Twoja instrukcja użytkownika ACER EXTENSA 5510

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika ACER EXTENSA 5510 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1077836"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Wszelkie prawa zastrzeone. przewidzianym miejscu poniej naley zapisa oznaczenie modelu, numer seryjny, dat zakupu oraz miejsce zakupu Numer seryjny i oznaczenie modelu znajduj si na etykiecie przymocowanej do komputera. Cala korespondencja zwizana z urzdzeniem powinna zawiera numer seryjny, oznaczenie modelu i informacje dotyczce zakupu. adnej z czci tej publikacji nie mona kopiowa, zapisywa w systemie odzyskiwania danych lub transmitowa, w jakiejkolwiek formie ani z uyciem jakichkolwiek rodków elektronicznych, mechanicznych, poprzez fotokopie, nagrywanie albo wykonywane w inny sposób, bez wczeniejszej pisemnej zgody firmy Acer Incorporated. Notebook PC serii Extensa 5510/5510Z/5200 Oznaczenie modelu: Numer seryjny: Data zakupu: Miejsce zakupu: Acer oraz logo Acer s zastrzeonymi znakami towarowymi Acer Incorporated. Nazwy produktów lub znaki towarowe innych firm uyto w niniejszej instrukcji jedynie w celach identyfikacji i s one wlasnoci odpowiednich firm. iii Informacje dotyczce bezpieczestwa i wygody uytkownika Instrukcje bezpieczestwa Instrukcje te naley dokladnie przeczyta. Zachowaj ten dokument do wykorzystania w przyszloci. stosowa rodków czyszczcych w plynie i w aerozolu. i otwory slu do wentylacji, co ma na celu zapewnienie prawidlowego dzialania urzdzenia i zabezpieczenie przed przegrzaniem. Szczeliny te nie mog by blokowane lub przykrywane. Tych otworów nigdy nie wolno blokowa umieszczajc urzdzenie na lóku, sofie, dywanie lub innych podobnych powierzchniach. Nigdy nie umieszcza urzdzenia w pobliu grzejników lub wzlów cieplnych albo w zabudowanych instalacjach, o ile nie zostanie zagwarantowana prawidlowa wentylacja. Nigdy nie wolno wklada adnych przedmiotów do wntrza urzdzenia, poniewa mogloby doj do zetknicia z miejscami pod wysokim napiciem lub do zwarcia czci, czego skutkiem móglby by poar lub poraenie prdem. Nie wolno dopuszcza do rozlania jakichkolwiek plynów na urzdzenie. Aby unikn uszkodzenia wewntrznych czci skladowych i zapobiec wyciekowi elektrolitu z akumulatora, nie naley umieszcza urzdzenia na drgajcej powierzchni. Korzystanie z zasilania elektrycznego Urzdzenie naley eksploatowa stosujc zasilanie energi elektryczn zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. Jeeli nie ma pewnoci co do rodzaju dostpnego zasilania energi elektryczn, naley skontaktowa si z dostawc lub lokalnym zakladem energetycznym. Nie wolno umieszcza adnych przedmiotów na przewodzie zasilajcym. Nie umieszcza urzdzenia w miejscach naraonych na przydeptywanie przewodu zasilajcego. Jeeli wykorzystywany jest przedluacz, naley sprawdzi, czy lczny pobór mocy sprztu podlczonego do przedluacza, nie przekracza parametrów obcienia przedluacza. Naley take sprawdzi, czy calkowity pobór prdu wszystkich urzdze podlczonych do gniazdka ciennego nie przekracza maksymalnego obcienia bezpiecznika. iv Nie wolno przecia gniazdka, listwy lub rozdzielacza elektrycznego przylczajc zbyt wiele urzdze. Calkowite obcienie systemu nie moe przekacza 80% wartoci znamionowej obcienia odgalzienia obwodu. Gdy stosuje si listw zasilajc, obcienie nie moe przekracza 80% wartoci znamionowej obcienia wejciowego listwy. Zasilacz sieciowy jest zaopatrzony w trójprzewodow wtyczk z uziemieniem. Wtyczka ta pasuje tylko do gniazda zasilajcego z uziemieniem. Przed przylczeniem wtyczki zasilacza naley upewni si, czy gniazdo zasilajce jest prawidlowo uziemione. Nie przylcza wtyczki do nieuziemionego gniazda zasilajcego. Zwróci si do swego elektryka w celu uzyskania szczególowych informacji. Ostrzeenie! Kolek uziemiajcy stanowi element bezpieczestwa. Skutkiem korzystania z gniazda zasilajcego, które nie jest prawidlowo uziemione, moe by poraenie prdem elektrycznym i/lub obraenia ciala. Uwaga: Kolek uziemiajcy zapewnia równie dobre zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi zaklóceniami generowanymi przed inne urzdzenia elektryczne, znajdujce si w ssiedztwie, które mog przeszkadza w prawidlowej pracy tego urzdzenia. Do zasilania tego urzdzenia, naley uywa jedynie przewodów zasilajcych prawidlowego typu (dostarczanych z akcesoriami). Powinny to by przewody z moliwoci odlczenia: Certyfikowane przez CSA, wymienione na licie UL, typ SPT-2, minimalne parametry 7A 125V, posiadajce aprobat VDE lub ich odpowiedniki. Maksymalna dlugo przewodu wynosi 15 stóp (4,6 metra). Obsluga techniczna urzdzenia Nie podejmowa samodzielnych napraw urzdzenia, poniewa otwarcie lub zdjcie pokryw moe spowodowa naraenie na dzialanie niebezpiecznego napicia elektrycznego lub na inne niebezpieczestwa. Wszelkie prace serwisowe naley powierza wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Urzdzenie naley odlczy od ciennego gniazda zasilania i skontaktowa si z wykwalifikowanym personelem serwisu, w nastpujcych okolicznociach: gdy doszlo do uszkodzenia lub przetarcia przewodu zasilajcego lub wtyczki przewodu, jeeli do wntrza urzdzenia zostal wylany plyn, jeeli urzdzenie zostalo naraone na dzialanie deszczu lub wody, jeeli urzdzenie zostanie upuszczone lub dojdzie do uszkodzenia jego obudowy, jeeli urzdzenie wykazuje wyrane zmiany w dzialaniu, oznaczajce potrzeb naprawy, jeeli urzdzenie nie dziala normalnie mimo stosowania si do zasad przedstawionych instrukcji obslugi - naley regulowa tylko te parametry. v Uwaga: Naley dokonywa tylko tych regulacji, które zostaly opisane w instrukcji obslugi, poniewa wprowadzenie nieprawidlowych ustawie moe spowodowa uszkodzenie i czsto bdzie wymaga duego nakladu pracy wykwalifikowanego technika, aby przywróci normalny stan urzdzenia. Wymiana pakietu akumulatora Komputery serii notebook PC wykorzystuj akumulator litowy. Akumulator naley wymienia tylko na akumulator takiego samego typu, jak akumulator dostarczony wraz z urzdzeniem. Uycie innego akumulatora moe spowodowa poar lub wybuch. Ostrzeenie! Nieprawidlowa obsluga akumulatorów moe spowodowa wybuch. Nie wolno ich rozmontowywa lub naraa na dzialanie ognia. Przechowuj je poza zasigiem dzieci. Likwidujc zuyte akumulatory naley stosowa si do lokalnych regulacji prawnych. Bezpieczestwo linii telefonicznej Przed przystpieniem do naprawy lub rozmontowania urzdzenia naley odlczy wszystkie linie telefoniczne od gniazda ciennego. Naley unika uywania telefonu (innego ni bezprzewodowy) podczas burzy z wyladowaniami. Istnieje niebezpieczestwo poraenia prdem w wyniku wyladowania atmosferycznego. Ostrzeenie! Ze wzgldów bezpieczestwa, podczas dodawania lub wymiany elementów skladowych nie naley stosowa niezgodnych czci. Kosultowa ze swym dostawc moliwoci zakupu. vi Zalecenia dotyczce utylizacji Likwidujc to urzdzenie elektroniczne nie naley wyrzuca go do mietnika.

3 Aby zminimalizowa skaenie i zapewni maksymaln ochron globalnego rodowiska naturalnego, naley urzdzenie przetworzy do ponownego wykorzystania. Aby uzyska wicej informacji o regulacjach prawnych dotyczcych zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), odwied witryn about/environmental.htm. Poradnictwo dotyczce rtci W przypadku projektorów lub produktów elektronicznych, zawierajcych monitor lub wywietlacz LCD/CRT: Lampa (lampy) wewntrz tego produktu zawieraj rt i m usz by zawrócone do ponownego wykorzystania lub utylizowane zgodnie z miejscowymi, stanowymi lub federalnymi przepisami prawa. Aby uzyska wicej informacji, skontaktuj si z Electronic Industries Alliance w witrynie www. eiae.org. W serwisie mona zapozna si z informacjami dotyczcymi utylizacji lamp. vii Porady oraz informacje o wygodzie uytkowania Uytkownicy komputerów mog uskara si na przemczenie wzroku i ból glowy po dlugim okresie pracy. Po wielu godzinach spdzonych na pracy przed komputerem uytkownicy s take naraeni na obraenia ciala. Okresy dlugiej pracy, nieodpowiednia pozycja ciala, zle nawyki pracy, stres, niewlaciwe warunki pracy, osobisty stan zdrowia oraz inne czynniki znacznie zwikszaj ryzyko doznania obrae ciala. Nieprawidlowe uytkowanie komputera moe prowadzi do zespolu kanalu nadgarstka, zapalenia cigna, zapalenia pochewki cigna lub innych zaburze ukladu miniowo-szkieletowego. W dloniach, nadgarstkach, ramionach, barkach, karku lub plecach mog pojawia si nastpujce objawy: wraenie drtwienia, palenia lub klucia bolesno, podranienia lub wraliwo ból, opuchlizna lub pulsowanie sztywno lub napicie chlód lub oslabienie W przypadku stwierdzenia wystpowania takich symptomów lub innych powtarzajcych si i/lub utrzymujcych si stale objawów zwizanych z uytkowaniem komputera, naley natychmiast poradzi si lekarza oraz poinformowa o tym dzial bezpieczestwa i higieny pracy. W poniszej czci przedstawiono porady dotyczce bardziej wygodnego uytkowania komputerów. Okrelanie swej strefy komfortu Okrel sw stref komfortu dostosowujc kt widzenia monitora, stosujc podnóek lub zwikszajc wysoko siedzenia w taki sposób, aby uzyska maksymaln wygod. Stosuj si do poniszych rad: powstrzymuj si od pozostawania zbyt dlugo w jednej stalej pozycji unikaj przygarbiania si i/lub odchylania do tylu regularnie wstawaj i spaceruj w celu zlikwidowania napicia mini nóg rób krótkie przewry, aby da odpocz karkowi i barkom unikaj naprania mini lub unoszenia barków zewntrzny wywietlacz, klawiatur oraz myszk instaluj prawidlowo, zapewniajc dogodne odlegloci jeeli czciej patrzysz na monitor ni na dokumenty, ustaw monitor na rodku biurka, aby zminimalizowa napicie karku Jak dba o swój wzrok Dlugie godziny patrzenia, noszenie niewlaciwych okularów lub szkiel kontaktowych, odblaski, zbyt silne owietlenie pomieszczenia, nieostro obrazu na ekranie, bardzo male litery oraz niski kontrast wywietlacza mog powodowa zmczenie oczu. W poniszych podpunktach podano sugestie dotyczce zmniejszania zmczenia oczu. viii Oczy Czsto dawaj odpocz oczom. Rób regularne przerwy dla oczu odwracajc wzrok od monitora i skupiajc go na odleglym punkcie. Czsto mrugaj, aby nie dopuci do wyschnicia oczu. Wywietlacz Utrzymuj wywietlacz w czystoci. Glow trzymaj wyej ni górna krawd wywietlacza, tak aby patrzc na jego rodek oczy byly skierowane w dól. Ustaw jasno i/lub kontrast wywietlacza na poziomie komfortowym dla podwyszonej czytelnoci tekstu oraz przejrzystoci grafiki. Wyeliminuj odblaski i odbicia wiatla poprzez: ustawienie wywietlacza w taki sposób, aby byl zwrócony bokiem w kierunku okna lub innego ródla wiatla, zminimalizowanie owietlenia pomieszczenia dziki zastosowaniu zaslon, rolet lub aluzji stosowanie owietlenia specjalnego, zmian kta widzenia wywietlacza stosowanie filtru redukujcego odblaski stosowanie oslon na wywietlacz, na przyklad kawalka kartonu umieszczonego na górnej, przedniej krawdzi wywietlacza. Unikaj ustawiania wywietlacza pod niewygodnym ktem widzenia. Unikaj patrzenia przez dluszy czas na jasne ródla wiatla, na przyklad w otwarte okno. Rozwijanie dobrych nawyków pracy Rozwijaj nastpujce nawyki pracy, aby zapewni bardziej relaksujce i produktywne uystawiaj przedmiotów na komputerze. Nigdy nie trzaskaj pokryw wywietlacza podczas jej zamykania. Nigdy nie umieszczaj komputera na nierównych powierzchniach. Dbanie o zasilacz prdu przemiennego Poniej przedstawiono kwestie wane dla ywotnoci zasilacza: Nie wolno podlcza zasilacza do innych urzdze. Nie wolno stawa na przewodzie zasilajcym ani umieszcza na nim cikich przedmiotów. Przewód zasilajcy oraz inne kable naley starannie uklada, z dala od miejsc przemieszczania si ludzi. Odlczajc przewód zasilajcy, nie wolno cign za przewód, tylko za wtyczk. Gdy uywa si przedluacza, znamionowa warto nate Zabieranie komputera do domu Przygotowanie komputera Co naley wzi ze sob Zalecenia dodatkowe Konfiguracja biura domowego Podróowanie z komputerem Przygotowanie komputera Co naley wzi ze sob Zalecenia dodatkowe Podróe zagraniczne z komputerem Przygotowanie komputera Co naley wzi ze sob Zalecenia dodatkowe Zabezpieczanie komputera Uywanie blokady zabezpieczajcej komputer Uywanie hasel Wprowadzanie hasel Ustawianie hasel Rozszerzanie poprzez instalowanie opcji Opcje polcze Faks/modem transmisji danych Wbudowane funkcje sieciowe Szybka komunikacja poprzez podczerwie (FIR) Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) Port IEEE 1394 Gniazdo kart PC ExpressCard Instalowanie pamici Przylczanie kabla telewizyjnego i audio-wideo Kreator konfiguracji funkcji telewizyjnych Acer Arcade (Windows XP Home i Professional) Program narzdziowy BIOS Sekwencja startowa systemu Wlczanie odzyskiwania systemu z dysku (disk-to-disk recovery) Haslo Uywanie oprogramowania Odtwarzanie filmów DVD Zarzdzanie energi Acer erecovery Management Tworzenie kopii zapasowej Przywracanie danych z kopii zapasowej Tworzenie dysku CD fabrycznego domylnego obrazu oprogramowania Ponowna instalacja oprogramowania standardowego bez CD Zmiana hasla Rozwizywanie problemów Porady dotyczce rozwizywania problemów Komunikaty o bldach Przepisy i uwagi dotyczce bezpieczestwa Zgodno z wytycznymi ENERGY STAR Owiadczenie zgodnoci z wymaganiami FCC Uwagi dotyczce modemu Owiadczenie o zgodnoci urzdzenia laserowego Owiadczenie o jakoci wywietlania pikseli wywietlacza LCD Uwaga o ochronie praw autorskich firmy Macrovision Uwagi prawne dotyczce urzdzenia radiowego Informacje ogólne Unia Europejska (EU) Wymagania bezpieczestwa FCC RF Kanada Zwolnienie z koniecznoci licencjonowania urzdze radiokomunikacyjnych emitujcych niski poziom energii (RSS-210) Federal Communications Comission Declaration of Conformity LCD panel ergonomic specifications Indeks Acer Empowering Technology Innowacyjna technika Empowering Technology firmy Acer ulatwia dostp do czsto uywanych funkcji oraz zarzdzanie Twoim nowym notebookiem firmy Acer.

4 Oferuje on nastpujce uyteczne programy narzdziowe: Acer edatasecurity Management chroni dane haslami oraz zaawansowanymi algorytmami szyfrowania. Acer elock Management ogranicza dostp do zewntrznych noników magazynowania. Acer eperformance Management poprawia wydajno systemu poprzez optymalizacj przestrzeni dyskowej, pamici oraz ustawie rejestru. Acer erecovery Management tworzy kopie zapasowe/przywraca dane elastycznie, niezawodnie oraz w caloci. Acer esettings Management zapewnia dostp do informacji systemowych i latw ich zmian. Acer enet Management inteligentnie lczy z sieciami w zalenoci od lokalizacji. Acer epower Management wydlua ywotno baterii dziki uniwersalnym profilom uytkowania. Acer epresentation Management umoliwia polczenie z projektorem oraz w najwygodniejszy sposób dopasowuje ustawienia wywietlania. Empowering Technology 2 W celu uzyskania szczególowych informacji, naley nacisn klawisz < >, aby uruchomi menu Empowering Technology, a nastpnie klikn odpowiedni ikon programu i wybra funkcj Help (Pomocy). Acer edatasecurity Management Empowering Technology Acer edatasecurity Management jest wygodnym programem umoliwiajcym szyfrowanie danych, który zabezpieczy Twoje pliki przed dostpem nieupowanionych osób. Jest w wygodny sposób zintegrowany z programem Windows Explorer jako rozszerzenie powloki w celu umoliwienia szybkiego szyfrowania/deszyfrowania i umoliwia równie szyfrowanie plików,,w locie" dla aplikacji MSN Messenger oraz Microsoft Outlook. Wystpuj dwa rodzaje hasel slucych do szyfrowania/deszyfrowania plików: haslo nadzorcze oraz haslo specyficzne przypisane do pliku. Haslo nadzorcze jest haslem,,glównym", pozwalajcym odszyfrowa kady plik w systemie; haslo specyficzne jest przypisywane przy szyfrowaniu kadego, indywidualnego pliku. Kreator instalacji Acer edatasecurity Management bdzie monitowal o haslo nadzorcze oraz domylne haslo specyficzne przypisane do pliku. To domylne haslo specyficzne bdzie sluy do domylnego szyfrowania plików lub podczas szyfrowania plików mona wpisa wlasne haslo specyficzne. Uwaga: Haslo uyte do zaszyfrowania pliku jest unikalnym kluczem, którego system wymaga przy póniejszym odszyfrowaniu pliku. Jeli haslo zostanie utracone, haslo nadzorcze bdzie jedynym kluczem, który bdzie w stanie rozszyfrowa plik. Jeli oba hasla zostan utracone, nie bdzie moliwoci odszyfrowania pliku! Naley zadba o bezpieczestwo przechowywania hasel! 3 Empowering Technology Acer elock Management Acer elock Management narzdziowym programem zabezpieczajcym, który pozwala zamkn wszystkie wymienne noniki danych, napdy optyczne oraz stacje dyskietek w celu uniemoliwienia kradziey danych w czasie, gdy notebook jest nie pilnowany. Removable data devices (Wymienne noniki danych) -- to takie jak dyski USB, pamici USB,,pen drive", pamici USB flash, urzdzenia USB mp3, czytniki kart pamici USB, dyski IEEE 1394 i wszystkie inne stacje noników wymiennych, które mog by zamontowane jako systemy plików podczas podlczania do komputera. Optical drive devices (Napdy optyczne) -- obejmuj wszelkie rodzaje napdów CD-ROM lub DVD-ROM. Floppy disk drives (Stacje dyskietek) -- wylcznie dyskietki 3,5 calowe. Aby uaktywni Acer elock Management, naley najpierw okreli haslo. Po okreleniu hasla, mona stosowa blokady na kady z trzech wymienionych typów urzdze. Blokada(-y) bdzie ustawiona natychmiast bez koniecznoci ponownego uruchomienia systemu i pozostanie ustawiona po ponownym uruchomieniu systemu, a do odblokowania. Jeli haslo nie zostanie okrelone, Acer elock Management przywróci stan pocztkowy z wylczonymi wszystkimi blokadami. 4 Uwaga: Jeeli haslo zostanie utracone, nie bdzie moliwoci przywrócenia stanu pocztkowego, jak tylko ponowne sformatowanie notebooka lub udanie si z notebookiem do Centrum Obslugi Technicznej firmy Acer. Naley zapamita lub zapisa swoje haslo. Empowering Technology Acer eperformance Management Acer eperformance Management jest narzdziem optymalizujcym system, który znacznie zwikszy wydajno notebooka firmy Acer. Umoliwia wybór nastpujcych opcji w celu zwikszenia ogólnej wydajnoci systemu: Memory optimization (Optymalizacja pamici) -- zwolnienie nieuywanej pamici oraz kontrola uycia pamici. Disk optimization (Optymalizacja dysku) -- usuwanie niepotrzebnych plików i elementów. Speed optimization (Optymalizacja prdkoci) -- poprawa uytecznoci i wydajnoci systemu Windows XP. 5 Empowering Technology Acer erecovery Management Acer erecovery Management jest rozbudowanym narzdziem eliminujcym potrzeb odzyskiwania danych z dysków dostarczonych przez producenta. Acer erecovery Management wykorzystuje przestrze dyskow na ukrytej partycji Twojego dysku systemowego. Kopie zapasowe utworzone przez uytkownika s przechowywane na dysku D:\. Acer erecovery Management oferuje funkcje: Ochrona haslem. Odzyskiwanie aplikacji i sterowników. Tworzenie obrazów/kopii zapasowych danych: Tworzenie kopii zapasowych na dysku twardym (ustawianie punktu odzyskiwania). Tworzenie kopii zapasowych na dyskach CD/DVD. Narzdzia odzyskiwania obrazów/danych: Odzyskiwanie z partycji ukrytych (ustawienia fabryczne). Odzyskiwanie z dysku twardego (punkt odzyskiwania ostatnio ustanowiony przez uytkownika). odzyskiwania z dysków CD/DVD. 6. Empowering Technology W celu uzyskania szczególowych informacji naley zapozna si z rozdzialem "Acer erecovery Management" na stronie 89 w AcerSystem User's Guide. Uwaga: Jeeli komputer nie zostal dostarczony z dyskiem Recovery CD lub System CD, prosimy skorzysta z funkcji "System backup to optical disk" programu Acer erecovery Management w celu zapisania obrazu kopii zapasowej na dysku CD lub DVD. Aby zapewni najlepsze rezultaty odzyskiwania systemu przy uyciu dysku CD lub programu Acer erecovery Management, naley odlczy wszystkie urzdzenia zewntrzne (oprócz zewntrznego urzdzenia Acer ODD [napdu dysku optycznego], jeli komputer jest wyposaony w taki napd), lcznie z Acer ezdock. Acer esettings Management Acer esettings Management pozwala sprawdza specyfikacj sprztow i obserwowa stan systemu. Ponadto, Acer esettings Management umoliwia optymalizacj systemu operacyjnego Windows, a co za tym idzie szybsze, plynniejsze i lepsze dzialanie komputera. Acer esettings Management: Oferuje prosty graficzny interfejs uytkownika zapewniajc wygodn nawigacj w programie. Wywietla ogólny stan systemu oraz informacje zaawansowanego trybu monitorowania dla uytkowników zaawansowanych.

5 Tworzy zapisy w dzienniku, gdy jaki element komputera zostanie wyjty lub wymieniony. Umoliwia migracj ustawie osobistych. Zachowuje histori zapisów w dzienniku alarmów, które wystpily wczeniej. 7 Empowering Technology Acer enet Management Acer enet Management pomaga w szybki i latwy sposób podlczy si zarówno do sieci kablowej, jak i bezprzewodowej, w rónych lokalizacjach. Aby uy tego narzdzia, naley klikn ikon "Acer enet Management" w notebooku albo uruchomi to narzdzie z menu Start. Mona równie ustawi opcj, aby program Acer enet Management uruchamial si automatycznie po wlczeniu komputera PC. Acer enet Management automatycznie wykrywa najlepsze ustawienia dla nowej lokalizacji, oferujc równie moliwo rcznego dostosowania ustawie do wlasnych potrzeb poprzez kliknicie ikony na pasku zada prawym przyciskiem myszki. 8 Empowering Technology Acer enet Management moe zapisa ustawienia sieciowe dla lokalizacji w profilu oraz automatycznie uy profilu w trakcie zamiany lokalizacji. Zapisane ustawienia zawieraj ustawienia polczenia sieciowego (ustawienia adresu IP i DNS, szczególy bezprzewodowego punktu dostpowego - wireless AP, itd.), jak równie domylne ustawienia drukarki. Wzgldy bezpieczestwa i zabezpiecze okrelaj, e Acer enet Management nie przechowuje informacji o nazwach uytkowników i hasel. 9 Acer epower Management Acer epower Management posiada prosty interfejs uytkownika. Aby go uruchomi, naley wybra Acer epower Management z interfejsu Empowering Technology lub dwukrotnie klikn ikon Acer epower Management na pasku zada. AC mode (Tryb zasilania prdem przemiennym) Domylne ustawienie to "Maximum Performance (Maksymalna wydajno)". Mona dostosowa prdko procesora, jasno wywietlacza LCD i inne ustawienia lub klika przyciski w celu wlczenia/wylczenia nastpujcych funkcji: Wireless LAN (sie bezprzewodowa LAN), Bluetooth (komunikacja Bluetooth), CardBus (magistrala CardBus), Memory Card (karta pamici), Audio (Dwik) oraz Wired LAN (sie kablowa LAN). Empowering Technology DC mode (Tryb zasilania prdem stalym) W celu dostosowania do wlasnych wymaga, zostaly predefiniowane cztery profile -- Entertainment (Rozrywka), Presentation (Prezentacja), Word Processing (Przetwarzanie tekstu) i Maximum Battery (Oszczdno baterii). Mona równie zdefiniowa maksymalnie trzy wlasne profile. Tworzenie nowego schematu zasilania Przypisz nazw do nowego schematu. Wybierz istniejcy schemat, aby wykorzysta go jako szablon. Wybierz korzystanie z trybu zasilacza sieciowego (AC) lub z trybu akumulatora. Wybierz opcje zasilania, które najbardziej odpowiadaj Twoim potrzebom, a nastpnie kliknij przycisk OK. Nowo utworzony profil pojawi si na ekranie glównym. 10 Stan naladowania akumulatora W celu zapoznania si z oszacowaniem czasu pracy akumulatora w czasie rzeczywistym, w oparciu o biece zuycie, zobacz panel w dolnej czci okna z lewej strony. Empowering Technology Mona równie klikn "Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)", aby: ustawi alarmy, przywróci domylne ustawienia fabryczne, wybra czynnoci, jakie maj by podjte, gdy pokrywa zostanie zamknita oraz ustawi hasla dostpu do systemu przy wychodzeniu z trybu Hibernation (tryb hibernacji) lub Standby (tryb wstrzymania lub gotowoci), przejrze informacje na temat Acer epower Management. 11 Empowering Technology Acer epresentation Management Acer epresentation Management pozwala wybra jedn z dwóch najbardziej popularnych rozdzielczoci projektorów: XGA lub SVGA. Empowering Technology Zapoznanie z notebookiem Acer Po zestawieniu komputera, jak to przedstawiono na karcie dla pocztkujcych..., przyjrzyjmy si nowemu notebookowi Acer ze wszystkich stron. Widok z przodu Polski Polski # 1 Element Wbudowana kamera Ekran wywietlacza Klawiatura Touchpad Opis Kamera internetowa o rozdzielczoci matrycy 1,3/0,31 megapikseli przeznaczona do lcznoci wideo (wybrane modele). Nazywany jest take wywietlaczem cieklokrystalicznym (Liquid-Crystal Display; LCD), wywietla informacje wyjciowe komputera. Sluy do wprowadzania danych do komputera. Urzdzenie wskazujce, wraliwe na dotyk o dzialaniu podobnym do myszki komputerowej # 5 Element Opis Przyciski Dzialanie lewego i prawego przycisku jest takie samo, jak klikni dzialanie lewego i prawego przycisku myszki; rodkowy (lewy, rodkowy przycisk dziala jako 4-kierunkowy przycisk przewijania. i prawy) Podparcie nadgarstków Mikrofon Przyciski glonoci/tv/ multimedia Klawisze szybkiego uruchamiania programów Wygodne podparcie dloni podczas uywania komputera. Wewntrzny mikrofon do rejestracji dwiku. Uywane podczas korzystania z programu Acer Arcade i innych programów odtwarzania plików multimedialnych (wybrane modele). Przyciski przeznaczone do uruchamiania czsto uywanych programów. Zobacz "Klawisze szybkiego uruchamiania programów" na stronie 27 aby uzyska wicej szczególowych informacji. Polski Wskaniki stanu Diody wiecce (Light-Emitting Diodes; LEDs), które wiec wskazujc stan rónych funkcji i komponentów komputera. Przycisk zasilania Sluy do wlczania i wylczania komputera. Zblienie z przodu # 1 2 Ikona Element Gloniki Przycisk/wskanik komunikacji Bluetooth Przelcznik/wskanik 3G Przycisk/wskanik komunikacji bezprzewodowej Opis Lewy i prawy glonik zapewniaj moliwo sluchania stereofonicznego dwiku. Wlcza/wylcza funkcj Bluetooth. wieci informujc o stanie komunikacji poprzez Bluetooth. Wlczanie/wylczanie funkcji 3G. Wskazywanie stanu komunikacji 3G (wybrane modele). Wlcza/wylcza funkcj komunikacji bezprzewodowej. Informuje o stanie komunikacji poprzez bezprzewodow sie LAN # Ikona Element Wskanik zasilania Opis Wskazuje stan zasilania komputera. Wskanik akumulatora Wskazuje stan akumulatora komputera. Polski Polski Odbiornik CIR Gniazdo mikrofonowe Gniazdo wejcia liniowego Odbiera sygnaly z pilota zdalnego sterowania (wybrane modele). Sluy do przylczania sygnalu z zewntrznych mikrofonów. Sluy do przylczania urzdze liniowego wejcia audio (np. odtwarzacz audio CD, walkman stereo). 10 Gniazdo sluchawkowe/ Sluy do przylczania urzdze liniowego glonikowe/wyjcia wyjcia audio (np. gloniki, sluchawki) liniowego z obslug (wybrane modele). S/PDIF Zatrzask Blokuje i zwalnia pokryw. 11 Widok z lewej strony # 1 2 Ikona Element Gniazdo blokady Kensington Szczeliny wentylacyjne Dwa porty USB 2.0 Port Ethernet (RJ45) Port podczerwieni Opis Do przylczenia blokady zabezpieczenia komputera, zgodnej z systemem Kensington. Umoliwiaj utrzymanie niskiej temperatury komputera nawet podczas dlugotrwalego uywania. Slu do przylczania urzdze USB 2.0 (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB). Sluy do przylczania do sieci komputerowej typu Ethernet 10/100- lub 10/100/1000 (wybrane modele).

6 Umoliwia wspólprac z urzdzeniami korzystajcymi z transmisji w podczerwieni (np. drukarka z transmisj w podczerwieni i komputer obslugujcy transmisj w podczerwieni) (wybrane modele) # 6 Ikona Element Czytnik kart 5-w-1 Opis Obsluguje karty Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) i xd-picture Card (xd) (wybrane modele). Polski 7 4-stykowy port IEEE Sluy do przylczania urzdze pracujcych w 1394 standardzie transmisji IEEE 1394 (wybrane modele). Gniazdo kart PC Gniazdo kart pamici ExpressCard/34 Obsluga jednej karty PC Card Typ II. Obsluguje jeden modul ExpressCard/34 (wybrane modele) Przycisk wysuwania Wysuwa kart PC z gniazda. karty PC z gniazda Widok z prawej strony # 1 Element Strbinová optická jednotka Opis Interní optická jednotka; umozuje pouzívat disky CD a DVD (w zalenoci od modelu dysk jest ladowany jest przez wloenie do szczeliny lub poloenie na tacy). wieci, kiedy napd optyczny jest aktywny. 2 3 Wskanik dostpu do dysku optycznego Przycisk wyrzucania Wyrzuca dysk optyczny z napdu. nonika ze szczelinowego napdu optycznego (z zaladunkiem dysków przez szczelin) 17 Widok z tylu Polski Polski # Ikona Element Port modemu (RJ-11) Dwa porty USB 2.0 Port wejciowy S-video (NTSC/PAL) Port AV-in Gniazdo zasilania prdem stalym Port S-video/TV-out (NTSC/PAL) Port zewntrznego wywietlacza (VGA) Port DVI- D Szczeliny wentylacyjne Opis Sluy do przylczania linii telefonicznej. Slu do przylczania urzdze USB 2.0 (np. mysz USB, aparat cyfrowy USB). Przylacza sie do urzadzenia S-video podobnie jak do odtwarzacza DVD lub do kamkordera (wybrane modele). Obsluguje sygnal z urzdze audio/wideo (wybrane modele). Sluy do przylczenia zasilacza sieciowego prdu przemiennego. Sluy do przylczania telewizora lub urzdzenia wywietlajcego z wejciem S-video (wybrane modele). Sluy do przylczenia urzdzenia wywietlajcego (np. zewntrzny monitor, projektor LCD). Obsluguje polczenia cyfrowego wideo (wybrane modele). Umoliwiaj utrzymanie niskiej temperatury komputera nawet podczas dlugotrwalego uywania Widok od strony podstawy Polski # Element Blokada akumulatora Wnka na akumulator Wnka na dysk twardy Wnka na pami Opis Blokuje akumulator na swoim miejscu. Mieci pakiet akumulatora zasilajcego komputer. Mieci dysk twardy komputera (zabezpieczona rubami). Mieci glówn pami komputera. Szczeliny wentylacyjne i Umoliwiaj utrzymanie niskiej temperatury wentylator chlodzcy komputera nawet podczas dlugotrwalego uywania. Uwaga: Nie wolno zakrywa ani blokowa otworu wentylatora. 19 Dane techniczne System operacyjny Windows VistaTM Capable Windows VistaTM Premium Ready Oryginalny Windows XP Home Edition (Service Pack 2) Polski Platforma Oryginalny Windows XP Media Center Edition 2005 (Rollup 2) Komputer Extensa Serii 5510 Polski Mobilna technologia Intel Centrino Duo o nastpujcych wlaciwociach: Intel CoreTM 2 Duo T7200/T7400/T7600 (4 MB pamici podrcznej poziomu 2, 2.0/2.16/2.33 GHz, FSB 667 MHz) i T5500/T5600 (2 pamici podrcznej poziomu 2, 1.66/1.83 GHz, FSB 667 MHz), obsluga Intel EM64T Procesor Intel CoreTM Duo T2300/T2400/T2500/T2600 (2 MB pamici podrcznej poziomu 2, 1,66/1,83/2/2,16 GHz, FSB 667 MHz) Chipset Mobile Intel 945PM Express Chipset Mobile Intel 945GM Express Uklad polczenia sieciowego Intel PRO/Wireless 3945ABG (interfejs dual-band tri-mode a/b/g) z certyfikatem Wi-Fi (Wi-Fi CERTIFIEDTM), obsluga technologii bezprzewodowej Acer SignalUpTM Komputer Extensa Serii 5510Z Procesor dwurdzeniowy Intel Pentium T2060 (1 MB pamici podrcznej poziomu L2, 1,6 GHz, FSB 533 MHz) Procesor Intel CoreTM Duo T2050 (2 MB pamici podrcznej poziomu L2, 1,6 GHz, FSB 533 MHz) Chipset Intel 943/945GML Express Acer InviLinkTM b/g Wi-Fi CERTIFIEDTM obsluga technologii bezprzewodowej Acer SignalUpTM Komputer Extensa Serii 5200 Intel Celeron M 410/420/430 (1 MB pamici cache poziomu L2, 1.46/1.60/1.73 GHz, FSB 533 MHz) lub szybszy Chipset Intel 940/943GML Express Acer InviLinkTM b/g Wi-Fi CERTIFIEDTM obsluga technologii bezprzewodowej Acer SignalUpTM 20 Pami systemowa Komputer Extensa Serii 5510/5510Z Do 2 GB pamici DDR2 533/667 MHz, z moliwoci rozszerzenia do 4 GB z uyciem dwóch modulów sodimm (obsluga technologii dwukanalowej Komputer Extensa Serii 5200 Do 512 MB pamici DDR2 533 MHz, z moliwoci rozszerzenia do 2 GB z uyciem dwóch modulów sodimm (obsluga technologii dwukanalowej)) Wywietlacz i Kolorowy wywietlacz TFT LCD 15,4" WXGA, grafika rozdzielczo 1280 x 800, obsluga równoczesnego podgldu w wielu oknach poprzez Acer GridVistaTM NVIDIA GeForce Go 7600/7600SE z 128/256 MB zewntrznej pamici GDDR2 VRAM, z obslug Microsoft DirectX 9.0, Shader Model 3.0, technologii OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA PowerMixer 6.0 oraz PCI Express (dotyczy komputera Extensa Serii 5510) NVIDIA GeForce Go 7300 ze 128 MB dedykowanej pamici GDDR2 VRAM z technologi TurboCacheTM, obslug Microsoft DirectX 9.0, Shader Model 3.0, technologi OpenEXR High Dynamic Range (HDR), NVIDIA PowerMizerTM 6. 0, PCI Express (dotyczy komputera Extensa Serii 5510) Uklad mobile Intel 945GM Express z wbudowanym akceleratorem grafiki przestrzennej Intel Graphics Media Accelerator 950, dostp do maks. 224 MB wspólnej pamici systemowej, zgodno ze standardami Microsoft DirectX 9.0 i PCI Express (dotyczy komputera Extensa Serii 5510) Uklad mobile Intel 940/943/945GML Express z wbudowanym akceleratorem grafiki przestrzennej Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, dostp do maks. 224 MB wspólnej pamici systemowej, zgodno ze standardami Microsoft DirectX 9.0 (dotyczy komputera Extensa Serii 5510Z/5200) Obsluga dwóch niezalenych wywietlaczy 16,7 milionów kolorów Sprztowo wspomagane dekodowanie MPEG-2/DVDz bsluga S- video/tv-out (NTSC/PAL) (wybrane modele) OObsluga DVI-D (true digital video interface) (wybrane modele) Technologia Acer CinemaVisionTM (Acer Arcade) Optymalizacja Acer ClearVisionTM (Acer Arcade) Polski 21 Podsystem pamici masowej Dysk twardy 60/80/100/120 GB SATA/100 lub wikszy Opcje napdu optycznego: Napd DVD-Super Multi double layer DVD/CD-RW combo Czytnik kart 5-w-1, obslugujcy karty pamici Memory Stick (MS), Memory Stick PROTM (MS PRO), MultiMediaCard (MMC), Secure Digital (SD) i xd-picture CardTM (xd) (wybrane modele) 358 (szer.

7 ) x 265 (gl.) x 29,33/36 (wys.) mm (14,09 x 10,43 x 1,15/1,41 cali) 2,77 kg (6,09 lbs) w przypadku modelu z wywietlaczem LCD 15,4" Standard zarzdzania energi procesora ACPI 2.0: obsluga trybów Standby (wstrzymanie pracy) i Hibernation (hibernacja) oszczdzania energii Pakiet akumulatora litowojonowego 71 W 4800 mah (8 ogniw) z pakiet akumulatora litowo-jonowego 44 W 4000 mah (6 ogniw) Technologia Acer QuicChargeTM: 80% naladowania w cigu 1 godziny Czas szybkiego ladowania 2 godz Czas ladowania podczas pracy 2,5 godz 3-stykowy zasilacz sieciowy prdu przemiennego 90 W Klawiatura 88-/89-klawiszowa, uklad klawiszy kursorów w ksztalcie odwróconej litery "T", skok klawiszy 2,5 mm (minimum) Touchpad z 4-kierunkowym, zintegrowanym przyciskiem przewijania 12 klawiszy funkcyjnych, cztery klawisze kursorów, dwa klawisze Windows, klawisze skrótów, wbudowany blok klawiszy numerycznych, obsluga wielu jzyków Cztery klawisze szybkiego uruchamiania aplikacji: Empowering Key, poczta , Internet, jeden przycisk programowany przez uytkownika Sze/siedem klawiszy multimedialnych: TV, zwikszenie glonoci/ zmniejszenie glonoci, odtwarzanie/pauza, stop, nastpny, poprzedni (wybrane modele) Trzy przyciski z diodami LED dostpne na panelu czolowym: WLAN, 3G oraz Bluetooth (wybrane modele) Polski Polski Wymiary i masa Podsystem zasilania Urzdzenia wejciowe 22 Audio System audio z wbudowanymi dwoma glonikami Obsluga standardu Intel High-Definition audio Zgodno ze standardami Sound Blaster ProTM i MS Sound Obsluga S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) dla gloników cyfrowych (wybrane modele) Wbudowany mikrofon Funkcja Acer Video Conference obslugujca protokól Voice and Video over Internet (VVoIP) poprzez Acer OrbiCamTM i opcjonalny telefon VoIP Acer Bluetooth Aparat Acer OrbiCamTM o rozdzielczoci 1,3/0,31 megapikseli matrycy CMOS (wybrane modele) charakteryzujcy si: moliwoci ergonomicznego obrotu o 225 stopni obslug technologii Acer VisageOnTM (tylko dla modeli aparatów fotograficznych z matryc 1,3 megapikseli) Polski Komunikacja obslug technologii Acer PrimaLiteTM WWAN: UMTS WCDMA (3G) przy 2100 MHz oraz GPRS/EDGE z trzema pasmami (900/1800/1900 MHz), z moliwoci rozszerzenia do HSDPA 1,8 Mbps (wybrane modele) WLAN: Karta sieciowa Intel PRO/Wireless 3945ABG (interfejs dual-band tri-mode a/b/g) lub karta sieciowa Intel PRO/Wireless 3945BG network connection (interfejs dual-mode b/g) z certyfikatem Wi-Fi (Wi-Fi CERTIFIEDTM), obsluga technologii bezprzewodowej Acer SignalUpTM (dotyczy komputera Extensa Serii 5510) Acer InviLinkTM b/g Wi-Fi CERTIFIEDTM obsluga technologii bezprzewodowej Acer SignalUpTM (dotyczy komputera Extensa Serii 5510Z/5200) WPAN: Bluetooth 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) Modem: 56K ITU V.92 z homologacj PTT; obsluga funkcji Wake-on-Ring LAN: gigabit Ethernet lub Fast Ethernet (wybrane modele); obsluga funkcji Wake-on-LAN 23 Tuner TV (wybrane modele) Opcje tunera telewizyjnego Acer (wybrane modele): Analogowy tuner TV obsluguje sprztowe kodowanie strumienia MPEG-2 Cyfrowy i analogowy hybrydowy tuner TV obsluguje sprztowe kodowanie strumienia MPEG-2 Cyfrowy i analogowy hybrydowy tuner TV obsluguje programowe kodowanie strumienia MPEG-2 Analogowy tuner TV, obslugujcy midzynarodowe standardy telewizji analogowej (NTSC/PAL/SECAM) Cyfrowy tuner TV obsluguje standard DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) (6 MHz do 8 MHz) Uklad wejcia/wyjcia tunera TV: Gniazdo RF do podlczenia kabla antenowego telewizji cyfrowej/analogowej Wejcie AV do podlczenia sygnalu S-video i liniowego audio/wideo Kable tunera TV: Kabel NTSC/PAL cyfrowego/analogowego sygnalu wejciowego TV, konwerter NTSC zapewniajcy przejcie z PAL/SECAM na NTSC Kabel ze zlczem Mini DIN: Gniazdo RCA i port S-video dla sygnalu wejciowego audio/wideo Antena Acer DVB-T (odbiór w pamie UHF/VHF) obsluguje Polski Polski Klawisze multimedialne (wybrane modele) technologi Acer SignalUpTM Klawisz TV Klawisze Zwiksz/Zmniejsz glono Przycisk Odtwórz/Wstrzymaj Przycisk Zatrzymaj Przycisk Przewijaj do przodu/nastpny Przycisk Przewijaj/Poprzedni 24 Interfejs wejcia/ wyjcia Oprogramowanie Gniazdo kart pamici ExpressCardTM/34 (wybrane modele) Gniazdo PC Card (jedno gniazdo dla kart Typu II) Czytnik kart pamici 5-w-1 (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) (wybrane modele) Cztery porty USB 2.0 Port DVI-D (wybrane modele) Port IEEE 1394 (wybrane modele) Port podczerwieni (CIR) (wybrane modele) Port podczerwieni (FIR) (wybrane modele) Port zewntrznego wywietlacza (VGA) Port AV-in (wybrane modele) Port S-video/TV-out (NTSC/PAL) (wybrane modele) Port wejciowy S-video (NTSC/PAL) (wybrane modele) Gniazdo sluchawkowe/glonikowe/wyjcia liniowego z obslug S/PDIF (wybrane modele) Gniazdo mikrofonowe Gniazdo wejcia liniowego Port Ethernet (RJ-45) Port modemu (RJ-11) Gniazdo zasilania prdem stalym dla zasilacza sieciowego prdu przemiennego Acer Empowering Technology (Acer edatasecurity / elock / eperformance / erecovery / esettings / enet / epower / epresentation Management) Acer ArcadeTM Acer GridVistaTM Acer Launch Manager Norton AntiVirusTM Adobe Reader CyberLink PowerProducerTM NTI CD-MakerTM Telefon VoIP Acer Bluetooth Moduly sodimm o pojemnoci 512 MB oraz 1 GB pamici DDR2 533/667 MHz Dodatkowy pakiet akumulatora litowo-jonowego z 8 ogniw 3-stykowy zasilacz sieciowy prdu przemiennego 90 W Zewntrzna stacja dyskietek z interfejsem USB Polski Opcje i akcesoria 25 Warunki rodowiska Temperatura: Podczas pracy: 5 C do 35 C Podczas przechowywania: -20 C do 65 C Wilgotno (bez kondensacji pary): Podczas pracy: 20% do 80% Podczas przechowywania: 20% do 80% Zgodno systemu Polski Gwarancja Wi-Fi ACPI Mobile PC 2002 DMI 2.0 Jeden rok gwarancji Midzynarodowa gwarancja podrónego (International Travelers Warranty; ITW) Polski Uwaga: Powysze dane techniczne zostaly podane tylko w celach informacyjnych. Dokladna konfiguracja zaley od zakupionego modelu komputera. 26 Wskaniki Komputer jest wyposaony w kilka latwych do odczytania wskaników stanu: Polski Wskaniki panelu czolowego s widoczne nawet po zamkniciu pokrywy komputera.

8 Ikona Funkcja HDD Caps Lock NumLk Komunikacja Bluetooth 3G Opis wieci, gdy dziala dysk twardy. wieci po uaktywnieniu klawisza Caps Lock. wieci po uaktywnieniu klawisza NumLk. wieci informujc o stanie komunikacji poprzez Bluetooth. Wskazuje stan komunikacji 3G (wybrane modele). Komunikacja Informuje o stanie komunikacji poprzez bezprzewodowa bezprzewodow sie LAN. Zasilanie Akumulator wieci, gdy komputer jest wlczony. wieci podczas ladowania akumulatora. 1. Ladowanie: wieci óltym wiatlem, gdy akumulator jest ladowany. 2. Pelne naladowanie: wieci zielonym wiatlem podczas pracy w trybie zasilania prdem przemiennym. 27 Klawisze szybkiego uruchamiania programów Powyej klawiatury znajduj si cztery przyciski. Nazywane s one klawiszami szybkiego uruchamiania. S to przyciski: poczta, przegldarka sieci Web, Empowering Key < > oraz jeden przycisk programowany przez uytkownika. Polski Polski Aby uruchomi Acer Empowering Technology, naley nacisn < >. Zobacz "Acer Empowering Technology" na stronie 1. Przyciski poczty i przegldarki sieci Web s zaprogramowane do uruchamiania programu poczty oraz przegldarki internetowej, ale mog by inaczej ustawione przez uytkownika. Aby ustawi przyciski poczty, przegldarki sieci Web oraz przyciski programowalne, naley uruchomi program Acer Launch Manager. Zobacz "Launch Manager" na stronie 46. Klawisz szybkiego uruchamiania programów Domylna aplikacja Acer Empowering Technology (Programowalna przez uytkownika) P Przegldarka sieci Web Poczta Programowalna przez uytkownika Przegldarka internetowa (programowalna przez uytkownika) Aplikacja poczty (programowalna przez uytkownika) 28 Touchpad Wbudowany touchpad jest urzdzeniem wskazujcym, wykrywajcym ruch na jego powierzchni. Oznacza to, e kursor reaguje na przesuwanie palcem po powierzchni touchpada. Centralne poloenie na podpórce pod nadgarstki zapewnia optimum komfortu i podparcia. Polski Podstawowe informacje o obsludze touchpada Ponisze informacje przedstawiaj sposób uywania touchpada: Przesu palcem wzdlu powierzchni touchpada (2), aby przesun kursor. Naciskaj znajdujce si poniej touchpada przyciski w lewo (1) i w prawo (4), aby uruchomi funkcj zaznaczenia i wykonania. Te dwa przyciski maj podobne dzialanie do lewego i prawego przycisku myszki. Stuknicie touchpada ma taki sam skutek, jak kliknicie lewym przyciskiem myszki. 4-kierunkowego przycisku przewijania (3) uywaj do przewijania w gór lub w dól oraz do przemieszczania si w lewo lub w prawo na stronie. Przycisk ten symuluje nacinicie kursorem prawego paska przewijania w aplikacjach systemu Windows. 29 Funkcja Wykonaj Lewy przycisk (1) Kliknij szybko dwukrotnie. Prawy przycisk (4) Podstawowy touchpad (2) Stuknij dwukrotnie (z t sam szybkoci, jak przy dwukrotnym klikniciu przyciskiem myszki) Stuknij raz. Stuknij dwukrotnie (z t sam szybkoci, jak przy dwukrotnym klikniciu przyciskiem myszki), a nastpnie po drugim stukniciu pozostaw palec na powierzchni touchpada i przecignij kursor. Przycisk rodkowy (3) Polski Zaznacz Przecignij Kliknij raz. Kliknij i przytrzymaj, a nastpnie przecignij palec po powierzchni touchpada, aby przecign kursor po ekranie. Dostp do menu kontekstowego Przewi Kliknij raz. Kliknij i przytrzymaj przycisk ze strzalk w gór/w dól/ w lewo/w prawo. Uwaga: Gdy korzysta si touchpada, palce powinny by suche i czyste. Take powierzchnia touchpada powinna by czysta i sucha. Touchpad reaguje na ruchy palca. Im lejsze dotknicie; tym lepsza jest reakcja. Silniejsze stukanie nie powoduje zwikszenia wraliwoci touchpada. Uwaga: Pionowe i poziome przewijanie na touchpadzie jest domylnie wlczone. Mona je wylczy wybierajc odpowiednie ustawienia w aplecie Mysz Panelu sterowania Windows. 30 Uywanie klawiatury Pelnowymiarowa klawiatura posiada wbudowany blok klawiszy numerycznych, oddzielne klawisze sterowania kursorem, klawisze blokad, klawisze Windows, klawisze funkcyjne oraz specjalne. Polski Klawisze blokad i osadzony blok klawiszy numerycznych Klawiatura jest wyposaona w 3 klawisze blokad, których funkcje mona wlcza i wylcza. Klawisz blokady Caps Lock NumLk <Fn> + <F11> Opis Kiedy wlczona jest funkcja Caps Lock, wszystkie znaki alfabetyczne bd pisane du liter. Kiedy wlczona jest funkcja NumLk, wbudowany blok klawiszy dziala w trybie numerycznym. Klawisze dzialaj jak klawisze kalkulatora (zawieraj operatory arytmetyczne +, -, * oraz /). Tryb ten jest zalecany przy duej iloci wprowadzanych danych liczbowych. Lepszym rozwizaniem jest podlczenie zewntrznej klawiatury. Kiedy wlczona jest funkcja Scr Lk, ekran przesuwa si o jedn lini w gór lub w dól, przy naciniciu odpowiednio strzalki w gór lub w dól. Scr Lk nie dziala z niektórymi aplikacjami. Scr Lk <Fn> + <F12> Funkcje wbudowanego bloku klawiszy numerycznych s takie same, jak w przypadku bloku numerycznego w komputerze stacjonarnym. Funkcje te s oznaczone malymi znakami, znajdujcymi si w górnym prawym rogu klawiszy. W celu uproszczenia opisu klawiatury, nie umieszczono symboli klawiszy sterowania kursorem. 31 Wymagany dostp Klawisze numeryczne na wbudowanym bloku klawiszy numerycznych NumLk wlczony Liczby wpisuje si w normalny sposób. NumLk wylczony Klawisze sterowania Uywajc klawiszy kursorem na wbudowanym sterowania kursorem bloku klawiszy naley przytrzymywa klawisz < Klawisze glównego bloku klawiatury >. Uywajc klawiszy sterowania kursorem naley przytrzymywa klawisz <Fn>. Polski Podczas wpisywania liter z Litery wpisuje si w uyciem wbudowanej normalny sposób. klawiatury naley przytrzymywa klawisz <Fn>. Klawisze Windows Klawiatura zawiera dwa klawisze do wykonywania funkcji specyficznych dla systemu Windows. Klawisz Klawisz z logo Windows Opis Nacinicie tylko tego klawisza przynosi taki sam efekt jak kliknicie przycisku Start systemu Windows; powoduje otwarcie menu Start. Uycie tego klawisza z innymi klawiszami, udostpnia róne funkcje: < >+< zada. < >: Uaktywnia nastpny przycisk paska > + <E>: Otwiera okno Mój komputer. < > + <F1>: Otwiera okno Centrum pomocy i obslugi technicznej. < < < < Klawisz aplikacji > + <F>: Otwiera okno Wyniki wyszukiwania. > + <R>: Otwiera okno dialogowe Uruchom. > + <M>: Minimalizuje wszystkie okna. >+< > + <M>: Cofa dzialanie akcji minimalizowania wszystkich okien. Nacinicie tego klawisza przynosi taki sam efekt jak kliknicie prawym przyciskiem myszki; otwiera menu kontekstowe aplikacji. 32 Klawisze skrótów Komputer umoliwia uywanie klawiszy skrótów lub kombinacji klawiszy w celu uzyskania dostpu do wikszoci kontrolowanych parametrów, takich jak jasno ekranu, glono oraz do programu narzdziowego BIOS.

9 Polski Aby uaktywnia klawisze skrótów, nacinij i przytrzymaj klawisz <Fn> przed naciniciem innego klawisza w kombinacji klawisza skrótu. Klawisz skrótu <Fn> + <F1> <Fn> + <F2> Ikona Funkcja Pomoc dotyczca klawiszy skrótów Acer esettings Opis Wywietla pomoc dotyczc klawiszy skrótów. Uruchamia Acer esettings w programie Acer Empowering Technology. Zobacz "Acer Empowering Technology" na stronie 1. Uruchamia Acer epower Management w programie Acer Empowering Technology. Zobacz "Acer Empowering Technology" na stronie 1. Powoduje przejcie komputera do trybu Wstrzymanie. Umoliwia przelczanie sygnalu wyjciowego wywietlacza na ekran wywietlacza lub na zewntrzny monitor (jeli jest przylczony) lub na oba. Wylcza podwietlenie ekranu wywietlacza w celu oszczdzania energii. Nacinij dowolny klawisz w celu przywrócenia wywietlania. <Fn> + <F3> Acer epower Management <Fn> + <F4> <Fn> + <F5> Wstrzymanie Przelczenie wywietlania <Fn> + <F6> Pusty ekran 33 Klawisz skrótu <Fn> + <F7> <Fn> + <F8> <Fn> + <> <Fn> + <> <Fn> + <> <Fn> + <> Ikona Funkcja Przelczenie touchpada Przelczanie glonika Opis Umoliwia wlczanie i wylczanie wewntrznego touchpada. Umoliwia wlczanie i wylczanie gloników. Polski Zwikszenie glonoci Zwiksza glono dwiku. Zmniejszenie glonoci Zwikszenie jasnoci Zmniejszenie jasnoci Zmniejsza glono dwiku. Zwiksza jasno ekranu. Zmniejsza jasno ekranu. 34 Klawisze specjalne Znaki symbolu Euro i dolara USA znajduj si w górnej rodkowej i/lub w dolnej prawej czci klawiatury. Polski Symbol Euro 1 2 Otwórz edytor tekstu lub procesor tekstu. Nacinij klawisz < > w dolnej prawej czci klawiatury albo przytrzymaj nacinity klawisz <Alt Gr>, a nastpnie nacinij klawisz <5> w górnej rodkowej czci klawiatury. Uwaga: Niektóre czcionki i programy nie obsluguj symbolu Euro. Aby uzyska wicej informacji, odwied stron www. microsoft.com/ typography/faq/faq12.htm. Znak dolara USA 1 2 Otwórz edytor tekstu lub procesor tekstu. Nacinij klawisz < nacinity klawisz < czci klawiatury. > w dolnej prawej czci klawiatury albo przytrzymaj >, a nastpnie nacinij klawisz <4> w górnej rodkowej Uwaga: Ta funkcja zmienia si zalenie od ustawie jzykowych. 35 Wysuwanie dysku optycznego (CD lub DVD) Aby wysun dysk optyczny przy wlczonym komputerze, nacinij przycisk wysuwania napdu. Polski Uwaga: w zalenoci od modelu dysk jest ladowany jest przez wloenie do szczeliny lub poloenie na tacy. Uywanie blokady zabezpieczajcej komputer Ten notebook jest wyposaony w gniazdo zabezpieczenia zgodnego z systemem Kensington przeznaczone dla blokady komputera. Kabel zabezpieczenia komputera naley owin wokól cikiego nieruchomego obiektu, takiego jak stól lub uchwyt zablokowanej szuflady. Wstaw zamek blokady do gniazda i przekr klucz w celu zamknicia blokady. Dostpne s take modele bez kluczy. 36 Audio Komputer jest dostarczany z funkcj obslugi 32-bitowego audio Intel High-Definition oraz wbudowanymi glonikami stereo. Polski Regulacja glonoci Regulowanie glonoci komputera sprowadza si do nacinicia kilku przycisków. Dalsze informacje o regulowaniu glonoci glonika znajduj si w czci "Klawisze skrótów" na stronie Acer OrbiCam Acer OrbiCam to kamera wyposaona w matryc CMOS 1,3/0,31 megapikseli, która jest dogodnie zamontowan na górnej czci panelu LCD. Moliwo obracania kamery w ergonomicznym zakresie 225 stopni pozwala przechwytywa zdjcia i obraz wideo o wysokiej rozdzielczoci, zarówno z przodu jak i z tylu panelu LCD. Kamera Acer OrbiCam w pelni obsluguje technologi Acer Video Conference, co zapewnia najwyszej jakoci transmisj konferencji wideo, wykorzystujc uslug Instant Messenger. Polski Polski Poznaj kamer Acer OrbiCam 1 23 # Element Obiektyw Wskanik zasilania Gumowy uchwyt (tylko wybrane modele) Obracanie kamery Acer OrbiCam Aby uzyska podany kt ustawienia, kamer Acer OrbiCam mona obróci o 225 stopni w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Zapoznaj si z poniszymi ilustracjami. Uwaga: Aby unikn uszkodzenia urzdzenia, kamery NIE WOLNO obraca w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. W celu zapewnienia wygody uytkownika, kamera przyjmuje poloenie 45 stopni, aby dostosowa si do poloenia twarzy z przodu lub z tylu panelu LCD. 38 Uruchamianie Acer OrbiCam W celu uruchomienia Acer OrbiCam dwukrotnie kliknij logo Acer OrbiCam na pulpicie. LUB Polski Kliknij Start > Wszystkie Programy > Acer > Acer OrbiCam. Pojawi si okno przechwytywania Acer OrbiCam. Zmiana ustawie Acer OrbiCam Rozdzielczo Aby zmieni rozdzielczo przechwytywania, kliknij warto rozdzielczoci wywietlan w prawym, dolnym naroniku okna przechwytywania, a nastpnie wybierz dan rozdzielczo. Uwaga: Ustawienie rozdzielczoci kamery na 640 x 480 lub wiksz, nie spowoduje zmiany wielkoci okna przechwytywania. 39 Opcje Kliknij Options, aby wywietli karty Window, Preview i Folder. Uyj odpowiednich opcji do zmiany rozmiaru okna przechwytywania, ustawie podgldu oraz folderu dla przechwyconych zdj lub obrazu wideo. Polski Polski Ustawienia kamery Ustawienia podstawowe Kliknij ikon Camera Settings w prawym, dolnym naroniku okna przechwytywania, a nastpnie wybierz pozycj Camera Settings z menu podrcznego. W tym oknie moesz ustawia opcje Video, Audio i Zoom/Face tracking. 40 Ustawienia przechwytywania W oknie Camera Settings kliknij przycisk Driver Settings. Otworzy si okno Properties. Polski Opcje Device Settings umoliwiaj wprowadzenie zmiany jasnoci, kontrastu, nasycenia, odcienia, poziomu ostroci itp. Opcje Advanced pozwalaj uaktywni kontrol wzmocnienia, zastosowa odbicie lustrzane obrazu, wybra funkcje udoskonale obrazu i ustawienia filtracji zapobiegania migotaniu oraz wlcza/wylcza wskanik kamery. Opcje Zoom/Face Track umoliwiaj dostosowanie poziomu powikszenia oraz wlczenie lub wylczenie funkcji podania za twarz. Przechwytywanie zdj/obrazu wideo Aby przechwyci zdjcie lub klip wideo, obró kamer Acer OrbiCam w taki sposób, aby uzyska dany kt ustawienia, a nastpnie kliknij przycisk Take a Picture lub Record a Video. Nastpuje automatyczne uruchomienie programu Podgld obrazów i faksów systemu Windows lub programu Windows Media Player, wywietli/odtworzy podgld zdjcia/klipu wideo. Uwaga: Wszystkie zdjcia i klipy wideo s domylnie zapisywane w folderze Moje obrazy i Moje wideo, odpowiednio. 41 Uywanie Acer OrbiCam jako kamery internetowej Kamera Acer OrbiCam jest automatycznie wybierana jako urzdzenie przechwytywania dowolnej aplikacji Instant Messenger (IM). Aby uy Acer OrbiCam jako kamery internetowej, otwórz uslug IM, a nastpnie wybierz funkcj wideo/kamera internetowa.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Teraz bdziesz mógl przesyla obraz wideo ze swej lokalizacji do partnera uslugi IM na calym wiecie. Polski Polski Wlczanie Acer VisageON (tylko dla modeli aparatów fotograficznych z matryc 1,3 megapikseli) Technologia Acer VisageON oferuje dwie funkcje: Face tracking oraz Video effects (tylko wybrane modele). Funkcja podania za twarz zapewnia nadanie za ruchami glowy uytkownika i automatyczne ustawia twarz na rodku okna przechwytywania. Funkcja efektów wideo umoliwia wybór i zastosowanie wybranego efektu do transmisji obrazu wideo. Uwaga: Funkcja podania za twarz nie jest w stanie wyrodkowa twarzy spoza ramki okna przechwytywania. Nadanie za minimalnymi ruchami glowy jest realizowane bardziej efektywnie. Aby wlczy Acer VisageON: 1 Kliknij t ikon prawym przyciskiem myszki, a nastpnie wybierz VisageON z menu podrcznego. Otworzy si okno VisageON Wybierz i zastosuj efekt wideo z lewej czci okna VisageON. W prawej czci okna moesz zmienia ustawienia i opcje podania za twarz. Korzystanie z funkcji podania za twarz Aby skorzysta z funkcji podania za twarz: Polski 1 Kliknij iknon strzalki w dól z lewej strony, a nastpnie wybierz pozycj Single User lub Multiple Users z menu podrcznego. W przypadku wielu uytkowników funkcja podania za twarz automatycznie ustawia na rodku okna przechwytywania twarze wszystkich uytkowników, w przeciwnym razie narzdzie ustawia na rodku okna twarz uytkownika, który znajduje si najbliej kamery. 2 Kliknij ikon z prawej strony, aby powikszy lub zmniejszy albo zresetowa biece okno. 3 Kliknij VisageON w celu wywietlenia menu podrcznego, które umoliwia konfiguracj ustawie kamery, funkcji podania za twarz oraz efektów wideo. 43 Stosowanie efektów wideo (tylko wybrane modele) W sekcji Video Settings mona wybra z listy efekt wideo awataru lub przyboru. Aby wybra efekt: 1 Kliknij zakrelon ikon, aby wywietli dostpne efekty wideo. Otworzy si okno Video Effect Selection. Polski Polski 2 Kliknij efekt wideo, który ma by zastosowany. Wybrany efekt pojawi si w sekcji efektów wideo okna VisageON. Uwagi: 1. W przypadku stosowania awatarów moe wystpi konieczno skalibrowania punktów twarzy w celu zapewnienia lepszego podania za twarz. Aby kontynuowa, wykonuj instrukcje z okna VisageON. 2. Efekty wideo mona stosowa korzystajc z kamery w sesjach pogawdek IM/sesjach wideo lub podczas polcze konferencyjnych. 44 Korzystanie z narzdzi systemowych Uwaga: Dotyczy tylko komputerów pracujcych w rodowisku systemu Microsoft Windows XP. Polski Acer GridVista (zgodno ze standardem obslugi dwóch okien wywietlania) Uwaga: Funkcja ta jest dostpna jedynie dla niektórych modeli. Aby wlczy funkcj obslugi dwóch monitorów, najpierw upewnij si, czy drugi monitor jest przylczony. Nastpnie wybierz Start, Panel sterowania, Ekran oraz kliknij kart Ustawienia. Wybierz ikon drugiego monitora (2) w polu ekranu, a nastpnie kliknij pole wyboru Powiksz Pulpit do rozmiarów tego monitora. W kocu kliknij Zastosuj, aby zastosowa nowe ustawienia oraz kliknij OK w celu zakoczenia operacji. Acer GridVista to przydatny program narzdziowy, który oferuje uytkownikowi cztery wstpnie zdefiniowane ustawienia wywietlania umoliwiajce ogldanie wielu okien na tym samym ekranie. Aby uzyska dostp do tej funkcji, przejd do menu Start, Wszystkie programy i kliknij Acer GridVista. Moesz wybra jedno z wymienionych poniej ustawie wywietlania: Double (Podwójne) (pionowo), Triple (Potrójne) (glówne z lewej strony), Triple (Potrójne) (glówne z prawej strony) albo Quad (Poczwórne) 45 Program Acer GridVista jest zgodny ze standardem obslugi dwóch okien wywietlania, co umoliwia niezalene ustawianie parametrów dwóch okien wywietlania. Funkcje Acer GridVista s latwe w konfigurowaniu: Uruchom program Acer GridVista i z paska zada wybierz preferowany uklad ekranu dla kadego okna wywietlania. Przecigaj kolejno okna i upuszczaj w odpowiednich kratkach. Korzystaj z wygody, jak zapewnia dobrze zorganizowany pulpit. Polski Uwaga: Upewnij si, e ustawienie rozdzielczoci Twojego drugiego monitora jest zgodne z wartoci zalecan przez producenta. 46 Launch Manager Polski Powyej klawiatury znajduj si 4 klawisze szybkiego uruchamiania programów. Zobacz "Klawisze szybkiego uruchamiania programów" na stronie 27 w celu uzyskania informacji o ich lokalizacji. Dostp do Menedera uruchamiania, w celu uruchomienia aplikacji, mona uzyska klikajc Start, Wszystkie programy, a nastpnie Launch Manager. 47 Norton AntiVirus Oprogramowanie antywirusowe Norton AntiVirus wykrywajce i naprawiajce zainfekowane pliki, chroni komputer przed wirusami, zapewniajc bezpieczestwo danym. Jak przy pomocy Norton AntiVirus sprawdzi, czy komputer nie jest zainfekowany wirusem? Funkcja pelnego skanowania systemu sprawdza wszystkie pliki komputera. Aby wykona pelne skanowanie systemu naley: 1 Uruchomi program Norton AntiVirus Klikn dwukrotnie ikon Norton AntiVirus, znajdujc si na pulpicie lub. W menu Start na pasku zada systemu Windows, zaznaczy opcj Programy i wybra Norton AntiVirus. 2 W oknie glównym Norton AntiVirus klikn opcj Scans (Skanuj w poszukiwaniu wirusów). Polski 3 4 W okienku Scans, klikn ikon Run Full System Scan. Po zakoczeniu skanowania, pojawi si raport podsumowania, klikn przycisk Finished. Mona zaplanowa indywidualnie dobrane procesy automatycznego skanowania w okrelonych dniach i godzinach lub co wybrany okres czasu. Jeeli podczas pracy na komputerze, rozpocznie si zaplanowany proces skanowania, zostanie on uruchomiony w tle, tak by nie przeszkadzal w pracy. W celu uzyskania dalszych informacji, nalezy uruchomic menu Help (Pomoc) programu Norton AntiVirus. 48 Czsto zadawane pytania Poniej zamieszczona jest lista moliwych sytuacji, które mog wystpi podczas uytkowania komputera. Do kadej z tych sytuacji dolczone s latwe sposoby rozwizania problemu. Polski Nacisnlem przycisk zasilania, ale komputer nie startuje ani nie uruchamia si. Sprawd wskanik zasilania: Jeeli nie wieci, komputer nie jest zasilany. Sprawd: Jeeli pracujesz na zasilaniu bateryjnym, akumulator moe by rozladowany w stopniu uniemoliwiajcym zasilanie komputera. Podlcz zasilacz prdu przemiennego w celu doladowania pakietu akumulatora. Upewnij si, e zasilacz prdu przemiennego jest prawidlowo podlczony do komputera i gniazda zasilania sieciowego. Czy w zewntrznej stacji USB dyskietek nie znajduje si dyskietka, nie zawierajca systemu operacyjnego? Wyjmij dyskietk lub zastp j dyskietk zawierajc system operacyjny, a nastpnie nacinij klawisze <Ctrl> + <Alt> + <Del>, aby ponownie uruchomi komputer. Jeeli wskanik wieci, sprawd: Na ekranie nic si nie wywietla.

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5110/5100/3100 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5110/5100/3100 Wydanie oryginalne: 03/2006

Bardziej szczegółowo

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Ferrari Serii 5000. Instrukcja Obsługi Komputer Ferrari Serii 5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Ferrari 5000 Wydanie oryginalne: 05/2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9500. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9500 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9500 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5680/5650/5630/5610/ 5610Z/3690 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5670. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5670 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5670 Wydanie oryginalne: 12. 2006 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5590/5560/5540 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5590/5560/5540 Wydanie oryginalne: 11, 2006

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5050/3050. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5050/3050 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5050/3050 Wydanie oryginalne: 11/2006 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 9810/9800. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 9810/9800. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 9810/9800 Instrukcja Obsługi Copyright 2006. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 9810/9800 Wydanie oryginalne: 12/2006 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi

Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220. Instrukcja Obsługi Komputer Extensa Serii 5620/5620Z/5220 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Extensa 5620/5620Z/5220 Wydanie oryginalne: 01/2008

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 6592G/6592. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 6592G/6592 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 6592G/6592 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 5710/5710Z/5310 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 5710/5710Z/5310 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4520/4520G/4220 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4520/4520G/4220 Wydanie oryginalne: 05/2007

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 4715Z/4315. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 4715Z/4315 Instrukcja Obsługi Copyright 2007. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 4715Z/4315 Wydanie oryginalne: 08/2007 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2400/3210/3220. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2400/3210/3220. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2400/3210/3220 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2400/3210/3220 Wydanie oryginalne:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909

Twoja instrukcja użytkownika TOSHIBA SATELLITE U500-17D http://pl.yourpdfguides.com/dref/2367909 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TOSHIBA SATELLITE U500-17D. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 6920. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 6920 Instrukcja Obsługi Copyright 2008. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 6920 Wydanie oryginalne: 02/2008 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 3610. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 3610. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 3610 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 3610 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja ta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Veriton

Podręcznik Użytkownika Veriton Podręcznik Użytkownika Veriton Copyright 2006 Acer Incorporated Wszelkie prawa zastrzeżone. Seria Veriton Podręcznik użytkownika Pierwsze wydanie Lipiec 2006 Informacje zawarte w tej publikacji mogą okresowo

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4150/4650. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4150/4650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4150/4650 Wydanie oryginalne: Styczeń

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1650. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1650. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1650 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1650 Wydanie oryginalne: Wrzesień 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2310. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2310 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2310 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 3000/5000. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 3000/5000. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 3000/5000 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 3000/5000 Wydanie oryginalne: Marzec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi

Komputer Aspire Serii 1690. Instrukcja Obsługi Komputer Aspire Serii 1690 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii Aspire 1690 Wydanie oryginalne: Maj 2005 Publikacja ta podlega

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4100/4600. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4100/4600. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4100/4600 Instrukcja Obsługi Copyright 2004. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4100/4600 Wydanie oryginalne: Grudzień

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://pl.yourpdfguides.com/dref/790266 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG SYNCMASTER 920XT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo