Nie dotyczy produktów pochodzenia naturalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie dotyczy produktów pochodzenia naturalnego"

Transkrypt

1 sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 33 z 3maja 200 roku) Sekcja. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.. Identyfikacja substancji Nazwa handlowa: Identyfikator substancji: Nazwa międzynarodowa: Nazwa INCI: Synonimy: Typ produktu: Wzór chemiczny: Dodatek do żywności: Numer rejestracji: WĘGLAN WAPNIA NATURALNY CALCIUM CARBONATE CALCIUM CARBONATE Kreda naturalna; Carbonic acid calcium salt Sól nieorganiczna CaCO3 E70 Nie dotyczy produktów pochodzenia naturalnego.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane: Zastosowania odradzane: Jako wypełniacz w przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych, do produkcji gumowych i poliwinylowych mieszanek izolacyjnych służących jako osłony kablowe, w przemyśle obuwniczym i papierniczym oraz chemicznym. Najpowszechniejsze funkcje substancji: środek do adsorpcji i absorpcji gazów lub cieczy, środek adhezyjny, antyelektrostatyczny, wiążący, do produkcji środków wybielających i barwiących (barwniki i pigmenty), środków kompleksujących, inhibitorów korozji, środków zmniejszających palność, czynników w procesie flotacji, Stosowany jest w przemyśle odlewniczym. Do produkcji chemikaliów laboratoryjnych, smarów i dodatki smarne, środków regulujących ph, środków ochrony roślin, stabilizatorów, regulatorów lepkości. Półprodukt w przemyśle chemicznym. nie określono.3. Identyfikacja dystrybutora: Ciech Trading SA ul. Połczyńska Warszawa tel. (22) fax: (22) osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Urszula Perycz, Telefon alarmowy: telefon alarmowy: 2, STRAŻ POŻARNA 998 lub najbliższa terenowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej: (42) , (42) Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.. Klasyfikacja substancji 2... Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 272/2008 Nie spełnia kryteriów klasyfikacji Klasyfikacja zgodna z dyrektywą Rady 67/548/EWG i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych z późniejszymi zmianami. Nie spełnia kryteriów klasyfikacji. Strona z 0

2 2..3. Szkodliwe skutki działania na zdrowie człowieka. Wysokie stężenie pyłu może powodować kaszel i kichanie. Może powodować podrażnienie skóry. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie może powodować wysuszenie i pękanie skóry. Kontakt z oczami może powodować lekkie podrażnienie, zaczerwienienie i ból. Bardzo duże dawki doustne mogą powodować za duże stężenie wapnia w osoczu (hiperkalcemia), co objawia się mdłościami, osłabieniem Skutki działania na środowisko. Przy prawidłowym użytkowaniu nie stwarza zagrożenia dla środowiska Skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi. Nie są znane niebezpieczne skutki działania związane z właściwościami fizykochemicznymi Elementy oznakowania Zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 272/2008: Piktogramy: Hasło ostrzegawcze: Nie stosuje się piktogramu. Nie stosuje się hasła ostrzegawczego Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak. Zwroty wskazujące środki ostrożności: Zapobieganie: Brak specjalnych zaleceń. Reagowanie: Brak specjalnych zaleceń. Przechowywanie: Brak specjalnych zaleceń. Usuwanie: Brak specjalnych zaleceń Inne zagrożenia Kryteria opisane w załączniku XIII (właściwości PBT i vpvb) nie mają zastosowania dla substancji nieorganicznych. Sekcja 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH Skład Nr EINECS Nr WE Nr CAS Nr indeksowy Zawartość Węglan wapnia Nie dotyczy Min 99 % Ditlenek krzemu Nie dotyczy Max 0,05 % Tlenek magnezu Nie dotyczy Max 0,5 % Tritlenek żelaza Nie dotyczy Max 0,0 % Skład produktów zgodny ze specyfikacjami. Sekcja 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.. Opis środków pierwszej pomocy Wdychanie: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. W razie potrzeby wezwać lekarza. Kontakt ze skórą: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dużą ilością wody z mydłem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 5 min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzemokulistą. Strona 2 z 0

3 Przewód pokarmowy: Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. Przy dużych stężeniach pyłu substancja może powodować mechaniczne podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. Miejsce pracy powinno być wyposażone w prysznic i stanowisko do płukania oczu. Sekcja 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5. Środki gaśnicze. Odpowiednie środki gaśnicze. Substancja niepalna. Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla mediów palących się w otoczeniu. Niewłaściwe środki gaśnicze: Nie stosować zwartych strumieni wody. 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją. Podczas spalania tworzą się: tlenek węgla i ditlenek węgla. 5.3 Informacje dla straży pożarnej. Zakładać gazoszczelną odzież ochronną i aparaty oddechowe niezależne od powietrza z otoczenia. Sekcja 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. W warunkach produkcyjnych zakładać odzież ochronną z materiałów naturalnych (bawełna) lub włókien syntetycznych, rękawice wykonane z lateksu, neoprenu, nitrylu lub PCV. W warunkach przemysłowych stosować okulary ochronne typu gogle. Nie pić, nie jeść i nie palić w trakcie używania. Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Unikać bezpośredniego kontaktu z substancją. Unikać wdychania pyłu Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. Zabezpieczyć studzienki ściekowe. Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Rozsypaną substancję zebrać mechanicznie unikając tworzeniu się pyłu, przenieść do szczelnie zamykanych pojemników i przekazać do utylizacji lub odzysku. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody Odniesienia do innych sekcji. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 3. Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ ORAZ JEJ MAGAZYNOWANIE 7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z substancją unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie wdychać pyłu. Zabezpieczyć przed przedostaniem się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie użytkowania. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. Zapewnić odpowiednią wentylację. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym lub w silosach. Chronić przed wilgocią (zbrylanie). 7.3 Szczególne zastosowanie(a) końcowe. Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji.2. Strona 3 z 0

4 Sekcja 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8. Parametry dotyczące kontroli NDS 0 mg/m 3 Inne nietrujące pyły przemysłowe pył całkowity Dla pracowników i dla ogółu społeczeństwa: DNELostre, ogólnosystemowe i DNELostre, lokalne (skóra i drogi oddechowe) W badaniach toksyczności ostrej na skórę i poprzez narażenie inhalacyjne nie odnotowano zgonów, objawów podrażnienia lub reakcji miejscowych, prowadzących do klasyfikacji substancji. Można zatem oczekiwać, że narażenie skóry i narażenie inhalacyjne na węglan wapnia nie powoduje żadnych ogólnoustrojowych i lokalnych efektów toksycznych, a tym samym ustalenie wartości DNEL dla węglanu sodu nie jest konieczne. Ponadto wartość DNELdługoterminowe, ogólnosystemowe dla działania inhalacyjnego jest wyznaczona. DNEL długoterminowe, ogólnosystemowe i DNEL długoterminowe, lokalne Skóra Badania długoterminowe toksyczności po narażeniu skórnym nie są dostępne. Węglan wapnia jest solą nieorganiczną, zatem nie przenika łatwo przez skórę. Dlatego uważa się, że ustalenie wartości DNEL nie jest konieczne. Inhalacja DNEL długoterminowe, ogólnosystemowe: 0 mg/m³ (Z powodu braku wiarygodnych badań dla węglanu wapnia jest to wartość NDS dla innych nietrujacych pyłów przemysłowych). DNEL długoterminowe, lokalne W badaniach nie odnotowano żadnych skutków miejscowych, dlatego DNEL nie muszą być określane dla tej drogi narażenia Dla ogółu społeczeństwa: DNEL ostre, ogólnosystemowe i DNEL długoterminowe, ogólnosystemowe (droga pokarmowa): 6. mg/kg masy ciała/dzień Wapń i węglan wapnia są składnikami odżywczymi i są przyjmowane poprzez codzienna dietę w różnych ilościach (w dużej mierze zależnych od indywidualnych nawyków żywieniowych). Wartość DNEL odzwierciedla nadwyżkę w stosunku do dziennego zapotrzebowania na węglan wapnia dla ogółu społeczeństwa PNECwoda Ze względu na naturalną obecność węglanu wapnia w środowisku, należy oczekiwać, że węglan wapnia nie będzie toksyczny dla organizmów żyjących w osadzie, dlatego długoterminowe badania toksyczności są z naukowego punktu widzenia nieuzasadnione. Żadne badania do oceny toksyczności nie są dostępne. PNECgleba Są dostępne trzy wiarygodne badania, wykonane zgodnie z wytycznymi OECD, które pokazują skutki działania węglanu wapnia na gatunki glebowe. Badanymi gatunkami były Eisenia foetida (dżdżownica), rośliny (soja, pomidory i owies) i mikroorganizmy glebowe. Badania zostały przeprowadzone dla stężenia węglanu wapnia wynoszącego 000 mg/kg. Wyniki tych badań pokazują, że toksyczność węglanu wapnia jest większa niż najwyższe badane stężenie, a zatem jest większa niż maksymalna rozpuszczalność węglanu wapnia w wodzie. Nie odnotowano toksyczności lub innych działań niepożądanych w żadnym badaniu po narażeniu na węglan wapnia. Na tej podstawie wartości PNEC dla komponentu glebowego nie zostały uzyskane. PNECpowietrze Brak dostępnych danych. PNECoczyszczalnia ścieków EC50 dla mikroorganizmów w oczyszczalniach ścieków wynosi >000 mg/l, NOEC 000 mg/l. PNEC dla mikroorganizmów w oczyszczalniach uzyskano przez zastosowanie współczynnika oceny do NOEC. PNEC dla mikroorganizmów w oczyszczalniach ścieków dla węglanu wapnia wynosi 000 mg/l. PNECdoustne zatrucie wtórne Węglan wapnia występuje w postaci zdysocjowanej. Oba jony są niezbędne dla wszystkich organizmów żywych są to zasadnicze znaczenie dla wszystkich organizmów żywych (flora i fauna), i ich stężenie jest w sposób naturalny regulowane w organizmie. Nie należy spodziewać się bioakumulacji Strona 4 z 0

5 8.2 Kontrola narażenia 8.2. Stosowne techniczne środki kontroli. Zapewnić odpowiednią wentylację wywiewną Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny. Drogi oddechowe: Stosować odpowiednie ochrony dróg oddechowych (maski przeciwpyłowe) w celu zabezpieczenia przed wdychaniem pyłu lub osłonę twarzy z filtrem przeciwpyłowym. Ręce i skóra: W warunkach przemysłowych stosować odzież ochronną z materiałów naturalnych, rękawice wykonane z rękawice wykonane z lateksu, neoprenu, nitrylu lub PCV. Oczy: W warunkach przemysłowych stosować okulary ochronne typu gogle. Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Nie dopuszczać do przekraczania w środowisku miejsca pracy dopuszczalnych stężeń normatywnych. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy Kontrola narażenia środowiska. Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodnokanalizacyjnego i cieków wodnych. Inne informacje patrz punkt 2 karty charakterystyki. Sekcja 9. WŁASCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. a) Wygląd: Ciało stałe barwa biała (z dopuszczalny odcień szary lub kremowy), proszek. b) Zapach: Bezwonny. c) Próg zapachu: Nie dotyczy (substancja jest bezwonna. d) ph: 8,59,5 (00g/l, 20 C), DINISO 787/9 e) Temperatura 340 C (02 bar). topnienia/krzepnięcia: f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Zgodnie z załącznikiem VII, sekcja 7.3, kolumna 2 do rozporządzenia nr 907/2006, badanie temperatury wrzenia nie jest wymagane w przypadku ciał stałych, które topią się powyżej 300 0C lub ulegają rozkładowi przed osiągnięciem temperatury wrzenia. Węglan wapnia jest ciałem stałym w temperaturze pokojowej, które rozkłada się przed stopieniem w temperaturze około 825 0C. W związku z tym określenie temperatury wrzenia nie jest wymagane dla tej substancji. g) Temperatura zapłonu: Zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.9) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ węglan wapnia jest substancją nieorganiczną. h) Szybkość parowania: Zaniedbywalna, ponieważ węglan wapnia jest solą nieorganiczną (prężność par jest praktycznie równa 0). i) Palność: Substancja jest niepalna (wyniki badań zgodne z wytycznymi GLP). j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości Nie dotyczy (substancja nie stwarza zagrożenia wybuchowego). k) Prężność par: Zgodnie z załącznikiem VII, sekcja. 7.5, kolumna 2 do rozporządzenia nr 907/2006, badanie prężności par nie jest wymagane w przypadku ciał stałych, które topią się powyżej 300 0C. Węglan wapnia jest stały w temperaturze. pokojowej, i rozkłada się przed stopieniem w temp. ok C. Dlatego też badanie prężności pary nie jest wymagane dla tej substancji. l) Gęstość par: Nie dotyczy (węglan wapnia jest solą nieorganiczną). m) Gęstość względna: 2,7 (20 C ); DINISO 787/0 n) Rozpuszczalność: W wodzie: 0.04 g/l w 20 C; 0.08 g/l w 75 C; DINISO 787/8. Dość dobrze rozpuszcza się w rozcieńczonym kwasie solnym. o) Współczynnik podziału: noktanol/woda p) Temperatura samozapłonu: < (wartość oszacowana). Węglan wapnia nie jest samozapalny. Strona 5 z 0

6 q) Temperatura rozkładu: Ok. 825 C r) Lepkość: Nie dotyczy substancja w postaci ciała stałego. s) Właściwości wybuchowe: Zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia REACH (punkt 7.) badania nie trzeba wykonywać, ponieważ żadne grupy chemiczne związane z właściwościami wybuchowymi nie są obecne w cząsteczce. Stwierdzono, że węglan wapnia nie zawiera takich grup. Biorąc pod uwagę strukturę chemiczną substancji i doświadczenie w przechowywaniu i stosowaniu, nie oczekuje się właściwości wybuchowych. t) Właściwości utleniające: Zgodnie z załącznikiem VII, sekcja 7.3, kolumna 2 do rozporządzenia nr 907/2006, badanie właściwości utleniających nie trzeba przeprowadzać, jeśli substancja nie wchodzi w reakcje egzotermiczne z materiałami zapalnymi, na podstawie jej struktury chemicznej. Oceniono, że węglan wapnia nie zawiera grup mających właściwości utleniające. Biorąc pod uwagę strukturę chemiczną substancji i doświadczenie w przechowywaniu i stosowaniu, nie oczekuje się właściwości utleniających Inne informacje Brak dostępnych danych. Sekcja 0. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 0.. Reaktywność. W warunkach składowania i obchodzenia się zgodnie z przeznaczeniem brak reaktywności. 0.2 Stabilność chemiczna. W normalnych warunkach stosowania i magazynowania substancja jest stabilna. 0.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. Nie są znane. 0.4 Warunki, których należy unikać. Wysoka temperatura (rozkład). Wilgoć (substancja może ulec zbryleniu). 0.5 Materiały niezgodne. Kwasy mineralne, związki amonowe, fluor. 0.6 Niebezpieczne produkty rozkładu. Podczas rozkładu termicznego powstaje tlenek wapnia. Sekcja. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych... Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione...2. Doustnie: LD50 (szczur, samce szczepy SpragueDawley): > 2000 mg/kg mc. (Bradshaw J (2008)) NOAEL (mysz, samce i samice szczepy ICR): > 300 mg/kg mc. (Huang S, Ching Chen J, Wei Hsu C i Chang WH)...3. Inhalacyjnie: LC50 (4h) (szczur, samce i samice szczepy Wistar): > 3 mg/l (Schuler D (200))...4. Skóra: LD50 (szczur, samce i samice szczepy Wistar): 2000 mg/kg mc. (Bradshaw J (200a)) Na podstawie tych wyników, klasyfikacja węglanu wapnia pod względem ostrej toksyczności nie jest uzasadniona zgodnie z Dyrektywą UE 67/548/EWG oraz wytycznych klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) rozporządzenia (WE) nr 272/2008. Strona 6 z 0

7 ..5. Działanie żrące/drażniące na skórę i poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Węglan wapnia nie działa drażniąco na oczy i skórę królika w badaniach wykonywanych zgodnie z wytycznymi OECD 404 i 405 (Sanders, 2004), zgodnie z zasadami GLP. Na podstawie tych wyników, klasyfikacja węglanu wapnia jako drażniącego skórę i oczy nie jest uzasadniona zgodnie z Dyrektywą UE 67/548/EWG oraz wytycznych klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) rozporządzenia (WE) nr 272/ Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Nie stwierdzono działania uczulającego węglanu wapnia. Badanie lokalnych węzłów chłonnych myszy (wytyczna OECD nr 429)...7. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Wyniki w testach mutacji dla bakterii (test Ames a), testach mutacji genowych na komórkach ssaków in vitro oraz w badaniu in vitro aberracji chromosomowych w komórkach ssaków były negatywne. Stwierdzono, że węglan wapnia nie jest genotoksyczny...8. Rakotwórczość: Brak dostępnych danych na zwierzętach dotyczących działania rakotwórczego węglanu wapnia. Jednak uzyskano negatywne wyniki badań genotoksyczności in vitro oraz w badaniach po podaniu wielokrotnym i stwierdzono, że nie ma żadnych dowodów, że węglan wapnia może wywołać hiperplazję lub zmiany geoplastyczne. Ponadto, długoterminowe dane dotyczące ludzi nie zawierają człowieka nie zawiera żadnych wskazań na działanie rakotwórcze. W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione...9. Szkodliwe działanie na rozrodczość: Działanie na płodność: NOAEL (szczur, samce i samice szczepy Wistar): 000 mg/kg mc/dzień ( Dunster J (200)) Toksyczność rozwojowa: NOAEC (szczur, szczepy CD/VAF Plus Charles River): >.25 % uł. mas. wapnia (Shackelford ME, Collins TFX, Welsh JJ, Black TN, Ames MJ, Chi RK & (993)) NOAEL (szczur, samce i samice szczepy Wistar): 000 mg/kg mc/dzień ( Dunster J (200)) W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione..0. Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.... Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione...2. Zagrożenie spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione...3. Toksyczność dla dawki powtarzalnej: Badania Doustnie: Żadne z opisanych badań nie wskazuje na poważne lub niekorzystne skutki działania po podaniu węglanu wapnia. Skóra: Brak dostępnych badań. Inhalacja: Brak dostępnych badań. Zaproponowano 90ciodniowe badanie (zgodne z wytycznymi OECD nr 43)...4. Skutki zdrowotne narażenia miejscowego. Wdychanie: Wdychanie pyłu może powodować lekkie podrażnienie błon śluzowych nosa i gardła, ból gardła, kaszel. Kontakt z oczami: Może powodować lekkie zaczerwienienie i swędzenie oczu. Kontakt ze skórą: Może powodować lekkie podrażnienie. Połknięcie: Przy spożyciu większych ilości mogą wystąpić mdłości, wymioty, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia lub biegunka. Sekcja 2. INFORMACJE EKOLOGICZNE 2. Toksyczność Toksyczność ostra dla ryb: LC50 ryby (Lepomis macrochirus) > 00 % obj. roztworu nasyconego (96h) (Priestly SL (200a)). NOEC: 00 % obj. roztworu nasyconego Wynik badania wskazuje, że węglan wapnia nie wykazuje toksyczności dla ryb na granicy jego rozpuszczalność w wodzie. Strona 7 z 0

8 Toksyczność przewlekła dla ryb: Zgodnie z sekcją załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać. W środowisku wodnym węglan wapnia jest zdysocjowany. Oba jony występują w przyrodzie, i ich stężenia w wodach powierzchniowych są zależne od wielu czynników. Ponadto oba jony są niezbędnymi składnikami organizmów żywych, w tym ryb. Toksyczność ostra dla bezkręgowców: EC50 bezkręgowce (Daphnia magna) > 00 % obj. roztworu nasyconego (96h) (Priestly SL(200b)). NOEC: 00 % obj. roztworu nasyconego Wynik badania wskazuje, że węglan wapnia nie wykazuje toksyczności dla bezkręgowców na granicy jego rozpuszczalność w wodzie. Toksyczność przewlekła dla bezkręgowców: Zgodnie z sekcją załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać. W środowisku wodnym węglan wapnia jest zdysocjowany. Oba jony występują w przyrodzie, i ich stężenia w wodach powierzchniowych są zależne od wielu czynników. Ponadto oba jony są niezbędnymi składnikami organizmów żywych, w tym bezkręgowców. Glony i inne rośliny wodne: EC50 glony (Desmodesmus subspicatus) > 4 mg/l (72h). NOEC: > 4 mg/l (72h). 2.2 Trwałość i zdolność do rozkładu Rozkład abiotyczny: W środowisku węglan wapnia występuje w postaci zdysocjowanej. Jony te są naturalnie obecne w środowisku. Jony wapnia są przyswajane przez gatunki występujące w wodzie i niezbędne do utrzymania właściwej równowagi chemicznej w glebie, wodzie i roślinach, jony węglanowe są częścią cyklu węglowego. Szybkość dysocjacji zależna jest od stężenia i temperatury. Biodegradacja: Zgodnie z pkt 2 załącznika XI do rozporządzenia REACH, badań biodegradacji w wodach, badań symulacyjnych całkowitego rozkładu w wodach powierzchniowych, badań symulacyjnych w osadach i glebach nie trzeba przeprowadzać, jeżeli substancja jest nieorganiczna. 2.3 Zdolność do bioakumulacji Zgodnie z sekcją załącznika XI do rozporządzenia REACH, badania nie trzeba wykonywać, ponieważ węglan wapnia w środowisku występuje w postaci zdysocjowanej, co oznacza, że nie będzie ulegał kumulacji w żywych tkankach. Oba jony występują we wszystkich organizmach żywych i ich wewnątrzkomórkowe i wewnątrzkomórkowe stężenia są aktywnie regulowane. Nie należy oczekiwać bioakumulacji. Współczynnik podziału oktanol/woda (Kow): Nie dotyczy (węglan wapnia jest solą nieorganiczną). Współczynnik biokoncentracji (BCF): Nie dotyczy (węglan wapnia jest solą nieorganiczną). 2.4 Mobilność w glebie Węglan wapnia ma skłonność do ługowania, jeżeli w glebie jest dostateczna ilość wody. Jeżeli ilość wody jest niewystarczająca proces zostaje zatrzymany. Na tej podstawie, węglan wapnia nie posiada dużego potencjału adsorpcji w glebie. 2.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Kryteria opisane w załączniku XIII (właściwości PBT i vpvb) nie mają zastosowania dla substancji nieorganicznych. 2.6 Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych danych. Sekcja 3. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 3. Metody unieszkodliwiania odpadów Rozsypany produkt zebrać do pojemników i wykorzystać gospodarczo lub przeznaczyć do utylizacji. Unikać zapylenia gleby. Nie przewiduje się wtórnego użycia opakowań jednostkowych u producenta. Oczyszczone opakowania traktować jako surowce wtórne. Strona 8 z 0

9 Sekcja 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 4. Numer UN (numer ONZ) Nie dotyczy. 4.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN Nie dotyczy. 4.3 Klasa(y) zagrożenia w transporcie Nie dotyczy. 4.4 Grupa pakowania Nie dotyczy. 4.5 Zagrożenia dla środowiska Substancja nie stanowi zagrożenia dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ. 4.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Nie są znane. 4.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC Nie dotyczy. Sekcja 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 5. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny ) Ustawa z dnia stycznia 200 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. nr, poz. 84, 200 z późniejszymi zmianami). 2) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 272/2008 z dnia 6 grudnia 2008r. 3) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 3 grudnia 2008 roku). 4) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 790/2009 z dnia 0 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 272/2008 z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 235 z 5 września 2009 roku). 5) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. nr 7, poz. 666, 2003 z późniejszymi zmianami). 6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 273, 2005). 7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych 8) dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 27, poz. 833, 2002 wraz z późniejszymi zmianami). 9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 0 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 22, poz. 769, 2005 r. z dnia r.) 0) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645, 2005). ) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr, poz. 86,2005). 2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 200 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz.628, 200 z późniejszymi zmianami). 3) Ustawa z dnia maja 200 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638, 200). 4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 200 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 2, poz. 206, 200). 5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75, poz. 458, 2005). 6) Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 99, poz. 67, 2002). 7) Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 957 r. (Dz. U. nr 78, poz. 48, 2005 z późniejszymi zmianami). Strona 9 z 0

10 8) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. nr 53, poz. 439, 2009). 9) Rozporządzenie (WE) 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 9/55/EWG, 93/67/EWG, 93/05/WE i 2000/2/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami). 5.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego Wykonano Raport Bezpieczeństwa Chemicznego substancji. Substancja nie stwarza zagrożeń, będących podstawą do klasyfikacji. Sekcja 6. INNE INFORMACJE Materiały źródłowe: Szkolenia: Zmiany dotyczące aktualizacji: Wykaz zwrotów R: karta charakterystyki dostarczona przez producenta, IUCLID Data Bank (European Commision European Chemicals Bureau). ESIS European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). Polskie i unijne przepisy prawne, literatura fachowa. osoby uczestniczące w obrocie substancją powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny. dostosowanie do aktualnych przepisów prawa krajowego i UE. brak Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki. CAS (Chemical Abstracts Service) Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS, numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "Nolonger polymers" NDS najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy NDSCh najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe Numer UN Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) ADR europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, IMO Międzynarodowa Organizacja Morska RID regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, vpvb substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji PBT substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna ECHA Europejska Agencja Chemikaliów PNEC Przewidywane Stężenie w środowisku DNEL poziom nie powodujący zmiany LOAEC najniższe stężenie skutkujące niepożądanymi efektami LOEC najniższe stężenie przy którym obserwowany jest skutek NOAEL poziom niewywołujący dających się zaobserwować szkodliwych skutków LC50 stężenie śmiertelne przy którym 50% testowanych osobników poniosło śmierć Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je stosować tylko jako orientacyjne. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. W przypadku mieszania z innymi substancjami konieczne jest upewnienie się, że nie wystąpią dodatkowe zagrożenia. Ciech Trading SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z powyższym produktem. Karta charakterystyki substancji opisuje produkt ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Informacje te nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracowników, którzy mają kontakt z produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w karcie charakterystyki. Strona 0 z 0

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS Strona 1 / 6 Data sporządzenia: 03.10.2011 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Preparat stosowany do konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych. PRODUCENT: ATR Auto-Teile-Ring GmbH Am Mittelkai

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1.1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: Środek do usuwania nieprzyjemnych zapachów Dystrybutor: NATURAN Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator

KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator 42-226 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi 112 tel. (34) 360 40 10, fax (34) 362 10 24 biuro@ferrokolor.pl http://www.ferrokolor.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ALGINAT

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ALGINAT 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Alginat Numer CAS: 9005-38-3 Numer WE: 618-415-6 Numer rejestracyjny REACh: Produkt zgodny z załącznikiem V, pkt

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PFV 30 (komponent A - piasek) Numer produktu: wszystkie dot. PFV 30 Numer karty

Bardziej szczegółowo

KWAS CYTRYNOWY JEDNOWODNY

KWAS CYTRYNOWY JEDNOWODNY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010. Piasek kwarcowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010. Piasek kwarcowy Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Wodny roztwór pvp-jodu do

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Czerwień żelazowa STB

KARTA CHARAKTERYSTYKI Czerwień żelazowa STB 42-226 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi 112 tel. (34) 360 40 10, fax (34) 362 10 24 biuro@ferrokolor.pl http://www.ferrokolor.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI Czerwień żelazowa STB Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu CHUSTECZKI DO RĄK Nr katalogowy 79/2007 Zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on nr CAS: 55965-84-9 2-metylo-2H-izotiazol-3-on

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH ze zmianami 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI TALK. Data sporządzenia: Data aktualizacji: Wydanie: 3

KARTA CHARAKTERYSTYKI TALK. Data sporządzenia: Data aktualizacji: Wydanie: 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI TALK Data sporządzenia: 2002-12-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 3 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp.

SZAMBO SZCZEL. Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Domieszka uszczelniająca do produkcji szamb, kręgów, basenów, korytek ściekowych itp. Producent: MEEX CHEMIA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu H-00961-01-0-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

BROS płyn na komary dla dzieci

BROS płyn na komary dla dzieci KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 03.03.2009r. Data aktualizacji:15.06.2011r. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: BROS

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Strona 1 z 7 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Strona 1 z 7 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: 12.11.2014 Wersja: 2.0 Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

SIARCZAN SODU. siarczan(vi) sodu, sól sodowa kwasu siarkowego, sól glauberska

SIARCZAN SODU. siarczan(vi) sodu, sól sodowa kwasu siarkowego, sól glauberska Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 190/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.) SEKCJA 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA TYNKOLIT 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Plastyfikator do betonu. Identyfikacja przedsiębiorstwa: Qmar Probostwo Górne 13 87-732 Lubanie tel./fax.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH wraz ze zmianami.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH wraz ze zmianami. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH wraz ze zmianami. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 05.02.2003 Data aktualizacji karty 27.06.2013 Wersja numer 1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Glade by Brise Żel PINE

Glade by Brise Żel PINE 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu : Glade by Brise Żel Pine Istotne zidentyfikowane : Odświeżacz powietrza w żelu. zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta numer: 1123 Wersja 4 Data sporządzenia: 20.11.2010 Data aktualizacji: 23.04.2015 WĘGLAN WAPNIA STRĄCONY SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: Aktualizacja: nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 7 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: Aktualizacja: nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 7 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 01.08.2011 Aktualizacja: nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KERANET LIQUIDO

KARTA CHARAKTERYSTYKI KERANET LIQUIDO Strona 1 / 7 Data sporządzenia: 11.05.2012 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty - 28.05.2004r. Data aktualizacji karty - 23.07.2015r. Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

CAPATECT Rollkleber 615

CAPATECT Rollkleber 615 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu: Zastosowanie: Środek antyadhezyjny do szalunków. Producent: MAPEI S.p.A Via Cafiero 22 20 158 Mediolan, Włochy tel.: +

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GLICERYNA. Data sporządzenia: Data aktualizacji: Wydanie: 3

KARTA CHARAKTERYSTYKI GLICERYNA. Data sporządzenia: Data aktualizacji: Wydanie: 3 KARTA CHARAKTERYSTYKI GLICERYNA Data sporządzenia: 2003-02-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 3 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA. 0.1 Identyfikator produktu Eco-pH Food Grade

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA. 0.1 Identyfikator produktu Eco-pH Food Grade SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 0.1 Identyfikator produktu 0.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Preparat do oczyszczania i

Bardziej szczegółowo

PASTA POLERSKA STARWAX Data wydania: Data aktualizacji:

PASTA POLERSKA STARWAX Data wydania: Data aktualizacji: SEKCJA 1 - IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Ciekła pasta polerska typu CPP w różnych odmianach. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1907/2006 z późn. zm. Woda destylowana

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 1907/2006 z późn. zm. Woda destylowana Data sporządzenia: 11.01.2013 Aktualizacja: ---- 03.02.2013 Wersja: 1.0 CLP Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN Mydło antybakteryjnie VANESSA MC 420

MEDICLEAN Mydło antybakteryjnie VANESSA MC 420 Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) MEDICLEAN Mydło antybakteryjnie VANESSA MC 420 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY Data wystawienia: 28.09.2015 r K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Wersja: 1.0/PL S e

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Kod produktu mieszanina OMNIWASHLIQUID 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI S e k c j a 1 : I d e n t y f i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t y f i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s t w a 1.1 Identyfikator produktu DEKORACYJNA ZAWIESZKA ZAPACHOWA

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i Data sporządzenia karty: 09.02.2004r. Data aktualizacji: 20.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Pigment antykorozyjny POLYCOR

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Pigment antykorozyjny POLYCOR Data sporządzenia 14.03.2016 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Pigment antykorozyjny POLYCOR 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Chlorek sodu Nr CAS: 7647-14-5 Synonimy: sól warzona (mokra, sucha), tabletki solne, sól spożywcza Numer rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Chlorek sodu Nr CAS: 7647-14-5 Numer rejestracyjny: Nie podlega rejestracji kopalina (załącznik V do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI "SPOŻYWCZY ATRAKTANT POKARMOWY DO WABIENIA GRYZONI"

KARTA CHARAKTERYSTYKI SPOŻYWCZY ATRAKTANT POKARMOWY DO WABIENIA GRYZONI SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Spożywczy atraktant pokarmowy do wabienia gryzoni. 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Data aktualizacji 2015.06.01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OILNAT OLEJ LNIANY TŁOCZONY NA ZIMNO

OILNAT OLEJ LNIANY TŁOCZONY NA ZIMNO Data sporządzenia: 14.12.2012 Strona 1 z 6 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: OILNAT OLEJ LNIANY TŁOCZONY NA ZIMNO Nr CAS: 8001-26-1 Nr WE:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego AMPUR MP składnik C

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego AMPUR MP składnik C 1. Identyfikacja Substancji/Preparatu i Producenta Inne nazwy handlowe: Ampur MP - składnik C ( Part III ), reaktywny wypełniacz ( Grunt, Szpachlówka, Posadzka, Wylewka, Powłoka ) 1.1 Zastosowanie: składnik

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

Potassium Chloride (KCl)

Potassium Chloride (KCl) 101122 - Potassium Chloride (KCl) Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr produktu: 101122 Potassium Chloride

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRABOND S 965 1K

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRABOND S 965 1K Strona 1 z 7 Data sporządzenia: 06.02.2012 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PIASEK KWARCOWY

KARTA CHARAKTERYSTYKI PIASEK KWARCOWY Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Inne nazwy: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem UE NR 2015/830 Pasta BHP wulkanizator

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem UE NR 2015/830 Pasta BHP wulkanizator Data opracowania: 20.02.2015 Data aktualizacji: 18.01.2016 Strona 1 z 5 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHLOREK MAGNEZU sześciowodny

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHLOREK MAGNEZU sześciowodny I. Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa 1. Identyfikacja substancji: Nazwa: CHLOREK MAGNEZU SZEŚCIOWODNY, MAGNESIUM CHLORIDE Wzór chemiczny: MgCl 2 * 6H 2 O Nr CAS: 7791-18-6 Synonimy: chlorek magnezu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja mieszaniny: Zastosowanie: jest uniwersalnym, ekologicznym preparatem do gruntowania oraz wzmacniania podłoży przed nanoszeniem ostatecznej

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Pritt Sztyft Nr SDB : 43182 V001.4 przeredagowano w dniu: 01.10.2013 Data druku: 16.06.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

PLTSIL LR 6250 F Transparent

PLTSIL LR 6250 F Transparent SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

METHOCEL K15M PREMIUM

METHOCEL K15M PREMIUM sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: LA 300 Numer produktu: wszystkie dotyczące LA 300 Numer karty charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 24.10.2000 Data aktualizacji karty 09.06.2015 Wersja numer 1.1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1272/2008 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Zgodna z rozporządzeniem z Rozporządzeniem () nr 1907/2006 (REACH) i jego późniejszymi zmianami. Data wydania: 01.02.2017 Numer wydania: 2.0 Data aktualizacji: 01.02.2017

Bardziej szczegółowo