ZAŁĄCZNIK DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI PGNiG S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI PGNiG S.A."

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI PGNiG S.A. Niniejszy dokument zawiera informacje przekazane do publicznej wiadomości w formie i trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, stanowiące uzupełnienie Prospektu od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, tj. od dnia 2 czerwca 2005 r., do dnia 18 sierpnia 2005 r. W związku z powyższym niniejszy dokument nie zawiera wszystkich raportów przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości.

2 Raport bie cy nr 3/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu dzisiejszym Prospektu: 1. Wst p Prospektu Emisyjnego, w pierwszej linijce od do u s owo wiosek zast puje si s owem wniosek. 2. Rozdzia IV, str. 94 pkt 8.1 po trzecim akapicie dodaje si : W dniu 25 maja 2005 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podj o uchwa nr 1 w sprawie: uzupe nienia uchwa y Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki z dnia 29 kwietnia 2005 r. Zgodnie z uchwa z dnia 25 maja 2005 r. 1 pkt. 2 tej uchwa y otrzymuje brzmienie: 2. Wyp ata dywidendy za rok obrotowy 2004 nast pi w formie niepieni nej. Zobowi zuje si Zarz d Spó ki do niezw ocznego podj cia dzia a maj cych na celu ustalenie szczegó owego wykazu przedmiotów dywidendy. Ustala si nast puj ce zasady i harmonogram sporz dzania szczegó owych wykazów przedmiotów dywidendy: I. Zarz d Spó ki sporz dzi do dnia 30 maja 2005 r. listy sk adników maj tku przeznaczonych na wyp at dywidendy w podziale na: a) segmenty systemu przesy owego mog ce pe ni samodzieln funkcj gospodarcz, polegaj c na przesyle paliwa gazowego, obejmuj ce: (i) segment systemu przesy owego obejmuj cy: wszystkie gazoci gi i przy czone do nich stacje redukcyjno pomiarowe do granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Ukrain w rejonie Drozdowicz do w z a i t oczni Jaros aw I i II wraz z: w z em w Hermanowicach, t oczni, w z em i osuszalni w Ma kowicach, w z em Jaros aw i t oczniami Jaros aw I i II; (ii) segment systemu przesy owego obejmuj cy wszystkie gazoci gi i przy czone do nich stacje redukcyjno pomiarowe od granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Bia orusi w rejonie Wysokoje do w z a i t oczni Ho owczyce I i II wraz z: w z em w Ho owczycach i t oczniami Ho owczyce I i II; (iii) segment systemu przesy owego obejmuj cy wszystkie gazoci gi i przy czone do niego stacje redukcyjno pomiarowe od granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Niemcami do t oczni Krzywa wraz z: w z em Lasów, w z em Jeleniów i t oczni Jeleniów, punktem pomiarowym w Cho cieszowicach, t oczni Krzywa; (iv) segment systemu przesy owego obejmuj cy wszystkie gazoci gi i przy czone do nich stacje redukcyjno pomiarowe od granicy nieruchomo ci, na której posadowiona jest t ocznia i stacja regulacyjno pomiarowa SSRP W oc awek nale ca do SGT Europolgaz S.A. do uk adu zaporowo upustowego zlokalizowanego na terenie KPMG Mogilno wraz z: w z em WRG II w Gustorzynie, wraz z ich cz ciami sk adowymi i przynale no ciami potrzebnymi do korzystania z wy ej wymienionych segmentów systemu przesy owego oraz przys uguj cymi Spó ce, prawami w asno ci nieruchomo ci lub prawami u ytkowania wieczystego gruntów wraz z ich cz ciami sk adowymi, na których posadowione s elementy wy ej wymienionych segmentów systemu przesy owego, b) nieruchomo ci oraz rzeczy ruchome, b d ce w administrowaniu Regionalnych Oddzia ów Przesy u, z ich wszystkimi cz ciami sk adowymi i przynale no ciami w szczególno ci infrastruktur informatyczn systemu SCADA oraz zbywalnymi prawami maj tkowymi, z których korzystaj Regionalne Oddzia y Przesy u, o cznej warto ci z otych (s ownie: pi set milionów z otych). II. W przypadku gdy istniej formalno-prawne przeszkody dotycz ce przeniesienia w asno ci któregokolwiek z wy ej wymienionych sk adników maj tkowych lub w przypadku gdy warto tych sk adników b dzie ró na od kwoty dywidendy, Zarz d Spó ki zaproponuje odpowiedni selekcj sk adników maj tkowych maj cych by przedmiotem dywidendy, przy uwzgl dnieniu tre ci art. 47 k.c. oraz art. 49 k.c. III. Zarz d Spó ki przygotuje dokumentacj niezb dn do dokonania przeniesienia na akcjonariusza praw do maj tku przeznaczonego na wyp at dywidendy, oraz protoko y zdawczo-odbiorcze obejmuj ce zbywany maj tek, celem 1

3 potwierdzenia wydania tego maj tku uprawnionemu nabywcy, zgodnie ze sporz dzonymi listami sk adników maj tku, o których mowa w pkt I. Z zachowaniem terminów okre lonych w 1 pkt. 4 Uchwa y nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia r. w brzmieniu nadanym niniejsz uchwa, Spó ka i uprawniony akcjonariusz ka dorazowo ustal termin b d terminy przeniesienia praw do sk adników maj tku Spó ki, które spe ni kryteria okre lone w 1 i 2 Uchwa y nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia r. w brzmieniu nadanym niniejsz uchwa z zachowaniem formy czynno ci prawnej wymaganej dla wa no ci dokonywanych czynno ci. Ponadto 1 pkt. 4 uchwa y z dnia otrzyma brzmienie: 4. Z zastrze eniem 1 pkt. 2, termin rozpocz cia wyp aty dywidendy okre la si na dzie 17 maja 2005 r., a termin zako czenia wyp aty dywidendy okre la si na dzie 30 czerwca 2005 roku. 3. Rozdzia V, str. 175 pkt 12 pierwsza umowa w tym punkcie, - tytu owi umowy nadaje si brzmienie: wraz z aneksami czwartemu zdaniu w drugim akapicie opisu umowy nadaje si brzmienie: Umowa zosta a zawarta na czas okre lony do 30 czerwca 2005 r., przy czym w przypadku zawarcia przez strony umowy obs ugi mienia, eksploatacji i sterowania strumieniami gazu w systemie przesy owym niniejsza umowa zostanie rozwi zana w terminie wcze niejszym odpowiadaj cym terminowi wej cia w ycie tej umowy. - wykre la si ostatnie zdanie drugiego akapitu opisu umowy: Na dzie 28 kwietnia 2005 r. strony prowadz negocjacje w sprawie przed u enia obowi zywania umowy do 30 czerwca 2005 r. i zawarcia stosownego aneksu reguluj cego t kwesti. 4. Rozdzia V, str pkt 12 druga umowa w tym punkcie; - w pierwszym zdaniu trzeciego akapitu wykre la si s owa: co uzale nione zosta o od i zast puje si s owami: które ma nast pi w dniu wej cia w ycie Umowy Leasingu, po spe nieniu nast puj cych warunków, - na ko cu trzeciego akapitu po s owach obci aj cych korzystaj cego dodaje si : a wynikaj cych z postanowie Umowy Leasingu albo uzyskania przez korzystaj cego prawa do wiadczenia us ug przesy u gazu na podstawie taryfy finansuj cego, którykolwiek z tych warunków spe ni si wcze niej., - na ko cu czwartego akapitu dodaje si nast puj ce zdanie: Finansuj cy zobowi za si podj starania w celu uregulowania stanu prawnego sk adników przedmiotu leasingu w stosunku do których nie posiada tytu u prawnego w chwili zawarcia umowy., - w pierwszym zdaniu pi tego akapitu skre la si s owo maj tkowego i zamienia si na s owo przedmiotu leasingu, w pierwszym zdaniu pi tego akapitu na pocz tku ppkt. (i) dodaje si nast puj ce s owa: podj cia dzia a w celu, w pierwszym zdaniu pi tego akapitu w ppkt (i) po s owach 6 miesi cy) lub nadaje si nast puj ce brzmienie: zlecenia korzystaj cemu podj cia dzia a w celu usuni cia wady prawnej w imieniu i na rzecz finansuj cego oraz na jego koszt na warunkach uwzgl dnionych w odr bnej umowie,, wykre la si ppkt (ii) pierwszego zdania pi tego akapitu o tre ci: (ii) zawarcia w celu zapewnienia niezak óconej realizacji przez korzystaj cego funkcji operatora systemu przesy owego oraz zachowania integralno ci systemu przesy owego odr bnego porozumienia umo liwiaj cego korzystaj cemu u ywanie tych sk adników do czasu usuni cia wad stanowi cych podstaw wy czenia ich z umowy, ppkt (iii) pierwszego zdania pi tego akapitu staje si ppkt (ii), a na jego ko cu dodaje si nast puj ce s owa: za bezumowne korzystanie ze sk adnika przedmiotu leasingu, którego dotyczy wada prawna. - w pi tym akapicie wykre la si zdania: Odmowa usuni cia wad prawnych przez finansuj cego lub bezskuteczny up yw terminu do usuni cia lub naprawienia wady, powoduje konieczno zawarcia na wniosek korzystaj cego aneksu do umowy wy czaj cego z przedmiotu leasingu sk adnik posiadaj cy wady prawne. Nieusuni cie przez korzystaj cego w uzgodnionym terminie wad prawnych, do usuni cia których by zobowi zany na podstawie odr bnej umowy powoduje konieczno podj cia przez strony negocjacji w zakresie dalszego trybu post powania w celu usuni cia wady prawnej. i 2

4 zast puje si je nast puj cymi zdaniami: W przypadku, gdy finansuj cy podejmie decyzj o podj ciu w asnych dzia a w celu usuni cia wady prawnej i bezskutecznie up ynie wyznaczony przez korzystaj cego termin do usuni cia wady, wówczas korzystaj cy mo e podj si usuni cia wady prawnej w imieniu i na rzecz finansuj cego oraz na koszt finansuj cego, na warunkach uzgodnionych w odr bnej umowie. W przypadku gdy korzystaj cy nie podejmuje si usuni cia wady prawnej lub nie zdo a usun wady prawnej w uzgodnionym terminie, strony podejm negocjacje w zakresie dalszego trybu post powania w celu usuni cia wady prawnej., - w trzecim zdaniu szóstego akapitu po s owie netto dodaje si nast puj ce s owa: (zgodnie ze stawk 3M WIBOR obowi zuj c w maju 2005 r.) w trzecim zdaniu siódmego akapitu zast puje si s owo oraz kropk i dodaje s owa: Finansuj cy nie mo e równie odmówi zgody na, - w dziesi tym akapicie w pierwszym zdaniu ppkt (i) po s owach terminie dodatkowym dodaje si s owa: wyznaczonym przez finansuj cego a termin 30 dni zast puje si terminem 60 dni, w ppkt (ii) s owo zgodny zast puje si s owem zgody, a po s owie finansuj cego dodaje si s owa: wymaganej w przypadkach okre lonych w umowie, a za s owem terminie dodaje si s owo dodatkowym, w ppkt (iii) po s owach bez zgody finansuj cego dodaje si s owa: i kontynuowanie takiego stanu rzeczy przez okres 30 dni od wezwania finansuj cego do usuni cia naruszenia. Wyznaczaj c dodatkowy termin, o którym mowa w pkt. (i) i (ii) powy ej oraz wzywaj c korzystaj cego do usuni cia narusze pkt (iii), finansuj cy powiadomi o tym w formie pisemnej Ministra Skarbu Pa stwa. w zdaniu rozpoczynaj cym si od s ów: W przypadku przedterminowego rozwi zania umowy wykre la si (i) za s owem umowy i wstawia si go przed s owem zap aty, nast puj ce po ppkt (ii) s owa korzystaj cy zobowi zany jest do wykre la si, wykre la si równie s owa w terminie i trybie wyznaczonym przez finansuj cego i zast puje si je s owami: finansuj cemu w dniu rozwi zania umowy, chyba e strony uzgodni inny termin, za s owem wydania wstawia si s owa przedmiotu leasingu na ko cu dziesi tego akapitu dodaje si nast puj ce zdanie: Finansuj cy nie jest uprawniony do rozwi zania umowy z powodu zaleg o ci w p atno ciach rat wynagrodze je eli taka zaleg o zosta a spowodowana zw ok finansuj cego w dokonaniu p atno ci na rzecz korzystaj cego z tytu u us ug przesy u gazu, zgodnie z warunkami okre lonymi w odr bnej umowie. - wykre la si zdanie: Termin wej cia umowy w ycie okre lono na dzie rozpocz cia obowi zywania taryfy przesy owej PGNiG Przesy. i zast puje si nast puj cym zdaniem: Umowa ma wej w ycie po spe nieniu si jednego z warunków okre lonych w umowie, tj. uzyskania decyzji Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy PGNiG Przesy uwzgl dniaj cej ca o kosztów obci aj cych korzystaj cego, a wynikaj cych z postanowie Umowy Leasingu albo uzyskania prawa przez korzystaj cego do wiadczenia us ug przesy u gazu na podstawie taryfy finansuj cego, w dniu wniesienia aportu na pokrycie kapita u zak adowego korzystaj cego w postaci segmentów systemu przesy owego. 5. Rozdzia VII str. 276, punkt 2.7. linijki 15 do 17 od góry, dokonuje si nast puj cej zmiany: NSZZ Solidarno Komisja Zak adowa w ROP Tarnów, Zwi zek Zawodowy Pracowników PGNiG SA Mi dzyzak adowa Organizacja Oddzia owa w ROP Tarnów, NSZZ Pracowników Zaplecza w ROP Tarnów. 6. Rozdzia X, Za cznik 4, str. 808, na ko cu uchwa y nr 1 dodaje si : 2 1. W zwi zku z wydzieleniem akcji, utworzeniem Serii Akcji A1, oraz zmian akcji imiennych na akcje na okaziciela, 9 oraz 17 ust. 2 pkt 6 Statutu skre la si, a 8 Statutu Spó ki otrzymuje nast puj ce brzmienie: Kapita zak adowy wynosi (pi miliardów) z otych oraz dzieli si na: (a) akcje na okaziciela serii A w liczbie o numerach od do o warto ci nominalnej 1 z oty ka da oraz o cznej warto ci nominalnej 3

5 z otych; (b) akcje na okaziciela serii A1 w liczbie o numerach od do o warto ci nominalnej 1 z oty ka da oraz o cznej warto ci nominalnej z otych. 3 Uchwa a wchodzi w ycie pod warunkiem zawarcia pomi dzy PGNiG S.A. a PGNiG Przesy Sp. z o.o. umowy leasingu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing PGNiG Przesy Sp. z o.o. sk adniki systemu przesy owego, oraz zawarcia pomi dzy PGNiG S.A. a Skarbem Pa stwa umowy zbycia na rzecz Skarbu Pa stwa 100% udzia ów PGNiG Przesy Sp. z o.o Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi, e uchwa a zosta a podj ta wszystkimi g osami za. 7. Rozdzia X, Za cznik 8 str. 829 definicja Umowy Leasingu na ko cu definicji dodaje si : wraz z Aneksem nr 1 z dnia 30 maja 2005 r. Raport bie cy nr 4/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 2 czerwca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG podj o uchwa nr 1 w sprawie zmiany uchwa y 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego poprzez emisj Akcji Serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza oraz zmiany Statutu Spó ki. Zgodnie z 1 uchwa y nr 1 z dnia 2 czerwca 2005 r., zmieniono uchwa nr 2 z dnia 30 marca 2005 r. w ten sposób, e wykre lono ppkt c ust. 3 1 o nast puj cej tre ci: (c) terminów otwarcia i zamkni cia subskrypcji. Zgodnie z 2 uchwa y nr 1 z dnia 2 czerwca 2005 r.: Walne Zgromadzenie upowa ni Zarz d do okre lenia terminów zamkni cia i otwarcia subskrypcji Akcji Serii B w odr bnej uchwale. Ponadto w dniu 2 czerwca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG podj o uchwa nr 2 w sprawy zmiany za cznika nr 1 pt. Zasady dystrybucji akcji serii B do uchwa y nr 2 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego PGNiG S.A. poprzez emisj Akcji Serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza oraz zmiany Statutu Spó ki, zmienionego uchwa nr 5 z dnia 16 maja 2005 roku: Stosownie do 1 uchwa y nr 2 z dnia 2 czerwca 2005 r., w za czniku nr 1 pt. Zasady dystrybucji akcji serii B do uchwa y nr 2 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego PGNiG S.A. poprzez emisj Akcji serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza oraz zmiany Statutu Spó ki, zmienionego uchwa nr 5 z dnia 16 maja 2005 roku wykre lono wszystkie terminy oferty publicznej. Ponadto 2 uchwa y nr 2 z dnia 2 czerwca 2005 r. przewiduje, e nowe terminy oferty publicznej zostan okre lone po upowa nieniu Zarz du przez Walne Zgromadzenie do okre lenia terminów otwarcia i zamkni cia subskrypcji Akcji Serii B zgodnie z uchwa nr 1 z dnia 2 czerwca 2005 r. powy ej. W zwi zku z powy szym, Zarz d niniejszym informuje, e nowe terminy otwarcia i zamkni cia subskrypcji zostan podane do publicznej wiadomo ci w trybie art. 81 ust. 1 pkt. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi po uzyskaniu stosownego upowa nienia w odr bnej uchwale Walnego Zgromadzenia oraz ustaleniu nowych terminów przez Zarz d na podstawie takiego upowa nienia. Raport bie cy nr 7/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: 4

6 1. Rozdzia III pkt str. 50 W drugim akapicie w dziewi tej linijce zast puje si dat 24 maja 2004 r. dat 24 maja 2005 r. 2. Rozdzia VII, pkt 12 str. 287 Trzeci akapit otrzymuje nast puj ce brzmienie: Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej przewidywana liczba Akcji, które b d w posiadaniu Skarbu Pa stwa wyniesie , co b dzie stanowi o oko o 85% kapita u zak adowego PGNiG i uprawnia o do wykonywania oko o 85% g osów na Walnym Zgromadzeniu przy za o eniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych. Raport bie cy nr 8/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia IV 1. pkt s. 101 W dziewi tym akapicie od góry s owa 9 grudnia 2002 r. zamienia si na s owa 10 grudnia 2002 r. 2. pkt 27.6, s. 109, tabela 2.1 W trzecim rz dzie od do u druga kolumna w brzmieniu: ,62 otrzymuje nast puj ce nowe brzmienie: , W trzecim rz dzie od do u dziesi ta kolumna w brzmieniu: ,00 otrzymuje nast puj ce nowe brzmienie: , W pierwszym rz dzie od do u pi ta kolumna w brzmieniu: ,10 otrzymuje nast puj ce nowe brzmienie: W pierwszym rz dzie od do u dziewi ta kolumna w brzmieniu: ,28 otrzymuje nast puj ce nowe brzmienie: - Raport bie cy nr 9/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V pkt str. 220 Nast puj cy fragment punktu Rozdzia u V W asno budowanych nieruchomo ci budynkowych Spó ka W asno gruntów dzia ki 47, 48/ m 2 Spó ka, dzia ki 49/1, m 2 Gmina Warszawa-Bielany U ytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni m 2 Spó ka do dnia 30 wrze nia 2097 r. otrzymuje nast puj ce brzmienie: W asno budowanych nieruchomo ci budynkowych EuRoPol Gaz W asno gruntów dzia ki 47, 48/ m 2 EuRoPol Gaz, dzia ki 49/1, m 2 Gmina Warszawa-Bielany U ytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni m 2 EuRoPol Gaz do dnia 30 wrze nia 2097 r. Raport bie cy nr 10/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V punkt str. 217 Prospektu Emisyjnego w tabeli podmiot-spó ka-liczba nieruchomo ci otrzymuje brzmienie " 1 482", w tabeli podmiot-spó ka- powierzchnia nieruchomo ci otrzymuje brzmienie " m 2 "', w drugiej linijce tekstu pod tabel oznaczonego gwiazdk nale y zmieni " 116 nieruchomo ci " na 115 nieruchomo ci", punkt str. 216 Prospektu Emisyjnego w Tabeli podmiot-spó ka-liczba nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u u ytkowania wieczystego otrzymuje brzmienie " 1 873", w 5

7 tabeli podmiot-spó ka- powierzchnia nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u u ytkowania wieczystego otrzymuje brzmienie " m 2 ". punkt , str. 220 W czwartej linijce zmienia si dat 31 maja 2005 r. na 31 sierpnia 2005 r. Raport bie cy nr 10/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. (korekta) Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Zarz d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA niniejszym informuje, e w raporcie nr 10 w sprawie Aktualizacji Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG SA konieczna jest korekta do punktu str. 217 Prospektu Emisyjnego w odniesieniu do tre ci " w drugiej linijce tekstu pod tabel oznaczonego gwiazdk nale y zmieni 116 nieruchomo ci na 115 nieruchomo ci". Tekst ów na chwil obecn nie znajduje odzwierciedlenia w faktycznym stanie prawnym odnosz cym si do liczby nieruchomo ci. Raport bie cy nr 11/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 13 czerwca 2005 roku otrzyma informacj od VNG Verbundnetz Gas AG ( VNG ) w sprawie uzyskania zgody od niemieckiego urz du antymonopolowego na utworzenie spó ek InterGasTrade GmbH i InterTransGas GmbH. Skuteczno umowy wspólników o wspó pracy w ramach spó ek InterTransGas GmbH i InterGasTrade GmbH zawartej pomi dzy PGNiG S.A. a VNG w dniu 17 stycznia 2005 roku jest uzale niona m. in. od uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych, w tym w szczególno ci ww. zgody. W zwi zku z powy szym w Rozdziale V pkt Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. na str. 167 wprowadza si nast puj ce zmiany: W opisie umowy o wspó pracy VNG i PGNiG S.A. w ramach spó ki InterTransGas GmbH z dnia 17 stycznia 2005 r. po zdaniu: Ponadto skuteczno umowy zosta a uzale niona od uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych dodaje si zdanie: W dniu 13 czerwca 2005 r. VNG poinformowa o PGNiG S.A., e w dniu 13 czerwca 2005 r zosta a wydana przez niemiecki urz d antymonopolowy zgoda na powstanie InterTransGas GmbH. W opisie umowy o wspó pracy VNG i PGNiG w ramach spó ki InterGasTrade GmbH z dnia 17 stycznia 2005 r. po zdaniu: Ponadto skuteczno umowy zosta a uzale niona od uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych dodaje si zdanie: W dniu 13 czerwca 2005 r. VNG poinformowa o PGNiG, e w dniu zosta a wydana przez niemiecki urz d antymonopolowy zgoda na powstanie InterGasTrade GmbH. Raport bie cy nr 11/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. (korekta) Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Zarz d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG S.A. ) informuje, e w ostatnim zdaniu raportu bie cego nr 11 Ziszczenie si warunku zawieszaj cego istotnej umowy oraz aktualizacja prospektu emisyjnego z dnia 14 czerwca 2005 ostatnie zdanie komunikatu powinno brzmie : W dniu 13 czerwca 2005 r. VNG poinformowa o PGNiG, e 6

8 w dniu 13 czerwca 2005 zosta a wydana przez niemiecki urz d antymonopolowy zgoda na powstanie InterGasTrade GmbH. Raport bie cy nr 12/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje, e w zwi zku ze zbyciem mniejszo ciowych pakietów udzia ów oraz akcji w spó kach prawa handlowego: WS IGLOOMEAT SOKO ÓW Sp. z o.o z siedzib w D bicy, Hucie aziska SA z siedzib w aziskach Górnych, Hucie Ostrowiec SA w upad o ci w siedzib w Ostrowcu wi tokrzyskim oraz po zako czeniu post powania likwidacyjnego S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX wydzia Gospodarczy KRS dokona wpisu do KRS o wykre leniu wszystkich wpisów z rejestru przedsi biorców odno nie spó ki GAZTEC Sp. z o.o w likwidacji zmianie ulegaj zapisy w prospekcie emisyjnym odno nie tych e podmiotów w sposób powoduj cy ich sta eliminacj z tre ci i zawarto ci prospektu. Raport bie cy nr 16/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V pkt s. 222 W punkcie 1 ostatnie zdanie Do dnia 24 maja 2005 r. nowy termin nie zosta wyznaczony zamienia si na zdanie S d Okr gowy w Warszawie wyznaczy nowy termin rozprawy na dzie 29 lipca 2005 r. : Raport bie cy nr 17/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia VII pkt 3.1 str. 278 Przedostatnie zdanie odnosz ce si do yciorysu prezesa Marka Kossowskiego Ponadto pe ni funkcj przewodnicz cego rady nadzorczej spó ki Gas Trading oraz wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej spó ki EuRoPol GAZ zast puje si brzmieniem: Ponadto pe ni funkcj wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej spó ki EuRoPol GAZ. Rozdzia VII pkt 3.1 str. 279 Przedostatnie zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Paw a Kami skiego Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej w spó kach Gaskon S.A. i Investgas S.A. zast puje si brzmieniem Pe ni tak e funkcj przewodnicz cego rady nadzorczej spó ki Gas Trading oraz cz onka rady nadzorczej Investgas S.A.. Rozdzia VII pkt 3.1 str Zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Jana Anysza: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki GSG Sp z o.o otrzymuje brzmienie: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki GSG Sp z o.o i cz onka rady nadzorczej Gas Trading. Raport bie cy nr 18/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. 7

9 Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V pkt s. 179 Pierwsze zdanie w pierwszym akapicie, tj.: Aktualnie obowi zuj ca taryfa PGNiG dla paliw gazowych nr 1/2003 zosta a zatwierdzona przez Prezesa URE decyzj z dnia 16 wrze nia 2003 r., zmienion decyzj z dnia 28 lipca 2004 r., decyzj z dnia 16 grudnia 2004 r. oraz decyzj z dnia 1 marca 2005 r. zostaje zast pione nast puj c tre ci : Aktualnie obowi zuj ca taryfa PGNiG dla paliw gazowych nr 1/2003 zosta a zatwierdzona przez Prezesa URE decyzj z dnia 16 wrze nia 2003 r., zmienion decyzj z dnia 28 lipca 2004 r., decyzj z dnia 16 grudnia 2004 r., decyzj z dnia 1 marca 2005 r oraz decyzj z dnia 16 czerwca 2005 r. Ostatnie zdanie w pierwszym akapicie, tj.: Decyzj z dnia 1 marca 2005 r. Prezes URE przed u y obowi zywanie ww. taryfy do 30 czerwca 2005 r. zostaje zast pione nast puj c tre ci : Decyzj z dnia 1 marca 2005 r. Prezes URE przed u y obowi zywanie ww. taryfy do 30 czerwca 2005 r., natomiast decyzj z dnia 16 czerwca 2005 r. Prezes URE przed u y obowi zywanie ww. taryfy do 30 wrze nia 2005 r. oraz zatwierdzi nowe wy sze ceny paliw gazowych. Raport bie cy nr 20/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V, pkt str. 183 Zdanie: MSG Sp z o.o.: aktualnie obowi zuj ca taryfa MSG Sp z o.o. dla paliw gazowych nr 1 zosta a zatwierdzona przez Prezesa URE decyzj z dnia 16 wrze nia 2003 r., zmienion decyzj z dnia 28 lipca 2004 r., 16 grudnia 2004 r. oraz 1 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie: MSG Sp z o.o.: aktualnie obowi zuj ca taryfa MSG Sp z o.o. dla paliw gazowych nr 1 zosta a zatwierdzona przez Prezesa URE decyzj z dnia 16 wrze nia 2003 r., zmienion decyzj z dnia 28 lipca 2004 r., 16 grudnia 2004 r., 1 marca 2005 r. oraz 16 czerwca 2005 r.. Ostatnie zdanie odnosz ce si do czasu obowi zywania taryfy Taryfa (po zmianach) obowi zuje od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. otrzymuje brzmienie: Taryfa (po zmianach) obowi zuje od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 wrze nia 2005 r.. Rozdzia VII pkt 3.1 str. 279 Przedostatnie zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Marka Foltynowicza Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej w spó ce Investgas S.A. oraz Gaskon S.A.. zast puje si brzmieniem: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej w spó ce Investgas S.A oraz EuRoPol GAZ. Rozdzia VII pkt 3.1 str Przedostatnie zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Franciszka Kroka Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej w spó ce Investgas S.A, oraz Intergaz Sp z o.o zast puje si brzmieniem: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej w spó ce Intergaz Sp. z o.o oraz EuRoPol GAZ. Raport bie cy nr 22/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie 45 ust. 1 pkt 5 Rozporz dzenia w Sprawie Informacji Bie cych i Okresowych, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 22 czerwca 2005 roku powzi informacj o odbyciu si w dniu 22 czerwca 2005 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA oraz o tre ci uchwa y powzi tej przez NWZ. Tre uchwa y 8

10 powzi tej przez NWZ w dniu 22 czerwca (Repertorium A Nr 9867/2005): Uchwa a nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki pod firm : Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spó ka Akcyjna w sprawie: zmiany Statutu Spó ki. Dzia aj c na podstawie art Kodeksu spó ek handlowych oraz 56 ust. 4. pkt. 6) Statutu Spó ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza nast puj ce zmiany w tre ci 56 ust. 3 Statutu Spó ki: 1. Wprowadza si nowy punkt 12) o nast puj cym brzmieniu: 12) wyra anie zgody na zawarcie umowy leasingu, na mocy której Spó ka odda sk adniki aktywów trwa ych w postaci sieci przesy owej do korzystania innemu podmiotowi. 2. Dotychczasowy punkt 12) otrzymuje numer 13). 2 Uchwa a wchodzi w ycie z dniem powzi cia. Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi, e uchwa a zosta a powzi ta wszystkimi g osami za. Ponadto Zarz d PGNiG S.A. informuje stosownie do art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami warto ciowymi, e w zwi zku z ww. uchwa ulega zmianie tre Za cznika nr 4 do Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pt. "Podj te, ale niezarejestrowane przez s d rejestrowy uchwa y Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu emitenta" poprzez dodanie do tego Za cznika ww. uchwa y". Raport bie cy nr 23/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie 5 ust. 1 pkt 13 Rozporz dzenia o Informacji bie cych, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 23 czerwca 2005 roku Rada Nadzorcza PGNiG SA wyrazi a zgod na zawarcie przez Spó k umowy darowizny z Fundacj PGNiG SA im. Ignacego ukasiewicza w Warszawie. Zgodnie z 33 ust 2 pkt 5 Statutu Spó ki akceptacja umowy przez Rad Nadzorcz jest warunkiem przekazania darowizny. Na podstawie umowy darowizny zawartej mi dzy Spó k a Fundacj w dniu 24 czerwca 2005 roku PGNiG SA przeka e fundacji darowizn w kwocie ,00 z otych (osiemset tysi cy z otych) na realizacj celów statutowych. Fundacja zosta a zarejestrowana w lipcu 2004 roku. Fundusz za o ycielski wynosi z otych (pi dziesi t tysi cy z otych). Kwot na ten cel przekaza PGNiG SA. Od momentu powo ania Fundacji czne zaanga owanie PGNiG SA w Fundacj wynosi ,00 z. Zgodnie ze statutem Fundacji cele i zasady jej dzia ania obejmuj prowadzenie dzia alno ci publicznej i spo ecznie u ytecznej na rzecz promocji i wspierania: 1. Kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarze teatralnych, muzycznych i filmowych, 2. szczególnych osi gni w zakresie nauk podstawowych i technicznych 3. ochrony zabytków przemys u gazowniczego i muzeów, 4 sportu, z uwzgl dnieniem rywalizacji sportowej jako narz dzia wychowawczego dzieci i m odzie y 5. ochrony zdrowia 9

11 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. Przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji 2. Finansowanie przedsi wzi kulturalnych i sportowych 3. Pomoc charytatywna udzielan w nag ych przypadkach W sk ad zarz du Fundacji wchodz nast puj ce osoby: Miros aw Dobrut Prezes Zarz du, Ewa Czeszejko-Sochacka, Miros aw Adam Izdebski, Dyrektor Departamentu Obs ugi Spó ki w PGNiG SA. Jednocze nie Zarz d PGNiG SA informuje, e w przypadku zmiany kwoty na finansowanie dzia alno ci fundacji, Spó ka poinformuje o tym odr bnym raportem. Raport bie cy nr 24/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie 5 ust. 1 pkt 13 Rozporz dzenia o Informacji bie cych, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 23 czerwca 2005 roku Rada Nadzorcza PGNiG SA zaakceptowa a umow darowizny z Fundacj Muzeum Przemys u Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego ukasiewicza w Bóbrce z dnia 29 kwietnia 2005 roku na kwot ,00 PLN (pi set tysi cy z otych) na realizacj celów statutowych obejmuj cych dzia ania na rzecz utrzymania i rozwoju Muzeum Przemys u Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego ukasiewicza w Bóbrce, zabezpieczania obiektów technicznych, urz dze i przedmiotów maj cych znaczenie historyczne, a zwi zanych z przemys em naftowym i gazowniczym. Fundacja Bóbrka zosta a zarejestrowana w sierpniu 2004 roku. W sk ad za o ycieli Fundacji wchodz PGNiG SA, PKN Orlen, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In ynierów i techników Przemys u Naftowego i Gazowniczego z siedzib w Krakowie. czne zaanga owanie PGNiG SA od momentu powo ania Fundacji wynosi ,00 z otych (sze set sze dziesi t cztery tysi ce osiemset z otych) Celem Fundacji jest: 1. Dzia anie na rzecz utrzymania i rozwoju Muzeum Przemys u Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego ukaszewicza w Bóbrce 2. Zabezpieczanie obiektów technicznych, urz dze i przedmiotów maj cych ju historyczne znaczenie, a zwi zanych z przemys em naftowym i gazowniczym. 3. systematyczne zwi kszanie i modernizowanie ekspozycji Muzeum w Bóbrce oraz poszerzanie ekspozycji 4. popularyzowanie i promocja Muzeum w Bóbrce oraz wiedzy z dziedziny historii przemys u naftowego i gazowniczego. 5. tworzenie p aszczyzn wymiany informacji i do wiadcze pomi dzy osobami i instytucjami zainteresowanymi ochrona aparatury, sprz tu, dokumentów przemys u naftowego i gazownictwa, 6. dba o o dziedzictwo kulturowe, wspieranie kultury, ochrona zabytków polskiej kultury w zakresie zwi zanym z przemys em naftowym i gazowniczym Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie spotka, konferencji naukowo-technicznych oraz innych imprez. 2. prowadzenie dzia alno ci wydawniczej 3. zakup urz dze, sprz tu i dokumentów maj cych ju historyczne znaczenie i przekazywanie ich do Muzeum w Bóbrce 10

12 4. wspó prac z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach dzia ania 5. wyst powanie do w adz firm i instytucji z wnioskami o przekazywanie do Muzeum w Bóbrce sprz tu, urz dze, rzeczy i dokumentów maj cych historyczne znaczenie. 6. wspieranie dzia a maj cych na celu popularyzacj historii techniki przemys u naftowego i gazowniczego oraz ochron wszelkich dóbr kultury technicznej stosowanej w tej ga zi przemys u 7. pomoc w gromadzeniu przez Muzeum w Bóbrce pami tek i innych eksponatów maj cych tematyczny zwi zek z przemys em naftowym i gazownictwem. Zgodnie ze statutem, Fundacja mo e wspiera dzia alno innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których dzia alno jest zbie na z celami Fundacji. Prezesem jednoosobowego Zarz du Fundacji jest Pan Czes aw Bobek. Jednocze nie Zarz d PGNiG SA informuje, e w przypadku zmiany kwoty na finansowanie dzia alno ci Fundacji, Spó ka poinformuje o tym odr bnym raportem. Raport bie cy nr 26/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V pkt s. 224 W punkcie 3 ostatnie zdanie Na dzie 24 maja 2005 r. postanowienie nie jest prawomocne zamienia si na zdanie Postanowienie jest prawomocne. Rozdzia V, pkt str. 183 Zdanie: DSG Sp z o.o.: aktualnie obowi zuj ca taryfa DSG Sp z o.o. dla paliw gazowych nr 1 zosta a zatwierdzona przez Prezesa URE decyzj z dnia 16 wrze nia 2003 r., zmienion decyzj z dnia 28 lipca 2004 r., 16 grudnia 2004 r. oraz 1 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie: DSG Sp z o.o.: aktualnie obowi zuj ca taryfa DSG Sp z o.o. dla paliw gazowych nr 1 zosta a zatwierdzona przez Prezesa URE decyzj z dnia 16 wrze nia 2003 r., zmienion decyzj z dnia 28 lipca 2004 r., 16 grudnia 2004 r., 1 marca 2005 r. oraz 16 czerwca 2005 r.. Ostatnie zdanie odnosz ce si do czasu obowi zywania taryfy Taryfa (po zmianach) obowi zuje od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r otrzymuje brzmienie: Taryfa (po zmianach) obowi zuje od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 wrze nia 2005 r. Raport bie cy nr 27/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: 1. Errata: Rozdzia V pkt 19.1 strona 216 w Tabeli podmiot Spó ka liczba nieruchomo ci czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 otrzymuje nast puj ce brzmienie: w Tabeli podmiot Spó ka liczba nieruchomo ci czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 2. Zmiana w tre ci Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG SA po wprowadzeniu powy szej korekty: 11

13 Rozdzia V Punkt 19.1 strona 216 w Tabeli podmiot Spó ka liczba nieruchomo ci czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 otrzymuje nast puj ce brzmienie: w Tabeli podmiot-spó ka liczba nieruchomo ci czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 Rozdzia V Po uwzgl dnieniu zmian wprowadzonych raportem bie cym nr 10 Punkt strona 216 W Tabeli podmiot- Spó ka liczba nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u u ytkowania wieczystego powierzchnia nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u u ytkowania wieczystego m 2 Ponadto: 3. Zmiana w tre ci Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG SA Zmianie ulegaj zapisy w tre ci prospektu polegaj ce na zast pieniu nazwy spó ki PGNiG Przesy Sp. z o.o. na Operator Gazoci gów Przesy owych GAZ SYSTEM Sp. z o.o. Raport bie cy nr 28/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: W nawi zaniu do raportu bie cego nr 22 w sprawie tre ci uchwa powzi tych przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 22 czerwca 2005 r. oraz raportu bie cego nr 25 w sprawie przyj cia przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 24 czerwca 2005 r. zmienionego jednolitego tekstu Statutu PGNiG S.A., Zarz d PGNiG S.A. informuje, e w zwi zku z powzi ciem informacji w dniu 29 czerwca 2005 r. o rejestracji w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego w dniu 28 czerwca 2005 r. zmiany Statutu PGNiG S.A. uchwalonej przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 22 czerwca 2005 roku poprzez podj cie uchwa y nr 1 wprowadzaj cej zmiany w Statucie, aktualizacji ulega: Rozdzia I Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pkt zmienia si w ten sposób, e ostatnie zdanie w pierwszym akapicie o tre ci Nale y przy tym zaznaczy, e stosownie do 56 ust. 5 Statutu po tym jak udzia Skarbu Pa stwa w kapitale zak adowym PGNiG spadnie poni ej 51% wyra anie zgody na wypowiedzenie, rozwi zanie, istotn zmian przedmiotu, okresu trwania lub postanowie dotycz cych wypowiedzenia i rozwi zania Umowy Leasingu b dzie wymaga o uchwa y Walnego Zgromadzenia podj tej wi kszo ci 4/5 g osów na Walnym Zgromadzeniu, na którym reprezentowana jest co najmniej po owa kapita u zak adowego Spó ki. otrzymuje nast puj ce brzmienie Nale y przy tym zaznaczy, e stosownie do 56 ust. 3 wyra anie zgody na wypowiedzenie, rozwi zanie, istotn zmian przedmiotu, okresu trwania lub postanowie dotycz cych wypowiedzenia i rozwi zania Umowy Leasingu b dzie wymaga o uchwa y Walnego Zgromadzenia. ; Rozdzia III Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pkt zmienia si w ten sposób, e w pkt. d) na str. 55 dodaje si w pierwszym akapicie ósmy podpunkt o nast puj cej tre ci: wyra anie zgody na wypowiedzenie, rozwi zanie, istotn zmian przedmiotu, okresu trwania lub postanowie dotycz cych wypowiedzenia i rozwi zania Umowy Leasingu zawartej z OSP. ; Rozdzia III Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pkt zmienia si w ten sposób, e w pkt. d) na str. 56 dziesi ty podpunkt o nast puj cej tre ci: wyra anie zgody na wypowiedzenie, rozwi zanie, istotn zmian przedmiotu, okresu trwania lub postanowie dotycz cych wypowiedzenia i rozwi zania Umowy Leasingu zawartej z OSP; otrzymuje nast puj ce brzmienie wyra anie zgody na zawarcie umowy leasingu, na mocy której Spó ka odda sk adniki aktywów trwa ych w postaci sieci przesy owej do korzystania innemu podmiotowi; ; 12

14 Rozdzia V Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pkt 12 na str. 177 zmienia si w ten sposób, e czwarty akapit o nast puj cej tre ci: Zgodnie z 56 ust. 5 Statutu uchwa y Walnego Zgromadzenia w sprawie wyra enia zgody na wypowiedzenie, rozwi zanie, istotn zmian przedmiotu, okresu trwania lub postanowie dotycz cych wypowiedzenia i rozwi zania Umowy Leasingu mog by podj te je eli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej po owa kapita u zak adowego Spó ki i wymagaj wi kszo ci czterech pi tych g osów w sytuacji, kiedy udzia Skarbu Pa stwa w kapitale zak adowym spadnie poni ej 51%. otrzymuje nast puj ce brzmienie: Zgodnie z 56 ust. 3 Statutu uchwa y Walnego Zgromadzenia w sprawie wyra enia zgody na wypowiedzenie, rozwi zanie, istotn zmian przedmiotu, okresu trwania lub postanowie dotycz cych wypowiedzenia i rozwi zania Umowy Leasingu mog by podj te bez wzgl du na liczb reprezentowanych na nim Akcji, a uchwa y Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci g osów. tre Za cznika nr 3 do Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pt. Statut Emitenta zmienia si w ten sposób, e w 56 ust. 3 Statutu wprowadzono nowy pkt. 12 w brzmieniu wyra anie zgody na zawarcie umowy leasingu, na mocy której Spó ka odda sk adniki aktywów trwa ych w postaci sieci przesy owej do korzystania innemu podmiotowi, a dotychczasowy punkt 12 zmieni numer na punkt 13; tre Za cznika nr 4 do Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pt. "Podj te, ale niezarejestrowane przez S d Rejestrowy uchwa y Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Emitenta" poprzez usuni cie owej, wcze niej niezarejestrowanej uchwa y. Raport bie cy nr 29/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje e 30 czerwca 2005 roku otrzyma informacj z Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wydania przez Urz d w dniu 30 czerwca 2005 zgody na utworzenie spó ek InterGasTrade GmbH i InterTransGas GmbH. Skuteczno umowy wspólników o wspó pracy w ramach spó ek InterTransGas GmbH i InterGasTrade GmbH zawartej pomi dzy PGNiG S.A. a VNG w dniu 17 stycznia 2005 roku zosta a uzale niona m. in. od uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych, w tym w szczególno ci ww. zgody. W zwi zku z powy szym w Rozdziale V pkt Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. na str. 167 wprowadza si nast puj ce zmiany: W opisie umowy o wspó pracy VNG i PGNiG S.A. w ramach spó ki InterTransGas GmbH z dnia 17 stycznia 2005 r. po zdaniu: Ponadto skuteczno umowy zosta a uzale niona od uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych dodaje si zdanie: W dniu 30 czerwca 2005 r. PGNiG S.A. powzi informacj o uzyskaniu w dniu 30 czerwca 2005 zgody Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na powstanie InterTransGas GmbH. Ponadto zdanie Brak stosownego o wiadczenia od drugiej strony umowy do dnia 30 czerwca 2005 r skutkuje rozwi zaniem umowy otrzymuje brzmienie: W dniu 29 czerwca 2005 roku PGNiG SA zosta poinformowany przez VNG o otrzymaniu stosownych zgód korporacyjnych na utworzenie i obj cie udzia ów w spó ce InterTransGas GmbH. W opisie umowy o wspó pracy VNG i PGNiG w ramach spó ki InterGasTrade GmbH z dnia 17 stycznia 2005 r. po zdaniu: Ponadto skuteczno umowy zosta a uzale niona od uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych dodaje si zdanie: W dniu 30 czerwca 2005 r. PGNiG SA powzi informacj o uzyskaniu w dniu 30 czerwca 2005 zgody Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na powstanie InterGasTrade GmbH 13

15 Ponadto zdanie Brak stosownego o wiadczenia od drugiej strony umowy do dnia 30 czerwca 2005 r skutkuje rozwi zaniem umowy otrzymuje brzmienie: W dniu 29 czerwca 2005 roku PGNiG SA zosta poinformowany przez VNG o otrzymaniu stosownych zgód korporacyjnych na utworzenie i obj cie udzia ów w spó ce InterGasTrade GmbH. Raport bie cy nr 30/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie 5 ust. 1 pkt 3 Rozporz dzenia w Sprawie Informacji Bie cych i Okresowych, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 29 czerwca 2005 roku mi dzy PGNiG SA (zleceniodawca us ugi przesy owej ZUP) a Gaz System Sp. z o.o. (Operator Systemu Przesy owego - OSP) zosta y zawarte dwie umowy, w oparciu o które Gaz System Sp. z o.o. b dzie wiadczy us ugi przesy u gazu na rzecz PGNiG SA. czna szacunkowa warto obu umów wynosi tys. z (jeden miliard osiemset dziewi dziesi t siedem milionów pi set trzydzie ci cztery tysi ce z otych). Szacunkowa warto obu umów zosta a obliczona w oparciu o aktualnie obowi zuj ce stawki za przesy gazu zawarte w taryfie nr 1/2003 PGNiG SA. W przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki odr bnej taryfy na przesy gazu dla operatora systemu przesy owego szacunkowa warto obu umów mo e ulec zmianie. Kryterium uznania cznie obu umów za znacz c jest przekroczenie 10% warto ci kapita ów w asnych emitenta. Pierwsza umowa traktowana odr bnie równie spe nia kryterium umowy znacz cej za wzgl du na to, e jej szacunkowa warto przekracza 10% warto ci kapita ów w asnych emitenta. Przedmiotem pierwszej umowy jest wiadczenie us ugi przesy u gazu wysokometanowego wraz z okre leniem warunków dostarczania paliwa gazowego do systemu przesy owego i odbierania go z systemu przesy owego w okresie obowi zywania umowy, czyli od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku. Przedmiotem drugiej umowy jest wiadczenie us ugi przesy u gazu zaazotowanego wraz z okre leniem warunków dostarczania paliwa gazowego do systemu przesy owego i odbierania go z systemu przesy owego w okresie obowi zywania umowy, czyli od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku. Warunkiem rozpocz cia wykonywania umów jest spe nienie do dnia 1 lipca 2005 roku przez OSP wymogów prawnych niezb dnych do rozpocz cia wiadczenia us ug, w szczególno ci wyznaczenia do tego dnia przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki OSP na operatora systemu przesy owego, posiadania taryfy oraz uzyskania do dnia 1 lipca 2005 roku przez OSP tytu u prawnego do korzystania z sieci przesy owej umo liwiaj cej wiadczenie us ug przesy ania. Ze strony PGNiG SA warunkiem rozpocz cia wykonywania umów jest ustanowienie przez ZUP zabezpieczenia finansowego na rzecz OSP. Umowy ulegaj rozwi zaniu z dniem cofni cia przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki koncesji albo decyzji o wyznaczeniu OSP na operatora systemu przesy owego, jak równie z dniem up ywu okresu, na który decyzja o wyznaczeniu OSP na operatora systemu przesy owego zosta a wydana. Umowy, o których mowa s pierwszymi w Polsce umowami o wiadczenie us ugi przesy ania. Strony umów w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesy owej dla OSP do o stara, aby dostosowa umowy do wymaga wynikaj cych z wy ej wymienionej instrukcji. Raport bie cy nr 32/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: 14

16 Rozdzia IV pkt 27.3, strona 103 oraz Rozdzia V pkt , strona 218 W tabeli 27.3 zmianie ulegaj dane teleadresowe Mazowieckiej Spó ki Gazownictwa i w zwi zku z tym rubryki tabeli adres, telefon/faks uzyskuj odpowiednio nowe nast puj ce brzmienie: ul. Krucza 6/14, Warszawa i tel.: (022) , faks: (022) W konsekwencji z pierwszego zdania w pkt zostaje usuni ty fragment jak i jej spó ki zale nej MSG Sp z o.o., który zostaje dodany na koniec pierwszego zdania w pkt rozdzia u V na stronie 218. Rozdzia V, strona 158, zdanie: Dostawy maj zosta rozpocz te 1 lipca 2005 r. i b d trwa y do 2020 roku w cznie. otrzymuje nast puj ce brzmienie: Dostawy maj zosta rozpocz te 1 wrze nia 2005 r. i b d trwa y do 2020 roku w cznie. Rozdzia VII pkt 3.2, strona 281 Trzecie zdanie od ko ca odnosz ce si do yciorysu pani Magdaleny B kowskiej w brzmieniu: Ponadto jest cz onkiem rady nadzorczej spó ki Koksownia Przyja Sp z o.o otrzymuje brzmienie: Ponadto jest cz onkiem rady nadzorczej spó ki Ciech S.A. Rozdzia VII pkt 3.1, strona 279 Przedostatnie zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Mieczys awa Jakiela w brzmieniu : Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej w spó kach EuRoPol GAZ i Gas Trading otrzymuje brzmienie: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki InterTransGas GmbH i Gas Trading. pkt 3.1, strona 278 W zwi zku z raportem nr 17 z dnia 17 czerwca 2005 zdanie odnosz ce si do yciorysu prezesa zarz du PGNiG SA Marka Kossowskiego w brzmieniu Ponadto pe ni funkcj wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej spó ki EuRoPol GAZ zast puje si brzmieniem: Ponadto pe ni funkcj wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej EuRoPol GAZ oraz przewodnicz cego rady nadzorczej spó ki InterTransGas GmbH pkt 3.1, strona W zwi zku z raportem nr 17 z dnia 17 czerwca 2005 zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Jana Anysza w brzmieniu: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki GSG Sp z o.o i cz onka rady nadzorczej Gas Trading. otrzymuje brzmienie: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki InterGasTrade GmbH i cz onka rady nadzorczej Gas Trading. pkt 3.1, strona 279 W zwi zku z raportem nr 17 z dnia 17 czerwca 2005 zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Paw a Kami skiego w brzmieniu: Pe ni tak e funkcj przewodnicz cego rady nadzorczej spó ki Gas Trading oraz cz onka rady nadzorczej Investgas S.A otrzymuje brzmienie: Pe ni tak e funkcj prezesa zarz du spó ki InterGasTrade oraz przewodnicz cego rady nadzorczej spó ki Gas Trading.. Raport bie cy nr 32/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. (korekta) Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d. niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: W raporcie nr 32 z dnia 1 lipca 2005 r. wprowadza si nast puj ce korekty: W pkt. 3.1 Rozdzia u VII, w yciorysie Marka Kossowskiego zdanie zmienione raportem nr 32 o tre ci: Ponadto pe ni funkcj wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej EuRoPol GAZ oraz przewodnicz cego rady nadzorczej spó ki InterTransGas GmbH. otrzymuje nast puj ce brzmienie: 15

17 Ponadto pe ni funkcj wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej EuRoPol GAZ.. W pkt. 3.1 Rozdzia u VII, w yciorysie Jana Anysza zdanie zmienione raportem nr 32 o tre ci: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki InterGasTrade GmbH i cz onka rady nadzorczej Gas Trading. otrzymuje nast puj ce brzmienie: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej Gas Trading.. W pkt. 3.1 Rozdzia u VII, w yciorysie Mieczys awa Jakiela zdanie zmienione raportem nr 32 o tre ci: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki InterTransGas GmbH i Gas Trading. otrzymuje nast puj ce brzmienie: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej Gas Trading.. Raport bie cy nr 34/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu. W uzupe nieniu do raportu nr 32 w zakresie dotycz cym aktualizacji rozdzia u V na stronie 158 Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG SA w odniesieniu do umowy nr PL/ / /DH/HL na dostawy gazu ziemnego z dnia 26 pa dziernika 2004 r. zawartej pomi dzy PGNiG S.A. jako kupuj cym a Narodow Spó k Akcyjn Naftogaz Ukrainy jako sprzedaj cym, Zarz d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A (PGNiG SA) niniejszym informuje, i opis ww. umowy powinien by uzupe niony jak nast puje: W dniu 30 czerwca 2005 roku mi dzy PGNiG SA a Narodow Spó k Akcyjn Naftogaz Ukrainy zosta podpisany Za cznik nr 1 do ww. Umowy, który okre la formu indeksacyjn ceny gazu do 31 grudnia Jednocze nie Zarz d PGNiG SA informuje, e inne postanowienia umowy opisane w rozdziale V Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. nie ulegaj zmianie. Raport bie cy nr 35/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V punkt 19.1 strona 216 w zwi zku z aktualizacj w raporcie nr 27 w Tabeli podmiot-spó ka liczba nieruchomo ci czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 Zast puje si brzmieniem: W tabeli podmiot- Spó ka- liczba nieruchomo ci- 8436, czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 Punkt strona 216 w zwi zku z aktualizacj w raporcie nr 27 16

18 W Tabeli podmiot- Spó ka liczba nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u u ytkowania wieczystego powierzchnia nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u u ytkowania wieczystego m 2 zast puje si brzmieniem: W Tabeli-podmiot- Spó ka- liczba nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u u ytkowania wieczystego czna powierzchnia nieruchomo ci posiadanych na podstawie u ytkowania wieczystego m 2 Rozdzia VII pkt 3.2 strona 281 Zdanie odnosz ce si do yciorysu zast pcy przewodnicz cego rady nadzorczej PGNiG S.A. Pana Tadeusza Soroki w brzmieniu: Jest cz onkiem rad nadzorczych w Rafinerii Gda skiej S.A, w Gda sku, Narodowym Funduszu Inwestycyjnym OCTAVA S.A. w Warszawie, Nowos deckiej Fabryce Maszyn Górniczych Nowomag S.A. w Nowym S czu oraz w spó ce Daewoo-FSO S.A. w Warszawie zast puje si brzmieniem: Jest cz onkiem rad nadzorczych w Rafinerii Gda skiej S.A, w Gda sku, Narodowym Funduszu Inwestycyjnym OCTAVA S.A. w Warszawie, Nowos deckiej Fabryce Maszyn Górniczych Nowomag S.A. w Nowym S czu, w spó ce Daewoo-FSO S.A. w Warszawie oraz w spó ce EuRoPol GAZ.. Raport bie cy nr 36/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V strona 216 Punkt 19.1 Zdanie: W tabeli podmiot- Spó ka- liczba nieruchomo ci- 8436, czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 Otrzymuje nast puj ce brzmienie: w Tabeli informacje ogólne- liczba nieruchomo ci 8437, czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 Punkt Zdanie: w Tabeli podmiot-spó ka liczba nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u w asno ci 1674 czna powierzchnia nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u w asno ci m 2 Otrzymuje nast puj ce brzmienie: w Tabeli podmiot-spó ka- liczba nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u w asno ci 1675 czna powierzchnia nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u w asno ci m 2 Raport bie cy nr 37/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. Dzia aj c na podstawie 45 ust. 1 pkt 5 Rozporz dzenia w Sprawie Informacji Bie cych i Okresowych, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 7 lipca 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki podj o uchwa y w sprawach: zmiany Uchwa y nr 1 z NWZ z dnia 1 lipca 2005 roku w postaci uzupe nienia ww. uchwa y o dalsze pozycje rodków niskocennych stanowi ce przedmiot dywidendy, zmiany Statutu Spó ki w 56 ust 5 pkt 10). Pkt 10) otrzyma brzmienie: podj cie decyzji, o której mowa w 56 ust. 3 pkt 13, 17

19 wyra enia zgody na zawarcie umowy leasingu, wyra enia zgody na zobowi zanie do z o enia oferty sprzeda y. Jednocze nie Zarz d PGNiG SA informuje, e Umowa Leasingu zawarta w dniu 16 maja 2005 roku aneksowana Aneksem nr 1 w dniu 30 maja 2005 zosta a zast piona umow o tej samej tre ci z dnia 6 lipca 2005 roku. Po otrzymaniu aktów notarialnych w dniu 8 lipca, Zarz d PGNiG SA podaje tre uchwa do publicznej wiadomo ci (Repertorium A Nr 11607/2005 w odniesieniu do uzupe nienia uchwa y nr 1 z dnia 1 lipca 2005 oraz Repertorium A Nr 11609/2005 w odniesieniu do pozosta ych uchwa ). Uchwa a Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki pod firm : Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie w sprawie: zmiany Uchwa y Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 lipca 2005 roku. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany 1 Uchwa y Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 lipca 2005 roku w sprawie: szczegó owego okre lenia przedmiotu dywidendy za rok obrotowy 2004, obj tej aktem notarialnym sporz dzonym przez Paw a B aszczaka Notariusza w Warszawie za Rep. A Nr 11224/2005, poprzez uzupe nienie jej tre ci o dalsze, ni ej wymienione, pozycje rodków niskocennych: 2 Uchwa a wchodzi w ycie z dniem powzi cia. Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi, e uchwa a zosta a podj ta wszystkimi g osami za. Uchwa a Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki pod firm : Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie w sprawie: zmiany Statutu Spó ki. Dzia aj c na podstawie art Kodeksu spó ek handlowych oraz 56 ust. 4, pkt. 6) Statutu Spó ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza nast puj ce zmiany w tre ci 56 ust. 5 Statutu Spó ki: Punkt 10) otrzymuje brzmienie 10) podj cie decyzji, o której mowa w 56 ust. 3 pkt Uchwa a wchodzi w ycie z dniem powzi cia, z moc obowi zuj c od dnia wpisania do Krajowego Rejestru S dowego. 18

20 Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi, e uchwa a zosta a powzi ta wszystkimi g osami za. Uchwa a Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki pod firm : Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie w sprawie: wyra enia zgody na zawarcie umowy leasingu. Dzia aj c na podstawie 56 ust. 3, pkt. 12) Statutu Spó ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wyra a zgod na zawarcie umowy leasingu sk adników systemu przesy owego ze Spó k Operator Gazoci gów Przesy owych Gaz System Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie Zobowi zuje si Zarz d Spó ki do sk adania kwartalnych informacji w formie raportu bie cego w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie o stanie realizacji postanowie Umowy leasingu zawartej w dniu 6 lipca 2005 roku z Operatorem Gazoci gów Przesy owych Gaz System Sp. z o.o. z siedzib w Warszawie. 2. Raporty b d sk adane wed ug stanu na ostatni dzie danego kwarta u, nie pó niej ni 2 tygodnie od up ywu tego dnia. 3 Zobowi zuje si Zarz d Spó ki do skompletowania i z o enia w terminie do dnia 15 sierpnia 2005 roku Ministrowi Skarbu Pa stwa wszystkich dokumentów ród owych dotycz cych sk adników maj tkowych b d cych przedmiotem umowy leasingu z dnia 6 lipca 2005 roku, po wiadczaj cych stan prawny tych sk adników. 4 Uchwa a wchodzi w ycie z dniem powzi cia. Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi, e uchwa a zosta a powzi ta wszystkimi g osami za. Uchwa a nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki pod firm : Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie w sprawie: wyra enia zgody na zobowi zanie do z o enia oferty sprzeda y. Dzia aj c na podstawie art. 393 ust. 3 oraz art. 393 ust. 4 kodeksu spó ek handlowych i 56 ust. 3 pkt 1 oraz 56 ust. 3 pkt 3 Statutu Spó ki, oraz maj c na wzgl dzie, e a) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie powzi o w dniu 18 pa dziernika 2004 roku Uchwa Nr 1 w sprawie realizacji przez Zarz d Spó ki: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie 19

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał Multimedia Polska S.A. zwołanego na dzie 20 grudnia 2010 roku Raport bie cy nr 54/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku Zarz d Multimedia Polska S.A. w zał czeniu przekazuje do publicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał zwołanego na dzie 7 marca 2011 roku Raport bie cy nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku Zarz d w zał czeniu przekazuje do publicznej wiadomo ci tre projektów uchwał NWZ zwołanego na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, 29 stycznia 2015 roku Niniejszy plan połączenia przez

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA 28 listopada 2011 r.

Projekty uchwał na NWZA 28 listopada 2011 r. Odnośnie pkt 1 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA

Regulamin Programu Motywacyjnego II. na lata 2013-2015. współpracowników. spółek Grupy Kapitałowej Internet Media Services SA Załącznik do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services SA z dnia 9 stycznia 2013 roku Regulamin Programu Motywacyjnego II na lata 2013-2015 dla członków Zarządu, menedżerów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. zmiana Statutu Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. zmiana Statutu Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. zmiana Statutu Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki BRASTER S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT DOBRA PRAKTYKA OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI /NIE/NIEDOTYCZY 1.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 31 STYCZNIA 2012 ROKU Z UWZGLĘDNIENIEM UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA. Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Druk nr 94 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.. 1... 2...

PROJEKT 2.. 1... 2... Wzór - Umowa ramowa dla cz. 3-5 nr zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 06:26:24 Numer KRS: 0000483724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK

TAK/NIE/NIE DOTYCZY TAK TAK TAK TAK LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał:

Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Zmiany w treści uchwał w stosunku do pierwotnie ogłoszonych raportem bieżącym nr 8/2016 projektów uchwał: Uchwała nr 20 z dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 18:33:34 Numer KRS: 0000491827

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 18:33:34 Numer KRS: 0000491827 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2016 godz. 18:33:34 Numer KRS: 0000491827 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Projekt Druk Nr 13/19 UCHWAŁA... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie DORADCY24 S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo