Spis treści. Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX"

Transkrypt

1 Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX Część I. Polityka handlowa... 1 Rozdział I. Istota handlu międzynarodowego... 1 Rozdział II. Wolny handel (free trade), handel zgodny z zasadami wolnorynkowymi (fair trade), protekcjonizm (protectionism)... 3 Rozdział III. Globalizacja i regionalizacja handlu światowego Nowy porządek światowy czy nowy układ globalny? Globalizacja czy amerykanizacja Amerykańska jednostronna wizja świata (american unilateralism) Globalizacja, antyglobalizm, relatywizm kulturowy Globalizacja czy regionalizacja Glokalizacja (Glocalization) Handel globalny czy handel strategiczny? Część II. Podstawowe mechanizmy kontroli handlu zagranicznego Rozdział I. Cła i taryfy celne Rozdział II. Nie-celne bariery importowe. Kwoty lub limity importowe Rozdział III. Umowy handlowe jako instrument regulacji handlu międzynarodowego Ustawodawstwo celne i umowy handlowe I. Nieefektywność ustawodawstwa handlowego II. Konflikty handlowe. Akt celny Smoot-Hawleya III. Zmiana amerykańskiego stosunku do umów handlowych. Współczesne limitacje prerogatyw handlowych prezydenta Stanów Zjednoczonych Miejsce umów handlowych w strukturze prawa traktatowego I. Pojęcie traktatu w Konwencji wiedeńskiej II. Pojęcie traktatu w prawie amerykańskim. Amerykańskie umowy wykonawcze III. Strony umowy. Umowy wielostronne, dwustronne i jednostronne IV. Umowy między państwami i prywatnymi stronami Umowa handlowa jako źródło prawa międzynarodowego I. Umowy prawotwórcze i umowy-kontrakty II. Spór o kontraktowy lub prawotwórczy charakter GATT... 44

2 VI Spis treści 11. Umowy handlowe jako źródło wewnętrznego prawa państwa I. Kontrowersje wokół procesu inkorporacji umowy do prawa państwowego II. Umowy samowykonawcze i wymagające inkorporacji w drodze akcji ustawodawczej III. Spór o status samowykonawczy GATT/WTO i RTA (Regional Trade Arrangements Regionalnych Porozumień Handlowych) Część III. Struktury handlu światowego Rozdział I. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy Przesłanki wykształcenia się Systemu Bretton Woods I. Plan White a i Plan Keynesa II. Konferencja w Bretton Woods Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) i Międzynarodowy Fundusz Walutowy I. Cele i struktury organizacyjne II. Członkostwo, fundusze i głosowanie w Banku Światowym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym Bank Światowy Międzynarodowy Fundusz Walutowy III. Polityka pożyczkowa Międzynarodowe Centrum do Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych 70 I. Zasada wyczerpania środków lokalnych i problem narodowości korporacji Rozdział II. Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) i Światowa Organizacja Handlu (WTO) Historia GATT i Międzynarodowej Organizacji Handlu (ITO) Podstawowe zasady GATT Konsekwencje nieprzestrzegania zasady niedyskryminacji i możliwość modyfikacji koncesji Negocjacje Rundy Urugwajskiej GATT i Nowy GATT Struktura i członkostwo Światowej Organizacji Handlu WTO Proces decyzyjny w GATT i WTO Znaczenie prawa międzynarodowego w procesie stanowienia i stosowania reguł WTO Zasady rozwiązywania sporów handlowych. Uzgodnienie w sprawie zasad i procedur rozwiązywania sporów (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes) Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS General Agreement on Trade in Services) Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Umowa o zakupach rządowych (Agreement on Government Procurement) Porozumienie w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych WTO na początku XXI w Negocjacje Rundy Doha

3 VII 30. Przyszłość handlu globalnego. Rundy negocjacji handlowych czy polityka handlowych ułatwień (Trade Facilitation) Część IV. Struktury handlu regionalnego Rozdział I. Międzynarodowe bloki handlowe. Unie celne i strefy wolnego handlu 111 Rozdział II. Unia celna Wspólnoty Europejskiej Wspólnota i Unia Europejska I. Wstępne etapy integracji Koncepcja większej Wspólnoty Koncepcja głębiej zintegrowanej Wspólnoty Traktaty z Maastricht i Amsterdamu. Wspólna polityka monetarna dojrzałej Wspólnoty Traktat nicejski, Traktat Konstytucyjny i Traktat lizboński Unia Europejska i GATT Unia celna czy federacja? Konstytucja i proces federalizacji Unii Rozdział III. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA North American Free Trade Agreement) CUS-FTA. Amerykańsko-Kanadyjskie Porozumienie o Wolnym Handlu (Canada-US Free Trade Agreement) NAFTA Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (North American Free Trade Agreement) Układ Wolnohandlowy Ameryki Centralnej (CAFTA Central American Free Trade Agreement) Rozdział IV. Inne ważniejsze regionalne porozumienia handlowe Porozumienia o wolnym handlu w Ameryce Środkowej i Południowej Porozumienia o wolnym handlu wybrzeża Pacyfiku (Pacific Rim Arrangements) I. Perspektywy amerykańsko-japońskiego układu handlowego II. Tygrysy azjatyckie w roli alternatywnych partnerów handlowych III. ASEAN i NAFTA-bis. Amerykańska penetracja rejonu Pacyfiku IV. Chiński smok handlowy i jego manipulacje walutowe Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu CEFTA Rozdział V. Regionalne instytucje wspierające handel międzynarodowy Zamorska Prywatna Korporacja Inwestycyjna (OPIC Overseas Private Investment Corporation) Bank Stanów Zjednoczonych Export-Import (Eximbank The Export-Import Bank of the United States) Regionalne Banki Rozwoju (Regional Development Banks) Część V. Regulacja importu i eksportu Rozdział I. Klauzule ucieczki od skutków importu zgodnego z zasadami wolnej konkurencji Pozytywne i negatywne następstwa wolnej konkurencji Klauzule ucieczki i metody pozytywnego przystosowania do konkurencji I. Klauzula ucieczki w rozumieniu GATT z 1947 r II. Reakcja konsumentów na stosowanie zabezpieczeń. Umowy samoograniczające

4 VIII Spis treści III. Wzrost roli zabezpieczeń w erze globalizacji IV. Warunki niezbędne do udzielenia zabezpieczeń (safeguards) Zabezpieczenia w przepisach handlowych Stanów Zjednoczonych Zabezpieczenia w prawie Wspólnoty Europejskiej Przeszkody rynkowe (market disruptions) Zasada paralelizmu. Amerykańskie zabezpieczenia dla przemysłu stalowego Rozdział II. Handel niezgodny z zasadami konkurencji (unfair trade). Praktyki dumpingowe Koncepcja dumpingu I. Spory wokół definicji dumpingu II. Istota dumpingu jako handlowej praktyki unfair III. Dumping na rynku wewnętrznym IV. Dumping w aspekcie porównawczym Modelowe reakcje państw w stosunku do praktyk dumpingowych Przepisy antydumpingowe GATT Prawo antydumpingowe Unii Europejskiej Prawo antydumpingowe Stanów Zjednoczonych Prawo antydumpingowe Kanady i Australii w konfrontacji z systemem UE i USA Postępowanie antydumpingowe I. Cena poniżej odpowiedniej wartości (less than fair price) II. Cena eksportowa (export price) i konstruktywna cena eksportowa (constructive export price) III. Czynniki korygujące różnice między ceną eksportu i normalną wartością towaru eksportowanego IV. Szkoda materialna V. Poparcie lokalnego przemysłu dla wniosku dumpingowego VI. Okresowa rewizja ceł antydumpingowych (sunset reviews) Główne motywy sporów anydumpingowych I. Próby obejścia przepisów antydumpingowych II. Amerykańska ustawa antydumpingowa z 1916 r Poprawka Byrda (The Byrd Amendment) Zeroing Chevron deference i sądowa weryfikacja (judicial review) administracyjnych decyzji antydumpingowych. Spór o związek przyczynowy między dumpingiem i wyrządzoną przez niego szkodą Rozdział III. Handel subsydiowany i cła ochronne (countervailing duties) Pojęcie subsydium (subsidy) Dumping i handel subsydiowany Specyficzność subsydium. Subsydia i pomoc państwa Kategorie subsydiów I. Zabronione subsydia eksportowe II. Subsydia w gospodarce krajów rozwijających się i państw będących w okresie rynkowej transformacji Regulacje handlu subsydiowanego w Stanach Zjednoczonych Subsydia w polityce gospodarczej krajów nierynkowych Regulacja handlu subsydiowanego przez Unię Europejską Główne spory dotyczące handlu subsydiowanego

5 IX I. Subsydia Stanów Zjednoczonych dla zagranicznych korporacji eksportowych (Foreign Sales Corporations) II. Subsydia dla prywatyzowanych korporacji Sprawa Brytyjskiej Korporacji Stalowej w Apelacji w WTO III. Subsydia dla przemysłu tekstylnego. Brazylia przeciw Stanom Zjednoczonym w WTO IV. Korzyść jako podstawowy element subsydium. Istota sporu między Boeingiem i Airbusem V. Tu quoque: chińskie i amerykańskie problemy z równoległym stosowaniem ceł wyrównawczych i antydumpingowych Rozdział IV. Kontrola eksportu COCOM i jego polityka eksportowa Układ z Wassenaar Racjonalizm i realizm w polityce eksportowej Lekcja z historii. Ograniczenia eksportowe w handlu z krajami bloku socjalistycznego Eksterytorialność przepisów eksportowych Ożywienie handlowe między Zachodem i krajami socjalistycznymi w końcu XX w Polityka eksportowa Stanów Zjednoczonych I. Ograniczenia eksportowe amerykańskiego Export Administration Act (EAA) II. Amerykańska regulacja wykroczeń eksportowych Regulacje eksportowe Unii Europejskiej Rozdział V. Środki odwetowe za nieprzestrzeganie reguł handlowych Procedura amerykańskiej Sekcji 301 i tzw. Klauzula Super i Special Odwetowe regulacje handlowe Wspólnoty Europejskiej Europejsko-amerykańska wojna na słowa. Akt Helmsa-Burtona i rozporządzenie Rady (WE) Nr 2271/ Zmasowany atak na amerykańską Klauzulę Wojna bananowa i wojna o wołowinę. Procedura karuzeli celnej Wybór źródeł Agreement Establishing the World Trade Organization The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947) Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade Agreement on Subsidies and Countervailing Measures Agreement on Safeguards The Articles of Agreement of the International Monetary Fund United States Tariff Act of An Act United States Trade Act of United States Trade Act of Title 19, Code of Federal Regulations (CFR), Part 351 Customs Duties Bibliografia Indeks rzeczowy

MULTILATERALIZM I BILATERALIZM W POLITYCE HANDLOWEJ: WNIOSKI DLA POLSKI

MULTILATERALIZM I BILATERALIZM W POLITYCE HANDLOWEJ: WNIOSKI DLA POLSKI Anna Wróbel Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski MULTILATERALIZM I BILATERALIZM W POLITYCE HANDLOWEJ: WNIOSKI DLA POLSKI Streszczenie: Ważnym ubocznym skutkiem przedłużających się

Bardziej szczegółowo

Zmiany w światowym systemie handlu. Changes within world trade system

Zmiany w światowym systemie handlu. Changes within world trade system Zmiany w światowym systemie handlu Perspektywa dla Unii Europejskiej Changes within world trade system Prospects for the European Union centrum europejskie natolin redakcja w języku polskim elżbieta nowicka-rożek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 Katarzyna Barnaś Nr albumu: 2/2015 Ocena pozycji konkurencyjnej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WTO. Światowa Organizacja Handlu

WTO. Światowa Organizacja Handlu WTO Światowa Organizacja Handlu Adrian Kotlarz Andrzej Steranka Jarosław Golus Jakub Jagiełło 1. GENEZA GATT. GATT - Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu, podpisane w Genewie dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności.

Delegacje otrzymują w załączeniu wyżej wymieniony dokument w wersji po zniesieniu klauzuli tajności. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 października 2014 r. (OR. en) 11103/13 DCL 1 ZNIESIENIE KLAUZULI TAJNOŚCI 1 Nr dok.: Data: 17 czerwca 2013 r. WTO 139 SERVICES 26 FDI 17 USA 18 ST 11103/13 RESTREINT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Spis treści Wstęp.... 9 I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Paweł Szwiec: Integracja w Azji Wschodniej geneza, przejawy, skutki, perspektywy... 13 Zbigniew Olesiński: Mechanizm organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie do programu nauczania W centrum uwagi dla zakresu rozszerzonego Temat lekcji Prawo i systemy prawne Zagadnienia normy prawa i ich charakter norma prawna a przepis

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE UGRUPOWANIA INTEGRACYJNE

REGIONALNE UGRUPOWANIA INTEGRACYJNE REGIONALNE UGRUPOWANIA INTEGRACYJNE RTAs i system multilateralny Katarzyna Śledziewska Plan Definicje Etapy integracji gospodarczej Reguły WTO Definicje Multilateralizm: Działania wiele krajów w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Europejskie STUDIA PODYPLOMOWE. mgr Sebastian Balcerak mgr Rafał Wielądek

Centrum Europejskie STUDIA PODYPLOMOWE. mgr Sebastian Balcerak mgr Rafał Wielądek Centrum Europejskie STUDIA PODYPLOMOWE nazwa przedmiotu: czas trwania: prowadzący: typ dydaktyki: Wspólne polityki UE realizacja w Polsce 32 godziny dr Adam A. Ambroziak mgr Sebastian Balcerak mgr Rafał

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa. Ewelina Gruszewska

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa. Ewelina Gruszewska Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa Ewelina Gruszewska MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ROZSTRZYGANIA SPORÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA PRAWNOMIĘDZYNARODOWA Z PERSPEKTYWY POLSKI Rozprawa doktorska Promotor: Dr hab.

Bardziej szczegółowo

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Redaktorzy naukowi: Krzysztof Opolski Dagmara Mycielska Jarosław Górski STREFA EURO europejska integracja gospodarczo-walutowa E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt

Bardziej szczegółowo

Geograficzna dywersyfikacja (między)regionalnych umów handlowych. Przypadek Chile

Geograficzna dywersyfikacja (między)regionalnych umów handlowych. Przypadek Chile Bartosz Michalski Uniwersytet Wrocławski Geograficzna dywersyfikacja (między)regionalnych umów handlowych. Przypadek Chile STRESZCZENIE Rozdział stanowi kompleksową analizę chilijskich (między)regionalnych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki midzynarodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki midzynarodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 98 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki midzynarodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE A POROZUMIENIA HANDLOWE (UMOWY HANDLOWE)

PRAWO AUTORSKIE A POROZUMIENIA HANDLOWE (UMOWY HANDLOWE) PRAWO AUTORSKIE A POROZUMIENIA HANDLOWE (UMOWY HANDLOWE) Czym są porozumienia handlowe? Porozumienia handlowe [porozumienia w sprawie handlu, umowy handlowe, umowy o wolnym handlu przyp. tłum.] to umowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji ekonomicznej na handel ugrupowania regionalnego na przykładzie Unii Europejskiej

Wpływ integracji ekonomicznej na handel ugrupowania regionalnego na przykładzie Unii Europejskiej 55 Barometr Regionalny Nr 2(16) 2009 Wpływ integracji ekonomicznej na handel ugrupowania regionalnego na przykładzie Unii Europejskiej Justyna Milleville Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 41 Globalizacja współczesnego świata. Jerzy Sowa

Zakres rozszerzony - moduł 41 Globalizacja współczesnego świata. Jerzy Sowa Zakres rozszerzony - moduł 41 Globalizacja współczesnego świata Opracowanie: Jerzy Sowa nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach

Bardziej szczegółowo

Michał Młody. Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012

Michał Młody. Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012 Michał Młody Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Ameryce Łacińskiej w latach 1992-2012 Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP

Bardziej szczegółowo

Polityka proeksportowa Unii Europejskiej

Polityka proeksportowa Unii Europejskiej Aneta Onufer Uniwersytet Wrocławski, NKE Polityka proeksportowa Unii Europejskiej Wstęp We współczesnej polityce gospodarczej dużą rolę przypisuje się polityce proeksportowej. Rola eksportu w polityce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa... V

Spis treści. str. Przedmowa... V str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................ XXIII Rozdział XXV. Wzory przemysłowe w prawie międzynarodowym i w prawie

Bardziej szczegółowo

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ INDII...

1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ INDII... Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ INDII... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 2 1.3. MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW... 3 2. KWESTIE PRAWNE... 4 2.1. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, 30-705 Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan:

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA KOMUNIKACJA BEZPIECZEŃSTWO WYBRANE PROBLEMY

LOGISTYKA KOMUNIKACJA BEZPIECZEŃSTWO WYBRANE PROBLEMY LOGISTYKA KOMUNIKACJA BEZPIECZEŃSTWO WYBRANE PROBLEMY Redakcja naukowa Marek Grzybowski, Janusz Tomaszewski Gdynia 2009 Recenzenci: dr hab. Stanisław Piocha dr hab. Wiesław Czyżowicz assoc. prof. Roman

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE PRAWO ZDROWIA PUBLICZNEGO

MIĘDZYNARODOWE PRAWO ZDROWIA PUBLICZNEGO MONOGRAFIE PRAWNICZE MIĘDZYNARODOWE PRAWO ZDROWIA PUBLICZNEGO JACEK BARCIK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE JACEK BARCIK MIĘDZYNARODOWE PRAWO ZDROWIA PUBLICZNEGO Polecamy nasze publikacje: Adam

Bardziej szczegółowo

Uregulowania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim a polska polityka żeglugowa (aspekty ekonomiczne)

Uregulowania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim a polska polityka żeglugowa (aspekty ekonomiczne) K. Dąbrowski, Uregulowania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim... Krzysztof Dąbrowski Uregulowania Wspólnoty Europejskiej w transporcie morskim a polska polityka żeglugowa (aspekty ekonomiczne)

Bardziej szczegółowo

Chińsko-europejskie powiązania w obliczu tranzycji ładu międzynarodowego

Chińsko-europejskie powiązania w obliczu tranzycji ładu międzynarodowego Katarzyna Kuczek * Chińsko-europejskie powiązania w obliczu tranzycji ładu międzynarodowego 1. Poszukiwanie kompromisu, czy gra na czas? W związku z coraz większym znaczeniem zarówno UE, jak i Chin, na

Bardziej szczegółowo

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców 2011 Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Ekspertyza powstała

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 7

Zeszyty naukowe nr 7 Zeszyty naukowe nr 7 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2008 Krystyna Przybylska Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów Analiza teoretycznych koncepcji objaśniających istotę

Bardziej szczegółowo

członek Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej Komisją Europejską ) odpowiedzialny za rozszerzenie

członek Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej Komisją Europejską ) odpowiedzialny za rozszerzenie L 233/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.8.2008 UMOWA PRZEJŚCIOWA w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS prowadzący

Bardziej szczegółowo

PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN

PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXVII) 2010 Bogusława Skulska * PROCES INTEGRACJI GOSPODARCZEJ CHIN Z KRAJAMI ASEAN UWAGI WSTĘPNE Z obserwacji współczesnego świata wynika, iż znaleźliśmy się

Bardziej szczegółowo