WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015, ETAP FINAŁOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015, ETAP FINAŁOWY"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA wpisuje komisja konkursowa po rozkodowaniu pracy! KOD UCZNIA: ETAP III FINAŁOWY Informacje: 1. Czas rozwiązywania zadań wynosi 90 minut. 2. Sprawdź, czy otrzymałeś wszystkie strony arkusza konkursowego (12 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji. 3. Na pierwszej stronie arkusza wpisz wyłącznie wylosowany kod konkursowy nie wpisuj swojego imienia i nazwiska. 4. Poprawną odpowiedź w zadaniach testowych zaznacz krzyżykiem. Jeśli się pomylisz, obrysuj krzyżyk kółkiem i postaw drugi krzyżyk przy poprawnej odpowiedzi. 5. Rozwiązania zadań otwartych zapisz w wyznaczonych do tego miejscach (pod treścią zadań). 6. Dozwolone jest użycie kalkulatora prostego. 7. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 45 punktów. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania testowego otrzymuje się 1 punkt (za błędną odpowiedź 0 punktów; nie są przyznawane "części" punktów, np. 1/3, 1/2 itp.). 8. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędny tekst i zapisz poprawną wersję obok. 9. Brudnopis nie podlega ocenie. 10. Zadania, do których zostaną podane dwie (lub więcej) odpowiedzi nie będą punktowane. 11. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza tymi, które stanowią część arkusza konkursowego. 12. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się telefonami komórkowymi oraz innymi urządzeniami łączności bezprzewodowej, a także urządzeniami odtwarzającymi/rejestrującymi dźwięki i obraz. 13. Naruszenie zasad podanych w pkt. 3, pkt. 11 i pkt. 12 skutkuje bezwzględnym wykluczeniem uczestnika z konkursu. Uzyskane punkty Nr zadania Punkty Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Suma s. 1/12

2 PRZY ROZWIĄZYWANIU ZADAŃ PRZYJMIJ WARTOŚCI: przyspieszenie grawitacyjne 10 m/s 2 prędkość dźwięku w powietrzu 340 m/s gęstość wody kg/m 3 ZADANIA TESTOWE W każdym zadaniu zaznacz tylko jedną prawidłową odpowiedź. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie otrzymasz 1 pkt. Zadanie 1 Ciało poruszało się ruchem prostoliniowym przyspieszonym z przyspieszeniem o wartości 2 m/s 2. W pewnym momencie wartość przyspieszenia ciała zaczęła się zmniejszać i po pewnym czasie osiągnęła wartość 1 m/s 2. W czasie gdy wartość przyspieszenia zmniejszała się, wartość prędkości ciała A. zwiększała się coraz szybciej B. zmniejszała się coraz wolniej C. się nie zmieniała D. zwiększała się coraz wolniej. Zadanie 2 Na rysunku przedstawiono schematycznie ciało i działające na nie siły. Wartości tych sił wynoszą 5 N, 3 N, 1 N. Wektor przyspieszenia, z jakim porusza się to ciało, A. jest zwrócony w tę stronę, w którą są zwrócone wektory sił 2 F, i w tę stronę porusza się ciało B. jest zwrócony w tę stronę, w którą jest zwrócony wektor siły 1 F i 3 F i w tę stronę porusza się ciało C. jest zwrócony w tę stronę, w którą jest zwrócony wektor siły F 1, nie można określić, w którą stronę porusza się ciało D. jest zwrócony w tę stronę, w którą jest zwrócony wektor siły 1 przeciwną. F 1 F 2 F, ciało porusza się w stronę Zadanie 3 W obwodzie elektrycznym znajdują się trzy oporniki elektryczne połączone szeregowo. Opory elektryczne oporników spełniają zależności R 2 =2R 1 i R 3 =3R 1. Woltomierz podłączony do opornika o oporze R 1 wskazuje 3 V. Źródło napięcia zasilające obwód elektryczny wytwarza napięcie równe A. 6 V B. 9 V C. 12 V D. 18 V. Zadanie 4 Karol uderzył młotem w stalową prostą szynę. Darek, znajdujący się 340 m od Karola i trzymający ucho przy szynie, usłyszał uderzenie młotem dwukrotnie w odstępie 0,932 sekundy. Oznacza to, że dźwięk w szynie rozchodził się z prędkością o średniej wartości A. 318,35 m/s B m/s C. 364,86 m/s D. 175,98 m/s. Zadanie 5 Czterech robotników podniosło za pomocą nieruchomych bloków jednakowe paczki styropianu. Pierwszy z nich wciągnął paczkę na pierwsze piętro w czasie 30 sekund, drugi na drugie piętro w czasie 50 sekund, trzeci na trzecie piętro w czasie 1 minuty, a czwarty na czwarte piętro w czasie 1,5 minuty. Każde piętro ma wysokość 3 m. Z największą mocą pracował robotnik A. pierwszy B. drugi C. trzeci D. czwarty. Zadanie 6 Fale elektromagnetyczne o częstotliwości 80 MHz i 10 GHz rozchodzą się w próżni. Długość fali o częstotliwości 80 MHz stanowi A. 13% długości fali o częstotliwości 10 GHz B. 25% długości fali o częstotliwości 10 GHz s. 2/12 F 3

3 C. 113% długości fali o częstotliwości 10 GHz D. 125% długości fali o częstotliwości 10 GHz. Zadanie 7 Kolista tarcza o promieniu o długości 6 cm może wirować wokół osi przechodzącej przez jej środek. Najmniejsza liczba pełnych obrotów tarczy w ciągu sekundy to 4, a największa to 8. Najmniejsza i największa wartość prędkości punktu leżącego na brzegu tarczy względem ściany pokoju, w którym znajduje się wirująca tarcza, wynosi A. ok. 1,5 m/s, ok. 3 m/s B. ok. 3 m/s, ok. 1,5 m/s C. ok. 48,3 m/s, ok. 24,2 m/s D. ok. 15,1 m/s, ok. 30,2 m/s. Zadanie 8 Promień światła biegnie kolejno w trzech ośrodkach I, II, III, tak jak zostało to przedstawione na rysunku obok. Między wartościami prędkości v I, v II, v III z jakimi światło rozchodzi się w tych ośrodkach, zachodzą związki A. v I <v II, v II >v III B. v I >v II >v III C. v I <v II <v III D. v 1 >v II, v II <v III. I II III Zadanie 9 Po przejściu światła przez soczewkę o zdolności skupiającej 4D, ustawioną w odległości 30cm od przedmiotu, powstanie obraz A. pozorny, odwrócony B. pozorny, prosty C. rzeczywisty, odwrócony D. rzeczywisty, prosty Zadanie 10 Żaróweczki w sznurze lampek choinkowych mają stały opór elektryczny i są połączone szeregowo. Jedną z nich zastąpiono żaróweczką dostosowaną do takiego samego napięcia jak żaróweczki w sznurze, ale o mniejszej mocy nominalnej. Natężenie prądu płynącego w sznurze lampek po zamianie żaróweczki, w porównaniu z natężeniem prądu płynącego przed zamianą, będzie A. takie samo, a napięcie między końcami włókien niewymienionych żaróweczek będzie mniejsze niż przed zamianą B. mniejsze, także napięcie między końcami włókien niewymienionych żaróweczek będzie mniejsze niż przed zamianą C. większe, a napięcie między końcami włókien niewymienionych żaróweczek będzie mniejsze niż przed zamianą D. takie samo, a napięcie między końcami włókien niewymienionych żaróweczek będzie większe niż przed zamianą. Zadanie 11 Magnes sztabkowy został zawieszony na sprężynie w pobliżu elektromagnesu w taki sposób, że osie symetrii elektromagnesu i magnesu są równoległe względem siebie (patrz rys. obok). Gdy w obwodzie elektrycznym płynie prąd, którego natężenie ma stałą wartość to A. położenie magnesu się nie zmienia B. magnes jest przyciągany do elektromagnesu C. magnes jest odpychany od elektromagnesu D. magnes wykonuje drgania. N S Zadanie 12 Dwie kulki o masach m 1 i m 2 wykonane z przewodnika elektrycznego zawieszono obok siebie na jedwabnych sznurkach o jednakowej długości. Po naelektryzowaniu kulki o masie m 1 ładunkiem q 1, a kulki o masie m 2 ładunkiem q 2, kulki zbliżyły się do siebie i sznurki utworzyły z pionem kąty o różnej mierze. Wynika z tego, że masy kulek A. były takie same, a ładunki elektryczne kulek takiego samego znaku, ale nie koniecznie q 1 q 2 B. były różne, a ładunki elektryczne kulek takiego samego znaku i wartości C. były takie same, a ładunki elektryczne kulek różnego znaku i na pewno q 1 q 2 D. były różne, a ładunki elektryczne kulek różnego znaku, ale niekoniecznie q 1 q 2. s. 3/12

4 Zadanie 13 Ciało, na które działają siły równoważące się, A. na pewno pozostaje w spoczynku B. na pewno porusza się ruchem jednostajnym C. na pewno porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym D. porusza się wzdłuż prostej ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku. Zadanie 14 Dwie kulki o masach m I i m II =2m I są połączone naciągniętą gumą. Po przepaleniu gumy kulki zaczną się poruszać A. w przeciwne strony z prędkościami o takich samych wartościach B. w przeciwne strony z prędkościami, których wartości spełniają równanie v I =2v II C. w przeciwne strony z prędkościami, których wartości spełniają równanie v II =2v I D. w dowolnych kierunkach z prędkościami o dowolnych wartościach. Zadanie 15 Księżniczka zamknięta w wieży, upuściła z jej szczytu w jednakowych odstępach czasu trzy kamienie. Ruch spadających kamieni względem siebie był ruchem A. jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym B. niejednostajnie przyspieszonym prostoliniowym C. jednostajnym prostoliniowym D. jednostajnie opóźnionym prostoliniowym. s. 4/12

5 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1 (0 7 p.) Brat wyszedł z psem na spotkanie wracającej do domu siostrze, gdy ta miała do pokonania jeszcze 2 km drogi. Każde z rodzeństwa szło z prędkością o średniej wartości równej 5 km/h. Oblicz: a) drogę jaką pokonał pies do momentu spotkania się rodzeństwa, jeżeli cały czas biegał między nimi tam i z powrotem z prędkością o średniej wartości 18 km/h, b) średnią wartość prędkości siostry względem brata, jeśli rodzeństwo zbliżało się do siebie wzdłuż tej samej prostej. Obliczenia i rozwiązanie uzasadnij. Miejsce na rozwiązanie i odpowiedzi. s. 5/12

6 Zadanie 2 (0 8 p.) Przesuwający się po poziomej podłodze klocek o masie 1kg uderza w ułożoną poziomo sprężynę przymocowaną jednym końcem do ściany (patrz rys.) i zatrzymuje się w momencie, gdy sprężyna jest ściśnięta o 10cm. Wiadomo, że sprężyna ta rozciąga się o 1m, gdy wartość działającej na nią poziomej siły wynosi 10N, zaś klocek porusza się po podłodze ruchem jednostajnym prostoliniowym, gdy działająca na niego siła o kierunku równoległym do podłogi ma wartość równą 2,5N. Oblicz wartość prędkości klocka w chwili, gdy uderzył on w sprężynę. Przyjmij, że średnia wartość siły, z jaką sprężyna działa na klocek to średnia arytmetyczna najmniejszej i największej wartości tej siły. Obliczenia i rozwiązanie uzasadnij. Miejsce na rozwiązanie i odpowiedzi. s. 6/12

7 Zadanie 3 (0 8 p.) Wyładowanie elektryczne między powierzchnią Ziemi a chmurą (uderzenie pioruna) nastąpiło w chwili, gdy napięcie elektryczne między powierzchnią Ziemi a chmurą wynosiło U. Wartość sumaryczna ładunku elektrycznego cząstek przepływających w czasie tego wyładowania między Ziemią i chmurą wyniosła q, a energia jaka wyzwoliła się podczas wyładowania (energia, która zmieniła postać z elektrycznej na inne formy) wystarczyłaby do zagotowania wody o temperaturze początkowej T 0 i masie m ; ciepło właściwe wody c w. a) Posługując się wprowadzonymi w zadaniu symbolami wielkości fizycznych przedstaw równanie opisujące masę wody, którą można by zagotować dzięki energii, która wyzwoliła się podczas uderzenia pioruna (przyjmij, że napięcie elektryczne między Ziemią a chmurą nie zmieniało się w czasie wyładowania). b) Oblicz masę wody, jaką można by zagotować wykorzystując 80% energii wyzwolonej podczas uderzenia pioruna. Przyjmij, że napięcie elektryczne między Ziemią i chmurą wynosiło U 1MV, wartość bezwzględna ładunku elektrycznego cząstek przepływających między Ziemią i chmurą q 40 C, ciepło właściwe wody c 4,2 kj/(kg C), początkowa temperatura wody T 20 C. w 0 c) Oblicz objętość wody o masie takiej jak masa wody obliczona w podpunkcie b); wynik podaj w litrach. Obliczenia i rozwiązanie uzasadnij. Miejsce na rozwiązanie i odpowiedzi. s. 7/12

8 Zadanie 4 (0 7 p.) Obraz przedmiotu otrzymany za pomocą soczewki rozpraszającej jest prosty, pozorny i dwukrotnie mniejszy niż rozmiar przedmiotu. Przedmiot został ustawiony w odległości 10 cm od soczewki. Na znajdującym się poniżej rysunku przedmiot został przedstawiony jako strzałka. a) Na zamieszczonym poniżej rysunku zaznacz położenie soczewki i wykonaj konstrukcję powstawania obrazu przedmiotu (strzałki). b) Oblicz odległość obrazu przedmiotu (strzałki) od soczewki. c) Oblicz zdolność skupiającą soczewki użytej do otrzymania obrazu przedmiotu (strzałki). Wynik podaj w dioptriach. Obliczenia i rozwiązanie uzasadnij. Miejsce na rozwiązanie i odpowiedzi. oś optyczna soczewki s. 8/12

9 BRUDNOPIS NIE PODLEGA OCENIE s. 9/12

10 BRUDNOPIS NIE PODLEGA OCENIE s. 10/12

11 BRUDNOPIS NIE PODLEGA OCENIE s. 11/12

12 BRUDNOPIS NIE PODLEGA OCENIE s. 12/12

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Pieczęć Kod ucznia Wypełnić po rozkodowaniu pracy! (imię i nazwisko) Razem WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA GIMNAZJALISTÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Drogi Uczniu! ETAP WOJEWÓDZKI Witaj na wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2013/2014 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: finał wojewódzki 10 marca 2014 r. 90 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone Standardy wymagań egzaminacyjnych po gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Matury z Fizyki - CKE

Matury z Fizyki - CKE Matury z Fizyki - CKE Rok Poziom podstawowy Poziom rozszerzony str 1 2002 Brak Wahadło matematyczne. marzec Studenci dokonali tabela PR- 2 2002 maj Koszykarz rzucił piłkę na boisko rysunek rzutu poziomego

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z FIZYKI W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski. Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski. Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Adam Smólski Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

od maja 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA

od maja 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Aneks do informatora maturalnego od maja 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Warszawa 006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi IV. STRUKTURA I FORMA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MFA-R1_1P-08 EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 008 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MFA-R1_1P-08 EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY MAJ ROK 008 Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Gimnazjum

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Gimnazjum Informator o egzaminie eksternistycznym od 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Gimnazjum Warszawa 007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie SPIS

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Liceum ogólnokształcące

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA. Liceum ogólnokształcące Informator o egzaminie eksternistycznym od 007 roku FIZYKA I ASTRONOMIA Liceum ogólnokształcące Warszawa 007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH WYRÓW- NAWCZYCH W

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII MFA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB

FIZYKA. Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB FIZYKA Tomasz Żabiński Emil Bujwid Klasa IIIB Podstawowe jednostki M Kg s A K mol cd metr kilogram sekunda Amper Kelwin mol kandela Metr jest to długość równa 1650763,73 długości fali w próżni promieniowania

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY

WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY WYMAGANIA Z FIZYKI W KLASIE TRZECIEJ NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCY 1. Przykłady elektryzowania ciał przez tarcie. 2. Własności ciał naelektryzowanych. 3. Rodzaje ładunków elektrycznych i ich oznaczenia. 4. Rozróżnianie

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej

ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI. dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1 ZBIÓR ZADAŃ I PYTAŃ Z FIZYKI dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej 2 Uwagi wstępne Niniejszy zbiór zadań i pytań napisany został dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, ale z powodzeniem może być

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z fizyki. (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski

Zbiór zadań z fizyki. (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Zbiór zadań z fizyki (dla gimnazjalistów i nie tylko) Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Piaseczno 2008 1 Zbiór zadań z fizyki. Autor: mgr inż. Roman Paszkowski Wszelkie prawa zastrzeżone. ( to opracowanie

Bardziej szczegółowo