Oddziaływanie światła z materią

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddziaływanie światła z materią"

Transkrypt

1 Oddziaływanie światła z materią Światło oddziałujące z materią może być rozpraszane albo pochłaniane. Rozpraszanie światła (zmiana kierunku rozchodzenia się fali) zachodzić może bez zmiany częstotliwości lub ze zmianą częstotliwości fali. Rozproszenie bez zmiany częstotliwości fali opisane zostało przez Rayleigha. Dochodzi do niego wówczas, gdy fala rozpraszana powoduje drgania momentu dipolowego cząsteczki rozpraszającej, co jest przyczyną powstawania nowej fali o częstotliwości jednakowej jak fali rozpraszanej. Rozpraszanie typu Rayleigha występuje dla cząsteczek o rozmiarach nie większych niż 1/10 długości rozpraszanej fali. Rozpraszanie typu Rayleigha nazywamy sprężystym bowiem energie kwantów padającego i rozproszonego są jednakowe. I = I 8π 4 Nα 2 (1 + cos 0 θ 4 2 λ R ) Natężenie fali rozproszonej zależy od ilości cząsteczek rozpraszających (N) ich polaryzowalności (α), odległości od centrum rozpraszającego (R), długości fali (λ) oraz kąta obserwacji (θ). Silna zależność natężenia fali rozproszonej od jej długości powoduje, że znacznie większe natężenia mają rozproszone fale o małej długości w spektrum fal widzialnych niebieskie. Dlatego przy świetle słonecznym obserwujemy niebieskie zabarwienie nieba. Jeśli energia kwantu jest wystarczająco duża aby wzbudzić przejście cząsteczki ze stanu podstawowego do wzbudzonego to kwant promieniowania jest pochłaniany (absorbowany). Pochłaniane będą tylko te kwanty, których energia jest równa energii przejścia pomiędzy dozwolonymi stanami energetycznymi cząsteczki. W odróżnieniu od pojedynczych atomów (posiadających pojedyncze dozwolone stany energetyczne elektronowe) energie dozwolone cząsteczki układają się w pasma. Istnienie pasm wynika z tego, że oprócz stanów

2 elektronowych w cząsteczkach występują również stany oscylacyjne i rotacyjne. Energia cząsteczki (E c ) składa się zatem z energii stanów elektronowych (E e ), oscylacyjnych (E o ) i rotacyjnych (E r ). E = E + E + c e o E r Procesy zachodzące po absorpcji światła przez cząsteczkę opisuje schematycznie diagram Jabłońskiego. Oznaczenia na rysunku: KW konwersja wewnętrzna, PI przejście interkombinacyjne, Fl fluorescencja, Fo fosforescencja, S stany singletowe, T stany tripletowe. Fluorescencja: promieniowanie towarzyszące przejściu pomiędzy stanami singletowymi, charakteryzuje się krótkim czasem wzbudzenia ( s).

3 Fosforescencja: promieniowanie towarzyszące przejściu pomiędzy stanami tripletowymi, charakteryzuje się długim czasem wzbudzenia ( s). Fluorescencja opóźniona: promieniowanie powstające po przejściu cząsteczki do stanu tripletowego i powrocie do stanu singletowego. Jest to zatem przejście pomiędzy stanami singletowymi charakteryzujące się długim czasem wzbudzenia. Ponieważ nie cała zaabsorbowana energia jest wypromieniowywana (część oddawana jest przez procesy bezpromieniste), to widmo emisyjne danej substancji jest przesunięte w stronę fal długich w stosunku do widma absorpcyjnego. Reguła Stokesa: Układy optyczne Odbicie i załamanie światła: kąt odbicia jest taki sam jak kąt padania, stosunek sinusów kątów padania i załamania jest równy stosunkowi prędkości fali w obu ośrodkach. sinα = sin β v 1 = v 2 n n 2 1

4 Soczewka gruba: precyzyjne określenie położenia środka soczewki nie jest możliwe. Płaszczyzna główna przedmiotowa: zbiór punktów w których przecinają się przedłużenia promieni padających równolegle do osi optycznej z przedłużeniami odpowiednich promieni załamanych. Płaszczyzna główna obrazowa: zbiór punktów w których przecinają się przedłużenia promieni załamanych z przedłużeniami odpowiednich promieni padających równolegle do osi optycznej. Punkty przecięcia płaszczyzn głównych z osią optyczną nazywamy punktami głównymi układu optycznego. Punkty węzłowe: jeśli promień przechodzący przez punkt węzłowy przedmiotowy jest nachylony pod pewnym kątem do osi optycznej to promień przechodzący przez punkt węzłowy obrazowy jest nachylony do osi pod tym samym kątem. Jeśli środowiska po obu stronach soczewki mają takie same współczynniki załamania to punkty węzłowe pokrywają się z głównymi l ( n 1) = ( n 1) + + f r r 2 r1 r2 n 2

5 Równanie soczewkowe: Fizjoterapia W4: światło i dźwięk 1 f = 1 x + 1 y Zdolność skupiająca soczewki: odwrotność ogniskowej. Jednostką zdolności skupiającej jest dioptria [D = m -1 ] Wady soczewek: aberracja sferyczna aberracja chromatyczna astygmatyzm (soczewka ma różne zdolności skupiające w różnych płaszczyznach). Budowa oka

6 Elementy optyczne oka Fizjoterapia W4: światło i dźwięk Akomodacja: zdolność soczewki do zmiany zdolności skupiającej. Zmiana kształtu soczewki osiągana jest dzięki mięśniom rzęskowym. Akomodacja pozwala na ostre widzenie przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od oka. Budowa siatkówki (w kolejności wynikającej z przebiegu światła): komórki nerwowe, komórki zwojowe, komórki bipolarne, komórki horyzontalne, pręciki i czopki. Budowa pręcika: segment wewnętrzny (synapsa, jądro, mitochondria etc), segment zewnętrzny (dyski).

7 Rodopsyna = opsyna + 11-cis retinal Izomeryzacja retinalu pod wpływem absorpcji fali elektromagnetycznej. Kaskada pobudzenia: foton pobudza rodopsynę, która poprzez transducynę aktywuje fosfodiesterazę (PDE). Aktywowana PDE rozkłada cykliczne GMP na 5 -GMP. Spadek wewnętrzkomórkowego stężenia c- GMP zamyka kanały kationowe zależne od c-gmp, co w konsekwencji powoduje hiperpolaryzację komórki. Ograniczenie napływu jonów wapniowych po pobudzeniu rodopsyny jest sygnałem do zwiększenia syntezy c-gmp. Enzymy produkujące c-gmp są hamowane przez jony wapniowe. Rozkład pręcików i czopków w siatkówce jest nierównomierny: większość czopków znajduje się w dołku środkowym, pręciki są rozłożone w bardziej zewnętrznych rejonach siatkówki. Ilość pręcików (1.2x10 9 ) oraz

8 czopków (3x10 6 ) znacznie przekracza np. ilość elementów budujących obraz TV ( ) Pręciki są bardziej czułe od czopków do wywołania reakcji komórki wystarczy jeden foton. Czopki reagują na znacznie większe ilości światła. Funkcją czopków jest rozróżnianie barw: w siatkówce występują trzy rodzaje czopków czerwone, zielone i niebieskie. Poszczególne typy różnią się wrażliwością na różne długości fali. Wszystkie widziane przez nas barwy są złożeniem trzech barw podstawowych, rozróżnianych przez siatkówkę. Kodowanie informacji zbieranej przez siatkówkę odbywa się poprzez zmianę częstotliwości wyładowań w nerwie wzrokowym. Częstotliwość wyładowań komórek zwojowych zależy od kombinacji pobudzeń całej grupy pręcików i czopków a nie od pobudzenia pojedynczych komórek. Widzenie przestrzenne wynika z tego, że obraz rejestrowany przez każde oko jest nieznacznie odmienny. Podstawowe wady wzroku: krótkowzroczność, dalekowzroczność (nadwzroczność), astygmatyzm. Zakres akomodacji: od punktu dalekiego (D) do bliskiego (B). Refrakcja oka: odwrotność odległości punktu dalekiego (s D ) R = 1/ s D. Dla oka normalnego R = 0, krótkowzrocznego R < 0, dla dalekowzrocznego R > 0.

9 Korekta wad wzroku odbywa się poprzez zastosowanie soczewek. Zdolność skupiająca układu cienkich soczewek położonych blisko siebie jest równa sumie zdolności skupiających poszczególnych soczewek: 1 f = 1 f f 2 Dalekowzroczność koryguje się przez zastosowanie soczewki skupiającej (f >0), krótkowzroczność przez zastosowanie soczewki rozpraszającej (f < 0). Astygmatyzm koryguje się przez zastosowanie soczewek cylindrycznych lub toroidalnych. Dźwięki Dźwięk jest falą mechaniczną, podłużną. Drganie cząsteczek powietrza prowadzi do zmian ciśnienia. Ciśnienie akustyczne: różnica pomiędzy ciśnieniem aktualnym (p) a ciśnieniem panującym w warunkach równowagi (atmosferycznym p 0 ). p a = p Ton: dźwięk harmoniczny, opisywany przez pojedynczą funkcję typu sin lub cos. p = p sinωt max Dźwięk złożony: składający się z kilku tonów (składowych harmonicznych). p 0

10 Twierdzenie Fouriera: każdy dźwięk okresowy o częstotliwości f można przedstawić jako sumę (rozłożyć) składowych o częstotliwościach równych f, 2f, 3f, 4f,... i odpowiednio dobranych amplitudach. p = p1 sin 2πft + p2 sin 2π 2 ft + p3 sin 2π 3 ft +... Ton składowy o największym okresie (najmniejszej częstotliwości) nazywa się tonem podstawowym. Natężenie dźwięku natężenie fali: I = E St Natężenie dźwięku jest proporcjonalne do kwadratu amplitudy ciśnienia akustycznego. Subiektywne i obiektywne cechy dźwięków: subiektywne: wysokość związana z częstotliwością głośność związana z natężeniem barwa związana z widmem dźwięku (obecnością tonów składowych) Próg słyszalności: najmniejsze natężenie dźwięku przydanej częstotliwości, które jest jeszcze słyszane. Próg bólu: największe natężenie dźwięku przydanej częstotliwości, które jest jeszcze słyszane. Prawo Webera-Fechnera: najmniejszy odczuwalny przyrost natężenia dźwięku ( I) jest proporcjonalny do początkowego natężenia dźwięku (I 0 ).

11 Zgodnie z prawem Webera-Fechnera słuch reaguje logarytmicznie, wprowadza się więc poziom natężenia dźwięku: L = log 10 I I 0 [ B] gdzie I 0 jest progiem słyszalności dla 1000 Hz (I 0 = W/m 2 ). Ponieważ próg bólu wynosi 1 W/m 2 więc dla ucha zakres słyszalności wynosiłby zaledwie 12B. Wprowadza się więc podjednostkę decybel (1 db = 0.1 B). Ucho ludzkie słyszy w zakresie Hz, jego czułość zależy jednak znacznie od częstotliwości. Największa czułość ucha obejmuje przedział Hz. Budowa ucha Ucho zewnętrzne (przewód słuchowy) jednostronnie zamknięty błoną bębenkową cylinder w którym powstaje fala stojąca. Ze względu na rozmiary kanału słuchowego najlepiej transmitowane (wzmacniane) będą dźwięki o częstotliwości: v f = 3173Hz 4 l = v = 330 m/s, l = 26 mm. Wzmocnienie dźwięku w kanale słuchowym wynosi około 15 db.

12 Ucho środkowe składa się z trzech kosteczek: młoteczka, kowadełka i strzemiączka. kosteczki przenoszą drgania powietrza do cieczy wypełniającej ucho wewnętrzne. Efekt wzmocnienia osiągany jest dzięki różnicy w powierzchni błony bębenkowej i okienka owalnego oraz dzięki efektowi dźwigni. Całkowite wzmocnienie w uchu środkowym wynosi około 50 db. Mięśnie występujące w uchu środkowym pozwalają na ograniczenie dostępu do ucha wewnętrznego dźwiękom o zbyt wielkim natężeniu (amplitudzie). Ucho wewnętrzne: składa się przede wszystkim ze ślimaka, w którym odbywa się analiza odbieranych dźwięków. Przekrój ślimaka: schody przedsionka, przewód ślimakowy, błona nakrywkowa, błona podstawna (narząd Cortiego), schody bębenka. Teoria Helmholtza: różne rejony błony podstawnej są rezonansowo wprawiane w drgania przez różne częstotliwości (jak struny w fortepianie). Teoria ta wymaga sprężystości błony albo obecności sprężystych, naprężonych włókienek w błonie.

13 Teoria Bekesy ego: drgania rozchodzące się w endolimfie i perylimfie powodują, że przez błonę podstawną przechodzi fala wędrująca (podobna do fali na powierzchni oceanu). Amplituda tej fali jest różna w różnych miejscach błony, położenie wartości maksymalnej amplitudy zależy od częstotliwości docierającej do ucha wewnętrznego. Zarówno teoria Helmholtza jak i Bekesy ego są teoriami miejsca: danej częstotliwości odpowiada konkretne miejsce na błonie podstawnej w którym jest rozpoznawana. Budowa narządu Cortiego:

14 Zewnętrzne komórki zmysłowe mają na celu wzmocnienie sygnału, wewnętrzne komórki zmysłowe mają na celu rejestrację dźwięku. Budowa komórki zmysłowej: Podczas ruchu stereocilii do wnętrza komórki napływają głównie jony potasu (z endolimfy). Powoduje to depolaryzację komórki i przekazanie impulsu do komórki nerwowej. Dostrojenie odpowiedzi komórek receptorowych. Nerw ślimakowy zawiera neuronów. Poziom natężenia dźwięku kodowany jest poprzez częstotliwość wyładowań. Częstotliwościom do 3000 Hz odpowiadają takie same częstotliwości wyładowań w nerwie ślimakowym. Ultradźwięki, USG Ultradźwięki fala dźwiękowa o częstotliwości większej od 20 khz. Źródła ultradźwięków: naturalne (zwierzęta), sztuczne (piszczałki, turbiny, przetworniki piezoelektryczne lub magnetostrykcyjne).

15 Efekt piezoelektryczny: powstawanie pola elektrycznego w kryształach jonowych pod wpływem odkształcenia mechanicznego. Elektrostrykcja: odkształcenie kryształu jonowego pod wpływem pola elektrycznego. Kryształ umieszczony w zmiennym polu elektrycznym będzie się cyklicznie odkształcał i wytworzyć może w ten sposób ultradźwięki. Ten sam kryształ może zarówno wytwarzać jak i odbierać ultradźwięki. Dzięki liniowej zależności pomiędzy polem elektrycznym i odkształceniem detektor piezoelektryczny pozwala mierzyć amplitudę docierającego do niego dźwięku. Ultradźwięki, ze względu na stosunkowo małą długość fali (przy f = Hz λ = m), łatwo pozwalają się ogniskować i formować w wiązkę. Opór akustyczny ośrodka: iloczyn prędkości rozchodzenia się fali oraz gęstości ośrodka. z = vρ Odbicie i załamanie ultradźwięków na granicy ośrodków. I I o p = 2 ( z1 z2) ( z + z ) 2 1 Jeśli opory akustyczne sąsiadujących ośrodków są podobne to przeważa załamanie fali (większość przechodzi z jednego ośrodka do drugiego). Jeśli opory akustyczne są różne to przeważa odbicie. 2

16 Prędkości i opory akustyczne wody, powietrza oraz wybranych tkanek. Nazwa tkanki (ośrodka) Prędkość dźwięku [m/s] Opór akustyczny [g/cm 2 s] Woda ,49 Tkanka tłuszczowa ,37 Tkanka mięśniowa ,66 Nerka ,62 Wątroba ,66 Tkanka kostna ,2 Powietrze 331 0, Echo: po odbiciu od granicy ośrodków wiązka ultradźwięków wraca do nadajnika. Czas powrotu echa pozwala na ustalenie odległości pomiędzy nadajnikiem i granicą ośrodków. Porównanie natężeń echa i wiązki nadawanej pozwala na określenie różnicy oporności akustycznych pomiędzy ośrodkami. x = Aby echo mogło być zarejestrowane przez przetwornik (nadajnik/odbiornik) musi on pracować impulsowo. Stosunek czasu nadawania do oczekiwania wynosi przynajmniej 1:100. vt 2 W organizmie wiele ośrodków graniczy ze sobą (tkanki, niejednorodności) a więc do głowicy powraca wiele ech.

17 W USG obraz tworzony jest na podstawie ech powstających dla wielu wiązek ultradźwięków penetrujących organizm jednocześnie lub sekwencyjnie. W prezentacji A wychylenie plamki na ekranie oscyloskopu zależy od amplitudy powracającego echa. W obrazie tworzonym na podstawie ech wracających po odbiciach pojedynczej wiązki jasność poszczególnych punktów zależy od natężenia powracającego echa (prezentacja B). Złożenie obrazów pochodzących od wielu wiązek jednocześnie daje obraz dwuwymiarowy (prezentacja 2D). Efekt Dopplera: zmiana częstotliwości fali odbieranej, gdy zmienia się odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Gdy odległość ta zmniejsza się to odbierana częstotliwość jest większa od nadawanej, gdy odległość się zwiększa częstotliwość obierana jest mniejsza od nadawanej. c ± v f = f 0 c! u gdzie f 0 częstotliwość nadawana, c prędkość dźwięku (fali), v prędkość odbiornika, u prędkość źródła.

18 Gdy prędkości nadajnika i odbiornika nie leżą na prostej łączącej te obiekty to dla efektu Dopplera ma znaczenie rzut prędkości na kierunek obserwacji. Pomiar prędkości przepływu krwi w naczyniach krwionośnych umożliwia fakt, że opór akustyczny czerwonych ciałek krwi jest inny od osocza. Pomiar prędkości przepływu może być dokonywany w jednym miejscu, za pomocą pojedynczej wiązki ultradźwięków (metoda spektralna) albo w odniesieniu do pewnego obszaru za pomocą wielu wiązek (metoda kodowania kolorem). Oddziaływanie ultradźwięków z materią: efekt cieplny kawitacje mechaniczne rozrywanie cząsteczek powstawanie wolnych rodników zwiększenie szybkości reakcji chemicznych zmiana ph depolimeryzacja makromolekuł mikrorzepływy w komórkach Dzięki rozchodzeniu się ciepła w organizmie efekt cieplny nie przekracza 3 C (przy natężeniu fali 1W/cm 2 ). Efekt cieplny pozwala na lecznicze wykorzystanie ultradżwięków.

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki

Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyty Dydaktyczne Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Jacek A. Michalski Wykłady z Biofizyki Zeszyt 1/2010 ISBN: 83-89678-60-8 WSZKiPZ Wszelkie Prawa Zastrzeżone WSTĘP W Wyższej

Bardziej szczegółowo

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK

RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK RADIOLOGIA I PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ OBRAZOWYCH RTG, TK Promieniowanie rentgenowskie jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego. Rozchodzi się w przestrzeni jak fale, ale reaguje z materią jak

Bardziej szczegółowo

R o z d z i a ł 10 OPTYKA

R o z d z i a ł 10 OPTYKA R o z d z i a ł 10 OPTYKA 10.1. Wstęp Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem. W mowie potocznej przez termin światło rozumiemy zarówno wrażenia wzrokowe, jak i zjawiska, które je wywołują.

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar

Optyka geometryczna z elementami optyki falowej. Marian Talar Optyka geometryczna z elementami optyki falowej Marian Talar 21 lipca 2006 1 Informacje ogólne To, że światło jest falą elektromagnetyczną wiadomo było już od czasu gdy J. C. Maxwell (1831-1879) sformułował

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB FIZYKA Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB Podstawowe jednostki M Kg s A K mol cd metr kilogram sekunda Amper Kelwin mol kandela Metr jest to długość równa 1650763,73 długości fali w próżni promieniowania

Bardziej szczegółowo

Modelowanie początkowych etapów przetwarzania. informacji wzrokowej.

Modelowanie początkowych etapów przetwarzania. informacji wzrokowej. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Modelowanie początkowych etapów przetwarzania informacji wzrokowej. Autor Leszek

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Nagrywanie i obróbka filmów. Andrzej Majkowski

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Nagrywanie i obróbka filmów. Andrzej Majkowski Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Nagrywanie i obróbka filmów Andrzej Majkowski Nagrywanie i obróbka filmów Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych Tytuł:

Bardziej szczegółowo

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow

polaryzacja liniowa polaryzacj kołow Polaryzacja własność fali poprzecznej (światło). Fala spolaryzowana oscyluje w wybranym kierunku, niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo. Polaryzacja światła wiąże się wyłącznie z

Bardziej szczegółowo

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem:

O P T Y K A. Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: O P T Y K A Niektóre powody dla których warto zainteresować się tym działem: ze światłem mamy do czynienia na codzień, dzięki światłu utrzymujemy ponad 80% informacji o otaczającym nas świecie; warto więc

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego

Ćwiczenie nr 4. Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką mapowania ramanowskiego Laboratorium Fizykochemii Nowych Materiałów Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego Semestr zimowy 2011/2012 Ćwiczenie nr 4 Badanie dystrybucji substancji czynnych w tabletce leku przeciwbólowego techniką

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA: Techniki zbierania widm w analizie ciał stałych. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie widm FT-IR

PROBLEMATYKA: Techniki zbierania widm w analizie ciał stałych. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie widm FT-IR PROBLEMATYKA: Techniki zbierania widm w analizie ciał stałych. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie widm FT-IR TEMAT ĆWICZENIA: ANALIZA WYBRANYCH TWORZYW SZTUCZNYCH ZA POMOCĄ TECHNIK SPEKTROSKOPII

Bardziej szczegółowo

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii

Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Metody fizyczne w biologii, medycynie, ochronie środowiska, diagnostyce medycznej i terapii Wykład - 4 V rok fizyki Semestr zimowy Plan:. Mikroskopia - mikroskopy optyczne (zasada działania, wady) - mikroskop

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 5. Źródła światła w transmisji światłowodowej

Rozdział 5 5. Źródła światła w transmisji światłowodowej Rozdział 5 5. Źródła światła w transmisji światłowodowej 5.1. Podstawy fizyki laserów 5.1.1. Przejścia spontaniczne i wymuszone. Współczynniki Einsteina. Własności promieniowania wymuszonego 5.1.. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej

Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Radiokomunikacja naszą pasją Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej 1 Moduł 1 Wprowadzenie do teorii fal radiowych i łączności radiowej Ładunek elektryczny Ładunek elektryczny

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ listopad 2012 ROK LXVIII Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część I. Podstawy teoretyczne spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Optyka i kwanty promieniowania

Optyka i kwanty promieniowania WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Moduł dydaktyczny: fizyka informatyka Optyka i kwanty promieniowania Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego

Układ nerwowy. Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego Układ nerwowy 1. Główne funkcje: Odbieranie, przekazywanie i analizowanie bodźców ze świata zewnętrznego integracja poszczególnych części ciała wraz z układem hormonalnym zachowanie homeostazy (kontrola

Bardziej szczegółowo

Terminologia związana z optyką

Terminologia związana z optyką Terminologia związana z optyką 92 Co to jest światło? Światło to zjawisko fizyczne biorące udział w tworzeniu obrazu przez stymulowanie nerwów optycznych, które zasadniczo można zdefiniować jako rodzaj

Bardziej szczegółowo

O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA

O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA Pracownia Metod Fizycznych Biologii (PMFB), O2B 1 O2B Optyczny wzmacniacz światłowodowy EDFA Cel ćwiczenia Ćwiczenie jest eksperymentem z dziedziny fotoniki i fizyki laserów i dotyczy działania oraz własności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł

Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł Metody spektroskopowe polegają na obserwacji oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią. Można je podzielić

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z FIZYKI W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MIKROSKOPOWE

TECHNIKI MIKROSKOPOWE MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADÓW Z PODSTAW BIOFIZYKI IIIr. Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jan Mazerski TECHNIKI MIKROSKOPOWE Przez wiele tysiącleci człowiek gromadził wiedzę o obiektach ożywionych na

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Pola elektromagnetyczne w środowisku opis źródeł i wyniki badań Autor: mgr Przemysław Białaszewski Recenzent: mgr inż. Stefan Różycki Warszawa, sierpień 2007 Spis

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny.

SPIS TREŚCI. Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny. SPIS TREŚCI 18. DRGANIA MECHANICZNE Drgania harmoniczne. Kinematyka i dynamika drgań harmonicznych. Wahadło matematyczne. Energia w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny. 19. FALE MECHANICZNE Fale poprzeczne

Bardziej szczegółowo

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak

Skrypt edukacyjny do zajęć wyrównawczych z fizyki dla klas III Barbara Kucyniak Projekt Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy Program Rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

BUDOWA NARZĄDU WZROKU CZŁOWIEKA I MEHANIZM JEGO DZIAŁANIA

BUDOWA NARZĄDU WZROKU CZŁOWIEKA I MEHANIZM JEGO DZIAŁANIA Agnieszka Majchrzak M-3 BUDOWA NARZĄDU WZROKU CZŁOWIEKA I MEHANIZM JEGO DZIAŁANIA Środowisko wewnętrzne i zewnętrzne ulega ciągłym zmianom. Aby organizm mógł sprawnie funkcjonowad w zmieniającym się otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB Agata Miłaszewska 3gB rogówka- w części centralnej ma grubość około 0,5 mm, na obwodzie do 1 mm, zbudowana jest z pięciu warstw, brak naczyń krwionośnych i limfatycznych, obfite unerwienie, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-63026-05-9

ISBN 978-83-63026-05-9 NOTATKI Praca zbiorowa 2012, Zespół Ekspercki: Dorota Bacławska Agnieszka Bartecka Dariusz Man Józef Musielok Marzena Sławska Rudolf Słota Roman Szatanik Jerzy Wiechuła Wydanie pierwsze ISBN 978-83-63026-05-9

Bardziej szczegółowo

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają

Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają Projekt edukacyjny Przyroda, która stworzyła najpiękniejsze góry świata nie poskąpiła nam też innych doznań, które nie istotne w zwykłej szarej codzienności, nabierają innego wymiaru. Na co dzień możemy

Bardziej szczegółowo