Sprawozdanie z działalności. Grupy Banku BPH SA. I półrocze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności. Grupy Banku BPH SA. I półrocze"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA I półrocze 2008

2 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH SA Sytuacja makroekonomiczna w I półroczu 2008 roku Sektor bankowy Notowania Banku BPH SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Działalność Banku BPH SA Działalność kontynuowana bankowości detalicznej...7 Sprzedaż strategicznych produktów...8 Segment Klienta Biznesowego...10 Udział Banku w finansowaniu projektów Unii Europejskiej...11 Działalność Biura Maklerskiego Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Działalność na rynku pieniężnym i kapitałowym...12 Współpraca z Klientami w zakresie produktów skarbowych i inwestycyjnych...12 Współpraca z Klientami z segmentu Instytucji Finansowych...12 Działalność na rynku międzybankowym Grupa Banku BPH SA Grupa Banku BPH według stanu na 30 czerwca 2008 roku Działalność BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o...13 Działalność BPH TFI SA Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008 roku Zmiana głównych wskaźników efektywności Główne wskaźniki efektywności Wynik na działalności operacyjnej Grupy Banku BPH SA Nakłady inwestycyjne Zmiany w głównych pozycjach bilansowych Grupy Banku BPH SA Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku Raport dotyczący ryzyka Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Ryzyko kredytowe Struktura własności i władze Banku Struktura własnościowa kapitału akcyjnego Banku BPH SA Zamiar integracji Banku BPH SA z GE Money Bankiem SA Organy władzy Banku BPH Dodatkowe informacje Oświadczenia Zarządu Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań...27 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

3 1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH SA Wyszczególnienie Rachunek zysków i strat (w tys. zł) Działalność kontynuowana I półrocze 2008 I półrocze 2007 Zmiana - Wynik z tytułu odsetek ,5% - Wynik z tytułu prowizji ,7% - Wynik handlowy i rewaluacja ,3% - Wynik z inwestycji finansowych ,2% - Wynik na działalności bankowej* ,18% - Odpisy na utratę wartości ,04% - Koszty działania i ogólnego zarządu ,0% - Zysk brutto z działalności kontynuowanej ,01% - Zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom ,0% Bilans (w tys. zł) Suma bilansowa ,9% - Należności od Klientów netto** ,8% - Aktywa ważone ryzykiem ,8% - Zobowiązania wobec Klientów ,2% - Kapitał własny ,8% Wskaźniki (%) I półrocze Zmiana - Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) 15,23 18,96-3,73pp. - Rentowność kapitału netto (ROE netto) 10,15 11,92-1,77pp. - Rentowność aktywów (ROA netto) 1,20 1,37-0,17pp. - Marża odsetkowa na aktywach ogółem 3,72 3,54 +0,18pp. - Wskaźnik Koszty/ Dochody (K/D) 75,36 64,93 +10,43pp. - Współczynnik wypłacalności 14,15 14,59-0,44pp. */ wynik z tyt. odsetek + wynik z tyt. prowizji + wynik handlowy i rewaluacja + wynik z inwestycji finansowych; **/ po odjęciu odpisów na utratę wartości W historii rozwoju Banku BPH, dzień 17 czerwca 2008 roku zapisze się jako data szczególna i przełomowa. W tym dniu została, bowiem sfinalizowana transakcja zakupu strategicznego pakietu akcji Banku przez GE Money. Bank BPH stał się częścią amerykańskiej korporacji General Electric o globalnym zasięgu działania. W dniu 23 września br. Zarządy Banku BPH i GE Money Banku przyjęły, a Rady Nadzorcze obydwu banków zaakceptowały Plan Połączenia Banku BPH SA i GE Money Banku S.A. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, przewiduje się zakończenie fuzji prawnej w I kwartale 2009 r. pod warunkiem otrzymania wszystkich wymaganych prawem zgód, a integracja operacyjna nastąpić ma do końca I półrocza przyszłego roku. W pierwszym półroczu 2008 Grupa Banku BPH osiągnęła m.in.: Skonsolidowany zysk brutto - 112,6 mln zł, a zysk netto - 75,1 mln zł; Efektywność wykorzystania kapitału: ROE brutto 15,2%, tj. niższa o 3,73 pp. wobec roku 2007, a ROE netto 10,2%, odpowiednio mniej o 2 pp.; Wysoki wzrost wolumenu depozytów w ciągu pierwszych 6 miesięcy br. o 20,2%; przyrost kredytów o 15,8%; Dynamiczna odbudowa bazy klientowskiej: wzrost liczby Klientów Pionu Bankowości Detalicznej (PBD) o ponad 41 tys. do 734 tys.; 560 przedsiębiorstw pozyskanych przez Pion Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN); Szybki rozwój sieci dystrybucji zintegrowanej z kanałami alternatywnymi: 208 własnych Oddziałów, 89 Placówek Partnerskich; 8 Centrów Korporacyjnych; 49% Klientów PBD korzysta z internetowego konta Szerszy opis wyników finansowych Grupy oraz rozwoju biznesu mieści się w rozdziałach Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Banku BPH SA w I półroczu 2008 roku oraz Działalność na rynku bankowości detalicznej, korporacyjnej, na rynku pieniężnym i kapitałowym. 2. Sytuacja makroekonomiczna w I półroczu 2008 roku Według danych GUS tempo wzrostu gospodarczego w I połowie 2008 roku ukształtowało się na poziomie 5,9% w porównaniu do 6,9% r/r w okresie analogicznym 2007 r. Motorem wzrostu gospodarczego w tym okresie pozostawał popyt krajowy, którego dynamika wyniosła 6,2% wobec 9,3% r/r w tym samym okresie ub. roku, a więc na poziomie nieznacznie przekraczającym dynamikę PKB. Nadal głównymi czynnikami rosnącego popytu wewnętrznego było spożycie indywidualne sektora gospodarstw domowych, którego wzrost osiągnął poziom 5,6% r/r, oraz inwestycje, których dynamika wyniosła 15,4% r/r. Wkład popytu zagranicznego we wzrost PKB w I połowie 2008 r. osiągnął poziom -0,5 pp. wobec ujemnego wkładu w I połowie 2007 r. na poziomie -2,5 pp. Rosnący popyt krajowy, wspierany przez istotny wzrost płac w gospodarce oraz malejące bezrobocie, przyczyniał się w omawianym okresie do dalszego znaczącego wzrostu inflacji, która przyspieszyła do 4,2% r/r. Największy wpływ na wzrost cen miała jednak drożejąca w szybkim tempie żywność oraz paliwa (w związku z rekordowym wzrostem cen ropy na świecie). W celu przeciwdziałania wzrostowi cen Rada Polityki Pieniężnej (RPP) kontynuowała w I połowie br. zacieśnianie polityki pieniężnej i dokonała kolejnych czterech podwyżek stóp procentowych (w styczniu, lutym, marcu i czerwcu) łącznie 3 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

4 o 100 pb. Tym samym stopa referencyjna na koniec czerwca osiągnęła 6,00%. Tempo wzrostu gospodarczego w I kwartale br. ukształtowało się na poziomie 6,1% r/r. Mimo tego, że okazało się ono wyższe od oczekiwań, potwierdziło wchodzenie polskiej gospodarki w fazę łagodnego spowalniania. Podobnie jak w 2007 r. dynamikę PKB na początku br. wspierały dobre warunki pogodowe (kolejna łagodna zima), dzięki którym utrzymało się relatywnie wysokie tempo wzrostu inwestycji (15,7% r/r). W II kwartale wzrost inwestycji utrzymał się na zbliżonym poziomie (15,2% r/r), co w rezultacie przełożyło się na ich dynamikę w całym półroczu na poziomie 15,4% r/r. Jednocześnie nadal szybko rosnące wynagrodzenia w gospodarce (realny wzrost funduszu płac na poziomie 6,0% w porównaniu do 5,2% r/r w I kwartale 2007 r.) oraz szybko spadające bezrobocie (spadek do 11,1% na koniec marca) przyczyniły się do wysokiego wzrostu popytu konsumpcyjnego sektora gospodarstw domowych, który wyniósł 5,6% r/r. W rezultacie dynamika popytu krajowego sięgnęła 6,3% r/r. Rosnący popyt konsumpcyjny, narastająca presja płacowa i inflacyjna (w marcu wskaźnik CPI osiągnął 4,1%, tj. znacznie powyżej środka celu NBP w wys. 2,5% r/r) oraz utrzymująca się zła relacja w zakresie wydajności pracy i jednostkowych kosztów pracy, skłoniły RPP w I kwartale br. do kolejnych trzech z rzędu podwyżek stóp procentowych (o łącznie 75 pb.) do 5,75% Napływające z gospodarki dane miesięczne dotyczące m.in. produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej w okresie od kwietnia do czerwca wskazywały na niższe tempo wzrostu PKB w II kwartale 2008 roku w porównaniu do I kwartału według danych GUS wyniosło ono 5,8% r/r. Jednocześnie utrzymywał się dalszy systematyczny wzrost płac (w sektorze przedsiębiorstw płace wzrosły realnie w czerwcu o 7,3% r/r), spadek bezrobocia (do 9,6% na koniec czerwca), co skutkowało jeszcze wolniejszym wzrostem wydajności pracy (w przemyśle dynamika zmniejszyła się w czerwcu do 4,5% z 6,7% r/r w styczniu) i coraz wyższym wzrostem jednostkowych kosztów pracy (dynamika w przemyśle w czerwcu osiągnęła 6,3%, wobec 2,9% r/r w styczniu). W czerwcu inflacja CPI osiągnęła najwyższy poziom od kilku lat (4,6% r/r), a RPP podwyższyła stopy o kolejne 25 pb., tj. do 6,00%. Przewiduje się, że do końca br. Rada może podnieść stopy procentowe o kolejne 25 pb., tj. do 6,25%. Popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych oraz inwestycje to dwie składowe, których stabilny wzrost gwarantuje trwałość wzrostu całej gospodarki. W I połowie br. dynamika spożycia indywidualnego utrzymywała się na relatywnie wysokim poziomie, a czynnikiem ją wspierającym był z jednej strony wspomniany wyżej wzrost płac oraz z drugiej nadal bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Mimo że inflacja kształtowała się na wysokim poziomie, realny wzrost funduszu płac (w sektorze przedsiębiorstw) w pierwszych trzech miesiącach roku wyniósł 7,2% r/r, a w okresie od kwietnia do czerwca 7,7% r/r. Narastająca presja płacowa i inflacyjna, rosnący popyt konsumpcyjny oraz utrzymująca się niekorzystna relacja w zakresie wydajności pracy i jednostkowych kosztów pracy były i nadal pozostają głównym przedmiotem troski RPP. W związku z tym oczekiwana jest kolejna podwyżka kosztu pieniądza w II połowie br. i stopa referencyjna na koniec roku na poziomie 6,25%. Inwestycje to drugi ważny komponent napędzający obecnie wzrost gospodarczy w Polsce. Dwucyfrowa dynamika nakładów brutto na środki trwałe w I kwartale br. w wys. 15,7% r/r potwierdziła utrzymujący się w gospodarce relatywnie wysoki popyt inwestycyjny. W II kwartale br. tempo wzrostu inwestycji utrzymało się na podobnym poziomie i wyniosło 15,2% r/r. W całym I półroczu osiągnęło zatem 15,4% r/r (wobec 21,0% zanotowanych w okresie analogicznym 2007 r.). Dwoma głównymi powodami dwucyfrowej dynamiki inwestycji w I kwartale były: sprzyjające pracom budowlanym warunki atmosferyczne (kolejna łagodna zima) oraz wypłaty środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W przypadku wypłat środków z funduszy strukturalnych UE ich wartość ogółem na koniec marca br. wyniosła 79,1% realizacji zobowiązań na cały okres programowania , a w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) - programu najbliższego przedsiębiorcom wypłacono 330 mln zł (wobec 416 mln zł w I kwartale 2007 r.). W II kwartale sytuacja wyglądała podobnie i przedsiębiorcom wypłacono 322 mln zł, co wpłynęło na podobne tempo wzrostu inwestycji w tym okresie. Choć dynamika eksportu towarów i usług w I kwartale br. pozostawała silna i jego kontrybucja we wzrost PKB wyniosła 5,5 pp., to równocześnie tempo wzrostu importu uległo przyspieszeniu na tyle, że wkład eksportu netto we wzrost PKB wyniósł -0,4 pp. Na skutek umocnienia się złotego w II kwartale br. nastąpiło dalsze pogłębienie negatywnego wpływu salda popytu zagranicznego we wzrost polskiej gospodarki do -0,6 pp. Rosnąca dynamika importu jest bezpośrednio związana z utrzymującym się relatywnie silnym popytem konsumpcyjnym i inwestycyjnym z jednej strony oraz dużą opłacalnością importu przy obserwowanej od kilku miesięcy silnej aprecjacji polskiej waluty z drugiej strony. Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

5 Pierwsze półrocze 2008 przyniosło kontynuację wzrostowego trendu rentowności polskich obligacji: w związku z rosnącą w szybkim tempie inflacją oraz czterema podwyżkami stóp procentowych (w sumie o 100 pb: po 25 pb. w styczniu, lutym, marcu i w czerwcu) rentowności obligacji wzrosły o pb. Rosnące stopy procentowe powodowały coraz większe zainteresowanie złotym ze strony inwestorów zagranicznych. Na fali wzrostu oczekiwań na podwyżki stóp procentowych oraz dodatkowo wspierany silnymi fundamentami polskiej gospodarki, złoty umocnił się względem euro o blisko 7%. W tym czasie nastrój na rynkach międzynarodowych był korzystny dla walut rynków wschodzących, przy czym trwająca od lipca 2007 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych bessa doprowadziła do wycofywania się inwestorów z inwestycji postrzeganych jako ryzykowne. Rynki finansowe nadal z niepokojem obserwowały stan gospodarki USA, co owocowało dużą zmiennością na krzywej USD oraz osłabieniem dolara na światowych rynkach. Doprowadziło to m.in. w czerwcu do rekordowego wzrostu cen ropy na poziomie 141 dolarów za baryłkę. Na osłabienie amerykańskiej waluty wobec euro w tym czasie, w sumie o 6%, dodatkowo istotny wpływ miało zmniejszenie dysparytetu stóp procentowych, związane przede wszystkim z agresywnym rozluźnianiem polityki monetarnej przez Fed: od stycznia do czerwca br. stopy procentowe w USA zostały łącznie obniżone aż o 225 pb., przy czym część z tych obniżek dokonana została poza oficjalnym harmonogramem posiedzeń Fed. Powyższa sytuacja spowodowała, że złoty umocnił się względem dolara amerykańskiego o 12%. samym okresie roku ubiegłego, pomimo zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów dla firm, w obliczu większego ryzyka związanego z sytuacją gospodarczą oraz rosnących stóp procentowych. Czynnikiem, który nadal napędza wzrost kredytów dla przedsiębiorstw jest zapotrzebowanie firm na środki na finansowanie inwestycji. Roczne tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych na koniec I półrocza 2008 r. wyniosło 34,2%, wobec 37,7% r/r na koniec analogicznego okresu 2007 r. Kredyty dla przedsiębiorstw w czerwcu osiągnęły tempo wzrostu na poziomie 24,6% r/r (22,2% w czerwcu ub.r.). W omawianym okresie istotnie wzrosła dynamika depozytów gospodarstw domowych, czemu sprzyjała dalsza niechęć do podejmowania bardziej ryzykownych inwestycji i kolejne umorzenia jednostek uczestnictwa w krajowych funduszach inwestycyjnych (w kontekście słabej koniunktury na światowych giełdach). Dodatkowym motorem wzrostu depozytów gospodarstw domowych była natomiast korzystna sytuacja na krajowym rynku pracy. Dynamika depozytów przedsiębiorstw obniżyła się w I połowie roku ze względu na gorsze wyniki finansowe przedsiębiorstw w związku z wysoką presją kosztową i spadkiem wpływów z eksportu (przy silnym umocnieniu złotego i spowolnieniu w światowej gospodarce). Spadek depozytów przedsiębiorstw po części wynika też z utrzymującego się zapotrzebowania firm na fundusze na finansowanie inwestycji. W czerwcu 2008 r. roczna dynamika depozytów gospodarstw domowych wyniosła 22,6% r/r, wobec 6,4% w czerwcu 2007 r. Roczne tempo wzrostu depozytów przedsiębiorstw na koniec I półrocza br. wyniosło 6,8%, w porównaniu do 23,4% r/r na koniec analogicznego okresu 2007 r. 3. Sektor bankowy Dynamika depozytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (% r/r) W I półroczu 2008 utrzymało się silne tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych. Było ono jedynie nieznacznie niższe od odnotowanego w analogicznym okresie ub. roku, czemu sprzyjała nadal dobra sytuacja na krajowym rynku pracy (wysoka dynamika płac w połączeniu z szybkim spadkiem stopy bezrobocia). Wysokie tempo wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych jest obserwowane pomimo wyższych stóp procentowych i oczekiwań co do spadku cen na rynku mieszkaniowym, co powoduje wstrzymywanie się z zaciągnięciem kredytu sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 lut 05 lip 05 gru 05 Gospodarstwa domowe, LO maj 06 paź 06 mar 07 sie 07 sty 08 cze Przedsiębiorstwa, PO przez część pożyczkobiorców. W I połowie roku dynamika kredytów dla przedsiębiorstw pozostała stabilna, lekko powyżej tej notowanej w tym 5 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

6 Dynamika kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (% r/r) sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 lut 05 lip 05 Gospodarstw a domow e, LO Podaż pieniądza M3 (% r/r) gru 05 maj 06 paź 06 mar 07 sie 07 sty 08 cze 08 Przedsiębiorstw a, PO Głównym czynnikiem spadku cen akcji na światowych giełdach, w tym i na GPW, poza negatywnymi informacjami z sektora finansowania nieruchomości w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Europie Zachodniej głównie Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, były rosnące ceny ropy naftowej oraz żywności, które wpłynęły na wzrost obaw o kondycję światowej gospodarki w najbliższych kwartałach. Negatywne nastroje związane z możliwością wystąpienia recesji w USA i w krajach Unii Europejskiej oraz wpływ niekorzystnych globalnych tendencji na skalę spowolnienia wzrostu PKB w Polsce nadal przyczyniały się do odpływu środków z polskich funduszy inwestycyjnych. Łącznie od początku roku do końca czerwca z krajowych funduszy inwestycyjnych wypłacono blisko 19,5 mld zł (blisko ⅔ kwoty wpłat netto w całym 2007 r.) więcej niż wpłacono, co było kluczowym, krajowym czynnikiem, który zdecydował, iż indeksy GPW dynamicznie naśladowały spadkowe trendy na globalnych rynkach finansowych. 103 Od początku stycznia do końca czerwca br. kurs akcji Banku BPH spadł o 30,9% i zachowywał się relatywnie 98 sty 03 cze 03 lis 03 kwi 04 wrz 04 lut 05 lip 05 gru 05 maj 06 paź 06 mar 07 sie 07 sty 08 cze 08 słabiej od indeksu WIG-Banki, ale stosunkowo mocniej od mwig40. Od 2 stycznia do końca pierwszej dekady maja kurs akcji Banku względnie wiernie odwzorowywał wskazania WIG-u, natomiast w drugiej połowie maja i czerwcu br. notowania akcji Banku BPH były istotnie skorelowane ze zniżkującym indeksem mwig Notowania Banku BPH SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1 Pierwsze półrocze 2008 r. przyniosło istotne zniżki cen akcji notowanych na warszawskim parkiecie. Utrzymujący się kryzys w sektorze finansowania nieruchomości w USA i Europie oraz wzrost inflacji wpłynęły na dalsze pogorszenie się nastrojów na światowych rynkach finansowych. Od pierwszej sesji półrocza, 2 stycznia br., do ostatniej sesji, 30 czerwca, indeks szerokiego rynku - WIG stracił na wartości 25,9% i było to drugie półrocze z rzędu, w którym ten indeks zniżkował. Indeksy mwig40 i swig80 zniżkowały odpowiednio o: 35,0% i 29,5%. Indeks sektora bankowego (WIG-Banki) na koniec I półrocza był na poziomie o 23,1% niższym, niż na zakończeniu sesji z 2 stycznia 2008 r. Na zamknięciu pierwszej sesji w 2008 r., akcje Banku BPH wyceniono na 104 zł, natomiast na sesji kończącej I półrocze, tj. 30 czerwca br., na 71,90 zł. Najwyższą cenę na zamknięciu sesji akcje Banku osiągnęły 2 i 3 stycznia 104,00 zł, natomiast najniższą 27 czerwca br. 71,10 zł. Średnia z cen zamknięcia w I półroczu 2008 wyniosła 87,79 zł. Półroczny wolumen obrotu akcjami Banku wyniósł 3 492,4 tys. akcji. Średni półroczny wolumen obrotu przypadający na jedną sesję osiągnął sztuk. 1 Akcje Banku BPH SA są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) w systemie notowań ciągłych. Na koniec I półrocza 2008 r. wchodziły w skład indeksów WIG i mwig40 oraz indeksu WIG-Banki. Globalne Kwity Depozytowe Banku (GDR) są notowane na London Stock Exchange. Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

7 Notowania akcji Banku BPH SA oraz wartości indeksów WIG, WIG20 i mwig40 oraz indeksu WIG-Banki na GPW w I półroczu 2008 (wykresy wystandaryzowane) wzrostowego przychodów ze sprzedaży produktów depozytowych (depozyty, fundusze inwestycyjne i depozyty strukturyzowane). 105 zł 95 zł 85 zł Bank BPH WIG WIG20 mwig40 WIG Banki Portfel kredytowy wyniósł na koniec I półrocza 2008 r. 6,5 mld zł i był wyższy o 16% wobec tego samego okresu ub.r. Jeszcze bardziej dynamiczny wzrost biznesu nastąpił w depozytach, których wolumen na koniec I półrocza br. był o 31% wyższy i wyniósł 6,6 mld zł (z uwzględnieniem depozytów strukturyzowanych). 75 zł 65 zł 01/02/ /25/ /18/ /11/ /04/ /28/ /20/ /13/ /06/ /25/ /18/ /11/ /04/ /28/ /19/ /12/ /05/ /27/ /20/ /13/ /06/ /30/ /23/ /16/ /09/ Działalność Banku BPH SA 5.1 Działalność kontynuowana bankowości detalicznej Pierwsza połowa 2008 roku była dla bankowości detalicznej kolejnym okresem wzrostu. Dynamika przychodów w porównaniu do I półrocza ub.r. na działalności kontynuowanej osiągnęła 12% (przychody z kredytów +2%, z depozytów +52%, a z prowizji i opłat +3%). Przychód Pionu Bankowości Detalicznej (mln zł) % 338 Sukcesy sprzedażowe Banku BPH obrazują następujące dane według stanów na czerwiec 2008 do czerwca roku ubiegłego: ponad 57% wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych (do 1 711,6 mln zł), wzrost wolumenów kredytów i depozytów Klientów biznesowych, odpowiednio o 32% i 17%, wzrost wolumenów kredytów i depozytów Klientów indywidualnych, odpowiednio o 10% i 35% (do odpowiednio mln zł i mln zł), wzrost wolumenu portfela Pożyczki od ręki o 26% (do 475,7 mln zł), przyrost pakietów Sezam o 29,4 tys. (do 456,7 tys. sztuk), przyrost pakietów Harmonium o 11 tys. (do 64,5 tys. sztuk). Ważnym czynnikiem decydującym o osiągniętych wynikach jest wszechstronna oferta aktywnej sprzedaży krzyżowej (cross-selling), pozwalająca na szybkie zwiększenie liczby posiadanych przez Klienta produktów bankowych. Liczba ROR (tys.) +7% pół pół Wzrost przychodów w PBD nastąpił w dużym stopniu dzięki rozwojowi działalności w segmencie Klienta biznesowego (+24% r/r wzrostu przychodów, do 117 mln zł), na który złożył się zarówno dynamiczny rozwój akcji kredytowej (+32%, do mln zł), jak i przyrost wolumenu depozytów (+17%, do mln zł) oraz działalności transakcyjnej firm rozszerzających swoje relacje z Bankiem. Przychody w segmencie Klientów indywidualnych wzrosły o 6% (do 224 mln zł). Było to wynikiem kontynuacji trendu W I połowie roku nastąpił wzrost liczby rachunków (ROR) o 22,5 tys., co pozwoliło na osiągnięcie ok. 2,5% udziału w rynku. Wzrost ten nastąpił głównie w wyniku sprzedaży pakietów kolorowych (+9,3%), będącej rezultatem nastawienia na pozyskiwanie Klientów zamożnych i śred- 7 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

8 niozamożnych oraz poprawy efektywności obsługi Klienta masowego (migracja aktywności do alternatywnych kanałów dystrybucji). Kluczowym produktem było tu konto Sezam Max, stanowiące połączenie wysokiego oprocentowania oszczędności z dodatkowym pakietem usług, w tym bezpłatnego dostępu do wszystkich bankomatów w Polsce. W II połowie br. będziemy kontynuować pozyskiwanie nowych Klientów wykorzystując konta osobiste jako jeden z głównych produktów akwizycyjnych i rozwijając programy retencyjne. Liczba umów Internet (tys.) % 258 W wyniku dalszego rozwoju oferty wspartej komunikacją marketingową w omawianym okresie nastąpił przyrost depozytów terminowych i bieżących Klientów indywidualnych o 18% (do 785 mln zł). Podstawową rolę odegrały lokaty internetowe (w tym 14-dniowa o najwyższym na rynku oprocentowaniu na tak krótki termin), oraz wysokooprocentowane lokaty negocjowane, a także lokata progresywna Intrata Plus. Szybki przyrost depozytów będzie kontynuowany dzięki rozwojowi oferty, w tym przede wszystkim dzięki unikalnej na polskim rynku Lokacie Lojalnościowej o progresywnym oprocentowaniu od 5,10% do 10% p.a. z comiesięczną kapitalizacją i możliwością wycofania środków bez utraty odsetek. Oczekujemy również, iż dotychczasowe działania oraz zaplanowane na kolejne kwartały kampanie marketingowe przyniosą dalszy wzrost portfela depozytów osób fizycznych, który ma być dwukrotnie szybszy od tempa wzrostu rynku tradycyjnych depozytów bankowych. W I półroczu br. utrzymywał się wzrost zainteresowania Klientów bankowością internetową. Łączna liczba umów o korzystanie z Internetu i Call Center wzrosła w tym okresie o 216 tys. (do 719,6 tys.). Liczba rachunków Klientów indywidualnych z dostępem przez Internet stanowi obecnie 46% wszystkich rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, a w przypadku Klientów biznesowych - 76% wszystkich pakietów Harmonium. Wraz ze wzrostem dostępności tego kanału, rośnie też aktywność transakcyjna użytkowników bankowości internetowej. Liczba przelewów wykonywanych przez Internet wzrosła w I półroczu 2008 r. o 17% w stosunku do końca ub.r Platforma internetowa Banku BPH charakteryzuje się jedną z najszerszych funkcjonalności na rynku oraz zastosowaniem zaawansowanych systemów zapewniających bezpieczeństwo operacji dokonywanych przez Klientów (hasło maskowane, autoryzacja operacji za pomocą kodów przesyłanych SMS-em oraz kart procesorowych). W jednym miejscu przez 24 godziny na dobę Klienci mają dostęp do wszystkich posiadanych w Banku rachunków (w tym brokerskich oraz funduszy inwestycyjnych BPH TFI). Mogą łatwo i szybko kontrolować wykonane operacje dzięki funkcji wglądu do ich historii, nadawaniu własnych nazw rachunkom, odbiorcom i przelewom, czy zaawansowanym kryteriom wyboru przy wyświetlaniu rejestru wykonanych operacji. Ponadto mają możliwość zlecenia automatycznego powiadamiania poprzez SMS lub pocztą elektroniczną o określonych zdarzeniach na rachunkach oraz mogą w pełni zarządzać dostępem do rachunków przez inne kanały elektroniczne: telefon, SMS i WAP. Liczba umów Call Center (tys.) % Sprzedaż strategicznych produktów Kredyty mieszkaniowe Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Wiosna 2008 oraz atrakcyjna oferta kredytów złotowych (wraz z cross sellingiem z pakietami kolorowymi Sezam i kartami Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

9 kredytowymi) przyczyniły się do sprzedaży kredytów w I połowie roku o wartości 389 mln zł (3,1 tys. szt.). Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych na koniec czerwca br. wyniosło 3,65 mld zł, a udział Banku BPH w rynku kredytów mieszkaniowych - 2,7% (w tym: w złotych 3,0%, w walucie 2,4%). W II półroczu 2008 r. zamierzamy nadal aktywnie pozyskiwać nowych Klientów zainteresowanych kredytami mieszkaniowymi, oferując produkty mieszkaniowe dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań. Kredyty hipoteczne (mld zł) +9% 3,65 3, Karty kredytowe Karty kredytowe Banku BPH są jednym z najlepszych produktów tego typu oferowanych w Polsce. Oferta obejmuje szeroką gamę kart, w tym karty prestiżowe Platinum i World Signia. W I półroczu 2008 roku Bank kontynuował programy promocyjne: pierwsza karta za darmo oraz bez opłat przez całe życie (możliwość zwolnienia z opłaty za kartę przy realizowaniu określonego poziomu obrotów). Jednocześnie do oferty wprowadzona została nowa usługa o nazwie Plany spłat, pozwalająca rozłożyć na równe miesięczne raty daną transakcję bezgotówkową zrealizowaną kartą kredytową Banku BPH. Od marca prowadzona była również sprzedaż unikatowej serii srebrnej karty kredytowej BPH Master Card UEFA EURO 2008 związanej z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Na koniec czerwca 2008 r. Bank posiadał 117 tys. aktywnych kart kredytowych. W omawianym okresie nastąpił dalszy wzrost aktywnego wykorzystania kart kredytowych przez naszych Klientów, w wyniku czego zwiększyła się nie tylko liczba dokonywanych transakcji (gotówkowych i bezgotówkowych) z 1,70 mln w I półroczu 2007 r. do 1,78 mln (+4,6%) w I półroczu 2008 r., ale także ich wartość z 237 mln zł w I półroczu 2007 r. do 258,3 mln zł (+9% r/r) w ciągu 6 miesięcy 2008 roku. W II połowie roku 2008 będziemy realizować sprawdzone promocje zmierzające do wzrostu liczby i wartości transakcji kartowych. W związku z planowanym połączeniem z GE Money Bankiem oferta w zakresie kart kredytowych dla Klientów indywidualnych na rok 2009 budowana będzie w oparciu o najlepsze doświadczenia i rozwiązania każdej z instytucji. Pożyczki gotówkowe W I półroczu 2008 r. miał miejsce dalszy wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych o ponad 285 mln zł. Kluczową rolę odegrała Pożyczka od ręki, której sprzedaż pozwoliła w ciągu pół roku na wzrost wolumenu portfela tego produktu o 12,1% do 475,7 mln zł. Bank uatrakcyjnił przy tym ofertę pożyczek gotówkowych m.in. wprowadzając rozwiązania pozwalające na otrzymanie pożyczki w oparciu o oświadczenie Klienta o wysokości uzyskiwanych dochodów. Bardzo ważną dla sprawnej i szybkiej sprzedaży jest aplikacja AURUM pozwalająca na obsługę kredytową Klienta w Oddziale w kilkanaście minut (od przyjścia Klienta do wypłaty pożyczki). Regularnie prowadzone są akcje wspierające sprzedaż z wykorzystaniem Systemu Wsparcia Sprzedaży (SWS), służącego do zarządzania on-line kontaktami sprzedażowymi i sprzedażą w Oddziałach Banku. W II półroczu br. w placówkach Banku BPH oferowany będzie również kredyt gotówkowy GE Money Banku, co stanowi pierwszy krok w kierunku integracji obydwu banków i ujednolicenia ich oferty w oparciu o najlepsze doświadczenia i rozwiązania każdej z instytucji. Pożyczka od ręki (mln zł) % Produkty inwestycyjne (fundusze inwestycyjne i strukturyzowane produkty inwestycyjne) Wraz z korektą na GPW aktywa BPH TFI w ciągu roku spadły o 4,2 mld zł, przy czym przez ostatnie 6 miesięcy o 2,4 mld zł. BPH TFI z 4,2% udziałem rynkowym pozo- 9 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

10 staje na szóstym miejscu wśród największych funduszy w kraju. Przy wzrastającym poziomie rynkowych stóp procentowych ważną rolę odgrywają alternatywne produkty inwestycyjne, jakimi są depozyty strukturyzowane. W I półroczu w 2 emisjach (Lokata na Bank, Lokata Top Profit) Bank pozyskał ponad 141 mln zł. Na 30 czerwca 2008 łączny wolumen depozytów strukturyzowanych wyniósł 767,2 mln zł. BPH TFI wartość aktywów (mln zł) Bank BPH jako pierwszy bank w Polsce wprowadził do oferty dla MSP produkty bankowości transakcyjnej dedykowane do tej pory Klientom korporacyjnym. Już teraz małe i średnie firmy będące Klientami Banku mogą korzystać z platformy internetowej BusinessNet, będącej najnowocześniejszym na polskim rynku systemem bankowości internetowej, który umożliwia błyskawiczny i nieograniczony dostęp do produktów bankowych, w tym produktów bankowości transakcyjnej (TransCollect, TransDebit i TransCash). Harmonium (tys.) % % Segment Klienta Biznesowego Bank BPH nadal intensywnie rozwijał działalność w segmencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (z rocznym obrotem do mln zł). W okresie ostatnich 12 miesięcy liczba Klientów biznesowych zwiększyła się o 14 tys. - do 77,6 tys., co było możliwe dzięki wszechstronnej, szerokiej i nowoczesnej ofercie produktów i usług bankowych, spełniających najwyższe wymagania. Są to z jednej strony pakiety Harmonium dopasowane do fazy rozwoju, formy prawnej i wielkości firmy oraz rodzaju i liczby przeprowadzanych przez nią transakcji oraz oferta Szybkich Kredytów dla Firm oparta o zdecydowanie uproszczone procedury, a z drugiej strony - szybka i sprawna obsługa Klientów. W ciągu roku liczba pakietów Harmonium zwiększyła się o ok. 11 tys., a ich popularność miała wpływ na wysoką dynamikę depozytów Klientów biznesowych, których wolumen w ciągu 12 miesięcy zwiększył się o 17% (do mln zł). W lutym 2008 r. wprowadzono do oferty nowy internetowy pakiet usług bankowych e-harmonium, który gwarantuje szybki i tani dostęp do rachunku 24h na dobę. Pakiet e-harmonium przeznaczony jest dla przedsiębiorców indywidualnych, rozliczających się z urzędem skarbowym w oparciu o uproszczone formy opodatkowania i niekorzystających z kredytów. Nowością w ofercie jest również miesięczna lokata internetowa o konkurencyjnym oprocentowaniu - 5% w skali roku Bank BPH posiada również szeroką gamę atrakcyjnych produktów kredytowych dla Klientów biznesowych. Najlepszym swoim Klientom po raz kolejny oferowaliśmy karty charge, kredyty samochodowe oraz kredyty inwestycyjne w ramach bardzo uproszczonych algorytmów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wolumen kredytów wzrósł o prawie 32%. Dużym wsparciem dla rozwoju akcji kredytowej wśród Klientów biznesowych są również nowo otwarte Regionalne Centra Doradczo-Kredytowe (RCDK). Obecnie działa już 15 takich Centrów w 14 miastach. Opiekunowie Klientów w RCDK zajmują się specjalistycznym, kompleksowym doradztwem w zakresie złożonych produktów kredytowych, finansowaniem handlu, bankowości transakcyjnej oraz produktów inwestycyjnych. Docelowo sieć RCDK liczyć będzie 18 placówek. Intensywnie rozwijamy również kanał sprzedaży pośredniej - sieć Mobilnych Doradców, która do końca roku ma liczyć 300 Mobilnych Doradców. Sprzedaż produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozwijana również będzie w nowych Oddziałach Banku BPH. Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

11 Udział Banku w finansowaniu projektów Unii Europejskiej Bank BPH przykłada dużą wagę do obsługi Klientów, którzy korzystają ze wsparcia funduszy Unii Europejskiej. Celem Banku jest utrzymanie czołowej pozycji wśród instytucji zapewniających finansowanie beneficjentom programów UE. Dlatego też posiadamy w swojej ofercie produkty kredytowe dostosowane do zasad korzystania z funduszy pomocowych (Euro Ekspres Kredyt dla Klientów biznesowych, czy Kredyt Unijny dla Klientów korporacyjnych). Działalność informacyjną i szkoleniową w tym zakresie prowadzimy podczas bezpośrednich spotkań z Klientami. W I połowie roku Bank BPH zorganizował 25 takich sesji dla ponad 850 Klientów w 24 miastach. Inne działania marketingowe, które podejmujemy to publikacja Biuletynu Banku BPH o programach Unii Europejskiej, a także rozwój i aktualizacja Wyszukiwarki programów UE. Dla Klientów zainteresowanych wsparciem ze środków publicznych, przygotowaliśmy również publikację na temat programów UE. Ponadto pracownicy Biura Funduszy Unii Europejskiej pomagają zweryfikować możliwość pozyskania wsparcia na pomysły rozwojowe Klientów Banku. W efekcie podejmowanych działań w I półroczu 2008 r. wnioskodawcom pomocy unijnej Bank BPH udzielił kredytów o wartości ponad 23 mln zł i wydał promesy o wartości prawie 32 mln zł. Działalność Biura Maklerskiego W omawianym okresie Biuro Maklerskie kontynuowało rozbudowę sieci dystrybucji otwierając 4 pełnozakresowe Punkty Przyjmowania Zleceń (Katowice, Kielce, Poznań, Łódź) i na 30 czerwca br. dysponowało siecią 34 PPZ. W lutym została również dokonana obniżka stawek prowizji za obrót akcjami za pośrednictwem systemu co przyczyniło się do wzrostu liczby zakładanych rachunków i zwiększenia udziału kanału internetowego w liczbie składanych zleceń. W marcu natomiast Biuro Maklerskie Banku BPH ponownie zostało sponsorem emisji dla certyfikatów emitowanych przez BPH TFI, a w czerwcu z sukcesem przeprowadzono sprzedaż certyfikatów BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 (na kwotę 72,8 mln zł). 5.2 Działalność na rynku bankowości korporacyjnej Dysponując kompleksową infrastrukturą, nowoczesną platformą elektroniczną do obsługi Klientów korporacyjnych jak również zgromadzonym przez lata doświadczeniem, z początkiem 2008 r. Bank BPH przystąpił do dynamicznej odbudowy tego segmentu działalności. Strategia odbudowy portfela korporacyjnego zakładała uruchomienie do końca br. 10 Centrów Korporacyjnych oraz reaktywację działalności Departamentu Dużych Firm. W pełni operacyjnie funkcjonuje już 8 Centrów Korporacyjnych i Departament Dużych Firm. Dynamicznie przyrasta również portfel nowych Klientów, których liczba na koniec I półrocza wyniosła 560 obsługiwanych Klientów. Liczba Klientów korporacyjnych kw kw Wolumen udzielonych kredytów przekroczył 669 mln zł, zaś depozyty Klientów 572 mln zł. Wolumen kredytów i depozytów korporacyjnych wg stanu na 30 czerwca 2008 roku 669 Kredyty 572 Depozyty Dynamicznie rosną też przychody PBKiFN, które na koniec półrocza przekroczyły wartość 22 mln zł. Wskutek podziału Banku BPH w listopadzie ub.r. wszyscy Klienci korporacyjni Pionu Bankowości Korporacyjnej i Finansowania Nieruchomości (PBKiFN) zostali przeniesieni do Banku Pekao (Pekao). 11 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

12 Przychody PBKiFN w miesiącach kwiecień-czerwiec 2008 roku Współpraca z Klientami z segmentu Instytucji Finansowych W omawianym okresie Bank BPH pracował nad modelem działalności w segmencie Instytucji Finansowych w zakresie szerokiej gamy produktów i usług bankowych oraz nawiązywał aktywną współpracę z Klientami z tego segmentu. Przykładem takich działań było pozyskanie przez Biuro Powiernicze kilku Klientów o znaczącym udziale w obrotach warszawskiej GPW. IV V VI 5.3 Działalność na rynku pieniężnym i kapitałowym W I półroczu 2008 działalność Pionu Rynków Międzynarodowych (PRM) koncentrowała się na budowie nowego modelu biznesowego, odtworzeniu zasobów niezbędnych do odbudowy działalności sprzedażowej. Współpraca z Klientami w zakresie produktów skarbowych i inwestycyjnych Pomimo ograniczonych zasobów jak również utraty całej bazy Klientów korporacyjnych i większości Klientów detalicznych z chwilą podziału Banku, w okresie sprawozdawczym PRM osiągnął 20,8 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów skarbowych Klientom segmentów korporacyjnego i detalicznego, co oznacza 252% wzrost wobec porównywalnego okresu ub.r. Motorem tego wzrostu były emisje strukturyzowanych produktów inwestycyjnych (opartych o ceny wielu różnych klas aktywów). Ich sprzedaż dla segmentu Klienta detalicznego wyniosła 143 mln zł. Udział transakcji pochodnych i produktów inwestycyjnych w łącznych przychodach netto Pionu z działalności sprzedażowej wyniósł na koniec czerwca 2008 roku 80%. Dochody z tytułu sprzedaży produktów skarbowych Klientom korporacyjnym i indywidualnym realizowane przez PRM są w całości alokowane do wyników segmentów branżowych korporacyjnego i detalicznego. W I półroczu 2008 Bank BPH intensywnie pracował nad rozwojem oferty produktowej i kanałów dystrybucji. Jednym z efektów tych działań było wdrożenie systemu BPH DealingNet oferującego Klientom korporacyjnym efektywny i wygodny dostęp do produktów i usług skarbowych przez Internet. Działalność na rynku międzybankowym W zakresie zarządzania ryzykiem płynności oraz ryzykami rynkowymi w I półroczu 2008 Bank BPH koncentrował się głównie na neutralizacji efektu podziału Banku oraz zapewnieniu odpowiedniego wsparcia dla odbudowy działalności sprzedażowej produktów skarbowych swoim Klientom. Ekonomiści Banku BPH na czele z Ryszardem Petru w I kwartale 2008 r. zwyciężyli w rankingu Gazety Giełdy Parkiet pod względem trafności prognoz makroekonomicznych 6. Grupa Banku BPH SA 6.1 Grupa Banku BPH według stanu na 30 czerwca 2008 roku Grupa Banku BPH od momentu podziału obejmuje dwa podmioty: BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. (bezpośrednio zależna) oraz BPH TFI SA (pośrednio zależna poprzez BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.). 1 Miejsce pod wzgl dem trafno ci prognoz makroekonomicznych 1 Kw Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

13 Skład Grupy Banku BPH SA (wg stanu na 30 czerwca 2008 r.) Podmiot Jednostka dominująca Bank BPH Spółka Akcyjna Jednostki zależne objęte konsolidacją BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. Siedziba Kraków Udział % Banku w głosach na WZA/ZW spółki Kapitał własny w tys. PLN Aktywa Warszawa 100,00% Jednostki pośrednio zależne zależne od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warszawa 50,14% W prezentowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Banku BPH konsolidacją została objęta spółka zależna BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. wraz z pośrednio zależną spółką BPH TFI SA. 6.2 Działalność BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. koncentrowała swoją działalność na nadzorze nad jednym aktywem spółki - podmiotem BPH TFI SA. Działalność BPH TFI SA BPH TFI SA jest podmiotem pośrednio zależnym od Banku BPH (poprzez BPH PBK Zarządzanie Funduszami, spółkę posiadającą 50,14% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu). Pozostałe akcje Towarzystwa znajdują się w posiadaniu General Electric Capital Corporation, z siedzibą w Stamford (USA). Nabycie akcji BPH TFI przez GE Capital Corporation nastąpiło 18 czerwca 2008 roku. Strategia rozwoju BPH TFI oparta jest na ścisłej współpracy z siecią sprzedaży Banku BPH. Wg stanu na koniec czerwca 2008 r. Towarzystwo zarządzało 11 funduszami inwestycyjnymi, w tym jednym funduszem inwestycyjnym otwartym (BPH FIO Parasolowy) z 10 wydzielonymi subfunduszami. Zaburzenia na rynkach finansowych na świecie wpłynęły negatywnie na podejście Klientów do funduszy inwestycyjnych. Wskutek zmiennej koniunktury, aktywa zarządzane przez BPH TFI zmniejszyły się do poziomu 4,1 mld zł, co pociągnęło za sobą spadek udziału rynkowego do 4,2% na koniec I półrocza 2008 roku. 7. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008 roku 7.1 Zmiana głównych wskaźników efektywności W wyniku podziału Banku BPH większa jego część działalności biznesowej została włączona do Pekao. Dla zobrazowania wpływu tej istotnej dla Banku BPH zmiany, w rachunku zysków i strat za I półrocze 2007 zostały wyodrębnione dwa rodzaje działalności: zaniechana i kontynuowana. W zakresie danych bilansowych porównywalne wskaźniki efektywności zostały przedstawione według stanu na r. 7.2 Główne wskaźniki efektywności Skonsolidowany zysk brutto Grupy Banku BPH w I półroczu 2008 roku wyniósł 112,6 mln zł i był wyższy o 0,01% niż w I półroczu 2007, natomiast zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki osiągnął wartość 75,1 mln zł (wzrost o 15,0% r/r). Wskaźnik zwrotu na kapitale ROE brutto równał się 15,2%, natomiast ROE netto wyniósł 10,2%. Zwrot na aktywach ROA netto ukształtował się na poziomie 1,2%, a wskaźnik K/D 75,4%. Zysk na jedną akcję wyniósł 2,61 zł (w I półroczu 2007 roku było to 2,27 zł). 7.3 Wynik na działalności operacyjnej Grupy Banku BPH SA Wynik na działalności operacyjnej w I półroczu 2008 r. wyniósł 113,1 mln zł i był o 0,6 mln zł (tj. o 0,5%) niższy niż przed rokiem. Wynik na działalności operacyjnej (mln zł) 1 pół pół ,7 24,3 187,7 190,2 68,0 41,1 186,3 233,1-17,0-0,5-17,0-268,8-379,9-3,3 Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Koszty działania i koszty ogólnego zarządu Wynik z inw estycji finansow ych Wynik handlow y Wynik z tytułu prow izji Odpisy na utratę w artości Wynik z tytułu odsetek Głównym składnikiem dochodów był dochód z tytułu odsetek, który w I półroczu 2008 r. wyniósł 233,1 mln zł i wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku 13 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

14 poprzedniego o 22,5% (42,9 mln zł). Główną przyczyną Wynik z tytułu odsetek Banku BPH SA (tys. zł) tego wzrostu były wyższe wolumeny kredytów i depozytów Zmiana (1/2) w tys. zł w % kosztów działania (rok wcześniej było to odpowiednio 69,8%). Udział dochodów z prowizji w wyniku na działalności bankowej (%) 46,6% Przychody z tytułu odsetek ,1 Koszty z tytułu odsetek ,7 Wynik z transakcji leasingowych Wynik z tytułu odsetek , ,5 40,5% 1 półrocze półrocze 2008 W ciągu I półrocza 2008 roku utworzone zostały odpisy na utratę wartości w kwocie 17 mln zł, co oznacza wynik zbliżony do I półrocza 2007 r. Tworzenie rezerw wynika z obowiązujących przepisów prawa w zakresie odpisów na utratę wartości, jak też z ostrożnościowej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku. Przychody z prowizji netto (%) 45,1% 11,6% 3,7% 40,0% 14,1% 4,2% Odpisy na utratę wartości (tys. zł) Zmiana (1/2) w tys. zł Zwiększenia ,7 aktualizacja wartości kredytów, pożyczek i ,7 innych należności rezerwy na zobowiązania pozabilansowe ,0 Zmniejszenia ,6 aktualizacja wartości kredytów, pożyczek i innych należności rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Odpisy na utratę wartości , , ,0 Wynik z tytułu prowizji w I półroczu 2008 wyniósł 186,3 mln zł i był o 0,7% niższy niż rok wcześniej. Spadek ten spowodowały niższe o 43,4% (tj tys. zł) prowizje netto od papierów wartościowych i działalności powierniczej oraz mniejszy o 2,8% (tj. 142 tys. zł) wynik z tytułu pozostałych prowizji oraz mniejszy o 11,9% (tj. o tys. zł) wynik z prowizji z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi i jednostkami uczestnictwa stało się to głównie za sprawą gorszego wyniku z tytułu prowizji osiągniętego przez BPH TFI (w I półroczu 2008 r. wyniósł on 43,1 mln zł, czyli mniej o 34,6% r/r). Prowizje z płatności krajowych netto, wzrosły w I półroczu br. o 5,3% r/r (tj tys. zł), głównie dzięki większej liczbie rachunków bankowych oraz wzrostowi ilości transakcji kartami płatniczymi. Prowizje z płatności zagranicznych wzrosły o 12,5% r/r (tj. 863 tys. zł), a wynik z transakcyjnych różnic kursowych o 20,6% r/r (tj tys. zł). Dochody z opłat i prowizji pokrywały w I półroczu 2008 roku 46,8% 32,6% 34,6% 5,2% 7,3% 4,5% 2,6% -2,7% -2,8% 1 półrocze półrocze 2008 Pozostałych Zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek uczestnictwa Wyniku z tytułu transakcyjnych różnic kursowych Płatności zagranicznych Płatności krajowych Kredytów i pożyczek Papierów wartościowych i dział. powierniczej W pierwszym półroczu 2008 r. wynik handlowy wyniósł 41,1 mln zł i był wyższy o 69,3% (tj tys. zł) niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Powodem tak dużego wzrostu był wyższy o 207% ( tys. zł) wynik z pozycji wymiany. Koszty działania Grupy Banku BPH, w porównaniu do I półrocza 2007 r., wzrosły o 129,1 mln zł (48,0%) i wyniosły 398 mln zł. W I półroczu 2007 r. koszty działania Grupy w zakresie usług świadczonych wzajemnie pomiędzy wyodrębnionymi w Banku dwoma częściami: jedną przeznaczoną do integracji z Pekao i drugą pozostającą w Banku BPH po podziale, w kwocie 74,3 mln zł zostały zaprezentowane w wyniku z działalności zaniechanej (obniżając o tę kwotę koszty działalności kontynuowanej). Przy uwzględnieniu pozycji kosztów przypisanych w kosztach działalności kontynuowanej w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2007 r. wzrost kosztów wyniósłby 16,0%. Koszty wynagrodzeń w Grupie Banku zwiększyły się o 26,4% r/r w I półroczu Było to konsekwencją wzrostu zatrudnienia o 494 etaty w stosunku do końca 2007 r., w związku z dynamiczną odbudową biznesu, Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze

15 a także polityki utrzymania kluczowych pracowników. Koszty eksploatacji i wynajmu budynków zwiększyły się o 50,4% w związku z wynajmem powierzchni biurowej Centrali oraz otwieraniem nowych placówek. Amortyzacja spadła o 1,9%, natomiast pozostałe koszty wzrosły o niecały 1%. Koszty działania Banku BPH (mln zł) 74,3-153,0-29,5-68,8-91,8 0,0-193,4-44,3-67,5-92,6 Przypisanie kosztów Pozostałe koszty Amortyzacja Koszty utrzymania i w ynajmu budynków Koszty pracow nicze Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych wyniósł 68 mln zł w pierwszym półroczu 2008 r. i był wyższy o 71,3 mln zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dominującym składnikiem pozostałych przychodów operacyjnych były dochody z tytułu świadczenia usług outsourcingu na rzecz Pekao, wynoszące 48,9 mln zł oraz przychody z tytułu umowy migracyjnej wynoszące 5,5 mln. zł. Dochody te w I półroczu 2007 r. (wykazane jako koszty transakcji wzajemnych pomiędzy działalnością kontynuowaną i zaniechaną) pomniejszyły Koszty działania i ogólnego zarządu w pozycji Przypisanie kosztów. W pozostałych przychodach operacyjnych został ujęty pozytywny wpływ sprzedaży budynku przy ul. Marynarskiej w Warszawie wynoszący 19,4 mln zł netto. 7.4 Nakłady inwestycyjne Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Banku BPH na środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne wyniosły w I półroczu 2008 r tys. zł. Nakłady inwestycyjne (tys. zł) Realizacja na Realizacja na Realizacja na Nakłady inwestycyjne Hardware Software Modernizacja i zabezpieczenie istniejących placówek Modernizacja i zakup wyposażenia w zakresie projektów 1 pół pół Zakupy gotowych dóbr Ważniejsze inwestycje realizowane w I półroczu 2008 r. to: Kontynuacja prac związanych z wdrożeniem w Banku wymogów Umowy Kapitałowej Bazylea II; Prace związane z separacją umożliwiające niezakłóconą pracę obu Banków po dniu podziału; Modernizacja istniejących placówek Banku i ich wyposażenie - zgodnie z przyjętymi standardami i wymogami bezpieczeństwa; Przeniesienie dwóch placówek Banku do atrakcyjniejszych lokalizacji; Prace związane z modernizacją systemów informatycznych - niezbędne modyfikacje; Modyfikacja i odnowienie niezbędnych licencji. Dodatkowo rozpoczęto realizację odbudowy sieci placówek Banku, w ramach tych działań: otwarto 8 nowych Oddziałów, w 15 dalszych trwają prace adaptacyjne, uruchomiono 8 Centrów Korporacyjnych, uruchomiono 14 Centrów Obsługi Małych i Średnich Przedsiębiorstw, rozpoczęto odtwarzanie sieci Placówek Partnerskich - na dzień 30 czerwca 2008 roku Bank posiadał już 89 Placówek Partnerskich. W II półroczu 2008 r. planowane są głównie inwestycje związane z kontynuacją odbudowy kanałów dystrybucji, kontynuacją i zakończeniem rozpoczętych zadań o charakterze rozwojowym. Główne zadania to: Dalsze poszerzenie kanałów dystrybucji w tym głównie odbudowa Oddziałów Detalicznych i kolejne otwarcia Placówek Partnerskich; Modernizacja istniejących Oddziałów i Centrali Banku, w tym inwestycje związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawy komfortu obsługi klientów; Prace związane z przeniesieniem kolejnych trzech placówek Banku do lokalizacji umożliwiającej zwiększenie przychodów i obniżenie kosztów działania; Prace związane z modernizacją systemów informatycznych - niezbędne modyfikacje zwiększające szybkość działania systemów, zapewniające wymagany poziom ich bezpieczeństwa, obniżające wrażliwość na awarie, nowe zaktualizowane wersje oprogramowania; Prace w zakresie wyboru i wdrożenia centralnej aplikacji informatycznej, która usprawni proces monitorowania i raportowania ryzyka rynkowego; Prace związane z wdrożeniem centrum awaryjnego dla obsługi kart płatniczych; 15 Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA za I półrocze 2008

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10

02 /10 04 /10 05 /10 03 /10 01 /10 05 /10 04 /10 03 /10 02 /10 01 /10 RAPORT ROCZNY 2008 SPIS TREŚCI RAPORT ROCZNY 2008 Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Banku BPH Warszawa, 30 marca 2009 roku 010 Rok 2008 oznaczał faktyczne

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2013 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH S.A.... 3 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Banku BPH... 3 3. Sytuacja makroekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A.

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2012 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH S.A.... 3 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH... 3 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A.

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku BPH S.A. za rok 2012 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH S.A.... 3 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Banku BPH... 3 3. Sytuacja makroekonomiczna w

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Podsumowanie działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 r.... 3 II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2010 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w 2010 roku 2 Spis treści I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Banku Pocztowego S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. za I półrocze 2015 roku

Grupa Kapitałowa. Banku Pocztowego S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. za I półrocze 2015 roku Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2015 roku Spis Treści Podsumowanie I półrocza 2015 roku... 5 1. Istotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZESA ZARZĄDU... 5 PODSUMOWANIE ROKU... 7 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8

List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4. List prezesa Zarządu 6. Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Spis treści List przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 List prezesa Zarządu 6 Ocena działalności Grupy BZ WBK w 2007 roku sporządzona przez Radę Nadzorczą 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. 1 Spis treści List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 6 I. Podsumowanie działalności Alior Banku w 2013 r.... 7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2012 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności BZ WBK w 2012 r.... 3 II. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 1 Sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 6-ciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA ORAZ UWARUNKOWANIA RYNKOWE...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo