MAY the 3 rd 3 MAJA. Polish Constitution Day. Święto Konstytucji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAY the 3 rd 3 MAJA. Polish Constitution Day. Święto Konstytucji"

Transkrypt

1 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH Kwiecień 2013, No. 4/129 April 2013, Nr 4/129 POLISH-AMERICAN 3 MAJA Święto Konstytucji MAY the 3 rd Polish Constitution Day W t y m r o k u r o c z n i c a uchwalenia Konstytucji 3 Maja będzie obchodzona w Cleveland i Parmie szczególnie uroczyście. Program obchodów przedstawiamy na następnej stronie. This year s May 3 rd Constitution Day events will be celebrated in special ways in both Cleveland and Parma. The program of events appears on the next page.

2 Forum - April Page 2 Program obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Cleveland 3 MAJA Wieczorem Terminal Tower w Cleveland będzie oświetlona polskimi barwami narodowymi. Godz. 7:00 PM. Recepcja w Polsko Amerykańskim Centrum Kultury połączona z programem artystycznym. Wstęp wolny. Godz. 7:05 PM. Mecz Cleveland Indians. Dla uczczenia Tadeusza Kościuszki bilety w TicketMaster są do nabycia po zniżkowych cenach. 5 MAJA Godz. 11:30 Uroczysta Msza Św. w kościele Św. Kazimierza. Godz. 2:00 PM. Cleveland Museum of Art. Pochód na terenie Muzeum. Po pochodzie uroczyste odsłonięcie odrestaurowanego pomnika Tadeusza Kościuszki i ceremonia związana z rocznicą powstania Konstytucji 3 Maja. Parma 3 MAJA Godz. 6:00 PM. Ridgewood Inn, 5759 Ridge Rd. Wybory Miss Polonii Nastolatków i zabawa. 4 MAJA Godz. 7:00 PM. Bal Polonii w American Ballroom Centre, 5673 Ridge Road. 5 MAJA Godz. 9:00 AM. Uroczyste złożenie wieńców przed pomnikiem Kazimierza Pułaskiego w śródmieściu Cleveland. Spotkanie uczestników tej ceremonii na parkingu kościoła Św. Jana Kantego o godz.. 9:00. Godz. 2:00 PM. Wielka Parada. Spotkanie w okolicach skrzyżowania Ridge Road i Snow Road. Uroczystość za budynkiem Unity Catholic Credit Union, 5839 Ridge Road. 3 MAY May 3 rd Constitution Day Program Cleveland On the evening of May 3rd, 2013, the Terminal Tower will be lit in the national colors of Poland. This will be done to honor Tadeusz Kosciuszko and to recognize his monument re-dedication taking place on May 5th at the Cleveland Museum of Art. 7 PM Reception and Artistic Program at the Polish American Cultural Center. Free. 7:05 PM Cleveland Indians Game Indians vs. Minnesota Twins, Friday, May 3rd. Discounted tickets to the Kosciuszko observance 2013 game are available at Ticket- Master. 5 MAY 11:30 Mass at St. Casimir s 2:00 PM Cleveland Museum of Art. Procession on grounds of museum. After procession, unveiling of restored Tadeusz Kościuszko monument and ceremony for the anniversary of the May 3rd Constitution Parma 3 MAY 6:00 PM. Ridgewood Inn, 5759 Ridge Rd. Miss Teen Polonia, party 4 MAY 7:00 PM. Polonia Ball in American Ballroom Centre, 5673 Ridge Road 5 MAY 9:00 AM. Placing of wreaths at monument for Kazimierz Pułaski in Cleveland. Participants in the ceremony to meet in the parking lot of St. John Cantius at 9:00. 2:00 PM. Grand Parade. Intersection of Ridge Road and Snow Road. Ceremony in building of Unity Catholic Credit Union, 5839 Ridge Road.

3 Forum - April Page 3 MAY 3rd IS POLISH CONSTITUTION DAY The Polish Constitution of the 3rd of May 1791, while never actually instituted, remains nonetheless an object of great pride in the history of Poland. It is recognized as the second earliest document of its kind, created just a few years after the Constitution of the United States of America. The Polish Constitution was created during one of the most tragic and traumatic moments in the country s history. The Republic of Poland, after the first partition had become only a shadow of its former self as a sovereign state. The loss of huge territories to powerful neighbors, resulted in a crisis of escalating proportions. Parliament was in a state of paralysis and the king s rule had been rendered impotent as reflected in the weakness of Poland s military. Just when the dream for a rebirth of the Republic of Poland was dying as the embers of a burnt out fire, a flame of hope was ignited. This was due to the fact that Poland s menacing neighbors in the late 80 s of the 18th Century had begun to quarrel among themselves. Russia, in league with Austria, was now involved in a war with Turkey which enjoyed the support of the Prussians. In 1788, as the czar s army hurriedly left Poland for Crimea, Catherine the Great of Russia begrudgingly agreed to certain reforms for Poland. In October of 1788, the Four-Year Parliament returned to session. It had recreated itself into a legal confederacy, overruling the practice of dissolution. This Parliament under the leadership of Stanislaw Malachowski, proposed many programs and created a legion of commissions with the objectives of obtaining Polish independence and reunification as well as reviving the economy. After a treaty with Prussia in March of 1790, an election was called to create a new group of delegates to help expedite the work of Parliament. The most important moment arrived on the 3rd of May, Constitution of May 3th 1791, by Matejko (1891) when the carefully selected delegates, with the agreement of Malachowski as well as the knowledge of the King, Stanislaw August Poniatowski, unveiled a project, prepared in secrecy by Father Hugo Kollataj s group, and declared it A Constitution for the Republic. The Constitution was signed by the King. All seemed so simple and the soldiers and populace celebrated joyously on Castle Square as news of the Constitution spread. Its language was actually quite modern and progressive in tone, supporting reforms and eradicating many of the deficiencies of the old Republic. Alas, Poland s powerful neighbors as well as corrupt and cowardly internal forces did not allow for the passage of a single bill propounded by the Constitution. The resulting bitterness and discouragement culminated in the second partitioning of Poland in January, 1793 when the nation fell to foreign powers, to be occupied for over a century. Nevertheless, the fact that this Constitution actually saw the light of day will remain a point of great pride in Polish history. Fittingly, May 3 is celebrated in honor of the Virgin Mary, the Queen of Poland. Fr Jerzy Kusy Translated by Sophia Wisniewski

4 Forum - April Page 4 Kim jest nowy prezydent Polsko Amerykańskiego Centrum Kultury? P o w y b o r z e n o w e g o p r e z y d e n t a Centrum padały pytania: A kto to właściwie jest Pan Sobieraj? Czyżby to jego wrodzona skromność i pokora powodowały, że tak niewiele wiemy o nim, osobie znanej w kręgach amerykańskich oraz w świecie biznesu? Owa zagadkowość nowego George Sobieraj p r e z y d e n t a C e n t r u m sprowokowała mnie do przeprowadzenia wywiadu z Georgem Sobierajem, żeby zaspokoić ciekawość swoją i innych. Siedzimy w pokoju konferencyjnym Centrum, pana Sobieraja otacza aura spokoju i wewnętrznej równowagi ducha, z jego twarzy nie znika uśmiech. Okazuje się rozmówcą niecodziennym, zagadkowym, niełatwym wręcz do przeprowadzenia wywiadu należy bowiem do ludzi, których określamy mianem zamkniętych w sobie. Jest zaskakująco skromny, zważywszy na pozycję jaką zajmuje w biznesie będąc właścicielem świetnie prosperującej firmy, zatrudniającej wielu pracowników. Z uśmiechem, ale stanowczo strzeże swojej prywatności. Na szczęście, to nie pierwszy mój wywiad, więc z trudem, ale udało mi się z rozmówcy wyciągnąć to i owo W opinii Georga Sobieraja największą wartością jest RODZINA. Rodzina, która w dzisiejszym świecie, jak twierdzi, jest spychana przez rząd, media, samo społeczeństwo na margines. George bardzo ubolewa nad upadkiem wartości rodziny, która - jak podkreśla - jest przecież podstawą zdrowo funkcjonującego społeczeństwa. Dla niego zawsze było i jest ważne, aby rodzina trzymała się razem i zachowywała swoje odrębne, cenne tradycje to wzbogaca społeczeństwo. O sobie George wypowiada się z wielką powściągliwością. Określa siebie jako człowieka trudu i ciężkiej pracy. Jest ambitny i honorowy. Szanuje ludzi i traktuje wszystkich z godnością, z tego jest znany wśród swoich pracowników. Ukończył Uniwersytet w Dayton na wydziale Business Management. Posiada wielostronne doświadczenie jako przemysłowiec i inwestor, jest członkiem zarządów w wielu firmach. W 1980 roku założył zakład Rubber City Machinery Corp w Akron Ohio. Jest szeroko uznawany jako ekspert od maszyn do produkcji wyrobów z gumy. George Sobieraj uważa, że człowiek powinien dawać z siebie więcej niż tylko zaangażowanie w pracę, stąd jego działalność w organizacjach takich jak Cleveland Society of Poles, a teraz Polsko-Amerykańskie Centrum Kultury. Do Centrum trafił za pośrednictwem i zachętą Eugeniusza Bąka, od razu też stał się bardzo hojnym sponsorem PACC. Pozwolę sobie właśnie w tym miejscu wszystkim, którzy nie wiedzą zdradzić sekret, że fortepian, którego z zamiłowaniem słuchamy przy różnych okazjach, został ufundowany właśnie przez Georga Sobieraja i Marka Bąka. George rozpromienia się, kiedy mówimy o jego żonie i rodzinie. Ma czworo dzieci i ośmioro wnucząt. Lubi obserwować swoje wnuki biegające po jego pięknym, rozległym ogrodzie to jego radość, duma, satysfakcja, spełnienie, to wnosi w jego duszę pokój... O swojej żonie, Karen, George mówi z miłością: Jest moją trzecią ręką! Nie mam wystarczających słów, żeby o niej dobrze, godnie opowiedzieć. Ona wie o mnie więcej niż sam wiem. Rozmawiając z Georgem myślałam: ludzie z silnym charakterem postępują właściwie nie dlatego, że myślą, że zmienią przez to świat, lecz dlatego, że nie godzą się by to świat ich zmienił. George Sobieraj pozostaje sobą w każdej sytuacji, świat nie jest w stanie go zmienić, trudności złamać, ludzie zniechęcić... Zawsze wie czego chce i w którym kierunku podąża. I taki człowiek jest teraz prezydentem naszego Centrum. W którymś momencie naszej rozmowy, George z zadumą i nadzieją powiedział: Myślę, że przejdę do historii jako miły facet - czego w imieniu Forum szczerze Panu życzy Agata Wojno PS. W marcowym numerze Forum 2012 został zamieszczony artykuł pt: Nagroda Good Joe, opisujący działalność i osobę Georga Sobieraja. Numer dostępny w Internecie.

5 Forum - April Page 5 Who is the new president of the Polish-American Cultural Center? After the election of a new president of Centrum, questions were asked: Who exactly is this Mr. Sobieraj? Is it his innate modesty and humility causing that we know so little about him, a person known in the American social circles and in the world of business? This puzzle surrounding the new president provoked me to set up an interview with George Sobieraj, so we could satisfy our curiosity. We are sitting in the conference room of Centrum, Mr. Sobieraj is surrounded by an aura of quiet tranquility and poise, a smile does not disappear from his face. He turns out to be an unusual, mysterious, even a difficult person to talk to about himself because he belongs to people we call humble. He is surprisingly modest considering his position in the world of business as an owner of a well prospering firm employing many workers. He protects his privacy with a smile, but decisively. Luckily, this is not my first interview, so with some difficulty I am able to get from him this and that In the opinion of George Sobieraj the most important value is the FAMILY. It is the family that is being pushed aside in today s world, as he states, by the government, media, society itself. George very much regrets the decline of the family, which he emphasizes is actually the basis of a healthy functioning society. It was and it is for him important that the family keeps together and retains its distinct and valuable traditions this is what enriches society. George talks about himself with great reluctance. He describes himself as a man of hard work. He is ambitious and honorable, treats everyone with respect and dignity, he is known for that among his employees. He graduated from the University of Dayton with a degree in Business Management and has a vast experience as a businessman and investor; he is a board member of many companies. In 1980 he started his firm Rubber City Machinery Corp in Akron, Ohio. He is widely recognized as an expert in the field of machines making products from rubber. George Sobieraj is of opinion that a man should give more than only engagement in work, hence his activity in such organizations as Cleveland Society of Poles, and now Polish-American Cultural Center. He came to Centrum through the mediation and encouragement of Eugeniusz Bak, and he immediately became a generous sponsor of PACC. Let me tell you a secret, to all who do not know, that the grand piano we so often listen to on many occasions was made possible in part by George Sobieraj along with Mark Bak! George brightens up when we talk about his wife and family. He has four children and eight grandchildren. He likes to observe his grandchildren running around in his beautiful and vast garden it is his joy, pride, satisfaction, fulfillment, it brings peace into his soul. From the left: Karen Sobieraj, George Sobieraj & Agata Wojno About his wife Karen George speaks with love: She is my third hand! I do not have enough good and dignified words to describe her. She knows more about me than I do. While talking to George I thought: people with a strong character do things properly not because they think they will change the world, but because they do not agree the world to change them. George Sobieraj remains himself in every situation, the world is not capable to change him, difficulties to break him, people to discourage him A man like this is now the president of our Centrum. During a certain moment during our conversation George said dreamily with hope: I think that I will be remembered in the future as a nice fellow that is what I wish him in the name of Forum Agata Wojno Translated by Joseph Hart PS. In the March issue of Forum 2012 there was an article The Award Good Joe describing the activities and personality of George Sobieraj. This number is available on Internet.

6 Forum - April Page 6 Tego jeszcze nie było Redakcja Forum spieszy z zawiadomieniem, że malarz o międzynarodowej sławie, Julian Stańczak, zamieszkały w Seven Hills (Cleveland) wkrótce otrzyma zaszczytny tytuł doktora honoris causa Case Western Reserve University. Według profesora CWRU, Henry Adamsa, PhD, tego rodzaju zaszczyt nie przypadł jeszcze do tej pory żadnemu malarzowi. O Julianie Stańczaku pisaliśmy już poprzednio w Forum (Nr 10/112) w numerze z października 2011 roku. Tym razem chcemy tylko przypomnieć, kim jest J. Stańczak, i dlaczego dostaje wyróżnienie takiej wysokiej klasy. Julian Stańczak urodził się w 1928 roku w Polsce, w Borownicy. Lata wojenne spędził wraz z rodziną na tułaczce, najpierw na Syberii, potem poprzez Azję, środkowy wschód wylądował w obozie polskich uchodźców w Afryce, w Ugandzie. Jego marzeniem było zostać muzykiem, ale w obozie syberyjskim został tak ciężko pobity, że stracił władanie w prawej ręce. Skierował zatem swoje zainteresowanie na malarstwo, i właśnie w Ugandzie otrzymał swoje pierwsze lekcje prywatne. W 1948 roku wyjechał wraz z rodziną do Londynu, a w 1950 roku wyemigrował do Stanów. W 1954 roku ukończył studia w Cleveland Institute of Art, a w 1956 roku został magistrem sztuki w Szkole Sztuk Pięknych w Yale University pod dyrekcją profesorów J. Albert i C. M. Relli. W 1963 roku ożenił się z Barbarą M. Meerpohl i przeniósł do Cleveland, gdzie uczył w CIA w latach 1964 do Pierwszą nagrodę Julian Stańczak otrzymał w 1961 roku, w Cincinnati Centrum Współczesnej Sztuki. Jego pierwsza ważniejsza (samodzielna) wystawa pod tytułem Julian Stańczak: Malarstwo Wzrokowe (Optical Paintings) wystawiona w Galerii Marty Jackson w Nowym Yorku, przyniosła mu natychmiastową sławę, a ten nowy kierunek malarski, który zainicjował wraz z innymi, nazwany został Op Art. Od tego czasu jego malarstwo nabrało olbrzymiej popularności. Jako ciekawostkę podajemy tu wiadomość o jego ostatniej wystawie w Akron Muzeum Sztuki pod tytułem Iluzje Kolorowych Linii: 40 Lat Sztuki Juliana Stańczaka. Nie chcemy się tu rozpisywać o jego twórczości, międzynarodowych i krajowych wystawach, nagrodach i publikacjach, wystarczy tylko wspomnieć, że Julian Stańczak był naczelnym twórcą jednego z ważniejszych prądów malarskich 20-tego stulecia, tzw. Op Art. Chcielibyśmy tu przytoczyć słowa sponsorów J. Stańczaka do tytułu doktora honorowego, profesorów H. Adams, PhD i R. Hanson, PhD: Stańczak powinien na pewno otrzymać honorowy tytuł z CWRU z wielu powodów 1) Jest artystą o międzynarodowej sławie, którego prace znajdują się w ważniejszych muzeach, i który jest uznany na świecie jako twórca Op Art. 2) Jest odznaczonym nauczycielem: jako nauczyciel zmienił życie swoich studentów nie tylko poprzez nauczanie wspaniałej techniki, ale także rozszerzając ich intelekt, oraz duchową i moralną świadomość. 3) Jest figurą łączącą kierunki sztuki, nauki, matematyki i metafizyki w taki sposób, że przedstawia model twórczego myślenia reprezentowanego przez CWRU. Jego praca wzywa także ludzi w tych kierunkach do myślenia w nowy sposób. 4) Jego inspirująca historia życia jest przykładem na to, jak ciężka praca, zaangażowanie, odwaga i twórczość może pokonywać przeszkody i klęski. 5) Stałby się przykładem dla ludzi z clevelandzkiego regionu, bo pokazał, że człowiek może mieć bogate życie osobiste i być członkiem swojej społeczności, a jednocześnie być także twórcą światowej klasy. Najważniejszą rolą honorowego doktoratu jest nie tylko wyróżnienie poszczególnej osoby, ale stworzenie modelu doskonałości, który zainspiruje nas do osiągnięcia wyższych celów i osiągnięć. Życie i osiągnięcia Juliana Stańczaka to właśnie taki model. Redakcja Forum

7 Forum - April Page 7 This did not happen yet The Staff of Forum would like to inform its readers, that the internationally renowned painter, Julian Stanczak, living in Seven Hills (Cleveland), will be granted soon an honorary doctoral degree from Case Western Reserve University (CWRU). According to Henry Adams PhD, professor at CWRU, no painter has ever received this distinction. We previously wrote about Julian Stanczak in Forum in October 2011 (Nr 10/112). This time we only want to remind you who J. Stanczak is, and why is he receiving such a special distinction. Julian Stanczak was born in the year 1928 in Borownica, Poland. He spent the war years as a wanderer, first in Siberia, then passing through Asia and Middle East to end up in the Polish refugee camp in Uganda, Africa. His dream was to become a musician, but he was so severely beaten in the Siberian camp, that he lost the use of his right arm. Then he turned his attention to art, and in Uganda he received his first private lessons. In 1948 he and his family left for London, and in 1950 they immigrated to USA. In 1954 he graduated from the Cleveland Institute of Art, and in 1956 he got his master s degree in Fine Arts from the School of Fine Arts of Yale University under the direction of professors J. Albert and C.M. Relli. In 1963 he married Barbara M. Meerpohl and moved to Cleveland, where he taught at CIA during the years He received his first award in 1961 from the Cincinnati Contemporary Art Center. His first own major show Julian Stanczak: Optical Paintings held at the Martha Jackson Gallery in New York brought him immediate fame, and the new art movement he initiated with others was coined Op Art. Since then his art became very popular. As a curiosity we list here information about his last exhibition in Akron Art Museum Line Color Illusion: 40 Years of Julian Stanczak. We do not want to write a lot here about his creative output, international and national exhibitions, awards and publications, it is enough to mention that Julian Stanczak: was the principal originator of one of the major art movements of the 20 th century, the so called Op Art. We would like to quote here the words of his sponsors for the honoris causa degree, Professors H. Adams, PhD and R. Hanson, PhD: For a variety of reasons, Stanczak is surely worthy of an honorary degree from CWRU. 1) He is an artist of international stature, whose work is represented in major museum collections and who is renowned worldwide as the founding figure of Optical Art. 2) He is an award-winning teacher of national distinction who has transformed the lives of his students, not only through superb technical training, but by expanding their intellectual, sensory, spiritual and moral consciousness. 3) He is a figure who connects the disciplines of art, science, mathematics, and metaphysics in a way that provides a model of the kind of creative thinking exemplified by CWRU. His work has also challenged people in these disciplines to think in new ways. 4) He has a uniquely inspiring life-story that provides a model of how hard work, intense focus, courage and creativity can overcome horrors and diversity. 5) He would provide particular inspiration to the people of the Cleveland region, since he has shown that an individual here can live a rich personal life and can be a valued member of his local community while also producing world-class accomplishments. A central purpose of honorary degrees such as this is not simply to honor a particular individual but to provide a model of excellence which can inspire us to raise our own goals and to push for a higher a nobler level of achievement. The life and accomplishments of Julian Stanczak provide exactly such a model. Staff of Forum

8 Forum - April Page 8 Drogi Czytelniku, Czy zdajesz sobie sprawę, w jakich my czasach żyjemy i jak daleko do przodu posunęła się technologia? Nie chcę się tu zastanawiać nad tym, dokąd ten postęp prowadzi, chcę ci tylko uświadomić, drogi Czytelniku, jakie to olbrzymie zmiany następują wokół nas. Popatrzmy najpierw na książki. Nie wiem jak ty, ale ja lubiłem wstępować do księgarni, oglądać okładki nowych książek, przeglądać nowości, wertować strony Księgarń było pełno, teraz jedyna, która została w Cleveland, Barnes & Noble, ledwo się trzyma, a wszystkie inne znikły. Co się stało? Mamy urodzaj książek elektronicznych, które można sobie naładować do komputera w domu. Mamy także sklepy internetowe, gdzie rolę sprzedawców przejęły komputery. Jeżeli zaś chodzi o podręczniki szkolne, to coraz więcej szkół, szczególnie w zamożniejszych dzielnicach, daje uczniom komputery (IPads), przy pomocy których zasięgają oni potrzebnych sobie informacji i przygotowują się do lekcji. Za pośrednictwem komputerów uczniowie utrzymują kontakt z nauczycielami, i zdają egzaminy Jeżeli chodzi o studia, to dzisiaj można je często zaliczyć poprzez Internet, włącznie z otrzymaniem tytułu doktora! Parę dni temu czytałem wywiad z prezesem PNC, jednego z największych banków w USA. Między innymi mowa była o przyszłości banków. Jego zdaniem oddziały lokalne banków nie znikną całkowicie, ale będzie ich coraz mniej. Dlaczego? Otóż coraz więcej ludzi używa swoje komputery i telefony komórkowe do załatwiania transakcji finansowych. Nie wiem czy pamiętasz te czasy, czytelniku, kiedy założenie linii telefonicznej było hucznie świętowane przez całą okolicę. Dzisiaj telefon komórkowy to niezbędna część garderoby. Telefon używany jest nie tylko do rozmów, ale również do tekstowania, do robienia zdjęć, do połączenia z Internetem, do oglądania TV, do gier, do Jednym słowem, dla wielu ludzi jest po prostu niezbędny. I pomyśleć, że sześćdziesiąt lat temu, ten komputer z telefonu komórkowego zająłby prawdopodobnie pojemność całego 6-ścio piętrowego budynku. Nie wiem, kiedy ostatnio obserwowałeś, czytelniku, mechanika samochodowego przy pracy. Jedną z jego pierwszych czynności przy przeglądzie samochodu jest podłączenie komputera warsztatowego do komputera w samochodzie, aby sobie porozmawiały. Wynik tej rozmowy jest przedstawiony w formie kodu, który mówi mechanikowi, co ma zrobić. Czarna magia! Już nie mówię o tym, że istnieją teraz samochody, które wyczuwają niebezpieczeństwo kolizji i reagują na nie (bez udziału kierowcy). Komputery są dzisiaj nierozłącznym towarzyszem naszego życia. Dla tych, którzy ciągle pozostają w tyle i ociągają się z nauką obsługi komputera, podaję najnowszy pomysł na nowoczesne sprzątanie w domu z pomocą komputera według następującej instrukcji informatyka: Jeżeli masz bałagan w domu to zrób tak. 1. Załóż folder na pulpicie. 2. Nazwij folder Bałagan w domu. 3. Idź do kuchni i nalej sobie lampkę wina. 4. Naciśnij prawą stronę myszki, wybierz usuń folder. 5. Kiedy komputer spyta czy na pewno chcesz na stałe usunąć Bałagan w domu odpowiedz tak. 6. Połóż nogi wygodnie na stole, wypij wino i odpoczywaj sprawa załatwiona. Życzę więc wszystkim przyjemnej nauki. Z szacunkiem, Alex S.

9 Forum - April Page 9 Dear Reader, Are you aware of the times we live in and how far ahead today s technology is? I do not want to discuss where this technological progress is leading, I only want you to realize what tremendous changes occur around us. Let s first look at books. I am not sure how you feel about it, but I have enjoyed entering bookstores, looking at the covers of new books, skimming the novelties, turning over the pages Not long ago there were many bookstores. Now the only one left in Cleveland, Barnes & Noble, is struggling for survival, and all others disappeared. What happened? We have an abundance of e-books that can be loaded unto a computer at home. We also have Internet stores where the computers took over the role of salespeople. When it comes to textbooks, more and more schools, especially in more affluent cities, give students computers (IPads), which they use to retrieve required information to prepare for lessons. With the help of computers students keep in touch with teachers and pass exams When it comes to getting a degree, today you can get it on the Internet, often even a doctor s degree! A couple of days ago I read an interview with the chairman of PNC, one of the largest banks in the USA. Among other things he talked about the future of banks. In his opinion the local branches of banks will not disappear completely, but there will be only very few of them. Why? It turns out that more and more people use computers and cell phones now to perform financial transactions. I do not know, dear reader, if you remember a time, when the installation of a telephone line was celebrated by the whole neighborhood. Today the cell phone is an integral part of our outfit. The phone is used not only for conversations, but also for texting, for taking of pictures, for a connection with the Internet, for watching TV, for playing games, for In one word, it is for many people indispensable. And to think, that 60 years ago this computer from the cell phone would probably fill a six-floor building. I do not know when you last observed a car mechanic at work. One of his first actions is to connect the garage computer to the car computer so they can talk to each other. The result of this conversation is a code that tells the mechanic what to do. Black magic! And I d also like to mention cars here, which feel the danger of a collision and react to it (without the driver). Computers today are an integral part of our life. For those, who are still left behind and are slow learning about the computer, let me present here the newest idea for a modern house cleaning, with the help of a computer, according to the instruction of a programmer: If your house is in mess do that 1. Create a folder on the desktop. 2. Call the folder Mess in the house. 3. Go to the kitchen and pour yourself a glass of wine. 4. Right click the mouse and choose Delete folder. 5. When the computer will ask you are you sure you want to permanently delete Mess in the house say yes. 6. Put your legs on the table, drink your wine and relax it is done. I wish everybody enjoyable learning. Respectfully, Alex S.

10 Forum - April Page 10 Sobota 27 kwietnia, 6 PM Piątek 3 maja, 7 PM Niedziela 5 maja Sobota, 13 lipca, 3 PM Poniedziałek, 11 listopada, 7 PM Sobota 16 listopada, 6 PM Wtorek, 31 grudnia, 8 PM Saturday, April 27, 6 PM Friday, May 3, 7 PM Sunday, May 5 W Centrum i okolicach Reverse Raffle w Centrum Obchody Święta 3 Maja w Centrum Uroczystość ponownego odsłonięcia pomnika Kościuszki i obchody Święta 3 Maja w Museum of Art w Cleveland Piknik Centrum przy kościele św. Sawy Dzień Niepodległości w Centrum Reverse Raffle w Centrum Sylwester w Centrum Social and Cultural Events at the Center & Slavic Village Saturday, July 13, 3 PM Monday, November 11, 7 PM Saturday, November 16, 6 PM Sunday, December 15, 1:30 PM Tuesday, December 31 8 PM Reverse Raffle at the PACC Reception on the occasion of Polish Constitution Day Rededication of Kosciuszko Monument and the Observance of Polish Constitution Day at Museum of Art, Cleveland Picnic, St. Sava Broadview Heights Polish Independence Day Reception and Artistic Program Reverse Raffle at the PACC Wigilia at the PACC Sylwester at the PACC Serdecznie zapraszamy na OBIADY do Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury 6501 Lansing Ave, Cleveland, OH (Na rogu E. 65 i Lansing Ave) tel.: W każdą niedzielę 11 AM - 1:30 PM Cena obiadu $11.00 dla dorosłych $6.00 dla dzieci szkolnych Please join us for SUNDAY LUNCHEONS Sponsored by The Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave, Cleveland, OH (Corner E. 65 th St & Lansing Ave) tel: Every Sunday 11 AM - 1:30 PM $11.00 adults $6.00 school children Take-outs available

11 Forum - April Page 11 OUR SPONSORS Komorowski Funeral Home: 4105 East 71 St, tel lub 2258 Professor St., tel Golubski Funeral Home: 6500 Fullerton Ave, tel lub 5986 Ridge Rd., tel (mówimy po polsku) Sokolowski s University Inn 1201 University Road, Cleveland, Ohio 44113, tel Private parties, showers, weddings, business lunches, cafeteria services Fowler Electric Co. Eugene Trela, tel Krakow Deli 5767 Ridge Rd Parma, OH 44129, tel Polish Store with great assortment of Polish meats and imported goods Health Merit Co. Health Care System Dr. Michał Klymiuk-Wieczerski, President, 3878 East 71 Street, Cleveland, tel The Original Mattress Factory Ronald Trzcinski, tel Architectural Rendering Kuba Wisniewski, tel Heights Drapery Co. Alina Czernec, tel Opera Circle Dorota i Jacek Sobieski, tel Polish Radio Program Eugenia Stolarczyk WERE 1490 AM, Sun. 9:00 10:00 AM WCPN 90.3 FM, Sun. 9:00 10 PM Polish Radio Program Memories of Poland, Anna Klik i Monika Sochecki WCSB 89.3 FM, Sat. 12:30 2:00 PM Evelyn & Jerry Jablonski Insurance Agency, Notary Public, TOEFL, translations, tutoring (all subjects, all levels); 5437 State Rd, Parma, OH and Alexander Rd, Walton Hills, OH tel lub Third Federal Savings and Loans Marc A. Stefanski, Chairman and CEO, tel

12 Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Avenue Cleveland, OH NONPROFIT ORG. U.S. Postage Paid Cleveland, OH Permit No. 165 Julian Stanczak i jego obrazy... Więcej na stronie 6. Julian Stanczak and his paintings... More on page 7. F O R U M CLEVELAND, OH LANSING AVENUE - Phone/fax Publisher: Polish-American Cultural Center. Fr. Jerzy Kusy - Editor in Chief ( ), Stanislaw Kwiatkowski - Editor in Chief Emeritus, Dariusz Wojno - Managing Editor, Editorial Contributors: Eugeniusz Bak, Alexandra Hart, Joseph Hart, Katarzyna Karelus, Sean Martin, Halina Mazurak, Malgorzata Oleksy, Ryszard Romaniuk, Elzbieta Ulanowski, Zofia Wisniewski, Agata Wojno.

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org POLISH-AMERICAN NAGRODA GOOD JOE

6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org POLISH-AMERICAN NAGRODA GOOD JOE 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org March 2012, No. 3/117 Marzec 2012, Nr 3/117 POLISH-AMERICAN GOOD JOE George Sobieraj, PACC

Bardziej szczegółowo

Forum - October 2011 - Page 2

Forum - October 2011 - Page 2 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216 883 2828 www.polishcenterofcleveland.org October 2011, No.10/112 Październik 2011, Nr 10/112 POLISH-AMERICAN Our President Joseph Fornal honored The Polish-American

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA POLSKIEGO WYDANIA KSIĄŻKI EUGENIUSZA BĄKA PODRÓŻ ŻYCIA 02.07.2015

PROMOCJA POLSKIEGO WYDANIA KSIĄŻKI EUGENIUSZA BĄKA PODRÓŻ ŻYCIA 02.07.2015 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org February 2015, No. 2/150 Luty 2015, Nr 2/150 POLISH-AMERICAN PROMOCJA POLSKIEGO WYDANIA KSIĄŻKI

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA!

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com.polishcenterofcle eland.org POLISH-AMERICAN March 2013, No. 3/128 Marzec 2013, Nr 3/128 WESOŁEGO ALLELUJA! HAPPY EASTER yczenia

Bardziej szczegółowo

Polskie nekropolie na świecie

Polskie nekropolie na świecie 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org November 2013, No. 11/136 Listopad 2013, Nr 11/136 POLISH-AMERICAN Polskie nekropolie na świecie

Bardziej szczegółowo

Ignacy Jan Paderewski

Ignacy Jan Paderewski 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 www.polishcenterofcleveland.org June 2011, No.06/109 Czerwiec 2011, Nr 06/109 POLISH-AMERICAN Ignacy Jan Paderewski Wybitny muzyk i patriota, urodził

Bardziej szczegółowo

Page 14 News of Polonia Pasadena, California October 2008

Page 14 News of Polonia Pasadena, California October 2008 Page 14 News of Polonia Pasadena, California October 2008 Polish Pioneers from 1 manufacturing of glass, pitch, tar, soap, ash and other products. The English Parliament had restricted the amount of English

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

#44. north east. free magazine czasopismo bezpłatne. festival 4-5

#44. north east. free magazine czasopismo bezpłatne. festival 4-5 free magazine czasopismo bezpłatne north east festival 4-5 fot. Robert Wolański #44 Po co mi język polski? 10 What do I need Polish for? 11 Język bez granic: Uwaga! Fałszywy przyjaciel! 16 Language without

Bardziej szczegółowo

14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012

14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012 ЕМoТІКon robert rumas & piotr wyrzykowski 14 kwietnia 20 maja 2012 14th April 20th May 2012 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki Zachęta National Gallery of Art Warszawa 2012 Maria Morzuch Początki waszej artystycznej

Bardziej szczegółowo

NOTHING TO BE TRANSFORMED NIC DO PRZEMIANY ROZDZIAŁ 2 CHAPTER 2

NOTHING TO BE TRANSFORMED NIC DO PRZEMIANY ROZDZIAŁ 2 CHAPTER 2 CHAPTER 2 NOTHING TO BE TRANSFORMED ROZDZIAŁ 2 NIC DO PRZEMIANY Q-1: Is there any such thing as your own experience? UG: Whatever you experience has already been experienced by someone else. Your telling

Bardziej szczegółowo

Together We Can and We Will ZGODA OF NORTH AMERICA THE OFFICIAL PUBLICATION. Protect those you love with PNA life insurance

Together We Can and We Will ZGODA OF NORTH AMERICA THE OFFICIAL PUBLICATION. Protect those you love with PNA life insurance Together We Can and We Will ZGODA THE OFFICIAL PUBLICATION The OF THE official POLISH Publication NATIONAL of the ALLIANCE Polish OF NORTH AMERICA APRIL/MAY/JUNE 2014 National www.pna-znp.org Alliance

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

[ Życie mamy do wygrania! Nikt nie będzie... walczył za nas Życie mamy tylko jedno Walcz o szczęście! Choćby... ze mną! ]

[ Życie mamy do wygrania! Nikt nie będzie... walczył za nas Życie mamy tylko jedno Walcz o szczęście! Choćby... ze mną! ] Justyna Holm [ Życie mamy do wygrania! Nikt nie będzie... walczył za nas Życie mamy tylko jedno Walcz o szczęście! Choćby... ze mną! ] [ We have our life to win! Who else could do it but we? There s just

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji. From the Editors

Od Redakcji. From the Editors Wiadomości z Biblioteki Maj / Czerwiec 2013 WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI POLISH LIBRARY NEW S PUBLISHED BY THE FRIENDS OF THE POLISH LIBRARY IN W ASHINGTON 1503 21ST STREET N.W., WASHINGTON, DC 20036 TEL: (202)

Bardziej szczegółowo

76 th. kosciuszko. foundation. Come Meet Coach K! Annual Dinner & Ball. Last Chance to Buy Tickets to Ball & Take Ad Congratulating the KF.

76 th. kosciuszko. foundation. Come Meet Coach K! Annual Dinner & Ball. Last Chance to Buy Tickets to Ball & Take Ad Congratulating the KF. kosciuszko foundation T h e A m e r i c a n C e n t e r o f P o l i s h C u l t u r e NEWSLETTER Spring 2011 Volume LXI, No. 1 ISSN 1081-2776 Inside... 2 4 6 7 8 The Kosciuszko Foundation Stands Up for

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize

Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize Not Just For Kicks The match-up between Makabi and Inter did not attract many spectators. The weather was likely the

Bardziej szczegółowo

#50. Get ready for a Naleśnika i Wesele. Przygotuj się na Dzień. Shrove Tuesday and królewskie. the Royal Wedding

#50. Get ready for a Naleśnika i Wesele. Przygotuj się na Dzień. Shrove Tuesday and królewskie. the Royal Wedding c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #50 / f r e e m a g a z i n e LUTY MARZEC / FEBRUARY MARCH 2011 Podglądnij skandal Investigate architectural architektoniczny Newcastle scandal of Newcastle - czytaj

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc

A przedimek nieokreślony przed południem, do południa, rano. ogłaszać. be able to do something być w stanie coś zrobić, móc A a a.m. ability able about above abroad absence absent accept access accident according account accuse ache achieve across act action active activity actor actress actual actually ad add addition additional

Bardziej szczegółowo

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt WNOP odcinek 006 - po angielsku Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Opis odcinka: /006 To jest podcast Więcej

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Wyznacznikiem mojego sukcesu są sukcesy moich współpracowników

Wyznacznikiem mojego sukcesu są sukcesy moich współpracowników Zacznijmy od korzeni. Urodził się Pan w Katowicach. Jestem katowiczaninem w jakiś sposób z przypadku. Mój ojciec urodził się w Czechosłowacji, na Zaolziu. Studiował w czeskiej Pradze. W 1938 roku miał

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA CAŁEJ POLONII ŻYCZY REDAKCJA

RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA CAŁEJ POLONII ŻYCZY REDAKCJA P POLISH a n o r a m a Niezalezny magazyn kulturalny Independent Cultural Magazine www.panoramapolska.ca POLSKA VOL. 19, NO 12 (218) DECEMBER/GRUDZIEŃ 2011 RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA CAŁEJ POLONII

Bardziej szczegółowo