Kwas solny 35-38% MOS op. 2, 5 l nr kat. H/1111/PB17 Kwas chlorowodorowy, wodny roztwór chlorowodoru.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwas solny 35-38% MOS op. 2, 5 l nr kat. H/1111/PB17 Kwas chlorowodorowy, wodny roztwór chlorowodoru."

Transkrypt

1 sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 33 z 3maja 200 roku) Sekcja. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.. Identyfikacja substancji/mieszaniny. Nazwa handlowa: Kwas solny 3538% MOS op. 2, 5 l nr kat. H//PB7 Inne nazwy: Kwas chlorowodorowy, wodny roztwór chlorowodoru. Nr rejestracji: XXXX.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji/mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Zastosowania zidentyfikowane: Odczynnik chemiczny. Zastosowania odradzane: nie określono..3. Identyfikacja dystrybutora: Ciech Trading SA ul. Połczyńska Warszawa tel. (22) fax: (22) osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Urszula Perycz, Telefon alarmowy: telefon alarmowy: 2, STRAŻ POŻARNA 998 lub najbliższa terenowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.. Klasyfikacja substancji/mieszaniny Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 272/2008 Działanie toksycznie na narządy docelowe narażenie jednorazowe, kategoria zagrożenia 3, działanie drażniące na drogi oddechowe (STOT SE 3). Może powodować podrażnienie dróg oddechowych (H335). Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożeń B (Skin Corr. B). Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu (H34). Substancje powołujące korozję metali, kategoria zagrożenia (Met. Corr. ). Może powodować korozję metali (H290) Klasyfikacja zgodna z dyrektywą Rady 67/548/EWG i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych z późniejszymi zmianami. Produkt żrący (C). Powoduje oparzenia (R34). Produkt drażniący (Xi). Działa drażniąco na drogi oddechowe (R37) Elementy oznakowania. Zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 272/2008: Piktogramy: Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo Identyfikator: Zawiera: kwas solny. Strona z 8

2 Kwas solny 3538% MOS op. 2, 5 l nr kat. H//PB7 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H34 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H290 Może powodować korozję metali. Zwroty wskazujące środki ostrożności: Zapobieganie: P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Reagowanie: P305+P35+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P30 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym Inne zagrożenia. Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vpvb zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Sekcja 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH Numery identyfikujące Nazwa Klasyfikacja Zakres stężeń Numer indeksowy: X Numer CAS: Numer WE: Numer REACH: XXXX Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer REACH: Chlorowodór Woda [] klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem 272/2008 [2] klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG Pełen tekst zwrotów R i H przytoczony został w sekcji 6 karty. Sekcja 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.. Opis środków pierwszej pomocy. [] Skin Corr. B, (H34); Eye Dam., (H38); STOT SE 3, (H335); Met. Corr., (H290) [2] C: R34; Xi: R37 []brak [2] brak % % Wdychanie: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia na świeże powietrze, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeśli występują trudności z oddychaniem podać tlen. W przypadku utraty przytomności ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i wezwać pomoc medyczną. Nie stosować resuscytacji metodą ustausta u osoby, która była narażona na wdychanie produktu, należy używać specjalnego sprzętu medycznego do sztucznego oddychania. Natychmiast zadzwonić po pomoc lekarską lub skontaktować się z ośrodkiem zatruć. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę niezwłocznie przemyć dużą ilością wody. Wymagana natychmiastowa pomoc lekarska. Kontakt z oczami: Niezwłocznie płukać dużą ilością letniej wody (również pod powiekami), najlepiej bieżącej, przez co najmniej 5 min. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Wymagana natychmiastowa pomoc lekarska. Przewód pokarmowy: Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Natychmiast zadzwonić po pomoc lekarską lub skontaktować się z ośrodkiem zatruć Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. Brak odpowiednich danych Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. Leczenie objawowe. Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Strona 2 z 8

3 Kwas solny 3538% MOS op. 2, 5 l nr kat. H//PB7 Sekcja 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.. Środki gaśnicze. Odpowiednie środki gaśnicze. Produkt niepalny. Należy używać środki gaśnicze odpowiednie do palących się wokół materiałów. Niewłaściwe środki gaśnicze: 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją/mieszaniną. Produkt żrący, powoduje oparzenia poprzez wszystkie drogi narażenia. Rozkład termiczny może powodować wydzielanie drażniących gazów i par Informacje dla straży pożarnej. Środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z maską zakrywającą całą twarz, z niezależnym obiegiem powietrza i działającym przy dodatnim ciśnieniu. Rozkład termiczny może powodować wydzielanie drażniących gazów i par. Sekcja 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. Należy nosić aparat do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza i odzież ochronną. Ewakuować personel w bezpieczne miejsce. Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji oczyszczania. Trzymać ludzi z dala od strony nawietrznej do wycieku. Dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. Unikać zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieży Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. W przypadku uwolnienia produktu należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze. Nie dopuścić do przeniknięcia do środowiska, kanalizacji / wód powierzchniowych lub wód gruntowych Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. Wyciek przysypać sorbentem do cieczy (piasek, ziemia okrzemkowa itp.), zebrać do szczelnie zamykanych pojemników. Zebrany produkt przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zapewnić odpowiednią wentylację Odniesienia do innych sekcji. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 3. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8. Przechowywać zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji 7. Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM ORAZ JEGO MAGAZYNOWANIE 7.. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z mieszaniną unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zakładać środki ochrony indywidualnej zgodnie ze wskazaniami w sekcji 8. Zapewnić właściwą wentylację. Korzystać tylko pod wyciągiem chemicznym. Nie jeść, nie pić i nie palić w czasie pracy z produktem. Unikać kontaktu ze skórą, oczami czy ubraniem. Nie połykać. Myć ręce podczas przerw i po zakończonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjąć, uprać przed ponownym założeniem. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Zapobiegać tworzeniu się par/pyłów/aerozoli. Nie wdychać par/pyłów/aerozoli Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. Zapewnić odpowiednią wentylację. Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w ciemnym i dobrze wentylowanym miejscu. Strefa materiałów żrących Szczególne zastosowanie(a) końcowe. Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji.2. Strona 3 z 8

4 Kwas solny 3538% MOS op. 2, 5 l nr kat. H//PB7 Sekcja 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.. Parametry dotyczące kontroli. Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy. UE: NDS: 5 ppm 8 godz., 8 mg/m 3 8 godz. NDSCh: 0 ppm 5 min., 5 mg/m 3 5 min Polska: NDS: 5 mg/m 3 8 godz. NDSCh: 0 mg/m3 5 min. Wartości DNEL i PNEC. Brak informacji o wartościach DNEL i PNEC Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli. Zapewnić prysznic i stanowisko do płukania oczu w pobliżu miejsca pracy. Zadbać o właściwą wentylację w miejscu pracy. Używać jedynie pod wyciągami laboratoryjnymi Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny. Informacje ogólne: Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia r. (Dz. U. Nr 259, poz. 273) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonać z uwzględnieniem stężenia i formy występowania substancji w miejscu pracy, dróg narażania, czasu ekspozycji i czynności wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie. Drogi oddechowe: W przypadku powstawania par i aerozoli lub niewystarczającej wentylacji stosować sprzęt pochłaniający lub pochłaniającofiltrujący odpowiedniej klasy ochronny (klasa /ochrona przed gazami lub parami o stężeniu objętościowym w powietrzu nie przekraczającym 0,%; klasa 2/ ochrona przed gazami lub parami o stężeniu w powietrzu nie przekraczającym 0,5%; klasa 3/ ochrona przed gazami lub parami o objętościowym stężeniu w powietrzu do % ). W przypadkach, kiedy stężenie tlenu wynosi 7%. i/lub max stężenie substancji toksycznej w powietrzu wynosi,0 % obj. należy zastosować sprzęt izolujący. Ręce i skóra: stosować odzież ochronną z długimi rękawami i rękawice ochronne. Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. Unikać zanieczyszczenia produktem skóry i odzieży. Stosować ochronny krem do rąk. Oczy: Stosować gogle ochronne z bocznymi osłonami podczas pracy. Unikać zanieczyszczenia oczu. W pobliżu miejsca pracy zapewnić stanowisko do przemywania oczu. Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy umyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy. Metody oceny narażenia w środowisku pracy: PNZ0004:999 Ochrona czystości powietrza. Jednostki miar. PNZ040087:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników. PNEN 482:2006 Powietrze na stanowiskach pracy. Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarów czynników chemicznych. PNEN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa Kontrola narażenia środowiska. Zapobiec bezpośredniemu wyciekowi do kanalizacji/wód powierzchniowych. Nie wolno zanieczyszczać wód powierzchniowych i rowów odwadniających chemikaliami czy zużytymi opakowaniami. Rozlany produkt lub niekontrolowane wycieki do wody powierzchniowej należy zgłosić odpowiednim organom zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Wywozić jak odpady chemiczne, zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi. Strona 4 z 8

5 Kwas solny 3538% MOS op. 2, 5 l nr kat. H//PB7 Sekcja 9. WŁASCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. a) Wygląd: Bezbarwna ciecz. b) Zapach: Gryzący. c) ph w temperaturze 20 C: < d) Temperatura topnienia/krzepnięcia: 35 C e) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 57 C f) Temperatura zapłonu: g) Lepkość w temperaturze 5 C:,8 mpas h) Temperatura samozapłonu: i) Prężność par w temperaturze 20 C: 25 mbar j) Rozpuszczalność w wodzie / mieszalność z wodą: Mieszalny z wodą. k) Gęstość względna:,8 Sekcja 0. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 0.. Reaktywność Stabilność chemiczna. W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. Nie są znane, nie zachodzi niebezpieczna polimeryzacja Warunki, których należy unikać. Nadmierne ciepło i materiały niezgodne Materiały niezgodne. Silne utleniacze, reduktory, zasady, metale Niebezpieczne produkty rozkładu. Tlenek węgla, ditlenek węgla, gazowy chlorowodór. Sekcja. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.... Toksyczność ostra: Kwas solny: Doustnie: LD50: 700 mg/kg (szczur) Inhalacyjnie: Skóra: LD50: 500 mg/kg (królik)..2. Działanie żrące/drażniące na skórę i poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Brak odpowiednich danych...3. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Brak odpowiednich danych. Strona 5 z 8

6 Kwas solny 3538% MOS op. 2, 5 l nr kat. H//PB7..4. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Występowało działanie mutagenne w badaniach na zwierzętach...5. Rakotwórczość: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione...6. Szkodliwe działanie na rozrodczość: Zaobserwowano toksyczne działanie na rozrodczość u zwierząt laboratoryjnych. Wystąpiło także szkodliwe działanie na rozwój i działanie teratogenne u obserwowanych zwierząt...7. Działanie toksyczne na narządy docelowe: Skóra, układ oddechowy, oczy, przewód pokarmowy, wątroba, nerki, zęby...8. Zagrożenie spowodowane aspiracją:..9. Toksyczność dla dawki powtarzalnej: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione...0. Skutki zdrowotne narażenia miejscowego. Sekcja 2. INFORMACJE EKOLOGICZNE 2.. Toksyczność. Kwas solny: Toksyczność w odniesieniu do ryb słodkowodnych: LC mg/l, 96 godz Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do bioakumulacji Mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania. Sekcja 3. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 3.. Metody unieszkodliwiania odpadów. Zalecenia dotyczące produktu: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie usuwać z odpadami komunalnymi. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach. Zalecany odzysk lub dalsza obróbka. Produkt odpadowy należy przekazać do uprawnionego zakładu utylizacji. Zalecane spalanie w odpowiednio dostosowanej spalarni odpadów. Nie wolno wylewać resztek produktu do kanalizacji. Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowania wielokrotnego użycia mogą być po oczyszczeniu przeznaczone do wykorzystania powtórnego. Strona 6 z 8

7 Kwas solny 3538% MOS op. 2, 5 l nr kat. H//PB7 Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE, dyrektywa Rady 9/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 200, Nr 62, poz. 628 z późn.zm., Dz. U. 200, Nr 63, poz. 638 z późn.zm. Sekcja 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 4.. Numer UN (numer ONZ) Prawidłowa nazwa przewozowa UN. KWAS SOLNY Klasa(y) zagrożenia w transporcie Grupa pakowania. II Zagrożenia dla środowiska. Brak informacji Szczególne środki ostrożności dla użytkowników. Nie dotyczy Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC. Nie dotyczy. Sekcja 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 5.. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.. Ustawa z dnia 25 lutego 20 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). 2. Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 7, poz. 666 wraz z późn. zm.). 3. Rozporządzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439). 4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 27, poz. 833 wraz z późn. zm.). 5. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 20 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 957 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 64). 6. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 200 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późn. zm.). 7. Ustawa z dnia maja 200 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz z późn. zm.). 8. Rozporządzenie MOŚ z 27 września 200 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 2, poz. 206). 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 273). 0. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 20 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 66).. Ustawa z dnia 9 sierpnia 20 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227 poz. 367) /2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 9/55/EWG, 93/67/EWG, 93/05/WE i 2000/2/WE wraz z późn. zm. 3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/200 z dnia 20 maja 200r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) /2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 907/ /548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. Strona 7 z 8

8 Kwas solny 3538% MOS op. 2, 5 l nr kat. H//PB /2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 0 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 272/2008 z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin /98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 8. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin z dnia 0 sierpnia 202 r. (Dz.U. z 202 r. poz. 08) Ocena bezpieczeństwa chemicznego. Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji znajdujących się w mieszaninie. Sekcja 6. INNE INFORMACJE Pełen tekst zwrotów R i H z punktów 2 i 3 karty Materiały źródłowe: Szkolenia: Wyjaśnienie skrótów i akronimów: R34 R37 H290 H34 H335 Powoduje oparzenia. Działa drażniąco na drogi oddechowe. Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. karta charakterystyki dostarczona przez producenta, IUCLID Data Bank (European Commision European Chemicals Bureau). ESIS European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). Polskie i unijne przepisy prawne, literatura fachowa. osoby uczestniczące w obrocie substancją powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny. PNEC DNEL NDS NDSCh NDSP DSB PBT vpvb LC LD ECX IC50 STOT OECD LOEC NOEC RID ADR Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku Pochodny, niewywołujący skutków poziom Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna Substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji Śmiertelne dla % populacji stężenie substancji Śmiertelna dla % populacji dawka substancji Stężenie, przy którym obserwuje się X % zmniejszenie wzrostu lub szybkości wzrostu Stężenie, przy którym obserwuje się 50 % inhibicję badanego parametru Działanie toksyczne na narządy docelowe Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju Najniższe stężenie wywołujące dający się zaobserwować efekt Najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je stosować tylko jako orientacyjne. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. W przypadku mieszania z innymi substancjami konieczne jest upewnienie się, że nie wystąpią dodatkowe zagrożenia. Ciech Trading SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z powyższym produktem. Karta charakterystyki substancji opisuje produkt ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Informacje te nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracowników, którzy mają kontakt z produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w karcie charakterystyki. Strona 8 z 8

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwy substancji, które

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu MagicBlow (6, 12, 18,

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Dostawca:

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Dostawca: Data sporządzenia: 11-11-2006r. Data aktualizacji: 11-07-2012 wersja nr 2 Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Karta zgodna z Załącznikiem 1 do Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 SZKŁO WODNE SODOWE

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 SZKŁO WODNE SODOWE Data sporządzenia: 27.12.1999 Strona 1 z 12 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: Nazwa z wykazu: Kwas krzemowy, sól

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 15.10.2002 Data aktualizacji karty 20.12.2013 Wersja numer 3CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data przygotowania: 11.05.2015

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data przygotowania: 11.05.2015 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data przygotowania: 11.05.2015 I - Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa produktu: AMONIAK roztwór 25% 1.2. Typ produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 29.01.2011 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/9 Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty 24.10.2000 Data aktualizacji karty 19.06.2012 Wersja numer 1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu MagicBlow

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami Data sporządzenia: 22.01.2007 Aktualizacja: 15.05.2015 Wersja: 4.0 Strona 1 z 24 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja 04.07.2013 Wersja numer 1.1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo