(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.12.2006 06842809.3"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2010/20 EP B1 (13) T3 (51) Int. Cl. H05H7/22 H05H9/00 A61N5/01 ( ) ( ) ( ) (54) Tytuł wynalazku: System przyspieszania jonów do zastosowań medycznych i/lub innych (30) Pierwszeństwo: (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2009/41 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 11/2010 (73) Uprawniony z patentu: Fondazione per Adroterapia Oncologica - Tera, Novara, IT (72) Twórca (y) wynalazku: PL/EP T3 AMALDI Ugo, Genève, CH BRACCINI Saverio, Arezzo, IT MAGRIN Giulio, Ferney Voltaire, FR PEARCE Peter, Prevessin Moens, FR ZENNARO Riccardo, Versoix, CH (74) Pełnomocnik: Kancelaria Patentowa rzecz. pat. Rokicki Bogdan Warszawa Al. Jerozolimskie 151, I p. Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 Opis Opis wynalazku Dziedzina wynalazku [0001] Wynalazek niniejszy dotyczy kompleksu lub systemu akceleratorów cząstek, który zawiera jeden lub więcej akceleratorów liniowych według przedznamiennej części zastrz. 1. Podłoże wynalazku [0002] Wiadomo, że terapia hadronowa jest nowoczesną terapią przeciwnowotworową, wykorzystującą wiązki protonów lub cięższych naładowanych cząstek elementarnych o liczbie masowej większej niż 1. [0003] Wiadomo również, że w terapii protonowej, która jest szczególną techniką terapii hadronowej opartą na wykorzystywaniu wiązek protonów, stosuje się terapeutyczne wiązki o stosunkowo małym natężeniu (rzędu kilku nanoamperów) i o energii rzędu MeV. [0004] Wiadomo również, że w przypadku różnych rodzajów jonów potrzebne są wiązki terapeutyczne o mniejszych wartościach natężenia i o większej energii w porównaniu do wiązek protonowych. Przykładowo w przypadku jonów węgla 12 C 6+ potrzebne wartości energii wynoszą od 1500 do 5000 MeV (to znaczy MeV/u), a natężenia prądu są rzędu ułamka nanoampera. [0005] W tej dziedzinie teleterapii stosuje się różne rodzaje akceleratorów: cyklotrony (cyklotrony izochroniczne lub synchrocyklotrony; konwencjonalne lub nadprzewodzące), albo synchrotrony. Rozważano ostatnio również

3 wykorzystywanie akceleratorów FFAG (Fixed Field Alternating Gradient o nieruchomym polu o przemiennym gradiencie). [0006] Akceleratory liniowe zostały zaproponowane przez Zgłaszającego zarówno do terapii protonowej jak i do terapii lekkimi jonami. 1) Patent USA nr B2 "Linac for Ion Beam Acceleration, U. Amaldi, M. Crescenti, R. Zennaro. 2) Zgłoszenie patentowe USA nr ser. 11/232,929 "Ion Accelerator System for Hadrontherapy, wynalazcy: U. Amaldi, M. Crescenti, R. Zennaro, złożone dnia ) "Proton Accelerator Complex for Radio-isotopes and Therapy, U. Amaldi, zgłoszenie dnia [0007] Szereg przedsiębiorstw oferuje wykonane pod klucz centra do terapii protonami i/lub jonami węgla. Zwykle centrum przeznaczony dla liczby pacjentów powyżej rocznie jest usytuowany w dużym budynku wielopiętrowym specjalnie wykonanym tak, by pomieścił nowoczesną aparaturę, biura i usługi dla personelu oraz recepcję dla pacjentów na całkowitej powierzchni wielu tysięcy metrów kwadratowych. Jest on wyposażony w akcelerator hadronów (cyklotron, synchrocyklotron, synchrotron, akcelerator liniowy lub ich kombinację) oraz w system transportujących kanałów wiązek magnetycznych do napromieniowywania guzów litych z 2-4 bramami, które obracają się wokół pacjenta oraz z jedną lub z wieloma poziomymi belkami terapeutycznymi. Kompletny ośrodek wielopomieszczeniowy ze swą infrasrukturą wymaga zainwestowania rzędu milionów Euro, przy czym górna wartość odpowiada podwójnemu wielopomieszczeniowemu wyposażeniu wytwarzającemu jony węgla i protony. [0008] Terapia hadronami ma wielkie możlwości dalszego rozwoju jak to zostało wykazane przez badania epidemiologiczne przeprowadzone w Austrii, Francji, Włoszech i Niemczech i jak przedstawiono przykładowo w raporcie "Carbon ion therapy, Proceedings of the HPCBM and ENLIGHT meetings held in Baden (Sept. 2002) and in Lyon (Oct. 2003)" (Radiotherapy and Oncology 73/2 (2004) 1-217). Jednakże na przeszkodzie tym możliwościom 2

4 stoi konieczność olbrzymich nakładów kapitałowych na skonstruowanie wielopomieszczeniowych placówek. Możliwości te można podsumować przez przypomnienie, że cytowane badania doprowadzają do wniosku, że w średnim (długim) terminie w przybliżeniu 12% (3%) pacjentów leczonych obecnie za pomocą "konwencjonalnej" radioterapii (to znaczy fotonami o dużej energii) byłoby lepiej leczone i/lub odczuwałoby mniej skutków ubocznych, gdyby mogli oni zostać napromieniowani wiązkami protonów (jonów węgla). [0009] Jedynie 1-2% wskazań nowotworowych dla terapii protonowej jest akceptowane przez większość onkologów radiacyjnych. Pozostałe 10% pacjentów nie jest traktowane obecnie przez wielu specjalistów jako osoby z wybiórczymi wskazaniami do terapii protonowej. Dzieje się tak pomimo tego, że skorzystaliby oni z takiego trybu napromieniowania, ponieważ guzy są usytuowane blisko ważnych organów i jest udowodnione, że 10%-owe zwiększenie dawki dla takiego samego napromieniowania ważnych organów jest przyczyną 15-20% wzrostu prawdopodobieństwa opanowania guza (Tumor Control Probability - TCP). Jest jednak pewne, że wraz z kumulowaniem się prób klinicznych pierwszy odsetek pacjentów będzie się zwiększał, a drugi będzie malał. [0010] Dla terapii jonowej, która jest jakościowo innym rodzajem promieniowania (ponieważ w każdym przenikanym jądrze komórkowym jon węgla pozostawia 20 razy więcej energii niż proton tego samego rodzaju), potrzebne są dalsze badania kliniczne. W rzeczywistości potrzebne jest potwierdzenie, że wobec guzów "bardziej odpornych na radioterapię" jony są skuteczniejsze niż fotony i protony, a ponadto zmniejszanie liczby zabiegów leczniczych (hipofrakcjonowanie) jest bezpieczne klinicznie. Z innych punktów widzenia 3

5 podejście takie jest z pewnością korzystne, ponieważ implikuje zmniejszenie kosztów i obciążenia psychologicznego pacjenta. [0011] Biorąc te liczby za podstawę i przyjmując, że w populacji wynoszącej 10 milionów w ciągu roku pacjentów poddawane jest napromieniowaniu fotonami, w tablicy podana jest liczba pomieszczeń do stosowania terapii hadronowej potrzebnych w ciągu 5/10 lat. Na podstawie doświadczeń klinicznych przyjęto dwie upraszczające hipotezy: (1) liczba zabiegów na pacjentach przy wykorzystaniu jonów, protonów i fotonów jest odpowiednio w proporcji jak 1 : 2 : 3; oraz (2) zabieg fotonowy (hadronowy) trwa 15 min (20 min). Leczenie przez napromieniowanie Liczba pacjentó w rocznie z 10 7 ludzi Przeciętna liczba zabiegów dla jednego pacjenta Liczba zabiegów dziennie (12 h) w jednym pomieszczeniu Liczba pacjentów rocznie (230 dni) w jednym pomieszczeniu Liczba pomieszczeń na 10 milionów mieszkańców Liczba pomieszczeń na 10 milionów mieszkańców Współczynnik Fotony Fotony (12%) , ,8 8 Jony C (3%) 0, , [0012] Szacunkowe liczby pomieszczeń otrzymuje się według łatwej do zapamiętania "reguły kciuka" jako 1 : 8 : 8 2. [0013] Ponieważ typowy ośrodek terapii hadronowej ma 3-4 pomieszczenia, liczby w tablicy mówią, że jeden ośrodek stosujący terapię protonami (jonami węgla) potrzebny byłby dla każdej grupy obejmującej w przybliżeniu 5 (40) milionów ludzi. Jeżeli ośrodek stosujący jony węgla ma charakter dualny i pacjenci są również leczeni protonami, liczba mieszkańców, którzy mogą być obsługiwani, maleje z 40 do około 30 milionów.

6 [0014] Argumenty te wskazują, że rozwój terapii hadronowej wymaga zmiany w stosunku do aktualnie dominującego "paradygmatu", który przewiduje wielopiętrowy budynek obsługujący 5 milionów ludzi (lub znacznie więcej w przypadku jonów węglowych), ponieważ oznacza to jeden akcelerator i 3-4 konstrukcje bramowe. W aspekcie długoterminowym dominować najprawdopodobniej będzie bardziej elastyczny i przyjazny pacjentom model oparty na jednopomieszczeniowym systemie złożonym z akceleratora i konstrukcji bramowej albo dla protonów, albo dla lekkich jonów (węgiel), zbudowany na stosunkowo niewielkiej powierzchni (w przybliżeniu 500 m 2 ). [0015] Obecnie niewielkie lub duże oddziały radioterapii wykorzystują odpowiednio 1-2 albo 5-6 liniowych akceleratorów elektronów, tak że przeciętnie 8 konwencjonalnych pomieszczeń istnieje w 3-4 szpitalach przeznaczonych do obsługi populacji wynoszącej 1, 5-2 milionów ludzi. Aby utrzymać proporcje podane w ostatniej kolumnie tablicy, można przewidywać dwa sposoby wykorzystania takich urządzeń jednopomieszczeniowych: jednopomieszczeniowe urządzenie protonowe jest "przypisane" do jednego z tych szpitali, ale obsługuje również 2-3 inne; jednopomieszczeniowe urządzenie z liniowym akceleratorem jonów węgla jest "przypisane" do już istniejącego ośrodka terapii protonowej, który obsługuje wiele milionów mieszkańców, ale przyspiesza węgiel oraz ewentualnie inne lekkie jony do energii, która nie jest wystarczająca do leczenia głęboko usytuowanych guzów. [0016] Dokument D1 : U. Amaldi, M. Grandolfo, L. Picardi, redaktorzy : "The RITA Network and the design of Compact Proton Accelerators.", sierpień 1996, Frascati (Rzym), Włochy, opisuje liniowy akcelerator protonów, za którym usytuowana jest konstrukcja bramowa przeznaczona do obracania się wokół osi. [0017] Rozważane już były poprzednio akceleratory protonów, które są zamontowane na konstrukcji bramowej obracającej się wokół osi, a więc wokół 5

7 pacjenta. W latach 80-tych H. Blosser wraz ze swymi współpracownikami skonstruował obracający się nadprzewodzący cyklotron o mocy 60 MeV do terapii neutronami przeznaczony do szpitala Harpera (US A ). W wyniku tej realizacji ponad piętnaście lat temu zaproponowany został nadprzewodzący cyklotron o mocy 250 MeV do leczenia protonami (H. Blosser i inni, Medical accelerator projects at Michigan State University, Proc Particle Acceleration Conference, IEEE, 1989, ). Ostatnio zapowiedziany został projekt konstrukcji jednopomieszczeniowego urządzenia opartego na obrotowym synchrocyklotronie ( komunikat prasowy MIT, 28 sierpnia 2006). Istota wynalazku [0018] Głównym celem przedmiotowego wynalazku jest zaproponowanie urządzeń do terapii hadronowej w oparciu o wysokoczęstotliwościowy akcelerator liniowy (lub więcej niż jedną sekcję akceleratorów liniowych), który jest/są zamontowany/e na obrotowej konstrukcji bramowej i są wykorzystywane do napromieniowywania pacjenta z więcej niż jednego kierunku. [0019] Cel ten osiągnięto przez system lub kompleks akceleratorów jonów posiadający cechy wymienione w zastrz. 1. Dalsze rozwinięcia wynikają z zastrzeżeń zależnych. [0020] W odpowiedzi na potrzeby opisane powyżej protony i/lub jony są według przedmiotowego wynalazku przyspieszane do energii potrzebnej do leczenia (lub do dowolnego innego zastosowania) przez co najmniej jedną sekcję akceleratorów liniowych wysokiej częstotliwości. Co najmniej jedna z tych sekcji jest zamontowana na konstrukcji bramowej, która może obracać się wokół celu, tak że można wybrać optymalny kierunek wiązki. Akcelerator 6

8 wstrzykujący poruszającego się akceleratora liniowego (zwany tutaj akceleratorem wstępnym) może być albo akceleratorem kołowym (cyklotronem, synchrotronem, akceleratorem typu FFAG lub innym), albo akceleratorem liniowym niskiej częstotliwości lub połączeniem obu tych lub większej liczby takich dobrze znanych akceleratorów. [0021] Ponadto wiązki jonów wytwarzane przez pewne elementy akceleratora wstępnego mogą być wykorzystywane do innych celów, na przykład do leczenia pacjentów i/lub do wytwarzania radioizotopów przeznaczonych do celów medycznych i/lub do zastosowań przemysłowych. Zwykle akcelerator wstępny jest sztywno przymocowany do podłogi wspierającej obrotową konstrukcję bramową, ale może również być częściowo lub całkowicie zamontowany na tej konstrukcji bramowej. [0022] Przy leczeniu raka akcelerator liniowy zamontowany na konstrukcji bramowej obracającej się wokół pacjenta jest rozwiązaniem prostszym, bardziej elastycznym i pewniejszym niż rozwiązania oparte na akceleratorach kołowych zamontowanych na konstrukcjach bramowych. Faktycznie wiązka wyjściowa pulsuje z częstotliwością rzędu Hz i może być bardzo łatwo sprzęgana z "aktywnym" systemem rozprowadzania dawki, ponieważ energię cząstek i dawkę doprowadzaną do voxela można regulować elektronicznie w czasie w przybliżeniu 1 ms w kolejnych impulsach (R. Zennaro, IDRA: Design Study of a Proton Therapy Facility, Beam Dynamics Newsletter, nr. 36, p. 62, kwiecień 2005). Ta niezwykła w swoim rodzaju właściwość powoduje, że nie są potrzebne pochłaniacze do zmniejszania energii wiązki, jak to jest w cyklotronach o stałej energii. W konsekwencji unika się niepożądanego wytwarzania blisko pacjenta intensywnych i trudnych do ekranowania strumieni neutronowych. [0023] Akcelerator liniowy wysokiej częstotliwości jest lepszy niż wszystkie inne rodzaje akceleratorów, ponieważ energia wiązki może być zmieniana w poszczególnych impulsach wraz z liczbą cząstek dostarczanych do guzowego 7

9 obiektu. Czas i struktura natężenia pulsującej wiązki są szczególnie odpowiednie dla dawek doprowadzanych w sposób aktywny, na przykład przy stosowaniu technik skaningu plamkowego, na przykład według opracowania PSI Centre, Paul Scherrer Institute, Villigen, Szwajcaria (E. Pedroni i inni, The 200 MeV proton therapy project at the Paul Scherrer Institute: conceptual design and practical realisation, Medical Physics, 22(1), (1995) 37), albo przy skaningu rastrowym, na przykład według GSI Centre, Darmstadt, Niemcy (Th. Haberer, i inni, Magnetic scanning system for heavy ion therapy, Nuclear Instruments and Methods A 330 (1993) 296). Jak wspomniano powyżej, dalsze korzystne rozwinięcia wynalazku są podane w zastrzeżeniach zależnych. [0024] Zastosowanie systemu przeyspieszania jonów do terapii hadronami według wynalazku ma bardzo istotne zalety. Przede wszystkim akcelerator jest lżejszy w porównaniu z istniejącymi cyklotronami oraz synchrotronami i charakteryzuje się modularną strukturą złożoną z tego samego osprzętu w wysokiej technologii powtarzającego się prawie bez zmian dla każdego modułu przyspieszającego. Po drugie proponowany system jest stosunkowo zwarty, a więc potrzebne są minimalne przestrzenie i powierzchnie instalowania, co ułatwia montaż w ośrodkach szpitalnych. Ponadto wysoka częstotliwość akceleratora liniowego umożliwia zmniejszenie poboru mocy, co znajduje odbicie w zmniejszonych kosztach eksploatacji. [0025] Podsumowując, jeśli chodzi o urządzenie do terapii hadronami już stosowane lub w opracowaniu, przedmiotowy wynalazek umożliwia 1) konstruowanie urządzeń o niewielkich wymiarach, 2) zajmujących jedno pomieszczenie, 3) które mogą być instalowane również w już istniejących szpitalach średniej wielkości, 4) co ze względu na niewielki koszt prowadzi do szerokiego rozpowszechniania leczenia guzów hadronami. [0026] Opisany system jest w skrócie nazywany TULIP od angielskiego wyrażenia TUrning LInac for Particle therapy (dostosowanie akceleratora liniowego do terapii cząstkami elementarnymi). 8

10 [0027] Akceleratory liniowe opisane w publikacjach WO 2004/ oraz US 6,888,326 B2 tego samego zgłaszającego mogą być stosowane jako wysokoczęstotliwościowe modułowe akceleratory liniowe, które nadają się do zastosowania według wynalazku. Krótki opis rysunków [0028] Dalsze zalety, szczegóły i cechy charakterystyczne systemu przyspieszania jonów do terapii hadronowej według wynalazku wynikną z następującego opisu korzystnych przykładów realizacji wynalazku przedstawionych schematycznie na załączonych rysunkach, na których: fig. 1.a, 1.b, 1.c, 2 oraz 3 przedstawiają schematy blokowe różnych możliwych przykładów wykonania systemu przyspieszania jonów lub kompleksu do terapii hadronowej według wynalazku. Szczegółowy opis korzystnych przykładów realizacji [0029] Części składowe kompleksów T akceleratorów hadronów przedstawionych na fig. 1.a, 1.b i 1.c są następujące: 1. źródło jonów; 2. kanał transportowy wiązki niskoenergetycznej (LEBT); 3. cyklotron (normalny lub nadprzewodzący) albo akcelerator FFAG (normalny lub nadprzewodzący), albo też inny akcelerator kołowy; 4. 4A i 4B: wiązki wyprowadzane z kołowego akceleratora 3 i wykorzystywane do innych celów albo alternatywnie, albo równolegle z konstrukcją bramową; 5. Kanał transportowy wiązki średnioenergetycznej (MEBT); 6. pierwsza (I) sekcja akceleratora liniowego o częstotliwości zwykle większej niż 1 GHz oraz magnetyczny kanał transportu wiązki; 9

11 7. pierwszy zintegrowany kanał transportu magnetycznego (1. IMTC) złożony z kwadrupoli, magnesu lub magnesów zaginających oraz z zespołu lub zespołów grupujących o częstotliwości radiowej do transportowania, zaginania i kształtowania wiązki hadronów; 8. druga (II) sekcja akceleratora liniowego o częstotliwości, która może być wielokrotnością częstotliwości pierwszej sekcji (I) akceleratora liniowego; 9. drugi zintegrowany kanał transportu magnetycznego (2. IMTC) złożony z kwadrupoli, magnesu lub magnesów zaginających oraz z zespołu lub zespołów grupujących o częstotliwości radiowej do transportowania, zaginania i kształtowania wiązki hadronów; 10. trzecia (III) sekcja akceleratora liniowego o częstotliwości, która może być wielokrotnością częstotliwości drugiej sekcji; 11. magnes lub magnesy odchylające umieszczone albo przed, albo pośrodku, albo za elementem 12 do poprzecznego przemieszczania wiązki hadronów w celu "aktywnego" doprowadzania dawki; 12. trzeci zintegrowany kanał transportu magnetycznego (3. IMTC) złożony z kwadrupoli, magnesu lub magnesów zaginających oraz z zespołu lub zespołów grupujących o częstotliwości radiowej do transportowania, zaginania i kształtowania wiązki hadronów; 13. czwarta (IV) sekcja akceleratora liniowego o częstotliwości, która może być wielokrotnością częstotliwości trzeciej sekcji akceleratora liniowego; 14. w przypadku doprowadzania "aktywnego" magnes lub magnesy odchylające do poprzecznego przemieszczania wiązki hadronów, a w przypadku doprowadzania "biernego" system złożony z rozpraszacza lub rozpraszaczy, absorbera lub absorberów, filtru lub filtrów i kolimatora lub kolimatorów. 15. system monitorowania wiązki terapeutycznej 16. układ ogniskowania systemu dostarczania dawki; 17. konstrukcja metalowa (brama) częściowo lub całkowicie obrotowa wokół osi X i sztywno wspierająca części składowe

12 [0030] Nawiązując do bardziej ogólnego fig. 1.a, system T akceleratora hadronów według wynalazku zawiera zasadniczo różne rodzaje akceleratorów połączonych szeregowo, mianowicie kołowy akcelerator 3 (który może być albo akceleratorem o temperaturze pokojowej, albo akceleratorem nadprzewodzącym) oraz wiele sekcji (6, 8, 10, 13) akceleratorów liniowych, ewentualnie o zwiększających się wartościach częstotliwości, tak żeby w dalszych stopniach miały większy gradient i by przez to zmniejszyć całkowite wymiary systemu. W celu uproszczenia całego schematu niektóre z czterech sekcji akceleratorów liniowych mogą nie istnieć, albo mogą być usytuowane w topologicznie innym ustawieniu, jak to pokazano przykładowo na fig. 1.b i 1.c. [0031] Każda sekcja akceleratorów liniowych jest utworzona z modułów przyspieszających, które mogą mieć konstrukcję typu akceleratora liniowego z lampą dryftową (Drift Tube Linac - DTL) lub akceleratora liniowego ze sprzężeniem komorowym (Cell Coupled Linac - CCL) w zależności od prędkości przyspieszanych hadronów. Dwie z tych konstrukcji opisane są w publikacjach WO 2004/ oraz US No. 6,888,326 B2 tego samego zgłaszającego. [0032] Należy zauważyć, że energia wyjściowa kołowego akceleratora 3 jest zwykle stała i dlatego jej wartość jest wybierana w zależności od potrzebnego zastosowania, a dokładnie w zależności od rodzaju ośrodka, który ma być utworzony i/lub od zmierzonego wykorzystania wyprowadzanych wiązek, jak przedstawiono przykładowo przez 4A i 4B na fig. 1.a i 1.c. Akcelerator kołowy jest zasilany albo przez wewnętrzne, albo przez zewnętrzne źródło 1, zwykle poprzez linię 2 transportu wiązki niskoenergetycznej. Jego wiązka wyjściowa może być ciągła lub modulowana z częstotliwością powtarzania akceleratora liniowego lub akceleratorów liniowych. Wiązka na wyjściu kołowego akceleratora 3 jest przenoszona do konstrukcji bramowej przez kanał 11

13 magnetyczny utworzony przez magnesy zaginające i kwadrupole oraz sekcję 6 akceleratora liniowego. Reszta systemu jest zamontowana na bramowej konstrukcji 17. W niektórych przykładach wykonania kołowy akcelerator 3 nie jest potrzebny, a liniowy akcelerator 6 ze swym kanałem transportu wstępnie przyspiesza hadrony zarówno do zastosowań przedstawionych przykładowo przez 4A i 4B jak i do iniekcji w pierwszy IMTC 7. W innych przykładach wykonania akcelerator kołowy jest sztywno połączony z konstrukcją bramową, jak to pokazano na fig. 1.b. [0033] Podsystemy wspierane przez konstrukcję bramową i pokazane na fig. 1.a, 1.b i 1.c niekoniecznie wszystkie są obecne w pojedynczym przykładzie realizacji. Zwykle sekcja akceleratora liniowego zapewniająca największy gradient przyspieszenia jest sekcją oznaczoną przez 10 na fig. 1.a, 1.b i 1.c. [0034] Trzeci zintegrowany kanał 12 transportu magnetycznego (3. IMCT = Integrated Magnetic Transport Channel) kieruje zogniskowaną wiązkę cząstek do pacjenta i jest istotną częścią składową całego systemu. Jest on utworzony z dobrze znanych części składowych (normalnych lub nadprzewodzących), takich jak kwadrupole i magnes lub magnesy zaginające pod dużym kątem. W niektórych przykładach realizacji może za nim być umieszczona sekcja 13 akceleratora liniowego z fig. 1.a. Dwa odchylające magnesy 11 i/lub 14 przemieszczają wiązkę poprzecznie w konfiguracji albo rozbieżnej, albo równoległej. Mogą być one usytuowane przed, w środku lub za trzecim zintegrowanym kanałem transportu magnetycznego. Magnesy te, kiedy stosowany jest system "aktywnego" doprowadzania, określają wymiary pola napromieniowania. W przypadku "biernego" rozpraszania odchylające magnesy 11 i 14 nie są potrzebne, a cząstki są rozpraszane, zmniejszana jest ich energia i są one kolimowane przez dobrze znane elementy: rozpraszacze, pochłaniacze, filtry, kolimatory itd. [0035] Na rysunkach nie pokazano źródeł energii o częstotliwości radiowej. Są nimi zwykle wysokoczęstotliwościowe klistrony pracujące z częstotliwością 12

14 powtarzania większą niż 50 Hz. Urządzenia te mogą być zamontowane na bramowej konstrukcji 17, albo są usytuowane na zewnątrz tej konstrukcji bramowej i są dołączone do modułów akceleratora liniowego poprzez obrotowe urządzenia falowodowe. Mogą to być dostępne w handlu obrotowe urządzenia energetyczne o częstotliwości radiowej, albo też składają się one z dwóch obracających się i ściśle sprzężonych przetworników modu zwróconych do siebie i przedzielonych niewielką szczeliną. Wynalazek ten różni się od rozwiązania opracowanego w SLAC dla nieobrotowych przetworników modu 11,4 GHz (V. A. Dolgashev i inni, Design of Compact Multi-Megawatt Mode Converter, Slac-Pub-11782), które zostało następnie przestawione na pracę przy częstotliwości 3 GHz w urządzeniu testowym CERN CLIC (A. Grudiev, Development of a Novel RF Waveguide Vacuum Valve, EPAC 06, Edinburgh, W. Bryt., czerwiec 2006). [0036] Poniżej w uzupełnieniu ogólnego opisu kompleksu TULIP przedstawiono dwa przykłady rozwiązania według przedmiotowego wynalazku. [0037] W pierwszym z nich protony są przyspieszane do 230 MeV z przyjęciem schematu z fig. 2. Protony wytworzne przez źródło 1 są bramkowane z częstotliwością 200 Hz i wprowadzane przez kanał transportowy wiązki niskoenergetycznej LEBT 2 do cyklotronu 3 zapewniającego energię 24 MeV. Zastosowane są tylko sekcje II i III (8 i 10) akceleratora liniowego. W obu przypadkach jest to akcelerator liniowy ze sprzężeniem bocznym (SCL) i oba te akceleratory są zamontowane na bramowej konstrukcji 17. Mogą one być zasilane z przemysłowych wzmacniaczy częstotliwości radiowych (klistronów), na przykład wyprodukowanych przez przedsiębiorstwo Thales Electron Devices (78941 Velizy, Francja) lub CPI (Palo Alto, CA , USA). [0038] Do poprzecznego ogniskowania wiązki oba akceleratory liniowe wykorzystują bardzo małe, dostępne w handlu kwadrupole magnesów trwałych 13

15 (PMQ), tak że mogą one pasować pomiędzy dwie kolejne sekcje przyspieszania tworząc system przemiennego ogniskowania typu FODO. [0039] Pomiędzy akceleratorem liniowym 8 a akceleratorem liniowym 10 utworzony jest zintegrowany kanał 9 transportu magnetycznego (2. IMTC), złożony z siedmiu kwadrupoli Q i dwóch zaginających magnesów (M2 wraz z M3) oraz zawierający czteroszczelinowy grupujący zespół RB częstotliwości radiowej do przegupowywania wzdłużnego wiązki, która staje się ciągła w długim przepływie pomiędzy liniowym akceleratorem 8 a liniowym akceleratorem 10. Zaginające magnesy SM1 i SM2 do odchylania poprzecznego usytuowane są jeden zaginający magnes 11 przed, a drugi zaginający magnes 14 za trzecim zintegrowanym kanałem 12 transportu magnetycznego (3. zintegrowany kanał transportu magnetycznego utworzony z magnesu M4 wraz z magnesem M5 oraz z kwadrupoli Q) tak, że średnia odległość pomiędzy wirtualnym ogniskiem wiązki terapeutycznej a ogniskowym punktem 16 wynosi w przybliżeniu 3,5 m. Obszar napromieniowania wynosi 20x20 cm 2. Dawka 2 Gy może zostać doprowadzona do jednolitrowego guza przez działanie na guza przez kilka minut w przybliżeniu dwudziestokrotnie z zastosowaniem techniki odchylania wiązki. Technika taka jest optymalna przy napromieniowywaniu organów ruchomych. [0040] Podstawowe parametry przykładu wykonania pokazanego na fig. 2 są zestawione w tablicy 1. 14

16 Tablica 1 - Podstawowe parametry przykładu wykonania z fig. 2. Ogólne właściwości Całkowity ciężar (t) 80 Całkowita długość (m) 25 Przybliżony promień konstrukcji bramowej (m) 5,5 Całkowita moc (kw) 500 Magnesy Dipol M1 : kąt (stopień), promień krzywizny (m) 20; 0,8 Dipole M2, M3 : kąt (stopień), promień krzywizny (m) 92; 1,1 Dipole M4, M5 : kąt (stopień), promień krzywizny (m) 53; 1,5 Liczba magnesów kwadrupolowych, Q 14 Akcelerator liniowy 8, II Częstotliwość (MHz) 2998 Długość (m) 7,1 Liczba modułów 10 Częstotliwość powtarzania (Hz) 200 Energia wejściowa (MeV) 24 Energia wyjściowa (MeV) 92 Współczynnik wykorzystania impulsu protonowego przy 200 Hz (%) Akcelerator liniowy 10, III 0,10 Częstotliwość (MHz) 2998 Długość (m) 12,8 Liczba modułów 12 Częstotliwość powtarzania (Hz) 200 Energia wejściowa (MeV) 92 Energia wyjściowa (MeV) 230 Współczynnik wykorzystania impulsu protonowego przy 200 Hz (%) Zespół grupowujący RB 0,10 Częstotliwość (MHz) 2998 Liczba szczelin 4 Magnesy odchylające SM1, 11: maksymalny kąt (mrad), odległość od ogniska wirtualnego do izocentrum (m) 16; 4,2 SM2, 14: maksymalny kąt (mrad), odległość wirtualnego 32; 2,7

17 ogniska od izocentrum (m) Obszar izocentrum (cm x cm) 20 x 20 [0041] Akceptancja systemu akceleratora liniowego jest taka, że potrzebne jest natężenie prądu cyklotronu 15 μa, aby otrzymać maksymalną liczbę 2 x 10 7 protonów na impuls, co odpowiada przy częstotliwości 200 Hz natężeniu prądu 0,6 na. Cyklotron może łatwo zapewniać prąd dziesięciokrotnie silniejszy, ale mniej niż 1 na wystarcza do potraktowania 1 l objętości i zapewnienia prędkość doprowadzania dawki 1 Gy/min. [0042] W przykładzie wykonania przedstawionym na fig. 3 akceleratorem kołowym jest nadprzewodzący cyklotron przyspieszający jony węgla C 6+ o energii 300 MeV/jedn., zaproponowany przez INFN (Italian National Institute for Nuclear Physics, L. Calabretta i inni, A novel superconducting cyclotron for therapy and radioisotope production, Nuclear Instruments and Methods A562 (2006) ) i wprowadzony na rynek przez przedsiębiorstwo IBA - Ion Beam Application z Belgii ( - IBA press release, Hadrontherapy: The new 300 MeV/u superconducting cyclotron developed by INFN will be commercialized by IBA ", 26 września 2006). [0043] Wiązki 4A i 4B z fig. 3 są wiązkami protonów i jonów węgla stosowanymi do leczenia głęboko osadzonych guzów protonami (zasięg w wodzie = 35 cm) oraz płytkich guzów jonami węgla (zasięg w wodzie = 17 cm). Aby leczyć głęboko osadzone guzy, jony węgla muszą mieć energię co najmniej 400 MeV/jedn. (zasięg 27 cm), a przedmiotowy wynalazek jest szczególnie przydatny, by w pełni wykorzystywać możliwości terapeutyczne cyklotronu na jony węgla o energii MeV/jedn. [0044] Sprężystość magnetyczna takich jonów węgla jest w przybliżeniu 2,5 razy większa niż sprężystość magnetyczna protonów o energii 250 MeV, tak że wymiary i ciężary drugiego przykładu realizacji wynalazku są zdecydowanie 16

18 większe niż w przypadku pierwszego przykładu wykonania. Jednakże nie stanowi to zbyt poważnej niedogodności, ponieważ zwykłe konstrukcje bramowe stosowane w przypadku jonów węgla są już bardzo duże, ciężkie i kosztowne. Jedynym znanym przykładem jest konstrukcja zbudowana w ośrodku HIT w Heidelbergu, która ma długość 25 m, promień 5 m, ciężar 600 t i pobór mocy 400 kw (R. Fuchs i inni, The heavy ion gantry of the HICAT facility, Proceedings of EPAC 2004, Lucerna, Szwajcaria). Przedmiotowy wynalazek umożliwia zbudowanie akceleratora wspomagającego, który doprowadza więzkę węglową do energii 400 MeV/jedn. i systemu doprowadzającego, który jest całkowicie aktywny na powierzchni 20 x 20 cm 2. [0045] W przykładzie wykonania pokazanym na fig. 3 nie jest przewidziana pierwsza sekcja 6 akceleratora liniowego zamocowana na podłodze (Fig. 1.a). Pierwszy zintegrowany kanał transportu magnetycznego (1. IMTC) jest złożony z siedmiu kwadrupoli i dwóch magnesów zaginających i wysyła wiązkę do drugiej sekcji 8 akceleratora liniowego, która jest typu CCL, jak w pierwszym przykładzie wykonania. Nie przewidziano drugiego zintegrowanego kanału transportu magnetycznego (2. IMTC), ani trzeciego liniowego akceleratora 10. Układy geometryczne trzeciego zintegrowanego kanału 12 transportu magnetycznego (3. IMTC) oraz odchylających magnesów 14 do poprzecznego przemieszczania wiązki hadronów są podobne do stosowanych w pierwszym przykładzie wykonania, przy czym wymiary są zmniejszone ze współczynnikiem 2,3 ze względu na większą sztywność magnetyczną hadronów. [0046] Główne parametry przykładu wykonania przedstawionego na fig. 3 zostały podane w tablicy 2. 17

19 Tablica 2 - Podstawowe parametry przykładu wykonania przedstawionego na fig. 3 Cechy ogólne Całkowity ciężar (t) 500 Całkowita długość (m) 33 Przybliżony promień systemu bramowego (m) 9,6 Całkowita moc (kw) 900 Magnesy Dipole M2, M3 : kąt (w stopniach), promień krzywizny (m) 10; 3,3 Dipole M4, M5 : kąt (w stopniach), promień krzywizny (m) 55: 3,9 Liczba magnesów kwadrupolowych, Q 11 Akcelerator liniowy 8, II Częstotliwość (MHz) 2998 Długość (m) 16,4 Liczba modułów 12 Częstotliwość powtarzania (Hz) 400 Energia wejściowa (MeV) 300 Energia wyjściowa (MeV) 400 Współczynnik wykorzystania impulsu protonowego przy 200 Hz (%) 0,20 Magnesy odchylające SM1, 11 : maksymalny kąt (mrad), odległość wirtualnego ogniska od izocentrum (m) SM1, 14 : maksymalny kąt (mrad), odległość wirtualnego ogniska od izocentrum (m) 9; 7,9 29; 3,5 Obszar izocentrum (cm x cm) 20 x 20 18

20 [0047] Przez regulację impulsów sterujących klistronami możliwe jest ostateczne zmienianie w przybliżeniu co milisekundę energii wiązki węglowej w zakresie od 300 do 400 MeV/jedn., tak że zasięg w wodzie zmieniany jest w przedziale od 17 do 27 cm. Aby zmniejszyć średnią głębokość, wystarczy wprowadzić pochłaniacz przed IMTC 12. [0048] Z opisu konstrukcji i działania różnych przykładów realizacji zespołów przyspieszania jonów wykorzystywanych do leczenia hadronami według przedmiotowego wynalazku powinno wynikać, że zaproponowany wynalazek skutecznie osiąga postawiony cel i pozwala na uzyskanie wymienionych zalet. Dzięki zaproponowanym przykładom realizacji można osiągnąć poważne zmniejszenie wymiarów przy wykorzystywaniu wyższych częstotliwości niż 2998 GHz dostosowanych do dwóch opisanych przykładów realizacji. [0049] Fachowcy mogą wprowadzić modyfikacje i opracować odmiany części składowych oraz ich połączenia zarówno jeśli chodzi o konstrukcję jak i wymiary, aby dostosować wynalazek do specyficznych przypadków bez odchodzenia od zakresu przedmiotowego wynalazku, przedstawionego w następujących zastrzeżeniach patentowych. Bibliografia [0050] Lista niektórych publikacji dotyczących terapii hadronami i związanych z nią akceleratorów: U. Amaldi i M. Silari (redaktorzy), "The TERA Project and the Centre for Oncological Hadrontherapy", Vol. I i Vol. II, INFN, Frascati, Włochy, ISBN Niebieska księga (Blue Book). 19

21 U. Amaldi, M. Grandolfo i L. Picardi (redaktorzy), "The RITA Network and the Design of Compact Proton Accelerators", INFN, Frascati, 1996, ISBN Zielona Księga (Creen Book). U. Amaldi (redaktor), The National Centre for Oncological Hadrontherapy at Mirasole", INFN, Frascati, Włochy, 1997, ISBN X. Czerwona Księga (Red Book). U. Amaldi i inni "A Linac-booster for Protontherapy: Construction and Tests of a Prototype", Nuclear Instruments and Methods A 521 (2004) L. Picardi, C. Ronsivalle i B. Spataro, "Design development of the SCDTL structure for the TOP Linac", Nuclear Instruments and Methods A, 425 (1999) Projetk Etoile, raport LYCEN (A,B,C) UCB-Lyon & DAPNIA-02-06, DSM, CEA Saclay (2002). U. Amaldi i 5 współautorów, "Design of a Centre for Biologically Optimized Light Ion Therapy in Stockholm", Nuclear Instruments and Methods B 184 (2001) E. Takada i inni, Proc. of the 13th Sympo. on Accel. Sci. and Tech., Osaka, Japonia (2001) strony (HIMAC Project). A. Itano, Proc. of the 13th Sympo. on Accel. Sci. and Tech., Osaka, Japonia (2001) strony (HIBMC Project). WO 2004/ i US S.No. 10/ "Linac for ion beam acceleration". Wynalazcy: Ugo Amaldi, Massimo Crescenti, Riccardo Zennaro. 20

22 R. Fuchs, U. Weinrich, P. Emde, "The heavy ion gantry of the HICAT facility", Proceedings of EPAC 2004, Lucerna, Szwajcaria. E. Pedroni, R. Bacher, H. Blattmann, T. Böhringer, A. Coray, A. Lomax, S. Lin, G. Munkel, S. Scheib, U. Schneider i A. Tourovsky, "The 200 MeV proton therapy project at the Paul Scherrer Institute: conceptual design and practical realisation", Medical Physics, 22(1) (1995) 37. Th. Haberer, W. Becher, D. Schardt i G. Kraft, "Magnetic scanning system for heavy ion therapy", Nuclear Instruments and Methods A 330 (1993) 296. Zastrzeżenia patentowe 1. System przyspieszania naładowanych cząstek elementarnych o liczbie masowej nie mniejszej niż 1 do zastosowań medycznych i/lub innych, zawierający co najmniej jeden liniowy akcelerator (6, 8, 10, 13) o częstotliwości radiowej oraz mechaniczną konstrukcję bramową (T) przeznaczoną do obracania wokół osi w celu napromieniowywania obiektu/pacjenta z więcej niż jednego kierunku pulsacyjną wiązką jonów znamienny tym, że wymieniony co najmniej jeden liniowy akcelerator (6, 8, 10, 13) częstotliwości radiowej, to znaczy akcelerator liniowy lub sekcja akceleratora liniowego, jest zamontowana na wymienionej bramowej konstrukcji (T). 2. System do przyspieszania jonów według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera jeden lub więcej akceleratorów cząstek, nazywanych tu zbiorczo akceleratorami wstępnymi, przeznaczonych do nadawania energii 21

23 cząstkom wytwarzanym przez źródło jonów przed wprowadzeniem takiej wiązki jonów w akcelerator liniowy lub akceleratory liniowe zamontowane na konstrukcji bramowej. 3. System do przyspieszania jonów według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera na mechanicznej bramowej konstrukcji (T) system wytwarzania wiązki jonów do zastosowań medycznych lub innych. 4. System do przyspieszania jonów według zastrz. 1, znamienny tym, że jedna lub więcej sekcji akceleratorów liniowych zamontowanych w dowolnym położeniu na mechanicznej bramowej konstrukcji (T) może działać z różnymi częstotliwościami, a każda z nich zawiera wiele modułów przyspieszających w zależności od rozważanych potrzeb. 5. System do przyspieszania jonów według zastrz. 1, znamienny tym, że zawiera generatory mocy o częstotliwości radiowej zamontowane na mechanicznej bramowej konstrukcji (T) i połączone bezpośrednio z modułami sekcji akceleratora liniowego lub usytuowane na zewnątrz mechanicznej konstrukcji bramowej i dołączone do sekcji akceleratora liniowego poprzez przeznaczone do obracania urządzenia falowodowe złożone z dwóch sprzężonych konwerterów rodzaju fali zwróconych blisko do siebie i połączonych galwanicznie, albo dowolne inne urządzenia do obracania urządzenia mocy o częstotliwości radiowej. 6. System do przyspieszania jonów według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że akceleratorem wstępnym jest konwencjonalny cyklotron nadprzewodzący lub akcelerator typu FFAG, za każdym z których jest ewentualnie umieszczony akcelerator liniowy. 22

24 7. System do przyspieszania jonów według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że akcelerator wstępny jest konwencjonalnym lub nadprzewodzącym akceleratorem liniowym. 8. System do przyspieszania jonów według zastrz. 1 i jednego lub więcej zastrz. od 2 do 7, znamienny tym, że źródło jonów i/lub akcelerator wstępny, albo jego część, są zamontowane na mechanicznej bramowej konstrukcji (T). 9. System do przyspieszania jonów według zastrz. 1 i jednego lub więcej zastrz. od 2 do 7, znamienny tym, że zawiera źródło albo ciągłe, albo impulsowe zgodnie z powtarzalnością akceleratora liniowego lub akceleratorów liniowych, na przykład typu ECR lub EBIS, albo innego źródła jonów. 10. System do przyspieszania jonów według zastrz. 1, znamienny tym, że energia wyjściowa wiązki jest modulowana przez zmienianie mocy energii wysokiej częstotliwości doprowadzanej do modułów przyspieszających. 11. System do przyspieszania jonów według zastrz. 1, znamienny tym, że natężenie wiązki wyjściowej akceleratora liniowego jest modulowane, również w kolejnych impulsach, przez parametry wiązki jonów ze źródła jonów i/lub na wstępnym akceleratorze i/lub przez dynamikę wiązki. 12. Zastosowanie systemu przyspieszania jonów i jego części składowych według jednego lub więcej zastrz. od 1 do 11 w dziedzinie medycyny, zwłaszcza do wytwarzania leczniczych preparatów radioaktywnych 23

25 i/lub do celów przemysłowych, i/lub w badaniach naukowych, i/lub w zastosowaniach technologicznych. 24

26 25

27 26

28

29 metrów 28

30 metrów 29

31 LITERATURA CYTOWANA W OPISIE Ten spis literatury cytowanej przez zgłaszającego jest podany jedynie dla wygody czytelnika. Nie stanowi części europejskiego dokumentu patentowego. Mimo, iż przy tworzeniu tego spisu literatury dochowano należytej staranności, nie można wykluczyć omyłek i pominięć, za co EUP nie ponosi odpowiedzialności. Opisy patentowe wskazane w opisie US B2 [0006] [0027] [0031] US A [0006] US A [0017] WO A [0027] [0031] [0050] US B [0050] Literatura niepatentowa wskazana w opisie Carbon ion therapy, Proceedings of the HPCBM and ENLIGHT meetings held in Baden (Sept. 2002) and in Lyon (Oct. 2003). Radiotherapy and Oncology, 2004, tom 73 (2), [0008] H. Blosser et al. Medical accelerator projects at Michigan State University. Proc Particle Acceleration Conference, IEEE, 1989, [0017] R. Zennaro. IDRA: Design Study of a Proton Therapy Facility. Beam Dynamics Newsletter, kwiecień 2005, 62 [0022] E. Pedroni et al. The 200 MeV proton therapy project at the Paul Scherrer Institute: conceptual design and practical realisation. Medical Physics, 1995, tom 22 (1), 37 [0023] Th. Haberer et al. Magnetic scanning system for heavy ion therapy. Nuclear Instruments and Methods, 1993, tom A 330, 296 [0023] V. A. Dolgashev et al. Design of Compact Multi-Megawatt Mode Converter [0035] A. Grudiev. Development of a Novel RF Waveguide Vacuum Valve, czerwiec 2006 [0035] L. Calabretta et al. A novel superconducting cyclotron for therapy and radioisotope production. Nuclear Instruments and Methods, 2006, tom A562, [0042] Hadrontherapy: The new 300 MeV/u superconducting cyclotron developed by INFN will be commercialized by IBA. IBA press, 26 wrzesień 2006 [0042] R. Fuchs et al. The heavy ion gantry of the HICAT facility. Proceedings of EPAC 2004, 2004 [0044] The TERA Project and the Centre for Oncological Hadrontherapy. Niebieska Księga ( Blue Book ). 1995, tom I, II [0050] The RITA Network and the Design of Compact Proton Accelerators. Zielona Księga ( Creen Book ) [0050] The National Centre for Oncological Hadrontherapy at Mirasole. Czerwona Księga ( Red Book ) [0050] U. Amaldi et al. A Linac-booster for Protontherapy: Construction and Tests of a Prototype. Nuclear Instruments and Methods, 2004, tom A 521, [0050] L. Picardi ; C. Ronsivalle ; B. Spataro. Design development of the SCDTL structure for the TOP Linac. Nuclear Instruments and Methods, 1999, tom A, 425, 8-22 [0050] Design of a Centre for Biologically Optimized Light Ion Therapy in Stockholm. Nuclear Instruments and Methods. 2001, tom B 184, [0050] E. Takada et al. Proc. of the 13th Sympo. on Accel. Sci. and Tech., 2001, [0050] A. Itano. Proc. of the 13th Sympo. on Accel. Sci. and Tech., 2001, [0050] R. Fuchs ; U. Weinrich ; P. Emde. The heavy ion gantry of the HICAT facility. Proceedings of EPAC 2004, 2004 [0050] E. Pedroni ; R. Bacher ; H. Blattmann ; T. Böhringer ; A. Coray ; A. Lomax ; S. Lin ; G. Munkel ; S. Scheib ; U. Schneider. The 200 MeV proton therapy project at the Paul Scherrer Institute: conceptual design and practical real isation. Medical Physics, 1995, tom 22 (1), 37 [0050] Th. Haberer ; W. Becher ; D. Schardt ; G. Kraft. Magnetic scanning system for heavy ion therapy. Nuclear Instruments and Methods, 1993, tom A 330, 296 [0050]

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Metody liniowe wielkiej częstotliwości

Metody liniowe wielkiej częstotliwości Metody liniowe wielkiej częstotliwości Streszczenie Artykuł ten przedstawia trzy najważniejsze metody liniowe wielkiej częstotliwości do przyśpieszania cząstek. Uwzględniono w nim budowę układów przyśpieszających,

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1504998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2004 04017866.7 (13) T3 (51) Int. Cl. B65C9/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych. Sławomir Wronka

Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych. Sławomir Wronka Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Plan Niekonwencjonalne terapie wiązką e-/x Protony Ciężkie jony Neutrony 2 Tomotherapy 3 CyberKnife 4 Igła

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505553. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.08.2004 04018511. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 0.08.04 0401811.8 (13) (1) T3 Int.Cl. G08C 17/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku

Opis. Tło wynalazku. Podsumowanie wynalazku PL/EP 147737 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 147737 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.04.2004 0438009.2 (1) Int. Cl. B60N2/28

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1464787 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.03.2004 04006485.9 (13) T3 (51) Int. Cl. E06B1/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej Wykład 11, 19 maja 2015 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/ Terapia nowotworów z

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1841919 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.01.2005 05701526.5 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B27/10 E01B27/06

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207178 (21) Numer zgłoszenia: 370883 (22) Data zgłoszenia: 28.01.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689214 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01.06 06091.4 (1) Int. Cl. H0B37/02 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 10232 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2004 04102787.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E0C9/00 (2006.01) E0C9/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1837003 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2007 07005252.7 (51) Int. Cl. A61G5/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE RADIOBIOLOGICZNE RADIOTERAPII HADRONOWEJ

MODELOWANIE RADIOBIOLOGICZNE RADIOTERAPII HADRONOWEJ Seminarium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN,19.01.2006 MODELOWANIE RADIOBIOLOGICZNE RADIOTERAPII HADRONOWEJ Michał Waligórski Centrum Onkologii Oddział w Krakowie i Instytut Fizyki Jądrowej J PAN w Krakowie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.04.2002, PCT/EP02/04612 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203740 (21) Numer zgłoszenia: 371431 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice 1 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Centrum Cyklotronowe Bronowice Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków www.ifj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1601564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2004 04718219.1 (13) T3 (51) Int. Cl. A47C7/74 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL PL 215139 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215139 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383703 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2445326 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2011 11186353.6

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1698 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2006 060744.4 (1) Int. Cl. B60N2/28 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2290785 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2010 10162823.8 (13) (51) T3 Int.Cl. H02J 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

TERAPIA PROTONOWA. Proseminarium magisterskie 18 X 2005 1/36. Marta Giżyńska

TERAPIA PROTONOWA. Proseminarium magisterskie 18 X 2005 1/36. Marta Giżyńska TERAPIA PROTONOWA Proseminarium magisterskie 18 X 2005 1/36 W skrócie... Cele terapii Słownictwo Własności wiązki protonowej Cele strategiczne Technika wielopolowa Technika rozpraszania Porównanie z techniką

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773451 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.06.2005 05761294.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 31/4745 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614512 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.06.2005 05013915.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1879609 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.05.2006 06742792.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek Zastosowanie: Akceleratory wysokiego napięcia Materiał: Tlenek glinu FRIALIT F99.7 Pierścienie miedziane L = 560 mm D = 350 mm Produkcja

Bardziej szczegółowo

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa Zastosowanie: Zaginanie toru cząstki w akceleratorze Materiał: Tlenek glinu FRIALIT F99.7 L = 1350 mm D = 320 mm Produkcja Friatec Na całym świecie

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 H02M 7/42 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184340 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 323484 (22) Data zgłoszenia: 03.12.1997 (51) IntCl7 H02M 7/42 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1719485 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2006 06004154.8

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1603770 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.03.2004 04718894.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B60P1/64 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1593766 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.03.2005 05006567.1 (51) Int. Cl. D06F39/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.06 06726163.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2120618 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.02.2008 08719309.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A41B 11/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1689955 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04762311.1 (13) T3 (51) Int. Cl. E04G1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1632272 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2005 05105692.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A62C3/02 A62C5/02

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1571844 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.03.2005 05251326.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 84/12 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9)

PL/EP 2323104 T3 (skorygowany po B9) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23234 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12..09 0940193.9 (13) (1) T3 (skorygowany po B9) Int.Cl. G07B /00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712457 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.2005 05007978.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62J9/00 B62J1/16

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Szefliński Universytet Warszawski

Zygmunt Szefliński Universytet Warszawski Terapia ciężkojonowa w onkologii Zygmunt Szefliński Universytet Warszawski, Terapia nowotworów - ciężkie jony Skuteczność promieniowania Terapia hadronowa Terapia ciężkojonowa i określenie dawki za pomocą

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170013 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 297079 (22) Data zgłoszenia: 17.12.1992 (51) IntCl6: H01L 29/792 (

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011 Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 8 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 25.11.2011 Współczesne eksperymenty Wprowadzenie Akceleratory Zderzacze Detektory LHC Mapa drogowa Współczesne

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów

PL B1. Układ do lokalizacji elektroakustycznych przetworników pomiarowych w przestrzeni pomieszczenia, zwłaszcza mikrofonów PL 224727 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224727 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391882 (51) Int.Cl. G01S 5/18 (2006.01) G01S 3/80 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1887379 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1887379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.07.2007

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16726 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.04 04742371.0 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477628 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04102103.1 (51) Int. Cl. E05D11/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 20/14. JACEK RADOMSKI, Wrocław, PL PL 224252 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224252 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403166 (51) Int.Cl. B66C 13/08 (2006.01) H02K 7/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1588845 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2004 04405247.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2006 06121241.1

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2006 06121241.1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1770049 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.09.2006 06121241.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B66C19/00 B66C9/04

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174940 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305007 (22) Data zgłoszenia: 12.09.1994 (51) IntCl6: B25J 9/06 B25J

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 PL 183565 B1. (54) Mechanizm przekładni w maszynie do ćwiczeń z obciążeniem narządów ruchu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183565 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 3 1 9 9 1 6 (22) Data zgłoszenia: 09.05.1997 (5 1) IntCl7: A63B 21/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1600805 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G02C7/04 A01K13/00

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 325504 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1998 (19) PL (11)187508 (13)B1 (5 1) IntCl7 G09F 13/16 B60Q

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639918 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.2005 05019523.9 (51) Int. Cl. A47B95/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208199 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369112 (51) Int.Cl. A61C 5/02 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1777137 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2006 06021848.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B62B 3/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1818196 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.06 06480.6 (1) Int. Cl. B60H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka

Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka Wiązka elektronów: produkcja i transport Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Ruch cząstki w polu elektrycznym 2 Pole elektryczne powoduje zmianę energii kinetycznej mv 2 mv02 = q U 2 2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2065022 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2008 08169470.5 (51) Int. Cl. A61H9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1457164 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2004 04005372.0 (51) Int. Cl. A61C8/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.09.2006 06019976. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 177267 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 2.09.2006 06019976.7 (1) Int. Cl. F16L9/00 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji

(19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG. 2 F28F 1/32 B60H 3/00. (57) 1. Wymiennik ciepła dla układu klimatyzacji RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 318582 (22) Data zgłoszenia: 20.02.1997 (19) PL (11)182506 (13)B1 (51) IntCl7 F28F 1/32 B60H

Bardziej szczegółowo

,,Współczesne narzędzia diagnostyki i terapii medycznej. Zygmunt Szefliński Wydział Fizyki UW Letnia Szkoła Fizyki czerwiec 2011

,,Współczesne narzędzia diagnostyki i terapii medycznej. Zygmunt Szefliński Wydział Fizyki UW Letnia Szkoła Fizyki czerwiec 2011 ,,Współczesne narzędzia diagnostyki i terapii medycznej Zygmunt Szefliński Wydział Fizyki UW Letnia Szkoła Fizyki czerwiec 2011 Pierwiastki promieniotwórcze Promienie X Zakres: Promieniowanie o energii

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1871674 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.04.2006 06742571.0 (51) Int. Cl. B65C9/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Wiązki Radioaktywne. wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności. Jan Kurcewicz CERN, PH-SME. 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner

Wiązki Radioaktywne. wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności. Jan Kurcewicz CERN, PH-SME. 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner Wiązki Radioaktywne wytwarzanie nuklidów dalekich od stabilności Jan Kurcewicz CERN, PH-SME 5 września 2013 transparencje: Marek Pfützner Wstęp Nuklidy nietrwałe Przykład: reakcja fuzji Fuzja (synteza,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.2006 06004324.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.2006 06004324. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1720193 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.03.2006 06004324.7 (51) Int. Cl. H01J37/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 298286 (22) Data zgłoszenia 26.03.1993 (51) IntCl6: F03D 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03. 8268.2 (13) (1) T3 Int.Cl. A01K 39/012 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo