Historia problemu Webera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia problemu Webera"

Transkrypt

1 MATEMATYKA STOSOWANA 10, 2009 Andrzej Młodak (Kalisz) Historia problemu Webera Streszczenie. W pracy zajmujemy się zagadnieniem, które znane jest powszechnie jako konstrukcja mediany Webera. Chodzi mianowicie o znalezienie takiego punktu w przestrzeni Ê n, że suma jego odległości od m danych punktów w tejże przestrzeni jest najmniejsza. Prezentujemy historię badań w tej dziedzinie począwszy od najprostszej formy tego problemu, tj. minimalizacji sumy odległości od wierzchołków trójkąta, którym zajmowano się w XVII i XVIII wieku aż po współczesne wyniki w tym zakresie i jego dalsze uogólnienia. Wskazujemy także na możliwości jego zastosowań w statystyce i ekonometrii. Słowa kluczowe: punkt Fermata Torricellego, mediana Webera. Wiele kluczowych kierunków zastosowań matematyki koncentruje się wokół zagadnień związanych z optymalizacją wartości rozmaitych funkcji rzeczywistych. Jednym z najważniejszych problemów tego rodzaju jest wyznaczenie punktu minimalizującego sumę jego odległości euklidesowych od pewnej liczby danych punktów. Formalnie rzecz ujmując, jeśli m i n są liczbami naturalnymi, to mając w przestrzeni Ê n parami różnych m punktów X j = (x 1j,x 2j,...,x nj ), j = 1, 2,...,m, należy znaleźć taki punkt A 0 =(a 01,a 02,...,a 0n ) należący do Ê n, dla którego spełniona jest równość ( n ) 1/2 ( n ) 1/2, (1) (x ij a 0i ) 2 = min (x ij a i ) 2 i=1 A Ê n gdzie A =(a 1,...,a n ). Zagadnienie to nosi nazwę problemu Webera, a punkt A 0 nazywamy medianą Webera. Mediana Webera w statystyce stanowi wielowymiarowe uogólnienie klasycznego pojęcia mediany obserwacji, zaś w sensie geometrycznym należy do kategorii tzw. punktów osobliwych w przestrzeni Ê n. W prezentowanym artykule przedstawimy rys historyczny tego problemu oraz współczesne możliwości jego rozwiązania i zastosowań. Wyjaśnimy także genezę wskazanych wyżej określeń. Na prostej rzeczywistej. W najbardziej trywialnym przypadku, gdy mamy do czynienia z punktami na prostej, tj. jeśli n = 1, optymalizacyjna i=1 [3]

2 4 A. Młodak równość (1) przybiera postać ( m ) (2) x j a 0 =min x j a. a Ê Ponieważ funkcja x jest różniczkowalna na zbiorze Ê\{0}, zatemzrówności (2) wynika, że sgn(x j a 0 )=0. Stąd wnioskujemy, że punkt a 0 jest tak usytuowany, iż jest tyle samo liczb x j mniejszych i większych od a 0.Jeślim jest liczbą nieparzystą, to a 0 = x ((m+1)/2), tzn. jest to (m +1)/2 kolejna liczba w ciągu liczb x j uszeregowanych monotonicznie. Gdy zaś m jest liczbą parzystą, to a 0 może być dowolną liczbą należącą do przedziału (x (m/2),x ((m/2)+1) ). Jak się później okaże, mamy tu do czynienia z jedynym przypadkiem, w którym rozwiązanie zagadnienia (1) nie jest jednoznaczne. Problem Fermata Torricellego dla trójkąta i innychfigur płaskich. Znacznie ciekawsze niż przypadek jednowymiarowy jest rozwiązanie zagadnienia (1) na płaszczyźnie (czyli, gdy n = 2). Najsławniejszą z historycznego punktu widzenia jego opcję stanowi zadanie polegające na wyznaczeniu punktu minimalizującego sumę odległości od trzech wierzchołków niezdegenerowanego trójkąta (gdy w (1) m = 3). Problem ten został sformułowany w XVII w. przez Pierre a Fermata ( ), francuskiego prawnika i poetę, znanego z wielu znakomitych osiągnięć matematycznych przede wszystkim ze sławnego Wielkiego Twierdzenia jego nazwiska, które dopiero pod koniec lat 90. XX wieku udowodnił Andrew Wiles. Omawiana kwestia pojawiła się właściwie nieco przez przypadek, na końcu wydanego w 1637 r. sławnego dzieła o maksimach i minimach zatytułowanego De maximis et minimis, et de inventione tangentium curvarum (w którym Fermat zaprezentował reguły wyznaczania stycznych do różnych krzywych), przybierając postać następującego wyzwania rzuconego współczesnym: Jeśli ktoś nie pochwala moich metod, niech spróbuje rozwiązać następujący problem: mając dane na płaszczyźnie trzy punkty, znajdzie czwarty, taki, że suma jego odległości od trzech punktów danych osiąga minimum!. Za sprawą francuskiego franciszkanina Marina Mersenne a ( ), który oprócz uzdolnień matematycznych znany był z tego, że gromadził i szeroko upowszechniał informacje o zasłyszanych zagadnieniach i osiągnięciach naukowych, problem Fermata trafił do Włoch. Tam ok. roku 1640 pierwsze jego rozwiązanie podał słynny uczeń Galileusza i wynalazca termometru rtęciowego Evangelista Torricelli ( ). Wykazał on, że okręgi opisane na trójkątach równobocznych skonstruowanych zewnętrznie na bokach danego trójkąta mają

3 Historia problemu Webera 5 jeden punkt wspólny, który jest rozwiązaniem zagadnienia Fermata. Od jego nazwiska punkt ten nazywany jest punktem Torricellego( 2 ). Rozwiązanie E. Torricellego opublikował jego wychowanek i współpracownik, inżynier i matematyk, Vincenzo Viviani ( ) w swym dziele z 1659 r. pt. De maximis et minimis, geometrica divinatio: in quintum Conicorum Apollonii Pergaei. Inny uczeń Galileusza Bonawentura Cavalieri ( ) w wydanej w 1647 r. pracy Exercitationes geometricae, wykazał, że każdy z boków trójkąta jest widoczny z punktu Torricelliego pod kątem 120.Kolejny ważny rezultat w tej dziedzinie osiągnął angielski matematyk Thomas Simpson ( ) w opublikowanej w Londynie w 1750 r. rozprawie Doctrine and Application offluxions udowodnił on, że trzy proste łączące zewnętrzne (tzn. różne od wierzchołków danego trójkąta) wierzchołki opisanych przez Torricellego trójkątów równobocznych i odpowiednie przeciwległe wierzchołki rozważanego trójkąta przecinają się w jednym punkcie, którym jest właśnie punkt Torricellego. Linie te znane są odtąd jako proste Simpsona. Problem minimalizacji sumy odległości od trzech punktów płaszczyzny znany jest również pod nazwą problemu Steinera na cześć szwajcarskiego uczonego Jacoba Steinera ( ), profesora katedry matematyki uniwersytetu w Berlinie, który usystematyzował wiedzę z tego zakresu oraz badał pewne szczególne aspekty zagadnienia Fermata. Poniżej prezentujemy klasyczne rozwiązanie problemu Fermata za punkt wyjścia przyjmując konstrukcję i własności prostych Simpsona. Rys. 1. We wnętrzu trójkąta ABC wybieramy dowolny punkt P i łączymy go zwierzchołkamia, B, C. Następnie obracamy trójkąt AP C o kąt 60 względem punktu A (p. rys. 1.). Niech C i P będą obrazami odpowiednio punktów C i P w tym przekształceniu. Trójkąt C AC jest równoboczny. Wówczas AP = AP oraz P AP =60, czyli trójkąt P AP jest równoboczny, a więc PP = AP. Ponadto jest P C = PC. Zatem ( 2 ) Choć w wielu opracowaniach nazywa się go także punktem Fermata lub Fermata Torricellego.

4 6 A. Młodak PA + PB + PC = PP + PB + P C. Ponieważ punkt C jest obrazem punktu C powstałym w wyniku obrotu tego punktu o kąt 60,zatem położenie punktu C nie zależy od położenia punktu P.Stądwnioskujemy, że PA + PB + PC BC, ponieważ łamana BPP C nie jest krótsza niż odcinek BC. Suma PA + PB + PC osiąga więc minimalną wartość wówczas, gdy punkt P znajduje się na prostej BC.Wtedy AP C =60. Ponadto, obracając trójkąt AP C wokół punktu C o kąt 60 i przeprowadzając analogiczne rozumowanie dochodzimy do wniosku, że C PC =60, zatem AP C = AP C + C PC = 120. Rys. 2. Konstruując analogiczne trójkąty równoboczne BCB oraz ABA (p. rys. 2) dochodzimy do wniosku, że punkt P leży na przecięciu prostych Simpsona BC, AB, CA.Mamywięc AP C = AP B = BPC = 120. Ta ostatnia równość zachodzi jednak tylko wówczas, gdy wszystkie kąty trójkąta ABC są mniejsze niż 120 ( 3 ). Z powyższych rozważań wynika, że jeżeli ABC posiada kąt rozwarty omierzeconajmniej120, to punktem Torricellego P jest wierzchołek tego kąta. Jak wspomniano wcześniej, dla trójkąta z kątami mniejszymi od 120 punkt Torricellego można też zgrabnie skonstruować za pomocą okręgów ( 3 ) Jeśli trójkąty równoboczne zostaną zbudowane na bokach rzeczonego trójkąta nie po jego zewnętrznych stronach, a do wewnątrz, to odpowiednie proste Simpsona również przecinają się w jednym punkcie, zwanym drugim punktem Fermata.

5 Historia problemu Webera 7 Rys. 3. opisanych na trójkątach równobocznych ACC, BCB, BAA,jakoich punkt wspólny (p. rys. 3). Załóżmy bowiem, że P jest punktem wspólnym okręgów opisanych na trójkątach ACC i BAA różnym od punktu A. Wówczas z twierdzenia o czworokącie wpisanym w okrąg wnioskujemy, że AP C = 180 AC C = = 120 oraz AP B = 180 AA B = = 120.Tymsamym BPC = 120, a zatem czworokąt PBB C jest wpisany w okrąg opisany na trójkącie BB C, czyli punkt P należy również i do tego okręgu. Pewne zagadnienia pokrewne związane z pojęciem punktu Torricellego oraz niektóre uogólnienia jego konstrukcji można znaleźć w książce H. Steinhausa ([18]) oraz opracowaniu A. Bogomolnego ([3]). H. Steinhaus odwołuje się przy tym do zastosowań rozpatrywanego problemu w fizyce, wykorzystując własności równoważących się sił. Nadmieńmy jeszcze, że jeżeli ABCD jest czworokątem, to szukanym rozwiązaniem analizowanego zagadnienia jest wówczas punkt przecięcia jego przekątnych. Istotnie, mamy bowiem PA + PC AC oraz PB + PD BD. Stąd PA + PB + PC + PD AC + BD, zatem punkt przecięcia prostych AC i BD jest tym, w którym suma odległości od wierzchołków figury osiąga wartość najniższą. Warto zauważyć, że jeśli środek ciężkości trójkąta pokrywa się z jego punktem Torricelliego, to trójkąt ten jest równoboczny oraz, że jeżeli środek

6 8 A. Młodak ciężkości czworokąta pokrywa się z jego punktem Torricellego, to czworokąt ten jest równoległobokiem. Fakty te można wykorzystać w szkolnym nauczaniu geometrii (zob. A. Młodak ([15])). Przypadek wielowymiarowy. Znacznie trudniejsze jest wyznaczenie punktu minimalizującego sumę odległości od punktów danych w najbardziej ogólnym przypadku analizowanego zagadnienia, czyli rozwiązanie równania optymalizacyjnego (1) dla dowolnych liczb naturalnych m, n, gdziem 3orazn 2. Dlatego też było ono rozpatrywane stosunkowo późno, bo dopiero w XX stuleciu. Jako pierwszy taką postać problemu Fermata sformułował wybitny niemiecki socjolog, teoretyk kultury i ekonomista, profesor Uniwersytetu w Heidelbergu, Alfred Weber ( ). W opublikowanej w 1909 r. monografii Industriellen Standortlehre zawierającej wykład teorii lokalizacji przedsiębiorstw, jako rozwiązanie problemu minimalizacji kosztów transportowych, zaproponował on punkt będący rozwiązaniem zagadnienia (1). Jednakże ani sam A. Weber ani żaden z jego kolegów-naukowców nie potrafili podać konkretnych wyników na temat tego rozwiązania. Tym niemniej punkt ten od tamtego czasu nosi po dziś dzień nazwę właśnie mediany Webera( 4 ). Pierwszy przybliżony algorytm obliczeniowy wyszedł w 1937 roku spod pióra amerykańskiego matematyka węgierskiego pochodzenia Endre Weiszfelda ( ), współzałożyciela słynnego Institute ofmanagement Science wusa( 5 ). Procedura ta, opisana w pracy [20], polegała na określeniu zbioru wag odwrotnie proporcjonalnych do odległości danego punktu od punktów danych, a następnie skonstruowaniu nowego oszacowania jako ważonej średniej współrzędnych danych punktów z tym wagami. Mówiąc bardziej formalnie, iterację E. Weiszfelda rozpoczynamy od dowolnego punktu A 0 =(a 0 1,a 0 2,...,a 0 n ) Ê n,ak-te przybliżenie szukanej mediany Webera punktem A k =(a k 1,a k 2,...,a k n ) Ê n wyznaczamy jako ( m a k i = x ij n i=1 (x ij a k 1 i ) 2 )/( m 1 n i=1 (x ij a k 1 i ) 2 k =1, 2,... Procedura kończy się, gdy odległości pomiędzy punktami kolejnych iteracji są dostatecznie małe. Bliższe spojrzenie na problem oraz kilka interesujących faktów z tego zakresu stanowi dopiero treść artykułu J. B. S. Haldane z 1948 r. ([7]). ), ( 4 ) Inne nazwy spotykane w literaturze to m.in. mediana geometryczna, mediana L 1 lub medianocentrum. ( 5 ) Naukowiec ten jest bardziej znany jako Andrew Vazsonyi. Stało się tak na skutek zmiany nazwiska, której dokonał on w 1938 r. z obawy przed prześladowaniami, jakie wówczas spotykały na Węgrzech mieszkającą tam ludność o żydowskich korzeniach.

7 Historia problemu Webera 9 Wprawdzie autor powyższej publikacji rozpatrywał nieco uproszczoną wersję zagadnienia (1), mianowicie punkty na płaszczyźnie (n = 2), ale przedstawione fakty można uogólnić dla dowolnej przestrzeni n-wymiarowej, co poniżej czynimy. Twierdzenie 1. Jeżeli m 3 oraz n 2, to mediana Webera jest wyznaczona jednoznacznie. Dowód. Załóżmy, że co najmniej trzy spośród punktów X 1,X 2,...,X m są niewspółliniowe. Ponieważ izometria, jak np. przesunięcie równoległe, zachowuje wzajemne położenie punktów X j, zatem możemy przyjąć bez zmniejszania ogólności, że punkt minimalizujący odległość od punktów X j = (x 1j,x 2j,...,x nj ), j =1, 2,...,m znajduje się w początku układu współrzędnych (gdyż dokonując izometrycznych przekształceń układu punktów X 1,X 2,...,X m, np. translacji czy rotacji, możemy taką pozycję uzyskać mediana Webera jest bowiem afinicznie niezmiennicza). Załóżmy, że żaden z punktów X 1,X 2,...,X m nie pokrywa się z rzeczonym początkiem układu współrzędnych. Niech ( n (3) f(a 1,a 2,...,a n )= (x ij a i ) 2) 1 2 będzie sumą euklidesowych odległości punktu A =(a 1,a 2,...,a n ) Ê n od punktów X 1,X 2,...,X m. Wówczas dla dowolnego punktu (z,0,...,0) Ê n mamy ϕ(z) def = f(z,0,...,0) = i=1 (( (x 1j z) 2 + a pierwsza pochodna tej funkcji dϕ(z) (( (4) = (z x 1j ) (x 1j z) 2 + dz n i=2 n i=2 x 2 ij x 2 ij ) 1 2 ), ) 1 2 ). Wobec założenia, pochodna ta musi osiągać wartość 0 dla z = 0. Ponadto druga pochodna funkcji ϕ(z) dana jest wzorem: (5) d 2 ϕ(z) dz 2 = ( n i=2 x 2 1j )(( (x 1j z) 2 + n i=2 x 2 ij ) 3 2 ). Tym samym druga pochodna funkcji ϕ(z) przyjmuje wyłącznie wartości dodatnie (wyrażenie w potędze ułamkowej jest sześcianem odległości, czyli liczbą dodatnią), a zatem innego ekstremum oprócz początku układu nie ma.

8 10 A. Młodak Jeżeli zaś rozpatrywanym punktem jest jeden z punktów X 1, X 2,..., X m, np. X 1,to (( n ) 1 ) ϕ(z) = z + (x 1j z) i pochodne są postaci: a) lewostronna: dϕ(z) dz b) prawostronna: dϕ(z) dz = 1+ =1+ j=2 i=2 (( (z x 1j ) (x 1j z) 2 + j=2 (( (z x 1j ) (x 1j z) 2 + j=2 x 2 ij n i=2 n i=2 x 2 ij x 2 ij ) 1 2 ), ) 1 2 ). Drugie pochodne funkcji ϕ(z) na obu półosiach przyjmują również wartości dodatnie, natomiast pierwsza pochodna lewostronna tejże funkcji osiąga w punkcie z =0wartość 1, zaś prawostronna 1. Wobec tego funkcja ϕ(z) posiada tylko to jedno, ostre minimum. Tym samym dowód twierdzenia został zakończony. Twierdzenie 2. Jeżeli w przestrzeni Ê n ustalono pewien kierunek, P jest medianą Webera dla układu punktów X 1,X 2,...,X m różną od każdego z nich, zaś α j jest kątem, jaki tworzy wektor PX j z tym ustalonym kierunkiem, j =1, 2,...,m, to cos α j =0. Dowód. Wykorzystamy podejście zastosowane w dowodzie twierdzenia 1. Jeśli P spełnia założenia twierdzenia 2. oraz układ punktów X 1, X 2,..., X m został przesunięty równolegle lub obrócony w taki sposób, że P znajduje się w środku układu współrzędnych, to pierwsza pochodna funkcji celu (3) dla (z,0,...,0) Ê n (a więc postaci (4)) musi się zerować przy z = 0. Niech ρ j będzie długością wektora PX j,zaśθ j kątem pomiędzy tym wektorem a osią odpowiadającą pierwszej współrzędnej punktu w rozpatrywanej przestrzeni. Wobec tego x 1j = ρ j cos θ j, j =1, 2,...,m.Zatem z (4) wnioskujemy, że (( n (6) 0 = x 1j x 2 1j + ) 1 ) x 2 2 ϱ j cos θ j ij = = cos θ j. ϱ j i=2 Ponieważ ani numer wybranej współrzędnej, ani położenie osi nie zmniejszają ogólności rozważań, zatem twierdzenie zostało udowodnione.

9 Historia problemu Webera 11 W przypadku układu punktów na płaszczyźnie można udowodnić więcej, a mianowicie, że również (zachowując założenia i oznaczenia z twierdzenia 2.) sin α j =0. W tym celu w dowodzie twierdzenia 2. kładziemy n =2,arozumowanie przeprowadzamy ze względu na rzędne, tzn. rozważamy sumę odległości punktu (0,z) Ê n od punktów X 1,X 2,...,X m. Wówczas wobec faktu( 6 ), że x 2j = ρ j sin θ j, j =1, 2,...,m otrzymujemy 0= ( x 2j (x 2 1j + x 2 ) m 2j ) 1 2 = ϱ j sin θ j ϱ j = sin θ j. Z twierdzenia 2. wynika bardzo ciekawy wniosek. Otóż, jeżeli zmienimy układ punktów X 1, X 2,..., X m w ten sposób, iż pewien punkt X j zastąpimy X j, leżącym na półprostej PX j iróżnymodp to położenie punktu P nie ulegnie zmianie. Niech bowiem ρ j oznacza długość odcinka PX j.wówczas kąt pomiędzy wektorem PX j oraz osią odpowiadającą pierwszej współrzędnej w Ê n pozostanie bez zmian, a zatem wartość pochodnej funkcji celu (por. (6)) dla układu punktów X 1, X 2,..., X j 1, X j, X j+1,..., X m w początku układu wyniesie również 0, co przy dodatniości drugiej pochodnej (por. (5)) daje nam wniosek, że P jest również medianą Webera i dla tego zmodyfikowanego układu punktów. Tak więc, np. obierając w trójkącie ABC (rys. 2.) punkt A należący do odcinka AP iróżnyodp,stwierdzamy na mocy powyższego rozumowania, że punktem Torricellego trójkąta A BC jest również ów punkt P. W ostatniej części artykułu wykażemy, że własność ta, podobnie jak jednoznaczność mediany Webera, przenosi się na dowolną przestrzeń metryczną. Oprócz badania własności mediany Webera z powodu jej licznych zastosowań w statystyce (np. badanie zróżnicowania obiektów na danym obszarze i w ustalonej dziedzinie) oraz ekonomii konieczne stało się podanie metod jej wyznaczania. Zadanie to okazało się bardzo trudne, o czym świadczy fakt, że znane są jak dotąd jedynie dwa algorytmy numeryczne wyznaczania owego punktu. Pierwszy podany przez J. C. Gowera w 1974 r. ([6]) opierał się na skomplikowanych meandrach fizycznej interpretacji mediany Webera. Jednak pięć lat później F. K. Bedall i H. Zimmermann ([2]) zaproponowali zgrabną metodę obliczeniową, której istotę stanowi umiejętne stosowanie rachunku różniczkowego. Wykorzystuje się w niej mianowicie funkcję celu (3) ( 6 ) Posługujemy się tutaj de facto współrzędnymi biegunowymi punktu na płaszczyźnie.

10 12 A. Młodak oraz wektor jej pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu (tzw. gradient funkcji): ( f f(a) =, f,..., f ), a 1 a 2 a n gdzie (7) f ( n ) 1 = (x ij a i ) (x ij a i ) 2 2, a i i =1, 2,...,n, i=1 a także macierz pochodnych rzędu drugiego (hesjan): ( m 1 (8) À f(a) =Éf(A) Á ( n p=1 (x pj a p ) 2 ) 1/2 gdzie Á jest macierzą identycznościową rozmiaru n n, zaśé f to macierz tego samego rozmiaru, której elementy są postaci (x hj a h )(x ij a i ) q hi f(a) = ( n p=1 (x, h,i =1, 2,...,n. pj a p ) 2 ) 3/2 Wówczas przyrost współrzędnych mediany Webera (A) =(δ(a 1 ),δ(a 2 ),...,δ(a n )) jest rozwiązaniem następującego układu równań liniowych: (9) À f(a) (A) = f(a). Postępowanie iteracyjne( 7 ) jest następujące. Wybieramy dowolny punkt startowy A =(a 1,a 2,...,a n ) przestrzeni Ê n, obliczamy pierwsze i drugie pochodne cząstkowe funkcji celu w punkcie A według wzorów (7) i (8). Jeśli wartości współrzędnych gradientu nie przekraczają przyjętego poziomu dokładności szacunku ε>0, to przyjmujemy wyjściowy wektor za rozwiązanie. W przeciwnym razie rozwiązujemy układ (9) i do odpowiednich współrzędnych punktu wyjściowego dodajemy odpowiednie wartości przyrostów, podstawiając A := A + (A). Uzyskujemy w ten sposób nowy punkt, dla którego wyznaczamy wartości gradientu oraz drugich pochodnych cząstkowych i sprawdzamy, czy wartości współrzędnych gradientu nie przekraczają przyjętego poziomu precyzji. Procedurę tę powtarzamy tak długo, aż osiągniemy zakładaną dokładność gradientu funkcji celu dla oszacowania mediany Webera. Jak zauważyliśmy w części drugiej, immanentną cechą punktu Torricellego w trójkącie jest równość kątów, jakie tworzą odcinki łączące go z wierzchołkami trójkąta, jeśli tylko wszystkie kąty tegoż trójkąta są mniejsze od 120. Powstaje zatem naturalne pytanie, czy owa własność równokątności da się uogólnić. Problem ten badali m.in. Y. S. Kupitz i H. Martini ([8]). Udowodnili oni, iż jeśli w Ê 3 punkt Torricellego dla danych czterech punktów ( 7 ) Postępowanie to wykorzystuje pewien ogólniejszy model iteracji zwany metodą Newtona Raphsona. ),

11 Historia problemu Webera 13 znajduje się wewnątrz utworzonego przez nie czworościanu, którego ściany mają wszystkie kąty płaskie mniejsze od 120, to kąty przestrzenne wyznaczone przez odcinki łączące te punkty z wierzchołkami owego czworościanu są równe. Ponadto wykazali, iż punkt Fermata Torricellego pokrywa się ze środkiem sfery opisanej na danym czworościanie lub z jego środkiem ciężkości jedynie wówczas, gdy czworościan ten jest foremny. Najbardziej ogólnie do tego zagadnienia podeszła jednak L. Dalla ([4]), rozważając n-wymiarowy sympleks w Ê n, rozpięty na afinicznie niezależnych punktach X 1,X 2,...,X n+1. Dla danego wypukłego (n 1)-wymiarowego zbioru K oraz α Ê n, α/ aff(k), autorka cytowanej pracy definiuje stożek generowany przez K owierzchołkuα jako st α K def = {α + λ(β α) :λ 0}, β K zaś kątem przestrzennym tego stożka s(k, α) nazywa stosunek (n 1)- wymiarowej miary zbioru U st α K do (n 1)-wymiarowej miary U, gdzie U oznacza powierzchnię kuli o środku α, tzn. s(k, α) =c(n) e x 2 dx, st α K gdzie to norma euklidesowa, zaś c(n) oznacza stałą zależną tylko od n. L. Dalla ([4]) udowodniła następujące twierdzenie i ciekawy wniosek płynący z jego dowodu. Twierdzenie 3. Niech S =conv{x 1,X 2,...,X n+1 } będzie n-wymiarowym sympleksem w Ê n, zaś A 0 int(s) będzie punktem Torricellego tego sympleksu. Jeśli K i =conv{x j : j i}, i =1, 2,...,n +1 są (n 1)- wymiarowymi ścianami tego sympleksu, to: a) dla n =2,3kątys(K i,a 0 ), i =1, 2,...,n+1sąrówne, b) dla n 4kątys(K i,a 0 ), i =1, 2,...,n+ 1 nie muszą być równe. Wniosek 1. Niech A 0 int(s), zaś B(A 0,r) będzie sferą opisaną na sympleksie S ośrodkua 0. Wtedy następujące stwierdzenia są równoważne: (i) A 0 jest punktem Torricellego sympleksu S, (ii) n+1 n+1 i=1 X i X j 2 =2(n +1) 2 r 2, X i X j 2 =2(n 2 1)r 2 dla każdego p =1, 2,...,n+1. (iii) n+1 i=1 i p n+1 j p A zatem własność równokątności spojrzenia z punktu Torricellego (mediany Webera) na ściany określonej figury płaskiej czy przestrzennej nie da się uogólnić na dowolny wymiar. Natomiast teza wniosku umożliwia dość łatwe wyznaczenie owego szczególnego punktu. Bez trudu bowiem obliczymy r, a następnie, rozwiązując stosowny układ równań, współrzędne mediany Webera. Jednak te rozważania mają zastosowanie tylko w sytuacji, gdy

12 14 A. Młodak m = n + 1. W najbardziej ogólnym przypadku trzeba posłużyć się obliczeniami aproksymacyjnymi. Warto zauważyć, że z wniosku 1. wynika ciekawa relacja pomiędzy promieniami sfery n 1-wymiarowej opisanej na sympleksie S ośrodkuwjego punkcie Torricellego a promieniami sfer (n 2)-wymiarowych opisanych na (n 1)-wymiarowych sympleksach będących ścianami sympleksu S, o środkach w ich punktach Torricellego. Niech r będzie promieniem takiej (n 2)- wymiarowej sfery opisanej na ścianie sympleksu S. Mamy wtedy z (ii) i (iii): n r = r 2 n 2 1. A zatem promienie odpowiednich sfer wymiaru niższego są równe. Postępując indukcyjnie wstecz aż do wymiaru 2, otrzymujemy r = r [2] n p=2 p 2 p 2 1, gdzie r [2] oznacza stosowny promień okręgu opisanego na trójkącie w Ê 2. Rozważmy kompleks składający się z wyjściowego sympleksu S traktowanego jako sympleks główny i wszystkich k-wymiarowych ścian tegoż sympleksu, 1 k n 1. Wobec powyższych wniosków, gdyby dla każdego ze ścianowych sympleksów w każdym z wymiarów 2, 3,..., n 1, istniały opisane na nich sfery odpowiednich wymiarów o środkach w stosownych punktach Torricellego, to doszlibyśmy do wniosku, że sympleksy najniższego możliwego poziomu, czyli trójkąty, muszą być przystające( 8 ). A to oznacza, iż takie sfery dla wszystkich wymiarów i wszystkich ścian istnieją tylko w przypadku sympleksów o ścianach przystających. Z drugiej strony, zachodzi też następujący lemat. Lemat 1. Niech S będzie sympleksem rozpiętym na n +1-elementowym podzbiorze zbioru {X 1,X 2,...X m }. Jeśli wszystkie kątowe parametry współrzędnych sferycznych punktów takiego podzbioru w odniesieniu do sfery (n 2)-wymiarowej opisanej na (n 1)-wymiarowej ścianie sympleksu S rozpiętego na punktach owego podzbioru i o środku w jego punkcie Torricellego są równe, to punkt Torricellego sympleksu utworzonego przez punkty Torricellego ścian pokrywa się z punktem Torricellego A 0 sympleksu S (o ile istnieje sfera opisana na tym sympleksie o środku w punkcie Torricellego sympleksu S). ( 8 ) Nietrudno przy tym zauważyć, że trójkąty te w istocie są trójkątami równobocznymi (albowiem środek okręgu opisanego pokrywa się z punktem Torricellego i kąty środkowe oparte na bokach trójkąta mają po 120 ).

13 Historia problemu Webera 15 Dowód. Załóżmy bez zmniejszania ogólności, że punkt A 0 leży w początku układu współrzędnych, zaś punkt X i należy do (n 1)-wymiarowej sfery opisanej na odpowiedniej ścianie, której środkiem jest punkt Torricellego A i =(a i1,a i2,...,a in ) tej ściany, a promieniem r. Niech t ij będą parametrami kątowymi współrzędnych sferycznych punktów ze zbioru {X 1,X 2,...,X m } należących do danej sfery (n 2)-wymiarowej, w odpowiedniej hiperpłaszczyźnie o równaniu x in = f i (x i1,x i2,...,x i(n 1) ) (przy czym f i jest funkcją liniową), i =1, 2,...,n+1, j =1, 2,...,n.Wtedymamy x i1 = a i1 + r cos t i1 cos t i2...cos t in, x i2 = a i2 + r cos t i1 cos t i2...cos t in,... x i(n 2) = a i(n 2) + r sin t i(n 2) cos t in, x i(n 1) = a i(n 1) + r sin t i(n 1). Jeśli ściany sympleksu S są przystające, to t iu = t ju dla każdego i, j = 1, 2,...,n +1, u =1, 2,...,n. Niech r m oznacza promień sfery o środku w A 0 i opisanej na sympleksie rozpiętym na punktach A 1, A 2,..., A n+1. Zatem, biorąc pod uwagę wniosek 1. oraz obliczając kwadrat różnicy n-tych składowych przy wykorzystaniu twierdzenia Pitagorasa, mamy n+1 n+1 A i A j 2 = n+1 n+1 i=1 ( n 1 i=1 k=1 n+1 n+1 ( n 1 = i=1 n+1 n+1 = i=1 (x ik x jk ) 2 +(a in a jn ) 2) (x ik x jk ) 2 +(f i (a i1,a i2,...,a i(n 1) ) k=1 ) f j (a i1,a i2,...,a i(n 1) )) 2 ( n 1 ) (x ik x jk ) 2 +(x in x jn ) 2 2(r 2 rm 2 ) k=1 =2(n +1) 2 r 2 2(n +1) 2 (r 2 r 2 m)=2(n +1) 2 r 2 m, co zgodnie z tymże wnioskiem implikuje prawdziwość naszej hipotezy. Uogólnienia i zastosowania. Przedstawimy obecnie istniejące i oryginalne uogólnienia koncepcji mediany Webera. Rozpoczniemy od generalizacji topologicznej. Zastąpmy w zagadnieniu (1) klasyczną odległość euklidesową przez metrykę d w Ê n, taką, że nierówność trójkąta d(x, Y )+d(y,z) d(x, Z), staje się równością wtedy i tylko wtedy, gdy punkty X, Y, Z są współliniowe.

14 16 A. Młodak Wówczas medianę Webera określamy jako punkt A 0 Ê n,taki,żedla każdego punktu A Ê n mamy d(a 0,X j ) d(a, X j ). Wówczas, podobnie jak w przypadku klasycznym, punkt A 0 ma następującą własność. Twierdzenie 4. Punkt A 0 jest również medianą Webera układu punktów X 1,X 2,...,X m, takiego, że dla każdego j {1, 2,...,m} punkt X j należy do półprostej A 0 Xj. Dowód. Wykażemy najpierw, że punkt A 0 jest także medianą Webera dla układu punktów X 1,X 2,...,X m, w którym punkt X j należy do odcinka A 0 X j. Istotnie, gdyby istniał punkt A taki, że d(a, X j) < d(a 0,X j), to dodając do obu stron tej nierówności d(x j,x j ) i stosując nierówność trójkąta oraz związane z nią przyjęte założenie, otrzymujemy d(a, X j ) (d(a, X j )+d(x j,x j)) < (d(a 0,X j )+d(x j,x j)) = d(a 0,X j ). To przeczy temu, że A 0 jest medianą Webera układu punktów X 1, X 2,..., X m. Przekształćmy obecnie układ punktów X 1, X 2,..., X m przez jednokładność o środku w A 0 w taki układ punktów X 1,X 2,...,X m, by każdy punkt X j leżał wewnątrz odcinka A 0 X j, j =1, 2,...,m. Z wcześniejszego spostrzeżenia wnioskujemy, że punkt A 0 jest także medianą Webera dla układu X 1,X 2,...,X m, co kończy dowód twierdzenia 4. Także i w tym ogólnym przypadku zachodzi jednoznaczność mediany Webera (poza wyjątkiem współliniowości punktów X 1, X 2,..., X m ). Przypuśćmy bowiem, że A A 0 jest również medianą Webera dla układu punktów X 1, X 2,..., X m. Wówczas istnieje takie k {1, 2,...,m}, że punkt X k nie leży na prostej AA 0. Niech punkt X k będzie położony na

15 Historia problemu Webera 17 półprostej A 0 Xk poza odcinkiem A 0X k. Wtedy punkty A, X k, X k tworzą niezdegenerowany trójkąt, czyli ma miejsce nierówność d(a, X k ) <d(a, X k)+d(x k,x k ). Przyjmując X j = X j dla j =1, 2,...,m, j k, mamy d(a, X j) < = d(a, X j )+d(x k,x k)= d(a 0,X j). d(a 0,X j )+d(x k,x k) To oznacza, że punkt A 0 nie jest medianą Webera układu punktów X 1,X 2,...,X m, wbrew twierdzeniu 4. Zauważmy, że w obu dowodach nie korzystaliśmy z faktu, że X 1, X 2,..., X m są różne i różne od A 0. Warto także nadmienić, że własność opisana w twierdzeniu 2. stanowi natomiast uzasadnienie wektorowej równości A 0 X j A 0 X j = 0. Przyjrzymy się obecnie statystycznym generalizacjom i zastosowaniom koncepcji mediany Webera. Najbardziej ogólną probabilistyczną jej postać podali P. Milasevic i G. R. Ducharme ([12]). Jeśli przez tradycyjnie oznaczymy normę euklidesową, a P miarę probabilistyczną na rozpatrywanej przestrzeni, to medianą przestrzenną określają oni wektor Θ Ê n taki, że (10) ( X Θ X )P(dX) = min ( X Y X )P(dX). Y Ê n Wykazali oni, że jeżeli miara P nie wykazuje koncentracji na prostej, to mediana przestrzenna jest jednoznaczna. Równocześnie w innej pracy (G. R. Ducharme i P. Milasevic ([5])) autorzy ci badali asymptotyczne własności jej znormalizowanej wersji. Korzystając z tej definicji można zauważyć także własność zachowywania normalnego asymptotyzmu tej mediany. R. Serfling ([17]) udowodnił bowiem twierdzenie, iż jeśli ciąg wielowymiarowych niezależnych wektorów losowych {X j },2,... jest asymptotycznie normalny z wartością oczekiwaną µ, ag jest funkcją wektorową, taką, że każda jej składowa jest funkcją rzeczywistą oraz wszystkie różniczki w punkcie µ są niezerowe, to ciąg {g(x j )},2,... jest asymptotycznie normalny z wartością oczekiwaną g(µ). Ponieważ mediana Webera według definicji (10) spełnia założenia tego twierdzenia, zatem mediany Webera rozpatrywanych zmiennych są asymptotycznie normalne,

16 18 A. Młodak a wartość oczekiwana ich rozkładu granicznego to mediana Webera z wartości oczekiwanej µ. Ciekawy i czysto statystyczny wynik osiągnął S. Lardjane ([9]). Definiując przez M = {1, 2,...,m} badaną populację jednostek statystycznych (m >1), a x rozpatrywaną zmienną na M zwartościamiwê n,rozważa się funkcję { 0 jeśli u =0, ψ(u) = u u jeśli u 0, zwaną wielowymiarową funkcją znaków. Niech Ψ x (y) = i N ψ(y x i ) oraz f x (y) = δ(x i y), i N przy czym δ jest indykatorem zbioru {0} (tzn. δ(x) = 1, gdy x = 0 oraz δ(x) = 0 w przeciwnym razie). Funkcja f x jest w istocie dystrybuantą częstości zmiennej x. Autor cytowanej pracy wykazał, że punkt µ Ê n jest medianą Webera wtedy i tylko wtedy, gdy Ψ x (µ) f x (µ). Medina Webera jest w statystyce dobrym narzędziem normalizacji cech. Niech zatem punkty X 1,X 2,...,X m Ê n reprezentują obiekty (np. jednostki przestrzenne) opisane za pomocą n cech statystycznych, zaś Θ = (θ 1,θ 2,...,θ n ) będzie medianą Webera rozpatrywanego układu n cech. J. Lira i in. ([10]) proponują następującą ich normalizację: x ij θ j z ij := 1, 4826 mãd(c j ) i = 1, 2,...,m, j = 1, 2,...,n,gdziemãd(C j ) to medianowe odchylenie bezwzględne, w którym, zamiast odległości cech od mediany rozumianej standardowo, bada się ich odległości w stosunku do wektora Webera, tzn. mãd(c j )=med i=1,2,...,m x ij θ j. Rozkład zestandaryzowanych w ten sposób zmiennych jest zbliżony do rozkładu o zerowej wartości oczekiwanej i odchyleniu standardowym równym 1. Probabilistyczną przesłankę przemawiającą za stosowaniem stałej 1,4826 (równej w przybliżeniu 1/(ϕ 1 (3/4)), gdzie ϕ to dystrybuanta rozkładu normalnego o wartości oczekiwanej 0 i wariancji 1) stanowi fakt, że jeśli X 1, X 2,..., X k są niezależnymi zmiennymi losowymi o jednakowym rozkładzie normalnym z wartością oczekiwaną µ iwariancjąσ 2 (σ>0), to E(1, 4826 mad(x 1,X 2,...,X k )) σ, dla dostatecznie dużych k, cozapewnia asymptotyczną zgodność tak skorygowanego medianowego odchylenia bezwzględnego z odchyleniem standardowym próby. Wykorzystując zapre-

17 Historia problemu Webera 19 zentowaną normalizację można konstruować taksonomiczne mierniki rozwojowe (zob. np. A. Młodak ([13], [14])). D. L. Vandev ([19]) rozważał uciętą medianę Webera, tzn.taką,żedla pewnego ustalonego 1 k m funkcja celu (1) jest sumą nie wszystkich m, ale tylko k najmniejszych odległości euklidesowych. A. Zachos i G. Zouzoulas ([21]) badali także problem odwrotny w stosunku do zagadnienia Webera, polegający na wyznaczeniu punktów źródłowych mając dany punkt będący tą medianą oraz jego odległości od danych punktów i pewne ich wagi. Pojawiło się też jeszcze inne uogólnienie pojęcia mediany Webera, tzw. mediana Oja (np. H. Oja ([16]), G. Aloupis ([1])). Zakładając, że m n, dla dowolnego punktu Θ Ê n konstruuje się mianowicie sympleks rozpięty na punkcie Θ oraz dowolnych n spośród punktów X 1,X 2,...,X m. Następnie sumuje się objętości wszystkich takich sympleksów. Wielkość ta nazywana bywa głębią Oja punktu Θ. Punkt Θ Ê n, dla którego owa suma okazuje się najmniejsza, jest właśnie medianą Oja. Na przykład dla trzech danych punktów (p. rys. 4) medianą Oja będzie taki punkt Θ, że suma pól trójkątów S 1, S 2, S 3 osiąga minimum. Rys. 4. W odróżnieniu od mediany Webera, mediana Oja nie zawsze jest wyznaczona jednoznacznie. Tak jest i w powyższym szczególnym przypadku. Do innych ciekawych wyników powstałych wokół rozpatrywanego pojęcia należy zaliczyć także pracę H. Martiniego, K. J. Swanepoela i G. Weissa ([11]), którzy badali właściwości punktu Fermata Torricellego w wielo-

18 20 A. Młodak wymiarowych rzeczywistych przestrzeniach unormowanych (zwanych także przestrzeniami Minkowskiego). Widzimy więc, że mediana Webera, to istotne bardzo efektywne narzędzie statystyczno-ekonometryczne o wszechstronnych zastosowaniach. Można przypuszczać, że badania nad własnościami i metodami wyznaczania zarówno jej samej, jak i jej matematycznych krewniaków w najbliższych latach będą rozwijać się jeszcze intensywniej. Literatura [1] Aloupis G. (2001), On Computing Geometric Estimators of Location, (A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science), School of Computer Science, McGill University, Montreal, Canada (maszynopis), tekst dostępny w Internecie pod następującym adresem: /http:zSzzSzcgm.cs.mcgill.cazSz athenszszg A thesis.pdf/aloupis01comput ing.pdf. [2] Bedall F. K., Zimmerman H. (1979), The mediancentre, Applied Statistics, vol. 23, str [3] Bogomolny A. (2001), The Fermat Point and Generalizations, point.shtml. [4] Dalla L. (2001), A note on the Fermat Torricelli point of a d-simplex, Journal of Geometry, vol. 70, str [5] Ducharme G. R., Milasevic P. (1987), Spatial median and directional data, Biometrika, vol. 74, str [6] Gower J. C. (1974), The mediancentre, Applied Statistics, vol. 23, str [7] Haldane J. B. S. (1948), Note on the median of a multivariate distribution, Biometrika, vol. 35, str [8] Kupitz Y. S., Martini H. (1994), The Fermat Torricelli point and the isosceles tetrahedra, Journal of Geometry, vol. 49, str [9] Lardjane S. (2008), Spatial median estimation in complex surveys, Institute of Biomathematics and Biometry, Helmholtz Center Munich, German Research Center for Environmental Health, Neuherberg (preprint), lardjane/articles-web/spatmed-web.pdf. [10] Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, [w:] J. Paradysz (red.) Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, str [11] Martini H., Swanepoel K. J., Weiss G. (2002), The Fermat Toricelli Problems in Normed Planes and Spaces, Journal of Optimization Theory and Applications, vol. 115, str [12] Milasevic P., Ducharme G. R. (1987), Uniqueness of the Spatial Median, The Annals of Statistics, vol. 15, nr 3, str [13] Młodak A. (2002), Taksonomiczne mierniki przestrzennego zróżnicowania rynku pracy. Wiadomości Statystyczne, R. XLVII, nr 4, str [14] Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji DIFIN, Warszawa. [15] Młodak A. (2007), Punkt Torricellego, Matematyka, R. LX, nr 8 (334), str

19 Historia problemu Webera 21 [16] Oja H. (1983), Descriptive statistics for multivariate distributions, Statistical Probability Letters, vol 1., str [17] Serfling R. (1991), Twierdzenia graniczne statystyki matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. [18] Steinhaus H. (1989), Kalejdoskop matematyczny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. [19] Vandev D. L. (2002), Computing of Trimmed L 1 Median, Laboratory of Computer Stochastics, Institute of Mathematics, Bulgarian Academy of Sciences, unisofia.bg/fmi/statist/personal/vandev/papers/aspap.pdf. [20] Weiszfeld E. (1937), Sur le point pour lequel les sommes des distances de n points donné et minimum, Tahoku Mathematical Journal, vol. 34, str [21] Zachos A., Zouzoulas G. (2009), The weighted Fermat Torricelli problem for tetrahedral and an inverse problem, Journal of Mathematical Analysis and Applications, vol. 353, str Andrzej Młodak Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu pl. J. Kilińskiego KALISZ, Poland History of the Weber problem Abstract. The paper is devoted to a problem, which is commonly known as a construction of the Weber median. A point in Ê n, such that the sum of its Euclidean distances from the m given points in this space achieves its minimum, has to be found. We present the history of research concerning this question, starting from the simplest form of it, i.e. the minimization of sum of distances from the vertices of triangle, which was investigated in the 17 th and 18 th centuries and finishing at the modern results in this matter and its further generalizations. We indicate also possibilities of its applications in statistics and econometrics. Keywords: Fermat Torricelli point, Weber median. (wpłynęło 5 maja 2007 r.)

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12

Analiza matematyczna II (skrypt wykładu) Wydział MIiM UW, 2011/12 Analiza matematyczna II (skrypt wykładu Wydział MIiM UW, 2011/12 wersja z dnia: 16 maja 2014 Spis treści 1 Ciągłość funkcji wielu zmiennych 1 1.1 Topologia w R n. Zbiory otwarte, domknięte i zwarte.............

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia

Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Rok akademicki 2008/2009 Praca Dyplomowa Inżynierska Michał Przyłuski Optymalizacja wypukła: wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA

INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA INSTYTUT MATEMATYCZNY UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Tadeusz Pytlik ANALIZA FUNKCJONALNA Wrocław 2 Wstęp Analiza funkcjonalna, to dziedzina matematyki, która już od początku lat 3-tych, gdy powstawała, była

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony

Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Autorzy: R. Kusztelak J. Stańdo K. Szumigaj Zbiór zadań z matematyki zakres rozszerzony Recenzenci: T. Ratusiński J. Guncaga Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE. Jerzy Ombach. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Wprowadzenie do metod probabilistycznych wspomagane komputerowo MAPLE Jerzy Ombach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006 Rada Naukowa Zdzisława Zacłona, Leszek Rudnicki, Jarosław Frączek, Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych

Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Matematyka Praca magisterska Zastosowanie metody Monte Carlo w wycenie opcji finansowych Marek Śmieja Promotor: dr hab. Armen Edigarian Kraków,

Bardziej szczegółowo

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Zwardoń, 5 19 czerwca 005 Dom wczasowy Zgoda, Zwardoń 45 A 34-373 ZWARDOŃ tel. 0-33-8646-38 Kadra: Jerzy

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI

ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI INSTYTUT G E O G R A F I I POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACE GEOGRAFICZNE Nr 92 TERESA CZYŹ ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY CZYNNIKOWEJ DO BADANIA EKONOMICZNE] STRUKTURY REGIONALNEJ POLSKI WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo

Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Matematyka stosowana Symulacje stochastyczne i metody Monte Carlo Wojciech NIEMIRO wniem@mimuw.edu.pl http://adres.strony1.www Uniwersytet Warszawski, 2013 Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji

Bardziej szczegółowo

Elementy narzędziowni matematycznej

Elementy narzędziowni matematycznej Rozdział 1 Elementy narzędziowni matematycznej 1.1. Przekształcanie równań Równanie, w uproszczeniu, to dwa wyrażenia matematyczne połączone znakiem równości. Czyli w równaniu mamy dwie strony, lewą L

Bardziej szczegółowo

Analiza Portfelowa i Rynki Kapitałowe 1

Analiza Portfelowa i Rynki Kapitałowe 1 Matematyka stosowana Analiza Portfelowa i Rynki Kapitałowe 1 Piotr Mormul mormul@mimuw.edu.pl Mariusz Baryło mbarylo@mimuw.edu.pl Uniwersytet Warszawski, 01 Streszczenie. Wersja internetowa wykładu: http://mst.mimuw.edu.pl/lecture.php?lecture=pk1

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2010 Nr 4 (48) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Ewa Drabik O matematycznym modelowaniu zjawisk gospodarczych i interakcji społecznych...

Bardziej szczegółowo

Chaotyczne liniowe układy dynamiczne: teoria i zastosowania

Chaotyczne liniowe układy dynamiczne: teoria i zastosowania ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XLI(2005) Jacek Banasiak(Durban, Łódź) Chaotyczne liniowe układy dynamiczne: teoria i zastosowania 1. Wstęp. W potocznym

Bardziej szczegółowo

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych

Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki kierunek: informatyka Grzegorz Świderski Metoda pseudospektralna dla stochastycznych równań różniczkowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań maturalnych z matematyki

Zbiór zadań maturalnych z matematyki Zbiór zadań maturalnych z matematyki Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 0 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS

Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Karol Kański Nr albumu: 248362 Optymalizacja systemu rekomendacyjnego na podstawie bazy USOS Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1.

KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Wymagania podstawowe (zawierają wymagania konieczne); Wymagania dopełniające (zawierają wymagania rozszerzające); Wymagania wykraczające. KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA (podstawowy) klasa 1. Prace klasowe

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ

MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ MATEMATYKA dla studentów kierunku Zarządzanie i Marketing ZBIGNIEW BARTOSIEWICZ DOROTA MOZYRSKA EWA PAWŁUSZEWICZ Wrzesień 1998 2 Spis treści Wstęp 7 1 Podstawy 9 1.1 Elementy logiki............................

Bardziej szczegółowo

Topologia form strukturalnych

Topologia form strukturalnych Romuald Tarczewski Topologia form strukturalnych Naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2011 Recenzenci

Bardziej szczegółowo

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI MATERIAŁY POMOCNICZE DO REALIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ALEKSANDER RYBSKI NOWY SĄCZ - 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych

Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych Autoreferat pracy doktorskiej Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych mgr inż. Szymon Łukasik Zaoczne Studia Doktoranckie Informatyka w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZASTOSOWANIA TEORII KOPUŁ W FINANSACH. SYMULACJE MONTE CARLO Szkic

WYBRANE ZASTOSOWANIA TEORII KOPUŁ W FINANSACH. SYMULACJE MONTE CARLO Szkic WYBRANE ZASTOSOWANIA TEORII KOPUŁ W FINANSACH. SYMULACJE MONTE CARLO Szkic Ryszard Kutner Zakład Dydaktyki Fizyki, Instytut Fizyki Doswiadczalnej Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja

Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja INSTYTUT MATEMATYCZNY POLSKIEJ AKADEMII NAUK Impulsowe portfele inwestycyjne: modelowanie rynku, zabezpieczanie, optymalizacja Jan Palczewski Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Łukasza

Bardziej szczegółowo

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych

Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Praca magisterska Nieparametryczne estymatory jądrowe regresji w zastosowaniach ekonomicznych Anna Węgrzynkiewicz Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Modelowanie

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

Oszacowania błędów estymatorów stosowanych w markowowskich metodach Monte Carlo

Oszacowania błędów estymatorów stosowanych w markowowskich metodach Monte Carlo Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Błażej Miasojedow Oszacowania błędów estymatorów stosowanych w markowowskich metodach Monte Carlo rozprawa doktorska Promotor rozprawy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania (potok funkcyjny)

Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Wstęp do programowania (potok funkcyjny) Marcin Kubica 2010/2011 Spis treści Wstęp 5 Podstawy języka programowania 14 Dekompozycja problemu, weryfikacja rozwiązania 29 Struktury danych 37 Moduły 60 Procedury

Bardziej szczegółowo

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 GRADACYJNA ANALIZA DANYCH IDEA I PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY

PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI IV ETAP EDUKACYJNY ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Maria Zioło Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW

USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 1 2008 Bogusław GUZIK* USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW W artykule opisano metodę ustalania

Bardziej szczegółowo