Nie dotyczy produktów pochodzenia naturalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie dotyczy produktów pochodzenia naturalnego"

Transkrypt

1 sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 33 z 3maja 200 roku) Sekcja. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.. Identyfikacja substancji Nazwa handlowa: Identyfikator substancji: Nazwa międzynarodowa: Nazwa INCI: Synonimy: Typ produktu: Wzór chemiczny: Dodatek do żywności: Numer rejestracji: WĘGLAN WAPNIA NATURALNY CALCIUM CARBONATE CALCIUM CARBONATE Kreda naturalna; Carbonic acid calcium salt Sól nieorganiczna CaCO3 E70 Nie dotyczy produktów pochodzenia naturalnego.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: Zastosowania odradzane: Jako wypełniacz w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych, do produkcji gumowych i poliwinylowych mieszanek izolacyjnych służących jako osłony kablowe, w przemyśle obuwniczym i papierniczym oraz chemicznym. Najpowszechniejsze funkcje substancji: środek do adsorpcji i absorpcji gazów lub cieczy, środek adhezyjny, antyelektrostatyczny, wiążący, do produkcji środków wybielających i barwiących (barwniki i pigmenty), środków kompleksujących, inhibitorów korozji, środków zmniejszających palność, czynników w procesie flotacji, Stosowany jest w przemyśle odlewniczym. Do produkcji chemikaliów laboratoryjnych, smarów i dodatki smarne, środków regulujących ph, środków ochrony roślin, stabilizatorów, regulatorów lepkości. Półprodukt w przemyśle chemicznym. nie określono.3. Identyfikacja dystrybutora: Ciech Trading SA ul. Połczyńska Warszawa tel. (22) fax: (22) osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Urszula Perycz, Telefon alarmowy: telefon alarmowy: 2, STRAŻ POŻARNA 998 lub najbliższa terenowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej: (42) , (42) Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.. Klasyfikacja substancji 2... Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 272/2008 Nie spełnia kryteriów klasyfikacji Klasyfikacja zgodna z dyrektywą Rady 67/548/EWG i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych z późniejszymi zmianami. Nie spełnia kryteriów klasyfikacji. Strona z 0

2 2..3. Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka. Wysokie stężenie pyłu może powodować kaszel i kichanie. Może powodować podrażnienie skóry. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Kontakt z oczami może powodować lekkie podrażnienie, zaczerwienienie i ból. Bardzo duże dawki doustne mogą powodować za duże stężenie wapnia w osoczu (hiperkalcemia), co objawia się mdłościami, osłabieniem Skutki działania na środowisko. Przy prawidłowym użytkowaniu nie stwarza zagrożenia dla środowiska Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi. Nie są znane niebezpieczne skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi Elementy oznakowania Zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 272/2008: Piktogramy: Hasło ostrzegawcze: Nie stosuje się piktogramu. Nie stosuje się hasła ostrzegawczego Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak. Zwroty wskazujące środki ostrożności: Zapobieganie: Brak specjalnych zaleceń. Reagowanie: Brak specjalnych zaleceń. Przechowywanie: Brak specjalnych zaleceń. Usuwanie: Brak specjalnych zaleceń Inne zagrożenia Kryteria opisane w załączniku XIII (właściwości PBT i vpvb) nie mają zastosowania dla substancji nieorganicznych. Sekcja 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH Skład Nr EINECS Nr WE Nr CAS Nr indeksowy Zawartość Węglan wapnia Nie dotyczy Min 99 % Ditlenek krzemu Nie dotyczy Max 0,05 % Tlenek magnezu Nie dotyczy Max 0,5 % Tritlenek żelaza Nie dotyczy Max 0,0 % Skład produktów zgodny ze specyfikacjami. Sekcja 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.. Opis środków pierwszej pomocy Wdychanie: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W razie potrzeby wezwać lekarza. Kontakt ze skórą: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą ilością wody z mydłem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 5 min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzemokulistą. Strona 2 z 0

3 Przewód pokarmowy: Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. Przy dużych stężeniach pyłu substancja może powodować mechaniczne podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. Miejsce pracy powinno być wyposażone w prysznic i stanowisko do płukania oczu. Sekcja 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5. Środki gaśnicze. Odpowiednie środki gaśnicze. Substancja niepalna. Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla mediów palących się w otoczeniu. Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie stosować zwartych strumieni wody. 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją. Podczas spalania tworzą się: tlenek węgla i ditlenek węgla. 5.3 Informacje dla straży pożarnej. Zakładać gazoszczelną odzież ochronną i aparaty oddechowe niezależne od powietrza z otoczenia. Sekcja 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. W warunkach produkcyjnych zakładać odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice wykonane z lateksu, neoprenu, nitrylu lub PCV. W warunkach przemysłowych stosować okulary ochronne typu gogle. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie używania. Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. Unikać wdychania pyłu Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Rozsypaną substancję zebrać mechanicznie unikając tworzeniu się pyłu, przenieść do szczelnie zamykanych pojemników i przekazać do utylizacji lub odzysku. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody Odniesienia do innych sekcji. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 3. Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE 7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z substancją unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać pyłu. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. Zapewnić odpowiednią wentylację. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym lub w silosach. Chronić przed wilgocią (zbrylanie). 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe. Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji.2. Strona 3 z 0

4 Sekcja 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8. Parametry dotyczące kontroli NDS 0 mg/m 3 Inne nietrujące pyły przemysłowe pył całkowity Dla pracowników i dla ogółu społeczeństwa: DNELostre, ogólnosystemowe i DNELostre, lokalne (skóra i drogi oddechowe) W badaniach toksyczności ostrej na skórę i poprzez narażenie inhalacyjne nie odnotowano zgonów, objawów podrażnienia lub reakcji miejscowych, prowadzących do klasyfikacji substancji. Można zatem oczekiwać, że narażenie skóry i narażenie inhalacyjne na węglan wapnia nie powoduje żadnych ogólnoustrojowych i lokalnych efektów toksycznych, a tym samym ustalenie wartości DNEL dla węglanu sodu nie jest konieczne. Ponadto wartość DNELdługoterminowe, ogólnosystemowe dla działania inhalacyjnego jest wyznaczona. DNEL długoterminowe, ogólnosystemowe i DNEL długoterminowe, lokalne Skóra Badania długoterminowe toksyczności po narażeniu skórnym nie są dostępne. Węglan wapnia jest solą nieorganiczną, zatem nie przenika łatwo przez skórę. Dlatego uważa się, że ustalenie wartości DNEL nie jest konieczne. Inhalacja DNEL długoterminowe, ogólnosystemowe: 0 mg/m³ (Z powodu braku wiarygodnych badań dla węglanu wapnia jest to wartość NDS dla innych nietrujacych pyłów przemysłowych). DNEL długoterminowe, lokalne W badaniach nie odnotowano żadnych skutków miejscowych, dlatego DNEL nie muszą być określane dla tej drogi narażenia Dla ogółu społeczeństwa: DNEL ostre, ogólnosystemowe i DNEL długoterminowe, ogólnosystemowe (droga pokarmowa): 6. mg/kg masy ciała/dzień Wapń i węglan wapnia są składnikami odżywczymi i są przyjmowane poprzez codzienna dietę w różnych ilościach (w dużej mierze zależnych od indywidualnych nawyków żywieniowych). Wartość DNEL odzwierciedla nadwyżkę w stosunku do dziennego zapotrzebowania na węglan wapnia dla ogółu społeczeństwa PNECwoda Ze względu na naturalną obecność węglanu wapnia w środowisku, należy oczekiwać, że węglan wapnia nie będzie toksyczny dla organizmów żyjących w osadzie, dlatego długoterminowe badania toksyczności są z naukowego punktu widzenia nieuzasadnione. Żadne badania do oceny toksyczności nie są dostępne. PNECgleba Są dostępne trzy wiarygodne badania, wykonane zgodnie z wytycznymi OECD, które pokazują skutki działania węglanu wapnia na gatunki glebowe. Badanymi gatunkami były Eisenia foetida (dżdżownica), rośliny (soja, pomidory i owies) i mikroorganizmy glebowe. Badania zostały przeprowadzone dla stężenia węglanu wapnia wynoszącego 000 mg/kg. Wyniki tych badań pokazują, że toksyczność węglanu wapnia jest większa niż najwyższe badane stężenie, a zatem jest większa niż maksymalna rozpuszczalność węglanu wapnia w wodzie. Nie odnotowano toksyczności lub innych działań niepożądanych w żadnym badaniu po narażeniu na węglan wapnia. Na tej podstawie wartości PNEC dla komponentu glebowego nie zostały uzyskane. PNECpowietrze Brak dostępnych danych. PNECoczyszczalnia ścieków EC50 dla mikroorganizmów w oczyszczalniach ścieków wynosi >000 mg/l, NOEC 000 mg/l. PNEC dla mikroorganizmów w oczyszczalniach uzyskano przez zastosowanie współczynnika oceny do NOEC. PNEC dla mikroorganizmów w oczyszczalniach ścieków dla węglanu wapnia wynosi 000 mg/l. PNECdoustne zatrucie wtórne Węglan wapnia występuje w postaci zdysocjowanej. Oba jony są niezbędne dla wszystkich organizmów żywych są to zasadnicze znaczenie dla wszystkich organizmów żywych (flora i fauna), i ich stężenie jest w sposób naturalny regulowane w organizmie. Nie należy spodziewać się bioakumulacji Strona 4 z 0

5 8.2 Kontrola narażenia 8.2. Stosowne techniczne środki kontroli. Zapewnić odpowiednią wentylację wywiewną Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny. Drogi oddechowe: Stosować odpowiednie ochrony dróg oddechowych (maski przeciwpyłowe) w celu zabezpieczenia przed wdychaniem pyłu lub osłonę twarzy z filtrem przeciwpyłowym. Ręce i skóra: W warunkach przemysłowych stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych, rękawice wykonane z rękawice wykonane z lateksu, neoprenu, nitrylu lub PCV. Oczy: W warunkach przemysłowych stosować okulary ochronne typu gogle. Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy Kontrola narażenia środowiska. Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodnokanalizacyjnego i cieków wodnych. Inne informacje patrz punkt 2 karty charakterystyki. Sekcja 9. WŁASCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. a) Wygląd: Ciało stałe barwa biała (z dopuszczalny odcień szary lub kremowy), proszek. b) Zapach: Bezwonny. c) Próg zapachu: Nie dotyczy (substancja jest bezwonna. d) ph: 8,59,5 (00g/l, 20 C), DINISO 787/9 e) Temperatura 340 C (02 bar). topnienia/krzepnięcia: f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Zgodnie z załącznikiem VII, sekcja 7.3, kolumna 2 do rozporządzenia nr 907/2006, badanie temperatury wrzenia nie jest wymagane w przypadku ciał stałych, które topią się powyżej 300 0C lub ulegają rozkładowi przed osiągnięciem temperatury wrzenia. Węglan wapnia jest ciałem stałym w temperaturze pokojowej, które rozkłada się przed stopieniem w temperaturze około 825 0C. W związku z tym określenie temperatury wrzenia nie jest wymagane dla tej substancji. g) Temperatura zapłonu: Zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.9) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ węglan wapnia jest substancją nieorganiczną. h) Szybkość parowania: Zaniedbywalna, ponieważ węglan wapnia jest solą nieorganiczną (prężność par jest praktycznie równa 0). i) Palność: Substancja jest niepalna (wyniki badań zgodne z wytycznymi GLP). j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości Nie dotyczy (substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego). k) Prężność par: Zgodnie z załącznikiem VII, sekcja. 7.5, kolumna 2 do rozporządzenia nr 907/2006, badanie prężności par nie jest wymagane w przypadku ciał stałych, które topią się powyżej 300 0C. Węglan wapnia jest stały w temperaturze. pokojowej, i rozkłada się przed stopieniem w temp. ok C. Dlatego też badanie prężności pary nie jest wymagane dla tej substancji. l) Gęstość par: Nie dotyczy (węglan wapnia jest solą nieorganiczną). m) Gęstość względna: 2,7 (20 C ); DINISO 787/0 n) Rozpuszczalność: W wodzie: 0.04 g/l w 20 C; 0.08 g/l w 75 C; DINISO 787/8. Dość dobrze rozpuszcza się w rozcieńczonym kwasie solnym. o) Współczynnik podziału: noktanol/woda p) Temperatura samozapłonu: < (wartość oszacowana). Węglan wapnia nie jest samozapalny. Strona 5 z 0

6 q) Temperatura rozkładu: Ok. 825 C r) Lepkość: Nie dotyczy substancja w postaci ciała stałego. s) Właściwości wybuchowe: Zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ żadne grupy chemiczne związane z właściwościami wybuchowymi nie są obecne w cząsteczce. Stwierdzono, że węglan wapnia nie zawiera takich grup. Biorąc pod uwagę strukturę chemiczną substancji i doświadczenie w przechowywaniu i stosowaniu, nie oczekuje się właściwości wybuchowych. t) Właściwości utleniające: Zgodnie z załącznikiem VII, sekcja 7.3, kolumna 2 do rozporządzenia nr 907/2006, badanie właściwości utleniających nie trzeba przeprowadzać, jeśli substancja nie wchodzi w reakcje egzotermiczne z materiałami zapalnymi, na podstawie jej struktury chemicznej. Oceniono, że węglan wapnia nie zawiera grup mających właściwości utleniające. Biorąc pod uwagę strukturę chemiczną substancji i doświadczenie w przechowywaniu i stosowaniu, nie oczekuje się właściwości utleniających Inne informacje Brak dostępnych danych. Sekcja 0. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 0.. Reaktywność. W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem brak reaktywności. 0.2 Stabilność chemiczna. W normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja jest stabilna. 0.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. Nie są znane. 0.4 Warunki, których należy unikać. Wysoka temperatura (rozkład). Wilgoć (substancja może ulec zbryleniu). 0.5 Materiały niezgodne. Kwasy mineralne, związki amonowe, fluor. 0.6 Niebezpieczne produkty rozkładu. Podczas rozkładu termicznego powstaje tlenek wapnia. Sekcja. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych... Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione...2. Doustnie: LD50 (szczur, samce szczepy SpragueDawley): > 2000 mg/kg mc. (Bradshaw J (2008)) NOAEL (mysz, samce i samice szczepy ICR): > 300 mg/kg mc. (Huang S, Ching Chen J, Wei Hsu C i Chang WH)...3. Inhalacyjnie: LC50 (4h) (szczur, samce i samice szczepy Wistar): > 3 mg/l (Schuler D (200))...4. Skóra: LD50 (szczur, samce i samice szczepy Wistar): 2000 mg/kg mc. (Bradshaw J (200a)) Na podstawie tych wyników, klasyfikacja węglanu wapnia pod względem ostrej toksyczności nie jest uzasadniona zgodnie z Dyrektywą UE 67/548/EWG oraz wytycznych klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) rozporządzenia (WE) nr 272/2008. Strona 6 z 0

7 ..5. Działanie żrące/drażniące na skórę i poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Węglan wapnia nie działa drażniąco na oczy i skórę królika w badaniach wykonywanych zgodnie z wytycznymi OECD 404 i 405 (Sanders, 2004), zgodnie z zasadami GLP. Na podstawie tych wyników, klasyfikacja węglanu wapnia jako drażniącego skórę i oczy nie jest uzasadniona zgodnie z Dyrektywą UE 67/548/EWG oraz wytycznych klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) rozporządzenia (WE) nr 272/ Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Nie stwierdzono działania uczulającego węglanu wapnia. Badanie lokalnych węzłów chłonnych myszy (wytyczna OECD nr 429)...7. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Wyniki w testach mutacji dla bakterii (test Ames a), testach mutacji genowych na komórkach ssaków in vitro oraz w badaniu in vitro aberracji chromosomowych w komórkach ssaków były negatywne. Stwierdzono, że węglan wapnia nie jest genotoksyczny...8. Rakotwórczość: Brak dostępnych danych na zwierzętach dotyczących działania rakotwórczego węglanu wapnia. Jednak uzyskano negatywne wyniki badań genotoksyczności in vitro oraz w badaniach po podaniu wielokrotnym i stwierdzono, że nie ma żadnych dowodów, że węglan wapnia może wywołać hiperplazję lub zmiany geoplastyczne. Ponadto, długoterminowe dane dotyczące ludzi nie zawierają człowieka nie zawiera żadnych wskazań na działanie rakotwórcze. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione...9. Szkodliwe działanie na rozrodczość: Działanie na płodność: NOAEL (szczur, samce i samice szczepy Wistar): 000 mg/kg mc/dzień ( Dunster J (200)) Toksyczność rozwojowa: NOAEC (szczur, szczepy CD/VAF Plus Charles River): >.25 % uł. mas. wapnia (Shackelford ME, Collins TFX, Welsh JJ, Black TN, Ames MJ, Chi RK & (993)) NOAEL (szczur, samce i samice szczepy Wistar): 000 mg/kg mc/dzień ( Dunster J (200)) W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione..0. Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.... Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione...2. Zagrożenie spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione...3. Toksyczność dla dawki powtarzalnej: Badania Doustnie: Żadne z opisanych badań nie wskazuje na poważne lub niekorzystne skutki działania po podaniu węglanu wapnia. Skóra: Brak dostępnych badań. Inhalacja: Brak dostępnych badań. Zaproponowano 90ciodniowe badanie (zgodne z wytycznymi OECD nr 43)...4. Skutki zdrowotne narażenia miejscowego. Wdychanie: Wdychanie pyłu może powodować lekkie podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła, ból gardła, kaszel. Kontakt z oczami: Może powodować lekkie zaczerwienienie i swędzenie oczu. Kontakt ze skórą: Może powodować lekkie podrażnienie. Połknięcie: Przy spożyciu większych ilości mogą wystąpić mdłości, wymioty, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia lub biegunka. Sekcja 2. INFORMACJE EKOLOGICZNE 2. Toksyczność Toksyczność ostra dla ryb: LC50 ryby (Lepomis macrochirus) > 00 % obj. roztworu nasyconego (96h) (Priestly SL (200a)). NOEC: 00 % obj. roztworu nasyconego Wynik badania wskazuje, że węglan wapnia nie wykazuje toksyczności dla ryb na granicy jego rozpuszczalność w wodzie. Strona 7 z 0

8 Toksyczność przewlekła dla ryb: Zgodnie z sekcją załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać. W środowisku wodnym węglan wapnia jest zdysocjowany. Oba jony występują w przyrodzie, i ich stężenia w wodach powierzchniowych są zależne od wielu czynników. Ponadto oba jony są niezbędnymi składnikami organizmów żywych, w tym ryb. Toksyczność ostra dla bezkręgowców: EC50 bezkręgowce (Daphnia magna) > 00 % obj. roztworu nasyconego (96h) (Priestly SL(200b)). NOEC: 00 % obj. roztworu nasyconego Wynik badania wskazuje, że węglan wapnia nie wykazuje toksyczności dla bezkręgowców na granicy jego rozpuszczalność w wodzie. Toksyczność przewlekła dla bezkręgowców: Zgodnie z sekcją załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać. W środowisku wodnym węglan wapnia jest zdysocjowany. Oba jony występują w przyrodzie, i ich stężenia w wodach powierzchniowych są zależne od wielu czynników. Ponadto oba jony są niezbędnymi składnikami organizmów żywych, w tym bezkręgowców. Glony i inne rośliny wodne: EC50 glony (Desmodesmus subspicatus) > 4 mg/l (72h). NOEC: > 4 mg/l (72h). 2.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Rozkład abiotyczny: W środowisku węglan wapnia występuje w postaci zdysocjowanej. Jony te są naturalnie obecne w środowisku. Jony wapnia są przyswajane przez gatunki występujące w wodzie i niezbędne do utrzymania właściwej równowagi chemicznej w glebie, wodzie i roślinach, jony węglanowe są częścią cyklu węglowego. Szybkość dysocjacji zależna jest od stężenia i temperatury. Biodegradacja: Zgodnie z pkt 2 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badań biodegradacji w wodach, badań symulacyjnych całkowitego rozkładu w wodach powierzchniowych, badań symulacyjnych w osadach i glebach nie trzeba przeprowadzać, jeżeli substancja jest nieorganiczna. 2.3 Zdolność do bioakumulacji Zgodnie z sekcją załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać, ponieważ węglan wapnia w środowisku występuje w postaci zdysocjowanej, co oznacza, że nie będzie ulegał kumulacji w żywych tkankach. Oba jony występują we wszystkich organizmach żywych i ich wewnątrzkomórkowe i wewnątrzkomórkowe stężenia są aktywnie regulowane. Nie należy oczekiwać bioakumulacji. Współczynnik podziału oktanol/woda (Kow): Nie dotyczy (węglan wapnia jest solą nieorganiczną). Współczynnik biokoncentracji (BCF): Nie dotyczy (węglan wapnia jest solą nieorganiczną). 2.4 Mobilność w glebie Węglan wapnia ma skłonność do ługowania, jeżeli w glebie jest dostateczna ilość wody. Jeżeli ilość wody jest niewystarczająca proces zostaje zatrzymany. Na tej podstawie, węglan wapnia nie posiada dużego potencjału adsorpcji w glebie. 2.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Kryteria opisane w załączniku XIII (właściwości PBT i vpvb) nie mają zastosowania dla substancji nieorganicznych. 2.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych danych. Sekcja 3. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 3. Metody unieszkodliwiania odpadów Rozsypany produkt zebrać do pojemników i wykorzystać gospodarczo lub przeznaczyć do utylizacji. Unikać zapylenia gleby. Nie przewiduje się wtórnego użycia opakowań jednostkowych u producenta. Oczyszczone opakowania traktować jako surowce wtórne. Strona 8 z 0

9 Sekcja 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 4. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy. 4.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy. 4.3 Klasa(y) zagrożenia w transporcie Nie dotyczy. 4.4 Grupa pakowania Nie dotyczy. 4.5 Zagrożenia dla środowiska Substancja nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ. 4.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie są znane. 4.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy. Sekcja 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 5. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny ) Ustawa z dnia stycznia 200 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr, poz. 84, 200 z późniejszymi zmianami). 2) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 272/2008 z dnia 6 grudnia 2008r. 3) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 3 grudnia 2008 roku). 4) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 0 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 272/2008 z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5 września 2009 roku). 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 7, poz. 666, 2003 z późniejszymi zmianami). 6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 273, 2005). 7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 8) dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 27, poz. 833, 2002 wraz z późniejszymi zmianami). 9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 0 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 22, poz. 769, 2005 r. z dnia r.) 0) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645, 2005). ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr, poz. 86,2005). 2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 200 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.628, 200 z późniejszymi zmianami). 3) Ustawa z dnia maja 200 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638, 200). 4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 200 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 2, poz. 206, 200). 5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75, poz. 458, 2005). 6) Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 99, poz. 67, 2002). 7) Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 957 r. (Dz. U. nr 78, poz. 48, 2005 z późniejszymi zmianami). Strona 9 z 0

10 8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 53, poz. 439, 2009). 9) Rozporządzenie (WE) 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 9/55/EWG, 93/67/EWG, 93/05/WE i 2000/2/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami). 5.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Wykonano Raport Bezpieczeństwa Chemicznego substancji. Substancja nie stwarza zagrożeń, będących podstawą do klasyfikacji. Sekcja 6. INNE INFORMACJE Materiały źródłowe: Szkolenia: Zmiany dotyczące aktualizacji: Wykaz zwrotów R: karta charakterystyki dostarczona przez producenta, IUCLID Data Bank (European Commision European Chemicals Bureau). ESIS European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). Polskie i unijne przepisy prawne, literatura fachowa. osoby uczestniczące w obrocie substancją powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny. dostosowanie do aktualnych przepisów prawa krajowego i UE. brak Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki. CAS (Chemical Abstracts Service) Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "Nolonger polymers" NDS najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy NDSCh najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe Numer UN Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) ADR europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, IMO Międzynarodowa Organizacja Morska RID regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, vpvb substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji PBT substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna ECHA Europejska Agencja Chemikaliów PNEC Przewidywane Stężenie w środowisku DNEL poziom nie powodujący zmiany LOAEC najniższe stężenie skutkujące niepożądanymi efektami LOEC najniższe stężenie przy którym obserwowany jest skutek NOAEL poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków LC50 stężenie śmiertelne przy którym 50% testowanych osobników poniosło śmierć Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je stosować tylko jako orientacyjne. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. W przypadku mieszania z innymi substancjami konieczne jest upewnienie się, że nie wystąpią dodatkowe zagrożenia. Ciech Trading SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z powyższym produktem. Karta charakterystyki substancji opisuje produkt ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Informacje te nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracowników, którzy mają kontakt z produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w karcie charakterystyki. Strona 0 z 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 SZKŁO WODNE SODOWE

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 SZKŁO WODNE SODOWE Data sporządzenia: 27.12.1999 Strona 1 z 12 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Nazwa z wykazu: Kwas krzemowy, sól

Bardziej szczegółowo

SÓL SODOWA KWASU KRZEMOWEGO - ROZTWÓR WODNY (SZKŁO WODNE) SÓL SODOWA KWASU KRZEMOWEGO - ROZTWÓR WODNY (SZKŁO WODNE)

SÓL SODOWA KWASU KRZEMOWEGO - ROZTWÓR WODNY (SZKŁO WODNE) SÓL SODOWA KWASU KRZEMOWEGO - ROZTWÓR WODNY (SZKŁO WODNE) Data wydania: 06.02.2013 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/10 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr indeksowy --- Nr CAS 1344-09-8 Nr WE 215-687-4

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Karta zgodna z Załącznikiem 1 do Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Zawiera Beta-cyflutryna nr CAS: 68359-37-5. Zastosowania odradzane: Obecnie nie zidentyfikowano zastosowań odradzanych.

Zawiera Beta-cyflutryna nr CAS: 68359-37-5. Zastosowania odradzane: Obecnie nie zidentyfikowano zastosowań odradzanych. Wersja: 004.00.00 Strona 1 z 16 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Bulldock 025 EC Zawiera Betacyflutryna nr CAS: 68359375 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, Tel. 71 33 45 200, kruse@kruse.pl

Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, Tel. 71 33 45 200, kruse@kruse.pl Data opracowania: 26.11.2014 r. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Clean&Clever PRO1223 - P307 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 2.1.1. Klasyfikacja substancji wg zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie Rady 67/548/EWG

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 2.1.1. Klasyfikacja substancji wg zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie Rady 67/548/EWG Strona 1 z 9 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu MIEDZIAN 50 WP 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 29.01.2011 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/9 Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 15.10.2002 Data aktualizacji karty 20.12.2013 Wersja numer 3CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12 Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 29.01.2011 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/7 Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Caparol Interior Zastosowanie: Drobnoziarnisty, cementowo-wapienny tynk maszynowy do wnętrz. Producent: CAPAROL POLSKA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja 04.07.2013 Wersja numer 1.1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu MagicBlow (6, 12, 18,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 24.10.2000 Data aktualizacji karty 19.06.2012 Wersja numer 1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo