Zbigniew Kamieriski Zastgpca Dyreltora w Departamencie Energetyki w Ministerstwie Gospodarki Numer faksu: (22) 6% 4A 35 gov.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbigniew Kamieriski Zastgpca Dyreltora w Departamencie Energetyki w Ministerstwie Gospodarki Numer faksu: (22) 6% 4A 35 zbigniew.kamienski@mg. gov."

Transkrypt

1 Watszawa, dn. 24P&dziem1ka2007 r. SPRAWOZDANIE Z }-EGO SPOTKANIA DYREKTORoW GENERALNYCH DS. ENERGII W BRUKSELI W DNIU 12 PAT"DZIERNIKA 2O{)7R. Otrzymujq: Pan Andrzej Kania, Dyrektor Departamentu Energetyki w MG Do wiadomoici: Pan Marek Korowajczyk, Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich wmg Informacje na lemat prx,edstawicieli Polski na spotkanie Imig i nazwisko/stanowisko : Instytucja/kom6rka organizacyjna : Numer telefonu: (22) Adres poczty elektronicznei : Imig i nazwisko/stanowisko : Instytucja/komdrka organizacyj na: Numer telefonu: (+32) Adres poczty elektronicznej : Zbigniew Kamieriski Zastgpca Dyreltora w Departamencie Energetyki w Ministerstwie Gospodarki Numer faksu: (22) 6% 4A 35 gov.pl Adam Janczak I Sekretarz, Wydzial Ekonomiczno-Handlowy Stale Przedstawicielstwo RP pra, Unii Europejskiej Numer faksu: (+32) adam j Spotkanie zostalo zorganizowane po raz trzeci w celu przedyskutowania na szczeblu Dyrektor6w Generalnych ds. Energii zagadnieri dotycz4cych projektowanych ram prawnych o promocji OZE. Przewiduje sie, iz w ramach tzw. grudniowego pakietu,,3x20oh" Komisja Europej ska (KE) przyjmie dodatkowo : - zmiang dyrektlnvy 2003/87/IfE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajqcq system handlu przydzialami emisji gaz6w cieplarnianych we Wspdlnocie oraz zmieniaj qc q dyr e ktyw q Rady 96/6 I M E; - nowq umowq o wsp6lnym podziale zobowiq,zan redukcyjnych w zakresie emisji gaz6w cieplarnianych (burden sharingfor GHq. PORZADEK OBRAD 1. Wprowadzenie: Pan Morgens Peter Carl - Dyrektor Generalny ds. Srodowiska oraz Pan Matthias Ruete - Dyrektor Generalny ds. Transporfu i Energii Pan Morgens Peter Carl - Dyrektor Generalny ds. Srodowiska poinformowal, iz od czasg szczyiu w Heiligendamm, Komisja odnotowuje znaczqcy postqp w pracach nad now4 dyrektyw4 OZE oraz zmian4 dyrektywy ETS, tyn niemniej nie nale{ sig spodziewa6

2 zasadniczych rozstrzygniq6 w przedmiocie miqdzynarodowego podzialu zobowi4sari w zakesie redukcji CO2przed konferencj4klimatyczn4na Bali'. Wskazal na Scisle powiq,zanie zagadniehoz9 z mechanizmem ETS, za pomoc4kt6rego 2012r. bqdzie molnazasadniczo poclniesd ceng wggla, co automatycuie przelory sig na konkurencyjno6c i oplacalno5d produkcji energii ze irldel odnawialnych oraz niskoemisyjnych (CCT). W tym kontekscie Komisja deklaruje szeroki zakres przedmiotowych zmian w systemie ETS, gdyz jego funkcjonowanie w dzisiejs4rm ksztalcie deformuje zastdg wolnego rynku. Komisja w celu przeciwdzialanra zaburzeniom rynku wewnetrznego, bgdzie proponowala likwidacjq narodowych cel6w redukcji emisji COz. Przewiduje sie utrzymanie jednego, og6lnego celu dla calej UE oraz wprowadzenia systemu certyfikowania alokacji przypisanych do konkretnych sektor6w w oparciu o dotychczasowe poziomy emisyjne (grandfathertug) lub benchmarking. Alokacja sektorowa bgdzie a priori pomniejszona o pewn4 warto5d procentow4 (mozliwe opcje: 30Yo, 50Yo; t00%), kt6ra bgdzie podlegala zbyciu w drodze aukcji/licytaoji. Nalezy prznmyilet jak potencjalne przychody z aukcji powinny by6 wydatkowane. Komisja rozvtuhamo2liwo6i lnansowaniaztego ir6dlawydatk6w na B+R w zakresie nowych technologii OZE i EE2, Najpowa2niejsze wyzwanie stanowi takie przeprogramowanie ETS, kt6re pozwoli zachowac odpowiednio wysoki poziom konkurencyjno$ci przedsigbiorstw europejskich na $wiatowym rynku, w tym takze wobec kraj6w nie bgdecych sygnatariuszami Protokolu z Kioto. Stqd Komisjarczwaha r6zne opcje pozwalaj qce neutral i zo w a6 zabur zenia konkuencyj nod c i zewngtrmej, w tym : - miqdzynarodowe porozumienia sektorowe (International Sectorial Agreenents); - podatek wqglowy od produktow importowanych z kraj6wnie stosuj4cych sie do cel6w redukcyjnych. Za szczeg6kle ru4cy przykjad zabtxzanta konkurencji sektorowej na rynku Swiatowym wskazano shifiski przemysl stalowy, kt6ry stal sig najwigkszym $wiatowym emitentem CO2. Podkreflono, i2 formula burden sharing bgdzie realizowana poprzez kombinacjg r62nych polityk (ETS, RES, EE, Cars/CO2), co pozwoli wypetnid 3A zaprogramowanego celu redukcji COz. Realizacja pozostzlej V+ celu bedzie SciSle uzaleiniona od podniesienia efektywno5ci produkcji w sektorzelektroenergetycznym. Pan Matthias Ruete - Dyrektor Generalny ds. Transportu i Energii Wskazal na konieczno$d skojarzenia ze sobq obu mechanizrn6w - ETS i OzE,jednocze6nie poddajqc w w4tpliwosi sens podej5cia,,buttom-up", polegaj4cego na mierzeniu potencjal6w narodowych OZE i ustalania cel6w narodowych w oparciu o dokonane wyliczenia. Podej$cie to skutkowad bqdzie dwuletnirn okresem bilateralnych konsultacji pomigdzy Member States (MS) i KE, a moze nawet wej$6 w perspektywq czasowe nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. St4d przywolana zostala koncepcjaflat late,wstgpnie om6wiona podczaseminarium nt. rozwoju OZE w Lizbonie w dniach l2-13 lipca br. Komisja zarierzaprzeprowadzic seriq konsultacji teohnicznych i politycznych z MS w celu uzgodnienia ostatecznego wsadu do proponowanego pakietu,,3x200/0". Roava2ane jest umocowanie w dyrektywie mechanizn ustalania cel6w narodowych w oparciu o podejscie,,top-down" tj. flat rate skorygowanego o wskaznik PKB danego MS wraz z opojqhandlu zielonymi certyfikatami (trading scheme/trading option). Opcja ta w takim przypadku musialaby jednak wiqzat siq z wylqczeniami mechanizmu feed' in tarif. Podkre$lono, iz obecnie z systemu cen gwarantowanych korzysta 18 MS, a moiliwo5i zakupu zielonych certyfikat6w od innych MS prowadzilaby do niepotrzebnych jego zaburzefi. Rozwazana jest mozliwosd wprowadzenia w dyrektywie mechanizrnu t 3. sesja konferencji stron Protokolu z Kioto (COP 3) (Bali, 3-14 grudnia 2007 r,) 2 Analogicany postulat zostal zgloszony w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 wrze6nia 2007 r. w sprawie mapy drogowej narzecz energii odnawialnej w Europie (2007/2090(lNI)).

3 premiuj4cego wykorrystanie irurowacyjnych technologii do produkcji OZE. Komisja bedzie proponowal, aby MS mogty pozostad przy dotychczasowych mechanizmach wsparcia, tym niemniej konieczne jest r6wnolegle wprowadzenie na poziomie narodowym instnrment6w, ktdrych zadanrem bqdzie stymulowanie dzialafi innowacyjnych w sektorze. Rozw6j drogich, zaawansowanych technologii w dziedzinie AZE pozwoli w przyszlosci poprawii efektywno$d kosztow4 produkcj i energii ze fu 6 del odnawialnych. 2. Stanowiska poszczeg6lnych puedstawicieli kraj6w czlonkowskich UE![: Wskazano na szczeg6lnie wa2n4 rolg, jak4powinny odegrac duze MS w realizacji celu. Banstwa te posiadajq powainy potencjal, stqd ich wklad powinien miei charakter wymiemy. Male MS nie skompensujq r6znicy, je5li duze MS rue zblihqsiq do granicy 20%. W celu nie podwazania wiarygodnosci marcowego szczytl, nie jest wskazanym pogr4zenie idei nowej dyrektywy w dtugotrwatych wyliczeniach potencjal6w narodowyoh. Stqd podejdcieflat rate (GDP correction + trading scheme) jest jedynym realnym i praktycznym rozwiqzaniem. Wprowadzenie opcji handlu certyfikatami pochodzenia bedzie prowadzilo do realizacji celu w mo2liwie najbardziej efektywny kosztowo spos6b, tym niemniej trzeba wykluczyd tym samym kolizje z innymi systemami wsparcia illub systemami zachgt inwestycyjnych. Podkreslono, izl<raje, kt6re poczynity zasadniczy postqp nie mog4 byd karane poprzez r6wne traktowanie z panstwami, kt6re w niewielkim stopniu zwigkszyty sw6j udzial OZE w energ) mix. LU: Potencjal musi byd szacowany w spos6b zr6wnowa2ony. Formula burden sharing iesl niezbqdna dla wprowadzenia celu w spos6b zr6wnowazony kosztowo. Delegacja opowiedziala si g za opcj 4 handlu cerlyfi katami po chod zenia. pp: Zasygnalizowano potrzebg ronxahenia mo2liwo{ci hannonizacji system6w wsparcia typufeed-in tarif.wyahono wqtpliwo5d, co do celowo$ci korygowaniaflat rate wielkosci4 PKB oraz podlae$lono,2e zagadrienie zr6wnowazonego wzrostu udzialu OZEnie mo2e byd ograniczone wyl4cznie do biopaliw. PT: Wyrazono poparcie dla koncepcji flat rate + trading option, wskazuj4c, i2 procentowa wielko$c zielonych ceffikat6w prueznaczona do zbycia w trybie aukcji powinna by6 uzale2niona od wielko6ci potencjalu OZE. W celu utrzymania bior62norodnosci oraz zr6wnowazonej produkcji energetycmych upraw ro6linnych, wskazany jest przeglqd Fuel Quality Ditective. FI: Detegacja opowiedziala sie za liczeniern udzialu OZE w energii finalnej, wskazujqc jednoczesnie, iz podejscie typulat rate nie jest do korica zgodne z konkluzjami RE z marca 2007r. Takie podejscie z pewnofciq musialoby byc skorygowane wska2nikiem PKB, ale liczonym metodq PPP (purchasing power parity). Podobnie jak PT i DE, nalezy wprowadzic czytelne kryteria zr6wnowazonej produkcji biomasy oraz realnie odzwierciedlid udziat biomasy w liczonych potencjalach narodowych. UK: Podkeslono, 2e nalezy zapewnid wewnetrznq sp6jno$c pakietu grudniowego, ze szczeg6lnym uwzglednieniem analizy wptywu system6 wsparcia (i zachgt inwestycyjnych) na rynkowy mechanizm redukcji emisji COz. Wskazano rozliczne zalely wtiryane zar6wno z

4 mo2liwo5ci4 handlu cert;rfikatami pochodzenia wewn4tru tje, jak i z krajami trzecimi. PodkreSlono, il feed-in tariff nie gwarantuj4 szerokiego wykorzystania RES, a spelniaj4 jedynie funkcje zachecaj4cq do inwestowania w tym sektorze. Delegacja opowiedziala siq za minimalnym, obowiqpkowym poziomem handlu certyfikatami pochodzenia oraz konieczno$ci4 przeprowadzenia harmonizacji system6w certyfikacyjnych. Niezbgdne jest r6wnie2 uwzglednienie CCS w nowym systemie handl uprawnieniami do emisji COz, W tym kontek$cie powodzenie CCS jest uzaleznione nie tylko od regulacji rynkowych, ale r6wniez od wprowadzenia modyfikacji we wsp6lnotowym rclimie pomocy publicznej. W opinii Dyrektora Mattiasa Ruete, wlqczenie CCS do ETS bgdzie niezbedne gdy2 obecnie koszt produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem CCS jest, jak sie szacuje, o ok %o &ozsry ni2 w przypadku Lr6del konwencjonalnych. ES: System feed-in tariff jest jedynym skutecznym rozwirqzarnem, kt6re sprawdzilo sig w zdecydowanej wiekszosci MS. Inne, altematywne rozwiqpania nie gwarantuj4 stabilnej perspektywy inwestorom. Trading option wydaje sie byc akceptowalny, ale do poziomu nadwy2ki. Nalety r6wniez zapewnic r6wnowagg migdzy potencjalem a wartosciqpkb. BEz Prrypomniano, i2 lrcaj cechuje sig wysokim zaludnieniem i uprzemystowieniem, stqd jego potencjal OZE jest z g6ry znaczqcograniczony. Zadano pytanie cry zakup zielonego certyfikatu od innego MS bgdzie powiq,zany z ETS? lv odpowiedzi Dyrektor Mattias Ruete stanowczo zaprzecz.vl. i2 takiej mo2liwo3ci slu2by Komisji nie dopuszczajq, NLz Zaznaczono, iz istnieje potrzeba og6lnoeuropejskiego podejdcia do ETS, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem min. poziomu udzialu alokacji krajowych zbywanych w drodze aukcji. Podkre5lono koniecznosc r6wnowaz enia fl at r qt e zapomo c4 PKB. fr PodkreSlono, i2 nie mo2na zaprzepa{cii osi4gnig6 wynikaj4cych ze stosowania przez MS dotychczasowych system6 wsparcia w zakresie OZE. W dzialaniach dotyczqcych redukcji COz nie mozna r6wnie2 zapominac o perspektywie globalnej i oslabianiu konkurencyjnosci gospodarki UE. Wyrazono wqtpliwo5ci w odniesieniu do opcji nabywania uprawniefi do emisji COz w drodze aukcji jako rozwiryeoria mogqcego skutkowac nadmiernym wzrostem cen energii. Skala rozwoju odnawialnych 2r6del energii musi, co nie zawsze jest brane pod uwagg, kierowad siq zasadq zr6wnowazonego rozwoju. Podejdcie zr6wnowazone w tym obszarze jest konieczne, aby unikn4c negatywnych skutk6w rozwoju energetyki odnawialnej, kt6re mog4 calkowicie zaprzepaficid cel, dla kt6rego ten rozw6j jest prowadzony. Odnosi sig to przykladowo do sprzecznej z wymogami ochrony Srodowiska lokalizacji farm wiatrowych, jak r6wnie2 do nadmiernego wykorzystania biornasy na cele energetyczne. Nalef r6wnie2 przemysled zasadno$c przyjqcia wysokiego udzialu importu biomasy i biopaliw pochodzqcych spoza UE. Zaznaczono, i2 PL preferuje podej5cie buttom-up oraz wskazano na potrzebq wykonania wysilku na rzecz okreilenia potencjal6w poszczeg6lnych MS. Nie wiadomo jak trading option mialby dziala(, w odniesieniu do ciepla z OZE i biopaliw transportowych. W oparciu o wyliczenia przeprowadzone do tej pory ptzez wladze polskie szacuje sie, i2 udzial energii ze 2rddel odnawialnych w bilansie energii pierwotnej moze wynosii w Polsce w 202A r 9Yo. Udzial ten w odniesieniu do energii finalnej bgdzie odpowiednio wyilszy. Dyrektor Mattias Ruete w komentarzu zwr6cil uwagq, iz to co nalely na obecnym etapie rozstr4ygnqi, to w jakim stopniu realizacja celu 20% do 2020r. bqdzie mo2liwa w oparciu o istniejqca legislacje, a w jakim bedzie uzale2niona od nowych ram prawnych.

5 {!: Narodowe potencjaty OZE muszqbyd okre6lone. RO: Potencjaty narodowe musze byi r6wnowazone PY..B. Trading option powinien by6 starannie przeanalizowany i wprowadzany stopniowo.!!: Wskazano na konieczno6i dokonania precyzyjnych wyliczeri potencjaldw narodowych do zastosowania przy wyznaczaniu cel6w narodowych, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem specyficznych, krajowych uwarunkowari. R6wniet EE powinna byc uwzglqdniana w potencjalach narodowych. Przykladowo w IT rozw6j energetyki wiahowej pomimo dobrej wietrznosci jest ograniczony ochron4 zabytk6w oraz protestami spolecznosci lokalnych. Ponadto IT proponuje liczenie udzialu w energii finalnej, a nie pierwotrrej oraz wprowadzenie aukcji energii zielonej w systemie wirtualnym. Wskazano na potrzebg wypracowania przejrzystegosystemucert;rfrkat6wpochodzenia. : Powinno dqir6 sig do harmonizacji mechanizm6wsparci\ pry zalo2eniu, i2 system feed-in tariff sprawdzil siq w wiekszosci MS. Dzialania te powinny by6 r6wniez skoordynowane z budowq wewngtrznego rynku energii elektrycznej i gazv. Negatywnie oceniono dzialania (trading option) skutkujqce trwatym uzale2nieniem kraj6w biednych od bogatych. 9Y: Wyrazono brak poparcia dla koncepcji flat rate, przy jednoczesnym zrozumieniu, iz liczenie potencjal6w mo2e sie okazadlugotrwatym procesem. 3. Podsumowanie wykonane prz;ez Dyrektora Mattiasa Ruete Ocenia sig, i2 obecnie udzial OZE w bilansie energii finalnej wynosi 8,5ya. Brakuj4ce ll.5o/o do 20Yo w 2020r. mogloby by6 ztealizowane w oparciu o nowq legislacje i trading option z jednoczesnym wylqczeniem dotychczasowych mechanizm6w wsparcia, kt6re mialby zastosowanie jedynie w odniesieniu do istnieiqcych mocy produkcyjnych lub budowanych w okresie przedwej5ciem w Lycie nowych ram pramych. Podkredlono, iz trading option bedzie umo2liwiala tzw. handel wirtualny, ale system ten nie bedzie pol4czony z ETS. Komisja praouj e r6wnie2 nad poprawq przejrzysto5ci modelingu (PRIMES). W najblizszych tygodniach Komisja bgdzie dysponowala szczeg6lowymi wyliczeniami w oparciu o model PzuMES, i w przypadku zastosowania podej6cia JIat rate, wyliczenia te bqdqstanowily warto5ci referencyjne dla okre$lenia potencjal6w narodolvych. Sporzqdzil: Adam I anczak - I Sekretarz, Wydzial Ekonomiczno-Handlowy Stale Przedstawicielstwo RP ptry Unii Europejskiej, tel. (+32) Akceptowal: _--+*St\+\ffi! tiilk;toria Data: dn.24 paidziernika2}}t r. 27. /A 2d) AndrzejKania

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11)

Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 62/51 Opinia Komitetu Regionów Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii (2013/C 62/11) KOMITET REGIONÓW Zauważa, że nieskoordynowany

Bardziej szczegółowo

Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o.

Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE. 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o. Polityka rozwoju OZE w nowej polityce energetycznej i klimatycznej UE 27 października 2008 Izabela Kielichowska, MBA Ecofys Poland Sp. z o.o. Zawartość wykładu Kilka słów o Ecofys Rys historyczny Zakres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. celów związanych z klimatem i energią w zakresie konkurencyjnej, bezpiecznej i niskoemisyjnej gospodarki UE na rok 2030

Sprawozdanie nt. celów związanych z klimatem i energią w zakresie konkurencyjnej, bezpiecznej i niskoemisyjnej gospodarki UE na rok 2030 Bruksela, dnia 28 stycznia 2014 r. Sprawozdanie nr 7/2014 Sprawozdanie nt. celów związanych z klimatem i energią w zakresie konkurencyjnej, bezpiecznej i niskoemisyjnej gospodarki UE na rok 2030 Bruksela,

Bardziej szczegółowo

Kró tkóókresówe skutki makróekónómiczne pakietu energetycznó-klimatycznegó w góspódarce Pólski

Kró tkóókresówe skutki makróekónómiczne pakietu energetycznó-klimatycznegó w góspódarce Pólski Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Kró tkóókresówe skutki makróekónómiczne pakietu energetycznó-klimatycznegó w góspódarce Pólski Wnióski dla pólityki pienięz nej Warszawa, Marzec 2012 Materiał

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii

Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii Warszawa, 9 września 2014r. Stanowisko Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii w wersji z 8 lipca 2014 r. przedłożonego pod obrady Sejmu

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju wykorzystania energii słonecznej wraz z propozycją działań autor dr inż. Dorota Chwieduk Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczno-klimatyczna

Polityka energetyczno-klimatyczna 1 2 ( 50) 2011 TOMASZ GRZEGORZ GROSSE Polityka energetyczno-klimatyczna Pominięte wyzwanie dla polskiej prezydencji w UE Pominięty priorytet prezydencji J ednym z głównych zagrożeń dla rozwoju polskiej

Bardziej szczegółowo

Raport 1: Część 1. Wersja z dn. 16.10.2012

Raport 1: Część 1. Wersja z dn. 16.10.2012 Projekt: Opracowanie analiz, materiałów merytorycznych i koncepcji działań mających na celu poprawę warunków rozwoju elektroenergetyki polskiej poprzez modyfikację unijnej polityki energetyczno klimatycznej

Bardziej szczegółowo

V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport

V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport V Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2009 Czysta Energia Europy 9 grudnia 2009 r., Muzeum Gazownictwa, Warszawa Raport W dniu 9 grudnia 2009 roku w Warszawie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwoju. branży energetycznej. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki

Analiza trendów rozwoju. branży energetycznej. Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Analiza trendów rozwoju branży energetycznej Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza trendów

Bardziej szczegółowo

Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia w drugim kwartale 2012 roku EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia w drugim kwartale 2012 roku EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia w drugim kwartale 2012 roku Niniejsze opracowanie ma na celu identyfikację głównych działań sprzyjających i niesprzyjających

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa

Raport TOE. Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. towarzystwo obrotu energią. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa towarzystwo obrotu energią RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE - stan na 31 marca 2012 r. Raport TOE Warszawa, 30 kwietnia 2012 r. Towarzystwo Obrotu Energią ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa tel.

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia

Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia Alternatywna Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (APE) szanse i zagrożenia SYNTETYCZNA OCEN WDRAŻANIA APE Element oceny Efektywność energetyczna I 2011 II 2011 III 2011 IV 2011 I 2012 II 2012 III

Bardziej szczegółowo

Opracowanie metodyki LCA dla oceny projektów infrastrukturalnych

Opracowanie metodyki LCA dla oceny projektów infrastrukturalnych Opracowanie metodyki LCA dla oceny projektów infrastrukturalnych Autorzy dr Joanna Kulczycka kierownik projektu doc. dr hab. inŝ. ElŜbieta Pietrzyk-Sokulska mgr Małgorzata Góralczyk mgr Renata Koneczna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.11.2010 KOM(2010) 677 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Pomoc państwa dla sektora energetycznego Granice ingerencji Prezesa URE w treść stosunków cywilnoprawnych w sferze energetyki Energia niekoniecznie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Załącznik nr 7 Informacje uzupełniające odnośnie podstaw formalnych i

Bardziej szczegółowo

CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski

CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski CO2: potrzeba przełomu negocjacyjnego, wyzwania dla Polski 11 lipca 2008, Centrum Prasowe Polskiej Agencji Prasowej ORGANIZATORZY: PARTNERZY STRATEGICZNI: PARTNERZY WYDARZENIA: 11 lipca 2008 roku w siedzibie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej wobec wyzwa oceny funkcjonowania WPR Spis treci 1. Zagadnienia wstpne... 3 1.1. Przewidywany zakres oceny funkcjonowania Wspólnej

Bardziej szczegółowo

ZGROMADZENIE PLENARNE 13-14 LIPCA 2005 R. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OPINII

ZGROMADZENIE PLENARNE 13-14 LIPCA 2005 R. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OPINII Europejski Komitet Ekonomiczno-Spoleczny Bruksela, 20 lipca 2005 r. ZGROMADZENIE PLENARNE 13-14 LIPCA 2005 R. ZESTAWIENIE PRZYJETYCH OPINII Pelna tresc opinii EKES-u dostepna jest we wszystkich jezykach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 10.1.2007 KOM(2007) 1 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA {SEK(2007) 12} PL

Bardziej szczegółowo

Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2012-11-19

Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2012-11-19 Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 2012-11-19 Spis treści I. Wstęp... 4 II. Uwarunkowania zewnętrzne procesu programowania RPO WM na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo