KONCEPCJA MODELU MAKROEKONOMICZNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA MODELU MAKROEKONOMICZNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Transkrypt

1 Nr 2(81) Rynek Energii Str. 17 KONCEPCJA MODELU MAKROEKONOMICZNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Franciszek Buchta Słowa kluczowe: makroekonomia, rynek, bezpieczeństwo, elektroenergetyka Streszczenie. Miedzy makroekonomią i rynkiem energii elektrycznej istnieje dużo wzajemnych współzależności. Rozwój gospodarczy uzależniony jest od konkurencyjności produktów na rynku globalnym a ta zależy w sposób istotny od kosztów produkcji, w tym kosztów energii elektrycznej. Rozwój gospodarczy wpływa na warunki rozwoju rynku energii elektrycznej głównie poprzez zapotrzebowanie na energię elektryczną ale także poprzez efektywność energetyczną stosowanych technologii produkcji. Poziom efektywności energetycznej zależy od cen energii elektrycznej, im są wyższe tym istnieje większa determinacja do jej poprawy. Funkcjonowanie gospodarki i rynku energii elektrycznej jest zatem wzajemnie powiązane. Niezwykle ważne z ekonomicznego punktu widzenia staje się zatem zbadanie tych wzajemnych zależności. W artykule krótko zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z modelem makroekonomicznym, przedstawiono podstawowe współzależności w makroekonomicznym modelu rynku energii elektrycznej, podano główne założenia jego budowy i uzyskane wyniki symulacji scenariuszy rozwoju technologii energetycznych w warunkach polskich do 2020 r. 1. WSTĘP Model makroekonomiczny stanowi jedno z podstawowych pojęć makroekonomii i oznacza uproszczone opisy zachowań i wzajemnych interakcji zachodzących w rzeczywistości gospodarczej, w sposób uproszczony odwzorowuje zachodzące procesy ekonomiczne. Makroekonomia jest działem ekonomii zajmującym się badaniem sposobu działania gospodarki jako całości; zajmuje się badaniem współzależności między takimi wielkościami gospodarczymi (agregatami) jak: dochód narodowy, konsumpcja, inwestycje, oszczędności, poziom cen, budżet, podaż pieniądza, bilans płatniczy, itp. Proponowany w niniejszym artykule model makroekonomiczny rynku energii elektrycznej opisuje w sposób uproszczony zachowania i wzajemne interakcje pomiędzy podstawowymi wielkościami makroekonomicznymi, takimi jak: PKB, rentowność gospodarki, inflacja, siła nabywcza społeczeństwa, inwestycje a scenariuszami rozwoju technologii wytwarzania energii elektrycznej oraz rozwoju sieci, skutkującymi zróżnicowanymi cenami energii elektrycznej. W modelu makroekonomicznym rynku energii elektrycznej istotną rolę odgrywa pojęcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego dostarczania energii elektrycznej odbiorcom. Utrata bezpieczeństwa elektroenergetycznego w warunkach rynkowych nie będzie bowiem oznaczać braku energii elektrycznej (deficytu) wynikającego z braku zasobów energetycznych a raczej z utraty bezpieczeństwa ekonomicznego tak podmiotów energetycznych jak i w innych gałęziach gospodarki narodowej, spowodowanego pogorszeniem jakości dostaw a przede wszystkim wzrostem ceny energii elektrycznej powyżej wartości, która ukształtowałaby się na w pełni konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. Rynek energii elektrycznej wymusza ekonomiczną efektywność działania podmiotów w nim uczestniczących. Żadne arbitralne zasady czy nakazy administracyjne nie są bardziej skuteczne od rozwiązań rynkowych. Zagrożeniem utraty bezpieczeństwa elektroenergetycznego są jednak zasady działania rynku, które nie odzwierciedlają wszystkich kosztów energii elektrycznej: od pozyskania paliw, poprzez wytworzenie energii elektrycznej, jej przesył i dystrybucję aż do jej zużycia w urządzeniach odbiorczych, które przetwarzają energię elektryczną na energię użytkową. Brak odzwierciedlenia wszystkich tych kosztów bądź błędne ich odwzorowanie sprawia, że mechanizmy rynkowe działają jedynie w zawężonym zakresie, co może prowadzić do ukierunkowania rozwoju wytwarzania energii elektrycznej i rozwoju sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnych na rozwiązania nieefektywne ekonomicznie, przynoszące w horyzontach wieloletnich nowe stranded costs. Miarą utraty bezpieczeństwa elektroenergetycznego w horyzoncie długookresowym może być zmniejszenie rentowności poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej, ogólnie zmniejszenie PKB, a także zmniejszenie siły nabywczej społeczeństwa w wyniku zwiększenia cen energii elektrycznej w porównaniu do cen ukształtowanych na w pełni konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, zapewniającym uzyskanie cen najmniejszych przy racjonalnym poziomie zagrożenia utratą bezpieczeństwa elektroenergetycznego.

2 Str. 18 Rynek Energii Nr 2(81) PODSTAWOWE WSPÓŁZALEŻNOŚCI W MAKROEKONOMICZNYM MODELU Projektowany model makroekonomiczny rynku energii elektrycznej będzie umożliwiać określenie wpływu zmian ceny energii elektrycznej na tempo rozwoju gospodarczego Polski i odwrotnie wpływu zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną, związanej z tempem rozwoju gospodarczego na zmiany ceny tej energii. Przewiduje się opracowanie modelu w postaci arkusza kalkulacyjnego Excel w okresie do 2020 r. obejmującego następujący łańcuch zależności makroekonomicznych: 1. Elementem wejściowym do modelu są ceny energii elektrycznej wynikające z możliwych scenariuszy rozwoju technologii energetycznych w warunkach polskich. Przewiduje się opracowanie trzech scenariuszy: scenariusz innowacyjny, scenariusz kontynuacji (węglowy) oraz scenariusz importowy. Odniesieniem będzie scenariusz innowacyjny. Scenariusze zostaną opracowanew sposób zapewniający spełnienie wymogów UE w zakresie udziału energetyki odnawialnejw trzech rynkach (energii elektrycznej, ciepłai paliw transportowych) oraz zapewniający obniżenie emisji CO 2 zgodnie z wytycznymi Pakietu Energetycznego 3x20. Wstępna analiza wyników symulacji skutków rozwoju różnych technologii energetycznych z uwzględnieniem wymagań UE wskazuje na spodziewany do 2020 r. wzrost cen energii elektrycznej. W zakresie tej zależności znajduje się także wpływ zapotrzebowania na energię elektryczną na zmiany jej ceny spowodowane zmianami tempa rozwoju różnych technologii energetycznych. 2. Ceny energii elektrycznej w poszczególnych scenariuszach rozwoju technologii energetycznych będą wpływać na koszty produkcji w różnych gałęziach gospodarki. Analizą zostaną objęte przede wszystkim najbardziej energochłonne gałęzie gospodarki. Wzrost cen energii elektrycznej niekoniecznie bezpośrednio przełoży się na wzrost cen produktów finalnych. Część zwiększonych kosztów producenci mogą przejąć na siebie zmniejszając swoją rentowność, produkcja niektórych wyrobów może się stać nieopłacalna. Odpowiedzią producentów na zwiększenie się ceny energii elektrycznej będą także działania proefektywnościowe użytkowania energii elektrycznej (zmniejszenie elektrochłonności). W tym zakresie przewiduje się wykonanie rozpoznania potencjału działań proefektywnościowych użytkowania energii elektrycznej a następnie jego uwzględnienie w postaci wariantowej w scenariuszu odpowiedzi odbiorców na wzrost ceny energii elektrycznej. Również w postaci wariantowej zostaną przyjęte stopnie zmniejszenia rentowności produktów (przyjęcie przez odbiorców skutków wzrostu ceny energii elektrycznej). W scenariuszach odpowiedzi odbiorców na wzrost ceny energii elektrycznej uwzględniona zostanie także spodziewana ich reakcja w różnych okresach: początkowo oszczędności w użytkowaniu energii elektrycznej, następnie inwestycje na rzecz zmniejszenia elektrochłonności i w końcu zmiana struktury gospodarki na bardziej nowoczesną (mniej energochłonną). 3. Na podstawie wzrostu cen wyrobów, z uwzględnieniem działań proefektywnościowych użytkowania energii elektrycznej, zostanie określony wzrost inflacji. Uwzględnione zostanie także powiązanie między wzrostem ceny energii elektrycznej a wzrostem ceny węgla i ogólnie paliw, co będzie prowadziło do dalszego wzrostu kosztów produkcji energii elektrycznej oraz innych produktów i tym samym do dalszego wzrostu inflacji. 4. Na podstawie wzrostu inflacji określony zostanie spodziewany wzrost stóp procentowych. W tym zakresie przewiduje się analizę dotychczasowych reakcji Rady Polityki Pieniężnej NBP na wzrost poziomu inflacji i oszacowanie na tej podstawie spodziewanego wzrostu stóp procentowych. Rosnące stopy procentowe powodują wzrost kosztów pozyskania kapitału i większe wymagania odnośnie opłacalności inwestycji. Wyeliminowane zostaną inwestycje o mniejszej wartości bieżącej netto. Spowoduje to zahamowanie inwestycji i spadek tempa rozwoju gospodarczego. W tym zakresie proponuje się również określenie wpływu cen energii elektrycznej na udział kosztu energii elektrycznej w wydatkach gospodarstw domowych. Wzrost tych kosztów prowadzi do zmniejszenia siły nabywczej społeczeństwa i następnie do zmniejszenia produkcji sprzedanej co będzie skutkowało dodatkowym spowolnieniem rozwoju gospodarczego. 3. SCENARIUSZE ROZWOJU RÓŻNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH Dla potrzeb symulacji współzależności makroekonomicznych rynku energii elektrycznej proponuje się przyjęcie następujących założeń: 1. Przyrosty roczne rynków końcowych: - energia elektryczna: 2%, - ciepło: 0%,

3 Nr 2(81) Rynek Energii Str paliwa transportowe: 3%. 2. Stały roczny wzrost sprawności produkcji energii elektrycznej w elektrowniach systemowych konwencjonalnych: od 37,2% w roku 2008 do 40%w roku Stały roczny wzrost udziału gazu ziemnego w ciepłownictwie: od 23% w roku 2008 do 40% w roku 2020 oraz udziału oleju opałowego: od 15% w roku 2008 do 20% w roku Produkcja 1 GJ ciepła (w energii pierwotnej)z węgla powoduje emisję 98 kg CO 2, natomiast z gazu ziemnego - 56 kg CO 2. Założenia do scenariusza innowacyjnego. 1. Udział energii odnawialnej w trzech rynkach: 15%, przy czym: - udział w energii elektrycznej: 20%, - udział w cieple: 15,4%. 2. Udział produkcji energii elektrycznej żółtej : 5%. 3. Udział produkcji energii elektrycznej czerwonej : 25%. 4. Potencjał energetyki wiatrowej: 5000 MWi 8,5 TWh rocznie. 5. Eksport energii elektrycznej na stałym poziomie w okresie analizy: 5,3 TWh. 6. Wskaźnik strat energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej na stałym poziomie w okresie analizy: 13%. Założenia do scenariusza kontynuacji I różnice w stosunku do scenariusza innowacyjnego. 1. Udział energii odnawialnej w trzech rynkach: 15%, przy czym: - udział w energii elektrycznej: 12,9%, - udział w cieple: 21,3%. 2. Udział produkcji energii elektrycznej żółtej : 3,5%. 3. Udział produkcji energii elektrycznej czerwonej : 23,2%. Założenia do scenariusza kontynuacji II różnice w stosunku do scenariusza innowacyjnego: 1. Udział energii odnawialnej w trzech rynkach: 8%, przy czym: - udział w energii elektrycznej: 8%, - udział w cieple: 8%. 2. Udział produkcji energii elektrycznej żółtej : 3,5%. 3. Udział produkcji energii elektrycznej czerwonej : 19%. 4. Potencjał energetyki wiatrowej: 2000 MW i 3,5 TWh rocznie. 5. Wskaźnik strat energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej na stałym poziomie w okresie analizy: 15% (rozwój dużych źródeł). 6. Potencjał rozwoju elektrociepłowni konwencjonalnych: 1000 MW. Założenia do scenariusza importowego różnice w stosunku do scenariusza innowacyjnego: 1. Udział energii odnawialnej w trzech rynkach: 15%, przy czym: - udział w energii elektrycznej: 12,9%, - udział w cieple: 21,3%. 2. Udział produkcji energii elektrycznej żółtej : 3,5%. 3. Udział produkcji energii elektrycznej czerwonej : 23,2%. 4. Import energii elektrycznej na stałym poziomie w okresie analizy: 5 TWh. 5. Wskaźnik strat energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej na stałym poziomie w okresie analizy: 15% (rozwój dużych źródeł).

4 Str. 20 Rynek Energii Nr 2(81) Głównymi założeniami scenariusza innowacyjnego, przyjętego jako scenariusza odniesienia, są: - intensyfikacja wykorzystania istniejących zdolności wytwórczych i sieci przesyłowych za pomocą mechanizmów rynkowych (przy minimalnych nakładach inwestycyjnych), - budowa 15-procentowego segmentu innowacyjnej energetyki rozproszonej (elektroenergetyki, ciepłownictwa, paliw transportowych) i wykreowanie rolnictwa energetycznego, - system zarządzania bezpieczeństwem energetycznym oparty na wykorzystaniu zdolności technologii energetycznych do odpowiedzi na sygnały rynkowe (wzrosty cen), - system regulacji ukształtowany na kosztach referencyjnych dostaw energii elektrycznej, uwzględniających pełną internalizację kosztów zewnętrznych (ekologicznych) i wartość usług systemowych (w miejsce kosztów tych usług). 4. WYBRANE WYNIKI SYMULACJI Dla oceny wpływu zmian technologicznych w sektorze elektroenergetycznym na gospodarkę krajową zbudowano model obliczeniowy umożliwiający wyznaczenie kosztów jednostkowych zaopatrzenia w energię elektryczną przeciętnego odbiorcy (zróżnicowane koszty dla poszczególnych odbiorców przyjęte na poziomie przeciętnym). Wyznaczone jednostkowe koszty zaopatrzenia w energię elektryczną uwzględniają koszt wytworzenia energii, koszty zewnętrzne (korzystania ze środowiska naturalnego), koszt związany z zapewnieniem rezerw mocy oraz koszt przesyłu energii od wytwórcy do odbiorcy. W obliczeniach wykorzystano wyniki prac z projektu [1] oraz opracowania [2]. Dane w zakresie wycofywania starych mocy wytwórczych, ich modernizacji oraz planowanych nowych bloków energetycznych przyjęto na podstawie pracy [4]. Tabela 1 Jednostkowe koszty zaopatrzenia w energię elektryczną przy przyjęciu kosztów zewnętrznych na poziomie przeciętnym Rok Koszty jednostkowe zaopatrzenia w energię elektryczną, zł/mwh Koszty energii elektrycznej odniesione do scenariusza innowacyjnego w roku 2007, % innow. kont.1 kont.2 import innow. kont.1 kont.2 import ,6 312,6 311,5 313,1 101,67 101,67 101,30 101, ,3 314,3 312,6 314,8 102,24 102,24 101,68 102, ,7 315,7 313,3 316,1 102,66 102,66 101,88 102, ,3 317,3 314,2 317,8 103,20 103,20 102,17 103, ,1 318,1 314,9 318,5 103,46 103,46 102,40 103, ,9 318,9 315,5 319,1 103,71 103,71 102,62 103, ,8 318,8 315,4 319,0 103,70 103,70 102,57 103, ,8 318,8 315,2 318,8 103,68 103,68 102,52 103, ,8 318,8 317,2 318,7 103,67 103,67 103,17 103, ,3 319,2 318,4 318,6 103,84 103,80 103,56 103, ,8 320,0 319,3 319,3 104,01 104,09 103,85 103, ,3 320,9 320,1 320,1 104,19 104,35 104,11 104,10 Jednostkowe koszty zaopatrzenia w energię elektryczną wg poziomu cen z końca 2007 r. z uwzględnieniem pełnej internalizacji kosztów na poziomie przeciętnym przedstawiono w tabeli 1, na poziomie maksymalnym (wariant pesymistyczny) w tabeli 2 oraz częściowo w stopniu zróżnicowanym w poszczególnych latach w tabeli 3. Należy podkreślić, że wyznaczonych jednostkowych kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną nie można bezpośrednio porównywać z ceną energii elektrycznej dla poszczególnych grup odbiorców, gdyż obejmują one także koszty zewnętrzne, których odbiorcy obecnie nie ponoszą (koszty związane z korzystaniem ze środowiska naturalnego powiązane są z emisją CO 2, przy czym obecnie dostępna jest pula bezpłatnych uprawnień do emisji, rozdzielana pomiędzy objęte systemem przedsiębiorstwa na podstawie wielkości emisji w przeszłości). Planuje się, iż po roku 2012 wytwórcy energii będą pokrywać 30% kosztów uprawnień do emisji CO 2 i stopień pokrycia tych kosztów przez wytwórców energii będzie zwiększony do 100% w roku Koszty te, bezpośrednio pokrywane przez wytwórców energii zostaną wówczas uwzględnione w cenach energii sprzedawanej odbiorcom końcowym. W takiej sytuacji do roku 2020 koszty dostawy energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy koń-

5 Nr 2(81) Rynek Energii Str. 21 cowego (koszty pokrywane przez odbiorcę końcowego) wzrosną o około 55% w stosunku do roku Koszty zaopatrzenia w energię elektryczną dla tego przypadku pokazane są w tabeli 3. Tabela 2 Jednostkowe koszty zaopatrzenia w energię elektryczną przy przyjęciu kosztów zewnętrznych na poziomie maksymalnym Rok Koszty jednostkowe zaopatrzenia w energię elektryczną, zł/mwh Koszty energii elektrycznej odniesione do scenariusza innowacyjnego w roku 2007, % innow. kont.1 kont.2 import innow. kont.1 kont.2 import ,7 372,7 371,7 372,1 100,64 100,64 100,37 100, ,2 373,2 371,7 372,6 100,77 100,77 100,37 100, ,3 374,3 372,3 373,8 101,08 101,08 100,53 100, ,8 375,8 373,1 375,2 101,48 101,48 100,75 101, ,2 376,2 373,4 375,6 101,58 101,58 100,85 101, ,5 376,5 373,8 375,9 101,68 101,68 100,93 101, ,2 376,2 373,4 375,5 101,59 101,59 100,82 101, ,8 375,8 373,0 375,2 101,49 101,49 100,72 101, ,5 375,5 374,4 374,8 101,40 101,40 101,11 101, ,5 375,8 375,5 374,7 101,12 101,49 101,40 101, ,5 376,6 376,3 375,4 100,85 101,70 101,62 101, ,4 377,3 377,1 376,1 100,58 101,89 101,82 101,58 Tabela 3 Jednostkowe koszty zaopatrzenia w energię elektryczną przy przyjęciu zróżnicowanego w poszczególnych latach poziomu internalizacji kosztów zewnętrznych Rok Koszty jednostkowe zaopatrzenia w energię elektryczną, zł/mwh Koszty energii elektrycznej odniesione do scenariusza innowacyjnego w roku 2007, % innow. kont.1 kont.2 import innow. kont.1 kont.2 import ,4 215,4 214,0 217,6 104,49 104,49 103,84 105, ,9 218,9 216,9 221,0 106,21 106,21 105,22 107, ,3 220,3 217,4 222,4 106,87 106,87 105,47 107, ,1 222,1 218,3 224,1 107,74 107,74 105,89 108, ,8 251,8 248,1 253,2 122,17 122,17 120,34 122, ,4 262,4 258,6 263,4 127,30 127,30 125,43 127, ,0 272,0 268,1 272,8 131,96 131,96 130,06 132, ,5 281,5 277,6 282,0 136,58 136,58 134,66 136, ,0 291,0 289,2 291,2 141,15 141,15 140,29 141, ,2 300,6 299,7 300,2 146,14 145,84 145,41 145, ,0 310,8 310,0 310,1 150,89 150,77 150,37 150, ,3 320,9 320,1 320,1 155,41 155,66 155,30 155,28 5. PODSUMOWANIE Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować następujące najważniejsze uwagi i wnioski: 1. Ponieważ funkcjonowanie gospodarki i rynku energii elektrycznej jest wzajemnie powiązane, niezwykle ważne z ekonomicznego punktu widzenia staje się zbadanie tych wzajemnych zależności. Koncepcja modelu makroekonomicznego rynku energii elektrycznej, zaproponowana w niniejszym artykule, jest próbą podejścia metodycznego do tego zagadnienia. 2. Proponuje się określić następujące podstawowe zależności w modelu makroekonomicznym rynku energii elektrycznej: - scenariuszowe powiązanie rozwoju technologii energetycznych z wielkością zapotrzebowania na energię elektryczną i sposobu jego pokrycia z uwzględnieniem internalizacji kosztów, - współzależność cen energii elektrycznej i rentowności gospodarki z uwzględnieniem poprawy efektywności

6 Str. 22 Rynek Energii Nr 2(81) energetycznej, - współzależność cen energii elektrycznej i poziomu inflacji, siły nabywczej społeczeństwa oraz referencyjnych stóp procentowych, wpływających na poziom inwestycji w przemyśle. 3. Uzyskane wartości kosztów jednostkowych zaopatrzenia w energię elektryczną w poszczególnych scenariuszach rozwoju technologii energetycznych pokazują, iż wpływ przemian technologicznych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w tym zakładany rozwój źródeł energetyki odnawialnej, zwłaszcza źródeł rozproszonych nie powoduje istotnego wzrostu kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną, jeśli uwzględnione zostaną koszty zewnętrzne w pełnej wysokości. Dodatkowo, koszty zaopatrzenia w energię elektryczną nie różnią się zasadniczo pomiędzy poszczególnymi scenariuszami rozwoju technologii energetycznych. LITERATURA [1] Projekt badawczy zamawiany Nr PBZ-MEiN-1/2/2006 Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju. Konsorcjum Politechnik: Gdańskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej, Gliwice, grudzień [2] Popczyk J., Kocot H., Korab R., Kucharczyk P.: Analiza porównawcza w aspekcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju dwóch scenariuszy rozwojowych systemu elektroenergetycznego: kontynuacji technologicznej i innowacyjnego w okresie do 2020 r. Gliwice, listopad 2008 (praca niepublikowana). [3] Popczyk J.: Polska sytuacja w aspekcie unijnej strategii energetycznej do 2020 roku. Rynek Energii 2008, nr 3. [4] Raport Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO 2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej. Część 1. Badania Systemowe EnergSys sp. z o.o., Warszawa CONCEPT OF THE MACROECONOMIC MODEL OF THE ELECTRIC POWER MARKET Key words: macroeconomy, market, safety, electrical power engineering Summary. There is a strong interdependence between macroeconomy and the electric power market, and economic development depends on product competitiveness on the global market, which is determined by the production costs including the energy costs. Economic development affects the conditions of the electric power market development, mainly by the electric power demand, but also by the energy effectiveness of production technologies. The level of energy effectiveness is affected by the prices of electric energy the higher they are, the stronger the determination of effectiveness improvement. Therefore, the economy and the electric power market operations are interdependent, and from the economic point of view, it is extremely important to research that independence. In the article, the main notions of the macroeconomic model have been briefly defined, and the main interdependence of the macroeconomic model of the electric power market has been presented. In addition, this paper presents the results of simulations of energy technology development scenarios for Poland until the year Franciszek Buchta, has graduated from the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland, where he was awarded the master engineer (MSc) degree (1978) and the Doctor of Science degree (1985) in power engineering. Since 1978, he has been employed by the University. Since 1990, he has also cooperated with the Polish TSO the Polish Power Grid Company. at first, as its employee, and since 1997 as employee of the consulting company, at first EPC S.A. and now Energy Management and Conservation Agency, serving the TSO as well. He has authored or co-authored several dozens of publications. Majority of them have been presented during domestic and international conferences.

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r.

Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE. Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl. Gliwice, 28 czerwca 2011 r. Politechnika Śląska Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Wypieranie CO 2 z obszaru energetyki WEK za pomocą technologii OZE/URE Paweł Kucharczyk Pawel.Kucharczyk@polsl.pl Gliwice, 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Białe certyfikaty Debata - Procesy Inwestycyjne Warszawa, 26 września 2007 r. www.ptce.pl Tomasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych. Bogdan Szymański

Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych. Bogdan Szymański Perspektywy i rozwoju polskiego rynku kolektorów słonecznych Bogdan Szymański Podłoże rozwoju rynku kolektorów Wzrost cen paliw i nośników energii Spadek cen instalacji słonecznych Wzrost świadomości ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PODSTAWOWYCH POJĘĆ. Energia pierwotna energia czerpana w postaci nieodnawialnej i odnawialnej

OBJAŚNIENIA PODSTAWOWYCH POJĘĆ. Energia pierwotna energia czerpana w postaci nieodnawialnej i odnawialnej OBJAŚNIENIA PODSTAWOWYCH POJĘĆ Energia pierwotna energia czerpana w postaci nieodnawialnej i odnawialnej Energia nieodnawialna energia chemiczna paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz energia paliw rozszczepialnych

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA GAZU ZIEMNEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Paweł Bućko Konferencja Rynek Gazu 2015, Nałęczów, 22-24 czerwca 2015 r. Plan prezentacji KATEDRA ELEKTROENERGETYKI Stan

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Debata NOWE ŹRÓDŁA ENERGII JAKA ENERGIA DLA POLSKI? EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Jan Popczyk Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013

Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013 Polskie ciepłownictwo systemowe ad 2013 Stabilne podwaliny dla przyszłego porządku ciepłowniczego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Debata : Narodowa Mapa Ciepła - Warszawa 22 listopada 2013 Struktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r.

Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zapotrzebowanie krajowego sektora energetycznego na surowce energetyczne stan obecny i perspektywy do 2050 r. Ogólnopolska Konferencja

Bardziej szczegółowo

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski

Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski Analiza systemowa gospodarki energetycznej Polski System (gr. σύστηµα systema rzecz złoŝona) - jakikolwiek obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym moŝna wyróŝnić jakieś wzajemnie powiązane dla obserwatora

Bardziej szczegółowo

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji

Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Planowane regulacje prawne dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem mikro i małych instalacji Kielce, dn. 7 marca 2014 r. 2 Wzywania stojące przed polską energetyką

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Maciej Dzikuć BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE MIAST I WSI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Dzikuć Celem artykułu jest przedstawienie postrzegania bezpieczeństwa energetycznego przez mieszkańców województwa lubuskiego. Wskazano

Bardziej szczegółowo

UNIJNE CELE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI DO 2030 ROKU

UNIJNE CELE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI DO 2030 ROKU by WARSZAWA, 4 UNIJNE CELE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI DO ROKU MACIEJ BUKOWSKI ALEKSANDER ŚNIEGOCKI WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIÓW EKONOMICZNYCH Al. JEROZOLIMSKIE

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej

Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej Wprowadzenie i prezentacja wyników do dalszej dyskusji Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC

Bardziej szczegółowo

Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski

Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A. 2010-11-15 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Czy efektywność

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r.

Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce. Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. Perspektywy rozwoju energetyki wodnej w Polsce Konferencja STREAM MAP, Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Polityka Rządu w zakresie OZE Odnawialne źródła energii w Polsce (dane historyczne) 8 7 6 5 4

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN Elementy standardu PGN na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii

Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Analiza zastosowania alternatywnych/odnawialnych źródeł energii Artykuł 6 Dyrektywy KE/91/2002 o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek promowania przez kraje członkowskie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce i Europie - wybrane zagadnienia -

Efektywność energetyczna w Polsce i Europie - wybrane zagadnienia - Efektywność energetyczna w Polsce i Europie - wybrane zagadnienia - Forum Polska Efektywna Energetycznie Wrocław, 22 lutego 2012 r. 2012-02-22 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Co to jest efektywność

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową 1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli

Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli Klaster RAZEM CIEPLEJ Spotkanie przedstawicieli 3 4 luty 2011 GIERŁOŻ prof.nzw.dr hab.inż. Krzysztof Wojdyga 1 PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w celu ograniczenia emisji CO 2 do atmosfery przez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji. Notatka Informacyjna. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Notatka Informacyjna Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 Efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki Energetycznej Polski

Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki Energetycznej Polski 1 Warszawa, 6 sierpnia 2013 Stanowisko Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w sprawie oczekiwanych kierunków aktualizacji Polityki Energetycznej Polski SPIS TREŚCI I. Zasady tworzenia Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE dr inŝ. Krystian Kurowski Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych przy Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej 1 zakłada zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? KONWERSATORIUM Henryk Kaliś Gliwice 22 luty 2011 r podatek od energii KOSZTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKA I NIEMCY. wsparcie kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT)

Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Zarządca Rozliczeń S.A. Konsekwencje rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) Krzysztof Szczęsny, Maciej Chrost, Jan Bogolubow 1 Czym były KDT-y? Zawarte w latach 90-tych przez wytwórców energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2015 r. COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI ANALIZA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI OPALANYCH GAZEM ZIEMNYM PO WPROWADZENIU ŚWIADECTW POCHODZENIA Z WYSOKOSPRAWNEJ KOGENERACJI Autor: Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii nr 6/2007) Słowa

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Ministerstwo Gospodarki Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 1 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Konferencja pn. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w rozwoju regionu ROLA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W KONTEKŚCIE KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ DOTYCZĄCEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ENERGETYCZNE DYLEMATY POLSKI Potencjał krajowych zasobów Wielkoskalowa generacja

Bardziej szczegółowo

Pakiet klimatyczny UE

Pakiet klimatyczny UE Konferencja Koalicji Klimatycznej 26 września 2008 Warszawa, Sheraton Hotel Pakiet klimatyczny UE Szansa dla innowacji czy zagrożenie dla gospodarki Bolesław Jankowski Badania Systemowe EnergSys Bolesław.jankowski@energsys.com.pl

Bardziej szczegółowo

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r.

Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową. 11 października 2012 r. Biomasa - wpływ propozycji zmian prawa na energetykę zawodową 11 października 2012 r. Aktywa Grupy TAURON Elektrownie wodne Kopalnie węgla kamiennego Obszar dystrybucyjny Grupy TAURON Farmy wiatrowe Elektrownie

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy

Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy Forum Technologii w Energetyce Spalanie biomasy Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej się gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie i wnioski AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 11 Podsumowanie i wnioski W 869.11 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK

EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII. mgr Małgorzata GÓRALCZYK EKOLOGICZNA OCENA CYKLU ŻYCIA W SEKTORZE PALIW I ENERGII mgr Małgorzata GÓRALCZYK Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pracownia Badań Strategicznych, ul. Wybickiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wstępne założenia do organizacji systemów zarządzania energią i środowiskiem wybranych gmin i starostwa woj. wielkopolskiego

Wstępne założenia do organizacji systemów zarządzania energią i środowiskiem wybranych gmin i starostwa woj. wielkopolskiego Wstępne założenia do organizacji systemów zarządzania energią i środowiskiem wybranych gmin i starostwa woj. wielkopolskiego Paulina Borowczyk V rok Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Kierunek Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych!

ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011. wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELEKTROENERGETYKA W POLSCE 2011 WYNIKI WYZWANIA ZIELONA GÓRA 18 LISTOPADA 2011 wybrane z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych! ELAEKTROENERGETYKA UE W POLSCE sytuację elektroenergetyki w Polsce wyznaczają

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha MODEL ENERGETYCZNY GMINY Ryszard Mocha PAKIET 3X20 Załącznik I do projektu dyrektywy ramowej dotyczącej promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii : w 2020 roku udział energii odnawialnej w finalnym

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego?

Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Rozwój energetyki gazowej w Polsce - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego? Adam Szurlej Jacek Kamiński Tomasz

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji zadania

Warunki realizacji zadania Nazwa zadania: Wielowariantowa koncepcja techniczno-ekonomiczna rozbudowy i modernizacji elektrociepłowni Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (warunki techniczne itp.): Przedmiotem niniejszego zadania

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Propozycje sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w ciepłownictwie

Energia odnawialna w ciepłownictwie Energia odnawialna w ciepłownictwie Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP POLEKO - Poznań 24 listopada 2011 Dyrektywa OZE W Dyrektywie tej, dla każdego kraju członkowskiego został wskazany minimalny

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? Henryk Kaliś Warszawa 31 styczeń 2013 r 2 paliwo 139 81 58 Elektrownia Systemowa 37% Ciepłownia 85% Energia elektryczna 30 kogeneracja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce

Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce Dr Andrzej Cylwik Ekonomiczne aspekty eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce 1. Perspektywa do roku 2020 W chwili obecnej dysponujemy mała liczbą sprawdzonych informacji, które dotyczą ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową

Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Wpływ energetyki wiatrowej na gospodarkę piec powodów dla których warto inwestować w energetykę wiatrową Prezentacja Ernst & Young oraz Tundra Advisory Wstęp Zapomnijmy na chwile o efekcie ekologicznym,

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Inteligentna Energetyka

Konwersatorium Inteligentna Energetyka STOWARZYSZENIE Konwersatorium Inteligentna Energetyka Autonomizacja regionów energetycznych ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA W ELEKTROENERGETYCE Porównanie energetyki WEK i EP w kontekście fundamentalnych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Optymalny Mix Energetyczny dla Polski do 2050 roku

Optymalny Mix Energetyczny dla Polski do 2050 roku Optymalny Mix Energetyczny dla Polski do 2050 roku Symulacje programem emix 1 Kongres Nowego Przemysłu Warszawa, 13.10.2014r W. Łyżwa, B. Olek, M. Wierzbowski, W. Mielczarski Instytut Elektroenergetyki,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo