FINANSOWANIE FUNDUSZY PRIVATE EQUITY PRZEZ BANKI KOMERCYJNE W POLSCE Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWANIE FUNDUSZY PRIVATE EQUITY PRZEZ BANKI KOMERCYJNE W POLSCE Wprowadzenie"

Transkrypt

1 WITOLD LUCIŃSKI dr Witold Luciński, Politechnika Łódzka, Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami, Zakład Ekonomii FINANSOWANIE FUNDUSZY PRIVATE EQUITY PRZEZ BANKI KOMERCYJNE W POLSCE Wprowadzenie Przynajmniej od połowy lat 90-tych zauwaŝa się w Europie zjawisko stopniowego odchodzenia od tradycyjnego generowania dochodów bankowych opartych o działalność odsetkową. Rosnąca konkurencja na rynkach finansowych spowodowała, Ŝe operacje związane z przyjmowaniem depozytów, a następnie kreowaniem kredytów stały się mniej opłacalne dla banków komercyjnych 1. Instytucje te w poszukiwaniu nowych źródeł zarobków skierowały swoją uwagę na rynek kapitałowy, tam poszukując szans na osiąganie relatywnie wyŝszych dochodów 2. Ocenia się, Ŝe wspomniane zjawiska były pochodną dwóch równolegle zachodzących procesów. Pierwszy z nich uruchomiła deregulacja trwająca od pierwszych lat ostatniej dekady ubiegłego wieku. Drugi natomiast jest spowodowany integracją monetarną i prowadzoną przez ESBC polityką stabilnych, niskich stóp procentowych 3. Dodatkowo zaobserwowano zjawisko zanikania podziałów na bankowość komercyjną i inwestycyjną 4. Wszystkie te czynniki spowodowały wzrost znaczenia rynków papierów wartościowych przy jednoczesnym zmniejszaniu się roli banków w obszarze finansowania gospodarki poprzez kredyt. W literaturze zjawisko to określa się mianem dezintermediacji usług banku. Autor oczekuje dalszego utrzymywania tej tendencji, choć proces ten moŝe ulec spowolnieniu z powodu kryzysu finansów światowych. Analiza danych Europejskiego Banku Centralnego wskazuje, Ŝe w dobie kryzysu w latach 2008 i 2009 ponownie większego znaczenia nabrały dochody odsetkowe -o czym mogą świadczyć rosnące wartości średnich marŝ odsetkowych w grupie duŝych grup bankowych- przy jednoczesnym spadku udziału róŝnych grup dochodów pozaodsetkowych 5. Powstaje zatem pytanie, w jakim stopniu gospodarka światowa powróci po zakończeniu kryzysu na dawne trajektorie. Autor podziela przekonanie, Ŝe sprawny rynek kapitałowy jest 1 Koeppen J., Strategie banków Europie, CeDeWu, Warszawa 1999, s. 20, Schildbach J. European banks: The silent (r)evolution Deutsche Bank Research Frankfurt am Main Germany 2006, s Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s Baka W., Bankowość europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s Solarz J., Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa 1997, s , Ostrowska E., Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2005, s. 59 i wcześniejsze. 1

2 racją stanu współczesnego państwa 6. Spełnienie się tej wizji oznaczałoby ponowny wzrost znaczenia rynków kapitałowych w kreowaniu dochodów bankowych. Obserwacje autora artykułu wskazują, Ŝe w przypadku polskiego rynku finansowego tego typu zachowań nie potwierdza praktyka gospodarcza. Banki w niewielkim stopniu są zainteresowane czerpaniem dochodów z rynku kapitałowego, a szczególnym tego dowodem jest ich znikomy udział w finansowaniu działalności funduszy private equity. W niniejszym artykule autor zamierza wykazać, Ŝe przed polskim sektorem banków komercyjnych stoją w wymiarze długookresowym powaŝne zagroŝenia. Szansą na uniknięcie problemów moŝe być duŝo powaŝniejsze -niŝ do tej pory- zaangaŝowanie się polskich banków komercyjnych w rynek kapitałowy, a w szczególności w jego dynamicznie w ostatnim dwudziestoleciu w Europie rozwijającą się część związaną z private equity. Przyjęcie takiej strategii przez sektor banków komercyjnych pomogłoby zdywersyfikować źródła dochodów banków. Obecne strategie rozwojowe tego sektora zakładają konsekwentne trwanie przy polityce wysokiej marŝy odsetkowej, jako finansowej podstawy tworzenia dochodu bankowego. 1 MarŜa odsetkowa w Polsce i Europie MarŜa odsetkowa jest relacją wyniku odsetkowego do średnich stanów aktywów w roku 7. Kształtowanie się jej wielkości na przestrzeni lat prezentuje wykres 2. MoŜna zaobserwować duŝy jej spadek w badanym okresie (od 5,40% do 2,50%). NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe w latach pojawił się jej nieznaczny wzrost (z poziomu 3,05% do 3,10%). W ostatnim roku analizy poziom tego wskaźnika osiągnął minimum (2,50%). NajniŜszy w historii poziom marŝy odsetkowej jest wynikiem kilku przyczyn. NaleŜy w przede wszystkim wymienić obniŝenie wyniku odsetkowego (róŝnica między odsetkami otrzymanymi i zapłaconymi przez banki) zrealizowanego na operacjach z sektorem niefinansowym. Była to konsekwencja szybszego wzrostu depozytów niŝ kredytów. Na 5 Financial Stability Review, European Central Bank Frankfurt am Main, June 2010, s Korenik D., WaŜniejsze przemiany w środowisku działania banku, w: Karpuś P. [red.], Węcławski J. [red.], Przekształcenia rynku finansowego w Polsce Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, Czechowska D. Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s Raport o sytuacji banków w 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2010 r., s.38. W praktyce bankowej znane są jeszcze inne sposoby liczenia marŝy odsetkowej odnoszące np. dochód odsetkowy 2

3 przestrzeni 2009 roku trwała tzw. wojna depozytowa, która spowodowała silny spadek rozpiętości w oprocentowaniu kredytów i depozytów wszystkich umów. Wykres 1: MarŜa odsetkowa w polskich bankach komercyjnych w latach w % Źródło: opracowanie własne na podstawie syntez Sytuacja finansowa banków za lata Narodowy Bank Polski, Warszawa oraz Raport o sytuacji banków w 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010, Aneks statystyczny. Wzrosły równieŝ naleŝności zagroŝone, które nie generowały przychodów 8. O powadze sytuacji w tym roku świadczyły publiczne wypowiedzi czołowych przedstawicieli sektora bankowego w Polsce. WyraŜano w nich opinie, Ŝe segment rodzimych banków komercyjnych, jako całość, w tej chwili nie jest uodporniony na długotrwały spadek marŝ 9. Praktyka dowiodła, Ŝe debata nie była pozbawiona podstaw, skoro w roku w porównaniu do ostatniego roku przedkryzysowego jakim w Polsce moŝna uznać rok zanotowano drastyczny spadek poziomu wskaźników rentowności ROA i ROE (odpowiednio z 1,8% do 0,9% i 22,9% do 11,2%) 10. NaleŜy więc sądzić, Ŝe w momencie ustąpienia sytuacji nadzwyczajnej marŝe powrócą do pierwotnego poziomu sprzed kryzysu. do aktywów przychodowych por. Marcinkowska M., Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s Raport o sytuacji banków w 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2010 r., s Piasecki M., Nadciąga bankowe tsunami, Wywiad z prezesem BZ WBK S.A. Mateuszem Morawickim Dziennik z dnia 8 kwietnia 2009 roku, a takŝe Bielecki J., K., Pruski J,. Skąd wziąć pieniądze, Dziennik z dnia 6 stycznia Raport o sytuacji banków w 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 2010 r. Aneks statystyczny, tabela 3. 3

4 W celu porównania wysokości marŝ w Polsce i w innych państwach Europy przytoczono dane pochodzące z Europejskiego Banku Centralnego 11. Zjawisko erozji marŝy w wielu krajach Europy, a przede wszystkim w największych pod względem rozmiarów sektora bankowego państwach, jest od dawna obserwowane w bankowości europejskiej. 12. W cytowanym opracowaniu analitycy Europejskiego Banku Centralnego stawiają nawet tezę, Ŝe w przyszłości naleŝy się liczyć z moŝliwością trwałego wyczerpania tego do niedawna istotnego dla banków źródła dochodów 13. Wykres 2: Kształtowanie marŝy odsetkowej w wybranych krajach Unii Europejskiej w roku 2008 Źródło: opracowanie własne na podstawie EU Banking Sector Stability, European Central Bank, Frankfurt am Main, August 2009, s. 47. Badanie dotyczy krajów UE27. Maks. Rumunia 4,04%, min. Francja 0,71%. Analiza wykresu 2 pozwala na stwierdzenie, Ŝe marŝa odsetkowa w polskim sektorze banków komercyjnych (2,75% w roku 2008) naleŝy do najwyŝszych w Europie. W Unii Europejskiej Polskę wyprzedzają Rumunia (4,04%), Bułgaria (4,01%), Węgry(3,00%) i Łotwa (2,79%). NajniŜszy poziom marŝy zanotowano w Niemczech (0,85%), Luksemburgu (0,74%) i Francji (0,71%). Średnia waŝona dla unijnej Europy wynosi 1,16%, zaś dla podzbioru krajów uwidocznionych na wykresie 2 (UE11) jest na poziomie 1,10%. 11 niestety w przypadku marŝ odsetkowych dostępne autorowi dane zawierają wartości inaczej obliczone niŝ w Polsce, co łatwo zauwaŝyć na przykładzie naszego kraju. Niemniej jednak zawarty na wykresie 3 wykaz wybranych 11 krajów Unii Europejskiej wraz przypisanymi im poziomami marŝ pozwala na w miarę kompleksową ocenę tych zjawisk w Europie i Polsce. 12 wspominają o tym m.in. kolejne raporty Europejskiego Banku Centralnego EU Banking Sector Stability, European Central Bank, Frankfurt am Main, October 2005, s i 37 oraz EU Banking Sector Stability, European Central Bank, Frankfurt am Main November 2006, s EU Banking Sector Stability, European Central Bank, Frankfurt am Main, October 2005, s

5 W krajach o zmniejszających się, bądź niskich juŝ marŝach banki aktywizują swoją działalność na innych polach tworzenia dochodu bankowego takich jak: wzrost dochodów z opłat i prowizji, kreowanie przychodów z działalności handlowej w zakresie róŝnych instrumentów rynku kapitałowego w celu skonsumowania rozwoju rynków finansowych (w tym sektora private equity) 14 oraz wychodzenie banków z ofertą kredytową poza rynki rodzime do gospodarek wzrostowych, gdzie marŝe są jeszcze wysokie 15. MoŜna się zatem liczyć z sytuacją, Ŝe w przyszłości gospodarka europejska będzie wywierała silną presję konkurencyjną na polski rynek bankowy, co z duŝym prawdopodobieństwem wymusi zmiany w ofercie cenowej usług bankowych w Polsce. ZałoŜona otwartość naszej gospodarki nie pozwoli na istnienie takiej enklawy na światowym, czy choćby tylko europejskim rynku finansowym. Reasumując moŝna stwierdzić, Ŝe prawdopodobna w dłuŝszym horyzoncie czasowym tendencja spadku stóp stanowi dla banków komercyjnych bardzo powaŝne zagroŝenie. Tradycyjny sposób prowadzenia działalności bankowej musi więc w przyszłości ulec korekcie. Punktem wyjścia do formułowania nowych strategii w polskich bankach powinno być wzorem sektorów w innych krajach europejskich- stopniowe odchodzenie od wyniku z tytułu odsetek, jako podstawowej formy generowania dochodu bankowego na rzecz intensywnego rozwoju szeroko pojętej działalności pozaodsetkowej, w tym duŝo szerszym, niŝ dotąd wchodzeniu na rynek kapitałowy poprzez udział w finansowaniu działalności private equity w Polsce. 2 Podstawowe źródła finansowania private equity w Polsce Mianem private equity określamy inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału. Metoda finansowania określana mianem private equity moŝe być wykorzystana w róŝnorodny sposób, ale najczęściej słuŝy rozwojowi nowych produktów i technologii, zwiększaniu kapitału obrotowego, przejmowaniu i sanacji spółek lub teŝ na poprawie i wzmocnieniu ich bilansu 16. Metody finansowania przedsięwzięć i przedsiębiorstw z udziałem funduszy private equity są wprawdzie związane z większym jednostkowym ryzykiem, ale teŝ z drugiej strony stwarzają szansę ponadnormatywnych zwrotów z poczynionych inwestycji. Przykładowo w 14 EU Banking Sector Stability, European Central Bank, Frankfurt am Main, November 2006, s Ibidem, s

6 Polsce w wielu wypadkach osiąga się kilkukrotność zaangaŝowanych środków na przestrzeni kilku lat 17. Stawiając na rozwój private equity w Europie decydenci w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i prognozy- oczekują takŝe efektów w wymiarze ogólnoekonomicznym w postaci zapewnienia wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy czy wspierania konkurencyjności gospodarki 18. Tabela 1 zawiera informacje pokazujące głównych dostarczycieli kapitałów dla funduszy private equity w Polsce i Europie. Tabela 1: Wartość środków wnoszonych i udział poszczególnych typów donatorów w finansowaniu private equity w Polsce i Europie w latach Polska -suma Europa -suma Udział w zaangaŝowanych zaangaŝowanych latach Rodzaj inwestora środków w mln euro w środków w mln euro latach w latach w % Udział w latach w % Fundusze funduszy , ,0 Fundusze emerytalne , ,5 Banki , ,1 Towarzystwa ubezpieczeniowe , ,0 Osoby prywatne 228 7, ,1 Przedsiębiorstwa 145 4, ,7 Agencje rządowe 68 2, ,3 Instytucje akademickie 21 0, ,6 Rynki kapitałowe 11 0, ,0 Inne 269 8, ,6 Nowe środki wniesione , ,0 Reinwestowane zyski Razem Źródło: opracowanie własne na podstawie roczników EVCA Yearbook za lata Uwzględniono 21 krajów: UE27 (bez krajów nadbałtyckich, Bułgarii, Cypru, Luksemburga, Malty, Słowenii) oraz Norwegię i Szwajcarię. Analiza danych w tabeli 1 pozwala stwierdzić, Ŝe metody finansowania działalności private equity w Polsce i Europie są zbliŝone. Podmioty, którym autor poświęca najwięcej miejsca w tym artykule, a więc banki, w obu przypadkach naleŝą do głównych instytucji finansujących obszar private equity tak w Polsce, jak i w Europie, co więcej ich udziały są zbliŝone (18,2% i 17,7%). NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe na kwoty podane w omawianej tabeli składa się udział zarówno banków rodzimych, jak i tych, które funkcjonują za granicą, a jedynie -podąŝając za przyjętą przez siebie strategią inwestycyjną- angaŝują swoje środki w 16 EVCA Public Policy Priorities. Private Equity and Venture Capital A. Engine for Economic Growth, Competitiveness and Sustainability, EVCA, Zaventem 2007, s Enterprise Investors Od Lucasa do Eldorado. Jak fundusze Enterprise Investors zmieniają polskie firmy Enterprise Investors, Warszawa Private Equity and Venture Capital. An Engine for Economic Growth, Competitiveness and Sustainability, EVCA, Zaventem 2005, s

7 Polsce. Kolejna tabela pozwoli oszacować rzeczywisty udział banków rodzimych w finansowaniu private equity. Tabela 2: Źródła pochodzenia środków wnoszonych do obszaru private equity w Polsce i Europie w latach w % Lata Kierunki Polska Europa mln euro % mln euro % Środki rodzime 89 2, ,2 Środki z krajów europejskich , ,6 Środki z Europy , ,8 Środki spoza Europy , ,1 Nieznane 9 0, ,1 Razem środki wniesione ,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie roczników EVCA Yearbook za lata Uwzględniono 21 krajów: UE27 (bez krajów nadbałtyckich, Bułgarii, Cypru, Luksemburga, Malty, Słowenii) oraz Norwegię i Szwajcarię. Znikomy udział środków rodzimych na poziomie 2,6% świadczy o znaczącej anomalii w relacji do zwyczajów europejskich, bowiem inwestorzy moŝliwości angaŝowania środków poszukują z reguły na rynkach lokalnych. Inwestowanie poza obszar rodzimy jest wynikiem specyficznych strategii działania. Oznacza to, Ŝe zainteresowanie rodzimych kapitałów procesami skupionymi wokół private equity jest w Polsce relatywnie niewielkie. Idąc dalej w tych rozwaŝaniach moŝna stwierdzić, Ŝe jeśli partycypacja wszystkich banków wnoszących środki na przestrzeni lat wynosiła 18,2% (tabela 1), a całkowity średni udział polskich podmiotów wnoszących środki zaledwie 2,6% (tabela 2), to wkład rodzimych banków w finansowanie private equity zakładając proporcjonalność rozkładu- nie przekraczał 0,5% 19. Z powyŝszych uwag wynika, Ŝe polski sektor banków komercyjnych jest jedynie w niewielkim stopniu zainteresowany inwestycjami w obszarze private equity. Podsumowanie Badania przeprowadzone na światowym rynku private equity skłaniają do wniosku, Ŝe współczesne inwestycje w tym obszarze realizowane przez fundusze cechują relatywnie duŝe bezpieczeństwo i obiecujące zwroty z inwestycji, co jest istotne dla tak wraŝliwej i dbającej o 19 Dostępne statystyki nie podają podziału na finansowanie bankowe krajowe i zagraniczne. Podobne tendencje, z tym, Ŝe na podstawie danych z końca XX wieku (udział na poziomie 2,2%) podaje Tamowicz P. [red.], Analiza rynku venture capital w Polsce, Raport końcowy opracowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2001, s. 19, 7

8 swój wizerunek i jakość portfela inwestycyjnego instytucji, jaką jest bank komercyjny 20. Dobrze wypracowane juŝ metody zmniejszania ryzyka skłaniają europejskie banki do poszukiwań moŝliwości inwestycyjnych właśnie na tym polu. Praktyka funkcjonowania tego rynku wyraźnie stępiła bowiem ostrze ryzyka aktualnego w początkowych latach istnienia private equity. Niestety wiedza na ten temat jest słabo rozpowszechniona na polskim rynku finansowym. Dominują mity o wielkim ryzyku towarzyszącym tym inwestycjom. Silnym argumentem za niepodejmowaniem aktywności w tym zakresie są róŝnice między bankową a inwestycyjną kulturą funkcjonowania 21. Dodatkowo obecność na giełdzie wielu banków sprzyja presji na krótkookresowe wyniki. Banki obawiają się więc, Ŝe ewentualne spadki wartości średnio i długoterminowego portfela inwestycyjnego byłyby automatycznie przenoszone na ich wyniki finansowe 22. NaleŜy jednak mieć w pamięci fakt, Ŝe działalności bankowej w niemniejszym stopniu niŝ krótkookresowe powinno towarzyszyć takŝe długookresowe spojrzenie na przyszłe działania. Autor jest przekonany, Ŝe wizja utraty dotychczasowych, podstawowych źródeł dochodów będzie skłaniała banki do refleksji. Warto jednakŝe pamiętać, Ŝe zaangaŝowanie bezpośrednie czy pośrednie w obszarze private equity cechuje duŝa bezwładność, co oznacza, Ŝe najprawdopodobniej efekty dzisiejszych decyzji -ewentualnie ich braku- przełoŝą się na wyniki finansowe dopiero w perspektywie 5-8 lat. Literatura 1 Baka W., Bankowość europejska Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Bielecki J. K., Pruski J., Skąd wziąć pieniądze Dziennik z dnia 6 stycznia Czechowska D. Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Dębski W. Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Enterprise Investors Od Lucasa do Eldorado. Jak fundusze Enterprise Investors zmieniają polskie firmy, Enterprise Investors, Warszawa EU Banking sector stability, European Central Bank, Frankfurt am Main, August EU Banking Sector Stability, European Central Bank, Frankfurt am Main, November EU Banking Sector Stability, European Central Bank, Frankfurt am Main, October EVCA Public Policy Priorities. Private Equity and Venture Capital A. Engine for Economic Growth, Competitiveness and Sustainability, EVCA, Zaventem Financial Stability Review, European Central Bank, Frankfurt am Main, June Weidig T., Mathonet P.Y., The Risk Profiles of Private Equity. Private Equity is a risky asset, but private equity investments are not necessarily so, European Investment Fund Luxemburg January 2004, s. 9 oraz The Benefits of Private Equity:2006 Update Center for International Securities and Derivatives Markets CISDM Research Department Isenberg School of Management, University of Massachusetts 2006, s Tamowicz P., DzierŜanowski M., Przybyłowski M.. Rynek kapitału ryzyka w Polsce. Średniookresowe uwarunkowania rozwoju rynku kapitału ryzyka. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej. Gdańsk 2003, s Tamowicz P. [red.] Analiza rynku venture capital w Polsce, Raport końcowy opracowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2001, s. 30, 8

9 11 Koeppen J. Strategie banków Europie, CeDeWu, Warszawa Korenik D., WaŜniejsze przemiany w środowisku działania banku w: Karpuś P. [red.], Węcławski J. [red.], Przekształcenia rynku finansowego w Polsce Instytucje finansowe i mechanizmy ich funkcjonowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Marcinkowska M., Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Ostrowska E., Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa Piasecki M. Nadciąga bankowe tsunami Wywiad z prezesem BZ WBK S.A. Mateuszem Morawickim Dziennik z dnia 8 kwietnia 2009 roku. 16 Raport o sytuacji banków w 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa Rocznik Yearbook 2005, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Warszawa Roczniki EVCA Yearbook za lata , EVCA, Zaventem Schildbach J. European banks: The silent (r)evolution, Deutsche Bank Research, Frankfurt am Main Germany Solarz J. Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa Tamowicz P. [red.] Analiza rynku venture capital w Polsce, Raport końcowy opracowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2001, 22 Tamowicz P., DzierŜanowski M., Przybyłowski M. Rynek kapitału ryzyka w Polsce. Średniookresowe uwarunkowania rozwoju rynku kapitału ryzyka, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk The Benefits of Private Equity, Update Center for International Securities and Derivatives Markets CISDM Research Department Isenberg School of Management, University of Massachusetts Weidig T., Mathonet P.Y. The Risk Profiles of Private Equity. Private Equity is a risky asset, but private equity investments are not necessarily so European Investment Fund, Luxemburg January

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych

Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu. i w 3 kwartałach 2009 r. Spotkanie KNF ze środowiskiem. banków spółdzielczych Spotkanie KNF ze środowiskiem banków spółdzielczych Sytuacja banków spółdzielczych w I półroczu i w 3 kwartałach 2009 r. Dariusz Twardowski Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej PNB Zmiany udziału

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego IV Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 12 marca 2009 Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego Dr Anna Jarosz-Friis Komisja Europejska, DG ds. Konkurencji, COMP

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l

WSPÓŁCZESNA. PLATtNltiM \ i. Anna Szelągowska (red.) B 383117 CED EWU.PL. Jr- \ l WSPÓŁCZESNA Anna Szelągowska (red.) \ l Jr- 1 ^ B 383117 CED EWU.PL PLATtNltiM \ i Wprowadzenie 11 1. Narodziny spółdzielczości kredytowej w Europie i rozwój banków spółdzielczych w Polsce - Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13

Spis treści. Wstęp... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE... 13 Spis treści Wstęp......................................... 9 CZĘŚĆ I. SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE..... 13 Rozdział 1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego.............................

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Fundusze nieruchomości w Polsce

Fundusze nieruchomości w Polsce Fundusze nieruchomości w Polsce Oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych jest liczy sobie kilka funduszy, które prowadziły subskrypcję certyfikatów w różnym czasie. Klienci, którzy poprzez nabycie certyfikatów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET

RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET RYNEK MIĘDZYBANKOWY W POLSCE - WYNIKI ANKIET SKIEROWANYCH DO BANKÓW I ODDZIAŁÓW INSTYTUCJI KREDYTOWYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ DEALERA RYNKU PIENIĘŻNEGO URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przejrzystość rynku bankowego

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przejrzystość rynku bankowego Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Przejrzystość rynku bankowego W ostatnim okresie regulatorzy rynku bankowego dąŝą do zwiększenia przejrzystości działalności bankowej

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Czy kryzys finansowy wymusi zmiany w dotychczasowych modelach biznesowych europejskich banków? Maciej Stańczuk Polski Bank Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Rola funduszy venture capital w finansowaniu innowacji

Rola funduszy venture capital w finansowaniu innowacji Rola funduszy venture capital w finansowaniu innowacji Konferencja pt. Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu VI Konferencja uczelniana Poznań, 08.06.2015 dr Aleksandra Szulczewska-Remi

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu Przekształcenia systemu bankowego w ostatnim ćwierćwieczu Prof. dr hab. Jerzy Węcławski Sesja naukowo-edukacyjna 25 lat przemian gospodarczych w Polsce UMCS, Wydział Ekonomiczny, Lublin, 15 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej

Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej KONFERENCJA NAUKOWA UNIA EUROPEJSKA INTEGRACJA KONKURENCYJNOŚĆ - ROZWÓJ Sektor usług finansowych w gospodarce Unii Europejskiej mgr Anna Surma Syta 28 maj 2007 Plan prezentacji 1. Podsumowanie 2. Integracja

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Fundusze private equity - akceleratorem rozwoju firmy (cz. 1)

Fundusze private equity - akceleratorem rozwoju firmy (cz. 1) Fundusze private equity - akceleratorem rozwoju firmy (cz. 1) Fundusze private equity (PE) szukają dziś głównie firm mających szansę na międzynarodową działalność lub wzrost eksportu. Zagraniczni inwestorzy

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego Shadow banking. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego dostępu do środków banku centralnego lub

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment. Warszawa lipiec pec2012 r.

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment. Warszawa lipiec pec2012 r. Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa lipiec pec2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy lipiec 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo