Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 P/N D-PL REV 1.0 ISS 13JUN11

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent 2011 UTC Fire & Security Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Interlogix, TruVision Brand i logo są znakami towarowymi firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Wersja Niniejszy dokument dotyczy programu TruVision Navigator 4.0. Certyfikat Umowa licencyjna N4131 Ważne: Niniejsza umowa licencyjna użytkownika oprogramowania (zwana dalej umową ) jest prawomocnym porozumieniem między firmą UTC Fire & Security a użytkownikiem. Pobieranie, instalowanie, kopiowanie lub użytkowanie tego oprogramowania w inny sposób oznacza zgodę na warunki niniejszej umowy. Jeżeli nie można zaakceptować warunków tej umowy, nie wolno pobierać, instalować, kopiować lub użytkować tego oprogramowania i można zwrócić oprogramowanie w ciągu trzydziestu (30) dni w celu ubiegania się o zwrot opłaty licencyjnej. 1. Definicje. W niniejszym dokumencie mają zastosowanie następujące definicje: UTC oznacza firmę UTC Fire & Security z siedzibą w Delaware. Użytkownik jest osobą fizyczną lub prawną akceptującą warunki tej umowy, jej pracownikami i kontrahentami stanowiącymi osoby trzecie, świadczącymi usługi na rzecz użytkownika. Oprogramowanie oznacza programy udostępniane na zasadach licencjonowania zgodnie z tą umową oraz wszelkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, aktualizacje, dodatki i kopie oprogramowania przekazane użytkownikowi w czasie obowiązywania niniejszej licencji. Klient oznacza osobę lub organizację albo podmiot nadrzędny lub podrzędny tejże, który korzysta z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, z wyjątkiem dystrybutorów, autoryzowanych sprzedawców, sprzedawców związanych z wartością dodaną i producentów oryginalnego sprzętu. Dokument może zawierać bezpośrednie i pośrednie zwroty do użytkownika/nabywcy, niezależnie od tego, czy jest to osoba prywatna czy firma. Komputer oznacza komputer, stację roboczą, terminal lub inny sprzęt, na którym jest zainstalowane oprogramowanie.

3 2. Licencja. Oprogramowanie jest udostępniane na zasadach licencjonowania, a nie sprzedaży. Firma UTC zachowuje wszelkie prawa do produktu objętego licencją, łącznie z prawami autorskimi, patentami, znakami towarowymi i tajemnicami handlowymi, uwzględnione w licencjonowanych produktach. Firma UTC niniejszym udziela użytkownikowi licencji, bez prawa do wyłączności i podlicencjonowania, upoważniającej do instalowania i użytkowania oprogramowania w formie kodu obiektowego w zakresie uwzględnionym w przekazanej opłacie licencyjnej (jeżeli została przekazana), ale tylko w kraju, w którym zostało ono zakupione. Użytkownik, który nie zakupił licencji na wiele kopii, jest uprawniony do instalowania tylko jednej kopii oprogramowania na pojedynczym komputerze. Firma UTC niniejszym udziela użytkownikowi licencji, bez prawa do wyłączności i przenoszenia, upoważniającej do wykonania pojedynczej kopii oprogramowania w formacie rozpoznawanym tylko przez komputery, przeznaczonej wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem kopii zapasowych lub archiwizacją. Użytkownik zobowiązuje się do rezygnacji z podejmowania następujących działań: a. przekazywanie lub rozpowszechnianie oprogramowania w formacie elektronicznym lub w inny sposób, b. przechowywanie oprogramowania na serwerze w celu użycia przez kilka terminali, c. sprzedawanie, wypożyczanie, oddawanie w leasing lub podlicencjonowanie oprogramowania, d. kopiowanie lub modyfikowanie oprogramowania w jakimkolwiek celu. 3. Okres obowiązywania umowy. Niniejsza umowa pozostaje w mocy aż do rozwiązania. Umowę można rozwiązać przez odinstalowanie wszystkich składników oprogramowania ze wszystkich komputerów i zwrócenie produktu objętego licencją firmie UTC. Firma UTC może rozwiązać niniejszą umowę, jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z warunków niniejszej umowy. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego odinstalowania wszystkich składników oprogramowania i zwrócenia oprogramowania firmie UTC po rozwiązaniu niniejszej umowy, niezależnie od przyczyn. Wszystkie

4 warunki niniejszej umowy, dotyczące (i) zrzeczenia się gwarancji, (ii) ograniczenia odpowiedzialności, zadośćuczynienia i szkód oraz (iii) praw własności firmy UTC, pozostają w mocy nawet po rozwiązaniu niniejszej umowy. 4. Inżynieria wsteczna. Oprogramowanie jest dostarczane tylko w formie kodu obiektowego. Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany, scalania, modyfikowania, dostosowywania, tłumaczenia, dezasemblowania, poddawania inżynierii wstecznej lub przekształcania oprogramowania do czytelnej formy w inny sposób. 5. Gwarancja ograniczona. Firma UTC gwarantuje, że przez jeden (1) rok od daty dostarczenia produktu objętego licencją (okres obowiązywania gwarancji na oprogramowanie) funkcje oprogramowania będą działać zgodnie z przeznaczeniem i opisem w odpowiedniej dokumentacji a oprogramowanie będzie zgodne we wszystkich najważniejszych aspektach ze specyfikacjami publikowanymi w tej dokumentacji. Firma UTC nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie działać bez przerwy lub bez błędów. Wyłącznym zadośćuczynieniem, do którego ma prawo użytkownik na mocy niniejszej ograniczonej gwarancji, jeśli oprogramowanie nie spełnia warunków niniejszej umowy, jest naprawa lub wymiana oprogramowania. Dokładny wariant jest wybierany uznaniowo przez firmę UTC. Aby naprawić lub wymienić oprogramowanie, które nie spełnia warunków niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy UTC online, korzystając z adresu w okresie obowiązywania gwarancji na oprogramowanie. Z WYJĄTKIEM POWYŻSZEJ GWARANCJI OGRANICZONEJ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY FIRMA UTC UDOSTĘPNIA OPROGRAMOWANIE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH. FIRMA UTC W SZCZEGÓLNOŚCI WYKLUCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. 6. Ograniczenie odpowiedzialności. Wyłącznym obowiązkiem firmy UTC, wynikającym z niniejszej umowy, jest naprawa lub wymiana oprogramowania i/lub wadliwych nośników, niezgodnych z warunkami niniejszej umowy, zgodnie z powyższymi postanowieniami ograniczonej gwarancji. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY FIRMA UTC W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE BĘDZIE

5 PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB PERSPEKTYW BIZNESOWYCH, BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, UTRATĘ DANYCH ALBO INNE STRATY WTÓRNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, NIEZALEŻNIE OD ZASAD USTALANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NA PODSTAWIE UMOWY, PRZEWINIENIA, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA ZA PRODUKTY LUB W INNY SPOSÓB. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH ZABRONIONE JEST WYKLUCZANIE LUB OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE, DLATEGO POWYŻSZE ZASTRZEŻENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY UTC NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ OPŁATY LICENCYJNEJ PRZEKAZANEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE LICENCJONOWANE ZGODNIE Z TĄ UMOWĄ. POWYŻSZE OGRANICZENIE BĘDZIE STOSOWANE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA UTC ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU, I NIEZALEŻNIE OD SKUTECZNOŚCI ŚRODKÓW ZARADCZYCH. 7. Informacje ogólne. Materiałów przekazanych użytkownikowi, łącznie z oprogramowaniem, nie wolno eksportować lub reeksportować niezgodnie z przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych lub przepisami obowiązującymi w innej odpowiedniej jurysdykcji. Wszelkie próby udzielania licencji, podlicencji lub przekazywania wszelkich praw, obowiązków lub zobowiązań wymienionych w niniejszym dokumencie są nieważne. Niniejsza umowa podlega realizacji i interpretacji zgodnie z prawem stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych, bez względu na ewentualną sprzeczność przepisów prawa. Użytkownik niniejszym zgadza się na odpowiedzialność wobec sądów stanowych i federalnych w regionie administracyjnym Costa Mesa w stanie Kalifornia, jeśli będzie konieczne rozstrzygnięcie jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszej umowy. 8. Opis praw ograniczonych. Produkt objęty licencją podlega PRAWOM OGRANICZONYM. Jeśli rząd Stanów Zjednoczonych lub jedna z jego agencji otrzyma licencję, mają zastosowanie poniższe warunki dodatkowe: Warunki dotyczące oprogramowania komputerowego podlegającego ograniczeniom (z ang. Restricted Computer Software), zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniach do nabyć federalnych (Federal Acquisition Regulations) w artykule dotyczącym ograniczonych praw do komercyjnego oprogramowania komputerowego (Commercial Computer

6 Software Restricted Rights), oraz ograniczeniom zawartym w podpunktach (c)(1) i (c)(2) tych rozporządzeń; jeśli dotyczy, rządowe prawa do użytkowania, modyfikowania, powielania, wydawania, wykonywania, wyświetlania lub ujawniania oprogramowania są także ograniczone w myśl postanowień zawartych w punktach (b)(2) i (b)(3) rozporządzenia Rights in Noncommercial Technical Data and Computer Software Small Business Innovative Research (SBIR) Program w artykule DFARS Potwierdzenie. Użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejszą umowę oraz że zgadza się na przestrzeganie jej postanowień. Użytkownik zgadza się także, że niniejsza umowa jest pełnym i jedynym ważnym poświadczeniem porozumienia zawartego między nim a firmą UTC oraz że zastępuje ona wszelkie oferty lub wcześniejsze uzgodnienia, w formie ustnej i pisemnej, a także wszystkie inne uzgodnienia dotyczące przedmiotu niniejszej umowy. Przeznaczenie. Niniejszy produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany; prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zawierającą parametry techniczne produktu oraz pozostałymi dokumentami przeznaczonymi dla użytkownika. Najnowsze informacje o produktach można uzyskać u lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem

7 Spis treści Rozdział 1 Omówienie 1 Wymagania dotyczące oprogramowania klienta 6 Zalecenia sprzętowe dotyczące klienta 7 Wymagania dotyczące oprogramowania serwera 10 Zalecenia sprzętowe dotyczące serwera 12 Obsługiwane urządzenia nagrywające 12 Rozdział 2 Instalacja 15 Architektura 15 Opcje instalacji 15 Języki 16 Instalacja typowa 17 Instalacja niestandardowa 25 Aktualizacja 32 Wyłączanie kontroli konta użytkownika (UAC) 37 Pierwsze logowanie 39 Odinstalowanie 41 Usługa Network Time Protocol (NTP) 43 Rozdział 3 Obsługa 47 Dodawanie jednego urządzenia 47 Eksportowanie książki adresowej 50 Importowanie książki adresowej 52 Organizowanie elementów panelu Navigator (Nawigator) 54 Wyszukiwanie i eksportowanie materiału wideo 55 Odtwarzacz TruVision Navigator Player 60 Widoki 63 PTZ 66 Powiększenie cyfrowe 68 Konfigurowanie urządzenia 70 Konfigurowanie pojedynczej kamery 76 Audio jednokierunkowe i dwukierunkowe 77 Właściwości urządzenia 79 Analiza dysku urządzenia 80 Przesyłanie oprogramowania układowego 81 Wyszukiwanie urządzeń lub kamer 82 Konfiguracja serwera TruVision Navigator 84 Konfiguracja SMTP 84 Model uprawnień 86 Złożoność uwierzytelniania 89 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 i

8 Spersonalizowana Pomoc 91 URL serwera 91 URL pobierania klienta 91 Zarządzanie użytkownikami i omówienie dostarczania oprogramowania klienta 92 W pełni automatyczne dostarczanie oprogramowania klienta 92 Dodaj użytkownika 92 Instalacja klienta 94 Częściowo automatyczne dostarczanie oprogramowania klienta 96 Dezaktywacja użytkownika 98 Przywracanie nieaktywnego użytkownika 99 Resetowanie użytkownika po blokadzie 101 Zarządzanie grupą 101 Priorytet połączenia 103 Usługi 104 Powiadomienia 106 Diagnostyka stanu 108 Baza danych kopia zapasowa i przywracanie 111 Ustawienia 113 Pomoc 115 Załącznik A Szczegółowe informacje o urządzeniach 117 Podsumowanie 117 Tabela funkcji urządzeń 117 TVR TVR TVR TVR TVR TVN TVN GoVision GoVision 148 Rejestrator DVSR xu 151 SymDec/SymSafe 155 DVMRe/StoreSafe 159 Załącznik B Platforma OOBE (Out of Box Experience) 163 Podsumowanie 163 Cyfrowe rejestratory wideo 163 Hybrydowe cyfrowe rejestratory wideo 164 Sieciowy rejestrator wideo TVN Sieciowy rejestrator wideo TVN ii Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

9 Rozdział 1 Omówienie TruVision Navigator to oprogramowanie do zarządzania obrazem wideo, które zapewnia personelowi ochrony możliwość łatwego gromadzenia dowodów wideo, bieżącego monitorowania sytuacji oraz konfigurowania i obsługi systemu nadzoru wideo składającego się z cyfrowych rejestratorów (urządzeń) wideo, analogowych kamer wideo, sieciowych rejestratorów wideo i kamer IP. Program TruVision Navigator zapewnia bardziej intuicyjny sposób wyszukiwania i prezentowania odpowiednich treści wideo. Główny ekran programu TruVision Navigator przedstawiono na rysunku 1. Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 1

10 Rysunek 1: Główny ekran programu TruVision Navigator 1. Panel Navigator (Nawigator) 2. Panel Viewer (Przeglądarka) 3. Panel Collector (Zbieracz) 4. Panel Tasks (Zadania) 5. Okno dialogowe Settings (Ustawienia) 6. Okno dialogowe Help (Pomoc) 7. Okno dialogowe Notifier (Powiadomienia) 8. Okno dialogowe Services (Usługi) Program TruVision Navigator składa się z wymienionych wcześniej czterech paneli i kilku ważnych okien dialogowych. Rozmiary wszystkich paneli można zmieniać, przesuwając lewy i prawy pasek podziału. Ikony strzałek obok nazw paneli wskazują możliwość ukrywania/przywracania panelu. Umożliwia to dostosowanie układu aplikacji do działań, które są w danej chwili wykonywane. Niestandardowy układ paneli zostanie zapisany w programie TruVision Navigator po wylogowaniu i będzie on przywrócony po kolejnym zalogowaniu. 2 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

11 Panel Navigator (Nawigator) to centralny obszar administracyjny oprogramowania. Umożliwia szybkie wyszukiwanie i dostęp do dowolnego urządzenia lub kamery systemu. Struktura hierarchiczna w panelu Navigator (Nawigator) obsługuje dwukrotne klikanie oraz funkcję przeciągnij i upuść, umożliwiające wyświetlanie kamer lub urządzeń. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy dowolnego obiektu w panelu Navigator (Nawigator) zostanie wyświetlona lista operacji, które można względem niego wykonać. Dotyczy to diagnostyki stanu, konfiguracji urządzenia, analizy dysku, zmiany właściwości, wyszukiwania, przesłania oprogramowania układowego i innych opcji. Operacje widoczne w panelu zależą od uprawnień, więc jeśli użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania określonych operacji, niektóre z nich nie będą widoczne. Panel Viewer (Przeglądarka) pozwala oglądać wideo na żywo lub z zapisu z dowolnego źródła wideo w systemie. W panelu można wyświetlać obraz w trybie na żywo lub uprzednio zarejestrowany z różnych składników aplikacji. Użytkownicy mogą podczas ustawiania źródeł wideo korzystać z kilku układów ekranu. Standardowe układy to 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 oraz 5 5. Można stosować również niestandardowy, elastyczny układ płytek składający się z 1 dużej płytki otoczonej 7 małymi. Dwukrotne kliknięcie płytki powoduje otwarcie materiału wideo na pełnym ekranie. Ponowne dwukrotne kliknięcie przywraca poprzedni układ płytek wideo. Funkcja powtórki Instant Replay w programie działa na poziomie płytki wideo i jest uruchamiana za pomocą ikony Instant Replay (Powtórka) na pasku stanu. Użytkownicy mogą również odłączyć maksymalnie 2 panele przeglądarki, klikając lewym przyciskiem pasek nagłówka przeglądarki i przeciągając ją poza podstawową aplikację. Ta funkcja jest najbardziej użyteczna w przypadku konfiguracji uwzględniających wiele monitorów wówczas, gdy konieczne jest wyświetlenie konfiguracji uwzględniającej więcej niż 5x5 płytek wideo. Jeśli system zawiera kamery obrotowe PTZ (pan/tilt/zoom), panel Viewer (Przeglądarka) obsługuje ruchy myszy w obrębie pola obrazu wideo w celu sterowania funkcją PTZ. Aby ustawić funkcje obrotu (pan) oraz pochylenia (tilt) kamery, należy kliknąć lewym przyciskiem i przesunąć mysz w lewo, prawo, górę lub dół. Aby przybliżyć lub oddalić obraz, należy kliknąć prawym przyciskiem i przesunąć mysz w górę lub w dół. Jeżeli w systemie uwzględniono urządzenia, które nie obsługują powiększenia cyfrowego, można również korzystać z tej funkcji w obszarze płytki wideo. Polecenia związane z powiększeniem cyfrowym są dokładnie takie same, jak omówione polecenia PTZ. Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 3

12 Panel Viewer (Przeglądarka) zawiera również pasek narzędzi, linię czasu, przyciski sterowania odtwarzaniem oraz funkcje przełączania strumieni. Należy wybrać określoną płytkę wideo (niebieskie obramowanie wokół płytki), aby manipulować nią przy użyciu tych funkcji. Pasek narzędzi służy do wybierania wszystkich płytek wideo w przeglądarce, przybliżania i oddalania linii czasu, środkowania linii czasu, otwierania palety sterowania kamerą PTZ, przeprowadzania wyszukiwania Przejdź do oraz do zmiany trybu wyświetlania między opcją na żywo i odtwarzaniem. Przycisk Snapshot (Zrzut obrazu) umożliwia zapisanie zrzutu miniatury obrazu obecnie wyświetlanego w wybranej płytce wideo i wysłanie go do panelu Collector (Zbieracz). Przycisk Video (Wideo) służy do wysłania określonego segmentu wideo (z przedziału czasu określonego za pomocą zielonego i czerwonego wskaźnika) do panelu Collector (Zbieracz). Linia czasu umożliwia przeszukiwanie klipu wideo w wybranych punktach czasu. Dwukrotne kliknięcie w dowolnym miejscu linii czasu powoduje automatyczne odtworzenie wybranego materiału wideo z określonego dnia i godziny (przy założeniu, że dostępne jest nagrane wideo dla danego segmentu w urządzeniu). Korzystając ze wskaźnika odtwarzania (niebieska trójkątna ikona), można przeszukiwać i odtwarzać wideo w dowolnym punkcie linii czasu. Za pomocą zielonego i czerwonego trójkąta oznacza się początek oraz koniec wybranego segmentu wideo. Dodatkowe możliwości sterowania odtwarzaniem materiału wideo są dostępne za pomocą przycisków sterowania odtwarzaniem. Panel Collector (Zbieracz) zawiera wszystkie istotne segmenty wideo, zrzuty obrazu i lokalne nagrania gotowe do wyeksportowania. Tutaj można wybrać żądaną treść w celu wyeksportowania na dysk twardy na życzenie lub poprzez harmonogram. Aby ponownie odtworzyć klip wideo w celu jego dalszej analizy, należy dwukrotnie kliknąć jego miniaturę w panelu Viewer (Przeglądarka). Następnie można za pomocą elementu Timeline (Linia czasu) poprawić zaznaczenie czasu klipu i ponowne przesłać go do panelu Collector (Zbieracz). Aby usunąć klipy wideo z panelu Collector (Zbieracz), należy kliknąć ikonę kasowania obok miniaturki. Kliknicie miniaturki prawym przyciskiem myszy umożliwia zmianę nazwy, drukowania lub wysyłanie pocztą zrzutów obrazu. Panel Tasks (Zadania) zapewnia użytkownikowi jedno centralne miejsce do monitorowania zadań, które zostały utworzone i zaplanowane w systemie. Do takich zadań zalicza się eksport obrazu wideo, aktualizacje oprogramowania układowego, konfiguracje zbiorcze, tworzenie kopii zapasowych bazy danych i przywracanie bazy danych. W panelu Tasks 4 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

13 (Zadania) znajdują się informacje o bieżącym stanie zadań oczekujących w kolejce oraz o przyczynie niepowodzenia wykonania zadania. Okno dialogowe Settings (Ustawienia) zapewnia możliwość konfiguracji niektórych opcji aplikacji. Można włączyć dźwięk ostrzeżenia po otrzymaniu nowych powiadomień urządzeń w panelu Notifier (Powiadomienia) programu Notifier. Można wybrać dla opcji wyświetlania tekstu w punkcie Point-of-Sale (interfejs transakcyjny) ustawienie In Band (W obrazie; tekst jest wyświetlany na obrazie wideo) lub Out of Band (Poza obrazem; tekst jest wyświetlany obok obrazu wideo). W tym miejscu można ustawić maksymalny próg procesora, aby zapobiec sytuacji, w której procesor zostanie wykorzystany w 100% podczas renderowania wideo. Podobnie jak w przypadku innych aplikacji, wykorzystanie procesora w 100% spowoduje zablokowanie komputera. Można wybrać opcję zachowania współczynnika kształtu obrazu wyświetlanego w trybie na żywo/odtwarzania w panelu Viewer (Przeglądarka). W przypadku niektórych kart graficznych można włączyć przyśpieszenie sprzętowe dla renderowania. Umożliwia to przekazanie niektórych cykli procesora komputera do procesora karty graficznej, gdy komputer ma ograniczoną moc obliczeniową. Można odtwarzać dźwięk z urządzeń nagrywających. Okno dialogowe Help (Pomoc) zapewnia łatwy dostęp do funkcji pomocy zawierającej bardziej szczegółowe instrukcje systemowe. Można tutaj również uzyskać informacje o wersji programu TruVision Navigator, prawach autorskich oraz o umowie licencyjnej z użytkownikiem końcowym. Organizacje mogą dodawać własne elementy pomocy lub łącze szkoleniowe, aby umożliwić wdrażanie produktu. Okno dialogowe Notifier (Powiadamianie) zapewnia możliwość zbierania i zarządzania powiadomieniami wysyłanymi z urządzeń. Można wybrać ostrzeżenie w panelu Notifier (Monitor) i wyświetlić wynikowy obraz wideo w panelu Viewer (Przeglądarka). Urządzenia należy skonfigurować tak, aby powiadomienia były wysyłane za pomocą protokołów TCP lub SMTP na adres IP komputera pełniącego funkcję serwera TruVision Navigator. Dodatkowo, aby wysyłanie tych powiadomień było możliwe, na serwerze TruVision Navigator należy odpowiednio skonfigurować zaporę. Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 5

14 Do powiadomień zaliczyć można alarm, utratę wideo, ruch oraz inne powiadomienia w zależności od modelu urządzenia. W oknie dialogowym Services (Usługi) są wyświetlane ogólne informacje o wszystkich usługach programu TruVision Navigator, w tym: Network Time Protocol (Protokół czasu sieciowego), Diagnostic Polling (Odpytywanie diagnostyczne), Notification Processor (Moduł przetwarzania powiadomień) i Local Scheduling Service (Lokalna usługa planowania). Dostępne informacje dotyczą nazwy usługi, lokalizacji, stanu, możliwości uruchamiania, zatrzymywania i wyłączania usługi. Wymagania dotyczące oprogramowania klienta Program TruVision Navigator jest zgodny ze wszystkimi wymienionymi dalej systemami operacyjnymi i składnikami oprogramowania. Tabela 1: Wymagania dotyczące oprogramowania klienta Składnik Wersja Uwagi System operacyjny Microsoft Windows XP Pro z dodatkiem SP3 lub nowszym (32-bitowy) Microsoft Windows Vista z dodatkiem SP1 (32-bitowy) Microsoft Windows 7 (32/64-bitowy) Microsoft Windows Server 2003 R2 (32-bitowy) Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bitowy) Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Uruchamianie w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego w trybie emulacji środowiska 32-bitowego Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Uruchamianie w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego w trybie emulacji środowiska 32-bitowego Inne Microsoft.NET Framework 4.0 Element pakietu instalacyjnego Wiele wersji systemu.net może współistnieć na tym samym komputerze 6 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

15 Zalecenia sprzętowe dotyczące klienta Rynek komputerów PC stale się zmienia. Wydajność i możliwości produktów są coraz lepsze, a koszty ponoszone przez klientów maleją. W związku z tym przygotowaliśmy listę wymogów dotyczących komputerów klienckich, na których jest instalowany program TruVision Navigator. Przedstawione dane techniczne to jedynie ZALECENIA dla użytkowników. Działanie programu TruVision Navigator może się różnić w zależności od wydajności komputera. Program TruVision Navigator można wczytać na komputerze o następujących charakterystykach sprzętowych, jednak wydajność obsługi wideo będzie niższa niż nasze minimalne zalecenia: Procesor Intel Pentium 4, 2,8 GHz 1 GB pamięci Karta graficzna 512 MB 1 GB wolnego miejsca na dysku Karta z interfejsem sieciowym Ethernet 10/100 Rozdzielczość ekranu Aby określić indywidualne wymagania dotyczące komputera, należy się zapoznać ze wskaźnikiem oczekiwanej wydajności w tabeli 3. Na jego podstawie można podjąć decyzję o wyborze odpowiedniego komputera PC. Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 7

16 Tabela 2: Specyfikacja sprzętowa dotycząca komputerów klienckich Składnik Minimalne Zalecane Wysokie Uwagi Szacowany koszt $449 $649 $899 Dell Online Procesor Pamięć Dysk twardy Procesor Intel Pentium G6950 (3 MB pamięci cache, 2,80 GHz) 4 GB, dwukanałowe pamięci DDR3 SDRAM o częstotliwości 1066 MHz 4 moduły DIMM 320 GB, 7200 obr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 MB pamięci cache Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna Intel Graphics Media Accelerator HD Procesor Intel Core i5-650 (4 MB pamięci cache, 3,20 GHz) 3 GB, dwukanałowe pamięci DDR3 SDRAM o częstotliwości 1333 MHz 500 GB, 7200 obr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 MB pamięci cache nvidia GeForce G310 z 512 MB pamięci DDR3 Procesor Intel Core i7-920 (8 MB pamięci cache L3, 2,66 GHz) 3 GB, trójkanałowe pamięci DDR3 SDRAM o częstotliwości 1066 MHz 3 moduły DIMM 500 GB, 7200 obr./min, SATA nvidia GeForce 310 z 512 MB pamięci GDDR3 Rozdzielczość 1024 x x x 768 W przypadku wyświetlania i renderowania wideo wydajność procesora jest bezpośrednio związana z wydajnością oprogramowania. Bardziej wydajny procesor oznacza lepszą wydajność programu. Pamięć RAM jest związana z liczbą programów, które można uruchomić jednocześnie oraz z liczbą różnych operacji, które program TruVision Navigator może wykonywać jednocześnie. Więcej pamięci RAM oznacza lepszą wydajność programu. Opcja do zainstalowania programu TruVision Navigator jest wymagane tylko ok. 400 MB. Aby przechowywać na komputerze materiały wideo wyeksportowane z urządzeń, należy zwiększyć ilość miejsca dostępnego na dysku. Zgodność karty graficznej jest bezpośrednio powiązana z wydajnością renderowania w programie TruVision Navigator. Lepsza karta graficzna oznacza lepszą wydajność renderowania materiałów wideo w programie. 8 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

17 Składnik Minimalne Zalecane Wysokie Uwagi Sieć Zintegrowana karta PCIE 10/100/1000 Zintegrowana karta PCIE 10/100/1000 Zintegrowana karta PCIE 10/100/1000 Niska przepustowość karty sieciowej może być przyczyną problemów z wydajnością. Jeśli wydajność karty sieciowej jest niższa, niż ilość danych przesyłanych strumieniowo do komputera, mogą wystąpić problemy z wydajnością. Tabela 3: Wydajność sprzętowa klienta Konfiguracja strumienia Wysokie Urządzenie nagrywające Zalecane Minimalne Strumienie Wykorzystanie procesora [%] Strumienie Wykorzystanie procesora [%] Strumienie Wykorzystanie procesora [%] DVMRe/ StoreSafe SymSafe Rozdzielczość/ Klatki na sekundę = CIF Szybkość transmisji bitów = Zmienna Kodek = Wavelet Rozdzielczość/ Klatki na sekundę = D1/15 Szybkość transmisji bitów = 1,5 Mb/s Kodek = MPEG SymDec 16 Rozdzielczość/ Klatki na sekundę = D1/30 Szybkość transmisji bitów = 3,0 Mb/s Kodek = MPEG TVR 10 Rozdzielczość/ Klatki na sekundę = 4CIF Szybkość transmisji bitów = 2,0 Mb/s Kodek = H Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0 9

18 Konfiguracja strumienia Wysokie Urządzenie nagrywające Zalecane Minimalne Strumienie Wykorzystanie procesora [%] Strumienie Wykorzystanie procesora [%] Strumienie Wykorzystanie procesora [%] TVR 20 TVR 30 TVR 40 TVR 60 Rozdzielczość/ Klatki na sekundę=4cif/7.5 Szybkość transmisji bitów = 1,5 Mb/s Kodek = H.264 Rozdzielczość/ Klatki na sekundę = D1/15 Szybkość transmisji bitów = 1,5 Mb/s Kodek = H.264 Rozdzielczość / Klatki na sekundę = 4CIF/8 Szybkość transmisji bitów = 1,5 Mb/s Kodek = H.264 Rozdzielczość/ Klatki na sekundę = D1/15 Szybkość transmisji bitów = 1,5 Mb/s Kodek = H * Ograniczenie przepustowości w przypadku kart sieciowych o szybkości 100 Mb Wymagania dotyczące oprogramowania serwera Program TruVision Navigator jest zgodny ze wszystkimi wymienionymi dalej systemami operacyjnymi oraz innymi składnikami oprogramowania. Tabela 4: Wymagania dotyczące oprogramowania serwera Składnik Wersja Uwagi System operacyjny Microsoft Windows XP Pro z dodatkiem SP3 lub nowszym (32-bitowy) Microsoft Windows Vista z dodatkiem SP1 (32-bitowy) Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator 10 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

19 Składnik Wersja Uwagi Microsoft Windows 7 (32/64-bitowy) Microsoft Windows Server 2003 R2 (32-bitowy) Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bitowy) Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Uruchamianie w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego w trybie emulacji środowiska 32-bitowego Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Uruchamianie w 64-bitowej wersji systemu operacyjnego w trybie emulacji środowiska 32-bitowego Usługa Web Usługi Microsoft Internet Information Services (IIS) w wersji 6.0 lub nowszej Cassini Wymaganie wstępne dotyczące wczytania programu TruVision Navigator Element pakietu instalacyjnego Baza danych Microsoft SQL 2005 Microsoft SQL Express 2005 Microsoft SQL 2008 R2 Microsoft SQL Express 2008 R2 Program Microsoft SQL Express 2008 R2 to element pakietu instalacyjnego Uaktualnienia istniejących instalacji będą kontynuować korzystanie z programu SQL 2005 Nowe instalacje będą używać programu SQL 2008 Inne Microsoft.NET Framework 4.0 Element pakietu instalacyjnego Wiele wersji systemu.net może współistnieć na tym samym komputerze Instrukcja obsługi TruVision Navigator

20 Zalecenia sprzętowe dotyczące serwera Przedstawione dane techniczne to jedynie ZALECENIA dla użytkowników. Działanie programu TruVision Navigator może się różnić w zależności od wydajności komputera. W tabeli 5 wyszczególniono zalecaną specyfikację sprzętową dotyczącą serwera. Tabela 5: Specyfikacja sprzętowa dotycząca serwera Składnik Zalecane Uwagi Szacowany koszt $649 Dell Online Procesor Procesor Intel Core i5-650 (4 MB pamięci cache, 3,20 GHz) Pamięć Dysk twardy Karta graficzna Sieć 3 GB, dwukanałowe pamięci DDR3 SDRAM o częstotliwości 1333 MHz 500 GB, 7200 obr./min, SATA 3,0 Gb/s, 16 MB pamięci cache nvidia GeForce G310 z 512 MB pamięci DDR3 Zintegrowana karta PCIE 10/100/1000 Opcja wymóg dotyczący miejsca zależy od wielu czynników i różni się w zależności od tego, czy baza danych jest obsługiwana na serwerze, czy materiały wideo są przechowywane na serwerze oraz od wielkości rzeczywistej bazy danych. Opcja zależnie od tego, czy na tym komputerze ma być wyświetlany obraz wideo z klienta. Obsługiwane urządzenia nagrywające W tabeli 6 przedstawiono obsługiwane urządzenia i odpowiadające im wersje oprogramowania układowego. Tabela 6: Obsługiwane urządzenia nagrywające Urządzenia nagrywające Obsługiwane oprogramowanie układowe TruVision NVR40 (TVN40) 4.3 TruVision NVR20 (TVN20) 1.0 TruVision DVR60 (TVR60) 4.2g TruVision DVR40 (TVR40) 3.0 kompilacja Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

21 Urządzenia nagrywające Obsługiwane oprogramowanie układowe TruVision DVR30 (TVR30) 6300 TruVision DVR20 (TVR20) TruVision DVR10 (TVR10) 2.4 GoVision kompilacja GoVision 2.1 SymDec 16 plus c SymDec a SymDec a Seria SymSafe Pro 1.40c Seria SymSafe Basic 1.40c DVSRxU 2.31s Seria DVMRE CT (Triplex) 6.33 Seria DVMRE CT II 6.33 Seria DVMRE PRO 6.33 Seria DVMRE ezt 6.33 Seria DVMRE CS 6.33 Seria DVMRE CD 6.33 Seria StoreSafe 6.33 Seria StoreSafe Pro II 6.33 Seria StoreSafe Advanced 6.33 DSR 2.24a Seria DVSE 3.04 Instrukcja obsługi TruVision Navigator

22 14 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

23 Rozdział 2 Instalacja Architektura Program TruVision Navigator składa się z 3 komponentów: Klient Usługi Baza danych Elastyczność architektury programu TruVision Navigator umożliwia współdziałanie tych komponentów na jednym komputerze (np. z systemem Windows XP) w niewielkich środowiskach. Komponenty programu TruVision Navigator mogą również działać na oddzielnych komputerach (np. na serwerze wirtualnym obsługi usług, specjalnym komputerze bazodanowym oraz wielu komputerach klienckich rozmieszczonych w sieci) w większych, rozproszonych środowiskach. Opcje instalacji Są dostępne dwie opcje instalacji programu TruVision Navigator: Model samodzielny (bezpośrednie łączenie z bazą danych) ta opcja instalacji zapewnia możliwość umieszczenia klienta, bazy danych i usług na tym samym komputerze. Jedyne ograniczenie polega na tym, że z bazą danych przechowywaną na komputerze nie mogą się łączyć przez sieć żadne inne klienty. Ta opcja instalacji jest idealna dla lokalnych, samodzielnych systemów. Model wielu klientów (lub konfiguracja klient/serwer) ta opcja instalacji zapewnia możliwość umieszczenia klienta, bazy danych i usług na tym samym komputerze lub na wielu oddzielnych komputerach. Ta opcja wymaga zastosowania usługi Web (Microsoft Internet Information Services (IIS) lub Cassini) w celu zapewnienia łączności między klientami i współdzieloną bazą danych. Ta opcja instalacji jest idealna dla Instrukcja obsługi TruVision Navigator

24 większych systemów z wieloma geograficznie rozproszonymi użytkownikami, komputerami oraz urządzeniami nagrywającymi. Bez względu na wybraną opcję instalacji podstawowe cechy i funkcje programu TruVision Navigator pozostają takie same. Instalacja programu wymaga uprawnień administratora, ale samo oprogramowanie będzie dostępne dla wszystkich użytkowników pomyślnie logujących się na komputerze za pomocą konta Windows. Języki W programie TruVision Navigator obsługiwanych jest 20 następujących języków: Angielski Chiński (uproszczony i tradycyjny) Czeski Duński Holenderski Fiński Francuski Niemiecki Węgierski Włoski Litewski Polski Portugalski Portugalski (Brazylia) Rosyjski Słowacki Hiszpański Szwedzki Turecki Arabski Po uruchomieniu pliku instalacyjnego Setup.exe programu TruVision Navigator Kreator InstallShield automatycznie wykryje język używany na komputerze PC 16 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

25 i zastosuje go, jeśli ten język jest obsługiwany. Jeśli wykryty język nie jest obsługiwany, Kreator InstallShield będzie wyświetlany w języku angielskim. Po uruchomieniu klienta program TruVision Navigator zawsze automatycznie wykrywa język używany na komputerze PC i stosuje go, jeśli ten język jest obsługiwany. Jeśli wykryty język nie jest obsługiwany, klient będzie wyświetlany w języku angielskim. Zmiana ustawienia języka komputera zostanie zastosowana po następnym zalogowaniu się do programu TruVision Navigator. Jeżeli język domyślny zostanie zmieniony, nazwy urządzeń i folderów nie ulegną zmianie nazwy nadal będą zapisane w języku, w jakim zostały utworzone. Nie zostaną one przetłumaczone dynamicznie. Nazwy urządzeń i folderów można zmienić po zmianie języka domyślnego. Ze względu na różnice długości słów w różnych językach na przyciskach mogą być wyświetlane skróty nazw. Aby wyświetlić pełne tłumaczenie nazwy, wystarczy ustawić wskaźnik myszy nad nazwą przycisku. Instalacja typowa Aby zainstalować na komputerze typowe wystąpienie programu TruVision Navigator, należy wykonać następujące czynności: Umieść plik setup.exe programu TruVision Navigator na pulpicie komputera. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe programu TruVision Navigator, aby rozpocząć instalację. Wyświetlane jest okno dialogowe wymagań wstępnych i szczegółowe informacje dotyczące programów, które należy zainstalować na komputerze przed uruchomieniem programu TruVision Navigator. Program TruVision Navigator zostanie zainstalowany automatycznie po kliknięciu przycisku Install (Zainstaluj). Instrukcja obsługi TruVision Navigator

26 Rysunek 2: Okno dialogowe wymagań wstępnych Okresowo wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera w celu uaktywnienia programów zainstalowanych zgodnie z listą wymagań wstępnych. Proces instalacji zostanie wznowiony automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera i zalogowaniu użytkownika. Po zainstalowaniu programów zgodnie z listą wymagań wstępnych program TruVision Navigator rozpocznie własny proces instalacji. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zakończyć instalację. Zostanie wyświetlone okno powitalne. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 18 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

27 Rysunek 3: Powitalne okno dialogowe Wyświetlane jest okno dialogowe Setup Type (Typ instalacji) umożliwiające wybór instalacji typowej (Typical) lub niestandardowej (Custom). Instalacja niestandardowa po prostu umożliwia wybranie dodatkowych opcji, dla których podczas instalacji typowej są wybierane ustawienia domyślne. Wybierz opcję i kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

28 Rysunek 4: Okno dialogowe typu instalacji Wyświetlane jest okno dialogowe Choose Destination Folder (Wybierz folder docelowy) umożliwiające przeglądanie i wybór docelowego folderu dla aplikacji. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 20 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

29 Rysunek 5: Okno dialogowe wyboru folderu docelowego Wyświetlane jest okno dialogowe Database Connection Model (Model połączenia z bazą danych) umożliwiające wybór modelu instalacji samodzielnej (Standalone) lub wielu klientów (Multi-Client). Wybierz opcję i kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Rysunek 6: Okno dialogowe modelu połączenia z bazą danych Instrukcja obsługi TruVision Navigator

30 Wybranie modelu wielu klientów (Multi-Client) dla instalacji powoduje wyświetlenie monitu o przegląd opcji instalacji usługi sieci Web Cassini. Wybierz opcje i kliknij przycisk Next (Dalej). Rysunek 7: Okno dialogowe konfiguracji usługi Cassini Jeżeli dostępna jest baza danych Navigator na komputerze, w oknie dialogowym Select Database Dialog (Wybierz bazę danych) można ponownie wykorzystać tę bazę lub utworzyć nową. Wybierz opcje i kliknij przycisk Next (Dalej). 22 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

31 Rysunek 8: Okno dialogowe wyboru bazy danych Wyświetlane jest okno dialogowe Installation Confirmation (Potwierdzenie instalacji) umożliwiające zweryfikowanie wybranych dotychczas opcji instalacji. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby zmienić opcje, lub przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Kliknięcie przycisku Next (Dalej) spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

32 Rysunek 9: Okno dialogowe potwierdzenia instalacji Wyświetlane jest okno dialogowe Setup Status (Stan instalacji) z informacjami dotyczącymi stanu procesu instalacji. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zatrzymać instalację. Wyświetlane jest okno dialogowe InstallShield Wizard Complete (Zakończenie instalatora InstallShield) z monitem o ponowne uruchomienie komputera. Kliknij przyciski Yes () i Finish (Zakończ). Ikona umożliwiająca dostęp do programu TruVision Navigator zostanie umieszczona na pulpicie i w menu Start. Po wykonaniu powyższej procedury instalacja jest zakończona. 24 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

33 Rysunek 10: Okno dialogowe kreatora InstallShield Instalacja niestandardowa Aby zainstalować na komputerze nowe niestandardowe wystąpienie programu TruVision Navigator, należy wykonać następujące czynności: Umieść plik setup.exe programu TruVision Navigator na pulpicie komputera. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe programu TruVision Navigator, aby rozpocząć instalację. Wyświetlane jest okno dialogowe wymagań wstępnych (Prerequisite) i szczegółowe informacje dotyczące programów, które należy zainstalować na komputerze przed uruchomieniem programu TruVision Navigator. Program TruVision Navigator zostanie zainstalowany automatycznie po kliknięciu przycisku Install (Zainstaluj). Instrukcja obsługi TruVision Navigator

34 Rysunek 11: Okno dialogowe wymagań wstępnych Okresowo wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera w celu uaktywnienia programów zainstalowanych zgodnie z listą wymagań wstępnych. Proces instalacji zostanie wznowiony automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera i zalogowaniu użytkownika. Rysunek 12: Okno dialogowe ponownego uruchamiania Po zainstalowaniu programów zgodnie z listą wymagań wstępnych program TruVision Navigator rozpocznie własny proces instalacji. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zakończyć instalację. Zostanie wyświetlone okno powitalne. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 26 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

35 Rysunek 13: Powitalne okno dialogowe Wyświetlane jest okno dialogowe Setup Type (Typ instalacji) umożliwiające wybór instalacji typowej (Typical) lub niestandardowej (Custom). Instalacja niestandardowa po prostu umożliwia wybranie dodatkowych opcji, dla których podczas instalacji typowej są wybierane ustawienia domyślne. Wybierz opcję Custom (Niestandardowa) i kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Rysunek 14: Okno dialogowe typu instalacji Instrukcja obsługi TruVision Navigator

36 Wyświetlane jest okno dialogowe Choose Destination Folder (Wybierz folder docelowy) umożliwiające przeglądanie i wybór docelowego folderu dla aplikacji. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Rysunek 15: Okno dialogowe wyboru folderu docelowego Wyświetlane jest okno dialogowe Database Connection Model (Model połączenia z bazą danych) umożliwiające wybór modelu instalacji samodzielnej (Standalone) lub wielu klientów (Multi-Client). Wybierz opcję i kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 28 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

37 Rysunek 16: Okno dialogowe modelu połączenia z bazą danych Wybranie modelu wielu klientów (Multi-Client) dla instalacji powoduje wyświetlenie monitu o przegląd opcji instalacji usługi sieci Web Cassini. Wybierz opcje i kliknij przycisk Next (Dalej). Rysunek 17: Okno dialogowe konfiguracji usługi Cassini Wyświetlane jest okno dialogowe Select Database Server (Wybierz serwer bazy danych) zawierające zaawansowane opcje konfiguracji bazy danych i umożliwiające przeglądanie w poszukiwaniu lokalizacji, w której zostanie zainstalowana baza danych. Wybierz opcję i kliknij przycisk Next (Dalej). Instrukcja obsługi TruVision Navigator

38 Rysunek 18: Okno dialogowe wyboru serwera bazy danych Jeżeli dostępna jest baza danych Navigator na komputerze, w oknie dialogowym Select Database Dialog (Wybierz bazę danych) można ponownie wykorzystać tę bazę lub utworzyć nową. Wybierz opcje i kliknij przycisk Next (Dalej). Rysunek 19: Okno dialogowe wyboru bazy danych Wyświetlane jest okno dialogowe Installation Confirmation (Potwierdzenie instalacji) umożliwiające zweryfikowanie wybranych dotychczas opcji 30 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

39 instalacji. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby zmienić opcje, lub przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Kliknięcie przycisku Next (Dalej) spowoduje rozpoczęcie procesu instalacji. Rysunek 20: Okno dialogowe potwierdzenia instalacji Wyświetlane jest okno dialogowe Setup Status (Stan instalacji) z informacjami dotyczącymi stanu procesu instalacji. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zatrzymać instalację. Wyświetlane jest okno dialogowe InstallShield Wizard Complete (Zakończenie instalatora InstallShield) z monitem o ponowne uruchomienie komputera. Kliknij przyciski Yes () i Finish (Zakończ). Ikona umożliwiająca dostęp do programu TruVision Navigator zostanie umieszczona na pulpicie i w menu Start. Po wykonaniu powyższej procedury instalacja jest zakończona. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

40 Rysunek 21: Okno dialogowe kreatora InstallShield Aktualizacja Program TruVision Navigator 4.0 oferuje ścieżki uaktualnienia z programów GE Nav v3.0 i GE Nav v3.1. Uwaga: Z tej procedury uaktualnienia nie można korzystać w przypadku programu GE Nav w wersji 2.0 lub 2.1. Aby uaktualnić wcześniejszą wersję programu, należy wykonać następujące czynności: Umieść plik setup.exe programu TruVision Navigator na pulpicie komputera, na którym jest zainstalowana starsze wystąpienie. W przypadku instalacji w konfiguracji wielu klientów (Multi-Client) w trybie klient/serwer umieść go na komputerze serwera. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe programu TruVision Navigator, aby uruchomić kreatora InstallShield i rozpocząć instalację. Wyświetlane jest okno dialogowe wymagań wstępnych (Prerequisite) i szczegółowe informacje dotyczące programów, które należy zainstalować na komputerze przed uruchomieniem programu TruVision Navigator. Program TruVision Navigator zostanie zainstalowany automatycznie po kliknięciu przycisku Install (Zainstaluj). 32 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

41 Rysunek 22: Okno dialogowe wymagań wstępnych Okresowo może być wyświetlany monit o ponowne uruchomienie komputera w celu uaktywnienia programów zainstalowanych zgodnie z listą wymagań wstępnych. Proces uaktualnienia zostanie wznowiony automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera i zalogowaniu użytkownika. Rysunek 23: Okno dialogowe ponownego uruchamiania Po zainstalowaniu programów zgodnie z listą wymagań wstępnych program TruVision Navigator rozpocznie własny proces uaktualnienia. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zakończyć uaktualnienie. Zostanie wyświetlone okno powitalne. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

42 Rysunek 24: Powitalne okno dialogowe Wyświetlane jest okno dialogowe Choose Destination Folder for Upgrade (Wybierz folder docelowy dla uaktualnienia) i automatycznie wykrywana jest lokalizacja, w której znajduje się istniejące wystąpienie. To okno dialogowe umożliwia zmianę lokalizacji docelowej dla plików aplikacji. Zmień ustawienie, jeżeli jest to wymagane, i kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 34 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

43 Rysunek 25: Wybór folderu docelowego dla uaktualnienia Wyświetlane jest okno dialogowe Upgrade Confirmation (Potwierdzenie uaktualnienia) umożliwiające zweryfikowanie wybranych dotychczas opcji uaktualnienia. Kliknij przycisk Back (Wstecz), aby zmienić opcje, lub przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. Kliknięcie przycisku Next (Dalej) spowoduje rozpoczęcie procesu uaktualnienia. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

44 Rysunek 26: Okno dialogowe potwierdzenia uaktualnienia Wyświetlane jest okno dialogowe Setup Status (Stan instalacji) z informacjami dotyczącymi stanu procesu uaktualnienia. Kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby przerwać uaktualnienie. Wyświetlane jest okno dialogowe InstallShield Wizard Complete (Zakończenie instalatora InstallShield) z monitem o ponowne uruchomienie komputera. Kliknij przyciski Yes () i Finish (Zakończ). Nowa ikona umożliwiająca dostęp do programu TruVision Navigator zostanie umieszczona na pulpicie i w menu Start. Po wykonaniu powyższej procedury uaktualnienie jest zakończone. Należy pamiętać o zalogowaniu się przy użyciu istniejących poświadczeń użytkownika, ponieważ zostało wykonane uaktualnienie, a nie nowa instalacja. 36 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

45 Rysunek 27: Okno dialogowe kreatora InstallShield Wyłączanie kontroli konta użytkownika (UAC) Firma Microsoft wdrożyła funkcję kontroli konta użytkownika (UAC, User Account Control) w systemach Windows Vista i Windows 7, aby ułatwić zapobieganie wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w komputerze. Ta funkcja monituje użytkownika o zezwolenie w przypadku zadania wymagającego uprawnień administracyjnych, takiego jak instalowanie oprogramowania lub zmiana ustawień wpływających na innych użytkowników. Po włączeniu funkcji UAC na komputerze z programem TruVision Navigator występują problemy z renderowaniem wideo i ogólnymi aspektami funkcjonowania tej aplikacji. Konieczne jest więc wyłączenie funkcji UAC na komputerze, na którym znajduje się ta aplikacja. Uprawnienia administracyjne na komputerze są wymagane do wyłączenia funkcji UAC. Jeżeli nie masz uprawnień administracyjnych, skontaktuj się z lokalnym administratorem i poproś go o wyłączenie tej funkcji. Aby wyłączyć funkcję UAC w systemie Windows Vista: Otwórz Panel sterowania i wpisz UAC w polu wyszukiwania. Widoczne będzie łącze Włączanie lub wyłączanie funkcji kontroli konta użytkownika. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

46 Rysunek 28: Funkcja kontroli konta użytkownika w Panelu sterowania Na następnym ekranie należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Użyj funkcji Kontrola konta użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK. Rysunek 29: Wyłączanie kontroli konta użytkownika Uruchom ponownie komputer, aby zastosować wprowadzone zmiany. Aby wyłączyć funkcję UAC w systemie Windows 7: Wpisz UAC w polu wyszukiwania w menu Start lub Panelu sterowania, a następnie kliknij łącze Zmiana ustawień kontroli konta użytkownika. 38 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

47 Rysunek 30: Wyszukiwanie informacji dotyczących kontroli konta użytkownika Przeciągnij suwać w dół do położenia Nigdy nie powiadamiaj, aby wyłączyć kontrolę konta użytkownika. Rysunek 31: Wyłączanie kontroli konta użytkownika Pierwsze logowanie Po pomyślnym zakończeniu instalacji należy uruchomić program TruVision Navigator za pomocą jednej z dostępnych metod: Dwukrotnie kliknij ikonę programu TruVision Navigator na pulpicie. Przejdź do menu Start i kolejno wybierz pozycje Wszystkie programy, TruVision Navigator. Instrukcja obsługi TruVision Navigator

48 Po uruchomieniu programu TruVision Navigator zostanie wyświetlone okno dialogowe Login (Logowanie). Zaloguj się jako domyślny Administrator, wpisując następujące poświadczenia: Username (Nazwa użytkownika) = admin Password (Hasło) = admin Rysunek 32: Okno dialogowe logowania W celu zapewnienia bezpieczeństwa po pierwszym zalogowaniu zostanie wyświetlone okno z monitem o zmianę domyślnego hasła administratora. Rysunek 33: Okno dialogowe zmiany hasła Aby zmienić hasło, wykonaj następujące czynności: 40 Instrukcja obsługi TruVision Navigator 4.0

Program TruVision Navigator uwagi do wersji 4.0

Program TruVision Navigator uwagi do wersji 4.0 Program TruVision uwagi do wersji 4.0 2011 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. P/N 1064300-PL ISS 13JUN11 Spis treści Wstęp 1 Wymagania dotyczące oprogramowania klienta 2 Zalecenia sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu TruVision Navigator 5.0 z dodatkiem Service Pack 3

Instrukcja obsługi programu TruVision Navigator 5.0 z dodatkiem Service Pack 3 Instrukcja obsługi programu TruVision Navigator 5.0 z dodatkiem Service Pack 3 P/N 1064107-PL REV G ISS 05MAR15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent 2015 United Technologies Corporation Interlogix

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi

Archive Player Divar Series. Instrukcja obsługi Archive Player Divar Series pl Instrukcja obsługi Archive Player Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Obsługa 5 2.1 Uruchamianie programu 5 2.2 Opis okna głównego 6 2.3 Przycisk Otwórz 6 2.4 Widoki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja dla jednego użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

NVIDIA GeForce Experience

NVIDIA GeForce Experience NVIDIA GeForce Experience DU-05620-001_v02 11 lipca 2012 Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 NVIDIA GeForce Experience Podręcznik użytkownika... 1 Informacje o programie GeForce Experience... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji

Windows Vista /Windows 7 Instrukcja instalacji Seria drukarek laserowych Windows Vista / 7 Instrukcja instalacji Przed użyciem drukarki należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterowniki. Przeczytaj Podręcznik szybkiej obsługi i niniejszy Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo punktu końcowego. Chmura chroniona. Bezpieczeństwo Web

Bezpieczeństwo punktu końcowego. Chmura chroniona. Bezpieczeństwo Web Podręcznik administratora Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0

Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 Instrukcja obsługi aplikacji TVRMobile 2.0 P/N 1070644A-PL REV 1.0 ISS 14OCT13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe 2013 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. Interlogix

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu TruVision Navigator 6.0

Instrukcja obsługi programu TruVision Navigator 6.0 Instrukcja obsługi programu TruVision Navigator 6.0 P/N 1064107 REV I ISS 08OCT15 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Wersja Certyfikaty Umowa licencyjna oprogramowania 2015

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem

Sprawdź zawartość opakowania Opakowanie urządzenia powinno zawierać następujące elementy: DCS-2100G Kamera internetowa ze statywem Ten produkt może być skonfigurowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Internet Explorer 6.x lub nowszej DCS-2100G SECURICAM Network 802.11g Bezprzewodowa kamera internetowa Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji.

Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Comodo Endpoint Security Manager instrukcja instalacji. Na początek pobierz i uruchom plik instalacyjny. Link do tego pliku znajduje się w e-mailu potwierdzającym wraz z otrzymaną licencją. Plik ten należy

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) SPSS Statistics for Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania SPSS Statistics przy użyciu licencja dla jednego użytkownika. Licencja

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

QUICKSTORE PORTABLE PRO

QUICKSTORE PORTABLE PRO PODRĘZNIK QUIKSTOR PORTBL PRO 1. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowej 1.1 Instalacja (na przykładzie systemu Windows) 1. Włóż do napędu D/DVD dostarczony dysk Tools D. 2. W programie ksplorator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Kwiecień 2015 r. 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Mac OS Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 11/2011 V6 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center Server podręcznik użytkownika. Version 6.0

Avigilon Control Center Server podręcznik użytkownika. Version 6.0 Avigilon Control Center Server podręcznik użytkownika Version 6.0 2006 2017, Avigilon Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.avigilon, the AVIGILON logo, AVIGILON CONTROL CENTER, ACC, and TRUSTED SECURITY

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo