Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Transkrypt

1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Pan/Pani. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie 2. Wybór przewodniczącego 3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) Uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej..., 2) Uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej..., 3) Uchwała o odwołaniu członka Rady Nadzorczej..., 4) Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej..., 5) Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej..., 6) Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej..., 7) Uchwała o wyrażeniu zgody przez Spółkę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 8) Uchwała w sprawie dodania artykułu 6a i zmiany Statutu Spółki 9) Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 10) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) oraz dematerializację akcji 11) Uchwała w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu, 7. Wolne wnioski, 8. Zamknięcie Zgromadzenia

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej... Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, odwołuje... ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej... Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, odwołuje... ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej... Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, odwołuje... ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej... Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, powołuje... do składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej...

3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, powołuje... do składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej... Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A., działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 3 lit. b Statutu Spółki, powołuje... do składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie wyrażenia zgody przez Spółkę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt. 3 w związku z art Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Planet Soft S.A. (Spółka) przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie i finansowo obszar działalności Spółki. Sprzedaży w szczególności podlegać mogą wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, licencje, zezwolenia, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 2. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. 1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Planet Soft Spółka Akcyjna. 2. Zarząd Spółki upoważniony będzie również do ustalenia wartości oraz ceny zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przedsiębiorstwa 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie dodania artykułu 6a i zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że po artykule 6 Statutu Spółki, dodaje się artykuł 6a o następującym brzmieniu; Zarząd Planet Soft S.A. jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela ( Kapitał docelowy ) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego odbywać się będzie na następujących zasadach:

4 1) Upoważnienie określone w niniejszym Artykule 6a, zostało udzielone dla Zarządu na okres do dnia 15 kwietnia 2017r. 2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania Akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. 3) Cenę emisyjną Akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje Uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, 5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej, 6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia Akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne) 7) Zarząd jest umocowany do: a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze subskrypcji publicznej z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu W związku z podjętymi w dniu 15 kwietnia 2014r. uchwałami przewidującymi zmiany Statutu, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5

6 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji emitowanych na zasadach określonych w 6a Statutu Spółki oraz dematerializację akcji Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: a. ubieganie się o wprowadzenie akcji emitowanych na zasadach określonych w 6a Statutu Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); b. złożenie akcji emitowanych na zasadach określonych w 6a Statutu Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; c. dokonanie dematerializacji akcji Spółki emitowanych na zasadach określonych w 6a Statutu Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki emitowanych na zasadach określonych w 6a Statutu Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; b. złożenie akcji emitowanych na zasadach określonych w 6a Statutu Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji emitowanych na zasadach określonych w 6a Statutu Spółki; d. do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, emitowanych na zasadach określonych w 6a Statutu Spółki, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

7

8 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz członków Zarządu [Cele i motywy uchwały] Zważywszy, że praca osób zarządzających Spółką oraz innych pracowników ma i będzie miała istotny wpływ na działalność Spółki, jej wartość i wartość akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez akcjonariuszy, działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy w zakresie maksymalizacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę, w celu stworzenia bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do efektywnego zarządzania Spółką i/lub efektywnej pracy i podmiotami z grupy kapitałowej Spółki, zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, mając również na uwadze potrzebę stabilizacji kluczowych osób zarządzających Spółką i kluczowych pracowników, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć nowy program motywacyjny dla członków Zarządu oraz pracowników ( Program albo Program Motywacyjny ). [Program Motywacyjny] 1. Tworzy się Program Motywacyjny, dla pracowników oraz członków Zarządu Spółki, 2. W ramach Programu Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu możliwość nabycia od Spółki emitowanych na zasadach określonych w 6a Statutu Spółki w ilości nie większej niż akcji zwykłych na okaziciela o wartości nie większej niż zł. 3 [Realizacja Programu Motywacyjnego] 1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w roku obrotowym W ramach Programu, Uczestnicy Programu, nabędą uprawnienie do nabycia od Spółki akcji Spółki, za cenę równą wartości nominalnej akcji Spółki. 4 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej] W terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. the election of the Chairman of the of Shareholders on the basis of Art. 409 of the Commercial Companies Code, hereby resolves as follows : Chairman of the elected Mr. / Ms. This Resolution shall come into force on the date of adoption.

9 On the withdrawal of choice scrutineers The of Shareholders Planet Soft SA based in Wroclaw, resolves as follows : "The of the Company : Planet Soft SA of Wrocław withdraws from the selection Scrutiny Committee, and the counting of votes entrusts a person designated by the chairman. " This Resolution shall come into force on the date of its adoption. on the adoption of the agenda The adopts the following agenda : 1 Opening of the Meeting 2 Election of the Chairman of the of Shareholders 3 Withdrawal from the selection Scrutiny Committee, 4 Validation of convening an and its ability to adopt resolutions 5 Adoption of the agenda of the General Meeting 6 Passing resolutions on : 1 ) The resolution of the dismissal of a member of the Supervisory Board..., 2 ) The resolution of the dismissal of a member of the Supervisory Board..., 3 ) The resolution of the dismissal of a member of the Supervisory Board..., 4) Resolution on the appointment of a Supervisory Board member..., 5 ) Resolution to appoint a member of the Supervisory Board... 6 ) Resolution to appoint a member of the Supervisory Board... 7 ) The resolution of the consent of the Company on the sale of the Company or its organized part 8 ) Resolution concerning Article 6a added and changes in the Articles of Association of the Company 9) Resolution on the authorization of the Board to establish a uniform text of the Articles of Association 10) Resolution on the approval to apply for the marketing of the Alternative Trading System ( NewConnect ) and dematerialisation of shares 11 ) Resolution on the adoption of an incentive program for employees and members of the Board, 7 Free applications

10 8 Closing of the Meeting This Resolution shall come into force on the date of its adoption. the dismissal of a member of the Supervisory Board... The of Planet Soft SA, acting pursuant to Art. 385 of the Commercial Companies Code and 6. 3 point. b Articles of Association, dismissed... from the Supervisory Board of the Company. This Resolution shall come into force upon its adoption. the dismissal of a member of the Supervisory Board... The of Planet Soft SA, acting pursuant to Art. 385 of the Commercial Companies Code and 6. 3 point. b Articles of Association, dismissed... from the Supervisory Board of the Company. This Resolution shall come into force upon its adoption. the dismissal of a member of the Supervisory Board...

11 The of Planet Soft SA, acting pursuant to Art. 385 of the Commercial Companies Code and 6. 3 point. b Articles of Association, dismissed... from the Supervisory Board of the Company. This Resolution shall come into force upon its adoption. on the appointment of a member of the Supervisory Board... The of Planet Soft SA, acting pursuant to Art. 385 of the Commercial Companies Code and 6. 3 point. b Articles of Association of the Company... appointed to the Supervisory Board of the Company. This Resolution shall come into force upon its adoption. on the appointment of a member of the Supervisory Board... The of Planet Soft SA, acting pursuant to Art. 385 of the Commercial Companies Code and 6. 3 point. b Articles of Association of the Company... appointed to the Supervisory Board of the Company. This Resolution shall come into force upon its adoption. on the appointment of a member of the Supervisory Board...

12 The of Planet Soft SA, acting pursuant to Art. 385 of the Commercial Companies Code and 6. 3 point. b Articles of Association of the Company... appointed to the Supervisory Board of the Company. This Resolution shall come into force upon its adoption. on the consent of the Company for the sale of the Company's or its organized part The of Planet Soft SA resolves as follows : 1 The of Shareholders, acting pursuant to Art. 393 points. 3 in connection with art. 415 of the Commercial Companies Code, hereby approves the disposal by the Company of Planet Soft SA (The Company) of the Company or its organized part, which is organizationally and financially separate area of operations of the Company. Sales in particular may be subject to claims of securities law, licenses, permits, copyrights and related rights, books and documents related to business activities. 2 The transition of employees will be in accordance with art. 231 of the Labor Code. 1 Implementation of the resolution, in particular, to determine the period during which the disposal of the enterprise or its organized part and make any factual and legal actions as may be necessary for the implementation of this resolution, entrusted to the Board Planet Soft SA. 2 The Management Board shall be authorized also to determine the value and the sale price of the enterprise or its organized part of the enterprise This Resolution shall come into force on the date of adoption. 3 the insertion of an Article 6a and changes in the Articles of Association of the Company The of Shareholders Planet Soft SA of Wrocław decides that the article 6 of the Articles of the Company, the following Article 6a of the following ;

13 The Board Planet Soft SA is authorized to make one or several increases of the share capital of the Company by an amount not greater than 225,000 zł (in words: two hundred twenty- five thousand zlotys) through the issuance of not more than 2,250,000. (in words: 2,250,000 ) ordinary bearer shares ( " authorized share capital " ) The share capital increase within the Target Capital will be held on the following principles : 1 ) The authorization referred to in this Article 6a, has been granted to the Board for the period until 15 April ) Shares issued under the Target Capital may be acquired in exchange for cash or in- kind. Resolution of the Board to issue shares for cash requires the consent of the Supervisory Board. 3 ) The issue price of the Shares issued under the Target Capital determines the resolution of the Board of Directors to increase the share capital of the Target under this authorization. Resolution of the Board in this case requires the consent of the Supervisory Board. 4) Resolution of the Board made under the authorization granted in this Article shall be replaced by the General Assembly resolution on the capital increase, 5 ) The Board is authorized to exclude subscription rights of the existing shareholders. Resolution of the Board in this case requires the consent of the Supervisory Board, 6 ) The Board is authorized to issue warrants registered or bearer shares entitling their holders to subscribe or acquire Shares in the capital of the Target pre- emptive rights (subscription warrants ) 7 ) The Board is authorized to: a) entering into an underwriting agreement or firm or other agreements securing the success of the issue of Shares, subject to the general provisions of the law, b ) adopt resolutions and other actions on the issue of Shares by way of private placement, closed or by public subscription, subject to the general provisions of the law. This Resolution shall come into force on the date of adoption. 3 on the authorization of the Board to establish a uniform text of the Statute As a result, taken on 15 April resolutions of the providing for amendments to the Statutes, authorizes the Supervisory Board, to establish a uniform text of the Company Statute. This Resolution shall come into force on the date of adoption.

14 on consent to apply for marketing in the Alternative Trading System ( NewConnect ) shares issued under the terms of 6a of the Articles of Association of the Company and dematerialisation of shares Acting pursuant to Art. 12 paragraph 2 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies ( Journal of Laws of 2005 No. 184, item. 1539, as amended. Amended. ) in conjunction with art. 5 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Journal of Laws of 2005 No. 183, item. 1538, as amended. Amended. ), The of the Planet Soft SA based in Wroclaw, resolves as follows : 1 The agrees to : a apply for the introduction of the shares issued under the terms of 6a of the Articles of Association of the Company to organized trading in the Alternative Trading System ( NewConnect ), conducted under the provisions of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Journal of Laws 2005, No. 183, item. 1538, as amended. amended. ) by a Stock Exchange in Warsaw SA (WSE) ; the deposit of shares issued under the terms of 6a of the Articles of Association of the Company to deposit with the investment firm if the need arises ; c dematerialisation of shares issued under the terms of 6a of the Articles of Association of the Company within the meaning of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Journal of Laws of 2005 No. 183, item. 1538, as amended. d. ). 2 The authorizes the Board to : a take all factual and legal actions, which will be aimed at the Company's shares issued under the terms of 6a of the Articles of Association of the Company to organized trading in the Alternative Trading System ( NewConnect ), conducted under the provisions of the Act of 29 July 2005 trading in Financial Instruments (Journal of Laws of 2005 No. 183, item. 1538, as amended. amended. ), the company's Stock Exchange in Warsaw SA; the deposit of shares issued under the terms of 6a of the Articles of Association of the Company to deposit with the investment firm if the need arises ; c take all legal and other actions aimed at dematerialisation of shares issued under the terms of 6a of the Articles of Association of the Company; d to conclude with the National Depository for Securities ( NDS ) contracts relating to the registration in the deposit, operated by the National Depository for Securities issued under the terms of 6a of the Articles of Association of the Company, pursuant to art. 5 paragraphs. 8 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (Journal of Laws of 2005 No. 183, item. 1538, as amended. Amended. ). This Resolution shall come into force on the date of its adoption. on the adoption of an incentive program for employees and members of the Board [ Objectives and motives of the resolution ] Given that the work of managers and other employees of the Company and will have no material impact on the Company, its value and the value of shares in the share capital held by the shareholders, acting in the interests of the Company and

15 its shareholders in terms of maximizing profits from investments in securities issued by Company, in order to create incentives and mechanisms that motivate these people to effectively manage the Company and / or the efficient operation and the entities of the Company's group, ensuring long- term growth of the Company, bearing in mind the need to stabilize the key managers of the Company and key employees, the resolves to adopt a new incentive program for Board members and employees ( the "Program" or " incentive Scheme" ). [ Incentive Program ] 1 Creates the Incentive Program for employees and members of the Management Board, 2 Under the Plan, the Company will offer participants the opportunity to acquire Programme of the Company issued under the terms of 6a of the Articles of Association of the Company in an amount not greater than ordinary bearer shares with a value of not more than zł. 3 [ Implementation Incentive Program ] 1 The Incentive Program will be conducted in fiscal year Under the Program, the Program participants, will acquire the right to purchase from the Company shares of the Company, at a price equal to the par value of the shares. 4 [ Authorization for the Supervisory Board ] Within ninety (90 ) days from the date of adoption of this resolution, the Supervisory Board shall determine the detailed terms and conditions of the Incentive Scheme, taking into account the provisions of this Resolution. 5 This Resolution shall come into force on the date of its adoption.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ.08.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE

COMMON DRAFT TERMS OF A CROSS-BORDER MERGER BY ACQUISITION WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE WSPÓLNY PLAN TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘ CIE CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ M.PUNKT HOLDINGS LIMITED Niniejszy wspólny plan transgranicznego połączenia przez przejęcie ( PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00

Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku Uchwała numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2013 ROKU Uchwała nr... w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ORAZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2 Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 16 / 2009

Raport bieżący nr 16 / 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 16 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-10 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 1. Łącznie w głosowaniu tajnym oddano.ważnych głosów. Głosowało: Uchwała numer 2

Uchwała numer 1. Łącznie w głosowaniu tajnym oddano.ważnych głosów. Głosowało: Uchwała numer 2 Uchwała numer 1 w przedmiocie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SIMPLE S.A. wybiera Panią/Pana... na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała numer 2 w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa DUON S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 czerwca 2014 roku Liczba głosów, którymi

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

UCHWAŁA NR 1/2010. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie UCHWAŁA NR 1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima S.A. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, o godzinie 11:10, Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Jelonek, który zarządził wybory

Bardziej szczegółowo