WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT"

Transkrypt

1 KwartalnikA4nr11.qxd :41 Page 1 Nr 11. Wrzesień 2004 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

2 KwartalnikA4nr11.qxd :41 Page 2 Nowy asortyment części układu kierowniczego i zawieszenia TRW Nowość w ofercie Inter Cars S.A. Z dumą przedstawiamy nowy program w zakresie układów kierowniczych i zawieszeń marki TRW, dostępny teraz bezpośrednio od producenta. Nowy program, rozpoznawalny dzięki charakterystycznemu opakowaniu, łączy jakość układów kierowniczych i zawieszenia TRW oraz systemów hamulcowych Lucas. Jest on najszerszym dostępnym na rynku programem w zakresie podwozi. Kodowane kolorami pierścienie uszczelniające oraz osłony przeciwkurzowe sygnowane nazwą TRW dodatkowo podkreślają niepowtarzalność naszych wyrobów. ORYGINALNE WYROBY TRW - GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA Nadaj swojej firmie szybszy bieg. Skontaktuj się z TRW. TRW - Oryginalne wyposażenie. Spójna technologia. UKŁADY HAMULCOWE KIEROWNICZE ZAWIESZENIA światowy lider w dostawach na pierwszy montaż

3 KwartalnikA4nr11.qxd :42 Page 3.A. br. akcje Inter Cars S.A. zadebiutowa³y na Warszawskiej Gie³dzie Papierów 26maja Wartoœciowych (WGPW). Tym samym bran a dystrybucji czêœci zamiennych do pojazdów zyska³a pierwszego reprezentanta w gronie spó³ek gie³dowych. W opinii analityków to najbardziej udany debiut spoœród 15 ofert w ostatnim okresie. Do obrotu publicznego i gie³dowego dopuszczone zosta³y wszystkie akcje Inter Cars S.A. Wejœcie na gie³dê mia³o na celu umo liwienie akcjonariuszom finansowym realizacjê zysków z inwestycji. W 2001 i 2002 roku fundusze Private Equity Inter Cars S.A. dzisiaj Udany debiut Inter Cars S.A. na GPW w Warszawie Piotr Kraska Doradca Zarządu Inter Cars S.A. zarz¹dzane przez Ballinger Capital, NFI Fund 1 oraz NFI Fortuna zasili³y Inter Cars S.A. ³¹czn¹ kwot¹, stanowi¹c¹ równowartoœæ 7 mln USD obejmuj¹c 32,32% akcji w podwy - szonym kapitale Inter Cars S.A. Pozwoli³o to na dokoñczenie najwa niejszych inwestycji i kontynuacjê ekspansji rynkowej. Teraz, w ramach majowej, publicznej oferty sprzeda y, fundusze te zby³y ca³y posiadany pakiet akcji Spó³ki. Jest to jedna z typowych dla funduszy kapita³owych œcie ek wycofania zaanga owanych œrodków. Cena sprzeda y w ofercie publicznej ustalona zosta³a na 21 z³. By³a ona jednakowa dla ka dego, kto z³o y³ zapisy zarówno w transzy inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych. Redukcja w transzy inwestorów indywidualnych wynios³a blisko 80%, tj. popyt na akcje Spó³ki piêciokrotnie przewy szy³ poda. Zatem inwestorzy, którzy w wyniku redukcji nie kupili tylu akcji ile zamierzali, mogli - i mog¹ nadal - zwiêkszyæ zaanga owanie poprzez zakupy na rynku wtórnym, czyli na sesji gie³dowej. Inter Cars S.A. znalaz³ uznanie w oczach najpowa niejszych instytucji finansowych w Polsce. Naszymi akcjonariuszami s¹ najwiêksze Otwarte Fundusze Emerytalne oraz Fundusze Inwestycyjne (spoœród nich Commercial Union Investment Management przekroczy³ ju próg 5% akcji Spó³ki). Dziêki temu Inter Cars S.A. pozyska³ silnych, d³ugoterminowych partnerów finansowych. Struktura akcjonariatu jest zatem bardzo stabilna. Akcjonariusze za³o yciele zwiêkszyli nawet udzia³ w kapitale Spó³ki do 68,5%, a to za spraw¹ Prezesa - Krzysztofa Oleksowicza, który kupowa³ akcje na gie³dzie. Poza presti em wynikaj¹cym ze statusu spó³ki gie³dowej Inter Cars S.A. zyska³ dodatkowo na atrakcyjnoœci w opinii banków i innych instytucji finansowych. Znajduje to odzwierciedlenie w warunkach finansowania. Jednoczeœnie uzyskaliœmy dostêp do kapita³u, co mo e okazaæ siê niezwykle istotne w przypadku realizacji przedsiêwziêæ rozwojowych wymagaj¹cych znacz¹cych nak³adów. Przy aktualnym kursie 33 z³ za akcjê (kurs zamkniêcia z dnia 24 sierpnia 2004 roku) rynek wycenia wartoœæ Spó³ki na przesz³o 390 milionów z³otych. Plasuje to Inter Cars S.A. w gronie 60 najwiêkszych spó³ek notowanych na gie³dzie. Ponadto, rynek, na którym dzia³a Inter Cars S.A. postrzegany jest jako silnie wzrostowy. Perspektywa potrojenia wielkoœci rynku w okresie kilkunastu lat i zwiêkszenia w nim udzia³u Inter Cars S.A. z obecnych 14% do oko³o 25% okreœla potencja³ wzrostu wartoœci Spó³ki. Zarz¹dzaj¹cy Ballinger nie ukrywaj¹, i nabycie akcji Inter Cars S.A. by³o jedn¹ z najlepszych inwestycji w historii funduszy. Licz¹c w USD ich pierwotny wk³ad uleg³ potrojeniu w niespe³na 3 lata. Inter Cars S.A. pozwala te zarobiæ inwestorom gie³dowym. Po trzech miesi¹cach notowañ na warszawskim parkiecie ci, którzy nabyli akcje Inter Cars S.A. w ofercie pierwotnej odnotowali ju 57% wzrost wartoœci portfela. Ambicj¹ Zarz¹du Inter Cars S.A. jest, by dla aktualnych akcjonariuszy wartoœæ Spó³ki wzros³a w stopniu umo liwiaj¹cym realizacjê stopy zwrotu na poziomie odnotowanym przez fundusze Ballingera. Zarząd Inter Cars S.A. podczas pierwszego notowania na GPW w dn r. Przygotowa³: Piotr Kraska 3

4 KwartalnikA4nr11.qxd :42 Page 4

5 KwartalnikA4nr11.qxd :42 Page 5 Inter Cars S.A. dzisiaj Je eli jeÿdzimy starszym samochodem, a tych ostatnio w naszym kraju przybywa, to naturalne, e szukamy tak e oszczêdnoœci przy zakupie niezbêdnych czêœci zamiennych, które zagwarantuj¹ nam jego sprawne funkcjonowanie. Starsze pojazdy, których wiek przekroczy³ czêsto 8 lat, eksploatowane s¹ przez u ytkowników o mniej zasobnych portfelach, a wiadomo, e im starsze auto, tym wiêksze prawdopodobieñstwo awarii. Zwiêkszaj¹cy siê import u ywanych samochodów z krajów Europy Zachodniej po wejœciu Polski do UE spowodowa³ gwa³towny wzrost popytu na tañsze czêœci zamienne, ale takie, które charakteryzuj¹ siê dobr¹ jakoœci¹. Nasza firma, ju kilka lat wczeœniej wprowadzi³a do swojej oferty czêœci motoryzacyjne pod w³asn¹ mark¹ 4max. O rozwoju projektu 4max w Inter Cars S.A., jego przysz³oœci i korzyœciach dla klientów p³yn¹cych ze stosowania nowych produktów rozmawiam z Przemys³awem Krask¹ - Kierownikiem Projektu 4max. Rados³aw Grzeœkowiak: Sk¹d pojawi³ siê pomys³ wprowadzenia czêœci zamiennych pod w³asn¹ mark¹ przez Inter Cars S.A.? Przemys³aw Kraska: Na wolnym rynku czêœci zamiennych dzia³a wielu producentów. Czêsto oferuj¹ oni czêœci zamienne o bardzo dobrej jakoœci, ale o ma³o znanej marce, Profity dla warsztatu, korzyści dla kierowcy Przemysław Kraska Kierownik Projektu 4max która nie zawsze budzi zaufanie. W ostatnim czasie rolê gwaranta jakoœci bierze na siebie dystrybutor. Inter Cars S.A., posiadaj¹c szerok¹ sieæ dystrybucji i wiedzê o zmieniaj¹cych siê trendach w sprzeda y czêœci, postanowi³ wprowadziæ do swojej oferty produkty pod w³asn¹ mark¹ handlow¹, zapewniaj¹ce niezawodnoœæ, wysok¹ jakoœæ i atrakcyjn¹ cenê. Trzeba te pamiêtaæ, e czêsto kupuj¹c produkty z logo znanego producenta, ponosimy tzw. koszty promocji marki. Tak dzieje siê w ka dym segmencie gospodarki, nie tylko w motoryzacji. R.G.: Jaki asortyment czêœci pojawi³ siê jako pierwszy w sprzeda y? P.K.: Jako pierwsze w sprzeda y pojawi³y siê pióra wycieraczek, ³o yska kó³, uszczelki, sprzêg³a i zestawy naprawcze wahacza. Obecna oferta to ponad trzydzieœci grup towarowych do samochodów osobowych i ciê arowych, która stale jest poszerzana oraz dostêpna we wszystkich placówkach firmy. Towary te nale ¹ do ga³êzi takich jak: eksploatacja, zawieszenie, uk³ad kierowniczy, napêd, silnik, elektryka i karoseria. Bardzo wa n¹ pozycjê w tym projekcie zajmuje regeneracja, której programem objête s¹: przek³adnie kierownicze, pompy wspomagania uk³adu kierowniczego, silniczki wycieraczek oraz alternatory, rozruszniki i zaciski hamulcowe. Na dwie pierwsze z wy ej wymienionych grup produktów udzielana jest dwuletnia gwarancja. R.G.: Sk¹d pochodz¹ czêœci zamienne z logo 4max i kto jest ich producentem? P.K.: Po wieloletnim doœwiadczeniu w bran y motoryzacyjnej potrafimy prognozowaæ sprzeda czêœci zamiennych i zlecamy ich produkcjê u renomowanych producentów, którzy posiadaj¹ certyfikaty jakoœci a tak e dostarczaj¹ swoje produkty na pierwszy monta. Krótko mówi¹c czêœci zamienne pod mark¹ 4max powstaj¹ na tych samych liniach produkcyjnych i w tych samych fabrykach co znane na rynku, wysokiej jakoœci podzespo³y samochodowe. Wœród producentów czêœci zamiennych 4max swój udzia³ maj¹ równie krajowi wytwórcy, których jakoœæ produktów równie stoi na wysokim poziomie. O ile jest to 5 SPIS TREŚCI Udany debiut Inter Cars S.A. na GPW w Warszawie... 3 Profity dla warsztatu, korzyści dla kierowcy targi czy to kolejny sukces?... 8 Olimpiada dla szkół samochodowych - zakończenie... 9 Trzymajmy się faktów! Ryzyko utraty 1,2 mln miejsc pracy Poznaj świat z Inter Cars S.A Hamowanie "z piskiem" Rynek regeneracji - zaciski hamulcowe IC Car Audio Zmiany w Projekcie Zarządzania Flotą Gutmann w ofercie Inter Cars S.A Szkolenie dla sprzedawców BOSCH Partner Części Nowy katalog produktów Elring-Service 2004/ Zintegrowany pakiet oprogramowania dla warsztatu samochodowego Filie Inter Cars S.A Jakby to było, gdyby nas nie było Inter Cars na autostradzie Rozszerzamy ofertę produkcyjną Wyjeżdżamy z naczepami poza granice Unii Jesteśmy trendy Q - sieć współpracy Inter Cars S.A. organizuje Centra Hamulcowe ATE Nowości w ofercie Fundusze unijne - sposób na modernizacje twojego warsztatu Programy wsparcia i doposażenia warsztatów Nowy partner ogólnoeuropejskiej sieci warsztatów AutoCrew Nadchodzi jesień Systemy napędowe ContiTech Delphi Wskazówki do specjalisty od układów hamulcowych Zestawy wałków rozrządu - awarie, przyczyny, zalecenia Bosal Wakacje z Mobilem TRW Klocki hamulcowe Premium Nowa rodzina olejów Castrol GTX/GTD Magnatec Fachowa naprawa przy zastosowaniu pierścieni uszczelniających PTFE Hella - topowe akcesoria Lider wśród dostawców okładzini klocków hamulcowych na rynkach światowych.. 62 Valeo Service KAYABA - wybór najlepszy z możliwych.68 Pierścienie tłokowe: niedoceniane przy naprawach silników? Futura-Pocket Nadchodzi zima! Jaki olej? Promocje Castrol Q-SERVICE Team Let s go! Spotkajmy się w Monte Carlo Witamy w drużynie Inter Cars S.A

6 KwartalnikA4nr11.qxd :42 Page 6 Inter Cars S.A. dzisiaj mo liwe, staramy siê wspó³pracowaæ i promowaæ polskich producentów. R.G.: Spotka³em siê równie z opini¹, e w opakowaniach z logo 4max wystêpuj¹ czêœci zamienne pochodz¹ce z Dalekiego Wschodu. P.K.: Nie bêdê ukrywa³, e niektóre referencje towarów produkowane s¹ dla nas przez producentów maj¹cych swoje fabryki w Azji. Nie ma to jednak absolutnie adnego wp³ywu na ich jakoœæ, poniewa ka da z tych fabryk stosuje siê do œciœle okreœlonych norm jakoœci, co w efekcie pozwala na zakup produktu, spe³niaj¹cego najwy sze wymagania oraz parametry ywotnoœci i bezpieczeñstwa. Inaczej jej towary nie mog³yby znaleÿæ siê na œwiatowym rynku motoryzacyjnym. Koszty wytworzenia w krajach azjatyckich s¹ po prostu ni sze ni w Europie i st¹d nasz klient otrzymuje tañszy produkt, co wcale nie oznacza, e jest on gorszy. R.G.: Jaka jest jakoœæ produktów 4max i w jaki sposób przebiega proces jej kontroli? P.K.: Zdajemy sobie sprawê, e najwa niejsza jest jakoœæ, wiêc samo pochodzenie produktów jest wa ne. Z ka dej partii towaru przed wprowadzeniem do sprzeda y wyrywkowo sprawdzamy parametry produktów, a wytrzyma³oœæ badamy w instytutach kontroli jakoœci. Jakoœæ produktów potwierdza sprzeda do kilku krajów europejskich oraz 2-letnia gwarancja na wybrane czêœci zamienne. R.G.: Czy Inter Cars S.A. jako najwiêkszy dystrybutor czêœci zamiennych w Europie Œrodkowo-Wsch. bierze na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za jakoœæ produktów pod mark¹ 4max? P.K.: Absolutnie tak! Jakoœci nie musimy siê wstydziæ, poniewa analizy pokazuj¹ wyj¹tkowo ma³y stopieñ reklamacji, a miesiêczne wzrosty sprzeda y pokazuj¹, e 4maxy przyjê³y siê doskonale na naszym rynku i ciesz¹ siê du ym powodzeniem. R.G.: Czy na czêœci zamienne z logo 4max udzielana jest gwarancja? P.K.: Na wszystkie produkty z logo 4max udzielana jest roczna gwarancja. Wyj¹tek stanowi¹ przek³adnie kierownicze ze wspomaganiem oraz pompy wspomagania uk³adu kierowniczego, gdzie gwarancja obejmuje 2-letni¹ eksploatacjê. Grupa towarów objêtych 2-letni¹ gwarancj¹ zostanie poszerzona o przeguby napêdowe. R.G.: Dla jakiej grupy odbiorców adresowane s¹ produkty marki 4max? P.K.: Czêœci 4max adresowane s¹ do odbiorców detalicznych, warsztatów i flot samochodowych oraz firm transportowych. Nale y tak e pamiêtaæ o ofercie czêœci 4 max adresowanej do samochodów ciê arowych, która jest systematycznie poszerzana. R.G.: Jakie korzyœci ma mechanik i w³aœciciel samochodu ze stosowania czêœci zamiennych 4max? P.K.: Tutaj w³aœciciel samochodu zauwa y g³ównie atrakcyjn¹ cenê i jakoœæ produktu. Dla mechanika natomiast dodatkowe korzyœci to dostêpnoœæ towaru we wszystkich placówkach handlowych, szeroki asortyment, ³atwy w obs³udze katalog zawieraj¹cy listê zamienników oraz solidna i czytelna etykieta opakowania, w którym czêsto oprócz towaru znajduj¹ siê dodatkowe elementy u³atwiaj¹ce monta. R.G.: Czy móg³byœ zdradziæ jakie nowe linie produktów 4max pojawi¹ siê w najbli szym czasie w ofercie Inter Cars S.A.? P.K.: Jak najbardziej. Bêd¹ to os³ony przegubów napêdowych oczywiœcie w zestawach, pompy wody, elastyczne przewody hamulcowe, tarcze hamulcowe, akumulatory, p³yny do ch³odnic i spryskiwaczy. Pamiêtaj¹c o mechanikach wprowadzimy pastê do mycia r¹k. Natomiast w grupie towarów regenerowanych pojawi¹ siê alternatory, rozruszniki i zaciski 6 hamulcowe. Informacje o nowoœciach umieszczane s¹ na stronie R.G.: Czy czêœci z logo 4max mo na tak e kupiæ poza sieci¹ sprzeda y Inter Cars S.A.? P.K.: Czêœci z logo 4max adresowane s¹ do wszystkich odbiorców poprzez sieæ sprzeda y Inter Cars S.A. a to ju ponad 40 punktów w ca³ej Polsce. Dbamy wiêc o dostêpnoœæ asortymentu i zatowarowanie w nowoœci we wszystkich tych punktach. Czêœci 4 max mo na te kupiæ za poœrednictwem naszych autoryzowanych partnerów handlowych, do których towar dostarczany jest bezpoœrednio z filii lub centralnego magazynu naszej firmy. Nale y pamiêtaæ, e tylko tam kupuj¹c popularne 4maxy, nasi klienci maj¹ gwarancjê ich jakoœci i oryginalnoœci. Niestety nasz rynek nara ony jest na dzia³alnoœæ piratów, wiêc w przysz³oœci zamierzamy oznaczaæ produkty 4max specjalnymi hologramami, które zapobiegaæ bêd¹ próbom wprowadzania do sprzeda y podrobionych czêœci o nieznanej jakoœci. R.G.: 4max to bardzo oryginalna nazwa. Czy móg³byœ w takim razie w 4 punktach wymieniæ zalety tych produktów? P.K.: Produkty te maj¹ wiele zalet. Najwa niejsz¹ z nich to, e najwiêkszy dystrybutor czêœci zamiennych w Europie Œrodkowo-Wschodniej dobiera producentów, dla których Inter Cars S.A. jest wzorem w Logistyce, nastêpnie dostêpnoœæ we wszystkich punktach sprzeda y, sprawdzona jakoœæ i atrakcyjna cena. Bardzo wa na jest równie opinia fachowca, który na co dzieñ w praktyce stosuje czêœci zamienne marki 4max. O krótk¹ wypowiedÿ poprosi³em Grzegorza Ma³eckiego w³aœciciela serwisu samochodowego "Centrum Serwisowe Ma³ecki" - Grzegorz Małecki Partnera Ogólnoeuropejskiej Sieci Warsztatów AutoCrew. Czêœci zamienne 4max montujê w swoim warsztacie od momentu, kiedy tylko pojawi³y siê w ofercie Inter Cars S.A. Pocz¹tkowo podchodzi³em do nich jak to siê popularnie mówi "z pewn¹ doz¹ niepewnoœci", ale po kilku naprawach wykonanych na tych materia³ach nabra³em do 4max pe³nego zaufania. Sta³o siê tak za spraw¹ moich klientów, z których aden nie zg³osi³ reklamacji na zamontowan¹ czêœæ. Dobry jakoœciowo produkt, korzystna cena, bezproblemowa dostêpnoœæ, ³atwa numeracja i stale zwiêkszaj¹ca siê oferta to z pewnoœci¹ zalety czêœci 4max. Dla mnie, jako w³aœciciela serwisu samochodowego bardzo wa nym elementem jest równie uzyskana mar a na montowanym produkcie. Dziêki temu, e czêœci 4max mo na kupiæ tylko w Carsie nie ma na rynku problemu z walk¹ cenow¹, co w efekcie pozwala tak e warsztatowi na wiêkszy zarobek. Czêœci 4max s¹ tañsze od takich samych produktów markowanych przez znanych producentów, a ich jakoœæ wcale nie jest gorsza. Jak wiadomo, ka dy z nas, mechaników, ma do czynienia z ró nymi klientami. Jeden z nich przyje d a samochodem o wartoœci PLN a inny o wartoœci PLN. Dlatego trzeba zaproponowaæ im odpowiednie czêœci zamienne stosownie do ich mo liwoœci finansowych. Uwa am, e pomys³ Inter Cars z wprowadzeniem do sprzeda y czêœci zamiennych pod w³asn¹ mark¹ to strza³ w dziesi¹tkê. Polecam wszystkim moim kolegom mechanikom 4maxa jako bardzo dobry produkt.

7 KwartalnikA4nr11.qxd :42 Page 7

8 KwartalnikA4nr11.qxd :43 Page 8 Wydarzenia w Inter Cars S.A. Układ kierowniczy Zawieszenie i podwozie Super zawieszenie z hamulcami jak brzytwa! Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG Niemcy Biuro przedstawicielskie w Polsce IHR Warszawa tel.: (0 22) fax: (0 22) e mail: Silniki i zespół napędowy Układ elektryczny Cały program febi bilstein znajdą Państwo na stronie internetowej Układ hamulcowy febi Plus 4.targi czy to kolejny sukces? Ju po raz czwarty Inter Cars S.A. zorganizowa³ Targi czêœci zamiennych, narzêdzi i wyposa enia warsztatów. Tak jak dotychczas, Targi odbywa³y siê na terenie Centrum Logistycznego w Cz¹stkowie Maz. ko³o Warszawy w dniach 22 i 23 maja 2004 r. Cieszy nas fakt, e wydarzenie to jest tak dobrze postrzegane w bran y wœród warsztatowców i jednoczeœnie jest to atrakcyjny temat dla prasy. "Nazywamy to zwyczajowo targami - mówi Krzysztof Oleksowicz, Prezes Zarz¹du firmy Inter Cars - ale s¹dzê, e uda³o nam siê wypracowaæ ca³kiem now¹ formê ogólnopolskich spotkañ, coœ poœredniego miêdzy œwiêtem typu "Oktoberfest" a bran ow¹ imprez¹ integracyjn¹. Dobrze rozumiemy powody, dla których mechanikowi, blacharzowi czy lakiernikowi, zw³aszcza dzia³aj¹cemu na prowincji, trudno jest siê wybraæ na zwyk³e targi motoryzacyjne organizowane w jakimœ dalekim mieœcie. To przecie wielka wyprawa w nieznane, zwykle wraz z ca³¹ rodzin¹, a ka dego z jej cz³onków interesuje akurat coœ innego. U nas dyskusje na tematy zawodowe zaczynaj¹ siê ju w autobusie, konkretyzuj¹ siê na poszczególnych stoiskach i trwaj¹ przy wspólnym popijaniu piwa. Przy tak wdziêcznej publicznoœci nie mamy problemów z pozyskaniem wystawców, przy czym nie s¹ to ju wy³¹cznie firmy zwi¹zane z nami kontaktami handlowymi. Wszystkie jednak nie szczêdz¹ starañ i kosztów, by dotrzeæ do potencjalnych klientów, a tu maj¹ ich ca³e tysi¹ce. Dla nas korzyœci¹ istotn¹, choæ nie ca³kiem wymiern¹, jest to, e nasz koñcowy odbiorca ma okazjê obejrzeæ z bliska, czym jest ten Inter Cars, znany mu wczeœniej tylko z ofert i dostaw". Aby zobrazowaæ czytelnikom jak du e jest to przedsiêwziêcie przedstawiamy kilka wa niejszych faktów w liczbach: 3 Przestrzenne wystawowe hale magazynowe 4 Edycja targów 10 Dru yn w turnieju pi³ki siatkowej - mecze by³y rozgrywane podczas Targów 12 Nowych projektów Inter Cars S.A. 25 Wystawców bior¹cych udzia³ pierwszy raz w Targach Inter Cars S.A. 31 Prezentacji i szkoleñ przygotowanych dla klientów 93 Autokary z ca³ej Polski (w tym 5 autokarów piêtrowych, 1 poci¹g) 120 Wystawców Ankiet wype³nionych przez Goœci w autokarach Litrów piwa sponsorowanego przez Inter Cars S.A m 2 powierzchni ekspozycyjnej Odwiedzaj¹cych z ca³ej Polski Zaproszeñ dla goœci Premierê podczas targów mia³ ciekawy program IC Mechanik - zintegrowany pakiet oprogramowania dla warsztatu samochodowego, specjalnie przygotowany i opracowany przez Inter Cars S.A. (wiêcej na str. 24). Mieliœmy tak e przyjemnoœæ wrêczyæ dyplomy uznaniowe w³aœcicielom Q-SERVICE Truck (szerzej na str. 34), poniewa w tym roku przypada ich 5-lecie istnienia i dzia³alnoœci oraz uhonorowaliœmy zwyciêzców Olimpiady Techniki Samochodowej 2004 (wiêcej na str. 9). Ekspozycja Targów to ju nie tylko 3 przestrzenne hale magazynowe, ale tak e teren na zewn¹trz, z ty³u obiektu. Tam mo na by³o obejrzeæ m.in. naczepy Inter Cars wraz z nowym ci¹gnikiem oraz ciê arówki i urz¹dzenia innych wystawców. Z tylu obiektu znajdowa³y siê tak e dobrze zaopatrzone bary, które zaspakaja³y g³ód i pragnienie odwiedzaj¹cych goœci. Nie zapomnieliœmy równie o najm³odszych, dla nich przygotowaliœmy plac zabaw, dmuchany zamek oraz rodeo. Podczas imprez organizowanych przez Inter Cars zawsze staramy siê wyzwoliæ sportowego ducha walki u naszych pracowników, dlatego i tym razem rozegrane zosta³y dwa turnieje, sobotni i niedzielny w pi³kê siatkow¹ oraz w tenisa sto³owego. Czêœæ artystyczn¹ poprowadzi³ znany z ekranu TV Zygmunt Chajzer, który mobilizowa³ publicznoœæ do aktywnego udzia³u w konkursach o tematyce motoryzacyjnej: "Przepisy ruchu drogowego", "Znajomoœæ czêœci zamiennych" jak równie do swojego konkursu "Chwila prawdy". Dla mêskiej czêœci publicznoœci w tym roku przygotowaliœmy show taneczne grupy V6 z odzi oraz pokazy mody. Specjalnie dla naszych goœci modelki prezentowa³y kombinezony warsztatowe i mimo ma³o sprzyjaj¹cej pogody dziewczyny rozgrzewa³y publicznoœæ pokazem bielizny. Nasza publicznoœæ mog³a tak e sprawdziæ swoj¹ tê yznê fizyczn¹ i zmierzyæ siê z najsilniejszymi ludÿmi na œwiecie. W sobotê odwiedzi³ nas Robert Szczepañski - Wice Mistrz Polski Strong Man z roku 2003, w niedzielê goœciliœmy Anetê Florczyk Strong Woman - najsilniejsz¹ Kobietê Œwiata. Publicznoœæ bardzo chêtnie bra³a udzia³ w konkurencjach typu: spacer farmera (z walizkami), buszmena (z belk¹ na ramionach), podnosz¹c 250 kilogramow¹ sztangê czy dÿwigaj¹c 350 kilogramow¹ (!) oponê. Tak¹ siln¹ mamy publicznoœæ, tak wiele energii maj¹ nasi klienci z warsztatów i sklepów, bo do nich kierowane by³y targi. W tym miejscu chcielibyœmy serdecznie podziêkowaæ wszystkim osobom, które odwiedzi³y nas podczas targów, maj¹c nadzieje, e spe³niliœmy oczekiwania, a przygotowana przez nas oferta by³a dla nich atrakcyjna. To tylko krótki opis tego, co przygotowaliœmy dla Pañstwa w tym roku. Kolejny rok przyniesie kolejne Targi i kolejne Pañstwa oczekiwania, które dla nas bêd¹ kolejnymi wyzwaniami. O terminie 5. Targów Inter Cars S.A. bêdziemy informowaæ Pañstwa w kolejnych wydaniach. Do zobaczenia! 8

9 KwartalnikA4nr11.qxd :43 Page 9 Krzysztof Trzeciak Redaktor Naczelny "Auto Moto Serwis" Wydarzenia w Inter Cars S.A. Olimpiada dla szkół samochodowych - zakończenie Zakoñczy³a siê pi¹ta edycja Olimpiady Techniki Samochodowej, jak¹ redakcja czasopisma "Auto Moto Serwis" oraz wydawnictwa WK zorganizowa³a wœród szkó³ samochodowych. Formê organizacyjn¹ tego konkursu przedstawi³em w poprzednich "ach", czas wiêc na prezentacjê zwyciêzców i podsumowanie wyników. Po przeprowadzeniu testu teoretycznego na Politechnice Warszawskiej oraz wykonaniu zadañ praktycznych w stacji obs³ugi AutoCrew w Raszynie k/warszawy nast¹pi³o podsumowanie zdobytych punktów. Najlepszym uczniem okaza³ siê Tomasz Koszty³a z Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Kroœnie. Jest on uczniem dopiero drugiej klasy technikum, jednak jego fachowa wiedza a przede wszystkim pasja do zawodu mechanika samochodowego sprawi³y, e w polu pokonanych pozostawi³ wielu uczniów ze znacznie wy szych klas. Najlepsz¹ ekipê wystawi³ w Olimpiadzie Zespó³ Szkó³ Samochodowych w Nowym S¹czu i tym samym uzyska³ tytu³ "Samochodowej Szko³y Roku 2004". Kolejne miejsca zajê³y szko³y z Radomia, Krosna, Czêstochowy, Lublina, Sycowa, Bychowa, Rzeszowa i Opola. Jak widaæ czo³ówkê najlepszych w Polsce placówek kszta³c¹cych w zawodzie mechanika samochodowego tworz¹ szko³y zlokalizowane w mniejszych oœrodkach. Tak by³o równie w poprzednich edycjach Olimpiady. Nasuwa siê wiêc ogólne spostrze enie, e o wynikach nauczania nie decyduj¹ uwarunkowania zewnêtrzne funkcjonowania szko³y, ale bezpoœrednie zaanga owanie grona pedagogicznego i atmosfera stworzona przez dyrekcje szko³y, poniewa zdolnej m³odzie y nam nie brakuje. Jako organizatorzy Olimpiady mamy satysfakcjê, e stworzyliœmy mo liwoœæ sprawdzenia siê szkó³ w bezpoœredniej rywalizacji, a uczniom daliœmy okazjê do utrwalenia i wzbogacenia swojej wiedzy technicznej, co bez w¹tpienia bêdzie procentowa³o w ich przysz³oœci zawodowej. Uroczystoœæ wrêczenia nagród najlepszym szko³om i uczniom mia³a miejsce w dniu 23 maja na 4. Targach czêœci zamiennych, narzêdzi i wyposa enia warsztatów w Cz¹stkowie ko³o Warszawy. Nagrody ufundowane przez firmy wspieraj¹ce ideê Olimpiady: Inter Cars S.A., który by³ sponsorem strategicznym, Orlen Oil, Würth, Hella, Unitrol oraz Bosch, odbierali dyrektorzy najlepszych szkó³, uczniowie oraz ich opiekunowie. Tegoroczna edycja Olimpiady przebieg³a bardzo sprawnie, uzyskuj¹c równie atrakcyjn¹ oprawê, dziêki wsparciu organizacyjnemu ze strony firmy Inter Cars S.A. W tym miejscu, w imieniu organizatorów i uczestników konkursu, chcia³bym podziêkowaæ pracownikom firmy Inter Cars S.A. za wysi³ek w³o ony w przygotowanie fina³u oraz wszelk¹ okazan¹ nam pomoc. Przygotowa³: Krzysztof Trzeciak 9

10 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 10

11 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 11

12 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 12 Wolny rynek, wolny warsztat Robert Kierzek V-ce Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Na ³amach czêsto poruszaliœmy temat akcesji naszego kraju do UE oraz zmian z tym zwi¹zanych. Wielu z nas obawia³o siê, co przyniesie nowa rzeczywistoœæ, w której przyjdzie nam yæ i prowadziæ dotychczasow¹ dzia- ³alnoœæ. Polska ju od czterech miesiêcy jest pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej i patrz¹c z perspektywy minionego czasu, specjalnych zmian na rynku czêœci zamiennych oraz us³ug serwisowych nie widaæ. Nie oznacza to jednak, e wkrótce one nie nast¹pi¹. Wp³ynie na to systematycznie wzrastaj¹cy prywatny import samochodów z krajów zachodnich bêd¹cych cz³onkami UE a tak e wejœcie w ycie rozporz¹dzeñ GVO, które zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 listopada br. O nowych zasadach GVO napisano ju tyle, e nie chcia³bym po raz kolejny poruszaæ tego tematu, natomiast chcia³bym zatrzymaæ siê na d³u ej nad zagadnieniem prywatnego importu u ywanych samochodów. W polskich mediach coraz czêœciej spotkaæ mo na opinie, e import kilku lub kilkunastoletnich samochodów, jest jedn¹ z przyczyn spadku sprzeda y nowych aut. Nic bardziej mylnego. To mit, którym karmi¹ nas œrodowiska zwi¹zane z producentami samochodów. Aby zobrazowaæ to naszym czytelnikom w jak najprostszy sposób, pos³u ê siê przyk³adem. Pan Kowalski jest posiadaczem 15-letniego Fiata 126p o wartoœci kilkuset z³otych. Od wielu lat wraz z rodzin¹ chcia³by podró owaæ w bardziej komfortowych warunkach, ale nie staæ go na wydatek rzêdu kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych lub zaci¹gniêcie kredytu bankowego i póÿniejsz¹ jego obs³ugê. Do dnia r. czyli dnia naszego wejœcia do Unii Europejskiej, zakup lepszego auta pozostawa³ dla niego w sferze marzeñ, gdy import starszych samochodów by³ blokowany przez normê EUR 2, która nie dopuszcza³a na nasz rynek samochodów wyprodukowanych przed 1995 r. Efektem ubocznym tej sytuacji by³y wysokie ceny aut u ywanych, oferowanych w komisach samochodowych i na gie³dach. Po naszym wejœciu do Unii Europejskiej pojawi³a siê dla Pana Kowalskiego mo liwoœæ zakupu 13 letniego Opla o wartoœci 400 EUR. Samochód mo e nie najnowszy, ale zawsze to lepsze ni stary "maluch". Nawet 68% podatku akcyzowego od wartoœci auta mo na jakoœ zap³aciæ, bo to tylko 272 EUR. Razem nowy nabytek, kosztuje naszego bohatera ok. 800 EUR, je eli doliczymy wszystkie dodatkowe koszty. Stary maluch pana Kowalskiego trafia na z³omowisko, natomiast nasz bohater z dum¹ porusza siê zachodnim autem. Przedstawiona historia pokazuje, e zakupy samochodów o wartoœci kilkuset EUR nie maj¹ adnego wp³ywu na Trzymajmy się faktów! 12 zmniejszenie sprzeda y samochodów o wartoœci EUR i wiêkszej. Klienci, których mo liwoœci finansowe oscyluj¹ wokó³ kwoty kilku tysiêcy z³otych, nigdy nie bêd¹ klientami salonów sprzedaj¹cych nowe samochody, bo po prostu ich na to nie staæ. G³ównymi sprawcami spadku sprzeda y nowych samochodów s¹ przede wszystkim zmiany w ustawie o podatku VAT, które to uniemo liwi³y odliczanie tego podatku od ceny zakupu auta (to w przypadku firm), a tak e wzrastaj¹ce ceny nowych samochodów, które zgodnie z polityk¹ producentów samochodów maj¹ byæ wyrównane w ca³ej zjednoczonej Europie, a to w przypadku Polski oznacza wzrost cen od 8-12%. Nale y równie pamiêtaæ, e bardzo wysoka sprzeda samochodów w marcu i kwietniu, dotyczy³a przede wszystkim pojazdów z tzw. "kratk¹", co by³o naturalnym odruchem konsumentów, wyprzedzaj¹cym wprowadzenie niekorzystnych dla nich przepisów. Kolejnym argumentem wysuwanym przez oponentów importu u ywanych samochodów jest bezpieczeñstwo ruchu drogowego, a konkretnie spadek jego poziomu, poprzez zalanie nas wyeksploatowanymi autami - tzw. z³omem motoryzacyjnym oraz nadmierny wzrost liczby samochodów na polskich drogach, które nie s¹ do tego przystosowane. Myœlê, e wszyscy jesteœmy zwolennikami bezpieczeñstwa na drogach, ale nie nale y wprowadzaæ spo³eczeñstwa w b³¹d, przedstawiaj¹c tylko czêœæ prawdy. Niewiele pisze siê i mówi o motoryzacyjnym z³omie, który porusza siê aktualnie po naszych drogach. Wiêksza jego czêœæ, czyli ok. 2 mln pojazdów, to stare auta wschodnioeuropejskie i polskie, które ju dawno nie powinny jeÿdziæ. Skorodowane do granic mo liwoœci, skrzypi¹ce i spowite tumanem spalin, stwarzaj¹ zagro enie nie tylko dla innych uczestników ruchu, ale przede wszystkim dla samych podró uj¹cych tymi autami. O ich wp³ywie na œrodowisko lepiej nie wspominaæ. Czy przyk³adowy samochód marki Opel, o którym mowa wczeœniej, a który dotychczas porusza³ siê w wiêkszoœci po dobrych drogach, a tak e przechodzi³ bardzo restrykcyjne badania techniczne, stanowi wiêksze zagro enie dla podró uj¹cych i innych uczestników ruchu drogowego ni wys³u ony 15-letni "maluch"? Myœlê, e odpowiedÿ jest oczywista. Nale y te pamiêtaæ, e owszem przybywa aut, ale te ka dego roku ok. 2-3% samochodów z ogólnej liczby ok. 11 mln. przestaje byæ uczestnikami ruchu i trafia na z³om. Import starszych aut powoduje wymianê wschodnioeuropejskiego parku samochodowego, na zachodni, nie nowy, ale mimo wszystko nowoczeœniejszy od tego, który zastêpuje. Przy obecnym stopniu zamo noœci naszego spo³eczeñstwa trudno oczekiwaæ, e lawinowo bêdzie przybywaæ samochodów nowych. Sytuacja mog³aby siê zmieniæ, gdyby nie zaporowy podatek akcyzowy, który blokuje import samochodów 2-5 letnich, a na takie auta zapotrzebowanie jest najwiêksze i bêdzie wzrastaæ. Liczymy, e z pocz¹tkiem przysz³ego roku podatek ten zostanie zniesiony, co wydatnie powinno wp³yn¹æ na zmianê struktury wiekowej importowanych samochodów. Raz jeszcze podkreœlam, e Polska nie nale y do najbogatszych cz³onków "unijnej rodziny", wiêc procesy zachodz¹ce w naszym kraju bêd¹ z pewnoœci¹ analogiczne jak w przypadku takich pañstw jak Hiszpania czy Portugalia. Po ich wejœciu do UE nast¹pi³ szybki wzrost liczby 2-5 letnich samochodów pochodz¹cych z prywatnego importu. Podobnie jak w krajach Pó³wyspu Iberyjskiego w najbli szych 10 latach liczba samochodów osobowych w Polsce powinna

13 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 13 Wolny rynek, wolny warsztat ulec podwojeniu, osi¹gaj¹c wskaÿnik unijny jednego samochodu na dwóch mieszkañców. Jaki bêdzie œredni wiek auta, to zale y w du ej mierze od polityki rz¹du i strategii handlowej producentów samochodów. Statystyczny samochód w Polsce ma obecnie nieco ponad 10 lat, co w po³¹czeniu z jakoœci¹ polskich dróg, nie najlepszym paliwem i niezbyt zasobnym portfelem nowego w³aœciciela musi zaowocowaæ zwiêkszon¹ liczb¹ usterek i awarii. Aby pojazdy te utrzymaæ w nale ytym stanie technicznym, wa ne jest, by naprawy dokonywane by³y w warsztatach samochodowych, a nie na osiedlowych podwórkach oraz w oparciu o nowe, a nie "u ywane" czêœci zamienne. Rynek czêœci u ywanych ma siê ca³kiem nieÿle. W niektórych przypadkach mog¹ one byæ nawet korzystnym rozwi¹zaniem (jak w przypadku ca³ych podzespo³ów - skrzyñ biegów, tylnych mostów itp.). Jednak zakup u ywanych elementów uk³adu hamulcowego, kierowniczego czy zawieszenia pojazdu œwiadczy o braku wyobraÿni ich nabywców lub braku wiedzy, e czêœci nowe nie s¹ od nich dro sze, a ich jakoœæ jest gwarantowana. Wiadomo, e w³aœcicieli kilkunastoletnich samochodów nie zawsze staæ na czêœci z najwy szej pó³ki tzn. czêœci o jakoœci orygina³u (pamiêtajmy przy tym, e zgodnie z GVO takimi czêœciami s¹ te oferowane przez SACHS, Bosch, Hella, Ferodo i innych). Jednak w ofercie praktycznie ka dej firmy dystrybucyjnej mo na znaleÿæ tañsze ich zamienniki. Tañsze, nie znaczy gorsze, o czym œwiadczy fakt, e wielu renomowanych producentów czêœci oferuje produkty w dwóch segmentach cenowych, z tym, e ten tañszy segment dedykowany jest pojazdom starszym ni 5 lat. Oferta Inter Cars S.A. zawiera produkty tañsze i dro sze, jednak i jedne, i drugie charakteryzuje wysoka jakoœæ. Od dwóch lat konsekwentnie rozwijamy w³asn¹ markê handlow¹ 4max. Jest to oferta kierowana w³aœnie do u ytkowników starszych pojazdów. Gwarantem jakoœci czêœci 4max jest Inter Cars S.A. Myœlê, e jest to najlepsz¹ rekomendacj¹ dla ich nabywców. Wymiana parku wschodniego na zachodni to dobra wiadomoœæ dla warsztatów samochodowych. O ile naprawa ady, Ma³ego Fiata czy Poloneza mog³a siê odbywaæ pod chmurk¹ i przy u yciu najprostszych narzêdzi, o tyle naprawa Volkswagena czy Opla z lat 90-tych bêdzie wymaga³a wizyty w warsztacie. Je eli weÿmiemy pod uwagê równie to, e iloœæ samochodów wzrasta, to o brak pracy w warsztatach nie ma siê co martwiæ. Wracaj¹c jeszcze do bezpieczeñstwa na drogach, to decyduj¹ce znaczenie ma stan techniczny pojazdu. Ka dy samochód starszy ni 3 lata poddawany jest corocznej kontroli technicznej. Jej wynikiem jest dopuszczenie pojazdu do ruchu, b¹dÿ skierowanie go do warsztatu w celu usuniêcia wykrytych usterek. Tyle teorii, bo w praktyce wygl¹da to ca³kiem inaczej. System kontroli jest delikatnie mówi¹c nieszczelny. Nie jest przy tym, a tak istotne czy pojazd ma 5 czy 10 lat. Wa ne, aby by³ sprawny i nadmiernie nie zanieczyszcza³ œrodowiska. Tak wiêc, zamiast wymyœlaæ coraz to nowe przeszkody w imporcie u ywanych samochodów, wystarczy tylko rygorystycznie sprawdzaæ stan techniczny pojazdów, eliminuj¹c te, które wymagañ nie spe³niaj¹. Niby proste, ale w naszym kraju jak e trudne do wykonania. Oby tak dalej, z ATE! Projektujemy hamulce dla kierowców jutra! Bezpieczeństwo potrzebuje spojrzenia także w przyszłość. Dla nas ATE, to sprawa oczywista. Gdyż za marką ATE stoi koncern Continental Teves, który stale rozwija inno wacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego też, już dziś wiemy, co Was czeka jutro i jak możecie zareagować: z układami hamulcowymi, w których ukryta jest przyszłość. My przyspieszamy z nowymi rozwiązaniami w układach hamulcowych tak abyście Wy mogli pewnie nacisnąć na pedał hamulca i Wasze dzieci też. brakes.com Continental Teves AG & Co. ohg Aftermarket P.O. Box D Frankfurt a.m. Tel. 060 / Tel.+49(0)69/ Fax +49 (0)69 / AM.com Przygotowa³: Robert Kierzek 13

14 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 14 Wolny rynek, wolny warsztat Ryzyko utraty 1,2 mln miejsc pracy w branży samochodowych części zamiennych Niezale ni producenci i dystrybutorzy czêœci zamiennych oraz warsztaty naprawcze w Unii Europejskiej mog¹ straciæ œrodki utrzymania, jeœli Komisja Europejska przyzna producentom pojazdów monopol na rynku napraw samochodowych. Decyzja ma zapaœæ 14 wrzeœnia 2004 r. Producenci pojazdów prowadz¹ lobbying na rzecz uzyskania monopolu na tzw. widoczne czêœci zamienne (elementy karoserii, œwiat³a zewnêtrzne i szyby). Jeœli ich ¹dania zostan¹ spe³nione, wyeliminowana zostanie konkurencja ze strony niezale nych producentów czêœci zamiennych, co w konsekwencji doprowadzi do utraty wielu miejsc pracy w firmach produkuj¹cych czêœci zamienne i wykonuj¹cych naprawy samochodów. Byæ mo e ten problem rozwi¹ e Komisja Europejska 14 wrzeœnia 2004 r. Warto wiedzieæ, e sprawa ta dotyczy oko³o jednej czwartej rynku czêœci zamiennych w UE, taki bowiem udzia³ stanowi¹ karoseryjne czêœci zamienne, a ich wartoœæ przekracza 10 mld EUR rocznie. Frits Bolkestein, komisarz europejski ds. rynku wewnêtrznego, przyznaje, e zagro enie dla konkurencyjnoœci w Unii Europejskiej jest realne. Proponuje, aby dyrektywa Komisji Europejskiej nr 98/71 ws. wzornictwa (Design Directive) zosta³a uzupe³niona o klauzulê dotycz¹c¹ napraw, na mocy której czêœci zamienne zosta³yby wy³¹czone spod ochrony. Oczywiœcie producenci samochodów zachowaliby wy³¹czne prawo do projektowania swych pojazdów, ale nie prawo do czêœci zamiennych niezbêdnych do ich naprawy. Co wiêcej, przeprowadzone we w³asnym zakresie przez Komisjê "rozszerzone badanie skutków" (Extended Impact Assessment) wyraÿnie stwierdza, e ochrona wzornictwa nie rozci¹ga siê na czêœci zamienne. Jeœli wspomniana klauzula dotycz¹ca napraw nie zostanie wprowadzona, konsekwencje dla zatrudnienia i konkurencyjnoœci w Unii Europejskiej bêd¹ katastrofalne. Zagro one tysi¹ce ma³ych i œrednich firm. Ogromna wiêkszoœæ niezale nych producentów i dystrybutorów czêœci oraz warsztatów naprawczych to przedsiêbiorstwa ma³e i œrednie. Jeœli producenci pojazdów osi¹gn¹ to czego siê domagaj¹, producenci czêœci w UE zostan¹ wyparci z rynku. W najlepszym razie nie bêd¹ mieli innego wyboru jak tylko zostaæ przymusowymi dostawcami dla producentów pojazdów. Niezale ni hurtownicy strac¹ co najmniej jedn¹ czwart¹ obrotów. Ale najwiêksze zagro enie dotyczy niezale nych warsztatów naprawczych: utrac¹ one konkurencyjne Ÿród³a czêœci zamiennych i bêd¹ skazane na dostawy z tych samych Ÿróde³ czêœci zamiennych, z których korzystaj¹ producenci pojazdów. Nie bêd¹ zatem mogli konkurowaæ z sieciami warsztatów naprawczych producentów samochodów. Jak powiedzia³ by³y komisarz Unii Europejskiej ds. Przedsiêbiorstw, Erkki Liikanen: "Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa stanowi¹ szkielet europejskiej gospodarki. Pomoc dla nich jest czê-œci¹ strategii lizboñskiej, która ma na celu uczynienie z Europy najbardziej dynamicznego obszaru gospodarczego na œwiecie". Klauzula dotycz¹ca napraw ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pomyœlnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w bran y motoryzacyjnej. Cena monopolu: outsourcing i bezrobocie. Producenci pojazdów w Unii Europejskiej w coraz wiêkszym stopniu zaopatruj¹ siê w potrzebne czêœci w krajach, gdzie koszty s¹ niskie. Obecnie outsourcing spoza UE obejmuje od 25% do 30% obrotów czêœciami. Dalsze 15% obrotów stanowi import czêœci zamiennych przez nieeuropejskich producentów pojazdów. Oznacza to, e oko³o 40% czêœci zamiennych na rynku kontrolowanym przez producentów pochodzi spoza Unii Europejskiej, generuj¹c tym samym miejsca pracy poza Uni¹. Co wiêcej, trend ten siê nasila. Producenci pojazdów maj¹ tak wielk¹ si³ê na rynku i tak wielkie zasoby do dyspozycji, e mog¹ zamawiaæ czêœci u wytwórców oferuj¹cych najni sze koszty, w dowolnym miejscu na œwiecie. Mniejsi, niezale ni producenci czêœci nie maj¹ takich mo liwoœci. Przyznanie producentom pojazdów monopolu na karoseryjne czêœci zamienne na mocy przepisów o ochronie wzornictwa spowoduje przyœpieszenie powy szego trendu przenoszenia miejsc pracy do krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie koszty s¹ niskie. Klauzula dotycz¹ca napraw zapewni³aby mo liwoœæ produkcji konkurencyjnych czêœci zamiennych w UE oraz sprzyja³aby tworzeniu nowych miejsc pracy w Unii. Unijni producenci czêœci mogliby konkurowaæ o 40% czêœci, które obecnie pochodz¹ spoza UE. Producenci twierdz¹, e ich motywacj¹ jest dobro publiczne. Ale badanie przeprowadzone przez firmê McKinsey (McKinsey Quarterly, rok 2003, nr 1) wykazuje prawdziwy powód, dla którego producenci pojazdów ubiegaj¹ siê o monopol. W 2000 r. europejscy producenci pojazdów osi¹gnêli 39% swych zysków (przed opodatkowaniem) z czêœci zamiennych, a tylko 18% z produkcji. Z ich punktu widzenia ochrona wzornictwa rozci¹gniêta na widoczne czêœci zamienne stanowi niewyczerpane Ÿród³o zysków. Europejscy niezale ni producenci i dystrybutorzy czêœci oraz warsztaty naprawcze stoj¹ w obliczu powa nej groÿby bankructwa. Zagro one s¹ miejsca pracy 1,2 mln ludzi. Wprowadzanie w ycie prawa o ochronie wzornictwa, które faworyzuje przedsiêbiorstwa realizuj¹ce strategiê biznesow¹ polegaj¹c¹ na redukcji zatrudnienia w Unii Europejskiej, nie jest rozs¹dnym rozwi¹zaniem. Dla europejskiej gospodarki nie bêdzie pomocne, jeœli firmy, których interes polega na zachowaniu lub tworzeniu miejsc pracy w Europie, zostan¹ pozbawione mo liwoœci konkurowania z producentami pojazdów. Klauzula dotycz¹ca napraw u³atwi³aby tworzenie nowych oraz zwiêkszy³aby bezpieczeñstwo ju istniej¹cych miejsc pracy w Unii Europejskiej. Informacje o ECAR Utworzone w 1993 roku stowarzyszenie ECAR (European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market) skupia 11 niezale nych europejskich organizacji, które reprezentuj¹ producentów i dystrybutorów czêœci zamiennych, niezale ne serwisy samochodowe, europejsk¹ bran ê ubezpieczeñ samochodowych, znaczn¹ czêœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz 235 milionów zmotoryzowanych mieszkañców Unii Europejskiej. G³ównym celem stowarzyszenia ECAR jest promowanie wolnej konkurencji i przeciwdzia³anie monopolizacji rynku czêœci zamiennych przez producentów samochodów poprzez nadu ywanie przez nich 14

15 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 15 Zenon Kosicki Wolny rynek, wolny warsztat praw o ochronie wzorców przemys³owych. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na stronie Przygotowa³: Zenon Kosicki Komentarz Zenona Kosickiego: Artyku³, który Pañstwo przeczytali, jest czêœci¹ europejskiej kampanii na rzecz wolnej konkurencji w dziedzinie handlu, napraw i produkcji karoseryjnych czêœci zamiennych. Kampania ta prowadzona jest przez europejskie stowarzyszenie ECAR, które skupia 11 niezale nych organizacji zwi¹zanych z wtórnym rynkiem zamiennym. Tak e w Polsce podejmowane s¹ dzia³ania w celu zapewnienia wolnoœci tego rynku. Inter Cars S.A., wraz firmami ubezpieczeniowymi oraz innymi niezale nymi dystrybutorami czêœci zamiennych, od wielu miesiêcy zabiega o wprowadzenie tzw. klauzuli reparacji, by nie dopuœciæ do stworzenia monopolu producentów samochodów w dziedzinie karoseryjnych czêœci zamiennych w naszym kraju. Tym bardziej cieszy inicjatywa komisarza Bolksteina, by wprowadziæ klauzulê reparacji jako obligatoryjnej dla wszystkich krajów cz³onkowskich. Do tej pory kwestia wprowadzenia lub nie klauzuli, by³a pozostawiona w gestii rz¹dów poszczególnych pañstw. Wspólne dzia³ania Inter Cars S.A. i firm wymienionych powy ej, doprowadzi³y do oficjalnego postêpowania w tej sprawie ze strony Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Ministerstwo Gospodarki zosta³o zobowi¹zane do wyjaœnienia tej sprawy. Minê³o od tego czasu kilka miesiêcy, bez adnego odzewu ze strony ministerstwa, pomijaj¹c pierwsze wyjaœniaj¹ce spotkania w styczniu tego roku. Miejmy wiêc nadziejê, e to czego nie uda³o siê rozwi¹zaæ na szczeblu krajowym, zostanie rozwi¹zane w Komisji Europejskiej. Poznaj świat z Inter Cars S.A. Powo³aliœmy do ycia nowy Dzia³ - IC Travel, który bêdzie zajmowa³ siê organizacj¹ imprez wyjazdowych, seminariów, kongresów. Podró e z Inter Cars S.A. to jest nie tylko wspania³a przygoda, ale i gwarancja najwy szej jakoœci us³ug. Naszym atutem jest to, e tworzymy ciekaw¹ alternatywê dla tradycyjnych form spêdzania czasu z biurem podró y. Zapewniamy towarzystwo fantastycznych osób z bran y motoryzacyjnej i profesjonaln¹ obs³ugê. Gwarantujemy, e wyjazdy organizowane przez Inter Cars S.A. s¹ doskona³¹ metod¹ wypoczynku i skutecznej integracji œrodowiska z naszej bran y. Przekona³o siê o tym wielu dotychczasowych partnerów, którzy nak³onili nas do powo³ania wyodrêbnionej komórki organizacyjnej. Pragniemy udowodniæ, e dotychczasowe osi¹gniêcia nie s¹ przypadkowe i wprowadzenie nowej formu³y wp³ynie dobitniej na satysfakcje i wspomnienia z minionych wyjazdów. Ju wkrótce przedstawimy Pañstwu szczegó³owy program na zbli aj¹cy siê sezon zimowy. Wszystkie Pañstwa zapytania spotkaj¹ siê z najwiêksz¹ uwag¹. Przedstawimy kilka atrakcyjnych propozycji, które bêd¹ kluczem do przygody i umo liwi¹ nawi¹zanie ciekawych znajomoœci. Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy. 15

16 KwartalnikA4nr11.qxd :44 Page 16 U ytkownicy pojazdów machanicznych spotykaj¹ siê czasami z doœæ nieprzyjemnym odg³osem, dochodz¹cym z uk³adu hamulcowego i zawieszenia. Mam na myœli piski, brzêki lub szumy oraz wibracje wystêpuj¹ce podczas hamowania pojazdu. Poniewa interpretacja przyczyn tych zjawisk bywa czêsto ró norodna, czasami mylna, poni ej podamy kilka informacji opisuj¹cych te zjawiska, przyczyny ich powstawania oraz podstawowe zalecenia zmierzaj¹ce do czêœciowej lub pe³nej ich likwidacji. Ka dy z powy ej wymienionych efektów wystêpuj¹cych podczas hamowania ma inny mechanizm powstawania, inny zakres czêstotliwoœci i tym samym inn¹ metodê naprawy. Skrótowo przedstawia to poni sza tabela: Piski w uk³adzie hamulcowym Piski w uk³adzie hamulcowym zwi¹zane s¹ z wibracjami powodowanymi przez tarcie wytwarzane pomiêdzy klockami hamulcowymi i tarcz¹. Jest to zwi¹zane z fenomenem zwanym "wibracj¹ samoindukuj¹c¹", wzmacnian¹ samoistnie. Podczas wibracji jakiegoœ przedmiotu z okreœlon¹ amplitud¹, w jego otoczeniu powstaj¹ fale powietrzne o tej samej amplitudzie, docieraj¹c do naszych uszu w postaci dÿwieku. Nasilenie tego dÿwieku oraz jego wysokoœæ zale y od ciœnienia fali powietrznej oraz czêstotliwoœci drgañ. Pisk generowany w uk³adzie hamulcowym porównuje siê do pisku wytwarzanego przez uk³ad mikrofon-wzmacniacz-g³oœnik w momencie jego sprzê- enia (gdy mikrofon jest usytuowany zbyt blisko g³oœnika), przy czym: mikrofon odpowiada klockom hamulcowym g³oœnik - tarczy hamulcowej wzmacniacz - to wspó³czynnik tarcia µ obszar t³umi¹cy - odleg³oœæ pomiedzy mikrofonem a g³oœnikiem Nie zapominajmy, e wykorzystuj¹c to porównanie w uk³adzie hamulcowym klocki i tarcza hamulcowa stanowi¹ jeden zespó³, który niezwykle trudno (w ograniczony sposób) przedzieliæ jest warstw¹ t³umi¹c¹, zmniejszaj¹c¹ efekt samowzbudzania. 1. Relacje pomiêdzy generowanym piskiem a efektywnoœcia hamowania. Im wiêksza jest si³a hamowania (a wiec i skutecznoœæ hamowania), tym wiêksza jest mo liwoœæ wystêpowania zjawiska pisku. Zatem, im wiekszy jest wspó³czynnik tarcia materia³u Okiem eksperta Hamowanie "z piskiem" 16 ciernego tym wiêksza iloœæ energi przekazywana jest do tarczy, a tym samym wzrasta nasilenie generowanego pisku. Klocki hamulcowe, gdzie materia³ cierny ma niski wspó³czynnik tarcia µ maj¹ mniejsz¹ tendencjê do piszczenia, ale te zredukowan¹ wyraÿnie efektywnoœæ hamowania. Dla przyk³adu: Rodzaj usterki Symptomy Częstotliwość (Hz) Metody naprawy Pisk Brzęki Szumy Wibracja wysokotonowy dźwięk generowany podczas hamowania dźwięk ten słyszalny jest wyraźnie na zewnątrz samochodu elementami wytwarzajacymi ten dźwięk są: zaciski, klocki i tarcze hamulcowe dźwięk generowany przez hamulce podczas hamowania (często w ostatniej jego fazie) dźwięk wyraźnie słyszalny wewnątrz pojazdu dźwięk generują klocki i tarcze poza zaciskami, tarczami i klockami rezonuje również zawieszenie kierownica pojazdu oraz pedał hamulca wibrują podczas hamowania przy dużej prędkości (przy pogorszeniu sytuacji nawet przy małej prędkości) przyczyną jest różnica grubości tarczy, powodująca wibrację zacisku i jej przeniesienie na układ zawieszenia wibracji na ogół nie towarzyszy dodatkowy dźwięk Regulacja/ Wymiana Wymiana części/ Przeczyszczenie tarcz Przetoczenie tarcz/ Wymiana - klocki hamulcowe niskiej jakoœci (ze wzglêdu na skutecznoœæ hamowania) posiadaj¹ wspó³czynnik tarcia µ = 0,29-0,35 - klocki hamulcowe œredniej jakoœci - µ = 0,42-0,45 - klocki dobrej jakoœci - µ = 0,45-0,50 - najwy szej jakoœci klocki sportowe FERODO posiadaja wspo³czynnik tarcia µ = 0,68 (i to w zakresie temperatur stopni C) Ta ró nica wartoœci wspó³czynnika tarcia powoduje, e w skrajnych przypadkach (µ=0,29 i µ=0,68) skutecznoœæ hamowania jest 2-3 razy wiêksza w przypadku wspomnianych klocków FERODO. Reasumuj¹c - im wiêkszy wspó³czynnik tarcia µ, tym skuteczniejsze hamowanie i tym wieksza podatnoœæ na piski. 2. Warunki sprzyjaj¹ce powstawaniu pisku podczas hamowania. a) d³u sze parkowanie, podczas którego klocki hamulcowe siê sch³adzaj¹. Podczas d³u szego parkowania tarcze hamulcowe mog¹ ulegaæ utlenianiu lub te materia³ cierny absorbuje wilgoæ z powietrza, co powoduje wzrost wspó³czynnika tarcia, czêsto wywo³uj¹c piski. b) powolne przemieszczanie siê pojazdu typu jazda-stop-jazda w korkach ulicznych. Przy takiej jeÿdzie, w wyniku czêstego u ywania hamulca, temperatura klocków przekracza 200 stopni C. Wzrost temperatury sprzyja uwalnianiu siê ywicy fenolowej z materia- ³u ciernego, zmieniaj¹c jego powierzchniê oraz zwiekszaj¹c wspó³czynnik tacia co w konsekwencji czêsto prowadzi do powstawania pisków. c) po przejechaniu ca 2000 km na nowym zestawie tarcza-klocki (kiedy ulegn¹ wytarciu œlady obróbki tarczy), metalowe cz¹steczki osadzaj¹ siê w materiale klocka, powoduj¹c dodatkowe wycieranie i deformacje tarczy oraz wzrost wspó³czynnika tarcia (a to doprowadza do pisków). d)podczas d³ugotrwa³ej jazdy "w dó³" (przy pokonywaniu

17 KwartalnikA4nr11.qxd :45 Page 17 Okiem eksperta wzniesieñ), temperatura klocków osi¹ga wartoœæ ca 400 stopni. Po sch³odzeniu klocki zaczynaj¹ generowaæ pisk. Dzieje siê tak dlatego, e ywica fenolowa, zawarta w materiale ciernym, przy takiej temperaturze zaczyna "p³yn¹æ", powoduj¹c przemieszczanie siê cz¹steczek materia³u ciernego ku powierzchni klocka, zwiekszaj¹c jego wspó³czynnik tarcia (zw³aszcza po sch³odzeniu). W warunkach ekstremalnych dochodzi czêsto do wypalenia siê ywicy fenolowej, a czasteczki metalu wycieranej tarczy pozostaj¹c na powierzchni klocka generuj¹ g³oœny, wysokotonowy pisk (tarcza fioletowa, powierzchnie boczne materia³u ciernego klocka - bia³e). 3. Metody zmniejszania lub eleminacji pisków w uk³adach hamulcowych. Przed przyst¹pieniem do jakichkolwiek korekt elementów hamulcowych, maj¹cych zmniejszyæ lub wyeliminowaæ zjawisko pisku, nale y wyraÿnie zdaæ sobie sprawê, e: pisk "hamulcowy" nie jest problemem funkcjonalnym, wymiana tarcz nie jest automatyczn¹ recept¹ na likwidacjê problemu. Chc¹c skutecznie eliminowaæ to zjawisko nale y przede wszystkim: a) zmniejszyæ energiê klocków (energiê samowzbudzania), powodujac¹ wibracjê tarcz przez: - sfazowanie powierzchni atakuj¹cych klocka (d³ugoœæ ca 15 mm, g³ebokoœæ 5 mm). - oczyszczenie/planowanie tarczy (porzez np. piaskowanie czy przetoczenie). - ewentualn¹ zmianê klocka na inny, o mniejszym wspó³czynniku tarcia (z pe³n¹ œwiadomosci¹ utraty skutecznoœci hamowania). b) st³umiæ wibracjê tarczy i klocka przez: - instalacjê nak³adki t³umi¹cej (o max. gruboœci co 0,2mm) - na³o enie materia³u t³umi¹cego na powierzchniê zewnêtrzn¹ p³ytki noœnej klocka. c) sprawdziæ stan p³ytki noœnej klocka na deformacje oraz pokrycia t³umi¹ce, szczególnie te miejsca gdzie dzia³aj¹ si³y wymuszaj¹ce i oporowe. d) sprawdziæ bicie poprzeczne tarczy (nie powinno przekraczaæ 0,05 mm). e) sprawdziæ ró nicê gruboœci taczy w co najmniej 8 punktach obwodu (dopuszczalna ró nica 0,02 mm). f) zamieniæ parami tarcze i klocki. g)wprowadziæ naciêcia poziome, pionowe i skoœne w celu zmiany nacisku klocka na tarczê. h)mo na równie zmieniæ k¹t zamocowania zacisku. Brzêki i szumy w uk³adzie hamulcowym Ten rodzaj odg³osów dochodzacych z u³adu hamulcowego generowany jest wtedy, gdy powierzchnia cierna pomiêdzy klockami i tarcz¹ poddana jest szczególnym wp³ywom, takim jak: przedostanie siê wody w obszar pracy, gwa³towne, silne naciœniêcie peda³u hamulca. Wytwarzany dÿwiêk jest znacznie ni szej czêstotliwoœci (w porównaniu z piskiem), a drgania uk³adu klocek-tarcza przenosz¹ siê na zawieszenie i karoseriê, przez co mog¹ byæ wyraÿnie s³yszalne wewn¹trz samochodu. Mechanizmy powstawania a) absorbcja wody przez materia³ cierny klocka powoduje natychmiastowy, chwilowy wzrost wspó³czynnika tarcia materia³u (np. po myciu samochodu), a to prowadziæ mo e do krótkookresowego wystêpowania omawianych efektów dÿwiêkowych. Po kilkukrotnym, mocniejszym naciœniêciu peda³u hamulca efekty te powinny zanikn¹æ. b)gwa³towne, silne naciœniêcie peda³u hamulca powoduje impulsowy wzrost si³y tarcia pomiêdzy klockami a tarcz¹, a ta generuje wibracjê uk³adu, przenoszone nastêpnie na zawieszenie i karoseriê. Efektem mo e byæ generacja nisko lub œrednotonowego dÿwieku, odczuwanego wewn¹trz samochodu. c) nadmierny luz na zamocowaniach lub prowadnicach klocków hamulcowych powodowaæ mo e charakterystyczne "klikanie" podczas aktywacji i zwalniania peda³u hamulca. Drgania uk³adu hamulcowego Drgania uk³adu hamulcowego przenosz¹ siê na wibracjê karoserii, ko³a kierownicy oraz peda³u hamulca. Czêstotliwoœæ tych drgañ zawiera siê w przedziale Hz i wystêpuje najczêœciej przy wy szych prêdkoœciach pojazdu. Najczêstsze przyczyny drgañ: a)ró nica gruboœci tarczy hamulcowej, przekraczaj¹ca 0,02 mm ju praktycznie eliminuje j¹ z dalszego u ytkowania (czasami dopuszcza siê ró nicê 0,02-0,04 mm z pomniejszeniem komfortu jazdy), gdy wywo³uje ona efekt wyraÿnej wibracji ca³ego uk³adu kierowniczo-jezdnego, b) bicie poprzeczne tarczy hamulcowej (dopuszczalne 0,05 mm dla samochodów osobowych, 0,07 mm dla samochodów dostawczych) ³¹cznie z jej zamocowaniem i u³o yskowaniem c) czarna rdza nagromadzona na tarczy (po d³ugotrwa³ym postoju samochodu "na zewn¹trz"). Czerwona rdza, tworzona na skutek parkowania samochodu w czasie deszczu znika po kilkunastu zahamowaniach, d) termiczna deformacja tarczy podczas czeêstego hamowaniu przy du ej prêdkoœci. Ponadto, przy wy szych predkoœciach jazdy, utworzone na tarczy cieplne punkty/wg³êbienia, powoduj¹ charakterystyczne odg³osy warczenia lub buczenia. Podsumowanie 1. Wszystkie mieszanki cierne u ywane na nak³adki klocków hamulcowych maj¹, w szczególnych przypadkach (choæby wymienionych powy ej), tendencjê do "piszczenia". Wiêksz¹ podatnoœæ maj¹ mieszanki o wy szym wspó³czynniku tarcia. 2. Wy szy wspó³czynnik tarcia materia³u ciernego zapewnia zwiêkszon¹ skutecznoœæ hamowania (skrócon¹ drogê hamowania), a tym samym wzrost bezpieczeñstwa jazdy. Gwarantuj¹ to wyroby renomowanych firm, o du ym doœwiadczeniu, zw³aszcza w sporcie. 3.Podstawowe przyczyny wystêpowania pisków podano powy ej. Wszystkie zamieszczone informacje przedstawione zosta³y po to, by u ytkownik pojazdu lepiej zrozumia³ charakter oraz przyczyny powstawania odg³osów pojawiaj¹cych siê w uk³adzie hamulcowym oraz by dokonuj¹c wyboru typu jakoœci produktów (klocków i tarcz) œwiadomie kierowa³ siê zasad¹ najlepszego wype³nienia oczekiwanych potrzeb. Instalowanie klocków hamulcowych najtañszych, charakteryzuj¹cych siê materia³em ciernym o niskim wspó³czynniku tarcia, mo e prowadziæ do z³udnego przekonania w uzyskaniu porównywalnej skutecznosci hamowania przy ni szej cenie i zmniejszonej ha³aœliwoœci. Nic bardziej b³êdnego!!! Przygotowa³: Micha³ yziñski 17

18 KwartalnikA4nr11.qxd :45 Page 18 Alfred Franke Ekspert Rynkowy Zacisk to produkt bezpieczeñstwa wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, co mo e staæ siê gdy system hamulcowy nie funkcjonuje w³aœciwie. Musi on dzia³aæ bez wzglêdu na warunki pogodowe oraz w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Zaciski hamulcowe to taka grupa towarowa, któr¹ ma³o kto siê zajmuje. Najczêœciej w przypadku awarii zacisku handlowiec i mechanik myœli tylko o naprawie lub wymianie na u ywany. Trudno siê temu dziwiæ, tak w³aœnie przez lata ukszta³towa³ siê rynek w Polsce. Zacisk hamulcowy jest to element stosunkowo drogi, a jednoczeœnie przez lata dostêpny by³ tylko na zamówienie. Od kilku lat rynkiem naszym zaczê³y interesowaæ siê firmy profesjonalnie zajmuj¹ce siê regeneracj¹ zacisków takie jak Budweg czy UBD. Pozycja tych firm w Europie jest niezwykle silna. Natomiast rynek regenerowanych zacisków hamulcowych (dziœ nie doceniany w Polsce) faktycznie jest bardzo przysz³oœciowym rynkiem. Zapewne dlatego nale y oczekiwaæ coraz wiêkszego zainteresowania ze strony firm handlowych na wspó³pracê w zakresie tej grupy towarowej. W tabeli nr 1 przedstawiam kilka przyk³adów jak wygl¹da rynek zacisków regenerowanych fabrycznie w niektórych krajach Europy takich jak: Belgia, Dania, Holandia, Niemcy i Szwecja. Tabela nr 1: Rynek zacisków regenerowanych (przyk³ad) Kraj Szacunkowa sprzeda regenerowanych zacisków rocznie Belgia ,9 Dania ,1 Holandia ,8 Niemcy ,9 Szwecja ,3 Zwróæmy uwagê na wskaÿnik wymiany zacisków regenerowanych w tych krajach. Okazuje siê, e w Danii i Szwecji wskaÿnik ten siêga ponad 36 wymian na 1000 samochodów. Nieco inaczej ma siê sytuacja w Niemczech czy Holandii wynosi on oko³o 3,9 wymian na 1000 samochodów. Jeszcze gorzej wygl¹da on w Belgii, gdzie park samochodowy zbli ony jest wielkoœci¹ do Szwedzkiego, a iloœæ wymienianych zacisków regenerowanych fabrycznie jest ponad 30 razy mniejsza. WskaŸnik wymiany zacisków regenerowanych dla Belgii wynosi zaledwie 0,9 wymiany na 1000 samochodów. Co by by³o gdyby? Na tle rynków szwedzkiego i duñskiego rynek polski rysuje siê bardzo obiecuj¹co. Liczba samochodów w naszym kraju jest 5 razy wiêksza ni w Danii i 2,5 raza wiêksza ni w Szwecji. Przeliczaj¹c wprost wielkoœæ naszego rynku przy wskaÿnikach wymiany jak dla przedstawionych przyk³adów okaza³o by siê, e sprzeda regenerowanych zacisków w Polsce wynosi³a by oko³o 320 tysiêcy sztuk. Oczywiœcie jest to czysto teoretyczne wyliczenie. Z czego bior¹ siê te ró nice we wskaÿniku wymiany zacisków hamulcowych pomiêdzy ró nymi krajami? Okiem eksperta Rynek regeneracji - zaciski hamulcowe WskaŸnik wymiany zacisków regenerowanych na 1000 samochodów (rocznie) 18 G³ówn¹ przyczyn¹ jest tradycja w poszczególnych krajach, jak i wielka dba³oœæ o ochronê œrodowiska w Szwecji i Danii. W krajach o niskim wskaÿniku wymian najczêœciej króluje przyzwyczajenie do naprawy zacisków hamulcowych lub wymian na ca³kowicie nowe. Jak widaæ wiele zale y od panuj¹cej tradycji w poszczególnych krajach. W przypadku Polski tradycja tradycj¹, ale i zasobnoœæ portfela polskiego kierowcy nie jest tu bez znaczenia. Jednak e dziœ jak nigdy dot¹d ka dy z mechaników musi szukaæ nowych mo liwoœci zarabiania. Oczywiœcie mo na obraziæ siê na rzeczywistoœæ i narzekaæ, e klient woli tañsze rozwi¹zanie lecz wszystko jest kwesti¹ odpowiednich argumentów i umiejêtnego ich przedstawienia. Przyjrzyjmy siê wynikowi badania (wykres 1) dotycz¹cego opinii mechaników w sprawie kryteriów wyboru produktu. Okazuje siê, e 37% badanych deklaruje cenê jako najwa niejsze kryterium wyboru, lecz 63% wskaza³o inne elementy takie jak szerokoœæ oferty, jakoœæ, czas dostawy. Wykres 1: Kryteria wyboru dostawcy zacisków hamulcowych. 24% 22% cena 1% czas dostawy szerokość oferty jakość brak obowiązku zwrotu starego zacisku Prosta kalkulacja wykazuje, e zysk osi¹gniêty przez warsztat przy naprawie zacisku hamulcowego jest znacznie mniejszy, ni przy wymianie zacisku na fabrycznie regenerowany. W przypadku naprawy zacisku w warsztacie mar a 100% na czêœciach przyniesie zaledwie kilkanaœcie z³ zysku. Z obserwacji mogê stwierdziæ, e problem le y w przyzwyczajeniu mechaników i handlowców do handlu reperaturkami oraz oczywiœcie w zasobnoœci portfela polskiego kierowcy. Czy jest to rynek, którym warto siê zainteresowaæ? Producenci i firmy zajmuj¹ce siê regeneracj¹ fabryczn¹ zacisków hamulcowych twierdz¹, e jest to rynek, który w najbli szych latach uroœnie ponad trzykrotnie. Poniewa wydaje siê niemo liwe, aby rynek w ci¹gu kilku lat urós³ tak znacznie, dlatego poni ej przedstawiam argumenty uzasadniaj¹ce t¹ tezê. Po pierwsze roœnie park samochodowy, oczywiœcie zbyt wolno by spowodowaæ nag³y boom w sprzeda y zacisków hamulcowych. Ponadto gwa³townie roœnie liczba samochodów z zaciskami na tylnej osi. Spada czêstotliwoœæ przegl¹dów samochodów. Dawniej przegl¹dy odbywa³y siê co 10 tys. km obecnie jest to ju 20 do 30 tys. km. Oznacza to, e do zacisków nikt nie dotyka siê przez znacznie d³u szy czas, ni bywa³o to w nie tak odleg³ej przesz³oœci. Budowa zacisku na tylnej osi powoduje, e z ³atwoœci¹ ulega on korozji. Jak praktyka pokazuje awarie tych zacisków zdarzaj¹ siê, ju po 3-4 latach. W przypadku zacisków zwykle przedniej osi tzn. bez dÿwigienki hamulca rêcznego trwa³oœæ ich siêga 8 do 10 lat. Nie bez znaczenia jest fakt, e budowa zacisku zaczyna byæ coraz bardziej skomplikowana, tym samym naprawa w warsztacie stanie siê z czasem prawie niemo liwa lub bardzo utrudniona. 16% 37%

19 KwartalnikA4nr11.qxd :45 Page 19 Okiem eksperta Ostatnim argumentem niech bêdzie rosn¹ca œwiadomoœæ kierowcy, która nakazuje zwróciæ wiêksz¹ uwagê na ten produkt bezpieczeñstwa. Badania przeprowadzone przez MotoFocus - firmê specjalizuj¹c¹ siê w analizach rynku czêœci zamiennych wykaza³y bardzo ciekawe zale noœci dotycz¹ce napraw i wymian zacisków hamulcowych. Zamieszczony wykres nr 2 pokazuje rozk³ad wiekowy samochodów w jakich zaciski najczêœciej ulegaj¹ awarii. Okazuje siê, e napraw lub wymian zacisków hamulcowych dokonuje siê w samochodach w wieku od 9 do 12 lat i stanowi to 47% wszystkich napraw. Tu za tym wynikiem znajduj¹ siê samochody z przedzia³u wiekowego od 6 do 8 lat, które stanowi¹ 42%. Zdecydowanie w jednym i drugim przypadku jest to grupa klientów korzystaj¹cych z us³ug warsztatów dzia³aj¹cych na rynku wtórnym. Wykres 2: Przedzia³ wiekowy samochodów, w których najczêœciej ulegaj¹ awarii zaciski hamulcowe. 47% 9% 2% 3-5 lat 6-8 lat 9-12 lat powyżej 12 lat Badania mechaników dotycz¹ce przyczyn awarii zacisków wykaza³y, e najczêœciej spotykaj¹ siê oni z usterkami zacisków w postaci korozji, która stanowi oko³o 40% wszystkich przypadków. Drug¹ równie wa n¹ przyczyn¹ awarii jest nieszczelnoœæ, która stanowi oko³o 34%. Przy wzroœcie liczby samochodów z zaciskami wyposa onymi w dÿwigienkê hamulca rêcznego, uszkodzenie mechanizmu samoregulacji wysunie siê zapewne na pocz¹tek listy najczêstszych przyczyn awarii. Wykres 3: Najczêstsze przyczyny awarii zacisków. 15% 11% 34% korozja nieszczelność uszkodzenia mechaniczne uszkodzenie mechanizmu samoregulacji 40% Zwróæmy uwagê na wykres nr 4, pokazuj¹cy jaki jest potencja³ rynku (napraw) zacisków. Wykres 4: Iloœæ napraw lub wymian zacisków miesiêcznie 21% 12% 29% 42% Pytanie w przeprowadzonych badaniach brzmia³o: Ilu napraw lub wymian zacisków hamulcowych wykonujesz miesiêcznie w Twoim warsztacie? Okaza³o siê, e 59% mechaników dokonuje 5 do 6 napraw lub wymian zacisków w ci¹gu miesi¹ca. Oczywiœcie doskonale wszyscy wiemy, e w g³ównej mierze mowa jest tu o naprawie, a nie wymianie zacisku na regenerowany fabrycznie. Niemniej jednak warto tu skojarzyæ fakt dotycz¹cy przewidywañ kilkukrotnego wzrostu rynku zacisków w najbli szych latach. Uzyskany wynik mo e oznaczaæ, e 59% warsztatów bêdzie dokonywa³o niemal codziennie naprawy lub wymiany zacisku i to ju za kilka lat. S¹dzê, e przedstawione argumenty producentów jak i przytoczone wynik badañ przekonuj¹, do zainteresowania siê tym obiecuj¹cym kawa³kiem rynku. Czy zacisk regenerowany fabrycznie mo e byæ tak dobry jak nowy? Profesjonalnie dzia³aj¹ce firmy w zakresie regeneracji fabrycznej stosuj¹ proces, który gwarantuje zgodnoœæ ka dej czêœci z nowym oryginalnym elementem. Ró nica miêdzy wymian¹ elementów zacisków w warsztacie, a napraw¹ fabryczn¹ jest znaczna. W przypadku regeneracji fabrycznej praktycznie wszystkie komponenty zostaj¹ wymienione na nowe jedynie ponownie u yt¹ czêœci¹ jest obudowa zacisku. Zacisk z dÿwigienk¹ hamulca rêcznego zwykle sk³ada siê z oko³o 25 elementów. Nawet wymiana tych wszystkich czêœci (co jest w warsztacie teoretycznie mo liwe) nie daje zasadniczej i trwa³ej poprawy w dzia³aniu zacisku. Dopiero naprawa fabryczna przywraca równoleg³oœæ tulei prowadz¹cych, co w du ej mierze gwarantuje, e zacisk nie powróci do warsztatu po kilku miesi¹cach i to wraz z niezadowolonym klientem. Profesjonalny regenerator przywraca równoleg³oœæ prowadnic poprzez niezwykle precyzyjne rozwiercanie zacisku i zarazem wciœniêcie tulejek, tak aby ponownie uzyskaæ nominaln¹ œrednicê. Jak wygl¹da rynek zacisków w Polsce? Obecnie rynek Polski na zaciski hamulcowe regenerowane fabrycznie jest bardzo niewielki. Firmy, które pojawi³y siê na naszym rynku nie maj¹ ³atwej drogi w budowaniu dystrybucji. Jest kilka przyczyn tego stanu rzeczy. Po pierwsze musz¹ zmieniaæ przyzwyczajenie handlowców i wiêkszoœci mechaników do naprawiania zacisku na bardziej dochodow¹, jak¹ jest wymiana zacisku na regenerowany fabrycznie. Ponadto ze wzglêdu na to, e asortyment zacisków hamulcowych jest stosunkowo du y, a popyt jeszcze nie, rotacja magazynów jest na bardzo niskim poziomie. Dodatkowo fabryki regeneruj¹ce prowadz¹ zbiórkê starych zacisków, a to wszystko podnosi koszt ca³kowitej operacji. Jest to pewne utrudnienie w pracy jednak e zwrot nie musi odbywaæ siê natychmiast, lecz zwykle w ci¹gu miesi¹ca czasu. Nale y pamiêtaæ, e firmy regeneruj¹ce zwykle nie przyjmuj¹ zwrotów zacisków, których elementy korpusu s¹ uszkodzone tzn. wy³amane mocowanie szpilek lub mocowanie zacisku. Mimo pewnych niedogodnoœci zwi¹zanych z tym produktem s¹dzê, e te firmy, które dziœ powa nie zaanga uj¹ siê w pracê nad t¹ grup¹ towarow¹ w niedalekiej przysz³oœci mog¹ zdobyæ siln¹ pozycje na rynku w zaciskach hamulcowych. Wiêcej na temat regeneracji zacisków mo na przeczytaæ w Nowoczesnym Warsztacie lub na stronie firmy specjalizuj¹cej siê w analizach rynku czêœci zamiennych 1 do 2 napraw 3 do 5 napraw 6 do 10 napraw powyżej 10 napraw 38% 19 Przygotowa³: Alfred Franke

20 KwartalnikA4nr11.qxd :45 Page 20 Nowości w Inter Cars S.A. IC Car Audio W czerwcu wspólnie z firm¹ SONY rozpoczêliœmy nowy projekt: IC Car Audio. Proponujemy warsztatom rozszerzenie oferty o sprzeda i monta samochodowego sprzêtu audio-wideo: od tradycyjnych radioodtwarzaczy samochodowych na kasety lub CD, poprzez nowoczesne odtwarzacze MD, a po zestawy kina samochodowego. Dlaczego wybraliœmy SONY? Bo od lat jest to wiod¹ca marka w sprzeda y elekrtonicznego sprzêtu samochodowego. Udzia³ Sony stanowi, wed³ug ró nych szacunkowych, od 1/3 do niemal po³owy rynku sprzeda y car audio w Polsce! Uznaliœmy, e warto postawiæ na tak solidnego partnera. Sprzêt tej marki jest dostêpny w wielu kana³ach dystrybucji: w marketach RTV-AGD (Euro, Media Markt); hurtowniach zaopatruj¹cych sklepy specjalistyczne, u importerów samochodów. Teraz Inter Cars S.A. wraz z sieciami Q-SERVICE i AutoCrew daje firmie SONY mo liwoœæ otwarcia kolejnego, niezwykle atrakcyjnego kana³u sprzeda y. Dlaczego warto wzi¹æ udzia³ w projekcie IC Car Audio? Oczywist¹ i najbardziej wymiern¹ korzyœci¹ jest zwiêkszenie sprzeda y warsztatu, zarówno o wartoœæ sprzêtu, jak i jego monta. Jednak s¹ te inne zalety. Zwiêkszaj¹c zakres oferowanych produktów i us³ug, warsztat coraz mocniej przywi¹zuje klienta do siebie. Po co szukaæ radia w sklepie i martwiæ siê jego monta em, skoro wszystko mo na zrobiæ w "swoim" warsztacie? Po co przep³acaæ u dealera, skoro "mój" warsztat sprzeda mi tanio i zamontuje solidnie? Korzystne ceny sprzeda y sprzêtu car audio, warsztaty mog¹ zaoferowaæ dziêki dobrym rabatom wynegocjowanym przez Inter Cars S.A. Zakupione modele warsztat bêdzie prezentowa³ w eleganckich szafach ekspozycyjnych, które doskonale podkreœlaj¹ nowoczesny wygl¹d sprzêtu. Dziêki temu klient szybko nabiera ochoty na wiêcej - nie poprzestanie na zakupie radia, ale wróci do warsztatu, eby zamontowaæ g³oœniki, DVD, a wreszcie ca³y zestaw kina samochodowego, które staje siê coraz popularniejsze. SONY jest jedn¹ z najlepiej rozpoznawalnych marek w Polsce, zatem posiadanie w ofercie produktów ze znakiem SONY podnosi wiarygodnoœæ serwisu i przyci¹ga do niego klientów, którym nazwy producentów czêœci samochodowych nic nie mówi¹. SONY znaj¹ wszyscy. Jednoczeœnie w ramach projektu zarówno Inter Cars S.A., jak i SONY oferuj¹ opiekê techniczn¹, szkolenia produktowe dla warsztatów oraz wsparcie marketingowe. Serwisy bior¹ce udzia³ w projekcie zostan¹ wyposa one w banery reklamowe oraz standy z ulotkami. Adresy warsztatów wraz z linkami do stron internetowych i telefonami kontaktowymi zostan¹ umieszczone na stronie internetowej SONY. Klient zainteresowany monta em bêdzie kierowany bezpoœrednio do warsztatu. Planowane s¹ równie wspólne akcje reklamowe w prasie wspó³finansowane przez SONY i Inter Cars S.A. Równie tutaj podawane bêd¹ adresy warsztatów. Jedynym wk³adem fiansowym ze strony warsztatów jest zakup - na niezwykle preferencyjnych warunkach - modeli ekspozycyjnych. Nie ma potrzeby utrzymywania przez warsztat du ego stanu magazynowego produduktów, poniewa zadanie to bierze na siebie Inter Cars S.A., zapewniaj¹c jednoczeœnie sta³y dostêp do wszystkich modeli z asortymentu, oraz sprawn¹ logistykê. Jak przyst¹piæ do projektu? Wystarczy skontaktowaæ siê z dzia- ³em IC - Car Systems, z³o yæ zamówienie na modele pokazowe. Wraz z nimi zostanie dostarczona szafa ekspozycyjna. Na yczenie warsztatu przeprowadzimy te wstêpne szkolenie pracowników. Bie ¹ca oferta dostêpna jest w cenniku IC. W przysz³oœci planujemy rozwój projektu IC Car Audio i wzbogacenie oferty o modele innych marek. Kontakt: IC-Car Systems, Rafa³ Bieliñski tel. 022/ , Zmiany w Projekcie Zarządzania Flotą Przygotowa³: Adam Karpiñski Adam Karpiński - Kierownik Projektu Zarządzania Flotą Nasza firma nie tylko zajmuje siê sprzeda ¹ czêœci zamiennych, ale równie realizuje wiele projektów maj¹cych na celu u³atwienie wspó³pracy z Klientami, oraz zaoferowanie im nowych rozwi¹zañ umo liwiaj¹cych rozwój. Naszym klientem docelowym jest warsztat samochodowy, a to co dla warsztatu jest jednym z najwa niejszych elementów w dzia³alnoœci, to samochody na podnoœnikach i klienci oczekuj¹cy na odbiór naprawionego auta. S³owem wiêksza liczba napraw i wiêkszy przychód. Z drugiej strony na rynku dzia³a ogromna iloœæ firm dysponuj¹cych flotami licz¹cymi od kilku do kilkuset, a nawet kilku tysiêcy samochodów, które poszukuj¹ nowych pomys³ów na zmniejszenie kosztów utrzymania i napraw parku samochodowego. 20 Jako najwiêkszy dystrybutor czêœci zamiennych w Europie Œrodkowo-Wschodniej znaleÿliœmy rozwi¹zanie, które jest optymalne zarówno dla warsztatów, jak i w³aœcicieli wiêkszej liczby œrodków transportu. Tym pomys³em by³o uruchomienie Projektu Zarz¹dzania Flot¹ w Inter Cars S.A. O sposobie jego dzia³ania i dalszym rozwoju, rozmawia³em z Adamem Karpiñskim - Kierownikiem Projektu. Rados³aw Grzeœkowiak: Dawno nie pisaliœmy na naszych ³amach o Projekcie Zarz¹dzania Flot¹ (PZF). Co nowego siê dzia³o przez ostatni rok? Adam Karpiñski: Projekt Zarz¹dzania Flot¹ przez ostatni rok przeszed³ znacz¹ce zmiany. Dotyczy³y one zarówno oferty, jak i organizacji dzia³u. R.G.: Czy mo esz opowiedzieæ naszym Czytelnikom, na czym te zmiany polega³y? A.K.: Rozpocznê od omówienia zmian w organizacji dzia³u, poniewa dziêki nim mo liwe by³o rozszerzenie naszej oferty. Rozpoczêliœmy od podzielenia dzia³u, podobnie jak to siê dzieje w Inter Cars S.A. na 2 rynki: samochodów osobowych i ciê arowych. Specyfika serwisowania tych dwóch rodzajów flot sprawia, e jedynie dzia³anie handlowe mog¹ odbywaæ siê

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY CHRON SWOJA MARKE WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy mo na zakazaæ konkurencji stosowania tego znaku na terenie

Bardziej szczegółowo

Maria Aluchna, Katedra Teorii Zarządzania, SGH

Maria Aluchna, Katedra Teorii Zarządzania, SGH Inter Cars S.A. Inter Cars SA jest największą spółką zajmującą się dystrybucją części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Asortyment części obejmuje

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu: Rozwój i poprawa przewagi konkurencyjnej firmy BLOKMAN poprzez modernizacje i zakup specjalistycznego wyposażenia warsztatowego realizowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A.

Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Informacja o projekcie inwestycyjnym Grodno S.A. Wrocław 12 stycznia 2011 r. PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: GRODNO Charakter projektu: 1. emisja akcji o wartości 8 mln PLN w trybie oferty prywatnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY. Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o.

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY. Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o. WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o. Euro 5 (Rozporządzenie 715/2007) nie tylko normy emisji spalin Artykuł

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce

Najwiêksza spo³ecznoœæ m³odych pi³karzy w Polsce wejdÿ na www.u21.pl Oferta reklamy Serwis U21.PL jest now¹ spo³ecznoœci¹ pi³karsk¹. Zrzeszamy wszystkie grupy ludzi zwi¹zanych z m³odzie ow¹ pi³k¹ no n¹ w Polsce. Jesteœmy mostem ³¹cz¹cym amatorsk¹ i m³odzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl Zapraszam do zapoznania z Naszą propozycją Gotowych zestawów do wynajęcia. W skład zestawu mogą wchodzić stoły Piłkarzyki. Świetna zabawa, integracja i konkurencja. Obsługa pomaga w przeprowadzeniu zawodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa

OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK. sesja zimowa OPRACOWANIE WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKIch OLIMPIAD OLIMPUSEK sesja zimowa 10685 Szanowni Nauczyciele, OGÓLNOPOLSKie olimpiady OLIMPUSEK sesja zimowa Serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczycielom za pomoc w organizacji

Bardziej szczegółowo