Inwestycje Kapitałowe Capital Investments

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestycje Kapitałowe Capital Investments"

Transkrypt

1 Inwestycje Kapitałowe Capital Investments

2

3 1 Fundusz Inwestycje Kapitałowe szansą innowacyjnej przyszłości Inwestycje Kapitałowe Fund as the Chance for Innovative Future

4 Fundusz Inwestycje Kapitałowe szansą innowacyjnej przyszłości

5 Atrakcyjny cel: innowacyjna przyszłość 3 Nauka i innowacje stanowią istotne czynniki wzrostu gospodarczego każdego regionu. W latach 90 XX wieku wkład nauki w sferę gospodarczą wzrósł do 66 procent, wiek XXI uzależnia rozwój gospodarczy od wykorzystania zdobyczy naukowych i zastosowania innowacyjnych rozwiązań już w 90 procentach. Można zatem zaryzykować tezę: bez innowacji przyszłość... nie ma przyszłości Unia Europejska do 2015 r. dysponować ma najbardziej dynamiczną i konkurencyjną gospodarką opartą na wiedzy, uwolnionym potencjałem badawczym i optymalnymi warunkami w zakresie wykorzystywania badań i innowacji Strategia Lizbońska Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, uruchamiając Fundusz Inwestycje Kapitałowe już dzisiaj tworzy warunki rozwoju regionów wiedzy i innowacji Principal Objective: Innovative Future Learning together with new innovations largely determines economic growth of every region. During the 1990 s, contribution of learning to the economic performance rose to 66%. In the 21st century, approximately 90% of the economic development is dependent on the proper use of the conquests of science and the provision of innovative solutions. Therefore, it would not be out of place to make a statement that there is no future without innovations By 2015, the EU will have had the most dynamic and competitive knowledge-based economy with freed development potential and excellent conditions for making use of new developments and innovations - The Lisbon Strategy By providing Inwestycje Kapitałowe Fund, Malopolska Regional Development Agency SA is preparing the ground for regional development of knowledge and innovations

6 Inwestycje Kapitałowe Fund as the Chance for Innovative Future

7 Atrakcyjny partner biznesowy: MARR SA 5 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 15 letnie doświadczenie w realizowaniu prorozwojowych przedsięwzięć stawia MARR SA w pozycji niekwestionowanego lidera wśród pozostałych instytucji rozwoju regionalnego w kraju MARR SA jest jedynym w regionie partnerem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, jako lider partnerskiego projektu buduje kompleksową ofertę wsparcia biznesu w regionie Centrum Business In Malopolska MARR SA jest jedynym w regionie partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pełni funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej, wspiera rozwój instytucji otoczenia biznesu, klastrów, sieci i konsorcjów MARR SA posiada własny potencjał finansowego wsparcia biznesu, prowadzi fundusz poręczeń kredytowych oraz fundusze pożyczkowe Attractive Partner: MARR SA Malopolska Regional Development Agency SA is one of the largest institutions of such kind in Poland; its 15 years experience in implementing post-developmental programmes marks MARR SA as an unquestionable leader among the institutions of regional development in the country MARR SA is the sole partner of the Polish Information and Foreign Investment Agency in the region; as the leader of the partner project it creates a comprehensive offer of business support in the region - Business in Małopolska Centre MARR SA is the sole partner of Polish Agency for Enterprise Development in the region; it acts as the Regional Financing Institution, supports the development of the institutions business community clusters, chains and consortiums MARR SA has its own financial potential of business support; it provides credit guarantee fund and loan fund, offering micro, small, and medium-seized entrepreneurs the sureties of investment and working bank credits issued by off - the - banks financing institutions

8 Fundusz Inwestycje Kapitałowe szansą innowacyjnej przyszłości

9 Atrakcyjny partner finansowy: Fundusz Inwestycje Kapitałowe 7 Dysponujesz wolnym kapitałem i chcesz nim mądrze zarządzać Szukasz inwestycji dających pewny zysk Inwestujesz w sprawdzone przedsięwzięcia biznesowe Nie jest dla Ciebie obojętną dziedzina, w którą angażujesz swój kapitał Masz świadomość, że najatrakcyjniejsze przedsięwzięcia to te, w których stawia się na innowacyjne projekty Chcesz być inwestorem elitarnych pomysłów, prestiżowych projektów, innowacyjnej przyszłości Fundusz Inwestycje Kapitałowe oferuje atrakcyjną formę współpracy. Attractive Financial Partner: Inwestycje Kapitałowe Fund You have a non-restricted equity and wish to manage it wisely You are looking for secure investments which yield substantial profit You invest in trustworthy business projects You are not indifferent to the area of your capital investment You are aware that the most appealing commercial undertakings are those based on innovative projects You would like to be an investor of elitist ideas, prestigious projects and innovative future Inwestycje Kapitałowe Fund offers you an attractive form of cooperation.

10 Inwestycje Kapitałowe Fund as the Chance for Innovative Future

11 Atrakcyjny Fundusz: Inwestycje Kapitałowe 9 Fundusz Inwestycje Kapitałowe stanowi formę zalążkowego funduszu kapitałowego, który inwestuje posiadane środki w nowo powstałe przedsiębiorstwa wykorzystujące i wdrażające innowacyjne rozwiązania Bezpośrednim celem Funduszu staje się komercyjne wykorzystanie osiągnięć technologicznych polskich naukowców poprzez promocję i transfer technologii z rodzimych jednostek naukowo-badawczych do nowotworzonych przedsiębiorstw Instytucją zarządzającą Funduszem jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Krakowie Wartość Funduszu wynosi: 8,5 mln PLN Attractive Fund: Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe is a form of an equity fund with the help of which the owned capital is invested in the newly created business companies which implement innovative solutions The commercial use of technological innovations of Polish scientists through the promotion and the transfer of new technologies from local scientific research units to recently opened businesses is the direct objective of the Fund The institution in charge of the Fund is Malopolska Regional Development Agency SA in Krakow The Fund s value amounts to: 8,5 million in PLN

12 Fundusz Inwestycje Kapitałowe szansą innowacyjnej przyszłości

13 Atrakcyjna polityka inwestycyjna Funduszu 11 Fundusz Inwestycje Kapitałowe kierowany jest do osób i przedsiębiorstw posiadających lub wykorzystujących innowacyjne rozwiązania Innowacje mogą być znane i stosowane w skali regionu poniżej jednego roku, w kraju poniżej trzech lat, na arenie międzynarodowej poniżej pięciu lat Fundusz Inwestycje Kapitałowe preferuje wykorzystanie innowacji w branżach: telekomunikacyjnej, IT, technologii ochrony zdrowia i inżynierii medycznej, farmacji oraz energiach odnawialnych i ochronie środowiska Wielkość pojedynczej inwestycji Funduszu: maksymalnie euro Preferowany czas trwania pojedynczej inwestycji: maksymalnie pięć lat Attractive Fund Investment Policy Inwestycje Kapitałowe Fund is aimed at people and companies having/implementing innovative solutions Innovations may be known and applied for less than 1 year within a region scale, less than 3 years within the country scale, less than 5 years on an international scale Inwestycje Kapitałowe Fund is in favour of using innovations in the following trades: telecommunications, IT, health protection technologies and medical engineering, pharmacy, renewable energy sources and environment protection An individual investment Fund amounts to: maximum value of Euro Preferred duration of an individual investment project : maximum 5 years

14 Inwestycje Kapitałowe Fund as the Chance for Innovative Future

15 Atrakcyjna ścieżka procesu inwestycyjnego 13 Etap 1 Preinkubacja Poszukiwanie i selekcja innowacyjnych rozwiązań Kompleksowe analizy i audyty technologiczne Przygotowanie do wdrożenia innowacyjnego rozwiązania usługi szkoleniowe i doradcze, ramy formalno-prawne planowanego przedsięwzięcia, montaż finansowy wyłonienie prywatnego inwestora kapitałowego Proces analizy i weryfikacji nie powinien przekroczyć 5-6 miesięcy Etap 2 Wejście kapitałowe Rzeczywiste objęcie udziałów/ akcji nowopowstałego przedsiębiorstwa przez Fundusz, których maksymalna wartość wynosi euro, a łączny pakiet udziałów/ akcji nie przekracza 50% Attractive Path of the Investment Process Stage 1 Preincubation Search and selection of innovative solutions Comprehensive analysis and technological audits Preparation for implementing innovative solutions training and consulting services, framework of formal and legal requirements of the planned business project, financial engineering selection of a private capital investor Analysis and verification process should not last longer than 6 months. Stage2 Capital Input Actual take-up of shares/stocks of the newly opened business company by the Fund, which amounts to a maximum of Euro, and the joint package of shares/stocks does not exceed 50%.

16 Fundusz Inwestycje Kapitałowe szansą innowacyjnej przyszłości

17 Atuty Funduszu: Inwestycje Kapitałowe 15 Wiarygodność i rzetelność instytucji zarządzającej Funduszem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; doświadczony partner biznesowy, sprawdzona kadra menedżerska, skuteczny partner samorządu regionalnego, inicjator działań i projektów proinnowacyjnych Stabilność projektowa oferta inwestycyjna gruntownie zweryfikowana w ujęciu technicznym, rynkowym i finansowym Strategia inwestycyjna szczegółowe analizy działań operacyjnych oparte na opiniach najlepszych i niezależnych ekspertów Szansa na znaczące zyski przy zapewnionym maksymalnym bezpieczeństwie inwestowanych środków Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego Fund Assets: Inwestycje Kapitałowe Credibility and reliability of the institution in charge of the Fund management - Malopolska Regional Development Agency SA; experienced business partner, dependable team of managers, effective partner of the local government, initiator of pro-innovative projects and operations Stability of projects investment offer thoroughly verified on a technical, market and financial basis Investment strategy detailed analysis of operations based on opinions of the best and independent experts Opportunity for significant profits with guaranteed maximum security for the invested capital Diversification of the investment risk

18 16 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusz: Inwestycje Kapitałowe Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Kordylewskiego 11, Kraków Tel.: Fax: www. marr.pl

19

20

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE TWÓJ PARTNER W BIZNESIE YOUR BUSINESS PARTNER MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE W świecie postępującej globalizacji sukces gospodarczy regionu zależy od wiedzy i potencjału ludzi, zastosowania nowych idei i

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

Czego szuka inwestor? What does investor look for?

Czego szuka inwestor? What does investor look for? NR / N O 1 (15) 2010 Polski rynek VC nabiera rumieńców Polish VC market is getting some coloring Fiński model finansowania start-upów Finnish Model of Financing Start-Ups Czego szuka inwestor? What does

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA O NAS... 1 OFERTA STOWARZYSZENIA... 1 OFERTA KLIENCI... 2 OFERTA USŁUGI... 3 NASZ ZESPÓŁ... 7 OSIĄGNIĘCIA... 8 DOŚWIADCZENIE... 10 WSPÓŁPRACA...

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND RYNEK B+R+I W POLSCE RYNEK B+R+I POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D&I MARKET

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Szczecin, czerwiec 2013 rok 1

RAPORT KOŃCOWY. Szczecin, czerwiec 2013 rok 1 RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pt. Ocena efektów oddziaływania projektów realizowanych w ramach Priorytetu II LRPO Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji Opracowanie: Konsorcjum firm:

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC 2012 RAPORT ROCZNY AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ANNUAL REPORT OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC MISJA Misją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. jest wzmacnianie zdolności polskich przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY: Analiza działalności B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim

RAPORT KOŃCOWY: Analiza działalności B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim Badanie i przygotowanie raportu współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dotyczy projektu nr POKL 08.02.02-14-001/09-01

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.

Raport końcowy. Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o. Raport końcowy Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wpływu wspartych w RPO WL instrumentów inżynierii finansowej na dostępność źródeł finansowania inwestycji dla przedsiębiorców Opracowanie: Zachodniopomorska

Bardziej szczegółowo