RECENZIA pracy doktorskiej mgr Marty Grzechowiak pt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RECENZIA pracy doktorskiej mgr Marty Grzechowiak pt."

Transkrypt

1 Prof. dr hab.marianna Turkiewicz emery.towany profe so r Instytutu B i o chemi i Techni cznej Politechniki L6dzkiej tr 6d2,5 wrze5nia 2015r RECENZIA pracy doktorskiej mgr Marty Grzechowiak pt.,rarabidopsis thaliana proteins involving in signalling pathways: structural and functional studies", wykonanej w Laboratorium Inrynierii Bialek Katedry Krystalografii Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu pod kierunkiem doc. dr hab. Michala M. Sikorskiego Ocena problematyki rozprarw Arabidopsis thaliana jest roslin4 modelow4 wykorzystywanq od kilku dziesiecioleci w badaniach fizjologii i biochemii roslin. Jej genom zostal zsekwencjonowany jako pierwszy genom roslinny, a to z kolei umozliwilo znaczne poszerzenie modelowych badan z zakresu funkcjonalnej genomiki i proteomiki. Szczeg6lne zainteresowanie badaczy budzq zagadnienia zwiqzane z identyfikacj4 i regulacjq szlak6w sygnalizacji kom6rkowej charakterystycznych dla organizm6w roslinnych, kt6rych wlasciwe dzialanie umo2liwia przystosowanie sie ustroju do zmiennych warunk6w Srodowiska, zar6wno biotycznych, jak i abiotycznych. Tym wla5nie zagadnieniom jest poswigcona przedlo2ona mi do oceny praca doktorska Pani mgr Marty Grzechowiak. Dotyczy ona dw6ch klas bialek - duzej rodziny bialkowych czynnik6w transkrypcji z motywem sekwencyjnym WRKY, uczestniczqcych w regulacji ekspresji gen6w zwiqzanych z adaptacj4 do stresu oraz pirofosfataz, kt6re s4 niezbgdne dla prawidlowego przebiegu metabolizmu fosforu w ro5linie. Gt6wnym celem tych badan bylo okreslenie molekularnej struktury przedstawicieli tych dw6ch grup waznych metabolicznie biatek oraz wykazanie funkcjonalnosci ich form rekombinowanych, uzyskanych na drodze heterologicznej ekspresji w systemie bakteryjnym. Podjgte przez Doktorantkp badania nale?y uznac za w pelni zasadne, tak z poznawczego,jak i praktycznego punktu widzenia, a ich wyniki za istotne nie tylko dla poglebienia wiedzy o metabolizmie roslinnym, ale wulne r6wnie2 dla rozwoju biotechnologii roslin. Ocena formalna Rozprawa, liczqca 186 stron maszynopisu, z formalnego punktu widzenia w pelni odpowiada standardom przyjetym w publikowaniu prac doswiadczalnych. Jest napisana w jezyku angielskim i sklada sig z dw6ch czesci, z kt6rych kulda ma tradycyjny uklad, to znaczy obejmuje rozdzial wstgpny, bgdqcy przeglqdem literatury z obszaru badan, dalej

2 prezentowane sq ich cele i nastgpuje om6wienie wynik6w oraz ich dyskusja, kt6ra w pierwszej czgsci dysertacji, poswiqconej bialkom WRKY, stanowi osobny rozdzial, natomiast w drugiej jest wl4czona do rozdzialu omawiajqcego rezultaty doswiadczeri. Kuzda czgs(, dysertacji zawiera rozdzial poswiecony opisowi material6w i metod i koriczy siq streszczeniami w jezyku angielskim i polskim oraz bibliografi4 licz4cq w czgsci l. 2Ol pozycji, a w czqsci II. - I 11, gl6wnie publikowanych po roku CzpS(, pierwsz4 ilustrujq 3 tabele i 25 rysunk6w, czgsi d*ge - 6 tabel i 20 rysunk6w. Rozdzialy wstppne zajmuj4 w obu czpsciachlqcznie 36 stron, om6wienie wynik6w wraz z dyskusjami - 65 stron (w tym dyskusja w czgsci pierwszej - 19 stron), opis metod - 46 stron. Obie czpsci spaja przedmowa. Dysertacja jest napisana bardzo starannie. Schematy i rysunki, w tym zdjgcia z rozdzial6w elektroforetycznych biatek i ich kompleks6w z DNA s4 bardzo dobrej i dobrej jakosci. Ocena merytoryczna Przeglqdy literatury, rozpoczynajqce ku;zdq z czgsci manuskryptu, kompetentnie wprowadzaj4 czytelnika w tematyke badan i co wazne, s4 napisane bardzo ciekawie, bez dlu7yzn. W czqsci poswigconej bialkom WRKY Autorka omawia ich rozpowszechnienie, klasyfikacjq w oparciu o cechy struktury, biologicznq funkcje z uwzglgdnieniem roli w obronie roslin przed patogenami oraz udzialu w odpowiedzi na abiotyczny stres i w koricu rodzaje interakcji, w kt6rych te bialka uczestniczq. Lektura tej czpsci pracy uzmyslawia czytelnikowi jak bardzo ambitny cel, w Swietle nielicznych danych dotyczqcych struktury bialek WRKY, kodowanych w A. thaliana przez 74 geny, czyli okreslenie struktury petnej dfugosci przynajmniej jednego ztych bialek, postawila sobie mgr Grzechowiak. Te nieliczne dane to jedna zdeponowana dotychczas w PDB struktura domeny wiqzqcej DNA biatka AtWRKYI, rozwiqzarra krystalografrcznie i dwie struktury tej domeny bialka AtWRKY4 okreslone z ulyciem NMR. W czgsci poswipconej enzymom zaangalowanym w metabolizm fosforu Autorka prezentuje rolg fosforu w roslinach, omawia homeostaze fosforanow4 i pirofosfatazy roslinne, kt6rych mechanizm dzialania jest znany, natomiast - do czasu jej badan - nie rozwiqzano struktury Zadnego ztych enzym6w. Opis metod wykorzystanych przez Paniq mgr Grzechowiak jest kompletny i na tyle dokladny, 2e umozliwia ewentualne powt6rzenie eksperyment6w. Podoba mi sig nieco szersze om6wienie podstaw niekt6rych z nich, jak chodby metod stosowanych w krystalografii bialek czy tez metody statycznego i dynamicznego rozpraszania Swiatla oraz

3 izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego, co moze ulatwid czytelnikowi, kt6ry ich w swojej praktyce laboratoryjnej nie stosowal, lepsze zrozumienie istoty eksperymentu. Z przyjemnosci4 podkreslam, 2e metody wykorzystane przez doktorantkg w badaniach zostaly wlasciwie dobrane, byly nowoczesne i zr62nicowane. Obejmowaly nie tylko standardowe metody mikrobiologiczne i analityczne (hodowla szczepbw, oznaczarie aktywnosci pirofosfatazy, elektroforeza w zelu poloakryloamidowym bialek w warunkach denaturujqcych, elektroforeza kompleks6w bialek z DNA w warunkach natywnych), ale takhe:. metody molekularne stosowane w manipulacjach genetycznych (konstrukcja serii wektor6w z genarni docelowych bialek, transformacja kompetentnych kom6rek kilku szczepiw Escherichia coli, wykorzystanych w charakterze gospodarzy, wreszcie dob6r warunk6w wydajnej ekspresj i);. metody preparatyki bialek (ich izolacja z systemu ekspresyjnego, oczyszczenie metodami chromatograficznymi do stanu umozliwiajqcego dalsze badania, przede wszystkim rentgenografrczne, przygotowanie pr6b do sekwencjonowania N-kofca, ograniczona proteoliza) oraz preparatyki RNA, cdna i oligonukleotyd6w DNA, zawierajqcych specyficzny motyw (,,W-box") niezbgdny dla ich wiqzariaprzez bialka WRKY;. metody spektroskopowe (dichroizm kolowy - CD, dynamiczne rczpraszatie Swiatla DLS) i fizykochemiczne (wspomniane jul izotermiczne miareczkowanie kalorymetryczne,pozwalaj4ce okreslid stal4dysocjacji kompleksow DNA-bialko); o metody krystalograficzne (ustalanie warunk6w krystalizacji wybranych bialek, zbieranie danych dyfrakcyjnych i ich obliczeniowa analiza zmierzajqca do zbudowania i udokladnienia modelu czqsteczki);. metody bioinformatyczne (projektowanie starter6w do reakcji PCR, przyr6wnania sekwencyjne pirofosfataz r62nego pochodzenia, ustalanie in silico stopnia uporzqdkowania czqsteczki bialka na poziomie struktury ll-rzgdowej). Jak juz wspomnialam, pierwszym celem badan Pani mgr Grzechowiak byla konstrukcja bakteryjnego systemu ekspresji gen6w bialek WRKY A. thaliana, izolacja tych bialek z kom6rek transformant6w i oczyszczenie, a nastepnie opracowanie warunk6w krystalizacji i rentgenografrczne rozwiqzanie struktury. Eksperymenty zmierzajqce do tego celu zostaly dobrze zaplanowane i wykonane. Doktorantka dokonala na wstqpie wyboru 20

4 gen6w sposr6d 74 koduj4cych te bialka w genomie A. thaliana, przyjmuj4c jako kryterium ich zro2,nicowarrie klasyfikacyjne, masp czqsteczkow4 i punkt izoelektryczny. Kolejnym etapem byla konstrukcja serii kilku rodzaj6w wektor6w z wybranymi genami, przy czp 5 z tych gen6w wyizolowala wlasnorgcznie z cdna, natomiast pozostale otrzymala z Instytutu Maxa Plancka w Kolonii w postaci wklonowanej do plazmidu pdonr. Stosuj4c trzy rsime podejscia, migdzy innymi klonowanie niezalezne od ligazy, zbudowala 49 konstrukt6w, kt6rymi transformowala kom6rki E.coli. Ekspresja, mimo pr6b optymalizacji procesu, dala w wigkszosci przypadk6w nierozpuszczalne fo.-y bialek fuzyjnych, bqd? bia\ek WRKY po odcipciu fuzyjnego znacznika, kt6rym, zaleznie od konstruktu, byla metka histydynowa, bialko wi474ce maltoze, bialko NusA lub tioredoksyna. Tylko w trzech przypadkach byly to formy rozpuszczalne (AtWRKY50, domeny wi4zqce DNA bialek AtWRKY30 i l8), a w szesciu - formy tworzqce rozpuszczalne agregaty (AtWRKY 18, 29,43,50, 53, 56). Autorka tg czg(c wynik6w zawarla na 5 stronach, obejmujqcych 1 tabele i 4 rysunki, nie opisuj4c szczeg6towo przeprowadzonych pr6b optymalizacji ekspresji, a jak rozbudowane i pracochlonne byly te pr6by mohna sie dopiero dowiedziei z odpowiedniego fragmentu dyskusji. Dziqki takiemu ujgciu opis wynik6w jest bardziej przejrzysty i mniej nuz4cy. W oparciu o renitaty transformacji mgr Grzechowiak wybrala do kolejnego etapu badari dwa bialka - pelnej dlugosci bialko AIWRKY5} oruz domenq wiqzqcqdna bialka AtWRKY18. Wyizolowala te bialka z transformowanych kom6rek E.coli, oczyscila je i podjgta pr6by krystalizacji. W przypadku krysztal6w pelnej dlugosci biatka AtWRKY5} rozdzielczofi( dyfrakcji - 8A - byla zbyt niska, aby molna bylo okresli6 grupq przestrzenrrq kryszalu i rozmiary kom6rki elementarnej. Pr6by kokrystalizacji tego bialka w kompleksie ze specyficznym DNA, jak r6wniezkrystalizacji zmodyfikowanych jego form, otrzymanych na drodze reduktyumej metylacji reszt lizyny oraz ograniczonej proteolizy z wykorzystaniem elastazy i pepsyny, byly r6wnie2 nieudane. Pewne wltlumaczenie niepowodzefi w otrzymaniu odpowiedniej jakosci krysztal6w bialka AtWRKY50 sugerujq wyniki pomiar6w dichroizmu kolowego i analizy bioinformatycznej, kt6re s4 zbielne i wskazuj4 2e znaczna czgs6 jego czqsteczki (ok. 60% poczynajqc od N-korica) ma charakter nieuporz4dkowany, czyli odznacza sig duz4 gigtkosci4 co moze utrudnia6 krystalizacjg, mimo 2e 40Yo czryteczki przy C-koricu ma charakter globularny. Dopelnieniem badan krystalograficznych biatka AIWRKY5O bylo wykazanie, 2e jego rekombinowana forma zachowala swojq natywnq funkcjg i mo2e wiqzat, oligonukleotydowy DNA zawierajqcy specyficzny motyw W-box. Autorka pracy wykazalato z uzyciem dwu metod - przesunigcia ruchliwosci elektroforetycznej kompleks6w w odniesieniu do ruchliwosci tak pojedynczych, jak i podw6jnych nici DNA, atakze za pomoce

5 izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego. Nieudane byly r6wnie2proby okreslenia struktury domeny wi474cej DNA bialka nr 18 (krysztaty o nieodpowiedniej jakosci, precypitacja kompleks6w tej domeny z DNA), cho6 i ona nie utracila powinowactwa do DNA, tworzec znim kompleksy. RekompensatE tych niepowodzeri moge stanowi6 wyniki drugiej czgsci badan przeprowadzonych przez Paniq mgr Grzechowiak w ramach projektu doktorskiego i dotyczqcych jednej z piqciu pirofosfataz A. thaliana. Zostal opracowany wydajny system ekspresji AtPPAlw E. coli, procedura jego oczyszczania, warunki krystalizacji i dyfrakcji promieni Roentgena z wysok4 rozdzielczosci4 (1,9 A), co umo2liwilo rozttriryanie struktury bialka metodq podstawienia czqsteczkowego, tj. okreslenie element6w struktury drugorzqdowej i topologii calej czqsteczki. Autorka wykazala,ze rekombinowany enzym jest aktywny oraz - dzieki wprowadzeniu odpowiednich mutacji do genu pirofosfatazy - ze istotne dla aktywnosci enzymu s4 dwie reszty kwasu asparaginowego obecne w aktywnym centrum i bior4ce udzial w wi4zaniu jonu metalu, jako 2e pirofosfatazy nalehq do metaloenzym6w. Udowodnila ponadto, ze AIPPAI jest homotrimerem o masie 75 V,Da, podczas gdy bakteryjne pirofosfatazy tworzq heksametry, a enzymy dro2daowe - dimery. Nalezy podkresli6, ie pirofostaza I A. thaliana jest pierwszq roslinn4 pirofosfatazq o rozrlipzanej strukturze molekularnej. Jest to niewqtpliwie bardzo duze osiqgnipcie Autorki pracy. Najlepsz4 czpsciq dysertacji jest w mojej opinii dyskusja wynik6w zawartych w pierwszej czgsci, dotyczqcej bialkowych czynnik6w transkrypcji z motywem WRKY. Autorka krytycznie i wnikliwie, a nawet drobiazgowo, rozpatrzyla w odniesieniu do literatury przedmiotu, wszystkie rezultaty swoich badan. Ten rozdzial dowodzi dojrzalosci badawczej i bardzo dobrego przygotowania mgr Grzechowiak do pracy naukowej. Nale2y miei nadziejq, 2e jej dalsza kariera bedzie sig pomy6lnie rozwijad. Od recenzenta oczekuje sig zwykle wypunktowania ewentualnych krytycznych uwag pod adresem doboru metod, interpretacji wynik6w, redakcji tekstu. Mimo uwaznej lektury pracy trudno mi takie uwagi sformulowai, w kazdym razie nie dotyczq one zasadniczych kwestii, poruszanych w rozprawie, a jedynie spraw marginalnych, nie maj4cych absolutnie Zadnego wplywu na moj4 wysok4 ocenq dysertacji, dlatego pozwole sobie je pominq6. Prosilabym jedynie o wyjasnienie przyczyn, dla kt6rych nie zostal wykorzystany w badaniach wektor pdonr, kt6ry jest wektorem klonuj4cym dedykowanym E.coli, zapewniajqcym dobrq wydajnosd transformacji i dobrq wydajnosi ligacji ortv wygodne metody selekcji pozytywnych klon6w. Moje pytanie jest zwiqgane z faktem otrzymariaprzez Pani4magister

6 Grzechowiak konstrukt6w tego wektora z genami 13' bialek WRKY z Instytutu Maxa PIancka. Reasumui4c - moje og6lne wrazenie odnosnie zakresu badan i ich sekwencji oraz prawidlowosci interpretacji wynik6w jest po lekturze rozprawy bardzo dobre' Nie od rzeczy bgdzie wspomnie6. ze badania wykonan e przez Pani4 mgr Grzechowiak zostaly dofinansow ane ptzez UniE Europejsk4 w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego (lnternational PhD Program, nadzorowany przez Fundac.lg Nauki Polskie-i) oraz prze/' roczlly grant dla mlodych naukowc6w ptzyznany przezministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego' pewien niedosyt budzi fakt, ze dotychczas wyniki te.i dobrei pracy nie zostaly.ieszcze w pelni opublikowane, zostala jedynie zdeponowana w bazie PDB sekwencja pirofosfatazy AtppAl oraztkazala sie w 2013 r. w czasopismie BioTechnologia 3-stronicowa purblikac.ia wsp6lautorstwa m gr Grzechowi ak, doty czeca p iro fosfatazy ro Sl innej. Wniosek kolicowv Stwierdzam z pelnym przekonaniem, ze praca doktorska Pani mgr Marty Grzechowiak spelnia wszelkie ustawowe wymagania stawiane pracom doktorskim - prezentuie bardzo wysoki poziom naukowy, zawieraelementy nowosci naukowej, ma duz4 wartosc poz-nawczq i daje podstawy do podjgcia kolejnych badari. zwlaszcza obejmuj4cych modyfikacjq system6w ekspresji bialek WRKY, ktore pozwolilyby je otrzyn-rai w stabilne.i rozpuszczalne.i fbrmie, umo2liwiaj4cej ich wydajne oczyszczenie, opracowanie metod krystalizacji i w koricu rozwiqzanie struktury metodami rentgenograficznymi. co w kontekscie fi{ologiczne.i roli tych bialek mialoby duae znaczenie dla rozwoju biologii molekularnej i biotechnologii roslin. R6wniez badania nad pirofosfatazami A. thaliana powinny byc kontynuowane w oparciu o doswiadczenie zdobyte w pracy z AtPPAl. Ich wyniki mialyby duze znaczenie dla ustalenia nie tylko ewentualnych r6znic w budowie tych enzym6w, ale takze dla okreslenia roli poszczeg6lnych pirofb sfataz w og6hiym metabolizmie fosfbru w Arabidoltsis thuliunu' BiorQc powyzsze pod uwagq wnoszg o przyjgcie pracy doktorskie.i rngr Marty Grzechowi ak przez Radg Naukow4 Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu i dopuszczenie Autorki dysertac. i clo kole.inych etap6w przewodu cioktorskiego' A-.- r \ \ /V\A\4^/U^& t W irof. dr hab. Marianna Turkiewicz

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie Prowadzący: mgr inż. Joanna Tymeck-Mulik i mgr Lidia Gaffke. Część teoretyczna:

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie Prowadzący: mgr inż. Joanna Tymeck-Mulik i mgr Lidia Gaffke. Część teoretyczna: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii Katedra Biologii Molekularnej Przedmiot: Biologia Molekularna z Biotechnologią Biologia II rok ===============================================================================================

Bardziej szczegółowo

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Klonowanie molekularne Kurs doskonalący Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Etapy klonowania molekularnego 1. Wybór wektora i organizmu gospodarza Po co klonuję (do namnożenia DNA [czy ma być metylowane

Bardziej szczegółowo

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu Techniki biologii molekularnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-TBM-W-S14_pNadGenI2Q8V Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Recenzja. Obecnie braki energii sq uzupelniane bardziej intensyr,r'nym wykorzystywaniem

Recenzja. Obecnie braki energii sq uzupelniane bardziej intensyr,r'nym wykorzystywaniem Dr hab. inz. Tadeusz Pawtrowski, prof. nadzw. Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starolecka 31. 60-963Poznan Poznan, dn.07.03.2015 Recenzja rozprary doktorskiej mgr inl. Pawla Witkowskiego pt.:

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Luba Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski Warszawa. 16.12.201 5 r. w lutach 1923-1939

dr hab. Iwona Luba Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski Warszawa. 16.12.201 5 r. w lutach 1923-1939 dr hab. Iwona Luba Instytut Historii Sztuki Uniwersytet Warszawski Warszawa. 16.12.201 5 r. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marii Anny Rudzkiej Pracownia profesora Tadeusza Breyera w warszawskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Warszawa, 2013-09-21. Prof. dr hab. Iwona J. Fijalkowska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa 02-106, Pawinskiego 5A

RECENZJA. Warszawa, 2013-09-21. Prof. dr hab. Iwona J. Fijalkowska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa 02-106, Pawinskiego 5A '" Prof. dr hab. Iwona J. Fijalkowska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa 02-106, Pawinskiego 5A.,. o 3 PAZ'2013,. Warszawa, 2013-09-21 RECENZJA pracy doktorskiej Pani mgr Moniki Maciag-Dorszynskiej

Bardziej szczegółowo

Prol. z-rv. dr hab. Krzysztol'Kosrro Wydzilr i Meciycyny Wcterynlrrr, j ne.i Uniwersytetu Przyrocln iczego r,r, I.Lrblinie

Prol. z-rv. dr hab. Krzysztol'Kosrro Wydzilr i Meciycyny Wcterynlrrr, j ne.i Uniwersytetu Przyrocln iczego r,r, I.Lrblinie Prol. z-rv. dr hab. Krzysztol'Kosrro Wydzilr i Meciycyny Wcterynlrrr, j ne.i Uniwersytetu Przyrocln iczego r,r, I.Lrblinie RECENZJA dysertacji doktorskiej Pani mgr Justyny JARCZAK pt.,,ekspresja wybranych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy ekspresji genów

Nowoczesne systemy ekspresji genów Nowoczesne systemy ekspresji genów Ekspresja genów w organizmach żywych GEN - pojęcia podstawowe promotor sekwencja kodująca RNA terminator gen Gen - odcinek DNA zawierający zakodowaną informację wystarczającą

Bardziej szczegółowo

ISB. TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH

ISB. TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAT, ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH TNSTYTUT SYSTE}IOW XLXKTRONICf,NYCTT 00-665WARSZAWA ul. Nowowie-iska l5l19 tel.: (22) 825-37-09 tel; (22:) 660-76-69 ISB tax (22) 825-23-00

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biologia molekularna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie. Prowadzący: mgr Anna Pawlik i mgr Maciej Dylewski. Część teoretyczna:

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie. Prowadzący: mgr Anna Pawlik i mgr Maciej Dylewski. Część teoretyczna: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii Biologia i Biologia Medyczna II rok Katedra Biologii Molekularnej Przedmiot: Biologia Molekularna z Biotechnologią ===============================================================================================

Bardziej szczegółowo

np. prace Haliny wisniewskiej, zygmunta Saloniego, Barbary Dyduch, Daniela

np. prace Haliny wisniewskiej, zygmunta Saloniego, Barbary Dyduch, Daniela dr hab. Danuta Krzy?yk Uniwersytet Sl4ski Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Mazur pt. (Jmiejgtnofci tekstotw1rcze ucznifw szkoly podstawowej w zakresie opowiatlania z dialogiem, napisanej pod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Biochemii i Biologii Komórki SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biologia molekularna z elementami inżynierii genetycznej Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych

Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Specjalność (studia II stopnia) Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych Studia magisterskie przedmioty specjalizacyjne Bioinformatyka w analizie genomu Diagnostyka molekularna Elementy biosyntezy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r.

Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r. Szczecin, dn. 15 grudnia 2015 r. Prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak, prof. zrv. US Uniwersytet S zczeciriski W y dziat N auk Ekonomic my ch i Zar zqdzaria Instytut Finans6w Katedra Finans6w RECENZJA rozprawy

Bardziej szczegółowo

OCENA. rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Kazimierczak pt.: Wptyw leczenia centralnych zaburzeri oddychania podczas snu

OCENA. rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Kazimierczak pt.: Wptyw leczenia centralnych zaburzeri oddychania podczas snu Dr hab. med. Piotr Gutkowski Instytut Pomnik Centrum Zdrawia Dziecka w Warszawie OCENA rozprawy doktorskiej lek. med. Anny Kazimierczak pt.: Wptyw leczenia centralnych zaburzeri oddychania podczas snu

Bardziej szczegółowo

in. zagadnieniami naprgzeri powstalych w warstwie ornej gleby w wyniku przejazdu Recenzja

in. zagadnieniami naprgzeri powstalych w warstwie ornej gleby w wyniku przejazdu Recenzja Dr hab. rnz. JanSzczepaniak prof. nadzw. Przemyslowy Instytut Maszyn Rolniczych ul. Starolecka 31. 60-963PoznaA Poznah, dn. 03.07.2015 Recenzja rozprary doktorskiej mgr inl. Marcina Zabielskiego pt.: MODEL

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane:

Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane: Odpowiedzi na zadane pytania do Specyfikacji lstotnych Warunk6w Zam6wienia do przetargu nieogra niczonego na roboty budowlane: Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatek schodowych oraz dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII INSTYTUT MIKROBIOLOGII ZAKŁAD GENETYKI BAKTERII

Prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII INSTYTUT MIKROBIOLOGII ZAKŁAD GENETYKI BAKTERII 1 Prof. dr hab. E. K. Jagusztyn-Krynicka UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII INSTYTUT MIKROBIOLOGII ZAKŁAD GENETYKI BAKTERII ul. MIECZNIKOWA 1, 02-096 WARSZAWA TEL: (+48 22) 55-41-216, FAX: (+48 22)

Bardziej szczegółowo

cialaszklistegoiwl.rnagaj4wysokospecjalistycmegopostqpowarlia.dzia ariaokulistyczne

cialaszklistegoiwl.rnagaj4wysokospecjalistycmegopostqpowarlia.dzia ariaokulistyczne : Prof. dr hab. n. med. Miroslawa Gralek Oddzial Okulistyki Dziecigcej SP ZOZlJniwersytecki Szpital Klinicany nr 4 im. M. Konopnickiej UM w tr-odzi r AA4, Aniq Ot Ol?O15 r Ocena rozprawy doktorskiej lek.

Bardziej szczegółowo

Informacje o$olne. \N rozdziale dotyczqcym anafizy dotychczasowego stanu zagadnienia przedstawiono na

Informacje o$olne. \N rozdziale dotyczqcym anafizy dotychczasowego stanu zagadnienia przedstawiono na Dr hab. inz Wlddzimierz Kqska POLITECH NI KA POZNANSKA Recenzja rozprawy doktorskiej mgr in2. Marcina Zabielskiego: "Model symutacji propagacji naprq2en w glebie generowanych przez opony maszyn rolniczych"

Bardziej szczegółowo

Analizy wielkoskalowe w badaniach chromatyny

Analizy wielkoskalowe w badaniach chromatyny Analizy wielkoskalowe w badaniach chromatyny Analizy wielkoskalowe wykorzystujące mikromacierze DNA Genotypowanie: zróżnicowane wewnątrz genów RNA Komórka eukariotyczna Ekspresja genów: Które geny? Poziom

Bardziej szczegółowo

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie f{f'z l Narodowv Fundusz Zdrowta I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie wo-02t2/4-2ltbl13 Rzesz6w, dnia I I marca 201 3r. Sz.P. Michal Janaszek Prezes NZOZ KRIO-MED. Sp. z o.o. ul. I-go Maja 154

Bardziej szczegółowo

i"_w U NIWERSYTET SZCZEC I N SKI

i_w U NIWERSYTET SZCZEC I N SKI i"_w U NIWERSYTET SZCZEC I N SKI Wydzial Biologii ADRES: 77-412Szczecin ul. Felczaka 3c tel. [0-91) 444 1605,4441592 Szczecin L6.07.20Ls RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEI mgr Dominiki Szafraniec pt.:",,bgdowa

Bardziej szczegółowo

i Malych w Warszawie. Promotorem rozprawy jest Pan prof. dr hab. Jan Niemiec. gb{-1u&$,"p*xlf#.'*"

i Malych w Warszawie. Promotorem rozprawy jest Pan prof. dr hab. Jan Niemiec. gb{-1u&$,p*xlf#.'* gb{-1u&$,"p*xlf#.'*" w Strni-CACH WYDZIAL PBZYHODNICZY a1*8l:.1l; l",$ #f.1'- H l?! xi [, " " " 6'e-iiobieotce, ul. B. Prusa 14 iisaqe 12ag,o43 12 69, 643 12 55 Siedlce, 16.T1.2015 r. Dr hab. Katedra i

Bardziej szczegółowo

o wytw6rnia wodoru wsp6lpracuiqca z cieplowni4 przyigto warunek, ze cieplo do

o wytw6rnia wodoru wsp6lpracuiqca z cieplowni4 przyigto warunek, ze cieplo do Prof. nzw. dr hab. inz. Mariusz Markowski Plock, dn. 20.12.2014 r. Instytut Inzynierii Mechanicznej PW RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgr in2. Andrzeja Budek, Tytul rozprary: Warunki minimalnego zu ycia

Bardziej szczegółowo

elektrycznym pola magnetycznego w procesie rehabilitacji utraconych w wyniku udaru m6zgu funkcji - w wybranym wypadku - sprawnosci konczyny g6rnej.

elektrycznym pola magnetycznego w procesie rehabilitacji utraconych w wyniku udaru m6zgu funkcji - w wybranym wypadku - sprawnosci konczyny g6rnej. 2 o PIN I A wydana dysertacji lek. med. ~TY BILIK Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w po14czeniu z konwencjonaln4 fizjoterapi4 w rehabilitacji cho~ch z poudarowym niedowladem koriczyny gornej, przedstawionej

Bardziej szczegółowo

l7l stronach maszynopisu. Tekst ocenianej rozprawy doktorskiej obejmuj e istotne czgsci

l7l stronach maszynopisu. Tekst ocenianej rozprawy doktorskiej obejmuj e istotne czgsci Gdarisk. dnial0 maia 2014 Prof. dr hab. Ewa tr-ojkowska Katedra Biotechnologii Migdzyuczelniany Wydzial Biotechnologii UG i AMG Uniwersytet Gdanski ul. Kladki 24 80-822 Gdansk Recenzja rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka Inżynieria genetyczna- 6 ECTS Część I Badanie ekspresji genów Podstawy klonowania i różnicowania transformantów Kolokwium (14pkt) Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka Kolokwium (26pkt) EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 29.0t.20t5 r.

Olsztyn, 29.0t.20t5 r. Olsztyn, 29.0t.20t5 r. Prof, dr hab. Urszula Czarnik Katedra Genetyki Zw ierzqt Wy dzi al B i oiniynierii Zw ier z qt UWNIw }lsztynie Recenzja pracy doktorskiej mgr in2. f ustyny larczak pt. EI$PRESJA

Bardziej szczegółowo

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lublin,28.04.20l4r. Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin,28.04.20l4r. Recenzja rozprawy doktorskiej lek rned. Mariusza Witczaka pt.,, STAN FUNKCJONALNY

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Podstawowe techniki inżynierii genetycznej. Streszczenie

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Podstawowe techniki inżynierii genetycznej. Streszczenie SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia www.ppnt.pl/laboratorium Laboratorium jest częścią modułu biotechnologicznego Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego Gdynia. poprzez:

Bardziej szczegółowo

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne Techniki molekularne w mikrobiologii A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

OCENA Rozprawy doktorskiej mgr Aksany Varabyovej Biogeneza dysmutazy ponadtlenkowej 1 w mitochondrialnej przestrzeni międzybłonowej

OCENA Rozprawy doktorskiej mgr Aksany Varabyovej Biogeneza dysmutazy ponadtlenkowej 1 w mitochondrialnej przestrzeni międzybłonowej prof. dr hab. Barbara Zabłocka Pracownia Biologii Molekularnej Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa tel: 22-60 86 486 e-mail: bzablocka@imdik.pan.pl

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Polo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie

Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Polo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Polo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Ocena pracy doktorskiej lek. Roberta tyszcza pt.,,polimorfizm receptora

Bardziej szczegółowo

1. ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia zolo r. ldz. u. z 2oro r. Nr 90, poz. 519

1. ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia zolo r. ldz. u. z 2oro r. Nr 90, poz. 519 REGULAMIN Srodowiskowego Studium Doktoranckiego lnstytutu Chemii Bioorganicznej pan Na podstawie: 1. ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia zolo r. ldz. u. z 2oro r. Nr 90, poz. 519 z p6in.

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOCHEMII

ĆWICZENIA Z BIOCHEMII ĆWICZENIA Z BIOCHEMII D U STUDENTfiW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Pod redakcją Piotra Laidlera, Barbary Piekarskiej, Marii Wróbel WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ĆWICZENIA Z BIOCHEMII DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Metody analizy białek - opis przedmiotu

Metody analizy białek - opis przedmiotu Metody analizy białek - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody analizy białek Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-MAB-L-S14_pNadGenPEBES Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia /

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.szpitalkarowa.pi Warszawa: OPIEKA SERWISOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SIMPLE ERPlCRM WRAZ Z SERWERAMI

Bardziej szczegółowo

kukurydry cukrowej" kukurydza cukrowa uprawiana jako warzy\ryo ma mniej sze maczenie

kukurydry cukrowej kukurydza cukrowa uprawiana jako warzy\ryo ma mniej sze maczenie Prof. dr hab. Aleksander Szrnigiel Inst5rtut Produkcj i Ro3linnej Uniwersytet Rolniczry im. Hugona Koll4taja w Krakowie Ocena rozprawy doktorskiej mgr inz. Anny Weber pt.:,,zastosowanie metody Sum Temperatur

Bardziej szczegółowo

W rozdziale trzecim przedstawiono metodg PPT (Pinch Point Technology - Anahza. punktow zblizenia) oraz jej wykorzystanie do wspomagania projektowania

W rozdziale trzecim przedstawiono metodg PPT (Pinch Point Technology - Anahza. punktow zblizenia) oraz jej wykorzystanie do wspomagania projektowania dr hab. inz, Romuald Mosdorf, prof. PB Bialystok, 29.11.2014 WydziaL Mechaniczny Politechniki Bialostockiei Recenzja rozprary doktorskiej mgr inl. Andrzeja Budeka: Warunki minimalnego zuilycia energii

Bardziej szczegółowo

UNIwERsYTET [M. AotMICKIEWICZAw PoZNANIU Wydzia Biologii InsĘtut Biologii Molekularnej i Biotechnologii badaniem proces w odpowiedzialnych za rozwą i

UNIwERsYTET [M. AotMICKIEWICZAw PoZNANIU Wydzia Biologii InsĘtut Biologii Molekularnej i Biotechnologii badaniem proces w odpowiedzialnych za rozwą i Ę ż ś Ą ś ś ś UNIwERsYTET [M. AotMICKIEWICZAw PoZNANIU Wydzia Biologii InsĘtut Biologii Molekularnej i Biotechnologii badaniem proces w odpowiedzialnych za rozwą i prawidowe funkcjonowanie mskich kom rek

Bardziej szczegółowo

na zakup usługi badawczej

na zakup usługi badawczej Łódź, dn. 08.09.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/OF/2015 na zakup usługi badawczej w ramach projektu,, Bakteriofagowy preparat do leczenia zapalenia wymienia u krów wywołanego bakteriami antybiotykopornymi

Bardziej szczegółowo

ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia

ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia ffi GnNnnarwv Dynrrron ochnomv Snonowrsrca Micbal Kielsrnia!?arszawa, dnia -^O.og 2012 t. DOP-OR.075.03.5.2O1 2.ep.'l lnformacje w zakresie stosowania przepis6w dot. ochrony gatunkowej ro6lin, zwierzqt

Bardziej szczegółowo

Interakcje między abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi: od teorii do praktyki Elżbieta Kuźniak Joanna Chojak

Interakcje między abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi: od teorii do praktyki Elżbieta Kuźniak Joanna Chojak Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego Interakcje między abiotycznymi i biotycznymi czynnikami stresowymi: od teorii do praktyki Elżbieta Kuźniak Joanna Chojak Plan wykładu Przykłady

Bardziej szczegółowo

Rzesz6w, 25.02.2015 t

Rzesz6w, 25.02.2015 t Dr hab. n. med. prof. UR Joanna SkEfMagierlo Kliniczny Oddzial Poloznictwa i Ginekologii Wojew6dzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie Uniwersytet Rzeszowski Rzesz6w, 25.02.2015 t OCENA ROZPRAWY

Bardziej szczegółowo

Sylabus Biologia molekularna

Sylabus Biologia molekularna Sylabus Biologia molekularna 1. Metryczka Nazwa Wydziału Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia Farmacja, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~

-9- UZASADNIENIE. za kt6r~ -9- UZASADNIENIE Obowi uj~ca obecnie definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta w art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach

Bardziej szczegółowo

Drożdże piekarskie jako organizm modelowy w genetyce

Drożdże piekarskie jako organizm modelowy w genetyce Drożdże piekarskie jako organizm modelowy w genetyce W dobie nowoczesnych, szybko rozwijających się metod sekwencjonowania DNA, naukowcy bez problemu potrafią zidentyfikować kolejność par nukleotydowych

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 26.06.2015r.

Warszawa, dn. 26.06.2015r. dr hab. Anna Lutyriska, prof. nadzw. NIZP-PZH Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Padstwowy Zakfad Higieny ul. Chocimska 24, OO-79I Wa rszawa e-mail : alutvnska @ pzh.sov.pl; tel: (22) 5421213 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Metody inżynierii genetycznej SYLABUS A. Informacje ogólne

Metody inżynierii genetycznej SYLABUS A. Informacje ogólne Metody inżynierii genetycznej A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Ocena pracy doktorskiej lek. Anny Wierzbifskiej-Stqpniak pt.:,, Polimorfizm receptora estrogenowego c, a funkcje poznawcze kobiet po menopauzie',

Ocena pracy doktorskiej lek. Anny Wierzbifskiej-Stqpniak pt.:,, Polimorfizm receptora estrogenowego c, a funkcje poznawcze kobiet po menopauzie', Prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel Kierownik I Kliniki Pofo2nictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie Ocena pracy doktorskiej lek. Anny Wierzbifskiej-Stqpniak pt.:,,

Bardziej szczegółowo

Transkrypcyjna i potranskrypcyjna regulacja biogenezy mikro RNA u Arabidopsis thaliana

Transkrypcyjna i potranskrypcyjna regulacja biogenezy mikro RNA u Arabidopsis thaliana UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Biologii Transkrypcyjna i potranskrypcyjna regulacja biogenezy mikro RNA u Arabidopsis thaliana Promotorzy: prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

Bioinformatyka. Michał Przyłuski

Bioinformatyka. Michał Przyłuski Bioinformatyka Michał Przyłuski Plan prezentacji Wstęp biologiczny Biologia molekularna genetyka Bioinformatyka Przykłady zastosowań: sekwencjonowanie mikromacierze filogenetyka Czemu wstęp biologiczny?

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku, na Wydziale Filologicznym, specjahzacja: filologia angielska. W 2007 roku

w Bialymstoku, na Wydziale Filologicznym, specjahzacja: filologia angielska. W 2007 roku dr hab. Aneta Gluch-Klucznik Pat'rstwowa Wy?sza Szkola Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie Wroclaw 30.10.2015 Filia we Wroclawiu adres do korespondencji: ul. Braniborska 59 53-680 Wroclaw e-mail: adiat@wp.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA. rozprawy doktorskiej mgr Malgorzaty Hasiec pt: Rola salsolinolu w aktywnosci ukladu podwzgorze-przysadkanadnercza

OCENA. rozprawy doktorskiej mgr Malgorzaty Hasiec pt: Rola salsolinolu w aktywnosci ukladu podwzgorze-przysadkanadnercza Rzeszow, 10.10.2015 Prof, dr hab. Marek Koziorowski Katedra Fizjologii i Rozrodu Zwierzat Pozawydzialowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytet Rzeszowski OCENA

Bardziej szczegółowo

1.1. ocena zagrozett zewruetrznych

1.1. ocena zagrozett zewruetrznych PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH URZEDU MIASTA IGMINY CZERNIEJEWO II. OCENA ZAGROZEN ZEWNETRZNYCH I WEWNETRZNYCH. 1.1. ocena zagrozett zewruetrznych Zagro2eniamizewnqtrznymi dla Urzqdu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE Mikrobiologia Rola mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: wirusy, bakterie, archebakterie,

Bardziej szczegółowo

o Wiezbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Prasek M., Jaworski S., Chwalibog A. Comparison

o Wiezbicki M., Sawosz E., Grodzik M., Prasek M., Jaworski S., Chwalibog A. Comparison Prof. dr hab. Wiestaw F. Skrzypczak Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki Wydziat Biotechnologii i Hodowli Twierzql Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie OCENA pracy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Pulawy, 2014.06.03. Prof. dr hab. Michal Reichert. RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Y*zysztofa Wierzbickiego pt.

Pulawy, 2014.06.03. Prof. dr hab. Michal Reichert. RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Y*zysztofa Wierzbickiego pt. Prof. dr hab. Michal Reichert Ki erownik ZaLJadu Anatomi i Patolo gicznej Pafstwowy Instytut Weterynaryjny - Paristwowy Instytut Badawczy ul.partyzant6w 57, 24-lA0 Pulawy Pulawy, 2014.06.03. RECENZJA rozprawy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA Załącznik nr 2 do uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE. Ewa Waszkowska ekspert UPRP

WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE. Ewa Waszkowska ekspert UPRP WYNALAZKI BIOTECHNOLOGICZNE W POLSCE Ewa Waszkowska ekspert UPRP Źródła informacji w biotechnologii projekt SLING Warszawa, 9-10.12.2010 PLAN WYSTĄPIENIA Umocowania prawne Wynalazki biotechnologiczne Statystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność BIOFIZYKA MOLEKULARNA

PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność BIOFIZYKA MOLEKULARNA PRZEBIEG EGZAMINU LICENCJACKIEGO DLA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE specjalność BIOFIZYKA MOLEKULARNA W trakcie egzaminu licencjackiego student udziela ustnych odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

ź ż ż ń ź Rozdzia 2 zavtiera informacje dotycz4ce, wystpujcych w literaturze, struktur warunkw eksploatacji lokomotyw manewrowych i liniowych, a ta

Bardziej szczegółowo

Kurs pt. " MOLEKULARNE METODY BADAŃ W MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII "

Kurs pt.  MOLEKULARNE METODY BADAŃ W MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII Warszawa, 6 lutego 2011 r. Szanowna Pani! Szanowny Panie! Niniejszym uprzejmie informuję, że organizowany jest Kurs pt. " MOLEKULARNE METODY BADAŃ W MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII " Kurs odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii. Kierownik Prof. dr hab. HANNA ROKITA

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii. Kierownik Prof. dr hab. HANNA ROKITA WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII Kierownik Prof. dr hab. HANNA ROKITA Kraków, 4 stycznia 2016 r. ul. Gronostajowa 7 30-387 Kraków tel. +48 (12) 664 6337 email:hanna.rokita@uj.edu.pl Recenzja

Bardziej szczegółowo

Biologia molekularna

Biologia molekularna Biologia molekularna 1. Metryczka Nazwa Wydziału Program kształcenia Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Analityka Medyczna, studia jednolite magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2012/2013 Code: EIB-2-303-BN-s ECTS credits: 4. Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine

Academic year: 2012/2013 Code: EIB-2-303-BN-s ECTS credits: 4. Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine Module name: Genetyka molekularna Academic year: 2012/2013 Code: EIB-2-303-BN-s ECTS credits: 4 Faculty of: Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine Field of

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05 z dnia 22 sierpnia 2005r.

DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05 z dnia 22 sierpnia 2005r. URZr\D DOZORU TECHNCZNEGO CZLONEK MErvBEROF MErvBREDU MTGLED DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05 Na podstawie art. 10 ust.2 w zwi ku z art.9 ust.l, 2 i 4 oraz art.3 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z biologii

Tematyka zajęć z biologii Tematyka zajęć z biologii klasy: I Lp. Temat zajęć Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową Podstawowe zagadnienia materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100

IV. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1, Cena - 100 pkt, liczona proporcjonalnie do ceny najni2szej wg wzoru: ilo6i pkt = cena najnizsza / cena por6wnywana x 100 CP rozpoczynamy majqc wstqpnie wypelniony zbiornik wody czystej i wysylamy ciecz za pomoce pompy CPu sterowanej falownikiem na poszczeg6lne obiegi mycia, Kazdy z obieg6w jest sekwencyjnie myty na recyrkulacji

Bardziej szczegółowo

które wpływałyby na profil transkrypcyjny genomu linii komórkowej T87 w odniesieniu do genomu ekotypu wyjściowego Col-0 (genom referencyjny).

które wpływałyby na profil transkrypcyjny genomu linii komórkowej T87 w odniesieniu do genomu ekotypu wyjściowego Col-0 (genom referencyjny). Prof. dr hab. Jan Sadowski Poznań, 23 marca 2017 r. Zakład Biotechnologii Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY

SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY SPRAWOZDANIE Z PRZEJRZYSTOSCI DZIALANIA ZA ROK OBROTOWY o'4.07.201 4-30.06.201 5 Auditors Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gd.iek tel./tax 58 558 1 3 94 tel. 58 553 81 58 ul. Mackiowicza 63lok. 205,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.:

DECYZJA. 1) udzielam pozwolenia na pol^czenie poprzez wl^czenie z dniem 1 pazdziernika 2014 r.: MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO DKN.ZNU.6013.98.2014.3.KT Warszawa, dnia 4^ listopada 2014 r. DECYZJA Na podstawie art. 25 oraz art. 25a ust. 2, w zwi^zku z art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

Porozu m ien ie partnerskie

Porozu m ien ie partnerskie Porozu m ien ie partnerskie o wsp6lpracy zawarte w dniu la,...2013 r. w Warszawie pomiqdzy: Gl6wnym Urzgdem Statystycznym (GUS) z siedzibq przy Al. Niepodlegfo6ci 208, 00-925 Warszawa, NIP 526-10-40-828,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO Instytutu Sztuki PAN w Warszawie

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO Instytutu Sztuki PAN w Warszawie REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO Instytutu Sztuki PAN w Warszawie WERSJA ZNOWELIZOWANA DECYZJA RADY NAUKOWEJ rs PAN W DN U 19.04.2012 (dotyczy: par.2, par.3, par.6 p.2 f-s) Podstawa prawna: - Ustawa o

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OG6LNE II. III. WARUNKI KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

I. POSTANOWIENIA OG6LNE II. III. WARUNKI KONKURSU I JEGO PRZEBIEG REGUTAMIN KONKURSU,,Moje ukochane zwierzqtko - m6j wierny przyjaciel,, IX Dzielnicowy Konkurc Czytelnicry,,W krainie ksiq2ek', I. POSTANOWIENIA OG6LNE Niniejszy regulamin okre6la warunki, na jakich odbywa

Bardziej szczegółowo

Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów:

Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów: Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów: dobór warunków samej reakcji PCR (temperatury, czas trwania cykli, ilości cykli itp.) dobór odpowiednich starterów do reakcji amplifikacji

Bardziej szczegółowo

Metody badania ekspresji genów

Metody badania ekspresji genów Metody badania ekspresji genów dr Katarzyna Knapczyk-Stwora Warunki wstępne: Proszę zapoznać się z tematem Metody badania ekspresji genów zamieszczonym w skrypcie pod reakcją A. Lityńskiej i M. Lewandowskiego

Bardziej szczegółowo

Selvita i BioCentrum laboratoria, które zachwycają

Selvita i BioCentrum laboratoria, które zachwycają Selvita i BioCentrum laboratoria, które zachwycają Dolina Biotechnologiczna złożyła wizytę w jednym z najbardziej nowoczesnych laboratoriów badawczych w Polsce kompleksie laboratoryjnym należącym do Selvity

Bardziej szczegółowo

Pytania Egzamin Licencjacki. 1. Wyjaśnij pojęcie: szybkość reakcji enzymatycznej. Omów metodę wyznaczenia szybkości reakcji enzymatycznej.

Pytania Egzamin Licencjacki. 1. Wyjaśnij pojęcie: szybkość reakcji enzymatycznej. Omów metodę wyznaczenia szybkości reakcji enzymatycznej. Pytania Egzamin Licencjacki Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed 1. Wyjaśnij pojęcie: szybkość reakcji enzymatycznej. Omów metodę wyznaczenia szybkości reakcji enzymatycznej. 2. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP-10 oraz transfektantach OVP-10/SHH i OVP-10/VEGF

Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP-10 oraz transfektantach OVP-10/SHH i OVP-10/VEGF Agnieszka Gładysz Ocena ekspresji genów proangiogennych w komórkach nowotworowych OVP-10 oraz transfektantach OVP-10/SHH i OVP-10/VEGF Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Klinicznej Akademia Medyczna Prof.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2022 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biologia molekularna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa 14.01.2015 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława 6 01-494 Warszawa RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Tadeusza MIKUTELA p.t.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzilem cytowania prac Kandydata/Habilitanta w dedykowanej temu zadaniu bazie danych SCOPUS i ISI. Znam tez Autora z dyskusji podczas

Sprawdzilem cytowania prac Kandydata/Habilitanta w dedykowanej temu zadaniu bazie danych SCOPUS i ISI. Znam tez Autora z dyskusji podczas 11 g KWI2012 Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski Instytut Zoologii UP Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznan e-mail: piotr.tryjanowski@gmail.com Poznan, dn. 16 kwietnia 2012 r. Recenzja osiagniecia naukowego

Bardziej szczegółowo

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach

Wdan*idpk. inwestycji (GlS - Green Investment Scheme) Gzg6c 5l Zarzqdzanie energiq w budynkach Zatwierdzam: POWIATOWY Strazy Pozamej Wdan*idpk odernizacja budynku/6w Komendy Powiatowej Pafistwowej stra2y r-nej y Sulgcinie", w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze Srodk6w NFOS GW w ramach

Bardziej szczegółowo

w formie iwladczenla r"ec.owego te tzecz WZGI tr w l(atowicach

w formie iwladczenla rec.owego te tzecz WZGI tr w l(atowicach Tekst jednolity - uwzgledniajqcy aniany wprowadzone Aneksem nr I (Zanqdzanie DN/.5/2014 obowiq.zulqpe od 11.02.2014 r.) do Zarzqdzeniq DN/34/2013 9 sprqwie ulatwienia splaty zadfuienia osobom bqdqqm w

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy doktorskiej Pani mgr Miroslawy Mocydlarz-Adamcewicz:

Ocena rozprawy doktorskiej Pani mgr Miroslawy Mocydlarz-Adamcewicz: Ocena rozprawy doktorskiej Pani mgr Miroslawy Mocydlarz-Adamcewicz: Ochrona elektronicznych danych pacjenta w szpitalu onkologicznym po vvejsciu Polski do Unii Europejskiej Przedstawiona do oceny rozprawa

Bardziej szczegółowo