INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG ("ITI Holdings S.A.")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG ("ITI Holdings S.A.")"

Transkrypt

1 INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. LUXEMBOURG ("ITI Holdings S.A.") Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakoczony 31 grudnia 2004 r.

2 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg 2 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spis treci Strona Opinia biegłego rewidenta... 3 Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostkowy rachunek zysków i strat Jednostkowy bilans Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Jednostkowe sprawozdanie z przepływu rodków pieninych

3 PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej Warszawa Polska Telefon +48 (22) Fax +48 (22) Opinia niezalenego biegłego rewidenta Dla Akcjonariuszy International Trading and Investments Holdings S.A. Przeprowadzilimy badanie załczonego jednostkowego sprawozdania finansowego International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg ( Spółki ), które składa si z jednostkowego bilansu na dzie 31 grudnia 2004 r. oraz jednostkowego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym i sprawozdania z przepływu rodków pieninych za rok obrotowy zakoczony 31 grudnia 2004 r. sporzdzonych zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej. Za sporzdzenie załczonego jednostkowego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarzd Spółki. Naszym zadaniem jest wyraenie opinii o załczonym jednostkowym sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Badanie nasze przeprowadzilimy stosownie do Midzynarodowych Standardów Badania Sprawozda Finansowych. Standardy te wymagaj, abymy zaplanowali i przeprowadzili badanie w taki sposób, aby uzyska wystarczajc pewno, e sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błdów i przeocze. Badanie obejmuje sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzajcych kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmuje równie ocen stosowanych zasad rachunkowoci oraz istotnych oszacowa dokonanych przez Zarzd, a take ocen ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uwaamy, e nasze badanie stanowi wystarczajc podstaw dla wyraenia naszej opinii. Naszym zdaniem, załczone jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj finansow Spółki na dzie 31 grudnia 2004 r. oraz jej wynik finansowy i przepływy rodków pieninych za rok obrotowy zakoczony 31 grudnia 2004 r., zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej. Działajcy w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzajcy badanie: Wojciech Maj Członek Zarzdu Spółka wpisana na list podmiotów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. uprawnionych do badania sprawozda Biegły Rewident finansowych pod numerem 144 Numer ewidencyjny 6128/2647 Warszawa, 3 marca 2005 r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS Kapitał zakładowy wynosi PLN. Siedzib Spółki jest Warszawa, Al. Armii Ludowej 14. Członkami Zarzdu s: George Johnstone, Antoni F. Reczek, Peter Driscoll, Adam Celiski, Andrzej J. Konopacki, Grzegorz Skrzeszewski, Antoni Tymiski, Piotr Waliski, Artur Ziobro, Halina Koniecka - Maliszewska, Ewa Sowiska, Wojciech Maj, Mirosław Szmigielski, Waldemar Lachowski, Sebastian Dziadek, Tomasz Reinfuss, Reginald Webb.

4 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg 4 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakoczony 31 grudnia 2004 r. Niniejsze sprawozdanie finansowe za rok zakoczony 31 grudnia 2004 r. zawierajce jednostkowy bilans, jednostkowy rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym, jednostkowe sprawozdanie z przepływu rodków pieninych oraz informacj dodatkow do jednostkowego sprawozdania finansowego zostały sporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej i zostały poddane badaniu. W imieniu Rady Dyrektorów International Trading and Investments Holdings S.A. Luksembourg: Jan Wejchert, Prezes Grupy ITI Mariusz Walter, Wiceprezes Grupy ITI Bruno Valsangiacomo, Wiceprezes Grupy ITI Wojciech Kostrzewa, Prezes Zarzdu i Dyrektor Generalny Grupy ITI Luksemburg, 3 marca 2005 r.

5 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg 5 Jednostkowy rachunek zysków i strat Nota Rok zakoczony 31 grudnia 2004 Rok zakoczony 31 grudnia 2003 Przychody ze sprzeday - - Koszty usług prawnych i badania sprawozda finansowych (387) (448) Koszty usług doradczych (4.348) (3.795) Pozostałe koszty netto (2.314) (717) Zysk na inwestycjach dostpnych do sprzeday Odpisy aktualizacyjne na nalenoci - (774) Przychody/(koszty) operacyjne, netto 587 (4.812) Pozostałe przychody operacyjne Zysk na działalnoci operacyjnej Odsetki bankowe (10) - Opłaty bankowe (38) (35) Odsetki od poyczek (1.688) (5.289) Przychody z tytułu opłat za gwarancje Przychody z tytułu odsetek od spółek wchodzcych w skład grupy kapitałowej Przychody z tytułu odsetek od spółek powizanych Rónice kursowe netto Przychody/(koszty) finansowe netto Zysk za rok Podstawowy zysk na jedn akcj (nie w tysicach) 16 0,26 0,06 Rozwodniony zysk na jedn akcj (nie w tysicach) 16 0,25 0,06 Informacja dodatkowa stanowi integraln cz sprawozdania finansowego.

6 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg 6 Jednostkowy bilans AKTYWA Nota 31 grudnia grudnia 2003 Aktywa trwałe Inwestycje w spółki zalene Nalenoci od spółek powizanych Poyczki i nalenoci od spółek wchodzcych w skład grupy kapitałowej Pozostałe aktywa długoterminowe Aktywa obrotowe Czynne rozliczenia midzyokresowe i pozostałe nalenoci Nalenoci od spółek powizanych Nalenoci od spółek wchodzcych w skład grupy kapitałowej Inwestycje krótkoterminowe dostpne do sprzeday Pozostałe aktywa krótkoterminowe 17 3,632 - rodki pienine rodki pienine o ograniczonym dostpie SUMA AKTYWÓW PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał rezerwowy tworzony ustawowo Rezerwa z aktualizacji do wartoci godziwej i pozostałe rezerwy Skumulowany zysk Zobowizania długoterminowe Dłune papiery wartociowe Kredyty bankowe Zobowizania wobec spółek wchodzcych w skład grupy kapitałowej Zobowizania krótkoterminowe Kredyty bankowe Odsetki od dłunych papierów wartociowych 9-68 Dłune papiery wartociowe Zobowizania wobec spółek wchodzcych w skład grupy kapitałowej Pozostałe zobowizania Rezerwy i bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów SUMA PASYWÓW Informacja dodatkowa stanowi integraln cz sprawozdania finansowego.

7 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg 7 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Liczba wyemitowanych akcji (nie w tys.) Kapitał podstawowy Kapitał rezerwowy tworzony ustawowo Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny do wartoci godziwej i pozostałe rezerwy Skumulowany zysk Razem Stan na 1 stycznia 2003 r Zyski z przeszacowania inwestycji do wartoci godziwej (MSR 39 zaktualizowany w 2004 r.) Zysk za rok Przeniesienie do rachunku zysków i strat (922) - (922) Stan na 31 grudnia 2003 r Przeniesienie na kapitał rezerwowy tworzony ustawowo (4.924) - Opcje pracownicze (zob. Nota 6) Zysk za rok Przeniesienie do rachunku zysków i strat (8.437) - (8.437) Stan na 31 grudnia 2004 r Grupa ITI nabyła 15 grudnia 2004 r (nie w tysicach) akcji, które wykazuje jako akcje własne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ITI. Zgodnie z regulacjami prawa luksemburskiego, akcje te nie posiadaj prawa głosu (zob. Nota 6). Informacja dodatkowa stanowi integraln cz sprawozdania finansowego.

8 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg 8 Jednostkowe sprawozdanie z przepływu rodków pieninych Rok zakoczony 31 grudnia 2004 Rok zakoczony 31 grudnia 2003 Zysk na działalnoci operacyjnej Korekty: Zysk na sprzeday inwestycji dostpnych do sprzeday (7.636) (922) Zyski z tytułu aktualizacji do wartoci godziwej instrumentów pochodnych (26.633) (9.684) Opcje pracownicze Odpisy aktualizacyjne na nalenoci Zmiany w kapitale obrotowym: Zmniejszenie/(zwikszenie) stanu nalenoci 633 (7.606) (Zmniejszenie)/zwikszenie stanu zobowiza (5.350) Zmiana stanu rezerw i rozlicze midzyokresowych (25) (1.132) Pozostałe (248) Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej (143) (1.761) Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych i zalenych (3.490) (14) Wpływy ze sprzeday inwestycji dostpnych do sprzeday rodki pienine o ograniczonym dostpie (100) - Poyczki udzielone (4.142) (2.223) Poyczki zwrócone Odsetki otrzymane rodki pienine netto z działalnoci inwestycyjnej Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej Spłata kredytów i poyczek (49.532) (11.388) Odsetki zapłacone (2.056) (5.093) rodki pienine netto z działalnoci finansowej (51.588) (16.481) Zmiana stanu rodków pieninych netto (5.718) (5.973) rodki pienine zmiany w cigu roku Stan na pocztek roku Zmiana stanu rodków pieninych netto (5.718) (5.973) Stan na koniec roku Informacja dodatkowa stanowi integraln cz sprawozdania finansowego.

9 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg 9 1. Informacje ogólne International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg ( Spółka ) jest holdingow spółk akcyjn z siedzib w Luksemburgu, utworzon 29 grudnia 1988 r., prowadzc działalno na podstawie prawa obowizujcego na terytorium Luksemburga ( prawo luksemburskie ) z dnia 31 lipca 1929 r. Siedziba: International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartociowych w Luksemburgu Luxembourg Stock Exchange P.O. BOX 165 L-2011 Luksemburg Symbol rejestracji: Reuters: ITIH.LU Blooomberg: ITIZLX Identyfikacja papierów wartociowych w systemie rozliczeniowym CEDEL (Centrale de Livraison de Valeurs Mobilieres w Luksemburgu): - Akcje serii A: Nr ISIN: LU Akcje serii B: Nr ISIN: LU Nazwa: ITI Holdings S.A. Akcje serii B Spółki dopuszczone s do publicznego obrotu przez polsk Komisj Papierów Wartociowych i Giełd. Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie ul. Ksica 4 PL Warszawa

10 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Stosowane zasady rachunkowoci Podstawa sporzdzenia sprawozdania finansowego Spółka prowadzi ksigi rachunkowe i sporzdza sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego. Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone na podstawie ksig rachunkowych Spółki w celu przedstawienia sytuacji finansowej, wyników działalnoci i przepływów pieninych zgodnie z zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej ( MSSF ). Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone według zasady kosztu historycznego, z wyjtkiem wymaga MSSF dotyczcych wyceny według wartoci godziwej. Spółka sporzdza równie zgodne z MSSF skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla Spółki i jej jednostek zalenych ( Grupy ITI ). W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki zalene, czyli jednostki, w których Grupa ITI bezporednio lub porednio posiada wikszo głosów lub których działalno moe w inny sposób kontrolowa, zostały objte konsolidacj pełn. Uytkownicy niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego powinni czyta je łcznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy ITI za rok zakoczony 31 grudnia 2004 r. w celu uzyskania pełnej informacji dotyczcej sytuacji finansowej, wyników działalnoci oraz zmian w sytuacji finansowej Grupy ITI jako całoci. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest dostpne: (i) w siedzibie spółki w Luksemburgu, (ii) w biurze ITI Services Ltd., Beustweg 12, CH-8032 Zurich, (iii) w biurze ITI Corporation Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 166, PL Warszawa.. Od 1 stycznia 2004 r. Spółka zdecydowała si na wczeniejsze przyjcie MSSF wymienionych poniej, które s istotne dla działalnoci Spółki. Ewentualny wpływ przyjcia tych standardów oraz dodatkowe informacje s zamieszczone w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. MSR 1 (zaktualizowany w 2003 r.) Prezentacja sprawozda finansowych MSR 2 (zaktualizowany w 2003 r.) Zapasy MSR 8 (zaktualizowany w 2003 r.) Zasady rachunkowoci, zmiany szacunków ksigowych i błdy MSR 10 (zaktualizowany w 2003 r.) Zdarzenia po dniu bilansowym MSR 16 (zaktualizowany w 2003 r.) Rzeczowe aktywa trwałe MSR 17 (zaktualizowany w 2003 r.) Leasing MSR 21 (zaktualizowany w 2003 r.) Skutki zmian kursów wymiany walut obcych MSR 24 (zaktualizowany w 2003 r.) Informacje ujawniane na temat podmiotów powizanych MSR 27 (zaktualizowany w 2003 r.) Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe MSR 28 (zaktualizowany w 2003 r.) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych MSR 31 (zaktualizowany w 2003 r.) Udziały we wspólnych przedsiwziciach MSR 32 (zaktualizowany w 2003 r.) Instrumenty finansowe - ujawnianie i prezentacja MSR 33 (zaktualizowany w 2003 r.) Zysk na akcj MSR 39 (zaktualizowany w 2004 r.) Instrumenty finansowe - ujmowanie i wycena MSSF 3 (wydany w 2004 r.) Połczenie jednostek gospodarczych MSR 36 (zaktualizowany w 2004 r.) Trwała utrata wartoci aktywów MSR 38 (zaktualizowany w 2004 r.) Wartoci niematerialne i prawne MSSF 5 (wydany w 2004 r.) Aktywa trwałe przeznaczone do sprzeday oraz działalno zaniechana Wczeniejsze przyjcie MSR 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 31, 32 i 33 (wszystkie zaktualizowane w 2003 r.) nie spowodowało istotnych zmian w zasadach rachunkowoci przyjtych przez Spółk.

11 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Stosowane zasady rachunkowoci (cd.) Podsumowujc: - MSR 1 (zaktualizowany w 2003 r.) spowodował zmiany w sposobie prezentacji kapitałów mniejszoci i pozostałych not. - MSR 2, 8, 10, 16, 17, 27, 28, 32 i 33 (wszystkie zaktualizowane w 2003 r.) nie miały adnego istotnego wpływu na zasady rachunkowoci Spółki. - MSR 24 (zaktualizowany w 2003 r.) miał wpływ na zmiany w sposobie prezentacji podmiotów powizanych i zwizanych z nimi pozostałych not. Wczeniejsze przyjcie MSR 39 (zaktualizowany w 2004 r.) spowodowało zmiany w zasadach rachunkowoci dotyczcych klasyfikacji aktywów finansowych w wartoci godziwej ze zmianami odnoszonymi do rachunku zysków i strat, odwrócenie strat z tytułu odpisów z tytułu trwałej utraty wartoci aktywów dostpnych do sprzeday, a take miało wpływ na ujcie wbudowanych walutowych kontraktów terminowych, rozpoznajc je jako cile zwizane z głównym kontraktem i w zwizku z tym nie s rozpoznawane osobno od niego. Spółka dokonała ponownego oszacowania okresu ekonomicznej uytecznoci swych wartoci niematerialnych i prawnych zgodnie z MSR 38 (zaktualizowanym w 2004 r.), w wyniku którego nie dokonano adnych korekt do wartoci niematerialnych i prawnych. Wszystkie zmiany w zasadach rachunkowoci zostały przeprowadzone w oparciu o zasady zawarte w poszczególnych standardach. Wszystkie standardy przyjte przez Spółk wymagaj zastosowania do okresów przeszłych poza MSR 39 (zaktualizowanym w 2004 r.) nie wymaga klasyfikacji aktywów finansowych w wartoci godziwej ze zmianami odnoszonymi do rachunku zysków i strat dla aktywów finansowych rozpoznanych wczeniej. MSR 39 (zaktualizowany w 2004 r.) wymaga jednoczesnego przyjcia wraz z MSR 32 (zaktualizowanym w 2003 r.) MSSF 3 wymaga jednoczesnego przyjcia wraz z MSR 36 (zaktualizowany w 2004 r.) i MSR 38 (zaktualizowanym w 2004 r.)

12 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Stosowane zasady rachunkowoci (cd.) Główne zasady rachunkowoci stosowane przez Spółk zostały podsumowane poniej: Waluta funkcjonalna i prezentacyjna Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym dotyczce Spółki s mierzone w przy uyciu waluty podstawowej dla rodowiska ekonomicznego, w którym ta Spółka działa ( waluta funkcjonalna ). Walut prezentacyjn jednostkowego sprawozdania finansowego jest dolar amerykaski ( USD ). Kwoty szacunkowe Przy sporzdzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Zarzd dokonuje oszacowa i przyjmuje załoenia majce wpływ na wykazane kwoty aktywów i pasywów, ujawnianie aktywów i zobowiza warunkowych na dzie sporzdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz na przychody i koszty wykazane w roku finansowym. Rzeczywiste wielkoci mog si róni od oszacowanych. Przeliczenia walut Transakcje wyraone w walutach obcych innych ni waluta sprawozdawcza s przeliczane na walut sprawozdawcz według kursu obowizujcego na dzie transakcji. Zyski i straty z rozliczenia takich transakcji oraz z pieninych aktywów i pasywów wyraonych w walutach obcych s wykazywane w rachunku zysków i strat w okresie, którego dotycz. Kapitał podstawowy Akcje zwykłe s klasyfikowane do kapitału własnego. Dodatkowe koszty bezporednio zwizane z wyemitowaniem nowych akcji lub opcji s ujmowane w bilansie jako pomniejszenie wpływów, bez uwzgldnienia podatku. Dodatkowe koszty bezporednio zwizane z wyemitowaniem nowych akcji lub opcji, lub z zakupem nowej jednostki gospodarczej s wykazywane w koszcie nabycia jako cz całkowitej kwoty zapłaconej. Jeli Spółka nabywa swój kapitał podstawowy (akcje własne), kwota zapłaty powikszona o wszystkie dodatkowe koszty zwizane z transakcj (wyłczajc podatki), jest odejmowana od kapitałów przypadajcych na akcjonariuszy do momentu, a akcje te nie zostan umorzone, ponownie wyemitowane lub w inny sposób zbyte. Jeli takie akcje s nastpnie sprzedane lub ponownie emitowane, wszystkie wpływy uzyskane z takiej transakcji, pomniejszone o bezporednie koszty i podatki z ni zwizane, s ujmowane w kapitałach przypadajcych na akcjonariuszy Spółki. Jeli zakup kapitału podstawowego Spółki jest dokonywany przez dystrybucj aktywów spółki do jej akcjonariuszy, akcje własne s rozpoznawane w wartoci bilansowej dystrybuowanych aktywów.

13 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Stosowane zasady rachunkowoci (cd.) Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe wykazywane w bilansie obejmuj rodki pienine w kasie i w banku, rodki pienine o ograniczonym dostpie, nalenoci z tytułu dostaw i usług, inwestycje dostpne do sprzeday, aktywa finansowe w wartoci godziwej ze zmianami odnoszonymi do rachunku zysków i strat, inwestycje długoterminowe, zobowizania z tytułu dostaw i usług, a take kredyty i poyczki. Przyjte metody wykazywania poszczególnych pozycji okrelono w punktach opisujcych zasady rachunkowoci przyjte dla poszczególnych pozycji. rodki pienine rodki pienine obejmuj rodki pienine w kasie, rodki na rachunkach biecych w bankach oraz lokaty o okresie zapadalnoci krótszym ni trzy miesice od dnia ich załoenia. rodki pienine o ograniczonym dostpie rodki pienine o ograniczonym dostpie obejmuj głównie kwoty zatrzymane przez instytucje finansowe jako zabezpieczenia na gwarancjach udzielone przez te instytucje finansowe na rzecz Spółki lub rodki finansowe utrzymywane na rachunkach bankowych Spółki, które mog by wykorzystane tylko na okrelone cele. rodki pienine o ograniczonym dostpie s prezentowane jako aktywa krótkoterminowe lub długoterminowe w zalenoci od warunków zwolnienia zabezpiecze zawartych w umowach. Nalenoci od spółek powizanych i spółek grupy kapitałowej Nalenoci wykazuje si według zamortyzowanego kosztu, czyli kwoty wykazanej na fakturze sprzeday, o ile nie nastpiła trwała utrata wartoci. Na dzie bilansowy warto bilansow wszystkich nalenoci porównuje si z biec wartoci netto przewidywanych strumieni pieninych, a na utrat wartoci nalenoci, których realizacja jest zagroona lub znacznie opóniona, tworzy si rezerw. Nalenoci niecigalne spisuje si w momencie ich stwierdzenia. Nalenoci z tytułu dostaw i usług Nalenoci wykazuje si według wartoci godziwej, a nastpnie według zamortyzowanego kosztu. Jest to kwota wykazana na fakturze sprzeday, o ile nie nastpiła utrata wartoci nalenoci. Na dzie bilansowy warto bilansow wszystkich nalenoci z tytułu dostaw i usług porównuje si z biec wartoci netto przewidywanych przepływów pieninych, za o kwot utraty wartoci nalenoci, których realizacja jest zagroona lub znacznie opóniona, pomniejsza si ich warto bilansow. Nalenoci niecigalne spisuje si w momencie stwierdzenia ich niecigalnoci.

14 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Stosowane zasady rachunkowoci (cd.) Inwestycje Spółka zalicza swoje aktywa finansowe do nastpujcych kategorii: aktywa finansowe w wartoci godziwej ze zmianami odnoszonymi do rachunku zysków i strat, inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalnoci, poyczki i nalenoci oraz inwestycje dostpne do sprzeday, jeeli wystpuj. Inwestycje nabyte przede wszystkim w celu odsprzeday w krótkim okresie lub w ten sposób zaklasyfikowane przez Zarzd zalicza si do aktywów finansowych w wartoci godziwej ze zmianami odnoszonymi do rachunku zysków i strat. Kategoria ta zawiera dwie podkategorie: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu i aktywa finansowe w momencie ich pocztkowego ujcia do wyceny według wartoci godziwej ze zmianami odnoszonymi do rachunku zysków i strat. Instrumenty pochodne s równie klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu z wyjtkiem instrumentów przeznaczonych do zabezpieczenia ryzyka. Aktywa w tej kategorii s klasyfikowane jako aktywa obrotowe, jeeli s przeznaczone do obrotu lub przewiduje si, e zostan zrealizowane w cigu 12 miesicy od dnia bilansowego. Poyczki oraz nalenoci s to niepochodne instrumenty finansowe o ustalonym lub przewidywalnym terminie wymagalnoci, które nie s notowane na aktywnym rynku. Powstaj one w wyniku dostarczenia przez Spółk rodków pieninych, produktów lub usług bezporednio do odbiorcy bez zamiaru zbywania nalenoci powstałej z tego tytułu. Nalenoci te rozpoznawane s w aktywach obrotowych, za wyjtkiem tych, które staj si wymagalne po upływie 12 miesicy od daty bilansu. S one zaklasyfikowane jako aktywa obrotowe. Inwestycje niebdce pochodnymi instrumentami finansowymi o ustalonym lub przewidywanym terminie zapadalnoci, które Zarzd zamierza i ma moliwo utrzymywa do upływu terminu zapadalnoci, zalicza si do inwestycji utrzymywanych do upływu terminu zapadalnoci i ujmuje w aktywach trwałych, o ile termin ich zapadalnoci nie jest krótszy ni dwanacie miesicy od dnia bilansowego. W roku zakoczonym 31 grudnia 2004 r. Spółka nie posiadała inwestycji nalecych do tej kategorii. Inwestycje niebdce pochodnymi instrumentami finansowymi przeznaczone do utrzymywania przez czas nieokrelony, które mog by sprzedane dla zachowania płynnoci lub w zwizku ze zmian stóp procentowych lub inwestycje, które nie s sklasyfikowane w adnej z pozostałych kategorii, zalicza si do inwestycji dostpnych do sprzeday. Ujmuje si je w długoterminowych inwestycjach dostpnych do sprzeday, o ile Zarzd nie ma zamiaru utrzymywania ich przez okres krótszy ni 12 miesicy od dnia bilansowego lub o ile nie nastpi ich zbycie w celu powikszenia kapitału obrotowego. W takich przypadkach ujmuje si je w aktywach obrotowych jako inwestycje krótkoterminowe dostpne do sprzeday.

15 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Stosowane zasady rachunkowoci (cd.) Zakupy i sprzedae inwestycji s rozpoznawane na dzie transakcji to jest dzie, w którym Spółka zobowizuje si do zakupu lub sprzeday aktywa. Wszystkie inwestycje z wyjtkiem aktywów finansowych ze zmianami odnoszonymi do rachunku zysków i strat s pocztkowo rozpoznawane według wartoci godziwej powikszonej o koszty transakcji. Inwestycje przestaje si rozpoznawa w momencie wyganicia praw do otrzymania przepływów pieninych z inwestycji lub zbycia praw do otrzymania przepływów pieninych z inwestycji, kiedy zostały przekazane wszystkie prawa i ryzyka wynikajce z prawa własnoci. Aktywa finansowe dostpne do sprzeday i aktywa finansowe ze zmianami odnoszonymi do rachunku zysków i strat s nastpnie wyceniane w wartoci godziwej. Inwestycje utrzymywane do daty zapadalnoci s wyceniane z uwzgldnieniem amortyzacji metod efektywnej stopy procentowej. Zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty z tytułu aktualizacji do wartoci godziwej aktywów finansowych ze zmianami odnoszonymi do rachunku zysków i strat s uwzgldnione w rachunku zysków i strat za okres, w którym powstały. Niezrealizowane zyski i straty z tytułu aktualizacji do wartoci godziwej niepieninych papierów wartociowych zaklasyfikowanych jako inwestycje dostpne do sprzeday s rozpoznawane w kapitale własnym. Kiedy papiery wartociowe zaklasyfikowane jako inwestycje dostpne do sprzeday s sprzedawane lub rozpoznawana jest ich trwała utrata wartoci to łczny zysk lub strata s ujmowane w rachunku zysków i strat jako zyski i straty na inwestycjach w papiery wartociowe. Warto godziwa notowanych inwestycji jest oparta o biec warto notowania. Jeli nie istnieje aktywny rynek dla aktywów finansowych (lub jeli papiery wartociowe s nienotowane), Spółka ustala warto godziw przy uyciu technik wyceny, włczajc w to ostatnio przeprowadzone transakcje, odniesienie do innych instrumentów, których istota jest taka sama, analiz zdyskontowanych przepływów pieninych oraz modele wyceny opcji dostosowane w celu odzwierciedlenia indywidualnej sytuacji emitenta. Spółka ocenia na kady dzie bilansowy, czy istniej przesłanki wskazujce na konieczno rozpoznania trwałej utraty wartoci aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. W przypadku papierów wartociowych rozpoznawanych w kapitale własnym i sklasyfikowanych jako dostpne do sprzeday, znaczna utrzymujca si utrata wartoci godziwej poniej ich kosztu jest brana pod uwag przy ocenie, czy nastpiła trwała utrata ich wartoci. Jeli istniej przesłanki trwałej utraty wartoci dla aktywów finansowych dostpnych do sprzeday, to łczna strata mierzona jako rónica pomidzy cen nabycia, a biec wartoci godziw jest pomniejszona o uprzednio rozpoznan w rachunku zysków i strat trwał utrat wartoci oraz jest eliminowana z kapitałów własnych i rozpoznawana w rachunku zysków i strat. Odwrócenie straty rozpoznanej uprzednio w rachunku zysków i strat z tytułu trwałej utraty wartoci instrumentów ujmowanych w kapitale własnym nie jest ujmowane w rachunku zysków i strat do momentu zaprzestania ich ujmowania. Finansowe instrumenty pochodne Finansowe instrumenty pochodne, łcznie z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, w momencie pocztkowego ujcia s wyceniane w wartoci godziwej, a nastpnie wyceniane w wartoci godziwej. Metoda wykazywania zysku bd straty z wyceny zaley od tego czy dany finansowy instrument pochodny zalicza si do mechanizmów zabezpieczajcych, które spełniaj szczegółowe kryteria umoliwiajce ujcie ich zgodnie z MSR 39 (zaktualizowanym w 2004 r.). Finansowe instrumenty pochodne, które nie kwalifikuj si do ujcia zgodnie z zasadami rachunkowoci zabezpiecze, pomimo tego, e zamierza si je uy jako zabezpieczenie przed ryzykiem, s rozpoznawane w bilansie według wartoci godziwej jako aktywa finansowe w wartoci godziwej ze zmianami odnoszonymi do rachunku zysków i strat. Spółka kwalifikuje instrumenty pochodne jako (1) zabezpieczenie wartoci godziwej ujtego składnika aktywów lub zobowiza (zabezpieczenie wartoci godziwej) lub (2) zabezpieczenie dla prognozowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiza (zabezpieczenie przepływów pieninych) lub (3) zabezpieczenie inwestycji netto w zagranicznej spółce zalenej na dzie zawarcia kontraktu pochodnego.

16 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Stosowane zasady rachunkowoci (cd.) Zmiany wartoci godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych i kwalifikujcych si jako wysoce efektywne zabezpieczenia wartoci godziwej w odniesieniu do zabezpieczonego ryzyka ujmuje si w rachunku zysków i strat wraz z odpowiadajcymi im zmianami wartoci godziwej zabezpieczanego składnika aktywów lub zobowizania odnoszcego si do danego ryzyka. Zmiany wartoci godziwej instrumentów pochodnych wyznaczonych i kwalifikujcych si jako wysoce efektywne zabezpieczenia przepływów pieninych w odniesieniu do zabezpieczanego ryzyka, ujmuje si w kapitale własnym. W przypadku gdy prognozowana transakcja lub uprawdopodobnione przyszłe zobowizanie powoduj powstanie składnika aktywów (np. rzeczowych aktywów trwałych) lub zobowizania, uprzednio ujte w kapitale własnym zyski i straty przenosi si z kapitału własnego i uwzgldnia w pocztkowym koszcie danego składnika aktywów lub zobowizania. W przeciwnym razie, kwoty ujte w kapitale własnym przenosi si do rachunku zysków i strat i zalicza do przychodów lub kosztów tych samych okresów, w których zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowizanie lub prognozowana transakcja wpłyn na rachunek zysków i strat (na przykład kiedy ma miejsce prognozowana sprzeda). Niektóre transakcje pochodne, jakkolwiek stanowice efektywne zabezpieczenie ekonomiczne zgodnie z polityk Spółki w zakresie zarzdzania ryzykiem, nie kwalifikuj si do stosowania rachunkowoci zabezpiecze zgodnie z zasadami MSR 39 (zaktualizowany w 2004 r.). Zmiany w wartoci godziwej instrumentów pochodnych, które nie kwalifikuj si do stosowania rachunkowoci zabezpiecze zgodnie z zasadami MSR 39 (zaktualizowany w 2004 r.) s rozpoznawane bezporednio w rachunku zysków i strat. Kiedy instrument pochodny wygasa albo jest sprzedany lub kiedy zabezpieczenie przestaje spełnia kryteria rachunkowoci zabezpiecze zgodnie z zasadami MSR 39 (zaktualizowany w 2004 r.) wszystkie naliczone zyski lub straty w kapitale własnym pozostaj na ten moment w kapitale własnym i s rozpoznawane kiedy uprawdopodobniona lub prognozowana transakcja jest ostatecznie ujmowana w rachunku zysków i strat. Jeli oczekuje si, e wczeniej prognozowana lub uprawdopodobniona transakcja nie zostanie zrealizowana, naliczone zyski lub straty ujte w kapitale własnym s natychmiast przenoszone do rachunku zysków i strat. W momencie rozpoczcia transakcji Spółka dokumentuje zwizek pomidzy instrumentami zabezpieczajcymi a zabezpieczanym składnikiem, jak równie cel z punktu widzenia zarzdzania ryzykiem i strategi dla zawierania rónych transakcji zabezpieczajcych. Dokumentacja ta zawiera powizanie wszystkich instrumentów pochodnych zakwalifikowanych jako instrumenty zabezpieczajce z odpowiednimi składnikami aktywów i zobowiza lub odpowiednich uprawdopodobnionych przyszłych zobowiza i prognozowanych transakcji. Grupa ITI dokumentuje take ocen, zarówno na moment zawarcia kontraktu pochodnego, jak i w czasie jego trwania, czy instrumenty pochodne bdce zabezpieczeniem efektywnie zapobiegaj zmianom wartoci godziwej lub przepływów pieninych zabezpieczanych składników. Spółka rozpoznaje wbudowane instrumenty pochodne oddzielnie od głównego kontraktu i ujmuje je jako instrumenty pochodne zgodnie z MSR 39 (zaktualizowanym w 2004 r.), jeli cechy ekonomiczne i ryzyka wbudowanego instrumentu pochodnego i głównego kontraktu nie s ze sob cile zwizane i jeli osobny instrument wystawiony na takich samych warunkach, jak wbudowany instrument pochodny, spełniałby kryteria definicji instrumentu pochodnego.

17 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Stosowane zasady rachunkowoci (cd.) Kredyty i poyczki Spółka pocztkowo wykazuje kredyty i poyczki w wysokoci otrzymanych wpływów netto, po pomniejszeniu o koszty ich pozyskania. Nastpnie kredyty i poyczki s wykazywane w wartoci pocztkowej, powikszonej o koszty finansowe i pomniejszonej o kwoty spłacone. Koszty finansowe, obejmujce odsetki, koszty transakcji oraz wszelkie rónice midzy otrzyman kwot (pomniejszon o koszty transakcji) a kwot do spłaty, s rozliczane w cigu okresu, na jaki otrzymano poyczk lub kredyt, w taki sposób, by uzyska stał stop procentow w stosunku do niespłaconego salda. Akcje i udziały w spółkach zalenych Akcje i udziały w spółkach zalenych ujmowane s według kosztu nabycia pomniejszonego o rezerw z tytułu trwałej utraty wartoci. Rezerwy Rezerwy tworzy si na istniejce prawne lub wynikajce z prawa zwyczajowego zobowizanie Spółki wynikajce z przeszłych zdarze, jeli istnieje prawdopodobiestwo koniecznoci wydatkowania rodków zawierajcych w sobie korzyci ekonomiczne w celu zaspokojenia tego zobowizania i mona w sposób wiarygodny ustali jego szacunkow wysoko. Dywidendy Dywidendy do wypłacenia ujmowane s w ksigach rachunkowych po ich zaakceptowaniu przez Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ujmowanie przychodów Zysk/(strata) na sprzeday akcji i udziałów jest ujmowana zgodnie z zasad memoriału oraz treci ekonomiczn właciwych umów. Przychody z tytułu odsetek s wykazywane w okresie, którego dotycz, z wyjtkiem odsetek, których cigalno jest wtpliwa. Przychody z tytułu dywidend s ujmowane w momencie ustanowienia prawa akcjonariusza do ich otrzymania. Obcienia podatkowe Spółka nie podlega obcieniom podatkowym z tytułu przychodów i zysków kapitałowych. Spółka jest płatnikiem podatku od wartoci aktywów netto (ang. subscription tax) opisanego w Nocie 14. Obcienia zwizane z podatkiem od wartoci aktywów netto s zaliczane do Pozostałych kosztów w rachunku zysków i strat. Dane porównawcze Jeli jest to konieczne, dane porównywalne s przekształcane tak, aby dostosowa je do zmian zasad prezentacji przyjtych w roku biecym. Nie wystpiły zmiany, które wpłynłyby na zmian wyniku finansowego, kapitału lub rezerw prezentowanych w latach poprzednich poza zmianami wynikajcymi z przyjcia MSR 39 (zaktualizowany w 2004 r.).

18 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Akcje i udziały w spółkach zalenych Spółka była bezporednim akcjonariuszem lub udziałowcem nastpujcych jednostek zalenych, których akcje lub udziały wykazywane s według kosztu nabycia: Nazwa spółki Kraj rejestracji 31 grudnia 2004 % udział w kapitale własnym 31 grudnia 2003 % udział w kapitale własnym ITI Media Group N.V. ( ITI Media ) Antyle Holenderskie 99,9% 99,9% ITI Services Ltd. Szwajcaria 98,0% 98,0% ITI Corporation Sp. z o.o. Polska 99,9% 99,9% ITI Bond Finance Sp. z o.o. (załoona 3 czerwca 2003 r.) Polska 99,0% 99,0% Grupa Onet.pl S.A. ( Grupa Onet ) Polska 59,2% 60,1% Klub Piłkarski Legia Warszawa S.A. Polska 97,4% - Zmiany wartoci bilansowej tych akcji i udziałów przedstawiały si nastpujco: Rok zakoczony 31 grudnia 2004 Rok zakoczony 31 grudnia 2003 Stan na pocztek roku Zwikszenia Zmniejszenia (Likwidacja ITI Corporation Ltd.) - (5.553) Warto akcji i udziałów w cenie nabycia Rezerwa na trwał utrat wartoci - - Warto ksigowa netto na koniec roku kwietnia 2004 r. Spółka zakupiła 80% udziałów w Legii, jednym z wiodcych polskich klubów piłkarskich. Udziały zostały zakupione za łczn kwot listopada 2004 r. Legia podwyszyła swój kapitał akcyjny poprzez konwersj poyczek od Spółki. W wyniku tego Spółka podwyszyła swój udział w Legii do 97,4%. W dniu 31 grudnia 2001 r. Spółka wniosła akcje w spółkach Onet i Grupa Onet według ich wartoci ksigowej do ITI Media Group N.V. jako aport rzeczowy. ITI Media przeniosła powysze udziały do swojej spółki zalenej TenBit Holding B.V. Przeniesienie i jego zarejestrowanie nie zostało zakoczone.

19 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Inwestycje dostpne do sprzeday 31 grudnia grudnia 2003 Stan na 1 stycznia Zmiany w cigu roku: Sprzeda udziałów (14.713) (11.205) Korekta z tytułu aktualizacji do wartoci godziwej, netto Rónice kursowe (7) (234) Stan na 31 grudnia grudnia grudnia 2003 Krótkoterminowe inwestycje dostpne do sprzeday Inwestycje dostpne do sprzeday s traktowane zgodnie z MSR 39 (zaktualizowanym w 2004 r.) i wyceniane według wartoci godziwej na kady dzie bilansowy. Dla inwestycji bdcych przedmiotem obrotu publicznego warto godziwa jest wyznaczana na podstawie cen instrumentów notowanych. Dla pozostałych inwestycji warto godziwa jest ustalana przez porównanie do biecej ceny rynkowej podobnych inwestycji. W roku zakoczonym 31 grudnia 2004 r. pozostałe (nie w tysicach) akcji SBS o wartoci zostało sprzedane i zrealizowany został zysk netto w wysokoci Na 31 grudnia 2003 r. w inwestycjach dostpnych do sprzeday ujte było (nie w tysicach) akcji SBS o wartoci W poprzednich latach akcje te były przeszacowane do wartoci godziwej na podstawie wyceny publikowanej przez NASDAQ, a zmiany w wartoci godziwej były wykazywane w rachunku zysków i strat. Od 1 stycznia 2004 r. po przyjciu MSR 39 (zaktualizowanego w 2004 r.) zmiany z tytułu przeszacowania do wartoci godziwej s wykazywane bezporednio w kapitale własnym. W roku zakoczonym 31 grudnia 2003 r. zysk netto na tej inwestycji wyniósł

20 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Poyczki i nalenoci od spółek wchodzcych w skład grupy kapitałowej 31 grudnia grudnia 2003 Poyczki i nalenoci krótkoterminowe Poyczki i nalenoci długoterminowe Razem na koniec roku Poyczki i nalenoci od spółek wchodzcych w skład grupy kapitałowej o terminie zapadalnoci do 1 roku 31 grudnia grudnia 2003 ITI Services Ltd ITI Media Legia ITI Bond Finance 10 - Suma Odpis aktualizujcy warto nalenoci - - Suma poyczek i nalenoci krótkoterminowych netto Kwoty nalene o terminie zapadalnoci do 1 roku nie maj okrelonych terminów spłaty i nie nalicza si od nich odsetek. Spółka nie naliczyła adnych odsetek od nalenoci, poniewa ich potencjalny wpływ uznano za nieistotny. Poyczki i nalenoci od spółek wchodzcych w skład grupy kapitałowej o terminie zapadalnoci powyej 1 roku 31 grudnia grudnia 2003 ITI Media ITI Corporation Sp z o.o Suma Odpis aktualizujcy warto nalenoci - (774) Suma poyczek i nalenoci długoterminowych netto Wszystkie kwoty nalene od spółek grupy kapitałowej s niezabezpieczone. Stopy procentowe s powizane ze stopami EURIBOR i LIBOR.

21 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Kapitał podstawowy (wartoci przypadajce na jedn akcj, nie w tysicach) Wyemitowany kapitał podstawowy ITI Holdings reprezentuje ogółem akcji o wartoci nominalnej jednej akcji 1,25 EURO i kada akcja reprezentuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ITI Holdings. Na wyemitowany kapitał podstawowy składa si łcznie akcji serii A i akcji serii B. 15 grudnia 2004 r. w nastpstwie oferty konwersji akcji ITI Holdings zostało nabyte akcji serii A oraz akcji serii B ITI Holdings, a Spółka rozpoznała je jako akcje własne. Zgodnie z regulacjami prawa luksemburskiego, akcje te nie posiadaj prawa głosu. Kada akcja uprawnia jej posiadacza do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcja serii A uprawnia jej posiadacza do przywilejów zwizanych z wyborem Rady Dyrektorów Spółki. Posiadacze akcji serii A maj prawo do zaproponowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyboru wikszoci członków Rady Dyrektorów. Wszyscy członkowie Rady Dyrektorów, włczajc członków wybranych zgodnie z propozycj posiadaczy akcji serii A, s mianowani na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Akcje ITI Holdings serii A s notowane na Luksemburskiej Giełdzie Papierów Wartociowych, natomiast akcje serii B s dopuszczone do obrotu publicznego przez Komisj Papierów Wartociowych i Giełd. W wyniku sfinalizowania konwersji akcji ITI Holdings Rada Dyrektorów rozwaa wycofanie akcji serii B z obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie. Całkowita liczba akcji autoryzowanego kapitału podstawowego na dzie 31 grudnia 2004 r. wynosi akcji zwykłych (31 grudnia 2003 r.: ). Warto nominalna jednej akcji wynosi 1,25 EURO. Autoryzowany kapitał podstawowy składa si z akcji serii A i akcji serii B. Opcje pracownicze Na mocy umowy o wiadczenie usług menederskich wynagrodzenie wszystkich Dyrektorów bdcych członkami Komitetu Wykonawczego uwzgldnia co roczne pracownicze opcje na akcje. Uprawnienia do realizacji opcji zostały nadane wraz ze sfinalizowaniem oferty konwersji akcji ITI Holdings. Cena realizacji jednej opcji wynosi 2,40 USD na jedn akcj (nie w tysicach). Spółka nie jest prawnie ani faktycznie zobowizana do odkupu opcji bd wykonywania ich w gotówce. Opcje wygasaj w wyniku wyganicia umowy o wiadczenie usług menederskich lub w wyniku wypowiedzenia umowy o wiadczenie usług menederskich, jeli opcje te nie zostały zrealizowane w cigu 6 miesicy po dacie wypowiedzenia umowy. Wszystkie pozostałe opcje w wysokoci s wykonywalne. Spółka rozpoznała obcienie w wysokoci jako cz kapitałów udziałowców w zwizku z t opcj na akcje w wysokoci wartoci godziwej przyznanych instrumentów kapitałowych.

22 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Kapitał rezerwowy tworzony ustawowo Zgodnie z luksemburskim prawem spółek, Spółka jest zobowizana do przeniesienia minimum 5% zysku w okresie (w oparciu o zatwierdzone sprawozdanie finansowe) za kady rok do kapitału rezerwowego tworzonego ustawowo. Obowizek ten wygasa z momentem zrównania si kapitału rezerwowego tworzonego ustawowo z wartoci 10% wyemitowanego kapitału podstawowego Spółki. Kapitał rezerwowy tworzony ustawowo jest niepodzielny midzy akcjonariuszy Spółki. 7 czerwca 2004 r. akcjonariusze Spółki podjli decyzj o przeniesieniu do kapitału rezerwowego tworzonego ustawowo z zysku za rok Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny do wartoci godziwej Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny do wartoci godziwej powstał w wyniku przyjcia MSR 39 (zaktualizowanego w 2004 r.). W pozycji tej ujmuje si wynik aktualizacji aktywów finansowych dostpnych do sprzeday do wartoci godziwej (zobacz Nota 4). W roku zakoczonym 31 grudnia 2004 r. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny do wartoci godziwej został przeniesiony do rachunku zysków i strat jako wynik na sprzeday aktywów finansowych dostpnych do sprzeday.

23 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Kredyty i poyczki 31 grudnia grudnia 2003 Krótkoterminowe: Kredyt w rachunku biecym 12 - Kredyty i poyczki krótkoterminowe (i) Krótkoterminowa cz kredytów i poyczek długoterminowych (iii) Dłune papiery wartociowe (ii) Odsetki naliczone od dłunych papierów wartociowych (ii) - 68 Pozostałe - - Razem kredyty i poyczki krótkoterminowe Długoterminowe: Dłune papiery wartociowe (ii) Kredyty i poyczki długoterminowe (iii) Razem kredyty i poyczki długoterminowe (i) Kredyty i poyczki krótkoterminowe BRE i Grupa ITI zawarły porozumienie, zgodnie z którym BRE sfinansowało zakup przez Grup ITI akcji spółki Optimus. Poyczka została spłacona w całoci 10 czerwca 2004 r. Warto godziwa kredytów i poyczek krótkoterminowych jest w przyblieniu równa ich wartoci ksigowej.

24 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Kredyty i poyczki (cd.) (ii) Dłune papiery wartociowe W 2001 r. Spółka wyemitowała dłune papiery wartociowe w łcznej wartoci nominalnej jako nastpstwo zakupu udziałów w Grupie Onet i Onecie. Spółka, BRE oraz Pan Jakubas uzgodnili zamian istniejcych dłunych papierów wartociowych w całkowitej kwocie Zgodnie z ramow umow o restrukturyzacji z dnia 30 czerwca 2003 r. oraz umowami precyzujcymi warunki ramowej umowy o restrukturyzacji z dnia 14 sierpnia, 5 listopada, 29 grudnia 2003 r., 2 lipca, 14 wrzenia oraz 18 listopada 2004 r. ( Ramowa umowa o restrukturyzacji ) strony uzgodniły, co nastpuje: (i) Sprzeda 10% udziałów w TVN Sprzeda na rzecz TV Tech Investment 1 Sp. z o.o. ( TV Tech spółka zalena od BRE) 10% udziałów w TVN Sp. z o.o. ( TVN ) za kwot , z której wpływy zostały przeznaczone na wczeniejszy wykup dłunych papierów wartociowych dnia 5 listopada 2003 r. Spółka otrzymała opcj odkupu udziałów TVN wan przez cztery lata od daty zamknicia transakcji (zob. nota 17). Cena wykupu bdzie bazowa na złoonym rocznym zwrocie z ceny sprzeday w wysokoci 11% w pierwszym roku, 13% w drugim roku, 16% w trzecim roku i 18% w czwartym roku. W przypadku realizacji opcji wykupu, dywidendy otrzymane przez TV Tech w okresie obowizywania opcji zostan skompensowane do kwoty nadwyki ceny odkupu ponad pocztkow cen sprzeday. Dywidendy zadeklarowane i wypłacone, przewyszajce t kwot nie bd zwrócone przez TV Tech Spółce. (ii) krótkoterminowe dłune papiery wartociowe Spłata w łcznej wysokoci w dniach 29 grudnia 2003 r. i 10 marca 2004 r., z czego pochodzi z wpływów ze sprzeday TVN 24. (iii) Długoterminowe dłune papiery wartociowe 15 lipca 2004 r. Spółka i BRE podpisały porozumienie w sprawie konwersji nie wykupionych długoterminowych dłunych papierów wartociowych powikszonych o naliczone odsetki w łcznej kwocie na długoterminowe dłune papiery wartociowe wyemitowane 20 lipca 2004 r. przez ITI Bond Finance Sp. z o.o. ( ITI Bond Finance ) zebezpieczone gwarancjami ITI Holdings. Długoterminowe dłune papiery wartociowe maj termin zapadalnoci 15 maja 2008 r. i s oprocentowane stop procentow równ w pierwszym roku LIBOR + 2%, a w latach nastpnych LIBOR + 3%. Jeeli na dzie 1 stycznia 2005 r. długoterminowe dłune papiery wartociowe o wartoci nominalnej wyszej ni pozostawałyby niewykupione, to stopa procentowa dla pozostajcych do wykupu długoterminowych dłunych papierów wartociowych wzronie do poziomu LIBOR + 4,5%. Długoterminowe dłune papiery wartociowe s zabezpieczone poprzez zastaw na 8,57% udziałów w TVN posiadanych przez N-Vision B.V.( N-Vision ). Dnia 10 czerwca 2004 r. Spółka wykupiła dłune papiery wartociowe w wysokoci od Grafath oraz od Pana Kolbusza oraz 10 wrzenia 2004 r. dłune papiery wartociowe w wysokoci od Pana Kolbusza. W roku zakoczonym 31 grudnia 2004 r. całkowity koszt odsetek wyniósł (okres zakoczony 31 grudnia 2003 r.: 3.812). rednia waona efektywna stopa procentowa za okres roku zakoczony 31 grudnia 2004 r. wyniosła około 3,6% (okres zakoczony 31 grudnia 2003 r.: 3,3%). Warto godziwa dłunych papierów wartociowych jest w przyblieniu równa ich wartoci ksigowej.

25 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Kredyty i poyczki (cd.) (iii) Kredyty i poyczki długoterminowe Kredytodawca Oprocentowanie Warunki spłaty Zabezpieczenie Kwota kredytu Zobowizanie USD BRE, Westdeutsche Landesbank LIBOR + 2,65%. Do spłaty w całoci 31 maja 2007 r. lub wczeniej z odsetkami płatnymi kwartalnie. (a) USD W tym cz krótkoterminowa 196 USD 196 (a) Zabezpieczeniem tego kredytu s akcje Grupy Onet posiadane przez Spółk; weksel oraz cesja nalenoci z tytułu sprzeday zastawionych akcji Grupy Onet. Warto godziwa kredytów i poyczek długoterminowych jest w przyblieniu równa ich wartoci ksigowej. 10. Zobowizania wobec spółek grupy kapitałowej 31 grudnia grudnia 2003 Krótkoterminowe Długoterminowe Razem zobowizania wobec spółek grupy kapitałowej Zobowizania wobec spółek grupy kapitałowej wymagalne w cigu jednego roku 31 grudnia grudnia 2003 ITI Media ITI Services Ltd N-Vision B.V ITI Bond Finance Razem zobowizania wobec spółek grupy kapitałowej Zobowizania wobec spółek grupy kapitałowej wymagalne powyej jednego roku 31 grudnia grudnia 2003 ITI Bond Finance ITI News Investments S.àr.l Grupa Onet Razem zobowizania wobec spółek grupy kapitałowej Powysze kwoty nie s zabezpieczone, nie nalicza si od nich odsetek, za termin ich spłaty nie został okrelony.

26 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Transakcje ze spółkami grupy kapitałowej Poza transakcjami wykazanymi poniej Spółka finansuje swoje spółki zalene w sposób opisany w Nocie 5. Transakcje z ITI Services Ltd. ITI Services Ltd obciyła Spółk kwot za rok zakoczony 31 grudnia 2004 r. (za rok zakoczony 31 grudnia 2003 r.: 524) tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez ITI Services Ltd. Kwot t ujto w pozycji,,koszty usług doradczych w rachunku zysków i strat. Transakcje z ITI Media ITI Media obciyła Spółk kwot 240 za rok zakoczony 31 grudnia 2004 r. (za rok zakoczony 31 grudnia 2003 r.: 193) tytułem wynagrodzenia w wysokoci 1% redniej rocznej kwoty nadwyki kapitałowej wynikajcej z zamiany poyczek na nadwyk kapitałow, dokonanej na podstawie umowy z dnia 26 sierpnia 1997 r. Kwota ta została wykazana w rachunku zysków i strat jako koszty finansowe. Pozostały przychód od ITI Media za rok zakoczony 31 grudnia 2004 r. w kwocie (rok zakoczony 31 grudnia 2003 r.: 0) z tytułu przychodów konsultingowych jest wykazany w pozostałych przychodach operacyjnych. Transakcje z ITI Corporation Sp. z o. o. ITI Corporation Sp. z o. o obciyła Spółk kwot za rok zakoczony 31 grudnia 2004 r. (za rok zakoczony 31 grudnia 2003 r.: 3.036). Kwota ta dotyczy pokrycia kosztów poniesionych przez ITI Corporation Sp. z o.o. i jest ujta w kosztach usług doradczych. 12. Transakcje ze spółkami powizanymi (i) Transakcje z FFC Fincoord Finance Coordinators Ltd. FFC Fincoord Finance Coordinators Ltd. (,,Fincoord ), szwajcarska firma doradcza, obciyła Spółk kwot 0 z tytułu wynagrodzenia za swoje usługi doradcze za rok zakoczony 31 grudnia 2004 r. (rok zakoczony 31 grudnia 2003 r.: 53). Kwota ta zawarta jest w pozycji Koszty usług doradczych w rachunku zysków i strat. Dyrektor Spółki Bruno Valsangiacomo jest równie dyrektorem firmy Fincoord.

27 International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg Informacje o segmentach działalnoci Uytkownicy niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego powinni czyta je łcznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy ITI w celu uzyskania pełnej informacji dotyczcej sytuacji finansowej, wyników działalnoci oraz zmian w sytuacji finansowej Grupy ITI jako całoci. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym informacja o segmentach działalnoci jest prezentowana w oparciu o segmenty operacyjne i obejmuje: produkcj i nadawanie programów telewizyjnych, rozrywk, nowe media i pozostałe. W niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym informacja o segmentach działalnoci nie została przedstawiona, poniewa Spółka bdc holdingiem nie prowadzi działalnoci operacyjnej. 14. Status podatkowy Spółka jest zarejestrowana w Luksemburgu jako spółka holdingowa podlegajca prawu z 31 lipca 1929 r. i wybrała opodatkowanie dla spółek typu Billionaire holding od 1 stycznia 2002 r. 15. Porczenia i gwarancje (i) (i) (ii) Porczenie/ gwarancja na rzecz Warner Bros. International Dreamworks Inter. Distribution Media Business Centre Sp. z o.o. ITI Neovision Sp. z o.o. Przedmiot porczenia Maksymalna kwota porczenia/gwarancji na dzie 31 grudnia 2004 Maksymalna kwota na dzie 31 grudnia 2004 w oparciu o potencjalne ryzyko wystpienia w cigu roku umowa typu TV output deal umowa typu TV output deal umowy najmu na rzecz Onet.pl S.A 258 (PLN 800) 258 (PLN 800) (i) (ii) Spółka udzieliła gwarancji do ITI Services, który udzielił gwarancji Warner Bros. International Television Distribution dotyczcej dostaw praw do filmów telewizyjnych, seriali, filmów dokumentalnych i filmów animowanych dla TVN. Kwota gwarancji wynosi , a maksymalne roczne zobowizanie ITI Holdings z tego tytułu nie przekracza Dodatkowo, Spółka udzieliła podobnej gwarancji spółce DreamWorks wynikajcych z umów typu output deal zawartych ze spółk TVN odnonie praw do filmów telewizyjnych, seriali i filmów animowanych. Zdaniem Zarzdu udzielone gwarancje nie powinny spowodowa powstania adnych istotnych strat Spółki zalene wobec ITI Holdings zawarły umow leasingu operacyjnego, która obejmuje zobowizanie w wysokoci wobec MBC, z tytułu umów wynajmu powierzchni biurowej na okres 5 lat. W zwizku z tymi umowami Spółka udzieliła gwarancji na rzecz swoich spółek zalenych spółce MBC w przyblionej wysokoci pokrywajcej płatnoci z tytułu leasingu w okresie do jednego roku. Gwarancje s wane przez 8 lat. Spółka dokonała take płatnoci w formie przedpłaty stosownie do powyszej umowy. Umowa wynajmu oraz ewentualne zmiany w umowie wynajmu powierzchni biurowej zostały bd zostan zawarte na warunkach handlowych oraz według cen rynkowych. Komitet do spraw transakcji z podmiotami powizanymi Spółki przeanalizował umowy wynajmu i stwierdził, e zostały one zawarte na warunkach rynkowych z dnia podpisania umów.

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku KORPORACJA GOSPODARCZA Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#ʞ-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE 02-751 Warszawa, ul. Roentgena 5 NIP 951-19-55-437 REGON 000809150 KRS 0000175584 Sprawozdanie finansowe za rok 2015 SPIS TREŚCI: I. Bilans II. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY

GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY GRUPA KAPITAŁOWA SUWARY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2005

Raport półroczny SA-P 2005 skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo