REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM 1 Dnia... REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU WLKP. WOJ. WIELKOPOLSKIE

2 2 Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp., zwana dalej komendą powiatową, stanowi aparat pomocniczy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp., zwanego dalej komendantem powiatowym. 2. Komenda Powiatowa działa na podstawie art. 8, ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia roku o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. Nr 88, poz. 400 z późniejszymi zmianami oraz paragrafu 10 ust. 1), pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, stanowiący załącznik nr 2 z dnia roku do Regulaminu Organizacyjnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 3. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu grodziskiego. 4. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Grodzisk Wlkp. 5. Komenda Powiatowa PSP w Grodzisku Wlkp. jest Komendą IV kategorii Pracą komendy powiatowej kieruje komendant powiatowy przy pomocy zastępcy komendanta. 2. Komendanta powiatowego powołuje spośród oficerów PSP komendant wojewódzki PSP w porozumieniu ze starostą powiatu grodziskiego, a odwołuje po zasięgnięciu opinii starosty

3 3 3. Podczas nieobecności komendanta powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje zastępca. 4. Zastępcę komendanta powiatowego PSP powołuje spośród oficerów lub aspirantów PSP i odwołuje komendant wojewódzki PSP, na wniosek komendanta powiatowego PSP 5. Komendant powiatowy ustala etaty dla komórek organizacyjnych komendy powiatowej. 6. Zastępca komendanta powiatowego sprawuje nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi. 7. Pracą wydziału kieruje naczelnik wydziału, z wyjątkiem wydziału finansowego, którym kieruje główny księgowy. 8. Do czasu powołania zastępcy komendanta powiatowego, w czasie każdorazowej absencji komendanta, jego zadania realizowane są przez dowódcę jednostki. ROZDZIAŁ II Struktura organizacyjna Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi komendy powiatowej są: 1) wydział operacyjno-szkoleniowy w tym Powiatowe Stanowisko Kierowania, symbole RR. 2) wydział kwatermistrzowsko -techniczny w tym powiatowy punkt napraw i konserwacji sprzętu symbole RT. 3) wydział kontrolno-rozpoznawczych połączony ze stanowiskiem pracy do spraw obronnych symbol RZ, RSO 4) wydział organizacyjno kadrowych połączone ze stanowiskiem pracy do spraw BHP symbol RO, BHP 5) wydział finansów symbol RF. 6) stanowisko pracy radca prawny symbol RP. 7) Jednostka Ratowniczo Gaśnicza z siedziba w Grodzisku Wlkp. przy ul. Rakoniewickiej Do czasu przydzielenia jednostce liczby etatów w wysokości zapewniającej obsadę wszystkich stanowisk pracy łączy się zadania wydziału operacyjno szkoleniowego z pełnieniem obowiązków służbowych na stanowisku pracy D - cy JRG. 3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być łączone.

4 4 4. W czasie każdorazowej nieobecności osoby kierującej daną komórką organizacyjną, z uwagi na ich jednoosobowe obsady, dopuszcza się aby jej zadania realizowane były okresowo przez inną komórkę organizacyjną. Szczegóły odnośnie zakresu i sposobu pełnienia zastępstwa określane są na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy Komendantem a zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi. ROZDZIAŁ III Zasady kierowania, podziału nadzoru oraz kompetencji i uprawnień Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego zastrzega się dokumentację: 1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, 2) kierowaną do komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, organów powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowej administracji zespolonej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla powiatowego i wojewódzkiego, 3) decyzje, rozkazy, plany pracy i kontroli, delegacje służbowe oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego, 4) dotyczącą mianowania, zwalniania, awansowania strażaków i pracowników oraz ich wyróżnień i nagród, 5) odpowiedzi na skargi i wnioski. 2. W razie nieobecności komendanta powiatowego zastrzega się do podpisu i aprobaty Zastępcy Komendanta dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust.1 pkt 1,4 3. Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej, 2) podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej, nie zastrzeżonych do podpisu przez komendanta powiatowego lub jego zastępców, 3) organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej, 4) nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy

5 5 5) wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych, 6) Określanie pod podpis komendanta powiatowego szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy. 7) zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej, 8) wydawanie poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym w sprawach objętych zakresem działania komórki organizacyjnej. 9) Nadzór nad dyscypliną służby i pracy, w tym odnotowywanie czasu służby podległych funkcjonariuszy poza ustalonymi godzinami służby w kartach prowadzonych przez wydział organizacyjno kadrowy oraz rozliczanie podległych osób w zakresie odpracowywania czasu pracy (służby) wykorzystanego do celów prywatnych i służbowych wnioskowanie w sprawach pracowników wynikających ze stosunku do służby i pracy. 10) Zlecanie pracownikom załatwiania spraw służbowych poza stałym miejscem pracy z wyłączeniem delegacji służbowych. ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne komórek organizacyjnych oraz ich współdziałanie Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej. 2. Przekazanie korespondencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi potwierdza się przez złożenie symbolu komórki, parafy i daty przez kierującego komórką lub jego zastępcę w dzienniku korespondencji.. 3. Komórki organizacyjne realizują zadania wspólne, a w szczególności w zakresie: 1) Sporządzania planów pracy, analiz, prognoz, ocen oraz sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.

6 6 2) Współdziałania z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, stowarzyszeniami, branżowymi związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi. 3) Załatwiania skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i władze samorządowe. 4) Realizowania zaleceń pokontrolnych. 5) Realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 6) Przeprowadzania kontroli wewnętrznych (nie dotyczy jednostki ratowniczo-gaśniczej), w zakresie merytorycznych spraw realizowanych przez komórkę organizacyjną. 7) Realizowania zadań zleconych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych przy komendzie powiatowej. 8) Współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej w zakresie zadań realizowanych i upoważnień. 9) Podejmowania działań związanych z wdrażaniem postępu i doradztwem technicznym w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. 10)Realizowania zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji zastępcy przewodniczącego Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Lokalizacje i zakres działania zespołu określa Starosta Powiatu na mocy odrębnych ustaleń 11)Sporządzanie i opiniowanie aktów prawa miejscowego w zakresie zadań realizowanych przez PSP ROZDZIAŁ V Zakres działania komórek organizacyjnych komendy powiatowej Do zakresu działań zadań wydziału operacyjno szkoleniowego, w tym powiatowego stanowiska kierowania należy w szczególności: 1) typowanie jednostek do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz przygotowywanie analiz dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP,

7 7 2) analizowanie występujących zagrożeń oraz stanu operacyjnego zabezpieczenia na terenie powiatu oraz planowanie sił i środków do ich zwalczania, opracowywanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja, 3) określenie zasad współdziałania (umów) z właściwymi organizacjami, instytucjami i jednostkami przy zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i awarii, 4) organizowanie i nadzorowanie systemów alarmowania i łączności oraz współdziałania z innymi służbami ratowniczymi, 5) kontrola przygotowania do działań ratowniczych jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz ochrony przeciwpożarowej wchodzącej w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, 6) opracowywanie planów dysponowania sił i środków oraz prowadzenie akcji gaśniczych i ratowniczych, 7) dokonywanie analiz akcji gaśniczych i ratowniczych oraz opracowywanie wniosków do usprawnienia działalności operacyjnych, 8) prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń doskonalących, mających na celu podnoszenie sprawności operacyjnej jednostek taktycznych, w tym ćwiczeń, manewrów, zawodów sportowo-pożarniczych, 9) organizowanie i prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i sportu zgodnie z instrukcją KG PSP i bieżącymi wymaganiami w tym zakresie, prowadzenie okresowych sprawdzianów sprawności fizycznej, 11) sprawowanie nadzoru nad doskonaleniem zawodowym w jednostce ratowniczo-gaśniczej 12) Planowanie odwodów operacyjnych oraz nadzór nad ich przygotowaniem do podejmowania działań ratowniczych, 13) planowanie usytuowania i zasad funkcjonowania bazy środków gaśniczych neutralizujących, nadzór nad stanem jej wyposażenia, 14) prowadzenie rozpoznania w zakresie sprzętu, środków gaśniczych i neutralizatorów występujących na terenie powiatu, a niezbędnych dla potrzeb jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podczas działań ratowniczo-gaśniczych, 15) zapewnienie funkcjonowania powiatowego stanowiska kierowania (wg odrębnego regulaminu), zapewnienie właściwej współpracy powiatowego stanowiska kierowania z wojewódzkim stanowiskiem kierowania, 16) opracowywanie zasad dysponowania do zdarzeń oraz udziału w zadaniach operacyjnych strażaków komendy powiatowej, 17) prowadzenie całokształtu spraw z dziedziny przygotowań obronnych w zakresie związanym z planowaną obronną działalnością operacyjną oraz szkoleniem rezerw osobowych,

8 8 18) prowadzenie ewidencji i statystyki pożarowej oraz podejmowanie działań ratowniczych, 19)dysponowanie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, 20) obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania, 21) opracowywanie pod akceptację komendanta powiatowego miesięcznych grafików służb operacyjnych 22) wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej i jednostek KSRG: a) analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo-gaśniczej w sprzęt łączności oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie, b) analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi, 23) współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich, 24) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych, organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego dla OSP, 25) planowanie i rozdział zadań obronnych na poszczególne komórki organizacyjne komendy powiatowej oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją, 26) prowadzenie całokształtu zadań obronnych i ochrony tajemnicy państwowej i służbowej określonych w odrębnych przepisach, 27) uczestniczenie w pracach zespołu do spraw zakupu sprzętu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 28) utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów 29) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta 2. Do zadań wydziału kontrolno rozpoznawczego, połączonego ze stanowiskiem pracy ds. obronnych należy w szczególności: 1) przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2) rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych, 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, 4) wstępne ustalenie przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów i miejscowych zagrożeń oraz współpraca z organami dochodzeniowo -śledczymi i innymi organami, 5) zajmowanie stanowiska w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, 6) dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez PSP i składanie stosownych informacji władzom administracji rządowej i samorządowej,

9 9 7) opracowywanie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa powiatu i województwa, 8) uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń, 9) uzgadnianie zasad postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiektach, w których przeprowadza się imprezy masowe, 10) uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z komendą powiatową lub jednostką ratowniczo-gaśniczą, 11) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego dotyczącego nie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 12) opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów, 13) inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu, 14) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 15) współdziałanie z organami i instytucjami w zakresie wyeliminowania lub ograniczenia oraz monitorowania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, 16) opracowanie i aktualizowanie planu oceny zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń obszaru powiatu na wypadek działań wojennych, 17) prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie projektowania i stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych, 18) współpraca z administracją lasów państwowych i zarządcami lasów niepaństwowych w zakresie technicznego zabezpieczenia terenów leśnych przed pożarami. 19) prowadzenie kancelarii tajnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta 3. Do zadań wydziału organizacyjno kadrowego należy w szczególności: 1) analizowanie struktury organizacyjnej komendy powiatowej i jednostki ratowniczogaśniczej pod względem skuteczności funkcjonowania, 2) koordynacja współpracy z organami samorządowymi oraz ogniwami związku OSP, 3) przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz nadzór nad trybem załatwiania skarg i wniosków, 4) prowadzenie ewidencji przepisów prawnych, aktów wykonawczych dotyczących działalności jednostek organizacyjnych PSP, 5) prowadzenie rejestru aktów prawnych komendanta powiatowego o charakterze normatywnym, 6) zapewnienie obsługi sekretariatu,

10 10 7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt, 8) ewidencjonowanie pieczęci, stempli, prowadzenie rejestru oraz nadzór nad prawidłowością ich użytkowania, 9) prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji oraz składnicy akt dla komendy powiatowej, 10) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej oraz analizowanie zakresów czynności pod względem ujęcia w nich wszystkich zadań realizowanych przez komendanta powiatowego, 11) opracowanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej, 12) prowadzenie spraw z zakresu planowania pracy, 13) prowadzenie dokumentacji osobowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej, 14) organizowanie pracy kierownictwa komendy powiatowej (narady, odprawy, spotkania) oraz realizowania zadań z zakresu planowania pracy 15) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej, 16) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej, 17) realizowanie polityki kadrowo-płacowej komendanta powiatowego, 18) prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny służby i pracy w komendzie powiatowej, 19) realizowanie polityki w zakresie awansowania i mianowania, 20) przygotowywanie dokumentacji związanej z opiniowaniem strażaków komórek organizacyjnych komendy powiatowej (z wyjątkiem jednostki ratowniczo-gaśniczej), nadzór nad opiniowaniem realizowanym przez dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej, 21) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego, 22) przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania PSP, 23) prowadzenie spraw związanych z profilaktyka i ochroną zdrowia, w tym w zakresie badań lekarskich okresowych i powypadkowych, współpraca z Kasami Chorych. 24) realizacja zadań z zakresu BHP określonego odrębnymi przepisami. 25) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta 4. Do zadań wydziału finansów należy w szczególności: 1) planowanie przychodów i wydatków oraz ich realizacja i rozliczanie w zakresie kompetencji przekazanych przez starostę..

11 11 2) planowanie budżetu komendy powiatowej 3) realizacja rozliczania wydatków budżetowych oraz środka specjalnego 4) realizacja środków pozabudżetowych, 5) prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej, 6) prowadzenie : - likwidacji składników majątkowych, - rachuby płac - kontroli wewnętrznej - kasy 7) Główny Księgowy prowadzi wspólnie z komendantem powiatowym odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych przepisami : ustawy z dnia roku o rachunkowości (Dz U. Nr 121 poz. 591)oraz za wymuszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr115 poz 1014 z późniejszymi zmianami) 8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta 5. W komórce kwatermistrzowskiej wydzielone zostało samodzielne stanowisko ds. technicznych, które podlega bezpośrednio pod osobę kierującą komórką kwatermistrzowską. Na okres niepełnego stanu osobowego sprawy techniczne może prowadzić osobą z JRG. Do zakresu zadań wydziału kwatermistrzowskiego, technicznego w tym powiatowego punktu napraw i konserwacji sprzętu połączonego z zadaniami służby bhp należy w szczególności: W zakresie spraw kwatermistrzowskich: 1) planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów, 2) zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń komendy, 3) planowanie potrzeb materiałowo-technicznych komendy powiatowej, 4) planowanie wykorzystania budżetowych środków finansowych na wydatki rzeczowe, 5) prowadzenie, przygotowanie dokumentów i zestawień dotyczących obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników i emerytów komendy powiatowej, 6) prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku komendy powiatowej 7) dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej,

12 12 8) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki KSRG na terenie powiatu oraz przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych. 9) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej, 10) uczestniczenie w pracach zespołu d/s zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, 11) likwidacja składników majątkowych 12) zapewnienie warunków do funkcjonowania baz chemicznych środków gaśniczych i innych środków chemicznych 13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta W zakresie spraw technicznych: 1) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi i smarnymi, 2) prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dot. transportu samochodowego, 3) utrzymywanie w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego, 4) dokonywanie wybranych napraw pojazdów i sprzętu silnikowego, 5) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu łączności, 6) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, 7) wykonywanie konserwacji oraz obsługi administracyjnej systemów i zasobów informatycznych, 8) prowadzenie spraw dot. rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, 9) organizacja przeglądów sprawności sprzętu silnikowego dla komendy powiatowej oraz OSP w KSRG, 10) bieżące analizowanie stanu technicznego sprzętu gaśniczego i specjalistycznego, 11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta 6. Stanowisko d/s doradztwa prawnego: 1) obsługa prawna komendy powiatowej, 2) koordynacja tworzenia wewnętrznych przepisów prawnych, 3) prowadzenie zbioru aktów prawnych zewnętrznych, 4) występowanie w charakterze pełnomocnika komendanta powiatowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed organami orzekającymi, 5) wydawanie pisemnych opinii prawnych na polecenie komendanta powiatowego, 6) udzielanie kierującym komórkami organizacyjnymi komendy powiatowej porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa. 7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komendanta

13 13 7. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza mieści się w Grodzisku Wlkp. przy ul. Rakoniewickiej 31, ma pod ochroną obszar o powierzchni około 643 km 2 i liczbie 49 tysięcy mieszkańców. Do zadań JRG należy w szczególności: 1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze, 2) utrzymywanie gotowości do prowadzenia działań ratowniczych, 3) współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi na obszarze powiatu w zakresie prowadzenia działań ratowniczych, 4) prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu, 5) utrzymywanie porządku i czystości w obiektach i pomieszczeniach jednostki ratowniczogaśniczej, 6) prowadzenie zajęć z doskonalenia zawodowego i wychowania fizycznego, 7) prowadzenie ćwiczeń i manewrów planowanych i organizowanych przez dowództwo JRG oraz sekcję planowania operacyjnego komendy powiatowej, 8) Wykonywanie innych zadań niezbędnych do likwidacji zagrożeń oraz przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań. 8. Do zadań pracowników cywilnych zatrudnionych w Komendzie, których miejscem pracy jest Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach - organizacyjnie podległe pod Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach należą w szczególności: 1) Przestrzeganie regulaminu muzeum 2) Prowadzenie prac konserwacyjnych eksponatów 3) Pomoc w oprowadzaniu zwiedzających muzeum wycieczek i nadzór nad bezpieczeństwem eksponatów w czasie zwiedzania 4) Dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach muzeum 5) Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownictwo muzeum 6) Utrzymywanie kontaktu z KP PSP w Grodzisku Wlkp. oraz wykonywanie innych poleceń wskazanych przez Komendanta

14 14 ROZDZIAŁ VI Zasady planowania pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp W komendzie powiatowej sporządzane są: a)roczne plany pracy komendy, b)kwartalne plany pracy wydziałów i stanowisk pracy. 2. Plany pracy zawierają podstawowe cele i zadania do realizacji w danym roku i kwartale. 3. Plany pracy wydziałów obejmują zadania związane z: a)działaniami własnymi wydziału, wynikającymi z zakresu jego działania b)kierunkowymi zadaniami, c)doskonaleniem i szkoleniem zawodowym funkcjonariuszy komendy. 4. W planach pracy nie zamieszcza się zadań wynikających z zakresu czynności i wykonywanych cyklicznie 5. Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni w szczególności za: a)opracowanie projektów kwartalnych planów pracy i przedłożenie do zatwierdzenia komendantowi powiatowemu w terminie do dnia 5 każdego miesiąca rozpoczynającego nowy kwartał b)terminową i pełną realizacje zadań wynikających z planów. c)przedkładanie komendantowi analizy z realizacji planów pracy kwartalnych za miniony okres do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego następny kwartał. 6. Roczny plan pracy komendy sporządza się na podstawie przedstawionych w wydziale organizacyjno kadrowym do dnia każdego roku propozycji wydziałów zaakceptowanych przez komendanta powiatowego 7. Wydział organizacyjno kadrowy sporządza do dnia roku następnego informację z realizacji planu pracy Komendy Powiatowej. Informacje sporządza się na podstawie sprawozdań z poszczególnych wydziałów, złożonych w wydziale organizacyjno kadrowym komendy do dnia każdego roku.

15 15 8. Komendant powiatowy przedstawia roczne sprawozdanie z realizacji planu pracy staroście i komendantowi wojewódzkiemu do dnia każdego roku ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe Majątek komendy powiatowej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Komenda powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach. 3. Komendant powiatowy realizuje akredytywy finansowe według zasad określonych w odrębnych przepisach Komenda powiatowa używa: a)pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm oraz 20 mm zawierającej po środku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp. b)stempla nagłówkowego o treści: /Godło/ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU WLKP. WOJEWÓDZTWO WIELOPOLSKIE

16 16 c)innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach. d)komenda Powiatowa posiada nr identyfikacyjny REGON Wzorcowy schemat organizacyjny komendy powiatowej określa załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego. 2. Zbiorczy wykaz stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej określa załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego. 3. Wykaz rodzaju i liczby stanowisk pracy w komendzie powiatowej określa załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego.

17 /7 Załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Grodzisku Wlkp. ZBIORCZY WYKAZ LICZBY STANOWISK W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH KOMENDY POWIATOWEJ W GRODZISKU WLKP. l.p. 1.2 Nazwa komórki organizacyjnej Aktualny wykaz etatów 1. Kierownictwo 1 2 Stan docelowy Liczba stanowisk Data zmiany Uwagi 2. Wydział operacyjno szkoleniowy (w tym stanowisko kierowania komendanta powiatowego) 3. Wydział kontrolno rozpoznawczy i 1 1 stanowisko ds. obronnych 4. Wydział organizacyjno kadrowy i 1 1 stanowisko pracy służba bhp 5. Wydział finansów Wydział kwatermistrzowsko 1+1,5 2+1,5 techniczny ( w tym Powiatowy Punkt Napraw i Konserwacji Sprzętu ) 7. Stanowisko pracy radca prawny 0,5 0,5 8. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Grodzisku Wlkp OGÓŁEM: W tym strażaków Pracowników cywilnych 2 2

18 18 Załącznik Nr 3 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Grodzisku Wlkp. WYKAZ LICZBY I RODZAJU STANOWISK PRACY W KOMENDZIEW POWIATOWEJ PSP I JRG W GRODZISKU WLKP. Komórka organizacyjna Stanowisko Liczba uwagi strażaków Innych Kierownictwo Komendant 1 Wydział operacyjno szkoleniowy ( w tym stanowisko kierowania komendanta powiatowego) Starszy specjalista Dyżurny operacyjny 1 3 Wydział kontrolno Naczelnik wydziału 1 rozpoznawczy ) i stanowisko ds. obronnych Wydział organizacyjno Naczelnik wydziału 1 kadrowy i stanowisko ds. BHP Wydział finansów Główny księgowy 1 Wydział kwartermistrzowsko techniczny ( w tym Powiatowy Punkt Napraw i Konserwacji Sprzętu ) Stanowisko pracy radca prawny Naczelnik wydziału 1 Pracownik 1,5 gospodarczy Pracownik 0,5 gospodarczy RAZEM 9 2 JRG w Grodzisku Wlkp. Dowódca JRG 1 Dowódca zmiany 3 Dowódca sekcji 3 Dowódca zastępu 3 Starszy operator 3 sprzętu specjalnego Starszy ratownik 3 -kierowca Starszy ratownik 5 RAZEM JRG OGÓŁEM 30 2

Kilka słów o Straży Pożarnej

Kilka słów o Straży Pożarnej Image not found Portal Informacji Gospodarzych https://gospodarka.um.walbrzych.pl/sites/all/themes/walbrzych/logo.png Opublikowany w Portal Informacji Gospodarzych (https://gospodarka.um.walbrzych.pl)

Bardziej szczegółowo

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy

Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy Zadania komórek organizacyjnych Telefon kontaktowy: - naczelnik wydziału 91 578 87 60 - biuro 91 578 87 61, 91 578 87 67, 91 578 87 55 - PSK 91 578 87 50 Zadania w zakresie spraw operacyjnych: Wydział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych.

ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych. ROZDZIAŁ IV Zadania wspólne i zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych. 9 1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

Rozdział IV. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Rozdział IV Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych 8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

Rozdział IV. Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Rozdział IV Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych 10.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Nowym Tomyślu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Nowym Tomyślu 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Nowym Tomyślu Załącznik do Decyzji Nr 6/2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu z dnia 29 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ostrowiec Świętokrzyski grudzień 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU LUBELSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU LUBELSKIM REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU LUBELSKIM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLBUSZOWEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLBUSZOWEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOLBUSZOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach, zwanej dalej komendą powiatową, określa szczegółową organizację komendy powiatowej,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W K O N I N I E

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W K O N I N I E Załącznik do Decyzji Nr 2/2010 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Koninie R E G U L A M I

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J. w K I E L C A C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J. w K I E L C A C H Załącznik do Decyzji Nr 135 /2008 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 28.02.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. R E G

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Kierowanie pracą komendy powiatowej

ROZDZIAŁ II. Kierowanie pracą komendy powiatowej 3 Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają: 1) KW PSP - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku; 2) OSP - ochotniczą straż pożarną; 3) JRG - jednostkę ratowniczo-gaśniczą

Bardziej szczegółowo

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE 1 Załącznik do Decyzji Nr 9 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Pile REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Decyzji Nr 8 /2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Załącznik do Decyzji Nr 8 /2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Załącznik do Decyzji Nr 8 /2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Żarach R E G U

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J Załącznik do Decyzji Nr 49.2013.MOK Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. stan na dzień 08 maja 2013 roku

Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. stan na dzień 08 maja 2013 roku Wykaz aktów normatywnych Komendanta Powiatowego PSP w Grodzisku Wlkp. stan na dzień 08 maja 2013 roku Lp. Numer kolejny aktu, pełna nazwa aktu Symbol komórki organizacyjnej tworzącej akt 1. Decyzja 14/2000

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Decyzji Nr 1/2010 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Lesznie R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEZINACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Decyzji Nr 19 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia

Załącznik do Decyzji Nr 19 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia Załącznik do Decyzji Nr 19 /2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z dnia 11 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Żarach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Kierowanie pracą komendy powiatowej

Kierowanie pracą komendy powiatowej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, zwanej dalej komendą powiatową, określa szczegółową organizację komendy powiatowej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Decyzji Nr 139/2016 Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Staszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W K L U C Z B O R K U

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W K L U C Z B O R K U Załącznik do Decyzji Nr 94/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku.

Bardziej szczegółowo

KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKIERNIEWICACH

KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SKIERNIEWICACH Załącznik do Decyzji Nr 291/2006 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik do Decyzji Nr 33 /2010 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej ZATWIERDZAM: STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa jednostki organizacyjnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do Decyzji Nr 158/2006/PO Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie z dnia 04 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J 1 Załącznik do Decyzji Nr POK.0112.3.2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do Decyzji Nr 134/2013/POK Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nysie z dnia 28.10.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Nysie R E G U

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 91/ z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego

Decyzja Nr 91/ z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Decyzja Nr 91/ 2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM (tekst jednolity)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM (tekst jednolity) REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w N O W Y M S Ą C Z U

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w N O W Y M S Ą C Z U 1 2 Załącznik do Decyzji Nr 1/2013 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu z dnia lutego 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w C I E S Z Y N I E

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w C I E S Z Y N I E Załącznik do Decyzji Nr 49 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie z dnia 20.09.2013r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie R E G U L

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Decyzji Nr 17/2011 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃ STWOWEJ STRAŻ Y POŻ ARNEJ. w SZCZECINIE Załącznik do Decyzji Nr 2/2007 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu, zwanej

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Źródło: http://kppspstargard.bip-e.pl/spt/regulamin-organizacyjny/894,regulamin-organizacyjny.html Wygenerowano: Środa, 21 grudnia 2016, 12:45

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 91/ 2012. z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego

Decyzja Nr 91/ 2012. z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 1 Decyzja Nr 91/ 2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J - 1 - Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 3/09 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie z dnia 11.05.2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie R E

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W W Y S Z K O W I E

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W W Y S Z K O W I E Załącznik do Decyzji Nr 95/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do Decyzji Nr 160/2014 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Brzesku R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w R A D O M I U

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w R A D O M I U Załącznik do Decyzji Nr 10/2016 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu z dnia 12 stycznia 2016 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y M I E J S K I E J P A Ń S

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁODZI Załącznik do Decyzji nr 15/2006 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN

Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN Uzgodniono Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2011 Komendanta Powiatowego.. PSP w Pułtusku z dnia 18 stycznia 2011 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Decyzji Nr 4 / 2013 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 8 października 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA, w Nowym Dworze Mazowieckim

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA, w Nowym Dworze Mazowieckim 1. Zadania podstawowe Załącznik nr 10 do Decyzji Nr 121 Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28.12.2006r. w sprawie Regulaminu pracy i służby REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku

REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku 1 Załącznik nr 2 do Decyzji nr 96/2006 KP PSP w Otwocku z dnia 14.12.2006 r. REGULAMIN POWIATOWEGO STANOWISKA KIEROWANIA Komendy Powiatowej PSP w Otwocku 1. Zadania podstawowe Powiatowe Stanowisko Kierowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W S Ł A W N I E

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J W S Ł A W N I E Załącznik do Decyzji Nr 140 / 2006 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie z dnia 12.12 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Sławnie R E G

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do Decyzji Nr 125/2010/WOK Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J - 1 - Załącznik do Decyzji Nr 135/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do decyzji Nr 118/2016/WO Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Przedmiot działalności i kompetencje według aktów wewnętrznych podmiotu

Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Przedmiot działalności i kompetencje według aktów wewnętrznych podmiotu Komenda Wojewódzka Państowej Straży Pożarnej w Szczecinie Źródło: http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/sps/kompetencje/kompetencje-wg-aktow-we/162,przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje-w edlug-aktow-wewnetrznych-podmiotu.html

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r.

U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 2010. Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 15 września 2010 r. U C H W A Ł A Nr XLIII / 274 / 200 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 5 września 200 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku Na podstawie art. 35 ust. ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J.

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y W O J E W Ó D Z K I E J P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J. Załącznik do Decyzji Nr 21/2014/WOK Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania kryzysowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 2 Zadania i kompetencje komendanta gminnego. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi dokumentami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie,

Bardziej szczegółowo

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP Załącznik nr 4 Koordynatorzy Ratownictwa Medycznego ZADANIA 4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 1. Nadzoruje organizację, przebieg szkoleń oraz realizację planu szkoleń w służbie. 2. Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

/wersja ujednolicona wg stanu na dzień r./

/wersja ujednolicona wg stanu na dzień r./ Sporządził: Osoba odpowiedzialna: Redaktor Biuletynu Tomasz Stachyra Data sporządzenia: 2009-06-22 Data upublicznienia: 2009-07-01 Załącznik do decyzji nr 82/08 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN Załącznik do uchwały nr 307/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Straży

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR 54/2015 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH w ZĄBKOWICACH ŚL. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną nie posiadającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach, zwany dalej WORD-em, jest samorządową wojewódzką osobą prawną 2. Zadania WORD-u szczegółowo określa ustawa z dnia 20

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE Załącznik nr 1 do Regulaminu Służby i Pracy KP PSP w Gnieźnie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne. 1. W celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Załącznik do uchwały nr 92/585/2017 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 1: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 1: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 1: Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza Straż Pożarna działa na podstawie: Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak

SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP. TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak SZKOLENIE DOWÓDCÓW OSP TEMAT 8: Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP (JOT OSP) Autor: Stanisław Mikulak Jednostka operacyjno-techniczna OSP (JOT) Przez jednostkę operacyjno-techniczną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J. w Białobrzegach

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y K O M E N D Y P O W I A T O W E J. w Białobrzegach 1 Załącznik do Decyzji Nr 128/2006 Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Białobrzegach z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo