KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ"

Transkrypt

1 Nazwa produktu: roztwór kolcemidu Numer produktu: Wersja: 1.2 Data sporządzenia/aktualizacji: / Strona 1/21 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Numer telefonu alarmowego: (Izrael): MDA: 101/ straż-poż: 102 CHEMTREC: poza USA: (Europa):112 CHEMTREC: (USA):911 Krajowy Ośrodek Kontroli Trucizn: Centrum Medyczne Rambam (Haifa) Tel Producent: Biological Industries Israel, Beit Ha Emek Ltd. Tel. 972(4) (z zagranicy): (miejscowy) Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: PPHU Genos s.c. ul. Inowrocławska 9/ Łódź Tel Fax Nazwa produktu: roztwór kolcemidu Istotna uwaga: ze względów bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności z użyciem niniejszego produktu, należy zapoznać się z treścią odnoszącej się do niego karty charakterystyki jak i z profilami produktu w całym ich zakresie. Należy się również odnieść do większości aktualnych i zatwierdzonych procedur postępowania. Przy posługiwaniu się potencjalnie toksycznym materiałem należy pracować w parach. Rozdział 1: Identyfikacja substancji / produktu Numer produktu: Dostępne wielkości/ ilości: (D) 10ml Identyfikacja: roztwór kolcemidu jest czynnikiem synchronizacji komórek (CSA cell synchronisation agent), który przy odpowiednich rozcieńczeniach, inaktywuje mechanizm włókna wrzeciona w trakcie metafazy poprzez systematyczne unieruchamianie chromosomów na płytce metafazowej - dla optymalnej oceny mitotycznej. Przegląd zagrożeń: zagrożenie x czas narażenia = ryzyko Produkt niniejszy zawiera substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia, ale przy ich aktualnych stężeniach, nie są uznawane za jednoznacznie szkodliwe pod warunkiem ich stosowania, składowania jak i kierowania do odpadów przez wykwalifikowany personel, przeszkolony w zakresie

2 Biological Industries (BI) Strona 2 z 21 procedur laboratoryjnych i przy stosowaniu zalecanych urządzeń wyposażenia ochrony indywidualnej (PPE Personal Protetcion Equipment) zgodnie z międzynarodowymi, bezpiecznymi praktykami laboratoryjnymi, protokołami, wytycznymi i przepisami. Produkt może nie tylko powodować alergiczne odczyny skórne, podrażnienia skóry lub oczu oraz stany zapalne skóry u wrażliwych na jego działanie osób, ale może również wywoływać podrażnienia dróg oddechowych jak i powodować uszkodzenia docelowych narządów. Przy stosowaniu produktów o niskich stężeniach potencjalnie niebezpiecznych surowców chemicznych (CRM Chemical Raw Materials), nie należy się spodziewać ani istotnych ani niskich zagrożeń pod warunkiem normalnego postępowania z tymi produktami przez personel przeszkolony w zakresie procedur laboratoryjnych oraz jeżeli jest stosowane jest właściwe wyposażenie ochrony indywidualnej. W ramach ewolucji karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) od dokumentu stanowiskowego do uniwersalnego źródła informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania danego produktu, obowiązkiem naszym jest dostarczenie realistycznej oceny, dotyczącej między innymi nie tylko odnoszących się do produktu danych bezpieczeństwa i związanych z nimi, obszernych aspektów zdrowotnych dla udzielenia merytorycznego wsparcia użytkownikowi końcowemu produktu w zakresie postępowania, zgodnego ze wszystkimi przepisami zakładowymi, wojewódzkimi i krajowymi, dotyczącymi stosowania i usuwania wszelkich chemicznych odpadów i/lub ich produktów ubocznych, ale też dostarczenie informacji, odnoszących się do ekotoksyczności produktu jak i jego wpływu na środowisko. Ograniczanie lub zapobieganie generowaniu odpadów niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych jest największą korzyścią dla ochrony środowiska jak i strategicznym i niezwykle istotnym elementem programów środowiskowych, zdrowotnych i BHP na całym świecie. Aby prowadzić odpowiedzialną gospodarkę odpadami chemicznymi należy z jednej strony eliminować jakiekolwiek wahania ze strony naukowca/badacza lub technologa odnośnie racjonalnego przestrzegania zakładowych, wojewódzkich i krajowych przepisów, zaś z drugiej na ograniczaniu jakichkolwiek rozpoznanych i nierozpoznanych zanieczyszczeń środowiskowych, mogących mieć negatywne skutki nie tylko dla naszego zdrowia i życia, ale też wykazywać niepożądane oddziaływanie na występujące w łańcuchu żywieniowym elementy flory i fauny. Przy opracowywaniu karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) dla danego produktu, ze względu na brak dokładnych i obszernych danych z tej czy innej przyczyny, pozostaje często szereg niewyjaśnionych luk lub czarnych dziur w danych dla różnych, poruszanych w karcie aspektów, szczególnie w odniesieniu do postępowania z odpadami rozcieńczonych substancji chemicznych o niskich stężeniach, które zostały pierwotnie uzyskane z biochemicznie czystych, szkodliwych i/lub toksycznych surowców. Pojawiającym się dla nas problemem nie jest jednorazowe wystąpienie jakiegoś zjawiska, ale są nim długoterminowe problemy, związane z objawami zdrowotnymi, zagrożeniami bezpieczeństwa, manifestacjami środowiskowymi jak i wszelkimi innymi reperkusjami dla zdrowia i środowiska ze strony tych substancji w potencjalnie dramatycznych proporcjach. Pod warunkiem normalnego stosowania substancji przez personel, przeszkolony w zakresie procedur laboratoryjnych dla danego wyrobu i stosowania odpowiedniego wyposażenia ochrony indywidualnej, nie przewiduje się wystąpienia żadnych, istotnych zagrożeń. Często nie znamy w ogóle skutków ani wpływów rozcieńczonych mieszanin na środowisko; z tego względu powinniśmy podejmować nadzwyczajne środki postępowania, aby dalej nie zaostrzać już i tak prawie ekstremalnej sytuacji i aby nie kontynuować zmian w naszych ekosystemach do punktu, z którego już nie będzie odwrotu. Nie należy zakładać, że nic się nie stanie, jeżeli raz czy dwa wyrzucimy do ścieków kanalizacyjnych jakąś nieznaną lub znaną substancję lub mieszankę chemiczną. Nie mamy do tego moralnego prawa, a poza tym, postępowanie takie jest niezgodne z obowiązującym prawem stanowionym. Usuwanie odpadów samo w sobie - jeżeli nie zostanie przeprowadzone właściwie, staje się przyczyną znamiennych i często nieodwracalnych szkód dla otaczającego nas powietrza, gleby, wód gruntowych i dla jakości naszego życia, nie wspominając już

3 Biological Industries (BI) Strona 3 z 21 środowisk naturalnych, w których mają swoje siedliska ryby, ssaki, gady, płazy jak i dla innych elementów flory i fauny. Stężenie: 10 µg/ml w DPBS (Dulbecco's phosphate-buffered saline) (zbuforowanej fosforanami soli fizjologicznej). Postać: płynny roztwór o zabarwieniu żółtym Stosowanie substancji/preparatu: wyłącznie in vitro! Środki ostrożności, podejmowane dla zminimalizowania ryzyka i potencjalnych zagrożeń: 1) Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności z udziałem niniejszego produktu, należy się kompleksowo zapoznać z treścią odnoszącej się do niego karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) celem zaznajomienia się z potencjalnie niebezpiecznymi skutkami oddziaływania wszystkich materiałów chemicznych, szczególnie w postaci mieszanek. Przed wejściem w bezpośredni kontakt z produktem, należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiet produktowych i/lub wkładanych do opakowania ulotek. 2) Wszelkie czynności należy wykonywać zgodnie z dopuszczonymi w skali międzynarodowej standardami bezpieczeństwa i protokołami postępowania. 3) Przed wejściem w kontakt z produktem należy zakładać niezbędne elementy wyposażenia ochrony indywidualnej. 4) Nie należy przystępować do wykonywania żadnych czynności z użyciem substancji przed dokładnym zapoznaniem się ze wszystkimi, przewidzianymi środkami bezpieczeństwa. 5) Należy zachować bezpieczną odległość od źródeł ciepła/gorących powierzchni/iskier/otwartych płomieni; nie wolno palić. 6) Stosowany elektryczny układ wentylacji/oświetleniowy powinien charakteryzować się odpowiednią klasą i wykonaniem przeciwwybuchowym. 7) Należy stosować wyłącznie nieiskrzące narzędzia. 8) Należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia przed wyładowaniami elektrostatycznymi. 9) Niniejszy wyrób należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach o dobrej, wydajnej wentylacji. 10) Wszelkie chemiczne osady, pozostałości, ślady po rozlaniu lub towarzyszące takim epizodom zanieczyszczenia należy usuwać do właściwie oznaczonych, szczelnych pojemników, zgodnie z normą CFR (g) (1)(i). Związane z usuwaniem odpadów czynności i postępowanie muszą być zgodne z aktualnymi procedurami/protokołami/wytycznymi, obowiązującymi w danej lokalizacji w wyniku prawnych regulacji lokalnych, wojewódzkich i/lub krajowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 11) Usuwanie zanieczyszczonych/skażonych urządzeń zgodnie z protokołami. 12) Niewykorzystane produkty należy zawsze zwracać do magazynu o właściwych warunkach ich przechowywania. 13) Po zakończeniu prac z użyciem preparatu należy się dokładnie umyć. Rozdział 2: Skład / informacja o składnikach Przegląd zagrożeń / wytyczne dla bezpieczeństwa Potencjalnie niebezpieczne składniki: NA = nie dotyczy CRM = surowiec chemiczny; BD = brak danych Słowa/zwroty ostrzegawcze: Ostrzeżenie*! Substancja może się okazać szkodliwa przy stosowaniu przez personel, nieprzeszkolony w procedurach laboratoryjnych. *Ostrzeżenie = oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeżeli jej się nie uniknie, może się skończyć śmiercią lub poważnym urazem osoby poszkodowanej. Niniejszy suplement podłoża jest zastrzeżonym prawnie, ekstrahowanym z roślin alkaloidem, wykorzystywanym do blokady cyklu mitotycznego komórek w hodowli w metafazie cyklu

4 Biological Industries (BI) Strona 4 z 21 komórkowego. Składniki Jednostka Nr CAS Nr EC Roztwór w DPBS kolcemid NIE DOTYCZY Brak Brak kolcemid NIE DOTYCZY (demekolcyna) (CRM) Informacje, zawarte w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej, nie mają na celu zastąpienia własnej oceny pracownika, dotyczącej stopnia ryzyka na stanowisku pracy, zgodnie z miejscowymi, stanowymi, wojewódzkimi i/lub krajowymi przepisami i są przeznaczone do uwzględnienia w trakcie indywidualnych analiz i weryfikacji. Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo, które może się wiązać ze stosowaniem niektórych substancji chemicznych firmy Biological Industries, wszystkie produkty tej firmy powinny być stosowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, przeszkolony w zakresie procedur laboratoryjnych i obeznany z potencjalnymi zagrożeniami lub stanami ryzyka, które mogą powstać w wyniku niebezpiecznych praktyk laboratoryjnych. Mogą też nie być kompletne informacje, dotyczące potencjalnych zagrożeń szeregu doświadczalnych związków, a szczególnie mieszanek o niskich stężeniach surowców chemicznych. Braku ostrzeżenia nie należy interpretować w nierozsądny sposób jako wykazywanie lub domniemanie bezpieczeństwa, ponieważ ostateczna odpowiedzialność za bezpieczny i właściwy transport wewnętrzny, stosowanie, składowanie i kierowanie do odpadów jakichkolwiek i wszelkich substancji chemicznych spoczywa na ich użytkowniku. Wszelkie produkty, sprzedawane przez firmę Biological Industries, są objęte klauzulą, nakładającą pełną odpowiedzialność na klienta/użytkownika za wszelkie urazy, straty, szkody lub uszkodzenia, odnoszące się do osób fizycznych lub elementów materialnego majątku i wynikające z transportu wewnętrznego, stosowania, składowania i kierowania do odpadów w/w substancji. Szybkie podsumowanie istotnych faktów i liczb Kod RTECS: (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) (Rejestr toksycznych efektów substancji chemicznych) GH Numer RTECS: Rozdział 3: Środki ostrożności / ocena zagrożenia/ryzyka Istotna uwaga: Niniejsza karta charakterystyki (MSDS) została opracowana zgodnie z przyjętymi normami BHP dla stanowiska pracy. Opracowanie tego rodzaju wymaga uwzględniania wszystkich znanych i/lub potencjalnych zagrożeń ze strony produktu lub jego składników, niezależnie od potencjalnego ryzyka. Zawarte w dokumencie ostrzeżenia i zalecające ostrożność zalecenia mogą nie mieć zastosowania we wszystkich konkretnych przypadkach. Stosowane wyposażenie ochrony indywidualnej będzie różne zależnie od potencjału narażenia w uwarunkowaniach wykonywanej pracy. Należy zawsze pracować zgodnie z uznanymi w skali międzynarodowej procedurami laboratoryjnymi, normami bezpieczeństwa i protokołami.

5 Biological Industries (BI) Strona 5 z 21 Słowo sygnalne: Ostrzeżenie! Wszystkie materiały i mieszanki mogą wiązać się z nieznanymi zagrożeniami i powinny być przeto stosowane i kierowane do odpadów we właściwy sposób, ze względu na fakt, że w naszej bazie danych może nie znajdować się żadna swoista informacja, dotycząca skutków toksycznych lub potencjalnych skutków toksycznych określonej substancji chemicznej. Wszystkie surowce chemiczne danych produktów mogą być potencjalnie niebezpieczne nawet przy właściwym postępowaniu, realizowanym przez prawidłowo przeszkolony personel. Z tego względu, narażenie na jakąkolwiek substancję chemiczną MUSI BYĆ ograniczane do minimum. Przy stosowaniu jakichkolwiek materiałów chemicznych należy zawsze zachowywać należytą staranność i ostrożność. *Ostrzeżenie = oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeżeli jej się nie uniknie, może się skończyć śmiercią lub poważnym urazem osoby poszkodowanej. Wyłącznie do stosowania in vitro. Stosować tylko zgodnie z instrukcjami. Z substancją należy postępować ostrożnie, zgodnie z laboratoryjnymi wytycznymi bezpieczeństwa. Ocena zagrożenia jest to proces, silnie oparty o profesjonalny osąd osoby oceniającej, szczególnie w obszarze zagrożeń przewlekłych. Orientacja na wyniki przy określaniu ryzyka nie zmniejsza zakresu obowiązku ani nie obniża poziomu odpowiedzialności osoby oceniającej za przeprowadzenie dokładnej oceny, badając wszystkie istotne dane i uzyskując naukowo uzasadnioną ocenę. Istotna uwaga: zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, farmakotoksykologiczna dynamika niniejszego materiału nie została gruntowanie zbadana. W oparciu o charakter realizowanego zadania i związanych z tym stanów ryzyka, takich jak toksyczność materiałów, jakie zostały użyte w produkcie końcowym, należy wybrać właściwe wyposażenie ochrony indywidualnej (PPE). Dla uniknięcia urazów/narażenia, konieczne jest stosowanie właściwego sprzętu ochrony indywidualnej. Ubiór ochronny: należy zakładać odpowiednie, jednoczęściowe kombinezony i/lub fartuchy, maski, gogle / osłony na oczy / maski twarzowe i odporne na działanie substancji chemicznych rękawice. Zmodyfikowane ogólne zasady narażenia wg Andersona Potencjalne drogi narażenia Podstawowe zasady Kontakt ze skórą (w tym, ochrona dłoni, Unikać kontaktu skóry i twarzy Kontakt z gałkami ocznymi Unikać kontaktu Kontakt przez jamę ustną (spożycie drogą Substancji nie należy ustną) spożywać Kontakt z drogami oddechowymi Substancji nie należy (wdychanie) wdychać Podczas pracy z omawianą substancją lub jej podobnymi nie należy zakładać soczewek kontaktowych. *Caution ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ wskazuje na występowanie potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która jeżeli nie będzie unikana może stać się przyczyną urazu w stopniu łagodnym lub umiarkowanym. Ostrzeżenie to może być również stosowane do zwrócenia uwagi przeciwko stosowaniu niebezpiecznych praktyk postępowania. Należy zuważyć, że: normalne stosowanie

6 Biological Industries (BI) Strona 6 z 21 omawianego produktu może wymagać zakładania zatwierdzonego przez NIOSH respiratora. Niniejsza karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) została opracowana wyłącznie dla celów międzynarodowych i może być przedmiotem ostatecznej kontroli i weryfikacji ze strony użytkownika końcowego. A. Możliwe/potencjalne skutki toksykologiczne i drogi narażenia Kontakt z gałką oczną/podrażnienie / uczulenie Wdech (poprzez układ oddechowy) Kontakt ze skórą i/lub przezskórne wchłonięcie Spożycie (jama ustna i układ pokarmowy) Narządy docelowe: ototoksyczność (toksyny w przedsionku błędnika w układzie słuchu) / nefrotoksyczność (nerki) / działanie blokujące czynności nerwowomięśniowe / odczyn alergiczny / układy odpornościowy i rozrodczy / wątroba / profil krwi / szpik kostny / błony śluzowe. Ogólne ostrzeżenia o zagrożeniach przy stosowaniu substancji chemicznych o obniżonych stężeniach Najczęściej ostre lub przewlekłe skutki poszczególnych substancji chemicznych pozostają nieznane, szczególnie przy niższych stężeniach i/lub kiedy substancje te stają się składnikami mieszanek. Mieszanki stanowią unikatowe wyzwanie dla opracowujących karty charakterystyk substancji niebezpiecznych (MSDS), szczególnie przy opisywaniu potencjalnych skutków toksycznych nadmiernego narażenia. Jest rzeczą rozsądną wykorzystanie dostępnych informacji na temat poszczególnych toksyczności dla opisania skutków lub potencjalnych skutków mieszanek, drogą ekstrapolacji chemicznych cech charakterystycznych surowców chemicznych na mieszanki, których te surowce są częścią. I jakkolwiek ostateczne stężenia mogą być relatywnie niskie w porównaniu z wyższymi stężeniami surowców, to poziom narażenia (tj. wydłużony/powtarzany/bezpośredni/pośredni) oraz czas trwania narażenia (minimalny/średni/maksymalny) mogą stanowić bardzo istotne elementy przy ocenie stopnia indywidualnego i bezpośredniego ryzyka. Ponieważ większość mieszanek nie została przebadana pod kątem ich wpływów lub potencjalnych wpływów, tak jak ma to miejsce w przypadku surowców chemicznych, korzystniej jest pomylić się od strony oceny substancji, stosując wszelkie, konieczne środki ostrożności raczej niż próbować rozwiązać problem, kiedy tragedia się już wydarzyła. Klasyfikacja NFPA (National Fire Protection Association) i HMIS (Hazardous Materials Identification System) jest oparta o najnowsze dostępne uaktualnienia i rozszerzoną literaturę firmową jak i inną, techniczną, włączywszy w to interpretacje w/w informacji. Interpretacje różnią się między sobą w poszczególnych firmach. Jednakże, we wszystkich przypadkach sprawdza się zasada, że im niższa ocena (ratingowa) lub literowy symbol poziomu ochrony indywidualnej, tym mniejsza jest skala realnego zagrożenia lub ryzyka przy wykonywaniu czynności przez przeszkolony personel i właściwym składowaniu podczas normalnego użytkowania. Ta informacja o charakterze ogólnym jest przewidziana wyłącznie do szybkiej identyfikacji potencjalnych zagrożeń lub stanów ryzyka dla użytkownika, który musi w takim razie uwzględnić kartę charakterystyki (MSDS) w całości, jak również zastosować inne procedury ochrony indywidualnej i praktyki laboratoryjne przed przystąpieniem do stosowania niniejszego produktu.

7 Biological Industries (BI) Strona 7 z 21 Ocena ratingowa Uwaga: niniejszą klasyfikację należy traktować wyłącznie w charakterze zaleceń dla surowców chemicznych. Ani NFPA ani HMIS nie uwzględniły niniejszego produktu w swojej klasyfikacji. Jednakże produkt ten wymagaga stosowania wyposażenia ochrony indywidualnej. Zdrowie 4 Palność 1 Reaktywność 0 *Ochrona H * NFPA Swoiste zagrożenia: A/S/Xi/Xn/CA/EH? HMIS indywidualna * Ostatecznie klient jest odpowiedzialny za określenie kodu PPE dla niniejszego materiału! Sugerowana odzież ochronna może nie wystarczyć. Przed przystąpieniem do stosowania niniejszego produktu należy się skonsultować ze specjalistą. Swoiste zagrożenia: A = alergen; B = zagrożenie biologiczne; CA = substancja karcinogenna; CO = środek o działaniu żrącym; EH = zagrożenie dla środowiska; Ex = substancja wybuchowa, F = substancja łatwopalna; HF = substancja bardzo łatwopalna; Ox = utleniacz; PB = potencjalne zagrożenie biologiczne; R = o zdolności rozmnażania; RD = substancja radioaktywna; S = substancja uczulająca; T = substancja toksyczna; T+ = substancja wysoce toksyczna; WR = substancja reagująca z wodą; Xi = szkodliwa substancja drażniąca; Xn = konieczność zachowania ostrożności ze względu na szkodliwe oddziaływanie. *Zalecane wyposażenie ochrony indywidualnej (PPE). Zalecane przez HMIG dla następującego chemicznego surowca: produkt: roztwór kolcemidu = wysoce zalecane Symbol Wymagana ochrona indywidualna H Fartuch Rękawice odporne na działanie Może zaistnieć wymóg stosowania okapu z wyciągiem nad miejscem przeprowadzania doświadczeń! Respirator przeciwko oparom substancji chemicznych Gogle przeciwrozbryzgowe Niektóre karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dostarczają zbyt mało informacji, szczególnie w zakresie ochrony oczu. Ponieważ oczy są niezwykle wrażliwe na najmniejszy uraz, powinny być wobec tego chronione przez cały czas. Z tego względu, należy przewidzieć i zapewnić odpowiedni system ochrony oczu, tak aby żaden pracownik nie doświadczył narażenia gałki ocznej na działanie substancji chemicznej. Zgodnie z ogólną zasadą, stosowanie ochronnych gogli powinno być wymagane niezależnie od tego, czy dana substancja chemiczna jest gazem, cieczą lub ciałem stałym. (Molinelli i wsp.material Safety Data Sheets: The Writer s Desk Reference, str. 112). Indywidualne maski oddechowe

8 Biological Industries (BI) Strona 8 z 21 W przypadku przekroczenia granicy narażenia, a zabezpieczenia mechaniczne nie są wykonalne, można zastosować półmaskę z wkładem do zatrzymywania oparów substancji organicznych i filtrem cząstek (typu NIOSH N95 lub lepszym). Półmaska tego typu może być stosowana przy maksymalnie dziesięciokrotnych przekroczeniach granicy narażenia lub poziomu maksymalnego stężenia użytkowego, określonego przez odpowiednią instytucję nadrzędną lub przez dostawcę maski, zależnie od tego, która wartość jest niższa. Maska pełnotwarzowa z wkładem zatrzymującym opary substancji organicznych i wysokowydajnym filtrem cząstek (typu NIOSH N100) może być stosowana nawet przy 50-krotnym przekroczeniu granic narażenia lub maksymalnego stężenia użytkowego, określonego przez odpowiednią instytucję nadrzędną lub przez dostawcę maski, zależnie od tego, która wartość jest niższa. W przypadku występowania cząstek oleju (np. olejów chłodzącosmarujących, stosowanych w trakcie obróbki skrawaniem), gliceryny, smarów, itd.), należy stosować filtr NIOSH typu R 100 lub P 100. W sytuacjach awaryjnych lub w przypadkach, gdzie poziomy narażenie nie są znane, należy stosować maski pełnotwarzowe, dodatniociśnieniowe z zasilaniem powietrzem. OSTRZEŻENIE! Maski oczyszczające powietrze nie zapewniają ochrony pracownikom w atmosferach z niedoborem tlenu. Zjawisko niedoboru tlenu może wystąpić zarówno w fazie cząstek jak i w fazie oparów. Wkład do zatrzymywania gazów / oparów należy stosować w uzupełnieniu do filtra cząstek stałych (NIOSH typu 95 lub lepszy). Jeżeli samo stężenie oparów przekroczy granice narażenia, wówczas należy stosować dostarczony aparat oddechowy ponieważ dla tych substancji nie są znane właściwości ostrzegawcze. Jakość wdychanego powietrza musi spełniać wymagania normy ochrony oddechowej OSHA (29CFR ). Rozdział 4: Środki pierwszej pomocy Istotna uwaga: nie może być podejmowane żadne działanie, stwarzające jakiekolwiek ryzyko dla osób, ani przez osoby bez odpowiedniego przeszkolenia! W przypadku wypadkowego narażenia/urazu, należy zawsze wzywać pomoc medyczną. Należy zawsze skonsultować się z lekarzem w odniesieniu do jakiegokolwiek narażenia lub urazu. Obecnemu na miejscu wypadku lekarzowi należy przedstawić niniejszą kartę charakterystyki. Narażenie oczu (kontakt z gałką oczną) Sprawdzić ew. obecność soczewek kontaktowych, a jeżeli są, należy je wyjąć. Udzielona w trybie natychmiastowym pierwsza pomoc, skojarzona z właściwą opieką medyczną pozwoli ograniczyć stopień urazu. Oczy poszkodowanej osoby należy natychmiast przemyć w delikatnym strumieniu czystej, bieżącej wody. Podczas przemywania wodą oczy muszą pozostawać otwarte dla dokładnego wypłukania substancji. Płukanie oczu należy kontynuować przez co najmniej 15 minut. Istotna uwaga ostrzegawcza: Jeżeli toksyczny materiał jest żrący, został spożyty, był wdychany lub jest zakaźny, nie wolno jest stosować sztucznego oddychania metodą usta-usta. W przypadku trudności oddechowych, należy podać tlen. Narażenie dróg oddechowych W przypadku narażenia dróg oddechowych, należy natychmiast przenieść poszkodowanego z obszaru skażonego na świeże powietrze. Sprawdzić tętno i oddech. Jeżeli poszkodowany nie oddycha, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie lub resuscytację sercowo-płucną, kontynuując zastosowany zabieg do momentu przywrócenia oddechu lub nadejścia profesjonalnego zespołu medycznego. Jeżeli oddychanie jest utrudnione, należy podać tlen. Po przywróceniu czynności oddychania, należy zdjąć zanieczyszczone ubranie, włożyć do torby i usunąć we właściwy sposób. Osoba poszkodowana musi przez cały czas pozostawać pod utrzymującym właściwą ciepłotę ciała przykryciem. Narażenie skóry

9 Biological Industries (BI) Strona 9 z 21 Objawy skórne mogą obejmować zaczerwienienia, świąd oraz ból odczuwany przy dotyku. Pochłanianie substancji przez nieuszkodzoną tkankę skórną może nie być istotne. Objawy po przezskórnym wchłonięciu substancji mogą być podobne do objawów występujących po jej wdychaniu lub spożyciu. W każdym przypadku należy przepłukiwać narażone obszary skóry dużymi ilościami wody przez okres minimum 15 minut. Jeżeli oparzenia chemiczne wywołały zaczerwienienia i bolesność, należy spłukiwać poparzoną skórę dużymi ilościami wody z zachowaniem bardzo dużej ostrożności. Poza tym, należy w trakcie płukania zakryć poparzone miejsce czystą tkaniną. W przeciwnym razie, należy dokładnie przemyć dotknięty urazem obszar skóry wodą z dodatkiem mydła lub łagodnego detergentu celem niedopuszczenia do dalszego zanieczyszczenia. Zdjąć skażoną odzież i obuwie. Osobę poszkodowaną należy okryć dla utrzymania właściwej ciepłoty ciała. Jama ustna i przewód pokarmowy (spożycie) W przypadku połknięcia substancji, po którym osoba poszkodowana zachowuje świadomość i zdolność skupienia uwagi, musi ona przepłukać jamę ustną i wypić 2-4 kubki wody lub mleka celem stopniowego rozcieńczania połkniętej toksycznej substancji. Rozcieńczanie należy zakończyć, jeżeli poszkodowany zaczyna odczuwać mdłości. Wymioty są przeciwwskazane (tj. nie należy wywoływać wymiotów), jeżeli połknięta substancja toksyczna jest na bazie kwasu, zasady (żrąca) lub na bazie ropy naftowej lub jeżeli poszkodowany jest w stanie śpiączki lub drgawek. Nie należy wywoływać wymiotów po połknięciu substancji nietoksycznej. W przypadku jeżeli wymioty (emesis) są zalecane (tzn. z zalecenia lekarza), można je wywołać, wprowadzając do gardła poszkodowanego tępy koniec łyżki stołowej lub podobnego przedmiotu. Nigdy i pod żadnym pozorem nie należy podawać płynów osobie nieprzytomnej lub w stanie drgawek. Rozdział 5: Postępowanie w przypadku pożaru Substancja palna Odpowiednie środki gaśnicze Środki do schładzania Niebezpieczne produkty spalania* W postaci ciekłej nie stanowi zagrożenia pożarowego Niewielki pożar: suche środki chemiczne; rozległy pożar: piana odporna na działanie alkoholu, dwutlenek węgla (CO 2 ); woda wyłącznie w aerozolu Woda w aerozolu / mgła wodna Toksyczne dymy/opary lub tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO 2 ), dwutlenek azotu (NO 2 ) oraz dwutlenek siarki (SO 2 ). Istotna uwaga: Nie należy kierować strumienia wody na żadną gorącą-palącą się ciecz. Specjalny sprzęt p-poż: Nie należy wchodzić w objęty pożarem obszar bez właściwych środków ochrony indywidualnej w tym, aparatu oddechowego w układzie zamkniętym (SCBA self-contained breathing apparatus), zakładanego podczas akcji gaszenia pożaru. Najwyższą ochronę zapewniają automaty oddechowe z regulacją ciśnienia. Należy się odnieść do normy OSHA 29CFR Instrukcje gaszenia pożaru: Należy zatamować i zbierać wyciek stosowanej do gaszenia pożaru wody, aby nie dopuścić do skażenia lustra wody. Rozdział 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Procedury zapobiegania i kontroli wycieków i rozlewania się substancji Przed wejście w skażony obszar, należy się odnieść do Rozdziału 8 niniejszej karty charakterystyki Przed wejściem w zagrożony obszar należy założyć i zastosować odpowiednie elementy wyposażenia ochrony indywidualnej. Wejście ma na celu zapewnienie odpowiedniej wentylacji i wyeliminowanie

10 Biological Industries (BI) Strona 10 z 21 źródeł możliwego zapłonu. Obszar ten należy odgrodzić i zabezpieczyć przed niepowołanym wstępem. Za pomocą odpowiednich narzędzi należy w miarę możliwości zebrać i odzyskać rozlane/rozsypane substancje ciekłe/proszkowe. Należy zebrać jak najwięcej rozlanego/rozsypanego materiału do odpowiedniego pojemnika na odpady, przeznaczonego do tego rodzaju działań awaryjnych. Miejsce rozlania/rozsypania substancji należy przemyć wodą, którą należy zebrać i w odpowiedni sposób usunąć. Należy przygotować pojemniki na odpady pierwotne (1 0 ) i wtórne (2 0 ). Pojemnik 1 0 jest przeznaczony do wkładania zebranych odpadów substancji, zaś pojemnik 2 0 zapewnia ewentualną rezerwę w przypadku nieprzewidzianych wycieków z pojemnika 1 0. Oba pojemniki muszą być kompatybilne dla rodzaju gromadzonych w nich odpadów jak i zgodne z krajowymi, wojewódzkimi i /lub lokalnymi wymaganiami odnośnie składowania odpadów. Należy zapewnić wchłanianie rozlanej substancji za pomocą materiału obojętnego (np. suchego piasku, ziemi, wermikulitu). Nie należy stosować materiałów palnych (np. trocin). W trakcie czyszczenia należy unikać rozpraszania cząstek pyłu przez aerozol. Zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zorganizować właściwe usuwanie i odpadowanie substancji, zgodne z protokołami postępowania dla sytuacji awaryjnych, jak i z lokalnymi, wojewódzkimi i/lub krajowymi przepisami. Rozlanej substancji nie należy odprowadzać do systemów kanalizacyjnych. Nie należy dopuścić do przedostania się substancji do układów kanalizacyjnych ani żadnych cieków wodnych, takich jak wody powierzchniowe i gruntowe. Należy informować właściwe władze o wszelkich przypadkach wycieków substancji do sieci kanalizacyjnych lub cieków wodnych. Za rozpoznanie i określenie rodzaju odpadu z produktu końcowego, jak i za zgodność postępowania z w/w przepisami odpowiedzialność ponosi nie tylko kierownik projektu badawczego lub użytkownik końcowym, ale również współpracujący z nimi specjalista z certyfikatem lub licencją w zakresie gospodarki odpadami. Unia Europejska: jeżeli wymagane jest skierowanie niniejszego produktu do odpadów, należy go określić zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów (Decyzja Komisji Europejskiej 03/05/01, modyfikującej dyrektywy 94/3/WE i 75/442/WE). Stany Zjednoczone: firmy - tzw. generatory odpadów chemicznych (CWG - Chemical Waste Generators) określają, czy wyrzucona substancja chemiczna jest zaklasyfikowana do odpadów niebezpiecznych. Wytyczne US EPA dla klasyfikacji odpadów są podane w 40 CFR, część Dodatkowo, generujące odpady firmy muszą się zapoznawać z samorządowymi, wojewódzkimi i krajowymi przepisami, dotyczącymi odpadów niebezpiecznych celem upewnienia się, że wybrana klasyfikacja jest kompletna i dokładna. Rozdział 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie Pojemnik z substancją musi być szczelnie zamknięty i znajdować się zawsze w oryginalnym, etykietowanym opakowaniu. Całość należy trzymać z daleka od źródeł ciepła i światła. Preparat roztwór kolcemidu należy przechowywać bezpiecznie w określonych warunkach magazynowania w temperaturze 2-8 C i w zabezpieczeniu przed światłem. Produkt ten wykazuje potencjał mutagenny, teratogenny i tumorogenny, jak również powoduje określone skutki dla docelowych narządów w przypadku kontaktu ze skórą i/lub oczami lub poprzez spożycie lub wdychanie. Niebezpieczeństwo = oznacza sytuację o bardzo wysokim stopniu zagrożenia, która, jeżeli zostanie zlekceważona, może stać się przyczyną śmierci lub poważnego uraz dla osoby poszkodowanej. Stosowanie tego terminu należy ograniczać do najbardziej niebezpiecznych sytuacji.

11 Biological Industries (BI) Strona 11 z 21 Rozdział 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej Kontrola narażenia zawodowego Granice narażenia CRM surowiec chemiczny BD = brak danych Nazwa chemiczna OSHA PEL OSHA PEL ACGIH OEL ACGIH OEL (TWA) (CEILING) (TWA) (STEL) BD BD BD BD Roztwór kolcemidu Mechaniczne środki kontroli: Nie są wymagane specjalne rozwiązania wentylacji. Jednakże, jeżeli produkt zawiera składniki, charakteryzujące się ograniczeniami narażenia (PELS), należy zastosować odpowiednie osłony dla przebiegu procesu, miejscową wentylację wywiewną lub inne metody, pozwalające utrzymać poziom narażenia pracowników poniżej zalecanych bądź obowiązujących granic. Wymagane są odpowiednie rozwiązania stanowisk z natryskami do zmywania skażeń/stanowisk do płukania oka/odpowiednią wentylacją mechaniczną. Należy zawsze pracować pod sprawdzonym/certyfikowanym okapem wyciągowym / wyciągiem laminarnym. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w obszarach zamkniętych. Należy się odnieść do Rozdziału 3: Środki ostrożności / ocena zagrożenia/ryzyka sprzęt / środki ochrony indywidualnej Uwaga: przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy układów bądź urządzeń należy je odizolować, przewietrzyć, spuścić wszelkie ciecze i/lub oczyścić. Zgodnie z obowiązującymi protokołami i okresowymi terminami kontroli, należy sprawdzać bezpośrednią przestrzeń wokół miejsca pracy pod kątem niedoboru tlenu! Urządzenia ochrony dróg oddechowych: ochronę dróg oddechowych należy stosować wtedy, kiedy stężenie substancji chemicznej w otaczającym powietrzu może osiągać poziom, powodujący problemy zdrowotne. W przypadku krótkiego narażenia, należy zakładać aparat do oddychania (respirator) zgodny z normami NIOSH/MSHA/CEN (UE). Jeżeli ocena ryzyka wykazuje zasadność stosowania aparatów oddechowych z oczyszczaniem powietrza, należy stosować aparat przeciwpyłowy typu N95 (US) lub typu P1 (EN 149) z obiegiem zamkniętym (Rozporządzenie OSHA 29CFR ); w przypadku wydłużonych okresów narażenia, należy stosować urządzenie ochronne dróg oddechowych, które jest niezależne od powietrza w obiegu. Należy pamiętać o właściwym dopasowaniu maski! Ochrona oczu/maska twarzowa: zalecane stosowanie gogli ochrony przeciwchemicznej Okulary ochronne/gogle przeciwrozpryskowe z jednostronnymi osłonami i/lub maska twarzowa, opisana w przepisach OSHA, dotyczących ochrony oczu i twarzy patrz: 9 CFR lub norma europejska EN 166. Jeżeli substancja zanieczyszczająca jest substancją podrażniającą gałkę oczną lub mogącą spowodować jej uszkodzenie, wówczas wymagane jest stosowanie maski / respiratora pełnotwarzowego. Ochrona ciała: zalecane jest stosowanie lekkiego ubioru ochronnego o właściwościach przeciwchemicznych i długich rękawach, zgodnego z wymaganiami normy ASTMF1001. Zapytania ofertowe należy kierować do firm: Barricade, Kaycel, Nomex, Saranex, Tyvek, Viton. (POZIOMY A, B, C, D. Odnieść się do przepisów OSHA 29 CFR , Załącznik A i przepisy EPA). Ochrona dłoni: wybór rękawic ochronnych jest zależny od następujących czynników:

12 Biological Industries (BI) Strona 12 z 21 degradacja materiału czasy przenikania szybkość dyfuzji Rękawice odporne na działanie substancji chemicznych, zgodnie z wymaganiami dyrektywy UE 89/689/EWG. Higiena pracy (HP): zalecane jest stosowanie kremu barierowego do ochrony skóry (SPBC Skin- Protecive Barrier Cream). Zachowania higieniczne: należy postępować zgodnie z ustalonymi protokołami zapewnienia jakości, odnoszącymi się do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosownych do nich środków ostrożności. Po zakończeniu pracy należy usunąć zanieczyszczone ubranie robocze, opakowanie i osady chemiczne w sposób zgodny ze standardowymi procedurami roboczymi (SOP standard operating procedures). Po zakończonej pracy należy się dokładnie umyć. Rozdział 9: Właściwości fizyczne i chemiczne Istotne dane, dotyczące BHP i ochrony środowiska: CRM = surowiec chemiczny; BD = brak danych. Wygląd/kolor: Roztwór płynny o zabarwieniu żółtym Osmolowość mosm/kg ph: 7,2-7,50 Stan fizyczny: Roztwór płynny Rozdział 10: Stabilność i reaktywność Niebezpieczne produkty spalania/rozkładu Toksyczne dymy z tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO 2 ), tlenek azotu (NO 2 ) i dwutlenek siarki (SO 2 ) Niebezpieczna polimeryzacja Nie odnotowano przypadków jej występowania Brak kompatybilności z następującymi substancjami: czynniki silnie utleniające/silne środki redukujące/kwasy o silnym działaniu/zasady o silnym działaniu. Stabilność: Produkt niniejszy zachowuje stabilność w określonych warunkach stosowania i magazynowania (tj. przy normalnych wartościach temperatury i ciśnienia). Warunki, których należy unikać: bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych/promieniowania UV/pyłów/dymów/mgieł/aerozolów/ oraz nadmiernej temperatury/źródeł zapłonów/przy bezpośrednim oddziaływaniu światła substancja może ulec odbarwieniu. Rozdział 11: Informacje toksykologiczne i toksykodynamiczne Należy się odnieść do Rozdziału 3: Środki ostrożności/identyfikacja zagrożeń Ostra toksyczność: Ostra toksyczność: roztwór kolcemidu jest substancją podrażniającą dla oczu i skóry. Nasilenie reakcji zależy od reaktywności na dawkę i stężenia substancji, rodzaju składu i/lub narażenia powtarzalnego lub wydłużonego. Substancja może być niebezpieczna poprzez swoje oddziaływanie na skórę/oczy/po spożyciu i/lub przy wdychaniu (środek podrażniający/środek przenikający, prowadzący do uczuleń). Substancja może być niebezpieczna dla osób uczulonych w następujących sytuacjach: Układ organizmu/skutki Odnoszące się do zachowania Oznaki/objawy/skutki Substancja może powodować drgawki/zmieniać odruchy/powodować senność (ogólną depresję),

13 Biological Industries (BI) Strona 13 z 21 zmiany czuciowe nerwów obwodowych Kontakt ze skórą Należy unikać kontaktu ze skórą, chronić gołą skórę. Substancja może wywoływać skutki żrące/podrażniające/przenikania/uczulające i powodować stany zapalne powstawanie pęcherzy/rumień (zaczerwienienie skóry)/łuszczenie; zmiany dermatologiczne (np. obrzękowe lub pęcherzykowe a) Wchłanianie przezskórne Substancja może być wchłaniana drogą kontaktu ze skórą Kontakt z gałkami ocznymi Należy unikać kontaktu gałek ocznych z substancją ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki/ślepoty/zaczerwienienie/łzawienie/świąd; opadanie górnej powieki (ptosis) Spożycie Substancja może powodować podrażnienia układu pokarmowego, charakteryzujące się odczuwaniem pieczenia, kaszlem i kichaniem Wdychanie Substancja drażniąca dla błon śluzowych/górnych dróg oddechowych/powoduje reakcje alergiczne górnych dróg oddechowych/ toksyczne oddziaływanie dla płuc, może powodować podrażnienia dróg oddechowych, charakteryzujące się odczuwaniem pieczenia, kaszlem, dusznościami-hiperwentylacją, kichaniem; nadmierne narażenie: brak określonych danych. Uczulanie Produkt niniejszy może oddziaływać drażniąco na oczy i skórę. Czynniki, takie jak bezpośredni lub pośredni kontakt, reaktywność na dawkę, stężenie, skład chemiczny i/lub powtarzane lub wydłużone narażenie jak i indywidualne skłonności do uczuleń, mogą być niebezpieczne w kontakcie skórnym/po spożyciu i/lub po wdychaniu (skutki podrażniające/przenikania/uczulające). Należy unikać kontaktu substancji z oczami i skórą! BD = brak danych, CRM = surowiec chemiczny Materiał LD 50 (szczur) LD 50 (królik) LD 50 (mysz) Doustnie (per os) µg/kg (mysz) LD 50 (mysz) domięśniowo (SQ) LD 50 (szczur) dootrzewnowo (IP) LD 50 (szczur) dożylnie (IV) 87 mg/kg BD 1700 µg/kg (szczur) 56 mg/kg (mysz) Roztwór kolcemidu (CRM) Istotność LD 50 Dawka śmiertelna (50%) jest obliczaną statystycznie dawką substancji chemicznej, powodującą śmierć u 50% badanych zwierząt celem jest obserwacja śmiertelności. Mówiąc prościej, jest to metoda przesiewowa oceny toksyczności substancji chemicznych. Ważne! Należy zauważyć, że często stosuje się interpretację wyników i ekstrapolację na ludzi wniosków, wyciąganych w oparciu o wyniki badań doświadczalnych na modelach zwierzęcych, szczególnie, jeżeli narażenie na oddziaływanie substancji chemicznych i następcze obserwacje są dobrze udokumentowane. Uzyskane w ten sposób wnioski należy traktować wyłącznie jako niedokładne przybliżenie ze względu na liczbę endo- i egzogennych czynników, które mogą bezpośrednio i pośrednio wpływać na przebieg doświadczenia jak i na zmienność efektu w stosunku do różnych gatunków i szczepów zwierząt doświadczalnych. Najważniejszą rzeczą, o której należy

14 Biological Industries (BI) Strona 14 z 21 pamiętać we wszystkich przypadkach, to zachowanie właściwej ostrożności i uwagi we wszystkich przypadkach posługiwania się jakimkolwiek produktem, mogącym stwarzać potencjalne zagrożenia. Ogólne oznaki i objawy toksyczności kolcemidu: odnoszące się do zachowania: (senność i słabość mięśni) nieprawidłowości rozwojowe: (OUN / wzrokowe, słuchowe) ze strony układu pokarmowego: (nadmierna defekacja / biegunki) odżywcze: (spadek masy ciała) ze strony układu rozrodczego: (zgon po implantacji/toksyczność płodu i zgon płodu) skóra i jej przydatki: (łysienie lub utrata włosów) Ostra toksyczność: substancja toksyczna dla ludzi i środowiska zwierzęcego! Rating ostrej toksyczności: substancja może być niebezpieczna dla ludzi i świata zwierzęcego, jeżeli nie będzie właściwie stosowana lub usuwana do odpadów! Jakakolwiek choroba może ulec zaostrzeniu zgodnie z farmakotoksyczną dynamiką oddziaływania substancji. Istotna uwaga: inne choroby i substancje chemiczne mogą powodować podobne oznaki i objawy! Kontakt z oczami: ciężkie podrażnienia gałek ocznych (zaczerwienienie, parzący ból) Wdychanie: podrażnienia błon śluzowych / górne drogi oddechowe (kaszel, ból gardła) Spożycie: substancja toksyczna po spożyciu Skóra - wchłanianie: w bezpośrednim kontakcie możliwe wchłanianie przez skórne (zaczerwienienia / swędzenie) Skóra - kontakt: podrażnienia (zaczerwienienia/swędzenie) Toksyczność przewlekła/rozwojowa Chociaż w przypadku substancji roztwór kolcemidu brak jest danych toksykologicznych dla modeli badawczych z udziałem człowieka lub zwierząt to składniki tego produktu zawierają potencjalnie niebezpieczne czynniki, ale przy ich stężeniach w produkcie nie są one uznawane za jednoznacznie szkodliwe dla zdrowia i bezpieczeństwa, nie mniej obchodzenie się z produktem wymaga przeszkolonego personelu i stosowania laboratoryjnych procedur. Przy stosowaniu niniejszej substancji chemicznej, jak i jakiegokolwiek innego produktu chemicznego, wymagane jest zachowanie właściwej ostrożności i uwagi. Powtarzane narażenie na surowiec chemiczny (CRM) może stać się przyczyną ogólnego pogorszenia stanu zdrowia poprzez efekty skumulowanej dawki na poszczególne narządy docelowe, zgodnie z powyższym opisem. Toksyczność dla rozrodczości: u kobiet: BD; u mężczyzn: BD; BD = brak danych. Karcynogenność wg NTP National Toxicology Program Narodowy Program Toksykologiczny)* Znana Przewidywana BD możliwa *Na dzień dzisiejszy i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, składniki niniejszego produktu, występujące w nim na istniejących poziomach, nie są w szczególny sposób identyfikowane jako czynniki karcinogenne lub potencjalnie karcinogenne. Karcinogenność*: Mutagenność możliwe skutki mutagenne Uczulanie możliwa wrażliwość skórna/oddechowa Teratogenność Możliwe efekty niepożądane dla układu rozrodczego (embriotoksyczność jak i toksyczność dla płodu) Istotna uwaga: zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na czas opracowywania niniejszego dokumentu, właściwości fizyczne i chemiczne omawianej substancji nie zostały dokładnie zbadane i z tego względu, wszystkie materiały i mieszaniny mogą stwarzać nieprzewidziane zagrożenia dla zdrowia, bezpieczeństwa i stanu środowiska i dlatego, obchodzenie się z nimi wymaga zachowania

15 Biological Industries (BI) Strona 15 z 21 ostrożności. Żaden ze składników niniejszego produktu, występujący w nim na poziomach 0,1%, nie jest identyfikowany jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik karcinogenny dla organizmu człowieka. Rating toksyczności wg Amerykańskiej Agencji brak danych ds. Ochrony Środowiska Inhibitor cholinesterazy brak danych Klasyfikacja HCS Klasa: produkt toksyczny ze skutkami dla docelowych narządów Ostry stopień zagrożenia TRI brak danych Badania ostrej toksyczności US NTP brak danych Ostre zagrożenia WHO: brak danych Produkt niniejszy może mieć potencjał do powodowania płodu in utero. Istotna uwaga: według naszej najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy, właściwości fizyko-chemiczne nie zostały dokładnie zbadane. Rozdział 12: Informacje ekologiczne Nie należy dopuścić do przedostania się substancji do sieci kanalizacyjnych, wód gruntowych lub gleby! Bioakumulacja / potencjał do bioakumulacji możliwa Biodegradacja / przetrwanie potencjalne toksyczne produkty rozkładu Skutki ekotoksyczne możliwe Mobilność możliwa Podsumowanie i ocena ekotoksyczności dla wód: = brak danych Organizmy Skutki i ostra toksyczność Algi i bakterie możliwe Ryby i skorupiaki (np. pteropody) Zooplankton (np. wioślarki, otwornice, promienice, bruzdnice) możliwe możliwe Dynamika wpływu na środowisko opisanego materiału nie została w pełni zbadana. ROZDZIAŁ 13: Postępowanie z odpadami Wprowadzania / generowania odpadów należy całkowicie unikać lub ograniczyć je do możliwego do osiągnięcia minimum. Nie należy kierować do ogólnych odpadów żadnych rozlanych ilości substancji, ani nie pozwalać, aby przedostały się do ogólnych systemów kanalizacyjnych, gleby lub naturalnych cieków wodnych. Należy się skontaktować z licencjonowanym, profesjonalnym ośrodkiem usuwania odpadów celem realizacji właściwego usuwania odpadów z zawartością substancji, zgodnie z lokalnymi, stanowymi i/lub federalnymi przepisami. Rozpuścić lub zmieszać substancję z palnym rozpuszczalnikiem i spalić w piecu do spopielania odpadów chemicznych, wyposażonym w dopalacz i płuczkę. Opakowanie po substancji należy objąć taką samą procedurą kierowania do odpadów, jaka obowiązuje dla samej substancji. Nie wolno wykorzystywać pustych pojemników do żadnych innych celów. Usuwanie omawianego produktu lub jego jakichkolwiek produktów ubocznych musi być zawsze zgodne z obowiązującymi miejscowymi, wojewódzkimi i krajowymi przepisami, dotyczącymi usuwania odpadów i ochrony środowiska. Za określenie charakteru odpadów jak i za zgodność

16 Biological Industries (BI) Strona 16 z 21 z w/w przepisami jest odpowiedzialny kierownik prowadzonych badań z użyciem substancji w uzgodnieniu i pod nadzorem certyfikowanego/licencjonowanego specjalisty ds. usuwania odpadów. Unia Europejska: kiedy wymagane jest usuwanie odpadów, produkt niniejszy należy potraktować zgodnie Europejskim Katalogiem Odpadów (Decyzja Komisji Europejskiej z 03/05/01, modyfikująca dyrektywy 94/3/WE i 75/442/WE). Stany Zjednoczone: generujące odpady instytucje tzw. generatory odpadów chemicznych (CWG Chemical Waste Generators) muszą określić, czy usuwana substancja chemiczna jest klasyfikowana jako odpad niebezpieczny. Amerykańskie wytyczne EPA, dotyczące klasyfikacji, są wyszczególnione w 40 częściach CFR Ponadto, generujące odpady firmy muszą odnosić się do przepisów, dotyczących odpadów niebezpiecznych, zarówno miejskich jak i miejscowych, stanowych i federalnych, celem upewnienia się, że określona przez nie klasyfikacja odpadów jest dokładna i kompletna. ROZDZIAŁ 14: Informacje dotyczące transportu Należy się skontaktować z firmą Biological Industries odnośnie zasad dotyczących transportu substancji. NR = nieregulowane przepisami; = grupa opakowań Dane dotyczące przepisów Klasyfikacja DOT Klasyfikacja TDG Klasa ADR/RID Numer ONZ NR NR NR Właściwa klasa przesyłki Klasa PG Etykieta Informacje dodatkowe DOT Substancja nieklasyfikowana jako materiał niebezpieczny do transportu drogowego jako RPQ TDG Substancja nieklasyfikowana jako materiał niebezpieczny do transportu drogowego niebezpiecznych towarów jako RPQ ADR/RID (pozycja trans graniczna) Substancja nieklasyfikowana jako materiał niebezpieczny do transportu lądowego jako RPQ IMDG NR IMDG Substancja nieklasyfikowana IATA-DGR/ Klasa ICAO- TI NR jako materiał niebezpieczny do transportu morskiego jako RPQ IATA-DGR/ICAO- TI Substancja nieklasyfikowana jako materiał

17 Biological Industries (BI) Strona 17 z 21 niebezpieczny do transportu lotniczego jako RPQ Numer identyfikacyjny ONZ: nie dotyczy: Nr CAS: BD; specjalne postanowienia dla transportu: nie dotyczy ROZDZIAŁ 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Nazwa chemiczna AICS DSL EINECS NDSL PICCS TSCA WHMIS Roztwór kolcemidu BD BD BD BD BD BD BD w DPBS Norma regulująca przekaz informacji o zagrożeniach (HCS Hazard Communication Standard), klasyfikacja OSHA: produkt niniejszy nie jest klasyfikowany przez OSHA. Możliwe efekty drażniące, uczulające i wpływające na docelowe narządy. Symbol(e) zagrożenia: Xi/Xn/T Uwaga: substancja nie całkowicie zbadana Klasyfikacja: substancja szkodliwa/podrażniająca Przepisy europejskie: Zwrot(y) R R-22 Działa szkodliwie po połknięciu R-25 Działanie toksyczne po połknięciu R-36/37/38 Może powodować ciężkie oparzenia / Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę R-42/43 Może powodować uczulenie w następstwie narażenia dróg oddechowych i w kontakcie ze skórą R-63 Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Zwrot(y) S S-2 Chronić przed dziećmi S-22 nie dotyczy S-24 Unikać kontaktu ze skórą. S-26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. S-36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice, stosować ochronę dla oczu/twarzy. S-38 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. S-45

18 Biological Industries (BI) Strona 18 z 21 W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza jeżeli to możliwe, pokaż etykietę Przepisy USA: Ustawa o kontroli substancji toksycznych (TSCA Toxic Substances Control Act): Jako roztwór, substancja nie jest wymieniona w wykazie TSCA 8(b): substancja nie posiada statusu SNUR wg TSCA. Wykaz raportujący BHP: brak danych Zasady próby chemicznej: Rozdział 12b: brak danych Ustawa o odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawę (CERCLA - Comprehensive Environmental Response Compensation Liability Act) z roku 1980 plus poprawki substancje szkodliwe/ilości podlegające zgłoszeniu (RQ reported quantities)/: brak ilości podlegających zgłoszeniu Stopnie ryzyka według amerykańskiej ustawy o poprawkach dotyczących funduszy specjalnych i wznawianiu pozwoleń (SARA -, tytuł III Bezpośrednie zagrożenie Zagrożenie opóźnione Zagrożenie pożarem Zagrożenie ciśnieniowe Zagrożenie reaktywnością BD BD BD BD BD Jeżeli jakieś określone pole lub pola zostaną zaznaczone odpowiedzią twierdzącą, oznacza to, że produkt zawiera substancje chemiczne EPCRA 313, w przypadku których wymagane jest raportowanie, zgodnie z wymaganiami rozdziału 313 ustawy o planowaniu i powiadamianiu społeczeństwa w przypadku awarii (Emergency Planning and Community Right-To-Know Act) z roku 1986 (40 CFR 372). Ustawa o poprawkach dotyczących funduszy specjalnych i wznawianiu pozwoleń (SARA) z 1986 r: SARA Rozdział 302/304/311/312 (Substancje niezwykle niebezpieczne): brak progowych ilości planowych (TPQ threshold planning quantities). SARA Rozdział 302/304 (Planowanie awaryjne i Powiadamianie): brak progowych ilości planowych SARA Rozdział 302/304 (Niebezpieczne substancje chemiczne): w postaci roztworu, brak progowych ilości planowych SARA Rozdział 311/312 MSDS Dystrybucja; wykaz substancji chemicznych; rozpoznanie zagrożenia W postaci roztworu, brak opóźnionego, wyraźnego, przewlekłego zagrożenia zdrowia pod warunkiem właściwego postępowania. SARA Rozdział 313 (Wykazy swoistych, toksycznych substancji chemicznych): materiał nie zawiera żadnych składników chemicznych o znanych numerach CAS, które przekraczałaby minimalne poziomy progowe, wymagające zgłaszania wg SARA w tytule III, Rozdział 313 (tj. na poziomie 1% lub więcej). SARA Rozdział 355 (Substancje niezwykle niebezpieczne): brak danych Kody SARA: w postaci roztworu, brak numeru CAS Ustawa o czystym powietrzu (CAA Clean Air Act): CAA 112: zapobieganie przypadkowemu uwalnianiu NPF CAA 112: regulowane przepisami substancje palne NPF CAA 112: regulowane przepisami substancje toksyczne NPF Niniejszy materiał nie zawiera żadnych niebezpiecznych, zanieczyszczających powietrze składników. Materiał nie zawiera żadnych substancji zubażających ozon klasy pierwszej lub klasy drugiej Ustawa o czystej wodzie (CWA Clean Water Act): CWA: 307 NPF CWA: 311 NPF Substancja w obecnym stężeniu nie jest objęta wykazem substancji niebezpiecznych (HS Hazardous Substances) OSHA: substancja w obecnym stężeniu nie jest uznana za wysoce niebezpieczną (HH Highly Hazardous) Surowce chemiczne (CRM Chemical Raw Materials) są niebezpieczne z definicji w: normie komunikacji zagrożeń (29 CFR )

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104369E : Preparat do dezynfekcji narzędzi

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104369E : Preparat do dezynfekcji narzędzi KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SEKUSEPT FORTE Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator Castrol Enduron

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SEKUMATIC FNZ Wersja 6 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator Castrol EDGE

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa Strip-A-Way Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa INCIDIN EXTRA N Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa P3-manodes Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2 1/14 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn. zmianami Data sporządzenia: 22.01.2007 Aktualizacja: 15.05.2015 Wersja: 4.0 Strona 1 z 24 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa EPICARE 5 Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SKINMAN SOFT Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja 04.07.2013 Wersja numer 1.1 CLP KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 453/2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KART CHARAKTERYSTYKI

KART CHARAKTERYSTYKI KART CHARAKTERYSTYKI (1) IDENTYFIKACJA PREPARATU (PRZYGOTOWANIE) I IDENTYFIKACJA DOSTAWCY Nazwa produktu: Numer produktu: Zestaw do testów MONOFLUO do wykrywania Pneumocystis jirovecii (carinii) 32515

Bardziej szczegółowo

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 2.1.1. Klasyfikacja substancji wg zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie Rady 67/548/EWG

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 2.1.1. Klasyfikacja substancji wg zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie Rady 67/548/EWG Strona 1 z 9 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu MIEDZIAN 50 WP 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa Linia Lozamet 2 Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Kod

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND XTR. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND XTR. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia 2009.01.05 XTEND XTR 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 15.03.2007 Data aktualizacji 28.05.2008 Data kolejnej aktualizacji 13.10.2008 Data kolejnej aktualizacji 10.04.2010 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo