ZAŁĄCZNIK DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI PGNiG S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI PGNiG S.A."

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI PGNiG S.A. Niniejszy dokument zawiera informacje przekazane do publicznej wiadomości w formie i trybie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, stanowiące uzupełnienie Prospektu od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, tj. od dnia 2 czerwca 2005 r., do dnia 18 sierpnia 2005 r. W związku z powyższym niniejszy dokument nie zawiera wszystkich raportów przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości.

2 Raport bie cy nr 3/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu dzisiejszym Prospektu: 1. Wst p Prospektu Emisyjnego, w pierwszej linijce od do u s owo wiosek zast puje si s owem wniosek. 2. Rozdzia IV, str. 94 pkt 8.1 po trzecim akapicie dodaje si : W dniu 25 maja 2005 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podj o uchwa nr 1 w sprawie: uzupe nienia uchwa y Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki z dnia 29 kwietnia 2005 r. Zgodnie z uchwa z dnia 25 maja 2005 r. 1 pkt. 2 tej uchwa y otrzymuje brzmienie: 2. Wyp ata dywidendy za rok obrotowy 2004 nast pi w formie niepieni nej. Zobowi zuje si Zarz d Spó ki do niezw ocznego podj cia dzia a maj cych na celu ustalenie szczegó owego wykazu przedmiotów dywidendy. Ustala si nast puj ce zasady i harmonogram sporz dzania szczegó owych wykazów przedmiotów dywidendy: I. Zarz d Spó ki sporz dzi do dnia 30 maja 2005 r. listy sk adników maj tku przeznaczonych na wyp at dywidendy w podziale na: a) segmenty systemu przesy owego mog ce pe ni samodzieln funkcj gospodarcz, polegaj c na przesyle paliwa gazowego, obejmuj ce: (i) segment systemu przesy owego obejmuj cy: wszystkie gazoci gi i przy czone do nich stacje redukcyjno pomiarowe do granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Ukrain w rejonie Drozdowicz do w z a i t oczni Jaros aw I i II wraz z: w z em w Hermanowicach, t oczni, w z em i osuszalni w Ma kowicach, w z em Jaros aw i t oczniami Jaros aw I i II; (ii) segment systemu przesy owego obejmuj cy wszystkie gazoci gi i przy czone do nich stacje redukcyjno pomiarowe od granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Bia orusi w rejonie Wysokoje do w z a i t oczni Ho owczyce I i II wraz z: w z em w Ho owczycach i t oczniami Ho owczyce I i II; (iii) segment systemu przesy owego obejmuj cy wszystkie gazoci gi i przy czone do niego stacje redukcyjno pomiarowe od granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Niemcami do t oczni Krzywa wraz z: w z em Lasów, w z em Jeleniów i t oczni Jeleniów, punktem pomiarowym w Cho cieszowicach, t oczni Krzywa; (iv) segment systemu przesy owego obejmuj cy wszystkie gazoci gi i przy czone do nich stacje redukcyjno pomiarowe od granicy nieruchomo ci, na której posadowiona jest t ocznia i stacja regulacyjno pomiarowa SSRP W oc awek nale ca do SGT Europolgaz S.A. do uk adu zaporowo upustowego zlokalizowanego na terenie KPMG Mogilno wraz z: w z em WRG II w Gustorzynie, wraz z ich cz ciami sk adowymi i przynale no ciami potrzebnymi do korzystania z wy ej wymienionych segmentów systemu przesy owego oraz przys uguj cymi Spó ce, prawami w asno ci nieruchomo ci lub prawami u ytkowania wieczystego gruntów wraz z ich cz ciami sk adowymi, na których posadowione s elementy wy ej wymienionych segmentów systemu przesy owego, b) nieruchomo ci oraz rzeczy ruchome, b d ce w administrowaniu Regionalnych Oddzia ów Przesy u, z ich wszystkimi cz ciami sk adowymi i przynale no ciami w szczególno ci infrastruktur informatyczn systemu SCADA oraz zbywalnymi prawami maj tkowymi, z których korzystaj Regionalne Oddzia y Przesy u, o cznej warto ci z otych (s ownie: pi set milionów z otych). II. W przypadku gdy istniej formalno-prawne przeszkody dotycz ce przeniesienia w asno ci któregokolwiek z wy ej wymienionych sk adników maj tkowych lub w przypadku gdy warto tych sk adników b dzie ró na od kwoty dywidendy, Zarz d Spó ki zaproponuje odpowiedni selekcj sk adników maj tkowych maj cych by przedmiotem dywidendy, przy uwzgl dnieniu tre ci art. 47 k.c. oraz art. 49 k.c. III. Zarz d Spó ki przygotuje dokumentacj niezb dn do dokonania przeniesienia na akcjonariusza praw do maj tku przeznaczonego na wyp at dywidendy, oraz protoko y zdawczo-odbiorcze obejmuj ce zbywany maj tek, celem 1

3 potwierdzenia wydania tego maj tku uprawnionemu nabywcy, zgodnie ze sporz dzonymi listami sk adników maj tku, o których mowa w pkt I. Z zachowaniem terminów okre lonych w 1 pkt. 4 Uchwa y nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia r. w brzmieniu nadanym niniejsz uchwa, Spó ka i uprawniony akcjonariusz ka dorazowo ustal termin b d terminy przeniesienia praw do sk adników maj tku Spó ki, które spe ni kryteria okre lone w 1 i 2 Uchwa y nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia r. w brzmieniu nadanym niniejsz uchwa z zachowaniem formy czynno ci prawnej wymaganej dla wa no ci dokonywanych czynno ci. Ponadto 1 pkt. 4 uchwa y z dnia otrzyma brzmienie: 4. Z zastrze eniem 1 pkt. 2, termin rozpocz cia wyp aty dywidendy okre la si na dzie 17 maja 2005 r., a termin zako czenia wyp aty dywidendy okre la si na dzie 30 czerwca 2005 roku. 3. Rozdzia V, str. 175 pkt 12 pierwsza umowa w tym punkcie, - tytu owi umowy nadaje si brzmienie: wraz z aneksami czwartemu zdaniu w drugim akapicie opisu umowy nadaje si brzmienie: Umowa zosta a zawarta na czas okre lony do 30 czerwca 2005 r., przy czym w przypadku zawarcia przez strony umowy obs ugi mienia, eksploatacji i sterowania strumieniami gazu w systemie przesy owym niniejsza umowa zostanie rozwi zana w terminie wcze niejszym odpowiadaj cym terminowi wej cia w ycie tej umowy. - wykre la si ostatnie zdanie drugiego akapitu opisu umowy: Na dzie 28 kwietnia 2005 r. strony prowadz negocjacje w sprawie przed u enia obowi zywania umowy do 30 czerwca 2005 r. i zawarcia stosownego aneksu reguluj cego t kwesti. 4. Rozdzia V, str pkt 12 druga umowa w tym punkcie; - w pierwszym zdaniu trzeciego akapitu wykre la si s owa: co uzale nione zosta o od i zast puje si s owami: które ma nast pi w dniu wej cia w ycie Umowy Leasingu, po spe nieniu nast puj cych warunków, - na ko cu trzeciego akapitu po s owach obci aj cych korzystaj cego dodaje si : a wynikaj cych z postanowie Umowy Leasingu albo uzyskania przez korzystaj cego prawa do wiadczenia us ug przesy u gazu na podstawie taryfy finansuj cego, którykolwiek z tych warunków spe ni si wcze niej., - na ko cu czwartego akapitu dodaje si nast puj ce zdanie: Finansuj cy zobowi za si podj starania w celu uregulowania stanu prawnego sk adników przedmiotu leasingu w stosunku do których nie posiada tytu u prawnego w chwili zawarcia umowy., - w pierwszym zdaniu pi tego akapitu skre la si s owo maj tkowego i zamienia si na s owo przedmiotu leasingu, w pierwszym zdaniu pi tego akapitu na pocz tku ppkt. (i) dodaje si nast puj ce s owa: podj cia dzia a w celu, w pierwszym zdaniu pi tego akapitu w ppkt (i) po s owach 6 miesi cy) lub nadaje si nast puj ce brzmienie: zlecenia korzystaj cemu podj cia dzia a w celu usuni cia wady prawnej w imieniu i na rzecz finansuj cego oraz na jego koszt na warunkach uwzgl dnionych w odr bnej umowie,, wykre la si ppkt (ii) pierwszego zdania pi tego akapitu o tre ci: (ii) zawarcia w celu zapewnienia niezak óconej realizacji przez korzystaj cego funkcji operatora systemu przesy owego oraz zachowania integralno ci systemu przesy owego odr bnego porozumienia umo liwiaj cego korzystaj cemu u ywanie tych sk adników do czasu usuni cia wad stanowi cych podstaw wy czenia ich z umowy, ppkt (iii) pierwszego zdania pi tego akapitu staje si ppkt (ii), a na jego ko cu dodaje si nast puj ce s owa: za bezumowne korzystanie ze sk adnika przedmiotu leasingu, którego dotyczy wada prawna. - w pi tym akapicie wykre la si zdania: Odmowa usuni cia wad prawnych przez finansuj cego lub bezskuteczny up yw terminu do usuni cia lub naprawienia wady, powoduje konieczno zawarcia na wniosek korzystaj cego aneksu do umowy wy czaj cego z przedmiotu leasingu sk adnik posiadaj cy wady prawne. Nieusuni cie przez korzystaj cego w uzgodnionym terminie wad prawnych, do usuni cia których by zobowi zany na podstawie odr bnej umowy powoduje konieczno podj cia przez strony negocjacji w zakresie dalszego trybu post powania w celu usuni cia wady prawnej. i 2

4 zast puje si je nast puj cymi zdaniami: W przypadku, gdy finansuj cy podejmie decyzj o podj ciu w asnych dzia a w celu usuni cia wady prawnej i bezskutecznie up ynie wyznaczony przez korzystaj cego termin do usuni cia wady, wówczas korzystaj cy mo e podj si usuni cia wady prawnej w imieniu i na rzecz finansuj cego oraz na koszt finansuj cego, na warunkach uzgodnionych w odr bnej umowie. W przypadku gdy korzystaj cy nie podejmuje si usuni cia wady prawnej lub nie zdo a usun wady prawnej w uzgodnionym terminie, strony podejm negocjacje w zakresie dalszego trybu post powania w celu usuni cia wady prawnej., - w trzecim zdaniu szóstego akapitu po s owie netto dodaje si nast puj ce s owa: (zgodnie ze stawk 3M WIBOR obowi zuj c w maju 2005 r.) w trzecim zdaniu siódmego akapitu zast puje si s owo oraz kropk i dodaje s owa: Finansuj cy nie mo e równie odmówi zgody na, - w dziesi tym akapicie w pierwszym zdaniu ppkt (i) po s owach terminie dodatkowym dodaje si s owa: wyznaczonym przez finansuj cego a termin 30 dni zast puje si terminem 60 dni, w ppkt (ii) s owo zgodny zast puje si s owem zgody, a po s owie finansuj cego dodaje si s owa: wymaganej w przypadkach okre lonych w umowie, a za s owem terminie dodaje si s owo dodatkowym, w ppkt (iii) po s owach bez zgody finansuj cego dodaje si s owa: i kontynuowanie takiego stanu rzeczy przez okres 30 dni od wezwania finansuj cego do usuni cia naruszenia. Wyznaczaj c dodatkowy termin, o którym mowa w pkt. (i) i (ii) powy ej oraz wzywaj c korzystaj cego do usuni cia narusze pkt (iii), finansuj cy powiadomi o tym w formie pisemnej Ministra Skarbu Pa stwa. w zdaniu rozpoczynaj cym si od s ów: W przypadku przedterminowego rozwi zania umowy wykre la si (i) za s owem umowy i wstawia si go przed s owem zap aty, nast puj ce po ppkt (ii) s owa korzystaj cy zobowi zany jest do wykre la si, wykre la si równie s owa w terminie i trybie wyznaczonym przez finansuj cego i zast puje si je s owami: finansuj cemu w dniu rozwi zania umowy, chyba e strony uzgodni inny termin, za s owem wydania wstawia si s owa przedmiotu leasingu na ko cu dziesi tego akapitu dodaje si nast puj ce zdanie: Finansuj cy nie jest uprawniony do rozwi zania umowy z powodu zaleg o ci w p atno ciach rat wynagrodze je eli taka zaleg o zosta a spowodowana zw ok finansuj cego w dokonaniu p atno ci na rzecz korzystaj cego z tytu u us ug przesy u gazu, zgodnie z warunkami okre lonymi w odr bnej umowie. - wykre la si zdanie: Termin wej cia umowy w ycie okre lono na dzie rozpocz cia obowi zywania taryfy przesy owej PGNiG Przesy. i zast puje si nast puj cym zdaniem: Umowa ma wej w ycie po spe nieniu si jednego z warunków okre lonych w umowie, tj. uzyskania decyzji Prezesa URE o zatwierdzeniu taryfy PGNiG Przesy uwzgl dniaj cej ca o kosztów obci aj cych korzystaj cego, a wynikaj cych z postanowie Umowy Leasingu albo uzyskania prawa przez korzystaj cego do wiadczenia us ug przesy u gazu na podstawie taryfy finansuj cego, w dniu wniesienia aportu na pokrycie kapita u zak adowego korzystaj cego w postaci segmentów systemu przesy owego. 5. Rozdzia VII str. 276, punkt 2.7. linijki 15 do 17 od góry, dokonuje si nast puj cej zmiany: NSZZ Solidarno Komisja Zak adowa w ROP Tarnów, Zwi zek Zawodowy Pracowników PGNiG SA Mi dzyzak adowa Organizacja Oddzia owa w ROP Tarnów, NSZZ Pracowników Zaplecza w ROP Tarnów. 6. Rozdzia X, Za cznik 4, str. 808, na ko cu uchwa y nr 1 dodaje si : 2 1. W zwi zku z wydzieleniem akcji, utworzeniem Serii Akcji A1, oraz zmian akcji imiennych na akcje na okaziciela, 9 oraz 17 ust. 2 pkt 6 Statutu skre la si, a 8 Statutu Spó ki otrzymuje nast puj ce brzmienie: Kapita zak adowy wynosi (pi miliardów) z otych oraz dzieli si na: (a) akcje na okaziciela serii A w liczbie o numerach od do o warto ci nominalnej 1 z oty ka da oraz o cznej warto ci nominalnej 3

5 z otych; (b) akcje na okaziciela serii A1 w liczbie o numerach od do o warto ci nominalnej 1 z oty ka da oraz o cznej warto ci nominalnej z otych. 3 Uchwa a wchodzi w ycie pod warunkiem zawarcia pomi dzy PGNiG S.A. a PGNiG Przesy Sp. z o.o. umowy leasingu, na mocy której PGNiG S.A. odda w leasing PGNiG Przesy Sp. z o.o. sk adniki systemu przesy owego, oraz zawarcia pomi dzy PGNiG S.A. a Skarbem Pa stwa umowy zbycia na rzecz Skarbu Pa stwa 100% udzia ów PGNiG Przesy Sp. z o.o Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi, e uchwa a zosta a podj ta wszystkimi g osami za. 7. Rozdzia X, Za cznik 8 str. 829 definicja Umowy Leasingu na ko cu definicji dodaje si : wraz z Aneksem nr 1 z dnia 30 maja 2005 r. Raport bie cy nr 4/2005 z dnia 2 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 2 czerwca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG podj o uchwa nr 1 w sprawie zmiany uchwa y 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego poprzez emisj Akcji Serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza oraz zmiany Statutu Spó ki. Zgodnie z 1 uchwa y nr 1 z dnia 2 czerwca 2005 r., zmieniono uchwa nr 2 z dnia 30 marca 2005 r. w ten sposób, e wykre lono ppkt c ust. 3 1 o nast puj cej tre ci: (c) terminów otwarcia i zamkni cia subskrypcji. Zgodnie z 2 uchwa y nr 1 z dnia 2 czerwca 2005 r.: Walne Zgromadzenie upowa ni Zarz d do okre lenia terminów zamkni cia i otwarcia subskrypcji Akcji Serii B w odr bnej uchwale. Ponadto w dniu 2 czerwca 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG podj o uchwa nr 2 w sprawy zmiany za cznika nr 1 pt. Zasady dystrybucji akcji serii B do uchwa y nr 2 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego PGNiG S.A. poprzez emisj Akcji Serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza oraz zmiany Statutu Spó ki, zmienionego uchwa nr 5 z dnia 16 maja 2005 roku: Stosownie do 1 uchwa y nr 2 z dnia 2 czerwca 2005 r., w za czniku nr 1 pt. Zasady dystrybucji akcji serii B do uchwa y nr 2 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie podwy szenia kapita u zak adowego PGNiG S.A. poprzez emisj Akcji serii B, pozbawienia prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza oraz zmiany Statutu Spó ki, zmienionego uchwa nr 5 z dnia 16 maja 2005 roku wykre lono wszystkie terminy oferty publicznej. Ponadto 2 uchwa y nr 2 z dnia 2 czerwca 2005 r. przewiduje, e nowe terminy oferty publicznej zostan okre lone po upowa nieniu Zarz du przez Walne Zgromadzenie do okre lenia terminów otwarcia i zamkni cia subskrypcji Akcji Serii B zgodnie z uchwa nr 1 z dnia 2 czerwca 2005 r. powy ej. W zwi zku z powy szym, Zarz d niniejszym informuje, e nowe terminy otwarcia i zamkni cia subskrypcji zostan podane do publicznej wiadomo ci w trybie art. 81 ust. 1 pkt. 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi po uzyskaniu stosownego upowa nienia w odr bnej uchwale Walnego Zgromadzenia oraz ustaleniu nowych terminów przez Zarz d na podstawie takiego upowa nienia. Raport bie cy nr 7/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: 4

6 1. Rozdzia III pkt str. 50 W drugim akapicie w dziewi tej linijce zast puje si dat 24 maja 2004 r. dat 24 maja 2005 r. 2. Rozdzia VII, pkt 12 str. 287 Trzeci akapit otrzymuje nast puj ce brzmienie: Po przeprowadzeniu Oferty Publicznej przewidywana liczba Akcji, które b d w posiadaniu Skarbu Pa stwa wyniesie , co b dzie stanowi o oko o 85% kapita u zak adowego PGNiG i uprawnia o do wykonywania oko o 85% g osów na Walnym Zgromadzeniu przy za o eniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych. Raport bie cy nr 8/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia IV 1. pkt s. 101 W dziewi tym akapicie od góry s owa 9 grudnia 2002 r. zamienia si na s owa 10 grudnia 2002 r. 2. pkt 27.6, s. 109, tabela 2.1 W trzecim rz dzie od do u druga kolumna w brzmieniu: ,62 otrzymuje nast puj ce nowe brzmienie: , W trzecim rz dzie od do u dziesi ta kolumna w brzmieniu: ,00 otrzymuje nast puj ce nowe brzmienie: , W pierwszym rz dzie od do u pi ta kolumna w brzmieniu: ,10 otrzymuje nast puj ce nowe brzmienie: W pierwszym rz dzie od do u dziewi ta kolumna w brzmieniu: ,28 otrzymuje nast puj ce nowe brzmienie: - Raport bie cy nr 9/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V pkt str. 220 Nast puj cy fragment punktu Rozdzia u V W asno budowanych nieruchomo ci budynkowych Spó ka W asno gruntów dzia ki 47, 48/ m 2 Spó ka, dzia ki 49/1, m 2 Gmina Warszawa-Bielany U ytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni m 2 Spó ka do dnia 30 wrze nia 2097 r. otrzymuje nast puj ce brzmienie: W asno budowanych nieruchomo ci budynkowych EuRoPol Gaz W asno gruntów dzia ki 47, 48/ m 2 EuRoPol Gaz, dzia ki 49/1, m 2 Gmina Warszawa-Bielany U ytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni m 2 EuRoPol Gaz do dnia 30 wrze nia 2097 r. Raport bie cy nr 10/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V punkt str. 217 Prospektu Emisyjnego w tabeli podmiot-spó ka-liczba nieruchomo ci otrzymuje brzmienie " 1 482", w tabeli podmiot-spó ka- powierzchnia nieruchomo ci otrzymuje brzmienie " m 2 "', w drugiej linijce tekstu pod tabel oznaczonego gwiazdk nale y zmieni " 116 nieruchomo ci " na 115 nieruchomo ci", punkt str. 216 Prospektu Emisyjnego w Tabeli podmiot-spó ka-liczba nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u u ytkowania wieczystego otrzymuje brzmienie " 1 873", w 5

7 tabeli podmiot-spó ka- powierzchnia nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u u ytkowania wieczystego otrzymuje brzmienie " m 2 ". punkt , str. 220 W czwartej linijce zmienia si dat 31 maja 2005 r. na 31 sierpnia 2005 r. Raport bie cy nr 10/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r. (korekta) Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Zarz d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA niniejszym informuje, e w raporcie nr 10 w sprawie Aktualizacji Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG SA konieczna jest korekta do punktu str. 217 Prospektu Emisyjnego w odniesieniu do tre ci " w drugiej linijce tekstu pod tabel oznaczonego gwiazdk nale y zmieni 116 nieruchomo ci na 115 nieruchomo ci". Tekst ów na chwil obecn nie znajduje odzwierciedlenia w faktycznym stanie prawnym odnosz cym si do liczby nieruchomo ci. Raport bie cy nr 11/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 13 czerwca 2005 roku otrzyma informacj od VNG Verbundnetz Gas AG ( VNG ) w sprawie uzyskania zgody od niemieckiego urz du antymonopolowego na utworzenie spó ek InterGasTrade GmbH i InterTransGas GmbH. Skuteczno umowy wspólników o wspó pracy w ramach spó ek InterTransGas GmbH i InterGasTrade GmbH zawartej pomi dzy PGNiG S.A. a VNG w dniu 17 stycznia 2005 roku jest uzale niona m. in. od uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych, w tym w szczególno ci ww. zgody. W zwi zku z powy szym w Rozdziale V pkt Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. na str. 167 wprowadza si nast puj ce zmiany: W opisie umowy o wspó pracy VNG i PGNiG S.A. w ramach spó ki InterTransGas GmbH z dnia 17 stycznia 2005 r. po zdaniu: Ponadto skuteczno umowy zosta a uzale niona od uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych dodaje si zdanie: W dniu 13 czerwca 2005 r. VNG poinformowa o PGNiG S.A., e w dniu 13 czerwca 2005 r zosta a wydana przez niemiecki urz d antymonopolowy zgoda na powstanie InterTransGas GmbH. W opisie umowy o wspó pracy VNG i PGNiG w ramach spó ki InterGasTrade GmbH z dnia 17 stycznia 2005 r. po zdaniu: Ponadto skuteczno umowy zosta a uzale niona od uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych dodaje si zdanie: W dniu 13 czerwca 2005 r. VNG poinformowa o PGNiG, e w dniu zosta a wydana przez niemiecki urz d antymonopolowy zgoda na powstanie InterGasTrade GmbH. Raport bie cy nr 11/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. (korekta) Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Zarz d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG S.A. ) informuje, e w ostatnim zdaniu raportu bie cego nr 11 Ziszczenie si warunku zawieszaj cego istotnej umowy oraz aktualizacja prospektu emisyjnego z dnia 14 czerwca 2005 ostatnie zdanie komunikatu powinno brzmie : W dniu 13 czerwca 2005 r. VNG poinformowa o PGNiG, e 6

8 w dniu 13 czerwca 2005 zosta a wydana przez niemiecki urz d antymonopolowy zgoda na powstanie InterGasTrade GmbH. Raport bie cy nr 12/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje, e w zwi zku ze zbyciem mniejszo ciowych pakietów udzia ów oraz akcji w spó kach prawa handlowego: WS IGLOOMEAT SOKO ÓW Sp. z o.o z siedzib w D bicy, Hucie aziska SA z siedzib w aziskach Górnych, Hucie Ostrowiec SA w upad o ci w siedzib w Ostrowcu wi tokrzyskim oraz po zako czeniu post powania likwidacyjnego S d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX wydzia Gospodarczy KRS dokona wpisu do KRS o wykre leniu wszystkich wpisów z rejestru przedsi biorców odno nie spó ki GAZTEC Sp. z o.o w likwidacji zmianie ulegaj zapisy w prospekcie emisyjnym odno nie tych e podmiotów w sposób powoduj cy ich sta eliminacj z tre ci i zawarto ci prospektu. Raport bie cy nr 16/2005 z dnia 16 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V pkt s. 222 W punkcie 1 ostatnie zdanie Do dnia 24 maja 2005 r. nowy termin nie zosta wyznaczony zamienia si na zdanie S d Okr gowy w Warszawie wyznaczy nowy termin rozprawy na dzie 29 lipca 2005 r. : Raport bie cy nr 17/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia VII pkt 3.1 str. 278 Przedostatnie zdanie odnosz ce si do yciorysu prezesa Marka Kossowskiego Ponadto pe ni funkcj przewodnicz cego rady nadzorczej spó ki Gas Trading oraz wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej spó ki EuRoPol GAZ zast puje si brzmieniem: Ponadto pe ni funkcj wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej spó ki EuRoPol GAZ. Rozdzia VII pkt 3.1 str. 279 Przedostatnie zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Paw a Kami skiego Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej w spó kach Gaskon S.A. i Investgas S.A. zast puje si brzmieniem Pe ni tak e funkcj przewodnicz cego rady nadzorczej spó ki Gas Trading oraz cz onka rady nadzorczej Investgas S.A.. Rozdzia VII pkt 3.1 str Zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Jana Anysza: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki GSG Sp z o.o otrzymuje brzmienie: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki GSG Sp z o.o i cz onka rady nadzorczej Gas Trading. Raport bie cy nr 18/2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. 7

9 Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V pkt s. 179 Pierwsze zdanie w pierwszym akapicie, tj.: Aktualnie obowi zuj ca taryfa PGNiG dla paliw gazowych nr 1/2003 zosta a zatwierdzona przez Prezesa URE decyzj z dnia 16 wrze nia 2003 r., zmienion decyzj z dnia 28 lipca 2004 r., decyzj z dnia 16 grudnia 2004 r. oraz decyzj z dnia 1 marca 2005 r. zostaje zast pione nast puj c tre ci : Aktualnie obowi zuj ca taryfa PGNiG dla paliw gazowych nr 1/2003 zosta a zatwierdzona przez Prezesa URE decyzj z dnia 16 wrze nia 2003 r., zmienion decyzj z dnia 28 lipca 2004 r., decyzj z dnia 16 grudnia 2004 r., decyzj z dnia 1 marca 2005 r oraz decyzj z dnia 16 czerwca 2005 r. Ostatnie zdanie w pierwszym akapicie, tj.: Decyzj z dnia 1 marca 2005 r. Prezes URE przed u y obowi zywanie ww. taryfy do 30 czerwca 2005 r. zostaje zast pione nast puj c tre ci : Decyzj z dnia 1 marca 2005 r. Prezes URE przed u y obowi zywanie ww. taryfy do 30 czerwca 2005 r., natomiast decyzj z dnia 16 czerwca 2005 r. Prezes URE przed u y obowi zywanie ww. taryfy do 30 wrze nia 2005 r. oraz zatwierdzi nowe wy sze ceny paliw gazowych. Raport bie cy nr 20/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V, pkt str. 183 Zdanie: MSG Sp z o.o.: aktualnie obowi zuj ca taryfa MSG Sp z o.o. dla paliw gazowych nr 1 zosta a zatwierdzona przez Prezesa URE decyzj z dnia 16 wrze nia 2003 r., zmienion decyzj z dnia 28 lipca 2004 r., 16 grudnia 2004 r. oraz 1 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie: MSG Sp z o.o.: aktualnie obowi zuj ca taryfa MSG Sp z o.o. dla paliw gazowych nr 1 zosta a zatwierdzona przez Prezesa URE decyzj z dnia 16 wrze nia 2003 r., zmienion decyzj z dnia 28 lipca 2004 r., 16 grudnia 2004 r., 1 marca 2005 r. oraz 16 czerwca 2005 r.. Ostatnie zdanie odnosz ce si do czasu obowi zywania taryfy Taryfa (po zmianach) obowi zuje od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. otrzymuje brzmienie: Taryfa (po zmianach) obowi zuje od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 wrze nia 2005 r.. Rozdzia VII pkt 3.1 str. 279 Przedostatnie zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Marka Foltynowicza Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej w spó ce Investgas S.A. oraz Gaskon S.A.. zast puje si brzmieniem: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej w spó ce Investgas S.A oraz EuRoPol GAZ. Rozdzia VII pkt 3.1 str Przedostatnie zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Franciszka Kroka Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej w spó ce Investgas S.A, oraz Intergaz Sp z o.o zast puje si brzmieniem: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej w spó ce Intergaz Sp. z o.o oraz EuRoPol GAZ. Raport bie cy nr 22/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie 45 ust. 1 pkt 5 Rozporz dzenia w Sprawie Informacji Bie cych i Okresowych, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 22 czerwca 2005 roku powzi informacj o odbyciu si w dniu 22 czerwca 2005 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA oraz o tre ci uchwa y powzi tej przez NWZ. Tre uchwa y 8

10 powzi tej przez NWZ w dniu 22 czerwca (Repertorium A Nr 9867/2005): Uchwa a nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spó ki pod firm : Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spó ka Akcyjna w sprawie: zmiany Statutu Spó ki. Dzia aj c na podstawie art Kodeksu spó ek handlowych oraz 56 ust. 4. pkt. 6) Statutu Spó ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast puje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. wprowadza nast puj ce zmiany w tre ci 56 ust. 3 Statutu Spó ki: 1. Wprowadza si nowy punkt 12) o nast puj cym brzmieniu: 12) wyra anie zgody na zawarcie umowy leasingu, na mocy której Spó ka odda sk adniki aktywów trwa ych w postaci sieci przesy owej do korzystania innemu podmiotowi. 2. Dotychczasowy punkt 12) otrzymuje numer 13). 2 Uchwa a wchodzi w ycie z dniem powzi cia. Przewodnicz cy Zgromadzenia stwierdzi, e uchwa a zosta a powzi ta wszystkimi g osami za. Ponadto Zarz d PGNiG S.A. informuje stosownie do art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami warto ciowymi, e w zwi zku z ww. uchwa ulega zmianie tre Za cznika nr 4 do Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pt. "Podj te, ale niezarejestrowane przez s d rejestrowy uchwa y Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian statutu emitenta" poprzez dodanie do tego Za cznika ww. uchwa y". Raport bie cy nr 23/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie 5 ust. 1 pkt 13 Rozporz dzenia o Informacji bie cych, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 23 czerwca 2005 roku Rada Nadzorcza PGNiG SA wyrazi a zgod na zawarcie przez Spó k umowy darowizny z Fundacj PGNiG SA im. Ignacego ukasiewicza w Warszawie. Zgodnie z 33 ust 2 pkt 5 Statutu Spó ki akceptacja umowy przez Rad Nadzorcz jest warunkiem przekazania darowizny. Na podstawie umowy darowizny zawartej mi dzy Spó k a Fundacj w dniu 24 czerwca 2005 roku PGNiG SA przeka e fundacji darowizn w kwocie ,00 z otych (osiemset tysi cy z otych) na realizacj celów statutowych. Fundacja zosta a zarejestrowana w lipcu 2004 roku. Fundusz za o ycielski wynosi z otych (pi dziesi t tysi cy z otych). Kwot na ten cel przekaza PGNiG SA. Od momentu powo ania Fundacji czne zaanga owanie PGNiG SA w Fundacj wynosi ,00 z. Zgodnie ze statutem Fundacji cele i zasady jej dzia ania obejmuj prowadzenie dzia alno ci publicznej i spo ecznie u ytecznej na rzecz promocji i wspierania: 1. Kultury jako dziedzictwa narodowego, w tym spektakli i wydarze teatralnych, muzycznych i filmowych, 2. szczególnych osi gni w zakresie nauk podstawowych i technicznych 3. ochrony zabytków przemys u gazowniczego i muzeów, 4 sportu, z uwzgl dnieniem rywalizacji sportowej jako narz dzia wychowawczego dzieci i m odzie y 5. ochrony zdrowia 9

11 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. Przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji 2. Finansowanie przedsi wzi kulturalnych i sportowych 3. Pomoc charytatywna udzielan w nag ych przypadkach W sk ad zarz du Fundacji wchodz nast puj ce osoby: Miros aw Dobrut Prezes Zarz du, Ewa Czeszejko-Sochacka, Miros aw Adam Izdebski, Dyrektor Departamentu Obs ugi Spó ki w PGNiG SA. Jednocze nie Zarz d PGNiG SA informuje, e w przypadku zmiany kwoty na finansowanie dzia alno ci fundacji, Spó ka poinformuje o tym odr bnym raportem. Raport bie cy nr 24/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie 5 ust. 1 pkt 13 Rozporz dzenia o Informacji bie cych, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 23 czerwca 2005 roku Rada Nadzorcza PGNiG SA zaakceptowa a umow darowizny z Fundacj Muzeum Przemys u Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego ukasiewicza w Bóbrce z dnia 29 kwietnia 2005 roku na kwot ,00 PLN (pi set tysi cy z otych) na realizacj celów statutowych obejmuj cych dzia ania na rzecz utrzymania i rozwoju Muzeum Przemys u Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego ukasiewicza w Bóbrce, zabezpieczania obiektów technicznych, urz dze i przedmiotów maj cych znaczenie historyczne, a zwi zanych z przemys em naftowym i gazowniczym. Fundacja Bóbrka zosta a zarejestrowana w sierpniu 2004 roku. W sk ad za o ycieli Fundacji wchodz PGNiG SA, PKN Orlen, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne In ynierów i techników Przemys u Naftowego i Gazowniczego z siedzib w Krakowie. czne zaanga owanie PGNiG SA od momentu powo ania Fundacji wynosi ,00 z otych (sze set sze dziesi t cztery tysi ce osiemset z otych) Celem Fundacji jest: 1. Dzia anie na rzecz utrzymania i rozwoju Muzeum Przemys u Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego ukaszewicza w Bóbrce 2. Zabezpieczanie obiektów technicznych, urz dze i przedmiotów maj cych ju historyczne znaczenie, a zwi zanych z przemys em naftowym i gazowniczym. 3. systematyczne zwi kszanie i modernizowanie ekspozycji Muzeum w Bóbrce oraz poszerzanie ekspozycji 4. popularyzowanie i promocja Muzeum w Bóbrce oraz wiedzy z dziedziny historii przemys u naftowego i gazowniczego. 5. tworzenie p aszczyzn wymiany informacji i do wiadcze pomi dzy osobami i instytucjami zainteresowanymi ochrona aparatury, sprz tu, dokumentów przemys u naftowego i gazownictwa, 6. dba o o dziedzictwo kulturowe, wspieranie kultury, ochrona zabytków polskiej kultury w zakresie zwi zanym z przemys em naftowym i gazowniczym Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. organizowanie spotka, konferencji naukowo-technicznych oraz innych imprez. 2. prowadzenie dzia alno ci wydawniczej 3. zakup urz dze, sprz tu i dokumentów maj cych ju historyczne znaczenie i przekazywanie ich do Muzeum w Bóbrce 10

12 4. wspó prac z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach dzia ania 5. wyst powanie do w adz firm i instytucji z wnioskami o przekazywanie do Muzeum w Bóbrce sprz tu, urz dze, rzeczy i dokumentów maj cych historyczne znaczenie. 6. wspieranie dzia a maj cych na celu popularyzacj historii techniki przemys u naftowego i gazowniczego oraz ochron wszelkich dóbr kultury technicznej stosowanej w tej ga zi przemys u 7. pomoc w gromadzeniu przez Muzeum w Bóbrce pami tek i innych eksponatów maj cych tematyczny zwi zek z przemys em naftowym i gazownictwem. Zgodnie ze statutem, Fundacja mo e wspiera dzia alno innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których dzia alno jest zbie na z celami Fundacji. Prezesem jednoosobowego Zarz du Fundacji jest Pan Czes aw Bobek. Jednocze nie Zarz d PGNiG SA informuje, e w przypadku zmiany kwoty na finansowanie dzia alno ci Fundacji, Spó ka poinformuje o tym odr bnym raportem. Raport bie cy nr 26/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V pkt s. 224 W punkcie 3 ostatnie zdanie Na dzie 24 maja 2005 r. postanowienie nie jest prawomocne zamienia si na zdanie Postanowienie jest prawomocne. Rozdzia V, pkt str. 183 Zdanie: DSG Sp z o.o.: aktualnie obowi zuj ca taryfa DSG Sp z o.o. dla paliw gazowych nr 1 zosta a zatwierdzona przez Prezesa URE decyzj z dnia 16 wrze nia 2003 r., zmienion decyzj z dnia 28 lipca 2004 r., 16 grudnia 2004 r. oraz 1 marca 2005 r. otrzymuje brzmienie: DSG Sp z o.o.: aktualnie obowi zuj ca taryfa DSG Sp z o.o. dla paliw gazowych nr 1 zosta a zatwierdzona przez Prezesa URE decyzj z dnia 16 wrze nia 2003 r., zmienion decyzj z dnia 28 lipca 2004 r., 16 grudnia 2004 r., 1 marca 2005 r. oraz 16 czerwca 2005 r.. Ostatnie zdanie odnosz ce si do czasu obowi zywania taryfy Taryfa (po zmianach) obowi zuje od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r otrzymuje brzmienie: Taryfa (po zmianach) obowi zuje od dnia 1 stycznia 2005 r. do 30 wrze nia 2005 r. Raport bie cy nr 27/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: 1. Errata: Rozdzia V pkt 19.1 strona 216 w Tabeli podmiot Spó ka liczba nieruchomo ci czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 otrzymuje nast puj ce brzmienie: w Tabeli podmiot Spó ka liczba nieruchomo ci czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 2. Zmiana w tre ci Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG SA po wprowadzeniu powy szej korekty: 11

13 Rozdzia V Punkt 19.1 strona 216 w Tabeli podmiot Spó ka liczba nieruchomo ci czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 otrzymuje nast puj ce brzmienie: w Tabeli podmiot-spó ka liczba nieruchomo ci czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 Rozdzia V Po uwzgl dnieniu zmian wprowadzonych raportem bie cym nr 10 Punkt strona 216 W Tabeli podmiot- Spó ka liczba nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u u ytkowania wieczystego powierzchnia nieruchomo ci posiadanych na podstawie tytu u u ytkowania wieczystego m 2 Ponadto: 3. Zmiana w tre ci Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG SA Zmianie ulegaj zapisy w tre ci prospektu polegaj ce na zast pieniu nazwy spó ki PGNiG Przesy Sp. z o.o. na Operator Gazoci gów Przesy owych GAZ SYSTEM Sp. z o.o. Raport bie cy nr 28/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: W nawi zaniu do raportu bie cego nr 22 w sprawie tre ci uchwa powzi tych przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 22 czerwca 2005 r. oraz raportu bie cego nr 25 w sprawie przyj cia przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 24 czerwca 2005 r. zmienionego jednolitego tekstu Statutu PGNiG S.A., Zarz d PGNiG S.A. informuje, e w zwi zku z powzi ciem informacji w dniu 29 czerwca 2005 r. o rejestracji w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego w dniu 28 czerwca 2005 r. zmiany Statutu PGNiG S.A. uchwalonej przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 22 czerwca 2005 roku poprzez podj cie uchwa y nr 1 wprowadzaj cej zmiany w Statucie, aktualizacji ulega: Rozdzia I Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pkt zmienia si w ten sposób, e ostatnie zdanie w pierwszym akapicie o tre ci Nale y przy tym zaznaczy, e stosownie do 56 ust. 5 Statutu po tym jak udzia Skarbu Pa stwa w kapitale zak adowym PGNiG spadnie poni ej 51% wyra anie zgody na wypowiedzenie, rozwi zanie, istotn zmian przedmiotu, okresu trwania lub postanowie dotycz cych wypowiedzenia i rozwi zania Umowy Leasingu b dzie wymaga o uchwa y Walnego Zgromadzenia podj tej wi kszo ci 4/5 g osów na Walnym Zgromadzeniu, na którym reprezentowana jest co najmniej po owa kapita u zak adowego Spó ki. otrzymuje nast puj ce brzmienie Nale y przy tym zaznaczy, e stosownie do 56 ust. 3 wyra anie zgody na wypowiedzenie, rozwi zanie, istotn zmian przedmiotu, okresu trwania lub postanowie dotycz cych wypowiedzenia i rozwi zania Umowy Leasingu b dzie wymaga o uchwa y Walnego Zgromadzenia. ; Rozdzia III Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pkt zmienia si w ten sposób, e w pkt. d) na str. 55 dodaje si w pierwszym akapicie ósmy podpunkt o nast puj cej tre ci: wyra anie zgody na wypowiedzenie, rozwi zanie, istotn zmian przedmiotu, okresu trwania lub postanowie dotycz cych wypowiedzenia i rozwi zania Umowy Leasingu zawartej z OSP. ; Rozdzia III Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pkt zmienia si w ten sposób, e w pkt. d) na str. 56 dziesi ty podpunkt o nast puj cej tre ci: wyra anie zgody na wypowiedzenie, rozwi zanie, istotn zmian przedmiotu, okresu trwania lub postanowie dotycz cych wypowiedzenia i rozwi zania Umowy Leasingu zawartej z OSP; otrzymuje nast puj ce brzmienie wyra anie zgody na zawarcie umowy leasingu, na mocy której Spó ka odda sk adniki aktywów trwa ych w postaci sieci przesy owej do korzystania innemu podmiotowi; ; 12

14 Rozdzia V Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pkt 12 na str. 177 zmienia si w ten sposób, e czwarty akapit o nast puj cej tre ci: Zgodnie z 56 ust. 5 Statutu uchwa y Walnego Zgromadzenia w sprawie wyra enia zgody na wypowiedzenie, rozwi zanie, istotn zmian przedmiotu, okresu trwania lub postanowie dotycz cych wypowiedzenia i rozwi zania Umowy Leasingu mog by podj te je eli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej po owa kapita u zak adowego Spó ki i wymagaj wi kszo ci czterech pi tych g osów w sytuacji, kiedy udzia Skarbu Pa stwa w kapitale zak adowym spadnie poni ej 51%. otrzymuje nast puj ce brzmienie: Zgodnie z 56 ust. 3 Statutu uchwa y Walnego Zgromadzenia w sprawie wyra enia zgody na wypowiedzenie, rozwi zanie, istotn zmian przedmiotu, okresu trwania lub postanowie dotycz cych wypowiedzenia i rozwi zania Umowy Leasingu mog by podj te bez wzgl du na liczb reprezentowanych na nim Akcji, a uchwa y Walnego Zgromadzenia zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci g osów. tre Za cznika nr 3 do Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pt. Statut Emitenta zmienia si w ten sposób, e w 56 ust. 3 Statutu wprowadzono nowy pkt. 12 w brzmieniu wyra anie zgody na zawarcie umowy leasingu, na mocy której Spó ka odda sk adniki aktywów trwa ych w postaci sieci przesy owej do korzystania innemu podmiotowi, a dotychczasowy punkt 12 zmieni numer na punkt 13; tre Za cznika nr 4 do Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. pt. "Podj te, ale niezarejestrowane przez S d Rejestrowy uchwa y Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Emitenta" poprzez usuni cie owej, wcze niej niezarejestrowanej uchwa y. Raport bie cy nr 29/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje e 30 czerwca 2005 roku otrzyma informacj z Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie wydania przez Urz d w dniu 30 czerwca 2005 zgody na utworzenie spó ek InterGasTrade GmbH i InterTransGas GmbH. Skuteczno umowy wspólników o wspó pracy w ramach spó ek InterTransGas GmbH i InterGasTrade GmbH zawartej pomi dzy PGNiG S.A. a VNG w dniu 17 stycznia 2005 roku zosta a uzale niona m. in. od uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych, w tym w szczególno ci ww. zgody. W zwi zku z powy szym w Rozdziale V pkt Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. na str. 167 wprowadza si nast puj ce zmiany: W opisie umowy o wspó pracy VNG i PGNiG S.A. w ramach spó ki InterTransGas GmbH z dnia 17 stycznia 2005 r. po zdaniu: Ponadto skuteczno umowy zosta a uzale niona od uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych dodaje si zdanie: W dniu 30 czerwca 2005 r. PGNiG S.A. powzi informacj o uzyskaniu w dniu 30 czerwca 2005 zgody Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na powstanie InterTransGas GmbH. Ponadto zdanie Brak stosownego o wiadczenia od drugiej strony umowy do dnia 30 czerwca 2005 r skutkuje rozwi zaniem umowy otrzymuje brzmienie: W dniu 29 czerwca 2005 roku PGNiG SA zosta poinformowany przez VNG o otrzymaniu stosownych zgód korporacyjnych na utworzenie i obj cie udzia ów w spó ce InterTransGas GmbH. W opisie umowy o wspó pracy VNG i PGNiG w ramach spó ki InterGasTrade GmbH z dnia 17 stycznia 2005 r. po zdaniu: Ponadto skuteczno umowy zosta a uzale niona od uzyskania zgód odpowiednich organów antymonopolowych dodaje si zdanie: W dniu 30 czerwca 2005 r. PGNiG SA powzi informacj o uzyskaniu w dniu 30 czerwca 2005 zgody Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na powstanie InterGasTrade GmbH 13

15 Ponadto zdanie Brak stosownego o wiadczenia od drugiej strony umowy do dnia 30 czerwca 2005 r skutkuje rozwi zaniem umowy otrzymuje brzmienie: W dniu 29 czerwca 2005 roku PGNiG SA zosta poinformowany przez VNG o otrzymaniu stosownych zgód korporacyjnych na utworzenie i obj cie udzia ów w spó ce InterGasTrade GmbH. Raport bie cy nr 30/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. Dzia aj c na podstawie 5 ust. 1 pkt 3 Rozporz dzenia w Sprawie Informacji Bie cych i Okresowych, Zarz d niniejszym informuje, e w dniu 29 czerwca 2005 roku mi dzy PGNiG SA (zleceniodawca us ugi przesy owej ZUP) a Gaz System Sp. z o.o. (Operator Systemu Przesy owego - OSP) zosta y zawarte dwie umowy, w oparciu o które Gaz System Sp. z o.o. b dzie wiadczy us ugi przesy u gazu na rzecz PGNiG SA. czna szacunkowa warto obu umów wynosi tys. z (jeden miliard osiemset dziewi dziesi t siedem milionów pi set trzydzie ci cztery tysi ce z otych). Szacunkowa warto obu umów zosta a obliczona w oparciu o aktualnie obowi zuj ce stawki za przesy gazu zawarte w taryfie nr 1/2003 PGNiG SA. W przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki odr bnej taryfy na przesy gazu dla operatora systemu przesy owego szacunkowa warto obu umów mo e ulec zmianie. Kryterium uznania cznie obu umów za znacz c jest przekroczenie 10% warto ci kapita ów w asnych emitenta. Pierwsza umowa traktowana odr bnie równie spe nia kryterium umowy znacz cej za wzgl du na to, e jej szacunkowa warto przekracza 10% warto ci kapita ów w asnych emitenta. Przedmiotem pierwszej umowy jest wiadczenie us ugi przesy u gazu wysokometanowego wraz z okre leniem warunków dostarczania paliwa gazowego do systemu przesy owego i odbierania go z systemu przesy owego w okresie obowi zywania umowy, czyli od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku. Przedmiotem drugiej umowy jest wiadczenie us ugi przesy u gazu zaazotowanego wraz z okre leniem warunków dostarczania paliwa gazowego do systemu przesy owego i odbierania go z systemu przesy owego w okresie obowi zywania umowy, czyli od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku. Warunkiem rozpocz cia wykonywania umów jest spe nienie do dnia 1 lipca 2005 roku przez OSP wymogów prawnych niezb dnych do rozpocz cia wiadczenia us ug, w szczególno ci wyznaczenia do tego dnia przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki OSP na operatora systemu przesy owego, posiadania taryfy oraz uzyskania do dnia 1 lipca 2005 roku przez OSP tytu u prawnego do korzystania z sieci przesy owej umo liwiaj cej wiadczenie us ug przesy ania. Ze strony PGNiG SA warunkiem rozpocz cia wykonywania umów jest ustanowienie przez ZUP zabezpieczenia finansowego na rzecz OSP. Umowy ulegaj rozwi zaniu z dniem cofni cia przez Prezesa Urz du Regulacji Energetyki koncesji albo decyzji o wyznaczeniu OSP na operatora systemu przesy owego, jak równie z dniem up ywu okresu, na który decyzja o wyznaczeniu OSP na operatora systemu przesy owego zosta a wydana. Umowy, o których mowa s pierwszymi w Polsce umowami o wiadczenie us ugi przesy ania. Strony umów w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesy owej dla OSP do o stara, aby dostosowa umowy do wymaga wynikaj cych z wy ej wymienionej instrukcji. Raport bie cy nr 32/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: 14

16 Rozdzia IV pkt 27.3, strona 103 oraz Rozdzia V pkt , strona 218 W tabeli 27.3 zmianie ulegaj dane teleadresowe Mazowieckiej Spó ki Gazownictwa i w zwi zku z tym rubryki tabeli adres, telefon/faks uzyskuj odpowiednio nowe nast puj ce brzmienie: ul. Krucza 6/14, Warszawa i tel.: (022) , faks: (022) W konsekwencji z pierwszego zdania w pkt zostaje usuni ty fragment jak i jej spó ki zale nej MSG Sp z o.o., który zostaje dodany na koniec pierwszego zdania w pkt rozdzia u V na stronie 218. Rozdzia V, strona 158, zdanie: Dostawy maj zosta rozpocz te 1 lipca 2005 r. i b d trwa y do 2020 roku w cznie. otrzymuje nast puj ce brzmienie: Dostawy maj zosta rozpocz te 1 wrze nia 2005 r. i b d trwa y do 2020 roku w cznie. Rozdzia VII pkt 3.2, strona 281 Trzecie zdanie od ko ca odnosz ce si do yciorysu pani Magdaleny B kowskiej w brzmieniu: Ponadto jest cz onkiem rady nadzorczej spó ki Koksownia Przyja Sp z o.o otrzymuje brzmienie: Ponadto jest cz onkiem rady nadzorczej spó ki Ciech S.A. Rozdzia VII pkt 3.1, strona 279 Przedostatnie zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Mieczys awa Jakiela w brzmieniu : Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej w spó kach EuRoPol GAZ i Gas Trading otrzymuje brzmienie: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki InterTransGas GmbH i Gas Trading. pkt 3.1, strona 278 W zwi zku z raportem nr 17 z dnia 17 czerwca 2005 zdanie odnosz ce si do yciorysu prezesa zarz du PGNiG SA Marka Kossowskiego w brzmieniu Ponadto pe ni funkcj wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej spó ki EuRoPol GAZ zast puje si brzmieniem: Ponadto pe ni funkcj wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej EuRoPol GAZ oraz przewodnicz cego rady nadzorczej spó ki InterTransGas GmbH pkt 3.1, strona W zwi zku z raportem nr 17 z dnia 17 czerwca 2005 zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Jana Anysza w brzmieniu: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki GSG Sp z o.o i cz onka rady nadzorczej Gas Trading. otrzymuje brzmienie: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki InterGasTrade GmbH i cz onka rady nadzorczej Gas Trading. pkt 3.1, strona 279 W zwi zku z raportem nr 17 z dnia 17 czerwca 2005 zdanie odnosz ce si do yciorysu wiceprezesa Paw a Kami skiego w brzmieniu: Pe ni tak e funkcj przewodnicz cego rady nadzorczej spó ki Gas Trading oraz cz onka rady nadzorczej Investgas S.A otrzymuje brzmienie: Pe ni tak e funkcj prezesa zarz du spó ki InterGasTrade oraz przewodnicz cego rady nadzorczej spó ki Gas Trading.. Raport bie cy nr 32/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. (korekta) Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d. niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: W raporcie nr 32 z dnia 1 lipca 2005 r. wprowadza si nast puj ce korekty: W pkt. 3.1 Rozdzia u VII, w yciorysie Marka Kossowskiego zdanie zmienione raportem nr 32 o tre ci: Ponadto pe ni funkcj wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej EuRoPol GAZ oraz przewodnicz cego rady nadzorczej spó ki InterTransGas GmbH. otrzymuje nast puj ce brzmienie: 15

17 Ponadto pe ni funkcj wiceprzewodnicz cego rady nadzorczej EuRoPol GAZ.. W pkt. 3.1 Rozdzia u VII, w yciorysie Jana Anysza zdanie zmienione raportem nr 32 o tre ci: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki InterGasTrade GmbH i cz onka rady nadzorczej Gas Trading. otrzymuje nast puj ce brzmienie: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej Gas Trading.. W pkt. 3.1 Rozdzia u VII, w yciorysie Mieczys awa Jakiela zdanie zmienione raportem nr 32 o tre ci: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej spó ki InterTransGas GmbH i Gas Trading. otrzymuje nast puj ce brzmienie: Pe ni tak e funkcj cz onka rady nadzorczej Gas Trading.. Raport bie cy nr 34/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu. W uzupe nieniu do raportu nr 32 w zakresie dotycz cym aktualizacji rozdzia u V na stronie 158 Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG SA w odniesieniu do umowy nr PL/ / /DH/HL na dostawy gazu ziemnego z dnia 26 pa dziernika 2004 r. zawartej pomi dzy PGNiG S.A. jako kupuj cym a Narodow Spó k Akcyjn Naftogaz Ukrainy jako sprzedaj cym, Zarz d Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A (PGNiG SA) niniejszym informuje, i opis ww. umowy powinien by uzupe niony jak nast puje: W dniu 30 czerwca 2005 roku mi dzy PGNiG SA a Narodow Spó k Akcyjn Naftogaz Ukrainy zosta podpisany Za cznik nr 1 do ww. Umowy, który okre la formu indeksacyjn ceny gazu do 31 grudnia Jednocze nie Zarz d PGNiG SA informuje, e inne postanowienia umowy opisane w rozdziale V Prospektu Emisyjnego Akcji PGNiG S.A. nie ulegaj zmianie. Raport bie cy nr 35/2005 z dnia 7 lipca 2005 r. Dzia aj c na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Warto ciowymi, Zarz d niniejszym informuje o nast puj cych zmianach w tre ci opublikowanego w dniu 2 czerwca 2005 r. Prospektu: Rozdzia V punkt 19.1 strona 216 w zwi zku z aktualizacj w raporcie nr 27 w Tabeli podmiot-spó ka liczba nieruchomo ci czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 Zast puje si brzmieniem: W tabeli podmiot- Spó ka- liczba nieruchomo ci- 8436, czna powierzchnia nieruchomo ci m 2 Punkt strona 216 w zwi zku z aktualizacj w raporcie nr 27 16

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI dr Gra yna Laszuk Pozycja syndyka w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Warszawa 2011 Spis tre ci I. WST P...1 II. POZYCJA SYNDYKA...10 1. POLSKA...10 2. REPUBLIKA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział Podsumowanie czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Podstawowe informacje dotycz ce Emitenta i Grupy Kapita owej 1.1 Specyfika i charakter dzia alno ci Emitenta i Grupy Kapita

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014 1 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapita owa PZ CORMAY SA 30.06.2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 Sprawozdanie finansowe zosta o przygotowane zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. EUROMARK POLSKA Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie

PROSPEKT EMISYJNY. EUROMARK POLSKA Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie PROSPEKT EMISYJNY EUROMARK POLSKA Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Podmiotem oferuj cym papiery warto ciowe Emitenta jest: Millennium Dom Maklerski Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie

Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie ODDZIA REGIONALNY OLSZTYN Ul. Kasprowicza 1 10 219 Olsztyn tel. (0-89) 542-21-00 fax. (0-89) 542-21-09 e-mail: olsztyn@wam.com.pl http://www.wam.net.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna do 29.667.431 akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej 0,10 PLN ka da. Koordynator Oferty i Buduj cy Ksi g Popytu

Oferta publiczna do 29.667.431 akcji zwyk ych na okaziciela o warto ci nominalnej 0,10 PLN ka da. Koordynator Oferty i Buduj cy Ksi g Popytu NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A. (narodowy fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z prawem polskim, wpisany do Rejestru Przedsi biorców pod numerem KRS 43034) Oferta publiczna do 29.667.431 akcji zwyk ych

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l.

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem

Bardziej szczegółowo