PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Opracowany na podstawie; - Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół -Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania -Podstawy programowej dla gimnazjum z fizyki -Programu nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Zrozumieć samemu świat R. Naprawa,A. Tanajewska, E. Korzeniewska, K.Szczepańska Wyd. HARMONIA Program nauczania fizyki z astronomią realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasie I i II oraz 2 godzin w klasie III. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. 1. CELE PPZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA - bieżące i systematyczne obserwowanie postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie - wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny - motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce - dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia 2. NARZĘDZIA I FORMY POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA prace klasowe kończące każdy dział nauczania - sprawdzanie opanowania wiedzy teoretycznej

2 - sprawdzanie umiejętności stosowania poznanej wiedzy w sytuacjach problemowych -rozwiazywanie zadań tekstowych krótkie sprawdziany ( kartkówki obejmujące swym zakresem trzy ostatnie lekcje ) wypowiedzi ustne prace domowe ( zadania obserwacyjne, obliczeniowe, polegające na napisaniu krótkiej informacji na podany temat) - aktywność na lekcji - wypowiedzi w czasie lekcji - wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń - rozwiązywanie zadań - umiejętność pracy w grupie prace doświadczalne - wykonywanie doświadczeń na lekcji pod kierunkiem nauczyciela obserwacji - wykonywanie doświadczeń domowych i przedstawianie na lekcji wyników systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego przygotowanie innych prac np. plansz itp. 3. ZASADY OCENIANIA -sprawdziany są obowiązkowe ( uczeń nieobecny powinien go napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ) -sprawdziany są pisemne, zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej -kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie musza być zapowiadane oceny klasyfikacyjne wystawiane są z ocen cząstkowych. Oceny te nie stanowią średniej arytmetycznej

3 - oceny z prac pisemnych mają decydujące znaczenie przy wystawianiu oceny śródrocznej i oceny rocznej uczeń ma prawo do poprawienia oceny lub zaliczenia materiału w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wszystkie prace klasowe pozostają u nauczyciela z możliwością wglądu dla rodziców, opiekunów, uczniów przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej brane są pod uwagę stopnie z poszczególnych form działalności ucznia ( różna waga ) 4. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIEĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który -posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programu nauczania stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach nietypowych ( problemowych ) podejmuje próby formułowania własnych hipotez dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk fizycznych -wyszukuje materiały, wykonuje prace dodatkowe np. plansze dydaktyczną, modele Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń,który w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe -zdobytą wiedzę stosuje w sytuacjach nowych -potrafi zaplanować i przeprowadzić proste doświadczenie fizyczne -zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki oraz sprawnie się nimi posługuje przy minimalnej pomocy nauczyciela - aktywnie uczestniczy w zajęciach systematycznie odrabia prace domowe Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który -opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania -potrafi wyjaśnić ćwiczenia i pokazy wykonywane na lekcjach

4 -poprawnie analizuje zjawiska, przyczyny i skutki zdarzeń oraz wyciąga z nich wnioski -rozwiązuje proste zadania obliczeniowe wg /g podanego wzoru Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który -opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania -opisuje zjawiska fizyczne omawiane na zajęciach w sposób schematyczny i schematyczny -rozwiązuje zadania obliczeniowe o niskim stopniu trudności ( bez znajomości wzorów) -wykorzystuje w praktyce poznane reguły i i zjawiska, czasem z pomocą nauczyciela Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który -ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania - zna podstawowe zjawiska fizyczne, wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności -potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne -ma trudności ze zrozumieniem nowych treści -wymaga ustawicznej aktywizacji i stymulacji ze strony nauczyciela Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który - nie opanował wiadomości w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki - nie umie opisywać zjawisk fizycznych prezentowanych na zajęciach - nie wykonuje prostych zadań obliczeniowych, nie zna podstawowych pojęć fizycznych -nie pracuje systematycznie i nie podejmuje wysiłku w celu opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności 5. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW FIZYKI - Materia i jej właściwości - Energia w zjawiskach cieplnych - Statyka (masa, ciężar, siła ) - Drgania i fale ( akustyka ) -Kinematyka -Optyka- światło i odwzorowywania optyczne

5 -Dynamika -Praca, moc, energia -Elektryczność -Magnetyzm MATERIA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI ( 2 ) ( 3 ) dobra ( 4) Wymagane wiadomości i umiejętności - rozróżnia ciała fizyczne w trzech stanach skupienia -podaje przykłady ciał stałych, ciekłych i gazowych w otoczeniu -zna podstawowe właściwości ciał stałych podczas ogrzewania i oziębiania -rozumie proces zamarzania (lód),topnienia (woda) -wie jakie jest przeznaczenie termometru -umie odczytać temperaturę (skala C) -rozumie znaczenie wody dla życia człowieka, zna zasady jej ochrony -wie z jakich podstawowych gazów składa się powietrze -zna pojęcie ciśnienia jako siłę nacisku -odczytuje wskazania ciśnienia atmosferycznego na barometrze -wie na czym polega siła wyporu (podaje przykłady ciał pływających) jak na ocenę dopuszczającą (2) + -zna podstawowe właściwości ciał fizycznych -wie jaka jest temperatura wrzenia wody -posługuje się termometrem, wie jaka jest jego budowa -wskazuje w naczyniu miejsce swobodne cieczy -opisuje proces parowania, wrzenia na przykładzie wody -umie stworzyć mieszaniny różnych ciał fizycznych -wie jakie są podstawowe ciecze mieszające się i nie mieszające się -opisuje jak zachowuje się ciecz w naczyniach połączonych -zna podstawowe właściwości gazów ( wpływ temperatury na ich rozszerzalność, ściśliwość ) -zna warunki pływania i tonięcia ciał fizycznych jak na ocenę dostateczną (3) + -umie obliczyć objętość ciał stałych o regularnych kształtach -wyjaśnia wpływ temperatury na stany skupienia wody -operuje pojęciem topnienie, parowanie,wrzenie (na przykładzie wody) -tworzy mieszaniny różnych ciał fizycznych (wyjaśnia znaczenie tego procesu w życiu codziennym) -zna różne rodzaje termometrów w zależności od przeznaczenia (porównuje podziałki ) -wskazuje naczynia połączone w otoczeniu -omawia działanie prasy hydraulicznej, sieci wodociągowej..) -wie jak zachowuje się gaz ( powietrze ) pod wpływem ogrzewania i oziębiania ; powstanie wiatru

6 -wie od czego zależy ciśnienie atmosferyczne -mierzy ciśnienie za pomocą barometru -demonstruje zachowanie ciała stałego zanurzonego w cieczy zgodnie z prawe Archimedesa ( wyjaśnia zasadę pływania ciał) -omawia cechy siły wyporu i siły ciężkości bardzo dobra (5 ) -umie mierzyć objętość ciał o nieregularnych kształtach ( przy użyciu cylindra) -wie jak powstaje w przyrodzie ;grad, śnieg mgła -wyjaśnia zjawisko rosy ( proces parowania-skraplania) -zna pojęcie mieszanina, roztwór -wie jak zbudowane są kryształy i polikryształy -umie wyjaśnić ściśliwość i rozprężliwość powietrza -wie co to jest gęstość ciała (omawia na przykładzie dwóch cieczy) -wykonuje i omawia doświadczenie prezentujące różnice gęstości cieczy -zna prawo Pascala ( zna jednostkę pomiaru ciśnienia 1 Pa) -oblicza ciśnienie za pomocą wzoru -wie od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne -podaje przykłady zastosowania prawa Archimedesa -zna zasadę działania studni artezyjskiej - samodzielnie prowadzi obserwację np., hodowli kryształków soli, cukru -umie wykonać wg instrukcji nauczyciela wykres ciśnienia ( np., po miesięcznych odczytach z barometru w klasie ) STATYKA (2 ) ( 3 ) -wie co to jest masa ciała fizycznego (porównuje ilość substancji dwóch ciał ) -wie jakie są skutki działania siły grawitacji -prawidłowo używa pojęcia ciężar ciała -dokonuje pomiaru masy ciał za pomocą wagi ( 1kg, o,5 kg) -rozpoznaje i nazywa różne wagi.zna ich zastosowanie -umie wskazać kierunek i zwrot działania siły ciężkości -wyznacza wektory działania sił (graficznie) jak na ocenę dopuszczającą (2 ) -wie na czym polega siła grawitacji -porównuje masy ciał, wyznacza ich ciężar (waga laboratoryjna )

7 dobra (4) bardzo dobra ( 5 ) -przelicza jednostki masy i siły -zna budowę siłomierza -samodzielnie wskazuje kierunek, zwrot, punkt przyłożenia siły (kreśli wektory ) -wie co to jest siła wypadkowa dwóch sił -dodaje i odejmuje wektory dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej jak na ocenę ( 3 ) + -oblicza ciężar ciała w sytuacjach zadaniowych -rozumie od czego zależy ciężar ciała -mierzy ciężar ciała za pomocą siłomierza -wyznacza masę ciała za pomocą dżwigni dwustronnej -zna jednostkę siły- zamienia jednostki masy na jednostki siły (1N) -przedstawia za pomocą wektora siły równoważące się -samodzielnie określa cechy siły -umie graficznie przedstawić siły(kreśli wektory sił wypadkowych, równoważących się.) -sprawnie posługuje się siłomierzem -oblicza wartość siły ciężkości na podstawie masy ciała (wg wzoru) KINEMATYKA opis ruchu (2) (3) -rozróżnia pojęcie tor ruchu i droga -klasyfikuje ruchy ze względu na kształt toru ; prostoliniowy, krzywoliniowy, kołowy -rysuje wektor przemieszczenia ciała fizycznego -zna jednostki czasu -wie co to jest prędkość i jaka jest jej jednostka pomiaru (korzysta z planszy) -wyznacza doświadczalnie średnią wartość prędkości biegu lub pływania jak na ocenę (2) + -opisuje ruch ciała w określonym układzie odniesienia (mapa) -na podstawie wykresu, rozkładu jazdy pociągów-odczytuje drogę przebytą przez ciało w różnych odstępach czasowych -zamienia wartości km/h na m/s ( z pomocą ) -opisuje ruch poprzez wielkość wektorowa

8 -planuje podróż na podstawie mapy i oszacowuje prędkość średnią -podaje przykłady ruchu jednostajnie przyspieszonego i opóżnionego dobra (4) bardzo dobra (5) jak na ocenę (3) + --oblicza drogę przebyta przez ciało ( wykres) -na osi liczbowej przedstawia przemieszczenie ciała -oblicza wartość przemieszczenia w różnych jednostkach z pomocą planszy -podaje przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego (np. klepsydry piaskowa, zegar słoneczny ) -wie co to jest prędkość chwilowa (podaje przykłady) -wie co to jest prędkość średnia -rozwiązuje zadania o niskim stopniu trudności -potrafi interpretować prosty wykres ( odczytać dane) -wykonuje zadania obliczeniowe wg wzoru ( v=s/t) -rozumie co znaczy zerowa wartość przyspieszenia -przelicza samodzielnie jednostki czasu i drogi -rozwiązuje zadania problemowe ( np. plan podróży z użyciem mapy oblicza drogę, prędkość.) -wykonuje pomoce na rzecz pracowni- plansze wzorów, jednostek miar nietypowych np. stopa węzeł.. DYNAMIKA -wie na czym polega obliczanie siły wypadkowej poprzez składanie dwóch (2) sił o tym samym kierunku -odczytuje na siłomierzu wartość dwóch sił równoważących się -określa dynamiczne skutki działania sił -rozumie znaczenie siły tarcia dla ruchu ciał jak na ocenę (2) + (3) -rozumie termin ;bezwładność ciała -wie jakie znaczenie ma siły oporu (np. powietrza) dla ruchu -opisuje zachowanie ciał zgodnie z I zasadą dynamiki Newtona -rozumie termin siła ciężkości i zna kierunek jej działania ( w dół) -oblicza jej wartość na podstawie masy ciała (w 1N) dobra -jak na ocenę (3) +

9 (4) -wykonuje doświadczenia dowodzące bezwładności ciał -wie jak zachowuje się ciało według drugiej zasady dynamiki (przyspieszenie ) -wyjaśnia zasadę działania podstawowych maszyn prostych ( dżwignia, kołowrót.) -zna termin ;akcja i reakcja bardzo dobra (5) -wie jak zachowuje się ciało zgodnie z i zasadą dynamiki -oblicza przyspieszenie ciała wg wzoru ( pomocą nauczyciela ) -opisuje na przykładach zachowanie dwóch ciał zgodnie z III zasadą dynamiki -podaje przykłady z otoczenia akcji i reakcji ciał -umie wyjaśnić z punktu widzenia zasad dynamiki zachowanie się ciał w różnych sytuacjach -wykonuje przy współpracy nauczyciela plansze np. prezentującą zasadę działania silnika odrzutowego PRACA, MOC, ENERGIA (2) (3) dobra (4) -podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym -porównuje różne urządzenia pod względem mocy z jaką pracują -wyjaśnia co to znaczy, ze ciało posiada energie mechaniczną -podaje przykłady ciał w otoczeniu, które mają energię potencjalną (czyli są zdolne do wykonania pracy) -opisują zasadę działania dżwigni jak na ocenę (2) + -podaje warunki jakie są niezbędne do wykonania pracy (moc, przesunięcie) -wyjaśnia co to znaczy, że urządzenia pracują z różną mocą -wie,kiedy energia potencjalna zamienia się w kinetyczną (przemiany omawia na przykładzie np. silnik) -zna maszyny proste np. blok,kołowrót.) -wyjaśnia jak ułatwiają człowiekowi pracę jak na ocenę (3) + -oblicza pracę według wzoru W=F.s -potrafi obliczyć moc korzystając z definicji -wie,ze o mocy urządzenia decyduje praca wykonana w jednostce czasu

10 -na przykładach omawia zmiany energii potencjalnej na kinetyczną i odwrotnie -wie,ze energię kinetyczną maja ciała w ruchu -zna warunek równowagi dżwigni bardzo dobra (5) -rozwiązuje proste zadania (bez przekształcania wzorów ) na obliczenie wykonanej pracy,mocy -zna jednostki 1J i 1W -odczytuje moc urządzeń korzystając z tablic, wykresu -zna zasadę zachowania energii -rozumie energię jako sumę energii potencjalnej i kinetycznej -omawia przemiany energii (przy pomocy planszy) -sprawnie przelicza jednostki pomiaru mocy 1W 1kW, pracy, energii -wykonuje modele maszyn prostych z zestawu elementów do montażu - korzysta z literatury (biblioteka szkolna )-poznaje i prezentuje klasie historię tworzenia maszyn prostych itp. PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH (2) (3) dobra (4) -podaje przykłady sztucznych i naturalnych zródeł ciepła -wie jakie materiały dobrze przewodzą ciepło -umie odczytać wskazania termometru laboratoryjnego -opisuje wymianę powietrza w pomieszczeniu (wie,że ciepłe jest lżejsze od zimnego) -zna budowę termosu (rozumie pojęcie próżnia) -wie jak ciepła para (spalanie) porusza tłok w maszynie parowej -rozumie znaczenie wietrzenia pomieszczeń dla zdrowia jak na ocenę dopuszczającą (2) + -umie przy pomocy schematu wytłumaczyć zasadę działania i przemiany energii w maszynie parowej -wie na czym polega odbiór energii cieplnej przez promieniowanie i przewodzenie -rozumie pojęcie izolator wskazuje materiały izolujące ciepło -umie wytłumaczyć ruch powietrza w przyrodzie (zjawisko wiatr) -wie na czym polega rozszerzalność metali pod wpływem ogrzewania jak na ocenę dostateczną (3) + -opisuje przepływ ciepła (energii ) od ciała o wyższej temperaturze do

11 ciała o niższej przy zetknięciu tych ciał -tłumaczy zjawisko konwekcji -wie na czym polega parowanie sublimacja i resublimacja.. -opisuje związki między temperaturą a stanami skupienia ciał -podaje skutki dużej wartości ciepła właściwego wody dla klimatu bardzo dobra (5) - posługuje się tabela przy odczytywaniu ciepła właściwego ciał -opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji -przedstawia przemiany energii cieplnej na energie mechaniczna w silnikach spalinowych -zna i wyjaśnia I zasadę termodynamiki -wie na czym polega i tworzy bilans cieplny dla wody -przygotowuje prezentację np.. na temat historii lotów balonowych -umie odczytywać z tablic temperaturę wrzenia różnych ciał fizycznych -rozwiązuje zadania problemowe np. dlaczego lód pływa po wodzie AKUSTYKA - DRGANIA I FALE (2) (3) dobra (4) -wskazuje różne żródła dzwięku -prezentuje ruch drgający (na przykładzie wahadła matematycznego -wie jak powstaje fala ( ruch powietrz)-wskazuje najwyższe i najniższe jej wychylenie (amplituda ) -wie na czym polega zjawisko echa -zna zasadę obsługi urządzeń nagrywających dźwięk -rozumie potrzebę ochrony słuchu przed hałasem jak na ocenę dopuszczającą (2) + -wie co to jest kamerton -rozumie pojęcie rezonans akustyczny -odczytuje z wykresu amplitudę, okres w ciele drgającym -umie opisać zjawisko powstawania pogłosu -opisuje podstawowe cechy dźwięku ( natężenie, wysokość) -zna budowę ucha ; zna rolę błony bębenkowej -zna podstawowe zasady higieny słuchu jak na ocenę dostateczną (3) + -wie jakie są rodzaje fal -opisuje zjawisko jakim ulegają fale - załamania, ugięcia,interferencji fal

12 bardzo dobra (5) -wie jaki jest zakres (progi ) słyszalności człowieka -wie co to są ultra i infradźwięki jak na ocenę dobrą ( 4 ) -wie jaka jednostka mierzy się natężenie i częstotliwość dźwięku -opisuje znaczenie pudła rezonansowego w gitarze -zna dawne sposoby rejestracji fali dźwiękowej (gramofon, taśma ) -omawia mechaniczne wytwarzanie dźwięku w różnych instrumentach -odczytuje z tablic z jaka prędkością rozchodzi się dźwięk w różnych ośrodkach -planuje i wykonuje doświadczenia z powstawaniem fal mechanicznych -omawia przy użyciu symulacji komputerowej zakłócenia fal -wykonuje np. model instrumentu perkusyjnego ( grzechotki, kołatki.) OPTYKA ŚWIATŁO I ODWZOROWYWANIA OPTYCZNE (2) (3) dobra (4) -zna naturalne i sztuczne zródła światła -wie jak powstaje cień (zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła -rozróżnia zwierciadła ;płaskie wypukłe, wklęsłe -wie czym różni się zwierciadło od soczewki -prezentuje (laser)odbicie światła -zna podstawowe przyrządy optyczne jak na ocenę dopuszczającą (2) + -wie czym różni się odbicie od rozproszenia światła -demonstruje zjawisko powstawania cienia i półcienia (rzutnik ) -zna zastosowanie zwierciadeł -zna soczewki nazywa ze względu na wypukłości -wyjaśnia ich zastosowanie w przyrządach optycznych - wie jak wygląda pryzmat ( prezentuje rozszczepienie światła ) -wymienia barwy w widmie jak na ocenę (3) + -wyjaśnia zjawisko powstania półcienia -wie na czym polega zaćmienie Słońca -prezentuje zjawisko załamania światła przez różne ciała fizyczne -omawia powstanie tęczy (plansza. Pokaz) -rozróżnia soczewki skupiające, rozpraszające

13 bardzo dobra (5) -wie do czego służy mikroskop -zna budowę oka (model )- soczewka i jej znaczenie -wie jak światło załamuje się w oku krótkowidza i dalekowidza -wyjaśnia znaczenie korygowania wad wzroku ( zastosowanie soczewek - plansze) -wie na czym polega zaćmienie Księżyca -wyjaśnia zjawiska złudzeń optycznych -zna zasady higieny wzroku, wie jak prawidłowo powinno być oświetlone miejsce pracy -umie doświadczalnie zaprezentować zdolność skupiającą soczewki -potrafi graficznie przedstawić obraz pozorny w lustrze -wie jak działają różne urządzenia optyczne np. foliogram, mikroskop ) ELEKTRYCZNOŚĆ (2) (3) dobra (4) -wie na czym polega elektryzowanie ciał (pocieranie) -wie jak oddziałują ładunki - zna zagrożenia wyładowań elektrycznych (burza) -wyjaśnia poprzez zastosowanie jak działa bateria -zna podstawowe symbole elektryczne -potrafi zbudować prosty obwód (rysuje go za pomocą symboli) -wie jakie elementy wchodzą w skład domowej instalacji elektrycznej -zna przeznaczenie bezpiecznika -umie obsłużyć bezpiecznie domowy sprzęt elekt. jak na ocenę dopuszczającą (2) + -umie naelektryzować dwa przedmioty przez dotyk i pocieranie -wie jak zbudowany jest i do czego służy piorunochron -zna różne żródła prądu (bateria, akumulator, silnik ) -umie zbudować różne obwody elektryczne -rozróżnia połączenie szeregowe i równoległe odbiorniki -zna różne rodzaje bezpieczników -wie jak się zachować w sytuacjach zagrażających 9uszkodzone urządzenia..) -rozumie na czym polega przepływ prądu jak na ocenę dostateczną (3) + -wie że prąd to przepływ ładunków elektrycznych -wyjaśnia zasadę działania baterii

14 bardzo dobra (5) -zna izolatory i przewodniki prądu -wyjaśnia zasadę działania domowej instalacji elektrycznej -umie odczytać natężenie i napięcie w domowym sprzęcie elektrycznym -wie jak włączyć do obwodu woltomierz i amperomierz -zna różne rodzaje elektrowni -umie wyjaśnić zjawisko burzy i pioruna -umie zbudować obwody w połączeniu odbiorników szeregowo i równolegle -oblicza pracę prądu elektrycznego - zna jednostki 1A, 1W -wie jak udzielić pomocy przy porażeniu prądem - oblicza koszt zużytej energii elektrycznej ( interpretuje dane na rachunku za energię elektryczną ) -montuje model dzwonka elektrycznego -buduje obwody elektryczne wg podanego schematu -potrafi rozwiązać zadania problemowe MAGNETYZM (2) (3) dobra (4) -wie jakie jest przeznaczenie magnesów -wskazuje bieguny magnetyczne -wykrywa pole magnetyczne przy użyciu igły magnetycznej -rozróżnia magnez od elektromagnesu -wie do czego służy i jak jest zbudowany kompas jak na ocenę dopuszczającą (2) + -rozróżnia magnesy sztabkowe i podkowiaste -rysuje kształt linii pola magnetycznego -wie,że Ziemia jest naturalnym magnesem umie zbudować prosty elektromagnes -potrafi określić linie pola magnetycznego za pomocą opiłków żelaznych -wie do czego służy transformator- omawia jego budowę jak na ocenę dostateczną (3) + -wie jak ustawia się igła w polu magnetycznym -demonstruje pole magnetyczne wokół przewodnika przez,który płynie prąd

15 bardzo dobra (5) -omawia działanie silnika prądu stałego -omawia różnicę prądu przemiennego i stałego -wie ja k przesyła się energię ( znaczenie transformatora) -rozumie potrzebę oszczędzania energii -wyjaśnia zastosowanie elektromagnesów w różnych dziedzinach życia (medycyna, złomowiska,głośniki.) -wie jak zbudowana jest prądnica (model ) -zna zasadę działania telefonu komórkowego -wie co to jest fala elektromagnetyczna -wskazuje zastosowanie fal elektromagnetycznych -omawia przy pomocy planszy powstawanie fali i jej zastosowanie przy porozumiewaniu się na odległość. -opisuje pole magnetyczne Ziemi (wyjaśnia zjawiska przyrodnicze typu zorza polarna ) -wykonuje doświadczenia z magnesami trwałymi

16

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia ODDZIAŁYWANIA DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie I- ej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Fizyka jako nauka przyrodnicza.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy II gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI dla klas I-III Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1.Wewnątrzszkolny system oceniania. 2.Podstawę programową. Cele edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA I Budowa materii Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia. Uczeń: rozróżnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii.

Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV I. Oddziaływania II. Właściwości i budowa materii. Koło ratunkowe fizyka moduł I - IV Opanowanie zawartych poniżej wiadomości i umiejętności umożliwia otrzymanie oceny dopuszczającej jako poprawy oceny niedostatecznej. I. Oddziaływania odróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Wymagania Temat lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów podstawowe Ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA II Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/ Uwagi 5. Siły w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum. kl. III Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. III Semestr I Drgania i fale Rozpoznaje ruch drgający Wie co to jest fala Wie, że w danym ośrodku fala porusza się ze stałą szybkością Zna pojęcia:

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki

Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki Klasa II Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji i podręcznika Świat fizyki 6. Praca. Moc. Energia 6.1. Praca mechaniczna podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym podaje jednostkę pracy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

WYKONUJEMY POMIARY. Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który : WYKONUJEMY POMIARY Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : wie, w jakich jednostkach mierzy się masę, długość, czas, temperaturę wie, do pomiaru jakich wielkości służy barometr, menzurka i siłomierz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI NAUCZYCIEL PROWADZĄCY MGR EWELINA KISZKA WIADOMOŚCI WSTĘPNE na ocenę dopuszczającą / dostateczną uczeń: rozumie pojęcia: materia, ciało fizyczne, substancja chemiczna, zjawisko

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne- kl. I

Wymagania edukacyjne- kl. I mgr Szczeklik Jerzy MOS Łysa Góra 2015/2016 Wymagania edukacyjne Wstęp: Wymagania edukacyjne- kl. I Nauka, metoda naukowa, nauki przyrodnicze, Mierzenie, jednostki miar, wzorce jednostek Ruch i siły: Tor

Bardziej szczegółowo

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09

Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Program nauczania fizyki w klasach IIIb, IIIe, IIIf gimnazjum, B.Sagnowska G1/09 Wymagania edukacyjne na oceny klasyfikacyjne z przedmiotu fizyka dla uczniów z klas 3b, 3e, 3f na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania. prostych zadań obliczeniowych.

Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania. prostych zadań obliczeniowych. Wymagania edukacyjne klasa II - FIZYKA Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę programową. Podstawa programowa Cele

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM WYMAGAŃ wymagania konieczne wymagania podstawowe wymagania rozszerzające wymagania dopełniające wymagania wykraczające STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce.

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM. ENERGIA I. NIEDOSTATECZNY - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM ENERGIA - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, kiedy jest wykonywana praca mechaniczna. - Wie, że każde urządzenie

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot. fizyka Klasa pierwsza... druga... trzecia... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot fizyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. I Semestr I Oddziaływania Wymienia zjawiska przyrodnicze występujące w najbliższym otoczeniu Wie co to jest ciało fizyczne i substancja Podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 2. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 1. Dynamika Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe.

Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Przedmiotowe ocenianie z fizyki klasa III Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania 1 Rozkład materiału nauczania Temat lekcji i główne treści nauczania Liczba godzin na realizację Osiągnięcia ucznia R treści nadprogramowe Praca eksperymentalno-badawcza Przykłady rozwiązanych zadań (procedury

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne na dana ocenę z fizyki dla klasy III do serii Spotkania z fizyką wydawnictwa Nowa Era 1. Drgania i fale Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1

Rok szkolny 2017/2018; [MW] strona 1 Ogólny rozkład godzin Przedstawienie planu nauczania, przedmiotowego systemu oceniania oraz powtórzenie wiadomości z klasy I. 8 Praca, moc, energia 13 Termodynamika 10 Elektrostatyka 8 Prąd elektryczny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III a Gimnazjum Rok szkolny 2016/17 Wymagania ogólne: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. I

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. I Wymagania edukacyjne Fizyka klasa I (dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych do ich potrzeb i możliwości) Dział I: Świat fizyki L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI Gimnazjum WYMAGANIA PODSTAWOWE ( OCENA dopuszczająca, dostateczna) Uczeń : Zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych Zna jednostki wielkości fizycznych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyką. Zasoby. Zasoby. Aktywności

Spotkania z fizyką. Zasoby. Zasoby. Aktywności 178 - Spotkania z fizyką - kółko fizyczne dla klas III gimnazjum Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_178 Certificates Fora dyskusyjne Quizy Quizy Hot Potatoes Zadania Osoby

Bardziej szczegółowo

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia SIŁY W PRZYRODZIE L.P. DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Wymieniam rodzaje oddziaływań i podaję ich przykłady. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie II- ej. Potrafię podać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. ROZDZIAŁ I. Właściwości materii określa warunki zmian stanu skupienia; określa zmiany stanu skupienia na porównuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Klasa I Lekcja wstępna omówienie programu nauczania i Przedmiotowego Systemu Oceniania Tytuł rozdziału w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Gimnazjum i liceum

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Gimnazjum i liceum Przedmiotowy System Oceniania z fizyki Gimnazjum i liceum Bieżąca ocena osiągnięć ucznia polega na odnotowywaniu postępów i ocenianiu osiągnięć jego pracy na podstawie: - obserwacji aktywności uczniów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I 1. Wykonujemy pomiary programu i celująca)) 1.1. Wielkości fizyczne, które wymienia przyrządy, za

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM z działu POMIARY I JEDNOSTKI zna podstawowe jednostki długości, czasu i masy, potrafi dobrać przyrządy do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016. Klasa I

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016. Klasa I SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA KLAS I-III GM ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa I Nazwa działu Pomiary i jednostki Siły dopuszczającą Wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016. I.

Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016. I. Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016 I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I

Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Świat fizyki Gimnazjum Rozkład materiału - WYMAGANIA KLASA I Lp. 1. Lekcja wstępna Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Wymagania rozszerzone i dopełniające Uczeń: Wymagania z podstawy/

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian)

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 2" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka. klasa druga Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE Fizyka klasa druga Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy.. Formy sprawdzania wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymagań. XII Konkursu z Fizyki. dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. w roku szkolnym 2013/2014 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin wymagań. XII Konkursu z Fizyki. dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego. w roku szkolnym 2013/2014 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin wymagań XII Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjum województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2013/2014 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 2

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 2 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 2 Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Przedmiotowy system oceniania z fizyki kl.ii Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum 1. Ruch i siły. 11 godz. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Ruch jednostajny prostoliniowy.

Bardziej szczegółowo

PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie.

PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PSO jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie. W procesie dydaktycznym oceniane są wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów klasy 2 Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z opinią PPP z fizyki kl.ii Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum 1. Ruch i siły. 11 godz. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Ruch jednostajny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki klasa I Wymagania konieczne (dopuszczająca) wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę podaje zakres pomiarowy przyrządu przelicza jednostki długości, czasu i masy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie I gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI

ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLAS IV VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu wiadomości i umiejętności. 3. Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. w Publicznym Gimnazjum w Rajczy. Zespół Szkół w Rajczy. rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. w Publicznym Gimnazjum w Rajczy. Zespół Szkół w Rajczy. rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Publicznym Gimnazjum w Rajczy Zespół Szkół w Rajczy rok szkolny 2015/2016 Realizowane programy: Spotkania z fizyką wyd. Nowa Era - klasy drugie i trzecie Świat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki dla kl. 1 Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 NAUCZYCIEL: PODRĘCZNIK: mgr Dorota Maj Świat fizyki Wyd. WSiP Na lekcjach fizyki postępy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 016/017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia różne rodzaje oddziaływania ciał na przykładach rozpoznaje oddziaływania bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni 1. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki. Klasa I

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki. Klasa I Wymagania na poszczególne oceny z fizyki Klasa I Wymagania na ocenę dopuszczającą: Uczeń: Pomiary i jednostki zna podstawowe jednostki długości, czasu i masy, potrafi dobrać przyrządy do pomiaru danej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI opracowała Ewa Kędziorska 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania.

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 KONKURSY PRZEDMIOTOWE MKO DLA UCZNIÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Program merytoryczny przedmiotowego konkursu z fizyki dla uczniów gimnazjum I. CELE KONKURSU 1. Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów. Schemat punktowania zadań 1 KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów 0 stycznia 017 r. zawody II stopnia (rejonowe) Schemat punktowania zadań Maksymalna liczba punktów 60. 85% 51pkt. Uwaga! 1. Za poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE

FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE FIZYKA II GIMNAZJUM WYMAGANIA PODSTAWOWE Kinematyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia: tor, droga i wykorzystuje je do opisu ruchu odróżnia ruch prostoliniowy od ruchu

Bardziej szczegółowo

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń:

1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Uczeń: Uczeń: Wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy III gimnazjum I Zasady ogólne: Wymagania ogólne - uczeń: wykorzystuje wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z fizyki dla klasy I:

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z fizyki dla klasy I: Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z fizyki dla klasy I: I. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego, która

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOCHŁOWICACH rok szkolny 2015/2016

ŚWIĘTOCHŁOWICACH rok szkolny 2015/2016 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE III b W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM PUBLICZNYM W ŚWIĘTOCHŁOWICACH rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna: Rozdział 33a ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III Wymagania edukacyjne dla uczniów z opinią PPP Fizyka klasa III 1 Zjawiska i fale elektro 7 godzin Lp Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki 189 - Fizyka - zajęcia wyrównawcze. Jesteś zalogowany(a) jako Recenzent (Wyloguj) Kreatywna szkoła ZP_189 Osoby Uczestnicy Certificates Fora dyskusyjne Głosowania Quizy Zadania Szukaj w forum Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017 ROK SZKOLNY: 2016/2017 Wymagania na ocenę dopuszczająca: wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa I gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wyodrębnia zjawiska fizyczne z kontekstu.

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa I gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wyodrębnia zjawiska fizyczne z kontekstu. Wymagania edukacyjne Fizyka klasa I gimnazjum Dział I: Świat fizyki L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi oraz PSO. Czym zajmuje się fizyka? 2 Pomiary

Bardziej szczegółowo