Produkt gotowy olej smarowy OSNL-5 o kodzie CN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkt gotowy olej smarowy OSNL-5 o kodzie CN 27 10 19 99"

Transkrypt

1 Produkt gotowy olej smarowy OSNL-5 o kodzie CN Stosowany głównie w zakładach ceramicznych, w przemyśle cementowym, maszynowym, budowlanym służący min. do eliminowania zjawiska przywierania do form metalowych oraz jako plastyfikator w przemyśle tworzyw sztucznych. Klasyfikacja towarów dokonywana jest na podstawie ogólnych reguł i interpretacji Nomenklatury Scalonej ustanowionej Rozporządzeniem Rady Nr 2658/87 z dnia oraz wspólnej Taryfy Celnej wraz z Rozporządzeniem Komisji UE nr 927/2012 z dnia 9 października 2012r zmieniającym załącznik I do w/w rozporządzenia. Klasyfikując wyroby stanowiące mieszaniny lub składające się z różnych materiałów lub substancji należy stosować się do zasad określonych w regule 3. Reguła 3b mówi, że mieszaniny, wyroby składające się z różnych materiałów lub wytworzone z różnych składników należy zaklasyfikować tak, jak gdyby składały się z materiału lub składnika, który nadaje im zasadniczy charakter. Reguła 3c informuje, że jeżeli towary nie mogą być zaklasyfikowane powołując się na regułę 3a lub 3b należy zaklasyfikować do pozycji pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostania z tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie. Stosując się do w.w. reguł i uwag dodatkowych do działu 27 w pozycji 2710 Wspólnotowej Taryfy Celnej oleje dzielimy na min : 2d) oleje ciężkie (podpozycje od do ) oznaczają oleje i preparaty, z których mniej niż 65% objętościowo (włącznie ze startami) destyluje w

2 250 o C wg. metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86) lub dla których procent destylacji w 250 o C nie może być oznaczony tą metodą; 2e) oleje napędowe (podpozycje od do ) oznaczają oleje ciężkie, jak zdefiniowano powyżej w pkt d), z których 85 % lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 350 C (metoda ISO 3405, równoważna metodzie ASTM D 86); 2f) oleje opałowe (podpozycje od do ) oznaczają oleje ciężkie, jak zdefiniowane powyżej w pkt d) (inne niż oleje napędowe, jak zdefiniowano w pkt e), które dla odpowiadającego rozcieńczonego koloru C posiadają lepkość V: - nieprzekraczającą 4, a liczba zmydlenia jest mniejsza niż 4 (*) według metody ISO lub ISO , ( * ) nie ma to zastosowania dla olejów opałowych objętych pozycjami , z zawartością estrów metylowych kwasów tłuszczowych ( FAME) o indeksie zmydlania powyżej 4 Rozcieńczony kolor C/Lepkość V - tabela zgodności kolor C 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 i powyżej Lepkość I ,4 9 15,1 25,3 42,4 71, V II ,1 25,3 42,4 71, Określenie lepkość V oznacza lepkość kinematyczną w 50 C wyrażoną jako 10-6 m 2 s -1 według metody EN ISO 3104.

3 INFORMACJA TARYFOWA ISZTAR poz do Oleje smarowe; pozostałe oleje Podpozycje te obejmują oleje ciężkie, tak jak zostały zdefiniowane w uwadze dodatkowej 2 d) do niniejszego działu, pod warunkiem że oleje te nie spełniają wymagań określonych w uwadze dodatkowej 2 e) (oleje napędowe) lub 2 f) (oleje opałowe) do niniejszego działu. Podpozycje te obejmują oleje ciężkie, z których mniej niż 85 % objętościowo, włącznie ze stratami, destyluje w 350 C, według metody ASTM D (nowelizowanej w 1972 r.): 1) które, dla odpowiadającego rozcieńczonego koloru C, posiadają lepkość V: a) nieprzekraczającą tej, przedstawionej w linii I tabeli zgodności określonej w uwadze dodatkowej 2 f) do niniejszego działu, kiedy zawartość popiołów siarczanowych wynosi 1 % lub więcej lub kiedy indeks zmydlenia wynosi 4 lub więcej; lub b) przekraczającą tę, przedstawioną w linii II tabeli zgodności, kiedy temperatura krzepnięcia jest niższa niż 10 C; lub c) przekraczającą tę przedstawioną w linii I, ale nie przekraczającą tej, przedstawionej w linii II, kiedy mniej niż 25 % destyluje w 300 C, kiedy temperatura krzepnięcia jest nie wyższa od minus 10 C. Warunki te mają zastosowanie tylko do olejów posiadających rozcieńczony kolor C mniejszy niż 2; 2) dla których nie można określić: a) procentu destylacji w 250 C metodą ASTM D (nowelizowaną w 1972 r.) (zero będzie uznane jako procent); lub

4 b) lepkości kinematycznej w 50 C metodą ASTM D ; lub c) koloru rozcieńczenia C metodą ASTM D 1500; 3) które są sztucznie barwione. Metody analityczne wykorzystywane do celów punktu 1 powyżej są metodami określonymi dla olejów opałowych (zob. uwaga dodatkowa 2 f) do niniejszego działu). Zob. także poniższy wykres: Wyrób wytworzony w wyniku zmieszania produktów w określonych proporcjach tj.: 89% olej napędowy bez dodatku estrów (CN )

5 *max zawartość estrów metylowych (FAME) oznaczona w oleju napędowym o kodach CN nie może przekraczać 0,5% obliczona objętościowo (uwagi dodatkowe 2(g)-ISZTAR) 40% olej bazowy (CN ) 10% oleje roślinne (CN , , ) nie spełnia parametrów określonych w uwadze 2e, gdyż destylacja w C wg metody ISO 3405 jest mniejsza niż 85% objętościowo, nie spełnia parametrów określonych w uwadze 2f, gdyż liczba zmydlenia jest większa niż 4 według metody ISO lub ISO W związku z powyższym wytworzony wyrób nie można zaklasyfikować jako olej napędowy lub olej opałowy. Stosując się do ogólnych reguł zawartych w Nomenklaturze Scalonej produkt należy zaklasyfikować wg reguły 3c tj. do pozycji pojawiającej się w kolejności numerycznej jako ostatnia z tych, które jednakowo zasługują na uwzględnienie, a więc jako kod CN dla towaru - olej smarowy o niskiej lepkości. Głównymi parametrami klasyfikującymi towar jako olej smarowy o kodzie CN są: destylacja do temp. 250 o C poniżej 65% i 350 o C poniżej 85% liczba zmydlenia powyżej 4 lepkość kinematyczna w 50 o C max 4mm 2 /s

6 Finished product lubricating oil OSNL-5 code CN The product is used mainly in ceramic plants, in concrete, machine-building and construction industry to eliminate the phenomenon of adherence to metal moulds as well as a plastificator in the plastic industry. Products are classified pursuant to general rules for interpretation of Combined Nomenclature adopted under the Regulation of the Council No. 2658/87 of and the common Customs Tariff and the Commission Implementing Regulation (EU) No. 927/2012 of 9 October 2012 amending Annex I to the aforementioned regulation. Principles set in rule 3 shall be applicable in order to classify products constituting mixtures or composite goods consisting of different materials or substances. Rule 3b states that mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components shall be classified as if they consisted of the material or component which gives them their essential character. Rule 3c informs that when goods cannot be classified by reference to 3(a) or 3(b), they shall be classified under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration. Pursuant to the aforementioned rules and additional notes to part 27 in heading 2710 of the Common Customs Tariff oils are divided into: 2d) heavy oils (subheadings to and to ) mean oils and preparations of which less than 65 % by volume (including losses)

7 distils at 250 C by the ISO 3405 method (equivalent to the ASTM D 86 method) or of which the distillation percentage at 250 C cannot be determined by that method; 2e) gas oils (subheadings to ) mean heavy oils as defined in point (d) above of which 85% or more by volume (including losses) distils at 350 C (by the ISO 3405 method (equivalent to the ASTM D 86 method); 2f) fuel oils (subheadings to ) mean heavy oils as defined in point (d) above (other than gas oils as defined in point (e) above) which for a corresponding diluted colour C have viscosity V: - not exceeding 4, and the saponification number is less than 4 (*) by the ISO or ISO method, ( * )This does not apply to fuel oils, of subheadings to , which contain fattyacid methyl esters (FAME) and which have a saponification index exceeding 4. Diluted colour C/Viscosity V Conformity table Colour C ,5 and more Viscosity V I ,4 9 15,1 25,3 42,4 71, II ,1 25,3 42,4 71,

8 The term viscosity V means kinematic viscosity at 50 C expressed as 10-6 m 2 s -1 by the EN ISO 3104 method. TARIFF INFORMATION ISZTAR headings to Lubricating oils; other oils These subheadings cover heavy oils as defined in additional note 2d) to this chapter providing these oils do not fulfil the conditions set out in additional note 2e) (gas oils) or 2f) (fuel oils) to this chapter. These subheadings cover heavy oils of which less than 85 % by volume, including losses, distils at 350 C by the ASTM D method (reapproved in 1972): 1) which, for a corresponding diluted colour C, have a viscosity V: a) not exceeding that shown in line I of the concordance table set out in additional note 2(f) to this chapter, when the sulphated ash content is 1 % or more, or when the saponification index is 4 or more; or b) exceeding that shown in line II of that concordance table when the pour point is lower than 10 C; or c) exceeding that shown in line I but not exceeding that shown in line II when less than 25 % distils at 300 C, when the pour point is not higher than minus 10 C. These provisions apply only to oils having a diluted colour C of less than 2; 2) for which the following cannot be determined: a) the distillation percentage at 250 C by the ASTM D method (reapproved 1972) (zero being deemed to be a percentage); or b) the kinematic viscosity at 50 C by the ASTM D method; or c) the diluted colour C by the ASTM D 1500 method;

9 3) which are artificially coloured. The analytical methods to be used for the purposes of item 1 above are those specified for fuel oils (see additional note 2(f) to this chapter). See also the diagram below: Characteristics of lubricating and other oils Parametry destylacji distillation Strefa- zone Temp. płynięcia. pour point or artificial colouring Linia- Line Zawartość. Sulphated residue content or saponification index. Or artificial colouring Kolor rozcieńczenia Diluted colour The product produced as a result of mixing products in defined proportion, i.e.:

10 89% ester-free gas oil (CN ) *max content of methyl esters (FAME) determined in gas oil CN cannot exceed 0.5% by volume (additional notes 2(g)-ISZTAR) 40% base oil (CN ) 10% vegetable oils (CN , , ) does not fulfil parameters specified in note 2e, as distillation at C by the ISO 3405 method is smaller than 85% by volume, does not fulfil parameters specified in note 2f, as the saponification number exceeds 4 by the ISO or ISO method. In relation to the foregoing the product concerned cannot be classified as gas oil or fuel oil. Pursuant to the general rules contained in the Combined Nomenclature the product should be classified pursuant to rule 3c. i.e. under the heading which occurs last in numerical order among those which equally merit consideration, thus as code CN for the product low-viscosity lubricating oil. Main parameters classifying the product as the lubricating oil marked with the code CN are: distillation to temp. 250 o C below 65% and 350 o C below 85% saponification number exceeding 4 kinematic viscosity at 50 o C max 4mm 2 /s

11 Fertigprodukt Schmieröl OSNL-5, mit dem Code CN Verwendet hauptsächlich in Keramikbetrieben, wie auch in der Zement-, Maschinenund Bauindustrie. Es dient u.a. zur Verhinderung des Haftenbleibens an Metallformen und als Plastikator in der Kunststoffindustrie. Die Warenqualifikation wird aufgrund der Hauptregeln und Deutungen der Kombinierten Nomenklatur aus der Ratsverordnung Nr. 2658/87 vom 23. Juli 1987, sowie anhand des gemeinsamen Zolltarifs, zusammen mit der Verordnung der EU- Kommission Nr. 927/2013 vom 9. Oktober 2012, die den Anhang I zu der obengenannten Verordnung ändert, durchgeführt. Bei der Klassifizierung der Erzeugnisse, die die Mischungen bilden bzw. aus verschiedenen Stoffen oder Substanzen bestehen, sollen die in der Regel 3 bestimmten Grundsätze befolgt werden. Die Regel 3b lautet, dass die Mischungen, die aus verschiedenen Stoffen bestehen bzw. aus verschiedenen Komponenten hergestellten Erzeugnisse, so qualifiziert werden sollen, als ob sie aus dem Stoff oder der Komponente bestünden, der/die ihnen den grundlegenden Charakter gibt. Die Regel 3c informiert, dass wenn die Waren mit Bezugnahme auf die Regeln 3a oder 3b nicht qualifiziert werden können, sie dann für diese Position qualifiziert werden sollen, die in der Nummernfolge als die letzte in Betracht kommende erscheint.

12 Die obengenannten Regeln befolgend wie auch die zusätzlichen Bemerkungen zur Sektion 27 in der Position 2710 des Gemeinschaftszolltarifs werden Öle wie folgt eingeteilt: 2d) Schweröle (Unterpositionen von bis ) bezeichnen Öle und Präparate, aus denen weniger als 65 % volumetrisch (zusammen mit Verlusten) bei 250 o C gemäß der Methode ISO 3405 (die der Methode ASTM D 86 äquivalent ist) destillieren oder für die das Destillationsprozent bei 250 o C mit dieser Methode nicht bezeichnet werden kann; 2e) Treiböle (Unterpositionen von bis ) bezeichnen Schweröle, die wie oben im Punkt d definiert wurden, von denen 85% oder volumetrisch mehr (mit Verlusten) bei 350 C destillieren (Methode ISO 3405, die der Methode ASTM D 86 äquivalent ist); 2f) Heizöle (Unterpositionen von bis ) bezeichnen Schweröle, wie sie im Punkt d definiert wurden (andere als im Punkt e definierten Treiböle), die für die entsprechende verdünnte Farbe C die Viskosität V haben: - die 4 nicht überschreitet und die Verseifungszahl gemäß der Methode ISO oder ISO niedriger als 4 ist(*), (*) dies findet keine Verwendung für die in den Positionen umfassten Heizöle, die Fettsäuremethylester (FAME) mit Verseifungsverzeichnis über 4 beinhalten

13 Verdünnte Farbe C/Viskosität V Tabelle der Kompatibilität Farbe C 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 und höher Viskosität V I ,4 9 15,1 25,3 42,4 71, II ,1 25,3 42,4 71, Die Bezeichnung Viskosität V bedeutet eine kinematische Viskosität bei 50 C, ausgedrückt als 10-6 m 2 s -1 1, gemäß der Methode EN ISO DIE TARIFINFORMATION ISZTAR, Positionen bis Schmieröle, andere Öle Diese Unterpositionen umfassen Schweröle, wie sie in der zusätzlichen Bemerkung 2d) zu dieser Sektion definiert wurden, aber unter der Bedingung, dass diese Öle die in den zusätzlichen Bemerkungen 2e) (Treiböle) oder 2f (Heizöle) bestimmten Anforderungen nicht erfüllen, Diese Unterpositionen umfassen Schweröle, aus denen weniger als 85% volumetrisch (mit Verlusten) bei einer Temperatur von 350 C destillieren, nach der Methode ASTM D (novelliert im Jahre 1972): 1) die, für welche die entsprechend verdünnte Farbe C die Viskosität V haben und diese Viskosität: a) die Linie I in der Tabelle der Kompatibilität, formuliert in der Zusatzanmerkung 2f) dieser Sektion, nicht überschreitet, wenn der Gehalt der Sulfataschen 1% oder mehr beträgt oder wenn das Verseifungsverzeichnis 4 oder mehr beträgt; oder

14 b) die Linie II in der Tabelle der Kompatibilität überschreitet, wenn die Erstarrungstemperatur niedriger als 10 C ist; oder c) die Linie I überschreitet, aber nicht diejenige, die in der Linie II dargestellt wird, wenn weniger als 25% bei 300 C destillieren, wenn die Erstarrungstemperatur nicht höher als -10 C ist. Diese Bedingungen finden eine Verwendung nur für Öle, die die verdünnte Farbe C niedriger als 2 haben. 2) für die a) das Destillationsprozent bei 250 C nach der Methode ASTM D (novelliert im Jahre 1972) (Null wird als Prozent betrachtet); oder b) die kinematische Viskosität bei 50 C nach der Methode ASTM D ; oder c) die Farbe der C-Verdünnung nach der Methode ASTM D 1500; oder 3) die künstlich gefärbt werden nicht bestimmt werden kann. Die analytischen Methoden, die für den Zweck des Punktes 1 verwendet werden, sind für Heizöle bestimmte Methoden (siehe zusätzliche Bemerkung 2f) zu dieser Sektion. Siehe auch unten stehendes Diagramm

15 Das Erzeugnis, das als Folge der Mischung von Produkten in bestimmtem Mengenverhältnis hergestellt wurde, d.h.: 89% Treiböl ohne Ester (CN ) * Der Höchstgehalt der Fettsäuremethylestern (FAME), bezeichnet im Treiböl mit den Codes CN , darf 0,5% nicht überschreiten, berechnet volumetrisch (zusätzliche Bemerkungen 2(g) - ISZTAR). 40% Basisöl (CN ) 10% Pflanzenöle (CN , , ) erfüllt die in der Bemerkung 2e bestimmten Parameter nicht, weil die Destillation bei 350 C gemäß der Methode ISO 3405 volumetrisch niedriger als 85% ist,

16 erfüllt die in der Bemerkung 2f bestimmten Parameter nicht, weil die Verseifungszahl gemäß der Methode ISO oder ISO höher als 4 ist. Daher kann man das hergestellte Produkt nicht als Treiböl oder Heizöl qualifizieren. Bei Befolgung der allgemeinen Regeln aus der Kombinierten Nomenklatur soll das Produkt gemäß der Regel 3c qualifiziert werden, d.h. zu dieser Position, die in der Nummernfolge als die letzte in Betracht kommende erscheint, also als der Code CN für die Ware Schmieröl von niedriger Viskosität. Die Hauptparameter, die die Ware als Schmieröl mit dem Code CN qualifizieren, sind: Destillation bei einer Temperatur von 250 o C unter 65 % und 350 o C unter 85% Verseifungsnummer über 4 kinematische Viskosität bei 50 o C, Max. 4mm 2 /s

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO OLEJ SMAROWY NISKOLEPKOŚCIOWY CN 2710 19 99 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Olej smarowy niskolepkościowy

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN

KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN PL ENG DE KARTA GWARANCYJNA KOLEKTORY SŁONECZNE* WARRANTY CARD SOLAR COLLECTORS / GARANTIESCHEIN-SONNENKOLLEKTOREN SPRZEDAWCA / SELLER / VERKÄUFER: FIRMA / COMPANY / FIRMA ADRES / ADDRESS / ADRESSE TELEFON

Bardziej szczegółowo

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe

Axialventilatoren. Axial fans. Wentylatory osiowe Axialventilatoren Axial fans Wentylatory osiowe Elektror Axialventilatoren Betriebs- und Montageanleitung Elektror axial fans Operating and assembly instructions Instrukcja obsługi i konserwacji wentylatorów

Bardziej szczegółowo

Dated 22 th February, 2007 Am 22. Februar 2007 Dnia 22 lutego 2007 r. Final Terms Endgültige Konditionen Warunki Ostateczne

Dated 22 th February, 2007 Am 22. Februar 2007 Dnia 22 lutego 2007 r. Final Terms Endgültige Konditionen Warunki Ostateczne Final Terms for Certificates, Turbo Certificates, Discount Certificates and Bonus Certificates Endgültige Konditionen für Zertifikate, Turbo Zertifikate, Discount Zertifikate und Bonus Zertifikate Warunki

Bardziej szczegółowo

Declaration of conformity. Konformitäts-Erklärung. Declaraie de conformitate. Deklaracja zgodnoci

Declaration of conformity. Konformitäts-Erklärung. Declaraie de conformitate. Deklaracja zgodnoci BM Horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen Horizontal multistage centrifugal pumps Poziome, wielostopniowe pompy wirowe Pompe centrifugale orizontale multietajate Montage- und Betriebsanleitung Installation

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2007 R. MATERIALS MANAGEMENT 2007 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD Deutsch Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer Gebrauchs- und Montageanweisung English Electronically controlled instantaneous water heater

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13 DE EN PL 2 2 21 Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13 Montageanleitung für den Fachhandwerker Electronically controlled instantaneous water heater DCX / DCX 13 Installing instructions for the professional

Bardziej szczegółowo

International Project Management Association

International Project Management Association International Project Management Association Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA Wersja 1.2 Opracowane na podstawie IPMA Competence Baseline Version 2.0b Stowarzyszenie Project Management Polska National

Bardziej szczegółowo

Regaty Mantra Cup 2014 w Dziwnowie

Regaty Mantra Cup 2014 w Dziwnowie Regaty Mantra Cup 2014 w Dziwnowie Mam przyjemnoœæ zaprosiæ na regaty Mantra Cup, które odbêd¹ siê w Dziwnowie w dniach od 6 do 8 czerwca 2014. Regaty Mantra Cup 2014 powsta³y z myœl¹ o sportowej rywalizacji

Bardziej szczegółowo

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut ZEZWOLENIE NA STOSOWANIE ZNAKU MARKS APPROVAL ZEICHENGENEHMIGUNG

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut ZEZWOLENIE NA STOSOWANIE ZNAKU MARKS APPROVAL ZEICHENGENEHMIGUNG ZEZWOLENIE NA STOSOWANIE ZNAKU MARKS APPROVAL ZEICHENGENEHMIGUNG aleo solar GmbH Marius-Eriksen-Strasse 1 17291 Prenzlau jest uprawniony do posługiwania się w odniesieniu do swojego produktu / is authorized

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe z korpusem stalowym

Wentylatory promieniowe z korpusem stalowym Radialventilatoren mit Stahlgehäuse Elektror Radialventilatoren Betriebs- und Montageanleitung Centrifugal fans made of steel Elektror centrifugal fans Operating and assembly instructions DE EN Wentylatory

Bardziej szczegółowo

Członkowie: Marta Czyż, Henryk Gurgul, Andrzej Podobiński, Wiesław Waszkielewicz

Członkowie: Marta Czyż, Henryk Gurgul, Andrzej Podobiński, Wiesław Waszkielewicz Redaktor Naczelny Wydawnictw AGH Jan Sas Komitet Redakcyjny Półrocznika: Redaktor naukowy Marianna Księżyk Sekretarz Joanna Duda Członkowie: Marta Czyż, Henryk Gurgul, Andrzej Podobiński, Wiesław Waszkielewicz

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montage- und Gebrauchsanleitung Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing and operating instructions Elektroniczny podgrzewacz przepływowy

Bardziej szczegółowo

Chifa - Instrumenty chirurgiczne

Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chirurgia kostna Knochenchirurgie Bone Surgery - producent ponad 3.000 wzorów narzêdzi medycznych o œwiatowych parametrach jakoœciowych znajduj¹cych zastosowanie w chirurgii

Bardziej szczegółowo

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06

PENTAGRAM Titan (P 2003) Instrukcja instalacji i obsługi. Installation and Operation Manual. Installations- und Bedienungsanleitung 2010-01-06 Instrukcja instalacji i obsługi PL Installation and Operation Manual EN Installations- und Bedienungsanleitung DE 2010-01-06 PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PL Najnowsze wersje instrukcji, sterowników

Bardziej szczegółowo

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX DE EN PL 2 2 6 Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX Gebrauchsanleitung für den Anwender Fully electronically controlled instantaneous water heater DCX Operating instructions for the user W pełni elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montageanleitung für den Fachhandwerker Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing instructions for the professional Elektroniczny podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

DE PL EN SBS-PF-100A1 SBS-PF-100A8 SBS-PF-A150/20 SBS-BW-1T/60*80 SBS-PF-600/100

DE PL EN SBS-PF-100A1 SBS-PF-100A8 SBS-PF-A150/20 SBS-BW-1T/60*80 SBS-PF-600/100 BEDIENUNGSANLEITUNG PLATTFORMWAAGEN INSTRUKCJA WAGI PLATFORMOWE USER S GUIDE PLATFORM SCALES DE PL EN SBS-PF-100A1 SBS-PF-100A8 SBS-PF-A150/20 SBS-BW-1T/60*80 SBS-PF-600/100 INHALT TREŚĆ CONTENT 3 9 16

Bardziej szczegółowo

irma zlokalizowana jest w Nowym Tomyœlu i zatrudnia obecnie oko³o 1000 osób.

irma zlokalizowana jest w Nowym Tomyœlu i zatrudnia obecnie oko³o 1000 osób. Wydanie II marzec 2002 - producent ponad 3.000 wzorów narzêdzi medycznych o œwiatowych parametrach jakoœciowych znajduj¹cych zastosowanie w chirurgii ogólnej, kostnej,mikrochirurgii, stomatologii i weterynarii

Bardziej szczegółowo

Bluetooth Handsfree Kit BT77R

Bluetooth Handsfree Kit BT77R www.lutec.eu Bluetooth Handsfree Kit BT77R for Car, Office & Home User Manual Bedienungsanleitung Manuel Utilisateur Manual de Usuario Instrukcja uzytkowania - 1 - Manual English. P.2 P.13 Deutsch......P.14

Bardziej szczegółowo

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS

VERSION 9.2 E ND/NU Series 60 CELLS VERSION 9.2 E ND/NU Series Installation manual crystalline modules ND/NU Series 60 CELLS Montageanleitung kristalline Module ND/NU-Serie Instrukcja instalacji paneli fotowoltaicznych serii ND/NU ND-R240A2,

Bardziej szczegółowo

Bedienungsanleitung für Induktionsgeräte

Bedienungsanleitung für Induktionsgeräte D/A/CH Bartscher GmbH Franz-Kleine-Str. 28, 33154 Salzkotten www.bartscher.de Bedienungsanleitung für Induktionsgeräte 105.840, A105.942, A105.943, A105.946, A105.948 A105.949, A105.952, A105.953, A105.954,

Bardziej szczegółowo

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii

Umweltplakette in dänischen Umweltzonen. Plakietki ekologiczne do stref ograniczonego ruchu w Danii Low-emission-zone label in Danish low emission zones New statutory requirement for driving in Danish low emission zones from 1 November 2011 Umweltplakette in dänischen Umweltzonen Neue gesetzliche Vorschriften

Bardziej szczegółowo

GT-B3800. User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv

GT-B3800. User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv GT-B3800 User manual Benutzerhandbuch Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Felhasználói kézikönyv English...1 Deutsch... 27 Polski... 55 Česky... 85 Magyar... 111 CONTENTS WELCOME THANK YOU FOR CHOOSING

Bardziej szczegółowo

KRUGER&MATZ SMARTWATCH CLASSIC

KRUGER&MATZ SMARTWATCH CLASSIC KRUGER&MATZ SMARTWATCH CLASSIC KM0420 OWNER S MANUAL Polski English Deutsch Română Bedienungsanleitung GRUNDLAGEN 1. Produktbeschreibung Touchscreen UV Sensor Power/Back key Gerät Einschalten/ Ausschalten/

Bardziej szczegółowo

Opracowanie F.E.S.I.

Opracowanie F.E.S.I. English German Polski Abrasion Abrieb -m. Ścieranie Wearing away by friction, e.g. particles loosening from surface of cellular glass. Absorption (water) A process by which a hydrophilic material absorbs

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE Z WIRNIKIEM KLATKOWYM THREE-PHASE INDUCTION MOTORS WITH SQUIRREL-CAGE ROTOR DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOREN MIT KÄFIGLÄUFER

TRÓJFAZOWE SILNIKI INDUKCYJNE Z WIRNIKIEM KLATKOWYM THREE-PHASE INDUCTION MOTORS WITH SQUIRREL-CAGE ROTOR DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOREN MIT KÄFIGLÄUFER TRÓJFAZWE SILNIKI INDUKCYJNE Z WIRNIKIEM KLATKWYM THREEPHASE INDUCTIN MTRS WITH SQUIRRELCAGE RTR DREHSTRMASYNCHRNMTREN MIT KÄFIGLÄUFER ZNACZENIA FERWANYCH SILNIKÓW 01. SYMBLS F FFERED MTRS BEZEICHNUNGEN

Bardziej szczegółowo

Fahrradmitnahme im Schienenpersonennahverkehr

Fahrradmitnahme im Schienenpersonennahverkehr Impressum I Herausgeber Grüne Reihe Nr. 70 Fahrradmitnahme im Schienenpersonennahverkehr Praxiserfahrungen und Handlungsempfehlungen Prof. Dr.-Ing. Martin Haag Institut für Mobilität & Verkehr Institute

Bardziej szczegółowo

TOM XI. Rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu. Redakcja: STANISŁAW PUPPEL P O Z N A Ń 2 0 1 1

TOM XI. Rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu. Redakcja: STANISŁAW PUPPEL P O Z N A Ń 2 0 1 1 Rocznik poświęcony językoznawstwu, literaturoznawstwu i kulturoznawstwu Redakcja: STANISŁAW PUPPEL Asystent Redaktora: ELWIRA WILCZYŃSKA TOM XI P O Z N A Ń 2 0 1 1 SCRIPTA EOPHILOLOGICA POS A IE SIA Czasopismo

Bardziej szczegółowo