Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. listopad 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. listopad 2012r."

Transkrypt

1 Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA listopad 2012r.

2 I. WYNIKI TESTU r. przeprowadzono w klasach trzecich gimnazjum próbny egzamin gimnazjalny z części przyrodniczej. Do egzaminu przystąpiło 36 uczniów z klasy IIIA i IIIB. Zestaw zadań w wersji standardowej- GM-P1 1 rozwiązywało łącznie 33 uczniów z klasy IIIA i IIIB, 1 uczeń rozwiązywał test GM-P7 2 i dwoje - test GM-P4 3. Zestaw standardowy składał się z 24 zadań zamkniętych zróżnicowanych pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności, a także sposobu udzielania odpowiedzi. Zawierał zadania występujące pojedynczo i w związkach tematycznych- zgodnie z nową formułą egzaminu gimnazjalnego. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać łącznie 28 punktów (po7 punktów z każdego przedmiotu). Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 60 minut. Średni wynik klas (maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia 28) klasa III A 14,3 pkt (co stanowi 51,1%) klasa III B 14,6 pkt (co stanowi 52,3%) Średni wynik klas III: 14,5 pkt (51,7%) Szczegółowe opracowanie wyników dla obu klas zawarto w tabelach na str. 3 i 4 : Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów, ich łączna punktacja i uzyskane wyniki przedstawia poniższa tabela. Przedmiot nr zad. Σ pkt średni wynik IIIA średni wynik IIIB wynik IIIAB pkt % pkt % % średni wynik testu BIOLOGIA ,7 67,9 4,8 68,9 68,4 CHEMIA ,5 50 3,3 47,1 48,6 FIZYKA ,6 50,9 3,8 54,6 52,8 51,7% GEOGRAFIA ,1 44,6 3,3 47,1 45, CKE Próbny egzamin gimnazjalny, listopad 2012

3 Porównanie sprawdzanych wiadomości i umiejętności klasy IIIA i IIIB z poszczególnych przedmiotów przedstawia poniższy wykres. Średni wynik diagnozy dla obu klas jest podobny. Uczniowie kl. IIIB osiągnęli nieco wyższy wynik z biologii, fizyki i geografii niż uczniowie kl. IIIA, natomiast uczniowie kl. IIIA lepiej poradzili sobie z zadaniami z chemii niż uczniowie kl. IIIB. Najmniej problemów sprawiły uczniom zadania z biologii. Maksymalnej liczby punktów z testu nie uzyskał żaden uczeń. Najwięcej 25 pkt zdobyła 1 osoba z klasy IIIA. Prace uczniów niedowidzących i niedosłyszących nie były uwzględniane przy obliczaniu średnich wyników dla obu klas. II. ANALIZA WYKONYWANYCH ZADAŃ 1. Współczynnik łatwości zadań. bardzo łatwe bardzo trudne trudne umiarkowanie trudne łatwe (0,0-0,19) (0,9-1,0) (0,2-0,49) (0,5-0,69) (0,7-0,89) IIIA IIIB IIIA IIIB IIIA IIIB IIIA IIIB IIIA IIIB ; 5; 7.1; 8; 9; 12; 15; 16; 18; 19.2; 20; 23; 24 8; 11; 12; 15; 16; 17; 19.2; 23; 24 4; 6; 7.2; 11; 14.1; 19.1; 21; ; 3; 4; 5; 6; 7.1; 7.2; 13; 14.1; 18; 19.1; 20; 21; 22 3; 10; 13 2; ; 2; ; 14.2

4 GEOGRAFIA FIZYKA CHEMIA BIOLOGIA 2. Układ wyników testu wg skali procentowej. przedmiot poziom Uczniowie Uczniowie uczniów klasy IIIA klasy IIIB najniższy (0-30%) konieczny (31-49%) x 2 2 podstawowy (50-74%) dopełniający (75-89%) rozszerzający (90-100%) najniższy (0-30%) konieczny (31-49%) podstawowy (50-74%) dopełniający (75-89%) rozszerzający (90-100%) najniższy (0-30%) konieczny (31-49%) podstawowy (50-74%) dopełniający (75-89%) rozszerzający (90-100%) x 1 1 najniższy (0-30%) konieczny (31-49%) podstawowy (50-74%) dopełniający (75-89%) x x x rozszerzający (90-100%) x x x Większość uczniów klas III posiada wiadomości i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych na poziomie staninu podstawowego.

5 3. Zestawienie stopnia trudności zadań pozwoliło wyodrębnić grupy zadań, które sprawiły uczniom problemy. Stopień trudności Nr zad trudne (III A) 1.2 trudne (III A) 5 trudne (III A) 7.1 trudne (III A,B) 8 bardzo trudne (III B) trudne (III A) 9 trudne (III B) 11 trudne (III AB) 12 trudne (III AB) 15 trudne (III AB) 16 bardzo trudne (III A) trudne (III B)) 17 trudne (III A) 18 trudne (III AB) 19.2 trudne (III A) 20 trudne (III A, B) 23 trudne (III A, B) 24 Nr wymagania ogólnego B - II B - IV CH I CH - I, III CH - I CH - II CH - III F - IV F - I F - III F I, II G II G III G - II G - III Wymagania szczegółowe (z podstawy programowej) Uczeń: V.3. wskazuje cechy adaptacyjne w budowie tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji (tkanka [ ] okrywająca) [ ] VIII.6. wyjaśnia dziedziczenie grup krwi człowieka (układ ABO, czynnik Rh), VI.4.opisuje konflikt serologiczny Rh 2.2. [ ] definiuje elektrony walencyjne 6.3. planuje [ ] doświadczenia, w wyniku których można otrzymać wodorotlenek [ ] 7.5. na podstawie tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków wnioskuje o wyniku reakcji strąceniowej 9.1. tworzy nazwy prostych alkoholi i pisze ich wzory sumaryczne i strukturalne 1.2. przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość; 5.6. prowadzi obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość [ ] wykrywa obecność białka w różnych produktach spożywczych 8.6. odczytuje dane z tabeli [ ] 6.2. posługuje się pojęciami amplitudy drgań, okresu, częstotliwości do opisu drgań [ ] 7.6. opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą (biegnących równolegle do osi optycznej), posługując się pojęciami ogniska i ogniskowej 9.1. wyznacza gęstość substancji, z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prostopadłościanu [ ] za pomocą wagi i linijki 2.4. podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi 6.6. opisuje obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości przedstawia cechy położenia i środowiska geograficznego Antarktyki i Arktyki [ ] 9.4. wykazuje, na podstawie map tematycznych, związki między głównymi cechami środowiska przyrodniczego Europy Północnej a głównymi kierunkami rozwoju gospodarczego

6 III. PORÓWNANIE WYNIKÓW PRÓBNYCH EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH: grudzień 2011 i listopad 2012 Przedmiot PRÓBNY EG grudzień 2011 PRÓBNY EG listopad 2012 BIOLOGIA 49,7% 68,4% CHEMIA 50,0% 48,6% FIZYKA 53,5% 52,8% GEOGRAFIA 54,0% 45,9% średni wynik diagnozy 54% 51,7% Z powyższego zestawienia wynika, iż w tym roku młodzież nieco gorzej poradziła sobie z zadaniami z fizyki i chemii, dużo słabiej wypadły pytania z geografii, natomiast z biologii okazały się dużo łatwiejsze.

7 IV. PROGRAMY PODNOSZACE EFEKTYWNOŚĆĆ KSZTAŁCENIA PPEK dla kasy III A (po próbnym egzaminie gimnazjalnym- XI. 2012r) Forma realizacji Nr zad Przedmiot Nauczyciel odpowiedzialny Przeprowadzić ćwiczenia utrwalające funkcje tkanek roślinnych 1.2 biologia M. Hurej Zagadnienia dotyczące dziedziczenia cech nie zostały jeszcze zrealizowane 5 biologia M. Hurej Przeprowadzić dodatkowe ćwiczenia z odczytywania informacji o pierwiastkach na podstawie układu okresowego Przeprowadzić dodatkowe ćwiczenia przewidywania przebiegów reakcji w formie jonowej na podstawie schematów doświadczeń Zagadnienia dotyczące pochodnych węglowodorów nie zostały jeszcze zrealizowane Zagadnienia dotyczące substancji chemicznych o znaczeniu biologicznym nie zostały jeszcze zrealizowane Rozwiązywać zadania, w których dane nie są podawane bezpośrednio w treści a zapisane są w postaci tabel, wykresów, itd 7.1 chemia A. Twardziak 8 chemia A. Twardziak 9 chemia A. Twardziak 12 chemia A. Twardziak 15 fizyka J. Kot Zagadnienia dotyczące drgań i fal nie zostały jeszcze zrealizowane 16 fizyka J. Kot Zagadnienia dotyczące optyki nie zostały jeszcze zrealizowane 17 fizyka J. Kot Przypomnieć sposoby wyznaczania gęstości 18 fizyka J. Kot Na bieżąco, podczas pracy z mapą, przestrzegać określeń geograficznych oraz obliczać rozciągłość geograficzną w stopniach i kilometrach Przeprowadzić ćwiczenia związane z lokalizowaniem wybranych obiektów przyrodniczych i historycznych Zagadnienia dotyczące Antarktyki i Arktyki nie zostały jeszcze zrealizowane Powtórzyć systemy energetyczne Europy z uwzględnieniem alternatywnych źródeł energii 19.2 geografia M. Hoffmann 20 geografia` M. Hoffmann 23 geografia M. Hoffmann 24 geografia M. Hoffmann

8 PPEK dla kasy III B (po próbnym egzaminie gimnazjalnym- XI. 2012r) Forma realizacji Nr zad Przedmiot Nauczyciel odpowiedzialny Przeprowadzić dodatkowe ćwiczenia przewidywania przebiegów reakcji w formie jonowej na podstawie schematów doświadczeń Zagadnienia dotyczące pochodnych węglowodorów nie zostały jeszcze zrealizowane 8 chemia A. Twardziak 9 chemia A. Twardziak Powtórzyć i utrwalić wiadomości z działu "Woda i roztwory wodne" 11 chemia A. Twardziak Zagadnienia dotyczące substancji chemicznych o znaczeniu biologicznym nie zostały jeszcze zrealizowane Rozwiązywać zadania, w których dane nie są podawane bezpośrednio w treści a zapisane są w postaci tabel, wykresów, itd 12 chemia A. Twardziak 15 fizyka J. Kot Zagadnienia dotyczące drgań i fal nie zostały jeszcze zrealizowane 16 fizyka J. Kot Zagadnienia dotyczące optyki nie zostały jeszcze zrealizowane 17 fizyka J. Kot Na bieżąco, podczas pracy z mapą, przestrzegać określeń geograficznych oraz obliczać rozciągłość geograficzną w stopniach i kilometrach Zagadnienia dotyczące Antarktyki i Arktyki nie zostały jeszcze zrealizowane Powtórzyć systemy energetyczne Europy z uwzględnieniem alternatywnych źródeł energii 19.2 geografia M. Hoffmann 23 geografia M. Hoffmann 24 geografia M. Hoffmann

9 IV. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY Przeprowadzić analizę pytań z próbnego egzaminu gimnazjalnego na lekcjach z poszczególnych przedmiotów. Kontynuować prowadzenie kółek i innych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych. Propagować przedmioty przyrodnicze wśród uczniów klas III poprzez udział w konkursach przedmiotowych. Wdrożyć programy podnoszące efektywność kształcenia. Zaktualizować plany wynikowe z geografii, fizyki, chemii i biologii. Opracowanie: Małgorzata Hurej Aurelia Twardziak

10

I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH PROGRAM NAPRAWCZY OPRACOWANY W OPARCIU O WYNIKI I WNIOSKI Z WEWNĘTRZNEGO BADANIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY Przyjęty do realizacji w roku szkolnym 2011/2012 na posiedzeniu Rady

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PRZYRODA W 4. ODSŁONACH WDROŻENIE INNOWACYJNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA W GIMNAZJACH 1 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 1. Przyroda w 4 odsłonach biologia. Autor Iwona Tarnawa-Januszek 2. Przyroda w 4 odsłonach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE RAPORT Z BADANIA Zespół Dydaktyk Szczegółowych DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE Warszawa, luty 2012 1. Analiza parametrów zestawu zadań 1.1 Charakterystyka zestawu zadań Arkusz

Bardziej szczegółowo

przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku

przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku Analiza wyników części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2012 roku zestawienie dla województwa kujawsko-pomorskiego W kwietniu 2012 roku egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z BIOLOGII RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2012 Spis treści I. Opis zestawów egzaminacyjnych...3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego

Propozycja komunikowania i wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego Propozycja komunikowania i wykorzystania ów egzaminu gimnazjalnego Wykorzystanie ów egzaminu w dużym stopniu zależy od jakości komunikatu. Komunikując i egzaminu, należy: nadać im znaczenie treściowe poprzez

Bardziej szczegółowo

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione

Wydział Badań i Ewaluacji CKE. Warszawa, listopad 2007. Wydanie 2., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Wydział Badań i Ewaluacji CKE Warszawa, listopad 7 Wydanie., uzupełnione ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCENIANIA I EGZAMINOWANIA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

AUTORZY SPRAWOZDANIA:

AUTORZY SPRAWOZDANIA: RAPORT z procesu przygotowania do egzaminu maturalnego i wyników osiągniętych przez absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku w 2012 roku AUTORZY SPRAWOZDANIA: Joanna Kupidłowska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z fizyki przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z fizyki przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2013/2014 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z fizyki przeprowadzonego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 213/214 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 8-874 Gdańsk tel. 58 32

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Z INFORMATYKI RAPORT

Z INFORMATYKI RAPORT OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W POZNANIU WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI RAPORT WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE*WIELKOPOLSKIE*ZACHODNIOPOMORSKIE 1 Egzamin maturalny z informatyki w roku został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a. www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w om y 18-400 om a www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl AUTOR: Dorota Mościcka WSPÓŁAUTORZY: Marzena Skibicka Jolanta Szczepańska PROJEKT OKŁADKI: Ivayla Świtajewska

Bardziej szczegółowo

część matematyczno-przyrodnicza

część matematyczno-przyrodnicza BIIULETYN IINFORMACYJNY N OKRĘGOWEJ KOMIISJII EGZAMIINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (01) 61 81 01, 0, 03 fax: (01) 61 81 00 e-mail: oke@oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2005

EGZAMIN MATURALNY 2005 EGZAMIN MATURALNY 2005 Biuletyn OKE nr 2.4/2004 Informacje po próbnym egzaminie maturalnym z biologii Kraków, sierpień 2004 Spis treści: strona Wstęp 1. Próbny egzamin maturalny z biologii 2. Ogólna informacja

Bardziej szczegółowo

Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja

Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja Kilka słów o maturze 2013 Matura 2015 w przygotowaniu Konferencja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Matura z sześciu przedmiotów od roku 2014/2015 Idee zmiany i ich realizacja Wrocław 22 X, Jelenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE

III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE III ZADANIA EGZAMINACYJNE I ICH OCENIANIE Po zajęciach uczestnik: zna stosowane podczas budowy arkuszy egzaminacyjnych taksonomie celów kształcenia, operacjonalizuje cele kształcenia, zna treść zapisów

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska

ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY. Dorota Bagińska ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W III LO W ŁOMŻY Dorota Bagińska Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów Podstawa Prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce. Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce. Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności Edukacja 2012, 3 (119), 31-45 ISSN 0239-6858 Przykład powinien być tylko przykładem, czyli jakie zadania naprawdę sprawdzają umiejętności WOJCIECH GRAJKOWSKI*, BARBARA OSTROWSKA* Nowa podstawa programowa

Bardziej szczegółowo