Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS)"

Transkrypt

1 Karta Charakterystyki Substancji bezpiecznej (MSDS) Część 1 Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa Nazwa MSDS (Karty Charakterystyki Immunologiczny test enzymatyczny DRI Ecstasy Substancji bezpiecznej) Numer katalogowy , Opis Synonimy Koniugat enzymatyczny DRI Ecstasy (100 ml) Substrat przeciwciał DRI Ecstasy (500 ml) Zestaw immunotestu DRI Identyfikacja przedsiębiorstwa Microgenics Corporation Adres siedziby Fremont Blvd. Miasto, stan, kod pocztowy Zip Fremont, CA Telefon przedsiębiorstwa (510) Telefon alarmowy (510) Telefon CHEMTREC, USA (800) Telefon CHEMTREC, Europa (202) Część 2 Identyfikacja zagrożeń Przestroga! Materiał ten może zawierać substancje pochodzenia wołowego. Pomimo ujemnych wyników testów chorób zakaźnych niniejszy produkt należy traktować jak potencjalnie zakaźny materiał biologiczny. W normalnych warunkach użytkowania produkt nie jest uważany za stwarzający zagrożenie dla zdrowia. Produkt nie jest sklasyfikowany jako łatwopalny lub szkodliwy dla środowiska; może powodować podrażnienie oczu, skóry, przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. zbadano całkowicie właściwości toksykologicznych tego materiału. Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE lub 67/548/EWG Część 3 Skład/Informacje o składnikach NR CAS Nazwa składnika Zawartość EINECS/ELINCS Tris (hydroksymetylo)-amino-metan 1,0-2,0% Chlorek sodu 0,8-0,9% dotyczy Surowicza albumina wołowa 0,02-0,2% dotyczy Woda 99,98-99,80% Uwagi dotyczące składników brak substancji niebezpiecznych powyżej określonego poziomu według OSHA, przepisów kanadyjskich ani UE. Produkt zawiera białka, przeciwciała, enzymy, sole, stabilizator i wodę Część 4 Środki pierwszej pomocy Oczy W przypadku kontaktu z oczami natychmiast zdjąć soczewki kontaktowe, trzymać powieki otwarte i płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku wystąpienia objawów należy zwrócić się do lekarza Skóra W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć skażone ubranie, przemyć skażony obszar mydłem i przepłukać dużą ilością wody. W przypadku powstania i utrzymywania się podrażnienia należy uzyskać pomoc medyczną. Połknięcie W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów bez polecenia personelu medycznego. Pić dużo wody. Uzyskać pomoc medyczną Wdychanie W przypadku wdychania przenieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze. W przypadku braku oddechu należy zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku trudności z oddychaniem podać tlen. Skonsultować z lekarzem Informacje dla lekarzy Leczyć objawowo Dokument: MSDS - 1 Strona 1 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

2 Część 5 Postępowanie w przypadku pożaru Środki ochrony indywidualnej Produkty spalania mogą być niebezpieczne dla zdrowia. W przypadku ewakuacji należy stosować maskę ochronną zatwierdzoną przez OSHA/NIOSH (lub ich odpowiednik). Patrz część 8 Właściwości łatwopalne Produkt płynny jest niepalny; produkt w postaci ciała stałego może ulegać spalaniu Środki gaśnicze Można stosować wszystkie zwykłe środki gaśnicze Ochrona strażaków Minimalna ochrona dla wszystkich strażaków powinna obejmować aparat powietrzny butlowy (SCBA) i pełną strażacką odzież ochronną. Podczas rozkładu produkt może wydzielać dwutlenek węgla, tlenek węgla i/lub węglowodory o niskim ciężarze cząsteczkowym. Skala NFPA (szacunkowa) Zdrowie: 1; Palność: 0; stabilność: 0 Skala HMIS (szacunkowa) Zdrowie: 1; Palność: 0; stabilność: 0 Część 6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia Indywidualne środki Stosować środki ochrony indywidualnej podane w części 8. Zbędny personel nie powinien ostrożności mieć dostępu Ochrona środowiska Produkt nie powoduje skażenia wody. wprowadzać do kanalizacji, ścieków, rowów i otwartych dróg wodnych. Metody ograniczania Jeżeli nie występuje ryzyko, należy zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się rozlanego materiału lub nieszczelności pojemników. Jeżeli to możliwe, otoczyć rowem rozlany materiał. Zebrać rozlany produkt za pomocą obojętnego materiału chłonnego, np. wermikulitu, piasku lub ziemi okrzemkowej Metody usuwania zwłocznie usunąć rozlany materiał, przestrzegając środków ostrożności podanych w części 8 Zabezpieczenie przed narażeniem/ochrona indywidualna. Umieścić w odpowiednim pojemniku i zapewnić wentylację. Przemyć obszar 5% roztworem wybielacza na bazie chloru lub odpowiednikiem, a następnie spłukać wodą Inne informacje Wymagania dotyczące raportów w części 15 Część 7 Postępowanie z produktem i przechowywanie Postępowanie Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Dokładnie umyć się po zetknięciu z produktem z produktem. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Unikać połknięcia i wdychania. Stosować w pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji. Materiał wyprodukowany zgodnie z USDA i/lub CPMP/BWP/1230/98 (lub poprawką, jeśli dotyczy) (Wytyczne dotyczące zmniejszania ryzyka przenoszenia czynników zakaźnych gąbczastej encefalopatii zwierząt przez produkty lecznicze). Jest to materiał kategorii IV według CPMP/BWP/1230/98: nie zawiera ani nie pochodzi od szczególnych materiałów niebezpiecznych określonych w decyzji Komisji 97/534/WE (ani w kolejnych poprawkach). Materiał jest przygotowany z podstawowego materiału pochodzenia ludzkiego. Dawcy zostali zbadani za pomocą metod zatwierdzonych przez FDA i stwierdzono, że nie występują u nich przeciwciała przeciwko wirusowi HIV-1 i HIV-2, nie występują reakcje w zakresie przeciwciał WZW typu B (HBsAg) i nie występują reakcje w zakresie przeciwciał WZW typu C (HCV). Materiał należy traktować jako potencjalnie zakaźny. Materiał należy traktować na 2 poziomie biobezpieczeństwa (BSL2) zgodnie z wymogami zasady OSHA dotyczącej patogenów przenoszonych za pomocą krwi (Bloodborne Pathogen Rule, 29 CFR ) oraz zgodnie z wytycznymi Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories ( Biobezpieczeństwo w laboratoriach mikrobiologicznych i biomedycznych z maja 1988 r., numer publikacji HHS [NIH] ), wydanymi w USA przez: Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control (CDC) i National Institute of Health (NIH) Przechowywanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. W okresie trwałości przechowywać w temperaturze od 2 C do 8 C Dokument: MSDS - 1 Strona 2 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

3 Część 8 Zabezpieczenie przed narażeniem/ochrona indywidualna Najwyższe dopuszczalne stężenia na stanowisku pracy (Occupational Exposure Limits, OEL) Nazwa chemiczna Tris (hydroksymetylo)-amino-metan OSHA PEL ACGIH TLV AIHA NIOSH REL Ceiling TWA STEL Final Vacated Ceiling TWA STEL WEEL OEL Ceiling TWA STEL IDLH Nazwa chemiczna Chlorek sodu OSHA PEL ACGIH TLV AIHA NIOSH REL Ceiling TWA STEL Final Vacated Ceiling TWA STEL WEEL OEL Ceiling TWA STEL IDLH Nazwa chemiczna Surowicza albumina wołowa OSHA PEL ACGIH TLV AIHA NIOSH REL Ceiling TWA STEL Final Vacated Ceiling TWA STEL WEEL OEL Ceiling TWA STEL IDLH Nazwa chemiczna Woda OSHA PEL ACGIH TLV AIHA NIOSH REL Ceiling TWA STEL Final Vacated Ceiling TWA STEL WEEL OEL Ceiling TWA STEL IDLH Wskazówki w przypadku narażenia Wyposażenie pomieszczeń Niniejszy produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych materiałów o najwyższym dopuszczalnym stężeniu na stanowisku pracy ustalonym przez odpowiednie krajowe organy regulacyjne Pomieszczenia, gdzie jest przechowywany lub stosowany ten materiał powinny być wyposażone w urządzenia do przemywania oczu i prysznic bezpieczeństwa. Należy stosować odpowiednią wentylację, aby utrzymywać stężenie w powietrzu poniżej dopuszczalnych limitów narażenia. Wentylatory i inne urządzenia elektryczne muszą być nieiskrzące i mieć konstrukcję zabezpieczającą przed wybuchem Środki ochrony indywidualnej Ochrona oczu/twarzy Należy nosić odpowiednie okulary ochronne lub gogle chemiczne według rozporządzeń dot. ochrony oczu i twarzy ustalonych przez OSHA 29 CFR lub Normę Europejską EN166 Ochrona skóry Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne, aby zapobiec narażeniu skóry. powinno wystąpić podrażnienie skóry Ochrona dróg Należy przestrzegać programu ochrony dróg oddechowych spełniającego wymagania oddechowych 29 CFR (Kodeks Zarządzeń Federalnych) OSHA (Departamentu BHP) oraz normy ANSI (Amerykański Instytut Standardów) Z88.2 lub Normy Europejskiej EN 149, kiedy warunki pracy wymagają stosowania respiratorów Względy higieny ogólnej Należy nosić odpowiednią odzież ochronną, aby zapobiec narażeniu skóry. Cześć 9 Własności fizykochemiczne Wygląd Przezroczysty Temperatura zapłonu Brak informacji bursztynowożółty Zapach i poziom Brak informacji Właściwości łatwopalne Brak informacji wyczuwania zapachu Stan fizyczny Płyn Rozpuszczalność w wodzie Produkt mieszalny ph 5-8 Gęstość/ciężar właściwy Brak informacji Gęstość oparów Brak informacji Szybkość parowania Brak informacji Temperatura wrzenia Brak informacji Współczynnik podziału oktanol/ Brak informacji woda (K ow ) Ciśnienie oparów Brak informacji Temperatura samozapłonu Brak informacji Temperatura topnienia/ Temperatura zamarzania Brak informacji Temperatura rozkładu Brak informacji Dokument: MSDS - 1 Strona 3 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

4 Część 10 Stabilność i reaktywność Stabilność chemiczna Produkt stabilny w temperaturze otoczenia w zamkniętych pojemnikach, w normalnych warunkach magazynowania i przetwarzania Warunki, których należy unikać Nadmierna temperatura Materiały niekompatybilne zgłoszono żadnych bezpieczne produkty rozkładu Brak Możliwość reakcji niebezpiecznych zgłoszono Część 11 Dane toksykologiczne Toksyczność ostra (LD50/LC50) NR CAS Doustna, dla szczurów: LD50=5900 mg/kg Doustna, dla myszy: LD50=1210 mg/kg Dożylna, dla szczurów: LD50=1800 mg/kg Dożylna, dla myszy: LD50=1210 mg/kg Doustna, dla królików: LD50=1000 mg/kg NR CAS Doustna, dla szczurów: LD50=3000 mg/kg Doustna, dla myszy: LD50=4000 mg/kg Wziewna, dla szczurów: LD50>42 gm/m 3 /1H Wewnątrzotrzewnowa, dla myszy: LD50=2602 mg/kg Podskórna, dla szczurów: LD50=3500 mg/kg Skórna, dla królików: LD50>10000 mg/kg NR CAS Doustna, dla szczurów: LD50=998,21 mg/cm 3 w temp. 20 C Działanie po podaniu wielokrotnym (NOAEL, LOEL) znaleziono żadnych informacji Podskórna, dla myszy: LD50=3000 mg/kg Działanie drażniące przedłużone narażenie może powodować podrażnienie Właściwości żrące znaleziono żadnych informacji Właściwości uwrażliwiające przedłużone narażenie może powodować podrażnienie skóry (wdychanie, skóra, oczy) Genotoksyczność Właściwości genotoksyczne nie są znane Teratogenność Właściwości teratogenne nie są znane Działanie na układ rozrodczy Wpływ na funkcje rozrodcze lub rozwój płodu nie jest znany Rakotwórczość (IARC, NTP, OSHA [NIOSH i ACGIH]) Właściwości rakotwórcze nie są znane Żadne ze składników obecnych w materiale w stężeniach równych lub większych niż 0,1% nie zostały wymienione jako rakotwórcze przez ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, OSHA ani CA Prop 65 IARC: żaden ze składników niniejszego produktu obecny w stężeniu równym lub większym niż 0,1% nie został zidentyfikowany jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy u ludzi przez IARC ACGIH: żaden ze składników niniejszego produktu obecnych w stężeniu równym lub większym niż 0,1% nie został zidentyfikowany jako czynnik rakotwórczy ani potencjalny czynnik rakotwórczy przez ACGIH NTP: żaden ze składników niniejszego produktu obecny w stężeniu równym lub większym niż 0,1% nie został zidentyfikowany jako znany lub spodziewany czynnik rakotwórczy przez NTP. OSHA: żaden ze składników niniejszego produktu obecnych w stężeniu równym lub większym niż 0,1% nie został zidentyfikowany jako czynnik rakotwórczy lub potencjalny czynnik rakotwórczy przez OSHA NR CAS Produkt nie został wymieniony jako czynnik rakotwórczy przez ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, OSHA ani CA Prop 65 NR CAS Produkt nie został wymieniony jako czynnik rakotwórczy przez ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, OSHA ani CA Prop 65 NR CAS Produkt nie został wymieniony jako czynnik rakotwórczy przez ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, OSHA ani CA Prop 65 Właściwości neurotoksyczne Właściwości neurotoksyczne nie są znane Właściwości mutagenne Właściwości mutagenne nie są znane Wpływ na narządy docelowe Połknięcie znacznych ilości może spowodować nudności i wymioty Epidemiologia znaleziono żadnych informacji Kody zagrożenia NOES RTECS (NOHS, NOES) NR CAS TY NR CAS E0256 VZ NR CAS M1000 ZC Dokument: MSDS - 1 Strona 4 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

5 Część 12 Informacje ekologiczne Ekotoksyczność Produkt nie jest uważany za niebezpieczny dla środowiska LC/EC/IC50 > 100 mg/l Trwałość/uleganie rozkładowi znaleziono żadnych informacji Biokumulacja/Kumulacja znaleziono żadnych informacji Mobilność w komponentach Rozpuszczalny w wodzie środowiska Wpływ na środowisko nie sklasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska Inne działania niepożądane znaleziono żadnych informacji Część 13 Postępowanie z odpadami Odpady z resztek/ Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi państwowymi i lokalnymi niewykorzystanych produktów przepisami i rozporządzeniami. Rozporządzenia lokalne mogą być surowsze niż wymagania państwowe. Należy sprawdzić wskazówki amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) dotyczące klasyfikacji i oznaczenia (RCRA 40CFR część 261). Wytwórcy odpadów chemicznych muszą ustalić, czy usuwany preparat chemiczny jest sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Należy zapewnić całkowitą i dokładną klasyfikację Skażone opakowanie Umyć pojemnik wodą Odpady RCRA seria P Żaden ze składników nie znajduje się na tej liście Odpady RCRA seria U Żaden ze składników nie znajduje się na tej liście Kod odpadów EWC Pozostałe informacje usuwać jako środki chemiczne i leki Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów kody odpadów nie są ustalane według produktu, ale jego zastosowania. Kody odpadów powinny zostać przypisane przez użytkownika w oparciu o zastosowanie, do którego użyto produktu Część 14 Informacje o transporcie podlega przepisom dotyczącym materiałów niebezpiecznych według amerykańskiego DOT, TDG, UNECE, ADR, ADN, IATA, ICAO, RID, IMDG/IMO, OTIF i Meksyku Część 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych Federalne USA CAA -HAPs, CAA - klasa 1, klasa 2 zubażające warstwę ozonową, OSHA, OSHA - wysoce niebezpieczne, OSHA - specjalnie kontrolowane środki chemiczne, SDWA, DEA, USDA, 21 CFR-IVD - znaleziono żadnych informacji NR CAS# TSCA SARA SARA CERCLA RCRA TSCA TSCA FIFRA CWC SARA EPICRA CAA- FDA 8(b) (d) 12(b) 311/312 SNAP tak nie nie nie nie nie nie tak nie tak nie nie NR CAS# TSCA SARA SARA CERCLA RCRA TSCA TSCA FIFRA CWC SARA EPICRA CAA- FDA 8(b) (d) 12(b) 311/312 SNAP tak nie nie nie nie nie nie tak nie tak nie nie tak NR CAS# TSCA SARA SARA CERCLA RCRA TSCA TSCA FIFRA CWC SARA EPICRA CAA- FDA 8(b) (d) 12(b) 311/312 SNAP tak nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie tak nie podlega rozporządzeniom ITAR i EAR Stanowe USA Stanowe prawo do informacji NR CAS# Teksas, ESL=100 µg/m 3 NR CAS# Teksas, ESL=50 µg/m 3 Załącznik I, IV - znaleziono żadnych informacji Dokument: MSDS - 1 Strona 5 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

6 Część 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych ciąg dalszy Kalifornia Prop 65, Title 8 CCR, Title 22 CCR, ATHS, najwyższe dopuszczalne stężenia na stanowisku pracy (OPE), związki zubażające warstwę ozonową (ODC), prekursorowe substancje chemiczne, SCAQMD, Kalifornia Brak istotnego poziomu ryzyka (NSRL) - znaleziono żadnych informacji Żadne z środków chemicznych nie znajdują się na listach Prop 65 Afryka/Azja-Pacyfik/Europa kraje poza Unią Europejską/Państwa Członkowskie/Ameryka Łacińska i Karaiby/Bliski Wschód/Rządowe listy stanu NR CAS AICS Nowa Zelandia - GHS Chiny ENCS Korea Nowa Zelandia PICCS Bermudy WE EINECS tak 6.1E,6.3A,6.4A tak KE tak tak tak tak NR CAS AICS Nowa Zelandia- GHS Rosja ENCS Szwajcaria Belgia PICCS Malezja Singapur Francja mcy VwVws Łotwa Litwa WE EINECS tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak NR CAS AICS Nowa Zelandia Chiny ENCS Korea PICCS Malezja Dania WE EINECS tak tak tak tak tak tak tak tak tak Agencje doradcze NR CAS OECD OSPAR Australia Group ICCA IPCS CICAD WHO UNEP WGK tak nie nie nie nie nie nie nie nie NR CAS OECD OSPAR Australia Group ICCA IPCS CICAD WHO UNEP WGK tak tak nie nie nie nie tak nie nie NR CAS OECD OSPAR Australia Group ICCA IPCS CICAD WHO UNEP WGK tak nie nie nie nie nie tak nie nie Limity dopuszczalnego stężenia - znaleziono żadnych informacji Dyrektywy Unii Europejskiej Dyrektywa Seveso II (96/82/WE), 67/548/EWG, 2006/15/WE, 98/24/WE, 304/2003, 76/769/EWG, 273/2004, 1277/2005, 2037/2000/WE, Dyrektywa 96/59/WE, Dyrektywa 79/117/EWG i Dyrektywa 91/414/EWG, 2000/479/WE (EPER), 2002/95/WE (RoHS), 2002/96/WE - WEEE, 2006/11/WE, Dyrektywa 98/83/WE - znaleziono informacji NR CAS /93/EWG 1907/2006 REACH 76/768/EWG HPV-LPV nie tak tak tak NR CAS /93/EWG 1907/2006 REACH 76/768/EWG HPV-LPV tak tak nie nie NR CAS /93/EWG 1907/2006 REACH 76/768/EWG HPV-LPV tak tak nie nie Część 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych ciąg dalszy 1999/45/WE - Etykiety europejskie zgodnie z Dyrektywami Wspólnoty Europejskiej Symbole oznaczające niebezpieczeństwo: dostępny Zwroty dotyczące zagrożenia: dostępny Zwroty dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją: S 24/25 dopuszczać do zetknięcia ze skórą i oczami Dokument: MSDS - 1 Strona 6 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

7 Część 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych ciąg dalszy Lista Narodów Zjednoczonych INCB - Substancje wg załącznika IV, UN, UN/FAO, UNEP - znaleziono żadnych informacji Rząd federalny/prowincjonalny Kanady MICROGENICS NR CAS CEPA NPRI DSL NDSL CEPA DWQ Rada Ministrów Narkotyki i substancje WHMIS Środowiska kontrolowane nie nie tak nie nie nie nie nie D2B NR CAS CEPA NPRI DSL NDSL CEPA DWQ Rada Ministrów Narkotyki i substancje WHMIS Środowiska kontrolowane nie nie tak nie nie nie nie nie nie NR CAS CEPA NPRI DSL NDSL CEPA DWQ Rada Ministrów Narkotyki i substancje WHMIS Środowiska kontrolowane nie nie tak nie nie nie nie nie nie WHMIS: Niniejszy produkt został sklasyfikowany zgodnie z kryteriami Rozporządzeń dot. Produktów Kontrolowanych (CPR) i Karta Charakterystyki Substancji bezpiecznej zawiera wszystkie informacje wymagane przez CPR Pozostałe Niniejszą kartę Charakterystyki Substancji bezpiecznej (MSDS) przygotowano zgodnie z formatem ANSI Z Dołożono wszelkich starań, aby zachować zgodność z kryteriami zagrożenia i wymogami dotyczącymi treści ustalonymi przez: amerykańską normę OSHA dotyczącą Informowania o Zagrożeniu (Hazard Communication Standard), europejską Dyrektywę określającą i ustanawiającą szczegółowe uzgodnienia dotyczące systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych, kanadyjskie Rozporządzenie dot. Produktów Kontrolowanych, brytyjskie Rozporządzenie dot. Zagrożenia Chemicznego (Informacje o Zagrożeniu i Opakowaniu ) oraz Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania Środków Chemicznych Narodów Zjednoczonych Część 16 Pozostałe informacje Informacje o barwie zostały zaktualizowane Wersja: 1 Data przygotowania: 19/03/2010 Objaśnienie skrótów 1277/ Narkotyki 1907/ Rozporządzenie REACH - Rejestracja, Ewaluacja i Autoryzacja Substancji Chemicznych 2000/479/WE (EPER) - Europejski Rejestr Emisji Zanieczyszczeń 2002/95/WE (RoHS) - (W sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych) 2002/96/WE (WEEE) - Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2006/11/WE - Dyrektywa w sprawie zanieczyszczenia wody 2006/15/WE, 98/24/WE - Dyrektywy w sprawie narażenia zawodowego 2037/2000/WE - Rozporządzenie w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową 21 CFR-IVD - Kodeks Przepisów Federalnych (USA), Diagnostyka in vitro 273/ Wymagania w zakresie eksportu i prekursorów narkotyków 304/ Ograniczenia eksportu i importu 67/548/EWG - Dyrekywa w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych 76/769/EWG - Dyrektywa w sprawie ograniczenia wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 793/93/EWG - Rozporządzenie dotyczące oceny i kontroli zagrożeń stwarzanych przez istniejące substancje ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists ADN - Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej ADR - Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych AICS - Australia Inventory of Chemical Substances AIHA - American Industrial Hygiene Association ATHS - Air Toxics Hot Spots Act Australia Group - Export Control List - European Commission for Chemical Weapons Precursors CAA - Clean Air Act of 1990 CCR - California Code of Regulations CEPA - Canadian Environmental Protection Act, 1999 CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act z roku 1980 CICADs - International Chemical Safety Documents CWA - Clean Water Act CWC - Chemical Weapons Convention Dokument: MSDS - 1 Strona 7 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

8 DEA - Drug Enforcement Administration Department of Homeland Security - Chemical Facility Anti- Terrorism Standards Dyrektywa 79/117/EWG i Dyrektywa 91/414/EWG - Produkty ochrony roślin Dyrektywa 96/59/WE - W sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli Dyrektywa 98/83/WE - W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi DSL - Krajowa Lista Substancji DWQ - Jakość wody pitnej EAR - Przepisy kontroli eksportu ENCS - Japonia Existing and New Chemical Substances EPICRA - Emergency Planning and Community Right-to- Know Act FDA - Food and Drug Administration (USA) FIFRA - Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act HAPs - Ustawa Dotycząca bezpiecznych Substancji Zanieczyszczających Powietrze (CAA) IARC - Międzynarodowa Agencja Badania Raka IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych ICAO - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICCA - Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Chemicznych IMDG - Międzynarodowy Kodeks Ładunków bezpiecznych IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska INCB - Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających IPCS - Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego ITAR - Międzynarodowe Przepisy Obrotu Uzbrojeniem KECL - Korea - Existing and Evaluated Chemical Substances NDSL - Non-Domestic Substances List (Kanada) NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (USA) NPRI - National Pollutant Release Inventory (USA) NTP - National Toxicology Program (USA) OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OEL - Najwyższe dopuszczalne stężenia na stanowisku pracy OSHA - Occupational Safety and Health (USA) OSPAR - Konwencja Oslo/Paryż z 22 września 1992 r Lista substancji chemicznych objętych priorytetem działania OTIF - Międzyrządowa Organizacja Międzynarodowego Transportu Kolejowego MICROGENICS PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances POP - Najczęściej Spotykane Zanieczyszczenia Organiczne RCRA - Resource Conservation & Recovery Act REL - Zalecane najwyższe dopuszczalne stężenie RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act z 1986 r. SCAQMD - Toxic Air Contaminants List Załącznik I, IV - Substancje kontrolowane SDWA - (Safe Drinking Water Act) Dyrektywa Seveso II (96/82/WE) - Dotycząca ilości substancji niebezpiecznych podlegających zgłoszeniu w raportach SNUR - Significant New Use Rule (TSCA) Departament Stanu (USA) - (Munitions List Category XIV - Toxicological, Biological, Chemical Agents STEL - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe TDG - Transport Canada Transportation of Dangerous Goods Act, 2001 Title 22 - Health and Safety Code, Hazardous Waste Codes Title 8 - Industrial Relations, Director s List of Hazardous Substances TLV - Najwyższe dopuszczalne stężenia TSCA - Toxic Substance Control Act TWA - Średnia ważona czasowo UN - Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych UN/FAO - Substancje chemiczne podlegające procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) UNECE - Europejska Komisja Gospodarcza UNEP - United Nations Environment Program - Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych US DOT - United States Department of Transportation USDA - United States Department of Agriculture WEEL - Najwyższe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy WGK - Wassergefährdungsklasse lub WHC - niemieckie klasy zagrożenia dla środowiska wodnego WHMIS - Kanadyjska klasyfikacja substancji WHO - Światowa Organizacja Zdrowia Niniejsza karta MSDS jest przeznaczona wyłącznie do sprawdzania i wskazówek dotyczących odbioru, przechowywania, obchodzenia się, stosowania i utylizacji produktu zakupionego od firmy Thermo Fisher Scientific. Niniejszy produkt należy stosować wyłącznie według poleceń i zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i ostrzeżeniami dołączonymi do produktu. Należy sprawdzić przepisy placówki użytkownika dotyczące stosowania niniejszego produktu. Jeżeli otrzymano niniejszą kartę MSDS w sposób inny niż w połączeniu z dostawą produktu z firmy Thermo Fisher Scientific, należy z niej korzystać wyłącznie w celu uzyskania ogólnych informacji i nie należy polegać na podanych informacjach w żadnym innym celu. Tak jak w przypadku postępowania z wszelkimi materiałami niebezpiecznymi, należy w każdym przypadku postępować według wskazówek zawartych w kartach MSDS dostarczonych lub dostępnych wraz z zakupionymi produktami. Koniec karty MSDS Dokument: MSDS - 1 Strona 8 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy HP

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Tlenek glinu Microgrit, seria tlenków glinowych Rozdział 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa Linia Lozamet 2 Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa EPICARE 5 Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE KARTA CHARAKTERYSTYKI Przejrzano dnia 07/02/2008 Numer aktualizacji 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Kod wyrobu Rodzina chemiczna Zalecane użycie SWEPCO 121 Tri-Plex

Bardziej szczegółowo

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU ORAZ FIRMY/PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji/preparatu Zastosowanie preparatu Nr CAS Product code(s) Identyfikacja firmy Numer telefonu alarmowego (Instytut

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SEKUMATIC FNZ Wersja 6 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator Castrol EDGE

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 100236E : Preparat do czyszczenia szkła

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 100236E : Preparat do czyszczenia szkła KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa Windus Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SPIRIGEL COMPLETE Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

KART CHARAKTERYSTYKI

KART CHARAKTERYSTYKI KART CHARAKTERYSTYKI (1) IDENTYFIKACJA PREPARATU (PRZYGOTOWANIE) I IDENTYFIKACJA DOSTAWCY Nazwa produktu: Numer produktu: Zestaw do testów MONOFLUO do wykrywania Pneumocystis jirovecii (carinii) 32515

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SILONDA LIPID

Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SILONDA LIPID KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa SILONDA LIPID Wersja 5 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SKINMAN SOFT Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa P3-manodes Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa MANISOFT FOAM Wersja 3.1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104369E : Preparat do dezynfekcji narzędzi

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104369E : Preparat do dezynfekcji narzędzi KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa SEKUSEPT FORTE Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa SERAMAN MEDICAL Wersja 4.1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa Strip-A-Way Wersja 2 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Europa MANISOFT Wersja 4.1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa INCIDIN EXTRA N Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator Castrol Enduron

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny Synonimy Numer

Bardziej szczegółowo