Nowoczesne metody pomiaru przepływów i transportu zawiesin w rzekach i morzach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne metody pomiaru przepływów i transportu zawiesin w rzekach i morzach"

Transkrypt

1 TECHNIKI I METODY Nowoczesne metody pomiaru przepływów i transportu zawiesin w rzekach i morzach Witold Szczuciński* Transport materii z lądów do mórz i oceanów odbywa się w przytłaczającej większości za pośrednictwem rzek. One, z kolei, nie odprowadzają wód i osadów równomiernie z poszczególnych kontynentów - ponad dwie trzecie udziału w światowym odpływie z lądów odbywa się bowiem za pośrednictwem rzek Azji południowo wschodniej i Oceanii (Milliman, Meade 1983). Wielkość przepływów wielkich rzek oraz jakość i ilość niesionego materiału zawieszonego czy rozpuszczonego jest bardzo istotnym elementem cyklu geochemicznego (biogeochemicznego) i ma wpływ nie tylko na warunki w strefach przybrzeżnych skądinąd należących do najproduktywniejszych obszarów na świecie, ale również na globalną cyrkulację. Zagadnienia te są istotne zarówno dla hydrologów, sedymentologów, oceanografów, biologów, ekologów, geochemików, planistów, specjalistów od określania ryzyka powodziowego i wielu, wielu innych (rys. 1). Przy takiej wadze zjawiska okazuje się, że ilość rzeczywistych danych na temat odpływu rzecznego i transportowanego osadu jest wręcz znikoma. Szacunki zaś są często oparte na bardzo krótkich, punktowych seriach pomiarowych, obarczonych dużymi błędami. W dużej mierze wynikało to z braku adekwatnych narzędzi badawczych jak i trud- ności logistycznych. Wielkie rzeki uchodzą do mórz zwykle za pośrednictwem delt gdzie wody płyną wieloma odgałęzieniami zwiększa to znacznie ilość miejsc gdzie pomiary powinny być wykonane. Większość z największych rzek świata podlega też bardzo dużym wahaniom sezonowym stanu wód to z kolei implikuje konieczność stałych pomiarów. Na to nakładają się jeszcze interakcje z pływami morskimi, które mogą wpływać na stany wód Rys. 1. Rzeki stanowią główne osie rozwoju handlu, transportu, usług ale także są miejscem wydobycia surowców mineralnych, połowu ryb, rekreacji itp. Dane na temat wielkości przepływów, rumowiska unoszonego oraz wpływu wód słonych w odcinkach przyujściowych należą do niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju takich obszarów, jak na przykład delta Mekongu. Na zdjęciu jedna z odnóg Mekongu w My Tho, jednym z większych ośrodków gospodarczych delty. Pomimo, że miasto to znajduje się ponad około 50 km od ujścia rzeki to wyraźnie zaznaczają się tu pływy morskie o amplitudach ponad 1 metra. Pylony w tle to nowy most wiszący w budowie ale jak na razie to rzeka jest główną arterią komunikacyjną. Fot. Witold Szczuciński w rzece oraz skład chemiczny i zachodzące procesy nawet na setki km w górę rzeki (jak w przypadku Amazonki). Realne uwzględnienie tego czynnika wymagałoby prowadzenia pomiarów ciągłych. Zainteresowanie badaczy jak i konieczność rozwiązania praktycznych problemów związanych z przepływami rzek i transportem osadów zaowocowały produkcją szeregu urządzeń pozwalających dokładniej badać zarówno przepływy wód, ich zmienność jak i wielkość i charakter transportowanego materiału. Dwa z takich urządzeń: ADCP oraz LISST są opisane poniżej. Efekt Dopplera w służbie hydrologii - ADCP Od dwóch dekad do pomiarów przepływu rzek, prądów morskich i tym podobnych używa się ADCP (acoustic Doppler current profiler) akustycznego dopplerowskiego przepływomierza profilującego. Metoda ta wykorzystuje występujące przy propagacji fali dźwiękowej zjawisko Dop- 10

2 TECHNIKI I METODY plera polegające na zmianie częstotliwości sygnału odbitego od poruszającego się obiektu. Jako przykład efektu Dopplera może posłużyć obserwacja przejeżdżającego pociągu. Gdy pociąg nadjeżdża to jego gwizd jest najgłośniejszy, zmienia się zaś wraz z oddalaniem się pociągu. Ta zmiana wysokości tonu jest wprost proporcjonalna do szybkości pociągu. Tak więc poprzez pomiar wysokości i zmiany tonu można obliczyć prędkość pociągu. Podobnie, ADCP wysyła sygnał dźwiękowy o ustalonej częstotliwości i odbiera powracający sygnał odbity na małych cząstkach unoszonych w wodzie, które jak się przyjmuje poruszają się ze średnią prędkością tą samą co prędkość wody. Jeżeli cząstki rozpraszające nadany sygnał dźwiękowy oddalają się od ADCP to sygnał, który po odbiciu dociera z powrotem jest przesunięciem dopplerowskim o mniejszej częstotliwości, proporcjonalnie do względnej prędkości pomiędzy ADCP a cząstkami rozpraszającymi sygnał. Sam przyrząd składa się z głowicy pomiarowej (rys. 2) z czteroma przetwornikami nadającymi i odbierającymi impulsy fal akustycznych oraz komputera służącego do natychmiastowej analizy danych. Istnieje szereg modyfikacji urządzenia i można je stosować zarówno na dużych statkach badawczych, małych łódkach jak i do pomiarów stacjonarnych. Umożliwia ono pomiar prędkości prądu w kolumnie wody nie tylko na jednej głębokości, jak to ma miejsce w przypadku wielu prądomierzy, ale jednocześnie dla całego przedziału głębokości niezależnie od tego czy kierunek prądu jest jednolity czy zmienny. Ponadto pomiar ADCP umożliwia nie tylko rozpoznanie przepływów w poziomie ale uwzględnia również składową pionową ruchu cząstek w wodzie. Jednocześnie wielkość rozproszenia sygnału dźwiękowego jest względną funkcją ilości cząstek zawieszonych w wodzie i może służyć jako informacja o jej czasowej, bądź przestrzennej zmienności. Przykład zastosowania ukazano na rysunkach 3 i 4, gdzie przedstawiony jest zarówno przekrój z użyciem ADCP w poprzek koryta rzecznego, jak i profil czasowy zmienności warunków w tym samym miejscu w cyklu pływowym. 11

3 TECHNIKI I METODY Rys. 3. Profil ADCP w poprzek jednego z głównych odgałęzień rzeki Mekong Bassac. Kolejne diagramy ukazują od góry: kierunek płynięcia, prędkość płynięcia wody i średnie (uśrednione dla czterech wiązek) rozproszenie sygnału, które może być wskaźnikiem ilości zawiesiny w wodzie. Profil został wykonany podczas niskiego stanu wód w fazie odpływu. Obliczony na podstawie przedstawionych wyników przepływ w rzece (całkowita szerokość koryta około 1600 m) wynosi około m3s-1 Laser pod wodą pomiar in situ cząstek unoszonych w wodzie Rys. 2. ADCP (akustyczny dopplerowski przepływomierz profilujący) w praktyce. A) sposób możliwego montażu urządzenia; B) ADCP w wodzie podczas wykonywania pomiarów; C) Na bieżąco aktualizowane dane pomiarowe uwzględniające nie tylko informacje o przepływach, ale także dane nawigacyjne. Fot. Witold Szczuciński 12 Bardzo długo panowało przekonanie, że cząstki ulegają segregacji w trakcie transportu i depozycji cięższe i większe są deponowane szybciej (bliżej źródła na przykład przy ujściu rzeki do morza) a drobniejsze i lżejsze są transportowane na duże odległości. Oczywiście w wielu przypadkach taka sytuacja odpowiada prawdzie, aczkolwiek zwłaszcza w przypadku ujść rzecznych zauważono, że drobne cząstki są osadzane nawet w bardzo burzliwym środowi- sku. Okazało się bowiem, że drobne cząstki bardzo często ulegają flokulacji (agregacji, koagulacji) i w rzeczywistości tworzą agregaty o rozmiarach znacznie przekraczających średnice poszczególnych składników. Zjawisko to było niedoceniane między innymi w związku z metodyką badań osadów i zawiesin w trakcie przygotowania próbek agregaty, które związane są często tylko siłami elektrochemicznymi intensyfikującymi się podczas mieszania wód słodkich ze słonymi, ulegały rozpadowi. Przełom nastąpił dopiero przy zastosowaniu prób po-

4 TECHNIKI I METODY Rys. 4. Profil czasowy ADCP w ujściu jednej z odnóg Mekongu Cua Dai. Profil obejmuje prawie 12 godzin pełen cykl pływowy. Pomiar był wykonywany z łodzi zakotwiczonej w środku koryta rzeki i rozpoczyna się (od lewej) w końcowej fazie przypływu. Na górnym panelu przedstawiony jest kierunek płynięcia wody kolor niebieski oznacza kierunek w stronę morza (odpływ) natomiast czerwony w górę rzeki (przypływ). Zmiana kierunku płynięcia następuje stosunkowo nagle. Środkowy panel pokazuje prędkość płynięcia wody, zwracają uwagę zwłaszcza minimalne wartości podczas zmiany fazy pływu (kierunku prądu). Dolny panel pokazuje średnie rozpraszanie wiązki będące funkcją ilości zawiesiny w wodzie. Wielkość rozpraszania wzrasta w okresach o silniejszym prądzie miarów in situ (Kranck 1975). Obejmowały one między innymi próby fotografowania cząstek w kolumnie wody oraz pobierania dużych prób wody do pomiarów w laboratoriach. Te ostatnie często wykorzystywały dyfrakcję promieni lasera do pomiarów wielkości cząstek. W ostatnich latach pojawiły się również tego typu urządzenia do pomiaru objętości i kształtu cząstek unoszonych w wodzie. Przykładem takiego narzędzia jest stuje dyfrakcję promienia lasera w celu uzyskania rozkładu wielkości (objętości) cząstek w wodzie jak i ich całkowitej objętości. Metoda badania wielkości cząstek za pomocą dyfrakcji lasera została wprowadzona już w latach 70., ale względy techniczne nie dawały szansy na stosowanie tej metody w warunkach naturalnych. LISST składa się z generatora promienia lasera, który penetruje wodę i ulega dyfrakcji i rozproszeniu na cząstkach zawieszonych w wodzie (rys. 5). Efekt tego zjawiska jest rejestrowany przez detektor ustawiony za soczewkami skupiającymi przechodzący promień lasera. Zazwyczaj urządzenie to jest sprzężone z innymi czujnikami dającymi możliwość rejestrowania i innych parametrów wody (na przykład zasolenie, temperatura). Pomiary odbywają się automatycznie a wewnętrzne baterie pozwalają na wykorzystanie aparatu do długich pomiarów uwzględniających zmienność czasową rozmiarów cząstek. Zmienne soczewki pozwalają na zastosowanie urządzenia dla różnych zakresów koncentracji zawiesiny w wodzie. Po pomiarze istnieje możliwość wglądu w dane surowe jak i w standardowe statystyki pomiaru. Przedstawione powyżej metody dają szansę na znaczące pogłębienie naszej znajomości procesów dostawy materii z lądów do mórz oraz ich ilościowego znaczenia. Problem jest o tyle palący, że jak się okazuje przepływy i transport opisany poniżej LISST. Wiedza o wielkości cząstek zawieszonych w wodzie jest potrzebna między innymi do oceny ich zdolności sorpcyjnych (powierzchnia cząstek) czy szybkości opadania (czyli również czasu obecności w kolumnie wody istotne w przypadku gdy cząstki są również nośnikami zanieczyszczeń albo składników odżywczych). LISST (Laser In-Situ Scattering and Transmissometry Transmissometry) jest instrumentem, który wykorzy- 13

5 TECHNIKI I METODY Rys. 5. LISST (Laser In-Situ Scattering and Transmissometry) - urządzenie do pomiarów in situ koncentracji zawiesiny i wielkości cząstek oparte na rozpraszaniu i stopniu transmisji promienia lasera. A) LISST zamontowany w ramie chroniącej przed uderzeniami o burtę bądź dno, dodatkowo zamontowany jest czujnik CTD (zasolenie, temperatura, głębokość). Zamontowane na rogach obciążniki mają zapewnić większą stabilność pomiaru zwłaszcza w warunkach przepływów o prędkościach > 1ms-1; B) prosta winda służąca do opuszczania i wyciągania LISST pomiary są wykonywane na różnych głębokościach; C) bezpośrednia analiza wyników pomiaru. Otrzymane w tym wypadku średnie wielkości cząstek wynoszą ponad 290 mikrometrów. Wskazuje to na flokulację (tworzenie agregatów) cząstek analizy laboratoryjne po rozbiciu agregatów w wannie ultradźwiękowej wskazują na średnią średnicę ziaren rzędu 2 do 8 mikrometrów. Fot. Witold Szczuciński osadów dla większości rzek świata są znacząco zmienione przez działalność człowieka (Syvitski i inni 2005) a dla wielu rzek jakikolwiek monitoring nie istnieje bądź jest w bardzo skromnej formie, jak to ma miejsce w przypadku jednej z największych rzek na świecie - Mekongu (rys. 6). Literatura: Kranck K., Flocculation of Suspended Sediment in the Sea. Nature 246: Milliman J.D., Meade R.H., World-wide delivery of river sediment to the oceans. Journal of Geology 91: Syvitski J.P.M., Vörösmarty C.J., Kettner A.J., Green P., Impact of Humans on the Flux of Terrestrial Sediment to the Global Coastal Ocean. Science 308: *Witold Szczuciński Instytut Geologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor jest stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Rys. 6. Zaawansowane pomiary hydrologiczne i sedymentologiczne to jednak dopiero pierwszy krok w całkowitym poznaniu systemu transportu i rzeczywistych wielkości niesionych osadów przez wielkie rzeki. Mgła na brzegach Mekongu o świcie. Fot. Witold Szczuciński

6 Od lat jesteśmy największym dostawcą paliwa do rakiet NASA. Od dziś jesteśmy też największą firmą gazową w Polsce. Być może już znasz Air Products. Dostarczamy ciekły wodór do rakiet NASA. Jesteśmy największym na świecie dostawcą helu. Teraz, po zakupie firmy BOC Gazy, staliśmy się również największym w Polsce dostawcą gazów przemysłowych. Prowadzimy działalność handlową w 15 krajach europejskich od Wielkiej Brytanii i Francji po Słowację i Czechy. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni, stosujemy te same wysokie standardy obsługi klienta, troski o środowisko naturalne, naszych pracowników i lokalne społeczności. Odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź, dlaczego wierzymy w nasz sukces w Polsce. tell me more Air Products and Chemicals, Inc

Instytut Morski w Gdańsku Zakład Hydrotechniki Morskiej 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1, tel.(58) 552 19 74, fax.(58) 552 46 13

Instytut Morski w Gdańsku Zakład Hydrotechniki Morskiej 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1, tel.(58) 552 19 74, fax.(58) 552 46 13 W G D A Ń S K U Instytut Morski w Gdańsku Zakład Hydrotechniki Morskiej 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1, tel.(58) 552 19 74, fax.(58) 552 46 13 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji pracy pt.: Analiza możliwości wykorzystania techniki radarowej w ocenie stanu połączeń międzywarstwowych.

SPRAWOZDANIE z realizacji pracy pt.: Analiza możliwości wykorzystania techniki radarowej w ocenie stanu połączeń międzywarstwowych. INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW Zakład Diagnostyki Nawierzchni SPRAWOZDANIE z realizacji pracy pt.: Analiza możliwości wykorzystania techniki radarowej w ocenie stanu połączeń międzywarstwowych. SPRAWOZDNIE

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy

5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5. Charakterystyka techniczno - ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony PM 10 na terenie strefy 5.5.1. Model emisji - Sposób wyznaczania emisji pyłu PM 10 Rozwój

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS

Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS Wiedza Techniczna SPIS TREŚCI: 1 Zmniejszanie emisji CO2 - źródłem oszczędności dla firm sektora MŚP - Finał europejskiego projektu PeSCoS str. 4 Maciej Jaskulski, Agnieszka Stołecka, Grzegorz Kierner,

Bardziej szczegółowo

Komitet Programowy. Redakcja. Katarzyna Śliwińska

Komitet Programowy. Redakcja. Katarzyna Śliwińska Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski Zdzisław Kopacz Artur Makar Wacław Morgaś Cezary

Bardziej szczegółowo

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum RYNEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Opracował Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice 2013 Spis treści Słowo wstępu... 3 Wprowadzenie... 4 1. Zagadnienia teoretyczne... 5

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl

WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl WSPÓŁCZESNE METODY MONITOROWANIA I DIAGNOZOWANIA KONSTRUKCJI Tadeusz Uhl Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza e-mail: tuhl@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie Monitorowanie stanu

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds.

S P I S T R E Ś C I. Wydawca. Redaktor naczelny. Zastępca redaktora naczelnego ds. naukowych. Zastępca redaktora naczelnego ds. Wydawca Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA Agenda Wydawnicza SIMP ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa tel./fax: (0-22) 827 25 42, (0-22) 336 14 79 e-mail: pspaw@ps.pl, http://www.pspaw.ps.pl adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce

System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce Stanisław Gaca Kazimierz Jamroz TRAFIK Gdańsk Krzysztof Ząbczyk SIGNALCO Kraków System monitorowania zachowań kierujących pojazdami w Polsce 1. Wprowadzenie Wdrażaniu różnego rodzaju środków poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS

MONITOROWANIE A ZDALNA OCENA SKUTECZNOŚCI OCHRONY KATODOWEJ MONITORING AND REMOTE EVALUATION OF CATHODIC PROTECTION EFFECTIVENESS VIII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ VIII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 16-18. 06. 2004 Jurata, Poland MONITOROWANIE A ZDALNA

Bardziej szczegółowo

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski Artur Makar Cezary Specht Andrzej Stateczny Adam

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja parametrów modeli nawierzchni drogowych na podstawie impulsowych testów dynamicznych

Identyfikacja parametrów modeli nawierzchni drogowych na podstawie impulsowych testów dynamicznych ) Na prawach rękopisu Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej (14 pkt.) Identyfikacja parametrów modeli nawierzchni drogowych na podstawie impulsowych testów dynamicznych Raport serii PRE

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak Instytut Maszyn Cieplnych Politechnika Częstochowska e-mail: drobniak@imc.pcz.czest.pl Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH

KATALOG 2009. www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH KATALOG 2009 www.ekoenergiaopolszczyzny.pl EKOENERGIA OPOLSZCZYZNY INICJATYWA KLASTROWA FUNDACJI PROMOCJI INNOWACJI GOSPODARCZYCH Spis treści Na dobry początek czym jest Ekoenergia Opolszczyzny? 5 Stawiamy

Bardziej szczegółowo

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni.

... Rozprawa doktorska. Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Rozprawa doktorska... Detekcja sygnału i technika obrazowania w skaningowym mikroskopie elektronowym w zakresie niskiej próżni Michał Krysztof Promotor prof.

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

GAZ ZIEMNY I ROPA W POLSCE. Podstawowe fakty

GAZ ZIEMNY I ROPA W POLSCE. Podstawowe fakty GAZ ZIEMNY I ROPA W POLSCE Podstawowe fakty Główne fazy poszukiwań oraz wydobycia gazu ziemnego i ropy POSZUKIWANIA OCENA POTENCJAŁU WYDOBYCIE Moment możliwej rezygnacji z inwestycji Firma może wycofać

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej. synteza

Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej. synteza Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej synteza Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju odrzańskiej drogi wodnej synteza Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań Autor: mgr Przemysław Białaszewski Recenzent: mgr inż. Stefan Różycki Warszawa, sierpień 2007 Spis

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym

Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Ocena możliwości ochrony jeziora Konin wraz z określeniem wykorzystania jeziora Konin pod względem rekreacyjnym Zielona Góra, 30 listopada 2010 r. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Sławomir Błoński ANALIZA PRZEPŁYWU TURBULENTNEGO W MIKROKANALE ROZPRAWA DOKTORSKA Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII

PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Polskie Towarzystwo Nukleoniczne ISSN 1428-2135 Raport PTN - 5/2001 PL0100800 32/ 28 PROMIENIOWANIE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI 0 WŁAŚCIWOŚCIACH MATERII Warszawa 2001 LI SZKOŁY NA WYCIECZKĘ EDUKACYJNĄ", CZYLI

Bardziej szczegółowo