Monetizing Patents. Trading Innovation through Patent Auctions. To my parents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monetizing Patents. Trading Innovation through Patent Auctions. To my parents"

Transkrypt

1

2 Monetizing Patents Trading Innovation through Patent Auctions To my parents

3 Polecamy również: Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej K. Szczepanowska-Kozłowska Własność intelektualna. Wybrane zagadnienia praktyczne pod redakcją K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej Własność przemysłowa i jej ochrona E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska

4 Monetizing Patents Trading Innovation through Patent Auctions Adam Andrzejewski / monografie / prawo cywilne Wydanie 1 Warszawa 2014

5 Contents Contents Przedmowa/Foreword Acknowledgments List of abbreviations CHAPTER I. Introduction I. Patent Commercialization in the Knowledge-Based Economy II. Focus of the Book III. Overview of Themes and Content CHAPTER II. The Rise of the Patent Marketplace I. Creating a Patent Market in the Knowledge-Based Economy A. The Concept of Patent Rights B. Legislative Reform of the Patent Regime C. Different Ways of Monetizing Patents D. Increasing Economic Importance of Intellectual Property E. The Open Innovation Paradigm The Emergence of the Open Innovation Paradigm Patents and the Framework of Open Innovation Paradigm Patent Sale and Patent Licensing F. Patent Monetization Mechanisms General Concerns Generating Profit from Patents a. IBM Patent Licensing Programs b. Settlement in Blackberry Patent Case c. Nortel Bankruptcy Patent Auction Patent-Based Business Models a. Traditional Patent Management Mechanisms i. Effective Patent Portfolio Management ii. Patent Valuation Services

6 Contents iii. Licensing Patent Rights iv. Patent Infringement-Related Services b. Patent Trading Models i. Patent Brokers ii. Online Patent Trading Platforms iii. Technology Transfer Intermediaries iv. Financial Exchange for License Units c. Patent Sharing Mechanisms i. Patent Pool Administrators ii. Patent and Technology Development iii. Patent Aggregation and Enforcement iv. Patent Funds and Alliances d. Patent-Based Financing i. Patent-Based Mergers and Acquisitions ii. Patent-Intensive Investment iii. Patent-Backed Loans iv. Patent-Backed Securitization v. Patent Litigation Insurance vi. Patent-Based Public Stock Indexes G. Developments in the Patent Monetization Environment II. Multi-Lot Patent Auctions A. Auction Model Origin and Strategic Applications of Auctions Canonical Auction Categories B. Patent Auction Format Auction Announcement and Rules Seller Registration and Submission of Patents Catalog Publication Buyer Registration Due Diligence Proceedings Auction Event Bidding Procedures Contract Signing, Transfer of Ownership and Payments Post-Auction Sale Announcement of Subsequent Auction C. Designing Auction for Patent Monetization CHAPTER III. Patent Asset Standardization through Legal Regimes I. Patent Exclusivity II. Development of Patent Rights A. Definition of Patent

7 Contents B. Origins of Patent Law C. Justifications for Patent Protection Economic Incentive Theory Natural Right Theory Traditional Reward Theory Prospect Theory Social Contract Theory Development and Commercialization Theory III. Patent Protection and Standardization A. Patent Registration and Assignment B. International Legal Framework of Patent Rights The Paris Convention for the Protection of Industrial Property a. Principle of National Treatment b. Principle of a Right of Priority c. Other Principles d. Drawbacks of the Paris Convention The Patent Cooperation Treaty The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization The European Patent Convention Unitary Patent Protection for the European Union C. Substantive Standardization of Patents Terms of Patent Protection Protectable Subject Matter of Patent Protection a. Technical Invention b. Novelty Requirement c. Inventive Step/ Non-Obviousness Requirement d. Industrial Application/ Usefulness Requirement Exceptions and Limitations to Patent Rights Biotechnological Inventions Software-Related Inventions and Business Methods D. Procedural Standardization of Patents General Concerns about National Patent Application European Patent Law a. European Patent Application b. Patent Vindication c. Opposition Proceedings before the European Patent Office United States Patent Law a. United States Patent Application

8 Contents b. Reexamination Proceedings International Patent Application E. Patent Infringement Proceedings IV. Patent Valuation A. Attempts to Standardized Patent Valuation B. Reasons for Pricing Patents C. Complexity of Patent Asset Valuation D. The Role of Standardized Patent Data in Patent Valuation Patent s Bibliographic Information Technical Description of the Claimed Invention Legal Value of Patent Rights E. Methods for Patent Valuation Quantitative Evaluation Methods a. Cost-Based Methods b. Market-Based Methods c. Income-Based Methods Patent Valuation through Indicators a. Patent Backward Citations b. Patent Forward Citations c. Patent Family Size d. Patent Age e. Number of Technological Classes f. Number of Inventors g. Number of Patent Claims h. Litigated Patents V. Patent Law Standardization Supporting Patent Valuation CHAPTER IV. Patent Auctions on the Patent Market I. Characteristics of Patent Market Imperfections A. High Transaction Costs Screening Costs Information Costs Contracting Costs B. Non-Transparent Marketplace C. Difficulties in Identifying the Value of Patents II. Reasons For Trading Patents at Patent Auctions A. Reasons on the Supply Side of Auction s Participants B. Reasons on the Demand Side of Auction s Participants III. Successfully Conducted Patent Auctions A. Results on an Auction-By-Auction Basis B. Summary Finding of the Past Patent Auctions C. Offered Lots by Industry

9 Contents D. Actors in the Patent Auction Marketplace ICAP Ocean Tomo and Other Players Patent Sellers Patent Buyers IV. Auction Model as a Support for Patent Monetization A. Marketing Opportunities Attracting Numerous Participants B. Transaction Cost Reduction C. Patent Lots Offered for Sale D. Transaction Timeline E. Efficient Valuation and Pricing Mechanism F. Participation of Qualified Bidders G. Fixed Transaction Structure and Rules H. High Level of Bidders Anonymity I. Transparency and Non-Discriminatory Nature J. Patent Auctions in the Light of the Open Innovation Paradigm K. Impact on Patent Liquidity V. Auction Model as a Barrier to Patent Monetization A. Insufficient Time for Conducting Due Diligence B. Limited Offer and Transaction Volume C. Possibility for Patent Trading Beyond Auction Floor D. Limited Impact on Patent Value Discovery and Transaction Costs E. Lack of Control Over the Choice of Patent Purchaser F. Format not Suitable for all Types of Technology G. Participation of Non-Practicing Entities VI. Prospective Improvements of the Patent Auction Format VII. The Impact of the Legal Framework of Patent Regimes on Trading Patents A. The United States Phenomenon of Patent Auctions Participation of Intellectual Ventures The Rise of Non-Practicing Entities a. Definition of Non-Practicing Entities b. Industries With Non-Practicing Entities Litigation Involving Auctioned Patents Incentives Created by the United States and European Patent Systems a. Scope of Patentability b. Non-Obviousness Requirement c. Patent Litigation System i. Fragmented Structure of Patent Judicature in Europe ii. Nullity Actions iii. Awards of Damages

10 Contents iv. Availability of Injunctive Relief v. Contingency Payments vi. Loser-Pay System vii. Litigation Costs d. Patent Quality B. Patent Auctions Impact on the New Patent Monetization Mechanisms Patent Auctions as a Stage of Patent Market Developments Covenants Not to Sue Auctions Online Trading Platforms a. Patent/ Bid-Ask Transaction Platform b. The Dean s List Online IP Exchange Flat-Rate Patent Acquisition Service Patent Value Funds Exchange-Traded License Units a. Patent-Focused Financial Exchange b. Concept of Exchange-Traded License Units c. Contract Mechanism d. Benefits of Exchange-Traded License Units VIII. Patent Auctions as Novel Patent Monetization Model CHAPTER V. Conclusion I. Summary A. Economic Conditions on the Patent Auction Marketplace B. Legal Framework for Patent Auctions II. The Prospects and Challenges A. Towards Unitary Patent Protection in the European Union B. Institutional Support for a Functioning Patent Market Bibliography

11 Przedmowa/Foreword Przedmowa/Foreword Monetizing Patents. Trading Innovation through Patent Auctions to szczególna pozycja na polskim rynku wydawniczym. Niewątpliwym atutem tej książki jest przedstawienie we współczesnym kontekście ekonomiczno- -gospodarczym roli i znaczenia patentów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, której jednym z najistotniejszych źródeł są udzielone patenty. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że prawa własności intelektualnej, a w szczególności patenty, stają się niejednokrotnie najważniejszymi składnikami majątkowymi przedsiębiorstw. Jednakże tak długo, jak długo trwa patent, czerpanie profitów z tej wiedzy jest przywilejem wyłącznie uprawnionego. Uprawnieni jednak nie zawsze korzystają ze swoich opatentowanych wynalazków, wobec czego wiele patentów pozostaje nieużywanych. Dlatego obecnie w Europie toczy się dyskusja o tym, jak wykorzystać ten tkwiący w patentach potencjał. Również w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do patentów uzyskiwanych przez szkoły wyższe i jednostki naukowe, często pojawia się pytanie o możliwość ich komercyjnego wykorzystania przez przedsiębiorców, co może wymagać sprzedaży tych patentów. I chociaż z pewnością problemy i trudności, z jakimi zmaga się Polska, nie zawsze są tożsame z sytuacją istniejącą w innych państwach europejskich, to niewątpliwie jednakowe pozostaje pytanie, jak w efektywny sposób korzystać z istniejących patentów. Jedną z dróg komercjalizacji patentów jest ich sprzedaż, przy czym istotą problemu, przed którym stoi obecnie system patentowy, jest pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w tysiącach rozwiązań, chronionych patentami na całym świecie, w tym również poprzez stworzenie możliwości korzystania z tych rozwiązań przez inne osoby niż sam uprawniony. Podmioty są jednak zainteresowane różnymi formami wykorzystywania patentów. Nie tylko wdrażanie chronionych nimi rozwiązań staje się atrak- 11

12 Przedmowa/Foreword cyjne dla przedsiębiorców, którzy sami nie patentują. Patentowe portfolia stają się ważnymi instrumentami w budowaniu przewagi rynkowej. Niezależnie od tego, jakim celom w zamyśle przedsiębiorcy ma służyć chronione patentem rozwiązanie, w wielu sytuacjach problematyczne staje się nabycie samego patentu. Obrotowi patentami towarzyszą liczne przeszkody, z których jedną z najważniejszych jest brak rynkowej transparentności takich procesów. Z jednej bowiem strony ogromna liczba udzielonych na świecie patentów sprawia, że mniejsi przedsiębiorcy mają problem z dotarciem do odpowiednich rozwiązań, z drugiej zaś strony nieznane są koszty takich transakcji. Przygotowanie strategii transferu technologii ogranicza w znacznym stopniu brak dostępności danych dotyczących transakcji już zawartych, co pozwoliłoby uczynić zachowania stron transakcji bardziej przewidywalnymi. I wreszcie, co również istotne, pojawia się niemożność wyceny rzeczywistej wartości tych praw, a to oczywiście powoduje problemy z ustaleniem ceny. Te okoliczności faktyczne powiązane z niedoskonałym systemem patentowym powodują, że procesy transferu patentów napotykają liczne bariery i ograniczenia. Autor w bardzo udany sposób opisuje obecną sytuację rynku patentowego, wychodząc od tzw. paradygmatu otwartych innowacji. Dla prawników patent oznacza wyłączność korzystania z rozwiązań nim chronionych. Ale patent to przede wszystkim instrument wykorzystywany w budowaniu różnych modeli biznesowych, które autor przedstawia w swoim opracowaniu, a więc gospodarczego wykorzystywania siły tkwiącej w patentach. Rozważania autora pozwalają czytelnikowi zrozumieć, jak istotną rolę odgrywają patenty w kreowaniu innowacyjnej gospodarki i w jak różny sposób są wykorzystywane przez przedsiębiorców. Jeden z rozdziałów został poświęcony analizie dwóch procesów prawno-ekonomicznych, to jest standaryzacji i wycenie patentów, mających zasadnicze znaczenie dla efektywności procesów transferu patentów. W szczególności należy zwrócić uwagę, że autor niezwykle trafnie identyfikuje problemy, jakie w praktyce występują w związku z wyceną patentów, co w istotny sposób hamuje procesy ich transferu. Diagnozę obecnej sytuacji na rynku patentowym uzupełnia analiza tzw. aukcji patentowych. Autor stawia tezę, że ten specyficzny instrument transferu technologii, szeroko stosowany w USA, pozwala na przezwyciężenie typowych trudności towarzyszących procesowi komercjalizacji patentów, związanych przede wszystkim z brakiem ich transparentności dla innych uczestników rynku. Zaletą tej części rozważań autora 12

13 Przedmowa/Foreword jest opisanie, w sposób dokładny i wnikliwy, zarówno wad, jak i zalet tego specyficznego instrumentu komercjalizacji, co niewątpliwie sprawia, że książka ma niezwykły walor praktyczny. Autor opracowania dokonuje wszechstronnej analizy procesu komercjalizacji patentów poprzez ich sprzedaż, uwzględniając zarówno uwarunkowania prawne, jak i ekonomiczne. Chociaż opracowanie to skierowane jest do prawników, ma ono charakter interdyscyplinarny, gdyż łączy elementy prawa i ekonomii. Mimo że znajomość zagadnień o charakterze ekonomicznym jest niezwykle istotna dla procesu transferu patentu, to jednak tematyka ta rzadko jest rozważana w powiązaniu z zagadnieniami prawnymi, co czyni tę pozycję nie tylko niezwykle interesującą, lecz także istotną. Zarazem należy podkreślić, że autor, sam będąc prawnikiem, przedstawia zagadnienia ekonomiczne w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Niewątpliwie ta publikacja stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy dotyczące zarówno funkcjonowania współczesnego systemu patentowego, jak i pożądanych zmian. Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska 13

14 Acknowledgments Acknowledgments This book was defended as a doctoral dissertation at the Law Faculty of Justus Liebig University Giessen in Germany in October It is the result of a stimulating but demanding exercise, which would not have been possible without the continuous support of many people. Firstly, I would like to thank my supervisor, Professor Dr. Thilo Marauhn from the Institute for Public International and European Law at Justus Liebig University Giessen. He strongly influenced my research ideas and was a constant source of inspiration and encouragement. I am grateful to him not only for his thought-provoking views and helpful suggestions, but also for his patient advice and unwavering confidence in me and my project. I am also grateful to my second supervisor, Professor Dr. Jens Adolphsen from the Institute for Civil Law, National and International Civil Procedure Law, and Sports Law at Justus Liebig University Giessen for his invaluable comments on the issues related to patent enforcement. I would also like to thank the examiners of my dissertation, Professor Dr. Steffen Augsberg and Professor Dr. Dr. h.c. Walter Gropp. I would also like to thank Professor Shubha Ghosh from the University of Wisconsin Law School in Madison, U.S.A., for his insightful comments. His expertise in the field of international intellectual property and intellectual property transactions triggered my interest in this topic. It was his constant smile and practical advice that helped me to take difficult decisions and make necessary changes. I have also benefited from invaluable discussions with Professor James Cooper from the California Western School of Law in San Diego, U.S.A. I must give my special thanks to my colleagues and friends who have contributed to the successful completion of this book. In particular, I wish 15

15 Acknowledgments to express my gratitude to Marcelina Nowak, Tomasz Kozieł, LL.M. (New York) from the Institute for European Law at KU Leuven, René Ghouse, Assistant Professor Dr. Sven Simon from the Franz von Liszt Institute for International and Comparative Law at Justus Liebig University Giessen for numerous discussions and their valuable suggestions and general guidance. These continuous friendships have been essential in the pursuit of my research. I would like to thank Professor dr hab. Zbigniew Cieślak, Justice of the Constitutional Tribunal of Poland, and Dr. Krzysztof Wąsowski from the Institute of Administrative Law at the University of Warsaw, for their support of a scholarship from the State of Hessen, Germany. The State of Hessen itself also deserves a special mention for its financial support of my research provided through a scholarship at the Justus Liebig University Giessen. The scholarship significantly facilitated my research at the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law in Munich. Furthermore, the scholarship allowed me to present my research at many interesting international conferences and to receive invaluable feedback. My thanks also to Professor dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska from the Institute of Civil Law at the University of Warsaw, for graciously agreeing to write the foreword for this book and for letting me find my own feet in the research of intellectual property law prior my arrival in Germany. I am also indebted to my mother, Jolanta, and my father, Andrzej, without whose kindness, openness, tolerance, love, and support this book would not have been possible. With my deepest appreciation and love, I dedicate this book to them. Writing a doctoral dissertation has given me a new perspective on the purpose of education and the meaning of research, and will undoubtedly help guide the directions that I take in my continuing journey of investigation. Giessen, Warsaw, July 2014 Adam Andrzejewski 16

16 List of abbreviations List of abbreviations Biotechnology Directive Directive 98/ 44/ EC of the European Parliament and the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection of Biotechnological Inventions Brussels I Regulation Regulation 1215/ 2012/ EU of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters CJEU Court of Justice of the European Union ECR European Court Reports Enforcement Directive Directive 2004/ 48/ EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the Enforcement of Intellectual Property Rights EPC Convention on the Grant of European Patents EPLA European Patent Litigation Agreement EPO European Patent Office EPO Guidelines EPO Guidelines for Examination in the European Patent Office EPOR European Patent Office Reports EU European Union GATT General Agreement on Trade and Tariffs HGB German Commercial Code (Handelsgesetzbuch) I.L.M. International Legal Materials IAS International Accounting Standards IBM International Business Machines ICT information and communication technology IPC International Patent Classification IPXI Intellectual Property Exchange International IT information technology JPO Japan Patent Office NPE non-practicing entity OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OJ EPO Official Journal of the EPO Paris Convention Paris Convention for the Protection of Industrial Property PCT Patent Cooperation Treaty 17

17 List of abbreviations PLT Patent Law Treaty R&D research and development RIM Research in Motion TFEU Treaty on the Functioning of the European Union TRIPS Agreement Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ULR Unit License Rights UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development U.N.T.S. United Nations Treaty Series U.S.C. United States Code USPTO United States Patent and Trademark Office WIPO World Intellectual Property Organization WTO World Trade Organization 18

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND 2011 ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REP0R RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers,

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers, W numerze Od redakcji....2 INNO TEMAT Po co naukowcom marketing?... 3 DOBRE PRAKTYKI Możliwości komercjalizacji wiedzy w Polsce. Doświadczenia w zakresie współpracy nauka-biznes.... 6 DO INNOWACJI PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland. Raport roczny Annual report

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland. Raport roczny Annual report Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland 2009 Raport roczny Annual report Raport roczny 2009 Spis treści Contents Słowo wstępne Foreword 5 Podstawy prawne działania

Bardziej szczegółowo

Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii

Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Pod redakcją Dawida Miąsika Tadeusza Skocznego Małgorzaty Surdek Warszawa 2008 Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT 2004 URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT 2004 URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND 2004 URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2004 PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND SPIS TREŚCI CONTENS SŁOWO WSTĘPNE Dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP 5 INFORMACJA O URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA

STUDIA I MATERIAŁY STRESZCZENIA V O L U M E 15 N U M B E R 1 2 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 7 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS THE RULE OF LAW INSTITUTE FOUNDATION and THE CHAIR OF INTERNATIONAL AND AMERICAN LAW JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Delaine R. Swenson Kinga Stasiak

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2005 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE PREFACE INFORMACJAO URZĘDZIE PATENTOWYM RP PARTICULARS

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND RYNEK B+R+I W POLSCE RYNEK B+R+I POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D&I MARKET

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

University of Applied Sciences. ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME)

University of Applied Sciences. ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME) University of Applied Sciences ECTS - Handbook of the Master Course Change Management in small and medium sized enterprises (SME) Contents A. Introduction... 3 A.1. Change Management in SME s An innovative

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY (tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ZN 89. Renata Pajewska

STRESZCZENIA ZN 89. Renata Pajewska Renata Pajewska STRESZCZENIA ZN 89 Stan ochrony zdrowia w Polsce diagnoza i perspektywy systemu prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego System publicznej opieki zdrowotnej, choć wielokrotnie reformy w dalszym

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr Artur Rzempała Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 Rok 2012 Rzempała A. (współautor): Procedura łączenia spółek

Bardziej szczegółowo

Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Finanse przedsiębiorstw

Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Finanse przedsiębiorstw Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Finanse przedsiębiorstw Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców

Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców Ewaluacja komplementarności i efektywności wsparcia instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla przedsiębiorców Raport koocowy z badania (wersja ostateczna) Warszawa, 17.09.2012 Badanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo