Sprawozdanie z działalności. Grupy Banku BPH SA. I półrocze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Grupy Banku BPH SA. I półrocze"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA I półrocze 2008

2 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH SA Sytuacja makroekonomiczna w I półroczu 2008 roku Sektor bankowy Notowania Banku BPH SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Działalność Banku BPH SA Działalność kontynuowana bankowości detalicznej...7 Sprzedaż strategicznych produktów...8 Segment Klienta Biznesowego...10 Udział Banku w finansowaniu projektów Unii Europejskiej...11 Działalność Biura Maklerskiego Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Działalność na rynku pieniężnym i kapitałowym...12 Współpraca z Klientami w zakresie produktów skarbowych i inwestycyjnych...12 Współpraca z Klientami z segmentu Instytucji Finansowych...12 Działalność na rynku międzybankowym Grupa Banku BPH SA Grupa Banku BPH według stanu na 30 czerwca 2008 roku Działalność BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o...13 Działalność BPH TFI SA Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008 roku Zmiana głównych wskaźników efektywności Główne wskaźniki efektywności Wynik na działalności operacyjnej Grupy Banku BPH SA Nakłady inwestycyjne Zmiany w głównych pozycjach bilansowych Grupy Banku BPH SA Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku Raport dotyczący ryzyka Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Ryzyko kredytowe Struktura własności i władze Banku Struktura własnościowa kapitału akcyjnego Banku BPH SA Zamiar integracji Banku BPH SA z GE Money Bankiem SA Organy władzy Banku BPH Dodatkowe informacje Oświadczenia Zarządu Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań...27 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

3 1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH SA Wyszczególnienie Rachunek zysków i strat (w tys. zł) Działalność kontynuowana I półrocze 2008 I półrocze 2007 Zmiana - Wynik z tytułu odsetek ,5% - Wynik z tytułu prowizji ,7% - Wynik handlowy i rewaluacja ,3% - Wynik z inwestycji finansowych ,2% - Wynik na działalności bankowej* ,18% - Odpisy na utratę wartości ,04% - Koszty działania i ogólnego zarządu ,0% - Zysk brutto z działalności kontynuowanej ,01% - Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom ,0% Bilans (w tys. zł) Suma bilansowa ,9% - Należności od Klientów netto** ,8% - Aktywa ważone ryzykiem ,8% - Zobowiązania wobec Klientów ,2% - Kapitał własny ,8% Wskaźniki (%) I półrocze Zmiana - Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) 15,23 18,96-3,73pp. - Rentowność kapitału netto (ROE netto) 10,15 11,92-1,77pp. - Rentowność aktywów (ROA netto) 1,20 1,37-0,17pp. - Marża odsetkowa na aktywach ogółem 3,72 3,54 +0,18pp. - Wskaźnik Koszty/ Dochody (K/D) 75,36 64,93 +10,43pp. - Współczynnik wypłacalności 14,15 14,59-0,44pp. */ wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji + wynik handlowy i rewaluacja + wynik z inwestycji finansowych; **/ po odjęciu odpisów na utratę wartości W historii rozwoju Banku BPH, dzień 17 czerwca 2008 roku zapisze się jako data szczególna i przełomowa. W tym dniu została, bowiem sfinalizowana transakcja zakupu strategicznego pakietu akcji Banku przez GE Money. Bank BPH stał się częścią amerykańskiej korporacji General Electric o globalnym zasięgu działania. W dniu 23 września br. Zarządy Banku BPH i GE Money Banku przyjęły, a Rady Nadzorcze obydwu banków zaakceptowały Plan Połączenia Banku BPH SA i GE Money Banku S.A. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, przewiduje się zakończenie fuzji prawnej w I kwartale 2009 r. pod warunkiem otrzymania wszystkich wymaganych prawem zgód, a integracja operacyjna nastąpić ma do końca I półrocza przyszłego roku. W pierwszym półroczu 2008 Grupa Banku BPH osiągnęła m.in.: Skonsolidowany zysk brutto - 112,6 mln zł, a zysk netto - 75,1 mln zł; Efektywność wykorzystania kapitału: ROE brutto 15,2%, tj. niższa o 3,73 pp. wobec roku 2007, a ROE netto 10,2%, odpowiednio mniej o 2 pp.; Wysoki wzrost wolumenu depozytów w ciągu pierwszych 6 miesięcy br. o 20,2%; przyrost kredytów o 15,8%; Dynamiczna odbudowa bazy klientowskiej: wzrost liczby Klientów Pionu Bankowości Detalicznej (PBD) o ponad 41 tys. do 734 tys.; 560 przedsiębiorstw pozyskanych przez Pion Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN); Szybki rozwój sieci dystrybucji zintegrowanej z kanałami alternatywnymi: 208 własnych Oddziałów, 89 Placówek Partnerskich; 8 Centrów Korporacyjnych; 49% Klientów PBD korzysta z internetowego konta Szerszy opis wyników finansowych Grupy oraz rozwoju biznesu mieści się w rozdziałach Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Banku BPH SA w I półroczu 2008 roku oraz Działalność na rynku bankowości detalicznej, korporacyjnej, na rynku pieniężnym i kapitałowym. 2. Sytuacja makroekonomiczna w I półroczu 2008 roku Według danych GUS tempo wzrostu gospodarczego w I połowie 2008 roku ukształtowało się na poziomie 5,9% w porównaniu do 6,9% r/r w okresie analogicznym 2007 r. Motorem wzrostu gospodarczego w tym okresie pozostawał popyt krajowy, którego dynamika wyniosła 6,2% wobec 9,3% r/r w tym samym okresie ub. roku, a więc na poziomie nieznacznie przekraczającym dynamikę PKB. Nadal głównymi czynnikami rosnącego popytu wewnętrznego było spożycie indywidualne sektora gospodarstw domowych, którego wzrost osiągnął poziom 5,6% r/r, oraz inwestycje, których dynamika wyniosła 15,4% r/r. Wkład popytu zagranicznego we wzrost PKB w I połowie 2008 r. osiągnął poziom -0,5 pp. wobec ujemnego wkładu w I połowie 2007 r. na poziomie -2,5 pp. Rosnący popyt krajowy, wspierany przez istotny wzrost płac w gospodarce oraz malejące bezrobocie, przyczyniał się w omawianym okresie do dalszego znaczącego wzrostu inflacji, która przyspieszyła do 4,2% r/r. Największy wpływ na wzrost cen miała jednak drożejąca w szybkim tempie żywność oraz paliwa (w związku z rekordowym wzrostem cen ropy na świecie). W celu przeciwdziałania wzrostowi cen Rada Polityki Pieniężnej (RPP) kontynuowała w I połowie br. zacieśnianie polityki pieniężnej i dokonała kolejnych czterech podwyżek stóp procentowych (w styczniu, lutym, marcu i czerwcu) łącznie 3 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

4 o 100 pb. Tym samym stopa referencyjna na koniec czerwca osiągnęła 6,00%. Tempo wzrostu gospodarczego w I kwartale br. ukształtowało się na poziomie 6,1% r/r. Mimo tego, że okazało się ono wyższe od oczekiwań, potwierdziło wchodzenie polskiej gospodarki w fazę łagodnego spowalniania. Podobnie jak w 2007 r. dynamikę PKB na początku br. wspierały dobre warunki pogodowe (kolejna łagodna zima), dzięki którym utrzymało się relatywnie wysokie tempo wzrostu inwestycji (15,7% r/r). W II kwartale wzrost inwestycji utrzymał się na zbliżonym poziomie (15,2% r/r), co w rezultacie przełożyło się na ich dynamikę w całym półroczu na poziomie 15,4% r/r. Jednocześnie nadal szybko rosnące wynagrodzenia w gospodarce (realny wzrost funduszu płac na poziomie 6,0% w porównaniu do 5,2% r/r w I kwartale 2007 r.) oraz szybko spadające bezrobocie (spadek do 11,1% na koniec marca) przyczyniły się do wysokiego wzrostu popytu konsumpcyjnego sektora gospodarstw domowych, który wyniósł 5,6% r/r. W rezultacie dynamika popytu krajowego sięgnęła 6,3% r/r. Rosnący popyt konsumpcyjny, narastająca presja płacowa i inflacyjna (w marcu wskaźnik CPI osiągnął 4,1%, tj. znacznie powyżej środka celu NBP w wys. 2,5% r/r) oraz utrzymująca się zła relacja w zakresie wydajności pracy i jednostkowych kosztów pracy, skłoniły RPP w I kwartale br. do kolejnych trzech z rzędu podwyżek stóp procentowych (o łącznie 75 pb.) do 5,75% Napływające z gospodarki dane miesięczne dotyczące m.in. produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej w okresie od kwietnia do czerwca wskazywały na niższe tempo wzrostu PKB w II kwartale 2008 roku w porównaniu do I kwartału według danych GUS wyniosło ono 5,8% r/r. Jednocześnie utrzymywał się dalszy systematyczny wzrost płac (w sektorze przedsiębiorstw płace wzrosły realnie w czerwcu o 7,3% r/r), spadek bezrobocia (do 9,6% na koniec czerwca), co skutkowało jeszcze wolniejszym wzrostem wydajności pracy (w przemyśle dynamika zmniejszyła się w czerwcu do 4,5% z 6,7% r/r w styczniu) i coraz wyższym wzrostem jednostkowych kosztów pracy (dynamika w przemyśle w czerwcu osiągnęła 6,3%, wobec 2,9% r/r w styczniu). W czerwcu inflacja CPI osiągnęła najwyższy poziom od kilku lat (4,6% r/r), a RPP podwyższyła stopy o kolejne 25 pb., tj. do 6,00%. Przewiduje się, że do końca br. Rada może podnieść stopy procentowe o kolejne 25 pb., tj. do 6,25%. Popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych oraz inwestycje to dwie składowe, których stabilny wzrost gwarantuje trwałość wzrostu całej gospodarki. W I połowie br. dynamika spożycia indywidualnego utrzymywała się na relatywnie wysokim poziomie, a czynnikiem ją wspierającym był z jednej strony wspomniany wyżej wzrost płac oraz z drugiej nadal bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Mimo że inflacja kształtowała się na wysokim poziomie, realny wzrost funduszu płac (w sektorze przedsiębiorstw) w pierwszych trzech miesiącach roku wyniósł 7,2% r/r, a w okresie od kwietnia do czerwca 7,7% r/r. Narastająca presja płacowa i inflacyjna, rosnący popyt konsumpcyjny oraz utrzymująca się niekorzystna relacja w zakresie wydajności pracy i jednostkowych kosztów pracy były i nadal pozostają głównym przedmiotem troski RPP. W związku z tym oczekiwana jest kolejna podwyżka kosztu pieniądza w II połowie br. i stopa referencyjna na koniec roku na poziomie 6,25%. Inwestycje to drugi ważny komponent napędzający obecnie wzrost gospodarczy w Polsce. Dwucyfrowa dynamika nakładów brutto na środki trwałe w I kwartale br. w wys. 15,7% r/r potwierdziła utrzymujący się w gospodarce relatywnie wysoki popyt inwestycyjny. W II kwartale br. tempo wzrostu inwestycji utrzymało się na podobnym poziomie i wyniosło 15,2% r/r. W całym I półroczu osiągnęło zatem 15,4% r/r (wobec 21,0% zanotowanych w okresie analogicznym 2007 r.). Dwoma głównymi powodami dwucyfrowej dynamiki inwestycji w I kwartale były: sprzyjające pracom budowlanym warunki atmosferyczne (kolejna łagodna zima) oraz wypłaty środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W przypadku wypłat środków z funduszy strukturalnych UE ich wartość ogółem na koniec marca br. wyniosła 79,1% realizacji zobowiązań na cały okres programowania , a w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) - programu najbliższego przedsiębiorcom wypłacono 330 mln zł (wobec 416 mln zł w I kwartale 2007 r.). W II kwartale sytuacja wyglądała podobnie i przedsiębiorcom wypłacono 322 mln zł, co wpłynęło na podobne tempo wzrostu inwestycji w tym okresie. Choć dynamika eksportu towarów i usług w I kwartale br. pozostawała silna i jego kontrybucja we wzrost PKB wyniosła 5,5 pp., to równocześnie tempo wzrostu importu uległo przyspieszeniu na tyle, że wkład eksportu netto we wzrost PKB wyniósł -0,4 pp. Na skutek umocnienia się złotego w II kwartale br. nastąpiło dalsze pogłębienie negatywnego wpływu salda popytu zagranicznego we wzrost polskiej gospodarki do -0,6 pp. Rosnąca dynamika importu jest bezpośrednio związana z utrzymującym się relatywnie silnym popytem konsumpcyjnym i inwestycyjnym z jednej strony oraz dużą opłacalnością importu przy obserwowanej od kilku miesięcy silnej aprecjacji polskiej waluty z drugiej strony. Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

5 Pierwsze półrocze 2008 przyniosło kontynuację wzrostowego trendu rentowności polskich obligacji: w związku z rosnącą w szybkim tempie inflacją oraz czterema podwyżkami stóp procentowych (w sumie o 100 pb: po 25 pb. w styczniu, lutym, marcu i w czerwcu) rentowności obligacji wzrosły o pb. Rosnące stopy procentowe powodowały coraz większe zainteresowanie złotym ze strony inwestorów zagranicznych. Na fali wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp procentowych oraz dodatkowo wspierany silnymi fundamentami polskiej gospodarki, złoty umocnił się względem euro o blisko 7%. W tym czasie nastrój na rynkach międzynarodowych był korzystny dla walut rynków wschodzących, przy czym trwająca od lipca 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych bessa doprowadziła do wycofywania się inwestorów z inwestycji postrzeganych jako ryzykowne. Rynki finansowe nadal z niepokojem obserwowały stan gospodarki USA, co owocowało dużą zmiennością na krzywej USD oraz osłabieniem dolara na światowych rynkach. Doprowadziło to m.in. w czerwcu do rekordowego wzrostu cen ropy na poziomie 141 dolarów za baryłkę. Na osłabienie amerykańskiej waluty wobec euro w tym czasie, w sumie o 6%, dodatkowo istotny wpływ miało zmniejszenie dysparytetu stóp procentowych, związane przede wszystkim z agresywnym rozluźnianiem polityki monetarnej przez Fed: od stycznia do czerwca br. stopy procentowe w USA zostały łącznie obniżone aż o 225 pb., przy czym część z tych obniżek dokonana została poza oficjalnym harmonogramem posiedzeń Fed. Powyższa sytuacja spowodowała, że złoty umocnił się względem dolara amerykańskiego o 12%. samym okresie roku ubiegłego, pomimo zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów dla firm, w obliczu większego ryzyka związanego z sytuacją gospodarczą oraz rosnących stóp procentowych. Czynnikiem, który nadal napędza wzrost kredytów dla przedsiębiorstw jest zapotrzebowanie firm na środki na finansowanie inwestycji. Roczne tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych na koniec I półrocza 2008 r. wyniosło 34,2%, wobec 37,7% r/r na koniec analogicznego okresu 2007 r. Kredyty dla przedsiębiorstw w czerwcu osiągnęły tempo wzrostu na poziomie 24,6% r/r (22,2% w czerwcu ub.r.). W omawianym okresie istotnie wzrosła dynamika depozytów gospodarstw domowych, czemu sprzyjała dalsza niechęć do podejmowania bardziej ryzykownych inwestycji i kolejne umorzenia jednostek uczestnictwa w krajowych funduszach inwestycyjnych (w kontekście słabej koniunktury na światowych giełdach). Dodatkowym motorem wzrostu depozytów gospodarstw domowych była natomiast korzystna sytuacja na krajowym rynku pracy. Dynamika depozytów przedsiębiorstw obniżyła się w I połowie roku ze względu na gorsze wyniki finansowe przedsiębiorstw w związku z wysoką presją kosztową i spadkiem wpływów z eksportu (przy silnym umocnieniu złotego i spowolnieniu w światowej gospodarce). Spadek depozytów przedsiębiorstw po części wynika też z utrzymującego się zapotrzebowania firm na fundusze na finansowanie inwestycji. W czerwcu 2008 r. roczna dynamika depozytów gospodarstw domowych wyniosła 22,6% r/r, wobec 6,4% w czerwcu 2007 r. Roczne tempo wzrostu depozytów przedsiębiorstw na koniec I półrocza br. wyniosło 6,8%, w porównaniu do 23,4% r/r na koniec analogicznego okresu 2007 r. 3. Sektor bankowy Dynamika depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (% r/r) W I półroczu 2008 utrzymało się silne tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych. Było ono jedynie nieznacznie niższe od odnotowanego w analogicznym okresie ub. roku, czemu sprzyjała nadal dobra sytuacja na krajowym rynku pracy (wysoka dynamika płac w połączeniu z szybkim spadkiem stopy bezrobocia). Wysokie tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych jest obserwowane pomimo wyższych stóp procentowych i oczekiwań co do spadku cen na rynku mieszkaniowym, co powoduje wstrzymywanie się z zaciągnięciem kredytu sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 lut 05 lip 05 gru 05 Gospodarstwa domowe, LO maj 06 paź 06 mar 07 sie 07 sty 08 cze Przedsiębiorstwa, PO przez część pożyczkobiorców. W I połowie roku dynamika kredytów dla przedsiębiorstw pozostała stabilna, lekko powyżej tej notowanej w tym 5 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

6 Dynamika kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (% r/r) sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 lut 05 lip 05 Gospodarstw a domow e, LO Podaż pieniądza M3 (% r/r) gru 05 maj 06 paź 06 mar 07 sie 07 sty 08 cze 08 Przedsiębiorstw a, PO Głównym czynnikiem spadku cen akcji na światowych giełdach, w tym i na GPW, poza negatywnymi informacjami z sektora finansowania nieruchomości w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Europie Zachodniej głównie Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, były rosnące ceny ropy naftowej oraz żywności, które wpłynęły na wzrost obaw o kondycję światowej gospodarki w najbliższych kwartałach. Negatywne nastroje związane z możliwością wystąpienia recesji w USA i w krajach Unii Europejskiej oraz wpływ niekorzystnych globalnych tendencji na skalę spowolnienia wzrostu PKB w Polsce nadal przyczyniały się do odpływu środków z polskich funduszy inwestycyjnych. Łącznie od początku roku do końca czerwca z krajowych funduszy inwestycyjnych wypłacono blisko 19,5 mld zł (blisko ⅔ kwoty wpłat netto w całym 2007 r.) więcej niż wpłacono, co było kluczowym, krajowym czynnikiem, który zdecydował, iż indeksy GPW dynamicznie naśladowały spadkowe trendy na globalnych rynkach finansowych. 103 Od początku stycznia do końca czerwca br. kurs akcji Banku BPH spadł o 30,9% i zachowywał się relatywnie 98 sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 lut 05 lip 05 gru 05 maj 06 paź 06 mar 07 sie 07 sty 08 cze 08 słabiej od indeksu WIG-Banki, ale stosunkowo mocniej od mwig40. Od 2 stycznia do końca pierwszej dekady maja kurs akcji Banku względnie wiernie odwzorowywał wskazania WIG-u, natomiast w drugiej połowie maja i czerwcu br. notowania akcji Banku BPH były istotnie skorelowane ze zniżkującym indeksem mwig Notowania Banku BPH SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Pierwsze półrocze 2008 r. przyniosło istotne zniżki cen akcji notowanych na warszawskim parkiecie. Utrzymujący się kryzys w sektorze finansowania nieruchomości w USA i Europie oraz wzrost inflacji wpłynęły na dalsze pogorszenie się nastrojów na światowych rynkach finansowych. Od pierwszej sesji półrocza, 2 stycznia br., do ostatniej sesji, 30 czerwca, indeks szerokiego rynku - WIG stracił na wartości 25,9% i było to drugie półrocze z rzędu, w którym ten indeks zniżkował. Indeksy mwig40 i swig80 zniżkowały odpowiednio o: 35,0% i 29,5%. Indeks sektora bankowego (WIG-Banki) na koniec I półrocza był na poziomie o 23,1% niższym, niż na zakończeniu sesji z 2 stycznia 2008 r. Na zamknięciu pierwszej sesji w 2008 r., akcje Banku BPH wyceniono na 104 zł, natomiast na sesji kończącej I półrocze, tj. 30 czerwca br., na 71,90 zł. Najwyższą cenę na zamknięciu sesji akcje Banku osiągnęły 2 i 3 stycznia 104,00 zł, natomiast najniższą 27 czerwca br. 71,10 zł. Średnia z cen zamknięcia w I półroczu 2008 wyniosła 87,79 zł. Półroczny wolumen obrotu akcjami Banku wyniósł 3 492,4 tys. akcji. Średni półroczny wolumen obrotu przypadający na jedną sesję osiągnął sztuk. 1 Akcje Banku BPH SA są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) w systemie notowań ciągłych. Na koniec I półrocza 2008 r. wchodziły w skład indeksów WIG i mwig40 oraz indeksu WIG-Banki. Globalne Kwity Depozytowe Banku (GDR) są notowane na London Stock Exchange. Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

7 Notowania akcji Banku BPH SA oraz wartości indeksów WIG, WIG20 i mwig40 oraz indeksu WIG-Banki na GPW w I półroczu 2008 (wykresy wystandaryzowane) wzrostowego przychodów ze sprzedaży produktów depozytowych (depozyty, fundusze inwestycyjne i depozyty strukturyzowane). 105 zł 95 zł 85 zł Bank BPH WIG WIG20 mwig40 WIG Banki Portfel kredytowy wyniósł na koniec I półrocza 2008 r. 6,5 mld zł i był wyższy o 16% wobec tego samego okresu ub.r. Jeszcze bardziej dynamiczny wzrost biznesu nastąpił w depozytach, których wolumen na koniec I półrocza br. był o 31% wyższy i wyniósł 6,6 mld zł (z uwzględnieniem depozytów strukturyzowanych). 75 zł 65 zł 01/02/ /25/ /18/ /11/ /04/ /28/ /20/ /13/ /06/ /25/ /18/ /11/ /04/ /28/ /19/ /12/ /05/ /27/ /20/ /13/ /06/ /30/ /23/ /16/ /09/ Działalność Banku BPH SA 5.1 Działalność kontynuowana bankowości detalicznej Pierwsza połowa 2008 roku była dla bankowości detalicznej kolejnym okresem wzrostu. Dynamika przychodów w porównaniu do I półrocza ub.r. na działalności kontynuowanej osiągnęła 12% (przychody z kredytów +2%, z depozytów +52%, a z prowizji i opłat +3%). Przychód Pionu Bankowości Detalicznej (mln zł) % 338 Sukcesy sprzedażowe Banku BPH obrazują następujące dane według stanów na czerwiec 2008 do czerwca roku ubiegłego: ponad 57% wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych (do 1 711,6 mln zł), wzrost wolumenów kredytów i depozytów Klientów biznesowych, odpowiednio o 32% i 17%, wzrost wolumenów kredytów i depozytów Klientów indywidualnych, odpowiednio o 10% i 35% (do odpowiednio mln zł i mln zł), wzrost wolumenu portfela Pożyczki od ręki o 26% (do 475,7 mln zł), przyrost pakietów Sezam o 29,4 tys. (do 456,7 tys. sztuk), przyrost pakietów Harmonium o 11 tys. (do 64,5 tys. sztuk). Ważnym czynnikiem decydującym o osiągniętych wynikach jest wszechstronna oferta aktywnej sprzedaży krzyżowej (cross-selling), pozwalająca na szybkie zwiększenie liczby posiadanych przez Klienta produktów bankowych. Liczba ROR (tys.) +7% pół pół Wzrost przychodów w PBD nastąpił w dużym stopniu dzięki rozwojowi działalności w segmencie Klienta biznesowego (+24% r/r wzrostu przychodów, do 117 mln zł), na który złożył się zarówno dynamiczny rozwój akcji kredytowej (+32%, do mln zł), jak i przyrost wolumenu depozytów (+17%, do mln zł) oraz działalności transakcyjnej firm rozszerzających swoje relacje z Bankiem. Przychody w segmencie Klientów indywidualnych wzrosły o 6% (do 224 mln zł). Było to wynikiem kontynuacji trendu W I połowie roku nastąpił wzrost liczby rachunków (ROR) o 22,5 tys., co pozwoliło na osiągnięcie ok. 2,5% udziału w rynku. Wzrost ten nastąpił głównie w wyniku sprzedaży pakietów kolorowych (+9,3%), będącej rezultatem nastawienia na pozyskiwanie Klientów zamożnych i śred- 7 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

8 niozamożnych oraz poprawy efektywności obsługi Klienta masowego (migracja aktywności do alternatywnych kanałów dystrybucji). Kluczowym produktem było tu konto Sezam Max, stanowiące połączenie wysokiego oprocentowania oszczędności z dodatkowym pakietem usług, w tym bezpłatnego dostępu do wszystkich bankomatów w Polsce. W II połowie br. będziemy kontynuować pozyskiwanie nowych Klientów wykorzystując konta osobiste jako jeden z głównych produktów akwizycyjnych i rozwijając programy retencyjne. Liczba umów Internet (tys.) % 258 W wyniku dalszego rozwoju oferty wspartej komunikacją marketingową w omawianym okresie nastąpił przyrost depozytów terminowych i bieżących Klientów indywidualnych o 18% (do 785 mln zł). Podstawową rolę odegrały lokaty internetowe (w tym 14-dniowa o najwyższym na rynku oprocentowaniu na tak krótki termin), oraz wysokooprocentowane lokaty negocjowane, a także lokata progresywna Intrata Plus. Szybki przyrost depozytów będzie kontynuowany dzięki rozwojowi oferty, w tym przede wszystkim dzięki unikalnej na polskim rynku Lokacie Lojalnościowej o progresywnym oprocentowaniu od 5,10% do 10% p.a. z comiesięczną kapitalizacją i możliwością wycofania środków bez utraty odsetek. Oczekujemy również, iż dotychczasowe działania oraz zaplanowane na kolejne kwartały kampanie marketingowe przyniosą dalszy wzrost portfela depozytów osób fizycznych, który ma być dwukrotnie szybszy od tempa wzrostu rynku tradycyjnych depozytów bankowych. W I półroczu br. utrzymywał się wzrost zainteresowania Klientów bankowością internetową. Łączna liczba umów o korzystanie z Internetu i Call Center wzrosła w tym okresie o 216 tys. (do 719,6 tys.). Liczba rachunków Klientów indywidualnych z dostępem przez Internet stanowi obecnie 46% wszystkich rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, a w przypadku Klientów biznesowych - 76% wszystkich pakietów Harmonium. Wraz ze wzrostem dostępności tego kanału, rośnie też aktywność transakcyjna użytkowników bankowości internetowej. Liczba przelewów wykonywanych przez Internet wzrosła w I półroczu 2008 r. o 17% w stosunku do końca ub.r Platforma internetowa Banku BPH charakteryzuje się jedną z najszerszych funkcjonalności na rynku oraz zastosowaniem zaawansowanych systemów zapewniających bezpieczeństwo operacji dokonywanych przez Klientów (hasło maskowane, autoryzacja operacji za pomocą kodów przesyłanych SMS-em oraz kart procesorowych). W jednym miejscu przez 24 godziny na dobę Klienci mają dostęp do wszystkich posiadanych w Banku rachunków (w tym brokerskich oraz funduszy inwestycyjnych BPH TFI). Mogą łatwo i szybko kontrolować wykonane operacje dzięki funkcji wglądu do ich historii, nadawaniu własnych nazw rachunkom, odbiorcom i przelewom, czy zaawansowanym kryteriom wyboru przy wyświetlaniu rejestru wykonanych operacji. Ponadto mają możliwość zlecenia automatycznego powiadamiania poprzez SMS lub pocztą elektroniczną o określonych zdarzeniach na rachunkach oraz mogą w pełni zarządzać dostępem do rachunków przez inne kanały elektroniczne: telefon, SMS i WAP. Liczba umów Call Center (tys.) % Sprzedaż strategicznych produktów Kredyty mieszkaniowe Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Wiosna 2008 oraz atrakcyjna oferta kredytów złotowych (wraz z cross sellingiem z pakietami kolorowymi Sezam i kartami Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

9 kredytowymi) przyczyniły się do sprzedaży kredytów w I połowie roku o wartości 389 mln zł (3,1 tys. szt.). Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych na koniec czerwca br. wyniosło 3,65 mld zł, a udział Banku BPH w rynku kredytów mieszkaniowych - 2,7% (w tym: w złotych 3,0%, w walucie 2,4%). W II półroczu 2008 r. zamierzamy nadal aktywnie pozyskiwać nowych Klientów zainteresowanych kredytami mieszkaniowymi, oferując produkty mieszkaniowe dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań. Kredyty hipoteczne (mld zł) +9% 3,65 3, Karty kredytowe Karty kredytowe Banku BPH są jednym z najlepszych produktów tego typu oferowanych w Polsce. Oferta obejmuje szeroką gamę kart, w tym karty prestiżowe Platinum i World Signia. W I półroczu 2008 roku Bank kontynuował programy promocyjne: pierwsza karta za darmo oraz bez opłat przez całe życie (możliwość zwolnienia z opłaty za kartę przy realizowaniu określonego poziomu obrotów). Jednocześnie do oferty wprowadzona została nowa usługa o nazwie Plany spłat, pozwalająca rozłożyć na równe miesięczne raty daną transakcję bezgotówkową zrealizowaną kartą kredytową Banku BPH. Od marca prowadzona była również sprzedaż unikatowej serii srebrnej karty kredytowej BPH Master Card UEFA EURO 2008 związanej z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Na koniec czerwca 2008 r. Bank posiadał 117 tys. aktywnych kart kredytowych. W omawianym okresie nastąpił dalszy wzrost aktywnego wykorzystania kart kredytowych przez naszych Klientów, w wyniku czego zwiększyła się nie tylko liczba dokonywanych transakcji (gotówkowych i bezgotówkowych) z 1,70 mln w I półroczu 2007 r. do 1,78 mln (+4,6%) w I półroczu 2008 r., ale także ich wartość z 237 mln zł w I półroczu 2007 r. do 258,3 mln zł (+9% r/r) w ciągu 6 miesięcy 2008 roku. W II połowie roku 2008 będziemy realizować sprawdzone promocje zmierzające do wzrostu liczby i wartości transakcji kartowych. W związku z planowanym połączeniem z GE Money Bankiem oferta w zakresie kart kredytowych dla Klientów indywidualnych na rok 2009 budowana będzie w oparciu o najlepsze doświadczenia i rozwiązania każdej z instytucji. Pożyczki gotówkowe W I półroczu 2008 r. miał miejsce dalszy wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o ponad 285 mln zł. Kluczową rolę odegrała Pożyczka od ręki, której sprzedaż pozwoliła w ciągu pół roku na wzrost wolumenu portfela tego produktu o 12,1% do 475,7 mln zł. Bank uatrakcyjnił przy tym ofertę pożyczek gotówkowych m.in. wprowadzając rozwiązania pozwalające na otrzymanie pożyczki w oparciu o oświadczenie Klienta o wysokości uzyskiwanych dochodów. Bardzo ważną dla sprawnej i szybkiej sprzedaży jest aplikacja AURUM pozwalająca na obsługę kredytową Klienta w Oddziale w kilkanaście minut (od przyjścia Klienta do wypłaty pożyczki). Regularnie prowadzone są akcje wspierające sprzedaż z wykorzystaniem Systemu Wsparcia Sprzedaży (SWS), służącego do zarządzania on-line kontaktami sprzedażowymi i sprzedażą w Oddziałach Banku. W II półroczu br. w placówkach Banku BPH oferowany będzie również kredyt gotówkowy GE Money Banku, co stanowi pierwszy krok w kierunku integracji obydwu banków i ujednolicenia ich oferty w oparciu o najlepsze doświadczenia i rozwiązania każdej z instytucji. Pożyczka od ręki (mln zł) % Produkty inwestycyjne (fundusze inwestycyjne i strukturyzowane produkty inwestycyjne) Wraz z korektą na GPW aktywa BPH TFI w ciągu roku spadły o 4,2 mld zł, przy czym przez ostatnie 6 miesięcy o 2,4 mld zł. BPH TFI z 4,2% udziałem rynkowym pozo- 9 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

10 staje na szóstym miejscu wśród największych funduszy w kraju. Przy wzrastającym poziomie rynkowych stóp procentowych ważną rolę odgrywają alternatywne produkty inwestycyjne, jakimi są depozyty strukturyzowane. W I półroczu w 2 emisjach (Lokata na Bank, Lokata Top Profit) Bank pozyskał ponad 141 mln zł. Na 30 czerwca 2008 łączny wolumen depozytów strukturyzowanych wyniósł 767,2 mln zł. BPH TFI wartość aktywów (mln zł) Bank BPH jako pierwszy bank w Polsce wprowadził do oferty dla MSP produkty bankowości transakcyjnej dedykowane do tej pory Klientom korporacyjnym. Już teraz małe i średnie firmy będące Klientami Banku mogą korzystać z platformy internetowej BusinessNet, będącej najnowocześniejszym na polskim rynku systemem bankowości internetowej, który umożliwia błyskawiczny i nieograniczony dostęp do produktów bankowych, w tym produktów bankowości transakcyjnej (TransCollect, TransDebit i TransCash). Harmonium (tys.) % % Segment Klienta Biznesowego Bank BPH nadal intensywnie rozwijał działalność w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (z rocznym obrotem do mln zł). W okresie ostatnich 12 miesięcy liczba Klientów biznesowych zwiększyła się o 14 tys. - do 77,6 tys., co było możliwe dzięki wszechstronnej, szerokiej i nowoczesnej ofercie produktów i usług bankowych, spełniających najwyższe wymagania. Są to z jednej strony pakiety Harmonium dopasowane do fazy rozwoju, formy prawnej i wielkości firmy oraz rodzaju i liczby przeprowadzanych przez nią transakcji oraz oferta Szybkich Kredytów dla Firm oparta o zdecydowanie uproszczone procedury, a z drugiej strony - szybka i sprawna obsługa Klientów. W ciągu roku liczba pakietów Harmonium zwiększyła się o ok. 11 tys., a ich popularność miała wpływ na wysoką dynamikę depozytów Klientów biznesowych, których wolumen w ciągu 12 miesięcy zwiększył się o 17% (do mln zł). W lutym 2008 r. wprowadzono do oferty nowy internetowy pakiet usług bankowych e-harmonium, który gwarantuje szybki i tani dostęp do rachunku 24h na dobę. Pakiet e-harmonium przeznaczony jest dla przedsiębiorców indywidualnych, rozliczających się z urzędem skarbowym w oparciu o uproszczone formy opodatkowania i niekorzystających z kredytów. Nowością w ofercie jest również miesięczna lokata internetowa o konkurencyjnym oprocentowaniu - 5% w skali roku Bank BPH posiada również szeroką gamę atrakcyjnych produktów kredytowych dla Klientów biznesowych. Najlepszym swoim Klientom po raz kolejny oferowaliśmy karty charge, kredyty samochodowe oraz kredyty inwestycyjne w ramach bardzo uproszczonych algorytmów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wolumen kredytów wzrósł o prawie 32%. Dużym wsparciem dla rozwoju akcji kredytowej wśród Klientów biznesowych są również nowo otwarte Regionalne Centra Doradczo-Kredytowe (RCDK). Obecnie działa już 15 takich Centrów w 14 miastach. Opiekunowie Klientów w RCDK zajmują się specjalistycznym, kompleksowym doradztwem w zakresie złożonych produktów kredytowych, finansowaniem handlu, bankowości transakcyjnej oraz produktów inwestycyjnych. Docelowo sieć RCDK liczyć będzie 18 placówek. Intensywnie rozwijamy również kanał sprzedaży pośredniej - sieć Mobilnych Doradców, która do końca roku ma liczyć 300 Mobilnych Doradców. Sprzedaż produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozwijana również będzie w nowych Oddziałach Banku BPH. Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

11 Udział Banku w finansowaniu projektów Unii Europejskiej Bank BPH przykłada dużą wagę do obsługi Klientów, którzy korzystają ze wsparcia funduszy Unii Europejskiej. Celem Banku jest utrzymanie czołowej pozycji wśród instytucji zapewniających finansowanie beneficjentom programów UE. Dlatego też posiadamy w swojej ofercie produkty kredytowe dostosowane do zasad korzystania z funduszy pomocowych (Euro Ekspres Kredyt dla Klientów biznesowych, czy Kredyt Unijny dla Klientów korporacyjnych). Działalność informacyjną i szkoleniową w tym zakresie prowadzimy podczas bezpośrednich spotkań z Klientami. W I połowie roku Bank BPH zorganizował 25 takich sesji dla ponad 850 Klientów w 24 miastach. Inne działania marketingowe, które podejmujemy to publikacja Biuletynu Banku BPH o programach Unii Europejskiej, a także rozwój i aktualizacja Wyszukiwarki programów UE. Dla Klientów zainteresowanych wsparciem ze środków publicznych, przygotowaliśmy również publikację na temat programów UE. Ponadto pracownicy Biura Funduszy Unii Europejskiej pomagają zweryfikować możliwość pozyskania wsparcia na pomysły rozwojowe Klientów Banku. W efekcie podejmowanych działań w I półroczu 2008 r. wnioskodawcom pomocy unijnej Bank BPH udzielił kredytów o wartości ponad 23 mln zł i wydał promesy o wartości prawie 32 mln zł. Działalność Biura Maklerskiego W omawianym okresie Biuro Maklerskie kontynuowało rozbudowę sieci dystrybucji otwierając 4 pełnozakresowe Punkty Przyjmowania Zleceń (Katowice, Kielce, Poznań, Łódź) i na 30 czerwca br. dysponowało siecią 34 PPZ. W lutym została również dokonana obniżka stawek prowizji za obrót akcjami za pośrednictwem systemu co przyczyniło się do wzrostu liczby zakładanych rachunków i zwiększenia udziału kanału internetowego w liczbie składanych zleceń. W marcu natomiast Biuro Maklerskie Banku BPH ponownie zostało sponsorem emisji dla certyfikatów emitowanych przez BPH TFI, a w czerwcu z sukcesem przeprowadzono sprzedaż certyfikatów BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 (na kwotę 72,8 mln zł). 5.2 Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Dysponując kompleksową infrastrukturą, nowoczesną platformą elektroniczną do obsługi Klientów korporacyjnych jak również zgromadzonym przez lata doświadczeniem, z początkiem 2008 r. Bank BPH przystąpił do dynamicznej odbudowy tego segmentu działalności. Strategia odbudowy portfela korporacyjnego zakładała uruchomienie do końca br. 10 Centrów Korporacyjnych oraz reaktywację działalności Departamentu Dużych Firm. W pełni operacyjnie funkcjonuje już 8 Centrów Korporacyjnych i Departament Dużych Firm. Dynamicznie przyrasta również portfel nowych Klientów, których liczba na koniec I półrocza wyniosła 560 obsługiwanych Klientów. Liczba Klientów korporacyjnych kw kw Wolumen udzielonych kredytów przekroczył 669 mln zł, zaś depozyty Klientów 572 mln zł. Wolumen kredytów i depozytów korporacyjnych wg stanu na 30 czerwca 2008 roku 669 Kredyty 572 Depozyty Dynamicznie rosną też przychody PBKiFN, które na koniec półrocza przekroczyły wartość 22 mln zł. Wskutek podziału Banku BPH w listopadzie ub.r. wszyscy Klienci korporacyjni Pionu Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN) zostali przeniesieni do Banku Pekao (Pekao). 11 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

12 Przychody PBKiFN w miesiącach kwiecień-czerwiec 2008 roku Współpraca z Klientami z segmentu Instytucji Finansowych W omawianym okresie Bank BPH pracował nad modelem działalności w segmencie Instytucji Finansowych w zakresie szerokiej gamy produktów i usług bankowych oraz nawiązywał aktywną współpracę z Klientami z tego segmentu. Przykładem takich działań było pozyskanie przez Biuro Powiernicze kilku Klientów o znaczącym udziale w obrotach warszawskiej GPW. IV V VI 5.3 Działalność na rynku pieniężnym i kapitałowym W I półroczu 2008 działalność Pionu Rynków Międzynarodowych (PRM) koncentrowała się na budowie nowego modelu biznesowego, odtworzeniu zasobów niezbędnych do odbudowy działalności sprzedażowej. Współpraca z Klientami w zakresie produktów skarbowych i inwestycyjnych Pomimo ograniczonych zasobów jak również utraty całej bazy Klientów korporacyjnych i większości Klientów detalicznych z chwilą podziału Banku, w okresie sprawozdawczym PRM osiągnął 20,8 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów skarbowych Klientom segmentów korporacyjnego i detalicznego, co oznacza 252% wzrost wobec porównywalnego okresu ub.r. Motorem tego wzrostu były emisje strukturyzowanych produktów inwestycyjnych (opartych o ceny wielu różnych klas aktywów). Ich sprzedaż dla segmentu Klienta detalicznego wyniosła 143 mln zł. Udział transakcji pochodnych i produktów inwestycyjnych w łącznych przychodach netto Pionu z działalności sprzedażowej wyniósł na koniec czerwca 2008 roku 80%. Dochody z tytułu sprzedaży produktów skarbowych Klientom korporacyjnym i indywidualnym realizowane przez PRM są w całości alokowane do wyników segmentów branżowych korporacyjnego i detalicznego. W I półroczu 2008 Bank BPH intensywnie pracował nad rozwojem oferty produktowej i kanałów dystrybucji. Jednym z efektów tych działań było wdrożenie systemu BPH DealingNet oferującego Klientom korporacyjnym efektywny i wygodny dostęp do produktów i usług skarbowych przez Internet. Działalność na rynku międzybankowym W zakresie zarządzania ryzykiem płynności oraz ryzykami rynkowymi w I półroczu 2008 Bank BPH koncentrował się głównie na neutralizacji efektu podziału Banku oraz zapewnieniu odpowiedniego wsparcia dla odbudowy działalności sprzedażowej produktów skarbowych swoim Klientom. Ekonomiści Banku BPH na czele z Ryszardem Petru w I kwartale 2008 r. zwyciężyli w rankingu Gazety Giełdy Parkiet pod względem trafności prognoz makroekonomicznych 6. Grupa Banku BPH SA 6.1 Grupa Banku BPH według stanu na 30 czerwca 2008 roku Grupa Banku BPH od momentu podziału obejmuje dwa podmioty: BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. (bezpośrednio zależna) oraz BPH TFI SA (pośrednio zależna poprzez BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.). 1 Miejsce pod wzgl dem trafno ci prognoz makroekonomicznych 1 Kw Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

13 Skład Grupy Banku BPH SA (wg stanu na 30 czerwca 2008 r.) Podmiot Jednostka dominująca Bank BPH Spółka Akcyjna Jednostki zależne objęte konsolidacją BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. Siedziba Kraków Udział % Banku w głosach na WZA/ZW spółki Kapitał własny w tys. PLN Aktywa Warszawa 100,00% Jednostki pośrednio zależne zależne od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warszawa 50,14% W prezentowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Banku BPH konsolidacją została objęta spółka zależna BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. wraz z pośrednio zależną spółką BPH TFI SA. 6.2 Działalność BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. koncentrowała swoją działalność na nadzorze nad jednym aktywem spółki - podmiotem BPH TFI SA. Działalność BPH TFI SA BPH TFI SA jest podmiotem pośrednio zależnym od Banku BPH (poprzez BPH PBK Zarządzanie Funduszami, spółkę posiadającą 50,14% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu). Pozostałe akcje Towarzystwa znajdują się w posiadaniu General Electric Capital Corporation, z siedzibą w Stamford (USA). Nabycie akcji BPH TFI przez GE Capital Corporation nastąpiło 18 czerwca 2008 roku. Strategia rozwoju BPH TFI oparta jest na ścisłej współpracy z siecią sprzedaży Banku BPH. Wg stanu na koniec czerwca 2008 r. Towarzystwo zarządzało 11 funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym funduszem inwestycyjnym otwartym (BPH FIO Parasolowy) z 10 wydzielonymi subfunduszami. Zaburzenia na rynkach finansowych na świecie wpłynęły negatywnie na podejście Klientów do funduszy inwestycyjnych. Wskutek zmiennej koniunktury, aktywa zarządzane przez BPH TFI zmniejszyły się do poziomu 4,1 mld zł, co pociągnęło za sobą spadek udziału rynkowego do 4,2% na koniec I półrocza 2008 roku. 7. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008 roku 7.1 Zmiana głównych wskaźników efektywności W wyniku podziału Banku BPH większa jego część działalności biznesowej została włączona do Pekao. Dla zobrazowania wpływu tej istotnej dla Banku BPH zmiany, w rachunku zysków i strat za I półrocze 2007 zostały wyodrębnione dwa rodzaje działalności: zaniechana i kontynuowana. W zakresie danych bilansowych porównywalne wskaźniki efektywności zostały przedstawione według stanu na r. 7.2 Główne wskaźniki efektywności Skonsolidowany zysk brutto Grupy Banku BPH w I półroczu 2008 roku wyniósł 112,6 mln zł i był wyższy o 0,01% niż w I półroczu 2007, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki osiągnął wartość 75,1 mln zł (wzrost o 15,0% r/r). Wskaźnik zwrotu na kapitale ROE brutto równał się 15,2%, natomiast ROE netto wyniósł 10,2%. Zwrot na aktywach ROA netto ukształtował się na poziomie 1,2%, a wskaźnik K/D 75,4%. Zysk na jedną akcję wyniósł 2,61 zł (w I półroczu 2007 roku było to 2,27 zł). 7.3 Wynik na działalności operacyjnej Grupy Banku BPH SA Wynik na działalności operacyjnej w I półroczu 2008 r. wyniósł 113,1 mln zł i był o 0,6 mln zł (tj. o 0,5%) niższy niż przed rokiem. Wynik na działalności operacyjnej (mln zł) 1 pół pół ,7 24,3 187,7 190,2 68,0 41,1 186,3 233,1-17,0-0,5-17,0-268,8-379,9-3,3 Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Koszty działania i koszty ogólnego zarządu Wynik z inw estycji finansow ych Wynik handlow y Wynik z tytułu prow izji Odpisy na utratę w artości Wynik z tytułu odsetek Głównym składnikiem dochodów był dochód z tytułu odsetek, który w I półroczu 2008 r. wyniósł 233,1 mln zł i wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku 13 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

14 poprzedniego o 22,5% (42,9 mln zł). Główną przyczyną Wynik z tytułu odsetek Banku BPH SA (tys. zł) tego wzrostu były wyższe wolumeny kredytów i depozytów Zmiana (1/2) w tys. zł w % kosztów działania (rok wcześniej było to odpowiednio 69,8%). Udział dochodów z prowizji w wyniku na działalności bankowej (%) 46,6% Przychody z tytułu odsetek ,1 Koszty z tytułu odsetek ,7 Wynik z transakcji leasingowych Wynik z tytułu odsetek , ,5 40,5% 1 półrocze półrocze 2008 W ciągu I półrocza 2008 roku utworzone zostały odpisy na utratę wartości w kwocie 17 mln zł, co oznacza wynik zbliżony do I półrocza 2007 r. Tworzenie rezerw wynika z obowiązujących przepisów prawa w zakresie odpisów na utratę wartości, jak też z ostrożnościowej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku. Przychody z prowizji netto (%) 45,1% 11,6% 3,7% 40,0% 14,1% 4,2% Odpisy na utratę wartości (tys. zł) Zmiana (1/2) w tys. zł Zwiększenia ,7 aktualizacja wartości kredytów, pożyczek i ,7 innych należności rezerwy na zobowiązania pozabilansowe ,0 Zmniejszenia ,6 aktualizacja wartości kredytów, pożyczek i innych należności rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Odpisy na utratę wartości , , ,0 Wynik z tytułu prowizji w I półroczu 2008 wyniósł 186,3 mln zł i był o 0,7% niższy niż rok wcześniej. Spadek ten spowodowały niższe o 43,4% (tj tys. zł) prowizje netto od papierów wartościowych i działalności powierniczej oraz mniejszy o 2,8% (tj. 142 tys. zł) wynik z tytułu pozostałych prowizji oraz mniejszy o 11,9% (tj. o tys. zł) wynik z prowizji z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi i jednostkami uczestnictwa stało się to głównie za sprawą gorszego wyniku z tytułu prowizji osiągniętego przez BPH TFI (w I półroczu 2008 r. wyniósł on 43,1 mln zł, czyli mniej o 34,6% r/r). Prowizje z płatności krajowych netto, wzrosły w I półroczu br. o 5,3% r/r (tj tys. zł), głównie dzięki większej liczbie rachunków bankowych oraz wzrostowi ilości transakcji kartami płatniczymi. Prowizje z płatności zagranicznych wzrosły o 12,5% r/r (tj. 863 tys. zł), a wynik z transakcyjnych różnic kursowych o 20,6% r/r (tj tys. zł). Dochody z opłat i prowizji pokrywały w I półroczu 2008 roku 46,8% 32,6% 34,6% 5,2% 7,3% 4,5% 2,6% -2,7% -2,8% 1 półrocze półrocze 2008 Pozostałych Zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek uczestnictwa Wyniku z tytułu transakcyjnych różnic kursowych Płatności zagranicznych Płatności krajowych Kredytów i pożyczek Papierów wartościowych i dział. powierniczej W pierwszym półroczu 2008 r. wynik handlowy wyniósł 41,1 mln zł i był wyższy o 69,3% (tj tys. zł) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Powodem tak dużego wzrostu był wyższy o 207% ( tys. zł) wynik z pozycji wymiany. Koszty działania Grupy Banku BPH, w porównaniu do I półrocza 2007 r., wzrosły o 129,1 mln zł (48,0%) i wyniosły 398 mln zł. W I półroczu 2007 r. koszty działania Grupy w zakresie usług świadczonych wzajemnie pomiędzy wyodrębnionymi w Banku dwoma częściami: jedną przeznaczoną do integracji z Pekao i drugą pozostającą w Banku BPH po podziale, w kwocie 74,3 mln zł zostały zaprezentowane w wyniku z działalności zaniechanej (obniżając o tę kwotę koszty działalności kontynuowanej). Przy uwzględnieniu pozycji kosztów przypisanych w kosztach działalności kontynuowanej w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2007 r. wzrost kosztów wyniósłby 16,0%. Koszty wynagrodzeń w Grupie Banku zwiększyły się o 26,4% r/r w I półroczu Było to konsekwencją wzrostu zatrudnienia o 494 etaty w stosunku do końca 2007 r., w związku z dynamiczną odbudową biznesu, Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

15 a także polityki utrzymania kluczowych pracowników. Koszty eksploatacji i wynajmu budynków zwiększyły się o 50,4% w związku z wynajmem powierzchni biurowej Centrali oraz otwieraniem nowych placówek. Amortyzacja spadła o 1,9%, natomiast pozostałe koszty wzrosły o niecały 1%. Koszty działania Banku BPH (mln zł) 74,3-153,0-29,5-68,8-91,8 0,0-193,4-44,3-67,5-92,6 Przypisanie kosztów Pozostałe koszty Amortyzacja Koszty utrzymania i w ynajmu budynków Koszty pracow nicze Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniósł 68 mln zł w pierwszym półroczu 2008 r. i był wyższy o 71,3 mln zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dominującym składnikiem pozostałych przychodów operacyjnych były dochody z tytułu świadczenia usług outsourcingu na rzecz Pekao, wynoszące 48,9 mln zł oraz przychody z tytułu umowy migracyjnej wynoszące 5,5 mln. zł. Dochody te w I półroczu 2007 r. (wykazane jako koszty transakcji wzajemnych pomiędzy działalnością kontynuowaną i zaniechaną) pomniejszyły Koszty działania i ogólnego zarządu w pozycji Przypisanie kosztów. W pozostałych przychodach operacyjnych został ujęty pozytywny wpływ sprzedaży budynku przy ul. Marynarskiej w Warszawie wynoszący 19,4 mln zł netto. 7.4 Nakłady inwestycyjne Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Banku BPH na środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne wyniosły w I półroczu 2008 r tys. zł. Nakłady inwestycyjne (tys. zł) Realizacja na Realizacja na Realizacja na Nakłady inwestycyjne Hardware Software Modernizacja i zabezpieczenie istniejących placówek Modernizacja i zakup wyposażenia w zakresie projektów 1 pół pół Zakupy gotowych dóbr Ważniejsze inwestycje realizowane w I półroczu 2008 r. to: Kontynuacja prac związanych z wdrożeniem w Banku wymogów Umowy Kapitałowej Bazylea II; Prace związane z separacją umożliwiające niezakłóconą pracę obu Banków po dniu podziału; Modernizacja istniejących placówek Banku i ich wyposażenie - zgodnie z przyjętymi standardami i wymogami bezpieczeństwa; Przeniesienie dwóch placówek Banku do atrakcyjniejszych lokalizacji; Prace związane z modernizacją systemów informatycznych - niezbędne modyfikacje; Modyfikacja i odnowienie niezbędnych licencji. Dodatkowo rozpoczęto realizację odbudowy sieci placówek Banku, w ramach tych działań: otwarto 8 nowych Oddziałów, w 15 dalszych trwają prace adaptacyjne, uruchomiono 8 Centrów Korporacyjnych, uruchomiono 14 Centrów Obsługi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, rozpoczęto odtwarzanie sieci Placówek Partnerskich - na dzień 30 czerwca 2008 roku Bank posiadał już 89 Placówek Partnerskich. W II półroczu 2008 r. planowane są głównie inwestycje związane z kontynuacją odbudowy kanałów dystrybucji, kontynuacją i zakończeniem rozpoczętych zadań o charakterze rozwojowym. Główne zadania to: Dalsze poszerzenie kanałów dystrybucji w tym głównie odbudowa Oddziałów Detalicznych i kolejne otwarcia Placówek Partnerskich; Modernizacja istniejących Oddziałów i Centrali Banku, w tym inwestycje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawy komfortu obsługi klientów; Prace związane z przeniesieniem kolejnych trzech placówek Banku do lokalizacji umożliwiającej zwiększenie przychodów i obniżenie kosztów działania; Prace związane z modernizacją systemów informatycznych - niezbędne modyfikacje zwiększające szybkość działania systemów, zapewniające wymagany poziom ich bezpieczeństwa, obniżające wrażliwość na awarie, nowe zaktualizowane wersje oprogramowania; Prace w zakresie wyboru i wdrożenia centralnej aplikacji informatycznej, która usprawni proces monitorowania i raportowania ryzyka rynkowego; Prace związane z wdrożeniem centrum awaryjnego dla obsługi kart płatniczych; 15 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

16 Kontynuowany będzie również proces odbudowy segmentu związanego z działalnością korporacyjną. Część projektów integracyjnych związanych z planowanym połączeniem Banku BPH i GE Money Banku została już rozpoczęta. Ponadto, zawarto przedwstępną umowę zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków należących do Pekao, mieszczących się w Warszawie, przy ul. Towarowej 25 a. Termin realizacji transakcji nie został ostatecznie uzgodniony. 7.5 Zmiany w głównych pozycjach bilansowych Grupy Banku BPH SA Skonsolidowana suma bilansowa Grupy Banku BPH na 30 czerwca 2008 r. wyniosła 12,12 mld zł wobec 13,02 mld zł na koniec 2007 roku. Aktywa Aktywa (mln zł) Struktura jakości kredytów uległa dalszej poprawie. Według stanu na koniec czerwca 2008 roku udział kredytów z utratą wartości wynosił 4,5%. Podział portfela kredytowego Grupy Banku BPH uwzględniający kredyty dyskontowe zaprezentowane w nocie Kasa, środki w banku centralnym (mln zł) Kredyty z utratą wartości* Kredyty bez utraty wartości* Stan na % Stan na % Stan na ** 325 4, , , , , ,3 Razem *wartość nominalna kapitału kredytowego **Dane prezentowane według stanu na r. dotyczą Banku przed podziałem Pasywa Główną przyczyną zmian w strukturze źródeł finansowania aktywów był spadek depozytów na rynku międzybankowym (o 2 354,5 mln zł tj. 72,9% wobec stanu na koniec 2007 r.), co wynikało z rozliczenia podziału Banku. Zobowiązania wobec Klientów wzrosły o 1 135,1 mln zł (o 20,2% w stosunku do końca 2007 roku), głównie za sprawą depozytów wobec osób prywatnych i przedsiębiorstw. Pasywa (mln zł) % Pozostałe Inw estycyjne aktyw a finansow e Aktyw a finansow e przeznaczone do obrotu Należności od banków Należności od Klientów Pomimo wzrostu należności od banków o 71,5 mln zł (4,5%) oraz od Klientów o 976,7 mln zł (15,8%) na koniec czerwca 2008 r., suma bilansowa Grupy Banku BPH zmniejszyła się w porównaniu z końcem 2007 r. o 901,5 mln zł (6,9%) do ,1 mln zł. O spadku wartości aktywów w największym stopniu zadecydowało zmniejszenie (o 1 491,7 mln zł, tj. 68,2%) pozycji: Inwestycyjne aktywa finansowe, co wynikało z rozliczenia podziału Banku. Struktura należności netto (mln zł) Należności od banków Należności od Klientów Zmiana 1/ Zmiana 1/5 2007* w mln w % w mln w % , , , ,3 *Dane prezentowane według stanu na r. dotyczą Banku przed podziałem Pozostałe Kapitał własny Zobowiązania z tyt. emisji własnych pap. wartościowych Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec Klientów Depozyty od Klientów niebankowych według podziału sektorowego gospodarki (w mln zł) * struktura w % wobec przedsiębiorstw i spółek państwowych ,5 0,3 9,5 wobec przedsiębiorstw, spółek prywatnych i ,4 16,5 30,2 spółdzielni wobec przedsiębiorców indywidualnych ,3 7,7 3,1 wobec osób prywatnych ,9 71,0 39,8 wobec rolników indywidualnych ,1 0,2 0,1 wobec instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw ,2 2,0 4,1 domowych wobec klientów sektora finansowego ,1 0,3 5,2 wobec klientów sektora budżetowego ,5 2,0 8,0 Razem ,0 100,0 100,0 *Dane prezentowane według stanu na r. dotyczą Banku przed podziałem Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

17 8. Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku W I półroczu działania związane z rozwojem Banku koncentrowały się głównie na przygotowaniach do integracji z GE Money Bankiem, w wyniku wejścia Banku BPH do grupy kapitałowej GE. Od kwietnia 2008 r. obydwa banki (Bank BPH i GE Money Bank) na podstawie stosownych umów rozpoczęły prace analityczne zmierzające do określenia obszarów i zasad przyszłej integracji. W tym celu powołanych zostało 16 interdyscyplinarnych zespołów w kluczowych dla funkcjonowania banków obszarach działania, których podstawowym zadaniem było porównanie stosowanych w obu bankach rozwiązań i opracowanie wstępnej wizji działania tych obszarów w połączonym Banku. Równolegle oba banki podjęły działania zmierzające do integracji prawnej. Ważnym elementem tego procesu było przyjęcie w dniu 23 września br. przez Zarządy obydwu banków, Planu Połączenia Banku BPH SA i GE Money Banku SA, który został następnie zaakceptowany przez Rady Nadzorcze. Jednocześnie została przyjęta średnioterminowa strategia rozwoju na lata dla połączonego Banku. Zgodnie ze strategią, celem jest stworzenie banku uniwersalnego z silną obecnością w segmencie consumer finance (tj. finansowanie Klientów indywidualnych) oraz zdobycie piątej pozycji rynkowej w najbardziej atrakcyjnych segmentach rynku. Uniwersalny charakter Banku zachowany zostanie poprzez kompleksową obsługę Klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Aspiracją jest zbudowanie pozycji Banku pierwszego wyboru dla średnich przedsiębiorstw. Strategia zakłada wielokanałowy dostęp do oferty i usług bankowych. Połączony Bank zamierza otworzyć 220 nowych własnych placówek (w sumie będzie ich 530) i uruchomić 450 placówek na zasadzie franszyzy. Innym celem jest to, aby sieć dystrybucji oparta była na 450 mobilnych sprzedawcach, agentach i punktach sprzedaży (sprzedawcy samochodów), a także platformie internetowej i call center. Sprzedaż produktów i usług bankowych będzie wspierana zaawansowanymi narzędziami zarządzania relacjami z Klientem. Cele finansowe na rok 2011 określone w strategii, zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 52/2008, który znajduje się na stronie internetowej Banku w sekcji Relacje Inwestorskie. W I półroczu br. Bank sukcesywnie odbudowywał sieć sprzedaży. Od momentu podziału do końca czerwca Bank BPH otworzył 8 nowych Oddziałów detalicznych (kolejne 30 znajdowało się w procesie inwestycyjnym), 8 Centrów Korporacyjnych, 14 Regionalnych Centrów Doradczo-Kredytowych dedykowanych do obsługi małych i średnich przedsiębiorstw oraz 89 agencji bankowych. Dodatkowo w segmencie MSP rozwijana jest sieć Mobilnych Doradców Klienta Biznesowego (MDKB), która do 30 czerwca 2008 liczyła 280 doradców w zespołach zlokalizowanych w 22 miastach. MDKB obejmuje swoim zasięgiem 70 miast i współpracuje ze 100 Oddziałami Banku BPH na terenie całego kraju. Bank realizował również pozostałe projekty związane z podniesieniem bezpieczeństwa działalności operacyjnej, takie jak: budowa centrum bezpieczeństwa dla systemu obsługi kart płatniczych, czy kontynuacja cyklu szkoleń dla pracowników Centrali i Oddziałów. Szczególną rolę należy przypisać projektowi Bazylea II. W I półroczu 2008 Bank wdrożył procedury formalizujące proces wyliczenia kapitału wewnętrznego z tytułu ryzyka kredytowego. Wdrożone zostały rozwiązania, które zapewniają zgodność z regulacjami wdrażającymi Nową Umowę Kapitałową w polskim systemie bankowym. Bank kontynuował również prace związane z wdrażaniem standardów SEPA, które przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. 9. Raport dotyczący ryzyka 9.1 Ryzyko walutowe Ekspozycja na ryzyko pozycji walutowej monitorowana jest z zastosowaniem metody wartości zagrożonej (Value at Risk) opartej na modelu symulacji historycznej. VaR oznacza stratę na danej pozycji, której poziom nie powinien zostać przekroczony z prawdopodobieństwem 99% w ciągu najbliższego dnia roboczego. Limity wielkości VaR uzależnione są od wartości kapitałów Banku i są ściśle skorelowane z osiąganymi wynikami ekonomicznymi na działalności walutowej. Statystyka miary VaR dla pozycji ryzyka walutowego w Banku BPH za okres styczeń czerwiec 2008 roku (w tys. zł) Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość średnia Na dzień Maksymalny poziom otwartych pozycji walutowych, wynikający z zastosowania limitów VaR, jest dodatkowo ograniczony przez nałożone limity służące ograniczaniu do bezpiecznych kwot otwartych pozycji walutowych w okre- 17 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

18 ślonych obszarach (portfele, waluty i grupy walut). Są one monitorowane nie tylko na koniec, ale też i w ciągu dnia roboczego. Istotnym dopełnieniem metody wartości zagrożonej jest przeprowadzana okresowo analiza scenariuszy warunków kryzysowych przy założeniu skrajnych zmian czynników ryzyka i pominięciu korelacji pomiędzy tymi czynnikami wynikających z historycznych obserwacji. Pozycja walutowa jest zarządzana w sposób scentralizowany przez wyodrębnioną jednostkę Banku posiadającą na bieżąco informacje o aktualnej pozycji walutowej całego Banku (wraz z transakcjami oddziałowymi). 9.2 Ryzyko stopy procentowej W celu pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank BPH SA wykorzystuje metodę symulacji historycznej wartości zagrożonej oraz wartości punktu bazowego (Basis-point- Value BpV). Za okresową kontrolę zarządzania m.in. ryzykiem stóp procentowych odpowiedzialny jest Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALCO). Na swych comiesięcznych posiedzeniach ALCO dokonuje oceny poziomu ryzyk, na które Bank jest narażony i w razie konieczności zobowiązuje właściwe jednostki do podjęcia odpowiednich kroków w celu ich ograniczenia. Bank minimalizował strukturalną pozycję na portfelach księgi głównej Banku jednocześnie prowadząc w limitowanym zakresie działalność handlową na pozycji krótkoterminowej. Statystyka miary VaR dla pozycji ryzyka stopy procentowej w Banku BPH za okres styczeń czerwiec 2008 roku (w tys. zł) Wartość minimalna Wartość maksymalna Wartość średnia Ryzyko płynności Duży margines bezpieczeństwa, który Bank BPH pozostawia prognozując przepływy związane ze spłatą należności oraz restrykcyjne podejście w odniesieniu do prognozowania zobowiązań pozwala na ostrożną ocenę poziomu ryzyka płynności. Zabezpieczanie tak wyliczonego ryzyka oraz symulacje pokazujące prognozowane przepływy w sytuacjach kryzysu dodatkowo obrazują ewentualne zapotrzebowanie Banku na środki płynne zarówno w najbliższym, jak i średnim oraz długim okresie. Symulacje te wspierane są planem awaryjnym opisującym działania, które będą podejmowane przez Bank w przypadku kryzysu. Prognozowane osłabienie dynamiki wartości udzielanych kredytów wraz z pozyskanym finansowaniem zapewniają bezpieczny poziom ryzyka płynności w Banku. 9.4 Ryzyko kredytowe Cele i zasady zarządzania ryzykiem kredytowym Elastyczna i dostosowana do potrzeb Klientów oferta produktów kredytowych Banku BPH wymaga efektywnego systemu zarządzania ryzykiem. Podstawowym jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości portfela kredytowego i minimalizacja ryzyka poniesienia strat, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej dochodowości operacji kredytowych i alokacji kapitału w najbardziej ekonomiczny sposób. Aby zrealizować ten cel, Bank stosuje zaawansowane metody zarządzania ryzykiem kredytowym, które są systematycznie weryfikowane i rozwijane. Struktura i organizacja procesu kredytowego oraz procedury i narzędzia identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka kredytowego, zarówno na poziomie pojedynczego zaangażowania, jak i portfela, odpowiadają najlepszym praktykom i standardom, i są dostosowane do wymogów nadzoru i Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II). Bank zarządza ryzykiem w sposób zintegrowany poprzez spójny system zasad, polityk, procedur i narzędzi identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka we wszystkich obszarach swojej działalności. Zarządzanie ryzykiem jest również ściśle powiązane z działalnością biznesową i planowaniem strategicznym w całej organizacji. Rozwój działalności kredytowej odbywa się w ramach określanego w strategii Banku apetytu na ryzyko. Struktura procesu kredytowego ma na celu zapewnienie efektywności i bezpieczeństwa działalności kredytowej Banku. Rozdział funkcji biznesowych od zarządzania ryzykiem oraz podejmowanie decyzji w oparciu o zasadę dwóch par oczu (z decydującym głosem przedstawicieli Pionu Zarządzania Ryzykiem (PZR) w procesie podejmowania decyzji) to podstawowe zasady organizacji procesu kredytowego. Inne istotne zasady tego procesu to: kryterium wyznaczającym szczebel kompetencyjny podejmujący decyzję kredytową jest kwota łącznego zaangażowania Banku wobec Klienta/ grupy powiązanej oraz poziom ryzyka związanego z klientem lub finansowaną transakcją; decyzje kredytowe dotyczące zaangażowań w wyższych kwotach, zaangażowań długoterminowych, wybranych rodzajów transakcji bądź segmentów klientów podejmowane są na poziomie Centrali Banku; jednostki PZR monitorują ekspozycje kredytowe bądź nadzorują monitoring prowadzony przez jed- Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

19 nostki sprzedaży odpowiednio do profilu ryzyka i specyfiki ekspozycji, jak też czuwają nad kompletnością i poprawnością istotnych dla ryzyka kredytowego danych w systemach Banku; ekspozycje kredytowe o podwyższonym ryzyku zarządzane są w PZR w ramach procesu restrukturyzacji bądź windykacji. Standardy w zakresie procesu kredytowego są opracowywane i wdrażane przez jednostki obszaru strategicznego zarządzania ryzykiem w PZR. Stosowane przez Bank modele zarządzania ryzykiem są komplementarne i w efektywny sposób wspierają jego działalność kredytową poprzez: optymalizację, a w segmencie detalicznym także automatyzację procesu kredytowego, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi wspierających proces decyzyjny, odpowiednie uwzględnianie kosztów ryzyka w polityce cenowej, co umożliwia wzrost dochodowości portfela, stosowanie skutecznych procedur i narzędzi monitorowania ryzyka oraz jego wyceny, co pozwala na redukcję kosztów ryzyka, odpowiednie zarządzanie zabezpieczeniami, w tym mechanizmy portfelowej aktualizacji wartości nieruchomości, stanowiących istotną część portfela zabezpieczeń Banku. Systemy wspierające zarządzanie ryzykiem kredytowym Systemy wspierające zarządzanie ryzykiem kredytowym w segmencie Klientów detalicznych Proces kredytowy dla Klientów detalicznych Banku wspierany jest przez system Aurum, będący kompleksowym, zautomatyzowanym narzędziem oceny zdolności kredytowej z zastosowaniem metod scoringowych i ratingowych oraz podejmowania decyzji kredytowych. Aplikacja ta zintegrowana jest z centralnym systemem informatycznym Profile oraz zewnętrznymi bazami danych dotyczącymi ryzyka i kondycji finansowej Klienta i pokrywa wszystkie etapy procesu kredytowego. W procesie zarządzania ekspozycjami kredytowymi wobec Klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw wykorzystywany jest system CACS oraz systemy i usługi Centrum Bankowości Bezpośredniej. System CACS wspiera strategie restrukturyzacyjne i windykacyjne, a poprzez interfejsy komunikacyjne wymienia dane z innymi systemami w Banku m.in. z modułem "Baza Strat Kredytowych" oraz modułem do wyceny indywidualnych ekspozycji kredytowych (MISTRAL). Systemy i modele do oceny wiarygodności kredytowej Klientów korporacyjnych i biznesowych Dla celów oceny wiarygodności kredytowej Klientów korporacyjnych i małych przedsiębiorstw stosowany jest system ratingowy BLANA. Zaimplementowane w nim modele ratingowe umożliwiają precyzyjną ocenę ryzyka wynikającego z zawartych przez Bank transakcji kredytowych z tymi klientami. Modele te są poddawane regularnej walidacji w oparciu o dane gromadzone przez Bank w wyspecjalizowanej wewnętrznej jednostce metodologicznej. Wyniki walidacji oraz wnioski z nich płynące są dokumentowane i przedstawiane kierownictwu PZR, jak też Komitetowi Kredytowemu Banku. Monitoring i kwantyfikacja ryzyka kredytowego Efektywny system klasyfikacji, składający się z odpowiednich procedur i narzędzi, tj. systemu ratingowego i scoringowego, systemu wczesnej identyfikacji ryzyka oraz mechanizmu identyfikacji i oznaczania zdarzeń niewykonania zobowiązań, wspomaga proces monitorowania i kwantyfikowania ryzyka kredytowego. Sposób wyceny portfela kredytowego uzależniony jest od profilu ryzyka oraz, w przypadku ekspozycji zagrożonych utratą wartości (tj. ze zidentyfikowanymi przesłankami utraty wartości), od ich wielkości. Portfel ekspozycji regularnych, tj. ekspozycji bez zidentyfikowanej utraty wartości, dla którego szacowane są tzw. straty zaistniałe a nieujawnione (IBNR) oraz indywidualnie nieistotne ekspozycje z przesłankami utraty wartości wyceniane są metodami kolektywnymi przy zastosowaniu modeli statystycznych. Wycena ta obejmuje portfele ekspozycji pogrupowanych w oparciu o podobne charakterystyki ryzyka. Indywidualnie istotne ekspozycje z przesłankami utraty wartości podlegają indywidualnej wycenie eksperckiej, której dokonuje się nie rzadziej niż w okresach kwartalnych. Modele wyceny statystycznej podlegają okresowej walidacji w zakresie parametrów wejściowych (Exposure At Default, Loss Given Default, Probability of Default, Loss Identification Period) oraz założeń metodologicznych. Regularnej walidacji podlegają również szacunki eksperckie dokonane w ramach wyceny indywidualnej, przede wszystkim w zakresie: realizacji oczekiwanych przepływów; odchyleń w zakresie realizacji oczekiwanych przepływów; częstotliwości zmian szacunków; stabilności poziomu odpisów/ rezerw. Dla wszystkich aktywów obciążonych ryzykiem kredytowym Bank szacuje kapitał ekonomiczny przy założeniu poziomu ufności korespondującego z ratingiem zewnętrz- 19 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

20 nym Banku. Bank stosuje pięć modeli kapitału ekonomicznego, dostosowanych do różnorodności działalności kredytowej Banku (księga bankowa a księga handlowa, aktywa o statusie default a aktywa o statusie non-default, portfele o dużej granulacji a portfele o dużej koncentracji), przy czym zgodnie z zasadą proporcjonalności - dla kluczowych segmentów portfela kredytowego zastosowane są modele zbudowane i skalibrowane wewnętrznie przez Bank. Parametry wejściowe (m.in. PD, LGD, EAD) oparte są na wewnętrznych szacunkach i modelach Banku, opracowanych na bazie danych historycznych. Zarówno modele, jak i parametry ryzyka kredytowego wykorzystywane do kalkulacji kapitału ekonomicznego podlegają regularnej walidacji i kalibracji oraz testom warunków skrajnych. Podstawowy model wykorzystywany do szacowania kapitału ekonomicznego jest modelem typu default-mode, bazującym na rozwiązaniach z zakresu matematyki aktuarialnej. Model pozwala na uwzględnienie m.in. ryzyka kredytowego kontrahenta w księdze bankowej, ryzyka koncentracji na dłużniku oraz ryzyka rezydualnego. Wyniki szacunków kapitału ekonomicznego wraz z oszacowaniami dla pozostałych istotnych ryzyk są przedmiotem regularnego raportowania do kierownictwa Banku. W celu wsparcia procesów zarządczych, kapitał ekonomiczny oszacowany na poziomie całego portfela kredytowego podlega następnie alokacji na segmenty klientowsko-produktowe. Dodatkowo, wartość kapitału ekonomicznego podlega prognozowaniu, również dla warunków scenariuszy kryzysowych, które obejmują cały portfel ekspozycji w księdze bankowej. Proces kalkulacji kapitału ekonomicznego przebiega według szczegółowych pisemnych procedur zgodnych z ogólną polityką zatwierdzoną przez Zarząd Banku. Działania podjęte i zrealizowane w I półroczu 2008 roku Procesy i procedury W I kwartale 2008 r. Bank zaktualizował i przyjął Politykę Ryzyka Kredytowego na ten rok określającą obowiązujące parametry i wytyczne w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym, z uwzględnieniem bieżącej i prognozowanej sytuacji gospodarczej w kraju, przewidywanych zmian wskaźników makroekonomicznych i zmian w strukturze portfela Banku. Wprowadzono również pakiet regulacji szczegółowo określających zasady i sposób wyceny nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów na nieruchomości udzielanych przez Bank. Wymogi nadzorcze związane z Nową Umową Kapitałową Bank spełnia wymogi określone w uchwałach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wdrażających dyrektywy CRD w Polsce. W ramach filaru II zdefiniowano proces ICAAP służący ocenie wielkości kapitału wymaganego do pokrycia ponoszonych ryzyk, tj. kapitału wewnętrznego. Proces ten obejmuje fazy identyfikowania, kwantyfikacji, agregacji ryzyk, kontroli ex-ante, monitorowania i raportowania oraz kontroli ex-post, a także planowanie i zarządzanie kapitałem tak, by kapitał dostępny w każdym momencie w pełni odpowiadał wymaganemu kapitałowi wewnętrznemu. ICAAP jest ściśle powiązany ze strategicznymi celami biznesowymi, skłonnością do podejmowania ryzyka i profilem ryzyka oraz adekwatnością kapitałową Banku, zapewniając wielokierunkowy mechanizm interakcji między tymi elementami składowymi. W I półroczu 2008 roku opracowany został raport na temat adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku BPH SA według stanu na 31 grudnia 2007 (FILAR III). Raport ten - opublikowany 24 lipca stanowi wypełnienie zobowiązań regulacyjnych wynikających z uchwały KNF i jest dostępny na stronie internetowej Banku BPH (www.bph.pl), w sekcji Relacje Inwestorskie. Narzędzia identyfikacji, pomiaru i kontroli ryzyka kredytowego W I półroczu 2008 Bank wprowadził model ratingowy dla przedsiębiorstw z uproszczoną księgowością (CBA) jako decyzyjny wyznaczony rating stanowi podstawę do podjęcia decyzji kredytowej. Wdrożono Bazę Ratingów Zewnętrznych (BRZ), która jest systemem wspomagającym zarządzanie ryzykiem kredytowym, niezbędnym przy obliczaniu wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego według metody standardowej. Ponadto, Bank w dalszym ciągu rozwijał metodologie i modele szacowania parametrów strat kredytowych (Loss Given Default, Exposure at Default). Modele te są sukcesywnie wbudowywane w proces zarządzania ryzykiem kredytowym i wykorzystywane, z pewnymi modyfikacjami, do wyceny portfela kredytowego. Podjęte prace związane były ze stosowaniem i udoskonaleniem metodologii weryfikacji wyceny strat kredytowych, której celem jest badanie poprawności i wiarygodności metod pomiaru utraty wartości oraz adekwatności odpisów aktualizujących (rezerw). Metody i narzędzia wyceny strat kredytowych są poddawane regularnym obserwacjom, zarówno w krótko- jak i długookresowym horyzoncie czasowym, tak by na bieżąco monitorować ich precyzję. Dalszemu udoskona- Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku Sierpień 2010-1- Citi Handlowy realizuje założoną strategię wzrostu Poprawa efektywności Kierunki wzrostu Innowacje Przychody:

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r.

Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. Bank Pekao S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe po czwartym kwartale 2005 r. Dobre wyniki, dobre perspektywy Warszawa, 21 lutego 2006 r. AGENDA Skonsolidowane wyniki za 4 kwartały 2005 r.* Perspektywy

Bardziej szczegółowo

! "#$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1

! #$#%# & Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 roku str. 1 ! "#$#%# & # '&(##$) Konferencja prasowa 21 luty 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 4 kwartałach 2006 str. 2 *+ dane skonsolidowane wg MSSF mln zł / 4kwy05 zysk brutto 1 634 26% zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU PO TRZECH KWARTAŁCH 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU PO TRZECH KWARTAŁCH 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU PO TRZECH KWARTAŁCH 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 5 listopada 2001 r. 2 Otoczenie makroekonomiczne 3 Otoczenie makroekonomiczne Inflacja % 12 10 8 6 10,3 10,0 10,8

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2011 Biuro Relacji Inwestorskich Warszawa, 12 maja 2011 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Kluczowe

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo