Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Wrzesień 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Wrzesień 2015 r."

Transkrypt

1 Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Wrzesień 2015 r. Praktyczny przewodnik dla uczestników procesu Kimberley oraz przedsiębiorstw zajmujących się handlem surowcem diamentowym z UE -1-

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Przywóz surowca diamentowego do UE Wywóz surowca diamentowego z UE Sprawozdawczość statystyczna Potwierdzenie przywozu i eliminowanie rozbieżności oraz rozwiązywanie problemów Eliminowanie rozbieżności i rozwiązywanie problemów Najczęściej zadawane pytania Procedury dotyczące nielegalnych ładunków Własne regulacje przemysłu w UE Punkty kontaktowe Zastrzeżenie prawne Niniejszy dokument został przygotowany w ramach usługi na rzecz zainteresowanych stron. Nie stanowi on wiążących wytycznych i nie przedstawia oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej; nie należy go również traktować jako porady prawnej. Dodatkowe informacje można uzyskać na następujących stronach internetowych: UE i proces Kimberley: Strona internetowa procesu Kimberley: -2-

3 1. Wprowadzenie Unia Europejska (UE) składa się obecnie z 28 państw członkowskich. UE stanowi jednolity rynek i jednolity obszar unii gospodarczej i celnej. W odniesieniu do większości kwestii dotyczących handlu międzynarodowego, w tym również kwestii związanych z systemem certyfikacji procesu Kimberley, Unię Europejską uznaje się za jeden podmiot pozbawiony granic wewnętrznych. W odniesieniu do dwudziestu ośmiu administracji celnych państw członkowskich stosuje się jeden zbiór przepisów dotyczących transakcji przywozowych i wywozowych przeprowadzanych na granicach zewnętrznych jednolitego rynku. Unia Europejska rozumiana jako całość jest jednym uczestnikiem systemu certyfikacji procesu Kimberley, przy czym na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzającego w życie system certyfikacji procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym stosuje się wspólne zasady we wszystkich państwach członkowskich. Dostęp do obowiązujących tekstów prawnych można uzyskać na stronie internetowej: Surowiec diamentowy może być zgodnie z prawem wywożony do lub przywożony z dowolnego z następujących 28 państw członkowskich według stanu na dzień 1 lipca 2013 r.: Austria Estonia Włochy Portugalia Belgia Finlandia Łotwa Rumunia Bułgaria Francja Litwa Słowacja Chorwacja Niemcy Luksemburg Słowenia Cypr Grecja Malta Hiszpania Republika Czeska Węgry Niderlandy Szwecja Dania Irlandia Polska Zjednoczone Królestwo 2. Przywóz surowca diamentowego do UE W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2368/2002 określono mające zastosowanie zasady jak następuje: -3-

4 Artykuł 3 stanowi, że przywóz surowca diamentowego do Wspólnoty jest zakazany, chyba że wszystkie poniższe warunki są spełnione: a) surowiec diamentowy jest zaopatrzony w certyfikat potwierdzony przez właściwy organ uczestnika (procesu Kimberley); b) surowiec diamentowy jest umieszczony w pojemnikach odpornych na manipulacje, a pieczęcie zastosowane przy wywozie przez tego uczestnika są nienaruszone; c) certyfikat wyraźnie określa przesyłkę, do której się odnosi. Importerzy lub podmioty gospodarcze mogą wybrać dowolny punkt wprowadzenia na granicy zewnętrznej UE do celów przywozu surowca diamentowego. Każdy przypadek przywozu surowca diamentowego musi jednak zostać najpierw zweryfikowany przez organ unijny. Przyjęcie zgłoszenia celnego w celu dopuszczenia surowca diamentowego do swobodnego obrotu zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 może nastąpić wyłącznie po zweryfikowaniu pojemników i certyfikatów przez organ unijny. Organy unijne Organ unijny oznacza właściwy organ wyznaczony przez państwo członkowskie i zatwierdzony przez Komisję w celu wykonywania określonych zadań związanych z wprowadzaniem w życie systemu certyfikacji procesu Kimberley, a mianowicie weryfikacji przychodzących ładunków oraz certyfikatów procesu Kimberley pod kątem ich zgodności z zasadami procesu Kimberley oraz wydawania unijnych certyfikatów procesu Kimberley w odniesieniu do wywożonych ładunków. W stosownych przypadkach importerzy powinni skontaktować się z organem Unii, z którym chcą współpracować w pierwszej kolejności, aby uzyskać dodatkowe informacje. Importerzy dysponują swobodą wyboru punktu wprowadzenia do UE; niezależnie od tego należy pamiętać, że ponoszą oni odpowiedzialność za właściwy przepływ surowca diamentowego w ramach UE i jego koszty. Organy unijne sprawdzają, czy zawartość pojemnika odpowiada danym szczegółowym umieszczonym na odpowiednim certyfikacie. Obecnie organy unijne mają swoją siedzibę w następujących miastach: o Antwerpia (Belgia), o Londyn (Zjednoczone Królestwo), o Idar-Oberstein (Niemcy), o Lizbona (Portugalia), -4-

5 o Praga (Republika Czeska), o Bukareszt (Rumunia), o Sofia (Bułgaria). Odpowiednie dane kontaktowe zostały przedstawione w sekcji 10 niniejszego dokumentu oraz są dostępne w załączniku III do rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002. Jeżeli organ unijny został ustanowiony w: o państwie członkowskim, do którego surowiec diamentowy jest przywożony, albo o w państwie członkowskim, do którego jest on przeznaczony, to pojemnik(-i) i certyfikat(-y) należy przedłożyć do weryfikacji jednocześnie i jak najwcześniej organowi Unii zlokalizowanemu odpowiednio w państwie przywozu lub w państwie przeznaczenia. Jeżeli powyższe postanowienia nie mają zastosowania, importer może wybrać organ unijny, któremu przedłoży ładunek oraz certyfikat do weryfikacji. Organy celne w punkcie wprowadzenia na terytorium Unii powinny zarejestrować ładunek surowca diamentowego na potrzeby procedury tranzytu zewnętrznego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. wspomniana procedura pozwala na przemieszczanie towarów z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na obszarze celnym Unii bez nakładania na takie towary należności celnych przywozowych. Dokonanie rejestracji w ramach tej procedury umożliwia przeniesienie surowca diamentowego do odpowiedniego organu Unii w celu weryfikacji. Po zweryfikowaniu przez organ unijny towary są przekazywane odpowiednim krajowym organom celnym w celu przeprowadzenia zwykłych procedur celnych. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące ładunków surowca diamentowego są zapisywane w skomputeryzowanej bazie danych i zgodnie z art. 15 rozporządzenia co miesiąc zgłaszane Komisji Europejskiej, pełniącej funkcję organu koordynującego proces Kimberley -5-

6 Mające zastosowanie zasady określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2368/2002 Artykuł 4 stanowi: 1. Pojemniki i odpowiednie certyfikaty są przedkładane do weryfikacji, razem i najszybciej, jak to jest możliwe, organowi unijnemu albo w państwie członkowskim, do którego je przywieziono, albo w państwie członkowskim, do którego są przeznaczone, jak wskazano w załączonych dokumentach. 2. W przypadkach gdy surowiec diamentowy jest przywożony do państwa członkowskiego, w którym nie ma organu unijnego, przedkłada się go właściwemu organowi unijnemu w państwie członkowskim, do którego jest przeznaczony. Jeżeli nie ma organu unijnego ani w dokonującym przywozu państwie członkowskim, ani w państwie członkowskim przeznaczenia, przedkłada się go właściwemu organowi unijnemu w innym państwie członkowskim. 3. Państwo członkowskie, do którego surowiec diamentowy jest przywożony, zapewni jego przedłożenie właściwemu organowi unijnemu, przewidzianemu w ust. 1 i 2. Tranzyt celny może być przyznany w tym celu. Jeżeli taki tranzyt celny jest przyznany, weryfikacja przewidziana w niniejszym artykule jest zawieszona do czasu przybycia do właściwego organu unijnego. 4. Importer jest odpowiedzialny za odpowiedni przepływ surowca diamentowego i jego koszty. -6-

7 Rola systemu TARIC Aby ułatwić jednolite stosowanie unijnego prawodawstwa celnego i taryfowego przez organy celne poszczególnych państw członkowskich, w 1987 r. UE utworzyła Zintegrowaną Taryfę Wspólnoty (TARIC, Tarif Intégré de la Communauté) oraz Nomenklaturę scaloną. TARIC to elektroniczny system wskazujący wszystkie należności celne lub środki polityki handlowej mające zastosowanie do danego produktu. Jego stosowanie jest obowiązkowe w odniesieniu do zgłoszeń celnych wykorzystywanych w ramach handlu z państwami trzecimi. Jeżeli surowiec diamentowy został zgłoszony w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu na terytorium Unii Europejskiej przez dowolny organ celny Unii, TARIC automatycznie zaznacza istnienie ograniczenia w handlu (elektroniczny ekran ostrzegawczy) i wyświetla odniesienie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002, w którym określono mające zastosowanie zasady. -7-

8 3. Wywóz surowca diamentowego z UE Aby uzyskać unijny certyfikat wywozowy w ramach procesu Kimberley, eksporter musi w pierwszej kolejności przedstawić wyczerpujące dokumenty potwierdzające, że diamenty, które mają być wywożone, zostały przywiezione na terytorium Unii zgodnie z prawem 1. Może wiązać się to z koniecznością przedstawienia zgłoszenia wywozowego lub faktur wystawionych od momentu wydania pierwotnego świadectwa przywozowego. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 organ unijny może przyjąć jako rozstrzygający dowód legalnego przywozu do Unii deklarację podpisaną przez eksportera w tym celu, jeżeli eksporter jest członkiem diamentowej organizacji stosującej system gwarancji i własnych regulacji przemysłu, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia. Przed wydaniem certyfikatu UE organ unijny może podjąć decyzję o przeprowadzeniu fizycznego badania zawartości ładunku w celu zweryfikowania, czy warunki ustanowione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2368/2002 zostały spełnione. W okresie ważności certyfikatu procesu Kimberley podmioty gospodarcze zasadniczo dysponują swobodą wyboru momentu i miejsca spełnienia formalności celnych oraz faktycznego wywozu towarów z Unii. Weryfikację faktycznego wywozu ładunku przeprowadza się, analizując pokwitowania przywozowe przedstawione przez uczestnika przyjmującego ładunek. Organy unijne w Londynie, Lizbonie i Idar-Oberstein systematycznie przekazują dokonującym wywozu organom uczestników wcześniejsze powiadomienia dotyczące ładunków za pośrednictwem wiadomości zawierającej informacje na temat wagi w karatach, wartości, kraju pochodzenia, eksportera, importera oraz numeru certyfikatu. Organy unijne w Antwerpii przekazują te informacje wszystkim uczestnikom, którzy wystąpili z odpowiednim wnioskiem. Organy unijne w Pradze i Sofii systematycznie przekazują dokonującym wywozu organom uczestników wcześniejsze powiadomienia dotyczące ładunków za pośrednictwem wiadomości e- mail zawierającej informacje na temat numeru certyfikatu oraz daty jego wydania. 1 Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2362/2002 organ unijny może wydać świadectwo unijne eksporterowi, gdy ustalił, że eksporter dostarczył rozstrzygający dowód, że: a) surowiec diamentowy, dla którego wymagany jest certyfikat, został legalnie przywieziony, zgodnie z przepisami art. 3; b) inne informacje wymagane na certyfikacie są prawidłowe; c) surowiec diamentowy jest rzeczywiście przeznaczony do wjazdu na terytorium uczestnika, oraz d) surowiec diamentowy ma być przewożony w pojemniku odpornym na manipulacje. -8-

9 Przepływ surowca diamentowego przywożonego do UE i wywożonego z UE Zjednoczone Królestwo, Londyn Belgia, Antwerpia Republika Czeska, Praga Niemcy, Idar-Oberstein Rumunia, Bukareszt Bułgaria, Sofia Przywóz/wywóz surowca diamentowego do/z UE Handel surowcem diamentowym w obrębie UE * Istotna uwaga: przepływy handlowe przedstawione na mapie mają charakter orientacyjny i nie odzwierciedlają faktycznych przepływów diamentów -9-

10 4. Sprawozdawczość statystyczna Organy unijne przekazują dane statystyczne Komisji Europejskiej, która z kolei ponosi odpowiedzialność za ich opracowanie i opublikowanie sprawozdań statystycznych. Podsumowanie danych statystycznych dotyczących procesu Kimberley zostało udostępnione na następującej stronie internetowej: 5. Potwierdzenie przywozu i eliminowanie rozbieżności oraz rozwiązywanie problemów Decyzja administracyjna w sprawie potwierdzenia przywozu przyjęta przez zgromadzenie plenarne państw procesu Kimberley stanowi: Aby zwiększyć dokładność danych statystycznych, uczestnicy przywożący powinni wdrożyć mechanizm potwierdzania przywozu za pomocą dowolnej z poniższych metod: a. przekazanie drukowanej wersji kuponu potwierdzającego przywóz odpowiedniemu uczestnikowi wywożącemu za pośrednictwem poczty lub specjalistycznych agencji kurierskich, lub b. przesłanie wiadomości po otrzymaniu ładunku surowca diamentowego lub miesięcznego podsumowania (w formie pliku programu Excel) otrzymanych ładunków. Wspomniany wykaz powinien zawierać minimalne dane szczegółowe, takie jak numer certyfikatu procesu Kimberley, a także informacje na temat wagi i wartości. Pytania dotyczące potwierdzenia przywozu należy w miarę możliwości przekazywać odpowiedniemu organowi unijnemu. Pytania w tym zakresie należy kierować do Komisji Europejskiej wyłącznie w przypadku, gdy organ unijny nie jest w stanie udzielić na nie odpowiedzi lub gdy należy przedstawić dodatkowe informacje, do których organ unijny nie ma dostępu. 6. Eliminowanie rozbieżności i rozwiązywanie problemów Przy eliminowaniu rozbieżności i rozwiązywaniu problemów stosuje się taką samą zasadę jak zasada określona w pkt 5. Tego rodzaju kwestie należy w miarę możliwości rozwiązywać we współpracy z odpowiednim organem unijnym. Informacje dotyczące wypracowanego rozwiązania należy następnie przekazać Komisji Europejskiej. -10-

11 7. Najczęściej zadawane pytania Szczególne obszary państw członkowskich oraz ich status w ramach procesu Kimberley (regiony najbardziej oddalone, kraje i terytoria zamorskie itp.) Francuskie departamenty zamorskie (Reunion, Martynika, Majotta, Gwadelupa, Gujana) (FR) Terytorium UE (zastosowanie mają postanowieni a traktatu UE) Zastosowanie ma prawodawstw o dotyczące procesu Kimberley Terytoriu m celne UE X X X Wymóg przeprowadzan ia kontroli celnych w odniesieniu do handlu wewnątrzunijne go Saint-Martin (FR) X X X Wyspy Kanaryjskie (ES) X X X Madera (PT) X X X Azory (PT) X X X Wyspa Helgoland (DE) X X X Terytorium Büsingen (DE) X X X Ceuta i Melilla (ES) X X X Livigno (IT) X X X Campione d Italia (IT) X X X Gibraltar X X X Jersey (UK) X Guernsey (UK) X Wyspa Man (UK) X Monako (FR) X Wyspy Alandzkie (FI) X X X Wszystkie inne terytoria zależne państw członkowskich UE nie wchodzą w skład terytorium UE ani nie są objęte obszarem celnym UE. W skład tych terytoriów wchodzą wymienione poniżej kraje i terytoria zamorskie. Kraje i terytoria zamorskie posiadają więzy konstytucyjne z Danią, Francją, Niderlandami i Zjednoczonym Królestwem. Choć obywatele krajów i terytoriów zamorskich są zasadniczo obywatelami UE, terytoria te nie stanowią części UE i nie podlegają bezpośrednio przepisom prawa UE. -11-

12 Kraje i terytoria zamorskie: Anguilla (UK) Aruba (NL) Bermudy (UK) Bonaire (NL) Brytyjskie Terytorium Antarktyczne (UK) Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (UK) Brytyjskie Wyspy Dziewicze (UK) Kajmany (UK) Curação (NL) Falklandy (UK) Polinezja Francuska (FR) Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (FR) Grenlandia (DK) Montserrat (UK) Nowa Kaledonia i terytoria zależne (FR), Pitcairn (UK) Saba (NL) Sint Eustatius (NL) Sint Maarten (NL) Georgia Południowa i Sandwich Południowy (UK) Saint-Barthélemy (St. Barth) (FR) Święta Helena, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha (UK) Saint-Pierre i Miquelon (FR) Turks i Caicos (UK) Wallis i Futuna (FR) Specjalny status Grenlandii Grenlandia nie jest częścią terytorium Unii, niemniej jednak znajduje się w wykazie krajów i terytoriów zamorskich zawartym w załączniku II do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W 2014 r. przyjęto przepisy i procedury umożliwiające udział Grenlandii w systemie certyfikacji procesu Kimberley poprzez współpracę z Unią. Przepisy te i procedury jeszcze nie obowiązują; będę stosowane od dnia powiadomienia Komisji Europejskiej przez Grenlandię o wdrożeniu odpowiednich przepisów prawa UE do prawa krajowego. W stosownym terminie procedury te zostaną również objaśnione w zaktualizowanej wersji niniejszych wytycznych. -12-

13 Odnośne przepisy: rozporządzenie nr 257/2014 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 w odniesieniu do włączenia Grenlandii do systemu certyfikacji Procesu Kimberley; decyzja Rady nr 136/2014/UE z dnia 20 lutego 2014 r. określająca zasady i procedury umożliwiające udział Grenlandii w systemie certyfikacji Procesu Kimberley. Wszelkie pytania dotyczące wywozu do lub przywozu z dowolnego z wymienionych powyżej terytoriów i krajów lub dowolnych obszarów w ramach unii celnej z UE należy kierować do Komisji Europejskiej. -13-

14 8. Procedury dotyczące nielegalnych ładunków W rozporządzeniu (WE) nr 2368/2002 wprowadzającym w życie system certyfikacji procesu Kimberley w Unii Europejskiej ustanowiono warunki udzielania zezwoleń na przywóz lub wywóz surowca diamentowego na i z terytorium Unii. Biorąc pod uwagę fakt, że rozporządzenie jest aktem prawnym mającym bezpośrednie zastosowanie na obszarze całej Unii, wszystkie właściwe organy (w szczególności krajowe organy celne) są związane jego postanowieniami. Rozporządzenie stanowi, że przywóz surowca diamentowego do Unii oraz wywóz surowca diamentowego z Unii jest zakazany, chyba że spełnione są bardzo wyraźne warunki określone w art. 3 (dotyczącym przywozu) lub art. 11 (dotyczącym wywozu). Rozporządzenie stanowi również, że w przypadku niespełnienia tych warunków właściwe organy (a w szczególności jeden z organów unijnych lub dowolny inny właściwy organ danego państwa członkowskiego, np. służby celne) są zobowiązane do zatrzymania ładunku. W takiej sytuacji ładunek nie może zostać zwolniony (ani odesłany do państwa pochodzenia w przypadku ładunków przychodzących), chyba że wszystkie warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 2368/2002 są spełnione. Zatrzymanie ładunku stanowi środek silnie odstraszający podmioty zamierzające obejść przepisy rozporządzenia. Ponadto Wspólnotowy kodeks celny WE 2 (który również ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich) zawiera przepisy regulujące sposób postępowania z towarami, w odniesieniu do których stosuje się ograniczenia lub zakazy (tak jak ma to miejsce w przypadku surowca diamentowego). W szczególności kodeks celny stanowi, że towary, w odniesieniu do których nie przedstawiono dokumentacji wymaganej w ramach odpowiedniej procedury celnej, nie mogą zostać zwolnione. Kodeks celny stanowi również, że przy podejmowaniu czynności w odniesieniu do towarów, które nie mogą zostać zwolnione, dopuszcza się możliwość stosowania wszelkich koniecznych środków, uwzględniając konfiskatę i sprzedaż. Rozporządzenie (WE) nr 2368/2002 stanowi również (art. 27), że wszystkie państwa członkowskie są zobowiązane do określenia w swoim prawie krajowym lub przepisach krajowych sankcji nakładanych w przypadku naruszenia przepisów tego rozporządzenia. Choć państwa członkowskie dysponują swobodą uznania w zakresie określenia charakteru konkretnych sankcji (które mogą być nakładane w 2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r.; por. w szczególności art , 73 i

15 oparciu o istniejące przepisy celne lub przepisy dotyczące handlu zagranicznego), w rozporządzeniu stwierdzono, że sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające oraz muszą uniemożliwiać osobom odpowiedzialnym za naruszenia czerpanie jakichkolwiek korzyści ekonomicznych z podejmowanych działań. Na mocy art. 27 Komisja Europejska sporządziła przegląd sankcji stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich, a także szczegółowy wykaz wszystkich przypadków naruszenia przepisów rozporządzenia (WE) nr 2368/

16 9. Własne regulacje przemysłu w UE Unia Europejska zdecydowanie popiera zasady regulacji własnych przemysłu ustanowione w sekcji IV podstawowego dokumentu systemu certyfikacji procesu Kimberley w prawodawstwie wprowadzającym w życie system certyfikacji procesu Kimberley w Unii. W rozdziale IV ( Własne regulacje przemysłu ) rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 określono wymagania, które organizacje reprezentujące podmioty handlujące surowcem diamentowym muszą spełnić, aby ustanowić system gwarancji i własnych regulacji przemysłu, a także przedstawiono procedurę przyspieszoną dla organizacji stosujących system gwarancji i własnych regulacji przemysłu. Należy wyjaśnić, że UE nie postrzega własnych regulacji przemysłu jako środka umożliwiającego przeniesienie odpowiedzialności spoczywającej na organach rządowych na podmioty przemysłowe. Termin ten należy raczej interpretować jako przyznanie dodatkowych uprawnień (przyspieszona procedura wydawania certyfikatów procesu Kimberley) przedsiębiorstwom, na których spoczywa znaczny zakres odpowiedzialności jako na członkach organów przemysłowych. Aby znaleźć się w wykazie zamieszczonym w załączniku V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002, organizacja reprezentująca podmioty handlujące surowcem diamentowym musi przedstawić Komisji Europejskiej rozstrzygające dowody potwierdzające, że przyjęła zasady i stosuje przepisy zobowiązujące organizację i jej członków do przestrzegania określonych zasad i procedur określonych w art. 17 rozporządzenia. W szczególności zasady i przepisy stosowane przez takie organizacje muszą nakładać na ich członków obowiązek: o sprzedawania wyłącznie diamentów zakupionych z legalnych źródeł, zgodnie z systemem certyfikacji procesu Kimberley, o zagwarantowania w oparciu o posiadaną wiedzę lub pisemne gwarancje udzielone przez dostawców surowca diamentowego, aby sprzedawany surowiec diamentowy nie obejmował diamentów konfliktowych, o niedokonywania zakupu surowca diamentowego z podejrzanych lub nieznanych źródeł lub surowca diamentowego pochodzącego z państw niebędących uczestnikami systemu certyfikacji procesu Kimberley, o niedokonywania świadomego zakupu, sprzedaży lub pośredniczenia w zakupie lub sprzedaży diamentów konfliktowych, o utworzenia ewidencji faktur otrzymanych od dostawców i wystawianych klientom oraz przechowywania tych danych przez co najmniej trzy lata, oraz o zlecenia niezależnemu audytorowi poświadczenia, że wspomniana ewidencja została utworzona i jest prowadzona we właściwy sposób. -16-

17 Zasady i przepisy przyjęte przez organizację muszą uwzględniać środki dyscyplinarne, w szczególności obowiązek wykluczenia przez organizację każdego członka uznanego, po należytym dochodzeniu przeprowadzonym przez samą organizację, za winnego poważnego pogwałcenia zasad ustanowionych w art. 17 rozporządzenia. Organy unijne powiadamiają o istotnych zmianach i przekazują odpowiednim giełdom informacje dotyczące procesu Kimberley w postaci: o aktualizacji wykazu uczestników procesu Kimberley; o nowych przepisów UE, o nowych wytycznych technicznych, najlepszych praktyk, decyzji administracyjnych itp., o powiadomień przewodniczącego, o praktycznych wytycznych dotyczących procedur przywozu i wywozu itp. Giełdy powinny następnie przekazać wspomniane informacje swoim członkom. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 członkowie organizacji figurującej w wykazie mogą uzyskać certyfikat UE na podstawie podpisanej przez tego członka deklaracji potwierdzającej, że surowiec diamentowy, który ma zostać wywieziony, został przywieziony na terytorium UE zgodnie z prawem. Na mocy rozporządzeń nr 762/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. i 1214/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. Komisja umieściła następujące organizacje w wykazie zawartym w załączniku V: o Antwerpsche Diamantkring C.V., o Beurs voor Diamanthandel C.V., o Diamantclub van Antwerpen C.V., o Vrije Diamanthandel N.V. (wszystkie z siedzibą w Antwerpii) oraz o the London Diamond Bourse and Club, na wniosek tych organizacji i po upewnieniu się, że każda z giełd przyjęła odpowiednie zasady i przepisy, w szczególności wiążący kodeks postępowania gwarantujący przestrzeganie przez giełdy i ich członków wymagań ustanowionych w rozporządzeniu. W dniu 7 września 2004 r. belgijskie Ministerstwo Gospodarki oraz prezesi czterech giełd z Antwerpii podpisali protokół dotyczący warunków wdrażania przepisów w zakresie własnych regulacji przemysłu w Belgii. W protokole tym ustanowiono ramy monitorowania funkcjonowania i wdrażania przepisów art. 17 dla belgijskiego organu unijnego. -17-

18 Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 organy unijne w Antwerpii i Londynie co roku przekazują Komisji Europejskiej roczne sprawozdania z oceny funkcjonowania systemu gwarancji i własnych regulacji przemysłu. W kilku przypadkach członkowie giełd nie wywiązali się z obowiązku przedłożenia wymaganych poświadczeń sporządzonych przez niezależnych audytorów i w związku z tym wszczęto wobec nich postępowania dyscyplinarne. Część z nich tymczasowo utraciła prawo do korzystania z procedury przyspieszonej. W przypadku kilku organizacji podjęcie wspomnianych kroków doprowadziło do przedłożenia wymaganych poświadczeń, ale organizacje, które mimo tego nie przedstawiły tych dokumentów, zostały zawieszone w prawach członka danej giełdy i tym samym zostały zobowiązane do przedkładania rozstrzygających dowodów w odniesieniu do każdego przypadku wywozu ładunku surowca diamentowego, ponieważ nie mogły już korzystać z procedury przyspieszonej. Organy unijne przeprowadzają wyrywkowe kontrole wyników audytów przeprowadzanych w przedsiębiorstwach. Kontrole te obejmują: o analizę faktur przedsiębiorstwa i sprawdzanie ich pod kątem występowania gwarancji, o sprawdzanie istnienia certyfikatów procesu Kimberley w odniesieniu do przywozu i wywozu surowca diamentowego, o sprawdzanie zgodności danych dotyczących rocznych zestawień zapasów z informacjami przechowywanymi w bazie danych systemu certyfikacji procesu Kimberley prowadzonej przez organ unijny. 10. Punkty kontaktowe Proces Kimberley Komisja Europejska Służba ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej Instrument na rzecz Stabilności Działania oraz Regulowane Instrumenty Polityki Zagranicznej FPIS.2 Rond Point Schuman, 9A B-1049 Bruksela, Belgia

19 Organy unijne Zgodnie z warunkami określonymi w mającym zastosowanie prawodawstwie (rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r.) każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może wyznaczyć właściwy organ na szczeblu krajowym, który będzie pełnił funkcję organu unijnego, występując w roli organu dokonującego przywozu i wywozu do celów związanych z systemem certyfikacji procesu Kimberley. Po upewnieniu się, że taki organ jest w stanie skutecznie wywiązywać się z powierzonej mu funkcji organu dokonującego przywozu i wywozu zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie systemu certyfikacji procesu Kimberley oraz odpowiednim prawodawstwem UE, i po konsultacji z komitetem złożonym z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich UE, każdy taki organ zostaje wpisany do wykazu przedstawionego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2368/2002, z późniejszymi zmianami. Obecnie istnieje siedem takich organów unijnych, których dane kontaktowe, w tym imiona i nazwiska osób wyznaczonych do kontaktów, zostały przedstawione poniżej. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy traktatu lizbońskiego, na mocy którego Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę Europejską i została jej następcą prawnym, termin certyfikat UE zastąpił termin certyfikat wspólnotowy zgodnie z definicją przedstawioną w art. 2 lit. g) rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002. Nowe rodzaje świadectw UE są wydawane od dnia 1 stycznia 2013 r. Organy unijne wydają certyfikaty UE, opatrując je numerami wskazanymi w poniższej tabeli: Numery certyfikatów UE: od do Belgia Zjednoczone Królestwo Niemcy Republika Czeska Rumunia Bułgaria Portugalia Organ unijny w Belgii: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Analyses & Internationale Economie, Dienst Vergunningen/ Service Public Fédéral Economie -19-

20 PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l Economie internationale, Service Licences (Federal Public Service EconomySME s, Self-employed and Energy, Directorate-General for Economic Analyses & International Economy) Italiëlei 124, bus 71 B-2000 Antwerpen Tel. (32-2) Faks (32-2) W Belgii kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego wymagana na mocy rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 oraz obsługa celna odbywać się będzie wyłącznie pod adresem: The Diamond Office Hovenierstraat 22 B-2018 Antwerpen Osoby wyznaczone do kontaktów: Frieda Coosemans, Anja Waem (numer faksu i adres jak wyżej) Organ unijny w Belgii wydaje certyfikaty UE opatrzone numerami od UE wzwyż. 2. Organ unijny w Sofii, Bułgaria Ministerstwo Finansów Dyrekcja ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Współpracy 102 G. Rakovski str. Sofia, 1040 Bułgaria Tel. (359-2) Osoba wyznaczona do kontaktów: Antonia Ruskova Organ unijny w Bułgarii wydaje certyfikaty UE opatrzone numerami od UE do UE

21 3. Organ unijny w Pradze, Republika Czeska: W Republice Czeskiej kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego wymagana na mocy rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 oraz obsługa celna odbywać się będzie wyłącznie pod adresem: Generální ředitelství cel Budějovická Praha 4 Česká republika Tel. (420-2) , (420-2) , tel. komórkowy ( ) Faks (420-2) Stała obsługa w wyznaczonym urzędzie celnym Praha Ruzyně Tel. (420-2) Tel. (420-2) Osoby wyznaczone do kontaktów: Petra Neumanova, Erik Vagner (dane jak wyżej) Organ unijny w Republice Czeskiej wydaje certyfikaty UE opatrzone numerami od UE do UE Organ unijny w Idar-Oberstein, Niemcy W Niemczech kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego wymagana na mocy rozporządzenia (WE) nr 2368/2002, w tym również wydawanie certyfikatów UE, odbywać się będzie wyłącznie w siedzibie następującego organu: Hauptzollamt Koblenz Zollamt Idar-Oberstein Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten Hauptstraße 197 D Idar-Oberstein Tel. ( ) Faks ( )

22 Osoba wyznaczona do kontaktów: Jürgen Bender (dane jak wyżej) Do celów art. 5 ust. 3, art. 6, 9, 10, art. 14 ust. 3, art. 15 i 17 rozporządzenia nr 2368/2002, odnoszących się w szczególności do obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji, za właściwy organ w Niemczech uznaje się następujący organ: Bundesfinanzdirektion Südost Krelingstraβe 50 D Nürnberg Tel. (49-911) Faks (49-911) Osoby wyznaczone do kontaktów: Alexander Kopolt, Manuela Kraus (dane jak wyżej) Organ unijny w Niemczech wydaje certyfikaty UE opatrzone numerami od UE do UE Organ unijny w Lizbonie, Portugalia Autoridade Tributária e Aduaneira Direção de Serviços de Regulação Aduaneira R. da Alfândega, Lisboa Tel /9 Faks W Portugalii kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego wymagana na mocy niniejszego rozporządzenia oraz obsługa celna odbywać się będzie wyłącznie pod adresem: Alfândega do Aeroporto de Lisboa Aeroporto de Lisboa, Terminal de Carga, Edifício Lisboa Tel Faks Osoba wyznaczona do kontaktów: Cristina Almeida Carvalho (dane jak wyżej) Organ unijny w Portugalii wydaje certyfikaty UE opatrzone numerami od UE do UE

23 6. Organ unijny w Bukareszcie, Rumunia Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (Krajowy Urząd ds. Ochrony Konsumentów) 1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România (Aviatorilor Bvd. 72, sektor 1, Bukareszt, Rumunia) Cod postal (kod pocztowy) Tel. (40-21) / / Faks (40-21) / Osoby wyznaczone do kontaktów: Ioana Vizitiu Teodora Stefan cel Mare Organ unijny w Rumunii wydaje certyfikaty UE opatrzone numerami od UE do UE Organ unijny w Londynie, Zjednoczone Królestwo Government Diamond Office Conflict Department Room WH1.214 Foreign and Commonwealth Office King Charles Street, London SW1A 2AH Tel. (44-207) /5797 Faks (44-207) Osoba wyznaczona do kontaktów: Gail Johnson W Zjednoczonym Królestwie weryfikację przywożonych ładunków przeprowadza HM Revenue and Customs. Tel.: (44-845) Organ unijny w Zjednoczonym Królestwie wydaje certyfikaty UE opatrzone numerami od UE do UE

Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r.

Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r. Wytyczne dotyczące prowadzenia wymiany handlowej z Unią Europejską (UE) Styczeń 2014 r. Praktyczny przewodnik dla uczestników procesu Kimberley oraz przedsiębiorstw zajmujących się handlem surowcem diamentowym

Bardziej szczegółowo

Austria* 49,69 zł 52,25 zł 60,06 zł 72,42 zł 93,06 zł 113,47 zł. Belgia* 51,06 zł 51,81 zł 67,94 zł 91,66 zł 118,39 zł 155,23 zł

Austria* 49,69 zł 52,25 zł 60,06 zł 72,42 zł 93,06 zł 113,47 zł. Belgia* 51,06 zł 51,81 zł 67,94 zł 91,66 zł 118,39 zł 155,23 zł CENNIK USŁUG PRZESYŁEK MIĘDZYNARODOWYCH CROSS BORDER DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH CENNIK NETTO Dostawa do domu lub lokal, do którego możliwe jest nadanie przesyłki i jej odbiór Kraj dostawy/waga 1 2 5 10

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) 17930/1/13 REV 1. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 stycznia 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0465 (COD) 17930/1/13 REV 1 COWEB 189 CODEC 2992 PARLNAT 327 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112

Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 IP/08/836 Bruksela, dnia 3 czerwca 2008 r. Przed letnimi wakacjami UE przypomina o europejskim numerze alarmowym 112 Komisja Europejska wzmogła dzisiaj działania mające na celu spopularyzowanie w UE bezpłatnego

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 30 czerwca 2008 r. (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 PISMO PRZEWODNIE od: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA

Bardziej szczegółowo

Polityka rejestracyjna nazw domen.eu

Polityka rejestracyjna nazw domen.eu Polityka rejestracyjna nazw domen.eu 1/13 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Definicje... 3 Cel i zakres... 3 Część 1. Ustalenie, czy Rejestrujący spełnia Ogólne Kryteria... 3 Kwalifikacyjne... 3 Część 2. Wybór

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Polityka rejestracyjna nazw domen.eu

Polityka rejestracyjna nazw domen.eu Polityka rejestracyjna nazw domen.eu 1/14 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Definicje... 3 Cel i zakres... 3 Część 1. Ustalenie, czy Rejestrujący spełnia Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne... 3 Część 2. Wybór nazwy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji

ZAŁĄCZNIKI. Komunikatu Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK III: Ogólna ocena zasady dodatkowości (art. 95 RWP) ZAŁĄCZNIK IV: Terminy przedkładania i przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) AKTY PRAWNE DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego RADA EUROPEJSKA Bruksela, 17 czerwca 2013 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/1/13 REV 1 INST 234 POLGEN 69 AKTY PRAWNE Dotyczy: DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ ustanawiająca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity

Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity Instytucja AEO w Polsce i na świecie dlaczego warto dołączyć do elity UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO (AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS) Instytucja Wspólnotowego Kodeksu Celnego, która obowiązuje od 01.01.2008r.

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2015 r. COM(2015) 101 final 2015/0052 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Księgowość TAX FREE. Podręcznik Operacyjny TXM. Księgowość PROCEDURA TAX FREE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Księgowość TAX FREE. Podręcznik Operacyjny TXM. Księgowość PROCEDURA TAX FREE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: PROCEDURA I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: 1. Procedurze tej podlega tylko i wyłącznie sprzedaż towaru podróżnemu, który nie posiada miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej (kraje Unii Europejskiej: Austria,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006. z dnia 27 grudnia 2006 r. 30.12.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 413/3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 marca 2016 r. (OR. en) 7145/16 UD 60 DELACT 43 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 marca 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 60/48 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/347 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca niezgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej,

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.3.2015 L 60/55 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/348 z dnia 2 marca 2015 r. dotycząca zgodności niektórych celów zawartych w planach krajowych lub planach dotyczących funkcjonalnych bloków przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

Zamierzasz pracować w Danii?

Zamierzasz pracować w Danii? Zamierzasz pracować w Danii? Duńska Inspekcja Pracy Telefon +45 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk Kraje Unii Europejskiej/Europejskiej Strefy Gospodarczej (UE/EEA) Azory Baleary (Majorka, Ibiza) Belgia

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kontroli Budżetowej 2009 17.9.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania specjalnego ETO nr 2/2008 dotyczącego wiążącej informacji taryfowej (WIT) Komisja Kontroli Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.6.2014 r. COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte samt Erklärungen - Polnisch (Normativer Teil) 1 von 10 AKT KOŃCOWY AF/CE/BA/pl 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 45 Schlussakte

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.3.2010 B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY

Zmieniony wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.4.2015 r. COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Zmieniony wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 czerwca 2017 r. (OR. en) 10351/17 ACP 61 FIN 372 PTOM 11 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 15 czerwca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej Jesteście obywatelami Unii Europejskiej W I T A M Y w L u k s e m b u r g u informacja zaproponowana przez ASTI ( АСТИ) i partnerów S P I S T R E Ś C I Pobyt w Luksemburgu : Przez okres krótszy niż 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE

Wprowadzenie towarów na obszar celny PRAWO CELNE Wprowadzenie towarów na obszar celny obszar celny Wspólnoty obejmuje terytorium 25 państw członkowskich z pewnymi wyłączeniami, np. nie są zaliczane do obszaru celnego w przypadku: Danii Wyspy Owcze i

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII?

SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII? SĄ PAŃSTWO OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ MIESZKAJĄCYMI W BELGII? Mogą Państwo wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja 2014 r. 1 KTO MOŻE GŁOSOWAĆ 25 MAJA 2014 r.?

Bardziej szczegółowo

1. Promocja Pakiety Internetowe 1 GB, 2 GB, 10 GB i 100 GB oraz Pakiet Atlantycki w Klucz

1. Promocja Pakiety Internetowe 1 GB, 2 GB, 10 GB i 100 GB oraz Pakiet Atlantycki w Klucz Regulamin Promocji PAKIETY INTERNETOWE 1 GB, 2 GB, 10 GB i 100 GB oraz PAKIET ATLANTYCKI W KLUCZ TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o. ( Regulamin ) (wersja obowiązująca od dn. 15.06.2017 r.) 1. Opis Promocji 1.

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do wyrobów z metali szlachetnych

Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do wyrobów z metali szlachetnych KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Zastosowanie rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania do wyrobów z metali szlachetnych

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Powoływanie członków Komitetu Regionów

Powoływanie członków Komitetu Regionów Powoływanie członków Komitetu Regionów Procedury stosowane w państwach członkowskich STRESZCZENIE W preambule Traktatu o Unii Europejskiej wymieniono, wśród celów Unii, kontynuację procesu tworzenia coraz

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

5. Miejscowości włączone do Warszawy: (Dostarczane do 4 godzin) Falenica, Miedzeszyn, Radość, Wesoła, Stara Miłosna, Anin - 35,00 zł

5. Miejscowości włączone do Warszawy: (Dostarczane do 4 godzin) Falenica, Miedzeszyn, Radość, Wesoła, Stara Miłosna, Anin - 35,00 zł CENNIK USŁUG 1. PRZESYŁKI EKONOMICZNE NA TERENIE WARSZAWY - 13,00 zł (Dostarczane do 24h od momentu odebrania. Usługa wyłącznie dla klientów z umową) ( z pominięciem miejscowości wymienionych w punkcie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2013 COM(2013) 154 final 2013/0083 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 190 final 2016/0100 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005

PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 PROCEDURY CELNE PO 1 MAJA 2004 Jadwiga Zenowicz Wydział Przeznaczeń Celnych Izba Celna w Przemyślu kwiecień 2005 Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 ustanawiające WSPÓLNOTOWY

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 156/2 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/949 z dnia 19 czerwca 2015 r. zatwierdzające przedwywozowe kontrole niektórych rodzajów żywności przeprowadzane przez niektóre państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000

Regulamin dodatkowy 1. Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Regulamin dodatkowy 1 Spis treści Rozdział I - Wnioski o pomoc prawną (art. 1-3)...000 Rozdział II - Wnioski o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania (art. 4 i 5)000 Rozdział III - Doniesienia

Bardziej szczegółowo