KONCEPCJA MODELU MAKROEKONOMICZNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA MODELU MAKROEKONOMICZNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Transkrypt

1 Nr 2(81) Rynek Energii Str. 17 KONCEPCJA MODELU MAKROEKONOMICZNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Franciszek Buchta Słowa kluczowe: makroekonomia, rynek, bezpieczeństwo, elektroenergetyka Streszczenie. Miedzy makroekonomią i rynkiem energii elektrycznej istnieje dużo wzajemnych współzależności. Rozwój gospodarczy uzależniony jest od konkurencyjności produktów na rynku globalnym a ta zależy w sposób istotny od kosztów produkcji, w tym kosztów energii elektrycznej. Rozwój gospodarczy wpływa na warunki rozwoju rynku energii elektrycznej głównie poprzez zapotrzebowanie na energię elektryczną ale także poprzez efektywność energetyczną stosowanych technologii produkcji. Poziom efektywności energetycznej zależy od cen energii elektrycznej, im są wyższe tym istnieje większa determinacja do jej poprawy. Funkcjonowanie gospodarki i rynku energii elektrycznej jest zatem wzajemnie powiązane. Niezwykle ważne z ekonomicznego punktu widzenia staje się zatem zbadanie tych wzajemnych zależności. W artykule krótko zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z modelem makroekonomicznym, przedstawiono podstawowe współzależności w makroekonomicznym modelu rynku energii elektrycznej, podano główne założenia jego budowy i uzyskane wyniki symulacji scenariuszy rozwoju technologii energetycznych w warunkach polskich do 2020 r. 1. WSTĘP Model makroekonomiczny stanowi jedno z podstawowych pojęć makroekonomii i oznacza uproszczone opisy zachowań i wzajemnych interakcji zachodzących w rzeczywistości gospodarczej, w sposób uproszczony odwzorowuje zachodzące procesy ekonomiczne. Makroekonomia jest działem ekonomii zajmującym się badaniem sposobu działania gospodarki jako całości; zajmuje się badaniem współzależności między takimi wielkościami gospodarczymi (agregatami) jak: dochód narodowy, konsumpcja, inwestycje, oszczędności, poziom cen, budżet, podaż pieniądza, bilans płatniczy, itp. Proponowany w niniejszym artykule model makroekonomiczny rynku energii elektrycznej opisuje w sposób uproszczony zachowania i wzajemne interakcje pomiędzy podstawowymi wielkościami makroekonomicznymi, takimi jak: PKB, rentowność gospodarki, inflacja, siła nabywcza społeczeństwa, inwestycje a scenariuszami rozwoju technologii wytwarzania energii elektrycznej oraz rozwoju sieci, skutkującymi zróżnicowanymi cenami energii elektrycznej. W modelu makroekonomicznym rynku energii elektrycznej istotną rolę odgrywa pojęcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego dostarczania energii elektrycznej odbiorcom. Utrata bezpieczeństwa elektroenergetycznego w warunkach rynkowych nie będzie bowiem oznaczać braku energii elektrycznej (deficytu) wynikającego z braku zasobów energetycznych a raczej z utraty bezpieczeństwa ekonomicznego tak podmiotów energetycznych jak i w innych gałęziach gospodarki narodowej, spowodowanego pogorszeniem jakości dostaw a przede wszystkim wzrostem ceny energii elektrycznej powyżej wartości, która ukształtowałaby się na w pełni konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. Rynek energii elektrycznej wymusza ekonomiczną efektywność działania podmiotów w nim uczestniczących. Żadne arbitralne zasady czy nakazy administracyjne nie są bardziej skuteczne od rozwiązań rynkowych. Zagrożeniem utraty bezpieczeństwa elektroenergetycznego są jednak zasady działania rynku, które nie odzwierciedlają wszystkich kosztów energii elektrycznej: od pozyskania paliw, poprzez wytworzenie energii elektrycznej, jej przesył i dystrybucję aż do jej zużycia w urządzeniach odbiorczych, które przetwarzają energię elektryczną na energię użytkową. Brak odzwierciedlenia wszystkich tych kosztów bądź błędne ich odwzorowanie sprawia, że mechanizmy rynkowe działają jedynie w zawężonym zakresie, co może prowadzić do ukierunkowania rozwoju wytwarzania energii elektrycznej i rozwoju sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnych na rozwiązania nieefektywne ekonomicznie, przynoszące w horyzontach wieloletnich nowe stranded costs. Miarą utraty bezpieczeństwa elektroenergetycznego w horyzoncie długookresowym może być zmniejszenie rentowności poszczególnych gałęzi gospodarki narodowej, ogólnie zmniejszenie PKB, a także zmniejszenie siły nabywczej społeczeństwa w wyniku zwiększenia cen energii elektrycznej w porównaniu do cen ukształtowanych na w pełni konkurencyjnym rynku energii elektrycznej, zapewniającym uzyskanie cen najmniejszych przy racjonalnym poziomie zagrożenia utratą bezpieczeństwa elektroenergetycznego.

2 Str. 18 Rynek Energii Nr 2(81) PODSTAWOWE WSPÓŁZALEŻNOŚCI W MAKROEKONOMICZNYM MODELU Projektowany model makroekonomiczny rynku energii elektrycznej będzie umożliwiać określenie wpływu zmian ceny energii elektrycznej na tempo rozwoju gospodarczego Polski i odwrotnie wpływu zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną, związanej z tempem rozwoju gospodarczego na zmiany ceny tej energii. Przewiduje się opracowanie modelu w postaci arkusza kalkulacyjnego Excel w okresie do 2020 r. obejmującego następujący łańcuch zależności makroekonomicznych: 1. Elementem wejściowym do modelu są ceny energii elektrycznej wynikające z możliwych scenariuszy rozwoju technologii energetycznych w warunkach polskich. Przewiduje się opracowanie trzech scenariuszy: scenariusz innowacyjny, scenariusz kontynuacji (węglowy) oraz scenariusz importowy. Odniesieniem będzie scenariusz innowacyjny. Scenariusze zostaną opracowanew sposób zapewniający spełnienie wymogów UE w zakresie udziału energetyki odnawialnejw trzech rynkach (energii elektrycznej, ciepłai paliw transportowych) oraz zapewniający obniżenie emisji CO 2 zgodnie z wytycznymi Pakietu Energetycznego 3x20. Wstępna analiza wyników symulacji skutków rozwoju różnych technologii energetycznych z uwzględnieniem wymagań UE wskazuje na spodziewany do 2020 r. wzrost cen energii elektrycznej. W zakresie tej zależności znajduje się także wpływ zapotrzebowania na energię elektryczną na zmiany jej ceny spowodowane zmianami tempa rozwoju różnych technologii energetycznych. 2. Ceny energii elektrycznej w poszczególnych scenariuszach rozwoju technologii energetycznych będą wpływać na koszty produkcji w różnych gałęziach gospodarki. Analizą zostaną objęte przede wszystkim najbardziej energochłonne gałęzie gospodarki. Wzrost cen energii elektrycznej niekoniecznie bezpośrednio przełoży się na wzrost cen produktów finalnych. Część zwiększonych kosztów producenci mogą przejąć na siebie zmniejszając swoją rentowność, produkcja niektórych wyrobów może się stać nieopłacalna. Odpowiedzią producentów na zwiększenie się ceny energii elektrycznej będą także działania proefektywnościowe użytkowania energii elektrycznej (zmniejszenie elektrochłonności). W tym zakresie przewiduje się wykonanie rozpoznania potencjału działań proefektywnościowych użytkowania energii elektrycznej a następnie jego uwzględnienie w postaci wariantowej w scenariuszu odpowiedzi odbiorców na wzrost ceny energii elektrycznej. Również w postaci wariantowej zostaną przyjęte stopnie zmniejszenia rentowności produktów (przyjęcie przez odbiorców skutków wzrostu ceny energii elektrycznej). W scenariuszach odpowiedzi odbiorców na wzrost ceny energii elektrycznej uwzględniona zostanie także spodziewana ich reakcja w różnych okresach: początkowo oszczędności w użytkowaniu energii elektrycznej, następnie inwestycje na rzecz zmniejszenia elektrochłonności i w końcu zmiana struktury gospodarki na bardziej nowoczesną (mniej energochłonną). 3. Na podstawie wzrostu cen wyrobów, z uwzględnieniem działań proefektywnościowych użytkowania energii elektrycznej, zostanie określony wzrost inflacji. Uwzględnione zostanie także powiązanie między wzrostem ceny energii elektrycznej a wzrostem ceny węgla i ogólnie paliw, co będzie prowadziło do dalszego wzrostu kosztów produkcji energii elektrycznej oraz innych produktów i tym samym do dalszego wzrostu inflacji. 4. Na podstawie wzrostu inflacji określony zostanie spodziewany wzrost stóp procentowych. W tym zakresie przewiduje się analizę dotychczasowych reakcji Rady Polityki Pieniężnej NBP na wzrost poziomu inflacji i oszacowanie na tej podstawie spodziewanego wzrostu stóp procentowych. Rosnące stopy procentowe powodują wzrost kosztów pozyskania kapitału i większe wymagania odnośnie opłacalności inwestycji. Wyeliminowane zostaną inwestycje o mniejszej wartości bieżącej netto. Spowoduje to zahamowanie inwestycji i spadek tempa rozwoju gospodarczego. W tym zakresie proponuje się również określenie wpływu cen energii elektrycznej na udział kosztu energii elektrycznej w wydatkach gospodarstw domowych. Wzrost tych kosztów prowadzi do zmniejszenia siły nabywczej społeczeństwa i następnie do zmniejszenia produkcji sprzedanej co będzie skutkowało dodatkowym spowolnieniem rozwoju gospodarczego. 3. SCENARIUSZE ROZWOJU RÓŻNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH Dla potrzeb symulacji współzależności makroekonomicznych rynku energii elektrycznej proponuje się przyjęcie następujących założeń: 1. Przyrosty roczne rynków końcowych: - energia elektryczna: 2%, - ciepło: 0%,

3 Nr 2(81) Rynek Energii Str paliwa transportowe: 3%. 2. Stały roczny wzrost sprawności produkcji energii elektrycznej w elektrowniach systemowych konwencjonalnych: od 37,2% w roku 2008 do 40%w roku Stały roczny wzrost udziału gazu ziemnego w ciepłownictwie: od 23% w roku 2008 do 40% w roku 2020 oraz udziału oleju opałowego: od 15% w roku 2008 do 20% w roku Produkcja 1 GJ ciepła (w energii pierwotnej)z węgla powoduje emisję 98 kg CO 2, natomiast z gazu ziemnego - 56 kg CO 2. Założenia do scenariusza innowacyjnego. 1. Udział energii odnawialnej w trzech rynkach: 15%, przy czym: - udział w energii elektrycznej: 20%, - udział w cieple: 15,4%. 2. Udział produkcji energii elektrycznej żółtej : 5%. 3. Udział produkcji energii elektrycznej czerwonej : 25%. 4. Potencjał energetyki wiatrowej: 5000 MWi 8,5 TWh rocznie. 5. Eksport energii elektrycznej na stałym poziomie w okresie analizy: 5,3 TWh. 6. Wskaźnik strat energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej na stałym poziomie w okresie analizy: 13%. Założenia do scenariusza kontynuacji I różnice w stosunku do scenariusza innowacyjnego. 1. Udział energii odnawialnej w trzech rynkach: 15%, przy czym: - udział w energii elektrycznej: 12,9%, - udział w cieple: 21,3%. 2. Udział produkcji energii elektrycznej żółtej : 3,5%. 3. Udział produkcji energii elektrycznej czerwonej : 23,2%. Założenia do scenariusza kontynuacji II różnice w stosunku do scenariusza innowacyjnego: 1. Udział energii odnawialnej w trzech rynkach: 8%, przy czym: - udział w energii elektrycznej: 8%, - udział w cieple: 8%. 2. Udział produkcji energii elektrycznej żółtej : 3,5%. 3. Udział produkcji energii elektrycznej czerwonej : 19%. 4. Potencjał energetyki wiatrowej: 2000 MW i 3,5 TWh rocznie. 5. Wskaźnik strat energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej na stałym poziomie w okresie analizy: 15% (rozwój dużych źródeł). 6. Potencjał rozwoju elektrociepłowni konwencjonalnych: 1000 MW. Założenia do scenariusza importowego różnice w stosunku do scenariusza innowacyjnego: 1. Udział energii odnawialnej w trzech rynkach: 15%, przy czym: - udział w energii elektrycznej: 12,9%, - udział w cieple: 21,3%. 2. Udział produkcji energii elektrycznej żółtej : 3,5%. 3. Udział produkcji energii elektrycznej czerwonej : 23,2%. 4. Import energii elektrycznej na stałym poziomie w okresie analizy: 5 TWh. 5. Wskaźnik strat energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej na stałym poziomie w okresie analizy: 15% (rozwój dużych źródeł).

4 Str. 20 Rynek Energii Nr 2(81) Głównymi założeniami scenariusza innowacyjnego, przyjętego jako scenariusza odniesienia, są: - intensyfikacja wykorzystania istniejących zdolności wytwórczych i sieci przesyłowych za pomocą mechanizmów rynkowych (przy minimalnych nakładach inwestycyjnych), - budowa 15-procentowego segmentu innowacyjnej energetyki rozproszonej (elektroenergetyki, ciepłownictwa, paliw transportowych) i wykreowanie rolnictwa energetycznego, - system zarządzania bezpieczeństwem energetycznym oparty na wykorzystaniu zdolności technologii energetycznych do odpowiedzi na sygnały rynkowe (wzrosty cen), - system regulacji ukształtowany na kosztach referencyjnych dostaw energii elektrycznej, uwzględniających pełną internalizację kosztów zewnętrznych (ekologicznych) i wartość usług systemowych (w miejsce kosztów tych usług). 4. WYBRANE WYNIKI SYMULACJI Dla oceny wpływu zmian technologicznych w sektorze elektroenergetycznym na gospodarkę krajową zbudowano model obliczeniowy umożliwiający wyznaczenie kosztów jednostkowych zaopatrzenia w energię elektryczną przeciętnego odbiorcy (zróżnicowane koszty dla poszczególnych odbiorców przyjęte na poziomie przeciętnym). Wyznaczone jednostkowe koszty zaopatrzenia w energię elektryczną uwzględniają koszt wytworzenia energii, koszty zewnętrzne (korzystania ze środowiska naturalnego), koszt związany z zapewnieniem rezerw mocy oraz koszt przesyłu energii od wytwórcy do odbiorcy. W obliczeniach wykorzystano wyniki prac z projektu [1] oraz opracowania [2]. Dane w zakresie wycofywania starych mocy wytwórczych, ich modernizacji oraz planowanych nowych bloków energetycznych przyjęto na podstawie pracy [4]. Tabela 1 Jednostkowe koszty zaopatrzenia w energię elektryczną przy przyjęciu kosztów zewnętrznych na poziomie przeciętnym Rok Koszty jednostkowe zaopatrzenia w energię elektryczną, zł/mwh Koszty energii elektrycznej odniesione do scenariusza innowacyjnego w roku 2007, % innow. kont.1 kont.2 import innow. kont.1 kont.2 import ,6 312,6 311,5 313,1 101,67 101,67 101,30 101, ,3 314,3 312,6 314,8 102,24 102,24 101,68 102, ,7 315,7 313,3 316,1 102,66 102,66 101,88 102, ,3 317,3 314,2 317,8 103,20 103,20 102,17 103, ,1 318,1 314,9 318,5 103,46 103,46 102,40 103, ,9 318,9 315,5 319,1 103,71 103,71 102,62 103, ,8 318,8 315,4 319,0 103,70 103,70 102,57 103, ,8 318,8 315,2 318,8 103,68 103,68 102,52 103, ,8 318,8 317,2 318,7 103,67 103,67 103,17 103, ,3 319,2 318,4 318,6 103,84 103,80 103,56 103, ,8 320,0 319,3 319,3 104,01 104,09 103,85 103, ,3 320,9 320,1 320,1 104,19 104,35 104,11 104,10 Jednostkowe koszty zaopatrzenia w energię elektryczną wg poziomu cen z końca 2007 r. z uwzględnieniem pełnej internalizacji kosztów na poziomie przeciętnym przedstawiono w tabeli 1, na poziomie maksymalnym (wariant pesymistyczny) w tabeli 2 oraz częściowo w stopniu zróżnicowanym w poszczególnych latach w tabeli 3. Należy podkreślić, że wyznaczonych jednostkowych kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną nie można bezpośrednio porównywać z ceną energii elektrycznej dla poszczególnych grup odbiorców, gdyż obejmują one także koszty zewnętrzne, których odbiorcy obecnie nie ponoszą (koszty związane z korzystaniem ze środowiska naturalnego powiązane są z emisją CO 2, przy czym obecnie dostępna jest pula bezpłatnych uprawnień do emisji, rozdzielana pomiędzy objęte systemem przedsiębiorstwa na podstawie wielkości emisji w przeszłości). Planuje się, iż po roku 2012 wytwórcy energii będą pokrywać 30% kosztów uprawnień do emisji CO 2 i stopień pokrycia tych kosztów przez wytwórców energii będzie zwiększony do 100% w roku Koszty te, bezpośrednio pokrywane przez wytwórców energii zostaną wówczas uwzględnione w cenach energii sprzedawanej odbiorcom końcowym. W takiej sytuacji do roku 2020 koszty dostawy energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy koń-

5 Nr 2(81) Rynek Energii Str. 21 cowego (koszty pokrywane przez odbiorcę końcowego) wzrosną o około 55% w stosunku do roku Koszty zaopatrzenia w energię elektryczną dla tego przypadku pokazane są w tabeli 3. Tabela 2 Jednostkowe koszty zaopatrzenia w energię elektryczną przy przyjęciu kosztów zewnętrznych na poziomie maksymalnym Rok Koszty jednostkowe zaopatrzenia w energię elektryczną, zł/mwh Koszty energii elektrycznej odniesione do scenariusza innowacyjnego w roku 2007, % innow. kont.1 kont.2 import innow. kont.1 kont.2 import ,7 372,7 371,7 372,1 100,64 100,64 100,37 100, ,2 373,2 371,7 372,6 100,77 100,77 100,37 100, ,3 374,3 372,3 373,8 101,08 101,08 100,53 100, ,8 375,8 373,1 375,2 101,48 101,48 100,75 101, ,2 376,2 373,4 375,6 101,58 101,58 100,85 101, ,5 376,5 373,8 375,9 101,68 101,68 100,93 101, ,2 376,2 373,4 375,5 101,59 101,59 100,82 101, ,8 375,8 373,0 375,2 101,49 101,49 100,72 101, ,5 375,5 374,4 374,8 101,40 101,40 101,11 101, ,5 375,8 375,5 374,7 101,12 101,49 101,40 101, ,5 376,6 376,3 375,4 100,85 101,70 101,62 101, ,4 377,3 377,1 376,1 100,58 101,89 101,82 101,58 Tabela 3 Jednostkowe koszty zaopatrzenia w energię elektryczną przy przyjęciu zróżnicowanego w poszczególnych latach poziomu internalizacji kosztów zewnętrznych Rok Koszty jednostkowe zaopatrzenia w energię elektryczną, zł/mwh Koszty energii elektrycznej odniesione do scenariusza innowacyjnego w roku 2007, % innow. kont.1 kont.2 import innow. kont.1 kont.2 import ,4 215,4 214,0 217,6 104,49 104,49 103,84 105, ,9 218,9 216,9 221,0 106,21 106,21 105,22 107, ,3 220,3 217,4 222,4 106,87 106,87 105,47 107, ,1 222,1 218,3 224,1 107,74 107,74 105,89 108, ,8 251,8 248,1 253,2 122,17 122,17 120,34 122, ,4 262,4 258,6 263,4 127,30 127,30 125,43 127, ,0 272,0 268,1 272,8 131,96 131,96 130,06 132, ,5 281,5 277,6 282,0 136,58 136,58 134,66 136, ,0 291,0 289,2 291,2 141,15 141,15 140,29 141, ,2 300,6 299,7 300,2 146,14 145,84 145,41 145, ,0 310,8 310,0 310,1 150,89 150,77 150,37 150, ,3 320,9 320,1 320,1 155,41 155,66 155,30 155,28 5. PODSUMOWANIE Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować następujące najważniejsze uwagi i wnioski: 1. Ponieważ funkcjonowanie gospodarki i rynku energii elektrycznej jest wzajemnie powiązane, niezwykle ważne z ekonomicznego punktu widzenia staje się zbadanie tych wzajemnych zależności. Koncepcja modelu makroekonomicznego rynku energii elektrycznej, zaproponowana w niniejszym artykule, jest próbą podejścia metodycznego do tego zagadnienia. 2. Proponuje się określić następujące podstawowe zależności w modelu makroekonomicznym rynku energii elektrycznej: - scenariuszowe powiązanie rozwoju technologii energetycznych z wielkością zapotrzebowania na energię elektryczną i sposobu jego pokrycia z uwzględnieniem internalizacji kosztów, - współzależność cen energii elektrycznej i rentowności gospodarki z uwzględnieniem poprawy efektywności

6 Str. 22 Rynek Energii Nr 2(81) energetycznej, - współzależność cen energii elektrycznej i poziomu inflacji, siły nabywczej społeczeństwa oraz referencyjnych stóp procentowych, wpływających na poziom inwestycji w przemyśle. 3. Uzyskane wartości kosztów jednostkowych zaopatrzenia w energię elektryczną w poszczególnych scenariuszach rozwoju technologii energetycznych pokazują, iż wpływ przemian technologicznych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w tym zakładany rozwój źródeł energetyki odnawialnej, zwłaszcza źródeł rozproszonych nie powoduje istotnego wzrostu kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną, jeśli uwzględnione zostaną koszty zewnętrzne w pełnej wysokości. Dodatkowo, koszty zaopatrzenia w energię elektryczną nie różnią się zasadniczo pomiędzy poszczególnymi scenariuszami rozwoju technologii energetycznych. LITERATURA [1] Projekt badawczy zamawiany Nr PBZ-MEiN-1/2/2006 Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju. Konsorcjum Politechnik: Gdańskiej, Śląskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej, Gliwice, grudzień [2] Popczyk J., Kocot H., Korab R., Kucharczyk P.: Analiza porównawcza w aspekcie bezpieczeństwa elektroenergetycznego kraju dwóch scenariuszy rozwojowych systemu elektroenergetycznego: kontynuacji technologicznej i innowacyjnego w okresie do 2020 r. Gliwice, listopad 2008 (praca niepublikowana). [3] Popczyk J.: Polska sytuacja w aspekcie unijnej strategii energetycznej do 2020 roku. Rynek Energii 2008, nr 3. [4] Raport Wpływ proponowanych regulacji unijnych w zakresie wprowadzenia europejskiej strategii rozwoju energetyki wolnej od emisji CO 2 na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w szczególności możliwości odbudowy mocy wytwórczych wykorzystujących paliwa kopalne oraz poziom cen energii elektrycznej. Część 1. Badania Systemowe EnergSys sp. z o.o., Warszawa CONCEPT OF THE MACROECONOMIC MODEL OF THE ELECTRIC POWER MARKET Key words: macroeconomy, market, safety, electrical power engineering Summary. There is a strong interdependence between macroeconomy and the electric power market, and economic development depends on product competitiveness on the global market, which is determined by the production costs including the energy costs. Economic development affects the conditions of the electric power market development, mainly by the electric power demand, but also by the energy effectiveness of production technologies. The level of energy effectiveness is affected by the prices of electric energy the higher they are, the stronger the determination of effectiveness improvement. Therefore, the economy and the electric power market operations are interdependent, and from the economic point of view, it is extremely important to research that independence. In the article, the main notions of the macroeconomic model have been briefly defined, and the main interdependence of the macroeconomic model of the electric power market has been presented. In addition, this paper presents the results of simulations of energy technology development scenarios for Poland until the year Franciszek Buchta, has graduated from the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland, where he was awarded the master engineer (MSc) degree (1978) and the Doctor of Science degree (1985) in power engineering. Since 1978, he has been employed by the University. Since 1990, he has also cooperated with the Polish TSO the Polish Power Grid Company. at first, as its employee, and since 1997 as employee of the consulting company, at first EPC S.A. and now Energy Management and Conservation Agency, serving the TSO as well. He has authored or co-authored several dozens of publications. Majority of them have been presented during domestic and international conferences.

INŻYNIERÓW I TECHNIK SZY T S

INŻYNIERÓW I TECHNIK SZY T S ISSN 0033-216X INŻYNIERÓW STOWARZYSZENIE I TECHNIKÓW GÓRNICTWA PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 r. MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1098) maj 2014 Tom 70 (LXX)

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż.

Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej. Autor: dr hab. inż. Konsekwencje wprowadzenia białych certyfikatów jako instrumentu poprawy efektywności energetycznej Autor: dr hab. inż. Krzysztof Berbeka Warszawa 2010 Projekt graficzny okładki: CeDeWu, Agnieszka Natalia

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna

Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PROJEKT, WERSJA 2 Program Operacyjny Infrastruktura Energetyczna Wstępny projekt narodowego Planu Rozwoju 2007 2013 Warszawa, Sierpień 2005 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...4

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku Spis treści 1 Działalność Grupy Kapitałowej 5 1.1 Czynniki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030

Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030 Wykonano na zamówienie Ministerstwa Gospodarki Umowa nr IV/140/P/15004/4300/11/DEJ z dnia 06.07.2011 r. Warszawa, wrzesień 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport 1: Część 1. Wersja z dn. 16.10.2012

Raport 1: Część 1. Wersja z dn. 16.10.2012 Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

EKOINNOWACJE NA RYNKU WYTWARZANIA ENERGII W STRONĘ POPRAWY EKOEFEKTYWNOŚCI I PEŁNEGO ZATRUDNIENIA

EKOINNOWACJE NA RYNKU WYTWARZANIA ENERGII W STRONĘ POPRAWY EKOEFEKTYWNOŚCI I PEŁNEGO ZATRUDNIENIA Część IV GOSPODARKA Magdalena GRACZYK, Leszek KAŹMIERCZAK-PIWKO Uniwersytet Zielonogórski EKOINNOWACJE NA RYNKU WYTWARZANIA ENERGII W STRONĘ POPRAWY EKOEFEKTYWNOŚCI I PEŁNEGO ZATRUDNIENIA Ekoinnowacje

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce Sytuacja finansowa przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency. Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency. Grażyna Berent-Kowalska, Ryszard Wnuk Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Przemysłu CSO, Industry Division Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. The Polish National Energy Conservation Agency kierujący

Bardziej szczegółowo

Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE

Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE Narada Prezesów i Dyrektorów Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE Stanisław Poręba 29 marca 2011 r. Plan prezentacji I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Niskoemisyjne dylematy

Niskoemisyjne dylematy Instytut Badań Strukturalnych WWF Polska Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koalicja Klimatyczna Niskoemisyjne dylematy Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i co to oznacza dla polskiej gospodarki?

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012. Opodatkowanie emisji CO a konsolidacja finansów publicznych: rola podatku od emisji w zmniejszaniu deficytu w krajach Europy

MAJ 2012. Opodatkowanie emisji CO a konsolidacja finansów publicznych: rola podatku od emisji w zmniejszaniu deficytu w krajach Europy MAJ 2012 Opodatkowanie emisji CO a konsolidacja 2 finansów publicznych: rola podatku od emisji w zmniejszaniu deficytu w krajach Europy W przypadku zamieszczania cytatów należy podać następujące dane:

Bardziej szczegółowo

Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra

Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra Raport koñcowy z badania dziedzinowego Analiza sektora B+R i przemys³u energetycznego z punktu widzenia uczestnictwa województwa lubelskiego we wdra aniu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2013 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru

Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru Analiza efektywności inwestycji w budynki o zużyciu energii bliskim zeru - zgodnie z Dyrektywą RECAST EPBD Opracowanie: Energia Polska Sp. z o.o. Współtwórcy: Ewaryst Hille, Marek Bryx, Alan Beroud Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przyszłość przedsiębiorstw sieciowych

Przyszłość przedsiębiorstw sieciowych Przyszłość przedsiębiorstw sieciowych Potrzeba reformy regulacji na progu nowych zmian strukturalnych w elektroenergetyce i źródeł wytwarzania. Zwraca się przy tym uwagę, że podstawę decentralizacji technicznej

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY WROCŁAW 2012 Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU GMINY

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo