Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS)"

Transkrypt

1 Karta Charakterystyki Substancji bezpiecznej (MSDS) Część 1 Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa Nazwa MSDS (Karty Charakterystyki Immunologiczny test enzymatyczny DRI Ecstasy Substancji bezpiecznej) Numer katalogowy , Opis Synonimy Koniugat enzymatyczny DRI Ecstasy (100 ml) Substrat przeciwciał DRI Ecstasy (500 ml) Zestaw immunotestu DRI Identyfikacja przedsiębiorstwa Microgenics Corporation Adres siedziby Fremont Blvd. Miasto, stan, kod pocztowy Zip Fremont, CA Telefon przedsiębiorstwa (510) Telefon alarmowy (510) Telefon CHEMTREC, USA (800) Telefon CHEMTREC, Europa (202) Część 2 Identyfikacja zagrożeń Przestroga! Materiał ten może zawierać substancje pochodzenia wołowego. Pomimo ujemnych wyników testów chorób zakaźnych niniejszy produkt należy traktować jak potencjalnie zakaźny materiał biologiczny. W normalnych warunkach użytkowania produkt nie jest uważany za stwarzający zagrożenie dla zdrowia. Produkt nie jest sklasyfikowany jako łatwopalny lub szkodliwy dla środowiska; może powodować podrażnienie oczu, skóry, przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. zbadano całkowicie właściwości toksykologicznych tego materiału. Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE lub 67/548/EWG Część 3 Skład/Informacje o składnikach NR CAS Nazwa składnika Zawartość EINECS/ELINCS Tris (hydroksymetylo)-amino-metan 1,0-2,0% Chlorek sodu 0,8-0,9% dotyczy Surowicza albumina wołowa 0,02-0,2% dotyczy Woda 99,98-99,80% Uwagi dotyczące składników brak substancji niebezpiecznych powyżej określonego poziomu według OSHA, przepisów kanadyjskich ani UE. Produkt zawiera białka, przeciwciała, enzymy, sole, stabilizator i wodę Część 4 Środki pierwszej pomocy Oczy W przypadku kontaktu z oczami natychmiast zdjąć soczewki kontaktowe, trzymać powieki otwarte i płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku wystąpienia objawów należy zwrócić się do lekarza Skóra W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć skażone ubranie, przemyć skażony obszar mydłem i przepłukać dużą ilością wody. W przypadku powstania i utrzymywania się podrażnienia należy uzyskać pomoc medyczną. Połknięcie W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów bez polecenia personelu medycznego. Pić dużo wody. Uzyskać pomoc medyczną Wdychanie W przypadku wdychania przenieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze. W przypadku braku oddechu należy zastosować sztuczne oddychanie. W przypadku trudności z oddychaniem podać tlen. Skonsultować z lekarzem Informacje dla lekarzy Leczyć objawowo Dokument: MSDS - 1 Strona 1 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

2 Część 5 Postępowanie w przypadku pożaru Środki ochrony indywidualnej Produkty spalania mogą być niebezpieczne dla zdrowia. W przypadku ewakuacji należy stosować maskę ochronną zatwierdzoną przez OSHA/NIOSH (lub ich odpowiednik). Patrz część 8 Właściwości łatwopalne Produkt płynny jest niepalny; produkt w postaci ciała stałego może ulegać spalaniu Środki gaśnicze Można stosować wszystkie zwykłe środki gaśnicze Ochrona strażaków Minimalna ochrona dla wszystkich strażaków powinna obejmować aparat powietrzny butlowy (SCBA) i pełną strażacką odzież ochronną. Podczas rozkładu produkt może wydzielać dwutlenek węgla, tlenek węgla i/lub węglowodory o niskim ciężarze cząsteczkowym. Skala NFPA (szacunkowa) Zdrowie: 1; Palność: 0; stabilność: 0 Skala HMIS (szacunkowa) Zdrowie: 1; Palność: 0; stabilność: 0 Część 6 Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia Indywidualne środki Stosować środki ochrony indywidualnej podane w części 8. Zbędny personel nie powinien ostrożności mieć dostępu Ochrona środowiska Produkt nie powoduje skażenia wody. wprowadzać do kanalizacji, ścieków, rowów i otwartych dróg wodnych. Metody ograniczania Jeżeli nie występuje ryzyko, należy zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się rozlanego materiału lub nieszczelności pojemników. Jeżeli to możliwe, otoczyć rowem rozlany materiał. Zebrać rozlany produkt za pomocą obojętnego materiału chłonnego, np. wermikulitu, piasku lub ziemi okrzemkowej Metody usuwania zwłocznie usunąć rozlany materiał, przestrzegając środków ostrożności podanych w części 8 Zabezpieczenie przed narażeniem/ochrona indywidualna. Umieścić w odpowiednim pojemniku i zapewnić wentylację. Przemyć obszar 5% roztworem wybielacza na bazie chloru lub odpowiednikiem, a następnie spłukać wodą Inne informacje Wymagania dotyczące raportów w części 15 Część 7 Postępowanie z produktem i przechowywanie Postępowanie Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty. Dokładnie umyć się po zetknięciu z produktem z produktem. Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą. Unikać połknięcia i wdychania. Stosować w pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji. Materiał wyprodukowany zgodnie z USDA i/lub CPMP/BWP/1230/98 (lub poprawką, jeśli dotyczy) (Wytyczne dotyczące zmniejszania ryzyka przenoszenia czynników zakaźnych gąbczastej encefalopatii zwierząt przez produkty lecznicze). Jest to materiał kategorii IV według CPMP/BWP/1230/98: nie zawiera ani nie pochodzi od szczególnych materiałów niebezpiecznych określonych w decyzji Komisji 97/534/WE (ani w kolejnych poprawkach). Materiał jest przygotowany z podstawowego materiału pochodzenia ludzkiego. Dawcy zostali zbadani za pomocą metod zatwierdzonych przez FDA i stwierdzono, że nie występują u nich przeciwciała przeciwko wirusowi HIV-1 i HIV-2, nie występują reakcje w zakresie przeciwciał WZW typu B (HBsAg) i nie występują reakcje w zakresie przeciwciał WZW typu C (HCV). Materiał należy traktować jako potencjalnie zakaźny. Materiał należy traktować na 2 poziomie biobezpieczeństwa (BSL2) zgodnie z wymogami zasady OSHA dotyczącej patogenów przenoszonych za pomocą krwi (Bloodborne Pathogen Rule, 29 CFR ) oraz zgodnie z wytycznymi Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories ( Biobezpieczeństwo w laboratoriach mikrobiologicznych i biomedycznych z maja 1988 r., numer publikacji HHS [NIH] ), wydanymi w USA przez: Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control (CDC) i National Institute of Health (NIH) Przechowywanie Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. W okresie trwałości przechowywać w temperaturze od 2 C do 8 C Dokument: MSDS - 1 Strona 2 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

3 Część 8 Zabezpieczenie przed narażeniem/ochrona indywidualna Najwyższe dopuszczalne stężenia na stanowisku pracy (Occupational Exposure Limits, OEL) Nazwa chemiczna Tris (hydroksymetylo)-amino-metan OSHA PEL ACGIH TLV AIHA NIOSH REL Ceiling TWA STEL Final Vacated Ceiling TWA STEL WEEL OEL Ceiling TWA STEL IDLH Nazwa chemiczna Chlorek sodu OSHA PEL ACGIH TLV AIHA NIOSH REL Ceiling TWA STEL Final Vacated Ceiling TWA STEL WEEL OEL Ceiling TWA STEL IDLH Nazwa chemiczna Surowicza albumina wołowa OSHA PEL ACGIH TLV AIHA NIOSH REL Ceiling TWA STEL Final Vacated Ceiling TWA STEL WEEL OEL Ceiling TWA STEL IDLH Nazwa chemiczna Woda OSHA PEL ACGIH TLV AIHA NIOSH REL Ceiling TWA STEL Final Vacated Ceiling TWA STEL WEEL OEL Ceiling TWA STEL IDLH Wskazówki w przypadku narażenia Wyposażenie pomieszczeń Niniejszy produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych materiałów o najwyższym dopuszczalnym stężeniu na stanowisku pracy ustalonym przez odpowiednie krajowe organy regulacyjne Pomieszczenia, gdzie jest przechowywany lub stosowany ten materiał powinny być wyposażone w urządzenia do przemywania oczu i prysznic bezpieczeństwa. Należy stosować odpowiednią wentylację, aby utrzymywać stężenie w powietrzu poniżej dopuszczalnych limitów narażenia. Wentylatory i inne urządzenia elektryczne muszą być nieiskrzące i mieć konstrukcję zabezpieczającą przed wybuchem Środki ochrony indywidualnej Ochrona oczu/twarzy Należy nosić odpowiednie okulary ochronne lub gogle chemiczne według rozporządzeń dot. ochrony oczu i twarzy ustalonych przez OSHA 29 CFR lub Normę Europejską EN166 Ochrona skóry Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne, aby zapobiec narażeniu skóry. powinno wystąpić podrażnienie skóry Ochrona dróg Należy przestrzegać programu ochrony dróg oddechowych spełniającego wymagania oddechowych 29 CFR (Kodeks Zarządzeń Federalnych) OSHA (Departamentu BHP) oraz normy ANSI (Amerykański Instytut Standardów) Z88.2 lub Normy Europejskiej EN 149, kiedy warunki pracy wymagają stosowania respiratorów Względy higieny ogólnej Należy nosić odpowiednią odzież ochronną, aby zapobiec narażeniu skóry. Cześć 9 Własności fizykochemiczne Wygląd Przezroczysty Temperatura zapłonu Brak informacji bursztynowożółty Zapach i poziom Brak informacji Właściwości łatwopalne Brak informacji wyczuwania zapachu Stan fizyczny Płyn Rozpuszczalność w wodzie Produkt mieszalny ph 5-8 Gęstość/ciężar właściwy Brak informacji Gęstość oparów Brak informacji Szybkość parowania Brak informacji Temperatura wrzenia Brak informacji Współczynnik podziału oktanol/ Brak informacji woda (K ow ) Ciśnienie oparów Brak informacji Temperatura samozapłonu Brak informacji Temperatura topnienia/ Temperatura zamarzania Brak informacji Temperatura rozkładu Brak informacji Dokument: MSDS - 1 Strona 3 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

4 Część 10 Stabilność i reaktywność Stabilność chemiczna Produkt stabilny w temperaturze otoczenia w zamkniętych pojemnikach, w normalnych warunkach magazynowania i przetwarzania Warunki, których należy unikać Nadmierna temperatura Materiały niekompatybilne zgłoszono żadnych bezpieczne produkty rozkładu Brak Możliwość reakcji niebezpiecznych zgłoszono Część 11 Dane toksykologiczne Toksyczność ostra (LD50/LC50) NR CAS Doustna, dla szczurów: LD50=5900 mg/kg Doustna, dla myszy: LD50=1210 mg/kg Dożylna, dla szczurów: LD50=1800 mg/kg Dożylna, dla myszy: LD50=1210 mg/kg Doustna, dla królików: LD50=1000 mg/kg NR CAS Doustna, dla szczurów: LD50=3000 mg/kg Doustna, dla myszy: LD50=4000 mg/kg Wziewna, dla szczurów: LD50>42 gm/m 3 /1H Wewnątrzotrzewnowa, dla myszy: LD50=2602 mg/kg Podskórna, dla szczurów: LD50=3500 mg/kg Skórna, dla królików: LD50>10000 mg/kg NR CAS Doustna, dla szczurów: LD50=998,21 mg/cm 3 w temp. 20 C Działanie po podaniu wielokrotnym (NOAEL, LOEL) znaleziono żadnych informacji Podskórna, dla myszy: LD50=3000 mg/kg Działanie drażniące przedłużone narażenie może powodować podrażnienie Właściwości żrące znaleziono żadnych informacji Właściwości uwrażliwiające przedłużone narażenie może powodować podrażnienie skóry (wdychanie, skóra, oczy) Genotoksyczność Właściwości genotoksyczne nie są znane Teratogenność Właściwości teratogenne nie są znane Działanie na układ rozrodczy Wpływ na funkcje rozrodcze lub rozwój płodu nie jest znany Rakotwórczość (IARC, NTP, OSHA [NIOSH i ACGIH]) Właściwości rakotwórcze nie są znane Żadne ze składników obecnych w materiale w stężeniach równych lub większych niż 0,1% nie zostały wymienione jako rakotwórcze przez ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, OSHA ani CA Prop 65 IARC: żaden ze składników niniejszego produktu obecny w stężeniu równym lub większym niż 0,1% nie został zidentyfikowany jako prawdopodobny, możliwy lub potwierdzony czynnik rakotwórczy u ludzi przez IARC ACGIH: żaden ze składników niniejszego produktu obecnych w stężeniu równym lub większym niż 0,1% nie został zidentyfikowany jako czynnik rakotwórczy ani potencjalny czynnik rakotwórczy przez ACGIH NTP: żaden ze składników niniejszego produktu obecny w stężeniu równym lub większym niż 0,1% nie został zidentyfikowany jako znany lub spodziewany czynnik rakotwórczy przez NTP. OSHA: żaden ze składników niniejszego produktu obecnych w stężeniu równym lub większym niż 0,1% nie został zidentyfikowany jako czynnik rakotwórczy lub potencjalny czynnik rakotwórczy przez OSHA NR CAS Produkt nie został wymieniony jako czynnik rakotwórczy przez ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, OSHA ani CA Prop 65 NR CAS Produkt nie został wymieniony jako czynnik rakotwórczy przez ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, OSHA ani CA Prop 65 NR CAS Produkt nie został wymieniony jako czynnik rakotwórczy przez ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, OSHA ani CA Prop 65 Właściwości neurotoksyczne Właściwości neurotoksyczne nie są znane Właściwości mutagenne Właściwości mutagenne nie są znane Wpływ na narządy docelowe Połknięcie znacznych ilości może spowodować nudności i wymioty Epidemiologia znaleziono żadnych informacji Kody zagrożenia NOES RTECS (NOHS, NOES) NR CAS TY NR CAS E0256 VZ NR CAS M1000 ZC Dokument: MSDS - 1 Strona 4 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

5 Część 12 Informacje ekologiczne Ekotoksyczność Produkt nie jest uważany za niebezpieczny dla środowiska LC/EC/IC50 > 100 mg/l Trwałość/uleganie rozkładowi znaleziono żadnych informacji Biokumulacja/Kumulacja znaleziono żadnych informacji Mobilność w komponentach Rozpuszczalny w wodzie środowiska Wpływ na środowisko nie sklasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska Inne działania niepożądane znaleziono żadnych informacji Część 13 Postępowanie z odpadami Odpady z resztek/ Należy utylizować zgodnie z obowiązującymi państwowymi i lokalnymi niewykorzystanych produktów przepisami i rozporządzeniami. Rozporządzenia lokalne mogą być surowsze niż wymagania państwowe. Należy sprawdzić wskazówki amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) dotyczące klasyfikacji i oznaczenia (RCRA 40CFR część 261). Wytwórcy odpadów chemicznych muszą ustalić, czy usuwany preparat chemiczny jest sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Należy zapewnić całkowitą i dokładną klasyfikację Skażone opakowanie Umyć pojemnik wodą Odpady RCRA seria P Żaden ze składników nie znajduje się na tej liście Odpady RCRA seria U Żaden ze składników nie znajduje się na tej liście Kod odpadów EWC Pozostałe informacje usuwać jako środki chemiczne i leki Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów kody odpadów nie są ustalane według produktu, ale jego zastosowania. Kody odpadów powinny zostać przypisane przez użytkownika w oparciu o zastosowanie, do którego użyto produktu Część 14 Informacje o transporcie podlega przepisom dotyczącym materiałów niebezpiecznych według amerykańskiego DOT, TDG, UNECE, ADR, ADN, IATA, ICAO, RID, IMDG/IMO, OTIF i Meksyku Część 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych Federalne USA CAA -HAPs, CAA - klasa 1, klasa 2 zubażające warstwę ozonową, OSHA, OSHA - wysoce niebezpieczne, OSHA - specjalnie kontrolowane środki chemiczne, SDWA, DEA, USDA, 21 CFR-IVD - znaleziono żadnych informacji NR CAS# TSCA SARA SARA CERCLA RCRA TSCA TSCA FIFRA CWC SARA EPICRA CAA- FDA 8(b) (d) 12(b) 311/312 SNAP tak nie nie nie nie nie nie tak nie tak nie nie NR CAS# TSCA SARA SARA CERCLA RCRA TSCA TSCA FIFRA CWC SARA EPICRA CAA- FDA 8(b) (d) 12(b) 311/312 SNAP tak nie nie nie nie nie nie tak nie tak nie nie tak NR CAS# TSCA SARA SARA CERCLA RCRA TSCA TSCA FIFRA CWC SARA EPICRA CAA- FDA 8(b) (d) 12(b) 311/312 SNAP tak nie nie nie nie nie nie tak nie nie nie tak nie podlega rozporządzeniom ITAR i EAR Stanowe USA Stanowe prawo do informacji NR CAS# Teksas, ESL=100 µg/m 3 NR CAS# Teksas, ESL=50 µg/m 3 Załącznik I, IV - znaleziono żadnych informacji Dokument: MSDS - 1 Strona 5 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

6 Część 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych ciąg dalszy Kalifornia Prop 65, Title 8 CCR, Title 22 CCR, ATHS, najwyższe dopuszczalne stężenia na stanowisku pracy (OPE), związki zubażające warstwę ozonową (ODC), prekursorowe substancje chemiczne, SCAQMD, Kalifornia Brak istotnego poziomu ryzyka (NSRL) - znaleziono żadnych informacji Żadne z środków chemicznych nie znajdują się na listach Prop 65 Afryka/Azja-Pacyfik/Europa kraje poza Unią Europejską/Państwa Członkowskie/Ameryka Łacińska i Karaiby/Bliski Wschód/Rządowe listy stanu NR CAS AICS Nowa Zelandia - GHS Chiny ENCS Korea Nowa Zelandia PICCS Bermudy WE EINECS tak 6.1E,6.3A,6.4A tak KE tak tak tak tak NR CAS AICS Nowa Zelandia- GHS Rosja ENCS Szwajcaria Belgia PICCS Malezja Singapur Francja mcy VwVws Łotwa Litwa WE EINECS tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak NR CAS AICS Nowa Zelandia Chiny ENCS Korea PICCS Malezja Dania WE EINECS tak tak tak tak tak tak tak tak tak Agencje doradcze NR CAS OECD OSPAR Australia Group ICCA IPCS CICAD WHO UNEP WGK tak nie nie nie nie nie nie nie nie NR CAS OECD OSPAR Australia Group ICCA IPCS CICAD WHO UNEP WGK tak tak nie nie nie nie tak nie nie NR CAS OECD OSPAR Australia Group ICCA IPCS CICAD WHO UNEP WGK tak nie nie nie nie nie tak nie nie Limity dopuszczalnego stężenia - znaleziono żadnych informacji Dyrektywy Unii Europejskiej Dyrektywa Seveso II (96/82/WE), 67/548/EWG, 2006/15/WE, 98/24/WE, 304/2003, 76/769/EWG, 273/2004, 1277/2005, 2037/2000/WE, Dyrektywa 96/59/WE, Dyrektywa 79/117/EWG i Dyrektywa 91/414/EWG, 2000/479/WE (EPER), 2002/95/WE (RoHS), 2002/96/WE - WEEE, 2006/11/WE, Dyrektywa 98/83/WE - znaleziono informacji NR CAS /93/EWG 1907/2006 REACH 76/768/EWG HPV-LPV nie tak tak tak NR CAS /93/EWG 1907/2006 REACH 76/768/EWG HPV-LPV tak tak nie nie NR CAS /93/EWG 1907/2006 REACH 76/768/EWG HPV-LPV tak tak nie nie Część 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych ciąg dalszy 1999/45/WE - Etykiety europejskie zgodnie z Dyrektywami Wspólnoty Europejskiej Symbole oznaczające niebezpieczeństwo: dostępny Zwroty dotyczące zagrożenia: dostępny Zwroty dotyczące prawidłowego postępowania z niebezpieczną substancją: S 24/25 dopuszczać do zetknięcia ze skórą i oczami Dokument: MSDS - 1 Strona 6 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

7 Część 15 Informacje dotyczące przepisów prawnych ciąg dalszy Lista Narodów Zjednoczonych INCB - Substancje wg załącznika IV, UN, UN/FAO, UNEP - znaleziono żadnych informacji Rząd federalny/prowincjonalny Kanady MICROGENICS NR CAS CEPA NPRI DSL NDSL CEPA DWQ Rada Ministrów Narkotyki i substancje WHMIS Środowiska kontrolowane nie nie tak nie nie nie nie nie D2B NR CAS CEPA NPRI DSL NDSL CEPA DWQ Rada Ministrów Narkotyki i substancje WHMIS Środowiska kontrolowane nie nie tak nie nie nie nie nie nie NR CAS CEPA NPRI DSL NDSL CEPA DWQ Rada Ministrów Narkotyki i substancje WHMIS Środowiska kontrolowane nie nie tak nie nie nie nie nie nie WHMIS: Niniejszy produkt został sklasyfikowany zgodnie z kryteriami Rozporządzeń dot. Produktów Kontrolowanych (CPR) i Karta Charakterystyki Substancji bezpiecznej zawiera wszystkie informacje wymagane przez CPR Pozostałe Niniejszą kartę Charakterystyki Substancji bezpiecznej (MSDS) przygotowano zgodnie z formatem ANSI Z Dołożono wszelkich starań, aby zachować zgodność z kryteriami zagrożenia i wymogami dotyczącymi treści ustalonymi przez: amerykańską normę OSHA dotyczącą Informowania o Zagrożeniu (Hazard Communication Standard), europejską Dyrektywę określającą i ustanawiającą szczegółowe uzgodnienia dotyczące systemu szczególnych informacji o preparatach niebezpiecznych, kanadyjskie Rozporządzenie dot. Produktów Kontrolowanych, brytyjskie Rozporządzenie dot. Zagrożenia Chemicznego (Informacje o Zagrożeniu i Opakowaniu ) oraz Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania Środków Chemicznych Narodów Zjednoczonych Część 16 Pozostałe informacje Informacje o barwie zostały zaktualizowane Wersja: 1 Data przygotowania: 19/03/2010 Objaśnienie skrótów 1277/ Narkotyki 1907/ Rozporządzenie REACH - Rejestracja, Ewaluacja i Autoryzacja Substancji Chemicznych 2000/479/WE (EPER) - Europejski Rejestr Emisji Zanieczyszczeń 2002/95/WE (RoHS) - (W sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych) 2002/96/WE (WEEE) - Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2006/11/WE - Dyrektywa w sprawie zanieczyszczenia wody 2006/15/WE, 98/24/WE - Dyrektywy w sprawie narażenia zawodowego 2037/2000/WE - Rozporządzenie w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową 21 CFR-IVD - Kodeks Przepisów Federalnych (USA), Diagnostyka in vitro 273/ Wymagania w zakresie eksportu i prekursorów narkotyków 304/ Ograniczenia eksportu i importu 67/548/EWG - Dyrekywa w sprawie klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych 76/769/EWG - Dyrektywa w sprawie ograniczenia wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych 793/93/EWG - Rozporządzenie dotyczące oceny i kontroli zagrożeń stwarzanych przez istniejące substancje ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists ADN - Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej ADR - Europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych AICS - Australia Inventory of Chemical Substances AIHA - American Industrial Hygiene Association ATHS - Air Toxics Hot Spots Act Australia Group - Export Control List - European Commission for Chemical Weapons Precursors CAA - Clean Air Act of 1990 CCR - California Code of Regulations CEPA - Canadian Environmental Protection Act, 1999 CERCLA - Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act z roku 1980 CICADs - International Chemical Safety Documents CWA - Clean Water Act CWC - Chemical Weapons Convention Dokument: MSDS - 1 Strona 7 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

8 DEA - Drug Enforcement Administration Department of Homeland Security - Chemical Facility Anti- Terrorism Standards Dyrektywa 79/117/EWG i Dyrektywa 91/414/EWG - Produkty ochrony roślin Dyrektywa 96/59/WE - W sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli Dyrektywa 98/83/WE - W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi DSL - Krajowa Lista Substancji DWQ - Jakość wody pitnej EAR - Przepisy kontroli eksportu ENCS - Japonia Existing and New Chemical Substances EPICRA - Emergency Planning and Community Right-to- Know Act FDA - Food and Drug Administration (USA) FIFRA - Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act HAPs - Ustawa Dotycząca bezpiecznych Substancji Zanieczyszczających Powietrze (CAA) IARC - Międzynarodowa Agencja Badania Raka IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych ICAO - Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICCA - Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Chemicznych IMDG - Międzynarodowy Kodeks Ładunków bezpiecznych IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska INCB - Międzynarodowy Organ Kontroli Środków Odurzających IPCS - Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego ITAR - Międzynarodowe Przepisy Obrotu Uzbrojeniem KECL - Korea - Existing and Evaluated Chemical Substances NDSL - Non-Domestic Substances List (Kanada) NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (USA) NPRI - National Pollutant Release Inventory (USA) NTP - National Toxicology Program (USA) OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OEL - Najwyższe dopuszczalne stężenia na stanowisku pracy OSHA - Occupational Safety and Health (USA) OSPAR - Konwencja Oslo/Paryż z 22 września 1992 r Lista substancji chemicznych objętych priorytetem działania OTIF - Międzyrządowa Organizacja Międzynarodowego Transportu Kolejowego MICROGENICS PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances POP - Najczęściej Spotykane Zanieczyszczenia Organiczne RCRA - Resource Conservation & Recovery Act REL - Zalecane najwyższe dopuszczalne stężenie RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych SARA - Superfund Amendments and Reauthorization Act z 1986 r. SCAQMD - Toxic Air Contaminants List Załącznik I, IV - Substancje kontrolowane SDWA - (Safe Drinking Water Act) Dyrektywa Seveso II (96/82/WE) - Dotycząca ilości substancji niebezpiecznych podlegających zgłoszeniu w raportach SNUR - Significant New Use Rule (TSCA) Departament Stanu (USA) - (Munitions List Category XIV - Toxicological, Biological, Chemical Agents STEL - Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe TDG - Transport Canada Transportation of Dangerous Goods Act, 2001 Title 22 - Health and Safety Code, Hazardous Waste Codes Title 8 - Industrial Relations, Director s List of Hazardous Substances TLV - Najwyższe dopuszczalne stężenia TSCA - Toxic Substance Control Act TWA - Średnia ważona czasowo UN - Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych UN/FAO - Substancje chemiczne podlegające procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) UNECE - Europejska Komisja Gospodarcza UNEP - United Nations Environment Program - Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych US DOT - United States Department of Transportation USDA - United States Department of Agriculture WEEL - Najwyższe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy WGK - Wassergefährdungsklasse lub WHC - niemieckie klasy zagrożenia dla środowiska wodnego WHMIS - Kanadyjska klasyfikacja substancji WHO - Światowa Organizacja Zdrowia Niniejsza karta MSDS jest przeznaczona wyłącznie do sprawdzania i wskazówek dotyczących odbioru, przechowywania, obchodzenia się, stosowania i utylizacji produktu zakupionego od firmy Thermo Fisher Scientific. Niniejszy produkt należy stosować wyłącznie według poleceń i zgodnie z odpowiednimi instrukcjami i ostrzeżeniami dołączonymi do produktu. Należy sprawdzić przepisy placówki użytkownika dotyczące stosowania niniejszego produktu. Jeżeli otrzymano niniejszą kartę MSDS w sposób inny niż w połączeniu z dostawą produktu z firmy Thermo Fisher Scientific, należy z niej korzystać wyłącznie w celu uzyskania ogólnych informacji i nie należy polegać na podanych informacjach w żadnym innym celu. Tak jak w przypadku postępowania z wszelkimi materiałami niebezpiecznymi, należy w każdym przypadku postępować według wskazówek zawartych w kartach MSDS dostarczonych lub dostępnych wraz z zakupionymi produktami. Koniec karty MSDS Dokument: MSDS - 1 Strona 8 z 8 Data aktualizacji: 19/3/10

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) Część 1 Identyfikacja produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) Część 1 Identyfikacja produktu i firmy Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) Część 1 Identyfikacja produktu i firmy Nazwa MSDS Test CEDIA Cyklosporyna PLUS Numer katalogowy 100147 Opis Synonimy Test CEDIA ISD Cyklosporyna PLUS

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS)

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS) Karta Charakterystyki Substancji bezpiecznej (MSDS) Część 1 Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa Nazwa MSDS (Karty Charakterystyki Kalibratory i kontrole, badanie moczu DRI Ecstasy Substancji bezpiecznej)

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki (MSDS)

Karta charakterystyki (MSDS) Część 1 Identyfikacja produktu i firmy Nazwa MSDS Karta charakterystyki (MSDS) MICROGENICS Kalibratory i kontrole moczu DRI pod kątem zawartości narkotyków Numer katalogowy 0034,0036,0208,0210,1664, 1388,

Bardziej szczegółowo

Liquid Ice Spray Czyszczący

Liquid Ice Spray Czyszczący KARTA CHARAKTERYSTYKI BEZPIECZEŃSTWA (MSDS) Liquid Ice Spray Czyszczący SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I PRODUCENTA Nazwa produktu: Spray czyszczący Kod produktu: 42082 Numer (Producenta) Karty Charakterystyki:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A

KARTA CHARAKTERYSTYKI HYDROBEST - SKŁADNIK A Strona 1/5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Producent: TERMOPIAN Sp. J. Małgorzata Będkowska, Sylwester Będkowski Ul. Dworcowa 15a, 43-500 Czechowice-Dziedzice Tel./Faks: (32) 2144580/2144588 Telefon alarmowy:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty

Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z przepisami wymienionymi w p.15 niniejszej Karty 22.07.2009 r. 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i Przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Płyn do mycia naczyń i urządzeń przemysłu spożywczego ZENEK Przeznaczenie / zastosowanie: Płyn przeznaczony jest do ręcznego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Strona 1/4 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Identyfikacja preparatu: Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011

Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 Karta charakterystyki Zgodna z przepisami 91/155/EEC oraz 2001/58/CE Produkt: NovoFlow Nr MSDS AC 10-20-2 B15/01/2011 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja substancji

Bardziej szczegółowo

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE.

Preparat nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE. Strona 1/6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i importera. ------------------------------------------------------------------------------------ - Środek do zabezpieczania podłóg. Wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych 1. Identyfikacja substancji: Nazwa komercyjna: Numer katalogowy: SY101011, SY101010, SY101000, SY103000 Dostawca: Syngen Biotech Sp. Z o.o. Adres: 54-116 Wrocław, ul. Ostródzka 13 Numer telefonu I faks:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05

Karta charakterystyki. (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER. Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 Karta charakterystyki 1 (zgodna z klasyfikacją niebezpiecznych substancji UE 2001/58) Proszek ECOCLEANER Data utworzenia/ data aktualizacji: 10 10 05 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji lub preparatu Zastosowanie preparatu CH207A Drukowanie atramentowe. Synonimy ColorSpan 0900461-006 Pokrewieństwo

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.) SEKCJA 1.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy

Karta charakterystyki substancji chemicznej Wodorowęglan sodu Informacje na temat produktu i firmy 1. Informacje na temat produktu i firmy 1.1 Identyfikacja substancji chemicznej 1.1.1 Nazwa handlowa Soda do czyszczenia strumieniowego Nordblast NaHCO3 wodorowęglan sodu 1.1.2 Kod identyfikacyjny NABICACOAR,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego

Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Data aktualizacji : 18.06.2003 r LOTOS PŁYN DO CZYSZCZENIA TAPICERKI TAPICAR Strona 1 z 5 Karta Nr L 199 Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu chemicznego CANAL DETECTOR Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji lub preparatu HP E4SKKC Zastosowanie preparatu Produkt jest bębnem drukującym stosowanym w kopiarkach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych...

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych... Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Zmywacz intensywny WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Zmywacz intensywny WOCA

Bardziej szczegółowo

The RectorSeal Corporation Chemtrec 24/ Spenwick Drive (800) USA

The RectorSeal Corporation Chemtrec 24/ Spenwick Drive (800) USA ARKUSZ DANYCH O BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTU SDS 0192 Sekcja 1 - IDENTYFIKCAJA PRODUKTU I PRODUCENTA KODY HMIS NAZWA HANDLOWA Zdrowie 1 RectorSeal EP-200 / EP-400 Epoxy Putty Palność 0 Reaktywność 0 KODY PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji chemicznej

Karta charakterystyki substancji chemicznej Karta charakterystyki substancji chemicznej Data wydania: 20 kwiecień 2017 Data aktualizacji: 20 Marsz 2017 Wersja 1 1.1. Identyfikacja produktu Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 29.08.2009 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania : 18.08.2003 Wydanie: 2 Strona 1/5 Nazwa wyrobu : SMAR GRAFITOWANY 1. Identyfikacja substancji /preparatu Nazwa handlowa produktu: smar grafitowany Producent : P.D-P."Naftochem"

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Strona 1 z 6 Karta charakterystyki substancji zgodnie z 1907/2006 (REACH) 1. Identyfikacja substancji, przygotowania i przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji lub przygotowania: Zastosowanie: Roztwór

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Clear Dry HD Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO RENISOL Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Brial top

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Brial top Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Wydrukowano dnia: 02.12.2014 Przejrzano dnia : 30.04.2003 Strona 1 z 6 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Schmierfett Firma : Volkswagen

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Bendurol forte Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: ++49211/9893-0 Tel. Awaryjny: ++49/211 797-3350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 62 200 Gniezno, ul. Pałucka 2733 tel./fax. (061) 667 53 33 do 34 Data aktualizacji: 2009.01.12 Data wydruku: 2009.01.12 KARTA CHARAKTERYSTYKI (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140. poz. 1171 z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Pur Professional. Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/ Strona 1/6 Producent: Ecolab GmbH Erdbergstrasse 29 A-1031 Wien Tel:0043/017152550 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100 Telefony alarmowe: Pogotowie 999 Straż pożarna

Bardziej szczegółowo

Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Renolit

Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO. Renolit Strona 1/5 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: +49/2119893-0 Tel. Awaryjny: +49/2117973350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 13.01.2010 Wydanie : 2 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : Płyn do mycia naczyń Baron

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR Wersja z dnia 25-11-2014 Wersja 2 Zastępuje wersję z dnia 14-12-2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI Mieszanka Mineralno-Bitumiczna IRR 1. IDENTYFIKACJA WYROBU I PRODUCENTA 1.1 Nazwa wyrobu Mieszanka

Bardziej szczegółowo

Chromol Edelstahlpfleger- środek czyszczący do powierzchni ze stali Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego

Chromol Edelstahlpfleger- środek czyszczący do powierzchni ze stali Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego Strona 1/6 Producent: Ecolab Deutchland GmbH Postfach 130406 40554 Duesseldorf Tel: +49/2119893-0 Tel. Awaryjny: +49/2117973350 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

**********************************************************************************

********************************************************************************** 1. OZNACZENIE PREPARATU I PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa i kod produktu: VOLMATON FP-1804 Przeznaczenie: Koncentrat do szlifowania 2. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH Charakterystyka chemiczna: mieszanina związku

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound

KARTA CHARAKTERYSTYKI Densit Curing Compound KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 16 41 573 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL

Strona 1/6 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Trump XL Strona 1/6 Producent: Ecolab N.V. Havenlaan 4 Ravenshout Bed. 4 210 B-3980 Tessenderlo Tel: ++32/13670511 Tel. Awaryjny: ++32/70245245 Importer: ECOLAB Sp.zo.o. ul. Kalwaryjska 69 30-504 Kraków tel: 12/2616100

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Transfix 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA i DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa Zastosowanie Producent Dystrybutor Tel. alarmowy Data opracowania wersji polskiej karty Data aktualizacji: Nie zawierający

Bardziej szczegółowo

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 Nazwa handlowa: Tepasol Strona 1 z 5 Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 1. Określenie preparatu/materiału i nazwy firmowej Nazwa handlowa: Tepasol Zastosowanie: środek

Bardziej szczegółowo

: DHV360-K21 hebro mosol BD

: DHV360-K21 hebro mosol BD SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ozon O 3

KARTA CHARAKTERYSTYKI Ozon O 3 Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. W sprawie karty charakterystyki Dz. U. Z dnia 16 listopada 2007 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI Ozon O 3 z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ WAPNIA WĘGLAN STRĄCONY Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MAGNEZU WĘGLAN Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Magnezu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH ze zmianami 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji lub preparatu Zastosowanie preparatu Nr CAS Identyfikacja firmy 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ C4908A Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA KARTA CHARAKTERYSTYKI Takartacharakterystykisubstancjiniebezpiecznejspełniawymaganiaprzepisu1907/2006KomisjiEuropejskiej(KE), zmienionego przez przepis 1272/2008 KE i przepis 453/2010 Komisji ds. regulacji

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora

1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ MENTOL Data wydania: 09.2002 Data aktualizacji: 09.2009 1. Identyfikacja substancji/ Identyfikacja producenta, dystrybutora Nazwa substancji: Mentol Synonimy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Purple Ice

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Purple Ice SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Macroplast UR 7221 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Klej do montażu Identyfikacja dystrybutora: Henkel Polska Sp. Z o.o. 02 672 Warszawa ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków

KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków Wydanie 6 Sporządzono 20.04.2004 Aktualizacja 11.12.2009 1a. Identyfikacja mieszaniny KNAUF Goldband Gipsowa zaprawa tynkarska do stosowania wewnątrz budynków 1 b. Identyfikacja producenta KNAUF Jaworzno

Bardziej szczegółowo

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71

PRIMER MF parte A. MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu H-00961-01-0-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7790-62-7 019-001-00-2 232-216-8 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI MICROGENICS Firma grupy Thermo Fisher Scientific PUNKT 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Microgenics Corporation 46500 Kato Road Fremont, CA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo