Sprawozdanie z działalności. Grupy Banku BPH SA. I półrocze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Grupy Banku BPH SA. I półrocze"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA I półrocze 2008

2 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH SA Sytuacja makroekonomiczna w I półroczu 2008 roku Sektor bankowy Notowania Banku BPH SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Działalność Banku BPH SA Działalność kontynuowana bankowości detalicznej...7 Sprzedaż strategicznych produktów...8 Segment Klienta Biznesowego...10 Udział Banku w finansowaniu projektów Unii Europejskiej...11 Działalność Biura Maklerskiego Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Działalność na rynku pieniężnym i kapitałowym...12 Współpraca z Klientami w zakresie produktów skarbowych i inwestycyjnych...12 Współpraca z Klientami z segmentu Instytucji Finansowych...12 Działalność na rynku międzybankowym Grupa Banku BPH SA Grupa Banku BPH według stanu na 30 czerwca 2008 roku Działalność BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o...13 Działalność BPH TFI SA Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008 roku Zmiana głównych wskaźników efektywności Główne wskaźniki efektywności Wynik na działalności operacyjnej Grupy Banku BPH SA Nakłady inwestycyjne Zmiany w głównych pozycjach bilansowych Grupy Banku BPH SA Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku Raport dotyczący ryzyka Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Ryzyko kredytowe Struktura własności i władze Banku Struktura własnościowa kapitału akcyjnego Banku BPH SA Zamiar integracji Banku BPH SA z GE Money Bankiem SA Organy władzy Banku BPH Dodatkowe informacje Oświadczenia Zarządu Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań...27 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

3 1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH SA Wyszczególnienie Rachunek zysków i strat (w tys. zł) Działalność kontynuowana I półrocze 2008 I półrocze 2007 Zmiana - Wynik z tytułu odsetek ,5% - Wynik z tytułu prowizji ,7% - Wynik handlowy i rewaluacja ,3% - Wynik z inwestycji finansowych ,2% - Wynik na działalności bankowej* ,18% - Odpisy na utratę wartości ,04% - Koszty działania i ogólnego zarządu ,0% - Zysk brutto z działalności kontynuowanej ,01% - Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom ,0% Bilans (w tys. zł) Suma bilansowa ,9% - Należności od Klientów netto** ,8% - Aktywa ważone ryzykiem ,8% - Zobowiązania wobec Klientów ,2% - Kapitał własny ,8% Wskaźniki (%) I półrocze Zmiana - Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) 15,23 18,96-3,73pp. - Rentowność kapitału netto (ROE netto) 10,15 11,92-1,77pp. - Rentowność aktywów (ROA netto) 1,20 1,37-0,17pp. - Marża odsetkowa na aktywach ogółem 3,72 3,54 +0,18pp. - Wskaźnik Koszty/ Dochody (K/D) 75,36 64,93 +10,43pp. - Współczynnik wypłacalności 14,15 14,59-0,44pp. */ wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji + wynik handlowy i rewaluacja + wynik z inwestycji finansowych; **/ po odjęciu odpisów na utratę wartości W historii rozwoju Banku BPH, dzień 17 czerwca 2008 roku zapisze się jako data szczególna i przełomowa. W tym dniu została, bowiem sfinalizowana transakcja zakupu strategicznego pakietu akcji Banku przez GE Money. Bank BPH stał się częścią amerykańskiej korporacji General Electric o globalnym zasięgu działania. W dniu 23 września br. Zarządy Banku BPH i GE Money Banku przyjęły, a Rady Nadzorcze obydwu banków zaakceptowały Plan Połączenia Banku BPH SA i GE Money Banku S.A. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, przewiduje się zakończenie fuzji prawnej w I kwartale 2009 r. pod warunkiem otrzymania wszystkich wymaganych prawem zgód, a integracja operacyjna nastąpić ma do końca I półrocza przyszłego roku. W pierwszym półroczu 2008 Grupa Banku BPH osiągnęła m.in.: Skonsolidowany zysk brutto - 112,6 mln zł, a zysk netto - 75,1 mln zł; Efektywność wykorzystania kapitału: ROE brutto 15,2%, tj. niższa o 3,73 pp. wobec roku 2007, a ROE netto 10,2%, odpowiednio mniej o 2 pp.; Wysoki wzrost wolumenu depozytów w ciągu pierwszych 6 miesięcy br. o 20,2%; przyrost kredytów o 15,8%; Dynamiczna odbudowa bazy klientowskiej: wzrost liczby Klientów Pionu Bankowości Detalicznej (PBD) o ponad 41 tys. do 734 tys.; 560 przedsiębiorstw pozyskanych przez Pion Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN); Szybki rozwój sieci dystrybucji zintegrowanej z kanałami alternatywnymi: 208 własnych Oddziałów, 89 Placówek Partnerskich; 8 Centrów Korporacyjnych; 49% Klientów PBD korzysta z internetowego konta Szerszy opis wyników finansowych Grupy oraz rozwoju biznesu mieści się w rozdziałach Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Banku BPH SA w I półroczu 2008 roku oraz Działalność na rynku bankowości detalicznej, korporacyjnej, na rynku pieniężnym i kapitałowym. 2. Sytuacja makroekonomiczna w I półroczu 2008 roku Według danych GUS tempo wzrostu gospodarczego w I połowie 2008 roku ukształtowało się na poziomie 5,9% w porównaniu do 6,9% r/r w okresie analogicznym 2007 r. Motorem wzrostu gospodarczego w tym okresie pozostawał popyt krajowy, którego dynamika wyniosła 6,2% wobec 9,3% r/r w tym samym okresie ub. roku, a więc na poziomie nieznacznie przekraczającym dynamikę PKB. Nadal głównymi czynnikami rosnącego popytu wewnętrznego było spożycie indywidualne sektora gospodarstw domowych, którego wzrost osiągnął poziom 5,6% r/r, oraz inwestycje, których dynamika wyniosła 15,4% r/r. Wkład popytu zagranicznego we wzrost PKB w I połowie 2008 r. osiągnął poziom -0,5 pp. wobec ujemnego wkładu w I połowie 2007 r. na poziomie -2,5 pp. Rosnący popyt krajowy, wspierany przez istotny wzrost płac w gospodarce oraz malejące bezrobocie, przyczyniał się w omawianym okresie do dalszego znaczącego wzrostu inflacji, która przyspieszyła do 4,2% r/r. Największy wpływ na wzrost cen miała jednak drożejąca w szybkim tempie żywność oraz paliwa (w związku z rekordowym wzrostem cen ropy na świecie). W celu przeciwdziałania wzrostowi cen Rada Polityki Pieniężnej (RPP) kontynuowała w I połowie br. zacieśnianie polityki pieniężnej i dokonała kolejnych czterech podwyżek stóp procentowych (w styczniu, lutym, marcu i czerwcu) łącznie 3 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

4 o 100 pb. Tym samym stopa referencyjna na koniec czerwca osiągnęła 6,00%. Tempo wzrostu gospodarczego w I kwartale br. ukształtowało się na poziomie 6,1% r/r. Mimo tego, że okazało się ono wyższe od oczekiwań, potwierdziło wchodzenie polskiej gospodarki w fazę łagodnego spowalniania. Podobnie jak w 2007 r. dynamikę PKB na początku br. wspierały dobre warunki pogodowe (kolejna łagodna zima), dzięki którym utrzymało się relatywnie wysokie tempo wzrostu inwestycji (15,7% r/r). W II kwartale wzrost inwestycji utrzymał się na zbliżonym poziomie (15,2% r/r), co w rezultacie przełożyło się na ich dynamikę w całym półroczu na poziomie 15,4% r/r. Jednocześnie nadal szybko rosnące wynagrodzenia w gospodarce (realny wzrost funduszu płac na poziomie 6,0% w porównaniu do 5,2% r/r w I kwartale 2007 r.) oraz szybko spadające bezrobocie (spadek do 11,1% na koniec marca) przyczyniły się do wysokiego wzrostu popytu konsumpcyjnego sektora gospodarstw domowych, który wyniósł 5,6% r/r. W rezultacie dynamika popytu krajowego sięgnęła 6,3% r/r. Rosnący popyt konsumpcyjny, narastająca presja płacowa i inflacyjna (w marcu wskaźnik CPI osiągnął 4,1%, tj. znacznie powyżej środka celu NBP w wys. 2,5% r/r) oraz utrzymująca się zła relacja w zakresie wydajności pracy i jednostkowych kosztów pracy, skłoniły RPP w I kwartale br. do kolejnych trzech z rzędu podwyżek stóp procentowych (o łącznie 75 pb.) do 5,75% Napływające z gospodarki dane miesięczne dotyczące m.in. produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej w okresie od kwietnia do czerwca wskazywały na niższe tempo wzrostu PKB w II kwartale 2008 roku w porównaniu do I kwartału według danych GUS wyniosło ono 5,8% r/r. Jednocześnie utrzymywał się dalszy systematyczny wzrost płac (w sektorze przedsiębiorstw płace wzrosły realnie w czerwcu o 7,3% r/r), spadek bezrobocia (do 9,6% na koniec czerwca), co skutkowało jeszcze wolniejszym wzrostem wydajności pracy (w przemyśle dynamika zmniejszyła się w czerwcu do 4,5% z 6,7% r/r w styczniu) i coraz wyższym wzrostem jednostkowych kosztów pracy (dynamika w przemyśle w czerwcu osiągnęła 6,3%, wobec 2,9% r/r w styczniu). W czerwcu inflacja CPI osiągnęła najwyższy poziom od kilku lat (4,6% r/r), a RPP podwyższyła stopy o kolejne 25 pb., tj. do 6,00%. Przewiduje się, że do końca br. Rada może podnieść stopy procentowe o kolejne 25 pb., tj. do 6,25%. Popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych oraz inwestycje to dwie składowe, których stabilny wzrost gwarantuje trwałość wzrostu całej gospodarki. W I połowie br. dynamika spożycia indywidualnego utrzymywała się na relatywnie wysokim poziomie, a czynnikiem ją wspierającym był z jednej strony wspomniany wyżej wzrost płac oraz z drugiej nadal bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Mimo że inflacja kształtowała się na wysokim poziomie, realny wzrost funduszu płac (w sektorze przedsiębiorstw) w pierwszych trzech miesiącach roku wyniósł 7,2% r/r, a w okresie od kwietnia do czerwca 7,7% r/r. Narastająca presja płacowa i inflacyjna, rosnący popyt konsumpcyjny oraz utrzymująca się niekorzystna relacja w zakresie wydajności pracy i jednostkowych kosztów pracy były i nadal pozostają głównym przedmiotem troski RPP. W związku z tym oczekiwana jest kolejna podwyżka kosztu pieniądza w II połowie br. i stopa referencyjna na koniec roku na poziomie 6,25%. Inwestycje to drugi ważny komponent napędzający obecnie wzrost gospodarczy w Polsce. Dwucyfrowa dynamika nakładów brutto na środki trwałe w I kwartale br. w wys. 15,7% r/r potwierdziła utrzymujący się w gospodarce relatywnie wysoki popyt inwestycyjny. W II kwartale br. tempo wzrostu inwestycji utrzymało się na podobnym poziomie i wyniosło 15,2% r/r. W całym I półroczu osiągnęło zatem 15,4% r/r (wobec 21,0% zanotowanych w okresie analogicznym 2007 r.). Dwoma głównymi powodami dwucyfrowej dynamiki inwestycji w I kwartale były: sprzyjające pracom budowlanym warunki atmosferyczne (kolejna łagodna zima) oraz wypłaty środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W przypadku wypłat środków z funduszy strukturalnych UE ich wartość ogółem na koniec marca br. wyniosła 79,1% realizacji zobowiązań na cały okres programowania , a w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) - programu najbliższego przedsiębiorcom wypłacono 330 mln zł (wobec 416 mln zł w I kwartale 2007 r.). W II kwartale sytuacja wyglądała podobnie i przedsiębiorcom wypłacono 322 mln zł, co wpłynęło na podobne tempo wzrostu inwestycji w tym okresie. Choć dynamika eksportu towarów i usług w I kwartale br. pozostawała silna i jego kontrybucja we wzrost PKB wyniosła 5,5 pp., to równocześnie tempo wzrostu importu uległo przyspieszeniu na tyle, że wkład eksportu netto we wzrost PKB wyniósł -0,4 pp. Na skutek umocnienia się złotego w II kwartale br. nastąpiło dalsze pogłębienie negatywnego wpływu salda popytu zagranicznego we wzrost polskiej gospodarki do -0,6 pp. Rosnąca dynamika importu jest bezpośrednio związana z utrzymującym się relatywnie silnym popytem konsumpcyjnym i inwestycyjnym z jednej strony oraz dużą opłacalnością importu przy obserwowanej od kilku miesięcy silnej aprecjacji polskiej waluty z drugiej strony. Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

5 Pierwsze półrocze 2008 przyniosło kontynuację wzrostowego trendu rentowności polskich obligacji: w związku z rosnącą w szybkim tempie inflacją oraz czterema podwyżkami stóp procentowych (w sumie o 100 pb: po 25 pb. w styczniu, lutym, marcu i w czerwcu) rentowności obligacji wzrosły o pb. Rosnące stopy procentowe powodowały coraz większe zainteresowanie złotym ze strony inwestorów zagranicznych. Na fali wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp procentowych oraz dodatkowo wspierany silnymi fundamentami polskiej gospodarki, złoty umocnił się względem euro o blisko 7%. W tym czasie nastrój na rynkach międzynarodowych był korzystny dla walut rynków wschodzących, przy czym trwająca od lipca 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych bessa doprowadziła do wycofywania się inwestorów z inwestycji postrzeganych jako ryzykowne. Rynki finansowe nadal z niepokojem obserwowały stan gospodarki USA, co owocowało dużą zmiennością na krzywej USD oraz osłabieniem dolara na światowych rynkach. Doprowadziło to m.in. w czerwcu do rekordowego wzrostu cen ropy na poziomie 141 dolarów za baryłkę. Na osłabienie amerykańskiej waluty wobec euro w tym czasie, w sumie o 6%, dodatkowo istotny wpływ miało zmniejszenie dysparytetu stóp procentowych, związane przede wszystkim z agresywnym rozluźnianiem polityki monetarnej przez Fed: od stycznia do czerwca br. stopy procentowe w USA zostały łącznie obniżone aż o 225 pb., przy czym część z tych obniżek dokonana została poza oficjalnym harmonogramem posiedzeń Fed. Powyższa sytuacja spowodowała, że złoty umocnił się względem dolara amerykańskiego o 12%. samym okresie roku ubiegłego, pomimo zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów dla firm, w obliczu większego ryzyka związanego z sytuacją gospodarczą oraz rosnących stóp procentowych. Czynnikiem, który nadal napędza wzrost kredytów dla przedsiębiorstw jest zapotrzebowanie firm na środki na finansowanie inwestycji. Roczne tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych na koniec I półrocza 2008 r. wyniosło 34,2%, wobec 37,7% r/r na koniec analogicznego okresu 2007 r. Kredyty dla przedsiębiorstw w czerwcu osiągnęły tempo wzrostu na poziomie 24,6% r/r (22,2% w czerwcu ub.r.). W omawianym okresie istotnie wzrosła dynamika depozytów gospodarstw domowych, czemu sprzyjała dalsza niechęć do podejmowania bardziej ryzykownych inwestycji i kolejne umorzenia jednostek uczestnictwa w krajowych funduszach inwestycyjnych (w kontekście słabej koniunktury na światowych giełdach). Dodatkowym motorem wzrostu depozytów gospodarstw domowych była natomiast korzystna sytuacja na krajowym rynku pracy. Dynamika depozytów przedsiębiorstw obniżyła się w I połowie roku ze względu na gorsze wyniki finansowe przedsiębiorstw w związku z wysoką presją kosztową i spadkiem wpływów z eksportu (przy silnym umocnieniu złotego i spowolnieniu w światowej gospodarce). Spadek depozytów przedsiębiorstw po części wynika też z utrzymującego się zapotrzebowania firm na fundusze na finansowanie inwestycji. W czerwcu 2008 r. roczna dynamika depozytów gospodarstw domowych wyniosła 22,6% r/r, wobec 6,4% w czerwcu 2007 r. Roczne tempo wzrostu depozytów przedsiębiorstw na koniec I półrocza br. wyniosło 6,8%, w porównaniu do 23,4% r/r na koniec analogicznego okresu 2007 r. 3. Sektor bankowy Dynamika depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (% r/r) W I półroczu 2008 utrzymało się silne tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych. Było ono jedynie nieznacznie niższe od odnotowanego w analogicznym okresie ub. roku, czemu sprzyjała nadal dobra sytuacja na krajowym rynku pracy (wysoka dynamika płac w połączeniu z szybkim spadkiem stopy bezrobocia). Wysokie tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych jest obserwowane pomimo wyższych stóp procentowych i oczekiwań co do spadku cen na rynku mieszkaniowym, co powoduje wstrzymywanie się z zaciągnięciem kredytu sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 lut 05 lip 05 gru 05 Gospodarstwa domowe, LO maj 06 paź 06 mar 07 sie 07 sty 08 cze Przedsiębiorstwa, PO przez część pożyczkobiorców. W I połowie roku dynamika kredytów dla przedsiębiorstw pozostała stabilna, lekko powyżej tej notowanej w tym 5 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

6 Dynamika kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (% r/r) sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 lut 05 lip 05 Gospodarstw a domow e, LO Podaż pieniądza M3 (% r/r) gru 05 maj 06 paź 06 mar 07 sie 07 sty 08 cze 08 Przedsiębiorstw a, PO Głównym czynnikiem spadku cen akcji na światowych giełdach, w tym i na GPW, poza negatywnymi informacjami z sektora finansowania nieruchomości w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Europie Zachodniej głównie Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, były rosnące ceny ropy naftowej oraz żywności, które wpłynęły na wzrost obaw o kondycję światowej gospodarki w najbliższych kwartałach. Negatywne nastroje związane z możliwością wystąpienia recesji w USA i w krajach Unii Europejskiej oraz wpływ niekorzystnych globalnych tendencji na skalę spowolnienia wzrostu PKB w Polsce nadal przyczyniały się do odpływu środków z polskich funduszy inwestycyjnych. Łącznie od początku roku do końca czerwca z krajowych funduszy inwestycyjnych wypłacono blisko 19,5 mld zł (blisko ⅔ kwoty wpłat netto w całym 2007 r.) więcej niż wpłacono, co było kluczowym, krajowym czynnikiem, który zdecydował, iż indeksy GPW dynamicznie naśladowały spadkowe trendy na globalnych rynkach finansowych. 103 Od początku stycznia do końca czerwca br. kurs akcji Banku BPH spadł o 30,9% i zachowywał się relatywnie 98 sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 lut 05 lip 05 gru 05 maj 06 paź 06 mar 07 sie 07 sty 08 cze 08 słabiej od indeksu WIG-Banki, ale stosunkowo mocniej od mwig40. Od 2 stycznia do końca pierwszej dekady maja kurs akcji Banku względnie wiernie odwzorowywał wskazania WIG-u, natomiast w drugiej połowie maja i czerwcu br. notowania akcji Banku BPH były istotnie skorelowane ze zniżkującym indeksem mwig Notowania Banku BPH SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Pierwsze półrocze 2008 r. przyniosło istotne zniżki cen akcji notowanych na warszawskim parkiecie. Utrzymujący się kryzys w sektorze finansowania nieruchomości w USA i Europie oraz wzrost inflacji wpłynęły na dalsze pogorszenie się nastrojów na światowych rynkach finansowych. Od pierwszej sesji półrocza, 2 stycznia br., do ostatniej sesji, 30 czerwca, indeks szerokiego rynku - WIG stracił na wartości 25,9% i było to drugie półrocze z rzędu, w którym ten indeks zniżkował. Indeksy mwig40 i swig80 zniżkowały odpowiednio o: 35,0% i 29,5%. Indeks sektora bankowego (WIG-Banki) na koniec I półrocza był na poziomie o 23,1% niższym, niż na zakończeniu sesji z 2 stycznia 2008 r. Na zamknięciu pierwszej sesji w 2008 r., akcje Banku BPH wyceniono na 104 zł, natomiast na sesji kończącej I półrocze, tj. 30 czerwca br., na 71,90 zł. Najwyższą cenę na zamknięciu sesji akcje Banku osiągnęły 2 i 3 stycznia 104,00 zł, natomiast najniższą 27 czerwca br. 71,10 zł. Średnia z cen zamknięcia w I półroczu 2008 wyniosła 87,79 zł. Półroczny wolumen obrotu akcjami Banku wyniósł 3 492,4 tys. akcji. Średni półroczny wolumen obrotu przypadający na jedną sesję osiągnął sztuk. 1 Akcje Banku BPH SA są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) w systemie notowań ciągłych. Na koniec I półrocza 2008 r. wchodziły w skład indeksów WIG i mwig40 oraz indeksu WIG-Banki. Globalne Kwity Depozytowe Banku (GDR) są notowane na London Stock Exchange. Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

7 Notowania akcji Banku BPH SA oraz wartości indeksów WIG, WIG20 i mwig40 oraz indeksu WIG-Banki na GPW w I półroczu 2008 (wykresy wystandaryzowane) wzrostowego przychodów ze sprzedaży produktów depozytowych (depozyty, fundusze inwestycyjne i depozyty strukturyzowane). 105 zł 95 zł 85 zł Bank BPH WIG WIG20 mwig40 WIG Banki Portfel kredytowy wyniósł na koniec I półrocza 2008 r. 6,5 mld zł i był wyższy o 16% wobec tego samego okresu ub.r. Jeszcze bardziej dynamiczny wzrost biznesu nastąpił w depozytach, których wolumen na koniec I półrocza br. był o 31% wyższy i wyniósł 6,6 mld zł (z uwzględnieniem depozytów strukturyzowanych). 75 zł 65 zł 01/02/ /25/ /18/ /11/ /04/ /28/ /20/ /13/ /06/ /25/ /18/ /11/ /04/ /28/ /19/ /12/ /05/ /27/ /20/ /13/ /06/ /30/ /23/ /16/ /09/ Działalność Banku BPH SA 5.1 Działalność kontynuowana bankowości detalicznej Pierwsza połowa 2008 roku była dla bankowości detalicznej kolejnym okresem wzrostu. Dynamika przychodów w porównaniu do I półrocza ub.r. na działalności kontynuowanej osiągnęła 12% (przychody z kredytów +2%, z depozytów +52%, a z prowizji i opłat +3%). Przychód Pionu Bankowości Detalicznej (mln zł) % 338 Sukcesy sprzedażowe Banku BPH obrazują następujące dane według stanów na czerwiec 2008 do czerwca roku ubiegłego: ponad 57% wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych (do 1 711,6 mln zł), wzrost wolumenów kredytów i depozytów Klientów biznesowych, odpowiednio o 32% i 17%, wzrost wolumenów kredytów i depozytów Klientów indywidualnych, odpowiednio o 10% i 35% (do odpowiednio mln zł i mln zł), wzrost wolumenu portfela Pożyczki od ręki o 26% (do 475,7 mln zł), przyrost pakietów Sezam o 29,4 tys. (do 456,7 tys. sztuk), przyrost pakietów Harmonium o 11 tys. (do 64,5 tys. sztuk). Ważnym czynnikiem decydującym o osiągniętych wynikach jest wszechstronna oferta aktywnej sprzedaży krzyżowej (cross-selling), pozwalająca na szybkie zwiększenie liczby posiadanych przez Klienta produktów bankowych. Liczba ROR (tys.) +7% pół pół Wzrost przychodów w PBD nastąpił w dużym stopniu dzięki rozwojowi działalności w segmencie Klienta biznesowego (+24% r/r wzrostu przychodów, do 117 mln zł), na który złożył się zarówno dynamiczny rozwój akcji kredytowej (+32%, do mln zł), jak i przyrost wolumenu depozytów (+17%, do mln zł) oraz działalności transakcyjnej firm rozszerzających swoje relacje z Bankiem. Przychody w segmencie Klientów indywidualnych wzrosły o 6% (do 224 mln zł). Było to wynikiem kontynuacji trendu W I połowie roku nastąpił wzrost liczby rachunków (ROR) o 22,5 tys., co pozwoliło na osiągnięcie ok. 2,5% udziału w rynku. Wzrost ten nastąpił głównie w wyniku sprzedaży pakietów kolorowych (+9,3%), będącej rezultatem nastawienia na pozyskiwanie Klientów zamożnych i śred- 7 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

8 niozamożnych oraz poprawy efektywności obsługi Klienta masowego (migracja aktywności do alternatywnych kanałów dystrybucji). Kluczowym produktem było tu konto Sezam Max, stanowiące połączenie wysokiego oprocentowania oszczędności z dodatkowym pakietem usług, w tym bezpłatnego dostępu do wszystkich bankomatów w Polsce. W II połowie br. będziemy kontynuować pozyskiwanie nowych Klientów wykorzystując konta osobiste jako jeden z głównych produktów akwizycyjnych i rozwijając programy retencyjne. Liczba umów Internet (tys.) % 258 W wyniku dalszego rozwoju oferty wspartej komunikacją marketingową w omawianym okresie nastąpił przyrost depozytów terminowych i bieżących Klientów indywidualnych o 18% (do 785 mln zł). Podstawową rolę odegrały lokaty internetowe (w tym 14-dniowa o najwyższym na rynku oprocentowaniu na tak krótki termin), oraz wysokooprocentowane lokaty negocjowane, a także lokata progresywna Intrata Plus. Szybki przyrost depozytów będzie kontynuowany dzięki rozwojowi oferty, w tym przede wszystkim dzięki unikalnej na polskim rynku Lokacie Lojalnościowej o progresywnym oprocentowaniu od 5,10% do 10% p.a. z comiesięczną kapitalizacją i możliwością wycofania środków bez utraty odsetek. Oczekujemy również, iż dotychczasowe działania oraz zaplanowane na kolejne kwartały kampanie marketingowe przyniosą dalszy wzrost portfela depozytów osób fizycznych, który ma być dwukrotnie szybszy od tempa wzrostu rynku tradycyjnych depozytów bankowych. W I półroczu br. utrzymywał się wzrost zainteresowania Klientów bankowością internetową. Łączna liczba umów o korzystanie z Internetu i Call Center wzrosła w tym okresie o 216 tys. (do 719,6 tys.). Liczba rachunków Klientów indywidualnych z dostępem przez Internet stanowi obecnie 46% wszystkich rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, a w przypadku Klientów biznesowych - 76% wszystkich pakietów Harmonium. Wraz ze wzrostem dostępności tego kanału, rośnie też aktywność transakcyjna użytkowników bankowości internetowej. Liczba przelewów wykonywanych przez Internet wzrosła w I półroczu 2008 r. o 17% w stosunku do końca ub.r Platforma internetowa Banku BPH charakteryzuje się jedną z najszerszych funkcjonalności na rynku oraz zastosowaniem zaawansowanych systemów zapewniających bezpieczeństwo operacji dokonywanych przez Klientów (hasło maskowane, autoryzacja operacji za pomocą kodów przesyłanych SMS-em oraz kart procesorowych). W jednym miejscu przez 24 godziny na dobę Klienci mają dostęp do wszystkich posiadanych w Banku rachunków (w tym brokerskich oraz funduszy inwestycyjnych BPH TFI). Mogą łatwo i szybko kontrolować wykonane operacje dzięki funkcji wglądu do ich historii, nadawaniu własnych nazw rachunkom, odbiorcom i przelewom, czy zaawansowanym kryteriom wyboru przy wyświetlaniu rejestru wykonanych operacji. Ponadto mają możliwość zlecenia automatycznego powiadamiania poprzez SMS lub pocztą elektroniczną o określonych zdarzeniach na rachunkach oraz mogą w pełni zarządzać dostępem do rachunków przez inne kanały elektroniczne: telefon, SMS i WAP. Liczba umów Call Center (tys.) % Sprzedaż strategicznych produktów Kredyty mieszkaniowe Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Wiosna 2008 oraz atrakcyjna oferta kredytów złotowych (wraz z cross sellingiem z pakietami kolorowymi Sezam i kartami Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

9 kredytowymi) przyczyniły się do sprzedaży kredytów w I połowie roku o wartości 389 mln zł (3,1 tys. szt.). Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych na koniec czerwca br. wyniosło 3,65 mld zł, a udział Banku BPH w rynku kredytów mieszkaniowych - 2,7% (w tym: w złotych 3,0%, w walucie 2,4%). W II półroczu 2008 r. zamierzamy nadal aktywnie pozyskiwać nowych Klientów zainteresowanych kredytami mieszkaniowymi, oferując produkty mieszkaniowe dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań. Kredyty hipoteczne (mld zł) +9% 3,65 3, Karty kredytowe Karty kredytowe Banku BPH są jednym z najlepszych produktów tego typu oferowanych w Polsce. Oferta obejmuje szeroką gamę kart, w tym karty prestiżowe Platinum i World Signia. W I półroczu 2008 roku Bank kontynuował programy promocyjne: pierwsza karta za darmo oraz bez opłat przez całe życie (możliwość zwolnienia z opłaty za kartę przy realizowaniu określonego poziomu obrotów). Jednocześnie do oferty wprowadzona została nowa usługa o nazwie Plany spłat, pozwalająca rozłożyć na równe miesięczne raty daną transakcję bezgotówkową zrealizowaną kartą kredytową Banku BPH. Od marca prowadzona była również sprzedaż unikatowej serii srebrnej karty kredytowej BPH Master Card UEFA EURO 2008 związanej z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Na koniec czerwca 2008 r. Bank posiadał 117 tys. aktywnych kart kredytowych. W omawianym okresie nastąpił dalszy wzrost aktywnego wykorzystania kart kredytowych przez naszych Klientów, w wyniku czego zwiększyła się nie tylko liczba dokonywanych transakcji (gotówkowych i bezgotówkowych) z 1,70 mln w I półroczu 2007 r. do 1,78 mln (+4,6%) w I półroczu 2008 r., ale także ich wartość z 237 mln zł w I półroczu 2007 r. do 258,3 mln zł (+9% r/r) w ciągu 6 miesięcy 2008 roku. W II połowie roku 2008 będziemy realizować sprawdzone promocje zmierzające do wzrostu liczby i wartości transakcji kartowych. W związku z planowanym połączeniem z GE Money Bankiem oferta w zakresie kart kredytowych dla Klientów indywidualnych na rok 2009 budowana będzie w oparciu o najlepsze doświadczenia i rozwiązania każdej z instytucji. Pożyczki gotówkowe W I półroczu 2008 r. miał miejsce dalszy wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o ponad 285 mln zł. Kluczową rolę odegrała Pożyczka od ręki, której sprzedaż pozwoliła w ciągu pół roku na wzrost wolumenu portfela tego produktu o 12,1% do 475,7 mln zł. Bank uatrakcyjnił przy tym ofertę pożyczek gotówkowych m.in. wprowadzając rozwiązania pozwalające na otrzymanie pożyczki w oparciu o oświadczenie Klienta o wysokości uzyskiwanych dochodów. Bardzo ważną dla sprawnej i szybkiej sprzedaży jest aplikacja AURUM pozwalająca na obsługę kredytową Klienta w Oddziale w kilkanaście minut (od przyjścia Klienta do wypłaty pożyczki). Regularnie prowadzone są akcje wspierające sprzedaż z wykorzystaniem Systemu Wsparcia Sprzedaży (SWS), służącego do zarządzania on-line kontaktami sprzedażowymi i sprzedażą w Oddziałach Banku. W II półroczu br. w placówkach Banku BPH oferowany będzie również kredyt gotówkowy GE Money Banku, co stanowi pierwszy krok w kierunku integracji obydwu banków i ujednolicenia ich oferty w oparciu o najlepsze doświadczenia i rozwiązania każdej z instytucji. Pożyczka od ręki (mln zł) % Produkty inwestycyjne (fundusze inwestycyjne i strukturyzowane produkty inwestycyjne) Wraz z korektą na GPW aktywa BPH TFI w ciągu roku spadły o 4,2 mld zł, przy czym przez ostatnie 6 miesięcy o 2,4 mld zł. BPH TFI z 4,2% udziałem rynkowym pozo- 9 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

10 staje na szóstym miejscu wśród największych funduszy w kraju. Przy wzrastającym poziomie rynkowych stóp procentowych ważną rolę odgrywają alternatywne produkty inwestycyjne, jakimi są depozyty strukturyzowane. W I półroczu w 2 emisjach (Lokata na Bank, Lokata Top Profit) Bank pozyskał ponad 141 mln zł. Na 30 czerwca 2008 łączny wolumen depozytów strukturyzowanych wyniósł 767,2 mln zł. BPH TFI wartość aktywów (mln zł) Bank BPH jako pierwszy bank w Polsce wprowadził do oferty dla MSP produkty bankowości transakcyjnej dedykowane do tej pory Klientom korporacyjnym. Już teraz małe i średnie firmy będące Klientami Banku mogą korzystać z platformy internetowej BusinessNet, będącej najnowocześniejszym na polskim rynku systemem bankowości internetowej, który umożliwia błyskawiczny i nieograniczony dostęp do produktów bankowych, w tym produktów bankowości transakcyjnej (TransCollect, TransDebit i TransCash). Harmonium (tys.) % % Segment Klienta Biznesowego Bank BPH nadal intensywnie rozwijał działalność w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (z rocznym obrotem do mln zł). W okresie ostatnich 12 miesięcy liczba Klientów biznesowych zwiększyła się o 14 tys. - do 77,6 tys., co było możliwe dzięki wszechstronnej, szerokiej i nowoczesnej ofercie produktów i usług bankowych, spełniających najwyższe wymagania. Są to z jednej strony pakiety Harmonium dopasowane do fazy rozwoju, formy prawnej i wielkości firmy oraz rodzaju i liczby przeprowadzanych przez nią transakcji oraz oferta Szybkich Kredytów dla Firm oparta o zdecydowanie uproszczone procedury, a z drugiej strony - szybka i sprawna obsługa Klientów. W ciągu roku liczba pakietów Harmonium zwiększyła się o ok. 11 tys., a ich popularność miała wpływ na wysoką dynamikę depozytów Klientów biznesowych, których wolumen w ciągu 12 miesięcy zwiększył się o 17% (do mln zł). W lutym 2008 r. wprowadzono do oferty nowy internetowy pakiet usług bankowych e-harmonium, który gwarantuje szybki i tani dostęp do rachunku 24h na dobę. Pakiet e-harmonium przeznaczony jest dla przedsiębiorców indywidualnych, rozliczających się z urzędem skarbowym w oparciu o uproszczone formy opodatkowania i niekorzystających z kredytów. Nowością w ofercie jest również miesięczna lokata internetowa o konkurencyjnym oprocentowaniu - 5% w skali roku Bank BPH posiada również szeroką gamę atrakcyjnych produktów kredytowych dla Klientów biznesowych. Najlepszym swoim Klientom po raz kolejny oferowaliśmy karty charge, kredyty samochodowe oraz kredyty inwestycyjne w ramach bardzo uproszczonych algorytmów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wolumen kredytów wzrósł o prawie 32%. Dużym wsparciem dla rozwoju akcji kredytowej wśród Klientów biznesowych są również nowo otwarte Regionalne Centra Doradczo-Kredytowe (RCDK). Obecnie działa już 15 takich Centrów w 14 miastach. Opiekunowie Klientów w RCDK zajmują się specjalistycznym, kompleksowym doradztwem w zakresie złożonych produktów kredytowych, finansowaniem handlu, bankowości transakcyjnej oraz produktów inwestycyjnych. Docelowo sieć RCDK liczyć będzie 18 placówek. Intensywnie rozwijamy również kanał sprzedaży pośredniej - sieć Mobilnych Doradców, która do końca roku ma liczyć 300 Mobilnych Doradców. Sprzedaż produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozwijana również będzie w nowych Oddziałach Banku BPH. Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

11 Udział Banku w finansowaniu projektów Unii Europejskiej Bank BPH przykłada dużą wagę do obsługi Klientów, którzy korzystają ze wsparcia funduszy Unii Europejskiej. Celem Banku jest utrzymanie czołowej pozycji wśród instytucji zapewniających finansowanie beneficjentom programów UE. Dlatego też posiadamy w swojej ofercie produkty kredytowe dostosowane do zasad korzystania z funduszy pomocowych (Euro Ekspres Kredyt dla Klientów biznesowych, czy Kredyt Unijny dla Klientów korporacyjnych). Działalność informacyjną i szkoleniową w tym zakresie prowadzimy podczas bezpośrednich spotkań z Klientami. W I połowie roku Bank BPH zorganizował 25 takich sesji dla ponad 850 Klientów w 24 miastach. Inne działania marketingowe, które podejmujemy to publikacja Biuletynu Banku BPH o programach Unii Europejskiej, a także rozwój i aktualizacja Wyszukiwarki programów UE. Dla Klientów zainteresowanych wsparciem ze środków publicznych, przygotowaliśmy również publikację na temat programów UE. Ponadto pracownicy Biura Funduszy Unii Europejskiej pomagają zweryfikować możliwość pozyskania wsparcia na pomysły rozwojowe Klientów Banku. W efekcie podejmowanych działań w I półroczu 2008 r. wnioskodawcom pomocy unijnej Bank BPH udzielił kredytów o wartości ponad 23 mln zł i wydał promesy o wartości prawie 32 mln zł. Działalność Biura Maklerskiego W omawianym okresie Biuro Maklerskie kontynuowało rozbudowę sieci dystrybucji otwierając 4 pełnozakresowe Punkty Przyjmowania Zleceń (Katowice, Kielce, Poznań, Łódź) i na 30 czerwca br. dysponowało siecią 34 PPZ. W lutym została również dokonana obniżka stawek prowizji za obrót akcjami za pośrednictwem systemu co przyczyniło się do wzrostu liczby zakładanych rachunków i zwiększenia udziału kanału internetowego w liczbie składanych zleceń. W marcu natomiast Biuro Maklerskie Banku BPH ponownie zostało sponsorem emisji dla certyfikatów emitowanych przez BPH TFI, a w czerwcu z sukcesem przeprowadzono sprzedaż certyfikatów BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 (na kwotę 72,8 mln zł). 5.2 Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Dysponując kompleksową infrastrukturą, nowoczesną platformą elektroniczną do obsługi Klientów korporacyjnych jak również zgromadzonym przez lata doświadczeniem, z początkiem 2008 r. Bank BPH przystąpił do dynamicznej odbudowy tego segmentu działalności. Strategia odbudowy portfela korporacyjnego zakładała uruchomienie do końca br. 10 Centrów Korporacyjnych oraz reaktywację działalności Departamentu Dużych Firm. W pełni operacyjnie funkcjonuje już 8 Centrów Korporacyjnych i Departament Dużych Firm. Dynamicznie przyrasta również portfel nowych Klientów, których liczba na koniec I półrocza wyniosła 560 obsługiwanych Klientów. Liczba Klientów korporacyjnych kw kw Wolumen udzielonych kredytów przekroczył 669 mln zł, zaś depozyty Klientów 572 mln zł. Wolumen kredytów i depozytów korporacyjnych wg stanu na 30 czerwca 2008 roku 669 Kredyty 572 Depozyty Dynamicznie rosną też przychody PBKiFN, które na koniec półrocza przekroczyły wartość 22 mln zł. Wskutek podziału Banku BPH w listopadzie ub.r. wszyscy Klienci korporacyjni Pionu Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN) zostali przeniesieni do Banku Pekao (Pekao). 11 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

12 Przychody PBKiFN w miesiącach kwiecień-czerwiec 2008 roku Współpraca z Klientami z segmentu Instytucji Finansowych W omawianym okresie Bank BPH pracował nad modelem działalności w segmencie Instytucji Finansowych w zakresie szerokiej gamy produktów i usług bankowych oraz nawiązywał aktywną współpracę z Klientami z tego segmentu. Przykładem takich działań było pozyskanie przez Biuro Powiernicze kilku Klientów o znaczącym udziale w obrotach warszawskiej GPW. IV V VI 5.3 Działalność na rynku pieniężnym i kapitałowym W I półroczu 2008 działalność Pionu Rynków Międzynarodowych (PRM) koncentrowała się na budowie nowego modelu biznesowego, odtworzeniu zasobów niezbędnych do odbudowy działalności sprzedażowej. Współpraca z Klientami w zakresie produktów skarbowych i inwestycyjnych Pomimo ograniczonych zasobów jak również utraty całej bazy Klientów korporacyjnych i większości Klientów detalicznych z chwilą podziału Banku, w okresie sprawozdawczym PRM osiągnął 20,8 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów skarbowych Klientom segmentów korporacyjnego i detalicznego, co oznacza 252% wzrost wobec porównywalnego okresu ub.r. Motorem tego wzrostu były emisje strukturyzowanych produktów inwestycyjnych (opartych o ceny wielu różnych klas aktywów). Ich sprzedaż dla segmentu Klienta detalicznego wyniosła 143 mln zł. Udział transakcji pochodnych i produktów inwestycyjnych w łącznych przychodach netto Pionu z działalności sprzedażowej wyniósł na koniec czerwca 2008 roku 80%. Dochody z tytułu sprzedaży produktów skarbowych Klientom korporacyjnym i indywidualnym realizowane przez PRM są w całości alokowane do wyników segmentów branżowych korporacyjnego i detalicznego. W I półroczu 2008 Bank BPH intensywnie pracował nad rozwojem oferty produktowej i kanałów dystrybucji. Jednym z efektów tych działań było wdrożenie systemu BPH DealingNet oferującego Klientom korporacyjnym efektywny i wygodny dostęp do produktów i usług skarbowych przez Internet. Działalność na rynku międzybankowym W zakresie zarządzania ryzykiem płynności oraz ryzykami rynkowymi w I półroczu 2008 Bank BPH koncentrował się głównie na neutralizacji efektu podziału Banku oraz zapewnieniu odpowiedniego wsparcia dla odbudowy działalności sprzedażowej produktów skarbowych swoim Klientom. Ekonomiści Banku BPH na czele z Ryszardem Petru w I kwartale 2008 r. zwyciężyli w rankingu Gazety Giełdy Parkiet pod względem trafności prognoz makroekonomicznych 6. Grupa Banku BPH SA 6.1 Grupa Banku BPH według stanu na 30 czerwca 2008 roku Grupa Banku BPH od momentu podziału obejmuje dwa podmioty: BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. (bezpośrednio zależna) oraz BPH TFI SA (pośrednio zależna poprzez BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.). 1 Miejsce pod wzgl dem trafno ci prognoz makroekonomicznych 1 Kw Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

13 Skład Grupy Banku BPH SA (wg stanu na 30 czerwca 2008 r.) Podmiot Jednostka dominująca Bank BPH Spółka Akcyjna Jednostki zależne objęte konsolidacją BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. Siedziba Kraków Udział % Banku w głosach na WZA/ZW spółki Kapitał własny w tys. PLN Aktywa Warszawa 100,00% Jednostki pośrednio zależne zależne od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warszawa 50,14% W prezentowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Banku BPH konsolidacją została objęta spółka zależna BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. wraz z pośrednio zależną spółką BPH TFI SA. 6.2 Działalność BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. koncentrowała swoją działalność na nadzorze nad jednym aktywem spółki - podmiotem BPH TFI SA. Działalność BPH TFI SA BPH TFI SA jest podmiotem pośrednio zależnym od Banku BPH (poprzez BPH PBK Zarządzanie Funduszami, spółkę posiadającą 50,14% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu). Pozostałe akcje Towarzystwa znajdują się w posiadaniu General Electric Capital Corporation, z siedzibą w Stamford (USA). Nabycie akcji BPH TFI przez GE Capital Corporation nastąpiło 18 czerwca 2008 roku. Strategia rozwoju BPH TFI oparta jest na ścisłej współpracy z siecią sprzedaży Banku BPH. Wg stanu na koniec czerwca 2008 r. Towarzystwo zarządzało 11 funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym funduszem inwestycyjnym otwartym (BPH FIO Parasolowy) z 10 wydzielonymi subfunduszami. Zaburzenia na rynkach finansowych na świecie wpłynęły negatywnie na podejście Klientów do funduszy inwestycyjnych. Wskutek zmiennej koniunktury, aktywa zarządzane przez BPH TFI zmniejszyły się do poziomu 4,1 mld zł, co pociągnęło za sobą spadek udziału rynkowego do 4,2% na koniec I półrocza 2008 roku. 7. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008 roku 7.1 Zmiana głównych wskaźników efektywności W wyniku podziału Banku BPH większa jego część działalności biznesowej została włączona do Pekao. Dla zobrazowania wpływu tej istotnej dla Banku BPH zmiany, w rachunku zysków i strat za I półrocze 2007 zostały wyodrębnione dwa rodzaje działalności: zaniechana i kontynuowana. W zakresie danych bilansowych porównywalne wskaźniki efektywności zostały przedstawione według stanu na r. 7.2 Główne wskaźniki efektywności Skonsolidowany zysk brutto Grupy Banku BPH w I półroczu 2008 roku wyniósł 112,6 mln zł i był wyższy o 0,01% niż w I półroczu 2007, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki osiągnął wartość 75,1 mln zł (wzrost o 15,0% r/r). Wskaźnik zwrotu na kapitale ROE brutto równał się 15,2%, natomiast ROE netto wyniósł 10,2%. Zwrot na aktywach ROA netto ukształtował się na poziomie 1,2%, a wskaźnik K/D 75,4%. Zysk na jedną akcję wyniósł 2,61 zł (w I półroczu 2007 roku było to 2,27 zł). 7.3 Wynik na działalności operacyjnej Grupy Banku BPH SA Wynik na działalności operacyjnej w I półroczu 2008 r. wyniósł 113,1 mln zł i był o 0,6 mln zł (tj. o 0,5%) niższy niż przed rokiem. Wynik na działalności operacyjnej (mln zł) 1 pół pół ,7 24,3 187,7 190,2 68,0 41,1 186,3 233,1-17,0-0,5-17,0-268,8-379,9-3,3 Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Koszty działania i koszty ogólnego zarządu Wynik z inw estycji finansow ych Wynik handlow y Wynik z tytułu prow izji Odpisy na utratę w artości Wynik z tytułu odsetek Głównym składnikiem dochodów był dochód z tytułu odsetek, który w I półroczu 2008 r. wyniósł 233,1 mln zł i wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku 13 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

14 poprzedniego o 22,5% (42,9 mln zł). Główną przyczyną Wynik z tytułu odsetek Banku BPH SA (tys. zł) tego wzrostu były wyższe wolumeny kredytów i depozytów Zmiana (1/2) w tys. zł w % kosztów działania (rok wcześniej było to odpowiednio 69,8%). Udział dochodów z prowizji w wyniku na działalności bankowej (%) 46,6% Przychody z tytułu odsetek ,1 Koszty z tytułu odsetek ,7 Wynik z transakcji leasingowych Wynik z tytułu odsetek , ,5 40,5% 1 półrocze półrocze 2008 W ciągu I półrocza 2008 roku utworzone zostały odpisy na utratę wartości w kwocie 17 mln zł, co oznacza wynik zbliżony do I półrocza 2007 r. Tworzenie rezerw wynika z obowiązujących przepisów prawa w zakresie odpisów na utratę wartości, jak też z ostrożnościowej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku. Przychody z prowizji netto (%) 45,1% 11,6% 3,7% 40,0% 14,1% 4,2% Odpisy na utratę wartości (tys. zł) Zmiana (1/2) w tys. zł Zwiększenia ,7 aktualizacja wartości kredytów, pożyczek i ,7 innych należności rezerwy na zobowiązania pozabilansowe ,0 Zmniejszenia ,6 aktualizacja wartości kredytów, pożyczek i innych należności rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Odpisy na utratę wartości , , ,0 Wynik z tytułu prowizji w I półroczu 2008 wyniósł 186,3 mln zł i był o 0,7% niższy niż rok wcześniej. Spadek ten spowodowały niższe o 43,4% (tj tys. zł) prowizje netto od papierów wartościowych i działalności powierniczej oraz mniejszy o 2,8% (tj. 142 tys. zł) wynik z tytułu pozostałych prowizji oraz mniejszy o 11,9% (tj. o tys. zł) wynik z prowizji z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi i jednostkami uczestnictwa stało się to głównie za sprawą gorszego wyniku z tytułu prowizji osiągniętego przez BPH TFI (w I półroczu 2008 r. wyniósł on 43,1 mln zł, czyli mniej o 34,6% r/r). Prowizje z płatności krajowych netto, wzrosły w I półroczu br. o 5,3% r/r (tj tys. zł), głównie dzięki większej liczbie rachunków bankowych oraz wzrostowi ilości transakcji kartami płatniczymi. Prowizje z płatności zagranicznych wzrosły o 12,5% r/r (tj. 863 tys. zł), a wynik z transakcyjnych różnic kursowych o 20,6% r/r (tj tys. zł). Dochody z opłat i prowizji pokrywały w I półroczu 2008 roku 46,8% 32,6% 34,6% 5,2% 7,3% 4,5% 2,6% -2,7% -2,8% 1 półrocze półrocze 2008 Pozostałych Zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek uczestnictwa Wyniku z tytułu transakcyjnych różnic kursowych Płatności zagranicznych Płatności krajowych Kredytów i pożyczek Papierów wartościowych i dział. powierniczej W pierwszym półroczu 2008 r. wynik handlowy wyniósł 41,1 mln zł i był wyższy o 69,3% (tj tys. zł) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Powodem tak dużego wzrostu był wyższy o 207% ( tys. zł) wynik z pozycji wymiany. Koszty działania Grupy Banku BPH, w porównaniu do I półrocza 2007 r., wzrosły o 129,1 mln zł (48,0%) i wyniosły 398 mln zł. W I półroczu 2007 r. koszty działania Grupy w zakresie usług świadczonych wzajemnie pomiędzy wyodrębnionymi w Banku dwoma częściami: jedną przeznaczoną do integracji z Pekao i drugą pozostającą w Banku BPH po podziale, w kwocie 74,3 mln zł zostały zaprezentowane w wyniku z działalności zaniechanej (obniżając o tę kwotę koszty działalności kontynuowanej). Przy uwzględnieniu pozycji kosztów przypisanych w kosztach działalności kontynuowanej w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2007 r. wzrost kosztów wyniósłby 16,0%. Koszty wynagrodzeń w Grupie Banku zwiększyły się o 26,4% r/r w I półroczu Było to konsekwencją wzrostu zatrudnienia o 494 etaty w stosunku do końca 2007 r., w związku z dynamiczną odbudową biznesu, Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

15 a także polityki utrzymania kluczowych pracowników. Koszty eksploatacji i wynajmu budynków zwiększyły się o 50,4% w związku z wynajmem powierzchni biurowej Centrali oraz otwieraniem nowych placówek. Amortyzacja spadła o 1,9%, natomiast pozostałe koszty wzrosły o niecały 1%. Koszty działania Banku BPH (mln zł) 74,3-153,0-29,5-68,8-91,8 0,0-193,4-44,3-67,5-92,6 Przypisanie kosztów Pozostałe koszty Amortyzacja Koszty utrzymania i w ynajmu budynków Koszty pracow nicze Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniósł 68 mln zł w pierwszym półroczu 2008 r. i był wyższy o 71,3 mln zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dominującym składnikiem pozostałych przychodów operacyjnych były dochody z tytułu świadczenia usług outsourcingu na rzecz Pekao, wynoszące 48,9 mln zł oraz przychody z tytułu umowy migracyjnej wynoszące 5,5 mln. zł. Dochody te w I półroczu 2007 r. (wykazane jako koszty transakcji wzajemnych pomiędzy działalnością kontynuowaną i zaniechaną) pomniejszyły Koszty działania i ogólnego zarządu w pozycji Przypisanie kosztów. W pozostałych przychodach operacyjnych został ujęty pozytywny wpływ sprzedaży budynku przy ul. Marynarskiej w Warszawie wynoszący 19,4 mln zł netto. 7.4 Nakłady inwestycyjne Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Banku BPH na środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne wyniosły w I półroczu 2008 r tys. zł. Nakłady inwestycyjne (tys. zł) Realizacja na Realizacja na Realizacja na Nakłady inwestycyjne Hardware Software Modernizacja i zabezpieczenie istniejących placówek Modernizacja i zakup wyposażenia w zakresie projektów 1 pół pół Zakupy gotowych dóbr Ważniejsze inwestycje realizowane w I półroczu 2008 r. to: Kontynuacja prac związanych z wdrożeniem w Banku wymogów Umowy Kapitałowej Bazylea II; Prace związane z separacją umożliwiające niezakłóconą pracę obu Banków po dniu podziału; Modernizacja istniejących placówek Banku i ich wyposażenie - zgodnie z przyjętymi standardami i wymogami bezpieczeństwa; Przeniesienie dwóch placówek Banku do atrakcyjniejszych lokalizacji; Prace związane z modernizacją systemów informatycznych - niezbędne modyfikacje; Modyfikacja i odnowienie niezbędnych licencji. Dodatkowo rozpoczęto realizację odbudowy sieci placówek Banku, w ramach tych działań: otwarto 8 nowych Oddziałów, w 15 dalszych trwają prace adaptacyjne, uruchomiono 8 Centrów Korporacyjnych, uruchomiono 14 Centrów Obsługi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, rozpoczęto odtwarzanie sieci Placówek Partnerskich - na dzień 30 czerwca 2008 roku Bank posiadał już 89 Placówek Partnerskich. W II półroczu 2008 r. planowane są głównie inwestycje związane z kontynuacją odbudowy kanałów dystrybucji, kontynuacją i zakończeniem rozpoczętych zadań o charakterze rozwojowym. Główne zadania to: Dalsze poszerzenie kanałów dystrybucji w tym głównie odbudowa Oddziałów Detalicznych i kolejne otwarcia Placówek Partnerskich; Modernizacja istniejących Oddziałów i Centrali Banku, w tym inwestycje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawy komfortu obsługi klientów; Prace związane z przeniesieniem kolejnych trzech placówek Banku do lokalizacji umożliwiającej zwiększenie przychodów i obniżenie kosztów działania; Prace związane z modernizacją systemów informatycznych - niezbędne modyfikacje zwiększające szybkość działania systemów, zapewniające wymagany poziom ich bezpieczeństwa, obniżające wrażliwość na awarie, nowe zaktualizowane wersje oprogramowania; Prace w zakresie wyboru i wdrożenia centralnej aplikacji informatycznej, która usprawni proces monitorowania i raportowania ryzyka rynkowego; Prace związane z wdrożeniem centrum awaryjnego dla obsługi kart płatniczych; 15 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r.

Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Warszawa, listopad 2012 r. Kontynuacja szybkiego wzrostu Wyniki Banku Pocztowego po III kw. 2012 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 171 tys. nowych Klientów,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku Sierpień 2010-1- Citi Handlowy realizuje założoną strategię wzrostu Poprawa efektywności Kierunki wzrostu Innowacje Przychody:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy

Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy Trzy kwartały 2007: Stabilny wzrost wszystkich linii biznesowych Wyniki Grupy BZBK S.A. za 3 kwartały 2007 roku Listopad 2007 Spowolnienie wzrostu PKB, ożywienie na rynku pracy Kwartalne wskaźniki ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2013 PRZYSPIESZENIE W REALIZACJI AMBITNEGO PLANU Warszawa, 6 sierpnia 2013 r. ZYSK NETTO ZYSK NETTO (MLN ZŁ) -0.5% 5.3% +11.5% 1 415 1 407 704 666 742 1 Poł. 12 1 Poł. 13

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 października 2013 r.

Warszawa, 21 października 2013 r. Wyniki Banku Pocztowego za 3 kwartały 2013 r. Warszawa, 21 października 2013 r. Podsumowanie trzech kwartałów 2013 r. Klienci detaliczni: +158 tys. r/r i +104 tys. w ciągu 9M13 ROR: +147 tys. r/r i +97

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów powtarzalnych

Wzrost przychodów powtarzalnych Katowice, 08 sierpnia 2007 Wzrost przychodów powtarzalnych W I półroczu 2007 roku ING Banku Śląski osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 335,2 mln zł w porównaniu z 332,1 mln zł w analogicznym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006

Integracja Banków Pekao SA i BPH SA. Warszawa, 16 listopada 2006 Integracja Banków Pekao SA i BPH SA Warszawa, 16 listopada 2006 AGENDA 1 Kilka słów o Integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki 1 PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015

WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 WYNIKI FINANSOWE - 1 PÓŁROCZE 2015 Wzrost dzięki kredytom Warszawa, 4 sierpnia 2015 r. Agenda Główne osiągnięcia Kredyty i depozyty Realizacja planu i nowa inicjatywa Siła kapitału Załącznik 2 Kolejny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r.

WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH 2012 R. Konferencja prasowa 29 października 2012 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok. 12 lutego 2015 roku Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za 2014 rok 12 lutego 2015 roku Podsumowanie 2014 roku w Citi Handlowy Podsumowanie: Wzrost zysku do podziału do 971 mln zł (+4% r./r.) Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody

Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Dalszy rozwój biznesu i stabilne dochody Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2013 r. Warszawa, 25 marca 2014 r. Agenda 1. Kontynuacja rozwoju biznesu w 2013 r. 2. Wzrost dochodów i dyscyplina kosztowa w trudnym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014

Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014. Raport bieżący nr 8/2014 Bank Millennium S.A. Data publikacji: 3 lutego 2014 Raport bieżący nr 8/2014 Temat: Wstępne wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2013. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku

Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium. w 2006 roku Informacja o wynikach Grupy Banku Millennium w 2006 roku (Warszawa, 24 stycznia 2007 r.) Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, że skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2006

Bardziej szczegółowo