WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT"

Transkrypt

1 KwartalnikA4nr11.qxd :41 Page 1 Nr 11. Wrzesień 2004 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

2 KwartalnikA4nr11.qxd :41 Page 2 Nowy asortyment części układu kierowniczego i zawieszenia TRW Nowość w ofercie Inter Cars S.A. Z dumą przedstawiamy nowy program w zakresie układów kierowniczych i zawieszeń marki TRW, dostępny teraz bezpośrednio od producenta. Nowy program, rozpoznawalny dzięki charakterystycznemu opakowaniu, łączy jakość układów kierowniczych i zawieszenia TRW oraz systemów hamulcowych Lucas. Jest on najszerszym dostępnym na rynku programem w zakresie podwozi. Kodowane kolorami pierścienie uszczelniające oraz osłony przeciwkurzowe sygnowane nazwą TRW dodatkowo podkreślają niepowtarzalność naszych wyrobów. ORYGINALNE WYROBY TRW - GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA Nadaj swojej firmie szybszy bieg. Skontaktuj się z TRW. TRW - Oryginalne wyposażenie. Spójna technologia. UKŁADY HAMULCOWE KIEROWNICZE ZAWIESZENIA światowy lider w dostawach na pierwszy montaż

3 KwartalnikA4nr11.qxd :42 Page 3.A. br. akcje Inter Cars S.A. zadebiutowa³y na Warszawskiej Gie³dzie Papierów 26maja Wartoœciowych (WGPW). Tym samym bran a dystrybucji czêœci zamiennych do pojazdów zyska³a pierwszego reprezentanta w gronie spó³ek gie³dowych. W opinii analityków to najbardziej udany debiut spoœród 15 ofert w ostatnim okresie. Do obrotu publicznego i gie³dowego dopuszczone zosta³y wszystkie akcje Inter Cars S.A. Wejœcie na gie³dê mia³o na celu umo liwienie akcjonariuszom finansowym realizacjê zysków z inwestycji. W 2001 i 2002 roku fundusze Private Equity Inter Cars S.A. dzisiaj Udany debiut Inter Cars S.A. na GPW w Warszawie Piotr Kraska Doradca Zarządu Inter Cars S.A. zarz¹dzane przez Ballinger Capital, NFI Fund 1 oraz NFI Fortuna zasili³y Inter Cars S.A. ³¹czn¹ kwot¹, stanowi¹c¹ równowartoœæ 7 mln USD obejmuj¹c 32,32% akcji w podwy - szonym kapitale Inter Cars S.A. Pozwoli³o to na dokoñczenie najwa niejszych inwestycji i kontynuacjê ekspansji rynkowej. Teraz, w ramach majowej, publicznej oferty sprzeda y, fundusze te zby³y ca³y posiadany pakiet akcji Spó³ki. Jest to jedna z typowych dla funduszy kapita³owych œcie ek wycofania zaanga owanych œrodków. Cena sprzeda y w ofercie publicznej ustalona zosta³a na 21 z³. By³a ona jednakowa dla ka dego, kto z³o y³ zapisy zarówno w transzy inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wynios³a blisko 80%, tj. popyt na akcje Spó³ki piêciokrotnie przewy szy³ poda. Zatem inwestorzy, którzy w wyniku redukcji nie kupili tylu akcji ile zamierzali, mogli - i mog¹ nadal - zwiêkszyæ zaanga owanie poprzez zakupy na rynku wtórnym, czyli na sesji gie³dowej. Inter Cars S.A. znalaz³ uznanie w oczach najpowa niejszych instytucji finansowych w Polsce. Naszymi akcjonariuszami s¹ najwiêksze Otwarte Fundusze Emerytalne oraz Fundusze Inwestycyjne (spoœród nich Commercial Union Investment Management przekroczy³ ju próg 5% akcji Spó³ki). Dziêki temu Inter Cars S.A. pozyska³ silnych, d³ugoterminowych partnerów finansowych. Struktura akcjonariatu jest zatem bardzo stabilna. Akcjonariusze za³o yciele zwiêkszyli nawet udzia³ w kapitale Spó³ki do 68,5%, a to za spraw¹ Prezesa - Krzysztofa Oleksowicza, który kupowa³ akcje na gie³dzie. Poza presti em wynikaj¹cym ze statusu spó³ki gie³dowej Inter Cars S.A. zyska³ dodatkowo na atrakcyjnoœci w opinii banków i innych instytucji finansowych. Znajduje to odzwierciedlenie w warunkach finansowania. Jednoczeœnie uzyskaliœmy dostêp do kapita³u, co mo e okazaæ siê niezwykle istotne w przypadku realizacji przedsiêwziêæ rozwojowych wymagaj¹cych znacz¹cych nak³adów. Przy aktualnym kursie 33 z³ za akcjê (kurs zamkniêcia z dnia 24 sierpnia 2004 roku) rynek wycenia wartoœæ Spó³ki na przesz³o 390 milionów z³otych. Plasuje to Inter Cars S.A. w gronie 60 najwiêkszych spó³ek notowanych na gie³dzie. Ponadto, rynek, na którym dzia³a Inter Cars S.A. postrzegany jest jako silnie wzrostowy. Perspektywa potrojenia wielkoœci rynku w okresie kilkunastu lat i zwiêkszenia w nim udzia³u Inter Cars S.A. z obecnych 14% do oko³o 25% okreœla potencja³ wzrostu wartoœci Spó³ki. Zarz¹dzaj¹cy Ballinger nie ukrywaj¹, i nabycie akcji Inter Cars S.A. by³o jedn¹ z najlepszych inwestycji w historii funduszy. Licz¹c w USD ich pierwotny wk³ad uleg³ potrojeniu w niespe³na 3 lata. Inter Cars S.A. pozwala te zarobiæ inwestorom gie³dowym. Po trzech miesi¹cach notowañ na warszawskim parkiecie ci, którzy nabyli akcje Inter Cars S.A. w ofercie pierwotnej odnotowali ju 57% wzrost wartoœci portfela. Ambicj¹ Zarz¹du Inter Cars S.A. jest, by dla aktualnych akcjonariuszy wartoœæ Spó³ki wzros³a w stopniu umo liwiaj¹cym realizacjê stopy zwrotu na poziomie odnotowanym przez fundusze Ballingera. Zarząd Inter Cars S.A. podczas pierwszego notowania na GPW w dn r. Przygotowa³: Piotr Kraska 3

4 KwartalnikA4nr11.qxd :42 Page 4

5 KwartalnikA4nr11.qxd :42 Page 5 Inter Cars S.A. dzisiaj Je eli jeÿdzimy starszym samochodem, a tych ostatnio w naszym kraju przybywa, to naturalne, e szukamy tak e oszczêdnoœci przy zakupie niezbêdnych czêœci zamiennych, które zagwarantuj¹ nam jego sprawne funkcjonowanie. Starsze pojazdy, których wiek przekroczy³ czêsto 8 lat, eksploatowane s¹ przez u ytkowników o mniej zasobnych portfelach, a wiadomo, e im starsze auto, tym wiêksze prawdopodobieñstwo awarii. Zwiêkszaj¹cy siê import u ywanych samochodów z krajów Europy Zachodniej po wejœciu Polski do UE spowodowa³ gwa³towny wzrost popytu na tañsze czêœci zamienne, ale takie, które charakteryzuj¹ siê dobr¹ jakoœci¹. Nasza firma, ju kilka lat wczeœniej wprowadzi³a do swojej oferty czêœci motoryzacyjne pod w³asn¹ mark¹ 4max. O rozwoju projektu 4max w Inter Cars S.A., jego przysz³oœci i korzyœciach dla klientów p³yn¹cych ze stosowania nowych produktów rozmawiam z Przemys³awem Krask¹ - Kierownikiem Projektu 4max. Rados³aw Grzeœkowiak: Sk¹d pojawi³ siê pomys³ wprowadzenia czêœci zamiennych pod w³asn¹ mark¹ przez Inter Cars S.A.? Przemys³aw Kraska: Na wolnym rynku czêœci zamiennych dzia³a wielu producentów. Czêsto oferuj¹ oni czêœci zamienne o bardzo dobrej jakoœci, ale o ma³o znanej marce, Profity dla warsztatu, korzyści dla kierowcy Przemysław Kraska Kierownik Projektu 4max która nie zawsze budzi zaufanie. W ostatnim czasie rolê gwaranta jakoœci bierze na siebie dystrybutor. Inter Cars S.A., posiadaj¹c szerok¹ sieæ dystrybucji i wiedzê o zmieniaj¹cych siê trendach w sprzeda y czêœci, postanowi³ wprowadziæ do swojej oferty produkty pod w³asn¹ mark¹ handlow¹, zapewniaj¹ce niezawodnoœæ, wysok¹ jakoœæ i atrakcyjn¹ cenê. Trzeba te pamiêtaæ, e czêsto kupuj¹c produkty z logo znanego producenta, ponosimy tzw. koszty promocji marki. Tak dzieje siê w ka dym segmencie gospodarki, nie tylko w motoryzacji. R.G.: Jaki asortyment czêœci pojawi³ siê jako pierwszy w sprzeda y? P.K.: Jako pierwsze w sprzeda y pojawi³y siê pióra wycieraczek, ³o yska kó³, uszczelki, sprzêg³a i zestawy naprawcze wahacza. Obecna oferta to ponad trzydzieœci grup towarowych do samochodów osobowych i ciê arowych, która stale jest poszerzana oraz dostêpna we wszystkich placówkach firmy. Towary te nale ¹ do ga³êzi takich jak: eksploatacja, zawieszenie, uk³ad kierowniczy, napêd, silnik, elektryka i karoseria. Bardzo wa n¹ pozycjê w tym projekcie zajmuje regeneracja, której programem objête s¹: przek³adnie kierownicze, pompy wspomagania uk³adu kierowniczego, silniczki wycieraczek oraz alternatory, rozruszniki i zaciski hamulcowe. Na dwie pierwsze z wy ej wymienionych grup produktów udzielana jest dwuletnia gwarancja. R.G.: Sk¹d pochodz¹ czêœci zamienne z logo 4max i kto jest ich producentem? P.K.: Po wieloletnim doœwiadczeniu w bran y motoryzacyjnej potrafimy prognozowaæ sprzeda czêœci zamiennych i zlecamy ich produkcjê u renomowanych producentów, którzy posiadaj¹ certyfikaty jakoœci a tak e dostarczaj¹ swoje produkty na pierwszy monta. Krótko mówi¹c czêœci zamienne pod mark¹ 4max powstaj¹ na tych samych liniach produkcyjnych i w tych samych fabrykach co znane na rynku, wysokiej jakoœci podzespo³y samochodowe. Wœród producentów czêœci zamiennych 4max swój udzia³ maj¹ równie krajowi wytwórcy, których jakoœæ produktów równie stoi na wysokim poziomie. O ile jest to 5 SPIS TREŚCI Udany debiut Inter Cars S.A. na GPW w Warszawie... 3 Profity dla warsztatu, korzyści dla kierowcy targi czy to kolejny sukces?... 8 Olimpiada dla szkół samochodowych - zakończenie... 9 Trzymajmy się faktów! Ryzyko utraty 1,2 mln miejsc pracy Poznaj świat z Inter Cars S.A Hamowanie "z piskiem" Rynek regeneracji - zaciski hamulcowe IC Car Audio Zmiany w Projekcie Zarządzania Flotą Gutmann w ofercie Inter Cars S.A Szkolenie dla sprzedawców BOSCH Partner Części Nowy katalog produktów Elring-Service 2004/ Zintegrowany pakiet oprogramowania dla warsztatu samochodowego Filie Inter Cars S.A Jakby to było, gdyby nas nie było Inter Cars na autostradzie Rozszerzamy ofertę produkcyjną Wyjeżdżamy z naczepami poza granice Unii Jesteśmy trendy Q - sieć współpracy Inter Cars S.A. organizuje Centra Hamulcowe ATE Nowości w ofercie Fundusze unijne - sposób na modernizacje twojego warsztatu Programy wsparcia i doposażenia warsztatów Nowy partner ogólnoeuropejskiej sieci warsztatów AutoCrew Nadchodzi jesień Systemy napędowe ContiTech Delphi Wskazówki do specjalisty od układów hamulcowych Zestawy wałków rozrządu - awarie, przyczyny, zalecenia Bosal Wakacje z Mobilem TRW Klocki hamulcowe Premium Nowa rodzina olejów Castrol GTX/GTD Magnatec Fachowa naprawa przy zastosowaniu pierścieni uszczelniających PTFE Hella - topowe akcesoria Lider wśród dostawców okładzini klocków hamulcowych na rynkach światowych.. 62 Valeo Service KAYABA - wybór najlepszy z możliwych.68 Pierścienie tłokowe: niedoceniane przy naprawach silników? Futura-Pocket Nadchodzi zima! Jaki olej? Promocje Castrol Q-SERVICE Team Let s go! Spotkajmy się w Monte Carlo Witamy w drużynie Inter Cars S.A

6 KwartalnikA4nr11.qxd :42 Page 6 Inter Cars S.A. dzisiaj mo liwe, staramy siê wspó³pracowaæ i promowaæ polskich producentów. R.G.: Spotka³em siê równie z opini¹, e w opakowaniach z logo 4max wystêpuj¹ czêœci zamienne pochodz¹ce z Dalekiego Wschodu. P.K.: Nie bêdê ukrywa³, e niektóre referencje towarów produkowane s¹ dla nas przez producentów maj¹cych swoje fabryki w Azji. Nie ma to jednak absolutnie adnego wp³ywu na ich jakoœæ, poniewa ka da z tych fabryk stosuje siê do œciœle okreœlonych norm jakoœci, co w efekcie pozwala na zakup produktu, spe³niaj¹cego najwy sze wymagania oraz parametry ywotnoœci i bezpieczeñstwa. Inaczej jej towary nie mog³yby znaleÿæ siê na œwiatowym rynku motoryzacyjnym. Koszty wytworzenia w krajach azjatyckich s¹ po prostu ni sze ni w Europie i st¹d nasz klient otrzymuje tañszy produkt, co wcale nie oznacza, e jest on gorszy. R.G.: Jaka jest jakoœæ produktów 4max i w jaki sposób przebiega proces jej kontroli? P.K.: Zdajemy sobie sprawê, e najwa niejsza jest jakoœæ, wiêc samo pochodzenie produktów jest wa ne. Z ka dej partii towaru przed wprowadzeniem do sprzeda y wyrywkowo sprawdzamy parametry produktów, a wytrzyma³oœæ badamy w instytutach kontroli jakoœci. Jakoœæ produktów potwierdza sprzeda do kilku krajów europejskich oraz 2-letnia gwarancja na wybrane czêœci zamienne. R.G.: Czy Inter Cars S.A. jako najwiêkszy dystrybutor czêœci zamiennych w Europie Œrodkowo-Wsch. bierze na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za jakoœæ produktów pod mark¹ 4max? P.K.: Absolutnie tak! Jakoœci nie musimy siê wstydziæ, poniewa analizy pokazuj¹ wyj¹tkowo ma³y stopieñ reklamacji, a miesiêczne wzrosty sprzeda y pokazuj¹, e 4maxy przyjê³y siê doskonale na naszym rynku i ciesz¹ siê du ym powodzeniem. R.G.: Czy na czêœci zamienne z logo 4max udzielana jest gwarancja? P.K.: Na wszystkie produkty z logo 4max udzielana jest roczna gwarancja. Wyj¹tek stanowi¹ przek³adnie kierownicze ze wspomaganiem oraz pompy wspomagania uk³adu kierowniczego, gdzie gwarancja obejmuje 2-letni¹ eksploatacjê. Grupa towarów objêtych 2-letni¹ gwarancj¹ zostanie poszerzona o przeguby napêdowe. R.G.: Dla jakiej grupy odbiorców adresowane s¹ produkty marki 4max? P.K.: Czêœci 4max adresowane s¹ do odbiorców detalicznych, warsztatów i flot samochodowych oraz firm transportowych. Nale y tak e pamiêtaæ o ofercie czêœci 4 max adresowanej do samochodów ciê arowych, która jest systematycznie poszerzana. R.G.: Jakie korzyœci ma mechanik i w³aœciciel samochodu ze stosowania czêœci zamiennych 4max? P.K.: Tutaj w³aœciciel samochodu zauwa y g³ównie atrakcyjn¹ cenê i jakoœæ produktu. Dla mechanika natomiast dodatkowe korzyœci to dostêpnoœæ towaru we wszystkich placówkach handlowych, szeroki asortyment, ³atwy w obs³udze katalog zawieraj¹cy listê zamienników oraz solidna i czytelna etykieta opakowania, w którym czêsto oprócz towaru znajduj¹ siê dodatkowe elementy u³atwiaj¹ce monta. R.G.: Czy móg³byœ zdradziæ jakie nowe linie produktów 4max pojawi¹ siê w najbli szym czasie w ofercie Inter Cars S.A.? P.K.: Jak najbardziej. Bêd¹ to os³ony przegubów napêdowych oczywiœcie w zestawach, pompy wody, elastyczne przewody hamulcowe, tarcze hamulcowe, akumulatory, p³yny do ch³odnic i spryskiwaczy. Pamiêtaj¹c o mechanikach wprowadzimy pastê do mycia r¹k. Natomiast w grupie towarów regenerowanych pojawi¹ siê alternatory, rozruszniki i zaciski 6 hamulcowe. Informacje o nowoœciach umieszczane s¹ na stronie R.G.: Czy czêœci z logo 4max mo na tak e kupiæ poza sieci¹ sprzeda y Inter Cars S.A.? P.K.: Czêœci z logo 4max adresowane s¹ do wszystkich odbiorców poprzez sieæ sprzeda y Inter Cars S.A. a to ju ponad 40 punktów w ca³ej Polsce. Dbamy wiêc o dostêpnoœæ asortymentu i zatowarowanie w nowoœci we wszystkich tych punktach. Czêœci 4 max mo na te kupiæ za poœrednictwem naszych autoryzowanych partnerów handlowych, do których towar dostarczany jest bezpoœrednio z filii lub centralnego magazynu naszej firmy. Nale y pamiêtaæ, e tylko tam kupuj¹c popularne 4maxy, nasi klienci maj¹ gwarancjê ich jakoœci i oryginalnoœci. Niestety nasz rynek nara ony jest na dzia³alnoœæ piratów, wiêc w przysz³oœci zamierzamy oznaczaæ produkty 4max specjalnymi hologramami, które zapobiegaæ bêd¹ próbom wprowadzania do sprzeda y podrobionych czêœci o nieznanej jakoœci. R.G.: 4max to bardzo oryginalna nazwa. Czy móg³byœ w takim razie w 4 punktach wymieniæ zalety tych produktów? P.K.: Produkty te maj¹ wiele zalet. Najwa niejsz¹ z nich to, e najwiêkszy dystrybutor czêœci zamiennych w Europie Œrodkowo-Wschodniej dobiera producentów, dla których Inter Cars S.A. jest wzorem w Logistyce, nastêpnie dostêpnoœæ we wszystkich punktach sprzeda y, sprawdzona jakoœæ i atrakcyjna cena. Bardzo wa na jest równie opinia fachowca, który na co dzieñ w praktyce stosuje czêœci zamienne marki 4max. O krótk¹ wypowiedÿ poprosi³em Grzegorza Ma³eckiego w³aœciciela serwisu samochodowego "Centrum Serwisowe Ma³ecki" - Grzegorz Małecki Partnera Ogólnoeuropejskiej Sieci Warsztatów AutoCrew. Czêœci zamienne 4max montujê w swoim warsztacie od momentu, kiedy tylko pojawi³y siê w ofercie Inter Cars S.A. Pocz¹tkowo podchodzi³em do nich jak to siê popularnie mówi "z pewn¹ doz¹ niepewnoœci", ale po kilku naprawach wykonanych na tych materia³ach nabra³em do 4max pe³nego zaufania. Sta³o siê tak za spraw¹ moich klientów, z których aden nie zg³osi³ reklamacji na zamontowan¹ czêœæ. Dobry jakoœciowo produkt, korzystna cena, bezproblemowa dostêpnoœæ, ³atwa numeracja i stale zwiêkszaj¹ca siê oferta to z pewnoœci¹ zalety czêœci 4max. Dla mnie, jako w³aœciciela serwisu samochodowego bardzo wa nym elementem jest równie uzyskana mar a na montowanym produkcie. Dziêki temu, e czêœci 4max mo na kupiæ tylko w Carsie nie ma na rynku problemu z walk¹ cenow¹, co w efekcie pozwala tak e warsztatowi na wiêkszy zarobek. Czêœci 4max s¹ tañsze od takich samych produktów markowanych przez znanych producentów, a ich jakoœæ wcale nie jest gorsza. Jak wiadomo, ka dy z nas, mechaników, ma do czynienia z ró nymi klientami. Jeden z nich przyje d a samochodem o wartoœci PLN a inny o wartoœci PLN. Dlatego trzeba zaproponowaæ im odpowiednie czêœci zamienne stosownie do ich mo liwoœci finansowych. Uwa am, e pomys³ Inter Cars z wprowadzeniem do sprzeda y czêœci zamiennych pod w³asn¹ mark¹ to strza³ w dziesi¹tkê. Polecam wszystkim moim kolegom mechanikom 4maxa jako bardzo dobry produkt.

7 KwartalnikA4nr11.qxd :42 Page 7

8 KwartalnikA4nr11.qxd :43 Page 8 Wydarzenia w Inter Cars S.A. Układ kierowniczy Zawieszenie i podwozie Super zawieszenie z hamulcami jak brzytwa! Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG Niemcy Biuro przedstawicielskie w Polsce IHR Warszawa tel.: (0 22) fax: (0 22) e mail: Silniki i zespół napędowy Układ elektryczny Cały program febi bilstein znajdą Państwo na stronie internetowej Układ hamulcowy febi Plus 4.targi czy to kolejny sukces? Ju po raz czwarty Inter Cars S.A. zorganizowa³ Targi czêœci zamiennych, narzêdzi i wyposa enia warsztatów. Tak jak dotychczas, Targi odbywa³y siê na terenie Centrum Logistycznego w Cz¹stkowie Maz. ko³o Warszawy w dniach 22 i 23 maja 2004 r. Cieszy nas fakt, e wydarzenie to jest tak dobrze postrzegane w bran y wœród warsztatowców i jednoczeœnie jest to atrakcyjny temat dla prasy. "Nazywamy to zwyczajowo targami - mówi Krzysztof Oleksowicz, Prezes Zarz¹du firmy Inter Cars - ale s¹dzê, e uda³o nam siê wypracowaæ ca³kiem now¹ formê ogólnopolskich spotkañ, coœ poœredniego miêdzy œwiêtem typu "Oktoberfest" a bran ow¹ imprez¹ integracyjn¹. Dobrze rozumiemy powody, dla których mechanikowi, blacharzowi czy lakiernikowi, zw³aszcza dzia³aj¹cemu na prowincji, trudno jest siê wybraæ na zwyk³e targi motoryzacyjne organizowane w jakimœ dalekim mieœcie. To przecie wielka wyprawa w nieznane, zwykle wraz z ca³¹ rodzin¹, a ka dego z jej cz³onków interesuje akurat coœ innego. U nas dyskusje na tematy zawodowe zaczynaj¹ siê ju w autobusie, konkretyzuj¹ siê na poszczególnych stoiskach i trwaj¹ przy wspólnym popijaniu piwa. Przy tak wdziêcznej publicznoœci nie mamy problemów z pozyskaniem wystawców, przy czym nie s¹ to ju wy³¹cznie firmy zwi¹zane z nami kontaktami handlowymi. Wszystkie jednak nie szczêdz¹ starañ i kosztów, by dotrzeæ do potencjalnych klientów, a tu maj¹ ich ca³e tysi¹ce. Dla nas korzyœci¹ istotn¹, choæ nie ca³kiem wymiern¹, jest to, e nasz koñcowy odbiorca ma okazjê obejrzeæ z bliska, czym jest ten Inter Cars, znany mu wczeœniej tylko z ofert i dostaw". Aby zobrazowaæ czytelnikom jak du e jest to przedsiêwziêcie przedstawiamy kilka wa niejszych faktów w liczbach: 3 Przestrzenne wystawowe hale magazynowe 4 Edycja targów 10 Dru yn w turnieju pi³ki siatkowej - mecze by³y rozgrywane podczas Targów 12 Nowych projektów Inter Cars S.A. 25 Wystawców bior¹cych udzia³ pierwszy raz w Targach Inter Cars S.A. 31 Prezentacji i szkoleñ przygotowanych dla klientów 93 Autokary z ca³ej Polski (w tym 5 autokarów piêtrowych, 1 poci¹g) 120 Wystawców Ankiet wype³nionych przez Goœci w autokarach Litrów piwa sponsorowanego przez Inter Cars S.A m 2 powierzchni ekspozycyjnej Odwiedzaj¹cych z ca³ej Polski Zaproszeñ dla goœci Premierê podczas targów mia³ ciekawy program IC Mechanik - zintegrowany pakiet oprogramowania dla warsztatu samochodowego, specjalnie przygotowany i opracowany przez Inter Cars S.A. (wiêcej na str. 24). Mieliœmy tak e przyjemnoœæ wrêczyæ dyplomy uznaniowe w³aœcicielom Q-SERVICE Truck (szerzej na str. 34), poniewa w tym roku przypada ich 5-lecie istnienia i dzia³alnoœci oraz uhonorowaliœmy zwyciêzców Olimpiady Techniki Samochodowej 2004 (wiêcej na str. 9). Ekspozycja Targów to ju nie tylko 3 przestrzenne hale magazynowe, ale tak e teren na zewn¹trz, z ty³u obiektu. Tam mo na by³o obejrzeæ m.in. naczepy Inter Cars wraz z nowym ci¹gnikiem oraz ciê arówki i urz¹dzenia innych wystawców. Z tylu obiektu znajdowa³y siê tak e dobrze zaopatrzone bary, które zaspakaja³y g³ód i pragnienie odwiedzaj¹cych goœci. Nie zapomnieliœmy równie o najm³odszych, dla nich przygotowaliœmy plac zabaw, dmuchany zamek oraz rodeo. Podczas imprez organizowanych przez Inter Cars zawsze staramy siê wyzwoliæ sportowego ducha walki u naszych pracowników, dlatego i tym razem rozegrane zosta³y dwa turnieje, sobotni i niedzielny w pi³kê siatkow¹ oraz w tenisa sto³owego. Czêœæ artystyczn¹ poprowadzi³ znany z ekranu TV Zygmunt Chajzer, który mobilizowa³ publicznoœæ do aktywnego udzia³u w konkursach o tematyce motoryzacyjnej: "Przepisy ruchu drogowego", "Znajomoœæ czêœci zamiennych" jak równie do swojego konkursu "Chwila prawdy". Dla mêskiej czêœci publicznoœci w tym roku przygotowaliœmy show taneczne grupy V6 z odzi oraz pokazy mody. Specjalnie dla naszych goœci modelki prezentowa³y kombinezony warsztatowe i mimo ma³o sprzyjaj¹cej pogody dziewczyny rozgrzewa³y publicznoœæ pokazem bielizny. Nasza publicznoœæ mog³a tak e sprawdziæ swoj¹ tê yznê fizyczn¹ i zmierzyæ siê z najsilniejszymi ludÿmi na œwiecie. W sobotê odwiedzi³ nas Robert Szczepañski - Wice Mistrz Polski Strong Man z roku 2003, w niedzielê goœciliœmy Anetê Florczyk Strong Woman - najsilniejsz¹ Kobietê Œwiata. Publicznoœæ bardzo chêtnie bra³a udzia³ w konkurencjach typu: spacer farmera (z walizkami), buszmena (z belk¹ na ramionach), podnosz¹c 250 kilogramow¹ sztangê czy dÿwigaj¹c 350 kilogramow¹ (!) oponê. Tak¹ siln¹ mamy publicznoœæ, tak wiele energii maj¹ nasi klienci z warsztatów i sklepów, bo do nich kierowane by³y targi. W tym miejscu chcielibyœmy serdecznie podziêkowaæ wszystkim osobom, które odwiedzi³y nas podczas targów, maj¹c nadzieje, e spe³niliœmy oczekiwania, a przygotowana przez nas oferta by³a dla nich atrakcyjna. To tylko krótki opis tego, co przygotowaliœmy dla Pañstwa w tym roku. Kolejny rok przyniesie kolejne Targi i kolejne Pañstwa oczekiwania, które dla nas bêd¹ kolejnymi wyzwaniami. O terminie 5. Targów Inter Cars S.A. bêdziemy informowaæ Pañstwa w kolejnych wydaniach. Do zobaczenia! 8

9 KwartalnikA4nr11.qxd :43 Page 9 Krzysztof Trzeciak Redaktor Naczelny "Auto Moto Serwis" Wydarzenia w Inter Cars S.A. Olimpiada dla szkół samochodowych - zakończenie Zakoñczy³a siê pi¹ta edycja Olimpiady Techniki Samochodowej, jak¹ redakcja czasopisma "Auto Moto Serwis" oraz wydawnictwa WK zorganizowa³a wœród szkó³ samochodowych. Formê organizacyjn¹ tego konkursu przedstawi³em w poprzednich "ach", czas wiêc na prezentacjê zwyciêzców i podsumowanie wyników. Po przeprowadzeniu testu teoretycznego na Politechnice Warszawskiej oraz wykonaniu zadañ praktycznych w stacji obs³ugi AutoCrew w Raszynie k/warszawy nast¹pi³o podsumowanie zdobytych punktów. Najlepszym uczniem okaza³ siê Tomasz Koszty³a z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kroœnie. Jest on uczniem dopiero drugiej klasy technikum, jednak jego fachowa wiedza a przede wszystkim pasja do zawodu mechanika samochodowego sprawi³y, e w polu pokonanych pozostawi³ wielu uczniów ze znacznie wy szych klas. Najlepsz¹ ekipê wystawi³ w Olimpiadzie Zespó³ Szkó³ Samochodowych w Nowym S¹czu i tym samym uzyska³ tytu³ "Samochodowej Szko³y Roku 2004". Kolejne miejsca zajê³y szko³y z Radomia, Krosna, Czêstochowy, Lublina, Sycowa, Bychowa, Rzeszowa i Opola. Jak widaæ czo³ówkê najlepszych w Polsce placówek kszta³c¹cych w zawodzie mechanika samochodowego tworz¹ szko³y zlokalizowane w mniejszych oœrodkach. Tak by³o równie w poprzednich edycjach Olimpiady. Nasuwa siê wiêc ogólne spostrze enie, e o wynikach nauczania nie decyduj¹ uwarunkowania zewnêtrzne funkcjonowania szko³y, ale bezpoœrednie zaanga owanie grona pedagogicznego i atmosfera stworzona przez dyrekcje szko³y, poniewa zdolnej m³odzie y nam nie brakuje. Jako organizatorzy Olimpiady mamy satysfakcjê, e stworzyliœmy mo liwoœæ sprawdzenia siê szkó³ w bezpoœredniej rywalizacji, a uczniom daliœmy okazjê do utrwalenia i wzbogacenia swojej wiedzy technicznej, co bez w¹tpienia bêdzie procentowa³o w ich przysz³oœci zawodowej. Uroczystoœæ wrêczenia nagród najlepszym szko³om i uczniom mia³a miejsce w dniu 23 maja na 4. Targach czêœci zamiennych, narzêdzi i wyposa enia warsztatów w Cz¹stkowie ko³o Warszawy. Nagrody ufundowane przez firmy wspieraj¹ce ideê Olimpiady: Inter Cars S.A., który by³ sponsorem strategicznym, Orlen Oil, Würth, Hella, Unitrol oraz Bosch, odbierali dyrektorzy najlepszych szkó³, uczniowie oraz ich opiekunowie. Tegoroczna edycja Olimpiady przebieg³a bardzo sprawnie, uzyskuj¹c równie atrakcyjn¹ oprawê, dziêki wsparciu organizacyjnemu ze strony firmy Inter Cars S.A. W tym miejscu, w imieniu organizatorów i uczestników konkursu, chcia³bym podziêkowaæ pracownikom firmy Inter Cars S.A. za wysi³ek w³o ony w przygotowanie fina³u oraz wszelk¹ okazan¹ nam pomoc. Przygotowa³: Krzysztof Trzeciak 9

10 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 10

11 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 11

12 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 12 Wolny rynek, wolny warsztat Robert Kierzek V-ce Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Na ³amach czêsto poruszaliœmy temat akcesji naszego kraju do UE oraz zmian z tym zwi¹zanych. Wielu z nas obawia³o siê, co przyniesie nowa rzeczywistoœæ, w której przyjdzie nam yæ i prowadziæ dotychczasow¹ dzia- ³alnoœæ. Polska ju od czterech miesiêcy jest pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej i patrz¹c z perspektywy minionego czasu, specjalnych zmian na rynku czêœci zamiennych oraz us³ug serwisowych nie widaæ. Nie oznacza to jednak, e wkrótce one nie nast¹pi¹. Wp³ynie na to systematycznie wzrastaj¹cy prywatny import samochodów z krajów zachodnich bêd¹cych cz³onkami UE a tak e wejœcie w ycie rozporz¹dzeñ GVO, które zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 listopada br. O nowych zasadach GVO napisano ju tyle, e nie chcia³bym po raz kolejny poruszaæ tego tematu, natomiast chcia³bym zatrzymaæ siê na d³u ej nad zagadnieniem prywatnego importu u ywanych samochodów. W polskich mediach coraz czêœciej spotkaæ mo na opinie, e import kilku lub kilkunastoletnich samochodów, jest jedn¹ z przyczyn spadku sprzeda y nowych aut. Nic bardziej mylnego. To mit, którym karmi¹ nas œrodowiska zwi¹zane z producentami samochodów. Aby zobrazowaæ to naszym czytelnikom w jak najprostszy sposób, pos³u ê siê przyk³adem. Pan Kowalski jest posiadaczem 15-letniego Fiata 126p o wartoœci kilkuset z³otych. Od wielu lat wraz z rodzin¹ chcia³by podró owaæ w bardziej komfortowych warunkach, ale nie staæ go na wydatek rzêdu kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych lub zaci¹gniêcie kredytu bankowego i póÿniejsz¹ jego obs³ugê. Do dnia r. czyli dnia naszego wejœcia do Unii Europejskiej, zakup lepszego auta pozostawa³ dla niego w sferze marzeñ, gdy import starszych samochodów by³ blokowany przez normê EUR 2, która nie dopuszcza³a na nasz rynek samochodów wyprodukowanych przed 1995 r. Efektem ubocznym tej sytuacji by³y wysokie ceny aut u ywanych, oferowanych w komisach samochodowych i na gie³dach. Po naszym wejœciu do Unii Europejskiej pojawi³a siê dla Pana Kowalskiego mo liwoœæ zakupu 13 letniego Opla o wartoœci 400 EUR. Samochód mo e nie najnowszy, ale zawsze to lepsze ni stary "maluch". Nawet 68% podatku akcyzowego od wartoœci auta mo na jakoœ zap³aciæ, bo to tylko 272 EUR. Razem nowy nabytek, kosztuje naszego bohatera ok. 800 EUR, je eli doliczymy wszystkie dodatkowe koszty. Stary maluch pana Kowalskiego trafia na z³omowisko, natomiast nasz bohater z dum¹ porusza siê zachodnim autem. Przedstawiona historia pokazuje, e zakupy samochodów o wartoœci kilkuset EUR nie maj¹ adnego wp³ywu na Trzymajmy się faktów! 12 zmniejszenie sprzeda y samochodów o wartoœci EUR i wiêkszej. Klienci, których mo liwoœci finansowe oscyluj¹ wokó³ kwoty kilku tysiêcy z³otych, nigdy nie bêd¹ klientami salonów sprzedaj¹cych nowe samochody, bo po prostu ich na to nie staæ. G³ównymi sprawcami spadku sprzeda y nowych samochodów s¹ przede wszystkim zmiany w ustawie o podatku VAT, które to uniemo liwi³y odliczanie tego podatku od ceny zakupu auta (to w przypadku firm), a tak e wzrastaj¹ce ceny nowych samochodów, które zgodnie z polityk¹ producentów samochodów maj¹ byæ wyrównane w ca³ej zjednoczonej Europie, a to w przypadku Polski oznacza wzrost cen od 8-12%. Nale y równie pamiêtaæ, e bardzo wysoka sprzeda samochodów w marcu i kwietniu, dotyczy³a przede wszystkim pojazdów z tzw. "kratk¹", co by³o naturalnym odruchem konsumentów, wyprzedzaj¹cym wprowadzenie niekorzystnych dla nich przepisów. Kolejnym argumentem wysuwanym przez oponentów importu u ywanych samochodów jest bezpieczeñstwo ruchu drogowego, a konkretnie spadek jego poziomu, poprzez zalanie nas wyeksploatowanymi autami - tzw. z³omem motoryzacyjnym oraz nadmierny wzrost liczby samochodów na polskich drogach, które nie s¹ do tego przystosowane. Myœlê, e wszyscy jesteœmy zwolennikami bezpieczeñstwa na drogach, ale nie nale y wprowadzaæ spo³eczeñstwa w b³¹d, przedstawiaj¹c tylko czêœæ prawdy. Niewiele pisze siê i mówi o motoryzacyjnym z³omie, który porusza siê aktualnie po naszych drogach. Wiêksza jego czêœæ, czyli ok. 2 mln pojazdów, to stare auta wschodnioeuropejskie i polskie, które ju dawno nie powinny jeÿdziæ. Skorodowane do granic mo liwoœci, skrzypi¹ce i spowite tumanem spalin, stwarzaj¹ zagro enie nie tylko dla innych uczestników ruchu, ale przede wszystkim dla samych podró uj¹cych tymi autami. O ich wp³ywie na œrodowisko lepiej nie wspominaæ. Czy przyk³adowy samochód marki Opel, o którym mowa wczeœniej, a który dotychczas porusza³ siê w wiêkszoœci po dobrych drogach, a tak e przechodzi³ bardzo restrykcyjne badania techniczne, stanowi wiêksze zagro enie dla podró uj¹cych i innych uczestników ruchu drogowego ni wys³u ony 15-letni "maluch"? Myœlê, e odpowiedÿ jest oczywista. Nale y te pamiêtaæ, e owszem przybywa aut, ale te ka dego roku ok. 2-3% samochodów z ogólnej liczby ok. 11 mln. przestaje byæ uczestnikami ruchu i trafia na z³om. Import starszych aut powoduje wymianê wschodnioeuropejskiego parku samochodowego, na zachodni, nie nowy, ale mimo wszystko nowoczeœniejszy od tego, który zastêpuje. Przy obecnym stopniu zamo noœci naszego spo³eczeñstwa trudno oczekiwaæ, e lawinowo bêdzie przybywaæ samochodów nowych. Sytuacja mog³aby siê zmieniæ, gdyby nie zaporowy podatek akcyzowy, który blokuje import samochodów 2-5 letnich, a na takie auta zapotrzebowanie jest najwiêksze i bêdzie wzrastaæ. Liczymy, e z pocz¹tkiem przysz³ego roku podatek ten zostanie zniesiony, co wydatnie powinno wp³yn¹æ na zmianê struktury wiekowej importowanych samochodów. Raz jeszcze podkreœlam, e Polska nie nale y do najbogatszych cz³onków "unijnej rodziny", wiêc procesy zachodz¹ce w naszym kraju bêd¹ z pewnoœci¹ analogiczne jak w przypadku takich pañstw jak Hiszpania czy Portugalia. Po ich wejœciu do UE nast¹pi³ szybki wzrost liczby 2-5 letnich samochodów pochodz¹cych z prywatnego importu. Podobnie jak w krajach Pó³wyspu Iberyjskiego w najbli szych 10 latach liczba samochodów osobowych w Polsce powinna

13 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 13 Wolny rynek, wolny warsztat ulec podwojeniu, osi¹gaj¹c wskaÿnik unijny jednego samochodu na dwóch mieszkañców. Jaki bêdzie œredni wiek auta, to zale y w du ej mierze od polityki rz¹du i strategii handlowej producentów samochodów. Statystyczny samochód w Polsce ma obecnie nieco ponad 10 lat, co w po³¹czeniu z jakoœci¹ polskich dróg, nie najlepszym paliwem i niezbyt zasobnym portfelem nowego w³aœciciela musi zaowocowaæ zwiêkszon¹ liczb¹ usterek i awarii. Aby pojazdy te utrzymaæ w nale ytym stanie technicznym, wa ne jest, by naprawy dokonywane by³y w warsztatach samochodowych, a nie na osiedlowych podwórkach oraz w oparciu o nowe, a nie "u ywane" czêœci zamienne. Rynek czêœci u ywanych ma siê ca³kiem nieÿle. W niektórych przypadkach mog¹ one byæ nawet korzystnym rozwi¹zaniem (jak w przypadku ca³ych podzespo³ów - skrzyñ biegów, tylnych mostów itp.). Jednak zakup u ywanych elementów uk³adu hamulcowego, kierowniczego czy zawieszenia pojazdu œwiadczy o braku wyobraÿni ich nabywców lub braku wiedzy, e czêœci nowe nie s¹ od nich dro sze, a ich jakoœæ jest gwarantowana. Wiadomo, e w³aœcicieli kilkunastoletnich samochodów nie zawsze staæ na czêœci z najwy szej pó³ki tzn. czêœci o jakoœci orygina³u (pamiêtajmy przy tym, e zgodnie z GVO takimi czêœciami s¹ te oferowane przez SACHS, Bosch, Hella, Ferodo i innych). Jednak w ofercie praktycznie ka dej firmy dystrybucyjnej mo na znaleÿæ tañsze ich zamienniki. Tañsze, nie znaczy gorsze, o czym œwiadczy fakt, e wielu renomowanych producentów czêœci oferuje produkty w dwóch segmentach cenowych, z tym, e ten tañszy segment dedykowany jest pojazdom starszym ni 5 lat. Oferta Inter Cars S.A. zawiera produkty tañsze i dro sze, jednak i jedne, i drugie charakteryzuje wysoka jakoœæ. Od dwóch lat konsekwentnie rozwijamy w³asn¹ markê handlow¹ 4max. Jest to oferta kierowana w³aœnie do u ytkowników starszych pojazdów. Gwarantem jakoœci czêœci 4max jest Inter Cars S.A. Myœlê, e jest to najlepsz¹ rekomendacj¹ dla ich nabywców. Wymiana parku wschodniego na zachodni to dobra wiadomoœæ dla warsztatów samochodowych. O ile naprawa ady, Ma³ego Fiata czy Poloneza mog³a siê odbywaæ pod chmurk¹ i przy u yciu najprostszych narzêdzi, o tyle naprawa Volkswagena czy Opla z lat 90-tych bêdzie wymaga³a wizyty w warsztacie. Je eli weÿmiemy pod uwagê równie to, e iloœæ samochodów wzrasta, to o brak pracy w warsztatach nie ma siê co martwiæ. Wracaj¹c jeszcze do bezpieczeñstwa na drogach, to decyduj¹ce znaczenie ma stan techniczny pojazdu. Ka dy samochód starszy ni 3 lata poddawany jest corocznej kontroli technicznej. Jej wynikiem jest dopuszczenie pojazdu do ruchu, b¹dÿ skierowanie go do warsztatu w celu usuniêcia wykrytych usterek. Tyle teorii, bo w praktyce wygl¹da to ca³kiem inaczej. System kontroli jest delikatnie mówi¹c nieszczelny. Nie jest przy tym, a tak istotne czy pojazd ma 5 czy 10 lat. Wa ne, aby by³ sprawny i nadmiernie nie zanieczyszcza³ œrodowiska. Tak wiêc, zamiast wymyœlaæ coraz to nowe przeszkody w imporcie u ywanych samochodów, wystarczy tylko rygorystycznie sprawdzaæ stan techniczny pojazdów, eliminuj¹c te, które wymagañ nie spe³niaj¹. Niby proste, ale w naszym kraju jak e trudne do wykonania. Oby tak dalej, z ATE! Projektujemy hamulce dla kierowców jutra! Bezpieczeństwo potrzebuje spojrzenia także w przyszłość. Dla nas ATE, to sprawa oczywista. Gdyż za marką ATE stoi koncern Continental Teves, który stale rozwija inno wacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego też, już dziś wiemy, co Was czeka jutro i jak możecie zareagować: z układami hamulcowymi, w których ukryta jest przyszłość. My przyspieszamy z nowymi rozwiązaniami w układach hamulcowych tak abyście Wy mogli pewnie nacisnąć na pedał hamulca i Wasze dzieci też. brakes.com Continental Teves AG & Co. ohg Aftermarket P.O. Box D Frankfurt a.m. Tel. 060 / Tel.+49(0)69/ Fax +49 (0)69 / AM.com Przygotowa³: Robert Kierzek 13

14 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 14 Wolny rynek, wolny warsztat Ryzyko utraty 1,2 mln miejsc pracy w branży samochodowych części zamiennych Niezale ni producenci i dystrybutorzy czêœci zamiennych oraz warsztaty naprawcze w Unii Europejskiej mog¹ straciæ œrodki utrzymania, jeœli Komisja Europejska przyzna producentom pojazdów monopol na rynku napraw samochodowych. Decyzja ma zapaœæ 14 wrzeœnia 2004 r. Producenci pojazdów prowadz¹ lobbying na rzecz uzyskania monopolu na tzw. widoczne czêœci zamienne (elementy karoserii, œwiat³a zewnêtrzne i szyby). Jeœli ich ¹dania zostan¹ spe³nione, wyeliminowana zostanie konkurencja ze strony niezale nych producentów czêœci zamiennych, co w konsekwencji doprowadzi do utraty wielu miejsc pracy w firmach produkuj¹cych czêœci zamienne i wykonuj¹cych naprawy samochodów. Byæ mo e ten problem rozwi¹ e Komisja Europejska 14 wrzeœnia 2004 r. Warto wiedzieæ, e sprawa ta dotyczy oko³o jednej czwartej rynku czêœci zamiennych w UE, taki bowiem udzia³ stanowi¹ karoseryjne czêœci zamienne, a ich wartoœæ przekracza 10 mld EUR rocznie. Frits Bolkestein, komisarz europejski ds. rynku wewnêtrznego, przyznaje, e zagro enie dla konkurencyjnoœci w Unii Europejskiej jest realne. Proponuje, aby dyrektywa Komisji Europejskiej nr 98/71 ws. wzornictwa (Design Directive) zosta³a uzupe³niona o klauzulê dotycz¹c¹ napraw, na mocy której czêœci zamienne zosta³yby wy³¹czone spod ochrony. Oczywiœcie producenci samochodów zachowaliby wy³¹czne prawo do projektowania swych pojazdów, ale nie prawo do czêœci zamiennych niezbêdnych do ich naprawy. Co wiêcej, przeprowadzone we w³asnym zakresie przez Komisjê "rozszerzone badanie skutków" (Extended Impact Assessment) wyraÿnie stwierdza, e ochrona wzornictwa nie rozci¹ga siê na czêœci zamienne. Jeœli wspomniana klauzula dotycz¹ca napraw nie zostanie wprowadzona, konsekwencje dla zatrudnienia i konkurencyjnoœci w Unii Europejskiej bêd¹ katastrofalne. Zagro one tysi¹ce ma³ych i œrednich firm. Ogromna wiêkszoœæ niezale nych producentów i dystrybutorów czêœci oraz warsztatów naprawczych to przedsiêbiorstwa ma³e i œrednie. Jeœli producenci pojazdów osi¹gn¹ to czego siê domagaj¹, producenci czêœci w UE zostan¹ wyparci z rynku. W najlepszym razie nie bêd¹ mieli innego wyboru jak tylko zostaæ przymusowymi dostawcami dla producentów pojazdów. Niezale ni hurtownicy strac¹ co najmniej jedn¹ czwart¹ obrotów. Ale najwiêksze zagro enie dotyczy niezale nych warsztatów naprawczych: utrac¹ one konkurencyjne Ÿród³a czêœci zamiennych i bêd¹ skazane na dostawy z tych samych Ÿróde³ czêœci zamiennych, z których korzystaj¹ producenci pojazdów. Nie bêd¹ zatem mogli konkurowaæ z sieciami warsztatów naprawczych producentów samochodów. Jak powiedzia³ by³y komisarz Unii Europejskiej ds. Przedsiêbiorstw, Erkki Liikanen: "Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa stanowi¹ szkielet europejskiej gospodarki. Pomoc dla nich jest czê-œci¹ strategii lizboñskiej, która ma na celu uczynienie z Europy najbardziej dynamicznego obszaru gospodarczego na œwiecie". Klauzula dotycz¹ca napraw ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pomyœlnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w bran y motoryzacyjnej. Cena monopolu: outsourcing i bezrobocie. Producenci pojazdów w Unii Europejskiej w coraz wiêkszym stopniu zaopatruj¹ siê w potrzebne czêœci w krajach, gdzie koszty s¹ niskie. Obecnie outsourcing spoza UE obejmuje od 25% do 30% obrotów czêœciami. Dalsze 15% obrotów stanowi import czêœci zamiennych przez nieeuropejskich producentów pojazdów. Oznacza to, e oko³o 40% czêœci zamiennych na rynku kontrolowanym przez producentów pochodzi spoza Unii Europejskiej, generuj¹c tym samym miejsca pracy poza Uni¹. Co wiêcej, trend ten siê nasila. Producenci pojazdów maj¹ tak wielk¹ si³ê na rynku i tak wielkie zasoby do dyspozycji, e mog¹ zamawiaæ czêœci u wytwórców oferuj¹cych najni sze koszty, w dowolnym miejscu na œwiecie. Mniejsi, niezale ni producenci czêœci nie maj¹ takich mo liwoœci. Przyznanie producentom pojazdów monopolu na karoseryjne czêœci zamienne na mocy przepisów o ochronie wzornictwa spowoduje przyœpieszenie powy szego trendu przenoszenia miejsc pracy do krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie koszty s¹ niskie. Klauzula dotycz¹ca napraw zapewni³aby mo liwoœæ produkcji konkurencyjnych czêœci zamiennych w UE oraz sprzyja³aby tworzeniu nowych miejsc pracy w Unii. Unijni producenci czêœci mogliby konkurowaæ o 40% czêœci, które obecnie pochodz¹ spoza UE. Producenci twierdz¹, e ich motywacj¹ jest dobro publiczne. Ale badanie przeprowadzone przez firmê McKinsey (McKinsey Quarterly, rok 2003, nr 1) wykazuje prawdziwy powód, dla którego producenci pojazdów ubiegaj¹ siê o monopol. W 2000 r. europejscy producenci pojazdów osi¹gnêli 39% swych zysków (przed opodatkowaniem) z czêœci zamiennych, a tylko 18% z produkcji. Z ich punktu widzenia ochrona wzornictwa rozci¹gniêta na widoczne czêœci zamienne stanowi niewyczerpane Ÿród³o zysków. Europejscy niezale ni producenci i dystrybutorzy czêœci oraz warsztaty naprawcze stoj¹ w obliczu powa nej groÿby bankructwa. Zagro one s¹ miejsca pracy 1,2 mln ludzi. Wprowadzanie w ycie prawa o ochronie wzornictwa, które faworyzuje przedsiêbiorstwa realizuj¹ce strategiê biznesow¹ polegaj¹c¹ na redukcji zatrudnienia w Unii Europejskiej, nie jest rozs¹dnym rozwi¹zaniem. Dla europejskiej gospodarki nie bêdzie pomocne, jeœli firmy, których interes polega na zachowaniu lub tworzeniu miejsc pracy w Europie, zostan¹ pozbawione mo liwoœci konkurowania z producentami pojazdów. Klauzula dotycz¹ca napraw u³atwi³aby tworzenie nowych oraz zwiêkszy³aby bezpieczeñstwo ju istniej¹cych miejsc pracy w Unii Europejskiej. Informacje o ECAR Utworzone w 1993 roku stowarzyszenie ECAR (European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market) skupia 11 niezale nych europejskich organizacji, które reprezentuj¹ producentów i dystrybutorów czêœci zamiennych, niezale ne serwisy samochodowe, europejsk¹ bran ê ubezpieczeñ samochodowych, znaczn¹ czêœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz 235 milionów zmotoryzowanych mieszkañców Unii Europejskiej. G³ównym celem stowarzyszenia ECAR jest promowanie wolnej konkurencji i przeciwdzia³anie monopolizacji rynku czêœci zamiennych przez producentów samochodów poprzez nadu ywanie przez nich 14

15 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 15 Zenon Kosicki Wolny rynek, wolny warsztat praw o ochronie wzorców przemys³owych. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na stronie Przygotowa³: Zenon Kosicki Komentarz Zenona Kosickiego: Artyku³, który Pañstwo przeczytali, jest czêœci¹ europejskiej kampanii na rzecz wolnej konkurencji w dziedzinie handlu, napraw i produkcji karoseryjnych czêœci zamiennych. Kampania ta prowadzona jest przez europejskie stowarzyszenie ECAR, które skupia 11 niezale nych organizacji zwi¹zanych z wtórnym rynkiem zamiennym. Tak e w Polsce podejmowane s¹ dzia³ania w celu zapewnienia wolnoœci tego rynku. Inter Cars S.A., wraz firmami ubezpieczeniowymi oraz innymi niezale nymi dystrybutorami czêœci zamiennych, od wielu miesiêcy zabiega o wprowadzenie tzw. klauzuli reparacji, by nie dopuœciæ do stworzenia monopolu producentów samochodów w dziedzinie karoseryjnych czêœci zamiennych w naszym kraju. Tym bardziej cieszy inicjatywa komisarza Bolksteina, by wprowadziæ klauzulê reparacji jako obligatoryjnej dla wszystkich krajów cz³onkowskich. Do tej pory kwestia wprowadzenia lub nie klauzuli, by³a pozostawiona w gestii rz¹dów poszczególnych pañstw. Wspólne dzia³ania Inter Cars S.A. i firm wymienionych powy ej, doprowadzi³y do oficjalnego postêpowania w tej sprawie ze strony Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Ministerstwo Gospodarki zosta³o zobowi¹zane do wyjaœnienia tej sprawy. Minê³o od tego czasu kilka miesiêcy, bez adnego odzewu ze strony ministerstwa, pomijaj¹c pierwsze wyjaœniaj¹ce spotkania w styczniu tego roku. Miejmy wiêc nadziejê, e to czego nie uda³o siê rozwi¹zaæ na szczeblu krajowym, zostanie rozwi¹zane w Komisji Europejskiej. Poznaj świat z Inter Cars S.A. Powo³aliœmy do ycia nowy Dzia³ - IC Travel, który bêdzie zajmowa³ siê organizacj¹ imprez wyjazdowych, seminariów, kongresów. Podró e z Inter Cars S.A. to jest nie tylko wspania³a przygoda, ale i gwarancja najwy szej jakoœci us³ug. Naszym atutem jest to, e tworzymy ciekaw¹ alternatywê dla tradycyjnych form spêdzania czasu z biurem podró y. Zapewniamy towarzystwo fantastycznych osób z bran y motoryzacyjnej i profesjonaln¹ obs³ugê. Gwarantujemy, e wyjazdy organizowane przez Inter Cars S.A. s¹ doskona³¹ metod¹ wypoczynku i skutecznej integracji œrodowiska z naszej bran y. Przekona³o siê o tym wielu dotychczasowych partnerów, którzy nak³onili nas do powo³ania wyodrêbnionej komórki organizacyjnej. Pragniemy udowodniæ, e dotychczasowe osi¹gniêcia nie s¹ przypadkowe i wprowadzenie nowej formu³y wp³ynie dobitniej na satysfakcje i wspomnienia z minionych wyjazdów. Ju wkrótce przedstawimy Pañstwu szczegó³owy program na zbli aj¹cy siê sezon zimowy. Wszystkie Pañstwa zapytania spotkaj¹ siê z najwiêksz¹ uwag¹. Przedstawimy kilka atrakcyjnych propozycji, które bêd¹ kluczem do przygody i umo liwi¹ nawi¹zanie ciekawych znajomoœci. Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy. 15

16 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 16 U ytkownicy pojazdów machanicznych spotykaj¹ siê czasami z doœæ nieprzyjemnym odg³osem, dochodz¹cym z uk³adu hamulcowego i zawieszenia. Mam na myœli piski, brzêki lub szumy oraz wibracje wystêpuj¹ce podczas hamowania pojazdu. Poniewa interpretacja przyczyn tych zjawisk bywa czêsto ró norodna, czasami mylna, poni ej podamy kilka informacji opisuj¹cych te zjawiska, przyczyny ich powstawania oraz podstawowe zalecenia zmierzaj¹ce do czêœciowej lub pe³nej ich likwidacji. Ka dy z powy ej wymienionych efektów wystêpuj¹cych podczas hamowania ma inny mechanizm powstawania, inny zakres czêstotliwoœci i tym samym inn¹ metodê naprawy. Skrótowo przedstawia to poni sza tabela: Piski w uk³adzie hamulcowym Piski w uk³adzie hamulcowym zwi¹zane s¹ z wibracjami powodowanymi przez tarcie wytwarzane pomiêdzy klockami hamulcowymi i tarcz¹. Jest to zwi¹zane z fenomenem zwanym "wibracj¹ samoindukuj¹c¹", wzmacnian¹ samoistnie. Podczas wibracji jakiegoœ przedmiotu z okreœlon¹ amplitud¹, w jego otoczeniu powstaj¹ fale powietrzne o tej samej amplitudzie, docieraj¹c do naszych uszu w postaci dÿwieku. Nasilenie tego dÿwieku oraz jego wysokoœæ zale y od ciœnienia fali powietrznej oraz czêstotliwoœci drgañ. Pisk generowany w uk³adzie hamulcowym porównuje siê do pisku wytwarzanego przez uk³ad mikrofon-wzmacniacz-g³oœnik w momencie jego sprzê- enia (gdy mikrofon jest usytuowany zbyt blisko g³oœnika), przy czym: mikrofon odpowiada klockom hamulcowym g³oœnik - tarczy hamulcowej wzmacniacz - to wspó³czynnik tarcia µ obszar t³umi¹cy - odleg³oœæ pomiedzy mikrofonem a g³oœnikiem Nie zapominajmy, e wykorzystuj¹c to porównanie w uk³adzie hamulcowym klocki i tarcza hamulcowa stanowi¹ jeden zespó³, który niezwykle trudno (w ograniczony sposób) przedzieliæ jest warstw¹ t³umi¹c¹, zmniejszaj¹c¹ efekt samowzbudzania. 1. Relacje pomiêdzy generowanym piskiem a efektywnoœcia hamowania. Im wiêksza jest si³a hamowania (a wiec i skutecznoœæ hamowania), tym wiêksza jest mo liwoœæ wystêpowania zjawiska pisku. Zatem, im wiekszy jest wspó³czynnik tarcia materia³u Okiem eksperta Hamowanie "z piskiem" 16 ciernego tym wiêksza iloœæ energi przekazywana jest do tarczy, a tym samym wzrasta nasilenie generowanego pisku. Klocki hamulcowe, gdzie materia³ cierny ma niski wspó³czynnik tarcia µ maj¹ mniejsz¹ tendencjê do piszczenia, ale te zredukowan¹ wyraÿnie efektywnoœæ hamowania. Dla przyk³adu: Rodzaj usterki Symptomy Częstotliwość (Hz) Metody naprawy Pisk Brzęki Szumy Wibracja wysokotonowy dźwięk generowany podczas hamowania dźwięk ten słyszalny jest wyraźnie na zewnątrz samochodu elementami wytwarzajacymi ten dźwięk są: zaciski, klocki i tarcze hamulcowe dźwięk generowany przez hamulce podczas hamowania (często w ostatniej jego fazie) dźwięk wyraźnie słyszalny wewnątrz pojazdu dźwięk generują klocki i tarcze poza zaciskami, tarczami i klockami rezonuje również zawieszenie kierownica pojazdu oraz pedał hamulca wibrują podczas hamowania przy dużej prędkości (przy pogorszeniu sytuacji nawet przy małej prędkości) przyczyną jest różnica grubości tarczy, powodująca wibrację zacisku i jej przeniesienie na układ zawieszenia wibracji na ogół nie towarzyszy dodatkowy dźwięk Regulacja/ Wymiana Wymiana części/ Przeczyszczenie tarcz Przetoczenie tarcz/ Wymiana - klocki hamulcowe niskiej jakoœci (ze wzglêdu na skutecznoœæ hamowania) posiadaj¹ wspó³czynnik tarcia µ = 0,29-0,35 - klocki hamulcowe œredniej jakoœci - µ = 0,42-0,45 - klocki dobrej jakoœci - µ = 0,45-0,50 - najwy szej jakoœci klocki sportowe FERODO posiadaja wspo³czynnik tarcia µ = 0,68 (i to w zakresie temperatur stopni C) Ta ró nica wartoœci wspó³czynnika tarcia powoduje, e w skrajnych przypadkach (µ=0,29 i µ=0,68) skutecznoœæ hamowania jest 2-3 razy wiêksza w przypadku wspomnianych klocków FERODO. Reasumuj¹c - im wiêkszy wspó³czynnik tarcia µ, tym skuteczniejsze hamowanie i tym wieksza podatnoœæ na piski. 2. Warunki sprzyjaj¹ce powstawaniu pisku podczas hamowania. a) d³u sze parkowanie, podczas którego klocki hamulcowe siê sch³adzaj¹. Podczas d³u szego parkowania tarcze hamulcowe mog¹ ulegaæ utlenianiu lub te materia³ cierny absorbuje wilgoæ z powietrza, co powoduje wzrost wspó³czynnika tarcia, czêsto wywo³uj¹c piski. b) powolne przemieszczanie siê pojazdu typu jazda-stop-jazda w korkach ulicznych. Przy takiej jeÿdzie, w wyniku czêstego u ywania hamulca, temperatura klocków przekracza 200 stopni C. Wzrost temperatury sprzyja uwalnianiu siê ywicy fenolowej z materia- ³u ciernego, zmieniaj¹c jego powierzchniê oraz zwiekszaj¹c wspó³czynnik tacia co w konsekwencji czêsto prowadzi do powstawania pisków. c) po przejechaniu ca 2000 km na nowym zestawie tarcza-klocki (kiedy ulegn¹ wytarciu œlady obróbki tarczy), metalowe cz¹steczki osadzaj¹ siê w materiale klocka, powoduj¹c dodatkowe wycieranie i deformacje tarczy oraz wzrost wspó³czynnika tarcia (a to doprowadza do pisków). d)podczas d³ugotrwa³ej jazdy "w dó³" (przy pokonywaniu

17 KwartalnikA4nr11.qxd :45 Page 17 Okiem eksperta wzniesieñ), temperatura klocków osi¹ga wartoœæ ca 400 stopni. Po sch³odzeniu klocki zaczynaj¹ generowaæ pisk. Dzieje siê tak dlatego, e ywica fenolowa, zawarta w materiale ciernym, przy takiej temperaturze zaczyna "p³yn¹æ", powoduj¹c przemieszczanie siê cz¹steczek materia³u ciernego ku powierzchni klocka, zwiekszaj¹c jego wspó³czynnik tarcia (zw³aszcza po sch³odzeniu). W warunkach ekstremalnych dochodzi czêsto do wypalenia siê ywicy fenolowej, a czasteczki metalu wycieranej tarczy pozostaj¹c na powierzchni klocka generuj¹ g³oœny, wysokotonowy pisk (tarcza fioletowa, powierzchnie boczne materia³u ciernego klocka - bia³e). 3. Metody zmniejszania lub eleminacji pisków w uk³adach hamulcowych. Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek korekt elementów hamulcowych, maj¹cych zmniejszyæ lub wyeliminowaæ zjawisko pisku, nale y wyraÿnie zdaæ sobie sprawê, e: pisk "hamulcowy" nie jest problemem funkcjonalnym, wymiana tarcz nie jest automatyczn¹ recept¹ na likwidacjê problemu. Chc¹c skutecznie eliminowaæ to zjawisko nale y przede wszystkim: a) zmniejszyæ energiê klocków (energiê samowzbudzania), powodujac¹ wibracjê tarcz przez: - sfazowanie powierzchni atakuj¹cych klocka (d³ugoœæ ca 15 mm, g³ebokoœæ 5 mm). - oczyszczenie/planowanie tarczy (porzez np. piaskowanie czy przetoczenie). - ewentualn¹ zmianê klocka na inny, o mniejszym wspó³czynniku tarcia (z pe³n¹ œwiadomosci¹ utraty skutecznoœci hamowania). b) st³umiæ wibracjê tarczy i klocka przez: - instalacjê nak³adki t³umi¹cej (o max. gruboœci co 0,2mm) - na³o enie materia³u t³umi¹cego na powierzchniê zewnêtrzn¹ p³ytki noœnej klocka. c) sprawdziæ stan p³ytki noœnej klocka na deformacje oraz pokrycia t³umi¹ce, szczególnie te miejsca gdzie dzia³aj¹ si³y wymuszaj¹ce i oporowe. d) sprawdziæ bicie poprzeczne tarczy (nie powinno przekraczaæ 0,05 mm). e) sprawdziæ ró nicê gruboœci taczy w co najmniej 8 punktach obwodu (dopuszczalna ró nica 0,02 mm). f) zamieniæ parami tarcze i klocki. g)wprowadziæ naciêcia poziome, pionowe i skoœne w celu zmiany nacisku klocka na tarczê. h)mo na równie zmieniæ k¹t zamocowania zacisku. Brzêki i szumy w uk³adzie hamulcowym Ten rodzaj odg³osów dochodzacych z u³adu hamulcowego generowany jest wtedy, gdy powierzchnia cierna pomiêdzy klockami i tarcz¹ poddana jest szczególnym wp³ywom, takim jak: przedostanie siê wody w obszar pracy, gwa³towne, silne naciœniêcie peda³u hamulca. Wytwarzany dÿwiêk jest znacznie ni szej czêstotliwoœci (w porównaniu z piskiem), a drgania uk³adu klocek-tarcza przenosz¹ siê na zawieszenie i karoseriê, przez co mog¹ byæ wyraÿnie s³yszalne wewn¹trz samochodu. Mechanizmy powstawania a) absorbcja wody przez materia³ cierny klocka powoduje natychmiastowy, chwilowy wzrost wspó³czynnika tarcia materia³u (np. po myciu samochodu), a to prowadziæ mo e do krótkookresowego wystêpowania omawianych efektów dÿwiêkowych. Po kilkukrotnym, mocniejszym naciœniêciu peda³u hamulca efekty te powinny zanikn¹æ. b)gwa³towne, silne naciœniêcie peda³u hamulca powoduje impulsowy wzrost si³y tarcia pomiêdzy klockami a tarcz¹, a ta generuje wibracjê uk³adu, przenoszone nastêpnie na zawieszenie i karoseriê. Efektem mo e byæ generacja nisko lub œrednotonowego dÿwieku, odczuwanego wewn¹trz samochodu. c) nadmierny luz na zamocowaniach lub prowadnicach klocków hamulcowych powodowaæ mo e charakterystyczne "klikanie" podczas aktywacji i zwalniania peda³u hamulca. Drgania uk³adu hamulcowego Drgania uk³adu hamulcowego przenosz¹ siê na wibracjê karoserii, ko³a kierownicy oraz peda³u hamulca. Czêstotliwoœæ tych drgañ zawiera siê w przedziale Hz i wystêpuje najczêœciej przy wy szych prêdkoœciach pojazdu. Najczêstsze przyczyny drgañ: a)ró nica gruboœci tarczy hamulcowej, przekraczaj¹ca 0,02 mm ju praktycznie eliminuje j¹ z dalszego u ytkowania (czasami dopuszcza siê ró nicê 0,02-0,04 mm z pomniejszeniem komfortu jazdy), gdy wywo³uje ona efekt wyraÿnej wibracji ca³ego uk³adu kierowniczo-jezdnego, b) bicie poprzeczne tarczy hamulcowej (dopuszczalne 0,05 mm dla samochodów osobowych, 0,07 mm dla samochodów dostawczych) ³¹cznie z jej zamocowaniem i u³o yskowaniem c) czarna rdza nagromadzona na tarczy (po d³ugotrwa³ym postoju samochodu "na zewn¹trz"). Czerwona rdza, tworzona na skutek parkowania samochodu w czasie deszczu znika po kilkunastu zahamowaniach, d) termiczna deformacja tarczy podczas czeêstego hamowaniu przy du ej prêdkoœci. Ponadto, przy wy szych predkoœciach jazdy, utworzone na tarczy cieplne punkty/wg³êbienia, powoduj¹ charakterystyczne odg³osy warczenia lub buczenia. Podsumowanie 1. Wszystkie mieszanki cierne u ywane na nak³adki klocków hamulcowych maj¹, w szczególnych przypadkach (choæby wymienionych powy ej), tendencjê do "piszczenia". Wiêksz¹ podatnoœæ maj¹ mieszanki o wy szym wspó³czynniku tarcia. 2. Wy szy wspó³czynnik tarcia materia³u ciernego zapewnia zwiêkszon¹ skutecznoœæ hamowania (skrócon¹ drogê hamowania), a tym samym wzrost bezpieczeñstwa jazdy. Gwarantuj¹ to wyroby renomowanych firm, o du ym doœwiadczeniu, zw³aszcza w sporcie. 3.Podstawowe przyczyny wystêpowania pisków podano powy ej. Wszystkie zamieszczone informacje przedstawione zosta³y po to, by u ytkownik pojazdu lepiej zrozumia³ charakter oraz przyczyny powstawania odg³osów pojawiaj¹cych siê w uk³adzie hamulcowym oraz by dokonuj¹c wyboru typu jakoœci produktów (klocków i tarcz) œwiadomie kierowa³ siê zasad¹ najlepszego wype³nienia oczekiwanych potrzeb. Instalowanie klocków hamulcowych najtañszych, charakteryzuj¹cych siê materia³em ciernym o niskim wspó³czynniku tarcia, mo e prowadziæ do z³udnego przekonania w uzyskaniu porównywalnej skutecznosci hamowania przy ni szej cenie i zmniejszonej ha³aœliwoœci. Nic bardziej b³êdnego!!! Przygotowa³: Micha³ yziñski 17

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA

Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 PRZEGL D ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY. Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA PRZEGL D Numer 3 (47) wrzesieñ 2007 ISSN 1641-7992 ENERGETYCZNY Rok za³o enia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŒRODOWISKA Z DZIA ALNOŒCI IZBY Naszym zadaniem bêdzie wskazywanie najlepszych rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹

Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt 2 2006 PL ISSN 1429-6675 Andrzej PALIÑSKI*, Zbigniew UCKI** Problemy zarz¹dzania finansowego i zarz¹dzania ryzykiem w sektorze handlu energi¹ STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz Faktyczny stan rynku telekomunikacyjnego 4 Intertelecom 2006 SPO ECZEÑSTWO INFORMACYJNE

TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz Faktyczny stan rynku telekomunikacyjnego 4 Intertelecom 2006 SPO ECZEÑSTWO INFORMACYJNE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 1 (89), rok dziesi¹ty styczeñ-marzec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera

SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera SCANIA W POLSCE MAGAZYN NR 1/2005 (31) Scania - Ciê arówka Roku Polskiego Trakera OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Przeprowadzka do Tarnowa Nasza strategia Str. 4 Aktualnoœci Zmodernizowany serwis

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Dynamika sektora MSP na Pomorzu Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Gdañsk 2008 Autorzy Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy Euroregiony 27.qxd 2003-10-13 04:23 Page 1 miesiêcznik - samorz¹dnoœæ/ gospodarka/ integracja europejska Rok III, nr 27, paÿdziernik 2003 cena: 8,50 z³ prof. dr hab. Joachim Meisner: Wyprzedzaæ trendy

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo