WNIOSEK. o wsz czecte PoSTEPOWANIA HABILITACYJN EGO W DZIEDZINIE NAUK TECHNIGZNYCH W DYSCYPLINIE BUDOWNIGTWO. dr in2. Krzysztof SCHABOWICZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK. o wsz czecte PoSTEPOWANIA HABILITACYJN EGO W DZIEDZINIE NAUK TECHNIGZNYCH W DYSCYPLINIE BUDOWNIGTWO. dr in2. Krzysztof SCHABOWICZ"

Transkrypt

1 Krzvsztof Schabowicz imig i nazwisko WNIOSEK o wsz czecte PoSTEPOWANIA HABILITACYJN EGO W DZIEDZINIE NAUK TECHNIGZNYCH W DYSCYPLINIE BUDOWNIGTWO dr in2. Krzysztof SCHABOWICZ Wroclaw, dnia24listopada 2014 r.

2 Dr in2. Krzysztof Schabowicz Wydzial Budownictwa Lqdowego i Wodnego Politech niki Wroclawskiej ul. Wybrze2e Wyspiariskiego Wroclaw Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytul6w Wniosek z dnia 24.1-L.2014r. o wszczqcie postqpowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo 1. lmiq i Nazwisko: Krzysztof Schabowicz. 2. Stopie6 doktora/ kwalifikacje I stopnia w zakresie nauk technicznych. 3. Tytul osiqgniqcia naukowego/artystycznego,,metodyka badania dostqpnych jednostronnie konstrukcji z betonu nowoczesnymi metodami akustycznymi" 4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postqpowanie habilitacyjnego Wydziat Budowniictwa Lqdowego iwodnego PolitechnikiWroctawskiej, ul. Wybrzeie Wyspiaf ski ego 27, Wrocfaw. 5. Wneszq e gteserwanie kemlsji po lilitaeyjnege w t 1). 6. Przyjmujq do wiadomo6ci, i2 wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni itytuf6w, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. podpis Wnioskodawcy Zalqczniki: 1. PoSwiadczona przez jednostkq organizacyjnq wybranq do przeprowadzenia postqpowania habilitacyjnego kopia dokumentu potwierdzajqcego posiadanie stopnia doktora. 2. Autoreferat przedstawiajqcy opis dorobku iosiqgniqi naukowych w jqzyku polskim (2a)iangielskim (2b). 3. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub tw6rczych prac zawodowych. 4. Informacje o o:;iqgniqciach dydaktycznych wraz z wykazem przewod6w doktorskich, w kt6rych pelnilem funkcjq promotora pomocniczego, wsp6lpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi i dzialalno36 popularyzujqca nau kq. 5. Kopie artykut6w stanowiqcych cykl publikacji powiqzanych tematycznie. 6. Oswiadczenia wr;p6lautordw o indywidualnym udziale w powstanie prac stanowiqcych osiqgniqcie naukowe 7. Dane kontaktowe. 8. Wersja elektroniczna wniosku wrazzzalqcznikami to2sama z wersjq papierowq na 2 plytach CD. t)1e2eli niepotrzebne - skreslii

3 Wniosek o przeprowadzenie postqpowa nia habilitacyjnego SPIS TRESCI ZAIACZNIK NR L - PoSwiadczona przez jednostkq organizacyjne wybranq do przeprowadzenia postqpowania habilitacyjnego kopia dokumentu potwierdzajqcego posiadanie stopnia doktora 1. Po5wiadczona przezjednostkq organizacyjnq wybranq do przeprowadzenia postqpowania habilitacyjnego kopia dokumentu potwierdzajqcego posiadanie stopnia doktora.,...10 ZALACZNIK NR 2a - Autoreferat przedstawiajqcy opis dorobku i osiqgniq6 naukowych w jqzyku polskim 1. lmiq i nazwisko Posiadane dyplomy i stopnie naukowe Przebieg zatrudnienia w jednostkach naukowych Wskazanie osiqgniqcia wynikajqcego z art. L6 ust.2 ustawy zdnia14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki..., o. Tytut osiqgntiqcia naukowego b. Publikacje wchodzqce w sklad osiqgniqcia c. Omowienie c:elu noukowego i osiqgniqtych wynikow ) Okre6lerrie nieprawidtowej grubo6ci konstrukcji ) Lo ka liza cja de la m ina cji...,...,., ) Lokalizacja du2ych pustek powietrznych..,...,..., ) ldentyfil<acja i lokalizacja stref makro-niejednorodnosci betonu..., ) Okre6lerrie glqbokosci rys., ) Podsumowanie Om6wienie pozostafych osiqgniqi naukowo - badawczych..., a. Przed uzyskcrniem stopnio doktora b. Po uzyskaniu stopnia doktora Podsumowanie dzialalno6ci naukowo-badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej i in2ynierskiej 45 o. Dziolqlnoit naukowo-badawcza po uzyskaniu stopnia doktorq......,...,.,.,.,.45 b. Dziololnoit dydoktyczno c. Dzialolnoii orgonizocyjna i iniynierska.....,..., Spis tresci Strona 3

4 Wniosek o prze prowadze n ie postqpowa n ia ha bi litacyj nego Annex no. 2b - Autoreferat przedstawiajqcy opis dorobku i osiqgniq6 naukowych w jqzyku angielskim 1-. First name and surname '.'.'.'.'.'.'.' Diplomas and academic degrees held,.,... '.'...' Employment in research units..'.' The author's scientific achievement according to art. 16 sect. 2 of the Academic Degrees and Titles and Arts Degrees and Titles Act of 14 March '...'...'...'.' 53 a. Scientific ochievement title......'.. 53 b. Publicotions being part of scientific ochievement... '.'.'..."'.'.'. 54 c. Review of research objective ond achieved results...'.'.' 55 L) Determination of incorrect thickness of structure '.'.'..."...'. 64 2) Location of delaminations....'.'.' ) Location of large air voids...'."'...' ) ldentification and location of zones of concrete macroheterogeneities ) Determination of crack depth...,...'.'.74 6) Recapitnrlation... '.'.'...'77 5. Review of other scientific and research achievements...,.,......'. 80 a. Before receiving PhD degree.'...'.."...'.. 80 b. After receiving PhD degree.'.'.' Summary of scientific and research, teaching, organizational and engineering activities o. Scientific and reseorch octivity ofter receiving PhD degree b. Teoching activity.""...'.'...".."'. 88 c. Organizotionol ond engineering octivity......'."'...' 89 Spis tresci Strona 4

5 Wniosek o przeprowadzenie postqpowa nia habilitacyjnego ZALACZNIK NR 3 - Wykaz opublikowanych prac naukowych lub tw6rczych prac zawodowych l)wykaz publikacjistanowiqcych osiqgniqcie naukowe, o kt6rym mowa w art. 16 ust.2 ustawy.93 A)Tytul osiqg;niqcia naukowego...., B) Publikacje wchodzqce w sklad osiqgniqcia naukowego ll) Wykaz innych (rrie wchodzqcych w sktad osiqgniqcia wymienionego w pkt l)opublikowanych prac naukowych oraz wskazniki dokonari naukowych..., A) Publikacje naukowe znajdujqce siq w bazie Journol Citotion Reports B) Zrealizowane oryginalne osiqgniqcia projektowe, konstrukcyjne itechnologiczne C) Udzielone patenty miqdzynarodowe i krajowe D) Wynalazki orazwzory u2ytkowe i przemysfowe, kt6re uzyskaly ochronq i zostaly wystawione na miqdzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach E) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach miqdzynarodowych lub krajowych innych ni2 znajdujqce siq w bazie, o kt6rej mowa w pkt ll A:...,.,.,..., MonogroJ'ie, publikacje naukowe w czasopismach miqdzynarodowych lub krajowych zloione po obronie doktoratu Publikacje' noukowe w czosopismoch migdzynorodowych lub krojowych zlo2one przed obronq doktoratu Publikacje'w recenzowanych materiolach konferencyjnych wydanych w formie monografii, numer6w specjalnych czasopismach, zeszyt6w naukowych, rozdzial6w w ksiq2kach zdokumentowane joko ortykuly, zlo2one po obronie doktoratu F) Opracowania zbiorowe, katalogi zbior6w, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utwor6w i dziel artystycznych Oprocowcrnio zlo2one po obronie doktoratu Oprocowcrnio zloione przed obronq doktoratu... 1,1,4 G) Sumaryczny impact factor wedlug listy Journal Citotion Reports zgodnie z rokiem opublikowania H) Liczba cy'towad publikacji..., l) Indeks Hinscha..., J) Kierowanie miqdzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udziaf w takich projektach., K) Miqdzynarodowe i krajowe nagrody za dzialalnosi naukowq albo artystycznq...1.i7 L) Referaty na miqdzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych ti7 Publikocje opublikowone przed obronq doktorotu Spis tre5ci Strona 5

6 Wniosek o przeprowadzenie postqpowania ha bilitacyjnego ZAIACZNIK NR 4 - Informacje o osiegniqciach dydaktycznych wrazz wykazem przewod6w doktorskich, w kt6rych pefnifem funkcjq promotora pomocniczego, wsp6fpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi i dzialalno56 popularyzujqca naukq lll) Dorobek dydalrtyczny i popularyzatorskioraz informacja o wsp6lpracy miqdzynarodowej habilitanta...i32 A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach miqdzynarodowych i krajowych...i32 B) Aktywny udzial w miqdzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych C) Udziaf w komitetach organizacyjnych miqdzynarodowych i krajowych konferencji naukowych D) Otrzymane nagrody i wyr62nienia inne ni2 wymienione w pkt ll K w Zalqczniku nr E) Udzial w konsorcjach i sieciach badawczych..,...,...,., 133 F) Kierowanir: projektami realizowanymiwe wsp6lpracy z naukowcamiz innych osrodk6w polskich i zagranicznych oraz we wsp6fpracy z przedsiqbiorcami, innymi ni2 wymienione w pkt llj w,zalqczniku nr G) Udziat w k:omitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism H) Czfonkost'wo w miqdzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych l) Osiqgniqcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki J) Opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego,.,..., L) Sta2e w zagranicznych i krajowych o6rodkach naukowych lub akademickich M)Wykonanre ekspertyzy lub inne opracowania na zam6wienie N) Udziaf w z:espolach eksperckich i konkursowych.....,.,..., O) Recenzowanie projekt6w miqdzynarodowych i krajowych... 1,36 P) Recenzowanie publikacji w czasopismach miqdzynarodowych i krajowych...,..., Spis tresci Strona 6

7 dr inz. Krzysztof Sr:habowicz Wniosek o przeprowadzenie postqpowa nia ha bilitacyjnego ZAIACZNIK NR 5 - Kopie artykul6w stanowiecych cykl publikacji powiqzanych tematycznie 1) Schabowicz K.; Modern acoustic techniques for testing concrete structures accessible from one side only, Archives of Civil and Mechanical Engineering, DOI:10.fi1,61j.acme ,001..., a) Schabowicz K.; Modern acoustic techniques for testing concrete structures accessible from one side only -- akceptacja artykulu b) Schabowicz K.; Modern acoustic techniques for testing concrete structures accessible from one side only -- przyjqcie do druku c) Schabowicz K.; Modern acoustic techniques for testing concrete structures accessible from one side only - informacja o artykule z nr DOI ) Schabowicz K.; Ultrasonic tomography - the latest nondestructive technique for testing concrete members - description, test methodology, application example, Archives of Civil and Mechanical Engineering,z}I\, Vol. 14, No. 2, ) Schabowicz K., Suvorov V. Nondestructive testing of a bottom surface and construction of its profile by ultretsonic tomography, Russian Journol of Nondestructive Testing,2Ot4,Vol.50, No. 2, 4) GorzelariczykT.; Hola J.; Sadowskit.; Schabowicz K.: Methodology of nondestructive identification of defective concrete zones in unilaterally accessible massive members, Journal of Civil Engineering and Monagement,20l-3, Vol. 19, No. 6, ,,,..,..L74 5) Schabowicz K,.: Methodology for non-destructive identification of thickness of unilaterally accessible concrete elements by means of state-of-the-art acoustic techniques, Journol of Civil Engineering ond Monogement,2013, Vol. l-9, No. 3, ) Schabowicz K., Hola J.: Nondestructive elastic-wave tests of foundation slab in office building, Materials Tronsoctions,2jt2, Vol. 53, ) Hofa J.; Sadowski t.; Schabowicz K.: Nondestructive identification of delaminations in concrete floor toppings with acoustic methods, Automotion in Construction,20LL, Vol. 20, ,,,,.205 8) Hofa J.; Schabo,wicz K.: State-of-the-art non-destructive methods for diagnostic testing of building structures - anticipated development trends, Archives of Civil and Mechanical Engineering,2OIO, Vol. X, Nr 3, ,,.214 Spis tresci Strona 7

8 Wniosek o przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego ZALACZNIK NR 6 - OSwiadczenia wsp6lautor6w o indywidualnym udziale w powstanie prac stanowiqcych osiqgniqcie naukowe 1. O6wiadczenia wsp6lautor6w publikacjiwchodzqcych w sklad cyklu 8 publikacji powiqzanych tematycznie, stanowiqcego osiqgniqcie naukowo-badawcze, O5wiadczenia wsp6tautor6w innych (nie wchodzqcych w sktad osiqgniqcia wymienionego w pkt I ZalEcznika 3) opublikowanych prac naukowych 3. O5wiadczenia wsp6fautor6w referat6w na miqdzynarodowych i krajowych konferencjach ZAIACZNIK NR 7 - Dane kontaktowe ZAIACZNIK NR 8 - Wersja elektroniczna wniosku wraz z zalecznikami toisama z wersje papierowq na 2 pfytach CD 1. Wersja elektroniczna wniosku wrazz zafqcznikami to2sama z wersjq papierowq na 2 plytach CD Spis tresci Strona 8

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 204 12042 Poz. 1200 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 września 2011 r. Dz.U.2011.204.1200 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH

Autoreferat. dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Autoreferat dr Barbara Wagner OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Wojciech Janusz Baranowski. "Wlasciwosci mucyn zoladkowych w aspekcie przyswajalnosci zelaza i rozwoju niedokrwistosci sportowej"

AUTOREFERAT. Wojciech Janusz Baranowski. Wlasciwosci mucyn zoladkowych w aspekcie przyswajalnosci zelaza i rozwoju niedokrwistosci sportowej / AUTOREFERAT Wojciech Janusz Baranowski I. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe: Dyplom lekarza Wydzial Lekarski Akademii Medycznej w Lodzi 1996 r. Dyplom doktora nauk o kulturze fizycznej Wydzial Wychowania

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1 ) z dnia 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1 ) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 24.03.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1 ) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa

Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Dr hab. inż. Jan Jezierski Politechnika Śląska Katedra Odlewnictwa Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO

WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO Dziennik Ustaw Nr 204 12048 Poz. 1200 Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (poz. 1200) Załącznik nr 1 WYKAZ CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595; z

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/35 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy

I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.2 ustawy 5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

2. ZAŁĄCZNIK do Wniosku

2. ZAŁĄCZNIK do Wniosku Dr inż. Anna D. Dobrzańska-Danikiewicz 2. ZAŁĄCZNIK do Wniosku AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16. ust. 2 ustawy w formie papierowej w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym PROJEKT z dnia 30.06.2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Na podstawie art. 44

Bardziej szczegółowo

Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora według aktualnych przepisów 2012 w IA PAN

Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora według aktualnych przepisów 2012 w IA PAN Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy profesora według aktualnych przepisów 2012 w IA PAN Krystyna Konstankiewicz Seminarium, 11-06-2012 1 Stopień naukowy doktora Instytut

Bardziej szczegółowo

II. Wniosek o wszcz cie przewodu

II. Wniosek o wszcz cie przewodu Załączniki do uchwały nr RWF - 2/III/2014 Rady Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach. z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przewodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1126 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 5 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 04 r. Poz. 6 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 marca 04 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WSZCZĘCIE PRZEWODU HABILITACYJNEGO W ZAKRESIE DZIEDZINY NAUKI NAUKI PRAWNE, W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ - PRAWO AUTOREFERAT dr Marek Świerczyński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz

Autoreferat. 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Jarosław Gałkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej: magister inżynier specjalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Jolanty Muszyńskiej

Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Jolanty Muszyńskiej dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur prof. UŚ Uniwersytet Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Instytut Nauk o Edukacji Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 załącznik nr 2 do uchwały Senatu UG nr 35/14 SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 SPIS TREŚCI STUDIA DOKTORANCKIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2013 z 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora PG nr 15/2011 z 1 lipca 2011 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia

Bardziej szczegółowo

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki Grzegorz Dąbrowski informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 druk nr 8 W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 Imię i nazwisko: Nazwa wydziału: Dyscyplina studiów doktoranckich: Rok studiów: Telefon kontaktowy:

Bardziej szczegółowo