PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI Opracowany na podstawie; - Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół -Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania -Podstawy programowej dla gimnazjum z fizyki -Programu nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Zrozumieć samemu świat R. Naprawa,A. Tanajewska, E. Korzeniewska, K.Szczepańska Wyd. HARMONIA Program nauczania fizyki z astronomią realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasie I i II oraz 2 godzin w klasie III. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. 1. CELE PPZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA - bieżące i systematyczne obserwowanie postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej - informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie - wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny - motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce - dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce ucznia 2. NARZĘDZIA I FORMY POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA prace klasowe kończące każdy dział nauczania - sprawdzanie opanowania wiedzy teoretycznej

2 - sprawdzanie umiejętności stosowania poznanej wiedzy w sytuacjach problemowych -rozwiazywanie zadań tekstowych krótkie sprawdziany ( kartkówki obejmujące swym zakresem trzy ostatnie lekcje ) wypowiedzi ustne prace domowe ( zadania obserwacyjne, obliczeniowe, polegające na napisaniu krótkiej informacji na podany temat) - aktywność na lekcji - wypowiedzi w czasie lekcji - wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń - rozwiązywanie zadań - umiejętność pracy w grupie prace doświadczalne - wykonywanie doświadczeń na lekcji pod kierunkiem nauczyciela obserwacji - wykonywanie doświadczeń domowych i przedstawianie na lekcji wyników systematyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego przygotowanie innych prac np. plansz itp. 3. ZASADY OCENIANIA -sprawdziany są obowiązkowe ( uczeń nieobecny powinien go napisać w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ) -sprawdziany są pisemne, zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej -kartkówki z trzech ostatnich lekcji nie musza być zapowiadane oceny klasyfikacyjne wystawiane są z ocen cząstkowych. Oceny te nie stanowią średniej arytmetycznej

3 - oceny z prac pisemnych mają decydujące znaczenie przy wystawianiu oceny śródrocznej i oceny rocznej uczeń ma prawo do poprawienia oceny lub zaliczenia materiału w przypadku usprawiedliwionej nieobecności wszystkie prace klasowe pozostają u nauczyciela z możliwością wglądu dla rodziców, opiekunów, uczniów przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej brane są pod uwagę stopnie z poszczególnych form działalności ucznia ( różna waga ) 4. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIEĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który -posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programu nauczania stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach nietypowych ( problemowych ) podejmuje próby formułowania własnych hipotez dokonuje analizy lub syntezy nowych zjawisk fizycznych -wyszukuje materiały, wykonuje prace dodatkowe np. plansze dydaktyczną, modele Ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń,który w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe -zdobytą wiedzę stosuje w sytuacjach nowych -potrafi zaplanować i przeprowadzić proste doświadczenie fizyczne -zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki oraz sprawnie się nimi posługuje przy minimalnej pomocy nauczyciela - aktywnie uczestniczy w zajęciach systematycznie odrabia prace domowe Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który -opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania -potrafi wyjaśnić ćwiczenia i pokazy wykonywane na lekcjach

4 -poprawnie analizuje zjawiska, przyczyny i skutki zdarzeń oraz wyciąga z nich wnioski -rozwiązuje proste zadania obliczeniowe wg /g podanego wzoru Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który -opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania -opisuje zjawiska fizyczne omawiane na zajęciach w sposób schematyczny i schematyczny -rozwiązuje zadania obliczeniowe o niskim stopniu trudności ( bez znajomości wzorów) -wykorzystuje w praktyce poznane reguły i i zjawiska, czasem z pomocą nauczyciela Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który -ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania - zna podstawowe zjawiska fizyczne, wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności -potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste doświadczenie fizyczne -ma trudności ze zrozumieniem nowych treści -wymaga ustawicznej aktywizacji i stymulacji ze strony nauczyciela Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który - nie opanował wiadomości w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki - nie umie opisywać zjawisk fizycznych prezentowanych na zajęciach - nie wykonuje prostych zadań obliczeniowych, nie zna podstawowych pojęć fizycznych -nie pracuje systematycznie i nie podejmuje wysiłku w celu opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności 5. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW FIZYKI - Materia i jej właściwości - Energia w zjawiskach cieplnych - Statyka (masa, ciężar, siła ) - Drgania i fale ( akustyka ) -Kinematyka -Optyka- światło i odwzorowywania optyczne

5 -Dynamika -Praca, moc, energia -Elektryczność -Magnetyzm MATERIA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI ( 2 ) ( 3 ) dobra ( 4) Wymagane wiadomości i umiejętności - rozróżnia ciała fizyczne w trzech stanach skupienia -podaje przykłady ciał stałych, ciekłych i gazowych w otoczeniu -zna podstawowe właściwości ciał stałych podczas ogrzewania i oziębiania -rozumie proces zamarzania (lód),topnienia (woda) -wie jakie jest przeznaczenie termometru -umie odczytać temperaturę (skala C) -rozumie znaczenie wody dla życia człowieka, zna zasady jej ochrony -wie z jakich podstawowych gazów składa się powietrze -zna pojęcie ciśnienia jako siłę nacisku -odczytuje wskazania ciśnienia atmosferycznego na barometrze -wie na czym polega siła wyporu (podaje przykłady ciał pływających) jak na ocenę dopuszczającą (2) + -zna podstawowe właściwości ciał fizycznych -wie jaka jest temperatura wrzenia wody -posługuje się termometrem, wie jaka jest jego budowa -wskazuje w naczyniu miejsce swobodne cieczy -opisuje proces parowania, wrzenia na przykładzie wody -umie stworzyć mieszaniny różnych ciał fizycznych -wie jakie są podstawowe ciecze mieszające się i nie mieszające się -opisuje jak zachowuje się ciecz w naczyniach połączonych -zna podstawowe właściwości gazów ( wpływ temperatury na ich rozszerzalność, ściśliwość ) -zna warunki pływania i tonięcia ciał fizycznych jak na ocenę dostateczną (3) + -umie obliczyć objętość ciał stałych o regularnych kształtach -wyjaśnia wpływ temperatury na stany skupienia wody -operuje pojęciem topnienie, parowanie,wrzenie (na przykładzie wody) -tworzy mieszaniny różnych ciał fizycznych (wyjaśnia znaczenie tego procesu w życiu codziennym) -zna różne rodzaje termometrów w zależności od przeznaczenia (porównuje podziałki ) -wskazuje naczynia połączone w otoczeniu -omawia działanie prasy hydraulicznej, sieci wodociągowej..) -wie jak zachowuje się gaz ( powietrze ) pod wpływem ogrzewania i oziębiania ; powstanie wiatru

6 -wie od czego zależy ciśnienie atmosferyczne -mierzy ciśnienie za pomocą barometru -demonstruje zachowanie ciała stałego zanurzonego w cieczy zgodnie z prawe Archimedesa ( wyjaśnia zasadę pływania ciał) -omawia cechy siły wyporu i siły ciężkości bardzo dobra (5 ) -umie mierzyć objętość ciał o nieregularnych kształtach ( przy użyciu cylindra) -wie jak powstaje w przyrodzie ;grad, śnieg mgła -wyjaśnia zjawisko rosy ( proces parowania-skraplania) -zna pojęcie mieszanina, roztwór -wie jak zbudowane są kryształy i polikryształy -umie wyjaśnić ściśliwość i rozprężliwość powietrza -wie co to jest gęstość ciała (omawia na przykładzie dwóch cieczy) -wykonuje i omawia doświadczenie prezentujące różnice gęstości cieczy -zna prawo Pascala ( zna jednostkę pomiaru ciśnienia 1 Pa) -oblicza ciśnienie za pomocą wzoru -wie od czego zależy ciśnienie hydrostatyczne -podaje przykłady zastosowania prawa Archimedesa -zna zasadę działania studni artezyjskiej - samodzielnie prowadzi obserwację np., hodowli kryształków soli, cukru -umie wykonać wg instrukcji nauczyciela wykres ciśnienia ( np., po miesięcznych odczytach z barometru w klasie ) STATYKA (2 ) ( 3 ) -wie co to jest masa ciała fizycznego (porównuje ilość substancji dwóch ciał ) -wie jakie są skutki działania siły grawitacji -prawidłowo używa pojęcia ciężar ciała -dokonuje pomiaru masy ciał za pomocą wagi ( 1kg, o,5 kg) -rozpoznaje i nazywa różne wagi.zna ich zastosowanie -umie wskazać kierunek i zwrot działania siły ciężkości -wyznacza wektory działania sił (graficznie) jak na ocenę dopuszczającą (2 ) -wie na czym polega siła grawitacji -porównuje masy ciał, wyznacza ich ciężar (waga laboratoryjna )

7 dobra (4) bardzo dobra ( 5 ) -przelicza jednostki masy i siły -zna budowę siłomierza -samodzielnie wskazuje kierunek, zwrot, punkt przyłożenia siły (kreśli wektory ) -wie co to jest siła wypadkowa dwóch sił -dodaje i odejmuje wektory dwóch sił działających wzdłuż tej samej prostej jak na ocenę ( 3 ) + -oblicza ciężar ciała w sytuacjach zadaniowych -rozumie od czego zależy ciężar ciała -mierzy ciężar ciała za pomocą siłomierza -wyznacza masę ciała za pomocą dżwigni dwustronnej -zna jednostkę siły- zamienia jednostki masy na jednostki siły (1N) -przedstawia za pomocą wektora siły równoważące się -samodzielnie określa cechy siły -umie graficznie przedstawić siły(kreśli wektory sił wypadkowych, równoważących się.) -sprawnie posługuje się siłomierzem -oblicza wartość siły ciężkości na podstawie masy ciała (wg wzoru) KINEMATYKA opis ruchu (2) (3) -rozróżnia pojęcie tor ruchu i droga -klasyfikuje ruchy ze względu na kształt toru ; prostoliniowy, krzywoliniowy, kołowy -rysuje wektor przemieszczenia ciała fizycznego -zna jednostki czasu -wie co to jest prędkość i jaka jest jej jednostka pomiaru (korzysta z planszy) -wyznacza doświadczalnie średnią wartość prędkości biegu lub pływania jak na ocenę (2) + -opisuje ruch ciała w określonym układzie odniesienia (mapa) -na podstawie wykresu, rozkładu jazdy pociągów-odczytuje drogę przebytą przez ciało w różnych odstępach czasowych -zamienia wartości km/h na m/s ( z pomocą ) -opisuje ruch poprzez wielkość wektorowa

8 -planuje podróż na podstawie mapy i oszacowuje prędkość średnią -podaje przykłady ruchu jednostajnie przyspieszonego i opóżnionego dobra (4) bardzo dobra (5) jak na ocenę (3) + --oblicza drogę przebyta przez ciało ( wykres) -na osi liczbowej przedstawia przemieszczenie ciała -oblicza wartość przemieszczenia w różnych jednostkach z pomocą planszy -podaje przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego (np. klepsydry piaskowa, zegar słoneczny ) -wie co to jest prędkość chwilowa (podaje przykłady) -wie co to jest prędkość średnia -rozwiązuje zadania o niskim stopniu trudności -potrafi interpretować prosty wykres ( odczytać dane) -wykonuje zadania obliczeniowe wg wzoru ( v=s/t) -rozumie co znaczy zerowa wartość przyspieszenia -przelicza samodzielnie jednostki czasu i drogi -rozwiązuje zadania problemowe ( np. plan podróży z użyciem mapy oblicza drogę, prędkość.) -wykonuje pomoce na rzecz pracowni- plansze wzorów, jednostek miar nietypowych np. stopa węzeł.. DYNAMIKA -wie na czym polega obliczanie siły wypadkowej poprzez składanie dwóch (2) sił o tym samym kierunku -odczytuje na siłomierzu wartość dwóch sił równoważących się -określa dynamiczne skutki działania sił -rozumie znaczenie siły tarcia dla ruchu ciał jak na ocenę (2) + (3) -rozumie termin ;bezwładność ciała -wie jakie znaczenie ma siły oporu (np. powietrza) dla ruchu -opisuje zachowanie ciał zgodnie z I zasadą dynamiki Newtona -rozumie termin siła ciężkości i zna kierunek jej działania ( w dół) -oblicza jej wartość na podstawie masy ciała (w 1N) dobra -jak na ocenę (3) +

9 (4) -wykonuje doświadczenia dowodzące bezwładności ciał -wie jak zachowuje się ciało według drugiej zasady dynamiki (przyspieszenie ) -wyjaśnia zasadę działania podstawowych maszyn prostych ( dżwignia, kołowrót.) -zna termin ;akcja i reakcja bardzo dobra (5) -wie jak zachowuje się ciało zgodnie z i zasadą dynamiki -oblicza przyspieszenie ciała wg wzoru ( pomocą nauczyciela ) -opisuje na przykładach zachowanie dwóch ciał zgodnie z III zasadą dynamiki -podaje przykłady z otoczenia akcji i reakcji ciał -umie wyjaśnić z punktu widzenia zasad dynamiki zachowanie się ciał w różnych sytuacjach -wykonuje przy współpracy nauczyciela plansze np. prezentującą zasadę działania silnika odrzutowego PRACA, MOC, ENERGIA (2) (3) dobra (4) -podaje przykłady wykonania pracy w sensie fizycznym -porównuje różne urządzenia pod względem mocy z jaką pracują -wyjaśnia co to znaczy, ze ciało posiada energie mechaniczną -podaje przykłady ciał w otoczeniu, które mają energię potencjalną (czyli są zdolne do wykonania pracy) -opisują zasadę działania dżwigni jak na ocenę (2) + -podaje warunki jakie są niezbędne do wykonania pracy (moc, przesunięcie) -wyjaśnia co to znaczy, że urządzenia pracują z różną mocą -wie,kiedy energia potencjalna zamienia się w kinetyczną (przemiany omawia na przykładzie np. silnik) -zna maszyny proste np. blok,kołowrót.) -wyjaśnia jak ułatwiają człowiekowi pracę jak na ocenę (3) + -oblicza pracę według wzoru W=F.s -potrafi obliczyć moc korzystając z definicji -wie,ze o mocy urządzenia decyduje praca wykonana w jednostce czasu

10 -na przykładach omawia zmiany energii potencjalnej na kinetyczną i odwrotnie -wie,ze energię kinetyczną maja ciała w ruchu -zna warunek równowagi dżwigni bardzo dobra (5) -rozwiązuje proste zadania (bez przekształcania wzorów ) na obliczenie wykonanej pracy,mocy -zna jednostki 1J i 1W -odczytuje moc urządzeń korzystając z tablic, wykresu -zna zasadę zachowania energii -rozumie energię jako sumę energii potencjalnej i kinetycznej -omawia przemiany energii (przy pomocy planszy) -sprawnie przelicza jednostki pomiaru mocy 1W 1kW, pracy, energii -wykonuje modele maszyn prostych z zestawu elementów do montażu - korzysta z literatury (biblioteka szkolna )-poznaje i prezentuje klasie historię tworzenia maszyn prostych itp. PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH (2) (3) dobra (4) -podaje przykłady sztucznych i naturalnych zródeł ciepła -wie jakie materiały dobrze przewodzą ciepło -umie odczytać wskazania termometru laboratoryjnego -opisuje wymianę powietrza w pomieszczeniu (wie,że ciepłe jest lżejsze od zimnego) -zna budowę termosu (rozumie pojęcie próżnia) -wie jak ciepła para (spalanie) porusza tłok w maszynie parowej -rozumie znaczenie wietrzenia pomieszczeń dla zdrowia jak na ocenę dopuszczającą (2) + -umie przy pomocy schematu wytłumaczyć zasadę działania i przemiany energii w maszynie parowej -wie na czym polega odbiór energii cieplnej przez promieniowanie i przewodzenie -rozumie pojęcie izolator wskazuje materiały izolujące ciepło -umie wytłumaczyć ruch powietrza w przyrodzie (zjawisko wiatr) -wie na czym polega rozszerzalność metali pod wpływem ogrzewania jak na ocenę dostateczną (3) + -opisuje przepływ ciepła (energii ) od ciała o wyższej temperaturze do

11 ciała o niższej przy zetknięciu tych ciał -tłumaczy zjawisko konwekcji -wie na czym polega parowanie sublimacja i resublimacja.. -opisuje związki między temperaturą a stanami skupienia ciał -podaje skutki dużej wartości ciepła właściwego wody dla klimatu bardzo dobra (5) - posługuje się tabela przy odczytywaniu ciepła właściwego ciał -opisuje ruch cieczy i gazów w zjawisku konwekcji -przedstawia przemiany energii cieplnej na energie mechaniczna w silnikach spalinowych -zna i wyjaśnia I zasadę termodynamiki -wie na czym polega i tworzy bilans cieplny dla wody -przygotowuje prezentację np.. na temat historii lotów balonowych -umie odczytywać z tablic temperaturę wrzenia różnych ciał fizycznych -rozwiązuje zadania problemowe np. dlaczego lód pływa po wodzie AKUSTYKA - DRGANIA I FALE (2) (3) dobra (4) -wskazuje różne żródła dzwięku -prezentuje ruch drgający (na przykładzie wahadła matematycznego -wie jak powstaje fala ( ruch powietrz)-wskazuje najwyższe i najniższe jej wychylenie (amplituda ) -wie na czym polega zjawisko echa -zna zasadę obsługi urządzeń nagrywających dźwięk -rozumie potrzebę ochrony słuchu przed hałasem jak na ocenę dopuszczającą (2) + -wie co to jest kamerton -rozumie pojęcie rezonans akustyczny -odczytuje z wykresu amplitudę, okres w ciele drgającym -umie opisać zjawisko powstawania pogłosu -opisuje podstawowe cechy dźwięku ( natężenie, wysokość) -zna budowę ucha ; zna rolę błony bębenkowej -zna podstawowe zasady higieny słuchu jak na ocenę dostateczną (3) + -wie jakie są rodzaje fal -opisuje zjawisko jakim ulegają fale - załamania, ugięcia,interferencji fal

12 bardzo dobra (5) -wie jaki jest zakres (progi ) słyszalności człowieka -wie co to są ultra i infradźwięki jak na ocenę dobrą ( 4 ) -wie jaka jednostka mierzy się natężenie i częstotliwość dźwięku -opisuje znaczenie pudła rezonansowego w gitarze -zna dawne sposoby rejestracji fali dźwiękowej (gramofon, taśma ) -omawia mechaniczne wytwarzanie dźwięku w różnych instrumentach -odczytuje z tablic z jaka prędkością rozchodzi się dźwięk w różnych ośrodkach -planuje i wykonuje doświadczenia z powstawaniem fal mechanicznych -omawia przy użyciu symulacji komputerowej zakłócenia fal -wykonuje np. model instrumentu perkusyjnego ( grzechotki, kołatki.) OPTYKA ŚWIATŁO I ODWZOROWYWANIA OPTYCZNE (2) (3) dobra (4) -zna naturalne i sztuczne zródła światła -wie jak powstaje cień (zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła -rozróżnia zwierciadła ;płaskie wypukłe, wklęsłe -wie czym różni się zwierciadło od soczewki -prezentuje (laser)odbicie światła -zna podstawowe przyrządy optyczne jak na ocenę dopuszczającą (2) + -wie czym różni się odbicie od rozproszenia światła -demonstruje zjawisko powstawania cienia i półcienia (rzutnik ) -zna zastosowanie zwierciadeł -zna soczewki nazywa ze względu na wypukłości -wyjaśnia ich zastosowanie w przyrządach optycznych - wie jak wygląda pryzmat ( prezentuje rozszczepienie światła ) -wymienia barwy w widmie jak na ocenę (3) + -wyjaśnia zjawisko powstania półcienia -wie na czym polega zaćmienie Słońca -prezentuje zjawisko załamania światła przez różne ciała fizyczne -omawia powstanie tęczy (plansza. Pokaz) -rozróżnia soczewki skupiające, rozpraszające

13 bardzo dobra (5) -wie do czego służy mikroskop -zna budowę oka (model )- soczewka i jej znaczenie -wie jak światło załamuje się w oku krótkowidza i dalekowidza -wyjaśnia znaczenie korygowania wad wzroku ( zastosowanie soczewek - plansze) -wie na czym polega zaćmienie Księżyca -wyjaśnia zjawiska złudzeń optycznych -zna zasady higieny wzroku, wie jak prawidłowo powinno być oświetlone miejsce pracy -umie doświadczalnie zaprezentować zdolność skupiającą soczewki -potrafi graficznie przedstawić obraz pozorny w lustrze -wie jak działają różne urządzenia optyczne np. foliogram, mikroskop ) ELEKTRYCZNOŚĆ (2) (3) dobra (4) -wie na czym polega elektryzowanie ciał (pocieranie) -wie jak oddziałują ładunki - zna zagrożenia wyładowań elektrycznych (burza) -wyjaśnia poprzez zastosowanie jak działa bateria -zna podstawowe symbole elektryczne -potrafi zbudować prosty obwód (rysuje go za pomocą symboli) -wie jakie elementy wchodzą w skład domowej instalacji elektrycznej -zna przeznaczenie bezpiecznika -umie obsłużyć bezpiecznie domowy sprzęt elekt. jak na ocenę dopuszczającą (2) + -umie naelektryzować dwa przedmioty przez dotyk i pocieranie -wie jak zbudowany jest i do czego służy piorunochron -zna różne żródła prądu (bateria, akumulator, silnik ) -umie zbudować różne obwody elektryczne -rozróżnia połączenie szeregowe i równoległe odbiorniki -zna różne rodzaje bezpieczników -wie jak się zachować w sytuacjach zagrażających 9uszkodzone urządzenia..) -rozumie na czym polega przepływ prądu jak na ocenę dostateczną (3) + -wie że prąd to przepływ ładunków elektrycznych -wyjaśnia zasadę działania baterii

14 bardzo dobra (5) -zna izolatory i przewodniki prądu -wyjaśnia zasadę działania domowej instalacji elektrycznej -umie odczytać natężenie i napięcie w domowym sprzęcie elektrycznym -wie jak włączyć do obwodu woltomierz i amperomierz -zna różne rodzaje elektrowni -umie wyjaśnić zjawisko burzy i pioruna -umie zbudować obwody w połączeniu odbiorników szeregowo i równolegle -oblicza pracę prądu elektrycznego - zna jednostki 1A, 1W -wie jak udzielić pomocy przy porażeniu prądem - oblicza koszt zużytej energii elektrycznej ( interpretuje dane na rachunku za energię elektryczną ) -montuje model dzwonka elektrycznego -buduje obwody elektryczne wg podanego schematu -potrafi rozwiązać zadania problemowe MAGNETYZM (2) (3) dobra (4) -wie jakie jest przeznaczenie magnesów -wskazuje bieguny magnetyczne -wykrywa pole magnetyczne przy użyciu igły magnetycznej -rozróżnia magnez od elektromagnesu -wie do czego służy i jak jest zbudowany kompas jak na ocenę dopuszczającą (2) + -rozróżnia magnesy sztabkowe i podkowiaste -rysuje kształt linii pola magnetycznego -wie,że Ziemia jest naturalnym magnesem umie zbudować prosty elektromagnes -potrafi określić linie pola magnetycznego za pomocą opiłków żelaznych -wie do czego służy transformator- omawia jego budowę jak na ocenę dostateczną (3) + -wie jak ustawia się igła w polu magnetycznym -demonstruje pole magnetyczne wokół przewodnika przez,który płynie prąd

15 bardzo dobra (5) -omawia działanie silnika prądu stałego -omawia różnicę prądu przemiennego i stałego -wie ja k przesyła się energię ( znaczenie transformatora) -rozumie potrzebę oszczędzania energii -wyjaśnia zastosowanie elektromagnesów w różnych dziedzinach życia (medycyna, złomowiska,głośniki.) -wie jak zbudowana jest prądnica (model ) -zna zasadę działania telefonu komórkowego -wie co to jest fala elektromagnetyczna -wskazuje zastosowanie fal elektromagnetycznych -omawia przy pomocy planszy powstawanie fali i jej zastosowanie przy porozumiewaniu się na odległość. -opisuje pole magnetyczne Ziemi (wyjaśnia zjawiska przyrodnicze typu zorza polarna ) -wykonuje doświadczenia z magnesami trwałymi

16

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach.

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Beata Cieślik KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE z Fizyki klasa I i III Gimnazjum w Zespole Szkół w Rudkach. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który - Opanował treści elementarne użyteczne w pozaszkolnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3

Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania edukacyjne fizyka kl. 3 Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Rozdział 1. Elektrostatyka wymienia dwa rodzaje

Bardziej szczegółowo

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca

- podaje warunki konieczne do tego, by w sensie fizycznym była wykonywana praca Fizyka, klasa II Podręcznik: Świat fizyki, cz.2 pod red. Barbary Sagnowskiej 6. Praca. Moc. Energia. Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe 1 Praca mechaniczna - podaje przykłady wykonania pracy

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń:

Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: Fizyka. Klasa 3. Semestr 1. Dział : Optyka Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń: 1. wymienia źródła światła 2. wyjaśnia, co to jest promień światła 3. wymienia rodzaje wiązek światła 4. wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka

Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Plan wynikowy dla klasy II do programu i podręcznika To jest fizyka Wymagania Temat lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów podstawowe Ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor

FIZYKA. Nauczanie fizyki odbywa się według programu: Barbary Sagnowskiej Świat fizyki (wersja 2) wydawnictwo Zamkor FIZYKA 1. Uwagi wstępne. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II Piotr Ludwikowski XI. POLE MAGNETYCZNE Lp. Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe. Uczeń: 43 Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje

Kryteria oceniania z fizyki. Nowa podstawa programowa nauczania fizyki i astronomii w gimnazjum. Moduł I, klasa I. 1.Ocenę dopuszczającą otrzymuje Kryteria oceniania z fizyki. Moduł I, klasa I. - zna pojęcia: substancja, ekologia, wzajemność oddziaływań, siła. - zna cechy wielkości siły, jednostki siły. - wie, jaki przyrząd służy do pomiaru siły.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KL.II I-półrocze Temat Energia wewnętrzna i jej zmiany przez wykonanie pracy Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej Zjawisko konwekcji Ciepło właściwe Przemiany energii podczas topnienia. Wyznaczanie ciepła topnienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) lekcji Cele operacyjne uczeń: Wymagania podstawowe po nadpod stawowe Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry 1 2 3 4 5 6 1. Światło i cień wymienia źródła światła wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III Drgania i fale mechaniczne Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia zna pojęcia pracy

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania. prostych zadań obliczeniowych.

Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania. prostych zadań obliczeniowych. Wymagania edukacyjne klasa II - FIZYKA Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę programową. Podstawa programowa Cele

Bardziej szczegółowo

9. Plan wynikowy (propozycja)

9. Plan wynikowy (propozycja) 9. Plan wynikowy (propozycja) lekcji ele operacyjne uczeń: Kategoria celów Wymagania podstawowe po nadpod stawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Optyka 1. Światło

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak

Publiczne Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich. Opracowanie: mgr Michał Wolak 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa III etap edukacyjny

Podstawa programowa III etap edukacyjny strona 1/5 Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej Więcej: www.reformaprogramowa.men.gov.pl/rozporzadzenie Podstawa programowa III etap

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Drgania i fale R treści nadprogramowe Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry

Bardziej szczegółowo

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon

wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez tarcie formułuje wnioski z doświadczenia sposobu elektryzowania ciał objaśnia pojęcie jon Klasa III Elektryzowanie przez tarcie. Ładunek elementarny i jego wielokrotności opisuje budowę atomu i jego składniki elektryzuje ciało przez potarcie wskazuje w otoczeniu zjawiska elektryzowania przez

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne - uczeń: Kategoria celów podstawowe ponad podstawowe konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające 1 2 3 4 5 6 7 Rozdział I. Elektrostatyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI Gimnazjum WYMAGANIA PODSTAWOWE ( OCENA dopuszczająca, dostateczna) Uczeń : Zna i prawidłowo posługuje się symbolami wielkości fizycznych Zna jednostki wielkości fizycznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. Szczegółowe wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim. ROZDZIAŁ I. Właściwości materii określa warunki zmian stanu skupienia; określa zmiany stanu skupienia na porównuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI KLASA I GIMNAZJUM z działu POMIARY I JEDNOSTKI zna podstawowe jednostki długości, czasu i masy, potrafi dobrać przyrządy do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe.

Zakres wymagań ma charakter kaskadowy to znaczy że uczeń chcąc uzyskać ocenę wyższą musi spełnić wymagania na oceny niższe. Rozkład materiału nauczania z fizyki do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 opracowany w oparciu o program nauczania fizyki w gimnazjum Spotkania z fizyką, autorstwa Grażyny Francuz-Ornat, Teresy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE

WYMAGANIA Z FIZYKI. Klasa III DRGANIA I FALE WYMAGANIA Z FIZYKI Klasa III DRGANIA I FALE dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego, wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016. I.

Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016. I. Regulamin Przedmiotowy XIV Konkursu z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2015/2016 I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry

Ocena. Stopień dopuszczający Stopień dostateczny Stopień dobry Stopień bardzo dobry Drgania i fale wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu drgającego opisuje przebieg i wynik przeprowadzonego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów i wykonuje schematyczny rysunek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 2

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 2 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w klasie 2 Kursywą oznaczono treści dodatkowe. Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012

Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Program merytoryczny Konkursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów rok szkolny 2011/2012 Celem Konkursu Fizycznego jest rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, umiejętność prezentacji wyników

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI DLA GIMNAZJUM Wymagania na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Świat fizyki klasa I Wymagania konieczne (dopuszczająca) wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas, szybkość i masę podaje zakres pomiarowy przyrządu przelicza jednostki długości, czasu i masy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 1 W RAJCZY Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Wewnątrzszkolny system oceniania. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z fizyki kl. III Wymagania edukacyjne dla uczniów z opinią PPP Fizyka klasa III 1 Zjawiska i fale elektro 7 godzin Lp Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 2. Drgania i fale sprężyste Ruch drgający wskazuje w otoczeniu

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOCHŁOWICACH rok szkolny 2015/2016

ŚWIĘTOCHŁOWICACH rok szkolny 2015/2016 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z FIZYKI W KLASIE III b W SALEZJAŃSKIM GIMNAZJUM PUBLICZNYM W ŚWIĘTOCHŁOWICACH rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna: Rozdział 33a ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI ODDZIAŁYWANIA Uczeń zna, wie umie, potrafi: że w przyrodzie zachodzą ciągłe zmiany pod wpływem oddziaływań rodzaje oddziaływań, skutki oddziaływań podać przykłady ciał fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wykonujemy pomiary. Niektóre właściwości fizyczne ciał

Wykonujemy pomiary. Niektóre właściwości fizyczne ciał FIZYKA - GIMNAZJUM KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Uczeń: Wykonujemy pomiary wymienia przyrządy, za pomocą których mierzymy długość, temperaturę, czas,

Bardziej szczegółowo

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg WZORY CIĘŻAR F = m g F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg 1N = kg m s 2 GĘSTOŚĆ ρ = m V ρ gęstość substancji, z jakiej zbudowane jest ciało [ kg m 3] m- masa [kg] V objętość [m

Bardziej szczegółowo

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory

(Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia. stosuje wzory (Plan wynikowy) - zakładane osiągnięcia ucznia Fizyka klasa III 1 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania. Regulamin pracowni i przepisy BHP. 1. Drgania i fale spręŝyste (8.1-8.12)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM DRGANIA I FALE MECHANICZNE - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. -Wie, że fale sprężyste nie mogą rozchodzić się w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE Program nauczania: Fizyka z plusem, numer dopuszczenia: DKW 4014-58/01 Plan realizacji materiału nauczania fizyki w klasie I wraz z określeniem wymagań edukacyjnych DZIAŁ PRO- GRA- MOWY Pomiary i Siły

Bardziej szczegółowo

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H

Teresa Wieczorkiewicz. Fizyka i astronomia. Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Teresa Wieczorkiewicz Fizyka i astronomia Program nauczania, rozkład materiału oraz plan wynikowy Gimnazjum klasy: 3G i 3H Wg podstawy programowej z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z fizyki dla klasy 3 gimnazjum Semestr I 1. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych Zmiana energii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI - GIMNAZJUM I System oceniania w nauczaniu matematyki ma sprzyjać : dostarczaniu uczniowi bieżącej informacji o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasie III gimnazjum na lekcjach fizyki w roku szkolym 2015/2016 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej

Przedmiotowy system oceniania Fizyka. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej Przedmiotowy system oceniania Fizyka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej I Formy oceniania 1. Główną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności są prace pisemne: sprawdziany (obejmujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA MATEMATYKA W KLASACH I-III GIMNAZJUM Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH FIZYKI W GIMNAZJUM NR 55 1. Cele kształcenia i wychowania w przedmiocie. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w gimnazjum WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM WYMAGAŃ wymagania konieczne wymagania podstawowe wymagania rozszerzające wymagania dopełniające wymagania wykraczające STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH

PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH PRZEMIANY ENERGII W ZJAWISKACH CIEPLNYCH Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który : podaje przykłady, w których na skutek wykonania pracy wzrosła energia wewnętrzna ciała podaje przykłady przewodników

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z fizyki dla klas I-III. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie Program nauczania: Bliżej fizyki

Szczegółowe wymagania z fizyki dla klas I-III. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie Program nauczania: Bliżej fizyki Szczegółowe wymagania z fizyki dla klas I-III Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie Program nauczania: Bliżej fizyki Opracowanie: Wydawnictwo WSiP. Nauczyciel uczący: Anna Tyczyńska Poziom osiągnięć stopień

Bardziej szczegółowo

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów);

starannego opracowania wyników pomiaru (w tym tworzenia wykresów); Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie Przedmiotowe Zasady Oceniania Fizyka Opracowano na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132

Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Przedmiotu Fizyka Rok szkolny 2012/20132 System został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum 2. Programów nauczania przyjętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie III gimnazjum 8. Drgania i fale sprężyste 8.1. Ruch drgający wskazuje w otoczeniu przykłady ciał wykonujących ruch drgający objaśnia, co to są drgania gasnące podaje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI opracowała Ewa Kędziorska 1 Przedmiotowy system oceniania z fizyki w gimnazjum sporządzono w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Wewnątrzszkolny system oceniania.

Bardziej szczegółowo

KLASA II PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska)

KLASA II PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.BRAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) KLASA II PROGRAM NAUZANIA LA GIMNAZJUM TO JEST FIZYKA M.RAUN, W. ŚLIWA (M. Małkowska) Wymagania Temat lekcji ele operacyjne : Kategoria celów podstawowe ponadpodstawowe konieczne podstawowe rozszerzające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia oraz stosuje się do zapisów zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t RUCH

Bardziej szczegółowo

KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA. Ciepło jako forma przekazywania energii. Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) (oceny:2,3)

KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA. Ciepło jako forma przekazywania energii. Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) (oceny:2,3) KLASA II (nacobezu) Rozdział I. PRACA, MOC, ENERGIA Temat lekcji Wymagania podstawowe (P) (oceny:2,3) Wymagania rozszerzające (PP) (oceny:4,5) 1. Praca praca jest wykonywana wtedy, gdy pod działaniem siły

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLAS I, II, III W GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU I. Dokumenty prawne stanowiące podstawę PSO Przedmiotowy system oceniania opracowany został po przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: opisuje. oddziaływanie Wymagania edukacyjne Fizyka klasa III 1. Zjawiska i fale elektro 7 godzin. L.p. Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą 1 Oddziaływania biegunów magnetycznych magnesów oraz magnesów i żelaza. 2 Badanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki - rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Monika Ogar

Kryteria oceniania z matematyki - rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Monika Ogar Kryteria oceniania z matematyki - rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Monika Ogar Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, które są konieczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka Wymagania edukacyjne z przedmiotu Fizyka Treści nauczania wymagania szczegółowe 1. Ruch prostoliniowy i siły. 1) posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości; 2) odczytuje

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Tematy nieobowiązkowe (lub ich części) oznaczono szarym paskiem CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE DZIAŁ ZAGADNIENIA POMIARY I JEDNOSTKI Pomiary i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum. Klasy I - III. Wiesław Zagrobelny 1 POMIARY I JEDNOSTKI 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA III GIMNAZJUM DZIAŁ I. PRĄD ELEKTRYCZNY - co to jest prąd elektryczny - jakie są jednostki napięcia elektrycznego - jaki jest umowny kierunek płynącego prądu - co to

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI

PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI Plan wynikowy z FIZYKI w klasie I gimnazjum. Opracowany na podstawie programu nauczania fizyki dla gimnazjum (nr programu DKW 4014 98/99, podręcznik A.Kaczorowska) na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe

Plan wynikowy. Elektrostatyka (6-7 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) R treści nadprogramowe Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 3" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA

Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania FIZYKA ZASADY OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOŚCI I PRZELICZANIA PUNKTÓW NA OCENĘ. Obszary aktywności: 1. Prace

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu I Przedmiotem oceny są umiejętności, wiedza i postawa ucznia 1)

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH

ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH ZBIÓR ZADAŃ STRUKTURALNYCH Zgodnie z zaleceniami metodyki nauki fizyki we współczesnej szkole zadania prezentowane uczniom mają odnosić się do rzeczywistości i być tak sformułowane, aby każdy nawet najsłabszy

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego Materiały

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Wymagania edukacyjne z biologii w gimnazjum OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH METODY I NARZĘDZIA ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W OCENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: 1.Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Świat fizyki 1- Barbara Sagnowska (cz.1- Nr ewidencyjny MEN 11/1/2009) - wydawnictwo ZamKor (KLASY: 1GA, 1GB)

Świat fizyki 1- Barbara Sagnowska (cz.1- Nr ewidencyjny MEN 11/1/2009) - wydawnictwo ZamKor (KLASY: 1GA, 1GB) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI rok szkolny 2015/2016 GIMNAZJUM Świat fizyki 1- Barbara Sagnowska (cz.1- Nr ewidencyjny MEN 11/1/2009) - wydawnictwo ZamKor (KLASY: 1GA, 1GB) I. WSTĘP 1. Ocenie podlegają

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy system oceniania z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Świlczy Nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z Przedmiotu Fizyka w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z Przedmiotu Fizyka w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA (PSO) Z Przedmiotu Fizyka w Publicznym Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Łaszczowie 1. Wstęp Założenia PSO Ogólne zasady oceniania zostały określone rozporządzeniami MEN

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM III etap edukacyjny Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I 2 3 4 Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką

konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry I 2 3 4 Rozdział I. Pierwsze spotkania z fizyką Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Kursywa oznaczono treści dodatkowe Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV VI Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej I. Cel oceny. Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności. 2. Tempo przyrostu

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Nauczyciel: mgr Joanna Bochnak PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z matematyki w klasach IV- VI szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA KLAS II. przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA KLAS II. przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z FIZYKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA KLAS II przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje pracę, gdy działa stała siła równoległa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach I-III Publicznego Gimnazjum w Wierzchowinach System oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania ogólne z fizyki w gimnazjum

I. Wymagania ogólne z fizyki w gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI OBOWIĄZUJĄCY W KLASIE IA GIMNAZJUM Opracowany na podstawie: -podstawy programowej -programu nauczania Fizyki w gimnazjum -Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Edukacja dla bezpieczeństwa opracował : mgr Przemysław Kuchowicz mgr Stanisław Kłaniecki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki w rozbiciu na poszczególne działy i klasy.

Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki w rozbiciu na poszczególne działy i klasy. Umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe z fizyki w rozbiciu na poszczególne działy i klasy. Klasa Dział Godzina Umiejętności podstawowe w postaci : Uczeń I Wiadomości wstępne 1 2 1. omawia na przykładach,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo