Wyłączny przedstawiciel w Polsce S.P.S. Trading Sp. z o.o Warszawa, ul. Łubinowa 4a Tel.: (22) , (22) Fax: (22)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyłączny przedstawiciel w Polsce S.P.S. Trading Sp. z o.o. 03-878 Warszawa, ul. Łubinowa 4a Tel.: (22) 518-31-20, (22) 518-31-21 Fax: (22) 518-31-37"

Transkrypt

1 Wyłączny przedstawiciel w Polsce S.P.S. Trading Sp. z o.o Warszawa, ul. Łubinowa 4a Tel.: (22) , (22) Fax: (22)

2 ODPOMPOWIE I PEŁIIE ISTCJI ISTRUKCJ ISTCJI iniejsza instrukcja opisuje sposób instalacji który zapewnia bezpieczne i efektywne działanie urządzenia. by spełnić przepisy lokalne może być konieczne wykonanie dodatkowych czynności. Przed uruchomieniem klimatyzatora należy uważnie przeczytać tę instrukcję a następnie zachować ją w celu korzystania z niej w przyszłości. KIMTYZTOR ŚCIEY, PODSUFITOWY, KSETOOWY, MUTI ŚCIEY MWM010F MWM015F MWM020F MWM025F MWM030F ŚCIEY MWM010FR MWM015FR MWM020FR MWM025FR MWM030FR URZĄDZEIE CHŁODZĄCE PODSUFITOWY MCM020D MCM025D MCM030D MCM040D MCM061D URZĄDZEIE T Z POMPĄ CIEPŁ PODSUFITOWY MCM020DR MCM025DR MCM030DR MCM040DR MCM061DR MODE KSETOOWY MCK015B MCK020B MCK025B MCK030 MCK040 MCK050 KSETOOWY MCK015BR MCK020BR MCK025BR MCK030R MCK040R MCK050R MUTI MWMS010F MWMS015F MWMS020F MUTI MWMS010FR MWMS015FR MWMS020FR Odpompowanie rurociągów chłodniczych oraz urządzenia wewnętrznego Poza urządzeniem zewnętrznym, które jest fabrycznie napełnione czynnikiem chłodniczym, z urządzenia wewnętrznego oraz rur łączących musi być usunięte powietrze wraz z zawartą w nim wilgocią. Wilgotne powietrze pozostającym w układzie chłodniczym. może uszkodzić kompresor. Zdejmij osłony z zaworu i króćca serwisowego, Podłącz środkowe wyjście kolektora manometrów z pompą próżniową. Podłącz wyjście kolektora ciśnienia do króćca serwisowego zaworu trójdrożnego Uruchom pompę próżniową. Odpompowywuj około 30 minut. Czas odpompowania zależy od pojemności pompy. Zakończ odpompowanie gdy wskazówka kolektora manometrów wskaże 76 mmhg (0-76mmHg) Uwaga W wypadku gdy wskazówka kolektora manometrów nie przesuwa się do pozycji (0-76mmHg) należy sprawdzić czy nie występuje wyciek gazu (przy pomocy detektora) w rejonie połączeń kielichowych urządzenia zewnętrznego lub wewnętrznego i usunąć przeciek przed przystąpieniem do dalszych kroków Zamknij zawór kolektora i wyłącz pompę próżniową a urządzeniu zewnętrznym otwórz zawór ssawny (trójdrożny) i cieczowy (dwudrożny) (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) za pomocą klucza imbusowego 4mm. apełnianie dodatkowe Urządzenie zewnętrzne zostało fabrycznie napełnione czynnikiem chłodniczym. Jeśli długość rur jest mniejsza niż 5 m, to dodatkowe napełnianie po odpompowaniu nie jest konieczne. Jeśli długość rur przekracza 5 m należy skorzystać z zaworu napełniania dodatkowego jak wskazano w poniższej tabeli.. Dodatkowe porcje czynnika chłodniczego w gramach Model 07F / 10F/ 15F 20F 25F 07FR / 10FR / 15FR 20FR 25FR apełnianie dodatkowe 7 m 10 m 15 m Operacja ta musi być wykonana za pomocą butli z czynnikiem oraz precyzyjnej wagi. Dodatkowa porcja jest wprowadzana do urządzenia zewnętrznego poprzez króciec serwisowy zaworu ssawnego. Usuń osłonę zaworu serwisowego. Podłącz zawór niskiego ciśnienia kolektora manometrów do ssawnego króćca serwisowego, środkowy zawór do butli i zamknij zawór wysokiego ciśnienia. usuń powietrze z węża serwisowego. Uruchom klimatyzator. Urządzenie wewnętrzne akrętka sześciokątna Zawór sprawdzający Urządzenie wewnętrzne Króciec serwisowy Otwórz Zawór sprawdzający Otwórz Strona płynu Strona gazu Zamknij akrętka Rurociąg chłodniczy kielichowa Strona płynu Strona gazu Zamknij Zawór trójdrożny urządzenia zewnętrznego Zawór odpływowy Zamknij Zawór odpływowy Zamknij Zawór odpływowy Urządzenie zewnętrzne Otwórz butlę z czynnikiem chłodniczym oraz zawór niskiego ciśnienia kolektora Gdy określona ilość czynnika chłodniczego zostanie przepompowana do urządzenia, zamknij zawór niskiego ciśnienia oraz zawór butli. Odłącz przewód od króćca serwisowego. Załóż osłonę zaworu serwisowego. Zamknij Zawór odpływowy Zamknij Urządzenie zewnętrzne

3 Element Filtr powietrza urz¹dzenia wewnêtrznego Urz¹dzenie wewnêtrzne OBS UG I KOSERWCJ Procedura konserwacji Uwaga PRZYGOTOWIE URZ DZEI DO D UGOTRW EJ PRZERWY W PRCY Uruchom urz¹dzenie na 2 godziny z nastêpuj¹cymi ustawieniami Tryb pracy: Ch³odzenie Temperatura: 30 C Ostrze enie Od³¹cz urz¹dzenie od zasilania zewnêtrznego zanim przyst¹pisz do jego naprawy IE WYCI GJ przewodu zasilania w sytuacji gdy urz¹dzenie jest w³¹czone (O) Mo e to spowodowaæ pora enie pr¹dem lub doprowadziæ do po aru UTOMTYCZY RESTRT URZ DZEI W wypadku przerwy w zasilaniu podczas pracy urz¹dzenia uruchomi siê ono automatycznie z tymi samymi ustawieniami po przywróceniu zasilania. (Dzia³a tylko w urz¹dzeniach wyposa onych w tê funkcjê) Uwaga Przed od³¹czeniem zasilania urz¹dzenia ustaw prze³¹cznik zdalnego sterowania O/OFF w pozycji OFF aby zapobiec przypadkowemu za³¹czeniu urz¹dzenia Je eli nie zostanie to zrobione wentylatory urz¹dzenia wystartuj¹ natychmiast po za³¹czeniu zasilania co mo e spowodowaæ zranienie pracownika serwisu lub u ytkownika 1. Usuñ kurz osadzony na filtrze za pomoc¹ odkurzacza lub umyj letni¹ wod¹ o temperaturze do 40 C z neutralnym detergentem 2. Przed ponown¹ instalacj¹ wyp³ucz i wysusz 3. ie u ywaj benzyny, substancji lotnych lub innych chemikaliów do czyszczenia filtra. 1. Usuñ brud i py³ z kratki i panelu przez przetarcie miêkk¹ szmatk¹ nawil on¹ w letniej wodzie o temperaturze do 40 C z neutralnym myd³em 2. ie u ywaj benzyny, substancji lotnych lub innych chemikaliów do czyszczenia Wyjmij wtyczkê przewodu zasilaj¹cego. Jeœli u ywany jest niezale ny obwód zasilaj¹cy, to nale y wy³¹czyæ ten obwód. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania Zalecany harmonogram Co najmniej raz na dwa tygodnie Je eli potrzeba czêœciej ie u ywaj adnych gor¹cych przedmiotów w pobli u urz¹dzenia. Mo e to spowodowaæ stopienie i odkszta³cenie plastikowych czêœci panelu urz¹dzenia z powodu dzia³ania nadmiernego ciep³a 5. Wybór prêdkoœci wentylatora - Wciœnij i trzymaj przycisk F. Prêdkoœæ wentylatora bêdzie zmieniaæ siê w kolejnoœci: ow ( iska ) Med.( Œrednia ) High ( Wysoka ) uto - Zwolnij przycisk gdy wybrana prêdkoœæ wentylatora pojawi siê na wyœwietlaczu. 6. Tryby pracy - Wciœnij przycisk MODE w celu wybrania odpowiedniego trybu pracy. - Dla urz¹dzenia ch³odz¹cego dostêpne tryby pracy to: ch³odzenie (COO), osuszanie (DRY) i wentylowanie (F). - Dla urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a dostêpne tryby pracy to: automatyczny (UTO) ch³odzenie (COO), osuszanie (DRY), wentylowanie (F) i ogrzewanie (HET) 7. Ustawienie programatora czasowego - Wciœniêcie przycisku TIMER uruchomi funkcjê programatora czasowego. - Wyœwietlacz wska e liczbê godzin (1 do 15), po których funkcja programatora czasowego bêdzie za³¹czona. Klimatyzator automatycznie w³¹czy siê lub wy³¹czy po ustawionym czasie w zale noœci od aktualnego ustawienia ( w³¹cz lub wy³¹cz ). p. je eli ustawisz czas opóÿnienia na 3 godz. i klimatyzator jest aktualnie za³¹czony, to automatycznie wy³¹czy siê po 3 godz. - W celu wy³¹czenia funkcji programatora czasowego wciœnij przycisk TIMER a wskazanie godzin na wyœwietlaczu zniknie. - aciœniêcie przycisku O/OFF kasuje ustawienia programatora czasowego. W celu aktywacji programatora czasowego wciœnij ponownie przycisk TIMER. 8. Tryb pracy nocnej - W celu ustawienia trybu pracy nocnej wciœnij przycisk SEEP. - Jest to funkcja oszczêdzaj¹ca energiê. Kiedy urz¹dzenie pracuje w trybie ch³odzenia ustawiona temperatura jest zwiêkszana o 0,5 C po up³ywie pierwszej pó³ godziny, 1 C po up³ywie drugiej pó³ godziny oraz o 2 C po nastêpnej godzinie. Funkcja ta zapobiega nadmiernemu ch³odzeniu w okresie letnim. - Kiedy urz¹dzenie pracuje w trybie grzania ustawiona temperatura jest zmniejszana 0,5 C po up³ywie pierwszej pó³ godziny, o 1 C po up³ywie drugiej pó³ godziny oraz o 2 C po nastêpnej godzinie. Funkcja ta zapobiega nocnemu przegrzaniu w zimie. - Funkcja jest dostêpna w trybach COO, HET i UTO. 9. utomatyczna modulacja powietrza (opcja) - Wciœnij przycisk SWIG w celu ustawienia funkcji automatycznej modulacji powietrza. - W celu skierowania strugi wydmuchiwanego powietrza w okreœlonym kierunku, naciœnij przycisk SWIG a do momentu, gdy dolna ruchoma czêœæ ustawi siê w odpowiednim po³o eniu i naciœnij przycisk SWIG jeszcze raz G6-2

4 FITR EEKTROSTTYCZY : OPCJOY Wk³adanie baterii - Zdejmij tyln¹ pokrywê pilota zgodnie z kierunkiem strza³ki. - W³ó dwie baterie. Upewnij siê czy polaryzacja (+) i (-) jest prawid³owa. - Za³ó ponownie tyln¹ pokrywê i sprawdÿ wyœwietlacz. Je eli wyœwietlacz nie dzia³a, wyjmij baterie i w³ó je ponownie. UWG! Je eli na wyœwietlaczu brak jest wskazañ lub klimatyzator nie reaguje na zmiany ustawienia nale y wymieniæ baterie. EEKTROSTTYCZY FITR OCZYSZCZJ CY I FITR ZPCHOWY : SK DIKI I OBUDOW DZI IE 1 DZI IE 2 EEKTROSTTYCZY FITR OCZYSZCZJ CY FITR ZPCHOWY Za pomoc¹ umieszczonego w urz¹dzeniu elektrostatycznego Usuwa niepo ¹dane zapachy z powietrza i utrzymuje filtra propylenowego usuwa mikroskopijne zanieczyszczenia, œwie oœæ powietrza w pomieszczeniu za dym i ma³e niewidoczne cz¹steczki utrzymuj¹c czystoœæ powietrza. pomoc¹ filtra z wêglem aktywowanym. ) Otwarcie ramki filtra ISTCJ KROK 1 B) Wk³adanie filtra do ramki W celu otwarcia poci¹gnij za zatrzaski Górna czêœæ filtra jonizuj¹cego Sposób monta u na œcianie Wybierz miejsce do monta u uchwytu i upewnij siê czy sygna³ emitowany z pilota bêdzie odbierany przez klimatyzator z tego w³aœnie miejsca. Przymocuj uchwyt do œciany przy pomocy wkrêtów znajduj¹cych siê na wyposa eniu Przyciœnij tê czêœæ C) Zamkniêcie ramki filtra aciœnij ku do³owi w celu zamkniêcia Elektrostatyczny filtr oczyszczaj¹cy (Kolor bia³y) Filtr odœwie aj¹cy (Kolor czarny) W³ó do ramki filtra Dolna czêœæ filtra jonizuj¹cego ajpierw w³ó czêœæ górn¹ KROK 2 Otwórz przedni¹ kratkê urz¹dzenia Wk³adanie pilota zdalnego sterowania w uchwyt: 1. Wsuñ pilota zdalnego sterowania w uchwyt. 2. Dociœnij pilota. Wysuñ oryginalne filtry Wsuñ oryginalne filtry W³ó filtr elektrostatyczny i odœwie aj¹cy do prowadnic. Uwaga Wyjmowanie pilota zdalnego sterowania z uchwytu: 1. Odci¹gnij pilota 2. Wysuñ pilota zdalnego sterowania z uchwytu. 1. Elektrostatyczny filtr oczyszczaj¹cy i odœwie aj¹cy powinien byæ wymieniany co 6 miesiêcy, lub w sytuacji gdy zmieni¹ barwê na br¹zow¹ - w zale noœci od sytuacji, która wyst¹pi szybciej 2. Zu yte zabrudzone filtry powinny byæ wyrzucane i nie powinny byæ u ywane ponownie, nawet je eli zostan¹ wyczyszczone i umyte 3. Filtr jest elementem zu ywaj¹cym siê. Mo esz go nabyæ u swojego lokalnego dostawcy. 4. U yj nowego filtra natychmiast po wyjêciu go z opakowania. ie rozpakowuj nowego filtra zbyt wczeœnie przed jego aktualnym u yciem poniewa mo e to zmniejszyæ efektywnoœæ jego odœwie aj¹cego dzia³ania G

5 Tryb osuszania Jeœli wilgotnoœæ powietrza jest wysoka, to urz¹dzenie mo e pracowaæ w trybie osuszania. Wciœnij przycisk <MODE> aby wybraæ tryb osuszania <DRY> Jeœli temperatura pomieszczenia jest wy sza o 2 C od temperatury nastawionej, to urz¹dzenie bêdzie pracowaæ w trybie ch³odzenia dopóki nie zostanie osi¹gniêta ró nica temperatury poni ej 2 C, wtedy urz¹dzenie prze³¹czy siê w tryb osuszania Jeœli temperatura nie ró ni siê wiêcej ni o 2 C od temperatury nastawionej, to urz¹dzenie od razu rozpocznie pracê w trybie osuszania Podczas pracy w trybie osuszania wentylator bêdzie pracowa³ na niskich obrotach (OW) Tryb ogrzewania (tylko dla urz¹dzeñ z pomp¹ ciep³a Jeœli urz¹dzenie zosta³o uruchomione jako nie rozgrzane lub po cyklu odszraniania, wentylator jednostki wewnêtrznej zostanie uruchomiony dopiero wtedy, gdy wymiennik ciep³a osi¹gnie ¹dan¹ temperaturê Po osi¹gniêciu nastawionej temperatury wentylator urz¹dzenia wewnêtrznego bêdzie pracowaæ dopóki ch³odnica jest w stanie oddawaæ ciep³o STEROWIE POZIOMYM PRZEP YWEM POWIETRZ W celu zwiêkszenia efektywnoœci cyrkulacji powietrza mo na skierowaæ kratkê wyp³ywu powietrza w lewo lub w prawo Podczas pracy w trybach ch³odzenia i osuszania nie nale y kierowaæ aluzji steruj¹cej wyp³ywem powietrza na dó³ przez d³u szy okres czasu. W wypadku przed³u ania siê pracy w ten sposób na aluzji mo e wyst¹piæ kondensacja pary wodnej, a w rezultacie jej kapanie z urz¹dzenia Od³¹czenie zasilania kompresora (urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a) Podczas trybu od³¹czenia zasilania kompresora wentylator jednostki wewnêtrznej mo e byæ w³¹czony O - (domyœlnie) lub wy³¹czony (OFF) poprzez ustawienie prze³¹cznika jak na rysunku. Prze³¹cznik jest umieszczony w przedniej obudowie (razem z przyciskiem w³¹czania O/OFF) DZI IE KIMTYZTOR Zabezpieczanie przed przegrzaniem (tylko dla pompy ciep³a) W przypadku gdy temperatura wewnêtrzna lub zewnêtrzna s¹ zbyt wysokie, lub gdy filtr jest zanieczyszczony lub zatkany, to czynnik ch³odniczy mo e zostaæ przegrzany. Urz¹dzenie wy³¹czy sprê arkê, gdy temperatura skraplania osi¹gnie 62 c Zapobieganie zaszronieniu Jeœli filtr powietrza jest zanieczyszczony to temperatura parowania obni a siê i w efekcie powoduje zaszronienie wymiennika ampka kontrolna zacznie migaæ sygnalizuj¹c zanieczyszczenie filtra. Jeœli temperatura parowania osi¹gnie -2 C, to klimatyzator wy³¹czy siê, aby rozpocz¹æ procedurê odszraniania Obroty wentylatora i normalna wydajnoœæ ch³odnicza ominalna wydajnoœæ ch³odzenia jest osi¹gana przy maksymalnych obrotach wentylatora Przy œrednich i niskich obrotach wentylatora wydajnoœæ ch³odzenia jest ni sza COOIG DRY HORIZOT HOT KEEP OFF ITER V O C PIOT ZDEGO STEROWI TYP G7 Funkcje pilota Urz¹dzenie ch³odz¹ce STDRDOWE WRUKI PRCY Urz¹dzenie z pomp¹ ciep³a Temperatura Ts C Th C Temperatura Ts C Th C Minimalna temperatura wewnêtrzna Maksynalna temperatura wewnêtrzna Minimalna temperatura wewnêtrzna Maksymalna temperatura wewnêtrzna Minimalna temperatura wewnêtrzna Maksynalna temperatura wewnêtrzna Minimalna temperatura wewnêtrzna Maksynalna temperatura wewnêtrzna ród³o transmisji - ród³o, z którego sygna³ bêdzie transmitowany. 2. WskaŸnik sygna³u transmisji - Miganie wskaÿnika potwierdza, e ostatnie ustawienia zosta³y przes³ane do urz¹dzenia. 3. Przycisk za³¹czenia ( O ) / wy³¹czenia ( OFF ) - Wciœniêcie jednokrotne tego przycisku powoduje za³¹czenie klimatyzatora. - Ponowne wciœniêcie tego przycisku powoduje wy³¹czenie klimatyzatora. 4. Ustawianie temperatury W celu ustawienia w pomieszczeniu ¹danej temperatury wciœnij przycisk TEMP + lub TEMP - zwiêkszaj¹c lub zmniejszaj¹c ustawion¹ temperaturê. Zakres ustawienia temperatury: od 16 C do 30 C. Opcjonalnie ustawienia od 18 C do 30 C G7-1

6 5. Tryby pracy - Wciœnij przycisk MODE w celu wybrania odpowiedniego trybu pracy. - Dla urz¹dzenia ch³odz¹cego dostêpne tryby pracy to: ch³odzenie (COO), osuszanie (DRY) i wentylowanie (F). - Dla urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a dostêpne tryby pracy to: automatyczny (UTO) ch³odzenie (COO), osuszanie (DRY), wentylowanie (F) i ogrzewanie (HET) 6. Wybór prêdkoœci wentylatora - Wciœnij i trzymaj przycisk F. Prêdkoœæ wentylatora bêdzie zmieniaæ siê bêdzie w kolejnoœci: ow ( iska ) Med.( Œrednia ) High ( Wysoka ) uto - Zwolnij przycisk gdy wybrana prêdkoœæ wentylatora pojawi siê na wyœwietlaczu. 7. Przycisk opcjonalny 8. Ustawienie w³¹czania programatora czasowego - Wciœnij przycisk SET aby aktywowaæ funkcjê zegara - Wybierz ¹dany czas w³¹czenia klimatyzatora poprzez przytrzymanie przycisku SET przez d³u sz¹ chwilê. Jeœli np. ustawisz godzinê 7 am, to dok³adnie w tym czasie klimatyzator zacznie pracowaæ. - Wciœnij przycisk CR aby skasowaæ dokonane ustawienia zegara. 9. Ustawienie wy³¹czania programatora czasowego - Wciœnij przycisk SET aby aktywowaæ funkcjê zegara - Wybierz ¹dany czas wy³¹czenia klimatyzatora poprzez przytrzymanie przycisku SET przez d³u sz¹ chwilê. Jeœli np. ustawisz godzinê 7 am, to dok³adnie w tym czasie klimatyzator zakoñczy pracê - Wciœnij przycisk CR aby skasowaæ dokonane ustawienia zegara. 10. utomatyczna modulacja nawiewu powietrza - Wciœnij przycisk SWIG w celu ustawienia funkcji automatycznej modulacji powietrza. - W celu skierowania strugi wydmuchiwanego powietrza w okreœlonym kierunku, naciœnij przycisk SWIG a do momentu, gdy dolna ruchoma czêœæ ustawi siê w odpowiednim po³o eniu i naciœnij przycisk SWIG jeszcze raz. 11. Tryb pracy nocnej - W celu ustawienia trybu pracy nocnej wciœnij przycisk SEEP. - Jest to funkcja oszczêdzaj¹ca energiê. Kiedy urz¹dzenie pracuje w trybie ch³odzenia ustawiona temperatura jest zwiêkszana o 0,5 C po up³ywie pierwszej pó³ godziny, 1 C po up³ywie drugiej pó³ godziny oraz o 2 C po nastêpnej godzinie. Funkcja ta zapobiega nadmiernemu ch³odzeniu w okresie letnim. - Kiedy urz¹dzenie pracuje w trybie grzania ustawiona temperatura jest zmniejszana 0,5 C po up³ywie pierwszej pó³ godziny, o 1 C po up³ywie drugiej pó³ godziny oraz o 2 C po nastêpnej godzinie. Funkcja ta zapobiega nocnemu przegrzaniu w zimie. - Funkcja ta jest dostêpna w trybach COO, HET i UTO. 12. Przycisk ustawienia zegara czasu rzeczywistego Wciœnij przycisk + lub - aby zmieniæ wartoœci ustawieñ zegara. Urz¹dzenie z pomp¹ ciep³a Poni sza tabela przedstawia dzia³anie lampek kontrolnych podczas normalnej pracy oraz w wypadku wyst¹pienia awarii. ampki kontrolne umieszczone s¹ w prawej dolnej czêœci klimatyzatora. Urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a mog¹ pracowaæ w trybie automatycznym, który umo liwia osi¹ganie w³aœciwej temperatury pomieszczenia zgodnie z temperatur¹ nastawion¹ przez u ytkownika, poprzez prze³¹czanie z trybu ch³odzenie na ogrzewanie i odwrotnie, w zale nie od potrzeb Ch³odzenie Tryb osuszania Tryb wentylacji W³¹czone Tryb grzania Praca nocna ampki kontrolne na urz¹dzeniu z pomp¹ ciep³a Tryb ch³odzenia Grzanie / Wentylacja (czerwona / zielona) ampki kontrolne: ormalna praca i wyst¹pienie awarii - urz¹dzenie z pomp¹ ciep³a Tryb pracy / awaria Tryb ch³odzenia - Tryb osuszania - Tryb pracy wentylatora - Tryb grzania - Tryb automatyczny podczas grzania - Tryb automatyczny podczas ch³odzenia - Tryb odszraniania - Ochrona przed przeci¹ eniem kompresora Czujnik wymiennika jednostki wewnêtrznej przerwa / zwarcie. Czujnik wymiennika jednostki zewnêtrznej przerwa / zwarcie Czujnik powietrza w pomieszczeniu przerwa / zwarcie W³¹czone lub wy³¹czone kcja Skontaktuj siê ze sprzedawc¹ Migaj¹ce Tryb osuszania Praca nocna Skontaktuj siê ze sprzedawc¹ Skontaktuj siê ze sprzedawc¹ Skontaktuj siê ze sprzedawc¹ Jeœli system znajduje siê w trybie ch³odzenia lub grzania (przy w³¹czonym trybie pracy nocnej), mo e to oznaczaæ brak styku czujnika, zadzia³anie zabezpieczenia przed przeci¹ eniem kompresora lub wyciek gazu. G

7 MPKI KOTROE Odbiornik podczerwieni Po nadaniu sygna³u zdalnego sterowania odbiornik w jednostce wewnêtrznej wyda sygna³ dÿwiêkowy <beep> co jest potwierdzeniem odbioru sygna³u. Odbiornik podczerwieni ampki kontrolne ampki kontrolne na urz¹dzeniu ch³odz¹cym Wk³adanie baterii. Zdejmij przedni¹ pokrywê pilota zgodnie z kierunkiem strza³ki. W³ó dwie baterie. Upewnij siê czy polaryzacja (+) i (-) jest prawid³owa. Za³ó ponownie pokrywê i sprawdÿ wyœwietlacz. Je eli wyœwietlacz nie dzia³a, wyjmij baterie i w³ó je ponownie. UWG! Je eli na wyœwietlaczu brak jest wskazañ lub klimatyzator nie reaguje na zmiany ustawienia nale y wymieniæ baterie. Urz¹dzenie ch³odz¹ce Poni sza tabela przedstawia dzia³anie lampek kontrolnych podczas normalnej pracy oraz w wypadku wyst¹pienia awarii. ampki kontrolne umieszczone s¹ w prawej dolnej czêœci urz¹dzenia W³¹cznik czasowy Tryb pracy nocnej W³¹cznik zasilania Tryb osuszania Sposób monta u na œcianie Wybierz miejsce do monta u uchwytu i upewnij siê czy sygna³ emitowany z pilota bêdzie odbierany przez klimatyzator z tego w³aœnie miejsca. Przymocuj uchwyt do œciany przy pomocy wkrêtów znajduj¹cych siê na wyposa eniu ampki kontrolne: ormalna praca i wyst¹pienie awarii - urz¹dzenie ch³odz¹ce Zasilanie Praca nocna W³¹cznik czasowy Tryb osuszania Tryb pracy / awaria W³¹cznik czasowy za³¹czony - kcja Praca nocna za³¹czona - Tryb osuszania - Continuously once every 2 sec. Zapobieganie oszronieniu Czujnik powietrza w pomieszczeniu przerwa / zwarcie Wyczyœæ filtr i w³¹cz wysokie obroty wentylatora Skontaktuj siê z dostawc¹ Wk³adanie pilota zdalnego sterowania w uchwyt: Wsuñ pilota zdalnego sterowania w uchwyt. twice every 2 sec. Czujnik wymiennika jednostki wewnêtrznej przerwa / zwarcie Skontaktuj siê z dostawc¹ 3 times every 2 sec. Problem kontaktu czujnika, ochrona przed przeci¹ eniem kompresora lub wyciek gazu Skontaktuj siê z dostawc¹ W³¹czone W³¹czone lub wy³¹czone Migaj¹ce Wyjmowanie pilota zdalnego sterowania z uchwytu: Wysuñ pilota zdalnego sterowania z uchwytu G7-3

8 Urz¹dzenie ch³odz¹ce PO CZEI EEKTRYCZE W E : Wartoœci w tabeli podane s¹ jedynie dla informacji. Powinny byæ sprawdzone i okreœlone zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami. S¹ one tak e zale ne od typu instalacji i rodzaju przewodów Zakres napiêcia MODE 07/ 10 / / V 240V 1Ph / 50Hz+ Przekrój przewodu zasilaj¹cego mm iczba przewodów Przekrój przewodu ³¹cz¹cego mm iczba przewodów Zalecany bezpiecznik Wszystkie przewody musz¹ byæ dok³adnie pod³¹czone aden z przewodów nie mo e mieæ kontaktu z rurami ch³odniczymi, ze sprê ark¹ oraz z czêœciami ruchomymi klimatyzatora. Przewody ³¹cz¹ce pomiêdzy urz¹dzeniami wewnêtrznym i zewnêtrznym musz¹ byæ zaciœniête na uchwycie. przewodów jak pokazano na rysunku. Przewód zasilania musi byœ zgodny z norm¹ H05R-F (245IEC57) która jest wymaganiem minimalnym. Pompa ciep³a W E : wewnêtrznym 2 1 Uchwyt przewodów Przewód ³¹cz¹cy Kabel ³¹cz¹cy zewnêtrznym Sta³y obwód zasilaj¹cy musi byæ wyposa ony w dwubiegunowy wy³¹cznik o minimalnej przerwie miêdzy kontaktami 3mm Przewód zasilania Wartoœci w tabeli podane s¹ jedynie dla informacji. Powinny byæ sprawdzone i okreœlone zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami. S¹ one tak e zale ne od typu instalacji i rodzaju przewodów - Zasady bezpieczeñstwa strona 2 - Opis instalacji klimatyzatora strona 3 - Szkic i wymiary strona 4 - Instalacja urz¹dzenia zewnêtrznego strona 5 - Instalacja urz¹dzenia wewnêtrznego strona 6 - Ruroci¹gi ch³odnicze strona 7 - Po³¹czenia elektryczne strona 9 SPIS TREŒCI - Sposób odpompowywania i nape³niania czynnikiem ch³odniczym strona 10 - ampki kontrolne strona 11 - Tryby pracy klimatyzatora strona 13 - Opcjonalnie : Filtr elektrostatyczny strona 13 - Warunki normalnej pracy strona 14 - Obs³uga i konserwacja strona 15 - Wykrywanie i usuwanie usterek strona 16 ZSDY BEZPIECZEÑSTW Przed zainstalowaniem klimatyzatora nale y zapoznaæ siê z nastêpuj¹cymi wskazówkami. Uwaga - Instalacja i konserwacja powinny byæ wykonywane przez wykwalifikowane osoby znaj¹ce miejscowe przepisy i posiadaj¹ce doœwiadczenie z tym rodzajem urz¹dzeñ. - Ca³a instalacja elelektryczna musi byæ wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisami. - Przed wykonaniem instalacji elektrycznej wed³ug schematu nale y sprawdziæ, czy napiêcie zasilaj¹ce odpowiada informacjom umieszczonym na tabliczce znamionowej. - Urz¹dzenie musi zostaæ UZIEMIOE, aby zapobiegaæ ewentualnemu zagro eniu w razie uszkodzenia izolacji. - aden z przewodów nie mo e mieæ kontaktu z gor¹cymi rurami czynnika ch³odniczego, ze sprê ark¹ oraz z czêœciami ruchomymi urz¹dzenia - Przed czynnoœciami instalacji i serwisu urz¹dzenia nale y upewniæ siê, czy jest ono wy³¹czone. MODE 07/ 10 / / 25 Zakres napiêcia 220V 240V 1Ph / 50Hz+ Przekrój przewodu zasilaj¹cego mm iczba przewodów Przekrój przewodu ³¹cz¹cego mm iczba przewodów Zalecany bezpiecznik Zaciski w urz¹dzeniu wewnêtrznym 4WV OF 2 Zaciski w urz¹dzeniu Przewód czujnika wymiennika jednostki zewnêtrznej (o d³. 6m) na wyposa eniu zewnêtrznym urz¹dzenia zewnêtrznego Kabel ³¹cz¹cy 4WV OF W E ie nale y instalowaæ klimatyzatora w pomieszczeniach pralniczych 1 Kabel zasilaj¹cy o d³. 1.5 m dostarczany z urz¹dzeniem Sta³y obwód zasilaj¹cy musi byæ wyposa ony w dwubiegunowy wy³¹cznik o minimalnej przerwie miêdzy kontaktami 3mm

9 Ostrze enie Podczas instalacji nale y koniecznie przestrzegaæ poni szych zasad ie instalowaæ urz¹dzenia w miejscach, gdzie mo e nast¹piæ wyciek ³atwopalnych gazów. W przypadku wycieku takiego gazu i jego nagromadzenia siê w pobli u urz¹dzenia, mo e nast¹piæ zap³on. ale y sprawdziæ, czy odp³yw skroplin jest pod³¹czony prawid³owo. Jeœli nie jest odpowiednio pod³¹czony i poprowadzony, to mo e nast¹piæ wyciek wody i zalanie pomieszczenia. POD CZIE RUREK DO URZ DZEI Ustaw osiowo rurkê i dokrêæ rêcznie nakrêtkê do oporu a koniec dokrêæ nakrêtkê z³¹cza kluczem dynamometrycznym a do zadzia³ania ograniczenia momentu obrotowego Wielkoœæ rurki (mm/cal) Moment obrotowy (m) 6.35 (1/4) (3/8) (1/2) (5/8) (3/4) 78 Œrednica rurki D (mm) Cale mm Imperial Rigid 1/4" /8" /2" /8" /4" ie nale y nadmiernie nape³niaæ urz¹dzenia. Urz¹dzenie zosta³o nape³nione czynnikiem ch³odniczym przez producenta. Przepe³nienie spowoduje przekroczenie dopuszczalnego poboru pr¹du lub uszkodzenie sprê arki. Po zakoñczeniu instalacji lub obs³ugi nale y sprawdziæ czy pokrywa urz¹dzenia jest zamkniêta. Poluzowana pokrywa bêdzie powodowaæ ha³aœliw¹ pracê urz¹dzenia. Z³¹cze kielichowe Ruroci¹gi jednostki wewnêtrznej Rozszerzona rurka akrêtka kielichowa SCHEMT ISTCJI Filtry powietrza Urz¹dzenie wewnêtrzne Pokrywa przednia Kratka wlotu powietrza Obudowa W³¹cznik rêczny O/OFF aluzja wylotu powietrza Kratka wylotu powietrza ampki kontrolne Odbiornik sygna³u W¹ odp³ywowy Klucz p³aski Klucz dynamometryczny Urz¹dzenie zewnêtrzne Wlot powietrza Ruroci¹gi ch³odnicze Wylot powietrza

10 RUROCI GI CH ODICZE SZKIC I WYMIRY D³ugoœæ i ró nica poziomów rur Jeœli ruroci¹gi s¹ zbyt d³ugie, to spada zarówno wydajnoœæ jak i niezawodnoœæ urz¹dzenia. Wraz ze wzrostem Iloœæ kolan wzrasta opór przep³ywu czynnika ch³odniczego, obni aj¹c wydajnoœæ ch³odnicz¹, co ostatecznie mo e doprowadziæ do uszkodzenia sprê arki. Zawsze wybieraj najkrótsze po³¹czenia oraz przestrzegaj zaleceñ umieszczonych w poni szej tabeli: Jednostka wewnêtrzna JEDOSTK WEWÊTRZ (WM) WIDOK Z GÓRY C MODE Maks. D³ugoœæ (m), Maks. Ró nica poziomów (m), H Maks. Iloœæ kolan Rurka cieczowa Rurka ssawna /4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 5/8" 5/8" Jednostka zewnêtrzna H B WIDOK Z PRZODU D WIDOK Z BOKU Uwaga:Ilosæ czynnika ch³odniczego, znajduj¹cego siê w urz¹dzeniu zewnêtrznym zosta³a dobrana dla d³ugoœci rur do 5 m. E D CZEIE RUROCI GÓW CH ODICZYCH ie u ywaj zanieczyszczonych lub uszkodzonych rurek miedzianych. ie usuwaj plastiku, gumowych zaœlepek oraz mosiê nych nakrêtek z zaworów, oprawek, rurek i wê ownic dopóki nie jesteœ gotowy do pod³¹czenia przewodów ss¹cych lub cieczowych do zaworów i instalacji. W wypadku gdy wymagane jest lutowanie elementów, upewnij siê e azot nie przechodzi przez wê ownice i po³¹czenia. Pozwoli to wyeliminowaæ osadzanie siê sadzy na œciankach wewnêtrznych miedzianych przewodów Przecinaj rurki tylko specjaln¹ przecinark¹ Usuñ pilnikiem zadziory z krawêdzi obcinanych rur. Trzymaj koniec rurki ku do³owi aby zapobiec dostaniu siê kawa³ków metalu do wnêtrza rurki. akrêtki zamontowane na z³¹czach urz¹dzeñ wewnêtrznych i zewnêtrznych nale y nasun¹æ na rurki miedziane D³ugoœæ rozszerzonej rurki wystaj¹cej z matrycy podana jest w tabeli Rozszerzony koniec rurki musi byæ równy, nie spêkany ani zarysowany Przecinanie rurki miedzianej 1/4t Usuwanie zadziorów z krawêdzi i rury Rurka miedziana Matryca P YT ISTCYJ UWG: WSZYSTKIE WYMIRY W MIIMETRCH WYMIR B C D E 07F / 07FR / 10F / 10FR / 15F / 15FR F / 20FR / 25F / 25FR JEDOSTK ZEWÊTRZ (S) R M P R P C C H D G FB E J K WYMIR B C D E F G H J K M P Q R 10B / 10BR 15B / 15BR 20B / 20BR 25B / 25BR Ostrze enie : Ostre krawêdzie i powierzchnia wymiennika mog¹ spowodowaæ zranienie, Unikaj kontaktu z nimi

11 Wy ej ni na poziomie oczu Jednostkê zewnêtrzn¹ nale y zamontowaæ w taki sposób, aby wywiewane gor¹ce powietrze nie by³o ponownie zasysane i aby nie by³o adnych przeszkód w przep³ywie powietrza. ale y przestrzegaæ zachowania odpowiedniej wolnej przestrzeni opisanej poni ej. ale y wybraæ mo liwie najch³odniejsze miejsce, gdzie temperatura pobieranego powietrza nie jest wy sza od temperatury zewnêtrznej (maksymalnie 45 C). ISTCJ URZ DZEI ZEWÊTRZEGO OBST CE RETUR IR DISCHRGE IR OBST CE PROWDZEIE RUR Usuñ wkrêty mocuj¹ce panel przedni MOT URZ DZEI P YCIE ISTCYJEJ Zawieœ urz¹dzenie wewnêtrzne na górnej czêœci p³yty instalacyjnej. (Zaczep 2 uchwyty znajduj¹ce siê w górnej czêœci ty³u urz¹dzenia wewnêtrznego o górn¹ krawêdÿ p³yty instalacyjnej.) SprawdŸ, czy uchwyty s¹ poprawnie " u³o one na p³ycie instalacyjnej przez przesuwanie urz¹dzenia w lewo i prawo. Przeœwity instalacyjne Wymiar B C D Minimalna Odleg³oœæ (mm) Uwaga: Jeœli przeszkoda jest wy sza ni 2m lub jeœli znajduje siê przy górnej czêœci urz¹dzenia nale y pozostawiæ wiêcej wolnego miejsca ni pokazano w powy szej tabeli. OBST CE RETUR IR SER VICE CCESS OBST CE Prowadzenie rur Ruroci¹gi czynnika ch³odniczego mog¹ byæ doprowadzone do urz¹dzenia na wiele sposobów (z lewej i prawej strony oraz z do³u) dziêki otworom wciêtym w jego obudowie (patrz rysunek). Ostro nie wyginaj rurki a do u³o enia ich w otworze, Dla prawej i tylnej strony: przytrzymaj rurki i ustal kierunek (patrz rysunek). W¹ odp³ywowy powinien ḅyæ przymocowany do rurek 5 1. Zawieœ urz¹dzenie na p³ycie instalacyjnej. ISTCJ URZ DZEI WEWÊTRZEGO WYPROWDZEIE Z PRWEJ STROY UB Z TY U URZ DZEI Jednostka wewnêtrzna musi byæ zainstalowana w taki sposób, aby wywiewane zimne powietrze nie miesza³o siê z powietrzem powracaj¹cym do urz¹dzenia. Wokó³ urz¹dzenia nale y zachowaæ odpowiedni¹ iloœæ wolnego miejsca - patrz rysunek. ie nale y umieszczaæ urz¹dzenia wewnêtrznego w miejscu, na które padaj¹ bezpoœrednio promienie s³oneczne. Miejsce lokalizacji musi byæ odpowiednie do umieszczenia systemu rur i odp³ywu oraz musi znajdowaæ siê z dala od drzwi i okien. MOT P YTY ISTCYJEJ ale y sprawdziæ, czy œciana jest dostatecznie wytrzyma³a aby utrzymaæ ciê ar urz¹dzenia, Jeœli nie, to konieczne nale y wzmocniæ œcianê p³ytami, prêtami lub wspornikami. U ywaj¹c poziomicy p³ytê nale y ustawiæ poziomo, a nastêpnie zamocowaæ przy pomocy 4 wkrêtów (patrz rysunek). W przypadku wyprowadzenia rur z ty³u urz¹dzenia: wykonaj otwór o œrednicy 65 mm w œcianie (patrz rysunek) W¹ winylowy Po³¹cz taœm¹ winylow¹ ODPROWDZIE SKROPI Rurki urz¹dzenia Rurka skroplin z urz¹dzenia wewnêtrznego musi byæ prowadzona ze spadkiem. ale y unikaæ sytuacji pokazanych poni ej. 2. P³yta pomocnicza urz¹dzenia mo e byæ u yta do utrzymania urz¹dzenia w pozycji pochylonej aby u³atwiæ instalacjê rurek. 3. Po zakoñczeniu instalacji zabezpieczyæ urz¹dzenie zatyczk¹ Kierunek wlotu powietrza Przestrzeñ do obs³ugi i serwisu HIGHER TH EYE EVE OTWÓR STRO WEWÊTRZ STRO ZEWÊTRZ Odprowadzanie skroplin Wyciek wody Wyciek wody Wyciek wody Koniec zanurzony w wodzie MOT P YTY ISTCYJEJ Umiejscowienie otworów w œcianie CORRECT WROG DOBRZE E WROG E WROG E 65.0 mm otwory w œcianie

12 Ostrze enie Od³¹cz urz¹dzenie od zasilania zewnêtrznego zanim przyst¹pisz do jego naprawy IE WYCI GJ przewodu zasilania w sytuacji gdy urz¹dzenie jest w³¹czone (O) - mo e to spowodowaæ pora enie pr¹dem lubi doprowadziæ do po aru UTOMTYCZY RESTRT URZ DZEI W wypadku przerwy w zasilaniu podczas pracy urz¹dzenia uruchomi siê ono automatycznie z tymi samymi ustawieniami po przywróceniu zasilania. (Dzia³a tylko w urz¹dzeniach wyposa onych w tê funkcjê) Uwaga Przed od³¹czeniem zasilania urz¹dzenia ustaw prze³¹cznik zdalnego sterowania O/OFF w pozycji OFF aby zapobiec przypadkowemu za³¹czeniu urz¹dzenia Je eli nie zostanie to zrobione wentylatory urz¹dzenia wystartuj¹ natychmiast po za³¹czeniu zasilania co mo e spowodowaæ zranienie pracownika serwisu lub u ytkownika Element Filtr powietrza w urz¹dzeniu wewnêtrznym Urz¹dzenie wewnêtrzne Ruroci¹gi i drena Wentylator wewnêtrzny Wê ownica w urz¹dzeniu wewnêtrznym i zewnêtrznym Zasilanie Kompresor OBS UG I KOSERWCJ Procedura konserwacji 1. Usuñ kurz osadzony na filtrze za pomoc¹ odkurzacza lub umyj letni¹ wod¹o temperaturze do 40 C z neutralnym detergentem 2. Przed ponown¹ instalacj¹ wyp³ucz i wysusz 3. ie u ywaj benzyny, substancji lotnych lub innych chemikaliów do czyszczenia filtra. 1. Usuñ brud i py³ z kratki i panelu przez przetarcie miêkk¹ szmatk¹ nawil on¹ w letniej wodzie o temperaturze do 40 C z neutralnym myd³em 2. ie u ywaj benzyny, substancji lotnych lub innych chemikaliów do czyszczenia 1. SprawdŸ czystoœæ i w razie potrzeby wyczyœæ. 1. SprawdŸ czy nie s³ychaæ adnych anormalnych dÿwiêków. 1. SprawdŸ i usuñ zabrudzenia z pomiêdzy eberek. 2. SprawdŸ i usuñ blokady uniemo liwiaj¹ce swobodny przep³yw powietrza z i do urz¹dzenia wewnêtrznego/zewnêtrznego. 1. SprawdŸ napiêcie i natê enie pr¹du w urz¹dzeniu wewnêtrznym i zewnêtrznym. 2. SprawdŸ po³¹czenia elektryczne w celu lokalizacji braku kontaktu spowodowanego przerwaniem po³¹czeñ, elementami zewnêtrznymi itp. Zaciœnij przewody po³¹czeniowe na bloku przy³¹czeniowym. 1. Obs³uga nie jest wymagana w sytuacji gdy obwód ch³odniczy pozostaje szczelny. Jakkolwiek nale y sprawdziæ ewentualne wycieki i po³¹czenia. Zalecany harmonogram Przynajmniej raz na 2 tygodnie. W razie potrzeby czêœciej. Przynajmniej raz na 2 tygodnie. W razie potrzeby czêœciej. Raz na 3 miesi¹ce. W zale noœci od potrzeb Raz w miesi¹cu. Raz w miesi¹cu. Raz na 2 miesi¹ce. Raz na 2 miesi¹ce. Raz na 6 miesiêcy. 6. Tryby pracy - Wciœnij przycisk MODE w celu wybrania odpowiedniego trybu pracy. - Dla urz¹dzenia ch³odz¹cego dostêpne tryby pracy to: ch³odzenie (COO), osuszanie (DRY) i wentylowanie (F). - Dla urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a dostêpne tryby pracy to: automatyczny (UTO), ch³odzenie (COO), osuszanie (DRY), wentylowanie (F) i ogrzewanie (HET) 7. Ustawianie temperatury - W celu ustawienia w pomieszczeniu ¹danej temperatury wciœnij przycisk TEMP lub TEMP zwiêkszaj¹c lub zmniejszaj¹c ustawion¹ temperaturê. Zakres ustawienia temperatury : od 16 C do 30 C. 8. Ustawienie programatora czasowego - Wciœniêcie przycisku TIMER uruchomi funkcjê programatora czasowego. - Wyœwietlacz wska e liczbê godzin ( 1 do 10 ), po których funkcja programatora czasowego bêdzie za³¹czona. Klimatyzator automatycznie w³¹czy siê lub wy³¹czy po ustawionym czasie w zale noœci od aktualnego ustawienia ( w³¹cz lub wy³¹cz ). p. je eli ustawisz czas opóÿnienia na 3 godz. i klimatyzator jest aktualnie za³¹czony, to automatycznie wy³¹czy siê po 3 godz. - W celu wy³¹czenia funkcji programatora czasowego wciœnij przycisk TIMER a wskazanie godzin na wyœwietlaczu zniknie. - aciœniêcie przycisku O/OFF kasuje ustawienia programatora czasowego. W celu aktywacji programatora czasowego wciœnij ponownie przycisk TIMER. 9. Tryb pracy nocnej - W celu ustawienia trybu pracy nocnej wciœnij przycisk SEEP. - Jest to funkcja oszczêdzaj¹ca energiê. Kiedy urz¹dzenie pracuje w trybie ch³odzenia ustawiona temperatura jest zwiêkszana o 0,5 C po up³ywie pierwszej pó³ godziny, 1 C po up³ywie drugiej pó³ godziny oraz o 2 C po nastêpnej godzinie. Funkcja ta zapobiega nadmiernemu ch³odzeniu w okresie letnim. - Kiedy urz¹dzenie pracuje w trybie grzania ustawiona temperatura jest zmniejszana 0,5 C po up³ywie pierwszej pó³ godziny, o 1 C po up³ywiedrugiej pó³ godziny oraz o 2 C po nastêpnej godzinie. Funkcja ta zapobiega nocnemu przegrzaniu w zimie. - Funkcja ta jest dostêpna w trybach COO, HET i UTO. 10. Przycisk za³¹czenia ( O ) / wy³¹czenia ( OFF ) - Wciœniêcie jednokrotne tego przycisku powoduje za³¹czenie klimatyzatora. - Ponowne wciœniêcie tego przycisku powoduje wy³¹czenie klimatyzatora. 11. Odbiornik podczerwieni - Odbiornik do wspó³pracy z opcjonalnym zdalnym pilotem na podczerwieñ. Olej kompresora Olej motoru wentylatora 1. Olej kompresora jest ³adowany fabrycznie. adna obs³uga i dodawanie oleju nie jest wymagane je eli urz¹dzenie pracuje normalnie. 1. Wszystkie czynnoœci obs³ugi motoru wentylatora dokonywane s¹ fabrycznie. ie wymaga obs³ugi. ie wymaga obs³ugi SM-2

13 ISTRUKCJ ISTCJI iniejsza instrukcja opisuje sposób instalacji, który zapewnia bezpieczne i efektywne działanie urządzenia. by spełnić przepisy lokalne może być konieczne wykonanie dodatkowych czynności. Przed uruchomieniem klimatyzatora należy uważnie przeczytać tę instrukcję a następnie zachować ją w celu korzystania z niej w przyszłości. KIMTYZTOR KŁOWY TYPU SPIT SPRWDZEIE OGÓE Upewnij się czy spełnione są poniższe warunki: 1) Urządzenie jest zamontowane solidnie i w prawidłowej pozycji. 2) Rurociągi i połączenia nie mają przecieków. 3) Połączenia elektryczne są odpowiednio wykonane. W celu sprawdzenia odprowadzenia skroplin nalej trochę do wody rynienki (z prawej strony urządzenia). Uruchomienie sprawdzające 1) Uruchomienie sprawdzające wykonać należy po teście rurek skroplin i teście wycieku gazy. 2) ależy obserwować następujące elementy: a) Czy wtyczka urządzenia jest odpowiednio włożona do gniazdka? b) Czy nie słychać żadnych nienormalnych dźwięków z urządzenia? c) Czy na odprowadzeniu skroplin nie pojawiają się strużki wody? Sprawdź czy: 1) Wentylator sprężarki pracuje, wywiewając ciepłe powietrze na zewnątrz urządzenia. 2) Dmuchawa parownika pracuje i odprowadza chłodne powietrze. 3) Pilot zdalnego sterowania wprowadza 3 minutowe opóźnienie do obwodu. Wymagane jest ono przed ponownym uruchomieniem sprężarki. MODE URZĄDZEIE CHŁODZĄCE MCC015C MDB075B MCC020C MDB100B MCC025C MDB125C MCC030C MDB150B1 MCC040C MDB150B2 MCC050C MDB200B2 MCC060C MDB250B2 MDB250B2 MDB300B2 MDB300B3 MDB350B3 MDB400B4 MDB450B3 MDB500B4 MDB600B4 MDB750B5 URZĄDZEIE Z POMPĄ CIEPŁ MCC015CR MDB075BR MCC020CR MDB100BR MCC025CR MDB125CR MCC030CR MDB150BR1 MCC040CR MDB150BR2 MCC050CR MDB200BR2 MCC060CR MDB250BR2 MDB250BR2 MDB300BR2 MDB300BR3 MDB350BR3 MDB400BR4 MDB450BR3 MDB500BR4 MDB600BR4 MDB750BR5 STDRDOWE WRUKI PRCY Urządzenie chłodzące Temperatura Ts C Th C Minimalna temperatura wewnętrzna Maksynalna temperatura wewnętrzna Minimalna temperatura zewnętrzna Maksymalna temperatura zewnętrzna Urządzenie z pompą ciepła Temperatura Minimalna temperatura wewnętrzna Maksynalna temperatura wewnętrzna Minimalna temperatura zewnętrzna Ts C Th C Maksynalna temperatura zewnętrzna Ts: Suchy termometr. Th : Mokry termometr 1-14

14 SPIS TREŒCI PE IIE DODTKOWE Urz¹dzenie zewnêtrzne zosta³o fabrycznie nape³nione czynnikiem ch³odniczym. Jeœli d³ugoœæ rur jest mniejsza ni 5 m, to dodatkowe nape³nianie po odpompowaniu nie jest konieczne. Jeœli d³ugoœæ rur przekracza 5 m nale y skorzystaæ z zaworu nape³niania dodatkowego ape³nianie dodatkowe Operacja ta musi byæ wykonana za pomoc¹ butli z czynnikiem oraz precyzyjnej wagi. Dodatkowa porcja jest wprowadzana do urz¹dzenia zewnêtrznego poprzez króciec serwisowy zaworu ssawnego. Usuñ os³onê zaworu serwisowego. Pod³¹cz zawór niskiego ciœnienia kolektora manometrów do ssawnego króæca serwisowego, œrodkowy zawór do butli i zamknij zawór wysokiego ciœnienia. usuñ powietrze z wê a serwisowego. Uruchom klimatyzator. Otwórz butlê z czynnikiem ch³odniczym oraz zawór niskiego ciœnienia kolektora Gdy okreœlona iloœæ czynnika ch³odniczego zostanie przepompowana do urz¹dzenia, zamknij zawór niskiego ciœnienia oraz zawór butli. Od³¹cz przewód od króæca serwisowego. Za³ó os³onê zaworu serwisowego. Tylko urz¹dzenie ch³odz¹ce Porcja dodatkowa w gramach Model 7m 10m 15m 20m CC10C CC15C CC20C CC25C CC30C CC40C CC50C CC60C Urz¹dzenie z pomp¹ ciep³a Porcja dodatkowa w gramach Model 7m 10m 15m 20m CC10CR CC15CR CC20CR CC25CR CC30CR CC40CR CC50CR CC60CR Wyciek czynnika ch³odniczego SprawdŸ za pomoc¹ detektora czy w obrêbie po³¹czeñ kielichowych w urz¹dzeniu wewnêtrznym lub zewnêtrznym nie wystêpuje wyciek czynnika ch³odniczego. Uwaga: Po operacji sprawdÿ, czy na urz¹dzeniu nie ma œladów oleju - oznacza to wyciek. - Zasady bezpieczeñstwa Strona 2 - Opis instalacji klimatyzatora Strona 3 - Szkic i wymiary Strona 3 - Instalacja urz¹dzenia wewnêtrznego Strona 5 - Instalacja urz¹dzenia zewnêtrznego Strona 6 - Ruroci¹gi ch³odnicze Strona 7 - Po³¹czenia elektryczne Strona 8 - Odpompowanie ruroci¹gów ch³odniczych Strona 12 - Dodatkowe nape³nianie instalacji czynnikiem ch³odniczym strona 13 - Sprawdzenie ogólne urz¹dzenia Strona 14 - Warunki normalnej pracy Strona 14 - Funkcja automatycznego restartu urz¹dzenia Strona 15 - Obs³uga i konserwacja Strona 15 - Wykrywanie usterek Strona 16 ZSDY BEZPIECZEÑSTW Przed zainstalowaniem klimatyzatora nale y zapoznaæ siê z nastêpuj¹cymi wskazówkami. Uwaga - Instalacja i konserwacja powinny byæ wykonywane przez wykwalifikowane osoby znaj¹ce miejscowe przepisy i posiadaj¹ce doœwiadczenie z tym rodzajem urz¹dzeñ. - Ca³a instalacja elektryczna musi byæ wykonana zgodnie z odpowiednimi przepisam. - Przed wykonaniem instalacji elektrycznej wed³ug schematu nale y sprawdziæ, czy napiêcie zasilaj¹ce odpowiada informacjom umieszczonym na tabliczce znamionowej. - Urz¹dzenie musi zostaæ UZIEMIOE, aby zapobiegaæ ewentualnemu zagro eniu w razie uszkodzenia izolacji. - aden z przewodów nie mo e mieæ kontaktu z gor¹cymi rurami czynnika ch³odniczego, ze sprê ark¹ oraz z czêœciami ruchomymi urz¹dzenia - Przed czynnoœciami instalacji i obs³ugi urz¹dzenia nale y upewniæ siê, czy jest ono wy³¹czone. Urz¹dzenie zewnêtrzne Ruroci¹gi ch³odnicze Urz¹dzenie wewnêtrzne W E ie nale y instalowaæ klimatyzatora w pomieszczeniach pralniczych Ostrze enie Podczas instalacji nale y koniecznie przestrzegaæ poni szych zasad ie instalowaæ urz¹dzenia w miejscach, gdzie mo e nast¹piæ wyciek ³atwopalnych gazów. Manometr niskociœnieniowy Zawór gazu Manometr wysokociœnieniowy W przypadku wycieku takiego gazu i jego nagromadzenia siê w pobli u urz¹dzenia, mo e nast¹piæ zap³on. Zawór g³ówny W¹ elastyczny ale y sprawdziæ, czy odp³yw skroplin jest pod³¹czony prawid³owo. Jeœli nie jest odpowiednio pod³¹czony i poprowadzony, to mo e nast¹piæ wyciek wody i zalanie pomieszczenia. Zbiornik z czynnikiem ch³odniczym ie nale y nadmiernie nape³niaæ urz¹dzenia. Urz¹dzenie zosta³o nape³nione czynnikiem ch³odniczym przez producenta. Przepe³nienie spowoduje przekroczenie dopuszczalnego poboru pr¹du lub uszkodzenie sprê arki. Po zakoñczeniu instalacji lub obs³ugi nale y sprawdziæ czy pokrywa urz¹dzenia jest zamkniêta. Poluzowana pokrywa bêdzie powodowaæ ha³aœliw¹ pracê urz¹dzenia

15 DIGRM ISTCJI ODPOMPOWIE ISTCJI Urz¹dzenie wewnêtrzne Kratka wlotu powietrza Kratka wylotu powietrza Urz¹dzenie zewnêtrzne Wlot powietrza Ruroci¹gi ch³odnicze Odpompowanie ruroci¹gów ch³odniczych oraz urz¹dzenia wewnêtrznego Poza urz¹dzeniem zewnêtrznym, które jest fabrycznie nape³nione czynnikiem ch³odniczym, z urz¹dzenia wewnêtrznego oraz rur ³¹cz¹cych musi byæ usuniête powietrze wraz z zawart¹ w nim wilgoci¹. Wilgotne powietrze pozostaj¹cym w cyklu ch³odniczym. mo e uszkodziæ kompresor. Urz¹dzenie zewnêtrzne wyposa one jest w trójdro ny zawór nape³nieniowy. Zawór ssawny jest wiêkszy a zawór cieczowy mniejszy. Oba zawory zaopatrzone zosta³y w port serwisowy do pod³¹czenia manometrów. Króciec serwisowy akrêtka Ruroci¹g kielichowa ch³odniczy Zawór trójdro ny urz¹dzenia zewnêtrznego W¹ elastyczny Klucz imbusowy Zdejmij os³ony z zaworu i króæca serwisowego, Pod³¹cz œrodkowe wyjœcie kolektora manometrów z pomp¹ pró niow¹. Pod³¹cz wyjœcie ciœnienia kolektora do króæca serwisowego zaworu trójdro nego Uruchom pompê pró niow¹. Odpompowywuj oko³o 30 minut. Czas odpompowania zale y od pojemnoœci pompy. Zakoñcz odpompowanie gdy wskazówka manometru niskociœnieniowego wska e 0.9 barów Zamknij zawór kolektora i wy³¹cz pompê pró niow¹ a urz¹dzeniu zewnêtrznym otwórz zawór ssawny (trójdro ny) i cieczowy (dwudro ny) (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) za pomoc¹ klucza imbusowego 4mm. Klimatyzator jest gotowy do uruchomienia. W wypadku gdy wskazanie na manometrze jest bliskie 0, nale y odpompowaæ instalacjê (za pomoc¹ pompy pró niowej) i nape³niæ j¹ ponownie (czynnikiem R22). Urz¹dzenie wewnêtrzne WYMIRY I WYG D URZ DZEI Urz¹dzenie zewnêtrzne Ruroci¹gi ch³odnicze Urz¹dzenie wewnêtrzne Zawór gazu Manometr niskociœnieniowy Zawór g³ówny Manometr wysokociœnieniowy W¹ elastyczny Pompa pró niowa Wszystkie wymiary w milimetrach 1-12

16 CC40C/50C/60C JEDOSTK WEWÊTRZ (Seria CC) wewnêtrznym Kabel ³¹cz¹cy R zewnêtrznym S T Obwód zasilaj¹cy musi byæ wyposa ony w element zabezpieczaj¹cy (bezpiecznik lub od³¹cznik) z dwubiegunowym systemem separacyjnym (faza + masa) o minimalnej przerwie miêdzy kontaktami 3mm. Kabel zasilaj¹cy (Tylko urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a serii 40CR z przewodowym pilotem zdalnego sterowania & PCB) URZ DZEIE WEWÊTRZE I ZEWÊTRZE Zakres napiêcia Zalecany bezpiecznik Przekrój przewodu zasilaj¹cego mm 2 iczba przewodów Przekrój przewodu ³¹cz¹cego mm 2 iczba przewodów CC 40CR CC 50CR CC 60CR S 40CR S 50CR S 60CR 220V - 240V /1Ph /50Hz W E : Wartoœci w tabeli podane s¹ jedynie dla informacji. Powinny byæ sprawdzone i okreœlone zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami. S¹ one tak e zale ne od typu instalacji i rodzaju przewodów JEDOSTK ZEWÊTRZ (Seria S) CC40CR/50CR/60CR 4WV 4WV OF Kabel ³¹cz¹cy OF zewnêtrznym Zaciski w urz¹dzeniu wewnêtrznym Kabel zasilaj¹cy R S T Obwód zasilaj¹cy musi byæ wyposa ony w element zabezpieczaj¹cy (bezpiecznik lub od³¹cznik) z dwubiegunowym systemem separacyjnym (faza + masa) o minimalnej przerwie miêdzy kontaktami 3mm. UWG Upewnij siê, e kolory przewodów i oznaczenia terminali w urz¹dzeniu zewnêtrznym s¹ takie same jak odpowiadaj¹ce im kolory i oznaczenia w urz¹dzeniu wewnêtrznym. 1-11

17 JEDOSTK ZEWÊTRZ (Seria SC) (Tylko urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a serii 30CR z przewodowym pilotem zdalnego sterowania & PCB) URZ DZEIE WEWÊTRZE I ZEWÊTRZE Zakres napiêcia Zalecany bezpiecznik Przekrój przewodu zasilaj¹cego iczba przewodów Przekrój przewodu ³¹cz¹cego iczba przewodów mm2 mm 2 CC 30CR S 30CR 220V - 240V/ 1Ph/ 50Hz W E : Wartoœci w tabeli podane s¹ jedynie dla informacji. Powinny byæ sprawdzone i okreœlone zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami. S¹ one tak e zale ne od typu instalacji i rodzaju przewodów Tylko urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a serii 30CR z przewodowym pilotem zdalego sterowania & PCB S Czynnik ch³odniczy Zawór zasysaj¹cy wewnêtrznym R 4WV OF Kabel ³¹cz¹cy 4WV OF zewnêtrznym Ostrze enie : Ostre krawêdzie i powierzchnia wymiennika mog¹ spowodowaæ zranienie. Unikaj kontaktu z nimi. ISTCJ URZ DZEI WEWÊTRZEGO Jednostka wewnêtrzna musi byæ zainstalowana w taki sposób, aby wywiewane zimne powietrze nie miesza³o siê z powietrzem powracaj¹cym do urz¹dzenia. Wokó³ urz¹dzenia nale y zachowaæ odpowiedni¹ iloœæ wolnego miejsca - patrz rysunek C, ie nale y umieszczaæ urz¹dzenia wewnêtrznego w miejscu, na które pada bezpoœrednie œwiat³o s³oneczne. Miejsce instalacji musi byæ odpowiednie do umieszczenia systemu rur i odp³ywu oraz musi znajdowaæ siê z dala od drzwi i okien. Monta podwieszanej jednostki sufitowej - U yj wieszaka dostarczonego z urz¹dzeniem. - Upewnij siê, e sufit jest wystarczaj¹co mocny, aby utrzymaæ ciê ar urz¹dzenia. Wycentruj rozstaw osi (jak pokazano na rysunku poni ej). Zapewnij odpowiednie przeœwity w celu umo liwienia swobodnego przep³ywu powietrza i dostêpu serwisowego, (patrz diagram powy ej). (Tylko urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a serii 40C z przewodowym pilotem zdalnego sterowania & PCB) URZ DZEIE WEWÊTRZE I ZEWÊTRZE Zakres napiêcia Zalecany bezpiecznik Przekrój przewodu zasilaj¹cego mm 2 iczba przewodów Przekrój przewodu ³¹cz¹cego mm 2 iczba przewodów Obwód zasilaj¹cy musi byæ wyposa ony w element zabezpieczaj¹cy (bezpiecznik lub od³¹cznik) z dwubiegunowym systemem separacyjnym (faza + masa) o minimalnej przerwie miêdzy kontaktami 3mm. CC 40C CC 50C CC 60C S 40C S 50C S 60C 220V - 240V /1Ph /50Hz W E : Wartoœci w tabeli podane s¹ jedynie dla informacji. Powinny byæ sprawdzone i okreœlone zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami. S¹ one tak e zale ne od typu instalacji i rodzaju przewodów 1-10

18 PRZESZKOD PRZESZKOD PRZESZKOD PRZESZKOD PRZESZKOD PRZESZKOD POWRÓT POWRÓT POWRÓT POWRÓT WYOT WYOT PRZESTRZEÑ PRZESTRZEÑ SERWISOW SERWISOW PRZESZKOD PRZESZKOD (Tylko urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a serii 10CR-25CR z przewodowym pilotem zdalnego sterowania & PCB) URZ DZEIE WEWÊTRZE I ZEWÊTRZE Zakres napiêcia Zalecany bezpiecznik Przekrój przewodu zasilaj¹cego mm 2 iczba przewodów Przekrój przewodu ³¹cz¹cego mm 2 iczba przewodów W E : CC 10CR CC 15CR CC 20CR CC 25CR S 10BR S 15BR S 20BR S 25BR 220V - 240V /1Ph /50Hz Wartoœci w tabeli podane s¹ jedynie dla informacji. Powinny byæ sprawdzone i okreœlone zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami. S¹ one tak e zale ne od typu instalacji i rodzaju przewodów Tylko urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a serii 10C-25CR z przewodowym pilotem zdalego sterowania & PCB ISTCJ URZ DZEI ZEWÊTRZEGO Jednostkê zewnêtrzn¹ nale y zamontowaæ w taki sposób, aby wywiewane gor¹ce powietrze nie by³o ponownie zasysane i aby nie by³o adnych przeszkód w przep³ywie powietrza. ale y przestrzegaæ zachowania odpowiedniej wolnej przestrzeni opisanej w tabeli ale y wybraæ mo liwie najch³odniejsze miejsce, gdzie temperatura pobieranego powietrza nie jest wy sza od temperatury zewnêtrznej (maksymalnie 45 C). Upewnij siê e nie istniej¹ adne przeszkody w przep³ywie zasysanego i wywiewanego powietrza. Usuñ wszelkie przeszkody blokuj¹ce wlot i wylot powietrza. Miejsce instalacji nie mo e byæ nara one na wysokie zakurzenie, zasolenie, dostêp olejów i gazów siarkowych Urz¹dzenie zewnêtrzne serii S - przeœwity instalacyjne 4WV 4WV POWIETRZ POWIETRZ POWIETRZ POWIETRZ wewnêtrznym OF Kabel ³¹cz¹cy OF zewnêtrznym Obwód zasilaj¹cy musi byæ wyposa ony w element zabezpieczaj¹cy (bezpiecznik lub od³¹cznik) z dwubiegunowym systemem separacyjnym (faza + masa) o minimalnej przerwie miêdzy kontaktami 3mm. (Tylko urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a serii 30C z przewodowym pilotem zdalnego sterowania & PCB) URZ DZEIE WEWÊTRZE I ZEWÊTRZE Zakres napiêcia Zalecany bezpiecznik Przekrój przewodu zasilaj¹cego iczba przewodów Przekrój przewodu ³¹cz¹cego iczba przewodów mm2 mm 2 CC 30C S 30C 220V Ð 240V/ 1Ph/ 50Hz +! Miejsce instalacji musi byæ dobrze wentylowane, tak aby urz¹dzenie mog³o zasysaæ i wywiewaæ bez przeszkód du e iloœci powietrza. Miejsce instalacji powinno byæ dostosowane do utrzymania wagi urz¹dzenia, jak równie dobrze izolowaæ od ha³asu i wibracji. Miejsce instalacji powinno byæ zabezpieczone przed bezpoœrednim padaniem promieni s³onecznych. W razie potrzeby u yj odpowiedniego zadaszenia. POWIETRZ POWIETRZ Uwaga: - W sytuacji, gdy przeszkoda jest wy sza ni 2 m, albo istniej¹ przeszkody powy ej urz¹dzenia nale y pozostawiæ wiêksze przestrzenie wokó³ urz¹dzenia ni te wskazane w tabeli. W E : Wartoœci w tabeli podane s¹ jedynie dla informacji. Powinny byæ sprawdzone i okreœlone zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami. S¹ one tak e zale ne od typu instalacji i rodzaju przewodów Tylko urz¹dzenia z pomp¹ ciep³a serii 30C z przewodowym pilotem zdalego sterowania & PCB S wewnêtrznym R TH Kabel ³¹cz¹cy zewnêtrznym Obwód zasilaj¹cy musi byæ wyposa ony w element zabezpieczaj¹cy (bezpiecznik lub od³¹cznik) z dwubiegunowym systemem separacyjnym (faza + masa) o minimalnej przerwie miêdzy kontaktami 3mm. 1-9

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ VITA

KLIMATYZATOR ARTEL typ VITA PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-4 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: -33-85-67-444, -33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl -33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ RP

KLIMATYZATOR ARTEL typ RP PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-4 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: -33-85-67-444, -33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl -33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Lustrzanka Cyfrowa DSLR

Lustrzanka Cyfrowa DSLR Lustrzanka Cyfrowa DSLR Instrukcja obs³ugi Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi przed u yciem aparatu. Dziêkujemy za nabycie aparatu

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski

Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski Ogólne problemy serwisowania pralek Ogólne problemy serwisowe dotycz¹ce pralek wszystkich marek Andrzej Szymañski Konstrukcje pralek ró ni¹ siê bardzo, ale niektóre elementy pojawiaj¹ siê we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

delta plus delta plus nz instrukcja oryginalna wydanie V listopad 2014

delta plus delta plus nz instrukcja oryginalna wydanie V listopad 2014 instrukcja oryginalna wydanie V listopad 04 delta plus delta plus nz DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 8/R-/0/04 Przedsiêbiorstwo Wielobran owe DEFRO Robert Dziube³a 6-067 Strawczyn,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Wydanie MOVIMOT 06/2002 MM03C - MM3XC. Instrukcja obsługi 1052 7141 / PL

Wydanie MOVIMOT 06/2002 MM03C - MM3XC. Instrukcja obsługi 1052 7141 / PL MOVIMOT MM3C - MM3XC Wydanie 6/22 Instrukcja obsługi 152 7141 / PL SEW-EURODRIVE Spis treści 1 Ważne wskazówki... 4 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 5 3 Konstrukcja urządzenia... 6 3.1 Falownik

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ SPIS TRE CI A. Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa... 4 B. Informacje o wyrobie... 7 C. Instrukcje u ytkowania... 8 D. Konserwacja i obsługa... 15 DANE URZ DZENIA Tutaj nale y zapisa numer modelu i numer

Bardziej szczegółowo

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water Heat Line Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-10 - 160-210 - 240 HLE 100-10 - 160-210 - 240 excellence in hot water ACV Polska sp. z o.o. ul. Witosa 87-800 W³oc³awek TEL.: 054 412 56

Bardziej szczegółowo

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektor Podręcznik użytkownika Model nr VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Informacje dotyczące zgodności Rozporządzenie Federalnej Komisji Łączności

Bardziej szczegółowo

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo