95%. 2, , REGON:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "95%. 2, 81-303 0000021828 586-000-78-20, REGON:"

Transkrypt

1 Nota prawna Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego ani propozycji nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Informacje objęte niniejszym materiałem dotyczą modelowych potrzeb odbiorcy i nie zostały przygotowane w sposób zindywidualizowany ani dla żadnego konkretnego odbiorcy. Nordea Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie jakiegokolwiek celu inwestycyjnego ani za skutki jakichkolwiek decyzji podjętych w oparciu o informacje objęte niniejszym materiałem. Przed podjęciem decyzji o nabyciu danego produktu należy zapoznać się z warunkami takiego produktu, a w szczególności wysokością opłat i innych kosztów związanych z jego nabyciem, a także potencjalnymi czynnikami ryzyka i wpływem tych czynników na potencjalną stopę zwrotu z inwestycji. Każda decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta w oparciu o informacje o danym produkcie oraz samodzielny osąd danego odbiorcy uzależniony od jego indywidualnej sytuacji. W razie potrzeby odbiorca powinien poprzedzić podjęcie decyzji zasięgnięciem porady doradcy prawnego lub podatkowego. Niniejszy materiał został przygotowany z uwzględnieniem najlepszego interesu odbiorcy, z dołożeniem należytej staranności przy zachowaniu zawodowego charakteru świadczonej usługi oraz w zgodzie ze standardami uczciwości. Bank nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność oraz kompletność informacji podanych przez odbiorcę materiału, którymi posłużył się do jego przygotowania, o ile nie przeczą temu obiektywne okoliczności, o których Bank ma wiedzę podczas przygotowywania i przekazywania materiału. W przypadku, gdy niniejszy materiał odnosi się do jakichkolwiek wyników inwestycyjnych, wyniki takie mają charakter historyczny lub teoretyczny i nie stanowią obietnicy uzyskania podobnych wyników ani osiągnięcia podobnych celów inwestycyjnych w przyszłości. O ile w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych o wynikach jest Nordea Investment Funds S.A. W przypadku, gdy w niniejszym materiale posłużono się określonymi oczekiwanymi stopami zwrotu z inwestycji, należy mieć na względzie, że takie oczekiwane stopy zwrotu stanowią jedynie ogólne założenie oczekiwanych wartości, a rzeczywiste przyszłe stopy zwrotu mogą odbiegać od oczekiwań oraz istotnie zmieniać się w czasie. W szczególności istnieje ryzyko straty części lub całości zainwestowanych środków, które może być wyższe przy potencjalnie wyższych stopach zwrotu. W przypadku, gdy niniejszy materiał odnosi się do jakichkolwiek funduszy inwestycyjnych, należy mieć na uwadze, iż fundusze nie gwarantują osiągnięcia swych celów inwestycyjnych. Inwestor powinien zapoznać się w szczególności z informacjami niezbędnymi do oceny inwestycji (Prospekt Nordea Fund of Funds, SICAV; publicznie dostępny na stronie Banku: oraz dotyczącymi ryzyka, kosztów i opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Podstawowe Tabele Opłat znajdują się na stronie Wszelkie wymagane prawem informacje o funduszach lub subfunduszach, opłatach oraz ryzyku inwestycyjnym inwestor może znaleźć w Prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie Nordea Bank Polska SA i na stronie Wartość aktywów netto (NAV) wszystkich funduszy może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie ich aktywów w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku lub jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa w funduszach zagranicznych, które inwestują w te instrumenty. W przypadku, gdy niniejszy materiał odnosi się do wartości maksymalnej straty, wartość taka została oszacowana na podstawie modelu opartego na rozkładzie prawdopodobieństwa uzyskanym na podstawie danych historycznych i założeń do modelu. Dokonując oceny wskazanej wartości należy mieć na względzie, że prawdopodobieństwo, iż wynik portfela nie przekroczy wskazanej wartości straty maksymalnej, wynosi 95%. Nordea Bank Polska S.A. nie gwarantuje uzyskania wyników zgodnych z przedstawionym modelem. Prezentowane stopy zwrotu opierają się na wynikach brutto nieuwzględniających prowizji i opłat związanych z konkretnymi produktami inwestycyjnymi. Wyniki netto mogą być pomniejszone o opłaty, prowizje i podatki, których wysokość zależy od parametrów konkretnego produktu inwestycyjnego oraz indywidualnej sytuacji danej osoby. Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, Gdynia, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 złotych w całości opłacony. Nordea Bank Polska S.A. ul. Kielecka 2, Gdynia tel.: (58) , fax: (58) infolinia: * infolinia: * (z tel. komórkowego albo z zagranicy) *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora #A5_affluent_broszura_strategie_maj2012_v2-fix.indd :29

2 Strategie Nordea Inteligentny sposób na aktywne oszczędzanie #A5_affluent_broszura_strategie_maj2012_v2-fix.indd :29

3 Z myślą o Tobie stworzyliśmy Strategie Nordea! Uważasz, że inwestowanie jest trudne? Nie masz czasu, aby śledzić na bieżąco notowania giełdy lub uważasz, że wymaga to dużej wiedzy i doświadczenia? Czym są Strategie Nordea? Strategia Nordea to kompleksowe i aktywnie zarządzane fundusze luksemburskie, które inwestują Twój kapitał w instrumenty finansowe (akcje, obligacje itp.) zróżnicowane geograficznie, branżowo oraz charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka. #A5_affluent_broszura_strategie_maj2012_v2-fix.indd :29

4 8% 5% 2% Jakie są Twoje korzyści? Mam wiele marzeń, więc inwestuję, by spełniać swoje cele Po pierwsze, inwestując w jeden fundusz, zyskujesz pośredni dostęp do portfolio wielu funduszy, akcji i obligacji (z różnych branż oraz regionów geograficznych) i rozpraszasz ryzyko poniesienia ewentualnych strat. Po drugie, określasz swój horyzont inwestycyjny oraz nastawienie do ryzyka. Nasza oferta Strategii skierowana jest do Klienta zarówno konserwatywnego (Nordea Strategia Konserwatywna 15), neutralnego (Nordea Strategia Neutralna 55) oraz takiego, który nie obawia się większego ryzyka (Nordea Strategia Agresywna 85). Po trzecie, Twoje oszczędności będą aktywnie zarządzane przez specjalistów w Polsce, jak i za granicą. Na podstawie bieżącej analizy rynku, zespół zarządzających będzie dobierał skład portfela, starając się w najbardziej optymalny sposób maksymalizować zyski względem ustalonego poziomu ryzyka. Przykładowy skład portfela: Nordea Strategia Agresywna 85 Nordea Strategia Neutralna 55 13% 15% 42% 10% 28% 30% 35% 8% 19% Nordea Strategia Konserwatywna 15 20% 65% WIG Index MSCI World MSCI Emerging Markets EFFAS Bond Indices Poland Govt 1-5 Yr TR Wibor 3M #A5_affluent_broszura_strategie_maj2012_v2-fix.indd :29

5 Decyzje inwestycyjne Jednym ze sposobów na ochronę przed zachwianiami rynku, jest umarzanie jednostek oraz dokonywanie transferów środków. To jednak wymaga od Ciebie regularnego obserwowania rynku oraz ma konsekwencje podatkowe. Posiadając Strategię, nie musisz już zaprzątać sobie tym głowy! Wyczucie odpowiedniego momentu inwestycji jest bardzo trudne. Najczęściej popełniamy błąd kupując drogo, a sprzedając tanio. Wszyscy zarabiają kupuję! Mały spadek zaraz się poprawi Jest źle, ale muszę przeczekać spadki Wszyscy zarabiają kupuję! Warto kupić, ale poczekam na dobry moment Mały spadek zaraz się poprawi Warto kupić, ale poczekam na dobry moment Nie ma szansy na wzrosty sprzedaję! Znowu może spaść poczekam Jest źle, ale muszę przeczekać spadki Znowu może spaść poczekam Nie ma szansy na wzrosty sprzedaję! Kiedy zaczynasz oszczędzać ze Strategiami Nordea, wybierasz na początku podział środków na różne klasy aktywów, tak by odpowiadał on akceptowanemu przez Ciebie poziomowi ryzyka. Od tego momentu, niezależnie od ruchów na rynku, zachowujesz swój zasadniczy podział między klasami aktywów, który pierwotnie określiłeś inwestując w konkretną Strategię. Nie musisz martwić się zachowaniem rynku, ponieważ robią to za Ciebie profesjonalni zarządzający Nordea. #A5_affluent_broszura_strategie_maj2012_v2-fix.indd :29

6 Poziom ryzyka Jesteśmy spokojni o przyszłość naszych finansów To, która Strategia, i odpowiadający jej fundusz, najbardziej pasują do Ciebie, zależy od Twoich zapatrywań na ryzyko inwestycyjne oraz od czasu, kiedy będziesz chciał wykorzystać swoje środki. Im większe ryzyko dopuszczasz i im dłuższy jest czas inwestowania, tym większy powinien być udział akcyjny w Twoim portfelu. To oznacza możliwość większego zysku w dłuższej perspektywie. Strategia 15 Strategia 55 Strategia % 150% Rozkład stopy zwrotu z 90% prawdopodobieństwem 75% 15% 85% 45% 15% 55% 85% Oczekiwana stopa zwro - Strategia 15 - Strategia 55 - Strategia 85 0% -10% Akcje Instrumenty dłużne -20% Oczekiwana stopa zwrotu* Strategia 15 46% - Strategia 55 65% - Strategia 85 81% *według prognoz analityków Grupy Nordea dla horyzontu 6-letniego #A5_affluent_broszura_strategie_maj2012_v2-fix.indd :29

7 Nordea Strategia Konserwatywna 15 niskie ryzyko / stabilne zyski Dla tych, dla których satysfakcjonujące jest ponosić niskie ryzyko, a jednocześnie osiągać stabilne zyski wyższe niż na lokacie bankowej. Nordea Strategia Neutralna 55 umiarkowane ryzyko / średnie możliwości Dla tych, którzy preferują zrównoważone zyski z pewnymi okresowymi wahaniami. Nordea Strategia Agresywna 85 wysokie ryzyko / wysokie możliwości Dla tych, którzy decydują się na wysokie możliwości zysku, lecz jednocześnie akceptują czasowe spadki wartości inwestycji. #A5_affluent_broszura_strategie_maj2012_v2-fix.indd :30

8 Dzięki wam wiem, że moje decyzje są właściwe Polityka inwestycyjna: Strategie Nordea są subfunduszami wydzielonymi w ramach funduszu prawa luksemburskiego, Nordea Fund of Funds, SICAV. Nordea Strategia Konserwatywna 15: Ekspozycja na fundusze akcyjne oraz akcje wynosi średnio 15%. W zależności od oczekiwań rynkowych zarządzających, udział ten może wynosić od 0 do 35%. Udział obligacji oraz ekspozycja na poszczególne rynki (Polska, rynki wschodzące, rynki rozwinięte) również zmienia się zgodnie z rozwojem sytuacji na rynku. Nordea Strategia Neutralna 55: Inwestuje zwykle 55% wartości portfela w fundusze akcyjne oraz akcje. Jednocześnie, w zależności od oczekiwań rynkowych udział ten waha się od 30 do 80%, a udział innych instrumentów finansowych odpowiednio zmniejsza lub zwiększa się. Nordea Strategia Agresywna 85: Inwestuje przeciętnie 85% w fundusze akcyjne i akcje. W czasie trwania inwestycji udział ten może wynosić od 55% do 100%. Jednocześnie zmienia się alokacja kapitału w inne instrumenty. Struktura opłat W Strategiach pobieramy następujące opłaty za nabycie tytułów uczestnictwa: Nordea Strategia Konserwatywna 15: od 0,3% do 1,5% (w zależności od kwoty zainwestowanej) Nordea Strategia Neutralna 55: od 0,75% do 3,5% (w zależności od kwoty zainwestowanej) Nordea Strategia Agresywna 85: od 1% do 4% (w zależności od kwoty zainwestowanej). Opłata za zarządzanie wynosi odpowiednio: Nordea Strategia Konserwatywna 15: 1,9% Nordea Strategia Neutralna 55: 2,2% Nordea Strategia Agresywna 85: 2,5%. Opłaty za zamianę pobierane są w przypadku przeniesienia środków pomiędzy różnymi Strategiami Nordea. Ogólna informacja podatkowa Zyski osiągnięte z inwestowania w fundusze luksemburskie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek pobierany jest przy umorzeniu tytułów uczestnictwa funduszu Nordea Fund of Funds tzn. nie jest pobierany przy zamianie tytułów pomiędzy Strategiami Nordea. Płatnikiem podatku jest Nordea Bank Polska S.A. #A5_affluent_broszura_strategie_maj2012_v2-fix.indd :30

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r.

Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Polskie Perły FIZ 15.05-29.05.2014 r. Warszawa, maj 2014 r. Trigon Polskie Perły FIZ korzyści dla klienta: Oczekiwana wysoka dodatnia stopa zwrotu niezależnie od zmian głównych benchmarków giełdowych;

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty LISTOPAD 2012 Skrót Prospektu Informacyjnego SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Nazwa Funduszu, skrót nazwy ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Sławomir Ignatiuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO)

BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO) został stworzony z myślą o osobach poszukujących inwestycji w portfel wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) www.leggmason.pl Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 2 KWIECIEŃ CZERWIEC 2013 r. TEMAT NUMERU FUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU ODPOWIEDŹ NA DYLEMATY KLIENTÓW VADEMECUM INWESTOR A JAK LOKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO MAJ 2015 Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 9 lutego 2015 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 05 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje

Bardziej szczegółowo

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data prospektu Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie

Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie Załącznik nr 3 do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Strefa Inwestycji Premium Regulamin Portfeli Modelowych dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny

AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny Informacja, o której mowa w art. 191 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych CEL INWESTYCYJNY AEGON OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku Kluczowe informacje dla inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo