostro noêci: Nie upuêç systemu lub dysku twardego, ani nie poddawaj go fizycznym wstrzàsom czy wibracjom. Nie dopuêç, aby do wn trza systemu lub dysku twardego dosta si p yn lub ma e elementy. Nie dotykaj z àczy ani nie wsuwaj obcych przedmiotów do z àczy. Nie umieszczaj systemu ani dysku twardego w pobli u pól magnetycznych, takich jak wytwarzane przez magnesy czy g oêniki. Nie umieszczaj tak e w pobli u dysku twardego urzàdzeƒ wra liwych na si y magnetyczne (takich jak zegarek nar czny czy karta magnetyczna). Nie umieszczaj na dysku twardym ci kich przedmiotów. Podczas przenoszenia dysku twardego trzymaj go za kraw dzie lub metalowà ramk. Dysk twardy jest wra liwy na elektrycznoêç statycznà. Stosuj prawid owe metody post powania podczas instalacji dysku twardego. Przechowuj w ch odnym i suchym miejscu. Wymiana dysku twardego Przestroga Ze względów bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do wymiany dysku należy wyłączyć system i odłączyć zasilanie. Podczas wymiany dysku twardego nale y post powaç zgodnie z poni szà procedurà, aby zdjàç metalowà ramk. 1 Za pomocà Êrubokr ta krzy owego wykr ç Êruby (w 4 miejscach). 16 Wyjmowanie i wymiana dysku twardego

17 2 Wyjmij dysk twardy z metalowej ramki. PodnieÊ z jednej strony i wysuƒ dysk twardy. Ponowna instalacja oprogramowania systemu Jeśli oprogramowanie systemu nie uruchamia się po włączeniu systemu (na przykład po wymianie dysku twardego), system wyświetla przedstawiony poniżej ekran. W takim przypadku należy ponownie zainstalować oprogramowanie systemu za pomocą pobranych danych aktualizacji. 3 UmieÊç zamienny dysk twardy w metalowej ramce dysku twardego systemu PS3, a nast pnie przymocuj go za pomocà Êrub (4 miejsca). Nie dokr caj nadmiernie Êrub. 4 Zainstaluj dysk twardy w systemie. Włóż całkowicie dysk twardy do wnęki dysku twardego. Wkręć niebieską śrubę, aby zablokować dysk na miejscu. W celu zainstalowania wykonaj w odwrotnej kolejności instrukcje znajdujące się w części Wyjmowanie dysku twardego ( strona 15). 5 Za ó pokryw wn ki dysku twardego. 6 Zainstaluj ponownie oprogramowanie systemu. Po wymianie dysku twardego należy ponownie zainstalować oprogramowanie systemu ( strona 17). Zamienne dyski twarde W po àczeniu z systemem PS3 mo na u ywaç nast pujàce typy dysków twardych: Rozmiar 2,5-calowe (typ wewn trzny) *1 Format interfejsu Serial ATA *2 *1 Nie jest gwarantowana prawid owe dzia anie wszystkich modeli. *2 Interfejs Parallel ATA nie jest obs ugiwany. Wskazówka W przypadku zagubienia pokrywy wn ki dysku twardego, Êrub lub metalowych uchwytów, w celu uzyskania informacji o dost pnoêci cz Êci zamiennych nale y si skontaktowaç z lokalnà infolinià obs ugi klienta (zgodnie z listà w podr czniku oprogramowania PLAYSTATION 3). Etap 1: Pobieranie danych aktualizacji oprogramowania systemu Za pomocą komputera z dostępem do Internetu pobierz dane aktualizacji oprogramowania systemu z następującej witryny sieci Web. Wskazówki Użyj najnowszej wersji danych aktualizacji. Nie można zainstalować ponownie oprogramowania systemu za pomocą wersji oprogramowania systemu starszej niż poprzednio używana. Jeśli na stronie sieci Web nie są dostępne odpowiednie dane aktualizacji, skontaktuj się z lokalną infolinią obsługi klienta (podaną w podręcznikach oprogramowania systemu PLAYSTATION 3). Jeśli masz dysk z grami lub inny dysk zawierający dane, można użyć tego dysku do przeprowadzenia ponownej instalacji oprogramowania systemu. Po włożeniu tego dysku do systemu PS3 i wykonaniu instrukcji wyświetlonych na ekranie można sprawdzić, czy można użyć danych aktualizacji. Jeśli nie masz komputera z dostępem do Internetu, skontaktuj się z lokalną infolinią obsługi klienta (podaną w podręcznikach oprogramowania systemu PLAYSTATION 3). Ponowna instalacja oprogramowania systemu PL Informacje dodatkowe 17

18 Etap 2: Zapisywanie danych aktualizacji na noêniku Zapisz pobrane dane aktualizacji na jednym z następujących nośników. Dysk (na przyk ad CD-R) Obsługiwane są dyski CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW i BD-RE. Urzàdzenie magazynujàce USB Obsługiwane są nośniki takie jak dysk USB flash. Karta pami ci Memory Stick Duo i inne karty pami ci W przypadku korzystania z nośnika tego typu należy użyć dostępnego w sprzedaży czytnika/nagrywarki kart pamięci ze złączem USB. Etap 3: Instalacja oprogramowania systemu Uwagi Podczas przeprowadzania instalacji nie należy wyłączać systemu ani wyjmować nośnika. Przerwanie instalacji przed jej ukończeniem może spowodować uszkodzenie oprogramowania systemu i konieczność oddania go do serwisu lub wymiany. Podczas instalacji przycisk zasilania z przodu systemu i przycisk PS na kontrolerze bezprzewodowym są nieaktywne. Włącz system PS3, a następnie włóż nośnik. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować ponownie oprogramowanie systemu. Ilość wymaganego wolnego miejsca różni się w zależności od wersji danych aktualizacji. Nośnik powinien zawierać co najmniej 120 MB wolnego miejsca. Zapisz dane aktualizacji, postępując według instrukcji podanej poniżej. Za pomocą komputera utwórz na nośniku folder o nazwie PS3. W folderze PS3 utwórz folder o nazwie UPDATE (AKTUALIZACJA). Zapisz dane aktualizacji w folderze UPDATE (AKTUALIZACJA). Storage media PS3 UPDATE Uwaga Dane aktualizacji należy zapisać w sposób podany poniżej. Jeśli dane nie zostaną zapisane we właściwy sposób, system PS3 nie rozpozna danych aktualizacji. Nazwa folderu musi zawierać wyłącznie wielkie litery. Lokalizacja: Zapisz w folderze PS3 > UPDATE. Nazwa pliku: Zapisz plik pod nazwą PS3UPDAT.PUP. 18 Ponowna instalacja oprogramowania systemu

19 Informacje dotyczàce utylizacji systemu PS3 Przed dokonaniem utylizacji systemu należy usunąć z niego informacje użytkownika oraz inne dane podobnego rodzaju. Aby usunąć dane, przejdź do obszaru (Settings) (Ustawienia) (System Settings) (Ustawienia systemowe) Restore PS3 System (Przywracanie systemu PS3 ). Na ekranie wyboru metody formatowania dysku twardego wyświetlanym podczas przywracania systemu zalecane jest użycie opcji Full Format (Pełne formatowanie). Mimo, że użycie opcji Quick Format (Szybkie formatowanie) może skrócić czas formatowania dysku twardego, po jej użyciu może być możliwe odzyskanie wymazanych danych za pomocą specjalistycznego narzędzia. Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym/ elektronicznym, jego akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać wyrobu ani akumulatora wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu i akumulatora, prosimy pozbyć się ich według stosownego lokalnego ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz akumulatorów. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego/ elektronicznego. Ten produkt zawiera akumulator wbudowany na stałe ze względów bezpieczeństwa, wydajności oraz spójności danych. Akumulatora nie można wymieniać samodzielnie przez cały okres użytkowania produktu, a jego wymianę mogą przeprowadzać wykwalifikowani pracownicy serwisu. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego akumulatora prosimy pozbyć się tego wyrobu zgodnie z przepisami dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego. Akumulator kontrolera bezprzewodowego Przestroga JeÊli nastàpi kontakt u ytkownika z substancjà z przeciekajàcego akumulatora, nale y podjàç nast pujàce dzia ania:..jeêli substancja dosta a si do oczu, nie nale y ich przecieraç. Nale y natychmiast op ukaç oczy czystà wodà i skonsultowaç si z lekarzem...jeêli nastàpi kontakt substancji ze skórà lub ubraniem, nale y natychmiast op ukaç obszar kontaktu czystà wodà. JeÊli wystàpi podra nienie lub bolesnoêç, nale y skonsultowaç si z lekarzem. Nie nale y dopuêciç do kontaktu akumulatora z ogniem lub wystawiaç go na dzia anie wysokich temperatur, na przyk ad bezpoêrednie dzia anie Êwiat a s onecznego, a tak e nie pozostawiaç akumulatora w pojeêdzie pozostawionym na s oƒcu lub w pobli u êróde ciep a. Okres eksploatacji akumulatora kontrolera bezprzewodowego Okres eksploatacji akumulatora jest ograniczony. Czas dzia ania b dzie coraz krótszy w miar u ywania i starzenia si urzàdzenia. Okres eksploatacji akumulatora zale y tak e od sposobu jego przechowywania, u ytkowania, Êrodowiska i innych czynników. Przechowywanie Je eli kontroler bezprzewodowy nie jest u ywany przez d u szy czas, zalecane jest na adowanie jego akumulatora przynajmniej raz w roku w celu zachowania funkcjonalnoêci akumulatora. PL Informacje dodatkowe Informacje dotyczàce utylizacji systemu PS3 19

20 Parametry techniczne Projekt i parametry techniczne mogà ulec zmianie bez powiadomienia. System PLAYSTATION 3 Procesor Procesor graficzny WyjÊcie audio Pami ç Cell Broadband Engine RSX Dolby Digital 5.1 CH, DTS 5.1 CH, LPCM 7.1 CH, AAC i inne *1 G ówna pami ç RAM XDR: 256 MB Pami ç VRAM GDDR3: 256 MB Dysk twardy 2,5 cala, Serial ATA 80 GB *2 WejÊcia/ wyjêcia *3 Funkcje sieciowe Kontroler USB o du ej szybkoêci (zgodne ze specyfikacjà USB 2.0) 2 Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) x 1 IEEE b/g Bluetooth 2.0 (EDR) Kontroler bezprzewodowy (Bluetooth) RozdzielczoÊç 1080p, 720p, 1080i, 576p, 576 Zasilanie Zu ycie energii Wymiary zewn trzne (bez uwzgl dnienia elementów wysuwanych) Waga Temperatura pracy AC V, 50 / 60 Hz Oko o 280 W Oko o 325 x 98 x 274 mm (12,8 x 3,86 x 10,79 cala) (szerokoêç x wysokoêç x d ugoêç) Oko o 4.4 kg 5 35 C (41 95 F) *1 W celu uzyskania sygna u audio 7.1 CH wymagane jest urzàdzenie zgodne ze standardem Linear PCM 7.1 CH obs ugujàce technologi Dolby TrueHD lub podobny format za poêrednictwem z àcza HDMI OUT. *2 Pojemność dysku twardego w systemie dziesiątkowym (1 GB = bajtów). W oprogramowaniu systemowym w wersji 1.10 i nowszej pojemność obliczana jest za pomocą systemu dwójkowego (1 GB = bajty), co powoduje wyświetlanie pozornie niższej pojemności i informacji o mniejszej ilości wolnego miejsca. Część pojemności dysku twardego jest zarezerwowana na pliki administrowania systememsystemem jej wielkość różni się w zależności od wersji oprogramowania i nie jest ona dostępna dla użytkownika. *3 Nie jest udzielana gwarancja w zakresie mo liwoêci korzystania z wszystkich typów noêników danych. *4 Obsługiwane są standardy Deep Colour i x.v.colour (xvycc) zdefiniowane w specyfikacji HDMI 1.3a. Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 3 Typ akumulatora Napi cie PojemnoÊç akumulatora Waga Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7 V, pràd sta y 610 mah Oko o 193 g WyjÊcia AV Z àcze HDMI OUT *4 1 Z àcze AV MULTI OUT 1 Nap d BD/ DVD/CD (tylko funkcja odczytu) Z àcze DIGITAL OUT (OPTICAL) Maksymalna szybkoêç odczytu 1 Dyski BD: x 2 (BD-ROM) Dyski DVD: x 8 (DVD-ROM) Dyski CD: x 24 (CD-ROM) 20 Parametry techniczne

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi

Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi Wspornik montażowy dysku twardego Instrukcja obsługi CECH-ZCD1 7020229 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dysk twardy (ze wspornikiem montażowym) Instrukcja obsługi

Dysk twardy (ze wspornikiem montażowym) Instrukcja obsługi Dysk twardy (ze wspornikiem montażowym) Instrukcja obsługi CECH-ZHD1 7020228 Zgodne urządzenie System PlayStation 3 (seria CECH-400x) Środki ostrożności Aby móc bezpiecznie korzystać z tego produktu, przed

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne

Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne PL Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne Przed rozpocz ciem korzystania z tego produktu nale y uwa nie przeczytaç dostarczonà z nim dokumentacj i zachowaç jà w celu u ycia w przysz oêci. 7010635 OSTRZE

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi

Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi PL Stacja ładowania DUALSHOCK 3 Instrukcja obsługi CECH-ZDC1E Środki ostrożności Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją w celu

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 7010629

Wprowadzenie 7010629 Wprowadzenie 7010629 Informacje o dokumentacji systemu PS3 Dokumentacja systemu PS3 obejmuje nast pujàce elementy: Bezpieczeƒstwo i informacje techniczne Przed rozpocz ciem korzystania z produktu nale

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Aktualizacja oprogramowania sprzętowego lampy błyskowej Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego lamp błyskowych firmy Nikon. Jeśli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi SCPH-75004

Instrukcja obs ugi SCPH-75004 PL Instrukcja obs ugi SCPH-75004 Przed rozpocz ciem korzystania z produktu nale y uwa nie przeczytaç niniejszà instrukcj i zachowaç jà na przysz y u ytek. 7008134 OSTRZEŻENIE Aby zmniejszyç ryzyko po aru

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA

EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5  i 3,5  SATA EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA 2 POLSKI EW7011 Stacja dokująca USB 3.0 dla dysków twardych 2,5 " i 3,5 " SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy...

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI

CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI CZAJNIK OVEA INSTRUKCJA OBS UGI 2 3 Dz kujemy za zakup urzàdzenia firmy Moulinex. Zakupione przez Paƒstwa urzàdzenie jest przeznaczone wy àcznie do gotowania wody. Opis A B C D E F G H I J Wy àcznik/wy

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r.

Moduły pami ci. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Kwiecie 2006 r. Moduły pami ci Numer katalogowy dokumentu: 406852-241 Kwiecie 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób wymiany i rozbudowy pamięci komputera. Spis tre ci 1 Dodawanie i wymienianie modułów pami ci Dodawanie

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Modem A Webr@cer 821 Instrukcja obsługi 1. Modem bezprzewodowy A 1.1. Panel przedni Etykieta Działanie Wył. Opis Urządzenie nie jest zasilanie Wł. Urządzenie podłączone do zasilania

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Modem i sieci lokalne

Modem i sieci lokalne i sieci lokalne Numer katalogowy dokumentu: 383057-242 Pa dziernik 2005 r. Spis tre ci 1 Modem Używanie kabla modemowego...................... 2 Używanie odpowiedniego dla danego kraju adapteru kabla modemowego...................

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

SCI6. Polski...Strona WB-01

SCI6. Polski...Strona WB-01 SCI6 Polski...Strona 63 0099001290WB-01 POLSKI Model: SCI6 Prostownik akumulatorowy / urz dzenie podtrzymuj ce stan akumulatorów PODR CZNIK U YTOWNIKA Ryzyko wydzielania gazów wybuchowych. elektrycznym.

Bardziej szczegółowo

Welcome to the World of PlayStation Szybka instrukcja

Welcome to the World of PlayStation Szybka instrukcja Welcome to the World of PlayStation Szybka instrukcja Polski PCH-2016 7025577 Pierwsze użycie systemu PlayStation Vita Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund Włącz system PS Vita. Włączając system po raz

Bardziej szczegółowo

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330

instrukcja przewodnik użytkownika instalacji w systemie Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 zestaw instalacyjny usługi SpeedTouch 330 instrukcja przewodnik użytkownika instalacji zestaw instalacyjny usługi w systemie neostrada tp z modemem USB SpeedTouch 330 Mac OS X modemu USB SpeedTouch 330 Twój świat. Cały świat. Neostrada tp Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika istorage datashur Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Strona 1 z 14 Wydanie 2.1 Prawa autorskie @ istorage, Inc 2012, Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Wszystkie pozostałe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 419463-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P

KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P KAMERA SPORTOWA Instrukcja obsługi v3.0 Wodoodporna Full HD 1080P OSTRZEŻENIA 1. Jest to urządzenie delikatne, o wysokiej precyzji, należy obchodzić się z nim z ostrożnością i uważać, aby nie upadło. 2.

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016

Szybka instrukcja. Polski VTE-1016 Szybka instrukcja Polski VTE-1016 7025692 1 Zaczynajmy! Podłącz kontroler do systemu PlayStation TV Możesz korzystać z kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 3 lub DUALSHOCK 4 i systemu PS TV wystarczy podłączyć

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CECH-2104A CECH-2104B

Instrukcja obsługi CECH-2104A CECH-2104B PL Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać całą dostarczoną z nim dokumentację i zachować ją w celu użycia w przyszłości. CECH-2104A CECH-2104B 7015888

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp

uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp uwaga! aby korzystaç z neostrady tp z telewizjà zainstaluj modem livebox tp instalacja modemu livebox tp z wykorzystaniem p yty instalacyjnej CD 3 uruchomienie programu instalacyjnego 4 pod àczenie modemu

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Kontroler nawigacyjny PlayStation Move. Instrukcja obsługi CECH-ZCS1E (1)

Kontroler nawigacyjny PlayStation Move. Instrukcja obsługi CECH-ZCS1E (1) PL Kontroler nawigacyjny PlayStation Move Instrukcja obsługi CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Środki ostrożności Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 396848-241 Marzec 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM

Combio-868 Combio-868 JA Combio-868 RM JA 28 500.0001 28 520.0001 elero P Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! elero Sp. z o.o. ul. Domaga y 1 30-841 Kraków info@elero.pl www.elero.pl

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo