Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Instytut Chemii. Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Instytut Chemii. Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska"

Transkrypt

1 1 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Instytut Chemii Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska Ocena stopnia zanieczyszczenia kompleksów leśnych w granicach administracyjnych miasta Kielce na podstawie oznaczeń zawartości pierwiastków śladowych w gatunku mchu Pleurozium schreberi Zleceniodawca: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce Kierownik tematu: Prof. zw. dr hab. Zdzisław M. Migaszewski Wykonawcy: Dr Sabina Dołęgowska Prof. UJK dr hab. Agnieszka Gałuszka Dr Artur Michalik Mgr Anna Radzimowska Kielce, październik 2011

2 2 Spis treści Wstęp 3 1. Charakterystyka przyrodnicza obszaru badań Lokalizacja Budowa geologiczna i rzeźba terenu Zagospodarowanie terenu Lasy Gleby Infrastruktura gospodarcza Ochrona przyrody i dziedzictwa geologicznego Metodyka badań Badania terenowe Przygotowanie próbek Analizy chemiczne Wyniki Dyskusja Asocjacje geochemiczne pierwiastków śladowych Rozmieszczenie przestrzenne pierwiastków śladowych Potencjalne źródła zanieczyszczeń Wnioski 43 Bibliografia 44

3 3 Wstęp Temat badawczy: Ocena stopnia zanieczyszczenia kompleksów leśnych w granicach administracyjnych miasta Kielce na podstawie oznaczeń zawartości pierwiastków śladowych w gatunku mchu Pleurozium schreberi zrealizowano na podstawie zlecenia Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kielce (nr W/WU/37/OŚ/11/UM/784 z dnia r.). Głównym celem badań była ocena bioindykacyjna stanu środowiska w dwóch kompleksach leśnych: (1) zachodniej części Pasma Kadzielniańsko-Białogońskiego (w dalszej części opracowania określanego jako Pasmo Białogońskie) i (2) Gór Posłowickich, ograniczających odpowiednio od strony północnej i południowej Dolinę Białogońską. Wymienione elementy geomorfologiczne są położone w zachodniej i południowozachodniej części Kielc. Niniejszą ocenę wykonano w oparciu o wyniki oznaczeń wybranych pierwiastków śladowych (As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V, Zn, Ce, La) w plechach mchu Pleurozium schreberi oraz w glebach podpoziomu detrytyczno-epihumusowego (Ofh) lub w przypadku jego nieobecności podpoziomu ściółki (Ol) i leżącego poniżej poziomu przejściowego próchniczno-eluwialnego (AE) lub próchniczno-eluwialno-iluwialnego (AEB). Obszar badań jest poddany wyjątkowo silnej antropopresji ze strony rozwiniętej zabudowy komunalnej, stanowiącej źródło niekontrolowanej niskiej emisji pochodzącej głównie z palenisk domowych, jak również z transportu kołowego (drogi krajowe Kielce- Kraków i Kielce-Częstochowa) i kolejowego oraz z kilku zakładów przemysłowych i usługowych. Należy też podkreślić, że kompleksy leśne w granicach administracyjnych Kielc są dewastowane przez zbyt intensywną wycinkę drzew oraz częste przejazdy motocyklistów uprawiających motocross. Sytuację tą pogarsza również fakt, że Dolina Białogońska charakteryzuje się specyficznymi warunkami topograficznymi i klimatycznymi. Na obszarze tym występują częste inwersje temperatur, polegające na gromadzeniu się cięższych i zimnych mas powietrza w strefie przygruntowej, co wraz z zanikiem prądów konwekcyjnych przy bezwietrznej pogodzie, sprzyja wzrostowi stężenia zanieczyszczeń, szczególnie w sezonie zimowym. Należy podkreślić, że wymienione kompleksy leśne pełnią też ważną rolę rekreacyjno-turystyczną dla mieszkańców miasta Kielce i z tego też względu nie bez znaczenia jest znajomość stopnia zanieczyszczenia ich środowiska przyrodniczego.

4 4 Badania bioindykacyjne przy użyciu mchów zostały zapoczątkowane pod koniec lat 60. XX wieku przez Rühlinga i Tylera (1968, 1970, 1973). Ta klasa mszaków uważana jest obecnie za jeden z najlepszych biowskaźników zanieczyszczeń powietrza metalami śladowymi (ciężkimi) i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (m.in. Grodzińska, 1978; Knulst i in., 1995; Äyräs M. i in., 1997; Onianwa, 2001; Reimann i in., 2006; Migaszewski i in., 2009). Dotychczasowe badania bioindykacyjne prowadzone przez autorów na obszarze Gór Świętokrzyskich wykazały, że dwa najbardziej rozpowszechnione gatunki mchów Pleurozium schreberi i Hylocomium splendens nie różnią się znacznie właściwościami bioakumulacyjnymi, z tym, że pierwszy z wymienionych gatunków wykazuje większy zasięg (Gałuszka, 2007; Migaszewski i in., 2009). Badania gleb ujawniły z kolei, że podpoziom Ofh, z uwagi na naturalną zdolność akumulacji wielu pierwiastków (w tym metali ciężkich), może być też wykorzystany do geoindykacyjnej oceny stanu środowiska przyrodniczego (Migaszewski, Gałuszka, 2008; Dołęgowska, Migaszewski, 2010). Połączenie oznaczeń pierwiastków śladowych w mchach i glebach daje możliwość zbadania interakcji geochemicznych zachodzących między tymi dwoma elementami środowiska. Badania geochemiczne zostały wykonane w Zakładzie Geochemii i Ochrony Środowiska, Instytutu Chemii, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wykonane oznaczenia zawartości pierwiastków śladowych w plechach mchu P. schreberi i górnych poziomów gleb będą stanowić poziom odniesienia dla dalszych badań w ramach wieloletniego monitoringu zanieczyszczeń metalami śladowymi (ciężkimi) na terenie kompleksów leśnych miasta Kielce.

5 5 1. Charakterystyka przyrodnicza obszaru badań 1.1. Lokalizacja Obszar badań obejmował dwa izolowane kompleksy leśne położone w granicach administracyjnych miasta Kielce, w jego części zachodniej i południowo-zachodniej. Występują one w obrębie dwóch równoleżnikowo rozciągających się ciągów wzniesień: Pasma Kadzielniańsko-Białogońskiego i położonych na południe Gór Posłowickich, przedzielonych Doliną Białogońską (ryc. 1). Przez jej centralną część przepływa ze wschodu na zachód Silnica, stanowiąc wraz z Sufragańcem lewobrzeżny dopływ Bobrzy. Pod względem fizyczno-geograficznym obszar badań jest położony w obrębie dwóch mikroregionów: zachodniej części zróżnicowanego morfologicznie Padołu Kielecko- Łagowskiego (Pasmo Kadzielniańsko-Białogońskie) i zachodniej części Pasma Dymińskiego (Góry Posłowickie) (Kondracki, 2002). Ryc. 1. Lokalizacja kompleksów leśnych w Paśmie Białogońskim (p. 1-5) i w Górach Posłowickich (p. 6-20). Punkt kontrolny (0) jest położony w Rezerwacie przyrody Sufraganiec 1.2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu Rzeźba terenu jest ściśle związana z budową geologiczną obszaru badań (ryc. 2). Pod względem geologicznym wchodzi on w skład synklinorium kielecko-łagowskiego o

6 plejstocen 6 rozciągłości WNW-ESE, złożonego z szeregu synklin i antyklin. Jądra synklin są wypełnione wapieniami, dolomitami, marglami i łupkami marglistymi dewonu środkowego i górnego oraz łupkami ilastymi i krzemionkowymi z wkładkami mułowców i piaskowców karbonu dolnego. Z kolei w jądrach antyklin występują piaskowce kwarcytyczne (kwarcytowe) i kwarcyty z wkładkami mułowców i łupków ilastych dewonu dolnego. N KOSTOMŁOTY WIŚNIÓWKA HERBY PIASKI KIELCE KARCZÓWKA DOMASZOWICE BARWINEK BARANÓWEK WIETRZNIA 1 km kambr - łupki, kwarcyty, piaskowce i mułowce ordowik - łu pki i piaskowce sylur - łupki dewon - pi askowce, kwarcyty, łupki, margle, wapien ie, dol omity, margle, wapienie, łupki pe rm - zlepieńce, margle, wapienie trias - piaskowce, iłowce, mułowce piaski, żwiry gl ina zwałowa gliny piaszczysto-ilaste gliny ilaste z piaskowcami lessy i lessy piaszczyste pi aski i mułki iły i muły piaski rzeczne holocen - piaski, muły rzeczne Ryc. 2. Budowa geologiczna obszaru badań (Mapa geologiczna 1:50 000, 1973) Wapienie rafowe i skaliste (pelitowe) franu (dolnego piętra dewonu górnego) i żywetu (górnego piętra dewonu środkowego) oraz piaskowce kwarcytyczne dewonu

7 7 dolnego są bardziej odporne na wietrzenie i tworzą kilka równoleżnikowych wzgórz przecinających miasto, w tym w jego centralnej części wapienne Pasmo Kadzielniańsko- Białogońskie, obejmujące szereg wzniesień (od wschodu): Wietrznia, Psie Górki, Kadzielnia, Karczówka (335 m n.p.m.), Dalnia (310 m n.p.m.), Grabina (308 m n.p.m.), Brusznia (310 m n.p.m.), Marmurek, Stokowa (295 m n.p.m.). W rejonie Karczówki występują miejscami wychodnie zlepieńców węglanowych permu górnego (cechsztynu). Obniżenia między wymienionymi pasmami są wypełnione miękkimi osadami marglistołupkowymi famenu (górnego piętra dewonu górnego) w części południowej Kielc lub osadami ilastymi i ilasto-krzemionkowymi karbonu dolnego w północnej części miasta. Odmienną budowę geologiczną wykazują Góry Posłowickie, które wraz z najwyższą górą Biesak (381 m n.p.m.) wchodzą w skład antyklinorium chęcińsko-klimontowskiego. Wymieniona jednostka geologiczna jest zbudowana z silnie zaburzonych łupków ilastych z przewarstwieniami piaskowców i mułowców, miejscami z wkładkami tufitów kambru dolnego, ordowiku i syluru. W rezerwacie przyrody Biesak-Białogon obserwuje się nasunięcie warstw kambru dolnego na warstwy ordowiku dolnego (ryc. 3). A B Kambr Ordowik Ryc. 3. Rezerwat Biesak-Białogon: A) Odsłonięcie piaskowców ordowiku dolnego; (B) nasunięcie dolnokambryjskich mułowców, piaskowców i łupków ilastych na piaskowce dolnoordowickie Wymienione skały paleozoiczne są na znacznym obszarze pokryte osadami plejstoceńskimi i holoceńskimi, obejmującymi zwydmione piaski fluwioglacjalne i polodowcowe gliny zwałowe. W korycie Silnicy występują mady rzeczne.

8 Zagospodarowanie terenu Lasy Najbardziej zwarty kompleks leśny, obejmujący powierzchnię kilku kilometrów kwadratowych występuje w Górach Posłowickich. W partiach szczytowych dominuje las bukowo-jodłowy (ryc. 4A) a u podnóża wzniesień na wydmach bór sosnowy (ryc. 4B). Mniejsze kompleksy leśne z przewagą buka i sosny występują również w zachodniej części Pasma Kadzielniańsko-Białogońskiego (od Góry Karczówki do Stokowej) (ryc. 5). Obszary bezleśne obejmują polany i nieużytki, miejscami pola uprawne, parki i ogródki działkowe. Mchy dwóch pospolitych gatunków P. schreberi i H. splendens dominują w siedliskach borów sosnowych (ryc. 6), gdzie tworzą najbardziej zwarte pokrywy Gleby W partiach szczytowych Pasma Dymińskiego przeważają gleby inicjalne i brunatne rozwinięte na zwietrzelinie piaskowców, mułowców i łupków ilastych, natomiast w Paśmie Karczówkowsko-Kadzielniańskim odpowiednio rędziny brunatne związane genetycznie z wapieniami. W partiach brzeżnych dominują gleby rdzawe i bielicowordzawe utworzone na zwydmionych piaskach fluwioglacjalnych, miejscami gleby brunatne występujące na izolowanych płatach glin polodowcowych. A B Ryc. 4. Góry Posłowickie: (A) Bór bukowo-jodłowy i (B) Bór sosnowy porastający wydmy

9 9 A B Ryc. 5. Pasmo Kadzielniańsko-Białogńskie: (A) Las bukowy na Karczówce z pozostałościami wyrobisk po eksploatacji galeny i (B) Bór sosnowy na Bruszni Hp Ps Ryc. 6. Dwa pospolite gatunki mchów: Hylocomium splendens (Hp) i Pleurozium schreberi (Ps)

10 Infrastruktura gospodarcza W Dolinie Białogońskiej jest zlokalizowane ujęcie komunalne wód pitnych dla południowej i centralnej części Kielc. Woda jest wydobywana z głównego dewońskiego poziomu wodonośnego, którego zwierciadło występuje na głębokości około m poniżej poziomu terenu. Obszar Doliny Białogońskiej jest poddany wyjątkowo silnej antropopresji ze strony rozwiniętej zabudowy mieszkaniowej, transportu samochodowego (drogi krajowe Kielce-Kraków 762 i Kielce-Częstochowa 761) i kolejowego, kilku zakładów przemysłowych (w tym Kieleckiej Fabryki Pomp Białogon S.A.) i usługowych oraz magazynów paliw płynnych. Wzdłuż linii kolejowej Kielce-Kraków przebiega też główny system kanalizacyjno-ściekowy miasta. Dodatkowe źródło zanieczyszczeń w sąsiadujących kompleksach leśnych, w których zlokalizowano większość stanowisk badawczych, stanowi zbyt intensywny wyrąb drzew (ryc. 7) i nielegalne przejazdy motocyklistów. Należy też podkreślić, że Dolina Białogońska charakteryzuje się specyficznymi warunkami topograficznymi (otoczona wzgórzami wchodzącymi w skład Pasma Dymińskiego i Pasma Kadzielniańsko-Białogońskiego) i klimatycznymi z częstymi inwersjami temperatur, szczególnie w okresie zimowym, co przy bezwietrznej pogodzie sprzyja akumulacji zanieczyszczeń w strefie przygruntowej. Ryc. 7. Polana po wyrębie drzew w centralnej części Gór Posłowickich

11 Ochrona przyrody i dziedzictwa geologicznego Na obszarze badań znajduje się rezerwat przyrody Biesak-Białogon, wchodzący w skład Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Został on utworzony w miejscu dawnej eksploatacji złoża piaskowców dolnoordowickich. W nieczynnym kamieniołomie znajduje się zbiornik wodny oraz wychodnie piaskowców, mułowców i łupków ilastych kambru dolnego nasunięte na piaskowce ordowiku dolnego w czasie fałdowań kaledońskich (ryc. 3). W XV i XVI wieku Karczówka stanowiła centrum wydobycia rud ołowiu w Dolinie Białogońskiej i przyległej zachodniej części Pasma Kadzielniańsko-Białogońskiego (Dalni i Grabiny). Eksploatacja galeny prowadzona była do poziomu zwierciadła wód podziemnych. W rejonie tym zachowały się liczne wyrobiska po starych robotach górniczych w postaci rowów, szybików i sztolni, zlokalizowanych wzdłuż uskoków tektonicznych, przecinających formacje skalne o kierunku zbliżonym do północ-południe (ryc. 5). O skali wydobycia galeny świadczy też liczba samych sztolni ( szpar ) w Dolinie Białogońskiej, którą szacuje się na około 4000 (Kotański, 1968). W pobliżu północnych granic administracyjnych Kielc występuje rezerwat przyrody Sufraganiec, wchodzący w skład Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest to rezerwat ścisły, obejmujący las mieszany z jodłą oraz roślinami charakterystycznymi dla Gór Świętokrzyskich. Znajduje się w nim źródło, w sąsiedztwie którego zlokalizowano punkt kontrolny 0.

12 12 2. Metodyka badań 2.1. Badania terenowe Badania terenowe prowadzono w dniach maja 2011 roku przy słonecznej pogodzie i temperaturze około C. Ich zakres obejmował: 1.1. Wyznaczenie i opis 21 stanowisk badawczych wraz z ich lokalizacją GPS i dokumentacją fotograficzną (ryc. 1; zał. I, II, III): Rejon źródła w rezerwacie Sufraganiec 1 (stanowisko kontrolne 0); Pasmo Białogońskie 5 (stanowiska 1 5); Góry Posłowickie 15 (stanowiska 6 20) Pobranie 21 próbek mchów gatunku P. schreberi z 21 stanowisk badawczych Pobranie 42 próbek gleb z 21 stanowisk w tym: z podpoziomu ściółki (Ol) 2 próbki (stanowiska 5, 16); z podpoziomu detrytyczno-epihumusowego (Ofh) 19 próbek (stanowiska 0, 1 4, 6 15, 17 20); z poziomu przejściowego próchniczno-eluwialnego (AE) 19 próbek (stanowiska 0, 1, 6 20); z poziomu przejściowego próchniczno-eluwialno-iluwialnego (AEB) 4 próbki (stanowiska 2 5). Wybór stanowisk badawczych podyktowany był obecnością mchów P. schreberi. Ponieważ w badaniach biomonitoringowych pobiera się zawsze ten sam gatunek, dlatego też brak wystąpień P. schreberi w bezpośrednim sąsiedztwie źródła u podnóża Góry Kolejowej spowodowało przesunięcie stanowiska 18 (vide ryc. 2 w zał. I). Współrzędne geograficzne odpowiednich stanowisk badawczych zostały wyznaczone w oparciu o Global Position System (GPS) z dokładnością od ±4 do ±13 m przy użyciu przyrządu pomiarowego GPS 12XL GARMIN Olathe, KS, USA (zał. II). Współrzędne te były podstawą do naniesienia stanowisk badawczych na mapy Google (ryc. 1 i 2 w zał. I). Gleby i mchy pobierano zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO/IEC i z wytycznymi OSWER Directive A, EPA 540/R-97/028, PB , biological (1997) i OSWER Directive , EPA 540/R-95/141, PB , soil (1995) w taki sposób, aby każda próbka była reprezentatywna dla badanego elementu środowiska przyrodniczego (mchu i gleby), homogeniczna, rzeczywista i wolna od zanieczyszczeń (Migaszewski, Gałuszka, 2007).

13 13 Próbki mchów (o średniej masie około 25 g każda) pobrano z powierzchni około kilku metrów kwadratowych w odległości 2-3 m od drzew celem uniknięcia wpływu zanieczyszczeń pochodzących ze spływów deszczu z korony i kory drzew. Pobierano tylko apikalne zielone części tkanek mchów (bez sporofitów i części martwych). Obce domieszki organiczne (korę, liście, gałązki, pajęczynę itp.) usuwano w trakcie prowadzenia prac terenowych. Próbki gleb (o masie około 1 kg każda) pobrano z wkopów zlokalizowanych w obrębie stanowisk mchów. Każda próbka gleby składała się z 5 podpróbek (próbek cząstkowych) pobranych w kwadracie o boku 1 m (Ramsey, 2002). Próbki gleb pobierano przy użyciu łopaty do gleb. Z pobranych próbek gleb usunięto wstępnie nadziarna, czyli okruchy skał o średnicy >2 mm, a w przypadku próbek z poziomów przejściowych AE i AEB dodatkowo obcy materiał organiczny (liście, korę, gałązki itp.). Z podpoziomów Ofh i Ol nie usuwano materiału organicznego. Próbki umieszczono w torebkach papierowych (mchy) i woreczkach polietylenowych (gleby), a następnie wysuszono w temperaturze pokojowej (około 18 C) w celu uniknięcia rozwoju pleśni. Pobrane próbki zostały przewiezione do Laboratorium Zakładu Geochemii i Ochrony Środowiska Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach celem realizacji dalszych etapów badań Przygotowanie próbek Przygotowanie 63 próbek roślin i gleb do analiz chemicznych obejmowało następujące etapy: (1) Dokładne usunięcie zanieczyszczeń zewnętrznych, a w przypadku próbek mchów krótkie płukanie w wodzie zdejonizowanej celem usunięcia pyłów mineralnych i roślinnych. (2) Suszenie w temperaturze ok. 25 C. (3) Rozdrobnienie przy użyciu młynka agatowego Pulverisette 2 Fritsch (gleby) i odpowiednio młynka mechanicznego do roślin MF10 basic IKA WERKE (mchy). (4) Przesianie na wytrząsarce laboratoryjnej Analysette 3 Spartan do frakcji analitycznej <63 µm. (5) Roztwarzanie próbek (0,5 g) w 8 ml HNO 3 1:1 (mchy i gleby z podpoziomu Ofh (Ol)) z dodatkiem kilku kropel H 2 O 2 oraz w 8 ml wody królewskiej HCl-HNO 3 3:1 (gleby z poziomu AE (AEB)) w zamkniętym systemie mikrofalowym (MDS 81, CEM Co.), zgodnie z procedurą USEPA method 3050b.

14 Analizy chemiczne Oznaczenia zawartości 16 pierwiastków śladowych (As, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V, Zn) wykonano metodą spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (LA-ICP-MS ELAN DRC II, Perkin Elmer). Celem zapewnienia kontroli jakości użyto dwóch certyfikowanych materiałów odniesienia: NIST 1575a Pine needle (dla mchów) i NIST 2710a Montana I Soil (dla gleb). Średni odzysk (average recovery) dla oznaczanych pierwiastków wyniósł około 80% dla roślin i 70% dla gleb a niepewność metody wyniosła ±20% i była typowa dla roślin i gleb. Statystykę sumaryczną wykonano przy użyciu Microsoft Office Excel 2007 a analizę korelacyjną i wiązkową przy użyciu programu STATISTICA Base software (StatSoft Inc).

15 15 3. Wyniki Wyniki analiz chemicznych mchów i gleb z poszczególnych stanowisk badawczych przedstawiono w załączniku IV. W tabelach 1-3 zestawiono podstawowe parametry statystyki sumarycznej (średnią geometryczną, odchylenie standardowe, medianę oraz zakres obserwowany) zawartości As, Ba, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V, Zn w mchach i glebach z kompleksów leśnych Pasma Białogońskiego i Gór Posłowickich (stanowiska 1-20). Z wyjątkiem molibdenu, pozostałe pierwiastki śladowe wykazują wyraźne wahania zawartości w zależności od lokalizacji stanowiska badawczego. Interesująco przedstawia się porównanie stopnia zróżnicowania koncentracji tych pierwiastków (wyrażonego wartością odchylenia standardowego) w mchach i glebach z wymienionych kompleksów leśnych (tab. 4 i 5). Najniższe zróżnicowanie ich zawartości wykazują mchy z Pasma Białogońskiego. W przypadku gleb relacje te są często odwrotne, np. w paśmie tym w porównaniu z Górami Posłowickimi wyższe zróżnicowanie ujawniają: (1) As, Co, Cr, Fe, Mo, Ni, Pb, V, Ce i La z podpoziomu Ofh (Ol) i (2) As, Cd, Co, Cr, Fe, Pb, Sr, V, Zn, Ce i La z poziomu AE (AEB). Większość pierwiastków wykazuje również wzrost zawartości i odchylenia standardowego ze wzrostem głębokości od mchów poprzez podpoziom Ofh (Ol) do poziomu AE (AEB). Podpoziom Ofh (Ol) charakteryzuje się wyraźnym wzbogaceniem w Fe i Zn i nieznacznym w Cd, Mo i Sr (tab. 1-3). Mchy z Gór Posłowickich są na ogół wzbogacone w pierwiastki śladowe w porównaniu z mchami z Pasma Białogońskiego. Z kolei gleby tego pasma ujawniają wyższe zawartości większości pierwiastków (tab. 4 i 5).

16 16 Tab. 1. Wyniki statystyki sumarycznej zawartości pierwiastków śladowych w mchach (P. schreberi) z obszaru badań (stan. 1 20) As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La Parametr ppm (mg/kg) ppb (µg/kg) Średnia geometryczna 0,35 10,86 0,97 0,11 8,69 6,73 367,50 134,72 0,01 2,41 8,05 14,84 4,57 25, Odchylenie standardowe 0,46 7,79 0,58 0,08 1,61 1,89 181,02 122,33 0,005 0,54 3,07 4,61 4,90 5, Mediana 0,29 9,76 1,07 0,10 9,42 6,24 336,42 142,62 0,01 2,65 7,30 13,49 3,87 24, Zawartość minimalna 0,20 6,86 0,36 0,06 2,67 3,86 243,2 56,73 0,01 0,96 5,77 10,59 2,47 17, Zawartość maksymalna 2,18 41,66 2,37 0,34 10,65 10, ,14 484,93 0,03 2,98 19,04 28,90 22,80 39, Tab. 2. Wyniki statystyki sumarycznej zawartości pierwiastków śladowych w podpoziomie glebowym Ofh (Ol) z obszaru badań (stan. 1 20) As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La Parametr ppm (mg/kg) ppb (µg/kg) Średnia geometryczna 2,44 71,17 1,98 0,41 13,55 8, ,19 389,13 0,10 15,88 7,12 33,85 25,74 315, Odchylenie standardowe 1,34 31,05 1,42 0,22 27,49 1, ,02 520,07 0,23 16,81 4,95 6,20 12,88 142, Mediana 2,28 70,14 1,97 0,39 10,88 9, ,29 296,85 0,07 11,98 6,91 34,60 23,96 296, Zawartość minimalna 1,27 32,41 0,40 0,21 5,44 4, ,23 131,96 0,04 7,88 3,44 22,99 14,76 168, Zawartość maksymalna 6,52 163,12 7,62 0,96 129,42 13, , ,90 0,98 67,15 20,10 45,35 64,31 774, Tab. 3. Wyniki statystyki sumarycznej zawartości pierwiastków śladowych w poziomie glebowym AE (AEB) z obszaru badań (stan. 1 20) As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La Parametr ppm (mg/kg) ppb (µg/kg) Średnia geometryczna 25,31 167,54 1,32 4,33 36,05 14, ,21 422,10 0,04 17,21 162,95 32,25 31,90 114, Odchylenie standardowe 5,01 379,62 0,76 3,22 10,74 5,64 370,02 642,30 0,01 14,83 104,57 6,10 6,50 66, Mediana 24,60 172,26 1,59 4,1 40,19 15, ,72 374,04 0,04 16,10 189,28 34,28 31,65 140, Zawartość minimalna 15,2 16,39 0,33 1,44 7,87 7,61 706,68 100,68 0,02 7,27 56,85 20,45 25,43 33, Zawartość maksymalna 33,6 1835,51 2,85 13,35 52,56 25, , ,78 0,07 75,88 502,63 43,19 61,82 262,

17 17 Tab. 4. Wyniki statystyki sumarycznej zawartości pierwiastków śladowych w mchach i glebach z Pasma Białogońskiego (stan. 1 5) Mchy (P. schreberi) As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La Parametr ppm (mg/kg) ppb (µg/kg) Średnia geometryczna 0,26 9,27 0,56 0,08 8,86 5,30 333,32 111,80 0,01 2,58 7,53 12,43 3,37 22, Odchylenie standardowe 0,09 2,88 0,32 0,02 0,76 1,28 111,42 42,53 0,01 0,28 2,26 2,28 1,50 4, Mediana 0,24 8,68 0,45 0,07 9,02 5,00 334,88 141,94 0,01 2,59 6,72 12,19 2,94 23, Zawartość minimalna 0,20 6,86 0,36 0,06 8,03 3,86 243,20 65,29 0,01 2,23 5,77 10,59 2,47 17, Zawartość maksymalna 0,42 13,44 1,10 0,12 9,61 7,23 501,20 159,91 0,01 2,88 11,03 16,23 6,19 27, Podpoziom glebowy Ofh (Ol) As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La Parametr ppm (mg/kg) ppb (µg/kg) Średnia geometryczna 2,94 69,51 1,38 0,59 31,31 9, ,45 377,96 0,24 32,42 8,50 30,85 33,17 287, Odchylenie standardowe 1,42 25,18 0,76 0,27 48,38 1, ,44 297,07 0,40 21,66 6,86 4,14 17,80 108, Mediana 3,38 76,79 1,64 0,55 21,40 10, ,91 298,60 0,14 28,67 7,17 29,87 34,21 348, Zawartość minimalna 1,27 36,85 0,40 0,31 13,40 8, ,74 163,81 0,08 16,91 3,96 25,79 15,30 168, Zawartość maksymalna 5,23 103,04 2,31 0,96 129,42 11, ,34 901,43 0,98 67,15 20,10 36,54 64,31 427, Poziom glebowy AEB/AE As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La Parametr ppm (mg/kg) ppb (µg/kg) Średnia geometryczna 25,96 115,14 1,42 7,65 31,73 22, ,61 691,16 0,04 24,36 221,18 29,21 45,28 130, Odchylenie standardowe 5,21 111,70 0,86 4,19 17,67 2,73 388,54 634,42 0,01 7,87 164,02 7,07 10,22 96, Mediana 24,64 188,54 1,75 8,45 42,73 23, ,64 748,18 0,04 27,18 269,51 30,36 44,03 156, Zawartość minimalna 20,38 16,39 0,45 4,30 7,87 19, ,13 274,25 0,04 15,51 56,85 20,45 33,56 33, Zawartość maksymalna 33,15 281,89 2,79 13,35 52,56 25, , ,73 0,07 34,05 502,63 39,02 61,82 250,

18 18 Tab. 5. Wyniki statystyki sumarycznej zawartości pierwiastków śladowych w mchach i glebach z Gór Posłowickich (stan. 6 20) Mchy (P. schreberi) As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La Parametr ppm (mg/kg) ppb (µg/kg) Średnia geometryczna 0,39 11,45 1,16 0,12 8,63 7,28 379,66 143,36 0,01 2,36 8,23 15,74 5,06 26, Odchylenie standardowe 0,52 8,77 0,56 0,08 1,84 1,81 199,99 137,04 0,01 0,60 3,34 4,87 5,48 5, Mediana 0,30 10,08 1,10 0,10 9,52 6,59 337,96 143,11 0,01 2,70 7,56 13,74 3,97 24, Zawartość minimalna 0,24 7,00 0,58 0,08 2,67 5,66 298, ,01 0,96 6,16 12,07 3,48 17, Zawartość maksymalna 2,18 41,66 2,37 0,34 10,65 10, ,14 484,93 0,03 2,98 19,04 28,90 22,80 39, Podpoziom glebowy Ofh (Ol) As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La Parametr ppm (mg/kg) ppb (µg/kg) Średnia geometryczna 2,30 71,72 2,23 0,37 10,25 8, ,03 392,93 0,07 12,51 6,71 34,92 23,65 326, Odchylenie standardowe 1,32 33,50 1,54 0,17 7,44 2,08 941,42 581,04 0,04 10,50 4,23 6,48 9,91 153, Mediana 2,01 63,50 1,99 0,32 9,70 8, ,44 290,40 0,07 10,57 6,65 35,46 22,03 289, Zawartość minimalna 1,28 32,41 1,32 0,21 5,44 4, ,23 131,96 0,04 7,88 3,44 22,99 14,76 190, Zawartość maksymalna 6,52 163,12 7,62 0,89 35,00 13, , ,90 0,21 48,74 19,11 45,35 55,01 774, Poziom glebowy AE As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La Parametr ppm (mg/kg) ppb (µg/kg) Średnia geometryczna 25,10 189,86 1,29 3,58 37,62 12, ,62 358,12 0,04 15,32 147,17 33,33 31,90 109, Odchylenie standardowe 5,12 434,12 0,76 1,87 8,19 4,15 253,22 650,28 0,01 16,36 59,82 5,67 6,50 55, Mediana 24,57 172,25 1,51 3,93 39,73 13, ,43 300,26 0,04 15,54 146,51 35,11 31,65 128, Zawartość minimalna 15,20 81,35 0,33 1,44 23,39 7,61 706,68 100,68 0,02 7,27 79,18 24,49 25,43 37, Zawartość maksymalna 33, ,51 2,85 8,21 50,89 21, , ,78 0,07 75,88 244,93 43,19 45,93 186,

19 19 4. Dyskusja 4.1. Asocjacje geochemiczne pierwiastków śladowych Celem stwierdzenia istnienia asocjacji geochemicznych pierwiastków śladowych wykonano analizę korelacyjną i wiązkową. W tabelach 6-8 przedstawiono współczynniki korelacji liniowej Pearsona (R 2 ) między poszczególnymi pierwiastkami śladowymi w mchach i glebach na poziomie ufności p <0,05. W kolorze czerwonym zaznaczono wartości współczynnika R 2 0,85, wykazującego najsilniejszą korelację. Powyższe zależności korelacyjne przedstawiono również w formie graficznej na rycinach W przypadku mchów najwyższą korelację stwierdzono między następującymi grupami pierwiastków śladowych (tab. 6): (1) As Co V Ce; (2) Ba Fe Pb; (3) Co V Ce; (4) V Ce. W badanych mchach najsilniejszą korelację (R 2 = 0,98) stwierdzono między dwoma pierwiastkami: As i V. Tab. 6. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona (R 2 ) między pierwiastkami śladowymi w mchach (P. schreberi) (p 0,05) As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La As - 0,11 0,20 0,88 0,12 0,35 0,12 0,35 0,00 0,00 0,11 0,79 0,98 0,03 0,90 0,20 Ba - 0,53 0,35 0,56 0,42 0,92 0,49 0,04 0,00 0,92 0,27 0,17 0,55 0,36 0,09 Cd - 0,42 0,08 0,56 0,48 0,50 0,14 0,05 0,55 0,48 0,26 0,53 0,34 0,04 Co - 0,25 0,50 0,37 0,49 0,07 0,02 0,31 0,83 0,92 0,15 0,96 0,19 Cr - 0,17 0,58 0,36 0,02 0,00 0,46 0,09 0,17 0,19 0,32 0,05 Cu - 0,30 0,59 0,00 0,02 0,37 0,64 0,40 0,34 0,45 0,00 Fe - 0,35 0,11 0,01 0,85 0,22 0,19 0,58 0,38 0,12 Mn - 0,01 0,00 0,48 0,50 0,38 0,23 0,49 0,06 Mo - 0,69 0,01 0,00 0,00 0,10 0,01 0,00 Ni - 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 Pb - 0,27 0,16 0,53 0,35 0,23 Sr - 0,81 0,14 0,79 0,16 V - 0,05 0,94 0,20 Zn - 0,12 0,01 Ce - 0,26 La -

20 20 Ryc. 8. Graficzna prezentacja korelacji między pierwiastkami śladowymi w mchach (P. schreberi) W podpoziomie glebowym Ofh (Ol) najsilniejszą korelację wykazują trzy pary pierwiastków: As V, Cr Mo i Fe - Pb (tab. 7, ryc. 9). Tab. 7. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona (R 2 ) między pierwiastkami śladowymi w podpoziomie glebowym Ofh (Ol) (p 0,05) As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La As - 0,46 0,38 0,64 0,19 0,48 0,56 0,19 0,05 0,03 0,44 0,17 0,88 0,35 0,09 0,18 Ba - 0,69 0,50 0,02 0,29 0,45 0,61 0,00 0,02 0,42 0,61 0,40 0,46 0,26 0,19 Cd - 0,24 0,01 0,31 0,32 0,56 0,08 0,01 0,36 0,41 0,21 0,66 0,04 0,04 Co - 0,23 0,38 0,59 0,28 0,10 0,10 0,55 0,08 0,77 0,21 0,44 0,28 Cr - 0,03 0,00 0,00 0,88 0,53 0,01 0,04 0,42 0,05 0,01 0,00 Cu - 0,45 0,09 0,00 0,02 0,59 0,17 0,38 0,56 0,04 0,00 Fe - 0,25 0,04 0,00 0,85 0,23 0,44 0,48 0,31 0,36 Mn - 0,02 0,04 0,17 0,17 0,14 0,27 0,25 0,14 Mo - 0,69 0,06 0,11 0,19 0,12 0,00 0,03 Ni - 0,01 0,04 0,10 0,04 0,00 0,01 Pb - 0,25 0,32 0,52 0,26 0,24 Sr - 0,08 0,49 0,04 0,07 V - 0,18 0,16 0,15 Zn - 0,01 0,00 Ce - 0,48 La -

21 21 Ryc. 9. Graficzna prezentacja korelacji między pierwiastkami śladowymi w podpoziomie Ofh (Ol) W poziomie glebowym AE (AEB) stwierdzono najsilniejszą korelację tylko dla dwóch par pierwiastków: Fe V i Ce La (tab. 8, ryc. 10). Tab. 8. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona (R 2 ) między pierwiastkami śladowymi w poziomie glebowym AE (AEB) (p 0,05) As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La As - 0,01 0,07 0,03 0,00 0,08 0,18 0,00 0,42 0,03 0,07 0,23 0,34 0,03 0,04 0,06 Ba - 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 0,04 0,09 0,00 0,02 0,02 0,01 Cd - 0,10 0,10 0,17 0,06 0,14 0,11 0,01 0,25 0,30 0,05 0,52 0,18 0,18 Co - 0,00 0,34 0,66 0,46 0,00 0,03 0,09 0,01 0,67 0,14 0,04 0,06 Cr - 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,32 0,11 0,02 0,49 0,01 0,00 Cu - 0,41 0,01 0,08 0,00 0,46 0,01 0,27 0,22 0,00 0,01 Fe - 0,12 0,01 0,03 0,07 0,01 0,85 0,12 0,07 0,10 Mn - 0,00 0,00 0,05 0,00 0,18 0,20 0,06 0,04 Mo - 0,04 0,12 0,18 0,07 0,10 0,02 0,02 Ni - 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Pb - 0,11 0,03 0,44 0,00 0,00 Sr - 0,00 0,14 0,18 0,17 V - 0,08 0,02 0,04 Zn - 0,01 0,00 Ce - 0,98 La -

22 22 Ryc. 10. Graficzna prezentacja korelacji między pierwiastkami śladowymi w poziomie AE (AEB) Z powyższej analizy korelacyjnej wynika, że liczba pierwiastków śladowych wykazujących najsilniejsze korelacje maleje w głąb profilu od mchów poprzez podpoziom Ofh (Ol) do poziomu AE (AEB). Dodatkowo, w poziomie AE (AEB) stwierdzono korelację między dwoma typowymi pierwiastkami geogenicznymi: Ce and La (R 2 = 0,98). Wyniki te wskazują na decydujący wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na chemizm mchów. Inną metodą wyznaczania korelacji między pierwiastkami jest analiza wiązkowa (cluster analysis), która jest jedną z technik graficznej prezentacji wyników analizy odległości obiektów w wielowymiarowej przestrzeni zmiennych objaśniających. Jest ona również metodą kontrolną dla analizy korelacyjnej. Wyniki analizy wiązkowej potwierdziły rozkład współczynników korelacji w mchach i glebach. W mchach występują dwie wyraźne wiązki pierwiastków dla odległości między obiektami (D link /D max 100) <20: (1) As, V, Co, Ce oraz (2) Ba, Pb, Fe. Mniej wyraźną wiązkę obejmującą As, V, Co, Ce, Sr, Cu, Mn, Cd, Ba, Pb, Fe, Zn stwierdzono dla odległości (D link /D max 100) <50 (ryc. 11). W glebach podpoziomu Ofh (Ol) występują trzy wiązki pierwiastków dla odległości (D link /D max 100) <50: (1) As, V, (2) Fe, Pb i (3) Cr, Mo (ryc. 12). Z kolei w glebach poziomu AE (AEB) pojawiają się dwie wiązki pierwiastków dla odległości (D link /D max 100) <50: (1) Co, Fe, V i (2) Ce, La (ryc. 13).

23 23 Ryc. 11. Analiza wiązkowa dla pierwiastków śladowych w mchach (P. schreberi) Ryc. 12. Analiza wiązkowa dla pierwiastków śladowych w podpoziomie Ofh (Ol)

24 24 Ryc. 13. Analiza wiązkowa dla pierwiastków śladowych w poziomie AE (AEB) 4.2. Rozmieszczenie przestrzenne pierwiastków śladowych Wyniki analiz chemicznych wskazują na nierównomierne rozmieszczone pierwiastków śladowych w obrębie dwóch badanych kompleksów leśnych. Analiza wiązkowa wykazała związek statystyczny 15 stanowisk badawczych dla odległości między obiektami (D link /D max 100) <32 oraz dla 17 stanowisk badawczych dla odległości (D link /D max 100) <42 (ryc. 14). Tak dość równomierny rozkład świadczy o wpływie zanieczyszczeń atmosferycznych na środowisko przyrodnicze badanego obszaru. Brak lub niewielki związek statystyczny w przypadku stanowisk 3, 14, 20 może wskazywać na interakcje geochemiczne zachodzące między zanieczyszczeniami, rzeźbą terenu i stopniem zagęszczenia drzewostanu. W przypadku podpoziomu glebowego Ofh (Ol) stwierdzono wiązkę 16 stanowisk (z wyjątkiem 2, 5, 11, 16) dla odległości między obiektami (D link /D max 100) <52, natomiast dla poziomu AE (AEB) zarejestrowano wiązkę 17 stanowisk (z wyjątkiem 5, 9, 13) dla odległości (D link /D max 100) <42 (ryc. 15, 16). Z porównania wiązek stanowisk dla Ofh (Ol) i AE (AEB) wynika, że w tym ostatnim poziomie zaznacza się nieco większy wpływ podłoża skalnego na rozkład przestrzenny pierwiastków śladowych. Zagadnienie to wymaga jednak dalszych szczegółowych badań.

25 Rozkład przestrzenny pierwiastków śladowych w dwóch kompleksach leśnych ilustrują też ryciny Ryc. 14. Analiza wiązkowa dla stanowisk badawczych w mchach Ryc. 15. Analiza wiązkowa dla stanowisk badawczych w podpoziomie Ofh (Ol)

26 26 Ryc. 16. Analiza wiązkowa dla stanowisk badawczych w poziomie AE (AEB) W Paśmie Białogońskim stwierdzono zróżnicowane zawartości pierwiastków w następujących elementach środowiska przyrodniczego (ryc ): Mchy: wzrost zawartości As, Cd, Ba, Pb, Fe, Zn, Ce, La na stanowiskach w południowej części pasma (3-5), w tym najwyższe zawartości na stanowisku 5. Podpoziom glebowy Ofh (Ol): wzrost zawartości Ni na stanowiskach 2 i 5, Fe i Zn na stanowiskach 1, 3 i 4, Mn, Ce i La na stanowisku 3. Poziom glebowy AEB (AE): podwyższone zawartości Pb na stanowisku 3, Ni, Fe i Mn na stanowiskach 3-5, Ce i La na stanowiskach 3 i 6; najwyższe zawartości zarejestrowano na stanowisku 3. W Górach Posłowickich zanotowano wyraźnie wyższe i zróżnicowane zawartości pierwiastków w następujących elementach środowiska przyrodniczego (ryc ): Mchy: As na stanowiskach 14 i 20, Cd na stanowiskach 14-16, Ba, Pb, Fe i Mn na stanowisku 14, Zn na stanowiskach 8, 9, 14-16, Ce i La na stanowisku 14; Podpoziom glebowy Ofh (Ol): Ni na stanowisku 16, Mn i Zn na stanowisku 14, Ce na stanowisku 15 a La na stanowisku 11. Poziom glebowy AE: Ni na stanowisku 9, Ba na stanowisku 13, Mn na stanowiskach 14 i 16; Ce i La wykazują dość równomierny rozkład przestrzenny.

27 27 Ryc. 17. Rozkład przestrzenny As, Cd, Co i Ni w mchach (P. schreberi) z Pasma Białogońskiego Ryc. 18. Rozkład przestrzenny Ba, Cu, Pb i Zn w mchach (P. schreberi) z Pasma Białogońskiego

28 28 Ryc. 19. Rozkład przestrzenny Fe i Mn w mchach (P. schreberi) z Pasma Białogońskiego Ryc. 20. Rozkład przestrzenny Ce i La w mchach (P. schreberi) z Pasma Białogońskiego

29 29 Ryc. 21. Rozkład przestrzenny As, Cd, Co i Ni w podpoziomie glebowym Ofh (Ol) z Pasma Białogońskiego Ryc. 22. Rozkład przestrzenny Ba, Cu, Pb i Zn w podpoziomie glebowym Ofh (Ol) z Pasma Białogońskiego

30 30 Ryc. 23. Rozkład przestrzenny Fe i Mn w podpoziomie glebowym Ofh (Ol) z Pasma Białogońskiego Ryc. 24. Rozkład przestrzenny Ce i La w podpoziomie glebowym Ofh (Ol) z Pasma Białogońskiego

31 31 Ryc. 25. Rozkład przestrzenny As, Cd, Co i Ni w poziomie glebowym AEB (AE) z Pasma Białogońskiego Ryc. 26. Rozkład przestrzenny Ba, Cu, Pb i Zn w poziomie glebowym AEB (AE) z Pasma Białogońskiego

32 32 Ryc. 27. Rozkład przestrzenny Fe i Mn w poziomie glebowym AEB (AE) z Pasma Białogońskiego Ryc. 28. Rozkład przestrzenny Ce i La w poziomie glebowym AEB (AE) z Pasma Białogońskiego

33 33 Ryc. 29. Rozkład przestrzenny As, Cd, Co i Ni w mchach (P. schreberi) z Gór Posłowickich Ryc. 30. Rozkład przestrzenny Ba, Cu, Pb i Zn w mchach (P. schreberi) z Gór Posłowickich

34 34 Ryc. 31. Rozkład przestrzenny Fe i Mn w mchach (P. schreberi) z Gór Posłowickich Ryc. 32. Rozkład przestrzenny Ce i La w mchach (P. schreberi) z Gór Posłowickich

35 35 Ryc. 33. Rozkład przestrzenny As, Cd, Co i Ni w podpoziomie glebowym Ofh (Ol) z Gór Posłowickich Ryc. 34. Rozkład przestrzenny Ba, Cu, Pb i Zn w podpoziomie glebowym Ofh (Ol) z Gór Posłowickich

36 36 Ryc. 35. Rozkład przestrzenny Fe i Mn w podpoziomie glebowym Ofh (Ol) z Gór Posłowickich Ryc. 36. Rozkład przestrzenny Ce i La w podpoziomie glebowym Ofh (Ol) z Gór Posłowickich

37 37 Ryc. 37. Rozkład przestrzenny As, Cd, Co i Ni w poziomie glebowym AE z Gór Posłowickich Ryc. 38. Rozkład przestrzenny Ba, Cu, Pb i Zn w poziomie glebowym AE z Gór Posłowickich

38 38 Ryc. 39. Rozkład przestrzenny Fe i Mn w poziomie glebowym AE z Gór Posłowickich Ryc. 40. Rozkład przestrzenny Ce i La w poziomie glebowym AE z Gór Posłowickich

39 Potencjalne źródła zanieczyszczeń Głównym źródłem zanieczyszczeń atmosferycznych jest spalanie węgla w kotłach i piecach przemysłowych oraz paleniskach domowych. Węgle są źródłem takich pierwiastków śladowych, jak np. As, Ag, B, Ba, Be, Cd, Cl, Co, Cr, Cu, F, Ga, Ge, Hf, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Ra, Rb, Sb, Sn, Sr, Se, V i Zn w zakresie zawartosci od 0,01 do 0,001% (Zajusz-Zubek, Konieczyński, 2003). W tabeli 9 przedstawiono zakresy zawartości pierwiastków śladowych w węglach z 20 kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Tab. 9. Zakresy zawartości pierwiastków śladowych w węglach GZW (Zajusz-Zubek, Konieczyński, 2003) Pierwiastek Zawartości w ppm (mg/kg) Ag 0 2 As 0 82 Ba ,5 Be 7 26 Cd 0 18 Co Cr ,5 Cu ,5 Mn 311,5 1186,5 Mo 0 7 Ni 82,5 359 Pb V Zn Hg* 0,1 0,23 *w węglu Innym ważnym źródłem zanieczyszczeń atmosferycznych jest też transport samochodowy. Jest on źródłem emisji pyłów i aerozoli, pochodzących ze ścierania i korozji części metalowych pojazdów, ścierania opon i nawierzchni asfaltowych, korozji akumulatorów samochodowych, odprysków lakierów i farb oraz niecałkowitego spalania benzyny i oleju napędowego. Wymienione formy chemiczne są nośnikami wielu pierwiastków sladowych, jak np. Cr, Cu, Fe, Mo, Ni, Pb, Pt, Rd, V, W i Zn (Suchara i in., 2007). W Paśmie Białogońskim podwyższone zawartości większości pierwiastków śladowych w mchach notuje się w jego południowej i południowo-wschodniej części

40 40 (stanowiska 3-5), przylegającej bezpośrednio do Doliny Białogońskiej. Najniższe zawartości pierwiastków śladowych stwierdzono natomiast w części północnej i północnozachodniej pasma (stanowiska 1 i 2). Taki rozkład przestrzenny wyklucza większy wpływ zanieczyszczeń transgranicznych pochodzących z sektora zachodniego i południowozachodniego Polski oraz z Elektrociepłowni Kielce S.A. oraz wskazuje na decydujący wpływ tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących głównie z domów jednorodzinnych i częściowo z dróg krajowych: Kielce-Kraków 762 i i Kielce- Częstochowa 761, zlokalizowanych w Dolinie Białogońskiej. Przebieg równoleżnikowy grzbietu Pasma Białogońskiego powoduje, że zanieczyszczenia z tych źródeł nie docierają do stanowisk 1 i 2, znajdujących się po stronie zawietrznej. Na obecnym etapie badań trudno jest jednak określić wpływ zanieczyszczeń pochodzących z Kieleckiej Fabryki Pomp Białogon S.A., choć wydaje się on być znikomy z uwagi na spalanie w procesach technologicznych koksu, który w porównaniu z węglem kamiennym, zawiera znacznie mniej pierwiastków śladowych. W bardziej rozległym kompleksie leśnym Gór Posłowickich rozkład przestrzenny pierwiastków śladowych jest bardziej złożony z uwagi na nakładanie się zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł: z Doliny Białogońskiej od strony północnej, ze zwartej zabudowy dzielnicy Barwinek od strony wschodniej oraz z uprzemysłowionego sektora południowego Cementowni Nowiny Sp. z o.o. i Zakładu Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica S.A. Te dwa ostatnie obiekty przemysłowe są prawdopodobnie źródłem Ba, Cd, Fe, Mn, Pb i Zn oraz Ce i La, których podwyższone zawartości notuje się w mchach z południowej części Gór Posłowickich. Dodatkowym trudnym do uchwycenia mobilnym źródłem zanieczyszczeń i stresu środowiska przyrodniczego w omawianych kompleksie leśnym są częste przejazdy motocyklistów uprawiających treningi motocrossowe. Niewyjaśniona pozostaje też wysoka zawartość Ce i La w mchach ze stanowiska 20. Nie stwierdzono znaczących korelacji (R 2 0,85) dla zawartości Ce, La, Fe i Mn czyli pierwiastków uważanych powszechnie za geogeniczne, między P. schreberi a poziomem glebowym AE (AEB). Współczynniki R 2 wynoszą odpowiednio: dla Fe i La = 0,01, Ce = 0,06 a dla Mn = 0,40, co świadczy głównie o antropogenicznym pochodzeniu pierwiastków śladowych w mchach. Przy interpretacji rozkładu przestrzennego pierwiastków śladowych w mchach, należy też uwzględnić fakt, że Góry Posłowickie charakteryzują się bardziej złożoną rzeźbą terenu w porównaniu z Pasmem Białogońskim. W ich skład wchodzą dwa równoległe grzbiety z licznymi bocznymi rozgałęzieniami. Dodatkowo, obszar ten

41 41 wyróżnia się zmiennym zagęszczeniem drzewostanu i obecnością licznych przesiek i polan, których ilość wzrasta w wyniku intensywnej wycinki w ostatnich kilkunastu latach. Wymienione czynniki topograficzne wraz ze zmiennym zagęszczeniem koron drzew oraz róża wiatrów mają decydujący wpływ na przestrzenny rozkład zanieczyszczeń na badanym obszarze. Zawartości oznaczonych pierwiastków śladowych w mchu gatunku P. schreberi z Pasma Białogońskiego i Gór Posłowickich oraz stanowiska kontrolnego w Rezerwacie przyrody Sufraganiec nie odbiegają w zasadzie od zawartości tych pierwiastków w różnych gatunkach mchów z innych obszarów Europy i Polski (tab. 10). W mchu P. schreberi z obszaru Kielc zanotowano jedynie podwyższoną zawartość Cd, Cr i V. Zagadnienie to wymaga jednak dalszych szczegółowych badań.

42 42 Tab. 10. Porównanie zawartości pierwiastków śladowych w mchach (Pleurozium schreberi) na podstawie badań z Polski i ze świata Pierwiastek As Ba Cd Co Cr Cu Fe Mn Mo Ni Pb Sr V Zn Ce La Obszar badań (autor) ppm (mg/kg) Finlandia (Poikolainen i in., 2004) 0,19 0,12 1,25 4, ,83 3,4 1,4 28,8 Francja (Galsomiès i in., 1999) 0,4 3, ,7 34 Norwegia (Berg, Steinnes, 1997) 0,28 24,40 0,21 0,92 1,16 16, ,110 21,90 8,1 9,1 2,3 40,0 0,60 0,29 Obszar Morza Barentsa (Halleraker i in., 1998) 0,12 18,50 0,07 0,40 0,59 4, ,051 2,81 2,6 10,9 1,2 23,6 <0,70 Obszar Morza Barentsa (Reimann i in., 2001) 0,19 21,00 0,13 0,28 0,99 4, ,079 2,16 4,11 11,0 2,3 34,4 Obszar Morza Barentsa (Caritat de i in., 2001) 21, ,6 0,66 Republika Czech (Sucharová, Suchara, 2004) 0,32 21,40 0,28 0,38 2,11 6, ,162 2,09 6,7 9,7 1,7 39,0 0,78 0,40 Rosja (Ermakova i in., 2004) 0,18 22,00 0,26 0,33 1,1 4, ,200 1,5 5,8 10 3,2 30 1,00 0,50 Szwajcaria (Thöni i in., 1996) 0,65 0,34 0,16 1,60 87,0 0,050 1,60 25,0 4,2 34,0 0,93 Szwecja (Rühling, Tyler, 2004) 0,12 15,20 0,18 0,12 0,79 4, ,110 0,65 4,2 9,9 1,2 32,3 0,36 0,19 Polska (Grodzińska i in., 1999) 0,54 1,80 10, ,72 17,3 48,0 Polska (Grodzińska, Szarek-Łukaszewska, 0,44 1,50 7, ,14 13,6 43,0 2001) Polska, Niepołomice (Szarek-Łukaszewska i in., 2002) 0,71 2,40 8, ,7 61,0 Polska, Stalowa Wola 3,20-0,7-2,1 2,70-31,00 21,0-29, (Samecka-Cymerman i in., 2006) 9,60 7, ,0-194,0 Polska Wigierski PN (Gałuszka, 2006) 21, ,0 46,0 Polska, Góry Świętokrzyskie (Gałuszka, 2005) 1,10 2,00 33,00 10, ,00 22,0 89,0 Polska, Góry Świętokrzyskie (Gałuszka, 2007) 0,29 11,01 0,60 0,22 1,43 8, ,9 0,139 1,54 12,7 4,5 1,8 54,1 Raport (Kielce) stanowiska ,39 11,45 1,16 0,12 8,63 7, ,01 2,36 8,23 15,7 5,1 26,0 1,66 0,86 Raport (Kielce) stan. kontrolne 0 0,34 16,33 0,76 0,09 8,97 8, ,01 2,92 9,04 14,5 3,7 37,2 1,41 0,71

43 43 5. Wnioski Wstępne oznaczenia pierwiastków śladowych w mchach i glebach z kompleksów leśnych miasta Kielce pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków: 1. Wyniki analizy korelacyjnej i wiązkowej wskazują na dominujący wpływ antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń na badanym obszarze. Pierwiastki śladowe występujące w mchach pochodzą głównie ze spalania węgli w paleniskach domowych oraz w kotłach i piecach zakładów przemysłowych zlokalizowanych w Kielcach i na obszarach przyległych (szczególne z rejonu Nowin, Sitkówki i Trzuskawicy). Na obecnym etapie badań trudno jest ustalić udział zanieczyszczeń pochodzących z transportu samochodowego i motocyklowego. 2. Emisje zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych dominują nad emisjami transgranicznymi, pochodzącymi z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego (obszaru Moraw, Śląsko-Krakowskiego i Bełchatowa-Konina). 3. Zróżnicowanie rozkładu przestrzennego zawartości oznaczonych pierwiastków w mchach z Pasma Białogońskiego a w szczególności z Gór Posłowickich jest wynikiem złożonych interakcji zanieczyszczeń atmosferycznych (których zasięg zależy od róży wiatrów) z topografią terenu i zmiennym zagęszczeniem koron drzew. 4. Średnie geometryczne zawartości As, Ba, Ce, Co, Cu, Fe, La, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, Zn w mchu gatunku P. schreberi są zbliżone do zawartości tych pierwiastków śladowych w różnych gatunkach mchów z obszaru Polski, centralnej Europy i Rosji. Wyjątek stanowią podwyższone zawartości Cd, Cr i V. 5. Porównanie zawartości pierwiastków w mchach i glebach wskazuje na większy wpływ podłoża skalnego w poziomie AE (AEB). Wyznaczenie przestrzennego i czasowego trendu zmian zawartości oznaczanych pierwiastków śladowych w mchach i ich macierzystych glebach wymaga kontynuowania badań w ramach wieloletniego monitoringu. Dotyczy to szczególnie zawartości pierwiastków potencjalnie toksycznych dla środowiska kadmu i ołowiu. Ważnym w tym aspekcie zagadnieniem jest również określenie stopnia przemieszczania się pierwiastków śladowych pochodzących z emisji atmosferycznych do górnych poziomów glebowych.

44 44 Bibliografia Äyräs M., Niskavaara H., Bogatyrev I., Chekushin V., Pavlov V., Caritat de P., Halleraker J.H., Finne T.E., Kashulina G., Reimann C Regional patterns of heavy metals (Co, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, V and Zn) and sulphur in terrestrial moss samples as indication of airborne pollution in a 188,000 km 2 area in northern Finland, Norway and Russia. Journal of Geochemical Exploration 58, Berg T., Steinnes E Use of mosses (Hylocomium splendens and Pleurozium schreberi) as biomonitors of heavy metal deposition: from relative to absolute deposition values. Environmental Pollution 98, Caritat de P., Reimann C., Bogatyrev I., Chekushin V., Finne T.E., Halleraker J.H., Kashulina G., Niskavaara H., Pavlov V., Äyräs M Regional distribution of Al, B, Ba, Ca, K, La, Mg, Mn, Na, P, Rb, Si, Sr, Th, U and Y in terrestrial moss within a 188,000 km 2 area of the central Barents region: influence of geoecology, seaspray and human activity. Applied Geochemistry 16, Dołęgowska S., Migaszewski Z.M The use of the soil subhorizon-ofh for assessing environment quality in the Kielce area, south-central Poland. Mineralogia Special Papers 36, Ermakova E.V., Frontasyeva M.V., Pavlov S.S., Povtoreiko E.A., Steinnes E., Cheremisina Ye N Air pollution studies in central Russia (Tver abd Yaroslav Regions) using the moss biomonitoring and neutron activation analysis. Journal of Atmospheric Chemistry 49, Galsomiès L., Letrouit M.A., Deschamps C., Savanne D., Avnaim M Atmospheric metal deposition in France: initial results on moss calibration from the 1996 biomonitoring. The Science of the Total Environment 232, Gałuszka A The chemistry of soils, rocks and plant bioindicators in three ecosystems of the Holy Cross Mountains, Poland. Environmental Monitoring and Assessment 110, Gałuszka A Geochemical background of selected trace elements in mosses Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. and Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. from Wigierski National Park. Polish Journal of Environmental Studies 15, Gałuszka A Distribution patterns of PAHs and trace elements in mosses Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. and Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. from

45 45 different forest communities: a case study, south-central Poland. Chemosphere 67, Grodzińska K Mosses as biomonitors of heavy metal pollution in Polish National Parks. Water, Air, and Soil Pollution 9, Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G Response of mosses to the heavy metal deposition in Poland an overview. Environmental Pollution 114, Grodzińska K., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B Survey of heavy metal deposition in Poland using mosses as indicators. The Science of the Total Environment 229, Halleraker J.H., Reimann C., De Caritat P., Finne T.E., Kashulina G., Niskaavaara, H., et al., Reliability of moss Hylocomium splendens and Pleurozium schreberi as a bioindicator of atmospheric chemistry in the Barents region: interspecies and field duplicate variability. The Science of the Total Environment 218, Knulst J.C., Westling H.Q., Brorström-Lundén E Airborne organic micropollutant concentrations in mosses and humus as indicators for local versus long-range sources. Environmental Monitoring and Assessment 36, Kondracki J Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. Kotański Z Przewodnik geologiczny dla turystów. Z plecakiem i młotkiem w Góry Świętokrzyskie. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa. Migaszewski Z.M., Gałuszka A Podstawy geochemii środowiska. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa. Migaszewski Z.M., Gałuszka A The soil subhorizon-ofh a potential geoindicator of environmental pollution. Polish Journal of Environmental Studies 17(3), Migaszewski Z.M., Gałuszka A., Crock J.G., Lamothe P.J., Dołęgowska S Interspecies and interregional comparison of the chemistry of PAHs and trace elements in mosses Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. and Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. from Poland and Alaska. Atmospheric Environment 43, Onianwa P.C Monitoring atmospheric metal pollution: a review of the use of mosses as indicators. Environmental Monitoring and Assessment 71, OSWER Directive A, EPA 540/R-97/028, PB : Superfund Program Representative Sampling Guidance, vol. 3: Biological. Environmental Response Team U.S. EPA. Washington, D.C

WSTĘP. Wersja elektroniczna atlasu dostępna jest pod adresem http://www.mapgeochem.pgi.gov.pl.

WSTĘP. Wersja elektroniczna atlasu dostępna jest pod adresem http://www.mapgeochem.pgi.gov.pl. WSTĘP Zdjęcie geochemiczne w skali 1:25 000 na arkuszu Strzemieszyce M-34-63-B-a jest kontynuacją szczegółowych prac kartograficznych, zapoczątkowanych w latach 1996-1999 opracowaniem pilotowego arkusza

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012 Spis Treści: Str.: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Podstawa prawna opracowania... 5 1.2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej... 5 1.3. Zakres opracowania 7 2. Opis aktualnego stanu środowiska w gminie

Bardziej szczegółowo

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN

Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN Badania stanu zanieczyszczeń powietrza w Raciborzu prowadzone przez IPIŚ PAN KRZYSZTOF KLEJNOWSKI, WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, ANDRZEJ KRASA, JADWIGA BŁASZCZYK, PATRYCJA ROGULA-KOPIEC, BARBARA METHEWS,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA Autorzy: Kierownik Zespołu Tomasz Pezold mgr Magdalena Janiszewska mgr inż. Józef Polkowski Współpraca: Urząd Gminy Pierzchnica Warszawa 2004 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SoftGIS s.c. 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25 tel. (071) 345-92-51 NIP 898-20-01-760, REGON 932815350 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO NR 151 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 31 ZIELONA GÓRA 2013 REDAKCJA ZESZYTU NAUKOWEGO: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. nadzw. (Redaktor Naczelny) Redaktorzy tematyczni:

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY EKOS Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna Barbara Tokarska-Guzik, Adam Rostański, Jacek Gorczyca, Aleksander Herczek, Renata Dulias Jaworzno 2011 ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY EKOS

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI 1 BURMISTRZ MONIEK PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI 2012 r. 2 1. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1. Cel zakres pracy, powiązanie

Bardziej szczegółowo

Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H

Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H Raport końcowy Warszawa, listopad 2011 r. Zespół autorski: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNYCH GLEB W CENTRALNEJ CZĘŚCI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH. Rafał Kozłowski, Edyta Adwent

PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNYCH GLEB W CENTRALNEJ CZĘŚCI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH. Rafał Kozłowski, Edyta Adwent PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-CHEMICZNYCH GLEB W CENTRALNEJ CZĘŚCI GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH Rafał Kozłowski, Edyta Adwent Kozłowski R., Adwent E., 2011: Przestrzenna zmienność wybranych

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOSTATYSTYCZNE SKAŻENIA ŚRODOWISKA LEŚNEGO UROCZYSKA GRODZISKO W BIELAŃSKO-TYNIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

BADANIA GEOSTATYSTYCZNE SKAŻENIA ŚRODOWISKA LEŚNEGO UROCZYSKA GRODZISKO W BIELAŃSKO-TYNIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 24, 2012, s. 245 256 ISB 9788361576228 BADAIA GEOSTATYSTYCZE SKAŻEIA ŚRODOWISKA LEŚEGO UROCZYSKA GRODZISKO W BIELAŃSKOTYIECKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego miejscowość: gmina: powiat: województwo: Cudzynowice Kazimierza Wielka kazimierski świętokrzyskie l. nr V-1264 Opracowali:...

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 23 września 2004r. Nr 167

Kielce, dnia 23 września 2004r. Nr 167 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 23 września 2004r. Nr 167 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A: 2270 Nr XIV/112/04 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie uchwalenia Planu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA WARSZAWA Nazwa opracowania: Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER www.deltapartner.org.pl Zespół Redakcyjny Marcelina Gabryś, Sylwia Kopek, Artur Kubica, Izabela Małysz, Marzena Manowita, Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

dla Miasta i Gminy Szczytna

dla Miasta i Gminy Szczytna Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szczytna Załącznik do uchwały Nr XXVII/225/05 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 17 czerwca 2005 roku Szczytna, 2004 1 INVESTMENT MANAGEMENT ENVIRONMENT CONSULTING

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Studenna. Bolesławiec 2014. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Studenna. Bolesławiec 2014. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE; UL. H. POBOŻNEGO 12 tel/fax (071) 352 51 30 www.ppugama.z.pl e-mail: ppugama@op.pl PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2011, grudzień SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 I. 1. Zmiany w treści prognozy...

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla Gminy Chełm Śląski Załącznik do uchwały nr XXX/154/2009 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 3 lipca 2009r. Kierownik Projektu: mgr inż. Ksenia Czachor Zespół realizujący:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MPU-ORZ3/7322-702/Dda/10 363/15 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ŚWIERCZEWO CZĘŚĆ A W POZNANIU OPRACOWANIE: ZESPÓŁ OPRACOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 28 grudnia 2004r. Nr 256 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 3542 Nr XVIII/174/2004 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 26 października 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022 Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022 Zleceniodawca: Urząd Gminy Dobroszyce Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy: mgr Tomasz Achremowicz mgr Robert Boryczka

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo