Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 P/N D-PL REV 1.0 ISS 13JUN11

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent 2011 UTC Fire & Security Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Interlogix, TruVision Brand i logo są znakami towarowymi firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Wersja Niniejszy dokument dotyczy programu TruVision Navigator 4.0. Certyfikat Umowa licencyjna N4131 Ważne: Niniejsza umowa licencyjna użytkownika oprogramowania (zwana dalej umową ) jest prawomocnym porozumieniem między firmą UTC Fire & Security a użytkownikiem. Pobieranie, instalowanie, kopiowanie lub użytkowanie tego oprogramowania w inny sposób oznacza zgodę na warunki niniejszej umowy. Jeżeli nie można zaakceptować warunków tej umowy, nie wolno pobierać, instalować, kopiować lub użytkować tego oprogramowania i można zwrócić oprogramowanie w ciągu trzydziestu (30) dni w celu ubiegania się o zwrot opłaty licencyjnej. 1. Definicje. W niniejszym dokumencie mają zastosowanie następujące definicje: UTC oznacza firmę UTC Fire & Security z siedzibą w Delaware. Użytkownik jest osobą fizyczną lub prawną akceptującą warunki tej umowy, jej pracownikami i kontrahentami stanowiącymi osoby trzecie, świadczącymi usługi na rzecz użytkownika. Oprogramowanie oznacza programy udostępniane na zasadach licencjonowania zgodnie z tą umową oraz wszelkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, aktualizacje, dodatki i kopie oprogramowania przekazane użytkownikowi w czasie obowiązywania niniejszej licencji. Klient oznacza osobę lub organizację albo podmiot nadrzędny lub podrzędny tejże, który korzysta z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, z wyjątkiem dystrybutorów, autoryzowanych sprzedawców, sprzedawców związanych z wartością dodaną i producentów oryginalnego sprzętu. Dokument może zawierać bezpośrednie i pośrednie zwroty do użytkownika/nabywcy, niezależnie od tego, czy jest to osoba prywatna czy firma. Komputer oznacza komputer, stację roboczą, terminal lub inny sprzęt, na którym jest zainstalowane oprogramowanie.

3 2. Licencja. Oprogramowanie jest udostępniane na zasadach licencjonowania, a nie sprzedaży. Firma UTC zachowuje wszelkie prawa do produktu objętego licencją, łącznie z prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi i tajemnicami handlowymi, uwzględnione w licencjonowanych produktach. Firma UTC niniejszym udziela użytkownikowi licencji, bez prawa do wyłączności i podlicencjonowania, upoważniającej do instalowania i użytkowania oprogramowania w formie kodu obiektowego w zakresie uwzględnionym w przekazanej opłacie licencyjnej (jeżeli została przekazana), ale tylko w kraju, w którym zostało ono zakupione. Użytkownik, który nie zakupił licencji na wiele kopii, jest uprawniony do instalowania tylko jednej kopii oprogramowania na pojedynczym komputerze. Firma UTC niniejszym udziela użytkownikowi licencji, bez prawa do wyłączności i przenoszenia, upoważniającej do wykonania pojedynczej kopii oprogramowania w formacie rozpoznawanym tylko przez komputery, przeznaczonej wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem kopii zapasowych lub archiwizacją. Użytkownik zobowiązuje się do rezygnacji z podejmowania następujących działań: a. przekazywanie lub rozpowszechnianie oprogramowania w formacie elektronicznym lub w inny sposób, b. przechowywanie oprogramowania na serwerze w celu użycia przez kilka terminali, c. sprzedawanie, wypożyczanie, oddawanie w leasing lub podlicencjonowanie oprogramowania, d. kopiowanie lub modyfikowanie oprogramowania w jakimkolwiek celu. 3. Okres obowiązywania umowy. Niniejsza umowa pozostaje w mocy aż do rozwiązania. Umowę można rozwiązać przez odinstalowanie wszystkich składników oprogramowania ze wszystkich komputerów i zwrócenie produktu objętego licencją firmie UTC. Firma UTC może rozwiązać niniejszą umowę, jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z warunków niniejszej umowy. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego odinstalowania wszystkich składników oprogramowania i zwrócenia oprogramowania firmie UTC po rozwiązaniu niniejszej umowy, niezależnie od przyczyn. Wszystkie

4 warunki niniejszej umowy, dotyczące (i) zrzeczenia się gwarancji, (ii) ograniczenia odpowiedzialności, zadośćuczynienia i szkód oraz (iii) praw własności firmy UTC, pozostają w mocy nawet po rozwiązaniu niniejszej umowy. 4. Inżynieria wsteczna. Oprogramowanie jest dostarczane tylko w formie kodu obiektowego. Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany, scalania, modyfikowania, dostosowywania, tłumaczenia, dezasemblowania, poddawania inżynierii wstecznej lub przekształcania oprogramowania do czytelnej formy w inny sposób. 5. Gwarancja ograniczona. Firma UTC gwarantuje, że przez jeden (1) rok od daty dostarczenia produktu objętego licencją (okres obowiązywania gwarancji na oprogramowanie) funkcje oprogramowania będą działać zgodnie z przeznaczeniem i opisem w odpowiedniej dokumentacji a oprogramowanie będzie zgodne we wszystkich najważniejszych aspektach ze specyfikacjami publikowanymi w tej dokumentacji. Firma UTC nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie działać bez przerwy lub bez błędów. Wyłącznym zadośćuczynieniem, do którego ma prawo użytkownik na mocy niniejszej ograniczonej gwarancji, jeśli oprogramowanie nie spełnia warunków niniejszej umowy, jest naprawa lub wymiana oprogramowania. Dokładny wariant jest wybierany uznaniowo przez firmę UTC. Aby naprawić lub wymienić oprogramowanie, które nie spełnia warunków niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy UTC online, korzystając z adresu w okresie obowiązywania gwarancji na oprogramowanie. Z WYJĄTKIEM POWYŻSZEJ GWARANCJI OGRANICZONEJ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY FIRMA UTC UDOSTĘPNIA OPROGRAMOWANIE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH. FIRMA UTC W SZCZEGÓLNOŚCI WYKLUCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. 6. Ograniczenie odpowiedzialności. Wyłącznym obowiązkiem firmy UTC, wynikającym z niniejszej umowy, jest naprawa lub wymiana oprogramowania i/lub wadliwych nośników, niezgodnych z warunkami niniejszej umowy, zgodnie z powyższymi postanowieniami ograniczonej gwarancji. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY FIRMA UTC W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE BĘDZIE

5 PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB PERSPEKTYW BIZNESOWYCH, BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, UTRATĘ DANYCH ALBO INNE STRATY WTÓRNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, NIEZALEŻNIE OD ZASAD USTALANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE UMOWY, PRZEWINIENIA, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA ZA PRODUKTY LUB W INNY SPOSÓB. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH ZABRONIONE JEST WYKLUCZANIE LUB OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE, DLATEGO POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY UTC NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ OPŁATY LICENCYJNEJ PRZEKAZANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE LICENCJONOWANE ZGODNIE Z TĄ UMOWĄ. POWYŻSZE OGRANICZENIE BĘDZIE STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA UTC ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU, I NIEZALEŻNIE OD SKUTECZNOŚCI ŚRODKÓW ZARADCZYCH. 7. Informacje ogólne. Materiałów przekazanych użytkownikowi, łącznie z oprogramowaniem, nie wolno eksportować lub reeksportować niezgodnie z przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych lub przepisami obowiązującymi w innej odpowiedniej jurysdykcji. Wszelkie próby udzielania licencji, podlicencji lub przekazywania wszelkich praw, obowiązków lub zobowiązań wymienionych w niniejszym dokumencie są nieważne. Niniejsza umowa podlega realizacji i interpretacji zgodnie z prawem stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, bez względu na ewentualną sprzeczność przepisów prawa. Użytkownik niniejszym zgadza się na odpowiedzialność wobec sądów stanowych i federalnych w regionie administracyjnym Costa Mesa w stanie Kalifornia, jeśli będzie konieczne rozstrzygnięcie jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszej umowy. 8. Opis praw ograniczonych. Produkt objęty licencją podlega PRAWOM OGRANICZONYM. Jeśli rząd Stanów Zjednoczonych lub jedna z jego agencji otrzyma licencję, mają zastosowanie poniższe warunki dodatkowe: Warunki dotyczące oprogramowania komputerowego podlegającego ograniczeniom (z ang. Restricted Computer Software), zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniach do nabyć federalnych (Federal Acquisition Regulations) w artykule dotyczącym ograniczonych praw do komercyjnego oprogramowania komputerowego (Commercial Computer

6 Software Restricted Rights), oraz ograniczeniom zawartym w podpunktach (c)(1) i (c)(2) tych rozporządzeń; jeśli dotyczy, rządowe prawa do użytkowania, modyfikowania, powielania, wydawania, wykonywania, wyświetlania lub ujawniania oprogramowania są także ograniczone w myśl postanowień zawartych w punktach (b)(2) i (b)(3) rozporządzenia Rights in Noncommercial Technical Data and Computer Software Small Business Innovative Research (SBIR) Program w artykule DFARS Potwierdzenie. Użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejszą umowę oraz że zgadza się na przestrzeganie jej postanowień. Użytkownik zgadza się także, że niniejsza umowa jest pełnym i jedynym ważnym poświadczeniem porozumienia zawartego między nim a firmą UTC oraz że zastępuje ona wszelkie oferty lub wcześniejsze uzgodnienia, w formie ustnej i pisemnej, a także wszystkie inne uzgodnienia dotyczące przedmiotu niniejszej umowy. Przeznaczenie. Niniejszy produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany; prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zawierającą parametry techniczne produktu oraz pozostałymi dokumentami przeznaczonymi dla użytkownika. Najnowsze informacje o produktach można uzyskać u lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem

7 Spis treści Rozdział 1 Omówienie 1 Wymagania dotyczące oprogramowania klienta 6 Zalecenia sprzętowe dotyczące klienta 7 Wymagania dotyczące oprogramowania serwera 10 Zalecenia sprzętowe dotyczące serwera 12 Obsługiwane urządzenia nagrywające 12 Rozdział 2 Instalacja 15 Architektura 15 Opcje instalacji 15 Języki 16 Instalacja typowa 17 Instalacja niestandardowa 25 Aktualizacja 32 Wyłączanie kontroli konta użytkownika (UAC) 37 Pierwsze logowanie 39 Odinstalowanie 41 Usługa Network Time Protocol (NTP) 43 Rozdział 3 Obsługa 47 Dodawanie jednego urządzenia 47 Eksportowanie książki adresowej 50 Importowanie książki adresowej 52 Organizowanie elementów panelu Navigator (Nawigator) 54 Wyszukiwanie i eksportowanie materiału wideo 55 Odtwarzacz TruVision Navigator Player 60 Widoki 63 PTZ 66 Powiększenie cyfrowe 68 Konfigurowanie urządzenia 70 Konfigurowanie pojedynczej kamery 76 Audio jednokierunkowe i dwukierunkowe 77 Właściwości urządzenia 79 Analiza dysku urządzenia 80 Przesyłanie oprogramowania układowego 81 Wyszukiwanie urządzeń lub kamer 82 Konfiguracja serwera TruVision Navigator 84 Konfiguracja SMTP 84 Model uprawnień 86 Złożoność uwierzytelniania 89 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 i

8 Spersonalizowana Pomoc 91 URL serwera 91 URL pobierania klienta 91 Zarządzanie użytkownikami i omówienie dostarczania oprogramowania klienta 92 W pełni automatyczne dostarczanie oprogramowania klienta 92 Dodaj użytkownika 92 Instalacja klienta 94 Częściowo automatyczne dostarczanie oprogramowania klienta 96 Dezaktywacja użytkownika 98 Przywracanie nieaktywnego użytkownika 99 Resetowanie użytkownika po blokadzie 101 Zarządzanie grupą 101 Priorytet połączenia 103 Usługi 104 Powiadomienia 106 Diagnostyka stanu 108 Baza danych kopia zapasowa i przywracanie 111 Ustawienia 113 Pomoc 115 Załącznik A Szczegółowe informacje o urządzeniach 117 Podsumowanie 117 Tabela funkcji urządzeń 117 TVR TVR TVR TVR TVR TVN TVN GoVision GoVision 148 Rejestrator DVSR xu 151 SymDec/SymSafe 155 DVMRe/StoreSafe 159 Załącznik B Platforma OOBE (Out of Box Experience) 163 Podsumowanie 163 Cyfrowe rejestratory wideo 163 Hybrydowe cyfrowe rejestratory wideo 164 Sieciowy rejestrator wideo TVN Sieciowy rejestrator wideo TVN ii Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

9 Rozdział 1 Omówienie TruVision Navigator to oprogramowanie do zarządzania obrazem wideo, które zapewnia personelowi ochrony możliwość łatwego gromadzenia dowodów wideo, bieżącego monitorowania sytuacji oraz konfigurowania i obsługi systemu nadzoru wideo składającego się z cyfrowych rejestratorów (urządzeń) wideo, analogowych kamer wideo, sieciowych rejestratorów wideo i kamer IP. Program TruVision Navigator zapewnia bardziej intuicyjny sposób wyszukiwania i prezentowania odpowiednich treści wideo. Główny ekran programu TruVision Navigator przedstawiono na rysunku 1. Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 1

10 Rysunek 1: Główny ekran programu TruVision Navigator 1. Panel Navigator (Nawigator) 2. Panel Viewer (Przeglądarka) 3. Panel Collector (Zbieracz) 4. Panel Tasks (Zadania) 5. Okno dialogowe Settings (Ustawienia) 6. Okno dialogowe Help (Pomoc) 7. Okno dialogowe Notifier (Powiadomienia) 8. Okno dialogowe Services (Usługi) Program TruVision Navigator składa się z wymienionych wcześniej czterech paneli i kilku ważnych okien dialogowych. Rozmiary wszystkich paneli można zmieniać, przesuwając lewy i prawy pasek podziału. Ikony strzałek obok nazw paneli wskazują możliwość ukrywania/przywracania panelu. Umożliwia to dostosowanie układu aplikacji do działań, które są w danej chwili wykonywane. Niestandardowy układ paneli zostanie zapisany w programie TruVision Navigator po wylogowaniu i będzie on przywrócony po kolejnym zalogowaniu. 2 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

11 Panel Navigator (Nawigator) to centralny obszar administracyjny oprogramowania. Umożliwia szybkie wyszukiwanie i dostęp do dowolnego urządzenia lub kamery systemu. Struktura hierarchiczna w panelu Navigator (Nawigator) obsługuje dwukrotne klikanie oraz funkcję przeciągnij i upuść, umożliwiające wyświetlanie kamer lub urządzeń. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy dowolnego obiektu w panelu Navigator (Nawigator) zostanie wyświetlona lista operacji, które można względem niego wykonać. Dotyczy to diagnostyki stanu, konfiguracji urządzenia, analizy dysku, zmiany właściwości, wyszukiwania, przesłania oprogramowania układowego i innych opcji. Operacje widoczne w panelu zależą od uprawnień, więc jeśli użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania określonych operacji, niektóre z nich nie będą widoczne. Panel Viewer (Przeglądarka) pozwala oglądać wideo na żywo lub z zapisu z dowolnego źródła wideo w systemie. W panelu można wyświetlać obraz w trybie na żywo lub uprzednio zarejestrowany z różnych składników aplikacji. Użytkownicy mogą podczas ustawiania źródeł wideo korzystać z kilku układów ekranu. Standardowe układy to 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 oraz 5 5. Można stosować również niestandardowy, elastyczny układ płytek składający się z 1 dużej płytki otoczonej 7 małymi. Dwukrotne kliknięcie płytki powoduje otwarcie materiału wideo na pełnym ekranie. Ponowne dwukrotne kliknięcie przywraca poprzedni układ płytek wideo. Funkcja powtórki Instant Replay w programie działa na poziomie płytki wideo i jest uruchamiana za pomocą ikony Instant Replay (Powtórka) na pasku stanu. Użytkownicy mogą również odłączyć maksymalnie 2 panele przeglądarki, klikając lewym przyciskiem pasek nagłówka przeglądarki i przeciągając ją poza podstawową aplikację. Ta funkcja jest najbardziej użyteczna w przypadku konfiguracji uwzględniających wiele monitorów wówczas, gdy konieczne jest wyświetlenie konfiguracji uwzględniającej więcej niż 5x5 płytek wideo. Jeśli system zawiera kamery obrotowe PTZ (pan/tilt/zoom), panel Viewer (Przeglądarka) obsługuje ruchy myszy w obrębie pola obrazu wideo w celu sterowania funkcją PTZ. Aby ustawić funkcje obrotu (pan) oraz pochylenia (tilt) kamery, należy kliknąć lewym przyciskiem i przesunąć mysz w lewo, prawo, górę lub dół. Aby przybliżyć lub oddalić obraz, należy kliknąć prawym przyciskiem i przesunąć mysz w górę lub w dół. Jeżeli w systemie uwzględniono urządzenia, które nie obsługują powiększenia cyfrowego, można również korzystać z tej funkcji w obszarze płytki wideo. Polecenia związane z powiększeniem cyfrowym są dokładnie takie same, jak omówione polecenia PTZ. Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 3

12 Panel Viewer (Przeglądarka) zawiera również pasek narzędzi, linię czasu, przyciski sterowania odtwarzaniem oraz funkcje przełączania strumieni. Należy wybrać określoną płytkę wideo (niebieskie obramowanie wokół płytki), aby manipulować nią przy użyciu tych funkcji. Pasek narzędzi służy do wybierania wszystkich płytek wideo w przeglądarce, przybliżania i oddalania linii czasu, środkowania linii czasu, otwierania palety sterowania kamerą PTZ, przeprowadzania wyszukiwania Przejdź do oraz do zmiany trybu wyświetlania między opcją na żywo i odtwarzaniem. Przycisk Snapshot (Zrzut obrazu) umożliwia zapisanie zrzutu miniatury obrazu obecnie wyświetlanego w wybranej płytce wideo i wysłanie go do panelu Collector (Zbieracz). Przycisk Video (Wideo) służy do wysłania określonego segmentu wideo (z przedziału czasu określonego za pomocą zielonego i czerwonego wskaźnika) do panelu Collector (Zbieracz). Linia czasu umożliwia przeszukiwanie klipu wideo w wybranych punktach czasu. Dwukrotne kliknięcie w dowolnym miejscu linii czasu powoduje automatyczne odtworzenie wybranego materiału wideo z określonego dnia i godziny (przy założeniu, że dostępne jest nagrane wideo dla danego segmentu w urządzeniu). Korzystając ze wskaźnika odtwarzania (niebieska trójkątna ikona), można przeszukiwać i odtwarzać wideo w dowolnym punkcie linii czasu. Za pomocą zielonego i czerwonego trójkąta oznacza się początek oraz koniec wybranego segmentu wideo. Dodatkowe możliwości sterowania odtwarzaniem materiału wideo są dostępne za pomocą przycisków sterowania odtwarzaniem. Panel Collector (Zbieracz) zawiera wszystkie istotne segmenty wideo, zrzuty obrazu i lokalne nagrania gotowe do wyeksportowania. Tutaj można wybrać żądaną treść w celu wyeksportowania na dysk twardy na życzenie lub poprzez harmonogram. Aby ponownie odtworzyć klip wideo w celu jego dalszej analizy, należy dwukrotnie kliknąć jego miniaturę w panelu Viewer (Przeglądarka). Następnie można za pomocą elementu Timeline (Linia czasu) poprawić zaznaczenie czasu klipu i ponowne przesłać go do panelu Collector (Zbieracz). Aby usunąć klipy wideo z panelu Collector (Zbieracz), należy kliknąć ikonę kasowania obok miniaturki. Kliknicie miniaturki prawym przyciskiem myszy umożliwia zmianę nazwy, drukowania lub wysyłanie pocztą zrzutów obrazu. Panel Tasks (Zadania) zapewnia użytkownikowi jedno centralne miejsce do monitorowania zadań, które zostały utworzone i zaplanowane w systemie. Do takich zadań zalicza się eksport obrazu wideo, aktualizacje oprogramowania układowego, konfiguracje zbiorcze, tworzenie kopii zapasowych bazy danych i przywracanie bazy danych. W panelu Tasks 4 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

13 (Zadania) znajdują się informacje o bieżącym stanie zadań oczekujących w kolejce oraz o przyczynie niepowodzenia wykonania zadania. Okno dialogowe Settings (Ustawienia) zapewnia możliwość konfiguracji niektórych opcji aplikacji. Można włączyć dźwięk ostrzeżenia po otrzymaniu nowych powiadomień urządzeń w panelu Notifier (Powiadomienia) programu Notifier. Można wybrać dla opcji wyświetlania tekstu w punkcie Point-of-Sale (interfejs transakcyjny) ustawienie In Band (W obrazie; tekst jest wyświetlany na obrazie wideo) lub Out of Band (Poza obrazem; tekst jest wyświetlany obok obrazu wideo). W tym miejscu można ustawić maksymalny próg procesora, aby zapobiec sytuacji, w której procesor zostanie wykorzystany w 100% podczas renderowania wideo. Podobnie jak w przypadku innych aplikacji, wykorzystanie procesora w 100% spowoduje zablokowanie komputera. Można wybrać opcję zachowania współczynnika kształtu obrazu wyświetlanego w trybie na żywo/odtwarzania w panelu Viewer (Przeglądarka). W przypadku niektórych kart graficznych można włączyć przyśpieszenie sprzętowe dla renderowania. Umożliwia to przekazanie niektórych cykli procesora komputera do procesora karty graficznej, gdy komputer ma ograniczoną moc obliczeniową. Można odtwarzać dźwięk z urządzeń nagrywających. Okno dialogowe Help (Pomoc) zapewnia łatwy dostęp do funkcji pomocy zawierającej bardziej szczegółowe instrukcje systemowe. Można tutaj również uzyskać informacje o wersji programu TruVision Navigator, prawach autorskich oraz o umowie licencyjnej z użytkownikiem końcowym. Organizacje mogą dodawać własne elementy pomocy lub łącze szkoleniowe, aby umożliwić wdrażanie produktu. Okno dialogowe Notifier (Powiadamianie) zapewnia możliwość zbierania i zarządzania powiadomieniami wysyłanymi z urządzeń. Można wybrać ostrzeżenie w panelu Notifier (Monitor) i wyświetlić wynikowy obraz wideo w panelu Viewer (Przeglądarka). Urządzenia należy skonfigurować tak, aby powiadomienia były wysyłane za pomocą protokołów TCP lub SMTP na adres IP komputera pełniącego funkcję serwera TruVision Navigator. Dodatkowo, aby wysyłanie tych powiadomień było możliwe, na serwerze TruVision Navigator należy odpowiednio skonfigurować zaporę. Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 5

14 Do powiadomień zaliczyć można alarm, utratę wideo, ruch oraz inne powiadomienia w zależności od modelu urządzenia. W oknie dialogowym Services (Usługi) są wyświetlane ogólne informacje o wszystkich usługach programu TruVision Navigator, w tym: Network Time Protocol (Protokół czasu sieciowego), Diagnostic Polling (Odpytywanie diagnostyczne), Notification Processor (Moduł przetwarzania powiadomień) i Local Scheduling Service (Lokalna usługa planowania). Dostępne informacje dotyczą nazwy usługi, lokalizacji, stanu, możliwości uruchamiania, zatrzymywania i wyłączania usługi. Wymagania dotyczące oprogramowania klienta Program TruVision Navigator jest zgodny ze wszystkimi wymienionymi dalej systemami operacyjnymi i składnikami oprogramowania. Tabela 1: Wymagania dotyczące oprogramowania klienta Składnik Wersja Uwagi System operacyjny Microsoft Windows XP Pro z dodatkiem SP3 lub nowszym (32-bitowy) Microsoft Windows Vista z dodatkiem SP1 (32-bitowy) Microsoft Windows 7 (32/64-bitowy) Microsoft Windows Server 2003 R2 (32-bitowy) Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bitowy) Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Uruchamianie w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego w trybie emulacji środowiska 32-bitowego Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Uruchamianie w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego w trybie emulacji środowiska 32-bitowego Inne Microsoft.NET Framework 4.0 Element pakietu instalacyjnego Wiele wersji systemu.net może współistnieć na tym samym komputerze 6 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

15 Zalecenia sprzętowe dotyczące klienta Rynek komputerów PC stale się zmienia. Wydajność i możliwości produktów są coraz lepsze, a koszty ponoszone przez klientów maleją. W związku z tym przygotowaliśmy listę wymogów dotyczących komputerów klienckich, na których jest instalowany program TruVision Navigator. Przedstawione dane techniczne to jedynie ZALECENIA dla użytkowników. Działanie programu TruVision Navigator może się różnić w zależności od wydajności komputera. Program TruVision Navigator można wczytać na komputerze o następujących charakterystykach sprzętowych, jednak wydajność obsługi wideo będzie niższa niż nasze minimalne zalecenia: Procesor Intel Pentium 4, 2,8 GHz 1 GB pamięci Karta graficzna 512 MB 1 GB wolnego miejsca na dysku Karta z interfejsem sieciowym Ethernet 10/100 Rozdzielczość ekranu Aby określić indywidualne wymagania dotyczące komputera, należy się zapoznać ze wskaźnikiem oczekiwanej wydajności w tabeli 3. Na jego podstawie można podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego komputera PC. Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 7

16 Tabela 2: Specyfikacja sprzętowa dotycząca komputerów klienckich Składnik Minimalne Zalecane Wysokie Uwagi Szacowany koszt $449 $649 $899 Dell Online Procesor Pamięć Dysk twardy Procesor Intel Pentium G6950 (3 MB pamięci cache, 2,80 GHz) 4 GB, dwukanałowe pamięci DDR3 SDRAM o częstotliwości 1066 MHz 4 moduły DIMM 320 GB, 7200 obr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 MB pamięci cache Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna Intel Graphics Media Accelerator HD Procesor Intel Core i5-650 (4 MB pamięci cache, 3,20 GHz) 3 GB, dwukanałowe pamięci DDR3 SDRAM o częstotliwości 1333 MHz 500 GB, 7200 obr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 MB pamięci cache nvidia GeForce G310 z 512 MB pamięci DDR3 Procesor Intel Core i7-920 (8 MB pamięci cache L3, 2,66 GHz) 3 GB, trójkanałowe pamięci DDR3 SDRAM o częstotliwości 1066 MHz 3 moduły DIMM 500 GB, 7200 obr./min, SATA nvidia GeForce 310 z 512 MB pamięci GDDR3 Rozdzielczość 1024 x x x 768 W przypadku wyświetlania i renderowania wideo wydajność procesora jest bezpośrednio związana z wydajnością oprogramowania. Bardziej wydajny procesor oznacza lepszą wydajność programu. Pamięć RAM jest związana z liczbą programów, które można uruchomić jednocześnie oraz z liczbą różnych operacji, które program TruVision Navigator może wykonywać jednocześnie. Więcej pamięci RAM oznacza lepszą wydajność programu. Opcja do zainstalowania programu TruVision Navigator jest wymagane tylko ok. 400 MB. Aby przechowywać na komputerze materiały wideo wyeksportowane z urządzeń, należy zwiększyć ilość miejsca dostępnego na dysku. Zgodność karty graficznej jest bezpośrednio powiązana z wydajnością renderowania w programie TruVision Navigator. Lepsza karta graficzna oznacza lepszą wydajność renderowania materiałów wideo w programie. 8 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

17 Składnik Minimalne Zalecane Wysokie Uwagi Sieć Zintegrowana karta PCIE 10/100/1000 Zintegrowana karta PCIE 10/100/1000 Zintegrowana karta PCIE 10/100/1000 Niska przepustowość karty sieciowej może być przyczyną problemów z wydajnością. Jeśli wydajność karty sieciowej jest niższa, niż ilość danych przesyłanych strumieniowo do komputera, mogą wystąpić problemy z wydajnością. Tabela 3: Wydajność sprzętowa klienta Konfiguracja strumienia Wysokie Urządzenie nagrywające Zalecane Minimalne Strumienie Wykorzystanie procesora [%] Strumienie Wykorzystanie procesora [%] Strumienie Wykorzystanie procesora [%] DVMRe/ StoreSafe SymSafe Rozdzielczość/ Klatki na sekundę = CIF Szybkość transmisji bitów = Zmienna Kodek = Wavelet Rozdzielczość/ Klatki na sekundę = D1/15 Szybkość transmisji bitów = 1,5 Mb/s Kodek = MPEG SymDec 16 Rozdzielczość/ Klatki na sekundę = D1/30 Szybkość transmisji bitów = 3,0 Mb/s Kodek = MPEG TVR 10 Rozdzielczość/ Klatki na sekundę = 4CIF Szybkość transmisji bitów = 2,0 Mb/s Kodek = H Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 9

18 Konfiguracja strumienia Wysokie Urządzenie nagrywające Zalecane Minimalne Strumienie Wykorzystanie procesora [%] Strumienie Wykorzystanie procesora [%] Strumienie Wykorzystanie procesora [%] TVR 20 TVR 30 TVR 40 TVR 60 Rozdzielczość/ Klatki na sekundę=4cif/7.5 Szybkość transmisji bitów = 1,5 Mb/s Kodek = H.264 Rozdzielczość/ Klatki na sekundę = D1/15 Szybkość transmisji bitów = 1,5 Mb/s Kodek = H.264 Rozdzielczość / Klatki na sekundę = 4CIF/8 Szybkość transmisji bitów = 1,5 Mb/s Kodek = H.264 Rozdzielczość/ Klatki na sekundę = D1/15 Szybkość transmisji bitów = 1,5 Mb/s Kodek = H * Ograniczenie przepustowości w przypadku kart sieciowych o szybkości 100 Mb Wymagania dotyczące oprogramowania serwera Program TruVision Navigator jest zgodny ze wszystkimi wymienionymi dalej systemami operacyjnymi oraz innymi składnikami oprogramowania. Tabela 4: Wymagania dotyczące oprogramowania serwera Składnik Wersja Uwagi System operacyjny Microsoft Windows XP Pro z dodatkiem SP3 lub nowszym (32-bitowy) Microsoft Windows Vista z dodatkiem SP1 (32-bitowy) Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator 10 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

19 Składnik Wersja Uwagi Microsoft Windows 7 (32/64-bitowy) Microsoft Windows Server 2003 R2 (32-bitowy) Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bitowy) Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Uruchamianie w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego w trybie emulacji środowiska 32-bitowego Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Uruchamianie w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego w trybie emulacji środowiska 32-bitowego Usługa Web Usługi Microsoft Internet Information Services (IIS) w wersji 6.0 lub nowszej Cassini Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Element pakietu instalacyjnego Baza danych Microsoft SQL 2005 Microsoft SQL Express 2005 Microsoft SQL 2008 R2 Microsoft SQL Express 2008 R2 Program Microsoft SQL Express 2008 R2 to element pakietu instalacyjnego Uaktualnienia istniejących instalacji będą kontynuować korzystanie z programu SQL 2005 Nowe instalacje będą używać programu SQL 2008 Inne Microsoft.NET Framework 4.0 Element pakietu instalacyjnego Wiele wersji systemu.net może współistnieć na tym samym komputerze Instrukcja obsługi TruVision Navigator

20 Zalecenia sprzętowe dotyczące serwera Przedstawione dane techniczne to jedynie ZALECENIA dla użytkowników. Działanie programu TruVision Navigator może się różnić w zależności od wydajności komputera. W tabeli 5 wyszczególniono zalecaną specyfikację sprzętową dotyczącą serwera. Tabela 5: Specyfikacja sprzętowa dotycząca serwera Składnik Zalecane Uwagi Szacowany koszt $649 Dell Online Procesor Procesor Intel Core i5-650 (4 MB pamięci cache, 3,20 GHz) Pamięć Dysk twardy Karta graficzna Sieć 3 GB, dwukanałowe pamięci DDR3 SDRAM o częstotliwości 1333 MHz 500 GB, 7200 obr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 MB pamięci cache nvidia GeForce G310 z 512 MB pamięci DDR3 Zintegrowana karta PCIE 10/100/1000 Opcja wymóg dotyczący miejsca zależy od wielu czynników i różni się w zależności od tego, czy baza danych jest obsługiwana na serwerze, czy materiały wideo są przechowywane na serwerze oraz od wielkości rzeczywistej bazy danych. Opcja zależnie od tego, czy na tym komputerze ma być wyświetlany obraz wideo z klienta. Obsługiwane urządzenia nagrywające W tabeli 6 przedstawiono obsługiwane urządzenia i odpowiadające im wersje oprogramowania układowego. Tabela 6: Obsługiwane urządzenia nagrywające Urządzenia nagrywające Obsługiwane oprogramowanie układowe TruVision NVR40 (TVN40) 4.3 TruVision NVR20 (TVN20) 1.0 TruVision DVR60 (TVR60) 4.2g TruVision DVR40 (TVR40) 3.0 kompilacja Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

21 Urządzenia nagrywające Obsługiwane oprogramowanie układowe TruVision DVR30 (TVR30) 6300 TruVision DVR20 (TVR20) TruVision DVR10 (TVR10) 2.4 GoVision kompilacja GoVision 2.1 SymDec 16 plus c SymDec a SymDec a Seria SymSafe Pro 1.40c Seria SymSafe Basic 1.40c DVSRxU 2.31s Seria DVMRE CT (Triplex) 6.33 Seria DVMRE CT II 6.33 Seria DVMRE PRO 6.33 Seria DVMRE ezt 6.33 Seria DVMRE CS 6.33 Seria DVMRE CD 6.33 Seria StoreSafe 6.33 Seria StoreSafe Pro II 6.33 Seria StoreSafe Advanced 6.33 DSR 2.24a Seria DVSE 3.04 Instrukcja obsługi TruVision Navigator

22 14 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

23 Rozdział 2 Instalacja Architektura Program TruVision Navigator składa się z 3 komponentów: Klient Usługi Baza danych Elastyczność architektury programu TruVision Navigator umożliwia współdziałanie tych komponentów na jednym komputerze (np. z systemem Windows XP) w niewielkich środowiskach. Komponenty programu TruVision Navigator mogą również działać na oddzielnych komputerach (np. na serwerze wirtualnym obsługi usług, specjalnym komputerze bazodanowym oraz wielu komputerach klienckich rozmieszczonych w sieci) w większych, rozproszonych środowiskach. Opcje instalacji Są dostępne dwie opcje instalacji programu TruVision Navigator: Model samodzielny (bezpośrednie łączenie z bazą danych) ta opcja instalacji zapewnia możliwość umieszczenia klienta, bazy danych i usług na tym samym komputerze. Jedyne ograniczenie polega na tym, że z bazą danych przechowywaną na komputerze nie mogą się łączyć przez sieć żadne inne klienty. Ta opcja instalacji jest idealna dla lokalnych, samodzielnych systemów. Model wielu klientów (lub konfiguracja klient/serwer) ta opcja instalacji zapewnia możliwość umieszczenia klienta, bazy danych i usług na tym samym komputerze lub na wielu oddzielnych komputerach. Ta opcja wymaga zastosowania usługi Web (Microsoft Internet Information Services (IIS) lub Cassini) w celu zapewnienia łączności między klientami i współdzieloną bazą danych. Ta opcja instalacji jest idealna dla Instrukcja obsługi TruVision Navigator

24 większych systemów z wieloma geograficznie rozproszonymi użytkownikami, komputerami oraz urządzeniami nagrywającymi. Bez względu na wybraną opcję instalacji podstawowe cechy i funkcje programu TruVision Navigator pozostają takie same. Instalacja programu wymaga uprawnień administratora, ale samo oprogramowanie będzie dostępne dla wszystkich użytkowników pomyślnie logujących się na komputerze za pomocą konta Windows. Języki W programie TruVision Navigator obsługiwanych jest 20 następujących języków: Angielski Chiński (uproszczony i tradycyjny) Czeski Duński Holenderski Fiński Francuski Niemiecki Węgierski Włoski Litewski Polski Portugalski Portugalski (Brazylia) Rosyjski Słowacki Hiszpański Szwedzki Turecki Arabski Po uruchomieniu pliku instalacyjnego Setup.exe programu TruVision Navigator Kreator InstallShield automatycznie wykryje język używany na komputerze PC 16 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

25 i zastosuje go, jeśli ten język jest obsługiwany. Jeśli wykryty język nie jest obsługiwany, Kreator InstallShield będzie wyświetlany w języku angielskim. Po uruchomieniu klienta program TruVision Navigator zawsze automatycznie wykrywa język używany na komputerze PC i stosuje go, jeśli ten język jest obsługiwany. Jeśli wykryty język nie jest obsługiwany, klient będzie wyświetlany w języku angielskim. Zmiana ustawienia języka komputera zostanie zastosowana po następnym zalogowaniu się do programu TruVision Navigator. Jeżeli język domyślny zostanie zmieniony, nazwy urządzeń i folderów nie ulegną zmianie nazwy nadal będą zapisane w języku, w jakim zostały utworzone. Nie zostaną one przetłumaczone dynamicznie. Nazwy urządzeń i folderów można zmienić po zmianie języka domyślnego. Ze względu na różnice długości słów w różnych językach na przyciskach mogą być wyświetlane skróty nazw. Aby wyświetlić pełne tłumaczenie nazwy, wystarczy ustawić wskaźnik myszy nad nazwą przycisku. Instalacja typowa Aby zainstalować na komputerze typowe wystąpienie programu TruVision Navigator, należy wykonać następujące czynności: Umieść plik setup.exe programu TruVision Navigator na pulpicie komputera. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe programu TruVision Navigator, aby rozpocząć instalację. Wyświetlane jest okno dialogowe wymagań wstępnych i szczegółowe informacje dotyczące programów, które należy zainstalować na komputerze przed uruchomieniem programu TruVision Navigator. Program TruVision Navigator zostanie zainstalowany automatycznie po kliknięciu przycisku Install (Zainstaluj). Instrukcja obsługi TruVision Navigator

26 Rysunek 2: Okno dialogowe wymagań wstępnych Okresowo wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera w celu uaktywnienia programów zainstalowanych zgodnie z listą wymagań wstępnych. Proces instalacji zostanie wznowiony automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera i zalogowaniu użytkownika. Po zainstalowaniu programów zgodnie z listą wymagań wstępnych program TruVision Navigator rozpocznie własny proces instalacji. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zakończyć instalację. Zostanie wyświetlone okno powitalne. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 18 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

27 Rysunek 3: Powitalne okno dialogowe Wyświetlane jest okno dialogowe Setup Type (Typ instalacji) umożliwiające wybór instalacji typowej (Typical) lub niestandardowej (Custom). Instalacja niestandardowa po prostu umożliwia wybranie dodatkowych opcji, dla których podczas instalacji typowej są wybierane ustawienia domyślne. Wybierz opcję i kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

28 Rysunek 4: Okno dialogowe typu instalacji Wyświetlane jest okno dialogowe Choose Destination Folder (Wybierz folder docelowy) umożliwiające przeglądanie i wybór docelowego folderu dla aplikacji. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 20 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

29 Rysunek 5: Okno dialogowe wyboru folderu docelowego Wyświetlane jest okno dialogowe Database Connection Model (Model połączenia z bazą danych) umożliwiające wybór modelu instalacji samodzielnej (Standalone) lub wielu klientów (Multi-Client). Wybierz opcję i kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Rysunek 6: Okno dialogowe modelu połączenia z bazą danych Instrukcja obsługi TruVision Navigator

30 Wybranie modelu wielu klientów (Multi-Client) dla instalacji powoduje wyświetlenie monitu o przegląd opcji instalacji usługi sieci Web Cassini. Wybierz opcje i kliknij przycisk Next (Dalej). Rysunek 7: Okno dialogowe konfiguracji usługi Cassini Jeżeli dostępna jest baza danych Navigator na komputerze, w oknie dialogowym Select Database Dialog (Wybierz bazę danych) można ponownie wykorzystać tę bazę lub utworzyć nową. Wybierz opcje i kliknij przycisk Next (Dalej). 22 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

31 Rysunek 8: Okno dialogowe wyboru bazy danych Wyświetlane jest okno dialogowe Installation Confirmation (Potwierdzenie instalacji) umożliwiające zweryfikowanie wybranych dotychczas opcji instalacji. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby zmienić opcje, lub przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Kliknięcie przycisku Next (Dalej) spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

32 Rysunek 9: Okno dialogowe potwierdzenia instalacji Wyświetlane jest okno dialogowe Setup Status (Stan instalacji) z informacjami dotyczącymi stanu procesu instalacji. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zatrzymać instalację. Wyświetlane jest okno dialogowe InstallShield Wizard Complete (Zakończenie instalatora InstallShield) z monitem o ponowne uruchomienie komputera. Kliknij przyciski Yes () i Finish (Zakończ). Ikona umożliwiająca dostęp do programu TruVision Navigator zostanie umieszczona na pulpicie i w menu Start. Po wykonaniu powyższej procedury instalacja jest zakończona. 24 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

33 Rysunek 10: Okno dialogowe kreatora InstallShield Instalacja niestandardowa Aby zainstalować na komputerze nowe niestandardowe wystąpienie programu TruVision Navigator, należy wykonać następujące czynności: Umieść plik setup.exe programu TruVision Navigator na pulpicie komputera. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe programu TruVision Navigator, aby rozpocząć instalację. Wyświetlane jest okno dialogowe wymagań wstępnych (Prerequisite) i szczegółowe informacje dotyczące programów, które należy zainstalować na komputerze przed uruchomieniem programu TruVision Navigator. Program TruVision Navigator zostanie zainstalowany automatycznie po kliknięciu przycisku Install (Zainstaluj). Instrukcja obsługi TruVision Navigator

34 Rysunek 11: Okno dialogowe wymagań wstępnych Okresowo wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera w celu uaktywnienia programów zainstalowanych zgodnie z listą wymagań wstępnych. Proces instalacji zostanie wznowiony automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera i zalogowaniu użytkownika. Rysunek 12: Okno dialogowe ponownego uruchamiania Po zainstalowaniu programów zgodnie z listą wymagań wstępnych program TruVision Navigator rozpocznie własny proces instalacji. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zakończyć instalację. Zostanie wyświetlone okno powitalne. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 26 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

35 Rysunek 13: Powitalne okno dialogowe Wyświetlane jest okno dialogowe Setup Type (Typ instalacji) umożliwiające wybór instalacji typowej (Typical) lub niestandardowej (Custom). Instalacja niestandardowa po prostu umożliwia wybranie dodatkowych opcji, dla których podczas instalacji typowej są wybierane ustawienia domyślne. Wybierz opcję Custom (Niestandardowa) i kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Rysunek 14: Okno dialogowe typu instalacji Instrukcja obsługi TruVision Navigator

36 Wyświetlane jest okno dialogowe Choose Destination Folder (Wybierz folder docelowy) umożliwiające przeglądanie i wybór docelowego folderu dla aplikacji. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Rysunek 15: Okno dialogowe wyboru folderu docelowego Wyświetlane jest okno dialogowe Database Connection Model (Model połączenia z bazą danych) umożliwiające wybór modelu instalacji samodzielnej (Standalone) lub wielu klientów (Multi-Client). Wybierz opcję i kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 28 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

37 Rysunek 16: Okno dialogowe modelu połączenia z bazą danych Wybranie modelu wielu klientów (Multi-Client) dla instalacji powoduje wyświetlenie monitu o przegląd opcji instalacji usługi sieci Web Cassini. Wybierz opcje i kliknij przycisk Next (Dalej). Rysunek 17: Okno dialogowe konfiguracji usługi Cassini Wyświetlane jest okno dialogowe Select Database Server (Wybierz serwer bazy danych) zawierające zaawansowane opcje konfiguracji bazy danych i umożliwiające przeglądanie w poszukiwaniu lokalizacji, w której zostanie zainstalowana baza danych. Wybierz opcję i kliknij przycisk Next (Dalej). Instrukcja obsługi TruVision Navigator

38 Rysunek 18: Okno dialogowe wyboru serwera bazy danych Jeżeli dostępna jest baza danych Navigator na komputerze, w oknie dialogowym Select Database Dialog (Wybierz bazę danych) można ponownie wykorzystać tę bazę lub utworzyć nową. Wybierz opcje i kliknij przycisk Next (Dalej). Rysunek 19: Okno dialogowe wyboru bazy danych Wyświetlane jest okno dialogowe Installation Confirmation (Potwierdzenie instalacji) umożliwiające zweryfikowanie wybranych dotychczas opcji 30 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

39 instalacji. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby zmienić opcje, lub przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Kliknięcie przycisku Next (Dalej) spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji. Rysunek 20: Okno dialogowe potwierdzenia instalacji Wyświetlane jest okno dialogowe Setup Status (Stan instalacji) z informacjami dotyczącymi stanu procesu instalacji. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zatrzymać instalację. Wyświetlane jest okno dialogowe InstallShield Wizard Complete (Zakończenie instalatora InstallShield) z monitem o ponowne uruchomienie komputera. Kliknij przyciski Yes () i Finish (Zakończ). Ikona umożliwiająca dostęp do programu TruVision Navigator zostanie umieszczona na pulpicie i w menu Start. Po wykonaniu powyższej procedury instalacja jest zakończona. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

40 Rysunek 21: Okno dialogowe kreatora InstallShield Aktualizacja Program TruVision Navigator 4.0 oferuje ścieżki uaktualnienia z programów GE Nav v3.0 i GE Nav v3.1. Uwaga: Z tej procedury uaktualnienia nie można korzystać w przypadku programu GE Nav w wersji 2.0 lub 2.1. Aby uaktualnić wcześniejszą wersję programu, należy wykonać następujące czynności: Umieść plik setup.exe programu TruVision Navigator na pulpicie komputera, na którym jest zainstalowana starsze wystąpienie. W przypadku instalacji w konfiguracji wielu klientów (Multi-Client) w trybie klient/serwer umieść go na komputerze serwera. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe programu TruVision Navigator, aby uruchomić kreatora InstallShield i rozpocząć instalację. Wyświetlane jest okno dialogowe wymagań wstępnych (Prerequisite) i szczegółowe informacje dotyczące programów, które należy zainstalować na komputerze przed uruchomieniem programu TruVision Navigator. Program TruVision Navigator zostanie zainstalowany automatycznie po kliknięciu przycisku Install (Zainstaluj). 32 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

41 Rysunek 22: Okno dialogowe wymagań wstępnych Okresowo może być wyświetlany monit o ponowne uruchomienie komputera w celu uaktywnienia programów zainstalowanych zgodnie z listą wymagań wstępnych. Proces uaktualnienia zostanie wznowiony automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera i zalogowaniu użytkownika. Rysunek 23: Okno dialogowe ponownego uruchamiania Po zainstalowaniu programów zgodnie z listą wymagań wstępnych program TruVision Navigator rozpocznie własny proces uaktualnienia. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zakończyć uaktualnienie. Zostanie wyświetlone okno powitalne. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

42 Rysunek 24: Powitalne okno dialogowe Wyświetlane jest okno dialogowe Choose Destination Folder for Upgrade (Wybierz folder docelowy dla uaktualnienia) i automatycznie wykrywana jest lokalizacja, w której znajduje się istniejące wystąpienie. To okno dialogowe umożliwia zmianę lokalizacji docelowej dla plików aplikacji. Zmień ustawienie, jeżeli jest to wymagane, i kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 34 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

43 Rysunek 25: Wybór folderu docelowego dla uaktualnienia Wyświetlane jest okno dialogowe Upgrade Confirmation (Potwierdzenie uaktualnienia) umożliwiające zweryfikowanie wybranych dotychczas opcji uaktualnienia. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby zmienić opcje, lub przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Kliknięcie przycisku Next (Dalej) spowoduje rozpoczęcie procesu uaktualnienia. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

44 Rysunek 26: Okno dialogowe potwierdzenia uaktualnienia Wyświetlane jest okno dialogowe Setup Status (Stan instalacji) z informacjami dotyczącymi stanu procesu uaktualnienia. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby przerwać uaktualnienie. Wyświetlane jest okno dialogowe InstallShield Wizard Complete (Zakończenie instalatora InstallShield) z monitem o ponowne uruchomienie komputera. Kliknij przyciski Yes () i Finish (Zakończ). Nowa ikona umożliwiająca dostęp do programu TruVision Navigator zostanie umieszczona na pulpicie i w menu Start. Po wykonaniu powyższej procedury uaktualnienie jest zakończone. Należy pamiętać o zalogowaniu się przy użyciu istniejących poświadczeń użytkownika, ponieważ zostało wykonane uaktualnienie, a nie nowa instalacja. 36 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

45 Rysunek 27: Okno dialogowe kreatora InstallShield Wyłączanie kontroli konta użytkownika (UAC) Firma Microsoft wdrożyła funkcję kontroli konta użytkownika (UAC, User Account Control) w systemach Windows Vista i Windows 7, aby ułatwić zapobieganie wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w komputerze. Ta funkcja monituje użytkownika o zezwolenie w przypadku zadania wymagającego uprawnień administracyjnych, takiego jak instalowanie oprogramowania lub zmiana ustawień wpływających na innych użytkowników. Po włączeniu funkcji UAC na komputerze z programem TruVision Navigator występują problemy z renderowaniem wideo i ogólnymi aspektami funkcjonowania tej aplikacji. Konieczne jest więc wyłączenie funkcji UAC na komputerze, na którym znajduje się ta aplikacja. Uprawnienia administracyjne na komputerze są wymagane do wyłączenia funkcji UAC. Jeżeli nie masz uprawnień administracyjnych, skontaktuj się z lokalnym administratorem i poproś go o wyłączenie tej funkcji. Aby wyłączyć funkcję UAC w systemie Windows Vista: Otwórz Panel sterowania i wpisz UAC w polu wyszukiwania. Widoczne będzie łącze Włączanie lub wyłączanie funkcji kontroli konta użytkownika. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

46 Rysunek 28: Funkcja kontroli konta użytkownika w Panelu sterowania Na następnym ekranie należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Użyj funkcji Kontrola konta użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK. Rysunek 29: Wyłączanie kontroli konta użytkownika Uruchom ponownie komputer, aby zastosować wprowadzone zmiany. Aby wyłączyć funkcję UAC w systemie Windows 7: Wpisz UAC w polu wyszukiwania w menu Start lub Panelu sterowania, a następnie kliknij łącze Zmiana ustawień kontroli konta użytkownika. 38 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

47 Rysunek 30: Wyszukiwanie informacji dotyczących kontroli konta użytkownika Przeciągnij suwać w dół do położenia Nigdy nie powiadamiaj, aby wyłączyć kontrolę konta użytkownika. Rysunek 31: Wyłączanie kontroli konta użytkownika Pierwsze logowanie Po pomyślnym zakończeniu instalacji należy uruchomić program TruVision Navigator za pomocą jednej z dostępnych metod: Dwukrotnie kliknij ikonę programu TruVision Navigator na pulpicie. Przejdź do menu Start i kolejno wybierz pozycje Wszystkie programy, TruVision Navigator. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

48 Po uruchomieniu programu TruVision Navigator zostanie wyświetlone okno dialogowe Login (Logowanie). Zaloguj się jako domyślny Administrator, wpisując następujące poświadczenia: Username (Nazwa użytkownika) = admin Password (Hasło) = admin Rysunek 32: Okno dialogowe logowania W celu zapewnienia bezpieczeństwa po pierwszym zalogowaniu zostanie wyświetlone okno z monitem o zmianę domyślnego hasła administratora. Rysunek 33: Okno dialogowe zmiany hasła Aby zmienić hasło, wykonaj następujące czynności: 40 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

Program TruVision Navigator uwagi do wersji 4.0

Program TruVision Navigator uwagi do wersji 4.0 Program TruVision uwagi do wersji 4.0 2011 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. P/N 1064300-PL ISS 13JUN11 Spis treści Wstęp 1 Wymagania dotyczące oprogramowania klienta 2 Zalecenia sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control 12.1.5 Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Wersja produktu: 12.1.5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 20 grudnia 2010 ZNS-CSC. VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA VSOIP PRO 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI 20 grudnia 2010 ZNS-CSC VSoiP Pro IO 3.1.20/12/10 Spis Treści Rozdział 1 Ogólne informacje dot. Systemu... 7 Komponenty systemu... 7 Architektura

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Antivirus 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10

Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 Instrukcja obsługi urządzenia TruVision DVR 10 P/N 1068258 REV B ISS 06JUL09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Producent Certyfikaty i zgodność Dyrektywy Unii

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Antywirus. Antyspyware. Copyright 2007 SOFTWIN

Instrukcja obsługi. Antywirus. Antyspyware. Copyright 2007 SOFTWIN Instrukcja obsługi Antywirus Antyspyware Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Antywirus v10 BitDefender Antywirus v10 Instrukcja obsługi BitDefender Data wydania 2007.06.14 Version 10.2 Copyright 2007 SOFTWIN

Bardziej szczegółowo

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2

Acer Classroom Manager. Podręcznik v2 Acer Classroom Manager Podręcznik v2 Podręcznik Prawa autorskie (C) 2013 NetSupport Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianom bez zapowiedzi. Acer Classroom

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL

Norton Ghost Podrêcznik u ytkownika 07-30-00472-PL 07-30-00472-PL Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej imoże być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji: 6.7 PN: 07-30-00472

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

DESlock+ User Manual. 2014 DESlock Limited

DESlock+ User Manual. 2014 DESlock Limited DESlock+ User Manual DESlock+ User Manual Niektóre właściwości i funkcje oprogramowania DESlock+ są chronione patentami na całym świecie. Obowiązują następujące patenty: GB2378539, US7099478, US7471796,

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

Report Package) Package)

Report Package) Package) Podręcznik obsługi 1 Informacje o SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 2 Instalacja SmartDeviceMonitor for Admin (Accounting Report Package) 3 Zarządzanie narzędziem 4 Zarządzanie informacjami

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu

Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu GE Security Instrukcja obsługi rejestratora DVSR xu P/N DVSR-xU_PL REV2-23 ISS 04MAR09 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Przeznaczenie Certyfikaty i zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Wersja 12.1, Release Update 1 MP1 Symantec Endpoint Protection,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015

INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 INSTALACJA I ADMINISTRACJA SOLIDWORKS 2015 Spis treści Informacje prawne...5 1 Instalacja i administracja SOLIDWORKS...8 Instalacja indywidualna czy obraz administracyjny...9 Inicjowanie instalacji SOLIDWORKS...10

Bardziej szczegółowo