KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 33 z 3maja 200 roku) Sekcja. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.. Identyfikacja substancji/mieszaniny. Nazwa handlowa: KWAS AZOTOWY(V) 65% czda, nr kat Nr rejestracji: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji/mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Zastosowania zidentyfikowane: Odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez, produkcja nawozów sztucznych, przemysł spożywczy, ogrodnictwo. Zastosowania odradzane: nie określono..3. Identyfikacja dystrybutora: Ciech Trading SA ul. Połczyńska Warszawa tel. (22) fax: (22) osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Urszula Perycz, Telefon alarmowy: telefon alarmowy: 2, STRAŻ POŻARNA 998 lub najbliższa terenowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.. Klasyfikacja substancji/mieszaniny Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 272/2008 Substancje ciekłe utleniające, kategoria zagrożenia 2 (Ox. Liq. 2). Może intensyfikować pożar; utleniacz (H272). Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia A (Skin Corr. A). Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu (H34) Klasyfikacja zgodna z dyrektywą Rady 67/548/EWG i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych z późniejszymi zmianami. Produkt utleniający (O). Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar (R8). Produkt żrący (C). Powoduje poważne oparzenia (R35) Elementy oznakowania. Zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 272/2008: Piktogramy: Hasło ostrzegawcze: Identyfikator: Zawiera: kwas azotowy Niebezpieczeństwo Strona z 9

2 KWAS AZOTOWY(V) 65% czda, nr kat Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz. H34 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Zwroty wskazujące środki ostrożności: Zapobieganie: P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P264 Dokładnie umyć ręce i zanieczyszczone części ciała po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. Reagowanie: P30+P330+P33 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P305+P35+P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać Inne zagrożenia. Kryteria PBT lub vpvb zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH nie spełnia. Sekcja 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH Numery identyfikujące Nazwa Klasyfikacja Zakres stężeń Numer indeksowy: Numer CAS: Numer WE: Numer REACH: [] klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem 272/2008 [2] klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG Pełen tekst zwrotów R i H, o ile występują przytoczony został w sekcji 6 karty. Kwas azotowy [] Ox. Liq. 2, H272; Skin Corr. A, H34 [2] C R35, O R8 >= 65% Sekcja 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.. Opis środków pierwszej pomocy. Wdychanie: Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeżeli podejrzewa się, że opary są wciąż są obecne ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Jeżeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustało, wykwalifikowany personel powinien wykonać sztuczne oddychanie lub podawać tlen. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej. Rozluźnić ciasna odzież, np. krawat, kołnierz lub pasek. W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie objawów może być opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin. Kontakt ze skórą: Produkt zazwyczaj nie powoduje podrażnień. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami: Niezwłocznie skonsultować się z lekarzemokulistą. Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez co najmniej 5 min. Usunąć szkła kontaktowe. Płukać przy szeroko rozchylonych powiekach. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Chronić nienarażone oko. Założyć jałowy opatrunek. Przewód pokarmowy: Niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. NIE wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany jest całkowicie przytomny powinien dokładnie wypłukać usta wodą. Nie podawać żadnych środków zobojętniających kwasy. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko, tak aby wymiociny nie dostały się do płuc. Zapewnić otwartą wentylację. Rozluźnić ciasna odzież, np. kołnierz, krawat lub pasek. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeżeli podejrzewa się, że opary są wciąż obecne ratownik powinien założyć właściwa maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. Strona 2 z 9

3 KWAS AZOTOWY(V) 65% czda, nr kat Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia. Ostre objawy i skutki narażenia: Wdychanie: Może wydzielać gazy, opary lub pyły, które są mocno drażniące dla układu oddechowego. Kontakt z produktami rozkładu może być niebezpieczny dla zdrowia. Poważne działania niepożądane mogą być opóźnione w stosunku do czasu ekspozycji. Kontakt z oczami: Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Kontakt ze skórą: Powoduje poważne oparzenia. Przewód pokarmowy: Może powodować oparzenia ust, gardła lub żołądka. Opóźnione objawy i skutki narażenia: Wdychanie: Brak konkretnych danych. Kontakt z oczami: Ból, łzawienie, zaczerwienienie. Kontakt ze skórą: Ból lub podrażnienie, zaczerwienienie, mogą występować pęcherze. Przewód pokarmowy: Bóle żołądka Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. W razie wdychania produktów rozkładu powstających podczas pożaru, wystąpienie objawów może być opóźnione. Narażona osoba może wymagać nadzoru lekarskiego przez 48 godzin. Sekcja 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.. Środki gaśnicze. Odpowiednie środki gaśnicze. Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla mediów palących się w otoczeniu. Niewłaściwe środki gaśnicze: Zwarty strumień wody ryzyko rozprzestrzeniania pożaru Szczególne zagrożenia związane z substancją/mieszaniną. Materiał utleniający. Może intensyfikować pożar. W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu ciśnienia i pojemnik może wybuchnąć. Produkty rozkładu mogą zawierać tlenki azotu Informacje dla straży pożarnej. Szybko izolować teren przez wyprowadzenie wszystkich osób z najbliższej okolicy wypadku, jeżeli wybuchł pożar. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Strażacy powinni nosić odpowiednie urządzenia ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe z maską zakrywającą całą twarz działającą przy dodatnim ciśnieniu.. Sekcja 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych. Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Ewakuować ludzi z okolicznych terenów. Nie udzielać zezwolenia na wejście niepotrzebnemu i niezabezpieczonemu personelowi. Nie dotykać, ani nie przechodzić po uwolnionym materiale. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Wzniecanie ognia i iskier, rozbłysków i palenie tytoniu na niebezpiecznym terenie jest zabronione. Nie wdychać par ani mgły. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Jeśli do usuwania skażenia potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w punkcie 8 dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska. Nie dopuścić do przedostania się produktu do ścieków i wód; zabezpieczyć kratki i studzienki ściekowe; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; usunąć źródła zapłonu; jeśli to możliwe, zlikwidować nieszczelność (uszczelnić, uszkodzone Strona 3 z 9

4 KWAS AZOTOWY(V) 65% czda, nr kat opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym); rozlaną substancję, zebrać za pomocą materiałów absorbujących ciecze, a zanieczyszczoną powierzchnię oczyścić. W przypadku uwolnienia dużej ilości produktu powiadomić odpowiednie władze Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia. Jeżeli to możliwe i bezpieczne, zlikwidować lub ograniczyć wyciek (uszczelnić, zamknąć dopływ cieczy, uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym). Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu; zebrane duże ilości cieczy odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (ziemia, piasek oraz materiałami neutralizującymi kwasy, np. węglanem wapnia lub sodu, zmielonym wapieniem, dolomitem), zebrać do zamykanego pojemnika i przekazać do zniszczenia. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać wodą. Popłuczyny zebrać i usunąć jako odpad niebezpieczny. Może spowodować zagrożenie pożarowe nawet po wyschnięciu. Należy używać narzędzi nie wytwarzających iskier oraz wyposażenia zapobiegającego wybuchom. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami Odniesienia do innych sekcji. Usuwać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 3. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcją 8. Przechowywać zgodnie z informacjami zawartymi w sekcji 7. Sekcja 7. POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM ORAZ JEGO MAGAZYNOWANIE 7.. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania. Zapewnić skuteczną wymianę powietrza (wentylacja). Postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemysłowej oraz ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu z substancją; unikać wdychania par, przestrzegać zasad higieny osobistej; stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8); pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Rozcieńczać dodając powoli kwas do wody i starannie wymieszać. Podczas otwierania pojemnika nie stosować narzędzi iskrzących (istnieje możliwość wytworzenia się wybuchowego gazu (wodoru) w pojemnikach). Puste pojemniki mogą zachować resztki produktu i mogą być niebezpieczne. Nie używać powtórnie pojemnika Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności. Przechowywać we właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym, wyposażonym w instalację elektryczną i wentylacyjną w wydaniu przeciwwybuchowym. Chronić przed kontaktem z wodą i wilgocią. Nie przechowywać w pobliżu żywności i napojów. Trzymać z dala od alkaliów. Trzymać oddzielnie od środków redukujących i materiałów palnych. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji Szczególne zastosowanie(a) końcowe. Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji.2. Sekcja 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.. Parametry dotyczące kontroli. Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy. NDS:,4 mg/m³, 8 godz NDSCh: 2,6 mg/m³, 5 min Wartości DNEL i PNEC. Dla substancji znajdujących się w mieszaninie nie określono wartości DNEL i PNEC Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli. Używać tylko z odpowiednią wentylacją. Zastosować osłony procesu, lokalną wentylację wyciągową lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja pracownika na zanieczyszczenia mieściła się poniżej wszelkich limitów zalecanych lub obligatoryjnych Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny. Strona 4 z 9

5 KWAS AZOTOWY(V) 65% czda, nr kat Informacje ogólne: Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia r. (Dz. U. Nr 259, poz. 273) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonać z uwzględnieniem stężenia i formy występowania substancji w miejscu pracy, dróg narażania, czasu ekspozycji i czynności wykonywanych przez pracownika. Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie. Drogi oddechowe: Aparat oddechowy zaopatrzony w filtropochłaniacz BP2. Ręce i skóra: Stosować ubranie ochronne kwasoodporne z materiałów powlekanych, obuwie z PCW i rękawice ochronne kwasoodporne spełniające wymagania normy EN374: pełny kontakt: rękawice z vitronu, grubość 0,7 mm, czas przenikania > 480 min przy rozprysku: rękawice z kauczuku butylowego, grubość 0,7 mm, czas przebicia > 20 min Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać. Stosować ochronny krem do rąk. Oczy: Stosować okulary ochronne typu gogle i/lub osłonę twarzy. Unikać zanieczyszczenia oczu. W pobliżu miejsca pracy zapewnić stanowisko do przemywania oczu. Higiena pracy: Obowiązują przepisy ogólne przemysłowej higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy umyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało. Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy. Metody oceny narażenia w środowisku pracy: PNZ0004:999 Ochrona czystości powietrza. Jednostki miar. PNZ040087:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników. PNEN 482:2006 Powietrze na stanowiskach pracy. Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiarów czynników chemicznych. PNEN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa Kontrola narażenia środowiska. Emisja z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinna być sprawdzana w celu określenia ich zgodności z wymogami praw o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach potrzebne będą skrubery usuwające odpady, filtry lub modyfikacje urządzeń procesowych, mające na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu.. Sekcja 9. WŁASCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych. a) Wygląd: Ciecz bezbarwna do jasnożółtej.. b) Zapach: Duszący. c) Próg zapachu: Nie określono. d) ph roztworu %: e) Temperatura topnienia/krzepnięcia: 32 C f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 2 C g) Temperatura zapłonu: Brak danych. h) Palność: Brak danych. i) Temperatura samozapłonu: Brak danych j) Ryzyko wybuchu: Brak danych k) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica Brak danych wybuchowości l) Prężność par w temperaturze 20 C: 23 hpa m) Gęstość względna:,393 g/cm³ n) Rozpuszczalność w wodzie / mieszalność z wodą: Rozpuszcza się w wodzie bez ograniczeń. Strona 5 z 9

6 KWAS AZOTOWY(V) 65% czda, nr kat Sekcja 0. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 0.. Reaktywność. Dla tego produktu lub jego składników nie ma konkretnych danych testowych dotyczących reaktywności Stabilność chemiczna. W normalnych warunkach stosowania i magazynowania mieszanina jest stabilna Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. Niebezpieczne reakcje lub brak stabilności mogą się wydarzyć w pewnych warunkach przechowywania lub stosowania. Mogą się na to złożyć następujące warunki: kontakt z materiałami palnymi. Istnieje niebezpieczeństwo spowodowania pożaru lub intensyfikacji pożaru w obecności tej substancji Warunki, których należy unikać. Silne utleniacze Materiały niezgodne. W reakcję z wieloma metalami, wytwarzając bardzo łatwopalny gaz wodór, który zmieszany z powietrzem może dawać silnie wybuchową mieszaninę. Niekompatybilny i reaktywny z następującymi materiałami: zasady, palne materiały, substancje redukujące Niebezpieczne produkty rozkładu. W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, nie powinien nastąpić niebezpieczny rozkład produktu. Sekcja. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE.. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych.... Toksyczność ostra: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Doustnie: Inhalacyjnie: Skóra:..2. Działanie żrące/drażniące na skórę i poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy:..3. Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:..4. Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:..5. Rakotwórczość:..6. Szkodliwe działanie na rozrodczość:..7. Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe: Strona 6 z 9

7 KWAS AZOTOWY(V) 65% czda, nr kat Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane:..9. Zagrożenie spowodowane aspiracją:..0. Toksyczność dla dawki powtarzalnej:... Skutki zdrowotne narażenia miejscowego. Wdychanie: Brak konkretnych danych. Kontakt z oczami: Ból, łzawienie, zaczerwienienie. Kontakt ze skórą: Ból lub podrażnienie, zaczerwienienie, mogą wystąpić pęcherze. Połknięcie: Bóle żołądka. Sekcja 2. INFORMACJE EKOLOGICZNE 2.. Toksyczność. LC50: µg/dm 3, skorupiaki (Carcinus maenas) 48 godz Trwałość i zdolność do rozkładu. Substancja nie ulega biodegradacji Zdolność do bioakumulacji. Nie wykazuje potencjału do bioakumulacji Mobilność w glebie. Produkt mobilny w glebie, rozpuszcza się i rozprzestrzenia w środowisku wodnym Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb. Nie przeprowadzono oceny PBT / vpvb ponieważ nie jest wymagana / wykonana ocena bezpieczeństwa chemicznego Inne szkodliwe skutki działania. Produkt nie wpływa na ocieplenie globalne i niszczenie warstwy ozonowej. Sekcja 3. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 3.. Metody unieszkodliwiania odpadów. Zalecenia dotyczące produktu: Tworzenie odpadów powinno być unikane lub ograniczane do minimum, jeśli możliwe. Znacznych ilości odpadowego produktu nie należy odprowadzać do kolektora sanitarnego, ale należy je poddać obróbce w odpowiedniej oczyszczalni. Należy utylizować nadmiar produktów i produkty nie nadające się do recyclingu w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów. Utylizacja niniejszego produktu, roztworów lub produktów pochodnych powinna w każdym przypadku być zgodna z wymogami ochrony środowiska i legislacji związanej z utylizacją odpadów, a także z wymogami władz lokalnych. Kod odpadu: * Kwas azotowy i azotawy Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: Odpady opakowaniowe należy poddawać recyclingowi. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas operowania opróżnionymi pojemnikami, które nie zostały wyczyszczone lub wypłukane od wewnątrz. Puste pojemniki lub ich wykładziny, mogą zachowywać resztki produktu. Należy unikać kontaktu materiału z glebą, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacją. Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE, dyrektywa Rady 9/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 200, Nr 62, poz. 628 z późn.zm., Dz. U. 200, Nr 63, poz. 638 z późn.zm. Strona 7 z 9

8 KWAS AZOTOWY(V) 65% czda, nr kat Sekcja 4. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 4.. Numer UN (numer ONZ) Prawidłowa nazwa przewozowa UN. KWAS AZOTOWY Klasa(y) zagrożenia w transporcie. 8 (5.) Grupa pakowania. II Zagrożenia dla środowiska. Nie dotyczy Szczególne środki ostrożności dla użytkowników. Nie dotyczy Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC. Nie dotyczy. Sekcja 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 5.. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.. Ustawa z dnia 25 lutego 20 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). 2. Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 7, poz. 666 wraz z późn. zm.). 3. Rozporządzenie MZ z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439). 4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 27, poz. 833 wraz z późn. zm.). 5. Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 20 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 957 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 64). 6. Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 200 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późn. zm.). 7. Ustawa z dnia maja 200 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych( Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz z późn. zm.). 8. Rozporządzenie MOŚ z 27 września 200 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 2, poz. 206). 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 273). 0. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 20 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 66).. Ustawa z dnia 9 sierpnia 20 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227 poz. 367) /2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 9/55/EWG, 93/67/EWG, 93/05/WE i 2000/2/WE wraz z późn. zm. 3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/200 z dnia 20 maja 200r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) /2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 907/2006. Strona 8 z 9

9 KWAS AZOTOWY(V) 65% czda, nr kat /548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych /2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 0 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 272/2008 z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin /98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy 8. 94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin z dnia 0 sierpnia 202 r. (Dz.U. z 202 r. poz. 08). 20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 202 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 202 Poz. 032) Ocena bezpieczeństwa chemicznego. Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego dla substancji. Sekcja 6. INNE INFORMACJE Pełen tekst zwrotów R i H z punktu 2 i 3 karty R8 R35 H272 H34 Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar. Powoduje poważne oparzenia. Może intensyfikować pożar; utleniacz. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Materiały źródłowe: Szkolenia: karta charakterystyki dostarczona przez producenta, IUCLID Data Bank (European Commision European Chemicals Bureau). ESIS European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau). Polskie i unijne przepisy prawne, literatura fachowa. osoby uczestniczące w obrocie substancją powinny zostać przeszkolone w zakresie postępowania, bezpieczeństwa i higieny. Wyjaśnienie skrótów i akronimów: PNEC DNEL NDS NDSCh NDSP DSB PBT vpvb LC OECD ADR Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku Pochodny, niewywołujący skutków poziom Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna Substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji Śmiertelne dla % populacji stężenie substancji Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Powyższe informacje uważa się za prawidłowe, ale nie wyczerpujące i należy je stosować tylko jako orientacyjne. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. W przypadku mieszania z innymi substancjami konieczne jest upewnienie się, że nie wystąpią dodatkowe zagrożenia. Ciech Trading SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane pracą lub kontaktem z powyższym produktem. Karta charakterystyki substancji opisuje produkt ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy. Informacje te nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania pracowników, którzy mają kontakt z produktem o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w karcie charakterystyki. Strona 9 z 9

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data przygotowania: 11.05.2015

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data przygotowania: 11.05.2015 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Data przygotowania: 11.05.2015 I - Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa produktu: AMONIAK roztwór 25% 1.2. Typ produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa Strip-A-Way Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SEKUMATIC FNZ Wersja 6 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa P3-manodes Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SKINMAN SOFT Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa INCIDIN EXTRA N Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa EPICARE 5 Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104369E : Preparat do dezynfekcji narzędzi

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104369E : Preparat do dezynfekcji narzędzi KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SEKUSEPT FORTE Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa Linia Lozamet 2 Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 100236E : Preparat do czyszczenia szkła

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 100236E : Preparat do czyszczenia szkła KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa Windus Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu MagicBlow (6, 12, 18,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 29.01.2011 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/9 Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwy substancji, które

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator Castrol Enduron

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

1.4 Telefon alarmowy: 0048-12-4119999 Klinika Toksykologii w Krakowie (informacja dla lekarzy 24 h)

1.4 Telefon alarmowy: 0048-12-4119999 Klinika Toksykologii w Krakowie (informacja dla lekarzy 24 h) Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SEKCJA 1. Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja substancji Nazwa handlowa Cholesterol Cholesterolum Nazwa chemiczna:

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa MANISOFT Wersja 4.1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SPIRIGEL COMPLETE Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo