PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Opracowany na podstawie; - Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół -Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania -Podstawy programowej dla gimnazjum z fizyki -Programu nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Zrozumieć samemu świat R. Naprawa,A. Tanajewska, E. Korzeniewska, K.Szczepańska Wyd. HARMONIA Program nauczania fizyki z astronomią realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasie I i II oraz 2 godzin w klasie III. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. 1. CELE PPZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA - bieżące i systematyczne obserwowanie postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie - wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny - motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce - dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia 2. NARZĘDZIA I FORMY POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA prace klasowe kończące każdy dział nauczania - sprawdzanie opanowania wiedzy teoretycznej

2 - sprawdzanie umiejętności stosowania poznanej wiedzy w sytuacjach problemowych -rozwiazywanie zadań tekstowych krótkie sprawdziany ( kartkówki obejmujące swym zakresem trzy ostatnie lekcje ) wypowiedzi ustne prace domowe ( zadania obserwacyjne, obliczeniowe, polegające na napisaniu krótkiej informacji na podany temat) - aktywność na lekcji - wypowiedzi w czasie lekcji - wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń - rozwiązywanie zadań - umiejętność pracy w grupie prace doświadczalne - wykonywanie doświadczeń na lekcji pod kierunkiem nauczyciela obserwacji - wykonywanie doświadczeń domowych i przedstawianie na lekcji wyników systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego przygotowanie innych prac np. plansz itp. 3. ZASADY OCENIANIA -sprawdziany są obowiązkowe ( uczeń nieobecny powinien go napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ) -sprawdziany są pisemne, zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej -kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie musza być zapowiadane oceny klasyfikacyjne wystawiane są z ocen cząstkowych. Oceny te nie stanowią średniej arytmetycznej

3 - oceny z prac pisemnych mają decydujące znaczenie przy wystawianiu oceny śródrocznej i oceny rocznej uczeń ma prawo do poprawienia oceny lub zaliczenia materiału w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wszystkie prace klasowe pozostają u nauczyciela z możliwością wglądu dla rodziców, opiekunów, uczniów przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej brane są pod uwagę stopnie z poszczególnych form działalności ucznia ( różna waga ) 4. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIEĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który -posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programu nauczania stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach nietypowych ( problemowych ) podejmuje próby formułowania własnych hipotez dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk fizycznych -wyszukuje materiały, wykonuje prace dodatkowe np. plansze dydaktyczną, modele Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń,który w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe -zdobytą wiedzę stosuje w sytuacjach nowych -potrafi zaplanować i przeprowadzić proste doświadczenie fizyczne -zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki oraz sprawnie się nimi posługuje przy minimalnej pomocy nauczyciela - aktywnie uczestniczy w zajęciach systematycznie odrabia prace domowe Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który -opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania -potrafi wyjaśnić ćwiczenia i pokazy wykonywane na lekcjach

4 -poprawnie analizuje zjawiska, przyczyny i skutki zdarzeń oraz wyciąga z nich wnioski -rozwiązuje proste zadania obliczeniowe wg /g podanego wzoru Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który -opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania -opisuje zjawiska fizyczne omawiane na zajęciach w sposób schematyczny i schematyczny -rozwiązuje zadania obliczeniowe o niskim stopniu trudności ( bez znajomości wzorów) -wykorzystuje w praktyce poznane reguły i i zjawiska, czasem z pomocą nauczyciela Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który -ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania - zna podstawowe zjawiska fizyczne, wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności -potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne -ma trudności ze zrozumieniem nowych treści -wymaga ustawicznej aktywizacji i stymulacji ze strony nauczyciela Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który - nie opanował wiadomości w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki - nie umie opisywać zjawisk fizycznych prezentowanych na zajęciach - nie wykonuje prostych zadań obliczeniowych, nie zna podstawowych pojęć fizycznych -nie pracuje systematycznie i nie podejmuje wysiłku w celu opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności 5. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW FIZYKI - Materia i jej właściwości - Energia w zjawiskach cieplnych - Statyka (masa, ciężar, siła ) - Drgania i fale ( akustyka ) -Kinematyka -Optyka- światło i odwzorowywania optyczne

5 -Dynamika -Praca, moc, energia -Elektryczność -Magnetyzm MATERIA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI ( 2 ) ( 3 ) dobra ( 4) Wymagane wiadomości i umiejętności - rozróżnia ciała fizyczne w trzech stanach skupienia -podaje przykłady ciał stałych, ciekłych i gazowych w otoczeniu -zna podstawowe właściwości ciał stałych podczas ogrzewania i oziębiania -rozumie proces zamarzania (lód),topnienia (woda) -wie jakie jest przeznaczenie termometru -umie odczytać temperaturę (skala C) -rozumie znaczenie wody dla życia człowieka, zna zasady jej ochrony -wie z jakich podstawowych gazów składa się powietrze -zna pojęcie ciśnienia jako siłę nacisku -odczytuje wskazania ciśnienia atmosferycznego na barometrze -wie na czym polega siła wyporu (podaje przykłady ciał pływających) jak na ocenę dopuszczającą (2) + -zna podstawowe właściwości ciał fizycznych -wie jaka jest temperatura wrzenia wody -posługuje się termometrem, wie jaka jest jego budowa -wskazuje w naczyniu miejsce swobodne cieczy -opisuje proces parowania, wrzenia na przykładzie wody -umie stworzyć mieszaniny różnych ciał fizycznych -wie jakie są podstawowe ciecze mieszające się i nie mieszające się -opisuje jak zachowuje się ciecz w naczyniach połączonych -zna podstawowe właściwości gazów ( wpływ temperatury na ich rozszerzalność, ściśliwość ) -zna warunki pływania i tonięcia ciał fizycznych jak na ocenę dostateczną (3) + -umie obliczyć objętość ciał stałych o regularnych kształtach -wyjaśnia wpływ temperatury na stany skupienia wody -operuje pojęciem topnienie, parowanie,wrzenie (na przykładzie wody) -tworzy mieszaniny różnych ciał fizycznych (wyjaśnia znaczenie tego procesu w życiu codziennym) -zna różne rodzaje termometrów w zależności od przeznaczenia (porównuje podziałki ) -wskazuje naczynia połączone w otoczeniu -omawia działanie prasy hydraulicznej, sieci wodociągowej..) -wie jak zachowuje się gaz ( powietrze ) pod wpływem ogrzewania i oziębiania ; powstanie wiatru

6 -wie od czego zależy ciśnienie atmosferyczne -mierzy ciśnienie za pomocą barometru -demonstruje zachowanie ciała stałego zanurzonego w cieczy zgodnie z prawe Archimedesa ( wyjaśnia zasadę pływania ciał) -omawia cechy siły wyporu i siły ciężkości bardzo dobra (5 ) -umie mierzyć objętość ciał o nieregularnych kształtach ( przy użyciu cylindra) -wie jak powstaje w przyrodzie ;grad, śnieg mgła -wyjaśnia zjawisko rosy ( proces parowania-skraplania) -zna pojęcie mieszanina, roztwór -wie jak zbudowane są kryształy i polikryształy -umie wyjaśnić ściśliwość i rozprężliwość powietrza -wie co to jest gęstość ciała (omawia na przykładzie dwóch cieczy) -wykonuje i omawia doświadczenie prezentujące różnice gęstości cieczy -zna prawo Pascala ( zna jednostkę pomiaru ciśnienia 1 Pa) -oblicza ciśnienie za pomocą wzoru -wie od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne -podaje przykłady zastosowania prawa Archimedesa -zna zasadę działania studni artezyjskiej - samodzielnie prowadzi obserwację np., hodowli kryształków soli, cukru -umie wykonać wg instrukcji nauczyciela wykres ciśnienia ( np., po miesięcznych odczytach z barometru w klasie ) STATYKA (2 ) ( 3 ) -wie co to jest masa ciała fizycznego (porównuje ilość substancji dwóch ciał ) -wie jakie są skutki działania siły grawitacji -prawidłowo używa pojęcia ciężar ciała -dokonuje pomiaru masy ciał za pomocą wagi ( 1kg, o,5 kg) -rozpoznaje i nazywa różne wagi.zna ich zastosowanie -umie wskazać kierunek i zwrot działania siły ciężkości -wyznacza wektory działania sił (graficznie) jak na ocenę dopuszczającą (2 ) -wie na czym polega siła grawitacji -porównuje masy ciał, wyznacza ich ciężar (waga laboratoryjna )

7 dobra (4) bardzo dobra ( 5 ) -przelicza jednostki masy i siły -zna budowę siłomierza -samodzielnie wskazuje kierunek, zwrot, punkt przyłożenia siły (kreśli wektory ) -wie co to jest siła wypadkowa dwóch sił -dodaje i odejmuje wektory dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej jak na ocenę ( 3 ) + -oblicza ciężar ciała w sytuacjach zadaniowych -rozumie od czego zależy ciężar ciała -mierzy ciężar ciała za pomocą siłomierza -wyznacza masę ciała za pomocą dżwigni dwustronnej -zna jednostkę siły- zamienia jednostki masy na jednostki siły (1N) -przedstawia za pomocą wektora siły równoważące się -samodzielnie określa cechy siły -umie graficznie przedstawić siły(kreśli wektory sił wypadkowych, równoważących się.) -sprawnie posługuje się siłomierzem -oblicza wartość siły ciężkości na podstawie masy ciała (wg wzoru) KINEMATYKA opis ruchu (2) (3) -rozróżnia pojęcie tor ruchu i droga -klasyfikuje ruchy ze względu na kształt toru ; prostoliniowy, krzywoliniowy, kołowy -rysuje wektor przemieszczenia ciała fizycznego -zna jednostki czasu -wie co to jest prędkość i jaka jest jej jednostka pomiaru (korzysta z planszy) -wyznacza doświadczalnie średnią wartość prędkości biegu lub pływania jak na ocenę (2) + -opisuje ruch ciała w określonym układzie odniesienia (mapa) -na podstawie wykresu, rozkładu jazdy pociągów-odczytuje drogę przebytą przez ciało w różnych odstępach czasowych -zamienia wartości km/h na m/s ( z pomocą ) -opisuje ruch poprzez wielkość wektorowa

8 -planuje podróż na podstawie mapy i oszacowuje prędkość średnią -podaje przykłady ruchu jednostajnie przyspieszonego i opóżnionego dobra (4) bardzo dobra (5) jak na ocenę (3) + --oblicza drogę przebyta przez ciało ( wykres) -na osi liczbowej przedstawia przemieszczenie ciała -oblicza wartość przemieszczenia w różnych jednostkach z pomocą planszy -podaje przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego (np. klepsydry piaskowa, zegar słoneczny ) -wie co to jest prędkość chwilowa (podaje przykłady) -wie co to jest prędkość średnia -rozwiązuje zadania o niskim stopniu trudności -potrafi interpretować prosty wykres ( odczytać dane) -wykonuje zadania obliczeniowe wg wzoru ( v=s/t) -rozumie co znaczy zerowa wartość przyspieszenia -przelicza samodzielnie jednostki czasu i drogi -rozwiązuje zadania problemowe ( np. plan podróży z użyciem mapy oblicza drogę, prędkość.) -wykonuje pomoce na rzecz pracowni- plansze wzorów, jednostek miar nietypowych np. stopa węzeł.. DYNAMIKA -wie na czym polega obliczanie siły wypadkowej poprzez składanie dwóch (2) sił o tym samym kierunku -odczytuje na siłomierzu wartość dwóch sił równoważących się -określa dynamiczne skutki działania sił -rozumie znaczenie siły tarcia dla ruchu ciał jak na ocenę (2) + (3) -rozumie termin ;bezwładność ciała -wie jakie znaczenie ma siły oporu (np. powietrza) dla ruchu -opisuje zachowanie ciał zgodnie z I zasadą dynamiki Newtona -rozumie termin siła ciężkości i zna kierunek jej działania ( w dół) -oblicza jej wartość na podstawie masy ciała (w 1N) dobra -jak na ocenę (3) +

9 (4) -wykonuje doświadczenia dowodzące bezwładności ciał -wie jak zachowuje się ciało według drugiej zasady dynamiki (przyspieszenie ) -wyjaśnia zasadę działania podstawowych maszyn prostych ( dżwignia, kołowrót.) -zna termin ;akcja i reakcja bardzo dobra (5) -wie jak zachowuje się ciało zgodnie z i zasadą dynamiki -oblicza przyspieszenie ciała wg wzoru ( pomocą nauczyciela ) -opisuje na przykładach zachowanie dwóch ciał zgodnie z III zasadą dynamiki -podaje przykłady z otoczenia akcji i reakcji ciał -umie wyjaśnić z punktu widzenia zasad dynamiki zachowanie się ciał w różnych sytuacjach -wykonuje przy współpracy nauczyciela plansze np. prezentującą zasadę działania silnika odrzutowego PRACA, MOC, ENERGIA (2) (3) dobra (4) -podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym -porównuje różne urządzenia pod względem mocy z jaką pracują -wyjaśnia co to znaczy, ze ciało posiada energie mechaniczną -podaje przykłady ciał w otoczeniu, które mają energię potencjalną (czyli są zdolne do wykonania pracy) -opisują zasadę działania dżwigni jak na ocenę (2) + -podaje warunki jakie są niezbędne do wykonania pracy (moc, przesunięcie) -wyjaśnia co to znaczy, że urządzenia pracują z różną mocą -wie,kiedy energia potencjalna zamienia się w kinetyczną (przemiany omawia na przykładzie np. silnik) -zna maszyny proste np. blok,kołowrót.) -wyjaśnia jak ułatwiają człowiekowi pracę jak na ocenę (3) + -oblicza pracę według wzoru W=F.s -potrafi obliczyć moc korzystając z definicji -wie,ze o mocy urządzenia decyduje praca wykonana w jednostce czasu

10 -na przykładach omawia zmiany energii potencjalnej na kinetyczną i odwrotnie -wie,ze energię kinetyczną maja ciała w ruchu -zna warunek równowagi dżwigni bardzo dobra (5) -rozwiązuje proste zadania (bez przekształcania wzorów ) na obliczenie wykonanej pracy,mocy -zna jednostki 1J i 1W -odczytuje moc urządzeń korzystając z tablic, wykresu -zna zasadę zachowania energii -rozumie energię jako sumę energii potencjalnej i kinetycznej -omawia przemiany energii (przy pomocy planszy) -sprawnie przelicza jednostki pomiaru mocy 1W 1kW, pracy, energii -wykonuje modele maszyn prostych z zestawu elementów do montażu - korzysta z literatury (biblioteka szkolna )-poznaje i prezentuje klasie historię tworzenia maszyn prostych itp. PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH (2) (3) dobra (4) -podaje przykłady sztucznych i naturalnych zródeł ciepła -wie jakie materiały dobrze przewodzą ciepło -umie odczytać wskazania termometru laboratoryjnego -opisuje wymianę powietrza w pomieszczeniu (wie,że ciepłe jest lżejsze od zimnego) -zna budowę termosu (rozumie pojęcie próżnia) -wie jak ciepła para (spalanie) porusza tłok w maszynie parowej -rozumie znaczenie wietrzenia pomieszczeń dla zdrowia jak na ocenę dopuszczającą (2) + -umie przy pomocy schematu wytłumaczyć zasadę działania i przemiany energii w maszynie parowej -wie na czym polega odbiór energii cieplnej przez promieniowanie i przewodzenie -rozumie pojęcie izolator wskazuje materiały izolujące ciepło -umie wytłumaczyć ruch powietrza w przyrodzie (zjawisko wiatr) -wie na czym polega rozszerzalność metali pod wpływem ogrzewania jak na ocenę dostateczną (3) + -opisuje przepływ ciepła (energii ) od ciała o wyższej temperaturze do

11 ciała o niższej przy zetknięciu tych ciał -tłumaczy zjawisko konwekcji -wie na czym polega parowanie sublimacja i resublimacja.. -opisuje związki między temperaturą a stanami skupienia ciał -podaje skutki dużej wartości ciepła właściwego wody dla klimatu bardzo dobra (5) - posługuje się tabela przy odczytywaniu ciepła właściwego ciał -opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji -przedstawia przemiany energii cieplnej na energie mechaniczna w silnikach spalinowych -zna i wyjaśnia I zasadę termodynamiki -wie na czym polega i tworzy bilans cieplny dla wody -przygotowuje prezentację np.. na temat historii lotów balonowych -umie odczytywać z tablic temperaturę wrzenia różnych ciał fizycznych -rozwiązuje zadania problemowe np. dlaczego lód pływa po wodzie AKUSTYKA - DRGANIA I FALE (2) (3) dobra (4) -wskazuje różne żródła dzwięku -prezentuje ruch drgający (na przykładzie wahadła matematycznego -wie jak powstaje fala ( ruch powietrz)-wskazuje najwyższe i najniższe jej wychylenie (amplituda ) -wie na czym polega zjawisko echa -zna zasadę obsługi urządzeń nagrywających dźwięk -rozumie potrzebę ochrony słuchu przed hałasem jak na ocenę dopuszczającą (2) + -wie co to jest kamerton -rozumie pojęcie rezonans akustyczny -odczytuje z wykresu amplitudę, okres w ciele drgającym -umie opisać zjawisko powstawania pogłosu -opisuje podstawowe cechy dźwięku ( natężenie, wysokość) -zna budowę ucha ; zna rolę błony bębenkowej -zna podstawowe zasady higieny słuchu jak na ocenę dostateczną (3) + -wie jakie są rodzaje fal -opisuje zjawisko jakim ulegają fale - załamania, ugięcia,interferencji fal

12 bardzo dobra (5) -wie jaki jest zakres (progi ) słyszalności człowieka -wie co to są ultra i infradźwięki jak na ocenę dobrą ( 4 ) -wie jaka jednostka mierzy się natężenie i częstotliwość dźwięku -opisuje znaczenie pudła rezonansowego w gitarze -zna dawne sposoby rejestracji fali dźwiękowej (gramofon, taśma ) -omawia mechaniczne wytwarzanie dźwięku w różnych instrumentach -odczytuje z tablic z jaka prędkością rozchodzi się dźwięk w różnych ośrodkach -planuje i wykonuje doświadczenia z powstawaniem fal mechanicznych -omawia przy użyciu symulacji komputerowej zakłócenia fal -wykonuje np. model instrumentu perkusyjnego ( grzechotki, kołatki.) OPTYKA ŚWIATŁO I ODWZOROWYWANIA OPTYCZNE (2) (3) dobra (4) -zna naturalne i sztuczne zródła światła -wie jak powstaje cień (zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła -rozróżnia zwierciadła ;płaskie wypukłe, wklęsłe -wie czym różni się zwierciadło od soczewki -prezentuje (laser)odbicie światła -zna podstawowe przyrządy optyczne jak na ocenę dopuszczającą (2) + -wie czym różni się odbicie od rozproszenia światła -demonstruje zjawisko powstawania cienia i półcienia (rzutnik ) -zna zastosowanie zwierciadeł -zna soczewki nazywa ze względu na wypukłości -wyjaśnia ich zastosowanie w przyrządach optycznych - wie jak wygląda pryzmat ( prezentuje rozszczepienie światła ) -wymienia barwy w widmie jak na ocenę (3) + -wyjaśnia zjawisko powstania półcienia -wie na czym polega zaćmienie Słońca -prezentuje zjawisko załamania światła przez różne ciała fizyczne -omawia powstanie tęczy (plansza. Pokaz) -rozróżnia soczewki skupiające, rozpraszające

13 bardzo dobra (5) -wie do czego służy mikroskop -zna budowę oka (model )- soczewka i jej znaczenie -wie jak światło załamuje się w oku krótkowidza i dalekowidza -wyjaśnia znaczenie korygowania wad wzroku ( zastosowanie soczewek - plansze) -wie na czym polega zaćmienie Księżyca -wyjaśnia zjawiska złudzeń optycznych -zna zasady higieny wzroku, wie jak prawidłowo powinno być oświetlone miejsce pracy -umie doświadczalnie zaprezentować zdolność skupiającą soczewki -potrafi graficznie przedstawić obraz pozorny w lustrze -wie jak działają różne urządzenia optyczne np. foliogram, mikroskop ) ELEKTRYCZNOŚĆ (2) (3) dobra (4) -wie na czym polega elektryzowanie ciał (pocieranie) -wie jak oddziałują ładunki - zna zagrożenia wyładowań elektrycznych (burza) -wyjaśnia poprzez zastosowanie jak działa bateria -zna podstawowe symbole elektryczne -potrafi zbudować prosty obwód (rysuje go za pomocą symboli) -wie jakie elementy wchodzą w skład domowej instalacji elektrycznej -zna przeznaczenie bezpiecznika -umie obsłużyć bezpiecznie domowy sprzęt elekt. jak na ocenę dopuszczającą (2) + -umie naelektryzować dwa przedmioty przez dotyk i pocieranie -wie jak zbudowany jest i do czego służy piorunochron -zna różne żródła prądu (bateria, akumulator, silnik ) -umie zbudować różne obwody elektryczne -rozróżnia połączenie szeregowe i równoległe odbiorniki -zna różne rodzaje bezpieczników -wie jak się zachować w sytuacjach zagrażających 9uszkodzone urządzenia..) -rozumie na czym polega przepływ prądu jak na ocenę dostateczną (3) + -wie że prąd to przepływ ładunków elektrycznych -wyjaśnia zasadę działania baterii

14 bardzo dobra (5) -zna izolatory i przewodniki prądu -wyjaśnia zasadę działania domowej instalacji elektrycznej -umie odczytać natężenie i napięcie w domowym sprzęcie elektrycznym -wie jak włączyć do obwodu woltomierz i amperomierz -zna różne rodzaje elektrowni -umie wyjaśnić zjawisko burzy i pioruna -umie zbudować obwody w połączeniu odbiorników szeregowo i równolegle -oblicza pracę prądu elektrycznego - zna jednostki 1A, 1W -wie jak udzielić pomocy przy porażeniu prądem - oblicza koszt zużytej energii elektrycznej ( interpretuje dane na rachunku za energię elektryczną ) -montuje model dzwonka elektrycznego -buduje obwody elektryczne wg podanego schematu -potrafi rozwiązać zadania problemowe MAGNETYZM (2) (3) dobra (4) -wie jakie jest przeznaczenie magnesów -wskazuje bieguny magnetyczne -wykrywa pole magnetyczne przy użyciu igły magnetycznej -rozróżnia magnez od elektromagnesu -wie do czego służy i jak jest zbudowany kompas jak na ocenę dopuszczającą (2) + -rozróżnia magnesy sztabkowe i podkowiaste -rysuje kształt linii pola magnetycznego -wie,że Ziemia jest naturalnym magnesem umie zbudować prosty elektromagnes -potrafi określić linie pola magnetycznego za pomocą opiłków żelaznych -wie do czego służy transformator- omawia jego budowę jak na ocenę dostateczną (3) + -wie jak ustawia się igła w polu magnetycznym -demonstruje pole magnetyczne wokół przewodnika przez,który płynie prąd

15 bardzo dobra (5) -omawia działanie silnika prądu stałego -omawia różnicę prądu przemiennego i stałego -wie ja k przesyła się energię ( znaczenie transformatora) -rozumie potrzebę oszczędzania energii -wyjaśnia zastosowanie elektromagnesów w różnych dziedzinach życia (medycyna, złomowiska,głośniki.) -wie jak zbudowana jest prądnica (model ) -zna zasadę działania telefonu komórkowego -wie co to jest fala elektromagnetyczna -wskazuje zastosowanie fal elektromagnetycznych -omawia przy pomocy planszy powstawanie fali i jej zastosowanie przy porozumiewaniu się na odległość. -opisuje pole magnetyczne Ziemi (wyjaśnia zjawiska przyrodnicze typu zorza polarna ) -wykonuje doświadczenia z magnesami trwałymi

16

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA. Fizyka i astronomia. rok szkolny 2013/2014 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Fizyka i astronomia rok szkolny 2013/2014 Podstawy prawne 1. Rozporządzenie MEN (z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka

Przedmiotowy system oceniania Fizyka Publiczne Gimnazjum w Nowem Przedmiotowy system oceniania Fizyka Rok szkolny 01/013 Program nauczania fizyki w gimnazjum Świat fizyki. Wymagania na poszczególne oceny stanowią załącznik do PSO 1 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze

Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I. I półrocze Wymagania edukacyjne z fizyki kl. I Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z FIZYKI Klasa I 1. Wykonujemy pomiary. Zna jednostki długości, pola powierzchni, objętości, czasu, prędkości, masy, ciśnienia, siły Zna podstawowe przyrządy pomiarowe i umie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

2.4. KONKURS Z FIZYKI

2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4. KONKURS Z FIZYKI 2.4.1. Cele edukacyjne Rozwijanie zainteresowania fizyką. Motywowanie do poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie fizyki. Pogłębienie motywacji do samodzielnej i systematycznej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III

Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Plan wynikowy zajęcia edukacyjne z fizyki III etap edukacyjny klasa III Oprac. dr I.Flajszok 1 Temat zajęć podstawowe pojęcia fizyczne Liczba godzi n Osiągnięcia ucznia/poziom wymagań treści rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd.

Rozkład materiału. z fizyki. dla klasy III. nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Rozkład materiału z fizyki dla klasy III nr programu w szk. zest: GM4/PN/18/2010 tytuł podręcznika: To jest fizyka wyd. Nowa Era rok szkolny 2014/15 Dział I. Elektrostatyka 9 godzin. Temat lekcji Treści

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01

Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie III wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PROGRA- GRA- MOWY Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY

Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Wymagania programowe na oceny szkolne z podziałem na treści dla klasy III Gimnazjum DZIAŁ VI RUCH DRGAJĄCY I FALOWY Temat lekcji 1. Ruch drgający. 2. Okres i częstotliwość drgań. 3. Rezonans mechaniczny.

Bardziej szczegółowo

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć

Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć Fizyka w gimnazjum Standardy osiągnięć 1. Wstęp Ogólne ramy dla formułowania wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu gimnazjalnego podają urzędowo zatwierdzone Standardy wymagań egzaminacyjnych po gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM opracowany na podsawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI - GIMNAZJUM 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwienia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniów i słuchaczy

Bardziej szczegółowo