MAY the 3 rd 3 MAJA. Polish Constitution Day. Święto Konstytucji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAY the 3 rd 3 MAJA. Polish Constitution Day. Święto Konstytucji"

Transkrypt

1 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH Kwiecień 2013, No. 4/129 April 2013, Nr 4/129 POLISH-AMERICAN 3 MAJA Święto Konstytucji MAY the 3 rd Polish Constitution Day W t y m r o k u r o c z n i c a uchwalenia Konstytucji 3 Maja będzie obchodzona w Cleveland i Parmie szczególnie uroczyście. Program obchodów przedstawiamy na następnej stronie. This year s May 3 rd Constitution Day events will be celebrated in special ways in both Cleveland and Parma. The program of events appears on the next page.

2 Forum - April Page 2 Program obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Cleveland 3 MAJA Wieczorem Terminal Tower w Cleveland będzie oświetlona polskimi barwami narodowymi. Godz. 7:00 PM. Recepcja w Polsko Amerykańskim Centrum Kultury połączona z programem artystycznym. Wstęp wolny. Godz. 7:05 PM. Mecz Cleveland Indians. Dla uczczenia Tadeusza Kościuszki bilety w TicketMaster są do nabycia po zniżkowych cenach. 5 MAJA Godz. 11:30 Uroczysta Msza Św. w kościele Św. Kazimierza. Godz. 2:00 PM. Cleveland Museum of Art. Pochód na terenie Muzeum. Po pochodzie uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Tadeusza Kościuszki i ceremonia związana z rocznicą powstania Konstytucji 3 Maja. Parma 3 MAJA Godz. 6:00 PM. Ridgewood Inn, 5759 Ridge Rd. Wybory Miss Polonii Nastolatków i zabawa. 4 MAJA Godz. 7:00 PM. Bal Polonii w American Ballroom Centre, 5673 Ridge Road. 5 MAJA Godz. 9:00 AM. Uroczyste złożenie wieńców przed pomnikiem Kazimierza Pułaskiego w śródmieściu Cleveland. Spotkanie uczestników tej ceremonii na parkingu kościoła Św. Jana Kantego o godz.. 9:00. Godz. 2:00 PM. Wielka Parada. Spotkanie w okolicach skrzyżowania Ridge Road i Snow Road. Uroczystość za budynkiem Unity Catholic Credit Union, 5839 Ridge Road. 3 MAY May 3 rd Constitution Day Program Cleveland On the evening of May 3rd, 2013, the Terminal Tower will be lit in the national colors of Poland. This will be done to honor Tadeusz Kosciuszko and to recognize his monument re-dedication taking place on May 5th at the Cleveland Museum of Art. 7 PM Reception and Artistic Program at the Polish American Cultural Center. Free. 7:05 PM Cleveland Indians Game Indians vs. Minnesota Twins, Friday, May 3rd. Discounted tickets to the Kosciuszko observance 2013 game are available at Ticket- Master. 5 MAY 11:30 Mass at St. Casimir s 2:00 PM Cleveland Museum of Art. Procession on grounds of museum. After procession, unveiling of restored Tadeusz Kościuszko monument and ceremony for the anniversary of the May 3rd Constitution Parma 3 MAY 6:00 PM. Ridgewood Inn, 5759 Ridge Rd. Miss Teen Polonia, party 4 MAY 7:00 PM. Polonia Ball in American Ballroom Centre, 5673 Ridge Road 5 MAY 9:00 AM. Placing of wreaths at monument for Kazimierz Pułaski in Cleveland. Participants in the ceremony to meet in the parking lot of St. John Cantius at 9:00. 2:00 PM. Grand Parade. Intersection of Ridge Road and Snow Road. Ceremony in building of Unity Catholic Credit Union, 5839 Ridge Road.

3 Forum - April Page 3 MAY 3rd IS POLISH CONSTITUTION DAY The Polish Constitution of the 3rd of May 1791, while never actually instituted, remains nonetheless an object of great pride in the history of Poland. It is recognized as the second earliest document of its kind, created just a few years after the Constitution of the United States of America. The Polish Constitution was created during one of the most tragic and traumatic moments in the country s history. The Republic of Poland, after the first partition had become only a shadow of its former self as a sovereign state. The loss of huge territories to powerful neighbors, resulted in a crisis of escalating proportions. Parliament was in a state of paralysis and the king s rule had been rendered impotent as reflected in the weakness of Poland s military. Just when the dream for a rebirth of the Republic of Poland was dying as the embers of a burnt out fire, a flame of hope was ignited. This was due to the fact that Poland s menacing neighbors in the late 80 s of the 18th Century had begun to quarrel among themselves. Russia, in league with Austria, was now involved in a war with Turkey which enjoyed the support of the Prussians. In 1788, as the czar s army hurriedly left Poland for Crimea, Catherine the Great of Russia begrudgingly agreed to certain reforms for Poland. In October of 1788, the Four-Year Parliament returned to session. It had recreated itself into a legal confederacy, overruling the practice of dissolution. This Parliament under the leadership of Stanislaw Malachowski, proposed many programs and created a legion of commissions with the objectives of obtaining Polish independence and reunification as well as reviving the economy. After a treaty with Prussia in March of 1790, an election was called to create a new group of delegates to help expedite the work of Parliament. The most important moment arrived on the 3rd of May, Constitution of May 3th 1791, by Matejko (1891) when the carefully selected delegates, with the agreement of Malachowski as well as the knowledge of the King, Stanislaw August Poniatowski, unveiled a project, prepared in secrecy by Father Hugo Kollataj s group, and declared it A Constitution for the Republic. The Constitution was signed by the King. All seemed so simple and the soldiers and populace celebrated joyously on Castle Square as news of the Constitution spread. Its language was actually quite modern and progressive in tone, supporting reforms and eradicating many of the deficiencies of the old Republic. Alas, Poland s powerful neighbors as well as corrupt and cowardly internal forces did not allow for the passage of a single bill propounded by the Constitution. The resulting bitterness and discouragement culminated in the second partitioning of Poland in January, 1793 when the nation fell to foreign powers, to be occupied for over a century. Nevertheless, the fact that this Constitution actually saw the light of day will remain a point of great pride in Polish history. Fittingly, May 3 is celebrated in honor of the Virgin Mary, the Queen of Poland. Fr Jerzy Kusy Translated by Sophia Wisniewski

4 Forum - April Page 4 Kim jest nowy prezydent Polsko Amerykańskiego Centrum Kultury? P o w y b o r z e n o w e g o p r e z y d e n t a Centrum padały pytania: A kto to właściwie jest Pan Sobieraj? Czyżby to jego wrodzona skromność i pokora powodowały, że tak niewiele wiemy o nim, osobie znanej w kręgach amerykańskich oraz w świecie biznesu? Owa zagadkowość nowego George Sobieraj p r e z y d e n t a C e n t r u m sprowokowała mnie do przeprowadzenia wywiadu z Georgem Sobierajem, żeby zaspokoić ciekawość swoją i innych. Siedzimy w pokoju konferencyjnym Centrum, pana Sobieraja otacza aura spokoju i wewnętrznej równowagi ducha, z jego twarzy nie znika uśmiech. Okazuje się rozmówcą niecodziennym, zagadkowym, niełatwym wręcz do przeprowadzenia wywiadu należy bowiem do ludzi, których określamy mianem zamkniętych w sobie. Jest zaskakująco skromny, zważywszy na pozycję jaką zajmuje w biznesie będąc właścicielem świetnie prosperującej firmy, zatrudniającej wielu pracowników. Z uśmiechem, ale stanowczo strzeże swojej prywatności. Na szczęście, to nie pierwszy mój wywiad, więc z trudem, ale udało mi się z rozmówcy wyciągnąć to i owo W opinii Georga Sobieraja największą wartością jest RODZINA. Rodzina, która w dzisiejszym świecie, jak twierdzi, jest spychana przez rząd, media, samo społeczeństwo na margines. George bardzo ubolewa nad upadkiem wartości rodziny, która - jak podkreśla - jest przecież podstawą zdrowo funkcjonującego społeczeństwa. Dla niego zawsze było i jest ważne, aby rodzina trzymała się razem i zachowywała swoje odrębne, cenne tradycje to wzbogaca społeczeństwo. O sobie George wypowiada się z wielką powściągliwością. Określa siebie jako człowieka trudu i ciężkiej pracy. Jest ambitny i honorowy. Szanuje ludzi i traktuje wszystkich z godnością, z tego jest znany wśród swoich pracowników. Ukończył Uniwersytet w Dayton na wydziale Business Management. Posiada wielostronne doświadczenie jako przemysłowiec i inwestor, jest członkiem zarządów w wielu firmach. W 1980 roku założył zakład Rubber City Machinery Corp w Akron Ohio. Jest szeroko uznawany jako ekspert od maszyn do produkcji wyrobów z gumy. George Sobieraj uważa, że człowiek powinien dawać z siebie więcej niż tylko zaangażowanie w pracę, stąd jego działalność w organizacjach takich jak Cleveland Society of Poles, a teraz Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury. Do Centrum trafił za pośrednictwem i zachętą Eugeniusza Bąka, od razu też stał się bardzo hojnym sponsorem PACC. Pozwolę sobie właśnie w tym miejscu wszystkim, którzy nie wiedzą zdradzić sekret, że fortepian, którego z zamiłowaniem słuchamy przy różnych okazjach, został ufundowany właśnie przez Georga Sobieraja i Marka Bąka. George rozpromienia się, kiedy mówimy o jego żonie i rodzinie. Ma czworo dzieci i ośmioro wnucząt. Lubi obserwować swoje wnuki biegające po jego pięknym, rozległym ogrodzie to jego radość, duma, satysfakcja, spełnienie, to wnosi w jego duszę pokój... O swojej żonie, Karen, George mówi z miłością: Jest moją trzecią ręką! Nie mam wystarczających słów, żeby o niej dobrze, godnie opowiedzieć. Ona wie o mnie więcej niż sam wiem. Rozmawiając z Georgem myślałam: ludzie z silnym charakterem postępują właściwie nie dlatego, że myślą, że zmienią przez to świat, lecz dlatego, że nie godzą się by to świat ich zmienił. George Sobieraj pozostaje sobą w każdej sytuacji, świat nie jest w stanie go zmienić, trudności złamać, ludzie zniechęcić... Zawsze wie czego chce i w którym kierunku podąża. I taki człowiek jest teraz prezydentem naszego Centrum. W którymś momencie naszej rozmowy, George z zadumą i nadzieją powiedział: Myślę, że przejdę do historii jako miły facet - czego w imieniu Forum szczerze Panu życzy Agata Wojno PS. W marcowym numerze Forum 2012 został zamieszczony artykuł pt: Nagroda Good Joe, opisujący działalność i osobę Georga Sobieraja. Numer dostępny w Internecie.

5 Forum - April Page 5 Who is the new president of the Polish-American Cultural Center? After the election of a new president of Centrum, questions were asked: Who exactly is this Mr. Sobieraj? Is it his innate modesty and humility causing that we know so little about him, a person known in the American social circles and in the world of business? This puzzle surrounding the new president provoked me to set up an interview with George Sobieraj, so we could satisfy our curiosity. We are sitting in the conference room of Centrum, Mr. Sobieraj is surrounded by an aura of quiet tranquility and poise, a smile does not disappear from his face. He turns out to be an unusual, mysterious, even a difficult person to talk to about himself because he belongs to people we call humble. He is surprisingly modest considering his position in the world of business as an owner of a well prospering firm employing many workers. He protects his privacy with a smile, but decisively. Luckily, this is not my first interview, so with some difficulty I am able to get from him this and that In the opinion of George Sobieraj the most important value is the FAMILY. It is the family that is being pushed aside in today s world, as he states, by the government, media, society itself. George very much regrets the decline of the family, which he emphasizes is actually the basis of a healthy functioning society. It was and it is for him important that the family keeps together and retains its distinct and valuable traditions this is what enriches society. George talks about himself with great reluctance. He describes himself as a man of hard work. He is ambitious and honorable, treats everyone with respect and dignity, he is known for that among his employees. He graduated from the University of Dayton with a degree in Business Management and has a vast experience as a businessman and investor; he is a board member of many companies. In 1980 he started his firm Rubber City Machinery Corp in Akron, Ohio. He is widely recognized as an expert in the field of machines making products from rubber. George Sobieraj is of opinion that a man should give more than only engagement in work, hence his activity in such organizations as Cleveland Society of Poles, and now Polish-American Cultural Center. He came to Centrum through the mediation and encouragement of Eugeniusz Bak, and he immediately became a generous sponsor of PACC. Let me tell you a secret, to all who do not know, that the grand piano we so often listen to on many occasions was made possible in part by George Sobieraj along with Mark Bak! George brightens up when we talk about his wife and family. He has four children and eight grandchildren. He likes to observe his grandchildren running around in his beautiful and vast garden it is his joy, pride, satisfaction, fulfillment, it brings peace into his soul. From the left: Karen Sobieraj, George Sobieraj & Agata Wojno About his wife Karen George speaks with love: She is my third hand! I do not have enough good and dignified words to describe her. She knows more about me than I do. While talking to George I thought: people with a strong character do things properly not because they think they will change the world, but because they do not agree the world to change them. George Sobieraj remains himself in every situation, the world is not capable to change him, difficulties to break him, people to discourage him A man like this is now the president of our Centrum. During a certain moment during our conversation George said dreamily with hope: I think that I will be remembered in the future as a nice fellow that is what I wish him in the name of Forum Agata Wojno Translated by Joseph Hart PS. In the March issue of Forum 2012 there was an article The Award Good Joe describing the activities and personality of George Sobieraj. This number is available on Internet.

6 Forum - April Page 6 Tego jeszcze nie było Redakcja Forum spieszy z zawiadomieniem, że malarz o międzynarodowej sławie, Julian Stańczak, zamieszkały w Seven Hills (Cleveland) wkrótce otrzyma zaszczytny tytuł doktora honoris causa Case Western Reserve University. Według profesora CWRU, Henry Adamsa, PhD, tego rodzaju zaszczyt nie przypadł jeszcze do tej pory żadnemu malarzowi. O Julianie Stańczaku pisaliśmy już poprzednio w Forum (Nr 10/112) w numerze z października 2011 roku. Tym razem chcemy tylko przypomnieć, kim jest J. Stańczak, i dlaczego dostaje wyróżnienie takiej wysokiej klasy. Julian Stańczak urodził się w 1928 roku w Polsce, w Borownicy. Lata wojenne spędził wraz z rodziną na tułaczce, najpierw na Syberii, potem poprzez Azję, środkowy wschód wylądował w obozie polskich uchodźców w Afryce, w Ugandzie. Jego marzeniem było zostać muzykiem, ale w obozie syberyjskim został tak ciężko pobity, że stracił władanie w prawej ręce. Skierował zatem swoje zainteresowanie na malarstwo, i właśnie w Ugandzie otrzymał swoje pierwsze lekcje prywatne. W 1948 roku wyjechał wraz z rodziną do Londynu, a w 1950 roku wyemigrował do Stanów. W 1954 roku ukończył studia w Cleveland Institute of Art, a w 1956 roku został magistrem sztuki w Szkole Sztuk Pięknych w Yale University pod dyrekcją profesorów J. Albert i C. M. Relli. W 1963 roku ożenił się z Barbarą M. Meerpohl i przeniósł do Cleveland, gdzie uczył w CIA w latach 1964 do Pierwszą nagrodę Julian Stańczak otrzymał w 1961 roku, w Cincinnati Centrum Współczesnej Sztuki. Jego pierwsza ważniejsza (samodzielna) wystawa pod tytułem Julian Stańczak: Malarstwo Wzrokowe (Optical Paintings) wystawiona w Galerii Marty Jackson w Nowym Yorku, przyniosła mu natychmiastową sławę, a ten nowy kierunek malarski, który zainicjował wraz z innymi, nazwany został Op Art. Od tego czasu jego malarstwo nabrało olbrzymiej popularności. Jako ciekawostkę podajemy tu wiadomość o jego ostatniej wystawie w Akron Muzeum Sztuki pod tytułem Iluzje Kolorowych Linii: 40 Lat Sztuki Juliana Stańczaka. Nie chcemy się tu rozpisywać o jego twórczości, międzynarodowych i krajowych wystawach, nagrodach i publikacjach, wystarczy tylko wspomnieć, że Julian Stańczak był naczelnym twórcą jednego z ważniejszych prądów malarskich 20-tego stulecia, tzw. Op Art. Chcielibyśmy tu przytoczyć słowa sponsorów J. Stańczaka do tytułu doktora honorowego, profesorów H. Adams, PhD i R. Hanson, PhD: Stańczak powinien na pewno otrzymać honorowy tytuł z CWRU z wielu powodów 1) Jest artystą o międzynarodowej sławie, którego prace znajdują się w ważniejszych muzeach, i który jest uznany na świecie jako twórca Op Art. 2) Jest odznaczonym nauczycielem: jako nauczyciel zmienił życie swoich studentów nie tylko poprzez nauczanie wspaniałej techniki, ale także rozszerzając ich intelekt, oraz duchową i moralną świadomość. 3) Jest figurą łączącą kierunki sztuki, nauki, matematyki i metafizyki w taki sposób, że przedstawia model twórczego myślenia reprezentowanego przez CWRU. Jego praca wzywa także ludzi w tych kierunkach do myślenia w nowy sposób. 4) Jego inspirująca historia życia jest przykładem na to, jak ciężka praca, zaangażowanie, odwaga i twórczość może pokonywać przeszkody i klęski. 5) Stałby się przykładem dla ludzi z clevelandzkiego regionu, bo pokazał, że człowiek może mieć bogate życie osobiste i być członkiem swojej społeczności, a jednocześnie być także twórcą światowej klasy. Najważniejszą rolą honorowego doktoratu jest nie tylko wyróżnienie poszczególnej osoby, ale stworzenie modelu doskonałości, który zainspiruje nas do osiągnięcia wyższych celów i osiągnięć. Życie i osiągnięcia Juliana Stańczaka to właśnie taki model. Redakcja Forum

7 Forum - April Page 7 This did not happen yet The Staff of Forum would like to inform its readers, that the internationally renowned painter, Julian Stanczak, living in Seven Hills (Cleveland), will be granted soon an honorary doctoral degree from Case Western Reserve University (CWRU). According to Henry Adams PhD, professor at CWRU, no painter has ever received this distinction. We previously wrote about Julian Stanczak in Forum in October 2011 (Nr 10/112). This time we only want to remind you who J. Stanczak is, and why is he receiving such a special distinction. Julian Stanczak was born in the year 1928 in Borownica, Poland. He spent the war years as a wanderer, first in Siberia, then passing through Asia and Middle East to end up in the Polish refugee camp in Uganda, Africa. His dream was to become a musician, but he was so severely beaten in the Siberian camp, that he lost the use of his right arm. Then he turned his attention to art, and in Uganda he received his first private lessons. In 1948 he and his family left for London, and in 1950 they immigrated to USA. In 1954 he graduated from the Cleveland Institute of Art, and in 1956 he got his master s degree in Fine Arts from the School of Fine Arts of Yale University under the direction of professors J. Albert and C.M. Relli. In 1963 he married Barbara M. Meerpohl and moved to Cleveland, where he taught at CIA during the years He received his first award in 1961 from the Cincinnati Contemporary Art Center. His first own major show Julian Stanczak: Optical Paintings held at the Martha Jackson Gallery in New York brought him immediate fame, and the new art movement he initiated with others was coined Op Art. Since then his art became very popular. As a curiosity we list here information about his last exhibition in Akron Art Museum Line Color Illusion: 40 Years of Julian Stanczak. We do not want to write a lot here about his creative output, international and national exhibitions, awards and publications, it is enough to mention that Julian Stanczak: was the principal originator of one of the major art movements of the 20 th century, the so called Op Art. We would like to quote here the words of his sponsors for the honoris causa degree, Professors H. Adams, PhD and R. Hanson, PhD: For a variety of reasons, Stanczak is surely worthy of an honorary degree from CWRU. 1) He is an artist of international stature, whose work is represented in major museum collections and who is renowned worldwide as the founding figure of Optical Art. 2) He is an award-winning teacher of national distinction who has transformed the lives of his students, not only through superb technical training, but by expanding their intellectual, sensory, spiritual and moral consciousness. 3) He is a figure who connects the disciplines of art, science, mathematics, and metaphysics in a way that provides a model of the kind of creative thinking exemplified by CWRU. His work has also challenged people in these disciplines to think in new ways. 4) He has a uniquely inspiring life-story that provides a model of how hard work, intense focus, courage and creativity can overcome horrors and diversity. 5) He would provide particular inspiration to the people of the Cleveland region, since he has shown that an individual here can live a rich personal life and can be a valued member of his local community while also producing world-class accomplishments. A central purpose of honorary degrees such as this is not simply to honor a particular individual but to provide a model of excellence which can inspire us to raise our own goals and to push for a higher a nobler level of achievement. The life and accomplishments of Julian Stanczak provide exactly such a model. Staff of Forum

8 Forum - April Page 8 Drogi Czytelniku, Czy zdajesz sobie sprawę, w jakich my czasach żyjemy i jak daleko do przodu posunęła się technologia? Nie chcę się tu zastanawiać nad tym, dokąd ten postęp prowadzi, chcę ci tylko uświadomić, drogi Czytelniku, jakie to olbrzymie zmiany następują wokół nas. Popatrzmy najpierw na książki. Nie wiem jak ty, ale ja lubiłem wstępować do księgarni, oglądać okładki nowych książek, przeglądać nowości, wertować strony Księgarń było pełno, teraz jedyna, która została w Cleveland, Barnes & Noble, ledwo się trzyma, a wszystkie inne znikły. Co się stało? Mamy urodzaj książek elektronicznych, które można sobie naładować do komputera w domu. Mamy także sklepy internetowe, gdzie rolę sprzedawców przejęły komputery. Jeżeli zaś chodzi o podręczniki szkolne, to coraz więcej szkół, szczególnie w zamożniejszych dzielnicach, daje uczniom komputery (IPads), przy pomocy których zasięgają oni potrzebnych sobie informacji i przygotowują się do lekcji. Za pośrednictwem komputerów uczniowie utrzymują kontakt z nauczycielami, i zdają egzaminy Jeżeli chodzi o studia, to dzisiaj można je często zaliczyć poprzez Internet, włącznie z otrzymaniem tytułu doktora! Parę dni temu czytałem wywiad z prezesem PNC, jednego z największych banków w USA. Między innymi mowa była o przyszłości banków. Jego zdaniem oddziały lokalne banków nie znikną całkowicie, ale będzie ich coraz mniej. Dlaczego? Otóż coraz więcej ludzi używa swoje komputery i telefony komórkowe do załatwiania transakcji finansowych. Nie wiem czy pamiętasz te czasy, czytelniku, kiedy założenie linii telefonicznej było hucznie świętowane przez całą okolicę. Dzisiaj telefon komórkowy to niezbędna część garderoby. Telefon używany jest nie tylko do rozmów, ale również do tekstowania, do robienia zdjęć, do połączenia z Internetem, do oglądania TV, do gier, do Jednym słowem, dla wielu ludzi jest po prostu niezbędny. I pomyśleć, że sześćdziesiąt lat temu, ten komputer z telefonu komórkowego zająłby prawdopodobnie pojemność całego 6-ścio piętrowego budynku. Nie wiem, kiedy ostatnio obserwowałeś, czytelniku, mechanika samochodowego przy pracy. Jedną z jego pierwszych czynności przy przeglądzie samochodu jest podłączenie komputera warsztatowego do komputera w samochodzie, aby sobie porozmawiały. Wynik tej rozmowy jest przedstawiony w formie kodu, który mówi mechanikowi, co ma zrobić. Czarna magia! Już nie mówię o tym, że istnieją teraz samochody, które wyczuwają niebezpieczeństwo kolizji i reagują na nie (bez udziału kierowcy). Komputery są dzisiaj nierozłącznym towarzyszem naszego życia. Dla tych, którzy ciągle pozostają w tyle i ociągają się z nauką obsługi komputera, podaję najnowszy pomysł na nowoczesne sprzątanie w domu z pomocą komputera według następującej instrukcji informatyka: Jeżeli masz bałagan w domu to zrób tak. 1. Załóż folder na pulpicie. 2. Nazwij folder Bałagan w domu. 3. Idź do kuchni i nalej sobie lampkę wina. 4. Naciśnij prawą stronę myszki, wybierz usuń folder. 5. Kiedy komputer spyta czy na pewno chcesz na stałe usunąć Bałagan w domu odpowiedz tak. 6. Połóż nogi wygodnie na stole, wypij wino i odpoczywaj sprawa załatwiona. Życzę więc wszystkim przyjemnej nauki. Z szacunkiem, Alex S.

9 Forum - April Page 9 Dear Reader, Are you aware of the times we live in and how far ahead today s technology is? I do not want to discuss where this technological progress is leading, I only want you to realize what tremendous changes occur around us. Let s first look at books. I am not sure how you feel about it, but I have enjoyed entering bookstores, looking at the covers of new books, skimming the novelties, turning over the pages Not long ago there were many bookstores. Now the only one left in Cleveland, Barnes & Noble, is struggling for survival, and all others disappeared. What happened? We have an abundance of e-books that can be loaded unto a computer at home. We also have Internet stores where the computers took over the role of salespeople. When it comes to textbooks, more and more schools, especially in more affluent cities, give students computers (IPads), which they use to retrieve required information to prepare for lessons. With the help of computers students keep in touch with teachers and pass exams When it comes to getting a degree, today you can get it on the Internet, often even a doctor s degree! A couple of days ago I read an interview with the chairman of PNC, one of the largest banks in the USA. Among other things he talked about the future of banks. In his opinion the local branches of banks will not disappear completely, but there will be only very few of them. Why? It turns out that more and more people use computers and cell phones now to perform financial transactions. I do not know, dear reader, if you remember a time, when the installation of a telephone line was celebrated by the whole neighborhood. Today the cell phone is an integral part of our outfit. The phone is used not only for conversations, but also for texting, for taking of pictures, for a connection with the Internet, for watching TV, for playing games, for In one word, it is for many people indispensable. And to think, that 60 years ago this computer from the cell phone would probably fill a six-floor building. I do not know when you last observed a car mechanic at work. One of his first actions is to connect the garage computer to the car computer so they can talk to each other. The result of this conversation is a code that tells the mechanic what to do. Black magic! And I d also like to mention cars here, which feel the danger of a collision and react to it (without the driver). Computers today are an integral part of our life. For those, who are still left behind and are slow learning about the computer, let me present here the newest idea for a modern house cleaning, with the help of a computer, according to the instruction of a programmer: If your house is in mess do that 1. Create a folder on the desktop. 2. Call the folder Mess in the house. 3. Go to the kitchen and pour yourself a glass of wine. 4. Right click the mouse and choose Delete folder. 5. When the computer will ask you are you sure you want to permanently delete Mess in the house say yes. 6. Put your legs on the table, drink your wine and relax it is done. I wish everybody enjoyable learning. Respectfully, Alex S.

10 Forum - April Page 10 Sobota 27 kwietnia, 6 PM Piątek 3 maja, 7 PM Niedziela 5 maja Sobota, 13 lipca, 3 PM Poniedziałek, 11 listopada, 7 PM Sobota 16 listopada, 6 PM Wtorek, 31 grudnia, 8 PM Saturday, April 27, 6 PM Friday, May 3, 7 PM Sunday, May 5 W Centrum i okolicach Reverse Raffle w Centrum Obchody Święta 3 Maja w Centrum Uroczystość ponownego odsłonięcia pomnika Kościuszki i obchody Święta 3 Maja w Museum of Art w Cleveland Piknik Centrum przy kościele św. Sawy Dzień Niepodległości w Centrum Reverse Raffle w Centrum Sylwester w Centrum Social and Cultural Events at the Center & Slavic Village Saturday, July 13, 3 PM Monday, November 11, 7 PM Saturday, November 16, 6 PM Sunday, December 15, 1:30 PM Tuesday, December 31 8 PM Reverse Raffle at the PACC Reception on the occasion of Polish Constitution Day Rededication of Kosciuszko Monument and the Observance of Polish Constitution Day at Museum of Art, Cleveland Picnic, St. Sava Broadview Heights Polish Independence Day Reception and Artistic Program Reverse Raffle at the PACC Wigilia at the PACC Sylwester at the PACC Serdecznie zapraszamy na OBIADY do Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury 6501 Lansing Ave, Cleveland, OH (Na rogu E. 65 i Lansing Ave) tel.: W każdą niedzielę 11 AM - 1:30 PM Cena obiadu $11.00 dla dorosłych $6.00 dla dzieci szkolnych Please join us for SUNDAY LUNCHEONS Sponsored by The Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave, Cleveland, OH (Corner E. 65 th St & Lansing Ave) tel: Every Sunday 11 AM - 1:30 PM $11.00 adults $6.00 school children Take-outs available

11 Forum - April Page 11 OUR SPONSORS Komorowski Funeral Home: 4105 East 71 St, tel lub 2258 Professor St., tel Golubski Funeral Home: 6500 Fullerton Ave, tel lub 5986 Ridge Rd., tel (mówimy po polsku) Sokolowski s University Inn 1201 University Road, Cleveland, Ohio 44113, tel Private parties, showers, weddings, business lunches, cafeteria services Fowler Electric Co. Eugene Trela, tel Krakow Deli 5767 Ridge Rd Parma, OH 44129, tel Polish Store with great assortment of Polish meats and imported goods Health Merit Co. Health Care System Dr. Michał Klymiuk-Wieczerski, President, 3878 East 71 Street, Cleveland, tel The Original Mattress Factory Ronald Trzcinski, tel Architectural Rendering Kuba Wisniewski, tel Heights Drapery Co. Alina Czernec, tel Opera Circle Dorota i Jacek Sobieski, tel Polish Radio Program Eugenia Stolarczyk WERE 1490 AM, Sun. 9:00 10:00 AM WCPN 90.3 FM, Sun. 9:00 10 PM Polish Radio Program Memories of Poland, Anna Klik i Monika Sochecki WCSB 89.3 FM, Sat. 12:30 2:00 PM Evelyn & Jerry Jablonski Insurance Agency, Notary Public, TOEFL, translations, tutoring (all subjects, all levels); 5437 State Rd, Parma, OH and Alexander Rd, Walton Hills, OH tel lub Third Federal Savings and Loans Marc A. Stefanski, Chairman and CEO, tel

12 Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Avenue Cleveland, OH NONPROFIT ORG. U.S. Postage Paid Cleveland, OH Permit No. 165 Julian Stanczak i jego obrazy... Więcej na stronie 6. Julian Stanczak and his paintings... More on page 7. F O R U M CLEVELAND, OH LANSING AVENUE - Phone/fax Publisher: Polish-American Cultural Center. Fr. Jerzy Kusy - Editor in Chief ( ), Stanislaw Kwiatkowski - Editor in Chief Emeritus, Dariusz Wojno - Managing Editor, Editorial Contributors: Eugeniusz Bak, Alexandra Hart, Joseph Hart, Katarzyna Karelus, Sean Martin, Halina Mazurak, Malgorzata Oleksy, Ryszard Romaniuk, Elzbieta Ulanowski, Zofia Wisniewski, Agata Wojno.

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPŁNI ZSPÓŁ NZORUJĄY KO UZNI PSL miejsce na naklejkę GZMIN W KLSI TRZIJ GIMNZJUM ZĘŚĆ 3. JĘZYK NGILSKI POZIOM POSTWOWY UZUPŁNI

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 6 MAJA 2015 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He

1.Twierdzenie. 2.Pytanie. Did + osoba(i, We...) +czasownik ed. + did +osoba +czasownik -ed. 3.Przeczenie. I You He PAST SMPLE UŜywamy do określania czynności wykonywanych w przeszłości, która nie ma związku z chwilą obecną. Czynność powtarzająca się w przeszłości, czynności następujące po sobie. 1.Twierdzenie You He

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

Pudełko konwersacji. Joel Shaul

Pudełko konwersacji. Joel Shaul Pudełko konwersacji Celem tych ćwiczeń jest pomoc młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zdobyciu wprawy w prowadzeniu ważnych i wzajemnych form rozmowy zamiast monologów i wykładów. 1. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2011 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów Zestaw 1 wersja dla egzaminatora Kolega/Koleżanka wybiera się na wesele i prosi Cię o poradę dotyczącą stroju. Poniżej podane są cztery kwestie, które musisz omówić z egzaminującym. propozycje najbardziej

Bardziej szczegółowo