Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki w rozbiciu na poszczególne działy i klasy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki w rozbiciu na poszczególne działy i klasy."

Transkrypt

1 Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki w rozbiciu na poszczególne działy i klasy. Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń I Wiadomości wstępne omawia na przykładach, jak fizycy poznają świat 2. objaśnia na przykładach, po co nam fizyka 3. selekcjonuje informacje uzyskane z różnych źródeł, np. na lekcji, z podręcznika, z literatury popularnonaukowej, Internetu 4. stosuje zasady higieny i bezpieczeństwa w pracowni fizycznej 5. stwierdza, że podstawą eksperymentów fizycznych są pomiary 6. wyjaśnia, że pomiar polega na porównaniu wielkości mierzonej ze wzorcem 7. wymienia podstawowe przyrządy służące do pomiaru wielkości fizycznych 8. zapisuje wynik pomiaru z niepewnością pomiaru 9. posługuje się przyrządami do pomiaru długości i czasu 10. projektuje tabelę pomiarową pod kierunkiem nauczyciela 11. zapisuje wyniki pomiarów w tabeli 12. przelicza jednostki czasu i długości 13. szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i wybiera właściwe przyrządy pomiarowe (np. do pomiaru długości) 14. rozróżnia pojęcia: wielkość fizyczna i jednostka wielkości fizycznej 15. stwierdza, że każdy pomiar jest obarczony niepewnością 16. wyjaśnia, dlaczego wszyscy posługujemy się jednym układem jednostek - układem SI 17. używa ze zrozumieniem przedrostków, np. mili-, mikro-, 1. samodzielnie projektuje tabelę pomiarową, np. do pomiaru długości ławki, pomiaru czasu pokonywania pewnego odcinka drogi ~ 1 ~

2 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń kilo- itp. 18. projektuje proste doświadczenia dotyczące np. pomiaru długości 19. wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny 20. oblicza wartość średnią wykonanych pomiarów 21. zapisuje wynik obliczeń jako przybliżony z dokładnością do 2 3 cyfr znaczących 22. potrafi tak zaplanować pomiar np. długości, aby zminimalizować niepewność pomiaru 23. projektuje tabelę pomiarową pod kierunkiem nauczyciela 24. definiuje siłę jako miarę działania jednego ciała na drugie 25. stosuje jednostkę siły, którą jest niuton (1 N) 26. potrafi wyobrazić sobie siłę o wartości 1 N 27. posługuje się siłomierzem 28. podaje przykłady działania sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych 29. wyznacza siłę wypadkową 30. określa warunki, w których siły się równoważą 2. przeprowadza proste doświadczenia, które sam zaplanował 3. wyciąga wnioski z przeprowadzonych doświadczeń 4. potrafi oszacować wyniki pomiaru 5. wykonuje pomiary, stosując różne metody pomiaru 6. potrafi tak zaplanować pomiar, aby zmierzyć wielkości mniejsze od dokładności posiadanego przyrządu pomiarowego 7. projektuje samodzielnie tabelę pomiarową 8. opisuje siłę jako wielkość wektorową 9. demonstruje równoważenie się sił mających ten sam kierunek 10. rozkłada siłę na składowe 11. graficznie dodaje siły o różnych kierunkach 12. projektuje doświadczenie demonstrujące dodawanie sił o różnych kierunkach 13. demonstruje równoważenie się sił mających różne kierunki 14. wykonuje w zespole kilkuosobowym zaprojektowane doświadczenie demonstrujące dodawanie sił o różnych ~ 2 ~

3 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń kierunkach wyjaśnia, od czego zależy bezwładność ciała 32. podaje treść pierwszej zasady dynamiki Newtona rozwiązuje elementarne zadania ze składaniem sił 15. demonstruje skutki bezwładności ciał 16. rozwiązuje trudniejsze zadania ze składaniem sił II Kinematyka wyjaśnia, na czym polega ruch ciała 2. opisuje wybrane układy odniesienia 3. rozróżnia pojęcia: droga i przesunięcie, tor ruchu 4. wyjaśnia, na czym polega względność ruchu 5. stosuje jednostki drogi i czasu 6. szkicuje wykres zależności drogi od czasu na podstawie opisu słownego 7. określa, o czym informuje nas prędkość 8. wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia 9. posługuje się wzorem na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym 10. szkicuje wykres zależności prędkości od czasu w ruchu jednostajnym na podstawie opisu słownego 11. wymienia jednostki prędkości 12. opisuje ruch jednostajny prostoliniowy 13. rozwiązuje proste zadania obliczeniowe związane z ruchem 14. wymienia właściwe przyrządy pomiarowe 1. odczytuje dane zawarte na wykresach opisujących ruch 2. sporządza wykres na podstawie danych zawartych w tabeli 3. analizuje wykres i rozpoznaje, czy opisana zależność jest rosnąca, czy malejąca 4. opisuje prędkość jako wielkość wektorową 5. projektuje i wykonuje doświadczenie pozwalające badać ruch jednostajny prostoliniowy 6. rysuje wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym 7. wykonuje doświadczenia w zespole 8. szkicuje wykres zależności prędkości od czasu w ruchu jednostajnym 9. rysuje wykres zależności prędkości od czasu w ruchu jednostajnym na podstawie danych z doświadczeń ~ 3 ~

4 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń zapisuje wyniki pomiarów w tabeli 16. odczytuje z wykresu wartości prędkości w poszczególnych chwilach 17. oblicza drogę przebytą przez ciało 18. rysuje wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym na podstawie danych z tabeli 19. przelicza jednostki prędkości 20. zapisuje wynik obliczenia w przybliżeniu (z dokładnością do 2-3 cyfr znaczących) 21. mierzy, np. krokami, drogę, którą zamierza przebyć 22. mierzy czas, w jakim przebywa zaplanowany odcinek drogi 23. wyznacza prędkość, z jaką się porusza, idąc lub biegnąc, i wynik zaokrągla do 2 3 cyfr znaczących 24. szacuje długość przebywanej drogi na podstawie liczby kroków potrzebnych do jej przebycia 25. stosuje pojęcie prędkości średniej 26. podaje jednostkę prędkości średniej 27. odróżnia prędkość średnią od prędkości chwilowej 28. wyjaśnia, jaką prędkość wskazują drogowe znaki nakazu ograniczenia prędkości 29. oblicza prędkość średnią ~ 4 ~ 10. stosuje wzory na drogę, prędkość i czas 11. analizuje wykresy zależności prędkości od czasu i drogi od czasu dla różnych ciał poruszających się ruchem jednostajnym 12. rozwiązuje trudniejsze zadania obliczeniowe dotyczące ruchu jednostajnego 13. rozwiązuje zadania nieobliczeniowe dotyczące ruchu jednostajnego 14. planuje metodę wyznaczania prędkości, z jaką sam się porusza 15. przewiduje, jaki będzie czas jego ruchu na wyznaczonym odcinku drogi, gdy jego prędkość wzrośnie: 2, 3 i więcej razy 16. przewiduje, jaki będzie czas jego ruchu na wyznaczonym odcinku drogi, gdy jego prędkość zmaleje: 2, 3 i więcej razy 17. wyjaśnia, od czego zależy niepewność pomiaru drogi i czasu 18. wyznacza na podstawie danych z tabeli (lub doświadczania) prędkość średnią

5 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń wyjaśnia pojęcie prędkości względnej 20. oblicza prędkość ciała względem innych ciał, np. prędkość pasażera w jadącym pociągu 21. oblicza prędkość względem różnych układów odniesienia określa przyspieszenie 31. stosuje jednostkę przyspieszenia 32. wyjaśnia sens fizyczny przyspieszenia 33. wyjaśnia, co oznacza przyspieszenie równe np. 34. wyjaśnia, jaki ruch nazywamy jednostajnie przyspieszonym 35. odczytuje z wykresu wartości prędkości w poszczególnych chwilach 36. rozróżnia wielkości dane i szukane 22. demonstruje, na czym polega ruch jednostajnie przyspieszony 23. oblicza przyspieszenie 24. rysuje, na podstawie wyników pomiaru przedstawionych w tabeli, wykres zależności prędkości ciała od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym 25. opisuje, analizując wykres zależności prędkości od czasu, czy prędkość ciała rośnie szybciej, czy wolniej wymienia przykłady ruchu jednostajnie opóźnionego i ruchu jednostajnie przyspieszonego 38. opisuje jakościowo ruch jednostajnie opóźniony 39. opisuje, analizując wykres zależności prędkości od czasu, czy prędkość ciała rośnie, czy maleje 26. określa przyspieszenie w ruchu jednostajnie opóźnionym 27. oblicza prędkość końcową w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym 28. rozwiązuje zadania obliczeniowe dla ruchu jednostajnie opóźnionego 29. posługuje się zależnością drogi od czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego 30. szkicuje wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym 31. projektuje doświadczenie pozwalające badać zależność przebytej przez ciało drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym 32. projektuje tabelę, w której będzie zapisywać wyniki ~ 5 ~

6 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń pomiarów 33. wykonuje w zespole doświadczenie pozwalające badać zależność przebytej przez ciało drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym 34. wykonuje wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym 35. na podstawie danych doświadczalnych 36. wyjaśnia, dlaczego wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym nie jest linią prostą 37. oblicza przebytą drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, korzystając ze wzoru 38. posługuje się wzorem odczytuje dane zawarte na wykresach opisujących ruch 39. oblicza przyspieszenie, korzystając z danych odczytanych z wykresu zależności drogi od czasu 40. rozwiązuje trudniejsze zadanie rachunkowe na podstawie analizy wykresu 41. rozpoznaje rodzaj ruchu na podstawie wykresów zależności prędkości i drogi od czasu I a sprawdzi an organizo wany jest w klasie II Dynamika 1 1. podaje przykłady zjawisk będących skutkiem działania siły 2. wyjaśnia, że pod wpływem stałej siły ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym 3. omawia zależność przyspieszenia od siły działającej na ciało 4. opisuje zależność przyspieszenia od masy ciała 5. projektuje pod kierunkiem nauczyciela tabelę pomiarową do zapisywania wyników pomiarów 6. współpracuje z innymi członkami zespołu podczas wykonywania doświadczenia ~ 6 ~ 1. rysuje wykres zależności przyspieszenia ciała od siły działającej na to ciało 2. rysuje wykres zależności przyspieszenia ciała od jego masy 3. planuje doświadczenie pozwalające badać zależność przyspieszenia od działającej siły 4. planuje doświadczenie pozwalające badać zależność przyspieszenia od masy ciała

7 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń 7. opisuje ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona 8. podaje definicję niutona 5. formułuje hipotezę badawczą 6. bada doświadczalnie zależność przyspieszenia od masy ciała 7. wykonuje doświadczenia w zespole 8. wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla przebiegu doświadczenia 9. analizuje wyniki pomiarów i je interpretuje 10. porównuje sformułowane wyniki z postawionymi hipotezami wnioskuje, jak zmienia się siła, gdy przyspieszenie zmniejszy się: 2, 3 i więcej razy 10. wnioskuje, jak zmienia się siła, gdy przyspieszenie wzrośnie: 2, 3 i więcej razy 11. wnioskuje o masie ciała, gdy pod wpływem danej siły przyspieszenie wzrośnie: 2, 3 i więcej razy 12. wnioskuje o masie ciała, gdy pod wpływem danej siły przyspieszenie zmniejszy się: 2, 3 i więcej razy 13. analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki 14. rozróżnia pojęcia: masa i siła ciężkości 15. posługuje się pojęciem siły ciężkości 16. stosuje jednostki: masy i siły ciężkości 17. oblicza siłę ciężkości działającą na ciało na Ziemi 11. oblicza przyspieszenie ciała, korzystając z drugiej zasady dynamiki 12. rozwiązuje trudniejsze zadania, korzystając z drugiej zasady dynamiki 13. rozwiązuje zadania, w których trzeba obliczyć siłę wypadkową, korzystając z drugiej zasady dynamiki 14. wyjaśnia, od czego zależy siła ciężkości działająca na ciało znajdujące się na powierzchni Ziemi 15. oblicza siłę ciężkości działającą na ciało znajdujące się np. na Księżycu 16. omawia zasadę działania wagi używa pojęcia przyspieszenie grawitacyjne ~ 7 ~ 17. formułuje wnioski z obserwacji spadających ciał 18. wymienia, jakie warunki muszą być spełnione, aby ciało spadało swobodnie

8 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń wymienia przykłady ciał oddziałujących na siebie 20. podaje treść trzeciej zasady dynamiki 21. opisuje wzajemne oddziaływanie ciał, posługując się trzecią zasadą dynamiki Newtona 22. podaje przykłady oporu stawianego ciałom poruszającym się w różnych ośrodkach 23. wskazuje przyczyny oporów ruchu 24. rozróżnia pojęcia: tarcie statyczne i tarcie kinetyczne 25. wymienia pozytywne i negatywne skutki tarcia ~ 8 ~ 19. wyjaśnia, na czym polega swobodny spadek ciał 20. wyjaśnia, dlaczego spadek swobodny ciał jest ruchem jednostajnie przyspieszonym 21. podaje sposób pomiaru sił wzajemnego oddziaływania ciał 22. rysuje siły wzajemnego oddziaływania ciał w prostych przypadkach, np. ciało leżące na stole, ciało wiszące na lince 23. rysuje siły działające na ciała w skomplikowanych sytuacjach, np. ciało leżące na powierzchni równi, ciało wiszące na lince i odchylone o pewien kąt 24. wyjaśnia zjawisko odrzutu, posługując się trzecią zasadą dynamiki 25. opisuje, jak zmierzyć siłę tarcia statycznego 26. omawia sposób zbadania, od czego zależy tarcie 27. planuje i wykonuje doświadczenie dotyczące pomiaru tarcia statycznego i dynamicznego 28. uzasadnia, dlaczego przewracamy się, gdy autobus, którym jedziemy, nagle rusza lub się zatrzymuje 29. wyjaśnia przyczynę powstawania siły odśrodkowej, jako siły pozornej 30. uzasadnia, dlaczego siły bezwładności są siłami pozornymi 31. omawia przykłady zjawisk, które możemy wyjaśnić za pomocą bezwładności ciał

9 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń II Praca, energia, moc wskazuje sytuacje, w których w fizyce jest wykonywana praca 2. wyjaśnia, jak obliczamy pracę 3. wymienia jednostki pracy 4. definiuje jednostkę pracy dżul (1J) 5. wskazuje, kiedy mimo działającej siły, nie jest wykonywana praca 6. rozróżnia wielkości dane i szukane 7. definiuje energię 8. wymienia źródła energii 9. wylicza różne formy energii 10. formułuje zasadę zachowania energii 11. wyjaśnia, które ciała mają energię potencjalną ciężkości 12. wymienia jednostki energii potencjalnej 13. wyjaśnia, od czego zależy energia potencjalna ciężkości 14. podaje przykłady ciał mających energię potencjalną ciężkości 15. porównuje energię potencjalną tego samego ciała, ale znajdującego się na różnych wysokościach nad określonym poziomem 16. porównuje energię potencjalną różnych ciał, ale znajdujących się na tej samej wysokości nad określonym poziomem 17. rozróżnia wielkości dane i szukane 18. określa praktyczne sposoby wykorzystania energii potencjalnej 19. wyjaśnia, które ciała mają energię kinetyczną 20. wymienia jednostki energii kinetycznej 21. wyjaśnia, od czego zależy energia kinetyczna 1. wyjaśnia na przykładach, dlaczego mimo działającej siły, nie jest wykonywana praca 2. rozwiązuje proste zadania, stosując wzór na pracę 3. posługuje się proporcjonalnością prostą do obliczania pracy 4. opisuje krótko różne formy energii 5. opisuje na wybranych przykładach przemiany energii 6. wymienia sposoby wykorzystania różnych form energii 7. opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii potencjalnej ciał 8. posługuje się proporcjonalnością prostą do obliczenia energii potencjalnej ciała 9. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem wzoru na energię potencjalną 10. rozwiązuje nietypowe zadania, posługując się wzorem na energię potencjalną 11. przewiduje i ocenia niebezpieczeństwo związane z przebywaniem człowieka na dużych wysokościach 12. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem wzoru na energię kinetyczną 13. rozwiązuje nietypowe zadania z wykorzystaniem wzoru ~ 9 ~

10 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń podaje przykłady ciał mających energię kinetyczną 23. porównuje energię kinetyczną tego samego ciała, ale poruszającego się z różnymi prędkościami 24. porównuje energię kinetyczną różnych ciał, ale poruszających się z taką samą prędkością 25. rozróżnia wielkości dane i szukane 26. określa praktyczne sposoby wykorzystania energii kinetycznej 27. opisuje na przykładach przemiany energii potencjalnej w kinetyczną (i odwrotnie ) 28. wyjaśnia, dlaczego dla ciała spadającego swobodnie energia potencjalna maleje, a kinetyczna rośnie 29. wyjaśnia, dlaczego dla ciała rzuconego pionowo w górę energia kinetyczna maleje, a potencjalna rośnie 30. rozróżnia wielkości dane i szukane 31. wskazuje, skąd organizm czerpie energię potrzebną do życia 32. opisuje, do jakich czynności życiowych człowiekowi jest potrzebna energia 33. wymienia jednostki, w jakich podajemy wartość energetyczną pokarmów 34. wymienia paliwa kopalne, z których spalania uzyskujemy energię 35. wyjaśnia, o czym informuje nas moc 36. wyjaśnia, jak oblicza się moc 37. wymienia jednostki mocy ~ 10 ~ na energię kinetyczną 14. przewiduje i ocenia niebezpieczeństwo związane z szybkim ruchem pojazdów 15. opisuje wpływ wykonanej pracy na zmianę energii kinetycznej 16. posługuje się pojęciem energii mechanicznej jako sumy energii potencjalnej i kinetycznej 17. stosuje zasadę zachowania energii do rozwiązywania prostych zadań rachunkowych i nieobliczeniowych 18. stosuje zasadę zachowania energii do rozwiązywania zadań nietypowych 19. wyjaśnia, gdzie należy szukać informacji o wartości energetycznej pożywienia 20. opisuje, do czego człowiekowi potrzebna jest energia 21. opisuje negatywne skutki pozyskiwania energii z paliw kopalnych związane z niszczeniem środowiska i globalnym ociepleniem 22. wymienia źródła energii odnawialnej 23. wyjaśnia potrzebę oszczędzania energii jako najlepszego działania w trosce o ochronę naturalnego środowiska człowieka 24. przelicza wielokrotności i podwielokrotności jednostek pracy i mocy 25. posługuje się pojęciem mocy do obliczania pracy

11 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń przelicza jednostki czasu 39. porównuje pracę wykonaną w tym samym czasie przez urządzenia o różnej mocy 40. porównuje pracę wykonaną w różnym czasie przez urządzenia o tej samej mocy 41. rozróżnia wielkości dane i szukane 42. wyznacza doświadczalnie warunek równowagi dźwigni dwustronnej 43. wyjaśnia, kiedy dźwignia jest w równowadze 44. szacuje masę przedmiotów użytych w doświadczeniu 45. wyznacza masę, posługując się wagą 46. porównuje otrzymane wyniki z oszacowanymi masami oraz wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu wagi wykonanej (przez urządzenie) 26. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem wzoru na moc 27. rozwiązuje nietypowe zadania z wykorzystaniem wzoru na energię, pracę i moc 28. stosuje prawo równowagi dźwigni do rozwiązywania prostych zadań 29. wyjaśnia, dlaczego dźwignię można stosować do wyznaczania masy ciała 30. planuje doświadczenie (pomiar masy) 31. wyznacza masę przedmiotów, posługując się dźwignią dwustronną, linijką i innym ciałem o znanej masie 32. ocenia otrzymany wynik pomiaru masy II Eleme nty termo dynam iki rozróżnia dźwignie dwustronną i jednostronną 48. wymienia przykłady zastosowania dźwigni w swoim otoczeniu 49. wyjaśnia, w jakim celu i w jakich sytuacjach stosuje się maszyny proste 50. wymienia zastosowania kołowrotu 51. opisuje blok stały 52. wymienia zastosowania bloku stałego 53. opisuje równię pochyłą 54. wymienia praktyczne zastosowanie równi pochyłej w życiu codziennym 1. stwierdza, że wszystkie ciała są zbudowane z atomów lub cząsteczek 2. podaje przykłady świadczące o ruchu cząsteczek ~ 11 ~ 33. wyjaśnia zasadę działania dźwigni dwustronnej 34. rozwiązuje proste zadania, stosując prawo równowagi dźwigni 35. wyjaśnia działanie kołowrotu 36. opisuje działanie napędu w rowerze 37. wyjaśnia zasadę działania bloku stałego 38. wyjaśnia, w jakim celu stosujemy równię pochyłą 39. rozwiązuje zadania dotyczące równi pochyłej 1. wyjaśnia zjawisko dyfuzji 2. wyjaśnia, kiedy cząsteczki zaczynają się odpychać 3. opisuje doświadczenie ilustrujące zjawisko napięcia

12 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń podaje przykłady dyfuzji 4. podaje przykłady świadczące o przyciąganiu się cząsteczek 5. opisuje zjawisko napięcia powierzchniowego 6. nazywa stany skupienia materii 7. wymienia właściwości ciał stałych, cieczy i gazów 8. opisuje budowę mikroskopową ciał stałych, cieczy i gazów 9. omawia budowę kryształów na przykładzie soli kamiennej 10. nazywa zmiany stanu skupienia materii 11. opisuje zjawiska topnienia, krzepnięcia, parowania, skraplania, sublimacji i resublimacji 12. odczytuje z tabeli temperatury topnienia i wrzenia wybranych substancji 13. wyjaśnia zasadę działania termometru 14. opisuje skalę temperatur Celsjusza 15. definiuje energię wewnętrzną ciała 16. definiuje przepływ ciepła 17. wymienia jednostkę ciepła właściwego 18. porównuje ciepło właściwe różnych substancji 19. rozróżnia wielkości dane i szukane 20. wyjaśnia rolę użytych w doświadczeniu przyrządów 21. mierzy czas, masę, temperaturę 22. zapisuje wyniki w formie tabeli 23. zapisuje wynik obliczeń jako przybliżony (z dokładnością do ~ 12 ~ powierzchniowego 4. wyjaśnia mechanizm występowania zjawiska napięcia powierzchniowego 5. analizuje różnice w budowie mikroskopowej ciał stałych, cieczy i gazów 6. wyjaśnia właściwości ciał stałych, cieczy i gazów na podstawie ich budowy wewnętrznej 7. opisuje różnice w budowie ciał krystalicznych i bezpostaciowych 8. wyjaśnia, że dana substancja krystaliczna ma określoną temperaturę topnienia i wrzenia 9. wyjaśnia, że różne substancje mają różną temperaturę topnienia i wrzenia 10. opisuje zmianę objętości ciał wynikającą ze zmiany stanu skupienia substancji 11. wyjaśnia związek między energią kinetyczną cząsteczek a temperaturą 12. wyjaśnia, od czego zależy energia wewnętrzna ciała 13. wyjaśnia, jak można zmienić energię wewnętrzną ciała 14. analizuje jakościowo zmiany energii wewnętrznej spowodowane wykonaniem pracy i przepływem ciepła 15. wyjaśnia, o czym informuje ciepło właściwe 16. wyjaśnia znaczenie dużej wartości ciepła właściwego wody 17. posługuje się proporcjonalnością prostą do obliczenia ilości energii dostarczonej ciału 18. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem wzoru na

13 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń 2 3 cyfr znaczących) 24. porównuje wyznaczone ciepło właściwe wody z ciepłem właściwym odczytanym w tabeli ilość dostarczonej energii 19. opisuje przebieg doświadczenia polegającego na wyznaczeniu ciepła właściwego wody 20. wyznacza ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu braku strat) odczytuje dane z wykresu 26. rozróżnia wielkości dane i szukane 27. rozróżnia dobre i złe przewodniki ciepła 28. wymienia dobre i złe przewodniki ciepła 29. definiuje konwekcję 30. opisuje przepływ powietrza w pomieszczeniach wywołany zjawiskiem konwekcji 31. wyjaśnia, że materiał zawierający oddzielone od siebie porcje powietrza zatrzymuje konwekcję, a przez to staje się dobrym izolatorem 32. wymienia materiały zawierające w sobie powietrze, co czyni je dobrymi izolatorami ~ 13 ~ 21. analizuje treść zadania 22. proponuje sposób rozwiązania zadania 23. rozwiązuje nietypowe zadania, łącząc wiadomości o cieple właściwym z wiadomościami o energii i mocy 24. szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości obliczanych wielkości fizycznych 25. przelicza wielokrotności i podwielokrotności jednostek fizycznych 26. wyjaśnia przepływ ciepła w zjawisku przewodnictwa cieplnego 27. wyjaśnia rolę izolacji cieplnej 28. wyjaśnia, na czym polega zjawisko konwekcji 29. opisuje ruch wody w naczyniu wywołany zjawiskiem konwekcji 30. wyjaśnia rolę zjawiska konwekcji dla klimatu naszej planety 31. opisuje przenoszenie ciepła przez promieniowanie

14 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń 33. opisuje techniczne zastosowania materiałów izolacyjnych II Hydrostatyka i aerostatyka mierzy temperaturę topnienia lodu 35. stwierdza, że temperatury topnienia i krzepnięcia danej substancji są takie same 36. wyjaśnia, że ciała krystaliczne mają określoną temperaturę topnienia, a ciała bezpostaciowe nie 37. odczytuje informacje z wykresu zależności temperatury od dostarczonego ciepła 38. definiuje ciepło topnienia 39. wymienia jednostki ciepła topnienia 40. odczytuje z tabeli ciepło topnienia wybranych substancji 41. porównuje ciepło topnienia różnych substancji 42. opisuje zjawisko parowania 43. podaje przykłady wykorzystania zjawiska parowania 44. opisuje zjawisko wrzenia 45. definiuje ciepło parowania 46. podaje jednostkę ciepła parowania 47. odczytuje ciepło parowania wybranych substancji z tabeli 48. porównuje ciepło parowania różnych cieczy 1. wyjaśnia, o czym informuje objętość 2. wymienia jednostki objętości 3. oblicza objętość ciał mających kształt prostopadłościanu lub sześcianu, stosując odpowiedni wzór matematyczny 4. wyznacza objętość cieczy i ciał stałych przy użyciu menzurki 5. zapisuje wynik pomiaru wraz z jego niepewnością 6. wyjaśnia, że menzurki różnią się pojemnością i dokładnością 7. wyjaśnia, pojęcie gęstości 8. wyjaśnia, jakie wielkości fizyczne musimy znać, aby obliczyć ~ 14 ~ 32. przewiduje stan skupienia substancji na podstawie informacji odczytanych z wykresu zależności t(q) 33. wyjaśnia, że proces topnienia przebiega, gdy ciału dostarczamy ciepło 34. wyjaśnia, że w procesie krzepnięcia ciało oddaje ciepło 35. posługuje się pojęciem ciepła topnienia 36. rozwiązuje proste zadania, posługując się ciepłem topnienia 37. wyjaśnia, na czym polega parowanie 38. wyjaśnia, dlaczego parowanie wymaga dostarczenia dużej ilości energii 39. posługuje się pojęciem ciepła parowania 40. rozwiązuje proste zadania, posługując się pojęciem ciepła parowania 1. przelicza jednostki objętości 2. szacuje objętość zajmowaną przez ciała 3. rozwiązuje nietypowe zadania związane z objętością ciał i skalą menzurek 4. planuje sposób wyznaczenia objętości bardzo małych ciał, np. szpilki, pinezki 5. przelicza jednostki gęstości 6. posługuje się pojęciem gęstości do rozwiązywania

15 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń gęstość 9. wymienia jednostki gęstości 10. odczytuje gęstości wybranych ciał z tabeli 11. porównuje gęstości różnych ciał 12. rozróżnia dane i szukane zadań nieobliczeniowych 7. szacuje masę ciał, znając ich gęstość i objętość 8. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem zależności między masą, objętością i gęstością 9. rozwiązuje zadania trudniejsze z wykorzystaniem zależności między masą, objętością i gęstością wymienia wielkości fizyczne, które musi wyznaczyć 14. wybiera właściwe narzędzia pomiaru 15. zapisuje wyniki pomiarów w tabeli 16. oblicza średni wynik pomiaru 17. porównuje otrzymany wynik z szacowanym 18. wyjaśnia pojecie ciśnienia 19. opisuje, jak obliczamy ciśnienie 20. wymienia jednostki ciśnienia 21. definiuje jednostkę ciśnienia 22. wymienia sytuacje, w których chcemy zmniejszyć ciśnienie 23. wyjaśnia, w jaki sposób można zmniejszyć ciśnienie 24. wymienia sytuacje, w których chcemy zwiększyć ciśnienie 25. wyjaśnia, w jaki sposób można zwiększyć ciśnienie 10. planuje doświadczenie w celu wyznaczenia gęstości wybranej substancji 11. projektuje tabelę pomiarową 12. szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku wyznaczania gęstości 13. wyznacza gęstość substancji, z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prostopadłościanu, walca lub kuli -- za pomocą wagi i linijki 14. porównuje otrzymany wynik z gęstościami substancji umieszczonymi w tabeli i na tej podstawie identyfikuje materiał, z którego może być wykonane badane ciało 15. opisuje doświadczenie ilustrujące różne skutki działania ciała na podłoże, w zależności od wielkości powierzchni styku 16. posługuje się pojęciem ciśnienia do wyjaśnienia zadań problemowych 17. rozwiązuje proste zadania z wykorzystaniem zależności między siłą nacisku, powierzchnią styku ciał i ciśnieniem 18. rozwiązuje nietypowe zadania z wykorzystaniem ~ 15 ~

16 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń ciśnienia stwierdza, że w naczyniach połączonych ciecz dąży do wyrównania poziomów 27. opisuje, jak obliczamy ciśnienie hydrostatyczne 28. wyjaśnia, od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne 29. opisuje, od czego nie zależy ciśnienie hydrostatyczne 30. rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie wykresu zależności ciśnienia od wysokości słupa cieczy 31. posługuje się proporcjonalnością prostą do wyznaczenia ciśnienia cieczy lub wysokości słupa cieczy 32. stwierdza, że ciecz wywiera ciśnienie także na ścianki naczynia 33. formułuje prawo Pascala 34. wymienia praktyczne zastosowania prawa Pascala 35. wyjaśnia działanie prasy hydraulicznej i hamulca hydraulicznego 36. stwierdza, że na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu 37. mierzy siłę wyporu za pomocą siłomierza (dla ciała wykonanego z jednorodnej substancji o gęstości większej od gęstości wody) 38. formułuje prawo Archimedesa 39. opisuje doświadczenie z piłeczką pingpongową umieszczoną na wodzie 40. stwierdza, że siła wyporu działa także w gazach 41. porównuje siłę wyporu działającą w cieczach z siłą wyporu działającą w gazach 42. wymienia zastosowanie praktyczne siły wyporu powietrza ~ 16 ~ 19. odczytuje dane z wykresu zależności ciśnienia od wysokości słupa cieczy 20. rozwiązuje zadania nietypowe, stosując pojęcie ciśnienia hydrostatycznego 21. opisuje doświadczenie ilustrujące prawo Pascala 22. rozwiązuje zadania rachunkowe, posługując się prawem Pascala i pojęciem ciśnienia 23. rozwiązuje zadania problemowe, a do ich wyjaśnienia wykorzystuje prawo Pascala i pojęcie ciśnienia hydrostatycznego 24. wyjaśnia, skąd się bierze siła wyporu 25. wyjaśnia zjawisko pływania ciał na podstawie prawa Archimedesa 26. analizuje i porównuje wartość siły wyporu działającej na piłeczkę wtedy, gdy ona pływa na wodzie, z wartością siły wyporu w sytuacji, gdy wpychamy piłeczkę pod wodę 27. oblicza siłę wyporu, stosując prawo Archimedesa 28. wyjaśnia, dlaczego siła wyporu działająca na ciało zanurzone w cieczy jest większa od siły wyporu

17 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń działającej na to ciało umieszczone w gazie 29. rozwiązuje typowe zadania rachunkowe, stosując prawo Archimedesa 30. rozwiązuje zadania problemowe, wykorzystując prawo Archimedesa rozróżnia wielkości dane i szukane 44. wykonuje doświadczenie, aby sprawdzić swoje przypuszczenia 31. proponuje sposób rozwiązania zadania 32. rozwiązuje trudniejsze zadania z wykorzystaniem prawa Archimedesa 33. przewiduje wynik zaproponowanego doświadczenia opisuje doświadczenie z rurką do napojów świadczące o istnieniu ciśnienia atmosferycznego 46. wyjaśnia rolę użytych przyrządów 47. opisuje, od czego zależy ciśnienie powietrza 48. wskazuje, że do pomiaru ciśnienia atmosferycznego służy barometr 49. wykonuje doświadczenie ilustrujące zależność temperatury wrzenia od ciśnienia 50. odczytuje dane z wykresu zależności ciśnienia atmosferycznego od wysokości 34. oblicza ciśnienie słupa wody równoważące ciśnienie atmosferyczne 35. opisuje doświadczenie pozwalające wyznaczyć ciśnienie atmosferyczne w sali lekcyjnej 36. wyjaśnia, dlaczego powietrze nas nie zgniata 37. wyjaśnia, dlaczego woda pod zmniejszonym ciśnieniem wrze w temperaturze niższej niż 100 C 38. posługuje się pojęciem ciśnienia atmosferycznego w rozwiązaniu zadań problemowych 39. wyjaśnia działanie niektórych urządzeń, np. szybkowaru, przyssawki II Elektrostatyk a i prąd elektryczny 1 1. podaje przykłady przewodników i izolatorów 2. wyjaśnia, czym różnią się przewodniki od izolatorów 3. klasyfikuje materiały, dzieląc je na przewodniki i izolatory 1. opisuje budowę metalu (przewodnika) 2. opisuje budowę izolatora 3. wyjaśnia, dlaczego ciała naelektryzowane przyciągają nienaelektryzowane przewodniki 4. wyjaśnia, dlaczego ciała naelektryzowane przyciągają ~ 17 ~

18 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń nienaelektryzowane izolatory wymienia źródła napięcia 5. opisuje przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów 6. stwierdza, że prąd elektryczny płynie tylko w obwodzie zamkniętym 7. rysuje schematy obwodów elektrycznych, stosując umowne symbole 8. wyjaśnia, jak powstaje jon dodatni, a jak jon ujemny 9. wyjaśnia, na czym polega przepływ prądu elektrycznego w cieczach 10. podaje przykłady praktycznego wykorzystania przepływu prądu w cieczach 11. wyjaśnia, na czym polega przepływ prądu elektrycznego w gazach 12. wymienia przykłady przepływu prądu w zjonizowanych gazach, wykorzystywane lub obserwowane w życiu codziennym 13. wyjaśnia, jak należy się zachowywać w czasie burzy 14. definiuje napięcie elektryczne 15. definiuje natężenie prądu 16. wymienia jednostki napięcia i natężenia 17. rozróżnia wielkości dane i szukane ~ 18 ~ 5. buduje proste obwody elektryczne według zadanego schematu 6. wskazuje analogie między zjawiskami, porównując przepływ prądu z przepływem wody 7. opisuje doświadczenie wykazujące, że niektóre ciecze przewodzą prąd elektryczny 8. przewiduje wynik doświadczenia wykazującego, że niektóre ciecze przewodzą prąd elektryczny 9. opisuje przesyłanie sygnałów z narządów zmysłu do mózgu 10. wyjaśnia, do czego służy piorunochron 11. przelicza wielokrotności i podwielokrotności jednostek napięcia i natężenia 12. rozwiązuje proste zadania, wykorzystując wzory definiujące napięcie i natężenie prądu 13. rozwiązuje zadania, wykorzystując pojęcie pojemności akumulatora

19 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń 14. analizuje schemat przedstawiający wielkości natężenia oraz napięcia spotykane w przyrodzie i urządzeniach elektrycznych wyjaśnia sposób obliczania pracy prądu elektrycznego 19. wyjaśnia sposób obliczania mocy urządzeń elektrycznych 20. wymienia jednostki pracy i mocy 21. rozróżnia wielkości dane i szukane 22. posługuje się pojęciem mocy do obliczania pracy wykonanej (przez urządzenie) 23. oblicza koszt zużytej energii elektrycznej 24. porównuje pracę wykonaną w tym samym czasie przez urządzenia o różnej mocy 25. podaje sposoby oszczędzania energii elektrycznej 15. przelicza wielokrotności i podwielokrotności jednostek pracy i mocy 16. przelicza dżule na kilowatogodziny i kilowatogodziny na dżule 17. analizuje schemat przedstawiający moc urządzeń elektrycznych 18. analizuje koszty eksploatacji urządzeń elektrycznych o różnej mocy 19. rozwiązuje proste zadania, wykorzystując wzory na pracę i moc 20. wymienia korzyści dla środowiska naturalnego wynikające ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej nazywa przyrządy służące do pomiaru napięcia i natężenia 27. określa zakres pomiarowy przyrządów elektrycznych (woltomierza i amperomierza) 28. określa dokładność przyrządów elektrycznych (woltomierza i amperomierza) 29. planuje doświadczenie, którego celem jest wyznaczenie mocy żarówki 30. mierzy napięcie i natężenie prądu 31. podaje niepewność pomiaru napięcia i natężenia 21. rysuje schemat obwodu, który służy do pomiaru napięcia i natężenia prądu 22. projektuje tabelę pomiarową 23. montuje obwód elektryczny według podanego schematu 24. zapisuje wynik pomiaru, uwzględniając niepewność pomiaru 25. oblicza moc żarówki na podstawie wykonanych pomiarów ~ 19 ~

20 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń wyjaśnia, jakie napięcie uzyskujemy, gdy baterie połączymy szeregowo 33. wyjaśnia, jakie napięcie uzyskujemy, gdy baterie połączymy równolegle 34. podaje przykłady szeregowego połączenia odbiorników energii elektrycznej 35. podaje przykłady równoległego połączenia odbiorników energii elektrycznej 26. rysuje schemat szeregowego połączenia odbiorników energii elektrycznej 27. uzasadnia, że przez odbiorniki połączone szeregowo płynie prąd o takim samym natężeniu 28. wyjaśnia, że napięcia elektryczne na odbiornikach połączonych szeregowo sumują się 29. rysuje schemat równoległego połączenia odbiorników energii elektrycznej 30. wyjaśnia, dlaczego przy równoległym łączeniu odbiorników jest na nich jednakowe napięcie 31. wyjaśnia, dlaczego przy równoległym łączeniu odbiorników prąd z głównego przewodu rozdziela się na poszczególne odbiorniki (np. na podstawie analogii hydrodynamicznej) II Elektryczność i magnetyzm podaje sposób obliczania oporu elektrycznego 2. formułuje prawo Ohma 3. podaje jednostkę oporu 4. oblicza natężenie lub napięcie prądu, posługując się proporcjonalnością prostą 5. buduje obwód elektryczny 6. mierzy napięcie i natężenie 7. zapisuje wyniki pomiaru napięcia i natężenia prądu w tabeli 8. oblicza opór, wykorzystując wyniki pomiaru napięcia i natężenia 9. odczytuje dane z wykresu zależności I(U) 10. oblicza opór na podstawie wykresu zależności I(U) 1. wyjaśnia przyczynę oporu elektrycznego 2. przelicza wielokrotności i podwielokrotności jednostki oporu 3. stosuje prawo Ohma do rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych 4. planuje doświadczenie, którego celem jest wyznaczenie oporu elektrycznego 5. rysuje schemat obwodu 6. projektuje tabelę pomiarową 7. sporządza wykres zależności natężenia prądu od napięcia ~ 20 ~

21 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń 8. porównuje obliczone wartości oporów podaje wartość napięcia skutecznego w domowej sieci elektrycznej 12. wyjaśnia, dlaczego nie wolno dotykać przewodów elektrycznych pod napięciem 13. wyjaśnia, w jakim celu stosujemy bezpieczniki 14. wymienia rodzaje energii, na jakie zamieniana jest energia elektryczna 9. wyjaśnia, co to znaczy, że w domowej sieci elektrycznej istnieje napięcie przemienne 10. wyjaśnia, do czego służy uziemienie 11. opisuje zasady postępowania przy porażeniu elektrycznym 12. oblicza, czy dany bezpiecznik wyłączy prąd, wiedząc, jaka jest liczba i moc włączonych urządzeń elektrycznych zapisuje dane i szukane w rozwiązywanych zadaniach 13. rozwiązuje zadania, w których konieczne jest połączenie wiedzy o przepływie prądu z nauką o cieple 14. rozwiązuje zadania, w których konieczne jest połączenie wiedzy o przepływie prądu z prawami mechaniki 15. rozwiązuje zadania obliczeniowe, posługując się pojęciem sprawności urządzenia wyjaśnia, że każdy magnes ma dwa bieguny 17. nazywa bieguny magnetyczne 18. opisuje oddziaływanie magnesów 19. wymienia przykłady zastosowania magnesów 20. wskazuje bieguny magnetyczne Ziemi 21. opisuje budowę elektromagnesu 22. opisuje działanie elektromagnesu 23. wyjaśnia rolę rdzenia w elektromagnesie 24. wymienia przykłady zastosowania elektromagnesów ~ 21 ~ 16. opisuje zasadę działania kompasu 17. wyjaśnia, dlaczego żelazo znajdujące się w pobliżu magnesu też staje się magnesem 18. wyjaśnia, dlaczego nie mogą istnieć pojedyncze bieguny magnetyczne 19. opisuje zachowanie igły magnetycznej znajdującej się w pobliżu przewodnika z prądem 20. opisuje wzajemne oddziaływanie magnesów z elektromagnesami

22 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń 21. wyjaśnia przyczynę namagnesowania magnesów trwałych opisuje budowę silnika elektrycznego 26. wymienia przykłady zastosowania silników zasilanych prądem stałym 22. opisuje doświadczenie, w którym energia elektryczna zamienia się w energię mechaniczną 23. wyjaśnia działanie silnika elektrycznego prądu stałego wymienia przykłady zastosowania prądnicy 28. opisuje budowę transformatora 29. opisuje budowę transformatora 24. opisuje doświadczenia, które pozwalają zaobserwować przepływ prądu w obwodzie niezasilanym ze źródła prądu 25. opisuje budowę prądnicy 26. opisuje działanie prądnicy 27. wymienia przykłady zastosowania prądnicy II a sprawdzi an w III Drgania i fale 1 1. wskazuje położenie równowagi ciała w ruchu drgającym 2. definiuje amplitudę, okres i częstotliwość drgań 3. nazywa jednostki amplitudy, okresu i częstotliwości 4. podaje przykłady drgań mechanicznych 5. mierzy czas wahnięć wahadła (np. dziesięciu), wykonując kilka pomiarów 6. oblicza średni czas ruchu wahadła na podstawie wykonanych pomiarów 7. oblicza okres drgań wahadła, wykorzystując wynik pomiaru czasu 8. wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie 9. odczytuje amplitudę i okres z wykresu x(t) dla ciała drgającego 1. opisuje ruch wahadła matematycznego 2. zapisuje wynik obliczenia jako przybliżony 3. oblicza częstotliwość drgań wahadła 4. opisuje ruch ciężarka zawieszonego na sprężynie 5. analizuje siły działające na ciężarek zawieszony na sprężynie w kolejnych fazach jego ruchu 6. wyjaśnia, dlaczego nie mierzymy czasu jednego drgania, tylko 10, 20 lub 30 drgań ~ 22 ~

23 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń wskazuje punkty toru, w których wahadło osiąga największą i najmniejszą (zerową) energię potencjalną 11. wskazuje punkty toru, w których wahadło osiąga największą i najmniejszą (zerową) energię kinetyczną 7. analizuje przemiany energii w ruchu wahadła matematycznego, stosując zasadę zachowania energii 8. opisuje, na których etapach ruchu wahadła energia potencjalna rośnie, a na których maleje 9. opisuje, na których etapach ruchu wahadła energia kinetyczna rośnie, a na których maleje 10. analizuje przemiany energii dla ruchu ciężarka zawieszonego na sprężynie 11. wskazuje punkty toru, w których ciężarek osiąga największą i najmniejszą (zerową) energię potencjalną ciężkości 12. wskazuje punkty toru, w których ciężarek osiąga największą i najmniejszą (zerową) energię potencjalną sprężystości 13. wskazuje punkty toru, w których ciężarek osiąga największą i najmniejszą (zerową) energię kinetyczną podaje przykłady fal 13. opisuje falę, posługując się pojęciami: amplituda, okres, częstotliwość, prędkość i długość fali 14. odczytuje z wykresu zależności x(t) amplitudę i okres drgań 15. odczytuje z wykresu zależności y(x) amplitudę i długość fali 16. podaje przykłady ciał, które są źródłem dźwięków 17. stwierdza, że prędkość rozchodzenia się dźwięku zależy od rodzaju ośrodka 18. porównuje prędkości dźwięków w różnych ośrodkach ~ 23 ~ 14. opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego w przypadku fal na napiętej linie 15. stosuje do obliczeń zależność między długością fali, prędkością i okresem 16. wyjaśnia, dlaczego dźwięk nie może rozchodzić się w próżni 17. opisuje mechanizm przekazywania drgań z jednego punktu ośrodka do drugiego podczas rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu

24 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń 18. opisuje sposoby wytwarzania dźwięku w instrumentach muzycznych, głośnikach itp. 19. oblicza czas lub drogę przebywaną przez dźwięk w różnych ośrodkach wymienia wielkości fizyczne, od których zależy wysokość dźwięku 20. wytwarza dźwięki o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego ciała drgającego lub instrumentu muzycznego 21. wymienia wielkości fizyczne, od których zależy głośność dźwięku 22. wytwarza dźwięk głośniejszy i cichszy od danego dźwięku za pomocą dowolnego ciała drgającego lub instrumentu muzycznego 23. wymienia przykłady praktycznego zastosowania ultradźwięków 24. stwierdza, że fala elektromagnetyczna może rozchodzić się w próżni 25. wyjaśnia, że fale elektromagnetyczne różnią się częstotliwością (i długością) 26. stwierdza, że w próżni wszystkie rodzaje fal elektromagnetycznych rozchodzą się z jednakową prędkością 27. podaje przybliżoną prędkość fal elektromagnetycznych w próżni stwierdza, że każde ciało wysyła promieniowanie cieplne ~ 24 ~ 20. rysuje wykresy fal dźwiękowych różniących się wysokością 21. rysuje wykresy fal dźwiękowych różniących się amplitudą 22. porównuje dźwięki na podstawie wykresów zależności x(t) 23. posługuje się pojęciami: infradźwięki i ultradźwięki 24. wyjaśnia, na czym polega echolokacja 25. nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie podczerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe i promieniowanie rentgenowskie) 26. podaje przykłady zastosowania różnych rodzajów fal elektromagnetycznych 27. stosuje do obliczeń zależność między długością fali, prędkością i okresem 28. opisuje pole magnetyczne jako właściwość przestrzeni, w której działają siły magnetyczne 29. opisuje doświadczenie ilustrujące ułożenie linii pola

25 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń opisuje doświadczenie ilustrujące zjawisko ugięcia fali na wodzie 30. opisuje doświadczenie ilustrujące zjawisko interferencji fal na wodzie magnetycznego wokół magnesu 30. określa zwrot linii pola magnetycznego 31. opisuje ustawienie igiełki magnetycznej w polu magnetycznym 32. stwierdza, że ładunek elektryczny wytwarza pole elektryczne 33. opisuje pole elektryczne jako właściwość przestrzeni, w której działają siły elektryczne 34. wyjaśnia, że promieniowanie cieplne jest falą elektromagnetyczną 35. wyjaśnia, że częstotliwość fali wysyłanej przez ciało zależy od jego temperatury 36. stwierdza, że ciała ciemne pochłaniają więcej promieniowania niż jasne 37. wyjaśnia, które ciała bardziej się nagrzewają - jasne czy ciemne 38. wyjaśnia zjawisko efektu cieplarnianego 39. wyjaśnia zjawisko dyfrakcji fali 40. wyjaśnia zjawisko interferencji fal 41. wyjaśnia, że zjawisko dyfrakcji i interferencji dotyczy zarówno fal dźwiękowych, jak i elektromagnetycznych 42. porównuje sposoby rozchodzenia się fal mechanicznych i elektromagnetycznych, podając cechy wspólne i różnice 43. ~ 25 ~

26 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń opisuje doświadczenie ilustrujące zjawisko rezonansu mechanicznego 32. podaje przykłady zjawiska rezonansu mechanicznego 44. wyjaśnia zjawisko rezonansu mechanicznego 45. wyjaśnia rolę rezonansu w konstrukcji i działaniu instrumentów muzycznych 46. podaje przykłady rezonansu fal elektromagnetycznych 1 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. opisuje doświadczenie, w którym można otrzymać cień i półcień 1. przedstawia graficznie tworzenie cienia i półcienia przy zastosowaniu jednego lub dwóch źródeł światła 2. wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym III Optyka wyjaśnia, dlaczego widzimy 6. opisuje budowę i zasadę działania kamery obskury 7. opisuje różnice między ciałem przezroczystym a nieprzezroczystym 8. wskazuje w swoim otoczeniu ciała przezroczyste i nieprzezroczyste 9. wyjaśnia, na czym polega zjawisko załamania światła 10. wskazuje kąt padania i kąt załamania światła 11. wskazuje w swoim otoczeniu sytuacje, w których można obserwować załamanie światła 12. demonstruje zjawisko załamania światła 3. buduje kamerę obskurę i wyjaśnia, do czego służył ten wynalazek w przeszłości 4. rozwiązuje zadania, wykorzystując własności trójkątów podobnych 5. wyjaśnia, dlaczego niektóre ciała widzimy jako jaśniejsze, a inne jako ciemniejsze 6. opisuje bieg promieni świetlnych przy przejściu z ośrodka rzadszego optycznie do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie 7. rysuje bieg promienia przechodzącego z jednego ośrodka przezroczystego do drugiego (jakościowo, bez obliczeń) 8. wyjaśnia, na czym polega zjawisko fatamorgany wskazuje oś optyczną soczewki 14. posługuje się pojęciami: ognisko i ogniskowa soczewki 15. rozróżnia po kształcie soczewkę skupiającą i rozpraszającą 9. rysuje dalszy bieg promieni padających na soczewkę równolegle do jej osi optycznej 10. opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę ~ 26 ~

27 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń 16. oblicza zdolność skupiającą soczewek 17. wskazuje praktyczne zastosowania soczewek skupiającą i rozpraszającą (biegnących równolegle do osi optycznej) 11. porównuje zdolności skupiające soczewek na podstawie znajomości ich ogniskowych 12. rozróżnia soczewki skupiające i rozpraszające, znając ich zdolności skupiające tworzy za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu 19. nazywa cechy wytworzonego przez soczewkę obrazu w sytuacji, gdy odległość przedmiotu od soczewki jest większa od jej ogniskowej 20. posługuje się lupą 21. rysuje symbol soczewki, oś optyczną, zaznacza ogniska 22. rysuje trzy promienie konstrukcyjne (wychodzące z przedmiotu ustawionego przed soczewką) 23. nazywa cechy uzyskanego obrazu 24. wymienia cechy obrazu tworzonego przez soczewkę rozpraszającą 25. wymienia cechy obrazu wytworzonego przez soczewkę oka 26. wyjaśnia, dlaczego jest możliwe ostre widzenie przedmiotów dalekich i bliskich ~ 27 ~ 13. opisuje doświadczenie, w którym za pomocą soczewki skupiającej otrzymamy ostry obraz na ekranie 14. wyjaśnia zasadę działania lupy 15. wyjaśnia pojęcia: obraz rzeczywisty i obraz pozorny 16. rysuje konstrukcyjnie obraz tworzony przez lupę 17. nazywa cechy obrazu wytworzonego przez lupę 18. rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewkę w sytuacjach nietypowych, z zastosowaniem skali 19. konstruuje obraz tworzony przez soczewkę rozpraszającą 20. rozwiązuje zadania dotyczące tworzenia obrazu przez soczewkę rozpraszającą metodą graficzną z zastosowaniem skali 21. opisuje na przykładach, w jaki sposób w oku zwierzęcia powstaje ostry obraz 22. wyjaśnia pojęcia: dalekowzroczność i krótkowzroczność

28 Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń wyjaśnia rolę źrenicy oka 28. opisuje budowę aparatu fotograficznego 29. wymienia cechy obrazu otrzymywanego w aparacie fotograficznym 30. bada doświadczalnie zjawisko odbicia światła 31. posługuje się pojęciami: kąt padania i kąt odbicia światła 32. rysuje dalszy bieg promieni świetlnych padających na zwierciadło, zaznacza kąt padania i kąt odbicia światła 33. nazywa cechy obrazu powstałego w zwierciadle płaskim 34. wymienia zastosowania zwierciadeł płaskich 35. opisuje zwierciadło wklęsłe i wypukłe 36. posługuje się pojęciami ognisko i ogniskowa zwierciadła 37. opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym 38. wymienia zastosowania zwierciadeł wklęsłych i wypukłych 39. wymienia zastosowania lunety 40. wymienia zastosowania mikroskopu 41. opisuje światło jako mieszaninę fal o różnych częstotliwościach ~ 28 ~ 23. opisuje rolę soczewek w korygowaniu wad wzroku 24. porównuje działanie oka i aparatu fotograficznego 25. opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierzchni chropowatej 26. wyjaśnia działanie światełka odblaskowego 27. rysuje obraz w zwierciadle płaskim 28. wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim (wykorzystując prawo odbicia) 29. rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwierciadła wklęsłe 30. wymienia cechy obrazu wytworzonego przez zwierciadła wklęsłe 31. opisuje obraz wytworzony przez zwierciadło wypukłe 32. rysuje konstrukcyjnie obraz wytworzony przez zwierciadło wypukłe 33. opisuje budowę lunety 34. opisuje powstawanie obrazu w lunecie 35. opisuje budowę mikroskopu 36. opisuje powstawanie obrazu w mikroskopie 37. porównuje obrazy uzyskane w lunecie i mikroskopie 38. opisuje teleskop 39. wyjaśnia, do czego służy teleskop 40. opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

KLASA I PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska)

KLASA I PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) KLASA I PROGRAM NAUZANIA LA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.RAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) Kursywą oznaczono treści dodatkowe Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe.

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2 Wymagania edukacyjne Fizyka klasa 2 Temat lekcji Temat 1. Praca ele operacyjne Uczeń: Kategoria celów Rozdział I. Praca i energia wskazuje sytuacje, w których w fizyce jest wykonywana praca podstawowe

Bardziej szczegółowo

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki

Anna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki Anna Nagórna Wrocław, 1.09.2015 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce wraz z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 na

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

KLASA II PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska)

KLASA II PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) KLASA II PROGRAM NAUZANIA LA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.RAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne : Kategoria celów podstawowe ponadpodstawowe konieczne podstawowe rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 2

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 2 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 2 Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Siła wpływa na ruch

Rozdział I. Siła wpływa na ruch omawia zależność przyspieszenia od siły działającej na ciało opisuje zależność przyspieszenia od masy ciała (stwierdza, że łatwiej poruszyć lub zatrzymać ciało o mniejszej masie) współpracuje z innymi

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot fizyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM WYMAGAŃ wymagania konieczne wymagania podstawowe wymagania rozszerzające wymagania dopełniające wymagania wykraczające STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania kl. II

Przedmiotowy system oceniania kl. II Przedmiotowy system oceniania kl. II Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry : omawia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii.

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii. Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV Opanowanie zawartych poniżej wiadomości i umiejętności umożliwia otrzymanie oceny dopuszczającej jako poprawy oceny niedostatecznej. I. Oddziaływania odróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM WYMAGAŃ wymagania konieczne wymagania podstawowe wymagania rozszerzające wymagania dopełniające wymagania wykraczające STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I 2 3 4 Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I 2 3 4 Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Kursywa oznaczono treści dodatkowe Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką pomiaru

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką pomiaru Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Kursywa oznaczono treści dodatkowe Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Wymagania Temat lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów podstawowe Ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 1. Dynamika Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń:

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III gimnazjum I Zasady ogólne: Wymagania ogólne - uczeń: wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki I - III

Przedmiotowy system oceniania z fizyki I - III Przedmiotowy system oceniania z fizyki I - III Kursywa oznaczono treści dodatkowe Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania fizyka. Wymagania na poszczególne oceny. konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Przedmiotowy system oceniania fizyka. Wymagania na poszczególne oceny. konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Materiał zawarty w cz 1 podręcznika. Kursywą oznaczono treści dodatkowe Przedmiotowy system oceniania fizyka Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian)

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 2" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/ Magnetyzm R treści nadprogramowe PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 3 Magnetyzm R treści nadprogramowe Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra podaje nazwy biegunów magnetycznych demonstruje

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania edukacyjne na ocenę:

I. Wymagania edukacyjne na ocenę: I. Wymagania edukacyjne na ocenę: STOPIEŃ CELUJĄCY opanował wiedzę obejmującą cały program nauczania w danej klasie z fizyki i astronomii, wiadomościami wykracza poza program nauczania w danej klasie;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki ilustrowana przykładami zadań z egzaminu gimnazjalnego.

Podstawa programowa z fizyki ilustrowana przykładami zadań z egzaminu gimnazjalnego. Podstawa programowa z fizyki ilustrowana przykładami zadań z egzaminu gimnazjalnego. Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/ Uwagi 5. Siły w

Bardziej szczegółowo

FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Kinematyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia: tor, droga i wykorzystuje je do opisu ruchu odróżnia ruch prostoliniowy od ruchu

Bardziej szczegółowo

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Kursywa oznaczono treści dodatkowe Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Formy i metody: - prace klasowe (obejmujące większą partię materiału i trwające 1 godzinę lekcyjną) - sprawdziany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI NAUCZYCIEL PROWADZĄCY MGR EWELINA KISZKA WIADOMOŚCI WSTĘPNE na ocenę dopuszczającą / dostateczną uczeń: rozumie pojęcia: materia, ciało fizyczne, substancja chemiczna, zjawisko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy klasowej w ciągu 14 dni od podania wyników sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela

Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy klasowej w ciągu 14 dni od podania wyników sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI W GIMNAZJUM I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów: 1. Ocenie podlegają: - prace klasowe ( obejmujące większą partię materiału i trwające 1 godzinę lekcyjną) -

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów klasy 2 Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

Latoszyn, 01 wrzesień 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

Latoszyn, 01 wrzesień 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM Latoszyn, 01 wrzesień 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM 1. Kryteria ocen na poszczególne stopnie: Kursywą oznaczono treści dodatkowe WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY konieczne

Bardziej szczegółowo

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I 2 3 4 Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I 2 3 4 Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką Przedmiotowy system oceniania FIZYKA 1 Kursywa oznaczono treści dodatkowe Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Klasa II semestr I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Kinematyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia: tor,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych. Fizyka kl III Stanisław Dzidek

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych. Fizyka kl III Stanisław Dzidek Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych. Fizyka kl III Stanisław Dzidek Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych.

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki. Program nauczania. Wersja 2 (1-2-1 lub 2-1-1)

Świat fizyki. Program nauczania. Wersja 2 (1-2-1 lub 2-1-1) Świat fizyki Program nauczania Wersja 2 (1-2-1 lub 2-1-1) Motto Szkoła powinna poświęcić dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy fizyka gimnazjum

Plan wynikowy fizyka gimnazjum Plan wynikowy fizyka gimnazjum Materiał objęty cz. 1 podręcznika To jest fizyka Nowa era Kursywą oznaczono treści dodatkowe Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów Wymagania Podstawowe ocena

Bardziej szczegółowo

Latoszyn, 01 wrzesień 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM

Latoszyn, 01 wrzesień 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM Latoszyn, 01 wrzesień 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA II GIMNAZJUM 1. Kryteria ocen na poszczególne stopnie: Kursywą oznaczono treści dodatkowe WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY konieczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa trzecia gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa trzecia gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa trzecia gimnazjum Zasady ogólne 1.Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe - na stopień dostateczny, i bardzo łatwe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Klasa I semestr I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Oddziaływania odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 9 DWUJĘZYCZNYM W OPOLU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 9 DWUJĘZYCZNYM W OPOLU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 9 DWUJĘZYCZNYM W OPOLU Opracowali: Katarzyna Zgadzaj i Krzysztof Łapczyński PROGRAM I OBUDOWA System oceniania z fizyki został opracowany

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA I GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady odróżnia pojęcia: wielkość fizyczna i jednostka danej wielkości dokonuje prostego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. ROZDZIAŁ I. Właściwości materii określa warunki zmian stanu skupienia; określa zmiany stanu skupienia na porównuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA III Prąd elektryczny R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ prądu w przewodnikach

Bardziej szczegółowo

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY

DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY FIZYKA KLASA I I PÓŁROCZE Oddziaływania DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY - odróżnia pojęcia: ciało fizyczne i substancja oraz podaje odpowiednie przykłady; - odróżnia pojęcia: wielkość

Bardziej szczegółowo

2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe

2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki klasa III g. 2 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia opisuje przepływ prądu w przewodnikach planuje doświadczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI opracowała Ewa Kędziorska 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Dynamika R treści nadprogramowe Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki

Wymagania edukacyjne z fizyki Wymagania edukacyjne z fizyki niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Na stopień niedostateczny wymagań nie ustala się. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III

Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Prąd elektryczny Wymagania programowe na poszczególne oceny z fizyki w klasie III Ocena R treści nadprogramowe dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra posługuje się (intuicyjnie) pojęciem napięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna:

Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy I (II półrocze) Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM WYMAGAŃ wymagania konieczne wymagania podstawowe wymagania rozszerzające wymagania dopełniające wymagania wykraczające STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne

FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne FIZYKA Gimnazjum klasa III wymagania edukacyjne I. Elektromagnetyzm Wymagania na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ wie, że wokół Ziemi i magnesu trwałego istnieje pole magnetyczne, wie, że są dwa rodzaje biegunów magnetycznych

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne. 1) Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych.

Cele kształcenia wymagania ogólne. 1) Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. Cele kształcenia wymagania ogólne 1) Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. 2) Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania kl. II

Przedmiotowy system oceniania kl. II Przedmiotowy system oceniania kl. II Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry : omawia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 016/017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

9. O elektryczności statycznej

9. O elektryczności statycznej 9. O elektryczności statycznej 9.1. Elektryzowanie przez tarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie i zetknięcie z ciałem naelektryzowanym

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Latoszyn, 01 wrzesień 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM

Latoszyn, 01 wrzesień 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM Latoszyn, 01 wrzesień 2012 roku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM 1. Kryteria ocen na poszczególne stopnie: Kursywą oznaczono treści dodatkowe WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY konieczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas trzecich

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas trzecich Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klas trzecich Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1 Prąd elektryczny R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA 1 Oddziaływania WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ROK SZKOLNY 2016-2017 KLASA I D, MGR. MONIKA WRONA Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry klasyfikuje fizykę jako naukę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ENERGIA - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, kiedy jest wykonywana praca mechaniczna. - Wie, że każde urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo